Sunteți pe pagina 1din 13
Contabilitatea este procesul de identificare. de masurare. de inregistrare. de clasificare gi de comunicare a informatiilor referitoare la tranzactiile economice yi financiare care sugereazi. prin imagini codifivate cu ajutorul unui limba} specific averea si activitatile diverselor intreprinderi Contabilitatea este limbajul afacerilor. Societitile trebuie si-si facd publice rezultatele, Printre cei interesati se numéra angajati, investitori. creditori. clienti, funizori si membri ai comunitatii.1n cadrul firmei informatia contabila oferd mijloace de control, evaluare si planificare a operatiilor, Toate aceste scopuri sunt atinse cu ajutorul numerelor, Toate activititile firmei trebuie masurate in bani yi acesta este rolul contabilitatii Consider ci un absolvent trebuie sa aiba nofiuni de contabilitate care si-i permit sa intele: i mai ales sf fie in stare 88 cear informatiile contabile necesare gi sé le utilizeze coreet in Iuarca deciziilor, In acest sens considerim necesara insusirea urmatoarelor obiective: lumea afacerilor © Dezvoltarea abilititii de a colabora, comunica si hicra cu. specialistii din domeniul finaneiar-contabil. de a prezenta idei de afaceri, de a influcnta si noi parteneri. precum si pe toli utilizatorii de informatii financiar convir contabile. & Insusirea cunostintelor necesare pentru interpretarea corecta a situatiilor financiare anuale ale firmei cat si pentru intocmirea sau evaluarea financiar’ w diverselor proiccte. > Intelegerea politicilor contabile. a constrangerilor financiare si cautarea solutiilor, a modalitatilor pentru rezolvarea problemelor din domeniul afacerilor, Gestiunea financiar-contabila cuprinde ansamblul activitatilor prin cares realizeaza obiectivele privind oblinerea si folosirea mijloacelor financiare nece surarii normale a productici. inregistrarea si evidenta in expresic valorica activitatii economice din cadrul entitatii: urmareste utilizarea eficienta a resurse!or desfasurarea ritmica a activitatii, semnaleaza fenomenele care influcnteaza nivelul profitului si reducerea costurilor etc. Functiunea financiar-contabila are implicatii in activitatea 2 in asigurarea fondurilor necesare pentru salarii, materii prime si materiale. utilaje etc Cn rol important revine activitatilor ce tin de exercitarea functiumi financiar contabile cu priyire la contractarea ereditelor in momentele potrivite pentu desfasurarea notmala a productici. folosirea judicioasa a disponibilitatilor banesti ane des! nerala de gestiune incasarea creantelor. dimensionarea corecta a rezervelor etc Activitatile acestei funetiuni se grupeaza in dou categorii a} activitatea financiara, care se refera la obtinerea: si\folosirea rationals mijloacelor financiare ale entitatii, la ulilizarea fheilitatilor de ordin financiue achitarea obligatitlor financiare, contractarea de credite si rambursareu lor ete b) acivitatea contabila, care asigura inregistrarea si evidenta veniturilor si cheltuielilor, a materialelor sia produetiei, calculul costurilor si determinarea rezultatelor financiare finale, evidentierea modificarilor patrimoniale in volum si structura. Punctiunea financiar-contabila, prin complexitatea operatiunilor pe care le ocazioneaza, prin multiplele corelatii pe care le are cu toate celelalte functiuni ale entitatii, se coneretizeaza ca o latura bine definita a gestiunii financiare a entitatii Importanta gestiunii financiare nu se margineste numai la slera de activitate intema a entitatii, Procurarea si mai ales utilizarea fondurilor se realizeaza prin nesfarsitul lant al operatiunilor banesti, In acest sens. marea majoritate a Nuxuritor banesti din economie este tranzitata de gestiunea finaneiara a entitatii In stransa legatura cu celelalte funetiuni ale entitatii, functiun contabila are rolul de a asigura apararea, cresterea si consolidarea_patrimoniului entitatii, In aceasta sfera se includ toate deciziile legate de realizarea investitiilor si finantarea acestora, evidenta productici si a cheltuielilor, precum si repartizarea