Sunteți pe pagina 1din 30
[AMENAJARE PARCARE SUBTERANA IN ZONA TEATRULUI NATIONAL DIN CRAIOVA, MEMORIU DE PREZENTARE |. Denumirea obiectivului de investi Teatrului National Craiova’ 1, Titularul proiectulul: Municipiul Craiova, Proiectantul lucrérilor este: SC PROINTEC ROMANIA SRL, Soseaua lanculul ar. 31, sectorul 2, Bucuresti, tel, 0215991131, fax. 0215391134. Persoana de contact: Arhitect Esther GONZALEZ DIEZ, tel: 0218391 132/nt 31 Responsabil potectia mediulu: ecolog SANDRU Cristini, tel :0731980904 “Amenajare parcare subterana in zona Ill. DESCRIEREA PROIECTULUI CObiectivul de investi “ Amenajare parcare subterana in zona Teatrulul National Craiova” va fi amplasat intre Calea Bucurestl, strada Romul si aleea Teatrulul National Craiova, Judetul Dol, Municipiul Craiova Terenul neceser pentru executa investi! se afla in intravilan, in zona centrala protejataistori si apartine domeniului public al Municipului Craiova Suprafata torenului pe care urmeazi sf se realizeze constructia este de 112656.54m:, conform riicaritopografice. Obiectivul de investi“ Amenajare parcare subterana in zona Teatrului National din Craiova’ va fi amplasat in zona Parcului Teatrulul National Craiova si a Cail Bucuresti Suprafaja de teren necesard pentru executla investi face parte din domeniul public al Municipiului Craiova ‘Amplasamentul propus se aflé tn intravilanul municipiului Craiova, cu dezvottare longitudinala, paraleté cu Calea Bucuresti si strada Alexandru loan Cuza, In imediata vvecnatate a Tealrului National “Marin Sorescu’, constructie emblemetica din punct de vedere arhitectural (protect realizat de art. Alexandru lot2u), pozijonetd pe un amplasament menit $4 puna in valoare intreaga geometrie volumetrica, care deriv’ dint-un sistom de torase in trepte 5 platforme care modeleazs relieful natural (cu o diferent de nivel de cca, 8 ‘metri_ tntre strada A. |. Cuza si Calea Bucuresti) si se insinueazé tn inteiorul clad, asigurdnd o continuitate @ spafullintarior gi exterior. Calea Bucuresti, Impreund cu bulevardul Nicolae Titulescu si Calea Soverinulul Constitule cea mai important arteré rutierd a oragulul care traverseaza municipiul pe relatia Est-Vest, aceasta arterétraversand un numar important de intersecti extrem de aglomerate. Paralel cu aceasta arteré se aflé strada A.Cuza, de-a lungul careia sunt amplasate ‘multe dint insitutile reprezentative ale Craiovei: Prefectura, Primaria, Teatrul National, Universitatea precum gio parte dintre sedile centrale ala bancilr. In Imediata apropiere se aflé centrul comercial Mercur precum $i centulistoric al al oragului, o zona cu functun miste, caracterizaté printr-un putemic prof administrat si comercial, pe teritoriul su Fegasindu-se amplasate majoritatea Insttutilor gi servcilor publie si private, c&t si o zona comercial, alatur de care se pozijoneaza o serie de clad cu destiatia de loculnte. A prointec ‘AMENAJARE PARCARE SUBTERANA IN ZONA TEATRULUI NATIONAL DIN CRAIOVA Caracteristicile geotehnice ale torenului Datele geotehnice si hidrogeologice pprezentate sunt caracterstice amplasamentulti vitlorului parca} subteran din Judotul Doll, Municipiul Craiova, Parc Teatru National, intro Calea Bucurest si St. Alexandru loan Cuza Din punct de vedere al amplasamentuli, In conformitate cu normativul P100-1/2006, terenul se gaseste in zona D de calcul pentru care corespunde coeficientul a,°0.16 si Coeficientul pericadelor de colt To=1.Osex. ‘Adancimea medie de inghet este conform STAS 6054/77=0.70-0.80m de la cota terenului natural ‘S-2 elaborat un studiu geotehnic_informativ pentru prezenta documentatia, pe baza ‘unui foraj in zona mediana a amplasamentului, pe baza caruia s-au stabilt.solutile de fundare si structurale cela mal indicate Forajul geotehnic s-2realizat la adancimea de 15m. Din studiul geotehnic preliminar au rezultat urmatoarele caracteristci ale terenului de fundare: =0.00-4.50m — umplutura din nisip arglos = 4.50-6.50m —isip roscat argos, indesare mijocie =6.50-8.50m —risip fin albu albicios, indasare milocie = 850-9.50m ~ risip argios, galbui umed, indesare mijlocle = 8.50-15.00m - nisip fn a mijoc galbui, indesare milocie, de la -11.30m apare apa ‘Nivel hidrostatic NHs conform masuratorior efectuate in sondai, se situeaza la ‘adancimea de 11.00m. Tinand cont de grosimea stratulu de umplutura, terenul se incadreaza confrom tabel £81 din "Normativprivind princpila, exigentele si metodele cercetarii geotehnice a terenului de fundare’, int-un teren df. ‘Conform studiului geotehnic se recomanda imbunatatiea terenui, Presiunea convertionala de baza estimata este Poonv=150Kpa, 4. Scopul s!importanta obiectivului de investi Nocesitatea realizar acostu project rezida din dficultajile tot mai mari intampinate de participanti