Sunteți pe pagina 1din 107

&r0,,

'.l}'

\
a

Lr
5"50

'{
-{

{
;'

I
{,

flll _ [u

]l

[,ffi]tfiffifilffi

REGIS

- COLINDIE
-

AMPLEcAT
sAcoumpAna

11

Am'plecat si colindim
Domn, Domn si-nillim
Cdnd boierii nu-s acasi
Domn, Domn si-nillim
C-au plecat la vinitoare
Domn, Domn si-nilfim
Sivineze ciprioare
Domn, Domn si-nillim
Ciprioare n-au vinat
Domn, Dornn si-nilflm
$i-au vinat un iepurag
Domn, Domn si-ni{im
Si faci din pielea lui
Domn, Domn si-nilfim
Vqmint moale Domnului,
Domn, Ppmn si-nil{im

ANCUANDE-ARANDUL
An cu an de-a rindul,
De Criciunul sfdnt,
il vedem pe Domnul
Pruncusor pllpind.
Case-aufost destule,
Dar el nu-i primit;
intr-un grajd Mesia
S-a adipostit.
Sti culcat in iesle
Copilagul blind;
.. r
+
rngenr
ceasupra-l
Se aud cdntind.
Slavi sus in ceruri,
Slavi celui Sfint;
Paceintre oameni,
Pacepe pimf,nt.

Plini de bucurie
..
+
lngenr-L- pnvesc
$i in ochiigingagi
Dorul i-L citesc.
Parci-ar Yrea si spuni
Soli ascultitori,
Merge{i gi-mi aducefi
Oameni iubitori.
Dragostea.deoameni
Trainic m-a-ndemnat
Si devin Eu insumi
Om adevirat.
Tatil meu cel vegnic
M-a trimis la ei;
Eu le sunt prieten,
Ei sunt frafii mei.
Eu, Stipinu-a toate,
Cel fir-de-nceput
Si-i cigtig pe oameni
Slugi m-am ficut.

_ COLINDE
_

Viafa mea intreagi


Lor le voi sluji,
Pentru ei pe cruce
Viafa-mi voi jertfi.
Chiar de-aici, din iesle,
Vreau si le vorbesc,
Vreau ca ei si simti
Ce mult ii iubesc.

- cauNDE
Bucurie mare
Astizi vi vestesc,
Pentru voi qi pentru
Neamul omenesc.

?EASFINTIT
A9EARA

..

i
r
rngeras[
pleaca,
$i se-oprescin zbor,
Ldngi ciobinagii
Stind cu turma lor.

Unul dintre ingeri, .


Crainic luminos,
Plin de fericire,
Spune-agaduios:
Nu vi fie teami,
Nu vi tulbura{i
Ci e voie buni
Si mi ascultali.

Aseari, pe asfinfit,
Mindri stea ne-a risirit.
Dupi care noi ne-am dus,
SiL-lciutim pe Isus.
Pe fiuful Mariei,
in pimintul Galileii.
Zice-seci Maria
Din casi-n casi umbla,
Si nasci pe Mesia.
$i-ntr-o pegteri a intrat'
De nimeni nu s-a'ntrebat.
Aici Domnul s-a niscut,
Ce l-am agteptatdemult.

- COLINDE_

Ingerii, cu flori in mdn[


irnpletesc mflndri cununi..
Pe cununi-i scris frumos,
Astflzi s-a niscut Hristos.

A9EARA
PEIN9ERATE
Aseari pe inserate
Fecioara Maria,
Din Viflaem cetate
Cilitorind sosea.
Fiind prea obositi
Silagul isi ciuta,
$i-n Viflaemul mare
Nimenea n-o l5.sa.
Atunci Sfinta Fecioarl
Din Viflaem iegea,
$i in cimp intr-o poiati
Fecioar-atunci intri

$i in iesleaboilor,
Boilor, siracilor,
Pe fin, cu chin Maria
A niscut pe Mesia.
Se-aude-unglas spre seari
Al clopotelor cdnt
Cici vine, vine iari
Isus pe acestpimint.
El vine-n haini albi,
De ingerag purtat
Si spelelumea toati
De riu gi de picat.
De-atunci in orice casi
S-aud colinditori,
Colinda lor duioasi
Risuni pAni-n zori.

- COLINDE
-

EsrAn
AMvAzur
MINUNE
Astizi am vizui minune
Ceea ce ingerii ii spune
Astizi toate s-au-mplinit
Cdte s-au prorocit
Mirire
Despre Mesia Hristos
S-a implinit foarte frumos
Unde esteacum un om
Precum a fost Solomon
Mirire
Si-i cintim aleluia
Din cAntareaaceluia
Astizi si-i cintim gi noi
Din fluier gi din cimpoi
Mirire
10

_
* COLINDE

Din Achim 9i din Maria


S[ se-mplineascl taina,
Taina cea din veci ascunsl
gi de ingeri negfiuti
M[rire
Si trecem in Palestina
Ci acolo a venit lumina
SI trecem la Viflaem
Noi minunea si vedem
Mirire
Mirire
fie in vecie
Domnul preamlrit si fie
De-acum pini-n vecie.

HRI9TO'
9-ANA9CUT
A1TAZI
Astizi s-a niscut Hristos
Mesia, chip lum lnos
11

_
- COLINDE

_ COLINDE
-

Liudafi gi cinta{i
gi vi bucurafi
Mititel gi-nfngnfel
in scutecde bumbicel,
Liudafi gi cinta{i
gi vi bucurafi.
Maica Sfinti ii zimbeste
Si cu dragoste-L privegte,
Liudafi gi cdnta{i
gi vi bucurafi.
Cine-li va asculta povafa
igi va mintui viafa,
Liudafi gi cdnta'i
gi vi bucurafi.
$i de-acum pAni-n vecie
MiIa Domnului sd.fie,
Liudafi gi cinta{i
gi vi bucurafi.

g-A-NAITNT
OLUMINA
ASTAZI
Astizi s-a-nilfat o lumini,
E lumina Domnului.
Ea hotare nu va cunoagte,
Va fi-n toate inimile.
Ve{i vedeamirirea Lui
$i puterea Domnului.
Spunefi tuturor
El esteDomnul, nu vi teme{i.
Cici El vine si vi salveze,
Si deschidi inimile
Citre dragosteaLui,
Care v-a riscumpirat.
Si tresalte qi deqertul
$i sn strige de bucurie
Apa a izvorit
Pini qi in pustiu.

72

13

- COLINDE_

A1TAZI
9EVETTESTE
Astizi se vestegte
$i se preamireste
Zi veselitoare
Lumii de sub.soare
Astizi s-a nlscut
Cel fir'de-nceput,
Domnu'Iisus Hristos,
Fiul Cel Frumos
Dintr-o feciorifi
Plini de credin{i
La noi a venit
$i s-a oferit

- COLINDE:

AIJ9,O5IT
COLINDATORI
Ne-au sosit colinditori,
Florile dalbe,
Noapteape la cintitori.
Si ne zic mereu, mereu,
Florile dalbe,
$i-L aduc pe Dumn ezeu.
Dumnezeu adevirat,
Florile dalbe,
Soare-n raze luminat.
I

Ne-au sosit colinditori,


Florile dalbe,
Noaptea pe la cdntitori.

Ca si ne sloboazi
StrilucitLrazd,
Din poarta ceamare
Fir[ desfitare.
74

15

AZI,CEL
DEVEAC
URIASTE?TAT
,
Azi, cel de veacuri agteptat,
De Simeon e-ntimpinat;
Cu el qi noi si ne unim,
Ca pe Hristos si-L preamirim;

Isuse,Tu divinul Miel


$i-al nostru scump Emanuel,
Cu slavaTa si-mpodobegti
Llcaqu-n care locuiegti,

LAMO?AJUN
DIMINEATA
FUNA

Hristoase, Tu lumini egti,


De intuneric ne fereqti;
Tu calea noastri-o luminezi
Si citre cer ne indrumezi.

Buni dimineafa la Mog Ajun


Ne dali ori nu ne dafi?
Ne da{i ori nu ne dafi?
Ne da{i, ne dafi?

Prin sfdnta-nvifitura Th
Noi bezna grea vom infrunta;
De harul Tiu transfigura{i,
Te vom urma neinfricati.

Am venit gi noi odati


La mu{i ani cu sinitate
Domnul SfAnt si ne ajute
La covrigi gi la nuci multe!

Le vom vorbi la toti, i cei dragi


De dragosteacu. carre-atragi
Pe tofi cei buni la
tapi
pieptul Tiu
Ca si-i feregti del orice
ori riu.

Buni dimineafa la Mog Ajun


Ne dafi ori nu ne dafi?
Ne da{i ori nu ne dafi?
Ne da[i, ne da{i?

16-

_ COLINDE
_

_
_ COLINDE

Dar sunt bordeie firi foc


Si miine-i Mog Criciun.

cAltru
cDEcnnaun
Din an in an sosescmereu,
La geam cu Mog Criciun,
E ger cumplit, e drumul greu,
Da-i obicei str[bun.
E ger cumplit, e drumul greu,
Da-i obicei stribun.
Azi cu stramosii cint in cor,
Colindul sfint gi bun.
Tot "Mog" era gi-n vremea lor,
Bitrinul Mog Criciun.
Tot "Mog" era gi-n vremea lor,
Bitrinul Mog Criciun.
E sirbitoare gi e joc,
in casata acum.
Dar sunt bordeie firi foc
Si miine-i Moq Criciun.
18

Acum te las, fii sinitos'


$i veselde Criciun.
Dar nu uita, cind egti voios
Remine, si fii bun!
Dar nu uita, cind eqti voios
Romine, si fii bun!

A9TAgAM
CE9ARA-I
Ce sari-i d'aiasth sara
Domnului Doamne
Da'ii sara de ajun
inspre ziua de Criciun
Cind Hristos Domnul Cel Sfintu'
A venit pe-acestpamintu'
in paiele griului,
in florile finului.

19

_
- COLINDE

CEVEDERE
MINUNATA
Ce vedere minunatS.
Lingi Viflaem s-arati
Cerul strilucea,
rngerur venea,
Pe-o razd.curati
Pistorilor din cAmpie
Le vestegte-obucurie
Ci-ntr-un mic licas
Din acel orag
S-a nS.scutMesia
Pistorii cum aazird,
Spre locagul sfdnt porniri
Unde au aflat
Pruncul luminat
$i il preamiriri
E Isus, pistorul mare,
Turmi ca El nimeni n-are
Noi il liudim
$i ne inchinim

_ COLINDE_

Cu credinfi tare
in coliba pistoreasci
Vrut-a Domnul si se nasci
Fiul S[u Cel Sfint
Noui pe pimint
Si ne mintuiasci.

PAgTOR|
VAZUT
cE-ATt
Ce-afi vizut pistori,
Sculafi pinl-n zori?
Am vlzut pe nou-niscut
Prunc Isus din cer venitul
Fiu Dumneziiesc
Ce palat era
Unde Domnul sta?
Peqteri siraci rece
Pegteri de dobitoace
Palatul era
Ce aveade-asternut
Micul nou niscut?
Iesleaii era culcusul

_
- COLINDE

Fin gi paie aqternutul


Micului Isus
Cine sta cu el,
Domnul mititel?
Sta Maria Maica SfAnta,
Sta Iosif cu fa{a blindi
Sta gi se-nchina
Cine ii cinta,
Cine-l preamirea?
.. r .
i
rngenr
oln cer Yentra
Veselecdntiri doiniri
Pruncului Isus.

CEA9TA
9EARA
Ceasti seari-i seari mare,
O, Domnul
Tocmai searade Criciun,
S-a nS.scut9i Fiul Sfint,
Dumnezeu pe-acestpimint
Mititel infigicel,
in scutecde bumbS,cel,

_
_ COLINDE

Faqi de mitase albi,


Leagin de mitase dalbi.
Dar in leagin cine gade?
Fiul Sfint, El adormit
Iar Maica Sfinti Maria
Poale sfi"nterisucite
Ea din poale L-a luat,
Susla plai L-a ridicat,
Cind a fost la virf de plai
Pusejos gi odihni
$i din grai agagrii:
"Uite maici jos la lari
Nici nu ninge, nici nu ploui
Nici nu-i dalbi de pimint,
Dar nici ninge, dar nici ploui
Dar nici dalbi de pimint
Nici nu vin cum au venit
Vin ca porcii-ngrimidind,
Cu Dumnezeu s-au intAlnit
in sulife L-au luat,
Susla plai L-au ridicat
$i-n palogeL-au tiiat
O, Domnul
Pentru mindra de colindi
De la noi de la vreo doi
O, Domnului

* COLINDE
_

Domn de-al meu


Mai virtos
De la Hristos".

TAUAI.ITUL
CERUL
9I
,
Cerul gi pimAntul
in cAntiri r[suni,
+.
rngerr 9r oamenr
Cinti impreuni.
Hristos se nagte,
Domnul coboari,
..
i
r
rngeru canta,
Magii il adoari,
Plstorii-aleargi,
Ieslea o-nconjoari,
Mari minuni se intimplari
P[storii-aleargi,
Ieslea o-nconjoari,
Mari minuni se intimplari
in Viflae m azi

_ COLINDE-

E mare minune
Fecioara curati
Fiu niscu in lume
Din cer cuvintul
in trup se arati
Noaptea cu luni
Zise face-ndati
Din rlsirit vin
Magi cu bucurie
Cu daruri vestite,
Aur gi timiie .
Hristos se nagte
Venifi la-nchinare
Cu vesel suflet,
Veseli cintare.

25

_ COLINDE_

9-OGRAIT
CERURILE
Cerurile s-o griit
Din apus la rislrit
Un prunc mic o izvodit
$i pn pimint o zdnit
Din urit flcut frumos
$i curat din pflcitos
Coborit-a cerul jos
intr-un cuvint luminos
$i p" noi ne-o ridicat
De-a dreapta ne-o agizat
inc-o dati liudat
Fie binecuviritat.

_
- COLINDE

CIUTA
CIUTELOR
Printre meri gi printre peri
Plimbi-mi-se mari boieri,
Mari boieri cu cai bilfafi
Cu cllfuni impintena{i,
Cai cu frine de argint,
Cu poclizi pini-n pimint,
Plimbi-se, alinti-se,
intre ei intreabi-se:
Unde-i ciuta ciutelor,
Frumoasa frumoaselor,
Rumeneala zorilor,
Podoaba criieselor?
Cu arcu'si o vini,
Cu, cununi s-o-ncununim,
Cununii de cununie
Lui Vodi dalbi sotie.

-* -.....r

..,.- -.' " ' ' " ' * -" t' t'" tt' * --tt* "

_ COLINDE.

C}10RAT
C}b}Ri\T-A,
Coborit-a, coborit
Ziarel de ziui
ingerul Domnului Sfint
La pistori in Viflaem
Aproape de Rusalem.
Pistorii l-au intrebat
Ce veste aduci in sat:
"Veste buni voi vesti
De voi to{i vefi veseli.
Pe la cintitori tirziu
Maica Sfint-a niscut fiu,
L-a niscut pe fin uscat
$i al lumii imp5.rat"

"

-- .,-,,.,...,-..,.,

_
- COLINDE

C010RI\T-0,
C}OOnnf
CoborAt-o coborAt
in sara de Criciun
Domnu' Isus pi pimAnt
Sara de Criciun frumos
Si vadi la fiecare
Care ce credinfi are.
Dumneziu o vizut bine
Ci credinfi n-are nime'.
Nu-i la mic qi nu-i la mare,
Nu-i la-ntreaga adunare.
Vai fra{ilor, vai de voi,
De voi trimite-un rizboi,
Atunci vi-fi aduce-aminte
Ci gi-n ceri este-unpirinte.
Un pirinte ribditon
V-o dat sfinte sirbitori,
Un pirinte sfint gi bun
Ci v-o dat sfintu' Criciun.

