Sunteți pe pagina 1din 13

CAPITOLUL 4.

APA
4.1. Introducere
Administra ia Na ional Apele Romne aplic strategia i politica na ional
n domeniul gospod ririi cantitative i calitative a resurselor de ap , scop n care
ac ioneaz pentru cunoa terea resurselor de ap , conservarea, folosirea ra ional i
protec ia resurselor de ap mpotriva epuiz rii i degrad rii, n vederea asigur rii
unei dezvolt ri durabile, prevenirea efectelor distructive ale apelor, reconstruc ia
ecologic
a cursurilor de ap , asigurarea supravegherii hidrologice
i
hidrogeologice, implementarea prevederilor legisla iei armonizat cu Directivele
Uniunii Europene n domeniul gospod ririi durabile a resuselor de ap
i
conservarea ecosistemelor acvatice i a zonelor umede.
Administra ia Na ional Apele Romne are ca principal instrument de lucru
Directiva Parlamentului "i a Consiliului European 2000/60/EEC Directiva
Cadru n domeniul apei, care stabile te un cadru de ac iune pentru rile din
Uniunea European n domeniul politicii apei, fundamenteaz o nou strategie i
politic n domeniul gospod ririi apelor, avnd ca scop principal atingerea cel pu in a
unei st ri bune a tuturor cursurilor de ap din Europa ntr-un interval de timp.
Directiva Cadru n domeniul apei recunoa te bazinul hidrografic ca unitate
natural i fundamental pentru formarea, utilizarea i protec ia apelor i propune
un sistem de analiz i planificare la nivelul acestuia, n vederea coordon rii n mod
ra ional i coerent a m surilor de protec ie i mbun t ire a st rii mediului acvatic,
care vor fi nglobate n Planul de Management al Bazinului Hidrografic (PMBH).
Planul de Management al Bazinului Hidrografic reprezint
principalul
instrument de implementare a Directivei Cadru n domeniul apei. Prin con inutul s u
complex, Planul de Management devine un instrument de analiz i planificare n
domeniul apelor, elaborat la nivelul ntregului bazin hidrografic. Prin acesta sunt
stabilite obiective int pe o perioad de 6 ani, pe baza analizei st rii corpurilor de
ap .
4.2. Cadru legislativ
Activitatea de gospod rire a apelor se desf oar n principal n urm torul
cadru legislativ:
- Ordonan a de Urgen
a Guvernului nr. 107/2002 privind nfiin area
Administra iei Na ionale Apele Romne.
- Legea nr. 404/2003 pentru aprobarea Ordonan ei de urgen a Guvernului nr.
107/2002 privind nfiin area Administra iei Na ionale Apele Romne.
- Directiva Cadru 2000/60/EEC a UE n domeniul apelor transpus n
legisla ia romneasc prin Legea nr. 107/1996 a apelor, modificat
i
completat prin Legea nr. 310/2004.
- Directiva nr. 75/440/EEC privind calitatea cerut apelor de suprafa
destinate prelev rii de ap potabil transpus n legisla ia romneasc prin
Hot rrea de Guvern nr. 100/2002 pentru aprobarea Normelor de calitate pe
care trebuie s le ndeplineasc apele de suprafa
utilizate pentru
potabilizare i a Normativului privind metodele de m surare i frecven a de
prelevare i analiz a probelor din apele de suprafa destinate producerii de
ap potabil .

