Sunteți pe pagina 1din 259

SURETE si IZVOADE

(DOCUMENTE SLAVO-ROMANE INTRE 1546-1587)

VOLUMUL XIX
DE

GH. GHIBANESCU
PROFESOR

MEMBRU CORESPONDENT AL ACAPLIGCL,LNE

(Publicaliune facuta supt auspiciile Casei Scoalelor)

IASI

V1ATA ROMINEASCA S. A.
1927

www.dacoromanica.ro

SURETE i IZVOADE vol. )(Ix

www.dacoromanica.ro

CATT4 CE TIT01:2I,
Posesc spre vol. XX din ale mete Surete i lzvoade.

Cond scriu oceste rcinduri, coala intdia din vol. XX e In lucru.


Vol XIX e o veriga din sirul documentelor slavo-romdne, ce

formeazd cuprinsul vol XVIIIXX-a. In acest al XIX-a vo-

data mortii lui


Petru Vodd Rares si merg peind la 1587 fn domnia lui Petru
Vodd $chiopul. Documentele ne vorbesc de cea mai agitato
perioadd din istoria Moldovei: Ilias Vodo turcit, Despot Vodd
omordt, Lapusneanu Vodd domnind ford divan, Ion Vodo cel
cumplit omordt de Turd, Ioncul Vodd Sasul cu o foarte bogala activitate divanistifi Petru Vodd Schiopul cu o domnie
agitato si turburato. ProdcYciuni si pierderi de acte, arderi si
pustiiri de orase, descdpatindri de capete; apoi o prea bogatel
contributie genealogica la increingoturile de vechi neamuri de
boeri din sect XV-a cu stronepolii for din pragul sect. XVII-a.
'um am dat documentele, ce privesc anii 1546

In acest secol apar Tomsestii, Sturzestii, Movilestii, etc.;


motile familii de boeri isi geisesc date precise In mersul for

spre Inoltare.
Din 163 documente, slavone sant 63, din care unul fals

de supt Stefan Vodo ce! Mare ; unul vechiu romanesc din


1564, epoca lui Coresi I Apoi 41 regeste, care de si spun pe
scurt, slujesc indestul la multe lelmuriri de oameni si de fopte
istorice Surete am dat 99, asa cum le-am gasit fn vechi con dici sou pachete de acte ; suretele au important(' tor, cod ne
rata permanenla cunoasterii limbei slavone pentru Inane raflan' de scat in vechile scoli slovenesti din Iasi de la Sf. Sava,
sou Mitropolie, cum si SJ. Gheorghe cel vechiu din Bucuresti. Vechii talmacitori de ispisoace slavone: Evloghie dos cal, Gh. Evloghie, Debrief polcovnicul, lonig Stamati pitarul,
Vasile Zotov talmaciu Hrisantie arhimandritul Pecare reprezinta o scoala literard, si o meinuire a unor fraze arhaice
care denotei sim/ literar, gust estetic si o corecteta fn fraza
romaneascd. Glosele literare nu lipsesc si suntem fn plin si
Dodd progres in scrierea Umbel.
Asteptdnd so incheiu si vol. XX, voiu da pentru cetitorul

special o lista allabeticd de abreviafiuni, pentru a sluji tinerilor cercetdtori, elevi ai Seminariilor de slavisticd si istorie

www.dacoromanica.ro

11

nationald, ca un indrumar fn greutatile de cetire a cuvintelor pre-

scurtate $i a evita acele complectdri, cari aratd o migelloasei


$i prisoselnicd preocupare, $i o zddarnicd pierdere de vreme.
Transcrierea fn haina veche $i fndalinatd a timpului e o cerintd imperioasa de corecteld, si va sluji pentru cele 20 volume din Surete $i Izvoade, cum $i pentru cele 10 volume de
Ispisoace ca un Idmuritor al sistemei male $i de transcriere
cat $i de traducere. In aceste sunt un arhaist cu vddita coin /d,
poate chiar exageratd.
,Si acum rugdnd pe cetitor so' perindeze volumul, $i sd-I
citeascd, ti dau Intdlnire fn curand cu cal de al dougzecilea
volum.

.6
loll 16 Octombrie 1927
Rafail

www.dacoromanica.ro

SURETE si IZVOA DE, Vol. XIX.

1. 7055 April 3 (1547) Hufi. Ilia Veda Rare tntgreste tut Barcea
dvornic gi a lot s61 stApanire pe satui FA cans, impArtindu-I in dou5..

Cu mila lui Dumnezeu Noi Iliiaa Voevod, dome,


tdrii Moldaviei ; instiintare facem- cu aceasta carte a

noastra tuturor cui pre dansa vor cauta sau o vor


auzi-o cetindu-lise ; precum pre acest adevArat cinstit
$1 credincios boiariul nostru pan Borcea dvornic 4 pre
Irate -sau Toader fi pre sora lor Sora, fii lui Fedor,
nepofi AnuscAi, ti semintenia for Trifan ai pre surorile
lui MArica $i Anna ai Irina fii lui Ivanciu ; i-am miluit

cu osAbita noastra mild de leam dat Si le-am intarit


In Cara noastra a Moldaviei direapta a for ocina at
moaie din ispisoc de cumparaturd, ce l'au avut mosii
lor Nano si Anusca de la mosul domniei meale de la.
Stefan Voevod $i din ispisoc de intariturd ce l'au avut
ei de la pArintele domniei meale un sat pre Crasna,
anume Fagan'', pentru ca sA le fie for uric cu tot
venitul; insd satul acesta sA le fie lor In doao : jumltate sa fie a credinciosului boiariului nostru pan Borcea
dvornic si frAtinisau lui Toader ai surorii for Sora; iar
cealalta jumAtate sA fie neamurilor for lui Trifan pi
surorilor lui MaricAi si Annel si Irinei ai fiilor lor, ai
nepofilor, stranepotilor pi prea strAnepotilor ai la tot

neamul lor, cine se va aleage mai de aproape nestra-

mutate niciodAndoara in veaci. far hotarul acestui de


mai sus numit sat, cei pre Crasna, anume Fafcanii,
despre toate pArtile sA fie dupd vechiul hotar, pe unde

din veac s'au apucat. lar la aceasta iaste credinta a


mai sus numitei domniei noastre Iliia$ Voevod si credinta a prea iubifi frafi al domniei noastre Stefan si
Constantin si credinta tuturor boiarilor nostri ai Moldaviei a marl si a mici. Iar dui:4 viafa noastra cine
va fi domn tarii noastre a Moldaviei, din fii nostri,
sau din neamul nostru, sau pre oricare altul it va aIgage Dumnezeu sA fie domn sau din neamul nostru,

www.dacoromanica.ro

-2
sau pre on care altul 11 va aleage Dumnezeu sa fie
domn tarii noastre acestei a Moldovei, acela sa nu

alba a stl Amuta sau a strica daania noastra $i ln1Ar1tura, ci sa le Intareasca $i sa le Imputerniceasca, caci
Ca le Taste direapta ocina $i mosie. $i spre mai mare
tarie $i puteare a tot ce s'a scris mai sus, poruncit-am
credincios boiarului nostru pan Mateias logofat sa scrie
si catra adevArata cartea noastra aceasta peceate a
noastra ski o ieage. S'a scris In Husi de Luca Popovici la leat 7055 luna Aprilie In 3 tile.
De pre sarbie pre limba moldoveneascA am talpolcovnic Paval Debrici
macit la anul 1811 Julie
clucer.
Acta Emil Miciescu, cf. Surete ma. XXXV, 571 ; dupl o copie
din 1827 lannarie 20, posladulta de C. Piaton paharnic, vl tntilrita de
T. Balg logofat. Posladultorul C. Platon se abate de Ia textul lui

Debrici, al puce atat lul Borcea, cat gi lul Mateiav, titlul de vet,

cela ce nu era Inca la 1547.


Borcea dvornic apare cu aceasta boerie in a doua domnie a lui
Petrn Voda Rare Intre 7050-7054, vi continua supt Illav VodA. El
urmeaza lul Efrem Hurul gl e urmat de Gavrill vornic, tot supt II lea
Voda, cela ce arata ca a murit catra 7057 (1549). Borcea a diminuthr
patronimic din B6rra, diac cunoscut In sect. XV ;far supt Stefan cel
Mare gasim pe Borce howl* diac Intre 5980-6990. Uricul nostru
ne da aceste lamurIrl genealogice despre vornicul lui Petru Rarev.
1.

2. Ivanco,

Anuvca catra 1480, cumparl Favcanil supt Stefan Von.


cu fratele sau lvanco
Borcea diac

3.

-3

)=.
cm

v2
A7

CS

Fedor Borcea

Pa

P3

(au jumatate de
Favcani)

4. Borcea, Toader, Sora


dvornic
(au jumState din FA vcanl)

In 1480 satul Fagcani exista vl asta ne arata de un strAvechlu


stApaa pe acele locuri de Ia Vas lui Serbegtil numit Fdfcd. Porecla
FdFca ne duce Ia ruteanul ZISACK4 = fass, barli, petit baril, tonneau ;
dim. FdFctifd.
2. 7055 (1547) regeste. Pentru Terpevti (Balanegt1) pe Elan.

...,,Au aratat Apostol feeorul Croitoriului din valeat


7055 un isPisoc de la lliiag Voda scriindu CA au intarit

www.dacoromanica.ro

qui Lazor si Grecului i Mariei, pre satul Terpepi pre

Elan, care sl chiama acmu Balanestii.


Dintr'un opis Intocmit in 7289 de Ene Neculcea
pentru scrisorile arAtate de Toaderu croitorul wTs KoeAtitim wTs tinutul FAlciiului. (Cf. Surete ms. XIII 765).

Terpegtli, s'au numit mal apol Bdlanefti,dupA unul din cel fret
titrAn1 al Terpegtilor: Bolan; Mihocl gi Patittl. Mal apol s'au numlt
41tircortii, dupa numele lurGiurcan Sandra' cel orb agezat pe imbe
ipArtile Bujorulul. (Cuzegtil, LXXX)-

3. 7056 Mart 1 (1548). Meg Voda totAregte lui Bran, Mthut, Ion
41 Simian cumpArAturlle ce au fAcut cu 120 zloty in lirutca de la gura
Curvet de 14 fetele Jul Coste Posadnic.
AlACTIFO

Nada*

HATIAW

A161

,A10AMECK011. allAMEHHTO 411111141

fliTO 'MEM

1183f1HT

itiLA HAM 11

11

(CECT(14

Kotgom.

HCCHA1 ,AFICT0A1

rcurt,08

3EA1A11

114111HAI. BSCAA1

HAN IITOtrill WO. OvCAIHUHT. WNCE npitt,trom


11`kKWA 11
flitA HAWHA1 11 MOAAMIC1{114111 NOAtill1
Eli dHrEitHHA A04K11 ROCTE 110CAAHHKA. 110 H( Aocoott NOAH
I

HE1101101RKAEHII. A111111pUCNAOBAHH. H nitommi C6010 141.11101/10

lfl IIK id 41

ripagaro omits& H Hcriougunie co-r


roaA,WE I His. go WW1 HAMM WT HAEMEFINISA rciviam mitaikero
AUTHI1HS H AOH11 HS. WT
iGTE4Sdlld

ROEZOM

fl0A013 11HA

CE411111

XOCKA AO SCTil K011(1gd. TA

AtilOAdAH CASI'AA1 1141111141. GpaHN H MHXSII,H H 101101r.

11

CHAlifaHS.

$1 A,Rd CTO 11 0C11/11 ,4EcArr- I 3A4T1N TATAOCKINX. H OtrCTANWNCA


41.111111 CAONTH. NOAH H &NON,. H Icon H GHAIHW11 TA 3411AATHAN
OVCH HC110AHA TOTH ININNE1111fAHHTH

41: 93Kil
4l111i4.

4q

1u11H k3N Cfl 3AATH TATNICKb.1X-

HKW11. H CECTOH EH 1111'EA1111 11

1111AA

114/11 11

A041SAA1

KOCTE 110C4A-

II nctim 11411111M11 ROAN. 11110 MIA BN.,`I:RWH

A0611080A11, TOKAIEN{6 H flOA110140

BLIHAATotr. d MIN TAKOMAEill

CAONTAA1 thtunim 6pdNN H dittx$ I 14H


41 IwuS 11 GlitHIWIlOy. TOE 11(1MIE4EHHOE 110AOHHHA CA11111E HANA1`
XclOv OSA Ao orcrIi K0v9134. KiKo A4 ECM 1141k Fl (3T HAC 01(fl Hick
41 CZ liZCEAlh A0X0A041. 11A1 11 ATEAt 11X11 H ortattivrom 11)(11. N

Aeitti H 110TEWAAHA1 ECM61

4113'k01(14S11.1T0/11 IIXK.

II

i:TO CA NM H3RijlETII

nitattiorrkTom tixk
HA1111411)EI1111

11 tmcfmor (110,401( HX
HHKOAHNit Nd

netiopoymentto

WkK61. 4 XOTA(111 TON twlimmtutittott HOAOKHIIH tfAII1NE 01 xpovoca.

IScrie norm,

A4 ECM COT mars xoTatia 110/106HHA.


eillIWIIKk CT4011H tiorrey0mt3 x0TdOS. A -HA TO ECT IdiNt
AO

www.dacoromanica.ro

A WT

imams

4 -ITAKAAIH BitIWEI1HC4F1H4r0 A1111 IIAIMWA 130113001,


RARII1HX A1H SpdTIM GTI4SAH4 H KOCTAHTH
114111HX.

6.194

rkpa

114H4

11dH4.

EOple

11 [AO flAHZ3A1C

Ili.
I kpn ROW%
(e4Silfhi4 XSOA Irk114 114114 IleTo Ki181143,
B kp4

4HOptIHK4,

11

Illaimp%

11411,1

11..kpa

fldlIA

CToyclai H 114114 1ll0111/14) 114p1C4/146013E XOTHIiCKhIX. [ACM 114114 I:


xotrpolr. H mum Ampoila ridoKandKOHI HEAULI,CISkIX. 13+941 114114 li111,1idf
11
114114
Pit-Mirk Ildp1CdAt111011F HOINTIMACKKIX. !Apia 114114 11E1)4
Rd9THKOR1144. nopTark G01/141ICK01'0. K'kild 114114 loypiA crkrrark,

eiipa

1141.14

A4114 I RHCTA(11111K41 Irt114 114H4 KOZGO9A

H0CTE/111111',d,

'Ape 114H4. xamad, rkpa fldHd lIrrpawKa. 44WHHKA.


H'krOvAcI CTOMIHKa. Krkpa 114114 1lAdAd KOA1HCA H 11`kpc1
H4WHX.

AIOAAMCCKHX

rcriApz

E{EAHICHX

AldAHX,,

11

110

B`kfla

114114

OVC11X EOtzlpb,

H41111/116 MHBOTA

3i41/111, OT Gp4TIH H4l11111( 11411 WT'


ATIH H4W11X. 11411 WT 114WEr0 il0A6,, HMI Halt r ovA Koro r7.
11361pET11 PC1IA4elfAiZ 1111TH 114111EH 3141411 AWAAdlitl<011 TOT[: I E111
KT0 COVAET

HMI%

HE11001.11HAk

01/T1418MM

11

H411.1111

HALUEPO

A4dHi4 H 110T119831CAEHIA

114111 EH

114111.-

oyKrkniin. 3,11101:3SE HAIM 114113. A4AH H 110TEpZA11411)

34 1110 CDHH COSH

KOV11HAH 34 CE{OH 11p4131H

11

411C.TiH 111111`k311,

lid GOMM I Kp'kflOCTk H 110TIliMEAEllif TOMOV FACE118

le

131111111111:

1Vkfl110418 114H01/' AlaTIMWS norozistToy I1HC4TH H HdWS 11044Th 11(1HIACHT11 1CCEA1t3 114W1AIS 11CTI1'11110418 mirror. I 1111C4A 41HXSHAZ EMI& $1210EK HATO 4-3113; AURA:
Al4ilT14 4.

C4H1104101(, BEAC114 ICA111 1141111418

Cu mila lui Dumnezeu not Iliia$ Voevod, Dome)


Moldaviei, thstiintare facem cu aceasta carte a
noastra tuturor cut pre dansa vor cata, sau cetindu-li-seo vor auzi-o ; adica au venit inaintea noastra $i Inaintea a lot nostri moldovenesti boiari Neacsa $i sora
tArii

ei Anghelina, featele lui Coste posadnicul, de a for buns


voe de nimeni silite nisi invAluite $i au vandut a for
direapta ocind vi movie din a for drept uric vi din direase

de impartalkce ele au avut de la vdrul domniei meale


tandrut Stefan Voevod, jumdtate de seli.,ste Hruga la'
gura Curvet; aceaia au vandut. o slugilor noastre lui
Bran $i lui Mihut $i lui Ion $i lui Simion drept doao.
sute $i opt zeci zloti tatarasti si s'au sculat ale noastre
slugi Bran $i Mihut $i Ion $t Simion, de au platit toll
deplin aces mai sus scrisi bani 280 zloti tatarasti ITN

www.dacoromanica.ro

-5
ananule Neacsii $i surorii sale Anghelinei, .featele Costei
posadnicul, Inaintea noastra si Inaintea a for nostri

boiari. Deci not vazand a for de buns voe tocmala $i


,.deplina plata, iar not asijdere am dat si am Intarit insine slugilor noastre lui Bran si lui Mihut $i lui Ion $i lui

Simion, cea de mai sus zisa jumatate de seliste anume


.Hrusca la gura Curvei, ca sa le fie for si de Ia not
uric cu toate veniturfle for si copiilor for $i nepotilor
for si stranepotilor for si. Imprastiatilor for $i la tot
fneamul lor, ce li se va aleage mai de aproape neru-

-seit nisi odanaoard In veaci. Jar hotarul celei de mai


..sus zise jumatati de seliste din Hrusca la gura Curvei
sa fie din tot hotarul pe jumatate, iar despre alalte

parti pe vechiul hotar. lar la aceasta Taste credinta

.domniei noastre mai sus scrisa Noi Ililas Vodd $i cre,dinta preaiubitilor frati ai nostri Stefan si Constantin
si credinta boiarilor nostri, credinta dumsale(Efrem Hurul,
credinta dumsale Borce dvornic, credinta dumsale Petre

Crac, credinta dumsale Sandru, credinta dmsaie Sturzei


si pan Mohila) parcalabi de Hotin, credinta dmsale Hurul
.si pan Miron parcalabi de Neamt, credinta dumsale latco
si pan Ghiangea parcalabi de Novograd, credinta dmsale
Petre Varticovici portar de Suceava, credinta dumsale

Jude spatar, credinta dmsale D2n visternic, credinta

dmsale Hrabor postelnic, credinta dmsale (Hamza), cre'dinta dmsale Patrasco ceasnic, credinta dmsale Neagul
stolnic, credinta dmsale Plaxa comis, si credinta tuturor
boiarilor nostri ai Moldaviei a marl $i a mici, lar dupa
.a noastra viata cine va fi domn tariff noastre din fratii
'nostri sau din copii nostri, sau din al nostru neam,
:sau pe on care alalt Dumnezeu iY va aleage sa fie domn
:pamantului nostru al Moldaviei, acela sa nu be strice a
-noastra daanie si intarire, ci mai vartos sa li-o inta'reasca si sa le imputereasca, caci ca insine le-am dat
si le-am intarit $i pentru ca singuri au cumpArat cu
.ai for drepti. $i curati bani. lar spre mai mare tarie
si puteare a tot ce s'a serfs mai sus, poruncit am in*ine la al nostru credincios pan Mateias logofat sa

scrie si a noastra peceate sa o leage de aceasta a


www.dacoromanica.ro

6 -noastrd carte. A scris Mihdild Borra in Iasi la anuP


7056 tuna Martie 1.