_ COLINDE
-

NEYINOYATA
COLINDA
Primili cu bine acesteglume
$i colinzi nevinovate
De la strimogii nogtri lisate.
Vd poftim dupi obiceiul vechiu
Trei vase pline cu rechiu
$i un Yascu moari acri
Care indreapti riga stricati.
Cimara si vi fie plini
De carne de porc, brinzil qi slinini.
Cogarelecu porumb sinitos
Hambarele cu griu frumos.
Giinile si vi faci oui multe,
Nutref si avefi pentru vite cornute.
Otavi multi pentru oi
Iar pentru cai oviz, trifoi.
Hospe de maz[re pentru capre,
Si umple la vari oalele cu lapte...

- COLINDE-

COLINDA
OILOR
Este-un cflmpu! lung gi lat
Colindim, dalbi colindi
De oife-nconjurat.
La oi{e cine gede?
Tot Ionu - sirt' Ionu
Cu briu rogu-nfintelat,
Cu fluier inferecat
$i pe-atita de-sflorat,
Cu biltag incolfurat
$i suman imbiierat.
CAnd cu fluieru i-izdce
Turma titi i si stringe,
Cind cu fluieragu tace
Tete turma i se-ntoarce.
Colindi[a nu-i mai multi,
Si trlia cine-o asculti.
Colindufa-i atita,
Cine-ascultl si triia.

_ COLINDE_

A?A?TORILOR
COLIND
Io am douizeci de oi
$i i-oi duce Lui, mei doi
Iaca gi io am vreo zece
$i i-oi duce gi-un berbece
$i io ci-s mai fighinag
I-oi duce gi vreo tri cagi
Ci aqani-i rinduiala
Si ne plitim zeciuiala
Ci a9ani-i scris in lege
Si plitim un an din zece
Doamne, impirate Sfinte,
Primegte gi-a noastrfl cinste
Primegte-o gi de la noi
Ci suntem pistori de oi.

_ COL'NDE_

COLINDITA
Colindila nu-i mai multi,
Si triiasci cine-asculti!
Sus la ceruri o-ni{im
$i la gazde o-nchinim.
O-nchinim cu veselie
$i cu mare bucurie,
C-am ajuns seara de-Ajun
A bltrflnului Craciun.
Sus, mai sus vom inilla,
Ce-am Etiut noi v-am cintat.
Si rlminefi sinitoEi,
Sinitogi gi bucurogi!
C-am ajuns ziut ceasfdnti
Cind colindele se cinti.
Sirbitoarea Lui Hristos
Si vi fie de folos!

_ COLINDE-

_ COLINDE
-

AsucowHrRnA
coLrND

MAIJ09
c0L0J05,c0L0

Anu-acum s-o ispigi


La mulfi ani cu bucurii
Stregina de minti creafi
Dumneziu vi deie viafi
$i la mul{i ani si trii{i
Ca florile si-nflori{i
Stregina de busuioc
Da-v-ar Dumneziu noroc
Ca stejarul si-nveruili
$i ca el si-mbitrini(i
Foaie verde de milean
S-ajungede-acupe-un an.

Colo jos, colo mai jos


Oi linoi,linoi, lir Doamne
Ce turme de oi s-o sctis
Pi rdtu{u cel frumos!
- Da la turmi cine-gi umbll?
- Umbli-gi Lariu, picurariu,
C-on topor incolturat,
C-on fluier inverigat.
- Lisa-v-oi la lupu oi.
De cind umblu dupi voi
Tit am albit ca qi voi.
Strigi-o oaie pistrioari:
- Nu ne lisa nici pi noi
Iari noi te-om dirui
La Criciun c-on suman bun,
La Pngtifi cu jintifi,

_ COLINDE
-

_ COLINOE
_

La Singeorz c-on miel frumos,


La Ispasc-on bulz de caE.

COLO
5U9iNYNTMEA
CEIA

c0L09U5
Colo sus gi mai in sus
Colindim Doamne, Colind
La por{ile raiului
Este-o dalbi ministire.
Si-ntrAnsa cine gade?
$ade Maica Precesta
C-un prunc mic ce tot plingea.
Maica Sfint-aga-i zicea:
"Taci pruncule, nu mai plinge,
Ci maica fie-fi va da
Doui mere, doui pere
Si mi te joci tu cu ele
Si cheile raiului,
Raiul sfint si-L stipineqti,
Pimintul si-L mostenesti,
Pe noi si ne mintuiesti".

Colo sus in vremea ceia


in frumoasa Galileea,
O fecioari vie{uia
Ce Maria se numea.
Nazaret era oragul
Unde ea-giaYeasilagul.
intr-o zi Maria sta
Singuri gi se ruga
ingerul Gavril intrase
La Sfinta Fecioara-n casi
$i din zbor cum se opriri
"Bucuri-te" ii griirl.
$i deodati ce vizuri:
Casatoati-i se umpluri
De-o lumini lucitoare
Ca lumina de la soare.

. COLINDE.

guggtMAtir,tgug
coLo
Colo sus gi mai in sus
O, Domnului
Susla poarta raiului,
Suntu-fi, Doamne, mese-ntinse,
Mese-ntinse Ei subscrise.
Dar la masi cine gade?
SadeDomnul Dumnezeu
Cu preasfintul Fiul Siu
Si cu Mihail, Gavrili
$i cu Ioane, Sfinte Ioane
Si cu Sfinte Niculaie
Chinuit gi girbovit
C-againtri luda-n rai.
Sus la poarta Raiului,
Scaunul judefului,
$ugtariul botezului.
Ei in iad cind le-au bigat
$i raiul s-a-ntunecat
$i iadul s-a luminat.

* COLINDE_

Suslumina raiului,
Scaunul judefului
$ugtariul botezului.
Ei in rai cAnd l-au bigat
$i iadul s-a-ntunecat
$i raiul s-a luminat.
Noi umblim qi colindim
La bun gazdil si inchinim,
inchinim de sinitate
De Criciun si-gi aibi parte.

DEAL
COLO.N
Colo-n deal, dupi deal
Florile dalbe
Risirit-a sfintul soare,
$i acelanu-i sfint soare
Da-i o monistire mare.
Noui ugi, noui altare.
Da' intr-insa cine qade?
Miicufa cu fiu in brafe.
Taci Fiule, nu mai plinge

- COL'NDE_

Ci eu gtiu ce fi-oi da fie,


Noui stele-ncornorate
Cu topoare-nconjurate,
Dou[ mere rosioare,
Chei{ele raiului,
Scaunul judefului,
Lumina botezului
La Ispas
Un bof de caE,
Pe pirete piun verde,
Pe portifi rindunifi.

COT\LECU
OCHI
9ENINI

_ COLINDE:.

Copilule cu suflet blind


Tu vii qi azi ca origicind
De mii de ori, copil sirman
Tu vii in lume an de an
Dar totugi Tu copile blind
Tu vii gi azi ca oriqicind
Demult, cu suflet plin de dor'
Te-ai coborit de mila lor
in ieslearece Te-ai culcat
$i nimeni nu Te-aleginat
$i negtiind nu Te-au primit
Iar T[r cu suflet plin de dor
Ai plins mereu de mila lor.
La mii de ugi ai agteptat

Copile cu ochi senini,


Tu iariqi vii printre striini,
in peEteri de paie reci
Tu capul iariqi !i-l apleci.

Dar nimeni nu s-a indurat


Copil cu lacrimi pe obraz,
Cu bine riul si-L plitegti
Si rabzi, si ierfi gi si iubegti.

Copilule cu ochi senini,


Tu iarigi vii printre strlini,

Si te jertfeqti de mila lor,


Copil cu suflet plin de dor

- COLINDE-

Copilule, sirman copil,


Curat ca roua din april.
De cAti vreme Tu petreci
La u;a inimilor reci,
Dar cili fi-or mai descuiaazi
Copil cu lacrimi pe obraji.

_ COLINDE
-

Vai tu, Maici, nici visezi


Cum o si te intristezi.
Coroani de trandafiri
Va fi numai Pitimiri
Cetinifi, cetioarl dragi'
Cetinifi, cetioari dragl.

DETMNDAFIRI
COROANA
NOIASTAZI
CRE9TINILOR
Cetinifi, cetioari dragi,
Cetinifi, cetioari dragi.
Cine coasi la fereastri
O coroan[ prea frumoasi?
Este Maica lui Hristos,
Mesia, chip luminos.
Coroani de inge:ra9
Pentru Isus copilag,
ilag,
Coroani de trandafi
rdal
pin
Ce aveausi fie spini.
42-

Creqtinilor noi astizi


Un praznic mare-avem
Ca si-l putem cunoaqte'
Veni{i la Viflaem!
C[ a niscut in lume
Pe-acelce-L agtePtam'
Maria, Maica Sfinti'
Venifi ca si-L vedem!

lr

_
- COLINDE

Pe paie, intre vite,


Isus estestriin,
Si-i ducem gi noi daruri
Venifi la Viflaem!
Si mergem cu pistorii
$i sn il preamirim,
Ci pentru noi El s-a niscut,
Veni{i la Viflaem!
Cregtinilor, noi astizi
Degrabi s-alergi.m,
Spre-anoastri mAntuire
Venifi la Viflaem!

Av

CANTA-N
CORURI
MII9I
MII
,
l

:
i I
llr

tl
lli

Cinti-n coruri mii ti mii


'
? ^ -o -i
J - X^X|^- :
,ngeri
drigilagi,
Cinti marea bucurie
Citre pistoragi.
Dorul vi s-a implinit,
44-

_ COLINDE
-

Cel de veacuri prorocit


Pe-alenoastre plaiuri,
Astizi s-a ivit.
intr-o iesle, intr-un grajd
Voi il vefi afla,
Prunc plipAnd, nespus de dulce
Voi ve(i adora.
Pe Maria-o vefi vedea
Cum ii rdde inima,
Cu Iosif ea il adori
Lingi iesleasa.
Pistoragii n-au comori
Pruncului si-I dea,
insi-I fac un dar mai mare,
ii dau inima.
Pruncul ride fericit
Bucuros de ce-aprimit,
Ei se-ntorc voioEi la turme
$i la pistorit.
S-o rugim pe Maica Sa
Voie si ne dea,
Sn-t luim gi noi in brafe
Si-L vom dezmierda.

_ COLINDE_

Nani, nani, prunc bilai,


Tu de-acum la noi si stai;
Inimile noastre-ti fie
Col{igor de rai.

_ COLINDE-

Si le dim la ai ciocoi
Fiindci au poftit pe la noi...

U?A,CRE?TINE
DESCHTDE
DATI-NE
CEVA...
,
Dar mai dafi-ne ceva.
Da{i-ne goldul porcului,
Din fundul podului.
Dafi-ne o bucati de slinini,
De aici pini la fintini...
Da!i-ne, ce ne-{i da,
C[ de noi nu ve{i scipa,
Dafi-ne m5,carparale,
Ci luam uga in spinare.
Dafi-ne un sac de prune uscate,
Si le azvirlim in aste guri ci,scate,
$i vreo c6.tevapoame,
Si le dim la astecucoane
Ci sunt moarte de foame.
Si vreo cd{iva cifei de usturoi

Deschideu;a cregtine
Ci venim din nou la tine.
Drumu-i lung gi-am obosit,
De departe am venit.
Ci la Viflaem am fost,
Unde s-a nlscut Hristos
$i-am vizut 9i pe-a Sa Mami,
Pe care Maria-o cheam[.
Cum umbla din casi-n casi
Ca pe fiul siu si nascl.
Umbla-n sus gi umbla-n jos
Ca si nasci pe Hristos.
Umbla-n jos gi umbla-n sus
Ca si nasci pe Isus.

_ COLINDE_

_ COLINDE
_

Roati, roati prin cetate,


Case,hanuri, pline toate.
Mai tArziu gisi apoi
Un staul frumos de oi
$i-acolo pe fin jos
S-a niscut Domnul Hristos.
Cete de ingeri coboari
Staulul il inconjoari.
ingerii cu flori in mini
impletesc mindri cununi.
Pe cununi-i scris frumos
AstIzi s-a niscut Hristos,
Care cu puterea Sa
Va impirifi lumea
$i de-acum pAni-n vecie
Mila Domnului si fie,
Tuturor cu bucurie
$i de mare veselie.

DINRAIUL
CELLUMINOg
Din Raiul cel luminos
A plecat astizi Hristos
e..
rnconrurar pe rngeragr
Ca sl-gi cate licag
Soare,lun6,mii de stele,
Strilucesc mai cu putere
Toate-n lume au siltat
De Domnul cind au aflat.
Numai omul picitos
Le-a ficut toate pe dos
El ugaa incuiat,
Silag Domnului n-a dat.
Iara noi astizi venim,
Oameni buni, si vi vestim
Ci astizi ni s-a niscut
Domnul nost' pe-acestpimdnt.

_ COLINDE-

- COL'NDE_

Si fie rodnic Anul Nou


$i pacepe pimint!

DINANiNAN

Si fie pruncii sinitogi,


Si creascl nizdrivani,
Voi oameni buni gi trecitori
Mulfi ani, mulfi ani, mulfi ani!

VARIANTA
1
Din an in an sosescla noi
La geam cu Mog Ajun,
E ger cumplit gi drumu-i greu
Dar e-obicei stribun.
E sirbitoare gi e joc
in casata acum
Mai sunt bordeie firi foc
Dar vine un an mai bun.
E veseliesi e cdnt
in casata acum,
Dar nu uita cind eqti voios,
Romine, si fii bun!
Veniti, veni{i de sirbitori
Venifi, venifi cintind

VARIANTA
2

Din an in an sosescla noi


La geam cu Moq Ajun,
E ger cumplit gi drumu-i greu
Dar e-obicei stribun.
Azi cu strimogii cint in cor,
Colindul sfint gi bun.
Tot "Mog" era qi-n vremea lor,
Bitrinul Mog Criciun.
E sirbitoare qi e joc
in casata acum
Dar sunt bordeie firi foc
Si miine-i Mog Crflciun.
51

bltl

_ COLINDE_

Acum te las, fii sin5.tos,


$i vesel de Criciun.
Dar nu uita, cind egti voios
Romine, si fii bun!

_ COLINDE
-

Pe Mesia il aflari
O minune.

DOAMNE,
LERDOMNULUI
DOAMNE
DOAMNE,
ATALE
CUYINTE
Doamne a tale cuvinte
Care s-au scris mai-nainte
S-au implinit precum se qtie
Moise la cartea intdie
O minune
De la risirit risare
O stea cu lumini mare,
Razeleigi rispindegte
Pe crai ii povifuiegte
O minune
Steauamagilor vesf
vestegte
Viflaemul ii primegte
mesr
ra
$i din prorocie rrari
52

Doamne, ler Domnului Doamne


Ia iegifi boieri afari
Doamne, ler Domnului Doamne
De vedefi ce si coboari.
Si scoboari doui flori,
Da'nu-s flori ci-s frifiori,
Da'ii Ion gi Visilie,
Si intorc de la robie.
Maici-sa cdnd ii vedea
Caii-n grajd ea ii biga
Vin rogu si be' le da.

_ COLINDE-

DOIOAMENI
bOGAi;rI
Doi oameni bogafi,
Domnului nostru
Precum s-au rugat
Dumnezeu le-a dat
Masi, ceasti masi
in mijloc de casi
$i-n mijloc de masi
Miru-i inflorit
Cu mere de-argint.
Doi ingeri din ceri
fos se cobora,
Mere culegea,
$i-n rai Ie ducea
$i le impirfea.

_ COLINDE
_

DOMN
DINCERIU
De cind Domnu' s-a niscut
Domn din ceriu
$i pimintu'l-a ficut
EI bine l-a priponit
De patru stilpi de-argint.
Si cerul l-a-mpodobit
Tot cu stelemirunfele
$i cu luna printre ele,
Cu soarelestrilucind
Tot pimintul luminind,
Pe oameni inveselind.
Fire- ai gazdd,sfln5.toasi,
Sinitoasi, veseloasi,
Cumu-i colinda frumoasi.