la traficulrutier in tranztarea arterelorrtiere ale oraguli. Aceste dificult gi au otiginea atat in cresterea speciaculoasa a parcului auto rezident in municipiul Craiova (respect al numérului de autovehicule apartinand perscanelor fice gi jurdice), ct gi in Imposibiltetea modificdritcorespunzatoare a tramel stradale existente In prezent, municipiul Craiova se confrunta gi cu o deficient majord in gestionarea locurior de parcare. Aceasta situatle se manifesta cu pregnanals in zona centrala. & ‘oraguiui, acolo unde sunt concentrate cea mai mare parte a institujilor socio-culturae, administrative, bancare, de invatamant, a spafilor comerciala, zonelor de recreere, et, Prelungirea perioadelor de varf de trafic din timpul unei zle obignute, suprapusa cu deictul de spat de parcare, face ca numarul si durata ambutelajlor din centeul municipiuia si zonele imediat adiacente 63 creasca sensibil In Strategia de Dezvoltare @ Municipiului Craiova aprobati prin HCL_ nr. ‘404/30.08,2007, in cadrul Obiectivulul strategic nr.§ ,Dezvoltarea infrastructuriledltare, a utltajlor gi servcilor publice", obiectivul specific 5'1. ,Modernizarea tramel etradale", la masura 5.1.2. .Parcari pubice sub- | supraterane® se prevede realizarea de parcari sub $i ‘supraterane in vederea fuidizritrafculu, In special In zona central, in aceste conditi se impune cu stringent identiicarea unor solu de fludizare a traficului din centrul municipiului. Una dintre soli find scoaterea trftcului stalionar (datorat A promntec AMENAJARE PARCARE SUBTERANA IN ZONA TEATRULUI NATIONAL DIN CRAIOVA autovehiculelor stationateloprte), In afara carosabilul, prin crearea de parcari sau ‘extinderoa color existente, Intrucdt s-a realizat extinderea gi modomizaroa spatilr de parcare existente din zona ccontrala, valoriicandu-se la maximum posibiltile existente, varianta realizari nei pared subterane raméne singura solufie viahilé care poate satisfac necesitiie de asigurare @ locurilor de parcare, ‘Amplasarea unei parcari in subteran reprezinté una din putinele variante posible pentru descongestionarea traficulul rutier din zona centrala, aceasta find calea prin care se protejeaza cadrul ertitectural si urbanistic, Pe de alta parte, prin preluarea tuturor spajilot de parcare supraterane de pe str. A..Cuza, Romul gi de pe strézile adiacente, inclusiv situl istoric al strizi Lipscani, se fuidizeaza traficul ruior de pe caile de circulalje carosablle din Zona centralé si se creeaza oportunitatea amenajariiunor zone_pietonale care sa permita valorifcarea patrimoniului construt valoros. Tinand cont de aceasta complementartate fireasca a funcfuniior reprezentative ale administatielg! economie! locale, realizarea une! Pparcari subterane de minim 400 de locuri de parcare. Astfel,alaturi de proiectul de reabiltare al zonel centrale este necesara promovarea proiectului ,Amenajare parcare subterand in zona Teatrului National Craiova’, prolect ce a Tost de asemenea inclus in cadrul istei de proiecte priortara aferente Planulll Inlograt de Dezvoltare al Polului de Crestere Craiova, prin Decizia CMC nr. 18/31.03.2011 siva fi depus Pentru a obtine finantare in cadrul Programului Operational Regional, Axa proritara 1 - Sprijnrea dezvoltari durabile a oraselor - potential pol de crestere. 2. Prozentarea proiectului Caracteristici generale Condit tehnice de realizare a parcajului subteran Capaciat: Locuri de parcare: 608 locuri parcare pentru autoturisme si 14 pentru motociciete. ‘Numér nivele: 2 ‘Alte caracteristci constructive generale: Lungime cladiro= 168.95 m atime oladire= 64.30 m ‘Suprafata construté a nivel solului este do: 355 m? Suprafata desfagurata construita pe 2 nivelur = 17 070 m2, dupa cum urmeaza ~subsol 1= 7 150m? *subsol 2 = 9 920 m= Travel general: 7,50m x7,50m ARHITECTURA - LUGRARI DE SUPRAFATA ‘Amplasamentul propus se afla in inravlanul Municipiului Craiova, cu dezvoltare longitudinale, paralela cu Calea Bucuresti si Strada Alexandru loan Cuza, in imediata vecinatate a Teatrui National .Marin Sorescu’, constructie emblematica din punct de vedere arhitectual (priect realzat de arh. Alexandru lotzu), poztionata pe un plasament ment sa_puna in valoare intreaga geomeitie volumetrica, care deriva dintr-un sistem de {erase in trepte si platiome care modeleaza relief natural (cu o diferenta de nivel de cca. 8 metr intro strazio Al. Cuza si Calea Bucuresti) si se Insinueaza in interorl clad _sigurand o confiuitate a spatillinorir si exterior. In prezent, suprafata terenulki propus este ocupat de parcul teatrull: ale pictonal si semicarosabile, spatii verzi gazonal i plantale cu arbor, arbusti, decoratii si ,oginz’” florale, un numar de 24 statui reunite sub denumirea de .Aleaa Personalitatior” si prointec /AMENAJARE PARCARE