34

Directiva nr. 76/464/EEC privin poluarea cauzat de anumite substan e


periculoase deversate n mediul acvatic al comunit ii transpus n legisla ia
romneasc prin Hot rrea de Guvern nr. 351/2005 privind aprobarea
Programului de eliminare treptat a evacu rilor, emisiilor i pierderilor de
substan e prioritar periculoase.
Directiva 78/659/EEC asupra calit ii apelor dulci ce necesit protec ie sau
mbun t ire pentru a sus ine via a pe tilor transpus n legisla ia
romneasc prin Hot rrea de Guvern nr. 202/2002 pentru aprobarea
Normelor tehnice privind calitatea apelor de suprafa care necesit protec ie
i ameliorare n scopul sus inerii vie ii piscicole.
Directiva 79/869/EEC privind metodele de m surare i frecven ele de
prelevare i analiz a apelor de suprafa destinat prelev rii apei potabile
transpus n legisla ia romneasc prin Hot rrea de Guvern nr. 100/2002
pentru aprobarea Normelor de calitate pe care trebuie s le ndeplineasc
apele de suprafa utilizate pentru potabilizare i a Normativului privind
metodele de m surare i frecven ele de prelevare i analiz a probelor din
apele de suprafa destinate producerii de ap potabil .
Directiva 79/923/EEC asupra calit ii necesare apelor pentru molu te
transpus n legisla ia romneasc prin Hot rrea de Guvern nr. 201/2002
pentru aprobarea Normelor tehnice privind calitatea apelor pentru molu te.
Directiva 80/68/EEC privind protec ia apelor subterane mpotriva polu rii
cauzate de anumite substan e periculoase transpus n legisla ia
romneasc prin Hot rrea de Guvern nr. 351/2005 privind aprobarea
Programului de eliminare treptat a evacu rilor, emisiilor i pierderilor de
substan e prioritar periculoase.
Directiva 91/271/EEC privind epurarea apelor uzate or ene ti transpus n
legisla ia romneasc prin Hot rrea de Guvern nr. 188/2002 pentru
aprobarea unor norme privind condi iile de desc rcare n mediul acvatic a
apelor uzate i Hot rrea de Guvern nr. 352/2005 privind modificarea i
completarea Hot rrii Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme
privind condi iile de desc rcare n mediul acvatic a apelor uzate.
Directiva 91/676/EEC privind protec ia apelor mpotriva polu rii cauzate de
nitra ii din surse agricole transpus n legisla ia romneasc prin Hot rrea
de Guvern nr. 964/2000 privind aprobarea Planului de ac iune pentru
protec ia apelor mpotriva polu rii cu nitra i proveni i din surse agricole.
Directiva 98/83/EEC privind calitatea apei destinate consumului uman
transpus n legisla ia romneasc prin Legea 458/2002 privind calitatea apei
potabile.
Legea nr. 182/2006 pentru modificarea i completarea Ordonan ei Guvernului
nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraven iilor.
Ordinul MAPM nr. 278/1997 aprob Metodologia cadru de elaborare a
planurilor de prevenire i combatere a polu rilor accidentale la folosin ele de
ap poten ial poluatoare.
Ordinul MMGA nr. 661/2006 privind aprobarea Normativului de con inut al
documenta iilor tehnice de fundamentare necesare ob inerii avizului de
gospod rire a apelor i a autoriza iei de gospod rire a apelor.
Ordinul MMGA nr. 662/2006 privind aprobarea Procedurii i a competen elor
de emitere a avizelor i autoriza iilor de gospod rire a apelor.
Ordinul MAPM nr. 811/1999 pentru aprobarea Procedurii de notificare.

35

Ordonan a de Urgen nr. 152/2005 privind prevenirea i controlul integrat al


polu rii.
Hot rrea de Guvern nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale
privind caracterul i m rimea zonelor de protec ie sanitar i hidrogeologic .
Hot rrea de Guvern nr. 349/2005 privind depozitarea de eurilor.
Hot rrea de Guvern nr. 783/2006 pentru modificarea i completarea anexei
la Hot rrea de Guvern nr. 351/2005 privind aprobarea Programului de
eliminare treptat a evacu rilor, emisiilor i pierderilor de substan e prioritar
periculoase.
Ordinul MMGA nr. 638/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind
gestionarea situa iilor de urgen
generate de inunda ii, fenomene
meteorologice periculoase, accidente la construc ii hidrotehnice i polu ri
accidentale.
4.3. Resursele de ap
4.3.1. Resursele de ap teoretice "i tehnic utilizabile

Comparativ cu situa ia la nivelul rii, resursele de ap utilizabile din bazinele


hidrografice Some - Tisa se ncadreaz n categoria medie, ele cifrndu-se la cca.
550 m3/loc./an, chiar dac resursele totale de ap se ridic la valoarea de 3.200
m3/loc./an.
Resursele de ap tehnic utilizabile din B.H. Some Tisa:
a. B.H. Some :
ap de suprafa = 650x106 m3
ap din subteran = 150x106 m3
Total = 800 x 106 m3
b. B.H. Tisa:
ap de suprafa = 250x106 m3
ap din subteran = 50x106 m3
Total = 300x106 m3
Tabel 4.3.1.1. Resursele de ap tehnic utilizabile din B.H. Some Tisa

Jude
Maramure

Resursa de suprafa

(mil. mc)

Resursa din subteran (mil. mc)

Utilizabil

Utilizabil

900

200

Suprafa a total a B.H. Some este de 15207 km2 din care 3067 km2 sunt n
jude ul Maramure (20,2 %).
Suprafa a total a B.H. Tisa (pn la v rsarea n Dun re) este de 157220 km2,
cei 3237 km2 aferen i jude ului Maramure reprezentnd 2,1%. Dac ne raport m la
punctul Teceu (ie irea din jude ul Maramure ) suprafa a B.H. Tisa este de 6500
km2, cei 3237 km2 reprezentnd n acest caz 49,8 %.
Raportat la suprafa a jude ului, bazinul hidrografic Tisa reprezint 51,34%, cu o
scurgere de suprafa de 20,5 l/s/km2, iar bazinul hidrografic Some 48,66%, cu o
scurgere de suprafa de 16,5 l/s/km2.