54
55

_ COLINDE_

- COLINDE-

gA-NAlrAvt
DOMN,
D0MN
t

Am plecat si colindim
Domn, Domn si-nillim
CAnd boierii nu-s acasi
Domn, Domn si-niltim
$i-au plecat la vAnitoare
Domn, Domn si-nillim
Si vineze ciprioare
Domn, Domn si-nillim
Ciprioare n-au vdnat
Domn, Domn si-nillim
$i-au vdnat un iepuraq
Domn, Domn si-nilfim
Si faci din blana lui
Domn, Domn si-n5.l1im
Vegmint frumos Domnului.

56

DOMNULUI
DOAMNE
De cind Domnu'S-o niscutu
Domnului Doamne
$i pimintu'l-o ficutu
$i ceriu I-o ridicatu
De cind Domnu'S-o niscutu
Pi patru stilpi de arjintu
Tit cu stale miruntele
De cind Domnu'S-o niscutu
$i cu luna printre ele
$i-n mijlocul ceriuluiu
De cind Domnu'S-o niscutu
Scrisi-i mina Domnuluiu
Cea direapta gi-o gileatfl
De cind Domnu'S-o niscutu
$i-n gileati busuiocu
Busuiocu feteloru
De cind Domnu'S-o niscutu
Piru rogu juniloru
Si crucea bitriniloru

_ COL'NDE_

De cind Domnu' S-o niscutu


$i crucea bitriniloru.

DOMNULETgI
DOMN
DINCER
,,
Mare-i searade-asti seari
Domnulet si Domn din cer
$i nu-i searade-asti seari
Ci e searalui Criciun,
Lui Criciun celui bitrdn
tt

Cflnd s-a niscut Fiul Sfint,


Fiul Sfint pe-acestpimdnt.
Fiul plinge, stare n-are,
Pe bra{ele mamei Sale.

_
- COLINDE

Hristos sivi dea de toate,


Viafn lungi, sinitate.

DORMI
iUTNCECO?IL
9FANT
Dormi, dormi, dormi copile sf6nt
Mii de heruvimi gi de r"on-i
Te slivesc in cor
Copil mflngdietor
Dormi, dormi, dormi copile sfflnt
ingeri zboari,spre cer cintind,
$i rugalor se-nalfn hn
Spre-a Lui Dumnezeu licag divin.

Noi umblim gi colindim


Cestor fe{e le-nchinirn.
Ne-nchinim cu sinitate
Tot de bine s-avefi parte
59

a
E

- COLINDE

DALIANA
Pleaci Leana la fintini,
Diliana-i fati dalbd
Cu doui circege-n mAn[.
Gisi apa tulburati,
De voinici inconjurati.
'Voi voinici, voi vAnitori,
Ce cita{i aicea-n zori?"
"Noi pe tine te ciutim
$i cu drag i1i inchinirnl'
La mulli ani cu sinltate
Si avefi parte de toate.

- COLINDE
-

ECRACIUNI
intunericul dispare,
E Criciun!
S-a niscut Mintuitorul,
ingerii spun.
Pace,pacepentru cei picitogi,
A venit azi Salvatorul pe pimAnt.
Melodie ingereasci
Auzim
$i in iesle Pruncugorul
Noi il gisim.
Cine vine la Isus
Ca picitos
La iertare, mdngAiere,
E voios.

j*!i*:e,i1,.J

_ COLINDE-

il|
NOA?TE
MIEZDE
ELUMINA-N
E luminl-n miez de noapte,
Ce si fie oare?ce s-a intimplat?
Pistoragilor le bate inima de spaimi,
S-au infricogat.
$i lumina vine, vine
Se coboari spre imag.
Frica-n piepturi le sporegte
Bunilor pistoragi.
in lumini vid un inger
De o frumuse{e de ne-nchipuit;
Are-un glas nespus de dulce
Cum ei niciodati n-au mai auzit:
Nu ave(i de ce vi teme,
Pistoragilor iubili;
Vesteamea o si vi faci
Fericifi, ferici{i.

_ COLINDE-

Cici eu sunt trimis de Domnul


Mare bucurie voui vi vestesc,
Si tresalte mic si mare
C-a venit in lume Fiu Dumnezeiesc
Cel pe care voi de veacuri
Mult de tot L-afi agteptat,
E la Betleem in iesle
infigat, infigat.
Lingi prunc se afli Mama,
Sf6nta Niscitoare a Lui Dumnezeu;
$i losif, in rugiciune
Umilit adori pe Stipdnul siu,
Si-ntr-un grajd e fericire
Cind acolo-i Domnul sfint,
Cici cu El coboari raiul
Pe pimint, pe pirnint.
Si cu ingerul deodati
Mii gi mii de ingeri glasul si-l unesc
$i-ntoneazi o cdntare,
Umple tot vizduhul corul ingeresc.
intru cei de sus mi.rire
Fie Domnului preasfint,
$i-ntre oameni pace fie
Pe pinndnt, pe pimint.

_ COL'NDE_

I9U9E!
flI 9LAVIT
Fii slivit Isuse,
Prunc Dumnezeiesc,
lngen se coDoara
$i te proslivesc.
+.rv

$ii+i cAnti cu iubire


Imnuri sfinte de mirire
Gloria, gloria, gloria,
In excelsisDeo.
Pistoraqi cucernici
Vin Ei ei grlbifi
$i in jurul ieslei
Se-nchini smeriti
Cerul Ei pnmintul
Astizi s-au uimit'
Ci un Dumnezeu
Pe lume avenit!

_ COLINDE_

flICADALOADE-MPARAT
Fiic[ dalbi de-mpirat
Lumnioari, ochii-s negri
Dimineafi s-o sculat
Fa{a dalbi 9i-o spilat
La fintin-o alergat
La fintini la ffljet
Unde curge apa-ncet
$i-mprejur p-dngi fdntAni
Sunt feciori de-a ei misuri
Ea-n fintini s-o-aplecat
|unii la ea s-o fipat
Inelu'i l-o luat
Inelu'i l-o luat

- COLINDE-

_ COLINDE
_

Adi june inelu'


Putriziu-ai ca mirur

Floricica-gi inchina
$i miresme aducea,
Si miresme aducea.

Rujini-ai ca ghieru'
Rujini-ai ca ghieru'

$i cu mica floricea
ii aduc inima mea,
ii aduc inima mea.."

Ca ghierufu plugului
in postul Criciunului.

FLORICICA
.

Colo-n cimpul inverzit


Mica floare-a risirit;
Maica Sfdnti cum venea
Mica floare mi-o vedea
$i din guri-aga griia:
"Yezi aici pe braful meu
fi-L aduc pe Dumnezeu,
fi-L aduc pe Dumnezeu,

FLORILEDALBE
Scoal[ gazdildin pituf
Florile dalbe
Si ne di un colicu{
Ci mimuca n-o ficut
SAti rari n-o avut
Pe cind sit-o cipltat
Covata i s-o crepat.
L-o sfidit marna pe tata
Di ce s-o crepat covata.

_ COLINDE-

Cind covata o lipchit


Cuptioru'ni s-o urnit,
Cdnd cuptioru' l-o tocmit
Anul Nou o Ei vinit.

FLUIERUL
CEL?A9TOREgC
Fluierul cel pistoresc
Cinti imn Dumneziiesc,
Cu vers dulce niingiios
CL azi s-a niscut Hristos
Iati gi steaualucegte
Din risirit preavesteEte
$i trei regi mdnafi de dor
Lasi firi in urma lor.
Dupi steapornesc cu gind
Si giseasci prunc sugflnd
$i sn-I faci inchinare
Pruncului Celui Sfdnt tare
A venit in lume jos
Pentru omul picitos
Ci ingeri si serafimi

_ COLINDE
_

Arhangheli qi heruvimi
Cinta nagterea Ta sfinti,
Cerul gi pimintul cinti.

GAZDEMARI
NUMAIDORMITI
Gazde mari nu mai dormifi
Lilioari trandafir
Ci nu-i vreme de dormit,
Da-i Yreme de colindat
$i cocogii au cintat
Da-i Yreme de-mpodobit
Si Criciunul a sosit.

69

- COLINDE-

HOI,DALERUI
Adi maici cea cheifi
Hoi, da lerui, Doamne, lerui gi cu
Si deschid eu cea lidili
Si iau poale gi citrinfi
$i ia din doui ifi,
Cioarecii din pinzi aIbA,
Caiera qi salba dalbe
$i si-mi iau gi cusmfl mare
Si mi-mpodobesc cu iale.

IAgCULATI
VOIGAZDEMARI
Ia sculafi voi gazde mari
Ia sculafi romini plugari
Ci vi vin colinditori

- COLINDE-

Noaptea pe la cintitori,
Nu vivin cu nici un riu,
Ci v-aduc pe Dumnezerr,
Dumnezeu cel mititel,
Mititel gi-nfngnfel
De la ugepirt' la masl
Faga-idalbi de mitasi
Cu scufie de bumbac
Moale si-i fie la cap
Este-oplati nestemati
Ce cuprinde lumea toati
Busuiocverde pe masi
Rimdi gazdLsinitoasl
La mu{i ani cu sinitate
Si vi dea Domnul de toate.

HTAUNCOLINDATONI
Iati, vin colinditori,
florile dalbe,
Noapteape la cintitori,
florile dalbe.
77

* COLINDE_

$i ei vin mereu, mereu,


florile dalbe,
$i-L aduc pe Dumnezeu
florile dalbe.
$i-L aduc pe Dumnezev
florile dalbe,
Si vi mintuie de riu
florile dalbe.

Ell

_ COLINDE
-

Si ca pomii si-nflorifi,
florile dalbe,
$i ca ei si-mbitrinifi,
florile dalbe.

INFETLEEM
COLO
JO,

Inima si intireasci,
florile dalbe,
Oamenii si infrifeasci,
florile dalbe.

in Betleem colo jos


Cerul arde luminos
Preacurata naqte astizi
Pe Hristos.

Ci pe cer s-a aritat


florile dalbe,
Un luceafir minunat
florile dalbe.

Naqte-niesleaboilor
Pe-mpiratul tuturor,
Preacurata sti gi plinge
incetigor.

Noi vi zicem si triifi,


florile dalbe,
intru mulli ani fericifi,
florile dalbe.

N-are scutecde-nfigat
Nici hlinufe de-mbricat
Preacurata pentru pruncul
De-mpirat.

lil
till
lil
,

_ COLINDE
_

Nu mai pldnge Doamna mea


Pruncul mic l-am infiga,
Pentru Fiul tiu Hristos,
Mesia cel luminos.

_
- COLINDE

$i-acum te las, fii sinitos


$i veselde Criciun,
Dar nu uita cind egti voios
Romine si fi bun.

'i

il

itt

lilit

,i

,l

rill

rll

,i

ri

ixruuN
Moe
DE
cnncrun
,

Din an in an pornesc la geam


VoioEi cu Mog Criciun,
E ger cumplit, e drumul greu
Da-i obicei stribun
Acum e cor la casata
Cu tofii cAnt-acurn,
Mai sunt 9i moqi din vremea lui
Bitrinul Mo9 Criciun
Acum e joc la casata
Cu to{i seveselesc
Dar sunt bordeie firi fum,
$i miine-i Moq Criciun
,7A

gcL
MPARATEA
incrrnrEAin cetatea-mpiriteasci
Florile sunt dalbe
Prins-au rugii si-nfloreasci
insi nu e rug in floare
Ci-i Preasfdnti Niscitoare.
Lingi Maica-n leginel
Doarme pruncul mititel,
Iar in jurul pruncului
Cregtefloarea drumului.
Printre rugii inflorifi
Pare gi spini ascufifi
Pruncu-n somn se migci lin,
I-o ajuns minu{a-n spini.
75

Il'lil

l'jll
l;i
ril

il
l

_ COLINDE
_

Din minuf[-i pici singe,


Pruncusoru-ncepe-aplAnge.
Taci cu mama Fiul meu,
Ce-fi va fi pruncut maigreu.
Ucenicul cint te-a vinde
9i p" cruce te-or intinde
Atunci nastereade-acum
i1i va face aspru drum.

l
Cdnd sudoareai1i va curge
Si ne ier{i Isuse dulce.

i
;

g-ANAgcuT
it'tnon?TEAASTA

_ COLINDE
_

in noaptea asta cor ceresc


Cdntiri alesecinti
Pe Dumnezev il preamiresc
Cu bucurie sfAnti
Ai mili Doamne de acei
Ce zacacum departe
Cici daci nu te-nduri de ei
Sepierd pe veci in noapte
Primeste sfintele cintiri
Ce-aducemazispretine
Ce se-ntrupeazd,intre noi
Si-aducemdntuire.

inonngulyTFLAEM

In noaptea asta s-a niscut


+.

rn pestera stralna
Acel prin care-am cunoscut
A cerului lumini

in oraEulVifliem
Venifi toti ca si vedem
C[ astizi ni s-a nlscut

- couNDE,Domnul cel fir' de-nceput


Si astizi s-a lmplinit ,
Precum a fost,prorocit
Ci se va nagte Hristos,'
Mesia, chip luminos,
Din Fecioara Maria.
Trei crai de la risirit
La-nchinare au venit,
Daruri scumpe aducdnd.
Si cu ingerii cintind:
"Mirire Lui Dumnezeu,
Lui Hristos, Fiului siu".

lHsrnRA
DEcRAcruN
Afari ninge linigtit,
in casi arde focul;
Iar noi pe lingi mama stind,
Demult uitarim jocul.

_
- COLINDE

E noapte, patul e ficut,


Dar cine si se culce?
Cind mama spune de Isus
Cu glasul rar 9i dulce.
Cum s-a niscut Hristos in frig,
in iesleacea siraci,
Cum boul pesteEl sufla
Cilduri ca si-i,faci.
Cum au venit la ieslea Lui
Pistorii de la stini
Si ingerii cintind din cer,
Cu flori de mir in min'i.

iNvAnFUL
ANouA
MERI
in virful a notii meri,
De-i Domnului Doamne
Arde noui luminiri,, :

_ COLINDE
_

- COLINDE_

Pici noui picituri


Trei de vin gi trei de mir,
Trei de api limpejoari
Si-i faci de-o biiqoari.
Dar in ea cine se scaldi,
Scaldflbunul Dumnezeu
Se scaldi de Iordineqte
Cu api se limpezegte
Cu sfint mir se miruiegte
Cu vinul se-mp[rtl;egte.

Scrisu-i spicul griului,


De unde line cu mina
Scrisi-i luna gi lumina.
$i de unde be din el
Scrisu-i on luceferel.

iuorrulcANTA-N
coRURt
lngerii cintl-n coruri
Ci s-a nS.scutHristos.
Pimintului duc vestea,
To{i oamenii si afle
Ci s-a niscut un copil,
El va fi mintuitor
Mirire-n cer gi pace pe pimint.

INAINTEACESTOR
CURTI
Inaintea cestor cur{i
Sunt tri rinduri de pomufi.
Si-naintea pomilor
$ade Doamna curfilor
C-un pahar galbin in min[,
Tit inchini gi suschini.
Pi toarta piharului
Scrisi-i raza soarelui,
Pi fundu'piharului

Azi cinti-ntreg pimintul,


Robia s-a sfArgit.
Veni{i si adorim
Pe-alnostru salvator.
Mirire fie-n cer gi pace pe pimdnt!
Mirire in cer qi pacepe pimAnt.

80

rut

81

rlff
rll
rlll

ili

_ COLINDE
-

- c6uuor-

Azi vine intre noi Hristos,


E om gi Dumnezeu.
Aduce-n suflet pacea,
Aduce bucuria.
Mirire fie-n cer gi pacepe pimint!
Mirire in cer gi pacepe pimint.