Pergament ; originalul la arhivele statului din Chisingu, trecur


fn opisui general de predate al tribnnalului supt No.
Cf. Surete
ms. XLV11. Snurul culoare (raga spillacita. Pe pecele se citeste.;

tde bon.

11044Th

IW Hniram6

KOEIK0,1,4

r6ch(oetm

afA1All

MonAARCK0ii) Cap,

In dos stau rcrise 2 notice spans u milx-ovu,, n hvu H Gitmitvit


XpqeciC44 = Bran si Mihut si Ion si Simion pe-jumAtate sat din Hrusca. Alta: Iillas Voda din leat 7056 Mart 1 pe
pol sellste din Hrusca pond la gura Curvei.
Coste posadnic trAeste supt Stefan Voda (Surete I, 144). El are
2 fete, pe Neacsa si Aughelina ; $i trel nepoti ; Craciun,, NIcoarA eb
114 110AORHHA CEn0 001'

Dragna.

latA fncranatura

1.

Stan posadnic cAtrA 1445

2.

Coste posadnic cAtrA 1480

3.

Neacsa, Anghelina, fats 1548


4.

CrSclun, NicoarS, Dragna 1558.

4. 7056 Mart 6 (1548). llias VodA IntAreste lui Dragus si Drag


san cumpArAtura ce au fAcut cu 120 zloti In a trela parte din Putesti,
la CSrligAtura, de la feclorli Sorcai.

Botestii marl of CArligAtura, leat 7056 Mart &


Suret de la ilies Vodd.
Alnerito METE10 Anil RAM HOEBOAL1 renAps SEMAil AJAAMCII011

facem instiintare precum au venit inainte noastrd it


Inainte boerilor nostri, llie si fratesdu Gliga, si sora'
for Nastea, feeorii SorcAi, de a for bunA voe de nimene
siliti si au vAndut ,a lot dreaptA ocind si mo$ie din

drese si intdrituri ce are mama for Sorca de la Orintele domniei meale Pdtru VodA din a treia parte de.
sat anume' Fute$til la tinutul CArligaturii kumatate; aceiasi au vandut.:o slugii noastre lui DrAguS si rudeniit
lui Dragsan dreptu 120 zloti tAtArdsti, can bani ace',
120 zloti tAtArdsti jail dat DrAgus si DrAgsan toti de-

plin in manule celor de mai sus scrisi llie $i Gligd Sl


www.dacoromanica.ro

Nastea denaintea noastra. Deci vAzand p1 not a for


brim invoiala pi tocmala $i plats deplin, asijderea p1
de la not am dat $i am Int Arit pe acea de mai sus.
zisA din a treia parte de sat de Futesti kumatate ; toata

acea de mai sus scrisa sa fie a for de la not uric Si


cu tot venitul, for si gopiilor lor, nepotlior $i stratiepotilor si a tot neamul for ce sA va aleage mai aproape
nerusAit nici odanaoara in vac. lar hotarul din cea a treia

parte de sat anume Futestii 1;umatate sa fie din tot


hotarul din a treia parte giumatate, iar despre alte.
part! dupa hotarul cel vechiu, pe unde ad irnblat dilr

veacu. Pentru aceia Taste credinta domniei meale iliia


Voevod, $i credinta a prea iubitilor frati ai dorbnieit
meale Constantin $i Stefan Voda gi credinta boerilor
domniei meale, dmnealui Borcea vel dvornic, dlui PAtrui
CrAc d-lui Sendre si dmlui Ion Sturza $i Moghila parcalabil
de Hotin, $i dmlui Danciul Hurul $i Miron parcalabi de

Neamt, dmlui lonasco el Gheanghea parcalabi de Cetatea Noao. dmlui Petre Vartic parcalabul de Suceava si'
dmlui Lurie vet spatar, $i dmlui Danul vel visternic, pi
dmlui HrAbor vel postelnic $i d-lui Hamza, $i dmlub
Patrasco vel paharnic, $i d-mlui Neagul vel stolnic, Si'
dmlui Plaxa vel comis ; si credinta tuturor boiarilornostri. lar dupa a noastra viata $i domnie cine va fi
domn tArii acestia, sa. nu strice a noastra daanie sit
intArire, ci mai vartos sa dea si sa intareasca, de
vreme ce le Taste for cumparatura pe ai for drepti
bani, tar pentru mai mare credinta $i IntariturA am
poruncit cinstitului $i credinciosului boerului nostril

dumisale Mateias vel logofat sa scrie $i a noastrA peceate cAtrA aceastA a noastrA adevArata carte sa o
leage.
,,sau tAlmAcit de Evloghie dascal la anul 1764

Dec. 6."

AsAmine scrie cel vechlu, Carp vornic de poarta


Din Condica Litenilor, cf. Surete ms. XIV, 615. Particnla vel
e a traducAtorulul, nu era in original.

www.dacoromanica.ro

B5. 7056 Mart 21 (1548) Haft, Illias Voda Intareste lui Cupcea
tst la al sal stapanlre pe satul Draculestil Intre Troenestl fl Dobreni

ape Prut In pustiu.

Cu mila lui Dumnezeu noi !Elias Voevod, domn


lath Moldaviei; tire facem cu aceasta carte a noastra
tuturor, cui vor cauta spre dansa, sau cetindu-i-se o
vor auzi ; iata Ca aceste adevarate slugi CupEa

gi

fratii

sal, Trif, Lazar, $i Ivan si sora for Rusca, copii lui


Radul Drciculea miluitu-ne- am noi spre dansii cu. osa-

bita noastra mild $i le-am dat si le-am Intdrit de la


noI ale for dreapte ovine din direase de daanie, ce le-au
avut tatal for Radul Draculea de la .procatohul nostru
(de la Stefan Voevod:
Airk arkerr.k
41E7E11 TIJOEFIE1110A1.

tpo

L'1C

TEllfilk

WT flOVTTlitHill. 3c1 110TOM 110A WCA:KIEM.


11 4WD! ,41,0E(Vtlilt 01( Ki1Z1111411 hark CONOtilfhlh.

1141E1101MT

=doao locuri din pustiu

spre Prut supt Obreajie Intre Troenesti si intre Dobreni, la fantand supt Coaste, care acmu se numea#e
cule#ii,

Deci vdzand noi a for dreapta slujba catra noi


le-am Intarit $i de la noi ca sa le fie for dreapta ochid, lot, fiilor lor, nepotilor $i stranepotilor for gi rastrAnepotilor for si la tot neamul lor, ce li se va aleage
mai de aproape neruseit niciodanaoara in veaci. bar la
aceasta iaste.credinta. domniei noastre mai sus scrisa
Noi Iliias Voda si credinta a' prea iubiti fratii domniei
tneale Stefan $i Constantin si credinta boiarilor nostri...
iar dupd a noastra viata tine va fi domn... lar spre
mai mare tarie si puteare a toate cele scrise mai sus
alp poruncit la al nostru credincios bo:ariu, Mateiasi
logofdtul sa scrie si a noastra peceate sd o leage de
aceasta carte a noastra. A scris Mihail Borra in Hui
la anul 7056 luna Martie 21 zlle.
Original Acad. Romana VII 37. Cf. Surete ms. XXI, 146, copiat

In traducere sumara inainte de razbol. Astazi origlnalul e trImIs la


Moscova.

wspkatii, margine, varf.


wCog. wsettn. Seltenabheng. Unweg, Barges, Ceaste.
Precizarea acestor 2 locuri In pustlu pe Prut, hare Troeneftt

#i tntre Dabreni, se poate face cu ajutorul documentelor publicate

www.dacoromanica.ro

9
<le not In vol. XVII al Suretelor. In adevAr in 1533 (7041) Petru Voc
'Rare intAreste lui DragotA Averescul 01 lui Neagoe SopArleanui cum -

pArAtura ce an ficut cu 80 zloti tAtAra0ti in satul Troenestl pe Prut


Tpoituttilii Na notiTemu.
Troene0tii este azl Soparlenil, ce vin fn dreptul movilei it/1)11a,

pe apa Lllivel, iar Dobrenli yin 0i azi pe Prut, mai in jos ceva de

cam 10 chliometri dlstant5. Acolo yenta pustiul, din care


VodA Illa0 dA 2 locuri feciorului lui Radul DrAculea: Cupcea, Trif,
lazar, Ivan 01 'Rusca.
Oare acest Radii! Draculea, care trAe0te supt Stefan cel Mare
sA nu fle Intemeietorul satului Draceni, satul lui Dracea sau Draculea, despre care am publicat actele In- vol. XVII at Suretelor, ca
4ncepuse a se numt Dracenii de la 1E23 Incoace ?
TogAnesti

6.

7056 April 22 (1548) Iasi, regeste. Pentru jolcujAni.

Iliias Rare Voevod intareste vanzarea facuta de


Trifan cu fratii sli Pantea $i Toader fii ai lui loan

-Parava $i nepotii Hervasiei, fiica Marine' $i nepotul for


loan Trofin fecior Maruscai, toti nepoti ai lui Stefan,

in dreapta for ocinA si mosie, din uric ce l'au avut de


la Stefan Voevod eel Canal. ,,mladago" o bucata de
pamant din hotarul satului fokujanii, ce-s pe Sotna,
vial jos de CacAceni despre padure $i despre Prut.
Aceasta bucata de loc au vAnduto drept 200 zloti t-tat-Asti lui Trifan $i lui Stefan si lui Gligorie, cari au
platit toti banil deplin Tntru manule vanzatorilor. $i
.aceasta bucatA de pamant sA fie in doao : partea din
sus s o tie Trifan, iara partea din gios sA o tie Stefan
si Cu Gligore. Se dau hotarele si lista boiarilor de
divan, intre care este si Sturza parcalabul de Hotin.

Obs Dupl regestele fAcute de Radu Rosetti de pe actele Sturzeplior. Cf. Surete ms. XXIX 344.
7. 7056 April 24 (1548) lag, regeste. Pentru Buzati la RAcacitial.

Iliac VodA Intareste lui Gligorce $i surorilor sale


-Sofroniei $i Marinei, copiil Istinei, satul Buzatii la gura
Racaciunilor. Se dau hotarele $i lista boerilor, intre

care este $i Sturza parcalab de Hotin.

Obs. Dupl regestele lul Radu Rosetti fAcute de pe actele Star..ze0ti. Cf. Surete ms. XXIX, 344.

www.dacoromanica.ro

10
7057 Mai 8 (1549) lays). Iliag Vogl Intgreste parcAlabulul de-

8.

Roman Gheorghles cumpArgtura a 3 salase de $igant de la Vgscan.

Popgscul.
-1*

CKOli.

HAIMW

iia

RO-EROA4,

R}KIE10 MACTI10 rcnAp% 3E41411 AIOAAJR-

11011AE CIOAA HdA111.

CII% noiiYct v a

opstmidu.

11

npAA UM-UM sonrkpi

S4 1110 611A Vpmtap, no

RI1C1:414

CHOIII AOR9011.

BAH. H npoAa,t CH011 [(peril


H RAdaliti n,Hrann, mpH CA/611Th. HdliAltk 11411 H 4spzu,H4 H HAVAWC, Td npoAan i I1X H41.11HAIV Irk(1110AIV. 11411V. rAnrH. 1197,RdAdilS

ROAN. 11HKHM

11E110145KEll dH11119HCHAO

1101{Orp4ACKOAIV SA AR CTO H 1111CP AEC'kT 3AATI1 TATAtICKHX,


3 VTOAI TAKONtAfpf GDCTilEtUfC'k MIME 137.CKAH. TM n0 CROEH
Aospom ROAN IIHRHAI tunotaacm. 4H1111911 I CI14013411, H MIA V Adil
EAHO 11,11P4HK8. V AgopS mum rehuru 1-41%KAAARS. 11110 AIII. RHAARILIE
BOA11010
TOR I MEM H floAHVIO 34EIA4TV. 1110 C011 EMI.!IA.:ITN& CA 3A4TH T4T4fICKHX. 5 AM TAKO,KokfclE N WT
114C Eci Hitt
A4AH TOTH nprkApituntliH T911 CdA411111. umrann. H TOTV LIHralIKVIVO littV
A4p0MIA.
114111FAIV R+OHOAIV
11411V
rAnrH npmcdaan$.
11(10T05K. HH Ad c.k HE VAII-IW4ET H HAUTH (1.160TV C s HHAict. u
Ad FIE CARET HX V3ETH nontat 11111 Hx mrnHis. 34 CR$H npdBlH
IIH11+314. ElpAA CHdi I AliCTOAI, H4IIIHAi. I1HC V Mill RATV --1.3113.

11X AOROO

Malt N.

Has Voevod cu mila lui Dumnezeu domn Orli

Moldaviei ; adica au venit inaintea noastra si inaintea

boerllor nostri Vascan, fiul lui Popascul parcalabul, ce-a-

fost uricar, de a sa buna vreare de nimene silit nici


invaluit $i au vandut pe ai sai drepti $i adevarati tigani, trei salase anume Nan, gi Fratil gi Pardos ; acelea le-a vandut credinciosului nostru boeriu Gheanghea_

parcalabul de Novograd drept doao sute $i sasezaci


zloti tatarasti. Si intr'acestea iarasi s'au sculat acelas Vascan, iarasi de a sa buna voe de nimeni silit
nici 1nvaluit sf a dat in dar o tiganca, la curtea aceluiasi Gheanghea parcalabului. Deci not vazand a lorde buna voe tocmala Si deplina plats, ce el i-a platit
lui, 260 "zloti tatarasti ; iar not asijdere $i de la not
insine dat-am ceale de mai sus zise trei salase de ti -gani si cea tiganca ce i-au daruit-o credinciosului nos
tru pan Gheanghei parcalabulu -i. Drept aceaia nime

www.dacoromanica.ro

sa.

11

nu se amestece $i sa aibA treabA cu el, $i sA nu cuteaze a-i bare, cad cA el singur i-a cumpArat cu ai sAi
drepti bani, inaintea acestei cart! a noastre. A scris
in la$i la anul 7057 Mai 8.
Original hgetle, marca porcul. Pecetea in tearg rosie clzutg,.
se pAstreazg Intre acta C. Crupenschl Iasi., Cf. Surete ms. XIV, 495 ;
iar suretul vechiu in XXXII, 743. Popeiscut se ggseste paharnic intre7038-7046 supt intgla domnie a fill PAtru Vvd Rates. Cu venirea in.
scam] a lul Stefan Veda Licustg, e radicat lA rangul de parcalab de

Hotin intre 7047-7048; asta a Mut CA Poptiscui nu mai spare In


boerie In cea de a doua domnie a lui Pgtru Vodg Rareg, nici supt
!Ilia Vvd.

tar Ghianghea parcalabul de Roman e Cozma Ghianghea, I se

ggseste parcalab de Roman In 7055, 7056, 7057; e coleg cu Ion latco ; iar
In 7058 e dat boer fgrg boerie ; in 7059 e parcalab de Hotin cu HrAbor.

Supt StefAnItg Rares, Cozma Ghlanghla e citat !ergs! ca boer far&


boerle.

9.

7058 (1550), regeste. Penttu Averesti.

,,Izvod de scrisori ce santu la Marie Popoae pentrvi


$i Nemteni sA se $tie anume leat 7262.
Mart 19.
1). Un uric de la Iliia$ Vodd din veleat 7058.
Avere$ti

Cf. Surete me. I, 162.


10. 7058 Februarie 2 (1550) last. Illas Vodg intgreste selistea.
iui Micotg, zisA sl Pgulenil cumpgratg cn 130 zlotl de la Neagsa, sa
o stapAneascA pe din doug Nicoara cu verli lul Toader si Odochia.

t
C11011.

1141;1111

BOE110A4

650110

/Merril-0 PC1111,11% SEMAH MOAAdii

wat opium rip,i.

A0S11011 [NAIL IMIS1141

11 A.kmiiiiiS

63

maitill wkruyk YHVKa i 111T131111H. 110 Eli


HC11011SX{E114 H 11110AdA4_ Immo ripagoit WTHHHV

111/1111HAIE 34 AddlliE 1110 11414A Art'A EH IlET91111110. WT

Ark4d rC,I,BdAIH GTEZiStald ROEROAI I WT TpETVIO 44CT MINIM MHKOT0110WECTdd 114CT

1110

rk

TE11113 SOEVT 118VA'Imit1

rid TIrpilA. I T4

npo

H 11MAIEHI1KV WO TOdAfp H tecTot,


Ero 03A01a11 34 CTCiI I H TPHAECAT SA4TI T4T4pCKHK. H AM1AATHAH
Eli VCH 11C11041111 131111111HC4Hill mitrkati p
SAT TaTdp i CKHX. dAH A4
ECT !141 TOTV RHWESHC4H110V10 114CT WT TPETA LISCT CFAHlpf MH
AdAd CAY1'441

1141111IM

EH1104111

301101rT nsvArkuin Hd Agoi. EAHI1 tldtT A4


ECT C4410418 Hincoap. Apirrd Liarr Ad ECT roampv I H CEC1'1311 EN).
KOT0110 1110 C`k I TEile?

www.dacoromanica.ro

12
COAOKill

KdKO Ad ECT HM G3T N4C

'Crk HE VA111WAET 11111AA

CUM

111

/111CTOA1

CZ EZCEAI AOKOA041. 11N Ad


HQL11Hr11. 1MC V MW HATO

tag g.