SUBTERANA IN ZONA TEATRULUI NATIONAL DIN CRAIOVA Dotéri: Teatrul National Craiova, Universitatea Craiova, sedii de firme si spa comerciale, Primaria Municpiulul Craiova. Luctéile la vtoarea investie nu trebuie s8 afecteze funciionarea acestor dota Spatile verzi existente vor fi afectate de lucarlle de execute ale parcajulu. Urmeazi ca dup& terminarea executel si fie reféicut spajul verde gi replantaté vegetatie de inatime joasd $1 medie cat si aleilepistonale ‘Lucréri de arta pozitonate la nivel stradal: statuile aflate in spatile verzi din Parcul Teatrului National Craiova vor fi reamplasate pe teren. ‘Amenajarea peisagistica va avea in vedere crearea spatilor verzi care sa puna in valoare amplasamentul Teatrului Marin Sorescu. Pentru aceasta se vor realiza ali pietonale, trotuere si acces carosabll, se va planta gazon, plante decorative, arbusti si arbor CConstrucfile supraterane sunt reprezentate de cabinele accaselor exterioare, precum si zonele aferente (lit, rampe de acces cumulate cu prize de ventilate si scdri de evacuare pietonala), ARHITECTURA - PARCAJ SUBTERAN Principalele obiectve tn constructa parcajull sunt urmatoarele: ~Sa fe oalizat in totaitate in subteran,singura oglindre exterioara find accesul in parca ala al vehiculeor cat si al pietonior pe scar situ Sa aiba 0 confguratie cat mai compacta posibil pentru a reduce la maxim afectarile serclior existente si pentru @ permite existenta unei distante de siguranta fata de adil din apropiere. « Parcajl va avea o schema functionala clara si simpla care se evite punctele de conic ale croulatieinterioare Se prevede un sisiom structural si un proces constructiv care sa garanteze meximul de Siguranta pe parcusul desfasurarilurarior. Toate caracterstcle parcari, relationate cu dispunerea sa, la marimea minima a ‘ocurior, numarul si dispunerea de accese, inaltmes etsjelor etc, indeplinesc cerintele Normativului de seourtate la incenclu a parcajelor subterane pentru autoturisme NP 427:2008. In rezumat, se pot indica Inalimea proiectata esto de 2,00 m. Intersectarlo cu posiilolo instalatii vor reduce Inaltimea cu maxim 15-25 cm, drept pentru care gabariul ler va fin punctole de intersactio ‘nu mal mic de 2,20 m. = Dimenslunea locurlor. Parcajul are locuri de 5.00 m lungime si 2.50 m latime, dimensiunt in conformitate cu "Normativul in vigoare. La locurlelpte de perete s-a supralargit cu 20 cm, Locuri pentru persoane cu dizabiltat ‘S-au prevazut 3 locuri, ceea ce presupune un procentaj de 0,5% din cel_ total, indeplinind asadar Legea in vigoare. Locutle pentru persoane cu dizabiltati vor masura 5,00 x 350m Dimenslunea strazi ‘Strazile de circulate vor avea un minim de 3 m si un maxim de 50 m late, in sens tunic sau in dublu sens, dupa caz. Cu aceasta latime se permite intersectarea a 2 vehicule si se {acilteaza manevrele de intrare si esie din ocul de parcare. =Inelinarea rampetor. Inclinarea rampelor, atat cole de acces cat si cole intoroare de comunicare intre dlifertolenivelur, pe traseu drept, nu depasesc in niciun caz 0 panta de 18%. ~Accesulpietonilor. Aprointec [AMENAJARE PARCARE SUBTERANA IN ZONA TEATRULUI NATIONAL DIN CRAIOVA ‘Sunt prevazute 4 accese pietonale, tinandu-se cont ca scarile de evacuare nu sunt situate la o distanta ce depaseste 40 m, sau 25 m, dupa caz conform normativului de siguranta la foc in vigoare. Scarile au o late de 1,00 m si una dintre ele va fi dotata cu unlit care sa permitafolosirea parcajului de catre persosnele cu dizabilta Protecia si stingerea incendilor. ‘Se vor dispune sisteme de alarmare, detectoare de incendlu si gaze toxic, hidrant de ‘ncendi, azide nisip, extinctoare mobil, etc. = Gruputl sanitare Se vor instala in total cate 2 grupuri sanitare, diferite pe sexe, pe flecare nivel. Se pprevede un grup sanitar pentru persoane cu cizabltal si altu pentru personalul angaiat. Compartimentar,firisaie ‘patil tohnologice vor fi compartimentate cu pereti de betonizidarii de caramida de minim 25cm grosime, tencuiel si zugraveliobignuite pentru spafil_subterane Comparimentele cu zid de caramida, vor fi tenculte cu mortar de ciment pregatit pentru vopst. Structurle din beton armat vor f tratate cu fnisaje bazate tn principal pe vopsior Stlpii vor avea muchile rotunjte, vopsit in culor deschise, Materialele de compartimentare si fiisaje vor avea casa de combustibiltate CO ‘Tavanele vor fi tratate ou tencuiell de rectficare gi vopsitori ‘Tamplati si alte elemente constructive “Tampiarile metaice de separare a callor de evacuare vor fi cu rezistenfa la foc conform cu scenariul la incendiu. Belustradele rampelor si scailor pietonale se vor realiza conform delalilor desenate. Finisajele la elementele de construct de la nivel stradal (parapeti) vor fi tratate cu materiale