Sunteți pe pagina 1din 106

PROIECT

LA
I.M.M.-uri

STUDIU DE CAZ:S.C MAGIC RYZ CONSTRUCTII S.R.l.

CUPRINS

CAPITOLUL 1: FORMALITATI NECESARE INFIINTARII UNEI


FIRME
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Alegerea formei de organizare a firmei


Particularitati ale S.R.L-ului
Aspecte relevante ale modului de organizare a S.R.L-ului
Autorizarea functionarii comerciantului
Efectele juridice ale fazelor obligatorii din procedura de inregistrare a unei
societatii comerciale
Actele normative care reglementeaza material inregistrarii si autorizarii
functionarii comerciantilor
Factorii de succes la infiintarea unei firme

CAPITOLUL 2: STUDIU DE CAZ-S.C MAGIC RYZ CONSTRUCTII


S.R.L
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Scurt istoric
Actul constitutiv al societatii cu raspundere limitata
Regulament de ordine interioara
Fisa postului
Premisele infiintarii firmei
Functiile firmei
Formele activitatii promotionale
2.7 Analiza S.W.O.T
2.8 Elemente de legislatie fiscala
2.9 Anexe: organigrama firmei;certificate de
inregistrare;cerere;declaratie;certificat
constatator,emblema,carte de vizita

CAPITOLUL 3:STRATEGIA DE MARKETING


Stabilirea strategiei firmei
3.2 Politica de aprovizionare
3.1

3.3 Politica de prestari servicii


3.4 Politica de personal
3.5 Politica de marketing
3.6 Organizarea financiar contabila
3.7 Logistica firmei

CAPITOLUL 4: PLAN DE AFACERE AL FIRMEI S.C MAGIC RYZ


CONSTRUCTII S.R.L
4.1 Date de identificare
4.2 Scurt istoric
4.3 Premisele infiintarii firmei
4.4 Organizarea interna a firmei
4.5 Principali furnizori ai firmei
4.6 Analiza pietie pe care va actiona firma

CAPITOLUL 5: PROGRAMUL DE FINANTARE I.P.S.A


5.1 Rolul programului I.P.S.A.
5.2 Cum se stabileste cea ce se finanteaza?
5.3 Implementarea programului I.P.S.A
5.4 Bilantul contabil
5.5 Proiectul de investitii

CAPITOLUL 6: STUDIU DE FEZABILITATE


6.1

6.2
6.3
6.4
6.5

Date de identificare
Scurt istoric
Programul de finantare I.P.S.A.
Analiza pietei pe care va actiona firma
Strategia de marketing

CAPITOLUl 1: FORMALITATI NECESARE


INFIINTARII UNEI FIRME

1.1.Alegerea formei de organizare a firmei


Societatea comerciala cu raspundere limitata(S.R.L.)

1.2. Particularitati ale S.R.L-ului


-numar de personae 1-50
-capital minim 200 RON
-raspunderea intreprinzatorului: numai cu capital subscris
-restrictii pentru asociati:asociatul unic poate avea calitatea de unic asociat
decat intr-o singura societate
1.3.Aspecte ale modului de organizare a S.R.L.-ului
-rezervare firma
-redactare act constitutive
-dovada sediu
-depunere capital social
-constituire dosar
-inregistrare in Registrul Comertului
-autorizarea functionarii de catre Biroul Unic
-la ce institutii trebuie sa mearga intreprinzatorul: la C.C.I.
-evidenta financiar contabila: in partida dubla
-sistemul de impozitare : impozit pe profit
-administrarea: unul sau mai multi administratori

1.4.Autorizarea functionarii comerciantului

Certificatul de inregistrare si anexe


-modelul si continutul Certificatu lui de Inregistrare a comerciantului, inclusiv
a Anexei la aceasta sunt ;
stabilite prin Hotararea Guvernului nr. 599 din 21 iunie 2001.
Certificatu l de Inregistrare este un formular tipizat, cu regim special si
securizat Pe certificate sunt inscrise urmatoarele date:
-firma sau sucursala respective denumirea comerciantului,cum este inscrisa
in actul constitutive si in registrul comertului;
-sediul social comform actelor doveditoare depuse in dosarul de
inregistrare;
-activitatea principala exprimata prin codul C.A.E.N. si un text sumar de
inscriere ;
-C.U.I. de inregistrare ,cod numeric constituind codul unic de identificare a
unui comerciant ;
-atribut fiscal este un cod alfa numeric avand semnificatia categoriei de
platitori de taxe si impozite la bugetul de stat;
-numar de ordine in registrul comertului, cuprinde numarul si data unui
comerciant in registrul comertului
-data emiterii certificatului;
-seria si numarul de ordine , informatie specifica regimului special al
documentului.
1.5 Efectele juridice ale fazelor obligatorii din procedura
de inregistrare a unei societati comerciale
-semnarea actului constitutiv de catre asociati reprezinta etapa
consensuala , care produce efecte intre partile semnatare;
-autorizarea legalitatii constituirii unei societati comerciale revine
judecatorului delegat.Acesta autoriza constituirea comerciantului , persoana
juridica si dispune inregistrarea in registrul comertului;
-inregistrarea societati comerciale in registrul comertului are rol costitutiv.De
la data inregistrari comertului societatea a dobandit personalitate juridical;
-publicarea in Monitorul Oficial a incheierii judecatorului delegat produce
efecte fata de terti;
-autorizarea funtionarii este competenta institutiilot publice abilitate. De la
data obtinerii autorizatiei , comerciantul incepe activitatea economica pentru

care a fost autorizat .


1.6 Actele normative care reglementeaza material
inregistrarii si autorizarii functionarii comerciantiilor
-Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.76 din 24 mai 2001 privind
simplificarea unor formalitati administrative pentru inregistrarea si
autorizarea functionarii comerciantiilor (M.Of.nr.283/31mai 2001);
-Legea nr. 26 din 5 noi.1990 privind registrul comertului republicata , cu
modificarile si completarile ulterioare (M.Of.nr.49/4feb.1998);
-Legea nr.133 din 20 iul.1999 privind simularea intreprinzatorilor privati
pentru infiintarea si dezvoltarea intreprinzatorilor mici si mijlocii
Cu modificarile ulteriuare ( M.Of.nr349/23iul.1999);
-Normele metodologice Nr.P/68-773 din 15/21apr.1988 privind modul de
tinere a registrelor comertului si de efectuare a inregistrarilor , emise de
Camera de Comert si Industrie a Ro. impreuna cu Ministerul Justitiei
(M.Oj.nr.176/11mai.1988)
-Hotararea guvernului nr.599/21iun.2001 pentru stabilirea modelului si
continutului cererii de inregistrare si ale certificatului de inregistrare a
comerciantului (M.Of.358/4iul.2001)
-Hotararea Guvernului nr.616/27iun.2001 privind aprobarea taxelor
percepute pentru publicarea in Monitorul Oficial al Ro.;Partea a 4-a
a inchierii judecatorului delegat la inregistrarea comerciantilor si a actului
constitutiv , vizat de judecatorul delegat(M.Of.nr373/10iul.2001)
-Ordonanta guvernului nr.82/25aug.1988 inregistrarea fiscala a platitorilor
de impozite si taxe , cu modificarile si completarile ulteriuare
(M.Of.nr.313/27aug.1998)
-Ordinul ministrului de finante din nr.2116/9nov.1988 privind aprobarea
normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr82/1998
privind inregistrarea fiscala a platitorilor de impozite si taxe
(M.Of.nr.485/17dec.1998)
-Hotararea guvernului nr.625/6iul.2001 pentru aprobarea procedurilor de
autorizare a functionarii comerciantilor (M.Of.nr.383/13iul.2001)
-Ordonanta guvernului nr.60/28aug.1997 privind apararea impotriva
incendiilor (M.Of.nr.225/30aug.1997)
-Ordinul ministrului de interne nr.791/2sep.1998 pentru aprobarea normelor
metodologice de avizare si autorizare privind prevenire si stingerea
incendiilor (M.Of.nr.384/9oct.1988)
-Ordinul ministrului sanatatii nr.331/19mai.1999 pentru aprobarea normelor

de avizare sanitara a proiectelor , obiectivelor si de autorizare sanitara a


obiectivelor cu impact asupra sanatatii publice ,
cu modificarile si completarile ulteriuare (M.Of.nr.276/16iun.1999)
-Ordinul ministrului agriculturii si alimentatiei nr.103/6nov.1998 pentru
aprobarea normei sanitare veterinare privind conditiile sanitate veterinare si
procedura de autorizare sanitara veterinara de functionare a unitatilor
supuse controlului sanitar veterinar si privind aprobarea efectuarii de
activitati de export cu produse de origine animala si cu alte produse supuse
controlului sanitar veterinar cu modificarile si completarile ulterioare
(M.Of.nr499.23nov.1998)
-Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale nr.388 /10.sept.1996 privind
aprobarea normelor metodologice in aplicarea prevederilor Legii protectiei
muncii nr.90/1996(M.Of. nr. 249/15oct.1996);
-Ordinul ministrului apelor ,padurilor si protectiei mediului
nr.125/19mart.1996 pentru aprobarea procedurii de reglementare.
1.7. Factorii de succes la infiintarea unei firme

CAPITOLUL 2 : STUDIUL DE CAZ S.C MAGIC


RYZ CONSTRUCTII S.R.L.

2.1 Scutr istoric


SC.Magic Ryz Constructii S.R.L. a fost infiintata in anul 2006 ca urmare
a unui studiu de piata si examinarii sectorului transporturilor .
Obiectul de activitate al firmei il reprezinta transporturile rutiere de
materiale de constructie pe santiere si platforme industriale . Initial suma
investita a fost minima , in vederea testarii piatei si verificarii studiului de
fezabilitate in perioada imediat ulteriuara infiintarii firmei nu sa realizat profit
mai apoi , insa , investitia a fost dezvoltata la parametrii proectati.
Profiturile obtinute au fost folosite pentru dezvoltarea afacerii , s-au
construit noi sedii in trei mari orase: Brasov , Mangalia , Timisoara si a fost
crescuta calitatea serviciilor prestate .
Firma este activa doar la nivel national si in prezent urmareste intrarea
pe piata internationala ca urmare a incheierii unui contract de colaborare cu
compania DEALMAR SHIPPING.
Scopul realizari prezentului plan de afacere este obtinerea unui credit
pentru modernizarea parcului auto asfel incat vehiculele sa se ridice la
nivelul stantardelor U.E
REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA
CAPITOLUL I - PREVEDERI GENERALE
Art.1 Prezentul regulament intern a fost intocmit de SC ........ SRL
reprezentata legal de ...........in calitate de administrator, cu
consultarea salariatilor unitatii, reprezentati prin
., conform art. 257 Codul Muncii si a fost
afisat la sediul societatii in data de

Art.2 Prevederile prezentului regulament intern sunt conforme


Legii nr. 53/2003 i privesc modul de derulare a raporturilor de
munca, cu referire la:
I. Reguli privind protectia, igiena si securitatea in munca.
II. Respectarea principiului nediscriminarii.
III. Contractul individual de munca: incheiere, executare si
incetare.
IV. Timpul de lucru. Repaus si concedii. Salarizare.
V. Drepturile si obligatiile unitatii si ale salariatilor.
VI. Solutionarea cererilor sau reclamatiilor salariatilor.
VII. Reguli privind disciplina muncii.
VIII. Abateri disciplinare si sanctiuni.
IX. Procedura disciplinara.
X. Modificarea regulamentului intern.
Art.3 Conducerea unitatii va asigura afisarea la loc vizibil a
prezentului regulament astfel incat salariatii sa ia cunostinta de
continutul acestuia.
CAPITOLUL II - REGULI PRIVIND PROTECTIA,
IGIENA SI SECURITATEA IN MUNCA
Art.4 La nivelul SC ......... SRL se numeste ca responsabil cu
protectia muncii salariatul care v-a
raspunde de informarea si instruirea salariatilor asupra normelor

de securitate si de protectia muncii. Instruirea personalului se va


realiza obligatoriu pentru noii angajati si periodic pentru
personalul care isi reia activitatea dupa o intrerupere mai mare de
6 luni.
Art.5 (1) Personalul participant la procesul muncii beneficiaza de
echipament de lucru (halite, manusi, papuci) i este obligat sa isi
insuseasca si sa aplice modul de utilizare corecta a acestuia si sa
solicite completarea sau inlocuirea lui atunci cand este cazul.
(2) Degradarea echipamentului de lucru din vina personalului
caruia i-a fost atribuit sau instrainarea lui atrage raspunderea
acestuia pentru prejudiciul cauzat.
(3) Cheltuielile aferente achizitionarii echipamentului de lucru vor
fi suportate in
proportie de de catre societate.
(4) Neutilizarea echipamentului de lucru va fi considerata abatere
disciplinara.
(5) Nerespectarea normelor de igiena si protectie se considera
abaere disciplinara.
Art.6 La locul de munca se vor asigura dotari sanitare si puncte de
alimentare cu apa de baut. In scopul asigurarii igienei la locul de
munca, societatea va pune la dispozitia salariatilor pe caheltuiala
sa: sapun, servetele, etc.
Art.7 Societatea va asigura securitatea si sanatatea salariatilor si
vor lua toate masurile necesare pentru protejarea vietii si

sanatatii salariatilor, prin:


a) asigurarea tuturor salariatilor pentru risc de accidente de
munca si boli profesionale;
organizarea de instruiri periodice in domeniul securitatii si
sanatatii in munca;
c) controlul permanent al materialelor, utilajelor si substantelor
folosite in procesul muncii, in scopul asigurarii sanatatii si
securitatii salariatilor;
d) crearea conditiilor pentru preintampinarea incendiilor si pentru
evacuarea salariatilor in situatii speciale si in caz de pericol
iminent;
e) organizarea locului de munca astfel incat sa nu lezeze
securitatea si sanatatea salariatilor.
f) asigurarea accesului salariatilor la serviciul de medicina a
muncii. Medicul de medicina a muncii va urmari:
- prevenirea accidentelor de munca si boli profesionale;
- supravegherea conditiilor de igiena si sanatate in munca;
- asigurarea controlului medical al salariatilor la angajarea in
munca, cat si pe durata executarii contractului individual de
munca.
CAPITOLUL III - RESPECTAREA PRINCIPIULUI NEDISCRIMINARII
Art.8 La angajare si in derularea raporturilor de munca

functioneaza princpiul egalitatii de tratament fata de toti salariatii.