---1.3141'

Iliia$ Voevod, cu mila lui Dumnezeu dome tad'

adica au venit inaintea noastrA Neag$a,


nepoata Petricai, de a ei buna voe de nimeni silita $i
-a vAndut a sa direapta ocinA $i mo$le din privilegiile
de daanie, ce le-a avut bunul ei Petrikeiu de la bunul

Aloldaviei ;

domniei meale Stefan Voevod. din a treia parte sel4tea


lvi Micotil a qesa park, care acmu se numeasste Pau-

.leanii la Turita; aceia au vandut slugilor noastre lui


.Nicoard si varului sAu lui Toader $i surorii lui Odo-

chiei drept 130 zloti tatara$ti, $i au platit ei toti deplin


acei de mai sus scri$i bani,130 zloti tatAra$ti. Insa sa
le fie for cea de mai sus scrisa parte din a treia parte
-selistea lui MicotA, care acmu se numeaste PAuleanii
in doao : una parte sA fie numai la Nicoarl ; alaltA
parte sA fie lui Toader $i surorii sale Odochia ; ca s
le hie for de la not $i cu toate veniturile. Altul sA n.0
se ameastece Inaintea acestei carti a noastre.
Scris in la$i la anui 7058 Fevuar 2.
Original !Artie. Condica documente XVII, 6; cf. Surete ms.
(XXV, 273. Pecetea In ceara rogle, cAzutA flind hartla, pe care se imprima exerga ; se pAstreazA numal ceara rogie.
In dos notita CEM111* AVH allAIKOT 4T0 KIfflulA WT 11*ICLIlic R111!KA
11E1'0111CA = seligtea lui MicotA ce-a cumparat-o de la Neacga, nepoata
-PetricAl.

Asupra mogiei PAuleni pe Turia, d, M. CostAchescu a pubilcat


in Revista Arhivelor I 121-124 3 documente slavone, din care : I)

-7060 Mai 6, de la Stefan VodA Rareg, 2) 7092 Noembre 17 de la Patru


VodA Schiopul, 3) 7111 April 1, de la Eremla VodA MoghlIg.
In primal ispisoc de la Stefan VodA se intAreste acelagi vanzare
ca si In 7058 de illag WU; to al dollea ispisoc Petra VodA tntAregte
elui VAscan gi MaricAl cumpArAtura, ce a IA cut cu 70 zloti to a gasa

parte din a treia parte, din Paulen!, de la DrAgan 'MAO, fiul Nastel.
nepot Rusulul, In al trellea ispisoc de la Eremla VodA se aratA cA
Paul vi Petricd au trAit supt Stefan VodA cel Mare, gi cA au cApAtat
-de la bAtranul Stefan VodA uric pentru PAuleni pe apa Turiel Iia
Tvpim noTogn"; cA Bogdan VodA le-a reinolt prIvilegiul, dar cA
.aceste amandoul urice le-au prApAdit din priclna ogtilor gi a Legilor,
clad au umblat panA In Cara munteneascA .a TOTI tipinolAitEISITHHAti
41)(

3A

ItOtiCKFI N SA Apia KZAA EIZTWECTKOKAAH AO AIVHT*HCKOH

www.dacoromanica.ro

13

3f MAIL" Eremia Von Intareste tot satul Paulenli Ia toil urmasil


Paul si Petricif, in numgr de 30 razes'.

luf-

Mosta Paulenii a mers pe 3 bgtrant, curator' din Paul gi Pe-

tried. Partea tnal mare a avut-o Paul, de unde s'a dat si nume
satului Paulen'', in toe de selistea Jul Micotd.
Micota a avut trel feciorl: Paul, Petrica I un copil sterp. Din.

Petrica ne-au ramas 3 copll, care an la randul for acesti utmasi:.


Neacsa, Toader cu Odochla si Nastea Tgrata. lar Paul a avut o

prea bogata descendents, care stgpaneste 2 treiml din selistea lui Mt-cota, intregi, sl din alts a trela parte patru sesiml, sau peste tot sase-

sprezece sesimi, din optsprezece, cat merges toata selistea. Se po

menesc 19 nepoti si 30 de stranepoti :


nepoti
nepoti .
stra nepot1
stranepott
I. Cozma
11. Gheorghe
Eremia
Todosia
12. Nechifor
2. Steful
Mgrica
Gligore, Hilimon
13. Ion
Eiinca
3. Petrui
Stefan
14. Ihnat
4. Marita
Maxin
Steful, Simion
5; lona sco
15. Sima
Toader, Nechita Tudosca
16. Stoica
6. Marita
Gligore Pgcurar
lfrim
Dochia
Anisia
7. Todosia
17. riga
18. Tudosca
Roman, Luca
Toader, Ion
8. Gliga
19.
Ignat, Alexa
9 Marta
x
Anton, Gheorghe,
14. Sava, Cristea 30. (Ica, Neacsa
10. Mica

latg de ce Paul a dat numele sgu sattslui tatalul salt Micota,

cad a avut 19 nepoti si 30 stranepoti; car' I-au purtat numele gi movenit mosia 16/18 sesimi.

11. 7060 Martie (1552). Hatmanui Ion Sturza da mangstitii


Vatopedul 200 galbeni, un vas de argint gi devine ctitor, pomenindu-l-se numele Ia 8 Noembre in Hecate an.

4/J
v isri tc7) 7060 zal trivi Al2p-riy
irxislc(apxyr,
A;
2:01ap.,:y.;
x21
iepi;
x21 7tp(1)r,v
TOCI Pasow.s3(ou xxi 5 c

i-01)

.7..,opp6vt.s; Ispop,Ovaxoc

,3x7t)socil; p.EfiX,c

510751't

yiebvta; xip NE6Tt.r5; at; Tip 14-go7aavlav, tv

tipat; :to5.vvou atapivc,1) f.,6sWa 7,:ficr,c Mo?.?.,oPazxia;, a S0'i illy.Eviatxtov


,4 X.eg/a
O'cpxoy-ca Lty 103iNvirol 7;p660ta xa: zaTilivcv 17cio-G Nio),3016),2z:ac p.
-62?

yv61,1

755

p.oviksu xcel

07-1

TqAtu)T17(.0V

7Zpoi.fouvIvwv r xai rep6v-aov rtij; iyia;

Euvi;ealc, xal avrpipxy.sv. ru Abgewzb; xip

1.Epc
Tvx

5attwcizou .727pb; 41).(7)v xa: Y.at9Irrouptivou xi.)p Eosp6viou is;:o-

iivi,

xvi-,-zcop

ti.,)

vccria xai iivsv xr6roy xai


110(),E;

iTS 7,0

6;t

6 a.sb; .1E1E1.;

iwavvou 1.spu57Z2,

iVlovaitylp(cp xat 63r,itai7ov 6 4s6; xzt T 67:a.7iatoxev

3 :17cc

v ExEub; apyup.sii;

pXoui.a54 xal

gtoc 67.ou va EPV:07-iTE; X1Xi vit


.711

xal

7.54v01.1..av

E7,1,131&:7Cli

T}.

iytov Movacrciipto;

-cev x219.iv zp6vov a?;

www.dacoromanica.ro

-c=z; 57.7(711.

14
-to5 voegVou p.obc evincrzip2

itvliLocwvov p.isrct

- Xtxov, 14.21 Ezi V V 71Jpt:v Tpi-;;Eav et; Tj5V

at; T./iv vim el; tO

Ilion,. Ica:

y.cta-o-

gzri Ts0 (.0'0.670:W

za0exci6r,v tp.ipav wasaia ei; TY,Y victv 677:Ep xai TOE; 7.7r,sbpaq, io);
'icrruse TO k ov mowto-Thptcov %xi eiTt; tyouv.evo; T0 ay.,..),i,75 xz
--ret oizEk-cpacp5p.sta .41,.al.;
xoci etaUVZI;)FritG; 'Trap&

iirccvair.cu

t(1.631,

iWV vaceroCov

Ili T6

Tfi;

iiiz;

174),r,p.gc

Tiov

Lp.ouriEcu v.21

Ou

e2EV x111.11

taTipwv vz etvIt Cqopc.,,,bio;


datvtpitou -rptciBor; x

157:;-,

rc.,5

v.2.1 orb 7(7),) aitwv &met 017.S1LZ9tx.i.ov ato..2tov xeci 7rap';v.C.ov

xcti iv

TO) VUV RSG1vt Kit av Ttil iJ. cpn

In anul 7060 $i in luna Martie mers-am eu So-

fronie ieromonah $i fost mare eclesiarh a venerabilei,


$i a sfintei i marei manastiri impdratesti a Vatopedului,
i cu mine bdtrftnul chlr Neofit, in Moldova, in vremea
lui loan Stefan Voevod, Domn a toata Moldova $i ne-am

infdtosat prea nobilului Dom loan Sturdza batman a

-toatd Moldova cu vrearea si stirea dela prea sfintitul PATintele nostru si egumen chir Sofronie ieromonah si dela
prea cinstitil fosti egumeni si dela batranii sfintitului 51 cuviosului nostru sobor. Si ne-am rugat de stralucitul Domn
ban Sturdza sa devind ctitor al sfintei noastre manastiri.

Numitul Domn, luminat de Dumnezeu si de maica


Domnului, s'au faeut ctitor si -ne-au dat 200 galbeni
-i un vas de argint si a binevoit sa ne fagaduiasca ca
-cat va trdi va ingriji de intereseie sfintei Manastiri
dupd indemndrile lui Dumnezeu. Din partea noastra

am luat indatorire Ca, in fiecare an, in ajunul zilei de 8


opt Noemvrie vom celebra o leturghie comemorativd in

partea centrald a bisericei, pe altarul cel mare si cd


numele sau, precum se obisnueste pentru ctitori va fi
mentionat in fiecare zi in mijlocul liturghlei cat va avea
-Mita sfAnta Mandstire. Si dacd vre-o data vre un egumen ar lipsi sa indeplineascd aceste a noastre indatoriri $i nu ar indeplini ceia ce scriem aici, atunci potrivit
cu voinfa pdrintilor sa fie afurisit gi sa nu fie niciodata

iertat de sfanta si nedespdrtita Treime, de Prea sfanta


Nascatoare de Dumnezeu, de cele sapte sfinte soboare
i de not smeritii in veacul de Ltd $i in cele viitoare."
In condica actul grecesc este urmat de menfiunea:

www.dacoromanica.ro

15

,:aceasta scrisoare din 7060 de la parintli dela manAstirea Vatopedul dela sfantul Munte s'au dat rAposatu,
lui Hatman loan Sturdza, prin care it aratA el s'au
facut ctitor la aceastA sfantA Manastire si in cats
vreme va sta aceastA MAnastire sa i se faca pomenire la 8 opt zile a lunei lui Noemvrie".
Urmeaza legalizarea g1 pecetea Dlvanului de Ape Jape at Tar 11

de sus sub data de 7 Martie 1840, ape' urmatoarea mentiune scrisa


de :Tana Logoratulut Costache Sturdza : ,,Acest document se tali Ia
iratele meu Alecu Sturdza yorgic.4

Obs. llie Sturza e pomenit in actele timpulul ca postelnic in

7048 supt Stefan Vocla Licusta (Surete 1, 236, WicIcenhauser, Homor


.96; lorga Doc. XI, 84; XXI. 302). Supt Rare Vocla In a doua domnie
el e,inlocuit la postelnicie cu Hrdbor, dar e inaintat in boerle ca parcalab de Hotin, cu loan Moghild in 7050 (Ispisoace sl zaplse 1. I, 64).
Ca parcalab de Hotin sta in tot cursul donaniei de a doua a WI Patna

lioda Rares: 7049-7054, coleg tot cu loan Moghila.


Supt Illas Vocia Rareg sta tot parcalab de Hotin cu Ion Moghiid In anli 7055-7056; iar in 7057 a trecut ca portar Sucevei, trecandu-se in locul lul Ia parcalabia Hotinului pe Hrabor, lar in postelnicie randuindu-se Veaverita in Iocul lul flrabor!
Ca portar Sucevel ramane Ion Sturzevicl in 7058-7059-7060,
c and cred ca moare, urmandu-I in boerle Dan, ca portar Sucevel.
De inaintasil 10 loan Sturzevici portarul Sucevel cetim in uricul
din 7003 lanuarle 17 (ion Bogdan DStef II, 541) cum I uricul lui Petru
Vocia Rare din 7036 (Surete V. 220). Aceste 2 urice rectifica ince-

tputurlle fantastice, ce Gh. Asachi a facut spite! oficiaie Sturzegti in


4842 (cf. Surete ms. XXIX. 343).
lata incrangatura primilor Sturzesti :
Nan, descaleca Nanestil pe Studenet

1.

2. Toader Nanescul
x

fats

fats

Mailna

FIllp Balita

Marita

Fatul,

StIurza
3

al
0.
bp
t.

en

RI

V3

u.

Stan,

Marina 1450

-.4...
CO

TIJ

CU CI

cci

u
I. 1-- Z'-a' Cr)

CI:

,40

1420

I
I

-4.

Stana

Banta . Farcas
I

ni1 a

1370

r-:

tO

8:1

00

01-

CY)

Cr;

Totl acestl cu numerele 1-9 stapanlau satul NAnestil, Fe merges

ce 4 batranl Nanescul, Ballf a, Farco 1;11 Stana, stapanil din 1420.


In 1528 tralan acesti urmasi al Sturzestilor din 1495, mai .ales

www.dacoromanica.ro

16

fecioril Ma linei, nepoti MAlinel, fata lui Farcas, si nepotl de vari,


primary Jul Fi lip Bal Ita, stipani in Dragomirest1 sl in Poiana, de pepariul Alb.
3

Fatul, x Surza

4:

Filip Balita
Md lina

Neaga
I

5.

Luca Saliti,

Nistor, sora

Fedea

Ieremia, Ilea, Armanca, Tudora, Mina, Fedca, Dusa

lar din Sturza din 1495 punem curgitor pe loan Sturzevici hat
manul, a cirui flu sau nepot e diacul D. Sturzevici din 1552.
lar pentru Manna sora lul Ion Farcas, ul se di acestl unmaSi
Toader, But el si Fedca, fata Jul Toader :
Deci ar retest aceste incrangiturl :

4. Sturza (vir al doilea cu Manna Farcas)


1

5.

Ion Sturzevicl
hatman
I

6.

D. Sturzevlel diac 1552

fata

= Toader
I

Fedca din 1528

Cf. Surete ms, XXIX, 345, far in condica Schelani 47.

12.

7060 Mart 31 (1552), regeste. Pentru selltea lui Ignatta Turie,.

Stefan Vodd intareste vAnzarea facutd de Ion $

Todica $i Grozea $1 Mihdild $i Tiron $1 Ille Bulhac,


feciorii Parascdi, nepotii lui Hodco de is Turie a dreptel
for ovine $i mosii din direasele for de impArtald, ce le-a

avut ima for Parasca, de la pdrintele domniel meale


Petru Voda, o seliste numita la prisaca lui !gnat. din,
sus de RAdiul Lung la Turia, ce au vandut-o ei Jul
Mihail setrarul dinaintea domniei meale. lar hotarul acel vechiu, pe unde au locult din vecl.

Aceasta carte este scrisd de Datnitru Sturzevici diac.,


Acta Radu Rosetl, cf, Surete ms. XXIX, 344. Greslt pune copia
lui Radu Roseti, D. Sturza visternic; cum eronati In parte e notita .7.
in loc de diac trebue cetit of visterie. Asemenea in original nu va.
fl stat un Sturza, ci Sturzevici. Visternicul nu stria uricile. Ideal%
XXIX, 353),

www.dacoromanica.ro

17
7060 April 2 (1552) Hufi, regeste. Pentru Glodenl.

13.

A cost uric aflat in sarbe*te tot in stApanirea lut

Gh. Ciureanu este de la Stefan Vvd. fiul lui Petre


Rarev Von. Traducerea lui veche este aparte tot la
acel stApanitor. Suret de pe uricul vechiu sat-hese de
la Stefan VodA din vdleat -1.3a (7060-1552) April 2.

far la urmd std nota: ,,acest suret de pe uric sarbesc l'am scris eu acmu Simion Chqco uricar la veleat 7268 August 28 (1760)."

DupA copia trImeasl In 1904 de iconom I. Grigorlu, profesor


In Vaslul, Cf. Surete Ins. XL1V 915.
Textul slavon cu traducerea lui vezi In Surete 1, 104.

14. 7060 Mai 14 (1552) regeste. Pentru CamInca.

...dar vechilul spatarului Costin Catargiu stApanul


moOei CamAnca au ardtat ca hotarnica pe numita
movie nu are, de cat au infatoat doao sureturi de pe
doao ispisoace, cel dintdiu din veleat 7060 Mai 14 a
domnului Stefan Voda, prin care dd danie lui Hagi
Curie vatav, i lui Stefan, i DrAghicl, i Matei, movie pe
din sus de CamAnca in gura CamAnai uscatd de pe
amandoao partite de Raut, vi al doile din veleat 7131
April..."
Din raportul lul Ion StrSzescu catrA departamentul al 2-a al
ocArmuiril oblastil Basarablel din 1817 Oct. 7, cf. Surete ms. VII 134.

15. 7062 lanuarie 12 (1554). Pe un Praxiu, scris de pr. Iovan.


MOH{ 11A%H01/1011110E GS 118HHH`k 4163(101,`kli 11 7KEAd10T1
KZ

11()HCT411111111E

639111WHOF1.

TdKONC,1,E H d3K

7KEA410

rife KIlkIri Ch.


Ezmis,wkx HA Tp8A0A1-43H83Wk KZ 13(17.11,0X

11 11.111TH

110111TH

Aa

C7H(1811111111

C1G'1; Hd 1184111a;

HEIICT(17.111EAldr0 9AKCI3 A10614 GHad 119i1111KWX 17 (1.9. cTaro 1111Cd111A


11

EAHKW BZ3A103WX ovAtom HOCTHrHST11 GS HOCi1 k11111CTG$1011111X If

rzipirax
11

AUIE110A%3H0y10 KH11rOy CIlO rAllhal1 lit3411G3C.