rezistente la factori de clima, Pavaie Pardoselie de beton vor fi fnisate prin elicopterzare. O atentie deosebité se acord Pardoselilor la rampele de acces auto. Acestea vor fl antiderapante, Stratul de uzura al calor pietonale se va realiza din materiale aniderapante, Rigolele si sifoanele de pardosealé se vor executa din elemente anticorozive. ‘Semnalstica de informare sl alentionare ‘Se provad indicatoare de semnalizare gi marcare ale traseelor si sle modulul de deplasare a autoturismelor in parcal. De asomenea, vor fl provazuto olomentola de ‘somnalistica §1 marca] pantru zonele exterioare ale acceselor carosabiee gi ale evacuarlor Pletonale, ‘Semnalizarea parcajului este constitita din semnale de trafic, indicatoare de circulate, de mane, iesire etc. si semnalizare de iesiri pentru pietoni dupa desenul, marimile'si culorile definite de Administrata competenta, in asa fel incat sa indice fara ‘echivoc traseul de urmat din orice punet al parcajuli PParcajul va fi dotat de asemenea cu o semnalizare de siguranta care are ca object Indicarea cu ajutoru pictogramelor a drumurior de evacuare a pletoniior ca si localizerea BIESE-unilor, extinetoarelor, butoanelor de alarma, prin semnale fotoluminatoare, In cadrul semnalizanii calor de acces, evacuare si interventi in caz de incendiu privind crteriie de performanta a cerintei de calftate .siquranta la foc’, s-a tinut cont de factorul de risc al claisor sau spatilor amenajate in cladiri destinate parcari @ unui numar ‘mai mare de 50 de autovehicule, favorizand prezenta gazelor petroliere lcheflate (GPL). ‘Se vor executa elemento de marca) gi atentionare pe pardoseala plationmeior de parcare, pe stlpi si pore ‘Semnalizarea extetioara A prointec AMENAJARE PARCARE SUBTERANA IN ZONA TEATRULUI NATIONAL DIN CRAIOVA Se vor instala panourl si aise, atat in imediata aproplere a rampel cat si in fata flocareia dintre scar REZISTENTA Dimensiuile in plan ale construct ver f deca, 168.95 x 64.30m, ‘Sinuctura de rezistert@ @ parcajul Subtoran se va raaliza din beton armat monolt este alatuta cin ~ Perel mul la exterior = Pera interior dispusi pe amble direct avand ogrosime cca 30-50em + Stapi cu sectunea de cca. $8x130em = Piangeele de peste primul nivel, cele ce vor sustine_incarcarea din straturle de ppamant, vor avea o grosime de. cca. 0.45m, iar restul planseelor vor avea © grosime e cca abom = Capitelune in zona de rezemarea placior pe eleméntsle vertical vor de tip metaio inglobate integra in grosimea daleor. - Fundatia ese de tp racer ganeral cu grosimea de cca 1.20m Majortateatramelorutiizte a sructura de rezistenfé sunt 7.50m pe 7,50m; 7.50m pe 7.75m si 750m pe 800m. Pe vericalé pasalul se dezvolS po 2 nvolun cu indtimi de coa 3,35m care Tinand cont ca NHs se ala la adancimea de 11.00m de la supraataterenuiui va 6 ‘ecesar 88 se coboare nivel pnzei de ap (propunere cu pur de epuisment ~ dar dupa o analiza a impingerr din teen sale cldinlorInvecinate, fra aantrona material soll ceea ce ar produce 0 rarefiere a terenuui din jurul incntol cu‘afectare cdi vecine) penta se execute stuctra tn medi uset Datort dimensiunior in plan ale parcajui se vor prevedea rosturi de dlatajie ~ contrat. Materiel utiizate pentru strcturd vor: beton clasa CB/10 pent sratul de egaizare, beton case C25 J 30 (grad de impermeabitize P8/10) pentru rade, Delon de clasa C3545 (grad de impermeabliae P40) perry peret plangee et salt Armatura de reser cat ea constustva vain BST500 C. Tehnologia de execu a stuctrl presupune urmatoarele eape principale: ~ degajaretoren cu identficarea refleiorexistente gi mutarea acestora = executare pore mula po contr ocutare epuismente “ executarea Spiiiior pe masura realizar sapaturi + exocutareradior + executare stp i pre ive!2 + executare placa peso nivel 2 + exocutare Stap $i peret ive 1 = executare placa peso nivel Realizarea parcajull subteran so va face sub protectia une! incnte etango din peret mula vand un perimetru de cca 430m. Elevaia acest incinte va avea 0 tnae variabia ‘cuprins8 tnire aprox. 7.30m (In partea de nord ~ Calea Bucuresti) §1 aprox. 12.80m (in partea de sud — zone Téatrul National). Pereii mulai vor avea 0 grosime de 1.00m (in partes de sud ~ zona Teatruut National g0.80m\in partes de nord ~ Calee Bucurest) sl hungime varabilé cuprinsa inte 14.50msi 27.00m pentru a so adapia la teren. Tn zona celor mai men Inéltim ale elevatil Incinei (in patea de su), peretii mula! vor fi prevazut cu ranfortur, realize din panouri de refi mula cue grosime de 1.00m gio lime de aprox. 