36

4.3.2. Prelev ri de ap
La nivelul jude ului Maramure sunt inventariate un num r de 105 de prelev ri
de ap (capt ri) mai semnificative, dup cu urmeaz :
B.H. SOMED
E Surse de ap de suprafa
pentru industrie 27 capt ri
pentru popula ie 6 capt ri
E Surse de ap subterane
pentru industrie 37 capt ri
pentru popula ie 7 capt ri
B.H. TISA
E Surse de ap de suprafa
pentru industrie 4 capt ri
pentru popula ie 1 captare
E Surse de ap subterane
pentru industrie 16 capt ri
pentru popula ie 7 capt ri
n anul 2007 s-au prelevat urm toarele volume de ap :
B.H. SOMED
- Surse de ap de suprafa
- pentru industrie = 9888,294 mii mc
- pentru popula ie = 9007,047 mii mc
- Surse de ap subterane
- pentru industrie = 398,554 mii mc
- pentru popula ie = 717,12 mii mc
B.H. TISA
- Surse de ap de suprafa
- pentru industrie = 14,1 mii mc
- pentru popula ie = 74,28 mii mc
- Surse de ap subterane
- pentru industrie = 1122,019 mii mc
- pentru popula ie = 2692,384 mii mc
Preciz m c volumele de mai sus nu includ i volumele de ap captate de
cet eni prin sisteme locale de alimentare cu ap sau din surse individuale.
4.3.3. Mecanismul economic n domeniul apelor
Mecanismul economic n domeniul apelor este reglementat de Legea apelor nr.
107/1996, completat i modificat de Legea nr. 310/2004, prin care Administra ia
Na ional Apele Romne este desemnat administrator al apelor din domeniul
public.

37

Mecanismul economic specific domeniului gospod ririi cantitative i calitative a


resurselor de ap include sistemul de contribu ii, pl i, bonifica ii i penalit i ca
parte a modului de finan are a dezvolt rii domeniului i de asigurare a func ion rii
Administra iei Na ionale Apele Romne. Sistemul de contribu ii, pl i, bonifica ii,
tarife i penalit i specifice activit ii de gospod rire a resurselor de ap se aplic
tuturor utilizatorilor. Cuantumul contribu iilor, pl ilor, bonifica iilor, tarifelor i
penalit ilor specifice activit ii de gospod rire a apelor se reactualizeaz periodic
prin hot rre a Guvernului, la propunerea autorit ii publice centrale n domeniul
apelor.
4.4. Ape de suprafa
4.4.1. Starea rurilor interioare
Re eaua hidrologic a jude ului Maramure face parte din dou bazine
hidrografice, SOMED i TISA.
n jude ul Maramure se urm resc 329 km cursuri de ap n B.H. Tisa i 278
km cursuri de ap n B.H. Some .
Clasificarea apelor de suprafa se face n 5 clase de calitate, conform
Ordinului nr. 161 din 16.02.2006, Elemente "i standarde de calitate biologice,
chimice "i fizico-chimice pentru stabilirea st rii ecologice a apelor de
suprafa , iar indicatorii sunt grupa i dup tipul determin rilor astfel:
A. ANALIZE BIOLOGICE
B. DETERMINIRI FIZICO - CHIMICE LA SEDIMENTE
C. ELEMENTE DI STANDARDE DE CALITATE CHIMICE DI FIZICO CHIMICE N
API
C1. Regimul termic i acidifierea
C2. Regimul oxigenului
C3. Nutrien i
C4. Salinitate
C5. Poluan i toxici i specifici de origine natural
C6. Substan e toxice organice
D. ELEMENTE DE CALITATE MICROBIOLOGICE
Caracterizarea calit ii rurilor n func ie de clasele de calitate, pe grupe de
indicatori, conform ordinului 161/2006:
Tabel 4.4.1.1. Caracterizarea calit ii rurilor din jude ul Maramure l
Rul
B.H. Some"
r. Some
r. L pu
r. Cavnic
r. S sar
r. Firiza
r. Nistru
Valea
S lajului
r. Ilba
BH Tisa
r. Tisa
r. Vi eu