,iilll
JONELUI

il
nil

,i

*l

*'

n'

fone murgu-gi potcoveste,


|onelui bono
Azi e mare sirbitoare
E SfAntaDurninecar[,
Maici-sa prin sat trebari
Mii l<lane,Sfinte foane,
Dar tu gsndu'ce l-ai pusu
Pus-ai gdnd de privegheatu,
CeI mai mare de-nsuratu.
Dar io maicd.in cohiri
Cdnd Dumnezeu poruncird
Sus in virfutr muntelui,

t
t

Sub poalele bradului


Este-un leu de cdine rdu.
Pus-ai gdndu' si_I sigete.
Leu-ndati. se sculari
$i din grai agagriiari:
Nu mi voinic sigetari,
Mai bin leagd-mi_n cureari.
$i mn du pe ulicioari,
Pe ulifa grecilor
Tot in cinstea fetelor
Si-n ciuda nevestelor,
Pe tine cici te-or vedeari
Pe tin'tofi te-or liudari,
Pe tin'gi pe maici_tari
Ce biiat a fost biiatu'
Ce ducealeul legatu,
E legat nevitimatu
$i-n curea neagri bigatu,
Si-n curea neagri legatu.

%E2

83

- COLINDE-

- COLINDE
-

C-un pahar galbin de ceari.


Din fundu'paharului
Strigi spicul griului

DEAcEAgrA
JURiru.luR
ungA
fur in jur de-aceasti masi
Este-o masl de mitasl
Oir lerui Doamne
Dar la masi cine gade

"Io pe unde mi rodesc


Toati lumea-o-mbogi{esc2
Din creasta paharului
Strigi vifa vinului
*fo pe unde
mi ivesc
Toati lumea-o-nveselesc"

$ade Domnul Dumnezeu


Cu doi sfinfi in jurul siu
Oi,lerui Doamne
Al doilea colf de mas[

Din toarta paharului


Strigi floarea soarelui
"Io pe unde mi rodesc

$ade Pfltru, sfint Sinpetru


$-al treilea coll de masi
$ade Ion, Sintion

Toati lumea-o-ncilzesc"
Din buza paharului
Strigi floarea mirului

$-al patrulea colf de masi


$ade qi jupinul gazdi
Tot lnchini c-un pahar

"fo pe unde mi rodesc '


Toati lumea.ncrestinesc"
Rimii gazdlsinitoasi

- COLINDE-

Ca, colinda de frumoasi,


Tu gizdoaie, vesel,bun "
C-ai ajuns Sfintul Criciun

- COLINDE
-

Nu mai plinge Maica mea,


Nu mai plinge Maica mea,
Scutecelenoi !i-om da,
Preacurata,
Pruncul Sfdnt de-i infiga,
La Viflaem colo-n jos.

LAYIFLAEM
COLO-N
JO1
La Viflaem colo-n jos
La Viflaem colo-n jos
Cerul cadeluminos,
Preacurata
Nagte astizi pe Hristos.
. NaEte-n ieslea boilor,
Pe-mpiratul tuturor,
Preacurata
Stn gi plinge incetigor.

LACEACA'ACOLO-N
YALE
La cea cas5.colo-n vale
Mii Crlciune, mii
Fac fetele.sezS.toare
Tite torc, tite-ngir eazd,
Numa' una licri meazd,
Fata mamii di ce pldngi?

N-are scutec de-nfigat,


Nici hiinufe de-mbricat,
Preacurata'
Pentru pruncul de-mpirat.

Dd cum focu' ru fii-oi p,Idirge


M-o cerut fecior.de,crai
N-ai vrut rnaml si mi dai

:F-ffi4;=

_ COLINDE_

O fati la-mpiri{ie
Vede haine g-avufie
O fati la-mpiriteasi
Vede haine de mitasi

LATILIGMD
LACURTE
La curte la liligrad
Ziarelde ziui
Este-un fecior de-mpirat
Tot roagi pi maici-sa
Si-i deie pi soru-sa
Dragul mamii, eu !i-oi da
Cind mie face-mi-i
Pod de-arami pisti vami,
Pod de-argint pisti
isti pimint.
El acelele-o citatItt
Ltrat
Si-n biseric-o intrat.
Biseric-o tremu rat
mat
Icoanele-o licrimat.
88-

- COLINDE
-

Iconifa Precestii
Din fundu'bisericii,
Ea din grai aqagriie
"Nu egti popi cu dreptate
Si cununi sori cu frate
Susii Dumnezi.u, te-a bate".

LALUNCILE
9OARELUI
La luncile Soarelui
Florile'dalbe de mir,
La fintina corbului,
Grele ploi ci au plouat,
Luncile ni le-au spilat.
Apoi soare-aurisi.rit,
Flori frumoase-au inflorit.
Fetelecum auzifo' t
Dupi flori se pogoriri.
)90
Le rupea si le-alegea,
eg

Luncile le siricea:
ea:
89

COLINDE_

Cele mari cu brafurile,


Cele mici mai pufinele.
Cind feciorii le vizur[,
Pdni la ele de fugiri.
"Noroc burt'' cI le zicea
$i de mini le prindea,
$i in dor le dezmierda.
Da'pe fata ce mai albi
Un fecior agoo-ntreab[:
- De egti fati de miritat
Mi primegti tu la pefit?
Fata-n fafi rumenea
$i feciorului griia:
- De cind mama m-o ficut
A iubi eu n-am gtiut.
Apoi zic, si fi'fecior,
Cui i-oi spune al meu dor?
Ci nu-i om pe-acestpimdnt
Si mi scoati din cuvint,
Pe picior si mi calce,
Mflna-n sin si mi-o bage,
Fa{a-mi albi si mi-o slrute,
Ochii-mi negri si se uite.

- COLINDE
-

Cel fecior se minuna


$i p" fati o-ntreba:
- Mi-ta unde te-o ficut,
De-a iubi n-ai invi{at?
$i egti dulce feciorilor,
Ca nucile coconiloq
Ca vinul bitrinilor.
Apoi fata-i rispundea:
- M-a ficut miicu{a mea
ir-r strungufa oilor,
Tot cimpul florilor.
la
- SAfii, fate, bucuroasi
De colinda ast' frumoasi.
O-nchinim cu sini.tate,
Pe Ia gazde,pe Ia toate.
Colindufa-i atita,
Pe gazdil Domnul trIia.

91

- COLINDE_

H gAyARgffu'LUMrl
La sivArqitu"lumii
Trimbifa-g-or injerii
a
In patru cornuri de lume,
La tit omu p-a lui.nurng.
$i or trimbi{a cu frice,
Domnii gi-mpiraf' or plinje,
D-apoi noi ce-om pute zice?
Ne-om riscumpira cu singe.
Nu cu aur, nici cu-arjint,
Ce cu suflet drept gi sf6"nt.
- Pi cei buni unde i-or pune?
I-or incuie intr-un nor
La binele tuturor.
- Pi-cei rii unde i-or pune?
I-or incuie intr-o piatri,
Lumina si nu o vad[;
$i pn piatri mugchi or cregte,
De lumini nu-i nidejde.

_
- COLINDE

LERU-I
LER
Suspe cerul instelat
Mindri stea s-a aritat
$i cu flori de mir in mini
Se coboari peste stdni
Leru-i ler
fntr-un grajd sirac de lemn
Din cetatea Betleem
intr-o iesle-n rece scut
OmuI lumii s-a niscut
Leru-i ler
lelui care-adusIumini
Si peste acestpimint
Pacede Ia Domnul Sf6nt
Lludind pe cgldin cer
Leru-i ler

_ COLINDE_

Iar de citre risirit


Trei regi, trei magi au pornit
Lui Mesia de se-nchini,
SteauaDomnului luminl
Leru-i ler.

MARE
IARNA
II.O?TICN
,
Mare iarni gi-o pticat,
Oile tite-o zd'erat,
Picurar le-o auzit,
Ios la ele-o coborit
Pi scari mdndri
De ceari,
CulegAndu-giflori
De vari;
De minuni fetelor,
De strufuf feciorilor,
De pani nevestelor.

94

- COLINDE-

MARIA
Maria se preumbla,
Vreun locag a-gi cipita.
fos, in sus gi iari-n jos,
Cici bitea vdnt f,riguros.
Si-aveavegtmint de-argint
Cici va nagteFiul sfdnt.
Buni searalui Criciun,
Zise Maria celui bun.
Las{-mi-n palatul tiu
Ca s[ nascpe Durnnezerr.
Dar Criciun astfel griia:
"Falatul meu nu-{i voi da.
Du-te-n grajdul cailor
Sau in iesleaboilor
Cici aice n-ai ce face,
Nu te las si nagti in pacel'.
Maria atunci pleci
Iegi-n cale gi-alergd
Si-un grajd mare afl6.
95

_ COLINDE
_

Intr5., intri suspinind


Durerile-o cuprindeau
Si mai meargi nu puteau.
Pusa-ijos 9i odihni,
Caii-ncep a tropii
$i iepele-arincheza
"Stali pe loc nu tropiifi
Cu rinchezu'contenifi
Cici durerea mi-o m5.riti"
insi caii n-au incetat
$i Maria s-a sculat
$i astfel le-a cuvAntat:
"Fir-ati voi cai blestemati
Si n-avefi nici gind a sta
Ori de cit indestula".
ZicindMaria iegi
Din grajd;i-n cale porni.
Si merse pini afli
O pegteri gi intri,
Si in iesle s-a bigat
Pe fdn moale s-a culcat,
Ea in iesleaboilor,
Boilor siracilor.
Boii-ncep a rumega
$i Maria suspina:
"Stati pe loc nu rumegati,

_ COLINDE
-

Linigtea mi-o tulbura(i"


Zicdnd,Maria licrimdnd
Citre ei duios plingind,
Boii-ndati inceti
$i grnbifi o ajuti.
"Fir-ati voi boi ferici{i
$i de oameni mult iubi{i,
De mine, de Dumn ezert,
$i de Sfintul Fiul meu".
Cdnd fu pe la miez de noapte
Trecu durerile toate
Si s-a n5.scutFiul Sfdnt,
Dumnezeu pe-acestpimint.
Si cum Dinsul s-a niscut
Ieslea-nrai s-a preficut,
Si pegterain palat
De un rnare impirat.
Mii de fliciri imi ardeau,
Si-alte mii se aprindeau,
Mii qi mii de luminele
Striluceau ca niste stele.
Iar prin iesle flori cregtea
Finu-n flori se preficea,
Maria se-nveselea,
Pruncu-n brafe-gi cuprindea,
Foarte mult s-a bucurat

- COLINDE-

Cum ci lumea s-a scipat.


Astizi s-a niscut Hristos
Si ne fie cu folos
$i de-acum pffni-n vecie
MiIa Domnului si fie,
De aceasti bucurie
Si o noui veselie.

MIORITA
C0LIND
VARIANTA
1
Mirgu-qi picurirei
Cu oile dupi ei.
CeI mai mare-i vir primar.
Cel mai mic o rupt gi-o zis:
- Hei tu, frltiulucu meu,
Numa eu cind oi muri
Pi mine ci si mi-ngroape
Din strungufa oilor,
Su' fundu gilefilor,

_
- COLINDE

S-aud zinu ciuruind


$i mindrele tiopotind.

VARIANTA2

Mirgu-;i, mimulici, mirg,


M{rgu-gi tri picurirei
Pi cirare, pi muncei,
Cu oile dupi ei.
Numa unu-a$a zice:
- Stafi, frafilor, si vedem
Care din cine suntem.
Cei mai mari is veri pt'imari,
Cel mai mic - striin voinic.
Numa el o zis aqa:
- Hei, tu, frifiorii mei,
Numa eu cind gi-oi muri,
Pi mine mi-fi ingropa ,
DAn virvufu muntelui,
De-a umbrufa bradului;
Din locuf de copirgiu
Punefi scoarte de durdziu,
$i din locuf de silag
Punefi scoarfi de bohag;

r
I

- COLINDE
-

Si de-a mdna de-a dreapti


Tit imi pune! trdmbita,
La cap punef gileata;
Si de-a m6.nade-a stingu
Tit imi pune! fluieru.
Cind vintu si-a sufla,
TrAmbila a trdmbifi,
Fluieru a fluieri,
Gileata a suspina
Ci nu mulgef in dinsi.

VARIANTAS

Pi ulifi, printre vii,


Se duc trei plcurirei.
Ei o prins a si sfidi
Sioprinsavorovi:
- Pi unu l-oni omori.
Da el numa gi-o strigat:
- Ci voi de mi-{ omori,
Tit pe mine m-astupafi
In fArcu+umieilor,
in staolu oilor;
Si voi numa ci imi pune{i

- COLINDE
-

La picioare fluier mare


Si la capu' trimbifa-re.
$i cAndvdntu gi-a sufla
Trimbi{a gi-a trdmbila,
Fluieru qi-a fluiera,
$i numa gi-or auzi
OiIe cele cu lapte,
M-or hori mirgflnd pi sate;
Oile cele cornute
M-or hori vara pi munte;
CeIebiete miorele,
M-or hori vara cu jele.
- Hei, tu, biete miorele,
Spune-(i citl mama me-le:
V-a-ntreba mama de mine,
Spunefi ci m-am dus la bine,
Ci numa m-am insurat,
$i eu numa mi-am luat
TIt o fati de-mp5.rat,
Si nu sie cu binat.

VARIANTA4

Susin virfu muntelui,


Sub crucifa bradului
101

=-'Eq-

!11

,r

iF
rl

_ coLtNpE
_.

r1

Suntaogirr"i

]l
Ii
i

i]

l;
li
]Lil
li'
f
f I

i,
i;
I

i
ill]
ilii
,
i,
I
I

:
I

Cu oile dupi ei.


ne cel mai mic l_o mdnat
Si d_intoarne oile.
OiIe le_od_indurnat,
Lui grea lege i-o picat:

VARIANTA
5

Susin vArful muntelui,


Oi,linu-i lin,
sub crucita bradului,
Erau trei picurirei
cu oile p-ingi ei.
Picurarii lin un sfat,
Pre cel mai mic l-au minat
Si intoarne oile,
C-o riticit bietele.
OiIe le-o inturnat,
Dar grea lege i s-o dat:

o si-l taie, o si-I pugte,


o si-l puie-ntre fdpugte.
El o strigat citri ei:
- o, dragi, frifiorii mei,
De si-ntdmpli si mor eu,
sipafi-mi mormflntul meu
Nu in verde fintirim,
Ci-ntre morfi voi fi striin;
9i-" staulul oilor,
In locufu mieilor.
O, drag, fluieraqul meu,
Punefi-l la capul meu;
CAnd or sufla vinturi grele
Si-mi fluiere hori de jele.

Ori si-l taie, ori s5-l pugte,


Ori si-I puie-ntre fepugte.
EI o strAgat citri ei:
- O' dragi, fri{iorii mei,

De s-a-ntimpla si mor eu,


Nu mi-ngropafi in temeteu,
Nici in verde {intirim,

$i dragilor oi cornute
aum mi-fi ciuta prin munre!
dragilor mieluJei
$i
n
Cum
rm mi_ti
cirttn prin
nri- ,,xir
mi_fi cluta
vii!
=

- 102r u

C_acolo voi fi striin;

Ci_nstaulul oilor,
In jocufu
-' t-- mieilor.

.,.,.,
,%103

'

- COLINDE
-

Si drag, fluieragu meu,


Punefi-l la capu meu.
Cind or sufla vinturi grele
Si-mi fluiere hori de jele.
Siracele oi cornute,
Cum m-or ciuta pre munte;
$i dragi, mielugeii mei,
Cum m-or ci.uta si ei.

Pe mine mi d[-ngropafi
in strungu{a oilor,
in locul gilefilor,
in fircuful mieilor.
- Da' cine mi-o fi popa?
- Graurul cind a cinta.
- $i-apoi cine m-a jeli?
- Codrul cind s-a veqteji.

