Sunteți pe pagina 1din 32

UNIVERSITATEA NA IONAL DE AP RARE CAROL I

Centrul de Studii Strategice de Ap rare i Securitate

CONFERIN A TIIN IFIC INTERNA IONAL

STRATEGII XXI
CU TEMA:

COMPLEXITATEA I DINAMISMUL
MEDIULUI DE SECURITATE
22-23 NOIEMBRIE 2012, BUCURETI

Vol. 1

Coordonatori:
Dr. Cristian B HN REANU
Dr. Mirela ATANASIU

EDITURA UNIVERSIT

II NA IONALE DE AP RARE CAROL I


BUCURETI, 2012

COMITET TIIN IFIC


-

Prof. univ. dr. Teodor FRUNZETI, Universitatea Na ional de Ap rare Carol I, Romnia
Prof. univ. dr. Ion ROCEANU, Universitatea Na ional de Ap rare Carol I, Romnia
CS II dr. Petre DU U, Universitatea Na ional de Ap rare Carol I, Romnia
Lect. univ. dr. Bogdan AURESCU, Universitatea din Bucureti, Romnia
Prof. univ. dr. Silviu NEGU , Academia de Studii Economice, Romnia
Prof. univ. dr. Rudolf URBAN, Universitatea de Ap rare, Cehia
Prof. univ. dr. ing. Pavel NECAS, Academia For elor Armate, Slovacia
CS II dr. Alexandra SARCINSCHI, Universitatea Na ional de Ap rare Carol I, Romnia
CS III dr. Cristian B HN REANU, Universitatea Na ional de Ap rare Carol I, Romnia
CS dr. Mihai-tefan DINU, Universitatea Na ional de Ap rare Carol I, Romnia
ACS Cristina BOGZEANU, Universitatea Na ional de Ap rare Carol I, Romnia

COMITET ORGANIZATORIC
-

CS II dr. Petre DU U
Dr. Irina T TARU
Dr. Mirela ATANASIU
Dr. George R DUIC
Daniela R PAN
Doina MIHAI
Marioara PETRE-B JENARU

COPYRIGHT: Sunt autorizate orice reproduceri, f r perceperea taxelor aferente, cu


condi ia preciz rii sursei.
Responsabilitatea privind con inutul revine n totalitate autorilor.

ISSN: 1844-3095
ISSN-L: 1844-3087978-973-663-856-5 (varianta CD)
2

CUPRINS

SEC IUNEA 1: ASPECTE NOI N EVOLU IA MEDIULUI


DE SECURITATE INTERNA IONAL.................................................... 7
NATO N ACTUALUL MEDIU DE SECURITATE. OBIECTIVE
STRATEGICE ............................................................................................................. 9
Dr. Sorin IOAN
PARADIGME I ABORD RI ALE SECURIT
Dr. Gabriel GABOR

II INTERNA IONALE.......... 19

TIIN -TEHNOLOGIE-INOVA IE I COMPETITIVITATE


PENTRU SECURITATE .......................................................................................... 40
Dr. Alexandra SARCINSCHI
RISCURI I AMENIN RI LA ADRESA MEDIULUI INTERNA IONAL
DE SECURITATE N CONTEXTUL CRIZEI ECONOMICE GLOBALE.
OPORTUNIT I PENTRU ROMNIA .................................................................. 51
Dr. Iulian POPA
IMPACTUL STATELOR EMERGENTE ASUPRA CENTRELOR
DE PUTERE REGIONALE I INTERNA IONALE ............................................ 63
Sever ZANC
George SAS
FUNDAMENTELE PROTEC IEI INFRASTRUCTURILOR CRITICE ............ 76
Dr. Vasile BOGDAN
REALIZAREA PROTEC IEI INFRASTRUCTURILOR CRITICE ..................... 85
Dr. Vasile BOGDAN
INTEROPERABILITATEA STRUCTURAL I AC IONAL
A SISTEMELOR INFORMA IONALE MILITARE LA NIVEL
NA IONAL I AL ALIAN ELOR MILITARE....................................................... 94
Neacu DUMITRU
TENDIN E I OP IUNI DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI
INFORMA IONAL STRATEGIC PENTRU SPRIJINUL DECIZIONAL
AL AC IUNILOR MILITARE MODERNE .......................................................... 109
Neacu DUMITRU
METODE, TEHNICI I INSTRUMENTE CE POT FI UTILIZATE
PENTRU EFICIENTIZAREA COOPER RII N CADRUL
COMUNIT II NA IONALE DE INFORMA II............................................... 122
Dr. Visarion NEAGOE
Nicuor MOLDOVAN
3

PROVOC RI LA ADRESA MEDIULUI CONTEMPORAN


DE SECURITATE.................................................................................................... 131
Liviu IONI
ABORD RI DE MARKETING N SISTEMUL RECRUT RII
I SELEC IEI PERSONALULUI MILITAR DIN ARMATA
REGATULUI UNIT AL MARII BRITANII........................................................... 143
Dr. Mihai Bogdan ALEXANDRESCU
RECRUTAREA I SELEC IA RESURSELOR UMANE N CADRUL
FOR ELOR MILITARE CANADIENE ................................................................ 151
Dr. Mihai Bogdan ALEXANDRESCU
PUNCTE DE VEDERE PRIVIND DIMENSIUNEA INTELLIGENCE-LUI
SECURIT II INTERNA IONALE I NA IONALE ........................................ 157
Cristina CHIRIAC
EXPLOATAREA SURSELOR DESCHISE I DEZVOLTAREA
CUNOATERII / N ELEGERII........................................................................... 163
Mircea MOCANU
NOUL SISTEM DE SALARIZARE DIN ROMNIA N CONDI IILE
CRIZEI ECONOMICE MONDIALE ..................................................................... 174
Ion VASILE
EXTINDEREA SECURIT II DIN SUD-ESTUL EUROPEI
SUB IMPACTUL INTELLIGENCE-ULUI POLITIC .......................................... 185
Valentin-Bogdan D NIL
SUBSISTEM SOFTWARE PENTRU ADMINISTRAREA LA DISTAN
A UNUI ECHIPAMENT CRIPTOGRAFIC .......................................................... 193
Gheorghe GUIMAN
Daniel HRI CU
Ionu R DOI
ORGANIZAREA ACTIVIT ILOR PERSONALULUI MILITAR PE BAZA
FUNDAMENTELOR ERGONOMIEI ................................................................... 200
Dr. Tania STOEAN
EFECTELE APLIC RII SANC IUNILOR DISCIPLINARE
N ORGANIZA IA MILITAR .............................................................................. 204
Dr. Tania STOEAN
CADRUL JURIDIC DE COOPERARE INTERNA IONAL
N DOMENIUL PROTEC IEI CIVILE ............................................................... 210
Dr. Constantin IORDACHE
Ioan NI IC
4

CONTEXTUL APARI IEI DIPLOMA IEI AP R RII


I IDENTIFICAREA ARIEI SALE DE RESPONSABILITATE ........................ 221
Sorin FETIC
ASPECTE COMUNICA IONALE ALE BISERICII ORTODOXE ROMNE
PRIVIND CONSILIEREA PASTORAL N ARMATA ROMNIEI ................. 228
Constantin BRATU

SEC IUNEA 2: ECHILIBRUL DE PUTERE N CONTEXTUL


EVOLU IILOR RELA IILOR INTERNA IONALE .........................235
PREDICTIBILITATEA N SECURITATE NA IONAL A ROMNIEI DILEM SAU POSIBILITATE?............................................................................ 237
Dr. Vasile ROMAN
PROBLEMA SECURITIZ RII N RELA IILE INTERNA IONALE
O ABORDARE CONSTRUCTIVIST ................................................................... 249
Dr. Ioan CR CIUN
GLOBALIZAREA, NOUA REALITATE MONDIAL ......................................... 254
Dr. Eugen B D LAN
Costin-M d lin ZOTOI
IMPORTAN A PIE ELOR EMERGENTE I ROLUL PLATFORMELOR
DE EXPORT ALE ROMNIEI PENTRU ZONELE NON-UE ........................... 263
Adrian-Marius DOBRE
STRATEGIA LIBERT II NOUA STRATEGIE A SUA
PENTRU LUMEA ARAB ..................................................................................... 273
Dr. Richardo NEDELA
ARMATA ROMNIEI I TRANSFORMAREA EI PENTRU A R SPUNDE
EXIGEN ELOR MEDIULUI DE SECURITATE ACTUAL............................... 283
Dr. Dorin Marinel EPARU
PROGRAMUL NUCLEAR IRANIAN I DINAMICA SECTORULUI
MILITAR N CADRUL COMPLEXULUI DE SECURITATE
AL STATELOR ARABE DIN ZONA GOLFULUI PERSIC................................ 288
Eugen LUNGU
DE LA HARD POWER LA SOFT POWER. PUTEREA INTELIGENT .......... 300
Dr. Silviu NEGU
Dr. Marius-Cristian NEACU

PROBLEMATICA SECURIT II MEDIULUI CA VARIABIL


STRATEGIC N EVOLU IA MEDIULUI DE SECURITATE
INTERNA IONAL .................................................................................................. 311
Dr. Francisc TOB
ARHITECTURA SISTEMULUI DE COMAND I CONTROL
N OPERA IILE GRUP RILOR DE FOR E DE NIVEL OPERATIV............. 324
Niculai - Tudorel LEHACI
ORGANIZAREA SISTEMULUI DE COMAND I CONTROL
N CONFLICTELE MILITARE DESF URATE N TEATRELE
DE OPERA II DIN IRAK I AFGANISTAN ....................................................... 334
Niculai - Tudorel LEHACI
AMENIN RI, PROVOC RI I RISCURI LA ADRESA SISTEMELOR
DE COMUNICA II UNIFICATE PROVENITE DIN SPA IUL
CIBERNETIC MODERN ....................................................................................... 340
Daniel BR TULESCU
CERIN E I OPORTUNIT I PENTRU ASIGURAREA
INTEROPERABILIT II SISTEMELOR DE COMUNICA II UNIFICATE
N OPERA IILE MILITARE DE COALI IE ...................................................... 344
Daniel BR TULESCU
FORME DE VIOLEN
NEREGLEMENTATE N DREPTUL
INTERNA IONAL UMANITAR............................................................................ 349
Cristina TEFAN
PAVILIONUL DE COMPLEZEN FACTOR DE RISC N MEDIUL
DE SECURITATE.................................................................................................... 361
Dr. Andrian Sirojea MIHEI
CELE PATRU LIBERT I I DIMENSIUNEA CONCEPTULUI
DE SECURITATE N EUROPA............................................................................. 371
Dr. Grigore SILAI
Ovidiu Laurian SIMINA
INDEX DE AUTORI................................................................................................ 393