Ihrif)K HE 1111Cd arrnz 1111 A)(% CT-111 lib OKA RHEUM H rotontia
Ap 8Htniti H CbKddliIH 11 rilrk111116 A1wA141111 W11,11 II GildTTE

r110/110

H 4111AHCE Ark10 Alpf HE OK010 116 E3111KWAI Al0A10 C% pdEHAI

CBGildB[0/11

11,11110111dr0

CIE

CTIE KHHrli

11

rig niimilE likTSIIIE

HAI,

111111181111 MOGO. XO paAl dI E ESAET [pp norrkwftio 11C11(1n1 RAMHTE.

www.dacoromanica.ro

-18
H AIHWPCID PIA Wildr0 H MhNII1dr0 HS CLHEHHUAX rirkagHTEps licagatit
tioTotpagwaro CE Nd CIE AEAO IlAdrOCAOKATE LtLJE N X8ACO f1
1

HEC%4111CAMMKO. NdFIHCQX. MHE

H XlIdAS KNaHAIS. CTbJM I

rpSsw IECTE HZ CAdAKOE. KZ CAdlig

HipK13(141%. H (17.

110A38 K% HUMS 119HTE-

GDRd41 IdKWHi HZ3MOR1)X. I 'NIKO H Hdfl HCdX CIH CTHH


11(3414C0C H 11(11`kAdX
KdA4Z AQ BH C%T130pHTE npunan. CM(MWHCE
KMOLIIHMS

KHHid Cid

41C11,d

rdnsaprd Auk BT. RZATO -1-3A6.

Dupa cum cel ce pluteste pe intinderea marii, doreste sa ajunga la limanul linistit, tot asa $i eu doresc
sa ajung la sfarsitul acestei sfinte carti.
Am sarguit din dragostea de lucru, in luptele -cu
sine la largul netulburatului om $i cu iubire de dumnezeu m'am plecat in (truda scrierii) sfintei scripturi
$i cat am putut inteleage cu mintea, cu ajutorul lui Dum-

nezeu $i am scris aceasta carte folositoare de suflet,


care se cheama Praxios.
Insd n'a scris-o Inger, nici dub sfant, ci mana
pieritoare si gresita si duh fart nadejde $i nefericit
si gresit. VA rog,. parintilor $i fratilor, ma rog $i cer
indurare; dar nu cu mana, ci cu limba rog, cu chip de
rob, pe acel ce va avea aceasta sfanta carte $i va citi
aceasta scrisoare sau o va scrie, pentru iubirea lui
1-Iristos, daca va fi ceva gresit, sa indreptati $i pe
mult gresitul $i cel mai mic intru sfintitii preoti, lovan,
Care s'a nevoit pentru aceasta lucrare, binecuvantati-1,

chiar 'daca a serfs rAu si fara bagare de seams, care


grosolan este, dar placut intru slava $i lauda sfintelor
biserici dumnezeesti $i pentru folosul celor ce alearga
catra dansele, caci pe cat am putut, atat am scris acest
sfant Praxios si lam dat voao, ca sa facet' rascumparare. S'a savarsit cartea aceasta in Luna Ianuarie, 12
zile, in anul 7062.
16. 7062 Mart 2 (1554) Bdr1ad. Alexandru VodA intaregte
MArical stApanire pe jumatate din satul Otelesti pe Berheci, ce-I are
de la bunul el Hilmar].
AticTio GiK1E10 Alb.I ITAEdHA()% HOEKOAd. ICHAp% 3E41,111- AIWA
MECK011, SildHEHHTO 4rt1HHAI HCCHM AHCTWAI HaLLIHM 13%Aril KTO
HAMA' t1830HT. HAH wrotigH Er0 ScAkiwwr. W>KE 1111IHAE ry.ko,

www.dacoromanica.ro

- F

HWPill

LI

010N1W311

IIMPAINOW'

pvlite

113

'31011Hllf
OHM.

VIVO/17'1M

IMW31

VIIHHOV- OV33
31,14

PI1

'ANNA

911Y0J.Ph.

'ho'do0

113
01,51

vN 11314,11
4,14,HP14

H3

MI1'33%8

VHW PVIIIIAOJE11
4.3 IIVPHONVIR .113
1,31WV1103WW011

YIVOIVZ3

HWI13.110

OI0NIW313

113

mwod.vhAoli.hoq.dm

An'

*MWOVONOY
H

J,33

V4e

113

9WHJ- 'HI

113

Pie

.i-1.14731,311411

30HHP3HU31IIHII

am

133

PHIMBOV011

0J31%11

OX

viwolVhorIndu

,Len

-AOHR

NCIIVONHII

VH

orti

A011/33%a

Itudanal Iomrvmivti I onminAtioum

113

%3

.hollovvw

'191131911M

%3

dI1J,ON 30J,

,LM

OV33 PM

V1-11-110VOU

H 3111H110613

1X11

HPW%fiN

IMW 303YW031Vd,
HEIIIHIN<31V
11141Y%d8I0LI 30J, 3011H3h3lWW011 -01_1

1.3

PH

H3

1.1-111VH

11WNOI9

11WHVIVONM
OJ3

ONHVON

3111HVIIN

IIVPY

11VVNOVP3:

Y4,f

HWPBYLI3J-

IMWHIIVONM

oiV.koltIvw

Hpw%0X

17-1WHEHOU

YNHHIJOBY
HIVH211011

riw

WHIILMAIN

011(d.f10)JAVIV

P10.1,

AO.WOWP3
01111

*HwaYu3,1

J,09 3PII

tiP118119

WHHH MWHJOHW

133

Ol0NVIV311

I01LIV3N

311,11111411

rptiavatio

9VHd8V,1
H

woc4v09
IK

ACV

175111.1SNIV

.v51.1toNAo

olfl VPW11
oirdvd,3 vrivsk310 i'Vomoll

laVHPH

9h4.X6391

%3

AoNOVPN{

1411-1A0N31/

HIVNY113,1

NCAOHr

.vlionnvY

*vIIHH(10114e PNhOY

PVHC1HVj
W9144

HWHN311PVIVOW HOIHON

IMIVHHIP-H/Y4.1111

VdvJ 't1411110Vol1

9II0(13H
V am
I

110d0.1.3 A0W001,130U1 'AVOP,I.OX V17%11051011 EH 1,N.11,1; IIVPNIINC0b


v- V11 O.L d.33 vd.1.9 0J3111vH PBYPI3J OJPH111,31111;111118 191V VdYNV1;3V
TeoN3oa H V(.131,11 OPION MNIIMPH a .0 PNVmi osirwliwYwn -douY
NI4111111{

MUIR.

141311

"N

If vim]
N

w`ntRY
PHVY-

1111138

3N09PVVN%dH

VNVU

VIIPN3%11

vdur vim

PHMI

PHII,V3V5W8(111)1210w

VNHI1V013

;WIT

vt11,n

110N3BVVVoli,

aimvolr 13oulAi
unl,v3s1

IMW33

-31)1.11

'YHM3YV6J01011 vdq,a Pupil


VHcll PV.K0N33(W113/11 1.13Pd.%113
*VNIalk9..1,3112 PO4,8 PIIVII V1l1/313%N

,(174,11

'VMHN

P64,11 VHOU

PHINI PUPVII 'V3111V031


vd+a ,X117ko
'XHVPW v ou IVHMPH -101;
H

N OJ

FIVIW%dEld.OU

P11113All

NIINHV321 H

Ytinivti

14311-M14

-PHPMI PV01hHPY

vim!

PriTH VHVU PdaYPOJA MPH


PI)1.13

31109PVnl

'HMOS

HUlli/V;LIIIPPY Ili vnt'%0:11.10


IP,

%WU

XI-IN3NPYVOW
.1,3V.ho9 %(11,113J 113M1711 HVW3E J.09
oJanivia
nvn mvu YJIGn OJON %a

1Loar
am,

Mdll

PN111-41d,LN

VVII20117- 'PNI-INV3JA011

j.a Pd

.3c1,1113n3w3H

4AVId0U '0J01311Vh.f100

rHVmj Vh1120eiNX

PlIVU

v(11,11

.Vh1,1110511S0/1

IOJTH 3E109VVVN7.61 OJP:13114,LON

PUN,'

PE

OJ;

M133 Hi

Nuirnvii tom

d.301NEH

li; vilmh000rlii

VHII4ANSI 3W.h011pE I9IV33

vsvOu

3r113YNS%0N.1.0111,1

AOIVOHIJI,N

,L0.1. HN

1,11,1,f

JI0/1P11

P1111111.111

II

IV3hq_13J
0,11111V/I

II; IIVPY

*vntilitt3IN

PH

AOWOJI .110IV33M hoW01111V3111131111111


'hodAsitoJov 111P3HII H

nvinclit

AOMPFP &Phil.] 11&113VI1dll .kow3am .-ho,Lanv Aotv3mvii I '311L1 Hvivoi%We


vAom33,LontIP. Jio VVV%09 BVE-14-' P`1131V.
'1111Ie

www.dacoromanica.ro

20

Cu mila lui Dumnezeu Noi Alexandru Voeveier,


domn tarii Moldaviei, instiintare facem cu aceasta carte
a noastra tuturor, cui vor cata spre ea sau cetindu -i -se'
o vor auzi-o, adeca a venit inaintea noastra si inainte.
a for nostri moldovenesti boiari Marica cneaghina lui
Gavril dvornicul, fata lui Dascov, nepoata lui Hraman,
jaluitu-s'a noao cu mare jaloba $i cu mare marturie at
ocolasilor ei megiesi, zicand cum direasele, ce le-a fost

avut bunul ei Hraman de la bunul domniei meale M-

treinul Stefan Voevod pe jumatate sat la Berheci, anume


Otelestii ; -lar ceale direase le-a fost prapadit barbatul
ei Gavril biv dvornic cand s'au jacmanit la Sipote $i multe

alte direase si ascunse au fost jacmanite cum ias'e cunoscut insasi domniei meale si tuturor sfetnicilor boiari air
domniei meale, Deci noi vazand a ei mare jaloba cu,
mare marturie a ocolasilor ei megiasi, iara noi asijdere ri
de la noi Insine i-am dat ei $i i-am intarit cea de mai sus,
zisa jumatate sat la Berheaci anume Otelegii ca sa-i fie ei
$i de la not uric $i cu toate veniturile, ei $i copiilor ei pI
nepotilor ei $1 stranepotilor si rastranepotilor el- si la

tot neamul ei, ce i se va aleage mai aproape neruseit


nici odinioara In veaci. lar hotarul celei mai sus scrisejumAtati, ce-i la Berheaci, anume Otelestii sa-i fie dint
tot hotarul jumatate, Tar dinspre alalte laturi pe vechiul,
hotar, pe uncle -au imblat din veaci. lar la aceasta Taste
credinta domniel noastre mai sus scrisa Noi Alexandru
Voevod $i credinta boiarilor nostri, credinta dumsale Ion.
Nadabaico vornic, credinta dumsale Petre Cracovici, credinta dumsale loan Harrovici $i pan Neagoe parcalabiii
de Hotin, credinta dmsale Ion Danciul $i pan, Veisa,
parcalabi de Neamt, credinta dmsale losep .Veaverita
si pan Vascan parcalabi de Roman, credinta dmsaleDan portaF Sucevei, credinta dmsale Sendrescul spatar,

credinta dumsale loan Petricica vistearnic, credinta


dumsale Mean Movila postelnic, credinta dnmsale
Toader paharnic, credinta dmsale Medelean stolnicf,
credinta dumsale Plaxa comis si credinta tuturor boiarilor nostri ai Moldaviei a marl $i a mici, lar dupl
a noastra viata, tine va fi domn pamantului nostrut
www.dacoromanica.ro

21

in copii nogri sau din al nostru neam, sau chiar pe

foil care alalat Dumnezeu it va aleage sd fie domn tarii


noastre a Moldovei, acela ei sa" nu-i strice a noastra
.daanie, ci mai vartos s i-o intAreasca si imputerni-

teased, caci ca Insine iam dat si i-am intarit pentru

.Caci iaste ei dreapta ocind

mosie. lar spre mai mare

pi

larie si imputerire a tot ce s'a scris mai sus porunci-

tam insine credinciosului nostru pan Movild logofdtul


sd scrie si a noastra peceate s o leage de aceastd.
carte a noastra. A scris Dragoman Capotescul in Bar lad,
la anul 7061 Luna Martie in 2 tile.
Acad. RomanA plic. CLXXXIX 258. dupA o cople scoasa de d-1

Tuducescu, de is Academie, de pe originalui pergament, ce apartine


d-lui Oh. Breaha din ObArsia BacAului gl transcrisA in Surete ma.
XLIII, 547,

17. 7063 April 24 (1555) Bar lad. Alexandru VodA intAreste

dui Anton si Ilei cumpArAturlle ce an fAcut cu 125 zloti tAtArAti in


Clodeni de la ion Gheraslm strAnepot Simel logofAtului.
t LII4cTI10

60)1(1110

SHAMEHHTO

,A10AAARCKOH.

And 11AEAAH,3,(3%

1301110.1d.

ICHA(11% SEtHAPI

HAWH/H 117.C`kM

HCCHA1 AFICTOA1

11111111A1

ETO NQNEM 13%313HT. 11/111 LITOLIFi SCAk1WHT. W}H fIcITHAE FlpiNA HAM11

rims,

HAWHAill

AWAAAHCKHA111

6OM-4911.

1W11

repACHAlk.

C11%.

fillrfAH1111. A04K11 .11111KAll rirkeHoriaT% GUAM AOPO4SETA. 110 FPO


,Aogpo B0A1I HEHHA4 rienofforK4efm. 4HH11011CHA0BA11%. npomn CR010
rflpA11010
1144AA
511

WTHH11011".

110/.1,1,+,1,

GTEiESAIld.

"TA 11p0A0/111.
.11/111

,VkAtititioy.

HC1411113HATE

H01/11E,HHOE.

(PO

ero GHA1A AOPO/ISET WT IlflEAKOHE PC11413A111. /LAPS

ETHilZ)TdA

HOEHO4OHE

celoysrk

HAWEA101(

LIACT

CEAO WT rA0A1111.

filiT01101( H ME1111

ero HAHN.

CHOI/ 4SEAH I 3d CTO N AHA AECAT 3AAT l'ATAIICKI1X11 N OirC411T0H6

TAELHEC`k

11AATHAII

orici

-TATAVIa13(
.A1111{Ail.

011'

HCHOAHA

poling

HIA01fH0If4ATH

HCEFIA

gro HAMA H HArk CHZ

TOTH

ituffoir.

1111H+3H.

1111111EFMCAN11
I

CiUMH

repacumoy CH%
AOPOZISETII

ZISEA11. H

Ince sitaT
A04K11

AHrEA111111

11(1R1A

HAA111

npAA

tIALHHMH AWAAdlICKHAili 1101171(111. IMO And 1111A+H111E HAM A061l0H0/0


TOISME:11011 H Fl0AH010 I sannwroy, d MH TAKOHCAE(ll
H
C.14
CAC HAM ARAN H 110THpZAHAH arroffoy H ;HENN fro flivhful 11 RAH
41111
ihrkAll TOE 141+A(I14EHHOE tIETHOSTAA LIACT WT CEA WT
rA0A1111. KAKO Ad ECT HAM I H OJT HAC OrpHith H CZ 117.CIAilb
'HOE

www.dacoromanica.ro

22
A0X001,0M1 HAM H A`kTEMZ 11)(%, 11 01(H0IPlaTOA11i IIKI
ripagny--AToms& n)(k, H IMCIA101( 110A01( HXh. KTO tik HMS H311 41 ET Han6A11)KH111. 11E110(301(WEHHO HHKOMME HQ [AM I a xorrati Ad ECT GY,
orcEro xoTark 4ETB(1%Tdd LldCT. H WI' 14 NWHX% CT09011
CTrit)0
AlOy xorrapoy, HOKOyAd 113 trtca coNCHHAM-1. 41. 114 TO ECT g.k06.11dWEPO rellACTHel
RIIIWEI1HC4Hil4r0
Mhl ITAEdHAffel HOHIOAH I 11wkpa fliARZ3MORAEHHIalXk CHORE ICPAR4,1111.
'Wald Fl 6wrAa11a,
HOEROA11. N irkpa comp% Hauffixs. 6rk(h1 Hand Iwaria HAAX6d11KO
AROIIHIThd. Rttie 114114 (W1 KVZKOR114d. R` .pd 114114 1CO4114 XZfIrk.:
11 flail WkrOE
11117K%A4 ) 606E XOTMICKHX, rkpa 114114 1W4114 A4H410A4 H 114114 REHCA nozKZA46011E thm.kusgux. rirkod on
IC3C11nd-A
IABEJ111111 H flatld RZCKahld 11(1ZK%AdROHE'1101301114ACKHX. R`k(ld fldlld.
Adild 1100 I Tafrk Goriagouro
nand 1119IA(1ECKOVAa CHZ-Tairk. 11'k9 114114 IC,0114
11K4 Irk(h1 mum EZCKaHd ALIOrliadi
HOCTEAMilid lckpd 114114 A0YA1HT(101( tlaWHFIKa. Htpd Eland I LIE.
41A+. CT0A1111Ka. [Apia 11464 IIA4 a KOAMCd H erkpo R7.C`k)(Z,

GOUT% HAW HX% MOAAARCKHXZ flEAHKIIX8 H 414AHNS.

21

110

114WE41%,-.

MHROT+ KTO GOVAETS 10C110Adp7 111WEN 3EMA11 illOaAdECT'kH WT


A'kT111 I HAW HX% HAH WT 114111EPO (10Ad FIAH fldK 1101(4 Koro CZ'
H3RENT PCI1AVEM UNTH HaLLIEH 3E/41,111 AIOAMECT`kH. TOT RH m101(
1EII098WHA H4llar0 AddHiE H 110TRIMEAEFID. dAH RH I141 I AtIAH 11
HOTETZAHAZ N OVIiirkflHA%. 3d1101(>KE ECMN HMS AdAki H 110TRila.
APIA11 H OyKAIIHAII 3d1101PKE CORN KO1P11HA11 34 CROH [weir' H
OHTOMP HHH`li:314.

.11

NQ ROAWEE

lip`1flOCT7. N noTgpmtcmilie I TO

M01( RZICEAlOy RkIWEINIC4HH04101f

natio/ illOrHAOY
KCE41101r
micToy
spssnim KATO.

ECM

HaWEAJOY Ir1t1110A101(

AOPOZISETOV 11HC4TI1 H HdWOy flEUT

uktwemoy.

-.36r.

