Sunteți pe pagina 1din 8
. 6201 496.14 REPUBLICA SOCIALSTA STANDARD DE STAT ROMANIA EDITIE OFICIALA STAS 1504-85 . | 6 4 erat nai ixstarari sasrrane, Tnistere erTaEeC Caer DISTANTE DE AMPLASARE A STAs 1604-79 = OBIECTELOR SANITARE, ARMATURILOR| TUL ROMA: > lsitiearea alfanumerie INSTITOTOT ROMAN $I ACCESORIILOR LOR Cras aera STANDARDIZARE a ngranianion'pisrstes von | eueAteMa sel eats, | PACOTORTI PACHORORoR IEA ees ces Fine CAHMPAPHEIS Sieg. APMATYP MX BCHOMOrA- TINGS 3 ‘TRATBHBIX YACTER | suonecn 5: ! TEC A, TEHNICA [pew eee] 1 GENERALITA T Li Ohieet domenia de aplicare Prezentul standard stabileste distantele de amplasare a obiectelor sanitaze, a arméturilor si aceesoriilor obieetelor sanitare, indicind indltimile de montare @ acestorn. si distantele mizime pe orizontaki fay de alte obiecte sanitare gi fatit de elementele de construcfi, 1.2 Iniiltimi de montare Inaltimile de montare sint indicate de la‘nivelul pardoselii pind la partes superioari a obiectelor sanitare si a aceesoriilor apestors si, respectiv, pink Ia axa orizontaly © armiturlor. 13 Dis Distantele minime pe orizontals sint indieate intre obicetele sanitare, armituri si ece- recuta si intre acestea gi fata finith a peretilor (rexpectiv migtilor, cind acestea. depisese jumiiote din adineimea obiectului) sau fafa corpului de incdlzire. ‘ane minime pe ovizontala Nerespectarea Standardelor de Stat este urmérita conform legit. Reproducerea interzisa, PRETUL LET 20 sereratisel Aprobat de: MSTROISST ane St DIRECTIVE INSTTUTUL ROMAN OE STANDARDIZARE | Data intraeit in visoar PAS 1504 2 DISTANTE DE AMPLASARE 2.1 Iniiljimi-de montare “ Taal 1 sr mumiva obteetuit ctor, | Eakins de montare 3 SC | USMMNAMan eessrent ‘am Observatt + | Cavour : a = pent copll pln 1a 4 ant 450 7 = Bente copll deat to" an! con = — entra copll de 1a @ fa 11 neh a0 = T Pent copll peste $1! ant a ton? 00 2 — FobINL au Daterle mona pe rob tug...200 | — ae ta taga supefoseh a tavoaratul m axa it oar 300 = de a tofa sopetoart avonrutul a latura Inferionsd “a” omiinaiytn naa lavoarst ~ cisjert 400 die Ta tata, superioned 0 Tavosralul Darton infetioar a rtalerst, tw axa aver: ‘uu, Ia 50...1COmen de la partes late- rmontat pe peretite din fata ala ‘a lavosratt § Tavonrutut 1100. . 1300 a min, 60 mim de a peretule tera 3 = sipuniers 900,251100 | se monteara in depta say tn ating ‘ lavoaritul, 1a 50....100 made it partes lateral a lavoarud ‘ale ponte adult sea de hale max. 025 = ~ baterie: de perste 100.135; = de tn partea superioars a ei de baie = pues The 200 = Ge tn hint efall de bate ta bazasteoph toratul ~ stpunieet w0...850 0 | - miner de bale |___ 959-50 SI 3 | tase (ssi pemten wopit sugast = enda' de baie 1000 | ~ patesie de perete 1400... 