SECXIUNEA 1:
Aspecte noi n evoluYia mediului
de securitate internaYional

CELE PATRU LIBERT I I DIMENSIUNEA


CONCEPTULUI DE SECURITATE N EUROPA
Dr. Grigore SILAI*
Ovidiu Laurian SIMINA**
Motto:
Lumea nu este nici unipolar , nici multipolar i nici haotic
ci toate trei n acelai timp.
Rezumat: Topic of political, media and academic debates, the security is ubiquitous in
everyday concerns of individuals as well as states and other actors of international relations, both
in Europe and in other areas. Touching all aspects of life, security is a complex and
multidimensional concept. European Union, an economic union whose essence is the Single
Market, is based on ensuring the four freedoms of movement: of persons (including employees),
services, capital and goods. Exercise of freedom generates multiple effects on security, particularly
on the economic and social ones, creating a vicious circle. The freedoms include the freedom of
movement for (il)legal migrants or persons involved in serious cross-border crime such as human
trafficking or terrorism. And free movement of capital or the establishing of transnational
companies within the EU can generate criminal activity or other negative manifestations. The
paper aims to highlight the manifestation of this vicious circle and its implications on the
functioning of the EU as an area of freedom, security, justice and welfare, in the global security
environment: we do not intend to suggest solutions but to put issues under scientific debate, using a
new approach.
Cuvinte-cheie: Uniunea European ; liber
bun stare i func ionalitate; cerc vicios.

circula ie; libertate, securitate i justi ie;

Introducere. Securitate Libertate Securitate


Subiect a numeroase dezbateri politice, mediatice i academice, conceptul de
securitate este omniprezent n preocup rile cotidiene ale indivizilor ca i ale statelor
i altor actori ai rela iilor interna ionale, att n Europa ct i n alte spa ii. Atingnd
toate aspectele vie ii, securitatea a devenit un concept complex i multidimensional.
Dar n mod paradoxal, n timp ce toat lumea vorbete despre securitate1, doar un
num r foarte mic este format din cei ce se ntreab ce este securitatea n realitate?.
nc nu exist o defini ie consensual a securit ii. Definirea securit ii poate
mbr ca dou moduri: ntr-un mod foarte general i condensat, respectiv conferindu-i
un con inut larg i f r ndoial mai complex. Aceasta a doua semnifica ie a fost
adoptat n m sura n care conceptualizarea securit ii a permis s se exploreze
dezbaterile declanate de politica de securitate a Uniunii Europene, care este definit
*

Profesor universitar doctor, Profesor Jean Monnet, Profesor Emerit, Universitatea de Vest din
Timioara, Centrul European de Excelen Jean Monnet.
**
Comisar de poli ie, Ministerul Administra iei i Internelor, Direc ia General Management
Opera ional, i doctor n economie, Universitatea de Vest din Timioara, Facultatea de Economie
i Administrare a Afacerilor; contact: ovidiu.simina@migratie.ro.
1
Securitate termen preluat din domeniul politico-militar = siguran a, lipsa de team .
371

prin Tratatul de la Amsterdam ca fiind un spa iu2 de libertate, securitate i justi ie.
Conceptul de securitate, dei este foarte utilizat n prezent, este foarte pu in analizat,
deoarece el antreneaz o serie de dificult i analitice. n primul rnd pentru c el este
un termen dual: securitatea nseamn nu numai c eti liber (ai sc pat, teai eliberat)
de un pericol, dar sugereaz i faptul de a avea un mijloc, instrument de a evita sau
limita pericolul. Securitatea economic 3, social , a locurilor de munc , de mediu,
energetic sau alimentar , constituie diferite aplica ii ale conceptului de securitate la
diferite domenii i nu concepte distincte.
Se sus ine faptul c nt rirea m surilor de securitate reduce libert ile i
drepturile. Dar totdeauna s-a argumentat i nu f r ndrept ire c nt rirea m surilor
de securitate nu se face de dragul securit ii, ci tocmai pentru a putea proteja i
promova libertatea. Montesquieu este citat ca afirmnd faptul c libertatea este
dreptul de a face ceea ce permit legile. Dar securitatea n sine nseamn libertate?
R spunsul la aceast ntrebare trece prin func iile securit ii. Securitatea ne nva s
identific m un pericol (o amenin are), cum ar fi de exemplu: terorismul, gripa aviar
sau cea porcin , dependen a energetic , dar i s definim, n acelai timp, mijloacele
necesare pentru a face fa pericolului ap rut.
Securitatea este definit i prin opozi ie cu insecuritatea, avnd astfel o
conota ie negativ cnd se opune insecurit ii, dar i un sens pozitiv, cnd este
considerat un mijloc de a men ine integritatea teritoriului na ional i a institu iilor
acceptate. Al ii definesc securitatea n leg tur cu amenin rile asupra indivizilor i
asupra institu iilor. De asemenea este definit ca o lips (absen ) a amenin rilor
asupra valorilor fundamentale. Un asemenea punct de vedere este considerat a fi un
punct de vedere obiectiv. O privire subiectiv trateaz securitatea ca absen a fricii
(lipsa temei, adic nu apare teama) c aceste valori pot fi amenin ate, deci nu exist
insecuritate.
Conceptul de securitate este contestat i n m sura n care el face obiectul
contest rii se cunosc mai multe semnifica ii: securitatea na ional presupune
existen a statului i capacitatea acestuia de a-i exercita puterea pe un anumit
teritoriu; securitatea colectiv , bazat pe cooperare interstatal i interdependen
n rela iile interna ionale; securitate uman , care privete satisfacerea nevoilor
primare ale indivizilor i pune n cauza primordialitatea acordat statului i
2

Spa iu ntr-un limbaj mprumutat din topologie, spa iul economic se definete prin rela iile
economice care exist ntre elemente economice (Fr. Perroux). Potrivit lui Perroux, spa iul
economic se caracterizeaz prin trei elemente: stabilete prin plan, programe i ac iuni (con inut de
plan sau de spa iu plan); exprima o putere este un cmp de for e (spa iu ca un cmp de forte); este
un ansamblu omogen (spa iu ca un ansamblu omogen). Diversele grupuri care constituie acest
spa iu trebuie s se simt integrate n acest spa iu att n ceea ce privete activit ile, ct i oamenii
(limb , ras , etc.). Prin aceste trei caracteristici, spa iul economic este un ansamblu coerent de
func ii economice pe un teritoriu. No iunea de spa iu economic se poate aplica unei ntreprinderi,
unui ora sau unei na iuni i unui spa iu integrat plurina ional. Spa iul economic na ional nu
coincide n mod necesar cu teritoriul na ional juridic.
3
Securitatea economic men inerea anumitor nivele ale bun st rii i puterii, prin acces la resurse,
finan e i pie e. Azi, securitatea i bun starea sunt interconectate. Integrarea urm rete bun starea i
dezvoltarea regional . O integrare reuit solicit o politic economic bine coordonat .
372

ap rarea sa pentru a realiza securitatea societal care se refer la identitate, cultur


i la supravie uirea societ ii n fa a condi iilor schimb toare i la amenin rile reale
sau probabile. Rezult astfel c securitatea are mai multe semnifica ii, avnd o
valoare relativ , tributar culturii na ionale, tradi iilor, concep iilor i op iunilor
politice precum i op iunilor teoretice adoptate de c tre diferi i autori. De aici rezult
i r spunsul la ntrebarea privind congruen a securit ii i libert ii. Conform
abord rii lui Baruch Spinoza i Georg W.F. Hegel (exprimare preluat ulterior de
Karl Marx i Georgi Valentinovich Plehanov i dobndind putere de aforism),
libertatea este necesitatea n eleas , iar libertatea ca necesitate n eleas implic i
ideea de securitate: sunt liber n spa iul acoperit de securitate; sunt liber i nu sunt
amenin ri asupra mea.
Sistemul de securitate european de ine elemente constitutive interconectate,
printre care se num r cu rol major cele economice, politico-militare, energetice i
climatice. Uniunea European , ca uniune economic a c rei esen este Pia a Unic ,
este fundamentat pe asigurarea celor patru libert i de circula ie: a persoanelor
(inclusiv a lucr torilor), libertatea de stabilire libertatea de a oferi servicii, libera
circula ie a bunurilor i libera circula ie a capitalurilor. Problematica modului n care
func ioneaz cele patru libert i fundamentale vizeaz modul de derulare a
proceselor: cercul virtuos sau cercul vicios al libert ilor.
Cercul virtuos al celor patru libert i presupune o libertate i mobilitate care are
ca rezultat derularea unor fenomene cu beneficii superioare, libertatea duce la mai
bine i mai bine. Din contr , cercul vicios al celor patru libert i constat faptul c
situa ia se nr ut ete n urma utiliz rii libert ilor, economia stagneaz sau este n
regresie, n timp ce oamenii (lucr torii) pleac , aleg emigra ia ca solu ie de via .
Exercitarea libert ilor genereaz multiple efecte asupra securit ii, n mod deosebit
asupra celei economice i sociale, crendu-se un cerc vicios: cele patru libert i
nseamn i libertatea de circula ie a migran ilor (i)legali sau a persoanelor implicate
n activit i infrac ionale grave cu caracter transfrontalier, cum ar fi traficul de
persoane sau terorismul. Iar libera circula ie a capitalurilor sau stabilirea companiilor
transna ionale pe teritoriul comunitar pot genera activit i infrac ionale sau alte
manifest ri cu caracter negativ, propagate global, transfrontalier.
Lucrarea i propune tocmai a scoate n eviden manifestarea acestui cerc
vicios i implica iile lui asupra func ion rii Uniunii Europene4 ca spa iu de libertate,
securitate, justi ie i bun stare, n contextul global al mediului de securitate:
securitatea n condi iile libert ii de circula ie a lucr torilor i persoanelor, a libert ii
de stabilire i de prest ri de servicii, respectiv raportul dintre atribuirea de
suveranitate i dinamica capacit ii Uniunii Europene de a asigura (proteja)
securitatea economic a statelor membre ntr-un spa iu l rgit (ecua ia Spa iu
Securitate Putere).
Subliniem faptul c la acest moment nu inten ion m identificarea (oferirea)
unor solu ii general valabile pentru problematica distorsiunilor implicate de cercul
4