AIC11,d.

npnerkawn

KpaKdAEll
KSHOTECKOVA
dflpHAlE KA AHIA.

filiCtIA

Cu mila lui Dumnezeu Noi Alexandra Voevod,

Domn tariff Moldaviei ; stire facem cu aceasta carte a

noastra tuturor, cui pre dansa vor cata, sau cetindu-i-se


o va auzi ; adica au venit inaintea noastra vi inaintea.
a for nostri moldovenesti boiari Ion Gherasim fiul Anfata Miclei, strdnepot Simei logofdtului, de a,
sa buna voe de nimene shit nisi Invaluit vi a vAndut
a sa direapta ocinA vi movie vi din direase de cum,
pArAturA ce a avut strAbunul sau Sima logofat de laa

www.dacoromanica.ro

----,

23

stramosii domniei meale Hie si Stefan Voevozi, a patr4


parte de sat din Glodeni, aceia a vandut slugii noastre
Jul Anton si femeei sale Ilenei, si Ilei fiului Fedei drept
120 zloti tatarest;, si s'a sculat Anton si fameeia lui
Ileana si Ilea fiul Fedei $i au platit toti deplin acei

mai sus scrisi bani 125 zloti Mat-Asti in manuie lui

Ion Gherasim, fiul Anghelinei, fata Miclei, stranepot


Simei logofdtului Inaintea noastra si inaintea a lot nostri
Moldovenesti boiarl. Deci not vazand a for de bund
voe tocmald si deplina ,plats, sl not astidere si "de la
not am dat $1 intarit lui Anton si fameaei sale Ileanil
$i Ilei fiului Feadei cea de mai sus zisd a patra parte
din sat din Glodeani, ca sA be fie for ,si de la not uric
si cu toate veniturile, for si copiilor for si nepotilor for
si stranepotilor for si imprdstiatilor for si la tot neamul

lor, ce li se va aleage mai de aproape nerusdit nici


odinioard In veaci. lar hotarul sA fie din toate hotarele
a patra parte si dinspre alte laturi -pe .vechiul hotar,
pe unde din veac au imblat. lar la aceasta este, cre.

dinta domniei noastre mai sus scrise Noi Alexandru


Voevod si credinta prea iabitilor fit ai domniei meale Matt
$i Bogdan voevozi, Si credinta boiarilor nostri, credinta

dmsale loan Nadabaico dvornic, credinta dmsale Petre


Cracovici, credinta dmsale Ion Harrea si pan Neagoe parcalabi de Hotin, credinta dmsale Ion Danciul si pan Veisa
parcalabi de Neamt, credinta dmsale losipVeaveritd si pan
VAscan parcalabi de Novograd, credinta dmsale Dan portar Sucevei,credinta dumsale Sendrescul spAtar, credinta
dumsale loan visternicul, credinta dumsale Vascan Moghild postelnic, credinta dumsale Dumitru ceasnic, credinta dumsale Medelean stolnic, credinta dumsale Plaxa

comis si credinta tuturor boiarilor nostri Moldovenesti

a marl si a mid. bar dupd a noastra viata , cine va fl

domn tArii noastre a Moldaviei, din copii nostri sau din

al nostru neam sau pe oricare alalt Dutnnezeu it va


aleage sA fie domn pAmAntului nostru al Moldaviei, a-

cela s nu be strice a noastra daanie si intAriturd, ci

sd be dea Si sA le intAreasca si sd be imputerniceascd,


cdci cd insine le-am dat si le-am intArit si imputerit

www.dacoromanica.ro

24

pentru cAci singurl au cumpArat cu al for drepti $i


adevArati bani. tar spre mai mare tarie $i puteare a

tot ce s'a scris mai sus poruncit-am la al nostru credincos boeriu Movila logofatul sA scrie $i a noastra
peceate sa o leage la aceasta a noastra carte. A scris
Cracalei Capotescul in Bar lad la anul 7063 luna April
24 zile.
Pergament cu pecete mare legatA cu un snur gros de matas1
rogle. Se citegte : f rie4aTk. Iw fliteAnuokos goesom. rocnomp SeMAH
modAaRCK014. Capul de bour. Comunicat de d. Marcel Bastachi din

Vaslul, in a cArui poseslune se afla.


In dos nota : uric Glodenilor of Vaslui, pe-a patra parte de sus."

18. 7065. Ghenar 23 (1557). Bucurestl. PAtrascu Voda intareste


iui Stoica vel logofAt cumpArAturlle facute in Rusinesti g1 Plavicestl,
de la mognenl cu 6280 aspri turcesti.

AlACT110

gala)

3E41AE SPrpOILLAXINCKOH,

11%Tp4111 KO

ICJO

CH%

HOEROAA

11

['CHAIM

IVACGOE

BEAHKdr, H ACOGNIP 1 (MAYA HOEROAd.

rcnAgam4,
soniptiuS rcAgamil.
myna' GTOIIIIE COL 1AK0)11 Ad A18 I ECT WWI& 8 HAZRHHETH. WT
POO. COT AEA P AV A OT4HOR, COT CHAHIHE. HAW S... KS H. 11 WT
HOMO I H 114111 C, flOti VE11 Td nodnu. AC81IQN. OTOHLIE new. GOT
Pd ASA Ord11011. 3A --F-RX. QC, POTORII
4411 acnpil m8pcim. 11 FMK
AARAT PCHARAIH. CHIO

nogeditlie

AA M8 ECT CO4118, S I./SC[111E411H WT AOA HALT AISW dTOR. HAW 1

341

94AI its Amp 14. H INK Ad 418 ECT Hi811411 OTOINE RAH, FANO EHHOPpli A WT 8A4 flOHE7K Td 1 HOKSMIW, GOT RpATSA H COT OTMI

SA Co. aryl&

11

not Ad m8 ECT EAHO MICTO 134 ginarimAl CST

rep &HORS&

11 AAA TATOM Hp. H RpdTCTRO. COT CROEM AOlip0


H UAK.
HOKVIIHU1 CTOHLIE RAH WT T7Alld At CU. ttaildH4111,4.

HOMO

OTLIFIA

EA11041 8

14Nrd11, HOHAIE 11111t1p4A, 3d --1.4 dCHOH, Q HOTOM

,A4 A18 ECT WINS. KENNER. S p$CEHELIHI. WT ,A0A. COT AEA, I CHEM
CTOHKH HER. T8?K K 34 -1.41 ACHIM, E1E Td IIOKVIIIUI Gp(ITS Er. NtSildH
tCTOHLIS RAH
ECT 8

O Sc

cerrp8 fro Kepawl H 44A EMS flplIKEFO, II 114K AQ MS

WHH8 COT p8CHHE111H. WT AEA GTQHORV H0A0RH118. HOHENG

Td KSHH W WT p8C 3d TH

4Clip11
CEP
pdAI A4AOx H rCHARMH.
raKoat AA DM I CST WIIHS. 0.)XdR, H HEIM H CHROM NM H RHOKOM,
H

Hprk111104dT0A1

rcnoamil,

HEGOTKOPME,

GEN{ CEA A`kTfAE

REAHKH AROpHIIK, N HarldHS

HZ

HOTMKHOREFIS

HOCTIARAEEM, PCHRdai
1

I nopwimo

3C811411 GOKOA

Tt3,4,00 REAHKH AWPO4SET, H AildrOM Hp

www.dacoromanica.ro

25
tEEA UHT. H CTLIFILUOA REA CUT. H 1141,..4,VA BM COAL

11

PilAVA. REA

CPO& H Aff1A4T I BM_ HEX. H HaflAti, MHO BMI1KH HOOT. N GOKOA.


CEA

,3,13001111K.

HC. NH Kr. ANN.

111,1C

8 BS (K83)pnp. BZAT

IUD IIET(MLUKO 110010Ad. A1HAOCT110 COMO PCHAHA

--6351.

(in cer-

,neala rosie).

pecete lipita : t
lflo,A,Hum.

CITE

flELIAT Iw tlETOALIIKO BOHBOAa H

roc-

Sf. iniparati

Cu mila lui Dumnezeu Jo Pdtra$co Voevod $i


,,domn a toatil tara Ungro- Vlahiei, flit!! marelui $i bunului

Radului Voevod, dat-am domniia mea aceasta poronca


a domniei meale boiarinului domniei meale lui jupan
. Stoica ban ca sa-i fie lui ocina in Pleivicegi din sus
din delnita Radului a lui Stan din seli$te pa$i 400,
$i din camp pasi 20J, cad ca i-a cumparat jupan Stoica

ban de la Radul a lui Stan drept 2600 aspri gata,

-insa aspri turce$ti. 5i iarasi sa-i fie lui ocina in Ru-

sine$ti din gios partea lui Musat pasi 10 drept 500


aspri. 51 iarasi sa-i fie lui jupan Stoica ban o vie
de la Uda, caci ca aceasta i-a fost cumparat-o de
la Bratul $i de la Stan drept 800 aspri. 51 iarasi sa-i
fie lui un loc de vie din dealul Laiuvul ; It dat-a Tatomir $i fratie de a sa buna vreare, Si iarasi a cumparat jupan Stoica ban de la tu$a sa giupanita Stana
un atigan anume Mircea, drept 1000 aspri. lar dupa
aceasta sa-i fie lui ocina Cheranei din Rusinesti din

gios din delnita fiilor Stoical, funii 20 drept 1000 aspri,


cad Ca cumparase fratele sau jupan Stoica ban surorii sale Cheranei, $1 i-a dat-o ei zeastre. Si iarasi sa-i fie
lui in Rusu ocina in Rusinesti din delnita lui Stan
jumatate, caci ca a fost cumparat de la Rus drept 380
aspri. Pentr'aceia dat-am $i domnia me, cum sa-i fie
ocina ohabnica $i for $i fiilor for $i nepotilor $i s ranepotilor niciodata nestramutata dupa poronca domniei
meale. lata $i marturie a pus domniia mea, jupan Socol
mare dvornic $i jupan Tudor mare logofat, $i Dragomir
mare visternic $i Stanciul mare spatar, $i. Vladul mare
tomis $i Radul mare stolnic, $i Lepadat mare paharnic,

i jupan lane mare postelnic, $i Socol mare dvornic

www.dacoromanica.ro

26

ispravnic. Ghenar 23 zile a scris !n Bucuresti, la anuF


7061.

Ieo Patrasco Voevod, Cu mila lui Dumnezeu domn..


Originalul hArtle, comunicat nouI de d-na Natalia ViAdolanur
nAscutA Bale, impreunA cu aite urice slavone, ce prlvesc moela Ru-sineeti.

In dos stA nota :

,,Prin acest hrisov de la loan Drago$ {sic) s intArete stapanirea lui Gvasile (sic) Stoica si a urmasilor lui pe Rosenesti".
ExistA eI o traducere fAcutA in 1839 de dascalul Nenovici

s'a talmdcit din limba sloveneascd de dascalul

Zaharia Nenovici lacuitor in mahalaoa sf. Nicolae, dirt


$elari ,supt No. 1626, vapseaoa rosie, anul 1839 Noembre 21 Bucuresti".
19.

7065 Februar 3 (1557) regeste. Pentru Tamael la BacAu.

...Ispisoc sarbesc cu talmacirea lui de la Alexandru Voda, din feat 7065 Fevruar 3, prin care se
cuprinde cum au dat si au intarit Irinei, Mariei

pi

Var-

varei din a patra parte din satul Tamasului a cincea


parte, partea din gios, care au tost cumparat-o ele de
la Calina, fata Elisaftei, drept 90 zloti tatarasti, dupa,
dresul ce au avut Elisafta de la batranul Stefan Voeyed, mocul domniei sale..."
Din mArturia hotarnicA datA in 1828 Ghenar 26 de lordachl Ca
targiul visternic of hotarnic to prichla dintre ban. Manolachi Corot
el log. D. Sturza pentru Tamae; acta Iunlus Leca BacAu. Acest ispi.
soc it prezintA Man. Coro!. Cf. Surete ms. XXIII B. 1446.

20. 7066 Mart (1558) HtIrlau. Alexandru Voda 1ntAreete lut


One Moscovanul cumparatura ce a fActlf cu 60 zioti in Roelorl de la
!gnat Camariclu.

Ispisoc sarbesc de la Alexandru Voda.


lata au venit Innainte noastra $i Innainte boerilor
nostri sluga noastra (gnat $i sora lui Vasilca, fecioril
Francii, a feciorului Anuscai, nepoti lui Camariciu de
a for build voe de nime siliti, nici asupriti si au van-

www.dacoromanica.ro

27

dut a for dreapta chid $i movie din dresa de intAriturd ce au avut mogul for Camariciu de la batranur
Stefan Voevod din giumatate: de sat Rosiord din all
cincile parte doao parti ; pre acelea le-au vandut slugii
noastre lui One Moscovanul $i fameaii sale Cristinil,
drept 60 zloti tatArAsti; carora numitul One Moscovanul $i fAmeia lui Cristina leau platit toti aces de
mai sus aratati bani 60 zloti in manule lui !gnat i a
surorii sale Vasilcai feciori lui France, ce iaste fecior
AnuscAi, nepoti lui Camariciu denaintea noastra. In'
rIciu, Teat 7066 Martie.
Acad. Rom. ms. 234. Condlca Rofiorilor, fila 11, cf. doc. adus
mai sus supt anul 6948 pg. 38, cf. Surete ms. XLVI, 399.
latA care este Implrjlrea proprietAtil in Roslorl.
Duma Remtanul 1438.
16

SUS

'A

1/5

jos = Camariciu
1/5

1/5

Anusca

1/5

1/3

1 I2 I3
21. 7066 April 6 (1558). Alexandru VodA IntAreste lui Mihdil
pillar cumpArAtura ce a fAcut cu 500 zlotl tAtArAstl In Pungesti de

la Nichita sl at lui razes!.

Suret de la Alexandru Voevod, Teat 7066 April 6.


Facem instiintare precum au venit inaintea noastra
$i inainte boiarilor nostri, sluga noastra Nichita $i frate-sau Groza, feciorii Stanei, nepoti lui liartan, stra-

nepoti lui Tofan celui batran, de.a for build voe de*

nine siliti nici asupriti $i au vandut a for driapta ocind $i movie, din dres de danie ce au avut strAmosui
for Tofan. cel batran de la mosii nostri flies .1 Stefan
Voevozi, din dres de impartald ce au avut mogul for
HArtan de la domnia mea, din a treia parte a satului
din Pungesti giumatate den partea de gios, $i giumAtate
de moard $i giumatate din poiana lui Trifan parte de.
sus, $i o poiand ce mai iaste din giosul satului $1 cu
prisad $i Cu toate livezile $i giumatate de vtamnic-

www.dacoromanica.ro

28

parte de sus sugii noastre lui Mihaila pisar

$i giupaneasei dmsale Agafiei, drept 500 .zloti. Pentr'aceiasi


vAzdnd nol a for bunk Invoiala, $l plats deplin 500
zloti In mdnule slugilor noastre Nechitel $i f raini-sdu
Grozei feciori Stanei, nepofi lui Hratan, strAnepoti lui
Tofan, de la credincioasa sluga noastra Mihail Pisar
-i de la giupaneasa dmsale Agafia, am dat si am intArit
..aceale mai sus scrise, adica din a treia parte a satului
din Pungesti, giumatate parte de gios si giumatate de
moara, si giutnatate de poiand lui Trifan parte de sus,
$i ace poiand den giosul satului cu prisacd $i cu toate
livezile. Deci $i cine va fi .domn tariff acestia, sd nu
;strice a noastra danie si intaritura, ci mai vartos stt
.de $i sa Intareasca, de vreme CA iam dat $i am intarit
pentru a lui dreapta $i credincioasa slujba, si de vreame
.ce iaste lui cumparatura pre a lui drepti bani ; iar
pentru mai mare MI-le pi IntAritura celor mai sus scrise
am poroncit dumsale Mihail pisar sa scrie $i a noastra
peceate catra a noastra aceasta carte sA o leage.
s'au posladuit din cuvant in cuvant $i fiind scoasa
lntocmai de pe ialmacirile orighinalurilor din limba
sarbeascA sau incredintat, 1820 April 16.
Constandin Leondari sluger.

Condica Pungegtilor fata 230. Mind ca aici se vorbegte de Tofan


eel bAtran, dAm o spits a curgatorilor din acest Tofan, cum o gasim
- intocmita. de Chirica Stomata diac de divan in 1833 Mart 10 (Condica Pungetilor fata 252).,
1,

Tofan cel bgtran

2, Simitta

3.life

!liana

Male, Anugca, Harlan, Tofan

GIrcin, Irina

Stana,

... 4.

loanichie, Luca,

Andreica,

[gnat

monah =DrAgalina sterp


I

Ilinca, Simion, Todosia, Maxim, MarIca


5. Nechita, Groza, Dochia, Burioc,
Dragalina,=Chiratco Ch
i
Chi leg,

Simion

46.
7.

Toader, Iona sco Marica


C heles

ea .r os c e el a

=
li x; o es T.,co i., 13-449, 0347.
8 cv 0 E 0 4 45

l-d:g

Toader

www.dacoromanica.ro

en
11

,., t.

-el

-29-22. 7066 April 6 (I558) loci. Alexandtu VodA intAreste lui Mir

111111 pisar stApanire pe Leontina (Bor Asti) si Punge#tii din trel

Minn Tro

BNCIEFO A111 flAfadliAl1Z ECOER0,4,A. rcHmm 3IMAH MOA-

AMCCK011. 3114A1EHIITO

HAWHAI, KAM KTO

HCCI1A1 AHCTohl

4111111A1

KZ3pHT. 14111 41111H fro


cat3ra 114111 I Brkrthile meKstin Dwain% cASHoin HAM 11(14130 H !Apo.
T`k4i 41H 13HA'klIWE 11f1d6010 H H'kpF1010 CAS7KROY EPO AO IldC.
RAHWHT. ONCE TOT HCT111411114

11411k

AOK4A11 KAM CPO GICOR11010 114411E10 MACTIFO. 14 AdAH H 110T41ZAHA1f

Oj HAMM 1

EC4111 EMS COT HdC

Ii RHKSHAEHif. 11CCIplig144i1 KSHeacHoe. [p0 W11% HAIdA6 WT

P1JTH1111$

Herrod

011' AtOAAMICKOH. frO 11114E010

3141411

1101130Ad. WT 110401111114

A041 ArkAOHE

HX

1.110

HdHAirk Amami. rm GliMs

CEA4

TfHEp

C`k

HMENSIOT

60(1%1111H.

HO/1013111M

KHIUHtH tIACT. 1110 WU K$1111A WT HAWN cnSril. GHAld latTE3b It


COT
6per Er T0c1A'k EXTE3Z 11 W9' CECT(14 11X JAM& 4ATI1
giicTE311 01/11SKOHE TSkopd AEWNTNNA, flp`kOraLIATA CT4p4r0
ad CPO N HET AEC/.\T 344T TATAIICKHX. HC111111B11Ai1
Add111106
1110 ti tiaAN.
A'kAE 11X WT Fl(VkAKOKI IMMIX HAIM 11
IlET(311
I

f AcTE34.