4 50m A prointec ‘AMENAJARE PARCARE SUBTERANA IN ZONA TEATRULUI NATIONAL DIN CRAIOVA, De asemenea, pe perioada executellucréflor de infrastructurd, perefi de incinta vor {i sprint de un sistem de spraturi inctinate, care va spi la partea superioard In peret ‘mula! ar la partea inferioar in radier. INSTALATI ELECTRICE Vor fi prevazute lucrari pentru urmatoarele categoril de install electrce: = post de transformare MTIt; + grup electrogen: + sursa de tensiune sigura: = tablour de distribute s energie electrice: =iluminat normal, de continuare a activitatl side siguranta; -prize,cuti de prize, alimentarea receptorior electric special (aparatura/echipamente Informatice, de telecomunicati, centrale antincendiu, antifractie, controLacces): ~ instalati de forta pentru alimentarea cu energie electrics @ instalatilor sanitare, termice, de ventiate/cimatizare, electromecanice; instalaielectice de protectie impotrva electrocutaior. Alimentarea cu energie electrics Energia electricd necesard este preluati din sistemul energetic national prin Intormediul sistomului origenesc de medio tensiune, Ia 20kV; ansambluinstalatilor tlectroenergetce ale obiecivulul este constiuit din fidorul de alimentare la 20KV, sistemul de 20KV, postul de transformare si rejelele electiice de distrbutje pentru instalati Alimentarea cu energie electicd se realizeaza prin postul de transformare MTi}t. gio retea de distribute trifazeta de joasa tensiune 400/230V — 50H2. ‘Alimentarea cladini din Sistemul Energetic National se va realiza printr-un post de transformare montat in perimetrul construct Postultrafo si proiecul aferent vor fl furnizate de o socielate autorizata de catre ‘urnizorul local de energie electri. Din postul de transformare se va alimenta tabloul electic general Din tabloul electric general se vor alimenta tablourle secundare, monofazate sau tefazate, cont. schemei bloc de distribute, INSTALATII DE TERMOVENTILARE SI CLIMATIZARE ‘Conform "Normativului de securtale la Incendiu a parcajelor subterane pentru ‘autoturisme", indicativ NP 127:2009 parcajele cu © capacitate cuprinsa intre 501 si 1000 locur se clasiica ca find de tip "P 3" La stabirea numaruiui de autoturisme din parca) s-a avut in vedere ca pent sationarea a 3 motociciete, scutere sau ATV-uni sa considerat echivalentul unui loc de parcare pentru un autoturism. In parcaj nu se amenajeaza spat pentru activitati conexe. SSpatile destinate parcari nu sunt incalzite. Parcarea va fi echipata cu intalatii automate de stingere tip sprinkler. Parcajul nu este prevazut sa permita parcarea autoturismelor alimentate cu GPL. ‘Aceasta interdictie se marcheaza la intrari cu panouri si indicatoare vzibile de interzicere. Parcalul, in ambele variante va fi echipat cu urmatoarele instalti ‘+ Instalativentilare pentru desfumare sau evacuare CO sistem cu jet fan, ‘+ Instalati ventilare pentru desfumare casa scar s/sau incaperea tampon. ‘+ Instalati termo-ventiare anexe functionale (cimatizare,Incalze, ventlare), prointec [AMENAJARE PARCARE SUBTERANA IN ZONA TEATRULUI NATIONAL DIN CRAIOVA In varianta aleasa se propune adoptarea solutiel de , Ventilare pentru desfumare sau levacuare CO sistem cu jet-fan” care va asigura protectie prin ‘* evacuarea aerulu cu fum in cazul detectari unui incendiu sau evacuarea aerulul ‘cu oxid de carbon (CO) in cazul in care este detectata depasirea concentrate! ‘admisibile intro anumita zona, ‘+ compensarea naturala (prin rampe) sau mecanica a aerului cu fum sau a aerulul ‘cu oxid de carbon (CO), Descrierea sistemuluijetfans Acest sistem consista din ventilatoare pentru introducere (daca este necesar), respectiv evacuare aer din parca), plus ventlatoare de impuls (jetfanurf) montate Ia plafonul parca Totul esto guvernat de un sistem complex de automatizare, prevazut cu senzori de monoxide de carbon si senzori de fum, care comanda functionarea secvertiala a ventilatoarelor de impuls si a ventlatoarelor de introducere si de evacuare in functie de necesitaile de ventilate ale parcajuki, Parcajul in sine functioneaza ca sio tubulatura pentru transportul aerull, tot aerul din Zonele afectate find antrenat in vederea asigurari ventiatil optime ipsa tubulaturlor de ventilate, pe langa aspectul estetic, are avantajul ca ventilatoarele de introducere, respectiv de evacuare lucreaza cu disponibll de presiune mic, aceasta traducandu-se in puter electrice ale motoarelor ventilatoarolar mai mi! si costuri mai ‘mic in operare. Din punct de vedere al montajului, tot sistemul se pune in functune in timp mult mal ‘scut, neflind necesar decat montajul ventilatoarelor principale in canalele de ventiare 1 cele ale jetfanuror la piafon in poziile speciicate (urmare studiului computerizat laborat de firma fumizoare a jetfanurtior) si conectarea lor le sistemul de ‘automatizare si contol Furnitura instalatilr de ventilare pentru desfumere sau ventilare CO va contin: ‘+ Ventiatoare de evacuare si introducere (dupa caz) + Jet fans ‘+ CFD (computational fuid