1150 "se monteazt in crept veatitulal de olive a elait A = stpuntert 1150, 1350 = 4 | Mate pentre pieioare = cuva 250 _ ~ ater 150.250 — de ta parten svperioart a cue; in axa el = tae de Bae wooo: "4100, | se ampragenat im axa. euvel sau lateral sipuniers 500,000 4 amplaseaya tn dreapta sou sting Date el 5 | cad peatew dug — cuva 200.300 es = faerie 1200, °"1300 | — de ta tundut etait pentew dng para dagutul x 210 — de ta Tandut euved pentru dus 1a. baza tropltorutul ~ miner de oe 1200, 1300 = = Antena 1300," 1300 : 5 | Dosim comune — haterta 1200...1900 _ = pars sulk iy 200 de Im parten superioar® a gritaruti ta Daze stropitonitt mince debate 300 lateral “fafa de bateete, iw gabaritat dusatut apni 100 Simetric mince de bale fof dea _ lorie, tu gabaritul dusutus 7_| tan dup obicet = | eniwcets “Tabetur’t-{eontinuare) mona} de 5%. Ne. ] Denvmirea obicetues anitar, | Intyimea ae montare ert | 2° arttor au ueceorta om Observe 2 | Spatitonre conn 7s ar obinet sa Batre 900. 830 Ee 10. | Spaidtr ce vase n toouaye 00 ~ = phic de porte aon 250 de 14 partea superioe 8a epititerat AL | Spilldtor’ de vase in restarirante, ° tne a = wiliter Ya tities meseior = fe torn = baterie sau robinet | ASS an0 250 | — de ta partea sopeioars_ a patito 12° | Closet cu vas” — ee te = setervor de spitare montat ta 3300.°.2500 | © uw asisuraren woul spate de min, 20 mol inipime intre pores snperonré a fezervoru maton — rezervor de pitare Shontat tn semlintiime 1200...1900 - = imine titortu 10 = ponthite 730 18 | Closet orienta S| = cava vasutut = — closets se montessd, sub nivel pond Seif tite te min 20" man ~ rezervor de spire manta te inate 00 —asigurare unt spi dom 200 sm intreparten supeionr a tezchson alti # pluton = miner tigatoratus 1300 = portuete 0 = 4 | Pinar pentru copit de Is 6 ant 12 11 ant 00 die tn pardonene ta porten supsrionst Braet duel in aa : = pevtew copit peste 11 ani gt adutt 0 Baan 15 | nuit to nt ap : = smontatt pe perete z Dente copii'de ls 6 1 11 ant 00 ie : Dente eopil peste ani sada 0 i i ~ Monta pclor dup abot i = oi 16. | Senipitonre A ~ de perste 1000 t - iB) = oF pier api abies : i 17 | Amie de spate i } = exe bic 200 2 bere set robinct 120 = Hoon OBSERVATUL — Pentru inalimite ieicate pontro singurl vetoars in tabu 1, pe adie o katara 22 Distanfe minime pe orizontal ‘Tabawt 2 ‘Distanta ve misoass Distant minima cx splice srt oma, | “en ew Lhal foloseste abicctul |eare foloseste| smeeeta ee mr | ear 1 | taviar ponte uta ave avers | — prose tern ‘60 "00 cel eee % : Ce ee are aepeat | ad = i S55 Boo Tata ieee gas | — tae estas cout aan Bae | vou ‘ae oh 10 me 7 : toa ea - | PE 00 «=o pense e600 ee-FOST SV. ‘Tabejul 2 (continue) Distenja se watson Distana ini eu spati sar8 spoyia [de etreulatie de cireulatic px] pe lings Nr. Xe | benumizes obiestulut stnitar , Inga "persoana | persaana Observatl, sehems t ae ping ta care foloseste. [care foloscyte sbieetul sanitar | obicetyt ‘om, ‘sanitar = peretele opus 00 1100 — fata frontaié a attal lavoor e=1m00 | = 1700 fafa frontal elosstutut sau bide- unt 1 = 500 = taga tetecaut a te | — axa elosetutut sau bidewtat 400 7 voaratut 2 | Lavoare pentew cont = veretele laterat 300 "pint Ie ant = tsa altar 1avoar 500 ' = de ta 4 1a 6 oi axa lavoaruta Peretete lateral 350 880 = axa alt lavoar 00 = boa aiid ast = peretete taterat 400 1000 2 = Ss atl layoar 700 = S| Gadi de bate pentru adutit. —|.