si utilizarea profitului realizat Activitatile principale care fac parte din sfera acestei funetiuni sunt 1 financi © Analiza financiara a entitatii in vederea diagnosticarii situatiei financiare Pentru aceasta se utilizeaza informatiile de sinteza cuprinse in bilantul contabil si contul de rezultate: © Previziunea financiara care, pe baza unor ipoteze referitoare la situatia economica generala, conduce la elaborarea unor planuri financiare pe termen media si lung. a bugetelor de venituri si cheltuieli specifice fiecarei activitati a entitati © Fundamentarea deciziilor de investitii si de finantare a acestora astfel inca disponibilitatile banesti ale entitatii sa-si gaseasca cea mai rentabila utilizare in vitor © Asigurarea legaturii entitatii cu piata financiara si cu diferitele org ale acesteia, in vederea mobilizarii eventualelor capitaluri disponibile ale altor 2 economici pentru dezvoltarea si cresterea economica a entitati 2 Gestionarea riguroasa a acivelor financiare ale entitatii, negocierea cventualelor credite, asigurarea unei capicitati de plata corespunz: ritmice a activitatilor de procuctie si comerciale: gare desfasurarii * — Realizarea politicii rezultatelor entitatii, repartizarea si utilizarca profitului net conform hotararilor adunarii generale a actionarilor ete 1. GESTIUNEA PATRIMONIULUI SI OBI ECTUL CONTABILITATH Obiectul contabilitatii entitatilor economice este reprezentat de: 1. patrimoniu. reaultatele financiare. clementele extrapatrimoniale. tis 1.1.PATRIMONIUL ENTITATIL ECONOMICE Patrimoniul devine si este obiect de studiu al contabilittii_unei_ persoane juridice sau fizice numai daci este utilizat in activitatea economica a acesteia .cu seopul realizarii de bunuri sau prestarea de servicii destinate tertilor. De asemenea patrimonial poate fi utilizat si in activitayi administrative si social culturale in seopul satisfacerii_ unor cerinte ale entitatilor Patrimoniul reprezinti totalitatea drepturilor si obligatiilor cu valoare economica apartinand unui subiect de drepturi si obligatii (entitate numita titular de patrimoniu) si a tuluror bunurilor gi valorilor economice la care acestea se refera {obiecte de drepturi gi obligatii) Interpretarea acestei definitii se poate deduce prin explicitarea catorva conceptii privind obiectul contabilitati L.Conceptia juridied: prezinté realitatea economiea prin prisma raporturilor juridice. a drepturilor si a obligatiilor banesti ale unui titular de patrimoniu dar si a bunurilor gi valorilor corespunzitoare: 2.Conceptia financiard: priveste resursele ce apartin investitorilor into entitate Aceste resurse se numesc, pe de o parte, resurse linanciare . care pot fi aduse de proprietarii entitatii si atrase de la terfi, iar pe de alti parte pot fi numite resurse economice, in momentul utilizarii concrete a resurselor financiare 3.Conceptia economica: priveste capitalul care upartine investitorilor intr-o entitate ‘onomicd, mai mult cu referire la existenta, starea, mise cadrul entitati area si transformarca acestuia he Elem nicle_patrimonizle sunt reprezentate de_catre_activele patrimoniale gi pasivete Activele patrimoniale reprezintd totalitatea drepturilor de proprietate gi creante care se constituie in bunurile si valorile economice ale titularului de patrimoniu. Pasivele patrimoniale reprezint%i obligatiile entitatii fata de proprietarii sat Hi de terti.( cu toate cd titularul de patrimoniu are drepturi si obligatii) respectiv f Patrimoniul prezinta o serie de tr este uni si indivizibil este personal, adica apartine unei persoane si este netransmisibil. 