Este interzisa orice discriminare, directa sau indirecta, bazata pe
criterii de sex, orientare sexuala, caracteristici genetice, varsta,
apartenenta nationala, rasa, culoare, etnie, religie, optiune
politica, origine sociala, handicap, situatie sau responsabilitate
familiala, apartenenta ori activitatea sindicala.
Art.9 Constituie discriminare actele si faptele de excludere,
deosebire, restrictie sau preferinta, intemeiate pe unul sau mai
multe criterii dintre cele mentionate la articolul precedent, care au
ca efect sau ca scop neacordarea, restrangerea sau inlaturarea
recunoasterii, folosintei sau exercitarii drepturilor prevazute in
legislatia muncii.
CAP. IV. CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCA: INCEHIERE,
EXECUTARE, SUSPENDARE SI INCETARE
Art.10 (1) Incadrarea in munca se realizeaza prin incheierea
contractului individual de munca pe durata determinata sau
nedeterminata, cu norma de lucru intreaga sau cu timp partial.
(2) Angajarea cu contract individual de munca se va face dupa o
perioada de proba, care:
a) in cazul contractului individual de munca pe perioada
nedeterminata poate fi de cel mult:
- 30 de zile calendaristice pentru functiile de executie;

- 90 de zile calendaristice pentru functiile de conducere;


- 30 de zile calendaristice pentru persoane cu handicap;
- 5 zile lucratoare pentru muncitori necalificati;
- 3-6 luni pentru absolventii institutiilor de invatamant care sunt
incadrati la debutul lor in profesie.
in cazul contractului individual de munca pe perioada determinata
poate fi de cel mult:
- 5 zile lucratoare pentru o durata a contractului mai mica de 3
luni;
- 15 zile lucratoare pentru o durata a contractului intre 3-6 luni;
- 30 zile lucratoare pentru o durata mai mare de 6 luni;
- 45 zile lucratoare pentru salariatii incadrati in functii de
conducere cu o durata a contractului mai mare de 6 luni.
(3) Este interzisa angajarea succesiva a mai mult de 3 persoane
pe perioade de proba pentru acelasi post.
(4) Persoana care urmeaza a fi angajata are obligatia de a
prezenta talonul medical din care sa rezulte ca este apt de munca.
Salariatii va beneficia de examen medical gratuit inainte de
iceperea activitatii si periodic pe parcursul derularii contractului.
(5) Salariatii au dreptul de a cumula mai multe functii si sunt
obligati sa declare fiecarui angajator unitatea unde isi exercita
functia de baza.
Art.11 (1) Contractul individual de munca se poate modifica cu
acordul partilor conform art. 41 alin. (1) Codul Muncii. Modificarea

contractului individual de munca se refera la oricare dintre


urmatoarele elemente: durata contractului, locul muncii, felul
muncii, conditiile de munca, salariul, timpul de munca si timpul de
odihna.
(2) In mod exceptional, contractul individual de munca se poate
modifica unilateral de
catre unitate prin delegarea sau detasarea salariatului. Delegarea
salariatului poate fi dispusa pe o perioada de cel mult 60 de zile si
se poate prelungi, cu acordul salariatului, cu cel mult 60 de zile.
Salariatului delegat i se vor deconta cheltuielile cu transportul si
cazarea, pe baza documentelor justificative, si i se va acorda
indemnizatia de delegare. Detasarea salariatului poate fi dispusa
pe o perioada de cel mult 1 an. Perioada detasarii poate fi
prelungita, cu acordul salariatului, din 6 in 6 luni. Salariatul poate
poate refuza delegarea sau detasarea numai in mod exceptional si
pentru motive personale temeinice.
Art.12 Anterior incheierii sau modificarii contractului individual de
munca, angajatorul are obligatia de a informa in scris persoana
care solicita angajarea sau salariatul, in termen de 15 zile, cu
privire la clauzele generale pe care intentioneaza sa le inscrie in
contract, conform prevederilor art. 17. al. (2) Codul Muncii.
Art.13 Contractul individual de munca se poate suspenda de
drept, prin acordul partilor sau prin actul unilateral al uneia dintre
parti, conform art. 50-52 Codul Muncii.

(1) Contractul individual de munca se suspenda de drept in


urmatoarele cazuri: concediu pentru incapacitate temporara de
munca; carantina; concediu de maternitate; efectuarea serviciului
militar obligatoriu; exercitarea unei functii in cadrul unei autoritati
executive sau judecatoresti.
(2) Contractul individual de munca poate fi suspendat cu acordul
partilor pentru interese personale sau in cazul concediilor fara
plata pentru studii.
(3) Contractul individual de munca poate fi suspendat unilateral
din initiativa salariatului in urmatoarele cazuri: concediu pentru
cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau pentru copilul cu
handicap pana la 3 ani; concediu pentru ingrijirea copilului bolnav
pana la 7 ani sau pentru copilul bolnav cu handicap pana la 18
ani; concediu paternal; concediu pentru formare profesionala;
exercitarea unei functii elective in cadrul organismelor
profesionale la nivel central sau local; participarea la greva;
absente nemotivate.
(4) Contractul individual de munca poate fi suspendat unilateral
din initiativa societatii in urmatoarele cazuri: pe durata cercetarii
disciplinare prealabile; ca sanctiune disciplinara; ca urmare a
formularii de catre unitate a unei plangeri penale impotriva
salariatului sau acesta a fost trimis in judecata pentru fapte
penale incompatibile cu functia detinuta, pana la ramanerea
definitiva a hotararii judecatoresti; in cazul intreruperii temporare

a activitatii din motive tehnologice sau economice fara incetarea


raporturilor de munca caz in care salariatii vor ramane la
dispozitia unitatii si vor primi o indemnizatie de 75% din salariul
de baza corespunzator functiei detinute; pe durata detasarii.
Art.14 Contractul individual de munca poate inceta de drept, prin
acordul partilor sau prin actul unilateral al uneia dintre parti,
conform art. 56-79 Codul Muncii.
(1) Contractul individual de munca inceteaza de drept, conform
art. 56 lit. a-k Codul Muncii: la data decesului salariatului sau la
data incetarii existentei unitatii; la data indeplinirii de catre
salariat a conditiilor pentru pensionare; ca urmare a constatarii
nulitatii absolute a contractului inidividual de munca; ca urmare a
reintegrarii in functie a unui salariat concediat nelegal; ca urmare
a interzicerii exercitarii profesiei sau functiei; la data expirarii
termenului contractului individual pe durata determinata; ca
urmare a retragerii acordului partilor in cazul salariatilor cu varsta
cuprinsa intre 15-16 ani.
(2) Contractul individual de munca poate inceta ca urmare a
acordului partilor, conform art. 55 lit. b. Codul Muncii, la data
convenita de acestea.
(3) Contractul individual de munca inceteaza din initiativa
angajatorului prin concediere, conform art. 62-69 Codul Muncii.
Concedierea pentru motive care tin de persoana salariatului poate
fi dispusa in urmatoarele cazuri: daca salariatul a savarsit o

abatere grava sau abateri repetate de la regulile stabilite prin


prezentul regulament de ordine interioara; daca salariatul este
arestat preventiv pentru o perioada mai mare de 60 de zile; daca
organele de expertiza medicala constata inaptitudinea fizica si/sau
psihica de a indeplini atributiile locului de munca; daca salariatul
nu corespunde profesional locului de munca. Concedierea pentru
savarsirea unei abateri grave sau abateri repetate se va dispune
dupa efectuarea cercetarii disciplinare prealabile dispuse in
termen de 30 de zile de la data constatarii faptei. Concedierea
pentru motive care nu tin de persoana salariatului este urmarea
desfiintarii locului de munca ocupat de salariat ca urmare a
dificulatatilor economice, tehnologice sau reorganizarii activitatii.
Concedierea dispusa ca urmare a constatarii organelor de
expertiza medicala a inaptitudinii salariatului pentru locul de
munca ocupat, datorita faptului ca salariatul nu corespunde
profesional locului de munca ocupat sau pentru motive care nu tin
de persoana salariatului presupune dreptul de preaviz de 20 zile
lucratoare.
(4) Contractul individual de munca inceteaza din initiativa
salariatului prin demisie, conform art. 79 Codul Muncii. Cererea de
demisie va fi inaintata directorului unitatii cu cel putin 15 zile
calendaristice pentru angajatii cu functii de executie si 30 de zile
calendaristice pentru angajatii cu functii de conducere inainte de
data la care urmeaza a inceta raporturile de munca.

Nerespectarea acestui termen atrage sanctionarea salariatului


respectiv cu pierderea drepturilor salariale pentru ultimele 10 zile
lucrate.
CAPITOLUL V - TIMPUL DE LUCRU.
REPAUS SI CONCEDII. SALARIZARE.
Art.15 (1) Programul de lucru este afisat la sediul unitatii si
cuprinde timpul efectiv de lucru, durata timpului de pregatire a
locului de munca, echiparea cu echipamentul de lucru aferent
muncii prestate, efectuarea curateniei la locul de munca.
(2) Pentru salariatii cu norma intreaga prezenta in unitate se
realizeaza zilnic de luni pana vineri inclusiv intre orele 07:0020:00. Munca se desfasoara in flux continu, in schimburi, pe baza
graficului intocmit de conducerea unitatii.
(3) Timpul maxim de lucru este de 8 ore/zi, 40 de
ore/saptamana. Programul de lucru poate fi modificat de
conducerea unitatii cu acordul salariatilor in functie de necesitatile
desfasurarii in conditii optime a activitatii, cu respectarea duratei
normale a timpului de munca de 40 de ore/saptamana. Durata
maxima legala a timpului de munca este de 48 de ore/saptamana,
inclusiv orele suplimentare prestate la solicitarea societaii.
Art.16 (1) Salariul cuvenit pentru munca prestata este
confidential, fiind negociat intre fiecare salariat si conducerea

unitatii in functie de abilitatile salariatului, complexitatea muncii


prestate, raspunderea postului, dar nu poate fi mai mic decat
salariul de baza minim brut pe tara. La data prezentului
regulament intern, salariul de baza minim brut este de ............
lei pentru un program normal de lucru, respectiv de 8 ore/zi si 40
de ore/saptamana. Acesta este actualizat periodic prin Hotarare
de Guvern si modificarea sa fi adusa la cunostinta salariatilor de
catre conducerea unitatii. Forma de salarizare de catre...........
SRL este plata in regie.
Art.17 (1) Munca suplimentara este munca prestata in afara
programului normal de lucru si se efectueaza numai cu acordul
salariatului, cu exceptia cazurilor de forta majora sau pentru
lucrari urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori
inlaturarii consecintelor unui accident.
(2) Munca suplimentara va fi compensata cu ore libere platite in
urmatoarele 30 de zile de la efectuarea acesteia. Daca acest lucru
nu este posibil, munca suplimentara va fi platita salariatului prin
spor de 75% la salariul de de baza corespunzator duratei
acesteia.
Art.18 (1) Sunt zile nelucratoare zilele de repaus saptamanal si
zilele de sarbatoare legala:
- 1 si 2 ianuarie;
- prima si a doua zi de Pasti;
- 1 mai;

- 1 decembire;
- prima si a doua zi de Craciun
- 2 zile pentru fiecare dintre cele doua sarbatori religioase anuale,
declarate astfel de cultele religioase legale, altele decat cele
crestine pentru persoanele apartinand acestora.
(2) In cazul in care, din motive justificate, nu se acorda zile libere,
pentru munca prestata in zilele de sarbatoare legala, salariatii
beneficiaza de un spor de 100% la salariul de baza.
Art.19 Toti salariatii unitatii au dreptul la: concediu de odihna,
concediu pentru formare profesionala, concediu fara plata, zile
libere platite pentru evenimente familiale deosebite.
Art.20 (1) Salariatii cu norma intreaga de lucru au dreptul la un
concediu de odihna platit de cel putin 21 de zile lucratoare, in
functie de negocierea contractului individual de munca. Salariatii
cu contract individual de munca cu timp partial beneficiaza de
concediu de odihna proportional cu timpul efectiv lucrat.
Persoanele cu handicap si nevazatorii beneficiaza de concediu de
odihna suplimentar de cel putin 3 zile lucratoare.
(2) Salariatii nu pot renunta la dreptul la concediu de odihna. In
cazul in care programarea concediului de odihna se realizeaza
fractionat, societatea va urmari ca fiecare salariat sa beneficieze
de cel putin 15 zile de concediu neintrerupt intr-un an
calendaristic. Salariatii vor primi o indemnizatie de concediu egala
cu salariul de baza si sporurile permanente, cu cel putin 5 zile

lucratoare inainte de plecarea in concediu.


(3) Concediul de odihna poate fi intrerupt, la cererea salariatului,
pentru motive
obiective. Conducerea unitatii poate rechema salariatul din
concediul de odihna in caz de forta majora sau pentru lucrari
urgente; in acest caz unitatea va suporta cheltuielile salariatului si
ale familiei sale necesare revenirii la locul de munca si eventualele
prejudicii suferite de acesta ca urmare a intreruperii concediului
de odihna.
Art.21 Salariatii au dreptul la concediu de formare profesionala, la
cerere, cu sau fara plata. Cererea de concediu fara plata pentru
formare profesionala va fi inanintata conducerii cu 1 luna inainte
de efectuarea acestuia. In cursul unui an calendaristic, salariatii
de pana la 25 de ani si, respectiv in cursul a 2 ani calendaristici
pentru salariatii de peste 25 de ani au dreptul sa participe la un
curs de formare profesionala pe cheltuiala societatii. Daca acest
lucru nu este posibil, salariatii au dreptul la un concediu pentru
formare profesionala de 10 zile lucratoare platite de societate.
Art.22 Salariatii au dreptul la concediu fara plata pentru
rezolvarea unor situatii personale de maxim 30 de zile
calendaristice pe an.
Art.23 Salariatii au dreptul la zile libere platite in cazul unor
evenimente familiale deosebite: decesul unei persoane din familie
(sot, copil, parinte, frate/sora), nasterea unui copil, sau altor

situatii: donare de sage, incorporare recrut.