C1

C2

C3

C4

C5

C6

I
I
I
I
I-V
I

I - II
I - II
I
I - II
I
I - II

II - III
I - II
I - II
I - III
I - II
II - III

I - II
I
I - II
I
I - II
I

I - IV
I-V
I-V
I-V
I-V
III - IV

II
II
I - II
II - V
II

I - II

I - II

I - II

I - III

I - II

II - III

I-V

I
I

I - II
I - II

I - II
I - II

I
I

I - II
I - III

38

r. Cisla
r. Iza
r. Mara
r. Vaser
r. Ruscova
r. Bocicoel

I
I
I
I
I
I

I - II
I
I
I
I - II
I - II

I - II
I - II
I - II
I - II
I - II
I - II

I - II
I
I
I
I
I - II

I-V
I
I
I - III
I - II
I - III

II
I
I
-

Se constat c n BH Tisa toate grupele de indicatori se clasific n limitele


claselor I-III de calitate, cu excep ia rului Cisla (sec iunea aval Baia Bor a), care
pentru regimul de metale este de clasa a V-a de calitate datorit devers rilor de ape
de min i de flota ie de la E.M. Bor a.
n BH Some situa ia este diferit , pentru regimul de metale aproape toate
rurile sunt n limitele claselor I-V de calitate datorit sec iunilor situate n aval de
evacu rile de ape provenite din industria minier
i metalurgic de pe arealul
bazinului Some : Some -Cicrl u, L pu -Bu ag, Cavnic-Copalnic, S sar aval Baia
Mare, Firiza amonte confluen S sar i Ilba amonte confluen Some . Aportul
apelor de min acide clasific regimul RTA (C1) n clasa a V-a de calitate rul Ilba i
rul Firiza amonte confluen S sar i totodat regimul de salinitate (C4) tot pentru
rul Ilba n clasa a V-a de calitate. Celelalte grupe de indicatori se afl n limitele
claselor I-III de calitate.
Din punct de vedere biologic, indexul saprobic se ncadreaz n limitele
claselor I-II de calitate, cu excep ia rului S sar.
4.4.2. Starea lacurilor
n jude ul Maramure sunt inventariate 14 lacuri naturale situate n zone
montane i depresionare, prezentnd interes turistic, precum i 14 acumul ri care,
exceptnd acumularea Strmtori - Firiza, sunt de interes local, de agrement i
piscicol.
Enumer m lacurile glaciare Iezerul Pietrosului, Taurile Buhaescu, Izvorul
Bistri ei Aurii, Gropilor, lacurile naturale Vinderel, M gura, Mor renilor, precum i
lacurile de dizolvare i pr bu ire ale unor ocne cu exploat ri str vechi de sare, care
se afl la Ocna Dugatag i Co tiui. Apa este clorurat , sodic , cu concentra ii
aproape de satura ie (30 g/l) i are propriet i terapeutice, la care se adaug
fenomenul de heliotermie.
Lacul Albastru, n apropiere de ora ul Baia Sprie, avnd un diametru de 60-70
m i o adncime mai mare de 5 m, este unic prin origine (pr bu irea ntr-o galerie
de min ) i chimismul apei.
Acumul rile antropice au o suprafa de cca 162,3 ha, lacul Strmtori Firiza,
cel mai important (cca. 17 milioane m3 apa), asigurnd alimentarea cu ap potabil
i industrial n zona Baia Mare - Baia - Sprie, avnd ca roluri secundare atenuarea
undelor de viitur i producerea de energie electric . Se afl n execu ie sistemul de
amenaj ri hidroenergetice Runcu-Brazi-Firiza, cu acumularea Runcu (cca 30
milioane m3 ap n final).
Urm rirea calit ii apei lacurilor i a gradului de troficitate s-a efectuat de
S.G.A. Maramure prin campanii de recoltare, efectundu-se analize fizico-chimice,
biologice i bacteriologice la lacurile Firiza, Mogo a i Buh escu.