Illftlidfld

KOEINAll.

ovpiiil

CZ

14

34 L110

RZCE/11
H

BHILIEHHCM11401

ECT

1d

E4101C WT 144C

EM01/ H A'kTf41 fro it 144TH Ii


N nrmitalrkToat HK it [MMUS (10AS 11X

A0X0A041.

otrtiSciaToitt

KTO C'k HAlh H3EffiET 14111C411M11,1 HEnopiStuEno 1411KOAHNIE 114 13'kKH.

a orrom of imow.k firliA


HAWN

en8rn

vivreitia.
111110141

wTH11H8
11X

II

1144111

11(lrkA

1111111114111.

G04'k

pm

H GOAT ero rpoxk ATI1 HACTIIHH. oyiaitegt


1i0 Ha4aTa rraparo Tozlso d DO 11X AORpOtt KOMI.

11111111T4

11E110H8HCAE1114,

A111111(311CH4OK41111. H ncoAame

CROli npagoro

Ii AAHHH8 14C11(1141{11Aif COT Add, SE 1110 1141441% Hirk4.k,44

rollsate

craff4. GYP flrkAKOK

1141.11H1c Mita 11 GTetisaild

130f-

110AORE H 11C11(111Ethrif WT pdaA,iel 1F 1110 114144 A`kAh HX VIZTAHIN


11040111111d FIH3ilifk4
IlACT H nonoamm WT A14H11/1. H 11040RHHA WT 110frk Ila TpH4s4
NOMA, R1111111+11
Harr. 14 EAt14 110A lld LITO ECT f1011113C CIAO. H

COT PCHACTBA4111. COT T(1H 4ACTI1 WT n8H1Ja11k.

CZ

1-14CHICd. 11 CZ EISCEA1

tIACT

11`kA LIACT CAS3'k HAWEMS

,1,041

110A01311144 WT X44611111: 1311W

[A(1110,118 4111XAH41 HHC4(110 H KlAr111114

OVCTABH111C4i ciiSr&
ero firdzisim. 3A 111T COT 3AdT TATAOCKHX.
Hrkimin AlliXAHAZ r1HC41(1k H Kfi'liTHH'k fro firdilSifil TA 34114111h
14

HAATHAH

OVCH. HCHAZFIA. l'OTH 1311WE

Il1iCA1 bH

111111`k311

zIS

3441'

TaT4(1CKHX. oy pS'Ket. CAgrititt 11441141A1 IfliKHTH H (wept; ero l'poste.

.A.krrem
TO454114

GTAIIIIII

OVHSKOFCEAV

XATAild,

,flirkeytatie'reAt

CT4i1/1rOf

Hprkit, 114/1144 11 rilyk,A.11A1UHAt ROA`killi. 11110- 4111 glIA`k I K1110-

www.dacoromanica.ro

-'IWO]

140o904

3110

If Lm

11VHPYFIRT
1011

0111

,LA1

111V93Y11

031V*. VY 133

Alt

3N4HVONIt1t"

PH

VN11110V011

P1/33

11H1111

Jm

1.3

0111

*NH

ICA

1111111111

11VPHH3RM

P311,9

VH01

31109VVVIIthi

Y3 01031113PN

VIA

111118

WH H

1,N011011,

W311,Y

wodl,dgrtindu

XN

13.110H3W14 (11t11%1/09)
VHHHOVOU OV33 out-moot]

.$dolok

1401

dva,03(

VU

0,L

vdp

vtiv
141141

4%1141

31101117V

H*13ph

RW011P130u SoV,LOX

Vtlp
I

-OVOu

HH041013

PHHHdORY

.0,1V313HHALOX

P11113M11 1A1H0381,11

,L3Vh

4131.111

133

Ism P41Y111I3Vij HY0113011 H


X11MpH HPV'Joll it %OJAI' H 'Horn'

1131

.V11011PSP11111
14

116,L 11.1,3Vh 01,33 1CA H111331CHRII ViltiBOV011 P1,4111CHH

OJVHFIP311113111143

V111,11"

WOYOXOY

.1.61

'PdP103(
swoclvd,aou

ittiociodA

IOU, [Lunt. 'VHIIHOVOn

,e

%311-1113PVX

ivolrhsHAo4,du

OMB

PY d.33

ICA Ytirmin

EH

103 PHHIHCO3V

I o

PYSNOu

ICA

VH1111

4314HH0ll V1/13

1,3 WH 1315311EH I HIIINCLIVDIIVH 04131E860113H


tivIoX Hod, 10fitor3tiYI,du H4111801,011 0411 /CA

.H114,8 V

vl,timus 13vh
0111

01h 1133

WH 1(11 3PN '31Hd./40 H Y.3 W3350

IVO,LPhF11140
'NH
R3V33%9 SY0d XH OIN

Ii

141 PHINOU

PHHBOVOLl

1,V011
H OVOII

'I8een3

.81VVLWE P 41W 3Y314031P1


lEi1413 $1V3ITIVII SIV0141/1.11

OJ3 .111SI2V44 P101


PH113h31/YWO11 '
'411136E9,i VIIHROV011 11,11110411 13Ph '

OV33 1111

V101

louvou

HVHYV81011

'HHF1VW

VI,HI11118- 1317h H

II HI411J1,1431

1113Vh

HILL

IIVPY

010V34111

1,111190V011

%3

NOW3101

11

11W33

3P14

0,13111PH

1,11Y3J

Vd1,11

XHI1IV901VEY8I.du
O1409
XNnipu
PflPu '30J11 Ii VHVU HVI1JOW

NV

11

phH9031Y61

111113[1

nIVul1/61..11

.3(1131311131V311

DNpU

PHP313W11

PV01hHVID 31109PVIIHJVII `311-1313VPILJOBOt1 14/1.e V1113u $4111111'44'


HPhS3 0,117)IJ
07,1.1)0
Hui Pupil vsniniViip .1.11V1V113 V6119 HPu
-toiv
nunivwou vdp vtivu twos *vmmiooa,3 vdp VHVU mpll

Ii

1211V11

.P3141V05f

pol./1

11

H3ITIVII HVIVIE

.1.41

I
13Vi1e9' %0Yu3,1
111- "Xliff1VH 11VH .Lm ommoli 'oVod

0)6'17'113J

Hd,119

1131111,11

111-13Y3liZ(19100
HIP33

11,11

101,

WH

HVPY
41VHV214110H VE
1VPH 'VH3E81/3 11 VE 0111

oft YHM
v)upi H1103

VN

110113

HI1V(IU

119

YI1Pd9i .ko

g114.1)1

'XIJIN 011,11

8131-tv

oj3

01011P(111

133

0J3

IiI,V011411

130u1,01.
31H3YHtzthuol1 stood,
lin,33 sw3flirli swoHillA sHvu 1/V1IXO1v

HIM H11431,1144

Vi

Rwninvo

1.1091114
14111

0,1,31

len -rdli

Z 13d39E14
0J3MPH IIHYvV

OJON

vlimsooloir

swanii

.NriffiVF1

os

VIIYZdH,LAO

IVHH1P14

111,1,1,Y
I1VN mou

101

'HVW3E
H9

oU

01409 141111141

X1,35411

vlinviNho 3)Estivu

H
010141V1 11091C8v3
Pp9v
PF11441,4in )E3H0U
011

pH

33111V09

SWOHH0141131111119

14VIN31

HE1,HHU

8.1.3sPoJov
VpJ1411

n'n3w `THOur .s

www.dacoromanica.ro

111V31111

1vh3Ll

-WADY

31

Cu mila lui Dumnezeu Noi Alexandru Voevod,


tdomn tarii Moidaviei ; instiintare facem ce aceasta

carte a noastra tuturor cui pre dansa vor cata sau

-cetindu-li-se o vor auzi-o; adica ceasta adevarata slugs

.a noastra credincioasa Mihail pisar slujit-a noao cu


dreptate si credinta ; drept aceia si noi vAzand a lui
direapta slujba spre noi, miluitu 1-am insine pre el cu
.osabita a noastra mild si am dat si am intarit insine
lui de la noi, in at nostru pamant al Moldaviei, a lui
direapta ocind $i cumparAturA, din direasele de cumparatura, ce el le a avut de la Petru Voevod, din jumatate sat anume Leontina, unde a fost casa bunilor
lor, cdrora acmu se numeage Bord$tii, jumatate partea

din sus, ce el a cumparat-o de la ale noastre slugi


.Sima Batez gi de la fratele sau Toadea Biltez i de
sera for Neacsa, copii lui Petre Batez, nepoti ai lui
Tudor Leontin, strdnepoti batranului Bdtez, drept una

-sutd si cincizeci zloti WM-Asti, din privilegiile de da.anie, ce le-au avut bunii for de la prea inaintasii nostri
Iliia $1 Stefan Voevozi ; drept aceaia cea de mai sus
scrisa sd fie lui de la noi uric si cu toate veniturile
lui si copiilor lui si fratilor si verilor si nepotilor $i
rastranepotilor lui si la tot neamul lui, ce li se va
aleage mai de aproape neruseit ,niciodinioara in veaci.
-far intr'aceasta venit-au inaintea noastra si inaintea a

for nostri boiari ale noastre slugi Nechita si fratele

sau Grozea, copiii Nastel, nepotii lui Hartan, stra'nepotii

batranului Tofan, care de a for bund vreare, de nisliti nici invaluiti si au vandut a for direapta

,tneni

ocina si mosie din privilegiile de danie, ce le-au avut


strabunul for Tofan batranul, de la prea inaintasii nostri
Vila $i Stefan voevozi $i din dire ise de impartala, ce
Ie -a avut' bunul for Hartan de la domniia mea, din trei
parti din Pungesti, jumatate partea din jos, si jumatate din moara, si jumatate din camp la Trifan, partea
din sus, si o poiana, ce iaste mai in jos de sat, si cu
prisaca, $1 cu toata partea din casa $i jumatate din
hlabnic, mai sus scrisului nostru boiarin, credinciosului
_Mihail pisar gi cneaghinei sale Agafiia, drept 500 zioti
,

www.dacoromanica.ro

32

tatardsti ; si s'au sculat sluga noastra credinciosul Mihail pisar si cneaghina lui Agafiia de au platit top

deplin acei de mai sus scrisi bani 500 zloti tAtarastir


in manule slugii noastre Nechitei si fratelui sau Grozeir
copiii Stanei (sic), nepotii lui HArtan, stranepoti bdtranului Tofan, inaintea noastra si inaintea a lor nostri
boiari. Deci noi vdzand a lor de bund vreare si tocmaid si deplind plata ; iar noi asijderea si de la noi
insine am dat si am intarit slugii noastre credinciosului,
Mihail pisar si cneghinei sale Agafiei, cea de mai sus

zisa, care-i din trei parti din sat din Pungesti, juma-

tate partea din jos, $i jun-Mate din moard, si jun-Mate


din poiana lui Trifan partea din sus, si cea poiana.

ce-i mai in jos de sat si Cu prisacd si cu toate live-zile, si jun-Mate din hlabnic partea din sus, Ca .sd lefie lor de la noi uric si cu toate veniturile, lor si co-piilor lor si nepotilor lor, si stranepotilor lor si imprdstiatilor lor, ce ii se vor aleage mai de aproape neruseit
niciodinioard in veaci. far hotarul celei de mai sus zise
jumatAti, carea iaste jumatate de sat din LeontlneVi,

care acmu se nuneage Bor4tii, parte din sus, sd fie

din tot hotarul din jumdtate de sat jumatate, iar dinspre-

alalte laturi pe vechiul hotar; iar hotarul celel jumatati, cari-s trei parti din sat din Pungesti, jun-Mate
partea din gios si din trei pArti jumdtate ; iar despre

alalte laturi pe vechiul hotar, pe unde din veac au

imblat. bar la aceasta iaste credinta domniei noastre


mai sus scrisd Noi Alexandru Voevod si credinta prea
iubitilor copii ai nostri Bogdan si Petru si loan, si

credinta boiarilor nostri, credinta dumsale Motoc dvornicui, credinta dumisale Neagoe si dumsale Moghild
parcalabi de Hotly, credinta dumsale Petre Cracovici si
dumsale losip Veaverita parcalabi de Neamt, credinta
dmsale Vdscan si dmsale Hancul parcalabi de Novograd, credinta dmsale Dumitru portar Sucevei, credinta
dmsale Andreico spatar, credinta dmsale Liciul postelnic, credinta dmsale Balco stolnic, credinta dmsale
Pasco comis si credinta tuturor boiarilor nostri. far
dupd a noastra viata tine va fi domn tariff noastre dinwww.dacoromanica.ro

33

nostri sau din fratii nostri, sau din at nostru


neam, sau on pe care alalt Dumnezeu it va aleage sd

copii

fie domn tarli noastre, unul ca acela s nu strice a


noastra danie $i intarituta, ci mai vartos sd le Intl-

reasca $i sa le imputereascd, cad cd Insine le-am dat


$i le-am intarit, pentru a for dreaptd si credincioasa
slujba, ce $i noun au slujit, $i pentru caci II iaste lul

dreaptd ocind, cad ca singur a cumparat cu ai sal


drepti si curati bani. lar spre mai mare puteare $1 in-

tat-ire a tot ce s'a scris mai sus poruncit-am la al

nostru credincios dumisale Mohild logofdt sa scrie $i


peceatea noastra sd o leage de aceasta carte a noastra.
A scris Dumitru Dumbrava in Iasi la anul 7066 luna
Aprilie 6.

pergament, arhiva Marcopol, Pungegti. Pecetea lipsegte. Asupra


acestul uric avem 2 traducer' ale marelui Evloghle din 1761. Pentrta
a se vedea sistemul gcoalel lui Evloghle dascal, am dat traducerea
pArtli a doua, cu omisiunile sale, gi urmeazA acestel traducer' a mele.
traducerea tntreagA a lul Evloghle, aga cum se gAsegte transcris irk
Condica Pungegtllor pg. 229.

Suret de la Alexandru Vodd din Teat 7066 April 6.

Facem inviintare pentru adevarata si credimasa

sluga noastra Mini Id pisar, care slujind

noao at

dreapta credinta, osabit de altd mild a noastra datai-am $i i-am Intarit lui pe a lui driapta dna $1 cumpardturd din giumdtate de sat anume Leontina, uncle
au fost casa mofului lor, ce sd cheamd acmu Boreistii,
giumatate ce din sus ce au cumparat de la Sima Botez
si

de la frate-sdu Toader $i de la sora for Neacsa,

feciorii lui Petru Botez, nepoti lui Toader Leontin, strA-

nepoti lui Botez celui batran, drept 150 de zloti. Deci

toata acea de mai sus scrisd ca sd fie uric de Ia not

cu tot venitul lui, copiilor, nepotilor, strAnepotilor $i a


tot neamul ce se va aleage mai aproape nerusdit in veaci.
Si iardsi au venit inaintea noastra Nechita $1 fratesAu Grozea, feciori Stanei, nepotii lui Hartan, stranepoti

lui Tofan de a for bund voe au vandut a for driapta

ocind din dres de ImpArtald ce au avut mogul for Hartan de la domniia mea din trei pArti a satului din Punwww.dacoromanica.ro

34

gesti, parte giumdtate ce din gios si giumAtate din


moara si giumatate din poiana lui Trifan, partea cea
din sus, si o poiand ce iaste din gios de sat si cu

prisacd si cu giumdtate din hapnic, parte cea din sus,


slugii noastre lui Mihail pisar si giupanesei lui Agafia
dreptu 500 zioti tatardsti, cari bani acei 500 de zloti
tatardsti i-au dat toti deplin Intru mAnule Nichitei si
frAtini-sau Grozei, feciorii Stanei, nepoti lui Hartan,
stranepoti lui Tofan.

Pentru aceia vazand si not a for Invoiald si plata


deplin, am dat si am intArit slugii noastre lui Mihail
pisar si a giupAnesei lui Agafia, pre ceale de mai sus
scrise, din a treia parte a satului din Pungesti, parte
giumatate cea din gios si giumatate din moard si giumatate de poiana lui Trifan, parte cea din sus si acea
poiand ce iaste din gios de sat si cu prisaca si 'cu
pometi si cu giumatate de Vlanic parte din sus, sd
fie si de la not uric cu tot venitul, nerusdit nici odinioard in veaci. Jar hotarul acei de mai sus zisd giumatate, ce-i din giumdtate satului din Leontina ce scr
chiamd acmu Bordftii, sl fie din tot hotarul din giumdtate

satului giumatate, iar despre alte Orli dupa hotarul

cel vechiu. lar hotarul acei giumAtati din a treia parte


a satului din Pungesti parte din gios sd fie din tot
hotarul din trei pArti giumatate, iar dupd alte parti dupd
hotarul cel vechiu, pe unde au umblat din vechi. Pentru
aceasta iaste credinta domniei meale, si a prea iubiti
fii domniei meale, Petru V loan $i credinta boerilor
nostri, dmnealui Motoc vel vornic, si dumnelui Andronic
vel spatar, si dmnlui Liciul vel postelnic si dmnalul loan
vel visternic si dmlui Coste vel paharnic, si dmlui Bole
vel stolnic si dmlui Pasco vel comis si pentru mai
bund credinta si intdriturd am poroncit cinstitului si
credinciosului boerului nostru Movild vel logofAt sd
scrie si a noastra peceate Mil aceasta adevarata

carte a noastra sd o leage.


S'au talmacit de Evloghie dascal la 1765 Mai 18.

Dia Coadica Paagegtilor, ce cupriade 531 fete, Cu peste 296

documeate. 1tta titlul acesteia : Condlca 1 de scrlsorlle tnogiilor

www.dacoromanica.ro

35

Amsale biv vel visternic Costache Cantacuzino pre i cum. inainte sa


aratA anume, adicA : ,Folcanit, Marginenii Tarii ce sa I numesc si
.Spinenii, Cdrneftii, Fdrcepii, aceste toate mogil sant I la tinutul
Niamtulul si sA numesc astAzI Spinenii cu un nume. $1 Pun I gegii,
4Mrcinii la tinutul Tutovii, care Garcini sa impart pe bAtrani, I adicA Spin, Bolan, .Rusul, Solomon si Nemtanul, cei zlc 1 Braila. I
gi sau scris de mine si de altii in oragul lasii. in domnie preainal-tatului gi luminatului domn Mihail Grigerlu Sutul Voevod, Depot I de
flu fericitului intru ve'enicA pomenire down Constantin Mi ha I II Sutul
'Voevoda, gi in arhiepiscopia preosvintitului gi a toata I Moldavia
,Mitropolit Chid Chirio Veniamin Negei, la I anli de la mantuitorul

nostru lss. iss. 1820 Marte 10, Toader Gaspar dilac de divan.
Condica fata 229.