Uniunea European o uniune de 27 de state cu aproape 500 milioane de cet eni: un actor
regional ce urm rete mbun t irea capacit ii de a asigura securitatea economic na ionala,
regional i interna ional (securitate statal i securitate uman ).
373

vicios al celor patru libert i i rela ia cu conceptul european al securit ii, demersul
nostru urm rind doar stimularea dezbaterii tiin ifice asupra unui subiect pe care l
consider m de maxim interes, dar care reprezint totodat o noutate ca abordare n
mediul academic.
1. Libertatea i securitatea n Uniunea European , n ecua ia SPA IU
PUTERE
Libertatea este aadar o necesitate n eleas . n elegerea libert ii este n strns
leg tur cu existen a i n elegerea securit ii, care poate fi realist sau idealist .
1.1. n elegerea realist i idealist a securit ii
n elegerea realist a securit ii este centrat spre stat. Statul este obiectul
vizat de securitate, care se reduce de fapt la o problem de protec ie i de ap rare. n
aceast modalitate, securitatea este conceput ca un r spuns la amenin rile existente
i la care statul trebuie s r spund (acesta este obligat s r spund ). Legat de
n elegerea realist este n elegerea geostrategic i geopolitic , care studiaz n mod
esen ial leg turile ntre spa iu i raporturile de for (inclusiv militar ) permi nd
statului s asigure controlul spa iului s u att n interior, ct i n exterior, pe plan
interna ional. n acest concept securitatea este considerat ca derivnd din puterea
statului i ca un indicator al succesului strategic al statelor n competi ia lor
economic i militar . Dar ntr-o lume n care num rul companiilor multina ionale
este n continu cretere i n care Internetul d natere unor comunit i virtuale
extinse, puterea tinde s devin pluridimensional , iar factorii alt dat decisivi, cu ar
fi for ele armate (puterea dur ) sau resursele economice locale5, i pierd importan a.
n elegerea idealist a securit ii este centrat pe individ. Aceast n elegere
s-a dezvoltat dup al Doilea R zboi Mondial i acord primordialitate individului,
drepturilor sale i libert ilor sale, eviden iind natura uman conflictual n mod
natural, de unde decurge nevoia de securitate. Sus in torii acestui demers (denumit
Studiile P cii) sunt convini de posibilitatea progresului pe calea cooper rii
interna ionale ntre state n cadrul institu iilor interna ionale pentru securitatea
indivizilor.
Dup vrsta de aur de la nceputul R zboiului Rece, importan a teoriei
securit ii a cunoscut o faz de declin la momentul cnd a nceput destinderea ntre
cele dou blocuri (superputeri). Problematica s-a relansat la nceputul anilor `70 cnd
destinderea s-a sfrit. Dup ncetarea R zboiului Rece, s-a crezut c va ap rarea o
relaxare n domeniul cercet rilor pentru securitate, dar rapid au ap rut alte
amenin ri: globalizarea, companiile transna ionale, terorismul, emergen a unor noi
temeri (sfritul civiliza iilor, balcanizarea), toate acestea au favorizat relansarea
studiilor despre securitate, dar ntr-un nou context.

Al turi de politic , economia reprezint puterea blnd , la care i putem ad uga, n contextul
conceptului extins de securitate, i noua mobilitate a for ei de munc n context comunitar.
374

1.2. Securitatea, obiectiv politic. Securitatea absolut i relativ .


Securitatea economic i a spa iului. Uniunea Europeana SPA IU i PUTERE
Securitatea a devenit un obiectiv politic specific la concuren cu alte obiective,
mai ales dep irea crizei de resurse, respectiv lupta pentru resurse energetice. Se
consider c nu exist dect securitate relativ , dar i c securitatea este o problem
prin ea ns i i datorit unei amenin ri. Dac securitatea se bazeaz pe percep ia
unei amenin ri la care r spunde o voin de a se proteja, atunci o provocare din acest
domeniu pentru Uniunea European , din partea oricui ar veni, este aceea de a face
fa amenin rii6.
Dimensiunea arhitectural a securit ii europene se axeaz pe stabilirea
coeren ei fiec rei componente a securit ii, precum i pe complementaritatea
acestora. Uniunea European este o uniune de state i nu de persoane, fiind o
organiza ie interna ional i totodat suprana ional i interguvernamental , primind
denumirea curent prin Tratatul de la Maastricht (1993) care completeaz i cuprinde
Comunitatea European
(CE), denumit anterior Comunitatea Economic
European (CEE) i cunoscut de asemenea ca Pia Comun . Uniunea European
este o construc ie f r precedent n timp i spa iu care a nceput n anii `50 ai
secolului XX i nu a ncetat s evolueze n virtutea tratatelor adoptate. De la origini,
dou procese de fond unul de adncire (sporirea competen elor Uniunii Europene)
i altul de extindere n sensul sporirii num rului de membrii au marcat-o. Statele
fondatoare i cele care li s-au al turat de-a lungul proiectului european (ncepnd cu
anul 2007, Uniunea European num r 27 de membri, punnd n discu ie problema
asigur rii securit ii ntr-un spa iu l rgit) au consim it s nlocuiasc n parte
tradi ionala cooperare interguvernamental , n cadrul c reia fiecare stat este suveran
n decizii, cu organizarea unor institu ii suprana ionale cu propriile lor reguli juridice,
construc ia european r mnnd totui o structur politic bazat pe interese na ionalstatale.
Libert ile rezult din pace, unitate i egalitate (Borchardt 2010: 22). Conform
Tratatului de la Amsterdam, Uniunea European trebuie men inut i dezvoltat ca
un Spa iu de Libertate, Securitate i Justi ie. Ulterior s-a ad ugat i calitatea de
Spa iu de Bun stare. Crearea unui spa iu de libertate, securitate i justi ie a fost
decis pentru a permite cu adev rat libera circula ie a persoanelor pe teritoriul
Uniunii Europene i pentru a se putea ntreprinde ac iuni mai eficiente n lupta
mpotriva crimei organizate i a fraudei. Pornind de la principiul economic al liberei
circula ii a for ei de munc , legisla ia comunitar a implementat o serie de prevederi
care in n aceeai m sur de sfera drepturilor omului i de problematica securit ii
(R dulescu 2005: 73). Prin Tratatul de la Maastricht, domeniile legate de justi ie i
afaceri interne au fost incluse n Titlul VI al Tratatului (numit al III-lea Pilon), ceea
ce nsemna c deciziile erau luate conform procedurilor inter-guvernamentale. Prin
n acest context este important discu ia cu privire la informare i dezinformare, n scopul
elimin rii psihozei cu referire la o serie de pericole, care poate avea ca efect final coborrea
nivelului de dezbatere i analiz a aspectelor securiz rii/securit ii la un nivel sc zut (respectiv
aruncarea n derizoriu a problematicii securit ii i eliminarea subiectului de pe agenda
public /politic a celor ns rcina i cu asigurarea securit ii).
375
6

Tratatul de la Lisabona (intrat n vigoare la 1 decembrie 2009), sistemul celor trei


Piloni este anulat, iar cooperarea poli ieneasc i judiciar n materie penal este i ea
comunitarizat , f r s dispar protagonismul statelor membre n materie. Pentru
aceste sectoare este posibil interven ia statelor mai mult dect este de obicei permis
altor sectoare comunitarizate. Tratatul de la Lisabona amelioreaz capacitatea Uniunii
Europene de a ac iona n diverse domenii de prioritate major pentru Uniunea de azi
i pentru cet enii s i, precum libertatea, securitatea i justi ia (combaterea
terorismului sau lupta mpotriva criminalit ii). De asemenea promoveaz Europa
drepturilor, valorilor, libert ii, solidarit ii i siguran ei, precum i valorile
fundamentale ale Uniunii, introduce Carta drepturilor fundamentale n dreptul
primar european i prevede noi mecanisme de solidaritate, ncercnd s asigure o mai
bun protec ie cet enilor europeni n spa iul de libertate i de securitate.
ncepnd cu anul 1985, un num r de state membre ale Uniunii Europene7 au
convenit s anuleze controalele persoanelor care treceau frontierele dintre
respectivele state, frontiere interne n cadrul Europei unite. Acest teritoriu a devenit
un spa iu f r frontiere interne, c p tnd denumirea de Spa iu Schengen. Statele
membre ale Acordului Schengen au introdus o politica comun n domeniul vizelor i
au convenit stabilirea unor controale eficiente la frontierele externe, iar sistemul
Schengen a devenit parte integrant a Tratatului Uniunii Europene.
Extinderea din 2004 i 2007 a pus din nou n dezbatere problema frontierelor
unei Uniuni Europene (acum cu 27 de state membre8), dar i sensul, durabilitatea i
sustenabilitatea proiectului european: con inutul conceptului de frontier european ,
mecanismul de asigurare a securit ii Uniunii Europene, capacitatea institu iilor
suprana ionale cu privire la securitatea extern a Uniunii, dar i rela iile specifice
dintre rile membre cu privire la libera circula ie a persoanelor9. Privit din punctul
de vedere al securit ii economice, putem aprecia faptul c extinderea Uniunii
Europene nu a sporit securitatea, ci dimpotriv a facilitat ngustarea conceptului de
securitate la nivelul statelor membre10. Astfel c poten ialul de protec ie al politicilor
comune este pus n discu ie, nu mai este eficient11.
Fran a, Germania, Belgia, Luxemburg i Olanda, c rora li s-au al turat progresiv alte state,
inclusiv cele care au devenit state membre ale Uniunii Europene n anul 2004.
8
Croa ia urmeaz a se al tura ca cel de-al 28-lea stat membru al Uniunii Europene la mijlocul
anului 2013, n condi iile ratific rii pn la acel moment a Tratatului de Aderare de c tre toate
Parlamentele celor 27 de state membre actuale.
9
n condi iile n care rela iile diplomatice dintre aceste state, n ciuda calit ii lor de state membre al
Uniunii Europene, sunt de tip clasic cu ambasade n fiecare dintre ele ceea ce complic asigurarea
securit ii.
10
A se vedea problematica securit ii economice i financiare a statelor membre i noua abordare a
conceptului posibilit ii falimentului statelor.
11
Dar Uniunea European , la rndul s u, mai este ea eficient ? Se consider c Uniunea European
trebuie s r spund la trei imperative majore: necesitate, eficien i legitimitate. Legitimitatea, n
contextul crizei economice i a necesit ii institu ionale de regndire a modului de func ionare al
Uniunii, pare s fie pierdut . Pe de alt parte, eficien a Uniunii Europene pare s fie foarte sc zut
(dac se pune problema ca unele state membre s intre n faliment, fiind nevoie de sprijinul
Uniunii). Dac legitimitatea este pierdut iar economia sa nu este eficient , se pune ntrebarea: mai
este Uniunea European necesar ?
376
7

Construc ia european s-a derulat de la nceput sub umbrela protectoare de


securitate a SUA (la ad postul asigur rii americane de securitate materializate
ncepnd din 1949 n NATO: SUA garant al securit ii europene?). Cu dispari ia
riscului confrunt rilor militare n Europa la sfritul r zboiului din Iugoslavia i n
contextul general al rela iilor geopolitice la nivel regional/european la nceputul
noului mileniu, garan ia de securitate american (via NATO) nu a ncetat s existe,
dar nu mai joac acelai rol i nu mai ocup acelai spa iu12. Rolul de garant a devenit
rezidual pentru statele europene, care se afl ntr-un proces de redefinire a statutului
propriu de garant al securit ii, similar celui de garant al libert ii i al bun st rii
pentru statele din sfera de interes geopolitic (statele acoperite de Politica European
de Vecin tate i din ce n ce mai pregnant cele c rora li se adreseaz misiunile i
opera iunile civile vizate de Uniunea European prin a sa Politic Comun de
Securitate i Ap rare).
2. Raportul dintre atribuirea de suveranitate i dinamica capacit ii
Uniunii Europene de a asigura securitatea economic i social a rilor membre
Mecanismul de adncire al Uniunii Europene amintit anterior nu este altceva
dect delegarea de suveranitate. Statele membre consimt la delegarea de suveranitate
n favoarea institu iilor independente suprana ionale, care reprezint interesele
comunitare prin Comisia European , interesele na ionale prin Consiliul Uniunii
Europene (unde sunt reprezentate statele) i interesele cet enilor prin Parlamentul
European, adncirea constnd n aplicarea a dou principii (i tocmai aceast
combina ie a jucat i joac un rol esen ial n procesul de integrare13 european :
Aplicarea uniform a dreptului european: dreptul european (Tratatele Uniunii
Europene i legile adoptate de c tre institu iile comunitare) are o aplicabilitate
direct , uniform pe tot teritoriul european, aplicarea normelor europene fiind
efectuat de c tre magistra ii (judec torii) na ionali, pentru asigurarea
respect rii reglement rilor europene;
Suprema ia dreptului european: tratatele i celelalte reglement ri europene
sunt superioare dreptului statelor membre (dac o reglementare na ional este
contrar unei reglement ri europene, cea na ional trebuie adaptat sau