39

4.4.2.1. Calitatea principalelor lacuri din jude n raport cu gradul de


troficitate
Lacul Firiza
Urm rirea calita ii apei lacului Firiza i a gradului de troficitate s-a f cut prin
intermediul a trei campanii de recoltare, efectundu-se analize fizico-chimice,
biologice.
Conform analizelor fizico-chimice i biologice efectuate, apa lacului se
ncadreaz n categoria oligotrof din punct de vedere al biomasei i al satura iei de
oxigen.
La regimul nutrien ilor prezint dep iri ale valorilor optime la N min. total i la
P total, ceea ce ncadreaz lacul n categoria eutrof (dup valorile medii pe cele 3
campanii).
Valoarea medie a biomasei ob inut este de 1,51 mg/l, ceea ce ncadreaz
lacul n categoria oligotrof.
Analizele de Clorophila a indic categoria eutrof a lacului (media anual n
zona fotic este de 13,60 Ng/l).
Lacul Mogo a
n urma analizelor fizico-chimice i biologice efectuate, lacul Mogo a se
ncadreaz n categoria ultraoligotrof din punct de vedere al regimului de oxigen i al
biomasei i n categoria eutrof din punct de vedere al regimului nutrien ilor .
Media anual n zona fotic a clorofilei a este 6,25 Ng/l categoria mezotrof.
Lacul Buh escu
Majoritatea indicatorilor analiza i ncadreaz
apa lacului n categoria
ultraoligotrof.
Fitoplanctonul este s rac, valorile biomasei corespund categoriei ultraoligotrof.
Valoarea clorofilei a este de 1,53 g/l, categoria oligotrof.
La regimul nutrien ilor apa se ncadreaz n categoria oligotrof, iar satura ia de
oxigen este optim .
4.4.2.2. Calitatea principalelor lacuri din jude n raport cu chimismul apei
Din punct de vedere fizico-chimic calitatea apei lacurilor nu ridic probleme,
ncadrarea pentru toate grupele de indicatori fizico-chimici analiza i fiind n clasele III de calitate.
Nota: Pentru indicatorii plumb, cadmiu, nichel, crom, limita de detec ie a
spectrofotometrului de absorb ie atomic nu permite clasificarea calit ii n toate
sec iunile. Substan ele toxice organice au fost analizate, dar limita de detec ie a
metodei pentru detergen i i fenoli nu permite clasificarea calit ii.
4.5. Ape subterane
Calitatea apelor subterane se monitorizeaz de laboratorul S.G.A. Maramure ,
semestrial, pentru 15 foraje din B.H. Some i 8 foraje din B.H. Tisa.

40

B.H. SOME;
Baia Mare F1R
Baia Mare F6
Baia Mare F8R
Rogoz F4
R zoare

Arie u de Cmp F3
Arie u de Cmp F4
Arie u de Cmp F6
Hideaga F1AD
Coa F1

B.H. TISA
Captare Cr ciune ti iFE3
Sighetu Marma iei FI/II
Alim. cu apa loc. Bor a- dren
Vi eu de Sus FN

Seini FI/II
Satulung F1
S lsig F3
Dumbravi a F I/II
F rca a Srbi FI/II

Brsana F1
Sug u fntn
Izvorul Bizului
Izvorul Valea Larg

Caracterizarea calit ii apelor se face n conformitate cu Legea apei potabile


nr. 458/2002, cu complet rile i modific rile ulterioare. Din punct de vedere fizicochimic, dep iri ale concentra iilor maxime admise, prev zute n normativ s-au
nregistrat la indicatorii amoniu, fier i mangan pentru anumite foraje.
n anul 2007 s-a automonitorizat calitatea apelor subterane prin foraje de
control a polu rii pentru unit ile S.C. Romaltyn Mining S.R.L. Baia Mare - 10 foraje,
S.C. Cuprom Bucure ti Sucursala Baia Mare - 15 foraje, S.C. Romplumb S.A.
Baia Mare - 2 foraje, Petrom Zona PECO Maramure - 13 foraje.
4.6. Apa potabil
Dintre principalele localit i ale jude ului, Baia Mare se alimenteaz din surs
de ap de suprafa , Cavnic din surs de suprafa
i par ial din subteran, iar
Sighetu Marma iei, Vi eu de Sus, Tg. L pu , Seini, Baia Sprie i Bor a din surse de
ap subteran .
Municipiul Baia Mare este alimentat cu ap potabil din acumularea Strmtori
Firiza. n anul 2007 s-a distribuit un volum de ap potabil de 8494,047 mii m3.
n B.H. Some Tisa exist 14 sta ii de tratare a apelor n vederea potabiliz rii:
1. S.C. Vital S.A. Baia Mare capacitate: 1365 l/s
2. S.P.G.C. Cavnic V. Alb : 20 l/s i V. Berbincioara+V. Duior: 20 l/s
3. S.C. Acaterm S.A. Sighetu Marma iei capacitate:300 l/s
4. S.G.C.L. Vi eu de Sus capacitate: 70 l/s
5. Consiliul Local Ruscova capacitate: 5 l/s
6. S.P.G.C. Seini capacitate: 10 l/s
7. Prim ria Trgu L pu S.P.G.C. Trgu L pu - capacitate: 70 l/s
8. Prim ria B iu capacitate: 26 l/s
9. S.C. Vitaspria S.A. Baia Sprie capacitate: 15 l/s
10. S.P.A.C. Bor a capacitate: 25 l/s
11. Consiliul Local Ulmeni capacitate: 9,84 l/s
12. Consiliul Local F rca a capacitate: 7,52 l/s
13. Consiliul Local S c l eni+Colt u capacitate: 8,41 l/s
14. Consiliile Locale S lsig i Grdani capacitate: 15,76 l/s