VARIANTA6
VARIANTAT
Stau to{i trei picurirei
Cu oile dupi ei.
Pe cel mai mic l-o minat
Si intoarne oile.
Oile le-o inturnat,
Lui grea lege i-o picat:
Si-l impugte, ori si-I taie,
Or si-l puie-n trei fArtaie;
Si-l taie, or si-I impugte,
Or si-l pue-n trei fipuqte.
Da el numa ce-o strigat:
- Hei, mii, frifiorii mei,
De s-o-ntimpla gi-oi muri

Sus in virfu muntelui,


Sub crucifa bradului,
Suntu-gi tri picurirei
Cu oile dupi ei.
Picurarii o finut sfat,
Pi cel mai mic l-o minat
Si intoarne oile,
C-o riticit bietele.
OiIe le-o inturnat
Lui gre leje i-o picat:
Ori si-l taie, ori si-l pugte,
Ori si-l puie-ntre {ipugte;
Ori si-l pugte, ori s5-l taie,
105

- COLINDE
-

Ori si-l puie-ntre firtaie.


EI numa gi-o zds age:
- Iar dragi, fri{iorii mei,
De s-o-ntimpla si mor eu
Sipafi-mi mormintul meu
Da' nu-n verde fintirim,
Ci-ntre morfi oi fi striin;
!i-" locu gilefilor,
In fircufu mieilor.
In locuf de copirgeu
Belifi coaji de durziu;
In loc de pinzi pe obraz
Beli{i scoarfi de buhaz;
In locuf de lumninele
Sunt muguri gi mlidifele.
Iar drag, fluierasu meu,
Punefi-I la capu meu;
De s-o-ntimpla vAnturi grele
Eu si-mi trag una de iele.

_ COLINDE
_

La cruci{a bradului,
Suntu-gi trei picurirei
Cu oile dupi ei.
Pi cel mai mic l-o minat
Si d-intoarne oile.
Oile le-o d-inturnat,
Lui gre lege i-o picat:
Ori si-I taie, ori si-l pugte,
Ori si-l puie-ntre fipugte;
Ori si-l puEte,ori si-l taie,
Ori si-l puie-ntre fArtaie.
- O, dragi, frifiorii mei,
De s-a-ntimpla si mor eu
Pi mine mi d-ingropafi
in strungu{a oilor,
in jocutu mieilor.
O, drag, fluieragu meu,
Punefi=l la capu meu;
Cind a sufla vinturi grele
Si-mi tragi mie de jele.

YARIANTAS

Susin vdrfu muntelui,


Oi lenu-i,Ienu-i
106

VARIANTA9

Aude-si, Doamne-aude
De trei picurirei la munte,
r07

'

_ COLINDE
-

Dimineafa lui Criciun


Ci doi au fost frifiori
Si unul a fost striinel.
Pe cel striin I-a mdnat
La fintdna, Doamne, Iini
Cu doui gile{i la mdni.
Pini ap[ n-au luat
I ui legea i-o gitat:
Ori si-I pugte, ori si-I taie,
Ori si-I puni-n trei firtaie.
- Frafilor, fflrtafilor,
Pe mine nu mi-mpugcati,
Numai capul mi-l luafi
$i p" mine mi-ngropati
in staurul oilor,
in jocul mieilor.
Pe mine pimflnt nu puneti,
Numa dalbn gluga mea,
Flueru dupi cure.
Cind vdntu{u a sufla
Flueru meu mi-a cinta;
Cind vAntu{u-a dudii,
Flueru meu m-a jeli.
OiIe cele b{lei
Mindru m-or cinta pe vii;
108

_ COLINDE
_

OiIe cele cornute


Mindru m-or cdnta pe munte;
Pi muntele cel de piatri
Si meargi vesteala tati;
Pi muntele de uiagi
Si meargi vesteala mami;
Pi muntele cel cu brazi
Si meargi vesteala fra{i;
Pi muntele cel de flori
Si meargi vesteala surori.

YARIANTA
10

Trecu-gtri picurirei
Cu oile dupi ei.
Tnf g-is fraf gi verisori,
Numai unul, cel mai mic,
P-acelaci l-o mflnat
Cu gileatalaizvor,
Pini ce s-a fd zilpor.
El de-acolo gi-o strigat:
- Mei fdrtafi, rnii verigori,
De s-a viji eu si mor,
Voi unde mi-+ ingropa?
109

_ COLINDE
_

in staolu oilor,
in jocufu mieilor.
$-rn miel mi-I punefi la cap
Si trAmbifa pn mormint.
Cind a sufla cite-un vflnt
Trimbifa a trimbigd
$i mielucu a zbiera,
- Da voi, oi, cum mi-t clnta?
- Mei stipine, stipinele,
Ia, de cind tu-ai adurnit
Noi Ia pripor n-am ieqit.
Pdni-n dalba primivari,
Cind om iegi la izvoard,
Si ne-om pagtefloricele,
$i ne-om fita mielugile;
Mielugii cu coarne-ntoarsi,
Cum i oaia mai frumoasi.

VARIANTA
11

Trei picurirei,
Hai corinde
Trei turme de oi
La munte suiri.
'Nainte iegi-ri

r
g
{

_ COLINDE
_

Fati de maior
Cu brdu gilbior.
Zis-ocel mai mic:
- Hai, frafi, s-o luim!
- Voi de-fi vi lua-ri
Noi te-om impugca-ri.
- Voi de mi-! pugca-ri
Voi mi-fi gi-ngropa
La stina de oi,
La jocuf de miei.
Lanceame ce dulce
Mni-o punefi de cruce;
Flueru cel drag
Mni-l puneli de steag.
Oile-s cornute,
M-or plinge la munte;
Oile-s bilii,
M-or plAngepI vii.

_ COLINDE
_

M0?CRAC|UN
CU?LETEDALIE
Mog Criciun cu plete dalbe
A sosit de prin nime(i.
$i aduce daruri multe
La fetife gi bniefi
Mog Criciun, Mog Criciun
Din bitrini se povestegte
Ci-n tofi anii negregit
Mog Criciun pribeag sosegte
Niciodati n-a lipsit.
Mog Criciun, Mog Criciun
Noi am fost cuminfi tot anul
$i miloEi am fost mereu
$i in fiecare seari
Ne-am rugat la Dumn ezev
Mog Craciun, Moq Craciun.

- COL'NDE
-

Mog Criciun cu plete dalbe


incotro vrei s.o apuci?
Ti-ag cinta florile dalbe
De la noi si nu te duci.
MoE Criciun, Mog Criciun.

NDA
MULTAMffU
RADU?ACALI
Noi umblim c6'ntind, corindind,
Gazdabine s-o fost gitind,
Cu meseintinsi,
Cu ficlii aprinsi,
Cu scaunepingi dinsa.
Pi noi bine ne primiri
C-on colac mdndru de griu.
Da noi cind vedem colacu acesta
Gindim ci-i stogu cu fafa.
Stogu cu fa{a nu poate fi
Ci tulnicele gi paiele nu-s aci.
Da's[ sculi jupdnu gazdLin zori,
$i-n cintitori,
113

_
- COLINDE

Si-o ciocinit pe la cheotori,


Marsi-n grajdurile sale,
Scoasi opt juninci cu coarne lungi,
La buzi auri{,
La picioare potcovit.
Marsi-n cdmpul Rusalimului,
Trasi brazdd,neagri,
R[varsi griu roqu,
Ploaie tropote,
Soareleluce,
La gazdLbine-i pire.
Xa'uite-ncornu mesi,
Ieste-o scurnpi de oiagi,
Care gi mie mi-i dragi,
Acoperiti cu flori de mac,
Care-i buni de leac.
CrAgmariunu-i de omenie,
Ci ne d& nurnai legie"
Asta-i fhcuti cu miere,
Care-i pe-e nqlastr5plscere.
S&trbieqti daltrd coconi{fi
C-wn strer$mAnciru de s6ni{if
fler.mRezeute ducd-n rai
Cu t*t ne!'a{n$ care-I ai"
tine,
$i pe mime Xftxrg6

_ COLINDE
-

S-acolosi triim bine.


Da de mi-i gti mullimi
Tri qi patru ii dobAndi.
De nu mi-i gti mulfimi
Lasi pilincufa aci.
D-apoi io nu {-oi gti zice,
Ci io-s o fatl sdngure
$i mn tem ci nu fi-oi pute.
Mulfimascl-! spicu grAului
Din mijlocul stogului
$i spicul secirii
Din marginea {irii...
S[ triifi, s-avefi noroc.

MANDRU-5I
CANTA
CERtsU-N
,
CODRU
Mindru-gi cdnti cerbu-n codru,
Mindru-qi cinti de nu-i modru.
VAnitorii s-o sculatu,
115

- COLINDE-

Pugca-nmini gi-o luatu,


Dupi cerb ;i-o alergatu,
Sus in rnunte l-o aflatu.
- Stai, firta, nu mi-mpugca,
Lasi-mi mie viafa,
Ci nu-s fiara fiarelor,
Ci-s vitafu oilol
De pe virful muntilor,
Munfilor, cirun{ilor.
Mflntuire ne-a sosit
De Ia Domnul cel preasfint
Noui, poporului s[u,
De la Domnul Dumnezeu,
Ce Fiul dumnezeiesc
AI Tatilui ceresc
S-a niscut azi din Fecioari
Voind pentru noi si moari
Ca prin sfint singele Lui
Si ne faci fiii Lui,
Si-i cintim cu umilinti
Cintarea de biruinti,
Aleluia, aleluia, aleluia,
Lui Dumnezeu unuia.

- COL'NDE-

MARI
RE-NTRU
NALTE
CELE.
Mirire-ntru cele-nalte
Toate stelele si salte,
Salte cerul qi pimflntul
Si laude tot cuvAntul.
Aceasti zaipreasfin{itI
$i sirbitoare slivitl
\6 dorim ca si vi fie
intru mulli ani cu bucurie!
intru cei de sus mirire,
Pe plmint impiciuire!
La tofi oamenii si fie
De acum pini-n vecie!

777

- COLINDE
-

MARUTMARGAnmnn
Noi umblim sI colindim,
Miruf mirgiritar
Cind cregtinii nu-s acasi
C-au plecat la vinitoaret
Si v6nezeciprioare.
Ciprioare n-au vdnat,
C-au vinat un iepurag,
Si faci din pielea lui
Veqtmf,nt frumos Domnului.

_
_ COLINDE

RAMURATU
MARUT
Miru! rimuratu
De mere-nclrcatu.
Sfint Soarelucea,
Poamile-gi cocea,
VAntu'clitinea,
Merele ptica.
Boierii vine
$i le culeje
$i le trimite
Pi ugede rai,
La fati de crai.
Luna-n drum le-o stat
Frumos i-o-ntrebat:
- Ce v-afi cipitat?
- Mere-am cipfltat
De la Sfintu'Soare
1"19

COLIIIDE
-

-COL/'NDE _

Cu mare rugare,
'N coate gi-n jenunte,
P-on virfug de mrrnte.

NOATTE
DEVIg.

NA9TEREA
rA HRf5T0A9E
Nagterea ta, Hristo&se,
Dumnezeul nostru,
Rislrit al lumii,
Lumina cunoqtinfei;
Ci intru dinsa
Cei ce slujeau stelelor,
De la stea s-au invilat,
Si se inchine fie
Soarelui dreptifii,
$i sn te cunoascfl pe tine,
Risiritul cel de sus.
Doamne, slav[ fie.

Noapte de vis, timp preasfflnt,


Toate dorm'pe pirnint;
Doar doui inimi vegheazL,
: - '
Prunculdulceviseazi
intr-unleagin de cint.
Noapte de vis, timp preasfint,
Dumnezeu ride blind;
Pieptu-i varsi iubire,'
Lumii di mintuire
Pace-n ea aducflnd.
Noapte de vis, timp preasfint,
Pistoragi vin cAntind;
ingerii ednti Aleluia,
Noui vestind bucuria,
Domnul e pe pimint.
12L

_ COLINDE
-

NouA
AztNE-A
nnsAnff
Nou[ azine-arisirit
Domnul Isus Hristos
b{esia cel mult dorit
Domnul Isus Hristos
Din Fecioara s-a niscut
Dornnul Isus Hristos
Si cu lapte s-a crescut
Domnul Isus Hristos
Cu scuteces-a-nf6gat
Domnul Isus }lristos
$i in brafe s-a purtat
Domnul Isus Hristos
Cum e robul s-a smerit
Domnul Isus Hristos
$i pe noi ne-a mintuit
Dornnul Isus Hristos.

_ COLINDE
_

NOIUMFLAM
ACOLINDA
Noi umblim a colinda
De-l-o casi la alta
Si ne cipitim ceya
Care cu ce s:a-ndura
$i-un cocuf ar avealoc
Ca si-fi ciutim de noroc.
Ci-s aici ciglegile
Si miriti fetele,
$i feciorii si insor,
Vestebuni tuturor.

_ COLINDE_

COLINDE_

O, brad frumos, o brad frumos,


Cu frunza neschimbatil

O,FRADFRUMO9!
O, brad frurnos, o brad frumos,
Cu cetina tot verde.
Tu egti copacul credincios,
Ce frunza nu'gi-o pierde,
O, brad frumos, o brad frumos,
Cu ceting tot vrrde
O, brad frumos, o brad frumos,
Verdeafa ta imi place.
Cind o revid sunt bucuros
$i vesel ed mi face.
O, brad frumos, o brad frumos,
Verdeafa ta imi place.
O, brad frumos, o brad frumos,
Cu frunza neschimbati.
Mi'mdngfli 9i mi faci voios
$i mi-ntiregti indati.
124

l_

O, brad frumos, o brad frumos,


Tu-nchipui pomul vietii,
Ce ni la dus din Rai, Hristos
Cum au vestit profefii.
O, brad frumos, o brad frumos,
Tu-nchipui pomul vie{ii.

O,CEVESTEMINUNATA!
VAKAN.TA
I
O ce veste minunati
in Viflaem s-arati
Astdzi s-a nS.scut
Cel fir'de-nceput
Cum au spus prorocii.
Ci la Viflaem Maria,
Sivirgind cilitoria,

_ COLINDE
_

Intr-un mic silag,


Ling-acel orag
A niscut pe Mesia.
Pe Fiul in al siu nume
Tatil L-a trimis in lume
Si se nasci
$i s[ creasci,
Si ne mintuiascS-

* COLNDE-

Pe Fiul in al siu nume,


Tatil L-a trimis in lume,
Si se nasci-,si si creasci,
Si ne mintuiasci.
Pistorii vizind in zare,
Din cer o lumini mare
Ei fluierau, ingerii cAntau,
Cu totii se bucurau.

VARIANTAAII.A

O, ce veste minunati!
in Betleem ni s-arat5.,
Ci a niscut Prunc,
Prunc din Duhul Sfidnt,
Fecioara curat6.
Mergind Iosif cu Maria,
in Betleem a se scrie,
intr-un mic silag,
Lingi acel orag,
S-a niscut Mesia.
726

O,MOARTE,
CETI-A9PLATI
- O, moarte, ce ti-ag plnti
La mine de n-ai vini?
Da-f-ag aor qi arjint
Si nu m[ bagi in mormAnt!
- O, omule, ce gindeqti,
Cit ai vre tu si triiegti?
a
Copacu-i cu rldicini,
c
Si-a lui Yreme inci. a vine:
Usci-i-se crengile,
vt
127

|*'-

I
I

1l

_ COLINDE
_

I
l
ll
ill

_ COLNDE_

Saci-i ridicinile;
D-apoi tu, ci eqti de lut,
Cum nu-i mere in pimint?
Acolo nu trebe nemnic,
Nici aor, nici arjint;
Da-g-ar domnii ce g-ar da
Numa si poatl scipa.
Da-g-ar aor cu chila
$i arjint cu feldera,
Numa-n pimint n-ar intra.

Dintr-a lui Aluzei neam


$i din roada lui Avraam,
Mintuirea lui Adam.
Pe scaunul lui viclean
Crai, fecioarele cintau
Cici va nagtePecesta,
in ieslea dobitoacelor,
Bucuria maicelor

lr
i

Culci-te crai ingeresc,


Culci-te-n palat ceresc,
Culci-te pe fin uscat
in scuteceinfigat

ORA9UL
YIFLAEM

ir
illil
l
l

Pistorii te-or liuda,


.. r. .
i
Ingerii i{i vor cinta,
Pe pimint sa fie pace
C-astaDomnului ii place,

in oragul Viflaem
Venifi to{i ca si vedem
Ci noui ni s-a niscut
Domnul cel fir' de-nceput

$i-ntre oameni bucurie


$i o mare veselie,
$i-ntru mul{i ani viitori,
Si-ntr-acestesirbitori.