Cu att mai mult cu ct NATO i-a ndreptat aten ia c tre oferirea garan iei de securitate
statelor care au intrat relativ recent n sfera de interes geostrategic (a se citi pur interes economic)
din Asia Central , Orientul Mijlociu i Nordul Africii, prin ini ierea sau sus inerea unor conflicte
pacificatoare, urmate de sus inute eforturi de stabilizare i reconstruc ie post-conflict, noul
concept mbr iat de NATO dup modelul european.
13
Integrare termen preluat din tiin ele exacte (matematic ) = regrupare, unificare sau articulare i
coordonare de elemente anterior separate, n vederea constituirii unui ansamblu coerent. No iunea
este folosit n mai multe contexte diferite.
377
12

suprimat )14. n aceast logic , dreptul comunitar nu poate fi incompatibil cu


cel na ional.
Suprema ia dreptului comunitar este progresiv , pe m sura transferului de
competen e de la state la Uniune (Caseta 1). Dreptul Uniunii Europene i dreptul
intern al diferitelor state membre apar ca sisteme autonome i distincte, chiar dac
sunt condi ionate de repartizarea competen elor stabilit i garantat de Tratate.
Caseta 1
Suprema ia dreptului comunitar
Rela ia dintre dreptul comunitar i dreptul na ional nu se bazeaz doar pe
principiul ierarhiei, ci i pe cel al competen elor. Aa stau lucrurile cel pu in n
doctrin , n practic func ionnd ns diferit, deoarece nu apar cu claritate
repartizate competen ele ntre Uniunea European i Statele membre; deciziile
adoptate de institu iile comunitare trebuie dezvoltate n conformitate cu ordinea
juridica na ional (ex. directivele europene). Deciziile adoptate de c tre institu iile
comunitare se pun n practic prin administra iile na ionale, conform ordinii lor
juridice; acquis-ul comunitar se pune n aplicare n interiorul fiec rui stat membru
prin norme na ionale de aplicare a acestuia. n practic , rela iile dintre dreptul
comunitar i cel na ional se bazeaz , n principal, pe principiul competentei, dei ar
trebui s se bazeze i pe cel al ierarhiei. Institu ia comunitar c reia i revine
aplicarea dreptului comunitar este Comisia, iar Consiliul este institu ia care adopt
actele normative ce dezvolt dreptul primar15.
Inexisten a unei administra ii comunitare teritoriale, dei exist una central ,
face s se recurg la aplicarea indirect a dreptului comunitar de c tre
administra iile na ionale. Cnd aplicarea dreptului comunitar corespunde
administra iilor na ionale, principiul este acela c acestea l aplic prin institu iile
proprii n acord cu normele lor procedurale. Acesta este principiul autonomiei
institu ionale i procedurale. Neexistnd un drept propriu de procedur , dreptul
comunitar se aplic n fiecare stat dup propriile norme procedurale. Acest aspect
poate da natere la paradoxuri, mai precis ca un drept comunitar omogen s aib
n cazul unei contradic ii ntre dreptul comunitar i vreun articol din Constitu iile statelor
membre, dreptul comunitar va fi suveran fa de cel na ional, conform Sentin ei 6(64)(29) a TJCE
din 15 iulie 1964. Pentru a evita astfel de probleme, prin declara ia Comisiei europene,
Parlamentului european din 1977 i declara ia efilor de stat i de guverne a statelor membre din
1978, se recunoate c nivelul de protec ie a drepturilor fundamentale pe care l acord dreptul
comunitar nu poate fi inferior celui pe care l acord constitu ia statelor membre.
15
n acest sens, art. 145 i 155 TCE arat : Consiliul va atribui Comisiei competen a de a executa
normele pe care le stabilete. UE respect egalitatea statelor membre n fa a tratatelor precum i
identitatea na ional , inerent structurilor lor fundamentale politice i constitu ionale, inclusiv n
ceea ce privete autonomia local i regional . Tratatul asupra Uniunii Europene (TUE), n
versiunea sa consolidat , Tratatul de la Lisabona, afirm principiul potrivit c ruia Uniunea
European se angajeaz s respecte autonomia local i regional n calitate de element de
identitate na ional a Statelor membre.
378

14

aplic ri eterogene i deci situa ii diferite n Uniunea European , ceea ce apare


incompatibil cu prevederile articolului 7 TCE. Aplicarea dreptului comunitar prin
intermediul normelor procedurale na ionale este posibil i corect atta vreme ct
nu se produc aplic ri neuniforme ale acestuia (deci lipsa discrimin rilor).
Silai et al.(2006)
2.1. Dezvoltarea rela iei dintre natura juridic comunitar i dreptul
interna ional, dreptul comunitar i dreptul interna ional, i efectele politicilor
economice europene n statele membre
Uniunea European se bazeaz pe Tratate interna ionale i este supusa
dreptului interna ional i conven ional, respectiv pe pluralitatea de rela ii juridice a
raporturilor dintre statele membre. Statele membre state suverane atribuie
sectoare importante ale suveranit ii lor na ionale institu iilor comunitare dotate cu
autonomie organic i func ional , dar influen at de statele membre. Statele membre
sunt suverane, exprimnd contradic ia fundamental a Uniunii Europene: de o parte,
men inerea suveranit ii statelor, pe de alt parte, asocierea prin transfer de
suveranitate n vederea realiz rii ac iunilor comune. Atribuirea exercit rii unor
drepturi suverane n favoarea Uniunii europene nu prejudiciaz tr s turile esen iale
ale statelor, nici nu estompeaz apartenen a acestora la comunitatea interna ional .
Respectul fa de suveranitate i independen a constituie o component esen ial a
rela iilor dintre statele membre i Uniunea European 16. Aceasta nu se substituie
regulilor dreptului interna ional i nici statelor membre. Uniunea European este o
uniune de state i nu o Uniune de comunit i infrastatale.
Procesul construc iei europene, conform tratatelor, implic continuarea
existen ei statului na ional. Uniunea European preia o parte important a func iilor
specifice puterii statale f r s le pun n pericol existen a acestora ca state. Membrii
Uniunii European ntre in ntre ei ns rela ii bazate pe dreptul interna ional (a se
vedea rela iile diplomatice dintre statele membre Uniunii Europene). Uniunea se
bazeaz pe tratate i nu numai pe Constitu ie. Nefiind subiect de drept interna ional n
detrimentul statelor membre, ci al turi de acestea, Uniunea European nu este
investit cu competen a de a stabili competen e. Institu iile comunitare au doar
competen e de atribu ii, astfel c nu pot exercita dect competen ele atribuite de state,
nu au atribu ii generale. Uniunea European nu poate favoriza autorit ile locale n
dauna celor centrale, pentru c nu ar respecta suveranitatea. n cazul Uniunii
Europene nu este vorba de neutralitate, ci de respect fa de suveranitatea statelor
membre, respectul reparti iei competen elor este fundamental (Caseta 2).

16

Uniunea European este n acelai timp un uria proces de negociere, toate problemele se
negociaz : o aren de negociere care asigur att interesele europene ct i cele na ionale. Uniunea
European este astfel o form foarte intens de multilateralism: cu ct mai mul i actori, cu att mai
multe probleme, cu att mai complex procesul multilateral. Cu ct integrarea european este mai
strns , cu att mai frecvente sunt conflictele poten iale dintre integra i. Preferin ele guvernelor
na ionale, ale actorilor subna ionali i ale institu iilor comunitare sunt transformate n politici
comune.
379

n domeniul deciziilor economice care afecteaz n mare m sur suveranitatea


na ional , cum ar fi fiscalitatea, redistribuirea veniturilor sau politica social , Uniunea
European joac doar un rol de sus inere a politicilor statelor membre, competen a
r mnnd de resortul rilor membre. Politicile europene de integrare (cum ar fi cele
n domeniul imigra iei) pot doar s stabileasc fundamentul cooper ri dintre state n
domeniile de mare sensibilitate la nivelul politicilor sociale. Uniunea European
sprijin ac iunile statelor membre de manierea de a face sistemele compatibile pentru
a permite marii pie e comune s func ioneze. n acest domeniu, Uniunea European
nu urm rete armonizarea ci compatibilizarea.
Caseta 2
Accentuarea fenomenului: nl n uirea politicilor economice comune n
Uniunea European sau Cine face ce?
Arhitectura institu ional i decizional a Uniunii Europene oscileaz ntre
confedera ie i federa ie, ntre suprana ionalitate i cooperare interguvernamental . Acest model original nu favorizeaz n mod deosebit n elegerea
repartiz rii competen elor ntre statele membre i Uniunea European . n fapt,
Uniunea European este un spa iu n interiorul c ruia politicile economice ale
rilor membre sunt strns corelate ntre ele i r spund la ntrebarea Cine face
ce?, presupunnd referirea la tratatele europene ap rute succesiv, precum i la
jurispruden a Cur ii de Justi ie. Anumite politici sunt comunitare sau
comunitarizate, adic apar in direct de Uniunea European i se interzice, n
consecin , orice interven ie na ional (competen a statelor membre este rezidual ).
Este cazul politicilor monetar , agricol , comercial i politicii concuren ei.
Paralel, alte politici (social i de s n tate, de ocupare, de cercetare-dezvoltare,
coeziune economic i social , de transport i altele) sunt att politici care au
r mas sub responsabilitatea statelor membre, ct i a institu iilor comunitare, ceea
ce nseamn competen e mp r ite i responsabilit i comune. Anumite politici au
r mas n exclusivitate la nivelul statelor na ionale membre, ac iunile europene fiind
sub form de sprijin. Aceast nl n uire a politicilor nu este de natur s
denatureze complexitatea sistemului politicilor europene, pentru c anumite politici
in de mai multe categorii.
Silai et al (2006), Vol. II. Politicile economice. Uniunea Economic i
Monetar
2.2. Uniunea European i securitatea economic i politic a statelor
membre
Uniunea European a fost fondat pentru a consolida securitatea economic i
politic a fiec rei na iuni europene ce va face parte din proiectul european. Economia
nu este dect un instrument pus n serviciul unui obiectiv politic integrarea politic
i constituirea na iunii europene.
380