41

Tabel 4.6.1. Re ele de alimentare cu ap

Jude
Maramure

Lungime (km)
655,457*

Re ele ap potabil
Volum distribuit
Num r
(mii mc)
localit i
12490,831
24

Popula ie
racordat
cca 190000

* - din care 92,631km ci mele stradale


Not : Datele sunt preluate de la S.G.A. Maramure

4.7. Apele uzate


4.7.1. Surse majore de poluare "i grad de epurare
Ponderea major a apelor uzate, n jude ul Maramure , provine din activit ile
unit ilor cu profil de extrac ie i prelucrare a minereurilor neferoase i metalurgia
neferoas , precum i din apele menajere or ene ti.
n bazinul hidrografic Some" sursele principale de poluare a apelor sunt
unit ile de extrac ie i preparare a minereurilor neferoase apar innd Sucursalei
Miniere Baia Mare (E.M. Baia Sprie, E.M. Aurum, E.M. B iu , E.M. Cavnic, Flota ia
Central ), S.C. Cuprom, S.C. Romplumb, precum i unit ile de gospod rire
comunal care de in sta iile de epurare a apelor menajere or ene ti (Baia Mare,
Tg. L pu , Cavnic).
n bazinul hidrografic Tisa principalele surse de poluare provin din activitatea
de extrac ie i prelucrare a minereurilor neferoase de la Sucursala Minier Bor a.
n anul 2007 n jude ul Maramure s-a evacuat n emisari un volum total de
29641,688 mii mc de ape uzate epurate. Din volumul total men ionat mai sus,
18136,514 mii mc sunt ape uzate or ene ti care sunt epurate n 5 sta ii de epurare
cu treapt mecanic i biologic i n 4 sta ii de epurare numai cu treapt mecanic .
Volumele de ap uzat evacuate n receptorii naturali:
E B.H. SOME;
- ape industriale : 9685,659 mii mc
- ape menajere-or ene ti : 14610,767 mii mc
E B.H. TISA
- ape industriale : 1819,515 mii mc
- ape menajere-or ene ti : 3525,747 mii mc
Directiva UE 91/271/CEE, transpus n legisla ia romneasc prin H.G.
352/2005 prevede asigurarea cu sisteme de colectare i epurare a apelor uzate
or ene ti a tuturor aglomer rilor umane cu peste 2000 l.e. (locuitori echivalen i), la
aglomer rile cu peste 10000 l.e. inclusiv cu treapta de epurare ter iar , iar la cele
cuprinse ntre 2000 i 10000 l.e. cu treapt secundar de epurare.
n jude ul Maramure s-au inventariat 61 aglomer ri cu peste 2000 l.e., din
care 7 cu peste 10000 l.e. Din cele 61 aglomer ri numai 14 dispun de sta ii de
epurare (6 sta ii de epurare cu treapt secundar
i 8 sta ii de epurare doar cu
treapt primar ), iar 41 aglomer ri nu dispun deloc de sisteme de colectare i
epurare.
Sc derea semnificativ fa de anul 2006 a volumelor de ap uzat evacuat
n emisari se datoreaz :
- n cazul apelor uzate industriale, reducerii produc iei la unele unit i (U.P. Flota ia
Central ) i oprirea activit ii n cazul altora (flota iile de la E.M. Baia Sprie, Bor a,
B iu , Cavnic);
- n cazul apelor uzate or ene ti, contoriz rii consumatorilor de ap .

42

Tabel 4.7.1.1. Surse majore de poluare a apelor de suprafa


Surse de
poluare
S.C. Domaso Construct
S.R.L. Petro ani
Valea Colbului Asecare
S.C. Domaso Construct
S.R.L. Petro ani
Cmpurele
S.C. Domaso Construct
S.R.L. Petro ani
Tyuzo a
S.C. Romplumb S.A.
Colector 1
S.C. Romplumb S.A.
Colector 2
S.C. Cartel Bau S.R.L.
U.P. Flota ia Central
E.M. Baia Sprie
E.M. Baia Sprie
Sector Herja
E.M. Cavnic evacuare
iaz
E.M. Cavnic evacuare
direct

E.M. B iu

E.M. Bor a ape min


Burloaia
E.M. Bor a ape min
Gura B ii
E.M. Bor a ape min
Colbu

n jude ul Maramure

Emisar

Volum ape
uzate
evacuate
(mil. mc)

Poluan i
specifici

Grad
de epurare
%

epurare ape
min

Valea Ilba

0,51

Zn, Cu, Fe, Mn, Cd,


Pb, Ca, sulfa i

80%

epurare ape
min

R. B i a
(Valea
Ro ie)

1,90

Zn, Cu, Fe, Mn, Cd,


Pb, Ca, sulfa i

80%

epurare ape
min

R. B i a

0,17

Zn, Cu, Fe, Mn, Cd,


Pb, Ca, sulfa i

80%

R. Firiza

0,006

Zn, Cu, Fe, Mn, Pb,

80%

R. Firiza

0,45

Zn, Cu, Fe, Mn, Pb,

80%

Pr. Secu

1,093

Zn, Cu, Fe, Mn, Cd,


Pb, Ca, sulfa i

90%

R. L pu

2,51

Zn, Cu, Fe, Mn, Cd,


Pb, cianuri

80%

Pr. Raco
(r. S sar)