1 3. se refera la o globalizare juridicd, economica si financiard a entitati pe care 0 reprezinta. In practica contabila romanesca . dar gi in scop didactic se face uz de imbinarea conceptiilor economiea si juridica a patrimoniului. potrivit careia, acesta se prezinta ca patrimoniu economic si ca patrimoniu juridic Prezentarea_patrimoniului, in contabilitate. este sub forma! unei balante cu doud parti egale, astiel, partea din slanga egalitiitii este numiti sau denumitd patrimoniu Sconomie, iar cea din dreapla egalitztii este numita patrimoniu juridic. Patrimoniul economic nonin juridie Din punet de vedere juridic, patrimoniul este definit ca totatitatea drepturilor. a obligatiilor exprimate in forma baneasc’ si care apartin unei persoane fizice sau juridice. Este format din drepturile si obligatiile cu valoare economica gi care sunt ‘cauza sau provenienta juridiea a elementelor patrimoniale ale unei entitai. Din punet de vedere economic patrimoniul este definit ca totalitatea _ valorilor corporale si necorporale ce apartin unei persoane fizice sau juridice.Este format din bunurile economice evaluabile in bani si care ii formeaz’ substanta materiald (terenuri, cladiri, masini, materiale,marfuri, creanfe, valori in curs de decontare, disponibilitati. cheltuieli inregistrate in avans etc), Tindnd sema de componentele mentionate se poate formula © noud prezentare patrimoniului in contabilitatea _unei societati Bunuti economice — Capitaluri(Drepturi): Obligatit | ale Pasive patrimoniale Active patrimon Patrimoniul oricarei entitati este prezentat in documetele de sinteza economico- finaneiara , prin elementele patrimoniale detinute Elementele patrimoniale reflecta la un moment dat existenta bunurilor si valorslor economice detinute de un titular de patrimoniu . precum si drepturile . sepectiv obligatiile rezultate, din_posesia si. exploatarea bunurilor economice 1 .Activele patrimoniale prezinta urmatoarea structurd: * Active imobilizate necorporale - Cheltuieli de constituire, - Cheltuieli de dezvoltare, - Fond comercial - Concesiuni, brevete, ~ Alte imobilizari necorporale. © Active imobilizate corporale - Terenuri, he - Constructii, - Instalatii tehnice. - Mijloace de transport, - Animale si plantatii, - Alte imobilizari corporale Active imobilizate financiare - Titluri de participare, - Interese de participare, - Creante imobilizate. b)Active circulante © Stocuri Materii prime, Materiale consumabile, Materiale de natura obiectelor de inventar. Produse finite, Produse reziduale. Marfuri, Ambalaje, Animale . pasari gi colonii de albine «© Creante pe termen scurt Avansuri acordate furnizorilor, Clienti, Efecte comerciale de primit, Decontari cu asociatii privind capitalul + Investitii financiare pe termen seurt Titluri de plasament, Actiuni proprii, Alte investi © Disponibilitati banesti Numerarul din caseria unitatii. Disponibilitatile banesti aflate in conturi baneare, Alte valori(tichete de masa, timbre ete.) Avansuri de trezorerie financiare pe termen scurt ¢)Cheltuieli inregistrate in avans Abonamente si chirii platite in avans. Cheltuielile inregistrate . in cursul anuhui curent pentru culturile agricole cu timp de recoltare in anul urmator 2.Pasivele patrimoniale prezinta urmitoarea structur’: a)Datorii © Datorii pe termen lung Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni Sume datorate institutiilor de credit © Datorii pe termen scurt imprumuturi baneare pe termen scurt.Furnizori. Efecte comerciale de plata, Datorii fata de personal,fata de bugetul consolidat al statului si alte organisme si institutii b)Provizioane pentru riscuri si eheltu * Provizioane pentru litigii, pentru garantii acordate clientilor si alte provizioane Venituri in avans © Venituri in avans, Subventii pentru investitii Capitaluri prop © De provenienté externa Capital social, Primele legate de capital © De provenienti interna Rezultatul exercitiului, Rezerve din reevaluare, Rezerve legale, alte rezerve Rezultatul reportat Intr-o entitate viabilé, cu activitate permanent, patrimoniul administrat este supus unor migcari si transformari complexe in derularea obiectului siu de activitate. cu scopul obtinerii unor rezultate financiare, Miscarea si transformarea elementelor patrimoniale. prin procesele evonomice dintr-o entitate , genereazd atat cheltuieli, dar gi venituri: constituie tot obiect al contabilitatii entitatii respective. 