CAPITOLUL VI - DREPTURILE SI OBLIGATIILE UNITATII
SI ALE SALARIATILOR
Art.24 (1) SC.............. SRL are, in principal, urmatoarele
obligatii:
a) sa asigure conditii optime de lucru, respectiv: conditii tehnice si
organizatorice adecvate specificului activitatii desfasurate;
sa informeze salariatii asupra conditiilor de munca, a
regulamentului de ordine interioara si a oricaror modificari
intervenite in continutul acestora;
c) sa asigure accesul periodic al salariatilor la serviciile de
medicina a muncii;
d) sa acorde salariatilor toate drepturile care li se cuvin ca parte a
contractului individual de munca, conform prevederilor legale in
vigoare;
e) sa elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea
de salariat a salariatului;
f) sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale
salariatilor.
(2) SC CABINET MEDICAL BOANA SRL are, in principal,
urmatoarele drepturi:
a) sa traseze sarcini de serviciu legale cu caracter obligatoriu

pentru salariati;
sa controleze modul de indeplinire a sarcinilor de serviciu;
c) sa aplice sanctiuni corespunzatoare pentru abaterile disciplinare
dovedite, conform legii;
d) sa dispuna angajarea/concedierea salariatilor;
e) sa dispuna evaluarea periodica a salariatilor unitatii;
f) sa negocieze salariile;
g) sa constate savarsirea abaterilor disciplinare.
Art.25 Salariatilor le revin, in principal, urmatoarele obligatii care
se completeaza cu cele specifice muncii:
a) sa indeplineasca atributiile prevazute in fisa postului pentru
desfasurarea normala a activitatii, folosind integral si cu
maximum de eficienta timpul de lucru pentru indeplinirea corecta
si la timp a dispozitiilor primite;
sa respecte programul de functionare a unitatii, disciplina muncii
si masurile de securitate si sanatate in munca; sa se prezinte la
serviciu in stare corespunzatoare indeplinirii in bune conditii a
sarcinilor ce le revin; este interzis consumul bauturilor alcoolice
sau a oricarei substante interzise de lege in incinta societatii;
c) sa respecte regulile stabilite pentru accesul in unitate; sa
primeasca persoanele straine numai in spatiile cu aceasta
destinatie, fara a permite accesul persoanelor straine in preajma
aparatelor de lucru, si sa ia masuri pentru indepartarea oricarei
paersoane considera ca prezenta acesteia ar periclita buna

desfasurare a procesului de productie sau ar pune in pericol


integritatea corporala a acestei persoane;
d) sa apere patrimoniul unitatii si sa contribuie la dezvoltarea lui
prin prevenirea risipei si reducerea pierderilor normale in procesul
de productie;
e) sa asigure paza imobilelor si a bunurilor din incinta unitatii;
f) sa foloseasca si sa intretina in bune conditii instalatiile de lucru,
aparatele, echipamentul de lucru pentru a evita uzura prematura
a acestora si sa aduca la cunostinta conducatorul ierarhic orice
abatere sesizata;
g) sa nu lase nesupravegheate aparatele, instalatiile de lucru,
liniile de telecomunicatii, caile de acces, valorile banesti; la
terminarea programului de lucru sa opreasca din functiune toate
aparatele, si sa le asigure corespunzator ;
h) valorile banesti vor fi predate conform instructiunilor primate
de la conducerea unitatii, respective la terminarea fiecarui
schimb;
i) sa fie vigilenti in toate imprejurarile pentru a preveni fapte care
ar putea pune in pericol siguranta salariatilor si a bunurilor
unitatii;
j) sa dea dovada de fidelitate fata de societate si sa respecte
secretul de serviciu;
k) sa execute orice alte indatoriri ce le revin potrivit prezentului
regulament si sa efectueze orice alta activitate potrivit pregatirii

sale si nevoilor societatii, la solicitarea conducatorului ierarhic;


l) sa informeze conducatorul ierarhic asupra sarcinilor sau
lucrarilor pe care nu le-a putut executa cu precizarea motivelor
nerealizarii;
m) sa nu primeaza de la terte persoane bani sau alte foloase
pentru activitatile reprezentand sarcini de serviciu;
n) sa informeze conducerea unitatii despre abateri disciplinare
constatate in legatura cu munca si in caz de forta majora
(calamitati naturale, furt);
Art.26 Salariatii au, in principal, urmatoarele drepturi:
a) egalitate de sanse si de tratament;
de a fi salarizat corespunzator muncii depuse;
c) repaus zilnic si saptamanal;
d) concediu de odihna anual;
e) securitate si sanatate in munca;
f) formare profesionala, in conditii prevazute prin acte aditionale
la contractul individual de munca;
g) dreptul de a se apara si a-si demonstra nevinovatia in cazul
abaterilor disciplinare.
CAPITOLUL VII - SOLUTIONAREA CERERILOR
SAU RECLAMATIILOR SALARIATILOR
Art.27 (1) Salariatul va inainta conducerii unitatii cererea pentru

acordarea invoirii cu zile inainte de data la care urmeaza a


nu se prezenta la serviciu.
(2) Cererea pentru concediu medical se va inainta in termen de 3
zile de la aparitia riscului, cand se va prezenta si certificatul
medical.
(3) Pentru rezolvarea unor probleme personale, va inainta
conducerii cererea de invoire cu zile inainte de data la care
urmeaza a nu se prezenta la serviciu.
(2) Salariatul poate formula reclamatie in scris pe care o va
inainta conducerii unitatii spre analiza. Solutia conducerii va fi
comunicata in scris salariatului si se va dispune remedierea
situatiei prezentate.

CAPITOLUL VIII - REGULI PRIVIND DISCIPLINA MUNCII


Art.28 Salariatii societatii sunt obligati sa respecte urmatoarele
reguli:
a) sa se prezinte la serviciu in stare fizica si mentala
corespunzatoare indeplinirii sarcinilor de serviciu fixate in fisa
postului;
sa nu paraseasca locul de munca fara incuviintarea conducerii in
timpul programului de lucru;
c) sa respecte regulile de acces in societate, permitand

patrunderea in unitate a persoanelor straine doar insotite de un


salariat al unitatii;
d) sa respecte normele de protectie a muncii, normele de
prevenire si stingere a incendiilor, conform instructajului periodic
efectuat de societate, prin persoana responsabila desemnata de
aceasta;
e) sa dovedeasca initiativa, simt de raspundere si spirit
gospodaresc, preocupare pentru desfasurarea activitatii in conditii
de eficienta economica si de siguranta a muncii;
f) sa supravegheze aparatele in timpul lucrului si sa le asigure in
mod corespunzator dupa terminarea programului de lucru;
g) sa execute eficient dispozitiile sefilor ierarhici si sa raporteze
modul de indeplinire;
h) sa intretina relatii de colegialitate, colaborare si intelegere cu
colegii de serviciu;
i) sa se preocupe de formarea profesionala continuua;
j) sa nu aiba preocupari personale in timpul programului de lucru;
k) salariatii cu functii de conducere trebuie sa aduca la
cunonstinta slariatilor din subordine atrebutiile ce le revin.
l) sa se prezinte la unitate in timp util in caz de forta majora
(calamitate naturala, prevenirea unor accidente, incendii) sau la
cererea expresa a unitatii in cazul in care se impune prezenta
salariatului la post;

m) sa informeze conducerea asupra oricaror fapte, evenimente


sau activitati care ar pertrurba activitatea firmei.
CAPITOLUL IX - ABATERI DISCIPLINARE SI SANCTIUNI
Art.29 Constituie abateri disciplinare, conform art. 264 Codul
Muncii, urmatoarele fapte savarsite de salariatii societatii:
a) nerespectarea programului de lucru, a regulilor de intretinere,
exploatare si reparare a utilajelor de lucru;
prezentarea la lucru in conditii necorespunzatoare, in stare de
ebrietate; incalcarea regulilor de protectie in munca, de prevenire
si stingere a incendiilor si de a accesului in unitate; neprezentarea
la controalele periodice privind starea de sanatate sau de testare
a aptitudinilor;
c) neexecutarea la timp si corect a dispozitiilor prevazute in fisa
postului sau a dispozitiilor primite prin orice mijloc de comunicare
de la conducatorul ierarhic si neinstiintarea conducatorului de
neexecutarea intocmai sau executarea defectuoasa a lucrarilor, cu
prezentarea motivelor care au determinat aceasta situatie;
d) incalcarea clauzei de pastrare a secretului de serviciu,
divulgarea informatiilor confidentiale tertilor;
e) incalcarea regulilor de comportament civic si etic in cadrul
relatiilor de munca: insulta, lovire, lansarea de zvonuri
tendentioase, crearea de animozitati, atitudine ostila fata de

conducere sau colegi, refuzul cooperarii si ajutorului reciproc,


incalcarea principiului nediscriminarii pe orice criteriu si orice alte
situatii care aduc atingere demnitatii umane;
f) consumul de alcool; absentarea nemotivata;
g) avarierea sau sustragerea de bunuri sau valori apartinand
societatii;
h) completarea eronata sau necompletarea evidentelor, utilizarea
informatiilor incomplete sau incorecte, falsificarea documentelor,
comunicarea de date sau informatii false sau incomplete ;
i) neinstiintarea conducerii si neprezentarea la post in cazuri de
forta majora de care salariatul avea cunostinta.
Art.30 (1) Introducerea si/sau consumul de bauturi alcoolice in
unitate, precum si prezentarea la
post sub influenta bauturilor alcoolice si/sau a altor substante
interzise de lege, se
sanctioneaza cu reducerea salariului de baza cu 10% la prima
abatere; in cazul repetarii
acestei abateri, conducerea va dispune desfacerea contractului de
munca, conform art. 61
Codul Muncii.
(2) Pentru celelalte fapte care constituie abateri disciplinare,
societatea poate dispune urmatoarele sanctiuni:
a) avertisment scris;
suspendarea contractului individual de munca pe o durata de cel

mult 10 zile lucratoare;


c) retrogradarea din functie cu diminuarea salariului pentru cel
mult 60 de zile;
d) reducerea salariului de baza pe o durata cuprinsa intre 1-3 luni
cu 5-10%;
e) desfacerea disciplinara a contractului individual de munca.
Art.31 Unui salariat nu i se poate aplica pentru o singura abatere
decat o singura sanctiune disciplinara, de obicei cea mai grea,
chiar daca cu prilejul cercetarii se constata ca au fost incalcate
mai multe indatoriri de serviciu.

CAPITOLUL X - PROCEDURA DISCIPLINARA


Art.32 (1) Ulterior luarii la cunostinta despre abaterea
disciplinara, conducerea unitatii va dispune convocarea in scris a
salariatului in scopul realizarii cercetarii disciplinare prealabile.
Neprezentarea salariatului da dreptului unitatii de a dispune
sanctiunea fara a efectua cercetarea disciplinara.
(2) Salariatul are dreptul sa aduca dovezi si sa formuleze aparari
in favoare sa, precum si de a fi asistat de catre un reprezentant.
(3) Societatea va dispune aplicarea sanctiunii disciplinare printr-o
decizie scrisa in termen de 30 de zile de la data constatarii
abaterii dar nu mai tarziu de 6 luni de la data savarsirii faptei.

(4) Decizia de sanctionare disciplinara va fi comunicata


salariatului in termen de cel mult 5 zile calendaristice de la data
emiterii si produce efecte de la data comunicarii. Decizia de
sanctionare poate fi contestata de salariat la instantele
judecatoresti in termen de 30 de zile de la data comunicarii.
CAPITOLUL XI - MODIFICAREA REGULAMENTULUI INTERN
Art.33 (1) Prezentul regulament intern poate fi modificat de catre
conducere cu instiintarea prealabila a salariatilor. Modificarile
prezentului regulament isi produc efectele din momentul
instiintarii salariatilor. Dovada instiintarii salariatilor o reprezinta
procesul-verbal de incheiere de sedinta, semnat de toti salariatii
societatii.
2.4 Fisa postului.
Lucratorul T.E.S.A. trebuie sa respecte urmatoarele indatoriri si
obligatiuni:
1. Respectarea stricta a programului de lucru stabilit de conducerea
firmei;
2. Primirea pe baza de semnatura a tuturor documentelor cu regim
special precum si a celor cu regim intern;
3. Respectarea intocmiri corecte si la timp a tuturor documentelor
conform legii (vanzarea de marfurii eliberand obligatoriu documente
fiscale cu regim special);
4. Raspunderea materiala pentru gestiunea proprie conform articolului
269-275 codul muncii ;
5. Respectarea normelor specifice de igiena si proctectia muncii;
6. Salariatii incadrati pe posturi de personal T.E.S.A. raspund patrimonial

in temeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale pentru


pagubele materiale produse firmei din vina si in legatura cu munca lor
coform articolului 270(1) codul muncii

2.5.Premisele infiintarii firmei


Firma S.C MAGIC RYZ CONSTRUCTII S.R.L. a fost infiintata in urma
unui studiu de piata in domeniul transportului de materiale de constructii pe
santiere si platforme industriale.
Dupa examinarea sectorului si realizarea unui studiu de fezabilitate a
reiesit ca situatia este favorabila intrarii pe piata , aceasta fiind inca
nesaturata.
S-a constatat ca aspectele ce conteaza la demararea afacerii tin mai
mult de managementul transportului decat de achizitia propriu-zisa a
vehiculelor.
Studiul de fezabilitate a vizat aspecte precum managementul
transportului costul carburantilor , al fortei de munca , al asigurarilor,
relatiilor cu autoritatile locale.
S-a ajuns la concluzia ca modalitatea optima pentru achizitionarea
parcului auto necesar este contractarea unui leasing auto pe 5 ani.
S-au dezvoltat strategii pe piete competitive la nivel local si national.Sa stabilit managementul firmei si numarul initial de angajati necesari.