Nevoia de apartenen la o zon , la un spa iu economic, social i politic mai


mare i mai puternic se manifest cu intensitate diferit la fiecare ar . Acest lucru
este direct propor ional n cele mai multe cazuri cu m rimea i for a rii respective.
Istoria a dovedit c dezvoltarea nu se realizeaz numai n spa iul na ional, ci ntr-un
cadru mult mai larg. Economiile deschise sunt ntotdeauna mai dinamice. ncadrarea
unui spa iu na ional n circuitul de valori specifice, regional i interna ional, chiar n
cazul n care aceasta s-a realizat n mod for at a condus n final la o cretere a
securit ii, a bun st rii sociale i economice, nt rindu-i prin aceasta pozi ia. Pentru
a-i valorifica mai bine propriul poten ial economiile na ionale au c utat ntotdeauna
la nivelul instinctiv parteneri pe o scar obiectiv l rgit . Uniunea European este
nucleul unei macro-regiuni ce ar trebui s r spund cel mai bine unei asemenea
tendin e. Indiferent de apartenen a economiei na ionale la subsistemele economiei
mondiale, voin a na iunilor este afirmat , nu numai direct ci i intermediar n
procesul de regionalizare ca o cale de globalizare a vie ii economice. Indiferent de
interesele tactice ale particip rii Romniei n alte organisme, subzist realitatea unei
economii conectate definitiv la structurile europene ntr-o modalitate att de certa
nct ea nu poate fi conceput n prezent n afara acestei structuri.
3. Analiza modului n care func ioneaz cele patru libert i: Cercul vicios
al celor patru libert i, boala i sfritul Uniunii Europene?
Aa cum men ionam i n partea introductiv a lucr rii, problematica modului
n care func ioneaz cele patru libert i fundamentale vizeaz modul de derulare a
proceselor: cercul virtuos sau cercul vicios al libert ilor. Al turi de libera circula ie a
bunurilor, libertatea de stabilire libertatea de a oferi servicii i libera circula ie a
capitalurilor, libera circula ie a persoanelor (libera circula ie a lucr torilor) constituie
una dintre cele patru libert i din cadrul pie ei interne i a politicilor comunitare la
nivelul Uniunii Europene. Aceste libert i fundamentale garanteaz oamenilor de
afaceri libertatea deciziilor, muncitorilor libertatea de a-i alege locul de munc i
consumatorilor libertatea de a alege ntre o cea mai larg varietate posibil de produse
(Borchardt 2010: 22). Libera circula ie a persoanelor n cadrul Comunit ilor
Europene a fost definit n Acordul Unic European (1987) drept una din cele patru
libert i fundamentale ale Pie ei Interne. Libera circula ie a persoanelor i eliminarea
controalelor la frontierele interne constituie o parte a unui concept mult mai larg, cel
de Pia Intern ce nu poate fi realizat n condi iile existen ei unor frontiere interne
i a restric ion rii circula iei indivizilor.
3.1. Libertatea de circula ie a for ei de munc mpiedicarea dezvolt rii
statelor de origine a fluxurilor migratorii
Libertatea de micare ine de legalitatea fenomenului. Dar am constatat c
migra ia legal genereaz o serie de riscuri att pentru statele Uniunii Europene17:
impactul demografic, evolu iile pe pia a locurilor de munc , dar i nt rirea
Observa ia este valabil i pentru Romnia, inclusiv n ceea ce privete siguran a statului, mai
ales dup aderare, prin efectele perturbatoare asupra principalelor domenii ale societ ii romneti.
381
17

economiei subterane, respectiv proliferarea criminalit ii. Exercitarea libert ilor


genereaz aadar multiple efecte asupra securit ii, n mod deosebit asupra celei
economice i sociale, crendu-se un cerc vicios. Pentru c manifestarea celor patru
libert i nseamn i libertatea de circula ie a migran ilor (i)legali sau a persoanelor
implicate n activit i infrac ionale grave cu caracter transfrontalier, cum ar fi traficul
de persoane sau terorismul (infiltrarea n statele europene a unor persoane implicate
n ac iuni extremist-teroriste ori racolarea migran ilor datorit n special situa iei
financiare critice a acestora n activit i infrac ionale de acest gen). De asemenea,
libera circula ie a capitalurilor sau stabilirea companiilor transna ionale pe teritoriul
comunitar pot genera la rndul lor activit i infrac ionale sau alte manifest ri cu
caracter negativ.
Cercul virtuos al celor patru libert i ine de mecanismul de ansamblu am
Uniunii Europene, presupunnd o libertate i mobilitate care au ca rezultat derularea
unor fenomene cu beneficii superioare, libertatea duce la mai bine i mai bine. Din
contr , cercul vicios al celor patru libert i constat faptul c situa ia se nr ut ete
n urma utiliz rii libert ilor, economia stagneaz sau este n regresie, n timp ce
oamenii (lucr torii) pleac , aleg emigra ia pentru munc ca solu ie de via .
n studiul s u, Hanson (2000) vorbete despre prosperitatea i libertatea
economic , ca un cerc virtuos, sco nd n eviden leg tura dintre libertatea
economic pentru ntreprinz tori, n func ie de regimul politic, i prosperitatea
na iunilor, respectiv venitul per capita. Afluen a promoveaz libertate economic , n
timp ce s r cia incub revolu ii i manifest ri anti-pia (Hanson 2000: 525).
Cercet rile pe care se bazeaz studiul amintit fac de asemenea referire la o spiral
virtuoas a libert ii economice i venitului n lumea n dezvoltare. Iar limit rile cu
privire la libertatea pie elor i modul de desf urare a activit ilor economice n
favoarea interven ionismului statului n pia duce la riscul ntreruperii acestui ciclu
virtuos al libert ii economice i prosperit ii, nlocuindu-l n cel mai r u caz, cu un
ciclu vicios al represiunii i s r ciei (Hanson 2000: 526-527).
Libertatea de circula ie a lucr torilor (n context european/interna ional)
sprijin statele s elimine presiunea de pe pia a muncii local , scade rata omajului,
pune o presiune n sensul creterii veniturilor i crete rata remisiilor pentru statele de
origine a fluxurilor de migra ie pentru munc . Dar totodat apar influen e negative n
sensul lipsei ocup rii, apari ia problemelor de ordin demografic i creterea migra iei
creierelor (brain drain) (Thaut, 2009). M sura libert ii este cel mai bine descris de
calitatea investi iilor, climatul de afaceri, taxele sc zute, politici monetare solide,
deschidere c tre pie ele interna ionale, respectiv orice ac iuni care promoveaz i
sus in creterea i dezvoltarea. Cu ct mai liberal este regimul economic, cu att mai
rapid este creterea economic subsecvent (Hanson 2000: 528). Rela ia implic o
cretere a veniturilor n respectivele state cu politici economice liberale. Problema
apare n situa iile n care politicul nu reuete s evolueze la fel de rapid precum
pie ele i economia, sistemele politice nu reac ioneaz la fel de repede condi iilor
economice ap rute precum pie ele n cazul liberaliz rii politicilor (Hanson 2000:
528). De asemenea, mai este subliniat faptul c n momentul apari iei unor restric ii,
n ideea de a reduce efectele crizei economice, restric iile nu fac altceva dect s
382

adnceasc criza economic , s o intensifice i s o prelungeasc (Hanson 2000:


529).
Analiza situa iei economice la nivelul Uniunii Europene n contextul crizei
globale i implica iile acesteia cu privire la fluxurile de migra ie, respectiv a
consecin elor sociale i economice pentru statele europene, inclusiv pentru Romnia,
este la acest moment foarte important , avnd n vedere faptul c securitatea
economic este diminuat pentru fiecare dintre membrii Uniunii Europene. n cadrul
cercet rii noastre am ncercat s afl m c rei categorii de ciclu trebuie s ne raport m
dac analiz m migra ia i echilibrul geostrategic actual la nivel Uniunii Europene
(incluznd situa ia i rela iile economice, situa ia i rela iile politice, pozi ia n
ierarhia statelor i importan a Romniei n Uniunea European ) n rela ie cu macrospa iile Euroatlantic i Eurasiatic. Am constatat aadar c Europa str bate o perioad
n care nu se mai aplic regulile clasice ale economiei migra iei for ei de munc
(tendin ele de migra ie pe traseele migra ie sud nord, semnificnd dinspre statele
s race spre statele bogate)18. Migra ia lucr torilor nu mai este rezultat al diferen ei
dintre cerere i ofert pe pia a for ei de munc , doar o problem de echilibrare a
cererii cu oferta, dezechilibrul pie ei muncii nu mai este condi ia fundamental : n
Europa, spa iu de libertate, securitate, justi ie i bun stare, oamenii merg dup
bun stare, nu dup salariu. Unde merge for a de munc apar tendin e de sc dere a
salariilor, dar n prezent, n lumea globalizat , for ele care influen eaz micarea
migratorie sunt altele. Globalizarea introduce o mare contradic ie: interna ionalizarea muncii nu ine pasul cu interna ionalizarea capitalului (Ureche, 2009).
n economia clasic , teoria sus ine faptul c munca pleac unde pleac
m rfurile (Ricardo), muncitorii urmeaz bunurile, munca fiind o for de echilibru.
Dar rile s race, neavnd minereuri i bunuri, export for de munc . n condi iile
actuale, nu mai este doar o problem de echilibrare a cererii cu oferta, dezechilibrul
pie ei muncii nu mai este condi ia fundamental pentru migra ie. n contextul
globaliz rii i mai ales a crizei, locuitorii caut locuri de munc , iar statele lor caut
lucr tori. Iar ciclul continu , cercul care pare c se nchide este de fapt o spiral
ascendent care nu face dect s ridice nivelul distorsiunilor din economie, adncind
dezechilibrele i s r cia.
Observa iile la nivel empiric arat c n perioada actual spaniolii se mut n
alte ri (n timp ce un milion de romni au emigrat c tre Peninsula Iberic ); la ieirea
la pensie, britanicii aleg tot mai mult Spania ca destina ie final pentru petrecerea
b trne ilor; italienii au nceput s migreze spre nordul Europei; la fel i grecii care
au nceput s caute locuri de munc n Peninsula Scandinav , n contextul crizei acute
din Grecia. Uniunea European este spa iul unde toate aceste fluxuri se ntretaie.
Criza global a redus extrem de mult posibilitatea de ocupare. Oamenii caut acum
locuri de munc pur i simplu, nu caut (doar) salarii mai mari.
Ceea ce se presupunea c se ntmpla n cazul migra iei romneti, se petrece
acum la nivel european. Se estima c romnii emigreaz pentru c nu g sesc locuri de
18