2.2 Rezultatul exercitiulu - 0 marime valorica, pozitiva, denumitd profit sau beneficiu, cdnd veniturile sunt mai mari decat cheltuielile. -o marime valoriea negati cheltuielile. find veniturile sunt mai mici deca 4. denumita pierdere conform documentelor a)Cheltuielile sunt sumele, respectiv valorile date in consum justificative: consumate si facturate indiferent c& sunt pkitite sau de plait. dupa cum urmeaza. Cheltuieli de exploatare reu stocurile, cu lucrarile gi serviciile executue de cu social, Cu amortizarite si provizioanele npozite, taxe si varsiminte asmilate, cu personalul.cu asigurivile gi protectia Cheltuieli financiare:privind imobilizarile financiare. privind investitiile financiare pe termen scurt, din diferente de curs valutar. privind dobanzile. privind sconturile acordate, Cheltuieli extraordinare:privind calamititile si alte evenimente extraordinare r ‘niturile sunt sumele sau valorile facturate clientilor. in urma_livrarilor de bv bunuri.a executarii de lucrari sau prestarii de servi. nu, grupate dupa cum urmeaza: diferent cA sunt incasate sau Venituri din exploatare:din_ vénzareaprodusclor finite, recoltate din vanzare: marfurilor, din executarea de luerari si prestari de servicii, din productia stocata (depozitata), din productia de imobilizari, din subventii de exploatare sau investitii, din provizioane Venituri financiare: din imobilizari financiare. din investitii financiare pe termen scurt, din creante imobilizate. din diferente de curs valutar, din dobanzi Venitu extraordinare: din subventii pentru evenimente extraordinare yi altcle asimilate Venituri— Cheltuieli = Rezultat economico-financiar Venituri din exploatare — Cheltuieli din exploatare — Rezultat din exploatare Venituri financiare - Cheltuieli financiare ~ Rezultat_financiar Venituri extraordinare -Cheltuieli extraordinare — Rezultat extraordinar Rezultatul din exploatare | Rezultatul financiar — Rezultatul curent Rezultatul curent | Rezultatul extraordinar — Cheltuiala cu impovitul pe profiv impozitul pe venit ~ Rezultatul net al exercitiului economico-financiar 2.3 Elementele extrapatrimoniale Societa ile comerciale se pot afla in situatia in care unele elemente patrimoniale si nu poaté fi integrate in aetivele gi pasivele societatiidar sunt exploatate in interesul aceste Dintre acestea amintim angajamente ( giruri, cautiuni, garanjii) acordate sau primite in relaliile cu tertii: © mijloace fixe luate cu chirie; | moti pentru care sunt considerate extrapatrimoniake * valori materiale primite spre prelucrare . in pastrare sau custodie: * stocuri de natura obiectelor de inventar: ecte scontate si neajunse la scadenta: et comodat.ete): renurile agricole exploatate (inchiriate, in arend alte valori extrapatrimoniale Contabilitatea acestor elemente extrapatrimoniale se realizeaza cu ajutorul conturilor inafara bilantului, denumite gi conturi de ordine si evidenta 3. EVALUAREA CONTABILA Prin actele normative in speti s-au stabilit_ urmatoarele reguli - la data intrarii in entitate bunurile se evalueaz’ si se inregistreaza in contabilitate la valoarea de intrare denumita valoare contabilii care se stabileste asttel: + bunurile reprezentand aport la capitalul social. la valoarea de aport, stabilita in urma evaluarii = + Bunurile objinute cu titlu gratuit, la valoarea justa. (-valoaorea justa este suma are un activ ar putea fi schimbat de bundvoie intre parti. aflate in de cauza, in cadrul unei tranzaetii. cu pretul determinat obiectiv), pentru cunostinta * Bunurile procurate cu titlu oneros. la cost de achizitie, + Bunurile produse in entitate, la cost de productie. Definitii j¢ al unui bun este egal cu pretul de cumparare, taxele are © Costul de ach de import si taxele nerecuperabile, cheltuiclile de transport aprovizior si alte cheltuieli acesorii necesare pentru punerea in stare de utilizare sau intrarea in gestiune a bunului respectiv. Reducerile comerciale si alte clemente asimilate acordate de furnizor nu fac parte din costul de achizitie. * Costu! de produetie al unui bun economic. cupri al materiilor prime gi consumabilelor. celelalte cheltuieli directe de productie precum si cota cheltuielilor