dynamics) simulare computerizata, ‘Sistem modular de control adaptat cerintelor proectulu et. Alegerea modelul, a caracterstclor tehnice, a numarului de jetanuri si pozitionarea acestora in plan se face de fumizorul acestora pe baza (CFD) simularii computerizate inainte de elaborarea projectulullafaza DE. Projectul va fi bun de execute: © dupa elaborarea fazei DE. + dupa avizerea planurlor de execute la faza DE de catre fumizorul ‘echipamentetor. Fumizorul sistemelor de desfumare / ventilare CO cu jet-fanuri va garanta eficienta acestora, Echipamentul si performanta sistemulu va corespunde oerintolor NP 127-2009, ‘Spatile destinate parcari vor fi imparite in 4 zone de ventilare pentru desfumare sau evacuare CO sistem cu jetfan ast! = SUBSOL 1 -Zona 1.1 + Zona 1.2; © SUBSOL 2- Zona 2.1 + Zona 22: A prointec [AMENAJARE PARCARE SUBTERANA IN ZONA TEATRULUI NATIONAL DIN CRAIOVA Zona 1.1 si2.2- vor fi echipate cu cate un sistem de ventlare mecanica care realizeaza: * evacuarea mecanica a aerului cu fum sau a aerului cu CO, * introducere mecanica a aerulul proaspat. Zonele 1.2 si 21 vor fi echipate fiecare cu cate un sistem de ventilare macanica care realizeaza: *= evacuarea mecanica a aerului cu fum sau a aerului cu CO, introducere: naturala a aerull prin rampe in legetura drecte cu exterior {STALATI SANITARE Peniru instalajile sanitare aferente parcajului subteran, vor fi prevazute urmatoarele luerati Alimentarea cu apa rece potabili si cald menajers -Instalati de canalizare; ~Statile de pompare apa pentru combatere incendiu; Pentru insalaile de stingere incendiu vor fi pravazute urmatoarele lucrat -Instalatiinteioare de stins incendlu cu sprinklere; -Instalatinterioare de stinsincendlu cu drencere; -Hicrant interior -Hicrant exterior Parcajul va fi racordat la retelele ediltare din zona pentru uilititle de: alimentare cu ‘pa gi canalizare ‘+ Alimentarea cu apa se va face printr-un brangament la reteaua publica de apa din zona, ‘+ Evacuarea apelor din construclia noua se’ va face pompat ~ print-un racorduri la ‘condlucta publica de canalizare din zona, ALIMENTAREA CU APA RECE POTABILA SI CALDA MENAJERA ‘Alimentarea cu apa polabilé a consumatorilor din cladire (obiecte sanitare, robineti ddublu servic, ete.) se propune a se realiza printrun bransament de apa din reteaua publica caro ea asigure atat debitul cat si prosiunea necesara la consumatori ‘Conductele de alimentare cu apa rece, apa calda menajera se vor realiza din ‘materiale avand caractaistic tehnice superioare: teava din polipropilena reticulata, Imbinata cu manson alunecator. Calculul insialatie! de distibuitie a apel reci se va face in conformitate cu cu prevederile STAS 1478-90, ‘S-au prevazut grupuri sanitare pentru personalul propriu, cat si grupurl sanitare publics, ‘Apa cald menajer8 va fi preparaté local In fiecare grup saniar, prin intermediul boilerelor electrice prapri care vor desarvlavoarele aferente grupulu ‘Se vor prevedea robineli de inchidere cu sfera pentru izolarea diverselor zone din instalaje Penitu izolarea completd a flecdrui grup saniter, dupa racordurle din distribute sau ‘oloane se vor prevedea robineli de trecere cu sfer’. Penitu evitarea condensului si deci a degradérinisajlor sau a pierderilor de caldurt condiuctele de alimentare apa reco §1 apa cada menajerd, montate in grupuri sanitare vor fiizolate In grupurile sanitare vor fi provazute robinete dublu serviclu pentru intretinere, care se vor monta la 40 om de la pardoseale, jn interiorul parcari, conducta de distbutie a apel reci, se va incélzi cu cabluri speciale gi se va izola tip armaflex pentru a impiedica apariia fenomenulu de Inghet. prointec [AMENAJARE PARCARE SUBTERANA IN ZONA TEATRULUI NATIONAL DIN CRAIOVA 2.INSTALATII DE CANALIZARE Din cadrul clad se vor colecta urmatoareletipun de ape wzate: 4) ape uzate menalere provenite de la grupure saritare; ») ape uzate impure potential incarcate cu hidrocarburi, provenite de la spalarea pardoselilor si de la accesele in parca ©) ape uzate conventional curate proverite in mod accidental prin spargeri de ‘condlucte sau din instaatle de stins incendiu in zona parcajelor, ‘S-au adoptat urmatoarele solut Colectarea apelor uzate menajere de la grupurie sanitare pentru public, separate pe ‘sexe, pentru feme si pentru barbat, se va realiza gravitational, pana la o statia capsulata de stocare si pompare automata, amplasata in radierul subsolului S2, de unde vor fi refulate le ccanalizarea exterioara, ‘Se va prevedea cate o static automata pentru colectarea si rdicarea apei uzate mensjere, alcatuta =" dintr-un rezervor din polietiena de inalta densttate = doua etectropompe (una activa si una de rezerva), Colectarea apelor uzate menajere provenite de ia grupul sanitar pentru persoane cu