La nivel global se remarc tendin e de migra ie de tip sud-sud (din state s race c tre state s race,
cum ar fi state aflate n centrul Africii c tre cele aflate n Nordul continentului african, la rndul lor
state de origine a unor importante fluxuri de migra ie).
383

munc . Dar ei emigrau pentru salarii mai mari. Activit ile pe care le f ceau afar
se puteau face i n Romnia: chiar i acum exist disponibilitate de locuri de munc
pe pia a romneasc n activit i casnice, n agricultur sau n construc ii. Doar c se
ofer salarii mult sub nivelul celor din str in tate19. Cu alte cuvinte, romnii au plecat
pentru c erau n c utarea unor salarii mai mari, nu neap rat pentru c nu g seau
locuri de munc (nc nainte de criz , antierele romneti i desf urau activitatea
cu cet eni turci, chinezi, din Bangladesh sau alte zone; existau locuri de munc i
pentru romni, dar romni au refuzat s le ocupe, prefernd s emigreze pentru salarii
mai mari). Pe de alt parte, la acest moment, migrarea cet enilor europeni din sudul
spre nordul Europei nu ine de c utarea unor salarii mai mari, ci de c utarea propriuzis a locurilor de munc : datorit crizei, s-au nchis o serie de unit i de produc ie,
locurile de munc a disp rut, astfel c migra ia a fost considerat o solu ie de salvare.
Condi ia globaliz rii impune ca i for a de munc s se mite la nivel planetar.
Migra ia for ei de munc este rezultat al globaliz rii, dar n acelai timp munca ajut
la integrare i la adncirea globaliz rii. Teoria clasic a lui Smith si Ricardo trebuie
adus la zi, avnd n vedere faptul c ea nu mai corespunde din perspectiva
globaliz rii.
n epoca Uniunii Europene, bunurile i produc ia s-au deplasat spre Asia. n
mod normal, conform teoriei economice amintite, cet enii europeni, produc tori i
consumatori ai bunurilor respective, pn la un moment produse i consumate n
cuprinsul grani elor europene, ar trebui s se deplaseze dup bunuri i dup capitalul
care a dus bunurile pe alte pie e. Europenii nu ar pleca dup bunuri pentru c n alt
pia s-ar oferi venituri mai mari, ar urma bunurile pentru c produc ia acestora s-a
deplasat, a avut delocalizarea unit ilor de produc ie. Astfel c europenii au r mas
f r locuri de munc , ei nu mai sunt produc tori ai bunurilor europene, ei sunt doar
consumatori ai bunurilor europene care sunt produse de fapt n Asia. Dar Asia, la
rndul s u, este suprapopulat , nu permite migrarea europenilor afla i n c utarea
locurilor de munc . Avem astfel de a face cu o contradic ie: pentru prima oar nu se
mai respectarea regulilor economice clasice. Oamenii (lucr torii) nu pot migra dup
pia /economie pentru c existe bariere demografice, pia a for ei de munc a Asiei
este supra-aglomerat , iar competi ia pe respectiva pia este acerb . Competitivitatea
pie ei asiatice care a dus la transferul produc iei n acea zon ine i de costul
redus al for ei de munc . Dac ar migra, n condi iile n care ar putea ocupa locuri de
munc n economia Asiei, n dauna celor deja prezen i n zon , europenii ar trebui s
accepte salarii mult prea mici comparativ cu normele europene, chiar i pentru pie ele
din rile mai s race ale Europei, care se confrunt la acest moment cu valori mari ale
19

n prezent cel pu in la nivelul municipiului Bucureti mass-media semnaleaz c utarea de


ngrijitoare i bone pentru familii cu venituri medii i ridicate. Romncele prefer ns s lucreze ca
ngrijitoare i bone n ri precum Italia i Spania, astfel c pe pia a romneasc s-a ajuns la situa ia
angaj rii bonelor filipineze. Acestea primesc circa 300 euro pe lun (mult peste venitul pe care l
pot ob ine n Filipine), salariu considerat totui sc zut pentru romnce, care n Spania ob in sume
mai mult dect duble (efectund n fond aceeai activitate). La mod plastic, se poate spune c
bonele romnce din Spania nu ies din cas pentru doar 300 de euro, ct ob in la Bucureti bonele
filipineze.
384

omajului, respectiv cu pu ine oportunit i de angajare. Europenii din rile bogate ar


urma capacit ile de produc ie din rile s race, dac ar fi posibil.
Mijloacele de produc ie/firmele au p r sit pie ele europene i s-au deplasat
c tre Asia nu doar pentru c toate costurile care compun costul de produc ie,
respectiv pre ul final al produsului, cu implica ii asupra profitului firmelor, sunt mai
mici n spa iul Asiatic iar mna de lucru este foarte ieftin , abundent i preg tit
relativ bine. Dar politicile sociale de la nivelul Uniunii Europene, care au impus o
serie de restric ii privind salariul minim garanta, asigur ri sociale, taxe mari, au dus la
limitarea libert ii economice, respectiv la intrarea n ciclul / cercul vicios care nu
poate aduce, conform teoriei, dezvoltare i cretere economic .
Europenii urmaii popoarelor migratoare originare n majoritate din spa iul
asiatic sunt preg ti i, peste milenii s se ntoarc c tre Asia, urmnd aceleai
stimulente: dac pe vremea marilor migra ii, triburile c utau p mnturi pentru a le
lucra i p uni pentru animale, pentru ctigarea traiului zilnic, n zilele noastre
oamenii (europenii) caut pie e unde s foloseasc tehnologiile de produc ie moderne
i locuri de munc pentru ctigarea traiului zilnic. Veni i din Asia pentru o via mai
bun , conform standardelor de atunci, popula iile timpului prezent s-ar ntoarce n
Asia, pentru o via mai bun , conform standardelor de acum.
n acelai timp, este important s analiz m ce se ntmpl cu for a de munc
care beneficiaz de libertate de circula ie, stabilire, conform normelor Uniunii
Europene. Nu toate statele Uniunii Europene sunt la acelai nivel al dezvolt rii
economice, o parte dintre ele sunt statele importante, puternice, dezvoltate, ale
Europei, celelalte sunt state mai s race, mai slabe, mai pu in importante (mai ales
dintre cele care au aderat la Uniunea European n ultimele valuri de aderare, 20042007, ntre care i Romnia). Trebuie s remarc m c aderarea la Uniunea European
nu nseamn altceva de fapt dect acceptarea unor limit ri, restric ii impuse
sistemului economic i politic, pentru (euro)conformarea la normele comunitare,
obliga ii suplimentare pe care i le iau statele premerg tor dar mai ales ulterior
ader rii, inclusiv renun area la politicile liberale economice, utilizarea monedei
pentru a-i balansa, ajusta eventualele dezechilibre. O serie din m surile luate de
c tre stat au ca efect chiar nchiderea unor companii, respectiv intrarea lucr torilor n
omaj i creterea interesului pentru migra ie.
n urma migra iei rezultat al libert ii de alegere a locului de munc pentru
lucr tori pe pia a european , resursele pentru dezvoltare se transfer c tre statul de
destina ie al migra iei. Astfel resursele pentru dezvoltare resursa uman , capitalul,
bunurile sunt absorbite de c tre statele puternice, care sunt state de destina ie a
fluxurilor de migra ie, n dauna statelor de origine (state dominate). Efectul acestui
transfer de resurse este o n principal o hemoragie a resurselor umane (creiere), care
poate duce pn la punerea n discu iei a p str rii identit ii na iunilor. Muncitorii
pleac unde g sesc locuri de munc , se stabilesc acolo, depunnd eforturi pentru
integrarea n noua pia , noua patrie, n timp ce rupe leg turile cu ara de origine.
Statele mari manifest o viziune de natur colonial , acaparnd nu doar resurse
materiale, dar i resursele umane. Spa iile dominate ca efect al libert ii (statele mici,
slabe) devin deert din punct de vedere al dezvolt rii. Nu este vorba doar de ctigul
385

material, respectiv profituri, ci i locuri de munc , securitate, distrugerea rela iilor


sociale. rile (slabe, dominate) vor pierde continuu resurs uman i nu vor mai fi n
stare s beneficieze de economia cunoaterii, noua economie a c rei dezvoltare este
bazat pe inova ie, avnd n vedere faptul c resursele umane care sunt motorul
inova iei sunt pierdute. n lipsa cercet rii tiin ifice, care nu poate fi sus inut de
c tre statele slabe, subdezvoltate economic sau n plin criz , inova ia se pierde n
beneficiul statelor puternice, care absorb toate resursele (umane i materiale) de la
statele slabe. Statele dezvoltate absorb totul, iar cel mai bun exemplu este cel al
Romniei, care nu mai dispune de creiere20. Pe fondul globaliz rii, libertatea distruge
dezvoltarea.
Dar Romnia sau oricare stat din Uniunea European n situa ia rii
noastre nu mai este n m sur nici s recupereze investi ia n oameni, lucr torii
studiaz i se specializeaz n Romnia, pe banii statului, dar nu ntorc nimic statului,
prin emigrare Romnia pierde ceea ce a investit n oameni. Se pierd inclusiv cadrele
didactice, astfel c noile genera ii de lucr tori iei i de pe b ncile colii, indiferent de
nivelul de calificare ob inut, nu mai sunt la fel de bine preg tite. Statele nedezvoltate
r mn tot nedezvoltate. Analizele empirice arat c emigran ii trimit acas (n rile
de origine) din ce n ce mai pu in bani, ca urmare a procesului de migra ie, aspect n
leg tur i cu modificarea proiectului de migra ie ini ial. Constatnd c rile din care
au plecat (i ca urmare a nivelului mai sc zut de dezvoltare fa de rile de destina ie
a fluxului de migra ie) r mn n continuare nedezvoltate (nu ne pot dezvolta f r
lucr tori, care sunt emigra i), emigran ii accept decizia stabilirii permanente n statul
n care se afl , mai ales c ntre timp se obinuiesc cu nivelul de via , condi iile de
munc , noile re ele sociale n care au intrat, familia li s-a al turat, copii beneficiaz
de colarizare n noul stat n care se stabilesc. Nerevenind acas , nu mai aduc fonduri
financiare rezultat al migra iei care s fie folosite pentru a crete consumul,
produc ia, investi ia, pentru a sus ine creterea economic n statul de origine. Cu alte
cuvinte, parte a sistemului cercului vicios, statele mai s race i mai nedezvoltate
r mn n continuare mai s race i mai nedezvoltate.
Liberalizarea comer ului scoate mai mult n eviden diferen a dintre rile
dezvoltate i cele subdezvoltate. Apreciem c m surile de restric ionare a pie ei i
mai ales m surile dure contra migra iei ilegale, atrag migra ia ilegal n pia , cu tot
ceea ce presupune existen a formelor ilegale de deplasare a persoanei i for ei de
munc , inclusiv implicarea n fenomene infrac ionale, care pun n pericol echilibrul
de securitate intern al statelor (i al Uniunii Europene). For a de munc flexibil i
20