Transport rutier de pasageri

Transporturi rutiere de marfuri


80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

75%
60%
50%

15%
0%

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

90%
70%

70%

SANSELE DE PATRUNDERE PE PIATA TRANSPORTURILOR

2.6.Functiile firmei
1.cercetarea-dezvoltare

30%

20%

15%

In cadrul societatii comerciale am putea delimita urmatoarele categorii:


1 elaborarea unor strategii concretizate in planuri in vedera realizarii
lor(elaborarea si aplicarea unor solutii in vederea cresterii gradului de
utilizare a capacitatii de productie);
2 cercetarea in cadrul firmei (elaborarea de studii si cercetari pentru
inlocuirea tehnologiilor);
3 elaborarea a noi concepte si tehnici cu caracter
organizatoric(colaborarea cu consultanti in vedera perfectionarii
firmei).
2.comerciala
Incorporeaza ansamblu proceselor de cunoastere a cererii si ofertei
pietei, de promovare a materiilor prime echipamentelor de productie .In
cadrul acestei functiuni delimitam 3 activitati principale:
-aprovizionare (asigura materii prime , combustibili, echipamente de
productie realizarii obiectivelor firmei);
-vinzare (trecerea produselor din sfera de productie in sfera
circulatiei);
-marketing (studierea pietei interne si externe in vederea orientarii
productiei si cresterea vanzarilor).
In fuctie de ntura si rolul lor .
in functie de natura si rolul lor in sistemul comunicational al firmei cu
activitatile promotionale se pot clasifica in :
4 publicitate (variabila cantitativa);
5 promovarea vanzari ;
6 relatiile publice (tehnici de ancorare psihologica care genereaza
efecte pe termen lung);
7 utilizarea marcilor ;
8 manifestari promotionale (variabila cantitativa si calitativa care au atat
efecte imediate cat si pe termen lung)
9 fortele de vanzare (ansamblul de tehnici folosite in activitatea de
demonstrare , negociere , inchiere de contracte)
Formele activitatii promotionale
Publicitatea reprezinta acel ansamblu de actiuni care au ca scop
prezentarea unui mesaj in legatura cu un produs , serviciu , marca , firma ,
personalitate sau eveniment de catre orice sustinator .
Functiile publicitatii:

- de comunicare , informare , transmitere de informatii;


- functia economica este factoru care influenteaza luarea deciziilor de
cumparare;
- functia sociala influenteaza din ce in ce mai mult si in mediul autohton atat
indivizii cat si institutiile sociale ;
- functia politica are capacitatea de a educa , de a propune si impune
modele de a sensibiliza consumatorii asupra puterii lor de influenta;
- functia persuativa , publicitatea poate modifica compartimentele ,
dezvoltand tehnici pentru atingerea scopului propus ;
- functia culturala , mesajele publicitare bine formulate si din punct de
vedere artistic dezvolta simtul estetic.
Formele publicitatii:
In functie de obiectul pe care-l promoveaza publicitatea poate fi:
- de produs ;
- de munca ;
- institutionala .
Tehnici si canale publicitare : presa , radioul , tv. panoul publicitar ,
cataloagele .
Promovarea vanzarilor-reprezinta un ansamblu de tehnici de simulare ,
de impulsionare si crestere a vanzarii de bunuri si servicii .
Forme de promovare a vanzarilor:
reducerile de pret mai ales de sarbatori ;
- vanzari grupate (la un pret inferior celui care ar putea fi luat fiecare produs
separat)
- concursurile publicitare ;
- publicitatea la locul vanzarii ;
- cadourile promotionale reprezinta prime ,obiecte etc.
Manifestarile promotionale sunt:
- participarile la targuri si expozitii ;
- sponsorizarea .
3. Financiar contabila.-reprezinta ansamblul activitatilor prin care se
asigura resursele financiare atingerii obiectivelor.Si in cadrul acestei
functiuni se regasesc 3 activitati principale:
-activitatea financiara (se determina obtinerea resurselor financiare
necesare atingerii obiectivelor)
Atributii :
1. Elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli ale firmei;
2. Solicitarea creditelor ;
3. Efectuare de studii si analize cu privire la cifra de afacerii;
4. Stabileste preturi si tarife pentru produsele si serviciile oferite.

- contabilitatea (se inregistreaza si evidentiaza resursele materiale si


financiare ale agentului economic)
Atributii:
1. Asigura evidenta materiilor prime si a materialelor;
2. Asigura evidenta ambalajelor .
-controlul financiar de gestiune
Atrbutii:
1. Asigura controlul financiar preventiv;
2. Executa controlul financiar ;
3. Executa controlul financiar de fond.

4. Productie (ansamblul proceselor de munca din care se transforma


obiectul muncii in produse finite ).
5. De personal (se asigura resursele umane necesare ).
2.7. Analiza S.W.O.T a Societatii S.C. Magic Ryz
Constructii S.R.l

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Puncte forte:
comercializarea unor produse cunoscute pe plan mondial;
portofoliu de produse relativ mare;
livrarea se face la punctul de desfacere ;
practicarea preturilor care avantajeaza clientii societatii;
avantajul de a fi unicul distribuitor al acestor produse in judetul Arges
Punte slabe :
inexistenta unui studiu modern (birourii dotate cu aparatura invechita si
spatiu de depozitare insuficient pentru volumul de marfa rulat ;
logistica insuficienta si invechita ( masini pentru angajatii si masini pentru
livrare)
salarii relativ modeste ;
existenta unei comunicari greuaie cu personalul din conducere ;
reducerea fortata a costurilor pentru publicitate si pentru promovarea
produselor societatii ;
un climat tensionat de lucru ;
personal insuficient .
Amenintari :

14 practicarea de catre firmele ce comercializeaza produse similare a unor


15
16
17
18
19

20
21
22

modalitati de plata ( termen de plata )


practicarea de catre firmele ce comercializeaza produse similare a unor
discounturi mai mari;
colaborarea firmelor ce comercializeaza produse similare cu clienti
considerati problema pentru societatea noastra ;
promotiile practicate de firmele concurente ;
investitiile facute in piata firmelor concurente ;
practicarea unor salarii mai marii ( urmarind angajatii cu experienta care
castiga mai putin in societatea noastra )
Oportunitati :
marirea periodica a portofoliului de marfurii ;
promovarea produselor de import ;
aut off stock-urile firmelor concurente.

Elemente de legislaie fiscal

2.8
are la baz legislaia n vigoare n septembrie 2002

1. O prim lege care reglementeaz modul de organizare a ntreprinderilor


este: Lege
nr. 31/16 noiembrie 1990 privind societile comerciale, care prezint
formele de organizare.
Dispoziii generale
Art. 1. - n vederea efecturii de acte de comer, persoanele fizice i
persoanele juridice se pot asocia i constitui societii comerciale, cu
respectarea dispoziiilor prezentei legi.
Societile comerciale cu sediul n Romnia sunt persoane juridice romne.
Art. 2. - Societile comerciale se vor constitui n una din urmtoarele
forme:
a) societate n nume colectiv, ale crei obligaii sociale sunt garantate cu
patrimoniul social i cu rspunderea nelimitat i solidar a tuturor
asociailor;
b) societate n comandit simpl, ale crei obligaii sociale sunt garantate
cu patrimoniu social i cu rspunderea nelimitat i solidar a asociailor
comanditai; comanditarii rspund numai pn la concurena aportului lor;

c) societate n comandit pe aciuni, al crei capital social este mprit n


aciuni, iar obligaiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social i cu
rspunderea nelimitat i solidar a asociailor comanditai; comanditarii
sunt obligai numai la plata aciunilor lor;
d) societatea pe aciuni, ale crei obligaii sociale sunt garantate cu
patrimoniul social; acionarii sunt obligai numai la plata aciunilor lor;
e) societate cu rspundere limitat, ale crei obligaii sociale sunt garantate
cu patrimoniul social; asociaii sunt obligai numai la plata prilor sociale.
2. Alt lege cu importan n organizarea unei firme este: Lege nr. 133/ 20
iulie 1999 privind stimularea ntreprinztorilor privai pentru nfiinarea i
dezvoltarea ntreprinderilor mici i mijlocii
Art. 2. n sensul prezentei legi, ntreprinztorul este o persoan fizic
autorizat sau o persoan juridic care, n mod individual sau n asociere
cu alte persoane fizice autorizate sau cu persoane juridice, organizeaz o
societate comercial, denumit n continuare ntreprindere, n vederea
desfurrii unor fapte i acte de comer conform prevederilor art.3.
Art. 3. - Prin ntreprindere se nelege orice form de organizare a unei
activiti economice, autonom patrimonial i autorizat potrivit legilor n
vigoare s fac acte i fapte de comer, n scopul obinerii exterior.de profit
prin realizarea de bunuri materiale, respectiv prestri de servicii, din
vnzarea acestora pe pia, n condiii de concuren.
Art. 4. - (1) ntreprinderile mici i mijlocii care i desfoar activitatea n
sfera produciei de bunuri materiale i servicii se definesc, n funcie de
numrul mediu scriptic anual de personal, dup cum urmeaz:
a) pn la 9 salariai - microntreprinderi;
b) ntre 10 i 49 de salariai - ntreprinderi mici;
c) ntre 50 i 249 de salariai - ntreprinderi mijlocii.
(2) Nu se ncadreaz n prevederile prezentei legi societile bancare,
societile de asigurare i reasigurare, societile de administrare a
fondurilor financiare de investiii,societile de valori mobiliare i societile
cu activitate exclusiv de comer
conform art. 3.
(3) Nu beneficiaz de prevederile prezentei legi societile comerciale care
au ca acionar sau asociat persoane juridice care ndeplinesc cumulativ
urmtoarele dou condiii:
a) au peste 250 de angajai;
b) dein peste 25% din capitalul social.
(4) Beneficiaz de prevederile prezentei legi ntreprinderile mici i mijlocii
care realizeaz ocifr de afaceri anual echivalent cu pn la 8 milioane
EURO.

..............
Art. 10. - (1) Pentru a stimula nfiinarea i dezvoltarea ntreprinderilor mici
i mijlocii se introduce o procedur simplificat privind obinerea avizelor,
autorizaiilor i licenelor de funcionare, centralizat prin camerele de
comer i industrie - birourile de asisten pentru constituirea i dezvoltarea
societilor comerciale. Dup ce ai gsit forma ideal pentru viitoarea ta
societ ce mai trebuie s tii? Ce impozite trebuie s plteti
3. Conform Legii 414/26 iunie 2002 privind impozitul pe profit:
Art. 1. - (1) Sunt obligate la plata impozitului pe profit, n condiiile
prezentei legi, i denumite n continuare contribuabili:
a) persoanele juridice romne, pentru profitul impozabil obinut din orice
surs, att din Romnia, ct i din strintate;
b) persoanele juridice strine care desfoar activiti printr-un sediu
permanent n Romnia, pentru profitul impozabil aferent acelui sediu
permanent;
c) persoanele juridice sau fizice nerezidente care desfoar activiti n
Romnia ca beneficiari ori parteneri mpreun cu o persoan juridic
romn ntr-o asociere sau o alt entitate ce nu d natere unei persoane
juridice, pentru profitul realizat n Romnia;
d) persoanele juridice romne i persoanele fizice rezidente, pentru
veniturile realizate att n Romnia, ct i n strintate din asocieri care nu
dau natere unei persoane juridice. n acest caz impozitul datorat de
persoana fizic se calculeaz, se reine i se vars de ctre persoana
juridic;
e) persoanele juridice strine care obin veniturile prevzute la art. 16,
pentru profitul impozabil aferent acestor venituri.
Art. 2. - (1) Cota de impozit pe profit este de 25%, cu excepiile prevzute
de prezenta lege.
Art. 4. - (1) Anul fiscal al fiecrui contribuabil este anul calendaristic.
Art. 7. - (1) Profitul impozabil se calculeaz ca diferen ntre veniturile
realizate din orice surs i cheltuielile efectuate pentru realizarea acestora,
dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile i se adaug
cheltuielile nedeductibile.
Art. 20. - (1) Plata impozitului pe profit se efectueaz trimestrial, pn la
data de 25 inclusiv a primei luni din trimestrul urmtor. n acest scop profitul
i impozitul pe profit se calculeaz i se evideniaz trimestrial, cumulat de
la nceputul anului.
Art. 21. - (1) n cursul anului fiscal contribuabilii au obligaia de a depune
depunerea n termen a declaraiei de impunere.

(4) Declaraia de impunere se semneaz de ctre administrator sau de


orice alt persoanautorizat, potrivit legii, s l reprezinte pe contribuabil.
Conform Ordonanei Guvernului nr. 24/2001 privind impunerea
microntreprinderilor, acestea beneficiaz de alt regim de impozitare: nu
pltesc impozit pe profit ci impozit pe venit.
Ordonan nr. 3 din 27 iulie 1992 privind taxa pe valoarea adugat
Art. 1. - Taxa pe valoarea adugat este un impozit indirect, care se
stabilete asupra operaiunilor privind transferul proprietii bunurilor,
precum i asupra celor privind prestrile de servicii.
Valoarea adugat, n sensul prezentei ordonane, este echivalent cu
diferena dintre vnzrile i cumprrile aceluiai stadiu al circuitului
economic. Taxa se aplic asupra valorii adugate la fiecare stadiu al
circuitului economic i reprezint un venit al bugetului de stat.
Art. 2. - n sfera de aplicare a taxei pe valoarea adugat se cuprind
operaiunile cu plata, precum i cele asimilate acestora, potrivit prezentei
ordonane, efectuate de o manier independent de ctre persoane fizice
sau juridice, privind:
a) livrri de bunuri mobile i prestri de servicii efectuate n cadrul
exercitrii activitii profesionale;
b) transferul proprietii bunurilor imobiliare ntre agenii economici, precum
i ntre acetia i instituii publice sau persoane fizice;
c) importul de bunuri i servicii.
Ordonan de urgen nr. 17 din 14 martie 2000 privind taxa pe valoarea
adugat:
Art. 17. - n Romnia se aplic urmtoarele cote:
A. Cota de 19% pentru operaiunile privind livrrile de bunuri mobile i
transferurile proprietii bunurilor imobile efectuate n ar, prestrile de
servicii, precum i importul

2.9.Anexe:Organigrama firmei
Certificatul de inregistrare
Cerere
Declaratie
Certificat constatator
Emblema

Carte de vizita

Capitolul 3: Strategia de Marketing


3.1. Stabilirea strategiei firmei
Conducerea firmei a stabilit urmatoarea stragie de viitor :
23 toate fortele se vor concentra pe dezvoltarea transporturilor
internationale de marfurii.La inceput se vor practica discount-uri mai
marii decat ale firmelor concurente pentru atragere clientilor ;
24 firmele vizate vor fii in primul rand cele care sunt deja in relatii de afacerii
cu DEALMAR SHIPPING , dar oferta noastra se va adresa si celorlalte
firme mai mici.Ne vom orienta pentru inceput catre comenzile mici si
relativ usor de onorat pentru a putea observa mai bine potentzialele
dificultatii ;
25 preconizam ca in trei ani SC. Magic Ryz Constructii S.R.L va detine o
importanta cota pe piata in domeniul transportului international .
3.2. Politica de aprovizionare
Pentru ca firma SC. Magic Ryz Constructii S.R.L sa-si realizeze obiectivele
sale la cei mai buni parametrii tehnici si calitativi , in timp util este necesar
sa dispuna intotdeauna de resursele necesare pentru activitatea de baza si
pentru toate destinatiile de consum.
Furnizorii cu care firma colaboreaza sunt:
MATERIA PRIMA
DENUMIREA FURNIZOR
motorina
OMV PETROM
vehicule
IVECO-ROMANIA
articole de papetarie
EURONET

baterii
anvelope
camere auto
jenti
telefonie
internet

VARTA AUTOBATERIE SPOL


s.r.o.
CONTINENTL AUTOMOTIVE
S.R.L.
CONTINENTAL AUTOMOTIVE
S.R.L.
RICHEER AUTOPARTS L.D.T.
ROMTELECOM
RDS

Inscrisurile care stau la baza relatiilor cu furnizorii sunt:contractul de


vinzare-cumparare.Posturile implicate in procesul de aprovizionare sunt
cele apartinind departamentului economic precum managerul economic si
coordonatorul actelor.
De la o parte din furnizorii de piese de schimb pentru autovehicule firma
a obtinut reduceri de pret la achizitionarea unor cantitati mai ridicate. Iar
plata s-a hotarat ca se va face la livrare,sau in termen de 30 de zile de la
livrare.
Caracteristicele infrastructurii necesara aprovizionari sunt:
-se estimeaza cu o luna inainte de aprovizionare necesarul de
aprovizionare pe baza planului de prestare a serviciilor consumului anterior
de materiale,avindu-se in vedere si posibilele situatii neprevazute;
-sunt contactati furnizorii firmei si li se comanda produsele necesare
stabilindu-se in acelasi timp termenul de livrare;
-sunt primite produsele , luate in evidenta si in gestiune , depozitate sau
expediate catre departamentele care vor beneficia de aceste produse .
3.3.Politica de prestari servicii
Firma isi comercializeaza produsele prin propriile forte . Inscrisurile ce
stau la baza relatiilor cu clientii sunt reprezentate de :contractul de prestari
servicii incheiat intre firma si clientii ei.
Posturile implicate in procesul de prestare a serviciilor sunt:
26 managerul general ;
27 asistent managerial;
28 managerul economic;
29 expeditorii;
30 administratorul parcului auto si soferii.