Astizi qi cel de demult


teml
ricit
$i din proroci ferici(i
O prorocit Isaili ,'
Ci seva naste M esia
t

28-

ii;llr
ll ;l

129
t

_ COLINDE
-

Haidem gi noi si-i spunem lui:


Dormi, dormi, Fiul Omului.

?ACEADOM
NE9TE
PEPAMAIT
PECARAREA
CAMPULUI

Paceadomnegte pe pimAnt;
Dormi, dormi, dormi, copile sfint.
Mii de heruvimi gi de serafimi
Te slivesc in cor, copil MAntuitor.

Pe cirarea cdmpului
Merge Maica Domnului,
Florile ii rid frumos
ingerul cinti duios

Mama-i goptegtecu mplt dor:


Dormi, dormi, scumpul meu odor.
Dreptul Iosif privegte blind;
Dormi, dormi, dormi, copile sfint.

-Soareleo incununi
I sepleaci mAndra luni
Pis[rele i se-nchini
Cirarea-i numai lumini

Vin gi pistorii, incet cdntind;


Dormi, dormi, dormi, copile blind.

Domnul din cer o privegte


Si cu drag ii zimbegte
Vino Eva de priveste,
Tu Adame dintuieste

$i sfinlii crai cu daruri vin;


Dormi, dormi, dormi, copil divin.
Tofi ruga lor o-na$i lin;
Dormi, dormi, dormi, copil divin.
130

141
tJI

Ci blestemul s-a sfArqit


Bldndefea l-a biruit
Fiul Tatilui iubit
Maicii sfinte dlruit
Cu-a Lui dulce gindurat
Bucurie-a-nriurat
Eva nu te tingui,
Paradisul nu-l jeli
Pe cirarea cdmpului
Merge Maica Domnului,
Inspre poarta cerului,
Suie scara Raiului.

?LUGUgORUL
VARIANTA
I
Aho, aho, copii gi fra{i
Stafi pufin qi nu minafi,
132

Lingi boi v-aliturafi


$i cuvintul mi-ascultafi:
S'asculat mai an
Bldica Traian
Si-a incilecat
"Pe-uncal invifat,
Cu numele de Graur,
Cu gauade aur,
Cu friu de mitasi,
Cit vifa de groasi.
$i in sciri s'a ridicat,
Ca s'aleagi-un loc curat
De arat gi seminat.
$i'n curind s'a apucat
Cdmpul neted de arat,
rn rungrq
$i'n curmezig
S'aapucat intr'o joi,
C-un plug cu doisprezeceboi:
ir

Boi bourei
in coadi cu dilbei,
lJJ

_ COLINDE-

in frunte fintifei.
Mdnafi flicii: hii, hii!
Ziua toati a lucrat,
Brazd6, neagrl a risturnat
Si prin brazde-a seminat
Grflu mirunt gi griu de vari,
Si dea Domnul si risari.
$i cdnd lucrul a sfirqit
Iati, mare, s'a stirnit,
Un vflnt mare pe pimf,nt
$i ploi multe dupi vint,
Pimintul de-a ricorit
Si simdnfa a'ncollit
La luni, la siptlmini
igi umplu cu aur mAna.
$i se duse ca si vadi
De i-a dat Dumnezeu roadi
$i de-i grdul risirit
$i de-i spicul aurit.
Minafi flicii: hii, hei!

134

- COI-INDE-

Traian iute s'a intors...


$i din grajd pe loc a scos
Un alt cal rnai nizdrivan,
Cum fi place lui Traian:
Negru ca corbul
Iute ca focul,
De nu-l prindea locul;
Cu potcoave de argint
Ce sunt spornici la fugit.
El voios a'ncilecat,
La Tighina a plecat
$i o{el a cumpirat
Ca si faci seceri mari
Pentru seceritori tari.
$i sn fac[ seceri mici
Pentru copilagi voinici.
$i-a strins fine 9i vecine
$i vreo trei babe bitrdne,
Care gtiu rindul la pine;
$i p" cimp i-a dus
$i p" tofi i-a 1ius,
La lucrul pimintului
in ri.coarea vintului.
135

COLINDE-

Traian mult se bucura,


Zeciuiali morii da
. $ivoios se inturna,
:..,
Iari mindra jupfueasi
Auzea tocmai din casi
Chiohrl fliciilor
Scir!6.itul carelor.
Minafi miii hii, h-Ai!
In cimari ea mergea
$i din cti igi alegea
Siti mare qi carn deasi
Tot ca pinza de mitasi
$i cernea, mare, cernea,
Ninsoare se agternea;
Apoi pine plimidea

$i-o lisa penndospea;


iv

:1.

-lr;'

'.'

Colicei ci invirtea
Pe lopatl mi-i culca
Si'n cuptor mi-i arunca;
Apoi iari cri"lopata,
Rumeni ii scotea Ei... gata!
137

Atunci ea'mpi.rtea vreo cinci,


La fliciii cei voinici
$i'mpirfea trei colicei
La copiii mititei.
Mina{i mii: hii, hii!
Cum a dat Dumnezeu an,
Holde m6.ndrelui Traian,
Asfel si dea gi la voi
Ca s-avemparte gi noi.
56 vi fie casa,cas5;
Si vd fie masa,ma$i;
Tot cu meseleintinse
$i ficliile aprinse.
Si la anul si trii{i,
Si vi gisim inflorifi,
Ca merii,
Ca perii,
in mijlocul verii,
Ca toamna cea bogati
De toate'ndestulati.

2
VARIANTA

Aho, aho, ho-ho,


Miine anul se'noiegte
Pluguqorul se pornegte
$i incepe abrilzda,
Pe la casea ura.
Iarna-i grea, omitu-i mare,
Semnebune anul are,
Semnebune de belgug,
Pentru brazda de sub plug.
D oamne bine cuvi nteazil,
Casacare o ureazil
Plugugor cu patru boi,
Plugugor minat de noi.
Suspe cer ci strilucegte,
O steamare ce vestegte
Ci se curmi de acum
Al nevoilor greu drum;
139

Asta-i steauaromineascl
. A unirii
$i-a'nfritirii,
Steade viafi, stea de spor,
Steade bine'n viitor.

Griu de aur ne va da.


Minafi, mii!
Hei,hai!

VARIANTAS
Fi.-o, Doamne, si luceasci
Steauanoastri romi.neasci
$i sn stea tot intre noi,
Si nu mai avem nevoi.
Anul Nou ne-aducenoui,
Timp rnai bun gi viafi noui;
Anul Nou o si ne fie,
inceput de veselie.
Mari pe mici n'or prigoni,
Mici pe mari nu vor rivni,
in frifie gi dreptate
Au si fie legi lucrate.

ull

Noi cu ei mdna vom da


Si'ntr'o hori lrom juca.
Dumnezeu care ne-asculti.,
Ne intinde hrani multi.,
$i pimintul ce-om avea
740

Aho, aho!
Buni seara,buni gospodari,
Searalui Sfintu' \Iasile
Si vi fie la tofi de bine.
$i noui de folos
C'am ajuns sinitogi!
Sta{i biiefi gi nu urafi
Samabine s[ luafi!
Si de acu, flicli, urati,
Zurgi,Jili gi clopo{ei
Ceataroati, mii flicii!
Miine anul se'noieste
Plugugorul se porrrlgte,
Plugugorul fir' de boi,
Plugugorul tras de noi.
1 i1

t+t

_ COLINDE
_

inc'o roati, mii flicii!


HAi, hei!
S'asculat mai an
Bidica Traian
$i-a'ncS.lecat
Pe-un cal invifat
Cu nume de Graur,
Cu sauade aur,
Cu friu de mitase
Cdt vi{a de groasi.
El in sciri s'a ridicat,
PestecAmpuri s'a uitat
Ca s'aleagi un loc curat
De arat, de seminat.
S'a apucat intr'o joi
Cu plug cu doisprezeceboi.
Boi boureni
in frunte fintifei,
Mdnafi flicii!
Hei, hai!
$i ara joi viile,
Vineri coastele,
114

_
COLINDE

Simbiti apele.
$i s'o oprit plugul
intr'un os de rimi
S'aficut firimi.
$i nu s'a gisit nimeni
Si-l dreagi
Decit feciorul Cildirarului
Din fundul iadului.
Bune pluguri mai flcea!
Zurghlli;i cloPofei'
Strigafi ceata mii flicii!
Pini la siptlmflni
$i-a umplut cu aur mina
$i se duse ca si vadi
De i-a dat pimintul roadi
$i de-i griul rlsirit.
fupinul gazdLs'a-Plecat,
Doui spice a apucat,
in niframi le-a legat,
La jupdneasagazdi le-a aruncat.
Casade s'a luminat
$i gloata s'a bircurat.
Dar jupinul gazdi tare s'a intristat.
1A
la

)P"

_ COLINDE
-

Mii femeie, mii femeie,


Griul nostru o si pieie!
Taci, birbate, blestemate,
Sui pe vatri gi-fi dau lapte,
$i-o virgufi
Ca si te aperi de mifi!

Zurgi,lili 9i clopofei,
Ceata roati, mii flicii!
Si ne-om duce la tirg
La Birlidel.
$i-om lua noui oca de fier
$i vom face seceri mari
Pentru seceritori tari.
$i seceri mititele
Pentru fete tinerele,
Sn-fi fie drag de ele.
Iar una cArni, bocirni
Ca o babi bitrini
Tare cu dreapta trigea
Cu stdnga polog ficea
144

l-

- COL'NDE-

Din polog snop,


Din snop claie,
Pini la cea fati de arie.
Douispr ezeceiePe sirePe'
Care cu picioarele treieri,
Cu nirile vinturi,
Cu urechea in sacturna
$i la flicii cius nu le mai trebuia.
Stafi biieti gi nu urafi'
Samabine si luafi'
$i de-acu,flicii, urafi!
Zurgilliligi cloPofei'
Ceata roati, mii flicii.
$i-a incircat douisPrezececari
mocinegti
$i s'a dus la moari !a lbinegti.
$'u* zis: Mii frate,
Nu te duce la moari la Ibineqti'
Du-te la moari la Hirliu'
Unde am micinat 9i eu.
$i mai bine gi mai rlu145

- COLINDE-

Zargilldi 9i clopofei,
Ceataroati, mii flicii!
Da'gi hoafa ceade moari
Cind vfuzaatitea cari
rncarcate cu poyara,
Puse coadape spinare
$i pleci Ia lunca mare
Lunca mare frunzd. n'are,
Lunca mica frunza-ipici,
Sii voinice gi-o ridici!
rv

Dar morarul mester bun


Lua un ciocan,
Didu deodati cioc,
Didu o dati boc
Si-i mai trage una'n sale
$i-o aqeazS,pemisele;
$i-i mai trage una'n splini
Si-o ageazilpefiini!
Clopofei gi zurgilii
Strigafi ceata,mii flflc[i!
Si-a trimis o giini
Si vadi, curge fiini?
$i-a trimis gi un cuco$
46

COLINDE
-

Si vadi mai estein cog?


Nu curgea fiinl'
Curgea aur gi mirgiritar
in curlile dumneavoastri, boieri mari'
Zurgtrilirigi cloPolei
Ceata roati, mii flicii!
Un colac mare rotat
Pe roate mari mflsurat
De qaptemerfe gi-un merfic.
$i daci l-a scosin tindl'
L-a scoscu tot cu grindi,
il intorceau doisprezececu parii'
Cind om mai veni la anul
Si vi gisim imbobocifi
Ca merii, ca Perii,
in mijlocul verii,
Ca toamna ceabogatl'
De toate imbelgugati!
Busuioc verde Pe masi
Ramdi, gazdil, sinitoasi!
La anul gi la mulfi ani!

147

- CALINDE-

?}G}R|\T-A,?}GORAT
PogorAt-a,pogorAt
La mulli ani cu bine
Dumnezeu pe-acestpimint,
in mijlocul satului
La casabogatului
"Buni sara, om bogat.
Gata-i cina de cinat?"
"Gata-i, gata, nu-i de voi,
Ci-i de oameni mai ca noi"
Dumnezeu s-o miniat
$i de-acoloo plecat
La marginea satului
La casasiracului.
"Bun5.sara, om sirac,
Gata-i cina de cinat?"
"Gata-i, gata, '-i pufinea
Poftegtegi dumneata la ea"
Dumnezeu s-o bucurat
La masi s-o agezat

Din care Piine taia


Domnul la loc o creqtea'
Din care pahar bea'
Domnul la loc il umPlea
$i-agao lisat Dumnezeu
Si colind tot neamul meu,
$i-agao lisat Precesta
Si colind toati lumea.

LUMINOg
PRAZNIC
Praznic luminos'
Strilucit, frumos,
Astizi ne-a sosit
$i ne-a-nveselit
Ci Mdntuitorul
$i izbivitorul
in trup a venit
Raiul cel inchis
Azi iar s-a deschis,
$arpelui cumPlit
Capul s-a zdrobit
149

- COLINDE
-

$i strimogii iari
Prin Sff,nta Fecioari
Iar s-au innoit
Ingerii cintau,
Pistorii fluierau
Magii se-nchinau,
Tofi se bucurau.
'Dar Irod era
Ci se tulbura
De nagtereasa.
El il ciuta
Voind morfii-al da,
Dar pruncul Isus
Din fari s-a dus,
Fie liudat,
Binecuvintat
in veacuri. Amin.

rAnnANrA
TAnTANII-TA
,,

Pi drinifa fintinii-fa
Florile dalbe

- COLINDE-

Este-on stru! de busuioc.


Bosiiocu'l-om ciunta
La gazdLi-om corinda
Slvidem ci ce ne-a da.
Colacu di pn masi
$i pn fiica ce frumoasi.
Noi cu ale nu om mere
Firi-on oticiu de mere;
Firl-on oticiu de nuci
C-aleali-s mai dragi la Prunci.

AMNA-IMARE
DO
9OARE,
RAZA.I
Raza-i soare' doamna-i mare,
Si iasi plugarii-afari'
Si samine griu de var[.
Griu roEu cu chiubelu
Secari cu stinjenu.
Pi marginea unui grdu
Este-oscari, t[t de ceari,

Suie-on domn gi si coboari,


Dupi flori de primivari,
La fete gi la feciori
Si le joace-n sirbitori.

gANATongA
RAMAI,GAZDA,
Rflmdi, gazdil, sinitoasi
SI ne dai cinstea frumoasi
$i-un colac de griu curatu
De la Dumneziu lisatu
Nici mai mare nici mai micu
Ca rotila di la plugu
Rimii, gazd6,,sinitoasi
Peste-unan mai veseloasi
Si ne dai cinstea frumoasi
Si-o sticlufi mici, verde
Numai de cinzeci de vedre
Si-ntru mu{i ani viitori
$i la anu'mai cu spor!

tJ-

ROATA
MANDRU,
RA9AIgOARE,
Risai Soare,mindru, roati,
$i-ncilzegte lumea toati
$i iau patru bourei
$i ar gi samin cu ei
Griu roqu de Primlvari
$i risaie pini-n sari.
Da-n mijlocu griului
Este-o masi rotilatfl
Frumos, mindri, de Piatri.
Acolo este-o fintini.
Ape-n cofe ne-om lua
$i-om mere tit riorind,
Riorind frumos Plouind.
Si-om da roadl griielor
$i dulceafi viilor.

_ COLINDE_

9-ANA9CUT
DOMNUL
Auzit-am, auzit
Ci s-a niscut Domnul Sfint
in iesleaboilor
in turigul oilor
in paiele griului,
in ogrinjii finului,
$i la apa lui Iordan
Tot pe drum de rndghiran
Acolo s-a botezat
De Ioan cel preacurat,
Frumos nume i-au aflat,
trsusHristos impirat.