Dar, pe de alt parte, Romnia se mndrete c cet enii s i ocup pozi ii de vrf n economia
cunoaterii n statele dezvoltate, fiind totodat premian i ai olimpiadelor interna ionale, ctig tori
ai burselor la cele mai prestigioase universit i din lume, ocup pozi ii de responsabilitate n marile
companii multina ionale. Acetia ns nu se ntorc acas Romnia nu mai dispune de doctori
(conform statisticilor, au emigrat cteva mii, att doctori ct i personal sanitar mediu, asistente),
ingineri sau alte categorii de specialiti. Romnia nu mai are for de munc , nici personal calificat
la nivel nalt, n lipsa infrastructurii de cercetare, dar nici personal cu calific ri limitate sau personal
necalificat/subcalificat: migra ia a atras spre exterior toate categoriile de personal (deja la nivel
oficial se accept c peste 3 milioane de romni locuiesc legal, muncesc, consum i pl tesc taxe n
str in tate, estim rile empirice urcnd ns num rul total al romnilor migran i la circa 4 milioane).
386

ieftin de care eu nevoie economiile europene post-industriale este de multe ori


facilitat de munc nedeclarat , clandestin . Migran ii ilegali, pe de-o parte, g sesc
cu uurin ocupa ii care le corespund cel pu in n faza ini ial planurilor de
migra ie (Maroukis, Iglicka i Gmaj 2012).
De asemenea, ca efect al migra iei nu se mai pot sus ine procesele de protec ie
social (securitate social 21: pensiile, asigur rile sociale i altele), se pierde popula ia
tn r i activ pe pia a muncii (popula ia capabil de munca securitatea locului de
munc ) i crete n respectiva pia ponderea celor neocupa i, nencadra i n munc ,
cum sunt pensionarii. Cele patru libert i de fapt ntre in o pierdere permanent de
resurse, pornind de la resursele umane, poate cele mai importante, cu efecte majore
asupra conceptului de securitate la nivelul Uniunii Europene.
Serviciile productive se instaleaz n rile dezvoltate, cercetarea nu se mai
realizeaz n statele mai pu in dezvoltate, pentru c investi iile n cercetare vor merge
tot acolo unde sunt cercet torii, pentru a le finan a cercetare, respectiv tot c tre statele
dezvoltate care au fost n m sur s nfiin eze, doteze i s sus ine centre de cercetare.
n acest fel se men ine o dependen permanen de import. Lipsa for ei de munc
duce imposibilitatea producerii chiar a bunurilor de folosin elementar , astfel c
acestea trebuie importate: de la cele mai simple bunuri i servicii la cele care impun
calific ri avansate i investi ii. Balan a de pl i deficitar i p streaz caracterul
deficitar, asemenea celei comerciale, care se bazeaz pe o permanent ndatorire.
De altfel, criza datoriilor suverane din rile Uniunii Economice i Monetare
este exemplul cel mai elocvent posibil, dat fiind repercusiunile majore la nivelul
asigur rii securit ii economie (bun st rii) Uniunii Europene (Caseta 3). Cele patru
libert i, n mod poate absurd, duc la falimentul statelor (ex. Grecia, Italia, Spania i
poate altele care vin la rnd). Actuala criz din Uniunea Monetara criza euro este
de fapt o consecin a acestor libert i i a pierderilor de c tre statele membre a
prghiilor economice necesare pentru ajustarea dezechilibrelor, precum i a politicilor
comerciale, monetare, de sprijin din partea statului (de remarcat c sprijinul din
partea statului este absolut interzis, cu riscul intr rii n faliment al companiilor chiar
dac sunt de importan strategic na ional , iar n urma dispari iei din pia rezult
un num r ridicat de omeri att din compania/industria respectiv ct i din industriile

21

Securitate social n plan conceptual = garan ie a unui minim social pentru orice persoana
(Declara ia Universal a Drepturilor Omului); n mod institu ional = ansamblul organismelor sau
opera iunilor de redistribu ie economic cu scopul de a garanta indivizilor asisten medical , de a-i
proteja mpotriva riscurilor de diminuare sau de pierdere a venitului din cauz de boal , maternitate,
invaliditate, b trne e, deces i de a-i sprijinii n asumarea sarcinilor familiale.
387

subsecvente, parteneri, furnizori etc.22). Limit rile impuse n cadrul Uniunii Europene
de statele puternice statelor slabe sunt de cele mai multe ori mpotriva dezvolt rii
statelor slabe.
Iat astfel cum libertatea de deplasare n afara grani elor na ionale a
muncitorilor duce la aspecte cu relevan major inclusiv pentru securitatea na ional
lipsa factorului munc (mai ales n ceea ce privete for a de munc calificat )
implicnd imposibilitatea realiz rii obiectivelor economice ale statului, respectiv
asigurarea securit ii economice.
Caseta 3
Uniunea European i transformarea arilor n regiuni.
rile de azi regiunile de mine. Integrarea politic
Apari ia monedei unice n cadrul Uniunii Europene a produs schimb ri
fundamentale la nivelul rilor membre, n special a celor care au adoptat moneda
unic . Prin defini ie, moneda unic face s dispar deosebirea dintre schimbul intern
i schimbul extern i ca atare balan ele de pl i la nivelul rilor i pierd
valabilitatea, i odat cu aceasta i problema dezechilibrului extern, la scar
na ional . Situa ia schimburilor ntr-o ar i restul membrilor Uniunii Europene
devine similar celei unui schimb ntre regiunile unei ri, ceea ce nseamn c n
condi iile integr rii n Uniunea Monetar , bazat pe moneda unic , o ar devine o
regiune intern a Uniunii. Balan ele de pl i ale rilor se unesc ntr-o singur
balan unional . Acest lucru cere i punerea n comun a rezervelor de devize care
permite reglementarea soldului global la scara Uniunii. Moneda unic relaxeaz
considerabil constrngerea extern . rile nu mai sunt obligate, dac nu exist alte
condi ion ri, s intervin pe pie ele de schimb pentru a stabili ratele de schimb ntre
monede ns prin moneda unic statele membre pierd un instrument important de
politic economic i anume rat de schimb deoarece n condi iile monedei unice,
acest instrument i pierde eficacitatea att n realizarea echilibrului intern ct i
extern. De fapt, ns i constrngerea financiar prin balan de pl ti este eliminat .
22

Cel mai bun exemplu s-a petrecut chiar recent, cnd la nceputul anului 2012 compania aerian
maghiar (de stat) MALEV a intrat n faliment, fiind obligat s se retrag din afaceri, dup
momente n care inten iona s devin principala for aerian din centrul Europei. Motivul
falimentului a fost obligativitatea respect rii deciziilor venite din partea organismelor concuren iale
din Europa, care ai sanc ionat compania din cauza primirii unui ajutor din partea statului maghiar,
astfel c n urma return rii n termen scurt a fondurilor echivalente ajutorului de stat (acordat de
altfel ca sprijin/mprumut pentru relansare, dezvoltare, similar situa iei care a permis ntre 2010 i
2010 companiei japoneze de stat JAL s ias din faliment i s devin recent compania aerian cu
cea mai mare cretere economic din lume, cu cel mai mare randament economic). Returnnd banii
dintr-o dat , MALEV a r mas f r fonduri de rulaj, nu au mai fost bani pentru pl ile curente,
avioanele au fost arestate pe diferite aeroporturi, aspect care a dus la ntreruperea unor zboruri i a
leg turilor aeriene i respectiv adncirea crizei, sfrit printr-un faliment r sun tor. Practic, n 3-4
zile compania a mai ncetat s existe. Urmare: rutele aeriene i locul companiei n pia a fost luat
urgent, instantaneu chiar, de alte companii. Inclusiv de companii de inute de stat. Binen eles, de
c tre alte state
388

rile membre ale Uniunii Europene realizeaz o parte esen ial a schimburilor de
bunuri, servicii i capitaluri cu alte ri membre ale Uniunii prin moneda unic i pe
baza politicii comerciale comune. Schimburile reglate prin moned unic fac ca
fiecare ar sa-i pl teasc importurile sale n aceast moned , care este i propria
sa moneda.
n afara Uniunii Monetare, o ar care trebuie s -i regleze deficitul s u
exterior n devize str ine trebuie s realizeze excedente ale balan ei sale de pl i
curente pentru a ob ine devizele necesare. n condi iile Uniunii Monetare, n care se
folosete moneda unic i dispar monedele na ionale, aceast necesitate dispare.
Problema care se ridic este c ara respectiv nu poate s -i creeze moned i n
consecin a deficitul va trebui finan at prin ndatorirea agen ilor na ionali. Aceast
datorie va fi rambursat n moned unic , care este de fapt moneda proprie i a rii
a c rei agen i s-au ndatorat. n aceste condi ii, agen ii nu sunt constrni s
realizeze un excedent al schimburilor externe pentru a rambursa datoria extern . Ei
vor putea acumula capacitate de finan are n propria lor moned , dezvoltnd
debueele i veniturile interne. n plus, devenind moned interna ional , moneda
unic EURO poate contribui la extinderea schimburilor externe cu alte ri
nemembre ale Uniunii Europene. Integrarea monetara ca i cea economica
presupune trecerea de la organizarea intra-na ional , comun
rilor, la organizarea
intra-comunitar , specific unui ansamblu de state membre. Aceast adaptare
dimensional este dictat de faptul c ntr-un spa iu integrat rile de azi devin
regiunile de mine. Procesul de integrare monetar regional presupune o serie de
avantaje: securizarea tranzac iilor comerciale, financiare i al libert ilor de
circula ie, m rfuri, capitaluri i persoane. Practica a dovedit ns c un sistem
integrat func ioneaz eficient n condi iile omogenit ii de structur , ceea ce nu este
cazul cu Uniunea European n cadrul c reia exist mari diferen e economice ntre
rile membre, ocurile externe au efecte asimetrice i m surile de politici comune nu
au eficacitate. Criza actual a datoriilor suverane o dovedete cu prisosin . Solu ia
care se ntrevede este adncirea integr rii prin trecerea la integrarea politic .
Silai (1998)
Introducerea n discursul politic a elementului de posibilitate a intr rii n
faliment al statelor, nu doar a agen ilor economici, care este echivalentul desfiin rii
statului prin datorii. Libertatea pe care o au statele le face s piard prghiile
economice de autoreglare, astfel statele se (auto)desfiin eaz . Banii statelor (slabe)
sunt (pre)lua i de b ncile statelor puternice, rezultnd pierderea suveranit ii i
implicit falimentul statelor.
3.2. Libertatea ntre inegali dictatura celor puternici

ntre puternici i slabi, libertatea este cea care oprim


(Condarcet,1770)