Abordarea clientilor firmei precum si tarifele practicate variaza in functie


de fiecare segment de piata in parte.
Astfel fata de segmentul lux reprezentat de firmele de constructii case
de vacanta ,pensiuni,hoteluri in zone turistice se practica tarife ceva mai
ridicate in functie de dificultatile intampinate la transportarea materialelor de
constructii, de costul pe care il are firma cu transportul respectiv , de
cantitatea si natura , a se intelege fragilitatea , materialelor.Estimativ pretul
practicat in raport cu costul de prestare a serviciului este cu 40% mai mare.
In cazul segmentului mediu reprezentat de firmele de constructii si
reparatii drumurii, reconditionare infrastructura preturile practicate sunt mai
mici si reprezinta o crestere de circa 30% fata de costul de productie.
Pentru segmentul economic reprezentat de persoanele fizice sau
juridice care au nevoie de materiale de constructie pt imobilele in lucru
preturile practicate sunt cu circa 20% mai mari decat costul de prestare a
serviciului.

2.4.

Plitica de personal

Evidenta salariatilor pe varste, pregatire si vechime


FUNCTIA
MANAGER
GENERAL
MNAGER
ECONOMIC
SOFER
MECANIC AUTO
EXPEDITOR
NATIONAL
ADMINISTRATIR
PARC
PAZNIC
PORTAR
CONTABIL
SECRETARA
COORDONATOR

VARSTA(ani)
28

VECHIME(ani) PREGATIRE
(grad)
7
1

30

24-39
45-37
27-30

7
7
2-7

2
2
1

42

36-43
50
34
23-25
29

5
7
7
3-5
2

2
2
1
2
2

ACTE
FEMEIE DE
SERVICIU

46

Recrutarea, selectia si angajarea personalului se face in functie de


cerintele postului.Recrutarea se face de obicei prin intermediul anunturilor
in presa , sunt analizate informatiile legate de experienta anterioara si
abilitatile posibilului angajat si ,in cazul in care rezultatele sunt
satisfacatoare acesta este angajat si i se intocmeste cartea de munca.
Angajatii au dreptul la un concediu platit de 20 de zile pe an cu conditia
ca aceasta perioada sa fie aleasa astfel incat sa nu afecteze activitatea
intreprinderii.Se mai acorda concediu platit in caz de boala si probleme
familiale deosebite.
Salarizarea se face in concordanta cu importanta postului detinut in
cadrul firmei si cu productivitatea muncii angajatilor pe o perioada
determinata.Astfel salarizarea pe departamente este urmatoarea :
-in cadrul departamentului executiv salariile au valori intre 1400 si 2000 lei.
-in cadrul departamentului economic salariile au valori intre 600 si 1400 lei.
-in cadrul departamentului operational salariile au valori intre 600 si 1700
lei.
- in cadrul departamentului administrativ salariile au valori intre 400 si 600
lei.
3.5. Politica de marketing
In cadrul politicii de marketing a firmei S.C. MAGIC RYZ CONSTRUCTII
S.R.L. se considera ca orice activitate trebuie indreptata in directia
satisfacerii cerintelor clietilor cu maxima eficienta pornind de la cercetarea
prealabila a nevoilor de consum,a perspectivelor acestora.Astfel finalizarea
activitatii firmei nu include numai vanzarea serviciului de transport ci
urmareste si nivelul de satisfactie pe care il aduce acesta.
Departamentul de marketing al firmei detine o baza de date cu principalii
clienti si concurenti ai firmei:
CLIENTI

CONCURENTI

ROMCONSTRUCT
LINDAB BUILDING
ABPLUS
STRUCTURAL

ROTEHNIC S.R.L.
CARPATCARGO S.R.L.
AUTOGEN S.R.L.
VITALITY S.R.L.

Promovarea serviciilor de transport se face prin intermediul presei scrise,


radioului si internetului.Au fost personalizate autovehiculele cu insemnele si
sloganul firmei si cu datele de contact ale acesteia .A fost incurajata
comunicarea dintre firma si clienti prin constituirea unei linii telefonice
speciale la care acestia pot suna si exprima parerea despre serviciile
oferite.
Posturile din cadrul firmei implicate in derularea procesului de marketing
sunt postul de asistent manager , expeditorii si secretarele.
3.6. Organizarea financiar- contabila
De organizarea financiar- contabila a firmei se ocupa managerul
economic si contabilul.In cadrul departamentului economic sunt indplinite
totalitatea operatiunilor financiare de plata a taxelor si impozitelor, a
dobanzilor de administrare a fondurilor si veniturilor, a lichidatilor firmei.
Este analizata situatia economica a firmei prin intermediul analizei interne a
bilantului , care permite deprinderea unor concluzii utile pt luarea deciziilor
privind activitatea viitoare.
De asemenea are loc repartizarea cheltuielilor indirecte pe servicii in
functie de o serie de criterii.
3.7. Logistica firmei
Echipamentele , alte mijloace fixe (PC-uri, imprimante, echipamente
de multiplicare, software, mijloace de transport).
DENUMIRE
CAMIOANE IVECO
LOGAN
COMPUTERE
SCANER
FAX

Numar
8
3
7
2
1

XEROX
BIROURI
MODEM
LAPTOP
TELEFOANE
PROGRAME SOFTWARE
TASTATURA
UNITATE
IMPRIMANTE

2
20
3
1
8
5
7
7
4

CAPITOLUL 4 PLAN DE AFACERI

4.1 DATE DE IDENTIFICARE


Numele firmei:MAGIC RYZ CONSTRUCTII SRL
Cudul unic de inregistrare:18648685
Forma juridica de constituire:societate cu raspundere limitata
Activitatea principala a societati si codul CAEN al activitati principale:
-domeniul principal:452 constructii de cladiri sau parti ale acestora geniul civil
-activitatea principala:4521 constructii de cladiri si lucrari de geniu
-alte activitati:productie;comert;servici(transport rutier de marfuri:6024).
Natura capitalului social:
Natura cxapitalului Privat
Public
Roman

200 RON

Strain

Valoarea capitalului:200RON.
Adresa:sat TITESTI; comuna TITESTI; nr.217;jud.ARGES
Persoana de contact:RIZEA MARIN
Conturi bancare deschise la:BRD,cont RO51BRDE030SV46728050300

4.2 SCURT ISTORIC


SC MAGIC RYZ CONSTRUCTII SRL a fost infintata in anul 2006 ca urmare
a unui studiu de piata si a examinari sectorului transportului. Obiectivul de activitate
al firmei il reprezinta transporturile rutiere de materiale de constructie pe santiere si
platforme industriale.
Initial suma investita a fost minima in vederea testari pietei si verificarti
studiului de fezabilitate.In perioada imediat ulterioara infintarii firmei nu s-a realizat
profit,mai apoi insa investitia a fost dezvoltata la parametri proiectati.
Evolutia firmei pe perioada celor 7 ani de la infintarea a fost una
favorabila,firma inregistrand profit in fiecare an,iar cota sa de piata a crescut
considerabil de-a lungul timpului astfel incit in 2005 firma se situa pe locul 7 la nivel
national.
Profiturile obtinute au fost folosite pentru dezvoltarea afacerii,s-au construit noi
sedii in 3 mari orase:BRASOV,MANGALIA,TIMISOARA si a fost crescuta calitatea
servicilor prestate.
Firma este activa doar la nivel national si-n prezent urmareste intrarea pe piata
internationala ca urmare a incheieri unui contract de colaborare cu compania
DEALMAR SHIPPING.
Scopul realizari prezentului plan de afaceri este obtinerea unui credit pentru
modernizarea parcului auto astfel incat vehiculele sa se ridice la nivelul standardelor
U.E.

4.3 Premisele infiintarii firmei:

Firma SC UNITRANS SRL a fost infiintata in urma unui studiu de pe piata


in domeniu transportului de materiale de constructii pe santiere si platforme
industriale.
Dupa examinarea sectorului si realizarea unui studiu de fezabilitate a reiesit
ca situatia este favorabila intrarii pe piata, aceasta fiind inca nesaturata.

SANSELE DE PATRUNDERE PE PIATA TRANSPORTURILOR

Transport rutier de pasageri

Transporturi rutiere de marfuri


80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

75%
60%
50%

15%
0%

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

90%
70%

70%

30%

20%

15%

S-a constatat ca aspectele ca conteaza la demararea afacerii tin mai mult de


managementul transportului decat de achizitia propriu-zisa a vehiculelor. Studiul de
fezabilitate a vizat aspecte precum managementul transportului, costul
carburantilor, al fortei de munca, al asigurarilor, relatiile cu autoritatile locale.
S-a ajuns la concluzia ca modalitatea optima pentru achizitionarea parcului
auto necesar este contractarea unui leasing auto pe cinci ani.
S-au dezvoltat strategii de piata competitive la nivel local si national. S-a
stabilit managementul firmei si numarul initial de angajati necesari.

4.4 ORGANIZAREA INTERNA A FIRMEI


Incadrarea firmei in una din clasele de marire-SC Magic Ryz Constructii SRL
este o intreprindere de marime mijlocie avand doar 50 de angajati.
Alegerea timpului de structura organizatorica-firma are o structura
organizatorica prin care sunt favorizate initiativa,contractele,cooperarea si adoptarea
deciziilor in concordanta cu cerintele situatilor particulare.
Delimitarea departamentelor,compartimentelor sau serviciilor din cadrul
firmei-executiv,economic,operational,administrativ.
Incadrarea sarcinilor pe departamente:
Sarcinile din departamentul executiv sunt de a supraveghea si coordona
activitatile firmei si de a abroba contractele cu alte firme.
Sarcinile departamentului economic sunt de gestionare a documentelor,a
resurselor financiare,de contabilizare a activitati.
Sarcinile din departamentul operational sunt de organizare si supraveghere a
transporturilor,administrarea parculiu auto si a starii de functionare a autovehiculelor.
Sarcinile aferente departamentului administrativ include baza firmei si
asigurareunui mediu de lucru adecvate.
Incadrarea posturilor pe departamente
Departamentul executiv cuprinde posturile:
-manager general
-asistent manager
Departamentul economic include urmatoarele posturi:
-manager economic
-contabil
-coordonator acte
-secretara
Departamentul operational include posturile:
-expeditor national
-administrator parc
-sofer
-mecanic auto
Departamentul administrativ include posturile:
-paznic
-portar
-femeie de servici.1

Stabilirea necesarului de personal-necesarul de personal stabilit in urma


analizelor a reiesit ca fiind de 60 de angajati,urmand ca alti 7 soferi si 3
coordonatori internationali sa fie adaugati personalului deja existent.
CONDUCEREA
ANGAJATI
DIRECTANGAJATI
INDIRECT
PRODUCTIVI
PRODUCTIVI
FUNCTIA

NR

FUNCTIA

NR

FUNCTIA

NR

MANAGER
GENERAL

SOFER

20

CONTABIL

MANAGER
ECONOMIC
ASISTENT
MANAGER

MECANIC AUTO

SECRETARA

2
7

EXPEDITOR
NATIONAL
ADMINISTRATOR 1
PARC
PAZNIC
3
PORTAR

TOTAL

COORDONATOR 2
ACTE
FEMEIE
DE2
SERVICI

50

Descrierea sarcinilor si a responsabilitatilor aferente posturilor;intocmirea fisei


de lucru pentru fiecare post din firma.
Denumirea postului
Manager general
Departamentul de incadrare
Relatii cu alte posturi

Executiv
Are in subordinea sa toate celelalte
departamente de la careprimeste informatile
necesare si pe care le supravegheaza. Orce
decizie luata de angajati si care privesc bunul
mers al firmei trebuie sa primeasca mai intai
aprobarea sa.

Sarcinile si responsabilitatile

Denumirea postului
Departamentul de incadrare

Relatii cu alte posturi

Sarcinile si responsabilitatile

Denumirea postului
Departamentul de incadrare
Relatii cu alte posturi

Sarcinile si resbonsabilitatile

Denumirea postului
Departamentul de incadrare

Vegheaza asupra bunului mers al firmei. Ia


decizii cu privire la incheierea
contractelor,angajarea de personal si in general
e la curent cu tot ce tine de administrarea
firmei pe care o conduce.
Asistent manager
executiv
Se afla la conducerea departamentului
operational,in subordinea sa fiind toti
angajati acestui departament,se gasesc in
relati de colaborare cu departamentul
economic si departamentul administrativ I se
subordoneaza.Raspunde in fata managerului
general.
Sarcinile sale constau in asigurarea
desfasurarii corecte a
transporturilor,onorarea la timp a
comenzilor,de a veghea asupra starii de
functionare a autovehiculelor.
Manager economic
executiv
Conduce departamentul economic angajati
aferenti departamentului fiindu-i
subordonati.Colaboreaza cu departamentul
operational si raspunde in fata managerului
general.
Responsabilitatile sale sunt legate de
circuitul documentelor la nivelul
firmei,analiza cheltuielilor si
veniturilor,administrarea fondurilor firmei
si crearea unei evidente a platilor.