0,40

Zn, Cu, Fe, Mn, Cd,


Pb, cianuri

80%

R. Firiza

0,44

Zn, Cu, Fe, Mn, Cd,


Pb, cianuri

80%

R. Cavnic

1,44

Zn, Cu, Fe, Mn, Cd,


Pb, cianuri

80%

R. Cavnic

0,084

Zn, Cu, Fe, Mn, Cd,


Pb

neepurate

R. L pu
(prin pr.
Bloaja)

0,66

Zn, Cu, Fe, Mn, Cd,


Pb, cianuri

85%

R. Cisla

0,16

Zn, Cu, Fe, Mn, Cd,


Pb

neepurate

Pr. Secu

0,16

Zn, Cu, Fe, Mn, Cd,


Pb

neepurate

Pr. Secu

0,16

Zn, Cu, Fe, Mn, Cd,


Pb

neepurate

Domeniu de
activitate

metalurgie
neferoas
metalurgie
neferoas
epurare ape
min
prepararea
minereurilor
neferoase
- extrac ia
minereurilor
neferoase
extrac ia
minereurilor
neferoase
extrac ia i
prepararea
minereurilor
neferoase
extrac ia i
prepararea
minereurilor
neferoase
extrac ia i
prepararea
minereurilor
neferoase
extrac ia i
prepararea
minereurilor
neferoase
extrac ia i
prepararea
minereurilor
neferoase
extrac ia i
prepararea
minereurilor
neferoase

43

Tabel 4.7.1.2. Sta ii de epurare a apelor uzate menajere existente


Tipul sta iei
Localitatea
Baia Mare
M+B
Sighetu Marma iei
M+B
Vi eu de Sus
M+B
Trgu L pu
M+B
Bor a
M+B
Cavnic
M
Baia Sprie
M
Seini
M
Somcuta Mare
M
B iu
M
Ulmeni*
M+B
*
S lsig+Grdani
M+B
F rca a*
M+B
S c l eni+Colt u*
M+B
* n aceste localit i exist sta ii de epurare a apelor uzate menajere, dar nu sunt puse n
func iune datorit num rului insuficient de locuitori racorda i.
Tabel 4.7.1.3. Sta ii de epurare a apelor uzate menajere prev zute a se realiza
Localitatea
Obs.
Dragomire ti-Re ea de canalizare i sta ie de epurare n
P.T.
ora ul Dragomire ti
S li tea de Sus-Re ea de canalizare i sta ie de epurare n
P.T.
ora ul S li tea de sus
Trgu L pu -Extinderea re elelor de canalizare pluvial i
menajer i realizarea unei sta ii de epurare n spa iul rural
n exec.
al ora ului Trgu L pu
Vi eu de Sus-Lucr ri de canalizare n zonele periurbane ale
P.T.
ora ului Vi eu de Sus
Ardusat-Re ea de canalizare i sta ie de epurare n comuna
P.T.
Ardusat
B iu -Re ea de canalizare i sta ie de epurare n satele
B iu i Strmbu B iu , comuna B iu
Botiza-Re ea de canalizare i sta ie de epurare n comuna
P.T.
Botiza
Coa -Re ea de canalizare i sta ie de epurare n comuna
P.T.
Coa
Dumbr vi a-Re ea de canalizare i sta ie de epurare n
n exec.
comuna Dumbr vi a
Ieud-Re ea de canalizare i sta ie de epurare n comuna
n exec.
Ieud
Mire u Mare-Re ea de canalizare i sta ie de epurare n
P.T.
comuna Mire u Mare
Ocna Dugatag-Canalizare menajer i sta ie de epurare n
n exec.
comuna Ocna Dugatag
Petrova-Re ea de canalizare i sta ie de epurare n comuna
P.T.
Petrova
Rona de Jos-Re ea de canalizare i sta ie de epurare n
P.T.
comuna Rona de Jos
Rona de Sus-Re ea de canalizare i sta ie de epurare n
P.T.
comuna Rona de Sus
Rozavlea-Re ea de canalizare i sta ie de epurare n
licita ie

44

comuna Rozavlea
S c l eni-Extindere re ea de canalizare n satele Coruia i
Culcea, comuna S c l eni
Valea Chioarului-Re ea de canalizare i sta ie de epurare n
comuna Valea Chioarului

P.T.