indirecte de productie , ca find legate de producerea bunului respectiv in costul unui activ cu ciclu de productie lung(depaseste anul calendaristic (31.12...) pana la momentul initial al maturitaqii productive sau pentru vanzare pot fi incluse gi dobanzile platite la creditele bancare contractate pentru produefia respeetiva. ~ Cu ocazia inventarierié: evaluarea bunurilor se face la valoarea actual a fiecaruia denumita valoare de inventar, stabilita in functie de utilitatea bunului . a activului biologic, starea acestuia si pretul pietei in cazul creantelor si datoriilor, aceasta valoare se stabileste in functie de valoarea lor probabild de incasat, sau de plata, ~ La incheierea exercitiului financiar, elementele patrimoniale se evalueari si se reflect in situatiile financiare anuale la valoarea de intrare . respectiv valoarea contabilii pusa de acord eu rezultatele inventarieri Valoarea contabild neta este valoarea de intrare mai putin amort pentru depreciere sau pierdere de valoare, cumulate, pentru bunurile amortizabile din punct de vedere legal,(constructii-cladiri, animale de productie si reproductie. plantatiile- pe rod, masini. utilaje si instalatii de lucru, mijloace de transport, mobilier birotica :exceptiei facdnd terenurile). La fiecare data a inchiderii exercitiului economico-financiar . elementele monetare yi nemonetare exprimate in valuta trebuiese raportate utilizdnd cursul de schimb valutat de la data 31.12. a ficcdrui an. Diferentele de curs valutar favorabile sau cele nefayorabile se vor inregistra la venituri sau cheltuieli_ financiare, dupa caz. = La data iesirié din unitate , bunurile se evalueazi si se scad d patrimoniala la valoarea lor de intrare, denumiti si valoare contabild sau cost istorie Pentru bunurile de natura stocurilor si a tilurilor de valoare similare, evaluarea se poate face folosind, dupa caz una din urmatoarele metode: costul mediu. ponderat metoda primei intrari primei iesiri, metoda ultimei intrari primei iesiri, metoda costului standard, ete. 3.1. Contabilitatea capitalurilor inde costul de achizitie area $i ajustarile estiunea -~3- Capitalurile proprii reprezinta dreptul titularilor de patrimoniu ( actionari sau asociati) asupra activelor unei entitati, dup deducerea tuturor datoriilor. Capitalurile proprii se constituie din aportul proprietarilor. din profit si din alte surse proprit CAPITALURI PROPRI ~ ACTIVE - DATORIL Capitalul social ~ yaloarea totalaa aporturilor subscrise gi/sau depuse de actionari sau asociati ~ care se inregistreazt in contabilitate pe baza_ documentelor : actul constitutiv documentele justificative privind varsimintele de capital, Registrul actionarilor {asociatilor), - se poate majora prin noi aporturi in naturdi sau numerar . prin ineorporarea rezervelor sau a profiturilor etc. ~ evidenta analiticl se fine pe actionari sau asociati. cuprimzfind numarul si valoarea_nominali a acsiunilor sau partilor sociale subserise gi varsate. Actiunile sau partile sociale se pot evalua la urmatoarele valori - valoarea nominala (raportul dintre valoarea capitalului gi numdrul de titluri emise Joarea de piata ( valaorea de vanzare-cumparare a titlurilor, care se stabileste de regula, prin negociere la bursa de valori), - pretul de emisiune sau cursul actiunilor ( pretut ce trebuie platit de persoanele care subscriu actiunile sau partile sociale ). valoarea financiar’ ( calcul, dividendul distribuit pe actiune raportat la rata medic a dobanzii pe piatd ). - valoarea de randament ,calcul , (dividend distribuit pe actiune | cota parte din profit pe actiune incorporati in rezerve) :rata medie a dobanzii pe piata. - valoarea contabili sau bilantierd, calcul, raport intre activul net contabil si numarul de titluri ov Rezervele ~ sunt profituri capitalizate in mod durabil de catre entitatea din domenial agricol gi alte surse:primele de capital gi rezervele din reevaluare. consolideaza baza material a entitifii, sporesc capacitatea acesteia de a thee fata unor conjuncture nefavorabile si eventualelor pierderi. Rezervele