Contabil
Economic

Relatii cu alte posturi

Sarcini si responsabilitatiile
Denumirea postului
Departamentul de incadrare
Relatii cu alte posturi

Sarcinile si responsabilitatile

Denumirea postului
Departamentul de incadrare
Relatii cu alte posturi

Sarcinile si responsabilitatile

Denumirea postului
Departamentul de incadrare

Se afla in subordinea managerului economic


si in relatii de colaborara cu secretarele si
coordonatorul actelor,la randul sau raspunde
in fata managerului general.
Responsabilitatea sa consta in tinerea unei
evidente contabile corecte a tuturor
activitatilor firmei,plati si incasari.
Mecanic auto
Operational
Ii este direct subordonat administratorului
psrcului.
E responsabil de starea masinilor,acestea
trebuie sa fie in stare de functionare,cu
rezervorul plin,curevizia tehnica
facuta,trebuie verificata inainte de plecare in
cursa,reparate in caz de defectiuni,dotate cu
echipamentul necesar adecvat conditilor
climatice.

Portar
Administrativ
Personalul administrativ este subordonat
managerului economic,el colaborand cu
paznicii.
El poarta responsabilitatea persoanelor intrate
in firma si a fluxului normal al circulatiei la
intrarea si iesirea din garaj a autovehiculelor.s

Paznic
Administrativ

Relatii cu alte posturi

Raspunde in fata managerului economic,


colaboreaza cu portarul.

Asigura securitatea personalului firmei,


birourilor si a autovehiculelor.s
Sarcinile si responsabilitatile

4.5PRINCIPALI FURNIZORI AI FIRMEI


MATERIE PRIMA

DENUMIRE FURNIZOR

MOTORINA

OMV PETROM

VEHICULE

IVECO-ROMANIA

ARTICOLE DE PAPETARIE EURONET


BATERII

VARTA AUTOBATERIE SPOL


s.r.o.

AVVELOPE

CONTINENTAL AUTOMOTIVE
SRL

SC MAGIC RYZ CONSTRUCTII SRL colaboreaza si cu o serie de firme mai


mici pentru piesele necesare autovehiculelor.
4.6 ANALIZA PIETEI PE CARE VA ACTIONA FIRMA
Principalele aspecte legate depiata firmei
Piata globala a transporturilor a cunoscut un reviriment in 1999, dupa 10 ani de
evolutie descendenta.Pe segmente transporturile rutiere au avut cea mai mare
crestere,devenind principalul concurent al transporturilor feroviare.
In transportul public de marfuri si materiale activeaza aproximativ douazeci si
sase de mii de operatori de transport din care 7000 intransportul international.
Conform ststisticilor in anul 2000 au fost transportate aproximativ 263t de marfa
din care aproape 3000t in trafic international pentru ca in 2001 totalul marfurilor
transportate sa depaseasca 300mil de t.
In conditile unui eveniment porogresul economic si datoria implementarii
normelor europene si acest sector s-a confruntat cu transformarii importante.Astfel
cererea pentru transport a crescut fapt ce a determinat aparitia unui numar foarte mare
de transportatori.
In prezent mecanismele de actiune din piata autohtona a transporturilor au o
evolutie pozitiva.

SC MAGIC RYZ CONSTRUCTII SRL detine o pozitie importanta pe piata


transp[orturilor materialelor de constructii,principali sai clienti fiind:
Denumire client

Adresa

Annual
tranzactiei

valoarea

Bucuresti,str Dr Iacob,nr 7 2005-30000 RON


ROMCONSTRUCT
Brasov,str O.Goga,nr 19

2005-25000RON

LINDAB BUILDING
Oradea,str Universitatii,nr 5 2005-52000RON
ABPLUS
STRUCTURAL

Timisoara,str Andrei Saguna 2005-36000RON


Buzau,str Unirii,nr 4

2005-21000ron

ARTCOM

CONCURENTA EXISTENTA PE PIATA TRANSPORTURILOR


Aflata in plina dezvoltare,piata transporturilor este un sector cu o concurenta
puternica . Deasemenea datorita evolutiei accentuate a pietei constructilor sectorul in
care activeaza firma prezinta o multitudine de alte firme concurente cu o cota de piata
mai mult sau mai putin semnificativa.
Astfel principalele 5 concurente ale SC MAGIC RYZ CONSTRUCTII SRL
sunt:
1 ROTEHNIC SRL se ocupa cu livrari de materiale si echipamente direct la
client,au un serviciu promt dar nu ofera discount-uri si nu au o politica de promovare
bine conturata.
2 CARPATCARGO SRL companie de transport materiale lemnoase pentru
constructii detine o pozitie buna pe piata cu o cota de 5 %,punctele slabe ale
companiei sunt reprezentate de starea generala a autovehiculelor.

3 AUTOGEN SRL
firma nationala de transporturi de agregate pentru
constructii civile si industriale,transporta nisip,pietris,moluz.Au o buna politica de
preturi dar nu au sistem de livrare bine organizat.
4 VITALIT SRL transporta o gama mai mare de materiale si ofera reduceri
pentru cantitati mai mari de 2t.Au clienti fideli si o pozitie buna pe piata.
5
STEEL TRANS SRL livreaza copertine,otel vopsit,lemn,policarbonat; au
o buna politica de promovare,preturi avantajoase dea o capacitate redusa ca cantitate
de transport.
SC MAGIC RYZ CONSTRUCTIUI SRL ofera servicii rapide de trransport
pentru orce tip de materiale de constructie,maxima seriozitate,preturi
avantajoase,reduceri pentru cantitati mai mari de2,5t.
ANALIZA S.W.O.T.
STREHGHTS:
WEAKNESSES
-relati bune cu firmele producatoare de-costul intretineri autovehiculelor
materiale de constructii
-costul ridicat al carburantilor
-existenta unui nr. de clienti fideli
-cheltuieli facute cu extinderea in alte orase
-un colectiv de angajati bine pregatiti si-relatiile cu autoritatile locale.
eficienti
-cunoasterea pietei si
a cereri in
profunzime
OPORTUNITIES
THREATS
-de extindere la nivel international
-lipsa de incredere a clientilor externi intr-o
-de obtinere de noi contracte cu firme mari firma noua aparuta pe piata
din afara
-lipsa de fonduri pentru acoperirea
-posibilitatea de afirmare pe piataimprumutului
transporturilor de marfuri
-nesiguranta in privinta onorarii contractelor.
-de achizitionare de noi vehicule

CARACTERISTICILE CERERII PE PIATA. SEGMENTAREA PIETEI.


CARACTERIZAREA SEGMENTULUI DE PIATA VIZAT
SC UNITRANS SRL activeaza pe o piata aflata in plina dezvoltare pe care
cererea este extrem de variata, satisfacerea acestui tip de cerere implica o
flexibilitate accentuata a firmei care transporta orice tip de material de constructie
pe santierele si platformele industriale. Cea mai mare parte a comenzilor este
furnizata de firmele care construiesc imobile in zone rezidentiale, care se ocupa cu
reamenajarea imobilelor, constructii in zone turistice si intr-o proportie mai mica de
zonele industriale.

Segmentarea pietei
Principalele segmente ale pietei pe care activeaza firma le reprezinta:
1. segmentul de lux reprezentat de firmele de constructii case de vacanta,
pensiuni, hoteluri in zone turistice;
2. segmentul mediu reprezentat de firmele de constructii si reparatii
drumuri, reconditionare infrastructura;
3. segmentul economic reprezentat de persoanele fizice sau juridice care au
nevoie de materiale de constructie pentru imobilele in lucru.
Caracterizarea segmentului de piata vizat
SC UNITRANS SRL vizeaza piata constructiilor, un segment de piata
complex, cu o cerere intensa si dinamica. In conditiile construirii intensive de noi
locuinte si imoble destinate birourilor, activitatilor economice si industriale in toata
tara fiemele de transporturi sunt extrem de solicitate.

Piata de constructii din Romania a cunoscut in ultima perioada o crestere


extrem de rapida, iar in ceea ce priveste materialele folosite pentru constructii
exista schimbari radicale. Exista deja tendinta generala de inlocuire gradata in
executia constructiilor a materialelor clasice cu materiale usoare, totusi la ora
actuala in Romania se realizeaza majoritar constructii din caramida si beton. Astfel
firmele de transport sunt contractate atat de firmele ce realizeaza materiale clasice
de constructii cat si de cele producatoare de structuri de rezistenta integral
prefabricate, piese componente ale structurii Casmet, polistiren, etc.

Anul 2005 a reprezentat un boom real al constructiilor de tip rezidential pe


piata unor orase precum Cluj-Napoca, Pitesti, Bucuresti, etc creand astfel mediul
perfect pentru dezvolatarea firmelor de transport.
Costurile induse de transporturi manifesta o tendinta de crestere. Cresterile
constante de preturi pentru carburanti, aparitia unor taxe noi, cresterile de accize,
toate contribuie la mentinerea preturilor cu transportul la un nivel care asigura
profitul. Poate singurul element care poate tempera cresterea pretului transportului
in costurile constructiilor il reprezinta concurenta tot mai mare de pe piata
materialelor de constructii. Tot mai multi furnizori de materiale ofera transport
gratuit (sau chiar montaj).
Este de asteptat ca transporturile pentru industria constructiilor sa devina mai
specializate, ca un segment aparte al transporturilor in general.

PIATA INTERNA:
-marimea pietei
-potentialul de dezvoltare
-puterea de cumparare a clientilor
CADRUL EC.:
-gradul de reglementare
-politica de subventii
-politici sectoriale

INFRASTRUCTURA:
-nivelul de dezvoltare al
comunicatiilor
- nivelul de dezvoltare
al sectorului financiar

FACTORII CARE
INFLUENTEAZA
DEZVOLTAREA
FIRMEI PE PIATA

CADRUL
LEGISLATIV:
-stabilitatea
cadrului legislativ
-nivelul si natura
facilitatilor oferite
investitorilor

DISPONIBILITATEA SI
ACCESIBILITATEA RESURSELOR:
-marimea, disponibilitatea si calitatea
fortei de munca

POLITICA
FISCALA SI
MONETARA:
-nivelul
impozitelor si
taxelor
-facilitati fiscale
si IMM

CAPITOLUL 5 PROGRAMUL DE FINANTARE


IPSA
5.1 ROLUL PROGRAMULUI
IPSA (Instrument pentru Politici Structurale de Pre-Aderare)-este cel de-al
doilea instrument financiar nerambursabil conceput pentru sprijinirea tarilor candidate
n procesul de aderare la Uniunea Europeana.
IPSA ofera sprijin financiar in vederea alinierii standardelor de mediu ale
Romaniei la cele ale U.E. ,urmareste extinderea si conectarea retelelor de transport ale
Romaniei cu cele trans-europene si are in vedere familiarizarea tarilor beneficiare cu
politicile si procedurile aplicate in cadru Fondurilor Structurale si de Coeziune ale
U.E.
Programul IPSA a demarat la 1 ianuarie 2000.Initial a fost derulat in 10 state
candidate si noi state membre ale Uniuni situate in Centrul si Estul
Europei:Bulgaria,Republica
Ceha,Estonia,Ungaria,Letonia,Lituania,Polonia,Romania,Slovacia,Slovenia.Din
2004,beneficiaza de asistenta IPSA numai Romania si Bulgaria.
TRANSPORTURI
Construirea si reabilitarea infrastructurii in tarile beneficiare IPSA si legarea la
retelele de transport ale Uniunii reprezinta elementele cheie ale strategiilor de
dezvoltare economica in tarile candidate.Acestea sunt cruciale pentru integrarea cu

succes a acestor tari pe piata interna comunitara si pentru promovarea eficacitati si


eficientei pe aceasta piata.
In domeniul transporturilor IPSA incurajeaza finantarea proiectelor care permit
tarilor candidate sa intruneasca obiectivele Partenerului de Aderare.Acest lucru
presupune:
-extinderea retelelor de transport trans-europene in vederea asigurarii de legaturi
bune intre U.E. si tarile candidate de interconexiuni intre retelele nationale si de
legaturi cu retelelke de transport trans-europene;
-sprijinirea unor forme durabile ale circulatiei persoanelor si a bunurilor,este
vorba in special de proiecte de interese pentru U.E.
IPSA contribuie la finantarea reabilitarii si dezvoltarii cailor
ferate,drumurilor,porturilor si aeroporturilor, tinand cont de cerintele impuse pentru un
transport durabil si inter-modal.
5.2 CUM SE STABILESTE CEEA CE SE FINANTEAZA
In vederea implementari programului IPSA autoritatile romane au fost solicitate
sa pregateasca strategii care sa identifice zonele prioritare de interventie in domeniul
transportului si al mediului si care sa constituie un reper important in procesul de
selectie a proiectelor.Aceste strategii sunt revizuite periodic si sunt trimise pentru
avizare Comisiei Europene.
In conformitate cu aceste strategii autoritatile romane au rol de a asigura
portofoliul de proiecte care sa acopere in intregime suma alocata pentru cei 7 ani de
functionare a programului IPSA in Romania(2000-2006)pentru ambele
domenii,transport si mediu.
Accesarea fondurilor IPSApresupune urmatoarele etape:
-beneficiari trebuie sa depuna propunerile de proiecte pentru evaluarea celor 2
Ministere responsabile de cele 2 sectoare,transport si mediu,respectiv Ministerul
Gospodaririi Apelor si Protectiei Mediului si Ministerul Transporturilor,Constructilor
si Turismului.
-cele 2 ministere verifica proiectele si compatibilitatea acestora cu documentele
strategice pentru aceste doua sectoare si, daca este cazul,elaboreaza dosarul de
solicitare de fonduri IPSA.
-dosarul de finantare IPSA este apoi trimis Ministerului Finantelor
Publice(coordonator al asistentei de pre-aderare in cadrul Guvernului Romaniei),care-l
trimite mai departe Directiei Generale pentru Dezvoltarea Regionala(DG REGIO) din
cadru Comisiei Europene.
-dosarele de finantare sunt examinate de catre serviciile Comisiei si daca este
necesar se poate discuta
cu tara candidata pentru obtinerea de informatii
suplimentare.Propunerile acceptate de DG REGIO sunt supuse pentru aprobarea
Comitetului de Management pentru IPSA format din reprezentanti ai statelor membre
ale Uniunii.