Libera micare ntre inegali transform libertatea n domina ie i o nou form


de asuprire. Toate resursele merg spre zonele dezvoltate i s r cesc mai mult rile
subdezvoltate. Astfel libertatea se transform n tiranie, avnd n vedere c cel care
nu poate concura nu poate participa la afaceri, iar m rfurile (bunurile) fug spre cei cu
389

posibilit i. Se cunoate c n istoria economic liberalismul nu a adus neap rat


dezvoltare, spre deosebire de protec ionism care permite stabilitate, utilizarea
resurselor interne, atr gnd capitalul. n prezent agricultura este subdezvoltat , pentru
a se permite consumul alimentelor produse n spa iul european conform politicii
agricole (respectiv produse ale statelor puternice care sprijin agricultura).
ntre inegali, libertatea este ce care nate domina ia celor puternici asupra celor
mai pu in puternici. Apreciem c la nivelul Uniunii Europene i n Zona Euro, doar
state puternice precum Germania au ctigat i ctig n contextul crizei economice,
rezultat direct al Cercului vicios al celor patru libert i. F r a intra n polemic n
leg tur cu situa ia politic existent n Romnia i f r a aminti ecourile verii 2012,
ne exprim m p rerea c atitudinea foarte dur a Germaniei pentru asigurarea n
Romnia a statului de drept23, are de fapt leg tur cu nevoia de ap rare a
consecin elor celor patru libert i, a c ror exprimare euro-conform este sintagma
stat de drept.
Ne exprim m p rerea c principala problem a rela iei dintre dezvoltarea
statelor mai puternice n dauna statelor mai slabe, mai pu in dezvoltate rezid n chiar
contientizarea acestei rela ii. Inclusiv migra ia ilegala este o consecin a celor patru
libert i, rile puternice din Uniunea European avnd interesul de a men ine
mecanismele, politicile de producere a migra iei ilegale24, ca instrumente de presiune
asupra rilor i oamenilor, n scopul men inerii acestora n stare de subordonare
total , pentru a-i pl ti ct mai pu in pe muncitori25.
Cercul vicios al libert ilor fundamentale, intereselor individuale i ale statelor,
precum i al strategiilor de via , scoate n eviden leg tura dintre migra ia ilegal i
economia informal . Libertatea circula iei for ei de munc duce la atragerea
imigran ii ilegali n pia a secundar a muncii, n ciuda politicilor r sun toare de
migra ie care vizeaz mbun t irea contextului economic dar i eliminarea din pia
a migran ilor clandestini. Economia subteran i migra ia ilegal sunt n strns
leg tur , mai ales n sudul, centrul i estul Europei (Maroukis, Iglicka i Gmaj
2012)26.
n loc de concluzii: Securitatea economic
exportul de securitate economic

a Romniei. Importul i

n sens larg, aa cum am subliniat, securitatea economica i legat de aceasta


cea social i politic a unei ri este dat de stocul de resurse, de accesul la pie e i
de nivelul de dezvoltare. Securitatea economic a Romniei este/era acoperit din
punctul de vedere al dot rii cu factori primari, tiut fiind faptul c ara noastr
dispune/a dispus de o palet larg de resurse naturale ce-i permite/permitea s -i
Respectiv a respect rii tuturor normelor i regulilor impuse de supra-structurile europene pentru
statele membre, mai ales pentru cele slabe care nu au voce destul de puternic pentru a-i impune
punctul de vedere.
24
De exemplu n SUA se construiete de zor Zidul la grani a cu Mexicul, care se dorete a fi o
pav z mpotriva migra iei ilegale, dar zidul n sine nu face dect s ntre in fenomenul migra ia
ilegale.
25
Respectiv pentru a nu mp r i cu acetia imensele beneficii financiare ale diferen ei de dezvoltare
economic dintre statele bogate i s race din Uniunea European .
26
Subliniem faptul c aprecierile noastre nu au absolut nici o leg tur cu vreo teorie
conspira ionist . Pur i simplu, reiter m ceea ce am mai afirmat: totul este economie!
390
23

asigure 66% din necesarul de resurse primare i energetice. La acestea se


adaug /ad uga aparatul industrial de produc ie, chiar dac sub aspect tehnologic
este/era sub cel al rilor europene mai dezvoltate. O alt component important a
securit ii sale economice o constituie/constituia for a de munc i nivelul ei de
preg tire peste media european . n Romnia, peste 70% din popula ia sub 44 de ani
este/era cu un grad de formare profesional peste media Uniunii Europene cu 15 state
membre (EU-15).
Gradul de combinare al factorilor de produc ie este o componenta a securit ii
economice i sociale. Securitatea economic , ca i cea social , poate fi diminuat sau
crescut n func ie de modul de combinare a factorilor de produc ie n cadrul unor
scheme de produc ie i distribu ie, de coeren a i fragilitatea sistemului legislativ ce
permite dezvoltarea unor structuri economice i sociale neperformante. La acestea se
mai pot ad uga lipsa de experien n administrarea afacerilor n compatibilitate cu
cerin ele economiei de pia sau aplicarea unor tehnici de management rigide
neeficiente.
Tendin a spre integrare n spa ii multidimensionale este dat i de
vulnerabilitatea unei economii, care este definit pe baza raportului dintre avantajele
i dezavantajele economiei na ionale n raport cu mediul interna ional (regional), cu
mediul social i politic intern, respectiv cu capacitatea acestuia de a face fa cu for e
proprii i asociate la ocurile interne i externe. n sens larg vulnerabilitatea se
raporteaz la resursele de care dispune societatea i pe care aceasta le poate aloca
pentru a-i p stra valorile i principiile fundamentale i pentru a asigura cet enilor ei
un nivel de trai n conformitate cu atept rile lor. n sens restrns, vulnerabilitatea se
refer la rela ia dintre puterea economic i capacitatea acesteia de a realiza
obiectivele na ionale. O ar vulnerabil din punct de vedere economic este expus
pericolului sc derii securit ii ei economice i deci i sociale, politice i militare.
Economia romneasc bntuit de multiple crize a devenit foarte vulnerabil . Prin
integrarea n Uniunea Europeana Romnia, ca i alte state membre, a sperat la un plus
de securitate, aducndu-i n acelai timp un aport la securitatea comunitar prin
poten ialul s u uman i material. De regul , o ar , indiferent de dimensiunea
geografic , demografic i economic , prin intrarea ntr-o alian nu numai c
import , dar i export securitate. Modul de func ionare n prezent a Alian ei
europene, aa cum am prezentat mai sus, nu ndrept esc o concluzie pozitiv n
sporul de securitate multidimensional importat de Romnia ca i alte ri membre
din partea Uniunii Europene.
Bibliografie:
1. BORCHARDT, Klaus-Dieter, The ABC of European Union Law, European
Commission, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2010;
2. HANSON II, John R., Prosperity and Economic Freedom. A Virtuous Cycle,
The Independent Review, v.IV, nr.4, Spring, 2004;
3. Institutul European din Romnia, Studii de Impact II Politica European de
Securitate i Ap rare Element de Influen are a ac iunilor Romniei n
domeniul politicii de securitate i ap rare Studiul 4, Bucureti: Editura IER,
2004;
4. Institutul European din Romnia, Studii de Impact III Romnia i Republica
Moldova ntre politica european de vecin tate i perspective extinderii
Uniunii Europene Studiul 5, Bucureti: Editura IER, 2005;
391

5. Institutul European din Romnia, Studii de Strategii i Politici, Studiul nr.4.


Modelul social european. Implica ii pentru Romnia, Bucureti: Editura IER,
2007;
6. MAROUKIS, Thanos; IGLICKA, Krystyna; GMAJ, Katarzyna, Irregular
Migration and Informal Economy in Southern and Central-Eastern Europe:
Breaking the Vicious Cycle? International Migration, Vol. 49, Issue 5, 2012;
7. R DULESCU, Mugurel, Europa n micare. Libera circula ie a persoanelor
n contextul extinderii Uniunii Europene, Bucureti: Tritonic, 2005;
8. ROSENOW, Kerstin, The Europeanisation of Integration Policies,
International Migration, Vol.47(1) 2009, International Organisation for
Migration,
Oxford:
Blackwell
Publishing.
doi:10.1111/j.14682435.2008.00499.x, 2009;
9. SILAI, Grigore, Uniunea European sau Noua Comdie Divin ,
Timioara: Editura Orizonturi Universitare, 2004;
10. SILAI, Grigore Integrarea monetar ntre teorie i politic , Timioara:
Editura Orizonturi Universitare, 1998;
11. SILAI, Grigore et al, Economia Uniunii Europene: O poveste de succes?
Volumul I i II, Edi ia a II-a, Timioara: Editura Universit ii de Vest
Timioara, 2006;
12. SILAI, Grigore et al, Teoria integr rii, Vol. I (2004) i Vol. II (2006),
Timioara: Editura Universit ii de Vest din Timioara, 2004;
13. SILAI, Grigore; ODEAN, Corina; SRGHI, Nicoleta, Diploma ia
comunitar . Diploma ia art i tiin , Edi ia I-a, Cluj-Napoca: Editura
Funda iei pentru Studii Europene, 2001;
14. SILAI, Grigore; SIMINA, Ovidiu (edit.), Migration, Mobility and Human
Rights at the Eastern Border of the European Union Space of Freedom and
Security, Timioara: Editura Universit ii de Vest din Timioara, 2008;
15. SILAI, Grigore; SRGHI, Nicoleta, Diploma ia comunitar . Diploma ia art
i tiin , Edi ia a II-a, Timioara: Editura Universit ii de Vest din Timioara,
2006;
16. SILAI, Grigore i V D SAN, Ioana, Le Traite de Lisbonne et les risques de
la non-coordonation des politiques economiques dans l`UE. Global Jean
Monnet / ECSA World Conference 2010 The European Union after Treaty
of Lisbon, Brussels, 25-26 May, 2010;
17. THAUT, Laura, EU Integration & Emigration Consequences: The Case of
Lithuania. International Migration, Vol.47(1) 2009, International Organisation
for Migration, Oxford: Blackwell Publishing. doi:10.1111/j.14682435.2008.00501.x, 2009.
18. URECHE, Diana, E pluribus unum? Prezentul imigra iei n lume, Migrant n
Romnia, nr.3, 2009.

392

INDEX DE AUTORI

MIHEI, Andrian Sirojea, 361


MOCANU, Mircea, 163
MOLDOVAN, Nicuor,
122
NEACU, Marius-Cristian, 300
NEAGOE, Visarion, 122
NEDELA, Richardo, 273
NEGU , Silviu, 300
NI IC , Ioan, 210
POPA, Iulian,
51
R DOI, Ionu ,
193
ROMAN, Vasile, 237
SARCINSCHI, Alexandra, 40
SAS, George,
63
SILAI, Grigore, 371
SIMINA, Ovidiu Laurian, 371
STOEAN, Tania, 200, 204
TEFAN, Cristina, 349
TOB , Francisc, 311
VASILE, Ion, 174
ZANC, Sever, 63
ZOTOI, Costin-M d lin, 254

ALEXANDRESCU, Mihai Bogdan, 143, 151


B D LAN, Eugen, 254
BOGDAN Vasile, 76, 85
BRATU, Constantin, 228
BR TULESCU, Daniel, 340, 344
CHIRIAC, Cristina, 157
CR CIUN, Ioan, 249
D NIL , Valentin-Bogdan, 185
DOBRE, Adrian-Marius, 263
DUMITRU, Neacu, 94, 109
EPARU, Dorin Marinel, 283
FETIC, Sorin, 221
GABOR, Gabriel, 19
GUIMAN, Gheorghe, 193
HRI CU, Daniel,
193
IOAN, Sorin,
9
IONI , Liviu,
131
IORDACHE, Constantin, 210
LEHACI, Niculai Tudorel, 324, 334
LUNGU, Eugen, 288

393

EDITURA UNIVERSIT

II NA IONALE DE AP RARE CAROL I

Tehnoredactor: Mirela ATANASIU

Hrtie: A3
Coli de tipar: 24,625 27,37

Format: A5
Coli editur : 12,31213,68

Lucrarea con ine 394 de pagini.

Tipografia Universit ii Na ionale de Ap rare Carol I


oseaua Panduri, nr. 68-72, sector 5, Bucureti
e-mail: editura@unap.ro
Tel.: 319.48.80/453
Fax: 021/319.59.69

0162/596/09
0162/1128/2012

215/09
C.257/2012

394

S-ar putea să vă placă și