23. 7066 April 12 lafi (1558). Alexandru Vodit intAreste lui

,Anton gomenic satul AvrAmeni pe ,Valhovet supt Dreslive pentru sluj, bele sale fAcute domniel.
ACTII0

63:1610

mu fInclatirkpz 130ER0Ad, raw% B1MAH

410AXAECKOH, 311441E1MT %MIMI 11CCIIM AKLTO4l 114W1141 EIZA41 KTO


11411f Al R5c411Th
NAN Ero 4TS.111 0yCAMILINT6. ONCE TOTE IICTIIHIN

HAM IrkiThil1 114111% NT011h r0416111111K1a. CA;CIIAK 114/11b. ripago 11


erkprio. vkAPA MN 1311A1131UE Ilpd6011 /1 B'k1 11101-0 c4ti:K68 tro AO
WIC. 3tdd0I44H ECAIH EPO WCOGH010 114111110 MACTII0 H AdAll ECM'
EM01( WT NdC. 8 11.1111111 3ENIAH S 410A AMICISOF1. 110/101111114 CEAO WT
11BpSiWkl-111 410 114 KAZeX011111,11. 110A Ap1ICAHBE. 1110 TOT4 110401111114
CE4O WT /113(1Z4rkI111 114 IIAZKOHEIch 110A ApticnnE E1144 PDT KS-

Hata Tod,e,EpS norozisETS d 11C111111KHAIE KSIIEN{HOE 1410 11414Ah


11411Z ottmok NOP0d3ET WT ITETpa 604130A4. ii Som tpo 1141dA WN

HESE

GAT KS111>K W HETNI HOEBOAS E1411 ICEIA1 S4111. IIOpi364AN ECMH WO


I TOE EZCC 111111111111C4110 Act ECT6 EMS WT 114C 41111 CZ 117.CE11%
A0X0AWM. 11418 11 ATErti It WO H SH6LIQT01111 EPO 11 riwkSuoicronik
Ero H ripa1418AT0m6 EPO 11 (MUMS (10AS EPO KTO C`k EMS 113REI

PET 11

DO/10E111111

CEA0

A KOT1. TON

HM00111E110 1111KOAWKE HA

11411gitHatH111

WT filiNAM+11H. 410 Nd 114ZXOKELI,6 II0A APIICAHECE

Ad ECM COT' RZCEPO XOT4V4 110/101314114

1111}K

11`k4

FlOAORNFIA, a WT

cropoilit flOCT611041$ XoTaciS tion.8,3,,a H3 [Alia oxiiRdni. 5


lid TO ECTh K4:04 H4IHECO Pcmla BNWEIINCmtiaro 4111 fiAtgati,i,pa
goEsoAa. N 1'k 14 IliVtElZ3MOGAEHH/1 I CHORE rcuARSAui. Ilwrmaih 11

111W FIX'

HET(JZ N IIWHh. Irk114 114114 A101.10Kd A130(11111K4. EA(3,1 naria MroE

It nom
&KOEHN,/

/11.111144

flAcIlidAd SORE XOTHHCKHX. Hi6(41

114%1K44,164,

Achi

114114

KOAEIO

HQ

1-114TPH

Kim=

IAI14

HA&

1107.1144464.

11/PkREplILITZ n4pKandaa. Apa Rand fu' H 114114 KcIZCTii.

www.dacoromanica.ro

HEMELI,ICH)(

36 L
Apt% 114114

HACKMIti H 114114 GIIMINOKa HOH011idACKHX,

As.am Tos nolvrairk


Fr-kpa

coyqaargoro.

IIA1141

11+114

R.klia 114114 AFIAOINKA cricrairk.

114114 AHINSild 110CTEM11111(1, 13`6pd 114114 10114 IlliCTE011

nail& kocril II4111/111Kc1.11+114 114114 COA`k CTOAIINga

EAJLEP

Irkfla Rana 114111K0-

11+114 HZAK ROA`kil H4WHX KE11111;11X H MdM1X, 4 110


KTO ESAETk Tomo& 114WEI1 BEAM' WT ArkreuF
114WEA1
NCHHOT`k
Il4W1P(. HAN C3T GpaTitl HAW( I HMI CST tiatinfro 000,1,S. HAII
fl4K r.84 r.oro PS 6% 113GEOETII PCF1ApEAlk MATH 114111111 MCDAA4H
KOAIIICd.

11

CK011 BEAM 11

TOT GH EMS 11 11100111 HA HaWEPO Ada Hid H 110T139%,K-.

AEH1E, aMIGH EMS STC

riotspzAthin. 3a
a

114

KADOCTL. H HOTHVME,A,EllIE TOMS 13%CFMS 611111

1 M111

II 110415 GEA'k

I ANA H 8011HA 3MI8NiE ECAIN EMOV AdAH

Fro IINHO [irk() 110y10 cnsacce II10 114M CdS711 HA.

Ii HAWS flEtleIT 141111ACIITH KCIAIS MICTS 1141111415,


GaCKA11013114,

El

AH ECA-114 li4LIIEM011 114115 AlOrl-h111 110104SETS (iillf4T11-)

S !ALEX. HATO

411.

1111C4t1

AS,intapt;_..

131,

Acad. Rom. pecete 267 dAruit de d-na Pauline Alexandri. Cf..


Surety ms. XXXV 751.

Cu mila Jul Dumnezeu Noi A lexanthu Voevod,.


domn tarii Moldaviei, tire facem cu .aceasta carte a

noastra tuturor cui pre dansa vor cata sau lui cetin

du-i-se o vor auzi, adica acest cinstit al nostru credincios


boiar Anton Gomenic (PAserarul) a slujit noao cu drep

tate $i credinta; drept aceaia vazand not dreapta si cu


credinta a lui slujba spre nol, miluifu ne-am engine spre

el cu osabita noastra mila si' am dat !One lui de la

not In Cara noastra in Moldova, jumatate sat din Avrameni, ce-i la Vcilhoveir supt Dreslive; care acea jumatate sat din Avrameam la Valhovat supt Dreslive fost-au

de cumparatura dumisale Toader logofAtului de la


Petru Voevod; si uricul ce l'a avut de cumparatura

de la Petru Voevod, Inca Yam rumpt domnia mea lui


acel de mai sus scris sa-i fie lui de la not uric cu
toate veniVrile lui 5i copiilor lui si nepotilor lui $i

stranepotilor lui si rastrAnepotilor lui $i la tot neamul


lui, ce i se va aleage mai de aproape nerusait nici odi
nioara in veaci. lar hotarul celei jumatati de sat din
Avrameni ce e pe Valhovait supt Dreslive sA-i fie dim
tot hotarul jumatate, jumatatea din jos, iar dinspre alalte
www.dacoromanica.ro

37

lhotare pe Nechiul hotar, pe unde din veac a umblat.


Iar la aceasta Taste credinta domniei noastre mai sus
scrisa Noi Alexandru Voevod si credinta prea iubitilor

fii al domniei meale Bogdan V Petra qi loan si cre-

.dinta dumsale Motoc dvornic, credinta dumisale Neagul


si pan Miclescul parcalabi de Hotin, credinta dumisale
Petre Cracovici parcalab, credinta dmsale Bodeiu parcalab, credinta dmsale Veaverita parcalab, credinta dmsale
Ion si pan Crastea de Neamt, credinta dmsale Vascan si
pan Spancioc de Novograd, credinta dmsale Dumitru por-tar Sucevei, credinta dumsale Andreica spatar, credinta
dumsale Liciul postelnic, credinta dumsale Ion visternic,
.rcredinta dmsale Coste paharnic, credinta dmsale Bolea

stolnic, credinta dumsale Pasco comis *i credinta tu-

turor boiarilor no*tri a .mari 5i a mici. tar dupd a noastra


-viiata cine va fi domn tarii noastre din copii no*tri,

sau din fratii nostri sau din at nostru neam, sau pe

oricare Domnul Dumnezeu 11 va aleage s fie domn


pamantului nostru al Moldaviei, unul ca acela sa nu-i
.strice a noastra daanie si Intaritura, ci sa i-o intareasca
si Imputereasca, cad Ca insine i-am dat si i am intarit,
pentru a lui cu dreptate *i cu credinta slujba, ce el

tar spre mai mare tarie si puteare a tot


tce s'a scris mai sus poruncit-am insine la at nostru
ne--a slujit.

boiar Moghila logofat sa scrie si pecetea noastra s o


leage la aceasta carte a noastra. A scris Dumitru Vas.canovici in Iasi, Ia anul 7066 April 12.
Pecete mare legata cu *nur ros de matasa :

t MUM

Tw fWariApz H0fR04% 11 rocnomp 3141r111 410/146111CK011. Cap de bou.

24. 7066 April 14 (1558) lag. Alexandru Voda tntAreste ur-

imasllor lul Dragomir I Udrea Casota staolnlre pe molile de pe.Lohan,


Crasna, pe 1-loralta, la Chighecin si la Ialpnh.

Suret de pe iun uric vechiu pe sarbie de la Alexandru' Voevod scris de Ion Bogzovici in Iasi la teat
7066 April 14.

Cu mila lui Dumnezeu Noi Alexandru Voevod,


.tdomn tarii Moldovei ; instiintare facem prin aceasta
.carte a noastra tuturor cui vor cauta spre dansa sau

www.dacoromanica.ro

38

o vor auzi cetindu-se, precum aceastaadevarata Tu


dora si surorile ei Neaga si Anna featele lui Ion si
nepotii for Titiul $i fratesau Qliga $i surorile for Palaga $1 Anusca $1 Magda $i Agafia, fiii Marinei, fetei
Fedcai, fii Mircei, nepoti ai lui Dragomir Ca$ota si
nepoata for Anusca, si nepotii for de frate Leahul $i

soru a lui Ileana, fii 5andrii, si nepotii lui Dan si fra


tesau Gavril, fii al lui Vasco, fii a lui Udrea, toti ne--

poti a lui Grozea Captd, i-am miluit pe clansii cu


osabita a noastra mild, ca le-am dat si le-am intarit
de la not in pamantul nostru al Moldovei, a for dreapta
ocina $1 mosie din ispisoacele ce le-au avut mo$11 for

Dragomir Capta si frate sau GrOzea Casota de la


stramosul nostru Alexandru Vocla, si din ispisoc de in
taritura ce l'au avut parintii for Mircea si Udrea de
la mosul nostru de la batranul Stefan Voevod satele
anume &Irbil, in gura Lohanului, care acmu se numesc
Casotestii $i cu maneistire $i Tecuce$tii in dreptul Cei$otestilor $l in dreptul gurii Lohanului de cela parte de..
Crasna Faurii $i pe Horcriata unde a fost Vence si fir
matca Chigheciului unde au Jost Silea $1 peste deal pe
lalpuh fantdnele Casotestilor; toate acestea de mai
sus numite sd le fie for si de la not uric $1 cu tot ye-nitul for si fiilor lor $1 nepotilor lor, stranepotilor $1
preastranepotilor logy si la tot neamul for clue li se va
aleage mai de aproape nestramutat niciodanaoara in
veaci. lar hotarul acestor de mai sus numite sate anume Sarbii in gura Lohanului, cari acmu se numesc
Casotestii sl cu manastire si cu Tecucestii in dreptul
Casotestilor $i in dreptul gurii Lohanului de ceia parte
de Crasna Faurii $i pe Horaiata, uncle au fost .Valce
si in matca Chigheciului, unde au fostu Sale si peste
deal pe lalpuh fantanele Casotestilor s be fie lordespre toate partile dupa vechiul hotar, pe unde din
veac an apucat. Si sore aceasta iaste credinta a insa$1
domniei mele de mai sus numit Alexandru, Voevod, si.
credinta a plea iubifilor fii pi domniei meale Bogdan$i Petru $i loan, si credinta a tuturor boiarilor no$tri
al .Moldaviei a marl si a mici. Si pentra mai mare Ode-

www.dacoromanica.ro

39

si intAriturA tuturor acestor de mai sus scrise poruncit-am credincios boerului nostru Movild logofat s
scrie si cAtra aceasta carte pecetea noastra s o leage.
De pe sArbie pe limba moldoveneascd sau talmacit

la anal 1802 Ghenar 9 de paharnic Paval Debrici at


Mitropolie.

Acta Leonida, F5Iclu, cf. Surete ms. XVII 403. Tot fntre acteie
Leonida se MIA un alt curet al acelulapi ispisoc care sunA astfel (cf.
Surete ms. XXVIII, 1) :
Alicsandru VodA un uric sArbAscu din veleat 7066 April 14.

Care aratA intra(n)silu acaste nemuri anume


Tudora sj sorusa Nega, featele lui Ion nepoate de frate
Tintului si Gligai si sora for Palaghia i Anusca, i
Magda si Gafia, care cu Easta seliste sa chemat Serbli,
care azi sA namAscu acmu Ctigitenii si cu nzeincistire
Temce$tilor, care iaste tot inpotriva Lohanului si treace
preste apa Crasnii Ora in zare dealului in Fauri, si

mearge in Vovrilata, au se,dzut VAlza si Ora in matca


Ghighisoae, unde au fost satul si preste deal la pontul
lalpuhului In protiva Casotenilor, precum iaste scris
mai sus si seamnele locului aratA la uric pre hodarele
veachi si din sus si din k o s "
Suretul poarta insemnare veche neadeverit"... adevetratul uric iaste in punga cu No. 12".
Asupra CApotenilor avem o hotArnicie din 1781 Sept. 20 (Surete ms. XXVIII 49) rAdicatA de Sava Oltenescul si Arhire Prone pi,
adiveritA de Neculce medelnicer fn acelapi zi, Cdpotenii vine pe
Lohan. CapAtul despre apus avea 28 thrill ; mijiocul 31 funli, 3 st.
capatui despre rAsarit avea 32 funli, far peste tot 30 tune bune, a
20 stanjeni funla fac 600 stAnjeni ; cu paltnA proastd nu gospod.
Cel 2 hotarnicl din 1781 nu ne arata lunguI moplef, ci numl
curmezipul pi care yenta cam un chilometru gi un sfert (1250 metri),
numai pe Lohan ; pe cand traducAtorul neadeverit al uricuiul din
7066 zice: si treace peste apa Cralnei, part; In zare dealului, In

Fauri, pi mearge t in Vovrilata, unde au pezut VAlce pi pAnA in


matca Ghighipoae, unde a fost satul pi peste deal la pupil lalpu!lulut in potriva CApatenilor."

Asupra numelui Cafotd vezi nota din Surete 1, 53, ca descen-

dent! din Brain, Cafota viteazul, care trAepte supt Alexandru cel Bun,
care II dA pi uric de stdpanire, ce s'a fost pierdut. latA incrangAtura
CAsoteptilor dupA documente.

www.dacoromanica.ro

40
Capta (Bratul ?)

1.

Grozea Casota

Dragomir Casota

2.

3.

Casotl,

Ion

Fedca

Casota

Marina
Tudora

Leahul, Ileana

C .9
=

5.

Lazor Fedca no 1 <


Andrupa
Neaga
Marina

<

.-,

Neaga
6.

Anna

fatA

Vrastat

Dragota

Anuoca, Sandru, Vasco

4.

Udrea Casota

Mircea, Anusca,

Casota
.

U)

c'T

DX Go

GO 0

ii; 2
1

Toader
Soflica

Nastea
Titlul, Glfga, Palagi, Anuca, Magda, Agafla

25. 7066 April 14 (1558). Alexandru Vodi 1nt5reste Impgrtlrea


Dragestilor in cloud, la urmasii lid Petre Tudor.

Noi Alexandru Voevod cu mila lui Dumnezeu domn


tarii Moldaviei, adecd Nistor $i soru-sa Ghinda $i sorusa
Bisurca, featele Anuscai $i seminteniile for Oand $i Mihul
Averescul, $i Vasilie, feciorii Musei, toti nepoti ai lui Petre
Tudora, neau slujit noao cu dreptate, $i daca am vAzut

driaptd slujba for cu credintd am dat si am intdrit in


Cara noastrd a Moldaviei satul Drdgestii pre Cobdle.
lard satul Drdgestii, ce taste pre Coba lea, ca sd le fie
in doao : giumdtate ca sd fie lui Nistor $i surorilor lui
Ghinda si Busurcai, parte cea din sus ; lard parte cea
din gios ca sd fie slugii noastre Oanii $i fratini-sau
Mihului Averescul $i lui Vasilie cu loc de moard $i cu
mil nastire ; iard hotarul acela In parte din gios precum
scrie mai sus, slugii noastre lui Nistor $i cu sord-sa
Glinda $i Bisurca, feciorii Anu$cdi ; am dat $i am in.

tdrit pe sluga noastrd pe One si pre frate sau Mihul


Averescul $i pre Vasilie cu a treia parte din sat din
Ldscani ($i a treia parte sau aflat ras din uric ca sd
se tie cd au ras), partea din gios pre apa Sucevei
$i giumdtate den giumdtate de sat din Tuzora ce taste
pe Bac cu loc de moard pre Bac, dintr'un dires ce au
avut de schimbu mai Inainte de la rdposatul parintele
domniei meale Stefan Voevod, $i dintr'un dires de danie
de la raposat pdrintele nostru Alexandru Voevod si de

www.dacoromanica.ro

41

la fin! sail Stefan Voevod si dintr'un dires de danie


de la Pio, fratele lui Stefan Voevod.
Asijderea au venit inainte noastra sluga noastra
Simeon feCiorul Petrei, nepotul Tudurii (este loc ras in

uric) au vandut a sa .direapta ocina si mosie dintr'un

uric ce au avut parintii

lui de la raposat p'drintele


domniei meale Stefan Voevod gi dintr'un dires de in-tdritura de la fratele domniei meale Stefan Voevod cel
Maar, slugii noastre Mihului Averescului din a treia

parte de sat de Oniscani a patra parte, din sus 60

zloti tatarAsti. Acesti bani i-au dat Mihul pentru Si-\

'neon de ran NEIN de o .Fagabied de fatd i au luat


ace a patra parte din sat din Oniceani. Asa iaste scris
in uricul, carele iaste la Constandin sin Simeon of
Dragesti Si acestu izvodu l'au scos popa Savin din Iasi
din uric s se stie. 7066 April 18. Costandin MihaiJescu iscal. Popa Savin iscal.