-daca se primeste o opinie favorabila din partea Comitetului de Management


IPSA,Comisia Europeana aproba proiectul si elaboreaza un Memorandum de
Intelegere care este semnat de catre tara candidata si de catre Comisie.Acest document
stabileste conditiile pe baza carora are locfinantarea proiectului propus.
5.3 IMPLEMENTAREA PROGRAMELOR IPSA
Iformati generale
In Romania ,programul IPSA se deruleaza comform
sistemului
de
implementare descentralizata (SID).In esenta sistemul implica transferul
responsabilitati
administrarii
programului
autoritatilor
romanesti,sub
supraveghereaComisiei Europene-supravegherea care presupune controlul preventiv
exercitat de Delegatia Comisiei Europene in Romania de-a lungul intregului proces de
licitatie pana la etapa finala de semnare a contractelor.
Structuri-cheie
Administrarea programului IPSA in cadru Comisiei Europene-directia IPSA din
cadru Directiei Generale Politica Regionala este resbonsabila pentru programul
IPSAin cadru Comisiei Europene si este in permanenta legatura cu Delegatia Comisiei
Europene.In acest sens Directia IPSA se ocupa de programarea,analiza, monitorizarea
si controlul ulterior al proiectelor.
Administrarea programului IPSA in cadru Guvernului Romaniei:
In scopul implementarii programului IPSA in Romania functioneaza
urmatoarele structuri:
1 Fondul National(FN)care are rol de a administra fondurile alocate.
2
Patru Agentii de Implementare (de contractare) care raspund de
implementarea programului:
- Oficiul de Plati si Contractare Phare(OPCP) ;
- Administratia Nationala a Drumurilor (AND)-este responsabila pentru
managementul proiectelor IPSA in domeniul drumurilor atat pentru
pregatirea proiectelor cat si pentru organizarea licitatilor,incheierea
contractelor si executarea platilor AND raspunde de asemenea si de
monitorizarea si aspectele tehnice legate de implementarea proiectelor.
- Compania Nationala CFR SA este
responsabila pentru managementl
proiectelor IPSA in domeniul cailor ferate
atat pentru pregatirea
proiectelor,organizarea licitatilor,incheierea contractelor si executarea
platilor,cat si pentru monitorizarea si aspectele tehnice legate
de
implementarea proiectelor.
- Agentia de Implementare a proiectelor pentru Dunare.
Ultimele trei agentii mentionate anterior colaboreaza strans cu Ministerul
Transporturilor,Constructilor si Turismului(MTCT)
Actori-cheie

Coordanatorul National IPSA (NIC) este reprezentat de Secretarul de Stat


pentru coordonarea Autoritatii de Management a Fondurilor de la Uniunea Europeana
din Ministerul Finantelor Publice acesta fiind principalul interlocutor al comisiei
europene in acest domeniu.
Resbonsabilul National cu Autorizarea finantarii(NAO) conduce Fondul
National din cadru Ministerului Finantelor Publice si administreaza d.p.d.v financiar
fondurile IPSA.

PROIECTUL DE INVESTITII
SC MAGIC RYZ CONSTRUCTII SRL doreste obtinerea unui credit pentru
modernizarea parcului auto astfel incat vehiculele sa se ridice la nivelul standardelor
U.E.
Acest credit va fi folosit pentru amenajarea unui teren cu infrastructura de
depozitare a marfurilor si modernizarea vehiculelor si a echipamentelor.Valoarea totala
a investitiei fiind de 100 000RON ;data demararii proiectului de investitie fiind :
1.07.2008.
Obiectivele firmei pe termen scurt sunt de incheiere a contractului de colaborare
cu DEALMAR SHIPPINT si de obtinere a creditului pentru modernizarea parcului
auto.
Pe termen mediu are ca obiectiv stabilirea de contracte de afaceri cu firme din
strainatate in vederea transportului de marfuri.
Obiectivele fiermei pe termen lung vizeaza obtinerea unor clienti fideli si din
afara tari.

CAP.6 STUDIU DE FEZABILITATE


6.1 DATE DE IDENTIFICARE
Numele firmei:SC MAGIC CONSTRUCTII SRL
Nr. si data inregistrari in Registrul Comertului:I03/756/08.05.2006
Codul unic de inregistrare:18648685
Forma juridica:SRL
Adresa:sat. TITESTI, comuna TITESTI, NR.217 ,jud. ARGES
Activitatea principala a societati si codul CAEN: -transport rutier de
marfuri;cod: 6024
Natura capitalului:particular
Valoarea capitalului:200 RON

6.2 SCURT ISTORIC


SC MAGIC RYZ CONSTRUCTII SRL a fost infintata in anul 2006 ca urmare
a unui studiu de piata si a examinari sectorului transportului. Obiectivul de activitate
al firmei il reprezinta transporturile rutiere de materiale de constructie pe santiere si
platforme industriale.
Initial suma investita a fost minima in vederea testari pietei si verificarti
studiului de fezabilitate.In perioada imediat ulterioara infintarii firmei nu s-a realizat
profit,mai apoi insa investitia a fost dezvoltata la parametri proiectati.
Evolutia firmei pe perioada celor 7 ani de la infintarea a fost una
favorabila,firma inregistrand profit in fiecare an,iar cota sa de piata a crescut
considerabil de-a lungul timpului astfel incit in 2005 firma se situa pe locul 7 la nivel
national.
Profiturile obtinute au fost folosite pentru dezvoltarea afacerii,s-au construit noi
sedii in 3 mari orase:BRASOV,MANGALIA,TIMISOARA si a fost crescuta calitatea
servicilor prestate.
Firma este activa doar la nivel national si-n prezent urmareste intrarea pe piata
internationala ca urmare a incheieri unui contract de colaborare cu compania
DEALMAR SHIPPING.
Scopul realizari prezentului plan de afaceri este obtinerea unui credit pentru
modernizarea parcului auto astfel incat vehiculele sa se ridice la nivelul standardelor
U.E.

6.3 ANALIZA PIETEI PE CARE VA ACTIONA FIRMA


Principalele aspecte legate depiata firmei
Piata globala a transporturilor a cunoscut un reviriment in 1999, dupa 10 ani de
evolutie descendenta.Pe segmente transporturile rutiere au avut cea mai mare
crestere,devenind principalul concurent al transporturilor feroviare.
In transportul public de marfuri si materiale activeaza aproximativ douazeci si
sase de mii de operatori de transport din care 7000 intransportul international.
Conform ststisticilor in anul 2000 au fost transportate aproximativ 263t de marfa
din care aproape 3000t in trafic international pentru ca in 2001 totalul marfurilor
transportate sa depaseasca 300mil de t.
In conditile unui eveniment porogresul economic si datoria implementarii
normelor europene si acest sector s-a confruntat cu transformarii importante.Astfel
cererea pentru transport a crescut fapt ce a determinat aparitia unui numar foarte mare
de transportatori.
In prezent mecanismele de actiune din piata autohtona a transporturilor au o
evolutie pozitiva.
SC MAGIC RYZ CONSTRUCTII SRL detine o pozitie importanta pe piata
transp[orturilor materialelor de constructii,principali sai clienti fiind:
Denumire client

Adresa

Annual
tranzactiei

valoarea

Bucuresti,str Dr Iacob,nr 7 2005-30000 RON


ROMCONSTRUCT
Brasov,str O.Goga,nr 19

2005-25000RON

LINDAB BUILDING
Oradea,str Universitatii,nr 5 2005-52000RON
ABPLUS
STRUCTURAL

Timisoara,str Andrei Saguna 2005-36000RON


Buzau,str Unirii,nr 4

ARTCOM

2005-21000ron

CONCURENTA EXISTENTA PE PIATA TRANSPORTURILOR


Aflata in plina dezvoltare,piata transporturilor este un sector cu o concurenta
puternica . Deasemenea datorita evolutiei accentuate a pietei constructilor sectorul in
care activeaza firma prezinta o multitudine de alte firme concurente cu o cota de piata
mai mult sau mai putin semnificativa.
Astfel principalele 5 concurente ale SC MAGIC RYZ CONSTRUCTII SRL
sunt:
1 ROTEHNIC SRL se ocupa cu livrari de materiale si echipamente direct la
client,au un serviciu promt dar nu ofera discount-uri si nu au o politica de promovare
bine conturata.
2 CARPATCARGO SRL companie de transport materiale lemnoase pentru
constructii detine o pozitie buna pe piata cu o cota de 5 %,punctele slabe ale
companiei sunt reprezentate de starea generala a autovehiculelor.
3 AUTOGEN SRL
firma nationala de transporturi de agregate pentru
constructii civile si industriale,transporta nisip,pietris,moluz.Au o buna politica de
preturi dar nu au sistem de livrare bine organizat.
4 VITALIT SRL transporta o gama mai mare de materiale si ofera reduceri
pentru cantitati mai mari de 2t.Au clienti fideli si o pozitie buna pe piata.
5
STEEL TRANS SRL livreaza copertine,otel vopsit,lemn,policarbonat; au
o buna politica de promovare,preturi avantajoase dea o capacitate redusa ca cantitate
de transport.
SC MAGIC RYZ CONSTRUCTIUI SRL ofera servicii rapide de trransport
pentru orce tip de materiale de constructie,maxima seriozitate,preturi
avantajoase,reduceri pentru cantitati mai mari de2,5t.
ANALIZA S.W.O.T.
STREHGHTS:
WEAKNESSES
-relati bune cu firmele producatoare de-costul intretineri autovehiculelor
materiale de constructii
-costul ridicat al carburantilor
-existenta unui nr. de clienti fideli
-cheltuieli facute cu extinderea in alte orase
-un colectiv de angajati bine pregatiti si -relatiile cu autoritatile locale.
eficienti
-cunoasterea pietei si
a cereri in
profunzime

OPORTUNITIES
THREATS
-de extindere la nivel international
-lipsa de incredere a clientilor externi intr-o
-de obtinere de noi contracte cu firmefirma noua aparuta pe piata
mari din afara
-lipsa
de
fonduri
pentru
acoperirea
-posibilitatea de afirmare pe piataimprumutului
transporturilor de marfuri
-nesiguranta in privinta onorarii contractelor.
-de achizitionare de noi vehicule
CARACTERISTICILE CERERII PE PIATA. SEGMENTAREA PIETEI.
CARACTERIZAREA SEGMENTULUI DE PIATA VIZAT
SC UNITRANS SRL activeaza pe o piata aflata in plina dezvoltare pe care
cererea este extrem de variata, satisfacerea acestui tip de cerere implica o
flexibilitate accentuata a firmei care transporta orice tip de material de constructie
pe santierele si platformele industriale. Cea mai mare parte a comenzilor este
furnizata de firmele care construiesc imobile in zone rezidentiale, care se ocupa cu
reamenajarea imobilelor, constructii in zone turistice si intr-o proportie mai mica de
zonele industriale.
Segmentarea pietei
Principalele segmente ale pietei pe care activeaza firma le reprezinta:
4. segmentul de lux reprezentat de firmele de constructii case de vacanta,
pensiuni, hoteluri in zone turistice;
5. segmentul mediu reprezentat de firmele de constructii si reparatii
drumuri, reconditionare infrastructura;
6. segmentul economic reprezentat de persoanele fizice sau juridice care au
nevoie de materiale de constructie pentru imobilele in lucru.
Caracterizarea segmentului de piata vizat
SC UNITRANS SRL vizeaza piata constructiilor, un segment de piata
complex, cu o cerere intensa si dinamica. In conditiile construirii intensive de noi
locuinte si imoble destinate birourilor, activitatilor economice si industriale in toata
tara fiemele de transporturi sunt extrem de solicitate.

Piata de constructii din Romania a cunoscut in ultima perioada o crestere


extrem de rapida, iar in ceea ce priveste materialele folosite pentru constructii
exista schimbari radicale. Exista deja tendinta generala de inlocuire gradata in
executia constructiilor a materialelor clasice cu materiale usoare, totusi la ora
actuala in Romania se realizeaza majoritar constructii din caramida si beton. Astfel
firmele de transport sunt contractate atat de firmele ce realizeaza materiale clasice
de constructii cat si de cele producatoare de structuri de rezistenta integral
prefabricate, piese componente ale structurii Casmet, polistiren, etc.
Anul 2005 a reprezentat un boom real al constructiilor de tip rezidential pe
piata unor orase precum Cluj-Napoca, Pitesti, Bucuresti, etc creand astfel mediul
perfect pentru dezvolatarea firmelor de transport.
Costurile induse de transporturi manifesta o tendinta de crestere. Cresterile
constante de preturi pentru carburanti, aparitia unor taxe noi, cresterile de accize,
toate contribuie la mentinerea preturilor cu transportul la un nivel care asigura
profitul. Poate singurul element care poate tempera cresterea pretului transportului
in costurile constructiilor il reprezinta concurenta tot mai mare de pe piata
materialelor de constructii. Tot mai multi furnizori de materiale ofera transport
gratuit (sau chiar montaj).
Este de asteptat ca transporturile pentru industria constructiilor sa devina mai
specializate, ca un segment aparte al transporturilor in general.
CADRUL
LEGISLATIV:
INFRASTRUCTURA:
-stabilitatea
-nivelul
dezvoltare al
cadrului de
legislativ
comunicatiilor
-nivelul si natura
-facilitatilor
nivelul de oferite
dezvoltare
al
sectorului financiar
investitorilor

PIATA INTERNA:
-marimea pietei
-potentialul de dezvoltare
-puterea de cumparare a clientilor
DISPONIBILITATEA
FACTORII CARE
SI
ACCESIBILITATEA
INFLUENTEAZA
RESURSELOR:
-marimea,DEZVOLTAREA
disponibilitatea si calitatea
fortei de FIRMEI
munca PE PIATA

POLITICA
FISCALA SI
MONETARA:
-nivelul
impozitelor si
CADRUL
EC.:
taxelor
-gradul -facilitati
de reglementare
fiscale
-politicaside
subventii
IMM
-politici sectoriale