- COLINDE-

PATUT
DIN
sC}ALAoezDA
Scoali gazdil din Pituf
$i ne d[ un collcuf
Ci mlmuca n-o ficut'
Foc in vatri n-o avut'
Sati deasl n-o avut.
CAnd siti qi-o ciPitat
Covata i s-o criPat.
$-o sftdit mama Pi tata
De ce n-o tomnit covata;
Cind covata o tomnit
Cuptoriu i s-o urnit;
Cind cuptoriu o liPtit
Anu Nou o qi sosit.
Si ajungefi multe siri
Ca sara din ia'sari
$i ca ziaa de mini.

l
l

l'fl

754

_
- COLINDE

SCULATI
?LUGARI
Scula{i plugari nu mai dormi{i
Hai lerui ler
Vremea e s[ vI gntifi
Casasi vi miturafi
$i masa si vi-ncircafi.
Noi umblim qi colindim
9i p" Domnul liudim
Din searaajunului
Pini-n cea-aCriciunului.
Nu vi fie cu binat
C-am venit la colindat,
Si fie cu mullumire
C-am ajuns acestezile.

_ COLINDE_

NUDORMITI!
GAZDE,
SCULATI,
Sculafi, gazde,nu dormi{i'
Vremea e sivi trezili.
Casasi vi-o aranjafi'
Flori de md.r
Si masa s-o incircafi
Flori de mdr,
Ci umblim gi colindim
La mulli ani si v[ urim,
Si trii{i, si-ntinerifi'
Flori de mdr,
Pentru mulfi ani ferici{i,
Flori de mdr,
$i la anul vom veni,
Numai daci ni-!i Pofti.
$i mai multe Yom ura'
Flori de mdr,

156

Un cocuf daci ni-fi da,


Flori de mdr,
Si colinda nu-i mai multi,
Si triia cine asculti!
$i colinda-i atita,
Flori de mdr,
Cine-asculti s[ triia,
Flori de mdr!

5ELUANE
UAICUTA
Seluari miicufa
Tit pn riu, pi riu in jos
Si gi-o pus fiu{u' jos
Si, si spelepi obraz.
Pini maica s-o spilat
Fiul la cer s-o-niltat
Tit in cer printre ingeri
Tit in surle si-n cAntiri
-'l

tr a

ingerii Lui Dumneziu


N-afi vizut fiuful meu
Noi poate ci l-am vizut
Bine nu l-am cunoscut
Mititel infigilel
in scutecde bumbicel
Strilucea haina Pe El

NULUI NO9T'
CRACIU
9EARA
Searacrlciunului nost'
Mare bucurie-o fost
$i-a fost bucurie-n lume
De-agamare minune
Iosif cu Sfinta Maria
Pornit-au cilitoria
$i-au ajuns intr-un orag
$i-au cerut pufin silaq
Si ii lases[ se culce
159

_ COLINDE
-

Noaptea-n drum si nu-i apuce


Iar oamenii din cetate
I-au rispuns cu riutate.
Du-te, du-te qi ne lasi
Ci n-ai loc la noi in casi.
Atunci Preasfinta Fecioari
Ieqi din orag afari.
$i-au ajuns la cei siraci
' La un grajd cu nigte vaci
Sosi vremea la Maria
Ca si nasci pe Mesia.
$i-a niscut un prunc frumos
$i-L numea Isus Hristos
Care cu puterea sa
Va infelepfi lumea.

- COL'NDE_

Pestevari,
Primivari'
Si triifi,
Si-mbitrinifi.
Si-nflorifi'
Si mirglrifi,
Ca un mir,
Ca un pir,
Ca un fir
De trandafir,
Tare ca piatra' .
Iute ca slgeata,
Tare ca fierul,
Iute ca ofelul.
La anu'
$i la mu\i ani!
VARIANTAAII-A

90RC0VA
VARIANTAI
Sorcova,
Vesela,
160

Sorcova,
Vesela,
Si traifi,
Si'mbitrflniti
Ca merii,
Ca perii'
t61

_ COLINDE_

in mijlocul primiverii;
Cavifa devie
La Sfinta Marie.
Anul Nou ce vine,
Cu zile senine
$i cu sinitate
$i cu spor la toate
La anul qi la mu$i ani!

A III.A
VAKANTA

Sorcova
Vesela,
S[ trii{i
Si'mbitrinifi,
Ca un mir,
Ca un pir,
Ca un fir
De trandafir.
Cite pietricele
Atitea mielugele;
Cifi bolovani
Atifia cirlani;
Cite cuie sunt pe casi,
Atifia galbeni pe masi.

_
_ COLINDE

VARIANTAAIV.A

Sorcovat
Vesela,
Si triifi,
Si'mbitrinifi,
Ca un mer,
Ca un Pir'
Ca un fir de trandafir.
Tare ca piatra'
Iute ca sigeata,
Tare ca fieru',
Iute ca ofelu',
La anu' gi la mulfi ani!

IAR
aOiIT-A?RAZNICUL
Sosit-apraznicul iar
De care ne bucurim
Ci Isus din cer coboari

_
_ COLINDE

Si se nasc[-n Viflaem
Din Maria, Maica Sfinti,
Mama lui Dumnezea
N-are loc si se-odihneasci,
Si nasci pe Fiul siu.
Ea umbli din casi-n casi
$i nimenea n-o lisa
Ea bitea din poarti-n poarti,
Pini din orag iegea
La pistori cum ei sosiri
Dupi ce se odihniri
Cerul frumos strilucea,
De o stea ce risirea
Ei mergeau pe drum plingind,
Sfintul losif gi zicind:
"Eu mai vid departe-n zare
Noi vom merge pe-o cirard'
:
Steauade la risirit
Se duce spre asfin{it
S[ le-arate la magi locul
Unde s-a niscut Hristosul
Si se bucure oricine
De naqterealui Hristos
Ci ne-a scos'din focul vegnic
Dupi cum proroci-au spus
Si se roage lumea-ntreagi
764

- COLINDE.

impiratului ceresc
Si trimiti paceasfinti
La tot neamul omenesc
Scapl Doamne cu tirie
Pe tofi cari se roagi fie
Iar praznicul luminat
Cari cu drag l-am agtePtat
Noi dorim ca si vi fie
La mulli ani cu bucurie
La mulli ani s-ave{inoroc
De naqterealui Hristos

EgTI
CINE
5?UNE-MI
Spune-mi,spune-mi cine e;ti
Fd srt tu iubesc.
Tu calea mea o luminezi
Cu drag eu te primesc.
Al cui e pruncugorul
Niscut ui de Maria?
165

Din FecioaraMaria curatl,


Astizi estelumea bucurati.

Al cui esteodorul
Ce-n brafe-l line ea?

De la steaprecum se invi{ari
Lui Hristos cu daruri se inchinari;
I-au adus aur, smirni gi timiie'

Al cui e pruncuqorul
Niscut in seara-aceasta?
Care-i numele Lui?
E Domnul cerului.

$i le-a fost lor ca si se mingiie


A lor mare bucurie
Si aici la dumneavoastri fie.

Cine e biiefelul
Niscut in mica iesle?
$i care-i sunt pirinfii?
Sunt sigur ci ii gtifi.

9U9RA9ARE
9TEAUA
9TRALUCE9TE
9TEAUA

Steauasus rflsare
Ca o taini mare,
Steauastrilucegtte
Magilor vesteqte
Ci astizi curata,
Prea nevinovata ,
Fecioara Maria
Nagtepe Mesia.
Magii cum zilririll

Steauaspre Risirit strllucegte,


Steauaimpiratului se ivegte;
Steaua cvrxze mari lumineazi
Sfhnta Nagtere adevereazi:
Ci s-a niscut astizi Cel prea veqnic
Mesia Hristos Cel prea puternic

7
67

766

il

"^

COLINDE.

Steaua qi porniri
Mergind dupi razL
Pe Hristos si-l vazil
La Dinsul intrari
$i se inchinari,
Cu daruri vestite
Lui Hristos menite.
$i de-acum pini-n vecie
Mila Domnului si fie,
Tuturor cu bucurie
$i de mare veselie.

- COLINDE-

$i Domnului cuvflntari:
"Scoali, Doamne, nu dormi
C[ nu-iYreme de dorrnit'
Ci de cind ai adormit
Lumea riu s-a p[ginit"
Domnul cum ii auzea
El pe dati se scula,
Cidiruga-n mini lua
$i-un stilpar de busuioc
Lumea, lara colinda,
Pe copii ii boteza
Pe tineri ii cununa,
Pe bitrini increstina.

RA9AKT
lub CELRO9U
t

Sub cel rogu risirit'


Lui Hristos Domnului nost'
Este-un mir mindru-nflorit
Cu crengile la pimint'
Unde-i Domnul adormit
Vine-un pilc de porumbei,
Cu glasuri de ingerei
Ei pe lingi mir zburarl
'1,68

9U5FOIERI
1
VARIANTA

Sus boieri, nu mai dormifi


O lerui, Doamne
Vremea e sivi gitifi,
1.69

- COLINDE_

Casasiv-o mitura{i,
Masa si v-o incircafi
Nu dormili in astl searl,
Ci gedefi la privecheali'
S-agteptlm pe Domnul Sfint
Ca si vie pe pimint
Ci e Fiul Cerului
$i Domnul pimintului,
Cruce-n casi, cr'uce-nmasi,
Rimii gazdilsinitoasi.

VARIANTA2

Susboieri, nu mai dormi{i'


Vremea e si v[ trezili;
Casa si vi miturafi
Lerui ler,
$i masa s-o incircafi
Lerui ler.
Ci umblim si colindim
$i p" Domnul ciutilm;
Din searaAjunului
t70

_
COLINDE

Lerui ler,
Pflni-ntr-a Criciunului
Lerui ler.
Cici s-a niscut Domn Prea bun
in locagul lui Criciun;
Cici s-a niscut Domn frumos
Lerui ler,
Cu numele lui Hristos
Lerui ler.

RAIULUI
5U5LAPOARTA
Sus,la poarta Raiului'
Poarta Raiului,
Pagteturma Tatllui'
Turma Tatilui.
Linu-i lin ;i iardgi lin,
Bate vhntulfrunzalin,
Lin gi iard;i lin.
t71.

_
- COLINDE

Dar la urmi cine sta?


Cine, cine sta?
Sti chiar Maica Precista,
Maica Precista.
Linu-i lin gi iarfi;i lin,
Bate vhntulfrunza lin,
Lin ;i iard;i lin.
Lingi ea, un leginel,
Da, un leginel,
Cu un Copilag in el,
Copilag in el.
Linu-i lin ;i iarrt;i lin,
Bate vhntulfrunzalin,
Lin ;i iardgi lin.
Copilagul cind plAngea,
Puiul cind plingea,
Maica Sfinti lin cinta,
Maica lin cinta.
Linu-i lin ;i iard;i lin,
Bate vhntulfrunza lin,
Lin ;i iardgi lin.

172

- COL'NDE_

iN^rnuLGAERIEL
QI,IATA,
$i, iatd, ingerul Gabriel,
Fecioareisfinte i-a aPdrut:
"Vei nagteun Prunc mdntuitor
$i-i vei da numele Isusl'
Totul e darul lui Dumnezeu,
$i ii voi sluji toati viafa.
Faci-se numai voia Lui'
Nesfirgiti e dragosteaSa.
$i Dumnezeus-a ficut coPil,
Fecioara mami i-a dat un truP'
A cunoscut cu noi viafa grea'
Btrcuria gi moartea.

t73

_
- COLINDE

TIRALEXA
Tiralexa, Doamne,
Griu de primivari
$i-n pod gi-n clmari
$i p" prispi-afari.
Noi strigim pi sub butuci
Si ne dafi vreo doui nuci;
Noi strigim pi sub podele
Si ne dafi vreo doui mere.
CAfi clrbuni in vatr[
Atitia pelitori la fati;
Cite pene pe cocog
Atifia copii frumosi.

- COLINDE_

CEATA
TOATA
Toati ceatacreqtineasci
Astizi si seveseleascl
C-o steamare s-a ivit
Sus,la mindrul risirit.
$i strilucea cu tlrie
Vestind marea bucurie.
Ci veEnicul Dumnezerr
A trimis pe fiul siu
Si se nasci-n Viflaem
Precum prorocit avem
Si sa-i fac[ mintuire
De la veqnicaPieire.
Lui Adam celui cilzut
Cu tot neamul de demult
$i cu-a Lui celui cel sfint
Urmitori a lui nePofi.

174

- COLINDE*

Mintuirea se vesteqte
Precum steaua strilucegte,
Sus la sfintul risirit
Sfinta lege s-a ivit.
Legea sfinti-a Domnului,
Mintuirea omului.
La apus gi miazinoapte
Era intuneric foarte
Iar la risirit lumina
Sfinta lege, ridlcina,
Sediti de Dumnezeu
Prin cel iubit fiul siu.
Astizi Mesia cel sfint
S-a nlscut jos, pe pimint
$i asta ne-a dovedit
Trei crai de la risirit.
Aur, smirni gi timiie
S-au adus cu bucurie
$i cu smirni s-a-nchinat
Cerescului impirat.
176

Plstorii lin mirturie


C-au vilzutce va s[ fie
$i-aleargi ca si vazil
Ce s-arati atita ttzil$i-l aflari infigat'
Pruncu-n iesle ii culcat'
Iar Maica sa Preacurati
Lingi El sti suPlrati
Cici in Viflaem oraq
Nu gi-a ciPitat silaq
$i-a nlscut Pe fiul sfint
in iesle,jos, Pe Plmint
Irod marele-mPirat
Foarte riu s-a suPirat
De vorba celor trei crai,
S-a ficut un mare vai.
Dar gi Iuda cel viclean
S-a ficut mare duqman
Vrind pe Hristos, fiul sfint
Si-l piardi de Pe Pimint'

COLINDE
-

Pe tofi pruncii i-a tiiat


Ce imprejur a aflat,
Dar Thtil sfint minunat
Pe Hristos l-a apirat
Cici un inger a trimis
De-a spus lui Iosif in vis
De-a lui Irod cuget riu
Spre FiuI lui Dumnezeu.
$i de-acum prin vecie
Mila Domnului si fie
Tuturor de-o bucurie
$i de-o mare veselie.

gTINEA9CA
TOATA
LEGEACRE
Toati legea cregtineasci
Astizi si se veseleasci
Ci steamare s-a ivit
Sus la sfintul risirit
$i striluce cu tirie
t78

- COLINDE-

Vestind mare bucurie'


Ci veqnicul Dumnezeu
A trimis pe fiul siu
Si se nasci-n Viflaem
Precum prorociri avem
$i se faci o mintriire
De la vegnicaPerire
Lui Adam celui cizut
Cu tot neamul de demult
$i cu celila$i cu tofii'
Urmitori ai lumii, nePofii
Legeasfint-a Domnului,
Mintuirea omului.
La apus gi miazinoaPte
Era intuneric foarte
$i-n pnr{ile luminate
Precum gi la miazinoaPte
Ci s-a niscut Pe Pimint
Astizi Mesia cel sfint.
Ei au alergat si vadi
De ce e atita razh
$i l-au aflat infigat
Pruncul in iesle culcat,
Iar Fecioaraliudati
Lingl El sta suParatl
Cici in Viflaem oraq

* COLINDE_

Nu gi-o cipitat s6lag.