legale se constituic anual in procent de cel putin 5% din profitul societatti comerciale pana ce vor atinge minim © cincime din capitalul social’.in cazul in care sunt utilizate . urmétoarea lor constituire nu este deductibila fiscal. Rezervele statutare se constituie din profitul net si sunt utilizate pentru acope pierderilor, finantarea investitiilor, sau majorarea capitalului social potrivit clauzelor prevazute in actul constitutive al societatii, sa nr.31/1990, reactualizata —9- au facultative) se pot constituii din profitul net pe baza au a asociatilor, pentru diferite ulilizari( n exercitiile cu pierderi, majorarea Alte rezerve ( rezerve libere Hotiirarii Adunarii Generale a actionarilor acoperirea pierderilor, distribuiri de dividende capitalului social, ete). Rezultatul exercitiului financiar Reprezinta diferenta dintre venituri si cheltuieli, poate fi: profit sau pierdere gi se stabileste cumulat de la inceputul exercitiului financiar, Profitul contabil net se repartizeazd in mod provizoriu . de regula, la sfargitul exercifiului financiar pe urmiitoarele destinalii Destinatii.prevaizute obligatoriu prin lege:rezerve legale. acoperirea pierderilor contabile din ani precedenti, varsiminte la bugetul statului.s0%, la entitatile cu capital de stat, Destinalii stabilite prin actul constitutive-rezervele statutare. Destinatii hotirate de Adunarea Generali a Actionarilor (AGA): surse proprii de finantare, participarea salariatilor la profit (10% ).dividende, capital social, ete Rezultatul reportat din exercitiile Reprezinti profitul nerepartizat, respectiv pierderea neacoperi financiare precedente. Profitul reportat urmeazi a se repartiza pe destinatiile precizate, in exercitiile financiare urmatoare. Pierderea reportata urmeazai a se acoperii din pro rezerve, capital social, potrivit hotirarii AGA, fiturile exercitiilor viitoare sau din 3.2. Contabi fatea_activelor imol Activele imobilizate sunt bunurile detinute pe perioada mai mare de un an, neratoare de benelicii economice viitoare, Dupa natura lor pot fi upate in imobilizari necorporale, imobilizari corporale si imobilizati financiare, ew exceptia ultimelor nominalizate . imobilizarile sunt supuse deprecierii fizice gi_ morale depreciere numiti, amortizare, intr-o anumita perioada de timp. legal stabilits si a cirei expresie valoricd se include in mod esalonat pe cheltuieli Imobilizarile necorporale = sunt active identificabile, nemonetare, reprezentate de valori nemateriale si de documente juridice gi comerciale, ce trebuie si indeplineasca urmétoarele conditii obtinerea de beneficii viitoare ce pot fi atribuite activului respectiv si costul bunurilor respective si poata fi masurat credibil * sub forma cheltuieli de constituire. ocazionate de infintareaalacerii modificarea actelor de — constituire, sub forma taxelor de inscrieve. |. amortizarea lor se face inmatriculare. emitere de aetiuni, prospectare de pial intr-o perioada de cel mult 5 ani * Sub forma coneesiunii, a licentelor. marci de fabricatie. de servicii. uzufructul dreptul de superficie, franciza. Cheltuielile ocazionate de achizitia acestora se amortizeaza pe perioada contractului, sau pe durata de utilizare. Sub forma fondului comercial, ca suma suplimentard achitata in cazul achizitionarii unei firme sau a unor bunuri imobile, durata de amortizare este de regula in maxim 5 ani, = sub forma programelor informatice, ca elemente ale muncii intelectuale stocate pe diferite suporturi tehnice, se amortizeaza pe o perioada de 3 ani Imobilizirile corporale = cunoscute si sub denumirea de imobilizari materiale, cuprind bunurile materiale de folosinta indelungata, care indeplinese urmatourcle caracteristici concomitent: utilizate in productia de bunuri, in prestarea de servicii. in activitati administrative sau sunt inchiriate tertilor, * avnd valoarea de achizitie mai mare de 1800 lei au durata normal de functionare_ mai mare de un an. Includ: terenuri, amenajari la terenuri, constructii, masini utilaje gi instalatii de lueru aparate gi instalatii de