— dura etait de baie | — peretele opus 600 - ~ distanja prseest se refer8 te latura mare 4 lait; celelalteJaturt se lpese de dae Hin de rogu la calle Inside, sant pores fele Minty la eBzite nein dite = fata frontal . a Javoarutul 600 = = sfosetutul 500 = 7 bidewtat B00 = fafa Tateraté @ Tavoarutat ot * se admite o depts marginltlavoarului Deste bura eat, de 30mm : — ena closetutal sau bidentat 400 = ae “Tabelul 2 {continvare) Distonta se wteoarh Distenta mila | eu spagin tara span | cr eneaaie ae treat pe | “petit we : Denumizcaobictalel snltar : ee ene eee nace rath, sehen o* aes vin a eee ute | flor ster | obs mn nar + Cuda de bate pentea eoplt — buta cfeii de baie — peretic ooo | 1100 * distunga preserist se refer la rd din se ier oe Mee | tnt hae rte 3 | aie pene piioare ara romana batt [ — pertete pes oo 100 Sant ciel bath = | — pete intr 00 1000 - = |e att eave debate 20 = - © | cand ae dus aan etal de aux | — porte ° «= 0 7 aga ater Bava 6 4 | = sa total a tvs seo - a tate fontlé eesti, bidet sw - po axe ost sa dca 340 = axa eat de cus | — verote (la exbine inataua 60 - v3 axa altel eri de dus dupi object, - 7 # Se sami peste bu te dephsirga mira i fall et 30 Ae iy 1agprutat 2 Te A b “| SNS 9-F0GT SV. =a A “Tabelul 2 (continuare) T Ditania nivimk +d 5 1 eu spatia fr spatin de. | do etreulatie cireulatie pe | pe Mngh : Denumiea biel sitar : | ng pert fertoaa ae Oseratt Seema oe pind 1a care foloseste | foloseste obiectul-senitar | ‘obiectul mm sanitar Dupurt comune — axa baterici seu | — ana allel bateril sou robinet 30 Fabinctales | beret $50 e = ‘Gnzan de bale — partea jateralt a ea. | — perete 100) = a anu = fafa frontalt a tavoarutal, elose- = = {lat saw Bideutat 800 = bura edt de bate saw ausulvt 8 eS = axa tavoerutut 300 = = fsa clesetulul 00 = = = ska bide 600 = = ‘closet sam biden — axa elosctuind saa | — porete = Dideutat Na altul bidew saw closet - — fafa tromtalé a clo- | — fafa trontolk a altal bideu, respec setalul san bideului |. ty closet = axa alta ideu, respectiy, eloset = perete™ { | * sau usd dsehidh ae exterionre — ff aterath a eplta 4 ° — fF sas conducte wertieate . torutul si chiuvets) de pregitit oO = ob 5 ‘mann a ght beato 7 Z axa chinvetel sau . F vel spaiatorulai | — perete . > °° = faga wontaie 0 spa rea Pal — jet su meter 4109 Staealai Lek ILEG Se OR-F0GT SVS ~ ‘Tabelal 2 (continuare) Daa a nse Daan ww cu aie : tara spatio oe | a eda . Sina oe [pe tn S| penumiten covet sntiar tage pectea [octane] = Observat, sehen sete pict cae Risen | foes | ctor saar | lees | ah aise | : Tr] Saltire ome |= wm inter an |= ase all baer | wo = = pane i : 7 12 | vseore gentry capt d 0 6 an io | — axa piwaraat | — perete an = Ban sta placer — toys momas opi | — tte roma «at plaoar ert Tf ata poe =| Ebert ea ee te) | Snes | Se want ese aie sae = fafa toni aa ploer toa tontams a pl | —topromtat alah pier = arta pea = | | Haat do baat Sat aa | wo we Finale co dla Get at Rte nun 50 = = Ponte opt poate Ht sh eet oe i = [oes [Ee ns 0 = Tapani prickly: condor ; Meee tta de proeetinh penton constr pi sinopetoratul General de Stat_petru Invest Gonsrut st Maree Dearest Heelpcea ae cccetane qpetntae praca citeoadaer otlafe @yerpodot semanath ica fir ana romin de standantzare puetrest Ing. Bagenla Mote = Institutul de proieetiri pentru construct industriate — Bacurestt institutal de fereetiri im constractii economa construction Bucurestt ‘Standardal a fost_elaborat lita oS FONT SVTE