n eviden a cadastral exist un num r de 34 sta ii de epurare a apelor uzate


industriale, din care 10 sunt sta ii de epurare ape de min . Celelalte 24 de sta ii
apar in altor activit i economice.
n urma ncet rii activit ii din minerit (extrac ie, prelucrare minereuri) s-au emis
37 de avize la nivelul de Planuri de ncetare a activit ii, la 7 dintre ele sunt
prev zute i sta ii de epurare ape de min .
4.7.2. Re ele de canalizare
4.7.2.1. Ap menajer
Tabel 4.7.2.1.1. Re ele de canalizare urbane i rurale

Jude
Maramure

Lungime (km)
387,92

Re ele de canalizare
Volum evacuat
Num r
(mii mc)
localit i
18136,514
18

Popula ie
racordat
139986

Not : Datele sunt preluate de la S.G.A. Maramure

4.8. Zone critice sub aspectul polu rii apelor de suprafa


subterane

"i a celor

Zonele critice din punct de vedere al calit ii apelor de suprafa sunt cursurile
de ap r. Cisla aval Baia Bor a, r. Cavnic aval E.M. Cavnic, r. L pu - Bu ag, r. Ilba
i r. S sar aval Baia Sprie. Men ion m c pe aceste cursuri de ap nu sunt prize de
ap sau folosin e de ap afectate.
Analizele efectuate din forajele de observa ie, conform automonitoringului
impus agen ilor economici prin actele de reglementare, nu au eviden iat o nr ut ire
a calit ii apelor subterane.
Analizele fizico-chimice efectuate de laboratorul S.G.A. Maramure la forajele
de observa ie din B.H.Some i B.H. Tisa, au scos n eviden unele dep iri ale
concentra iilor maxim admise la indicatorii amoniu, fier i mangan datorate n
principal fondului natural , practicilor agricole, precum i specificului economic al
jude ului (industrie extractiv i metalurgic ).
4.9. Obiective "i m suri privind aspectul polu rii apei
Sursele majore de poluare a apelor de suprafa n jude ul Maramure sunt
reprezentate de unit i de exploat ri miniere prin apele de min acide, cu con inut
de ioni de metale grele i s ruri solubile, unit i de prepararea/procesarea
minereurilor prin evacuarea apelor limpezite n iazuri de decantare cu con inut de
suspensii solide, ioni metalici i cianuri, precum i de hidrotransportul apelor de
min
i a sterilului de flota ie/procesare asociat acestor unit i prin conducte de
lungimi apreciabile, pozate uneori de-a lungul unor cursuri de ap . Tehnologiile i
instala iile de epurare existente nu asigur performan ele necesare pentru

45

respectarea legisla iei n vigoare, n special n ceea ce prive te concentra iile de ioni
metalici i substan e minerale solubile. Prin retehnologizarea sta iilor de epurare ape
min n func iune, apar innd de S.C. Conversmin S.A. i prin realizarea celorlalte 7
sta ii de epurare ape de min prev zute n avizele din Planurile de ncetare a
activit ii s-ar rezolva n bun m sur problema epur rii apelor de min , avnd ca
effect mbun t irea calit ii apelor de suprafa .
Din activit ile menajere rezult ape uzate care prin debite i caracteristici
reprezint surse de poluare a cursurilor de ap . Dezvoltarea urban asociat cu
cre terea nivelului de trai al reziden ilor va conduce la cre terea debitelor de ape
uzate menajere att din localit ile urbane, ct i din localit ile rurale. La ora
actual sunt n curs de derulare prin diferite programe (ISPA, SAPARD) lucr ri de
reabilitare i extindere a re elelor de canalizare i a sta iilor de epurare n
municipiile, ora ele i comunele din jude . Scopul final al acestor lucr ri este o mai
bun colectare i tratare a apelor uzate or ene ti, precum i mbun t irea
parametrilor de calitate ai apelor de suprafa .
Concluzii
Evolu ia calit ii apelor nu relev diferen e semnificative fa de anul precedent.
Calitatea apelor n sec iunile urm rite sistematic, prezint mbun t iri sau nr ut iri
periodice, n func ie de modul de func ionare a sta iilor de epurare existente, de lipsa
sta iilor de epurare n unele cazuri, de volumul apelor uzate evacuate, de debitele
cursurilor de ap la un moment dat. Calitatea apelor este influen at n mod
determinant de evacu rile de ape de min , epurate necorespunz tor sau chiar
neepurate.
Trebuie men ionat faptul c la unele cursuri de ap , datorit fondului natural,
sunt indicatori cum ar fi Zn i Mn care nregistreaz concentra ii ridicate, f r ca
sec iunele respective s fie afectate de surse de poluare.
La ora actual sunt n curs de derulare prin diferite programe (ISPA, SAPARD)
lucr ri de reabilitare i extindere a re elelor de canalizare i a sta iilor de epurare n
municipiile, ora ele i comunele din jude .

46

S-ar putea să vă placă și