masurare.control gi reglare. mijloace de wansport. animalele de productic si reproductic, plantafii pe rod . mobilier, aparatura birotica, avansuri pentru investifi, ete: Nu_ includ: componentele imobilizs care au ca scop restabilirea parametrilor tehnici initiali ale acestora, construct instalatiile provizorii, animalele tinere, animalele la ingrasat. pasarile si coloniile de albine, padurile rilor corporale procurate cu ocavia reparaliilor Amortizarea se caleuleazi pe baza unui plan de amortizare. din luna urmatoure punerij acestora in functiune gi pana la recuperarea integral a valorii de intrare. Nu se supun amortizarii: terenurile, lacurile, baltile si iazurile. eare nu sunt rezultatul unei investitii; tablourile si operele de arta, bunurile din domeniul publie finatate din s bugetare. casele de odihn proprii, locuintele de protocol, etc. In cazul imobilizarilor corporale achizitionate care au durata normala de utilizare expirat, valoarea de intrare se va recupera pe © durata stabilita, de eatre o comisie tehnica Regimurile de amortizare sunt: liniard . degresiva. cu sau {ard influienta uzurii morale si amortizarea accelerata ( includerea in primul an de funetionare in cheltuielile de exploatare a unei amortiziri in cota de 50% din valoarea de intrare). in contormitate fh — cu duratele normale de utilizare stabilite in Catalogul_ privind clasificarea gi duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Ordinul 2139 din 2004 Documentele utilizaie la intrarea in gestiune a activelor imobilizate pe categorii de active sunt Imobiliziiri necorporale si corporale © Cumparare Documente de evidenfi:Factura fiscala,contract de vanzare- de receptie, Registrul numerelor de inventar cumparare, process verbal ‘© Productie propris Documente de evidenta:Proiecte pentru studi si cercetri, Deviz pentru lucrari executate, proces verbal de receptie, Registrul numerelor de inventar * Aport social in natura Documente de evidenjé:Act_—_ constituti subscriere,proces verbal de receptie, Registrul numerelor de inventar * Dona Documente de evidenja:Proces inventar © Plusuri la inventar Documente de evidenjii:Proces verbal de inventariere, Registrul numerelor de xpertiza tehnicd, declaratie de mire, jor de verbal de predare-p Registrul_ num inventar © Concesionare, locatie de gestiune. inchiriere Documente de evidenté:Contract de conce: are. locatie de gestiune. inchiriere, caiet de sarcini al concesiumii, proces verbal de receptie, registrul de evidenta elemente extrapatrimoniale Imobilizari fianciare * Achizitionare Documente de evidentéOrdin de cumparare, contract de vanzare-cumparare, prospect de vanzare al actiunilor © Achizitionate si achitate Documente de evidenta: Ordin deplata, bilet la ordin, cee, chitanta © Aport social Documente de evidenté Act constitutiv, raport de evaluare Docuentele privind iesirea din gestiune a activelor imobilizate pe categorii de active sunt Imobilizari necorporale si corporate © Casare a- t Documente de evidenté-Proces verbal de scoatere din functiune, declasare a unor bunri materiale, Registrul numerelor de inventar © Vanzare Documente de evidensa:Factura fiscala, process verbal de vanzare-cumparare, raport de evaluare, Registrul numerelor de inventar * Retase de catre asociati Documente de evidenta: Cerere de retragere, proces verbal de predai Registrul numerelor de inventar © Donatie Documente de evidenté:Proc inventar * Concesionare, locatie de gestiune. inchiriere Documente de evidenta-Contract de concesionare, locatie de gestiune, inch Registrul imobilizarilor date spre exploatare © Situatii extraordinare:(calamitati, furt ete.) Documente de evidenja:Contract de asigurar primire, verbal de predare-primire. Registrul numerelor de . Registrul numerelor de inventar Imobilizari necorporale si corporale in curs de executie slerarea la imobiliziri necorporale sau corporale Documente de evidenjdi:Proces verbal de receptie Imobilizari financiare © vanzare Documente de evidenfa:Ordin de vanzare a titlurilor, ordin de plata. cee. bilet la ordin, chitanta