dlisabiitati se va face prin montarea unel stati capsulate montate in spatele WC-ulu, care va refula apa in canalizarea publica Deasemenea, colectarea apelor de infra si a calor réspandite accidental pe suprafejele de parcare (ape conventional curate), se va realiza gravitational, prinr-un sistom de sifoane, colectoare orizontale gi coloane. ‘Apele pluvialo pravenite de pe suprafata rampelor, vor fi colectate prin intermediul Figolelorprefabricate din beton, cu gratar carosabil Pentru evacuarea optima a acestor ape la canalizarea exterioara, suprafata parcari se va imparti in zone astiel incat in fiecere zona va fi prevazut cate un separator de hidrocarburi si cate o statie de pompare. Peniru ruperea presiuni inainte de separatorul de hidrocarburi se va monta un camin de viitaro. ‘Separatoarele de hidrocarburi vor ft prevazute penitu preepurarea apelor uzate si vor ‘iamplasate conform instrctiunir producatorul ‘Statla de pompare aferenta fiecarui separator de hidrocarburi va flechipata cu dous pompe submersible (una activatuna de rezerva), care vor evacua apele epurate la ‘canalizarea exterioara. “Toate conductele de refulare ale pompelor submersible din base vor fi executate din teava de PEHD si vor fi prevazute cu clapeta de retinere si vana de inchidere dupa pompa, Conductele de refulare ale pompelor se vor executa eu a bucla inainte de racordarea Ja caminul de racord, pentru a impiedica patrunderea apei din reteaua exterioara de ccanalizare in reteava interioara, in cazul intrari sub presiune a acestoia, Sifoanele de canalizare de la subsolul 2 vor fi colectate prin conducte si piese de racordare din PVC-G, montate ingropat in radier. SLINSTALATIA DE STINGERE INCENDIU Respectandu-se prevederie Normativului NP 086-05, Normativulul NP_ 1276-00, Normativului NP 24/97 si Normativului P 118/99, cbiectivul va fi echipat cu instalat fixe Pentru stingerea incendiulu cu apa, astfet ‘© Instalatie de hidrentlinterion: + Instalati de hidrenti extern; + instalatie automata de stingere cu sprinklere tip aer-apa; Instalatle automata de stingere cu drencere care va asigura o perdea de apa in vederea limita raspandii foculu prin golurile dine compartimente de incendiu dferte A prointec [AMENAJARE PARCARE SUBTERANA IN ZONA TEATRULUI NATIONAL DIN CRAIOVA 4. GOSPODARIA DE APA PENTRU STINGERE INCENDIU ‘Gospodaria de apa pentru stingere incendiu va fi amplasata la nivelul subsolulul 2, cu _acces direct din exterior catre camera de pompe si este compusa din: = rezervor din beton cu volum util de aproximativ 426 me; — state de pompare pentru hidrant interior! si hidrant exterior; ~ static de pompare pentru instalatia de sprinklere si drencere. In cazul in care hidrenti exterior vor fasigurati de reteaua exterioara publica de apa, ‘se va reduce rezerva proprie de apa pentru incendiu 5, RETELE EDILITARE Parcajul va fi racordat la refelela ediltare din zona pentru utitaie de: alimentare cu apa gi canalizare, Alimentarea cu apa se va face printrun brangament PEID, de la conducta publics, $1 ‘un c&min pentru apomentru. Poziia bransamentului se va stabil prin Acordul fumizorului de apa, Solutia exacta pentru instalata de_hidrantl exterior se va stabil in functie de Avizul companiei fumizoare de apa. Evacuarea apelor din construcia noua se va face pompat ~ pritr-un racord la ‘conduct publica de canalizare din zona, AMENAJARI EXTERIOARE Sistomatizarea pe verticala cuprinde lucrari de amenajare a terenulu, sapatura, Lumplutura, compactare ‘Amenalarea peisagistica va avea in vedere creearea spatilor verzi care sa puna in valosre amplasamentul Teatrului Marin Sorescu, pentru aceasta se vor realiza lei pietonale, trotuare si acces carosabll, se va planta gazon, plante decorative, arbusti si arbor SISTEM DE DETECTIE, AVERTIZARE LA INCENDIU ‘Sistomul propus este un sistem de detectie incendiu adresabil, realizatint-o stuctura modema, redundanta cu performante la nivel national si european, Elomentele componente software si hardware pot fi configurate astelIncat o singura sépatur,inctuzand: ‘© excavarea gi strangerea pamantului gi balastulu in gr8mezi; ‘= Incdrcarea pamantulu in basculante; > umplutur, care includ prooese oa: ‘+ descércarea materaiuui (pman, balast) din basculante; ‘= imprastierea materaluui, ‘= compactarea materaluul Alaturi de aceste surse, in aria de desfagurare a luctérir exista a dova categorie de surse, si anumme utiajele cu alutorul c&rora se efectueaza lucrae: ‘tie pentru construct rez, compactor, utlaj pentru marcare); + mijloace de transport. Usiajle, indiferent de tipul lor, functioneaza cu motoare Diesel, gazele de egapament ‘evacuate in atmostera contingnd intregul complex de poluan\) specific! arderi interne motorinel: oxizi de azot (NOx), compusi organici volatli