$i-a niscut pe fiul sfint
in iesle, jos pe pimint.
Irod, marele.mpirat
Auzind s-a supirat,
Din vorba celor trei crai
S-a ficut un mare vai
El tofi pruncii i-a tiiat
Cifi imprejur au aflat.
Ginditi cu tiranie
Fiind rnare la mflnie
Ginditi fari folos
Si taie gi pe Hristos.
Pe Hristos nu l-a tiiat,
Tatil sfint l-a apirat
Cici un inger i-a trimis
De-a spus lui Iosif in vis
De-a lui Irod cuget riu
Spre fiul-lui Dumnezeu
$i-a zis citre Maria
De s-a dus in Iudeia.
Pini la Egipt s-au dus
Cu dulcele prunc Isus.
$i-a scipat de moarte grea
Pe care Irod ficea.
Noi dorim ca si vi fie
180

- CQLINDE
-

La mu$i ani cu bucurie


La mu{i ani s-avefi noroc
De nagterealui Hristos.

cAHrnnn
C}c}qlNEGRI'?I
TREI
Trei cocogi negri-gi cintari'
Zoride ziui revirsari,
Tri feciori se degtePtari,
Tri feciori ardeleneqti'
Cu tri cai moldoveneqti.
Unu-i albu ca omitu,
Unu-i negru ca corbu,
Unu-i sur ca Porumbu.
Si luari, si dusiri
Pini-n virful codrului,
La fintina corbului.
- Stafi, ficiori, si ne-ntrebim
Care de undg suntem
Si care ce moarte vrem?

- COLINDE_

La cel mic i s-o vinit,


Fie-i moartea de cufit;
De cufit fhri rugirl, .
Si moariln farl striini;
Firi lumini de siu,
"Firi om din satu s[u;
Fnrn lumini de ceari,
Firi om din a lui fari.
- Stafi, feciori, gi m-agtepta{i
Pdn-oi mere la maica
$i vid: cu bani m-a pliti
Ori cu piru m-a jeli?
- Maici, miiculifa me!
Ori cu bani de mi-i plnti
Ori cu piru mi jeli?
- Io cu pir nu te-oi jeli,
Nici cu bani nu te-oi plnti
C-acolo nu te-am minat
in codri cu dilcogii,
Numa-n sat cu oamenii!
- Maici, miiculi{a me,
Miine pi la pr6.nzu mare
Ne' iegi, maici, pirii-afari,
$i-auzi pugtile pugcind
182

- COLINDE
-

$i ciorile cloncinind,
Corbii din mine mincind!
Rimii, mam[, sinitoasi
Ca gi-o pari verminoasi,
Cn gi io mirg sinitos,
Ca un mir putregiios.

DELARAgARff
TREICRAI
1
VARIANTA

Trei crai de la risirit


Cu steaua-u cilitorit
$i p" cale cum mergeau
Steaua'nainte vedeau
Iar cAnd stau de odihneau
Steauainci agtePtau.
Pini la Irod au ajuns
Steaua-atuncili s-a ascuns
183

- aouNDE
De aici dac-au plecat
Steauaiar s-a arltat,
$i au mers pfln-au stitut
Unde Hristos s-a niscut
Magii-atunci s-au bucurat
in pegteri au intrat,
Domnului s-au inchinat
Ca unui mare-mpirat.

YARIANTA
2

- COLNDE_

Ca si mergem si-l vedem


$i lui si ne inchinirrf'
Iari Irod impirat
Auzind s-a tulburat,
Pe crai la el i-a chemat
$i in taini i-a intrebat
Zicind: "Mergefi de aflafi
$i venind mi ingtiinfali
S[ merg si mi-nchin 9i eu
Ca unuia Dumnezeu"

Trei crai de la risirit


Cu steaua-au cilitorit
$i-au mers, dupi cum cetim,
Pini la Ierusalim

Craii daci au Plecat


Steauaiar s-a aritat
$i-au mers' pini a stitut
Unde Hristos s-a niscut.

Acolo dac-au ajuns


Steaua-nnori li s-a ascuns,
Prin orag ei au ciutat
$i pu tofi au intrebat

Cu daruri s-au inchinat


$i cu tofi s-au bucurat
Iar'napoi dac-au Purces
Pe alti cale au mers.

"Undg s-a niscut", zicdnd,


"Un crai mare de curind?

Irod riu s-a necijit,


Oaste mare a Pornit

184

18s

cauNDE-

_ COLINDE_

$i-n Viflaem a intrat


Pe tofi pruncii i-a tiiat

Noui gi la neamul nost,


De naqterealui Hristosl'

De la doi ani mai in jos,


Si-l taie qi pe Hristos.
Pe Hristos nu l-a tiiat
Domnul sfint l-a apirat.

DINCERURI
TUTECOFORI

PA9TORI
TREI
Trei pistori se intilniri
Raza soarelui
Floarea soarelui
$i agase sfituiri:
"F{aidefi frafilor si mergem,
Eloricele si culegem
$i sn facem o cununi,
S-o'mpletim cu voie bun[,
Si o ducem lui Hristos
Si ne fie cu folos
186

Tu te cobori din ceruri'


O, Prunc dumnezeiesc
$i-aduci rlscumPlrare
La neamul omenesc.
Pruncugor dumnezeiesc,
ingerii te proslivesc
$i-!i cinti tofi in cor
Mirire sus in ce...ruri 9i pace pe pimint'
Tu, care egti stipAnul, a toate creator'
N-ai adipost, nici hrani; egti ca un cergetor'
Tu plingi cind vezicillumea pe care-o
mintuieqti
Seleapidi de tine, degi tu o iubegti.
1,87

_ COLNDE-

_ COLINDE
-

in iesleadobitoceasci
S-a culcat, s-a culcat,
Ca un prunc mic
in scuteceinflgat.

Isuse,pentru mine, ce mult ai suferit,


Iar eu, cu nepisare, adeseate-am jignit.
Eu gtiu ci firi tine nimic nu pot si fac.
Cu harul tiu m-ajuti si-!i fiu mereu pe plac.
intreaga mea fiinfi cu drag ti-o consfinfesc
Ajuti-mi, Isuse, cu tine si triiesc.

I
CREDINCIOgI
AZITOTI
YENITI
- - - - - 5- '

ingeri 9i pistori cintare


I-au adus, i-au adus
$i noi sa-i cintim mirire
intru cel de sus.
Trei crai de la risirit
Au venit, au venit
Aur, smirni gi timiie
I-au diruit

'

Venili azi to{i credinciogii


Si siltim, si siltim
De nagterealui Hristos
Ne bucurim

Pacegi buni-nvoire
Pe pimint, pe Pimint
Cici azi s-a niscut in iesle
Domnul Sfint.

Cici El azi in Viflaem


S-aniscut, s-a niscut
Dupi cum au zis prorocii
Mai demult.
188

189

_
_ COLINDE

- COLINDE-

$i bucurogi cine nu s-ar bucura


incepefi cintarea spre lauda Sa.

PRUNCI
CUTOTII
YENITI
.,,
Venifi prunci cu tofii venifi alergafi
La Betleem grabnic in grajd v-adunafi
Vedefi bucuria ce Tatil de sus
in noaptea-astasfdntl la to{i ne-a adus.
Privifi colo-n iesle in paie ascuns
La a stelei lumini ce-n grajd a pitruns
Cum e strAns in fagi Copilul cel Sfint
Mai blind mai frumos decit ingerii
sunt.
Dar iati-L pe paie, Copilul Ceresc
Iosif qi Maria cu drag il privesc
Pistorii-nainte-I stau ingenunchiafi
Deasupra lor ingeri zbor inaripafi.
$i voi ca pistorii genunchiu-n pimint
Plecati-l-nainteaCopilului Sfint
1.90

Venifi prunci cu tofii, cu drag s-alergim


Lui Mesia pruncul si ne inchinim;
Cintind impreuni cu corul de sus:
Mirire lie Doamne gi prea bun Isus.

NEAMURILOR
vENtTI,
Venifi, neamurilor toate, si-i cintim
si-i cintim;
Pe Hristos Mintuitorul si-L liudim'
Pe Hristos Mintuitorul si-L liudlm.
Ci la Betleem El astizi avenit
Dupi cum de mult prorocii au vestit.
Din Maria Preacurata s-a niscut,
Pentru lume mintuire s-a flcut.
1,91

_
_ COLINDE

intr-o pegteri in iesle s-a culcat,


$i in scutecesirace s-a infigat.
Fie-n ceruri preamlrire Celui Sfint
Pacefie intre oameni pe Pimint.
PistoraEii intr-un cuget il slivesc,
Si cerescului Pirinte mulfumesc.
De la risirit gi craii se ivesc,
Aur, smirni qi timiie-I diruiesc.
Pe Maria, Maica Sfinti o cinstim
$i pe Fiul ei, Mesia-l Preamirim.

YIFLAIME
YIFLAIME,

_
- COLINDE

N-ai primit tu Viflaime


in caseletale bune,
Si-i dai un pic de silaq
Celui mai sfint copilag.
N-ai gtiut tu Viflaime
Cu citi dragoste vine
Cea mai sfinti-ntre fecioare,
A Domnului niscitoare
Pat moale gi scutece
I-au diruit vitele,
Lumini i-a oferit
O stea de la risirit
Pegteracea-ntunecoasi
A fost a Domnului casi
La venirea sa in lume,
Din vina ta Viflaime

Viflaime, Viflaime
Cum de n-ai primit in tine
Pe Fecioara Maria
Si nasci pe Mesia
192

193

- COLINDE
-

- COLNDE_

DEZIUA
ZIUREL
CELFATRAN
VINE
CNNCIUN
Vine Criciun cel bitrin
ViF verde iadira
Cu cilufu' tlt juncirt',
Cu barba tit scuturfln',
C-on tocu{ de lapte-n sAn,
Cu ou{i-n cogergufi' "
Si si deie la fitufi,
La care is mai micu{i.
Noi mai mult Y-am colinda,
Dd ni-i scurti gubu{a'
Ne temem c-om inghefa.
Ne-om muta la alti casi,
C-am vizut felea pe masi
$i paharu'lingl ie
Si-om be care cit om vre.

1
VARIANTA

La toati casa-ilumini,
Ziurelde ziui
La tot omu-i masa plini.
Cine gade-nasti casi,
$ad romini de vif-aleasi,
$i la anu'om veni
Numa' sinitogi de-om fi,
$i la anu'om veni
Numa' daci ni-!i pofti.

VARIANTA2

La poarti la larigrad
Ziurelde ziui
$ade-un fecior de-mpirat
Cu piru{u'retezaat
La1
in cArjuf Lrezemat
r

95

_
- COLINDE

Unde s-a niscut Hristos'


Mesia, chip luminos
Susin deal la Galileu,
Licaqullui Dumnezerr,

_
- COLINDE

Dumnezeuadevirat,
Soare-nrazeluminat
$i vn spun si ne triifi
intru mul{i ani fericifi!

Mititel infigefel,
in scutecde burnbicel.

DEZIUA
ZORIORI
Sculafi, scula{i, boieri mari
Zorioride ziui
Sculafi voi, romini plugari
Ci vi vin colinditori
Noaptea pin la cint[tori
$i v-aduc pe Dumn ezev
Si vi mintuie de riu
196

197

_
- COLINDE

_ COLINDE_

CUPRIN9

A
Am plecatsi colindim.........
-.........3
An cu an de-ardndul
----...4
pe
asfin{it............
Aseari
--..----.-...--7
...........-..8
Aseari pe inserate............
....-.........10
Astizi am vizut minune
..............11
Astizi s-aniscut Hristos
I3
Astizi s-a-nilfat o luminn ..........................
..............14
Astizi sevestegte............
............15
Au sositcolindAtori.........
...........16
Azi, cel de veacuri agteptat

198

199

."""""38
Colo susqi mai in sus-.......
....""""'39
Colo-ndeal.......
.......""""'40
Copilecu ochi senini....
Coroani de trandafiri........
"""""42
astizi
noi
""'43
Creqtinilor
..-.....
mii
""'44
Cinti-n coruri mii 9i

Buni dimineala la Mog Ajun..............-----...17

.............18
Cintec de criciun ...........
..........19
Ce sar[-i asti sari
.........24
Cevedereminunatn............
Ce-afi vbzat pistori...
Ceasti seari.....
...............24
Cerul gi pimintul.........
...........26
Cerurile s-o griit
................27
Ciutaciutelor.
Coborit-a, cobordt.............
........29
Coborit-o, coborit
...........30
Colinda nevinovati...........
.................31
Colindaoilor
............32
Colindapistorilor ...........
.........33
Colindifa
Colindi bucovineani,........
Colo jos, colo mai jos
.................36
Co lo su s........
........37
Colo susin vremeaceia........

........""""46
Dafi-ne ceva...
Deschideuga,creqtine.........
""""'47
.""""'49
Din Raiul cel luminos ,.......
""'50
Din an ln an
."""""""'52
Doamne,a tale cuvinte
Doamne,ler Domnului Doarnne" " " " "" ""53
"""""'54
Doi oamenibogafi...-.......Domn din ceriu
"""""""55
Domn, Domn si-nl-d1im
""""""'56
Domnului Doamne ...........
"""""57
cer
din
Domnule{ qi domn
"""""'58
Dormi in pacecopil sfint......
"""'59
Dlliana
""""""60

t.

t:

rl

ti

'

_ COLINDE_

_ COLINDE_

Ia sculafi voi gazdemari


Iati vin colinditori...........

Fii slivit Isuse!


Fiici dalbi de-mpirat...........
Floricica
Florile dalbe
Fluierul cel pistoresc.......

Gazdemari nu mai dormiti..

...............64
.......65
..........66
....67
............68

.............'7O
---........71

..............73
in Betleemcolo ios ........
in ajun de moq Crlciun
-.-..........."74
in cetatea-mpiriteasci.....
-........"75
...
............
niscut
s-a
asta
in noaptea
-........"7 6
.........'77
in oragul ViflAern
........"'78
in searade Criciun...........
""'79
in virful a noui meri
......""""'tfO
inainteacestorcurfi......
" canta-n corurl
........""""tfI
'Ingerii

........69

|onelui
|ur in jur de-aceastimasi

....""""'82
......"""84

_ CALINDE
_

Mare iarni gi-o pticat............


.......94
Maria
Miorila colind....
............98
Mo9 Criciun cu plete dalbe..............
........112
Mulfimituri dupfl colindi
Mindru-gi cintl cerbu-ncodru ...............
II5
Mflrire-ntru cele-nalte........
........117
Miru! mirgiritar...........
............f18
Miruf rimuratu..............
...........119

- COLINDE_

......"'120
...."""'L21

Nagtereata Hristoase .......


Noaptede vis.....
Noui azine-arisirit
Noi umblim a colinda..

"'L22
........"""L23

O, brad frumos!
O, cevesteminunati! ..........
O, moarte, ce [i-as plnti
OraEulViflaem.

..""'L25
..........""127
.......""'128

Paceadomnegtepe pimint .........-........" " 130


...""'131
Pe cirarea cimpului......-....
..."""L32
Pluguqorul..........
:""""148
Pogorit-a,pogorit......-.....
"""""149
Praznicluminos.
""""150
Pi drlnila fintinii-tu ........

_ COLINDE
_

_ COLINDE_

a
$i, iati, ingerul Gabriel

Raza-i soare,doamna-i mare


.....151
Rimii, gazd[,,sinitoase..........................
I 52
Risai Soare,mindru, roati......
..153

S-ani.scutDomnul.............
........154
Scoali gazdLdin pituf
...............155
Sculafiplugari
.............156
Sculafi,gazde,nu dormiti! .......................
I 57
Seluari miicufa
..........158
Searacriciunului irost'
..............159
Sorcova
Sosit-apraznicul iar.......
............163
Spune-micine egti........
..............165
Steauastriluceste...........
............f66
Steauasusrisare............
............1GT
Sub cel rogu risirit
Susbqieri............
.........169
Susla poarta raiului...
..171

206

..-.....-.....173

T
......"'174
Tiralexa
.......,-....175
Toati ceata......
....178
Toati legeacregtineasci.........
........181
Trei cocoginegri-gicAntari
Trei crai de la risirit
Trei pistori .........
...187
Tu te cobori din ceruri ............

V
Venifi azi tofi credinciogii.........
"...I 88
---........
....190
Veni{i prunci cu tofii
..-...--."'l9l
Veni{i,neamurilor.........
Viflaime,Viflaime.......-....
--.......'192
..194
Vine Criciun cel bfltrin ...........

207

Z
Zorioride ziui

edT@be.ft.31
45.8|er.@iM

fedpririt
tapograf,,e

............196

iilxJJlmrufifiiltil