6.4 PROGRAMUL DE FINANTARE IPSA

6.1.1 ROLUL PROGRAMULUI


IPSA (Instrument pentru Politici Structurale de Pre-Aderare)-este cel de-al
doilea instrument financiar nerambursabil conceput pentru sprijinirea tarilor candidate
n procesul de aderare la Uniunea Europeana.
IPSA ofera sprijin financiar in vederea alinierii standardelor de mediu ale
Romaniei la cele ale U.E. ,urmareste extinderea si conectarea retelelor de transport ale
Romaniei cu cele trans-europene si are in vedere familiarizarea tarilor beneficiare cu
politicile si procedurile aplicate in cadru Fondurilor Structurale si de Coeziune ale
U.E.
Programul IPSA a demarat la 1 ianuarie 2000.Initial a fost derulat in 10 state
candidate si noi state membre ale Uniuni situate in Centrul si Estul
Europei:Bulgaria,Republica
Ceha,Estonia,Ungaria,Letonia,Lituania,Polonia,Romania,Slovacia,Slovenia.Din
2004,beneficiaza de asistenta IPSA numai Romania si Bulgaria.
TRANSPORTURI
Construirea si reabilitarea infrastructurii in tarile beneficiare IPSA si legarea la
retelele de transport ale Uniunii reprezinta elementele cheie ale strategiilor de
dezvoltare economica in tarile candidate.Acestea sunt cruciale pentru integrarea cu
succes a acestor tari pe piata interna comunitara si pentru promovarea eficacitati si
eficientei pe aceasta piata.
In domeniul transporturilor IPSA incurajeaza finantarea proiectelor care permit
tarilor candidate sa intruneasca obiectivele Partenerului de Aderare.Acest lucru
presupune:
-extinderea retelelor de transport trans-europene in vederea asigurarii de legaturi
bune intre U.E. si tarile candidate de interconexiuni intre retelele nationale si de
legaturi cu retelelke de transport trans-europene;
-sprijinirea unor forme durabile ale circulatiei persoanelor si a bunurilor,este
vorba in special de proiecte de interese pentru U.E.
IPSA contribuie la finantarea reabilitarii si dezvoltarii cailor
ferate,drumurilor,porturilor si aeroporturilor, tinand cont de cerintele impuse pentru un
transport durabil si inter-modal.
6.1.2 CUM SE STABILESTE CEEA CE SE FINANTEAZA
In vederea implementari programului IPSA autoritatile romane au fost solicitate
sa pregateasca strategii care sa identifice zonele prioritare de interventie in domeniul

transportului si al mediului si care sa constituie un reper important in procesul de


selectie a proiectelor.Aceste strategii sunt revizuite periodic si sunt trimise pentru
avizare Comisiei Europene.
In conformitate cu aceste strategii autoritatile romane au rol de a asigura
portofoliul de proiecte care sa acopere in intregime suma alocata pentru cei 7 ani de
functionare a programului IPSA in Romania(2000-2006)pentru ambele
domenii,transport si mediu.
Accesarea fondurilor IPSApresupune urmatoarele etape:
-beneficiari trebuie sa depuna propunerile de proiecte pentru evaluarea celor 2
Ministere responsabile de cele 2 sectoare,transport si mediu,respectiv Ministerul
Gospodaririi Apelor si Protectiei Mediului si Ministerul Transporturilor,Constructilor
si Turismului.
-cele 2 ministere verifica proiectele si compatibilitatea acestora cu documentele
strategice pentru aceste doua sectoare si, daca este cazul,elaboreaza dosarul de
solicitare de fonduri IPSA.
-dosarul de finantare IPSA este apoi trimis Ministerului Finantelor
Publice(coordonator al asistentei de pre-aderare in cadrul Guvernului Romaniei),care-l
trimite mai departe Directiei Generale pentru Dezvoltarea Regionala(DG REGIO) din
cadru Comisiei Europene.
-dosarele de finantare sunt examinate de catre serviciile Comisiei si daca este
necesar se poate discuta
cu tara candidata pentru obtinerea de informatii
suplimentare.Propunerile acceptate de DG REGIO sunt supuse pentru aprobarea
Comitetului de Management pentru IPSA format din reprezentanti ai statelor membre
ale Uniunii.
-daca se primeste o opinie favorabila din partea Comitetului de Management
IPSA,Comisia Europeana aproba proiectul si elaboreaza un Memorandum de
Intelegere care este semnat de catre tara candidata si de catre Comisie.Acest document
stabileste conditiile pe baza carora are locfinantarea proiectului propus.
6.1.3 IMPLEMENTAREA PROGRAMELOR IPSA
Iformati generale
In Romania ,programul IPSA se deruleaza comform
sistemului
de
implementare descentralizata (SID).In esenta sistemul implica transferul
responsabilitati
administrarii
programului
autoritatilor
romanesti,sub
supraveghereaComisiei Europene-supravegherea care presupune controlul preventiv
exercitat de Delegatia Comisiei Europene in Romania de-a lungul intregului proces de
licitatie pana la etapa finala de semnare a contractelor.
Structuri-cheie
Administrarea programului IPSA in cadru Comisiei Europene-directia IPSA din
cadru Directiei Generale Politica Regionala este resbonsabila pentru programul

IPSAin cadru Comisiei Europene si este in permanenta legatura cu Delegatia Comisiei


Europene.In acest sens Directia IPSA se ocupa de programarea,analiza, monitorizarea
si controlul ulterior al proiectelor.
Administrarea programului IPSA in cadru Guvernului Romaniei:
In scopul implementarii programului IPSA in Romania functioneaza
urmatoarele structuri:
3 Fondul National(FN)care are rol de a administra fondurile alocate.
4
Patru Agentii de Implementare (de contractare) care raspund de
implementarea programului:
- Oficiul de Plati si Contractare Phare(OPCP) ;
- Administratia Nationala a Drumurilor (AND)-este responsabila pentru
managementul proiectelor IPSA in domeniul drumurilor atat pentru
pregatirea proiectelor cat si pentru organizarea licitatilor,incheierea
contractelor si executarea platilor AND raspunde de asemenea si de
monitorizarea si aspectele tehnice legate de implementarea proiectelor.
- Compania Nationala CFR SA este
responsabila pentru managementl
proiectelor IPSA in domeniul cailor ferate
atat pentru pregatirea
proiectelor,organizarea licitatilor,incheierea contractelor si executarea
platilor,cat si pentru monitorizarea si aspectele tehnice legate
de
implementarea proiectelor.
- Agentia de Implementare a proiectelor pentru Dunare.
Ultimele trei agentii mentionate anterior colaboreaza strans cu Ministerul
Transporturilor,Constructilor si Turismului(MTCT)
Actori-cheie
Coordanatorul National IPSA (NIC) este reprezentat de Secretarul de Stat
pentru coordonarea Autoritatii de Management a Fondurilor de la Uniunea Europeana
din Ministerul Finantelor Publice acesta fiind principalul interlocutor al comisiei
europene in acest domeniu.
Resbonsabilul National cu Autorizarea finantarii(NAO) conduce Fondul
National din cadru Ministerului Finantelor Publice si administreaza d.p.d.v financiar
fondurile IPSA.

Strategia de Marketing
3.1. Stabilirea strategiei firmei
Conducerea firmei a stabilit urmatoarea stragie de viitor :
24 toate fortele se vor concentra pe dezvoltarea transporturilor
internationale de marfurii.La inceput se vor practica discount-uri mai
marii decat ale firmelor concurente pentru atragere clientilor ;
25 firmele vizate vor fii in primul rand cele care sunt deja in relatii de afacerii
cu DEALMAR SHIPPING , dar oferta noastra se va adresa si celorlalte
firme mai mici.Ne vom orienta pentru inceput catre comenzile mici si
relativ usor de onorat pentru a putea observa mai bine potentzialele
dificultatii ;
26 preconizam ca in trei ani SC. Magic Ryz Constructii S.R.L va detine o
importanta cota pe piata in domeniul transportului international .

3.2. Politica de aprovizionare


Pentru ca firma SC. Magic Ryz Constructii S.R.L sa-si realizeze obiectivele
sale la cei mai buni parametrii tehnici si calitativi , in timp util este necesar
sa dispuna intotdeauna de resursele necesare pentru activitatea de baza si
pentru toate destinatiile de consum.
Furnizorii cu care firma colaboreaza sunt:
MATERIA PRIMA
DENUMIREA FURNIZOR
motorina
OMV PETROM
vehicule
IVECO-ROMANIA
articole de papetarie
EURONET
baterii
VARTA AUTOBATERIE SPOL
s.r.o.
anvelope
CONTINENTL AUTOMOTIVE
S.R.L.
camere auto
CONTINENTAL AUTOMOTIVE
S.R.L.
jenti
RICHEER AUTOPARTS L.D.T.
telefonie
ROMTELECOM
internet
RDS
Inscrisurile care stau la baza relatiilor cu furnizorii sunt:contractul de
vinzare-cumparare.Posturile implicate in procesul de aprovizionare sunt
cele apartinind departamentului economic precum managerul economic si
coordonatorul actelor.
De la o parte din furnizorii de piese de schimb pentru autovehicule firma
a obtinut reduceri de pret la achizitionarea unor cantitati mai ridicate. Iar
plata s-a hotarat ca se va face la livrare,sau in termen de 30 de zile de la
livrare.
Caracteristicele infrastructurii necesara aprovizionari sunt:
-se estimeaza cu o luna inainte de aprovizionare necesarul de
aprovizionare pe baza planului de prestare a serviciilor consumului anterior
de materiale,avindu-se in vedere si posibilele situatii neprevazute;
-sunt contactati furnizorii firmei si li se comanda produsele necesare
stabilindu-se in acelasi timp termenul de livrare;
-sunt primite produsele , luate in evidenta si in gestiune , depozitate sau
expediate catre departamentele care vor beneficia de aceste produse .

3.3.Politica de prestari servicii


Firma isi comercializeaza produsele prin propriile forte . Inscrisurile ce
stau la baza relatiilor cu clientii sunt reprezentate de :contractul de prestari
servicii incheiat intre firma si clientii ei.
Posturile implicate in procesul de prestare a serviciilor sunt:
27 managerul general ;
28 asistent managerial;
29 managerul economic;
30 expeditorii;
31 administratorul parcului auto si soferii.
Abordarea clientilor firmei precum si tarifele practicate variaza in functie
de fiecare segment de piata in parte.
Astfel fata de segmentul lux reprezentat de firmele de constructii case
de vacanta ,pensiuni,hoteluri in zone turistice se practica tarife ceva mai
ridicate in functie de dificultatile intampinate la transportarea materialelor de
constructii, de costul pe care il are firma cu transportul respectiv , de
cantitatea si natura , a se intelege fragilitatea , materialelor.Estimativ pretul
practicat in raport cu costul de prestare a serviciului este cu 40% mai mare.
In cazul segmentului mediu reprezentat de firmele de constructii si
reparatii drumurii, reconditionare infrastructura preturile practicate sunt mai
mici si reprezinta o crestere de circa 30% fata de costul de productie.
Pentru segmentul economic reprezentat de persoanele fizice sau
juridice care au nevoie de materiale de constructie pt imobilele in lucru
preturile practicate sunt cu circa 20% mai mari decat costul de prestare a
serviciului.

3.4. Plitica de personal


Evidenta salariatilor pe varste, pregatire si vechime
FUNCTIA
MANAGER
GENERAL
MNAGER
ECONOMIC
SOFER
MECANIC AUTO
EXPEDITOR
NATIONAL
ADMINISTRATIR
PARC
PAZNIC
PORTAR
CONTABIL
SECRETARA
COORDONATOR
ACTE
FEMEIE DE
SERVICIU

VARSTA(ani)
28

VECHIME(ani) PREGATIRE
(grad)
7
1

30

24-39
45-37
27-30

7
7
2-7

2
2
1

42

36-43
50
34
23-25
29

5
7
7
3-5
2

2
2
1
2
2

46

Recrutarea, selectia si angajarea personalului se face in functie de


cerintele postului.Recrutarea se face de obicei prin intermediul anunturilor
in presa , sunt analizate informatiile legate de experienta anterioara si
abilitatile posibilului angajat si ,in cazul in care rezultatele sunt
satisfacatoare acesta este angajat si i se intocmeste cartea de munca.
Angajatii au dreptul la un concediu platit de 20 de zile pe an cu conditia
ca aceasta perioada sa fie aleasa astfel incat sa nu afecteze activitatea
intreprinderii.Se mai acorda concediu platit in caz de boala si probleme
familiale deosebite.
Salarizarea se face in concordanta cu importanta postului detinut in
cadrul firmei si cu productivitatea muncii angajatilor pe o perioada
determinata.Astfel salarizarea pe departamente este urmatoarea :

-in cadrul departamentului executiv salariile au valori intre 1400 si 2000 lei.
-in cadrul departamentului economic salariile au valori intre 600 si 1400 lei.
-in cadrul departamentului operational salariile au valori intre 600 si 1700
lei.
- in cadrul departamentului administrativ salariile au valori intre 400 si 600
lei.

3.5. Politica de marketing


In cadrul politicii de marketing a firmei S.C. MAGIC RYZ CONSTRUCTII
S.R.L. se considera ca orice activitate trebuie indreptata in directia
satisfacerii cerintelor clietilor cu maxima eficienta pornind de la cercetarea
prealabila a nevoilor de consum,a perspectivelor acestora.Astfel finalizarea
activitatii firmei nu include numai vanzarea serviciului de transport ci
urmareste si nivelul de satisfactie pe care il aduce acesta.
Departamentul de marketing al firmei detine o baza de date cu principalii
clienti si concurenti ai firmei:
CLIENTI
ROMCONSTRUCT
LINDAB BUILDING
ABPLUS
STRUCTURAL

CONCURENTI
ROTEHNIC S.R.L.
CARPATCARGO S.R.L.
AUTOGEN S.R.L.
VITALITY S.R.L.

Promovarea serviciilor de transport se face prin intermediul presei scrise,


radioului si internetului.Au fost personalizate autovehiculele cu insemnele si
sloganul firmei si cu datele de contact ale acesteia .A fost incurajata
comunicarea dintre firma si clienti prin constituirea unei linii telefonice
speciale la care acestia pot suna si exprima parerea despre serviciile
oferite.
Posturile din cadrul firmei implicate in derularea procesului de marketing
sunt postul de asistent manager , expeditorii si secretarele.

3.6. Organizarea financiar- contabila


De organizarea financiar- contabila a firmei se ocupa managerul
economic si contabilul.In cadrul departamentului economic sunt indplinite
totalitatea operatiunilor financiare de plata a taxelor si impozitelor, a
dobanzilor de administrare a fondurilor si veniturilor, a lichidatilor firmei.
Este analizata situatia economica a firmei prin intermediul analizei interne a
bilantului , care permite deprinderea unor concluzii utile pt luarea deciziilor
privind activitatea viitoare.
De asemenea are loc repartizarea cheltuielilor indirecte pe servicii in
functie de o serie de criterii.

3.7. Logistica firmei


Echipamentele , alte mijloace fixe (PC-uri, imprimante, echipamente
de multiplicare, software, mijloace de transport).
DENUMIRE
CAMIOANE IVECO
LOGAN
COMPUTERE
SCANER
FAX
XEROX
BIROURI
MODEM
LAPTOP
TELEFOANE
PROGRAME SOFTWARE
TASTATURA
UNITATE
IMPRIMANTE

Numar
8
3
7
2
1
2
20
3
1
8
5
7
7
4