nonmetanici (COVam), metan (CHA), oxizi de carbon (CO, CO2), amoniac (NH), particule cu metalo grola (C4, Cu, Cr, Ni ‘Se, Zn), hidrocarburi aromatice palcicice (HAP), bioxid de sulf (S02) Partculele rezultate din gazele de esapament de la utlaje se Incadreazé, In marea lor majoritate, in categoria partculeor respirabile. Partculele cu diametre = 15 um se regasesc in almosferd ca particule n suspensie. Cele ‘ou diametre mai mari se depun rapid pe so Concentratile maxime ale poluanjlor se vor produce in orele tn care lucrrlle vor coincide cu orele de vart ale circulatil rutere. LLucrainle sunt locale, egaionate in timp si nu vor depasi concentratile maxime ‘admisible (CMA) de pulberi in suspensie, S02, NO2, CO, Pb, stablite prin STAS 1257487, privind conaiile de caltate a serului din zonele protejate gi Ordin nr. 82/2002 Pentru asigurarea unor condi normale de lucru, sub aspectul protectiel mediuiui, pprecum $i pentru reducerea la minim @ efectelor agenfilor poluant) asupra mediulu, se Fecomande: Aprointec AMENAJARE PARCARE SUBTERANAIN ZONA TEATRULUI NATIONAL DIN CRAIOVA = folosirea utiajelor, instalatilor g1 miloacelor auto performante, si care s8 alba revzia tehnicd la 2. ~ elapizarea lucrérlor In timp si spatiu = masuri de teducere a nivelulul incarcari_atmosferice cu pulberi in suspensie sedimentabile ~ materalole de construc pulverulente se vor manipula in esa fel incat sa se reduca la ‘minim nivelul paticuelor co pot f antrenate de curenti atmosterc ~ masuri pentru evitarea disipari de pamant si materiale de constructi pe carosabilul ddrumurilor de acces = 8@ interzice depozitarea de pamant excavat sau materiale de construct in afara ‘amplasamentulu obiectvelor sin locurineautorizate ~ pamantul excavat va putea fifolosit pentru reamenalare, restaurarea terenulu ‘Sursele principale de impurificare/poluare a aerulul in pericada de exploatare sunt: = sistemele de incalzire — centrale termice — gaze naturale; + mijoace auto ~ surse mobile Protectia impotriva zgomotului si vibrafillor PPeniru perioada in caro se vor executa construct, nivelul de zgomot variaza functie de tipul si intensitatea operatior, tipul utilgjelor in functiune, regim de lucru, suprapunerea umaruiui de surse si dispunerea pe suprafata orizontala sifsau verticala, prezenta obstacolelor naturale sau artficiale cu rol de ecranare, distanta santierului fala de zona locuita, in perioada de executle, zgomotul s vibrate se pot produce ca urmare a: = trafculul auto a autovehicuielorfoloste pentru transportul materiallor, + a lucratlor de excavare si de construct Utijele folosite trebule 8B respecte Hotdrdrea 639 din 2004, privind limiterea rivelulul emisilor de 2gomot In mediu, produs de echipamente destinate ullizéri in cexterorul cladirio. TTindnd cont de numérul de utilje necesare execute, egalonarea lucrarlor,precum | ‘masurle ce pot fi aplicate de constructor In perioada executa ucraror, estima ¢3 nivel de zgomot s' intensitatea vibratilor se incadreaza in lmitele acmise de STAS 10000/1968, (Ord. nr. 536 11997 51 Ord. 1521858/1.119/532 gi SR 12025-1994, Masuri de protect impotriva zgomotului penttu perioada de constructie: © adaptarea graficului zinic de desfasurare a lucrarilor la necesitaile de protejare a receptoriorsensibll din vecinatate; ‘© oprirea motoarelor vehiculelor de transport in timpul efectuari operatilor de incarcare a amantului excavat; atenuarea zgomotulul sau iolarea componentelor care vibreaza, ‘ampiasarea de atenuatoare de zgomot; Introtinerea preventiva @ utlajelor (pe masura ce plesele componente se uzeaza, nivelul {de zgomot poate creste}; ‘© combaterea zgomotuiui si vibratilor care se propaga prin sol prin utlizarea unor masurt de amortizare (dle flotante. Tn perioada do oxploatare, impactul produs asupra factorului de mediu zgomot gi vibra se poste estima a finesemnifcatv gi se manifesta ca urmaro a circulate tier, A prointec AMENAJARE PARCARE SUBTERANA IN ZONA TEATRULUI NATIONAL DIN CRAIOVA, 4. Protectia impotriva radiatilor Pentru desfagurarea activitti nu este necesara ullizarea sau stocarea substanfelor radioactive. Nu se vor folos surse de radia 5. Protect solulul gia subsolulut in penoeda de exccuje, sursele posible de poluare gi degradare @ solu s subsolull sunt, i principal umstoarele: ~ scurger accidental de combustbil gi lubifat la alimentarea mijoacelor auto sau la executalurdelor de revi, reparai: = depozitarea necontroaté a degeuror (menajere, moloz, etc), a maeralelor de constrto. ~ excavate realizate Cantitatoa de sapaturé rezultats, Impreuna cu stratul de sol vegetal vor fi folosite la Imbundtaivea aspectuui este al zone in peroada execu! ucraior se impun umatoarele mésurk = gostonarea corespunzatoare @ mateialelor procesate, colectares pe tipur de