Din Condica Drdgestilor document dat supt No. 2 cf. Surete


ens. XLIV 1217. TraducAtorul popa Savin din Iasi n'a cunoscut blue
inrudirile, asa cal cetitorul se incurc5 la inaintasii lui Alexandru VodA
LApusneanu. In text era Arkrk, 1113-kAtA, poAHTEN si pe toate le-au

that drept pdrintele domniei meale.


Pentru lAmurire sa se citeasca suretul uricului dat ca din 6907
,pg. 9 undo se vorbeste de cele 2 moase : Anufca Si Mufa.
1. Petre Tudor cAtrA 1400
Mlhaild Tudor cAtrA 1450

2.

3, Anusca,
I

.4.-1:0 CD Z

a- = aC =I *
0-I " .-10
PP g')

Jurj

Musa,
I

lvanco
1

<to

-.C-5.7 0-,Z(IcA r."


- .0-0
csi = ra0 ox
(-, Pi, cc cy ...- ,....
a' MI OC1CI 0n
= = pc Ot1
..,
0
= 433CIC 0 GM
= CO
C . px
em
o
e
(t,

"

al

Petre

Coste Danovicl c.1500


I

(4
Pb

0
CI

P3

Z
Z tn -0 0
co To rja" 0 "r;
O0 ca 0 CI.
W Q.,

Pa

uCT D
Pa

0 1. S

c=
0

CA

r)

c
Feciorli Anuscli luase jumAtate din DrAgesti, ca mostenire : lan
cealaita jumAtate cea din jos, o Ian de la verli !or, dandu-le in schimb

a treia parte din L5sdani, si a patra parte din Tuzora pe BAc cu loc
de moard (azi CalArapli).
fugubina de fatd s'a plAtit cu 60 zloti tAtaristi de cAtrA Mihul
Averescul, pentru vdrui situ Simeon Tudor, pentru care II la a patra
parte din Oniceani.

www.dacoromanica.ro

42
26. 7067 lulie 31. (1559) Suceava. Alexandru VodA Lapuaneantr

IntAreste camarasulul le Suceava T. MateiasevIci 2 salase de tiganl


dArulte de Mircea VodA at Valahlel I un tigan cumpArat cu 60Q

aspri de la M. Iaderu wrel.

1IAE6dFIA(17 110EROAd, E;KIEFO

AdECKOH

MACT11.10

PCFIArlZ BEMAH MWA

TOTd NCT11114 card 114W TOdAfp


AUTItzlllIERH-1
COT G844RCKAP rpaAa. CAOVN<HA lidA1 11(LARO N 4(1110.

CONC.

KdA1(44111.

TAM MH HHAliRWE

EPO flpaRO10

A(111010

CASSER01-0 AO HAC N4-

Er0 (DC01111010 HAWEIO MACTI10 H 44411 H noTiipzAHrui


EMOV WT FIAC CRON flp413114 H fHTOAIif1 X0401111 11,11r41111.

AORdA11 ECM141
ECM111

E10. BHW4. N CZ ATHAIN I

11QHM`k KOCTE Fl N4Elld


H

MA EP

CROHM11. H

11011140

GTONA 11 CZ ATIMIN CROH4111, WO TOTH 111111141E4EHIN

X0101IN 11,11P0111 4440 I

1114 H 110/1114101344 E10 GildT PCH4IL44IH. L1111(1144

KOALA ECMk CNA EP flOCAdA HZ 11000ACTRO AO 4111944 ROE


ROA& H OV TOM I TdKONCAE 110:11 if 11(1444 HdA111 N flilikA Ha HiliMIt
flOrd911
care 114111 A4Hv10 ramp,v,, OVIllE(lEA. no EPO 40 Ep0 HOMO
110EROA4.

FINSHM 116110H8NIIII.

414HflpFICIIAORAII.

11

41(10444 caw Hpagaro xonow

Loran HaHAVk RdHKO Td noo444 CASA tall1EMV 1104AEO ALPE


tallIE11114 Hamapaw. WT GSLIdlICKdr rpaAd. 3Q 1.11ECT CTA amp I 11
SCTLieWHC`k clivrd HAUl TOdAfp KA/SWAM. Td 34FIAdTHA 1TH TOTH."
I

gliwnHccuifix dC11(111.

11110

4111

1311Aii1111111

11X 40G90110AHOF0 TOYME}K

4111
TAKOMAI. N WT tide AdA11 H HOTRpZr-CAVA HdWEAIV TOdAlp
/WOMB. TOT 1111W(JE4EN

H 110411010 SMIAdTV. d
411411

EC4111.

X04011 toren. H41141`k RAFIKO. ICAKO 4a ECT 14W H COT Hc1C

loran.

)(0/1011

fCT EA48 xononn N WT HdC


AA
nEnopSinEnn, 1111140ANN{E HA AK11. I NH AA C`k HE VMHIlIdET. 1111C $
TOE

GSNAR BATO

fil1WIFINCMIOE.

RICE

y.43.

104 Ad.

Gatti rcnAnk K4344.

raman HAVANA. 1-sor3a 1111CdA.

Alexandru Voevod, cu mila lui Dumnezeu donut


tarii Moldaviei; adica aceasta adevarata slugs a no-astra
Toader Mateimvici cdnieira$ din cetatea Sucevei, slujit-a noao cu dreptate si cu credinta. Deci not vazandu-i a lui direapta si cu credinta slujba spre not miluitu-ne-am lui cu osebita a. noastra mila si i-am dat
si i-am intarit insine lui de la not ai sal drepti si ade7varati robi tigani Coste si fameaia lui Viso si cu copii
sal, si Voico si fameaia lui Stana si cu copii sai ; carea
tots acesti de mai sus scrisi robi tigani fostu-i-au dat

www.dacoromanica.ro

43
pi

l'au miluit pre el fratele domniei meale Mircea Voevod,

cand amine l'am fost trimes pre el in solie la Mircea


Voevod. $1 intr'aceastea lards' a venit inaintea noastra
$i inaintea a for nostri boiari sluga noastra.Mihai laderul ugrel, de a lui bund vreare de nimene silit nick
invaluit $i au vandut al ski drept rob tigan anume
Baico ; acela l'au vandut slugei noastre lui Toader

Mateiasevici camaras din cetatea Sucevei drept sase


sute aspri $i s'a sculat sluga noastrA Toader camara
de a platit toti acei de mai sus scrisi aspri. Deci noi
vdzand a for de bund vreare tocmald $i deplina plata,.
iar noi asijderele $i de la noi dat-am $i am Intdrit insine slugii noastre lui Toader samaras acel de mai
sus zis rob tigan anume Baico, ca sa-i fle lui si de la

noi rob, cum $i acei de mai sus scrisi sa-i fie lui robi,
$i de Ia noi neruseit niciodinioard in veaci. Altul sa
nu se amestece. Scris in Suceava Ia anul 7067 lulie 31.
Insusi Domnul a aratat. Hatmanul a invatat, Bogza
a scris.
Pecetea aplicata pe baffle cu vats : Se citeste
numai... dAE,AHAp% 130E110,4Z
$i Domn.

In dos std nota :

11

rcriAtt`A. =---- Alexandru

11C1111COK

loratin. itiscrimiu ToaAfp-imaiwpaw

COT

drialflAild

Voevod

1101110,1,A

nt

EHEWII-I.

Original battle, riglat5, fdrd alts filigraml, Arhiva C. Cru-

penschi. Cf: Surete ms. XIV, 496.

Toader Matelasevici, cred di este flu! lui Oavrilas Matelasi,


marele logofat de supt Petru Bares. In calitatea sa de cameras at
CAmAril domnesti din Cetate Sucevel era in de aproape atingere si
omul de incredere al domnulul. In aceastA indoltA calitate, el e trimes

In solie la curtea lul Mircea Ciobanul, la TargovIstea, un alt ginere


at lul Petru VodA Bares, deci cumnati Intre el. Alce insA la pre /rate'
6pAT, nume generic la prieteni si rude mai ales in lumea slavA.
Care ar fl fost imprejurArile diplomatice, ce au necesitat solia
lul Toader Matelasevicl la Curtea lul Mircea Ciobanul? Luand cro,

nice tArli in sprijin, s'ar pArea CA pentru conlncrarea fortatA de arme

de a merge In Turcia pentru oranduire de cralu non la Ardeal in


persoana ha Stefan feciorul lul lanos Cralu. Aceste fapte de arme
NO, au fost in at patrulea an de domnie a LApusneanului, deci In
1556 (7064) si In Muntenia era domn PAtrasco cel Bun. Solis lui

Toader camArasul a trebuit sA se face In 7066 lama cu prilejul yeairli in scaun pentru a doua oarA a lul Mircea VodA Ciobanul, pentruL

www.dacoromanica.ro

44
ura domnie hula 1 temeinicA cu cea de a doua lul Inscaunare,

-filnd cumnati (Let 12 210).


latA fnrudirea LApuneanului cu Mircea Ciobanul :

Stefan cel Mare -=Maria Rare = Marra Radu

Vlad cAlugarul

Petru Rare

Radul cel Mare

VodA Basarab

Deana
Despotovaa

Mircea Ciobanul = Chlajna

Bogdan Voda cel


chior

Ruxanda

Alex.LApu.; StefAnlia VodA

27. 7067 Avgust 7 (1559) regeste. Pentru ZAhAlcani.

Carte de la Alexandru Vodd cum cd Neagoe patcalabul de Hotin au dat fiului sAu lonasco satul ZAhdicani pe Ciuhur 1 to moard in Ciuhur, ce iau fostu
lui cumparaturd.
Din opisul intocmit in 1809 Mai 12 de comitetul
'Indult de cercetarea scrisorilor pe mosii din tinutul
lasii, care trec pi in itinutul Hotinului, ce au arAtat dumneaiui biv vel vornic Costachi Sturza.
Arhiva Vasile Stroescu, apud Surete ms. XL VII,
169. Cf. Condica documente, XIX sub anno).
29. 7068 April 3 (1560) HuO. Alexandru VodA IntArete lui

Oprea vatag 1 lui Drago stApanlre in satele V1Adeti (Leucet9 1


Dejugatii pe Racova, cumparate cu 300 zlotl de la Anghelina.

aicTilto

fineaHrirOZ

floIgoAd. FC1418 3EMAH


HCCHA1 AHCTOM HaWHM, RZCiA1
fCTO HOHIA1 SZ31111T HMI fro 4T04H oycmiwiaT. WHC noi I H,1,0Wa

AIWAMIICKOH.

T114,1, HdA-114, H

nrkA

riorrapi.

111111114

}KM-

411111WHCHAOH4Fla

1.11111d.

H 11C1100BHATE

1110

FI0A06Il114

110

EH Aospoo 110/1110 11HKIAA4 MOUSEli HpL113,14 WTHHH4. 11 A.1;A-

H 11(10ALIAd.
11416A

COT CTi1(14r0

flEXH010 IVO HAW% A.ki

ttiT

41111HAI

114WHA1H G0A'411, f11111/1H1141 Ao41Cd 00A0Aiiril

811Slid

.110TEWSUR,1,111I1

AIN.

6>KIH0

31141/1111111T0

EN

CIAO HOHAirk

COAZ111

OTUISAIld

HN CAM

I{OFECOAH

IIETpliKt1
BAZAE1111H

11

CIAIEFIICKOIrrl Nd
11C11(111HHATI

"ir-

flOpTdil WT norpa 60180Ail.


HQ

POKOE14. wo HkagdHO

Afg4111141 WT EtHWHdd I HdCT 110AOHHIl4. dAH GOT fAHO CEAO 1110 !CT OS

-TOT XOTdp 1110 C`k TEIIE1 HAAHOrOT AVM/Orr:111,N. dAH HHHCHdd.

www.dacoromanica.ro

45
4114HHd Ha PaiK013d.

44CT. ri CZ 11040E1111d

41411

H CZ TOTa Koynix"

ipo 1111441 110irflAf11.1 3d III1010. apdtmuovn, H OT 141HH114.14 IS8SFIE;1{11010 410 HM(14 111301/4 WT 11ETld KOEGOAd. Td np0A4Ad CA0yrditit
IIA

1114141 WH

GA Tell'S COT orirovAHH H Apzr8w KTop d(1. 3A

Tpu COT 3A4T TdTdrICKHX. H WCTAKWEC4 HAWN cnoyru onirk


gaTAC. H ApZr01(11JS Ma 3d 114dTHAH. oycH TOTH GHIDEMICAIIIIM
I

11111A3H T 3AcIT TATAIICKH I(


1111811,11 HETOHlid
H110

037 porm 11HCEA111111. A04114 Cid/10.014

mykA,

1110(1T.ItY11i

H14111

11P+A

4111 KUA'IKWE IIK A013(1010 13011E10 TOK41A401f.

4111
1

T4KO}KAr(lE ECM

otovrem

lidW11,11

110Mlad 3.1 1lAdTd

AQ411 H NOTHZ(1AHA11. THAI ENLIIE1111CMIIIN44

KarrarS H Apzrtiw BTO(111 domain. TOE

Wflp11

CHWEHHCAFIHOE 1104013111141 WT CEA Cz3T mamovraum.


11

flurIOEHHd WT MAHN. Nd PAKOGA. G3T

GAZA 1101 Nd PAKOHA 410


GAG AA ECT
11X H

TEM

11X3RAII0

113'r

11 113:11da 44CT

11040EHHQ

AERLIEL11111

CEA

HAHIWk

WT HNW11d4 4ACT.

H Ark-'
1 ovHorHaTom N norkolinorkrrom li HpiiiporkTvm. H
1141 WT IIQC

01irt1HK H CZ EZCE.11 A0X0A0.11.

Kzcemoy po,J,13 IIK GTO C'k 1141 113GIVET


IIHKOAHME

II GOA`kp11.

111111
11

HQ 'Ilrkk11.

,A,Emmoyran,H

1(09'4(1 TON

I14116AlliK11111

1141

HEflOpS111E11 110'

11040E1111d CEA

1111111EMICMIHOH

4.:VT. Ad ECT CD'r BZCEr0 XOTdcla.

HIGTAIdd

DO-

4 I WT
1111141 NZ
cTopoti H. 110 CT4410.1101(
xoTapoy 1101:01(Ad H3 LAU W}K11134111 4 HA TO ECT IAN% 11 d W Er0
PCAGA OHWE1111C4HN4r0 MU 4.416dIlAila I ROEFIOAQ, II 11`k(14 flil'klIZ-

11Htalda

AOHNHA

44A11

341064E11111

44CT.

ICHABd4111

IMFIQIIIKO

GO rAaN.

Al 11XZHAW

IIZT98
(Alla comp Haunix. irkpa 114114 ICOHd A1011,0KA ri,EopNM{ I Brkild 04114 ilkrog H 114114 RQCKAHQ Hp%K%AcIEOHE NOTIMCK114c.
fi`kpd 114114 HEIN% KozKoKHHa. 11 114114 HCBC11114 R`klIE1311 LI,. noz!WAS. H EANI NAHA IWIld AdH41044 H naHa KpCTA HilzKAAJGORE'
11

IIIMEUTCK11

11'119 fldlla B4CK4H4 H [14114

411AilE1i

lid IWZKZAAGOHE

wkpa 11dH4 A8,11111'08 nopTafrk CS4AFICKOPO. !Aim


Hdlid ASA-INTO; Horrark ciNaKrKoro. IAN% 114114 C4KQ DOCTEMIIIEZd.
HOHOrildACKHK.
Eirkpd

114114

AlOrd

ClIdTdprk

Ildlia KOCTH 441111111KA.

Krkpa

114114

IWFI

11CT'li(IHK.I. E`L'IlP

It'kild NAHA 411ANIIKA CTOAFIHKil. rkpa I1 U4

Hall KO KOMI1Cd. H EA(14 EIZCi)( Retz41 HQ111 11X I BEAHMIX N .11dAHX.


4 110 IldWEM ;E11130T'k KTO ROVAET frrflAllZ OJT A'kTIH IIQIIIHX HMV

WT Ham. 9044. Hat G84 Koro KovArr rcnApz 1I4WE11 3E41AR%

TOT GH FIEF1098WHA HAWEI'0 444III4 II flOTEOZMAIIIII. 3411$;GE ECAUF


EA18 AdAll 11 110TEEp AHAII 3d TO MO' C011 ICSIMA 3d C13011 npaKiii I
mmlisH. Q Ild 110/11118Q Krknocr IJ 1IoTKp7.sKAEHT: TOMS 011111EIIIIC4HHOM8

HEirkAH

EC4111

1141.11E41$

H`kpli0M01/ nauS

www.dacoromanica.ro

MO I

HHAFp

46
noro*eTS (IFICATH II NAM 1-101c1T IlpHEACIITH MIMS MICTS HAM
Asev. 11 liCart Xdr14341. S Koval NATO --1.31.1. dup. 1.

Cu mila lui Dumnezeu Noi Alexandru Voevod,


Domn tad' Moldaviei, instiintare facem cu aceasta
carte a noastra tuturor cui pre dansa vor cata sau lui
cetindu -se o vor auzi; adica a venit inaintea noastra si
inaintea a for nostri boiari Anghelina, fata Solomiei,
nepoata lui Petricd portarul, de a ei bund voe de ni
meni silita nici invaluita si a vandut a el direapta ocind
si mosie si din direase ce a avut sodelp/ for Vlad Semenescul de IntArire de la batranul Stefan Voevod si din

direase de cumparaturd ce a avut bunul ei Petricd


portar de la Patru Voevod, din jumatate sat anume

V ladeagii pe Racova, care e numit Leuce?tii din partea


din jos jumatate; insa dintr'un sat ce iaste in cel
botar, care acmu se numea.Fte Defiugatil, insa partea

.din jos, si cu jumatate de moara in Racova, insa si cu


acea cumpAraturd ce a fast cumparata de Ivul armasul
si din direase de cumparAturd ce le-a avut Ivul de la
Pdtru Voevod, acelea le-a vandut slugilor noastre lui
Oprea vatag din Ungureni, si lui DrAgus 2-a armas d%rept

.300 zlotl tatardsti. Si s'au sculat ale noastre slugi Oprea


vatag si Dragos de au platit toti acei de mai sus scrisi
bani 300 zloti tatardsti in manule Anghelinei fata Salomiei, nepoata Petricai portar, inaintea noastra si Ina-

intea a Ior nostri boiari. Deci noi vdzand a Ior de


bund voe tocmald si platd deplina; iar noi asijderele
am dat si am IntArit celor de mai sus scrise slugi ale

noastre lui Oprea vatag si lui Dragus vtori armas, cea de

mai sus scrisd jumatate de sat din Dejugati partea

,din jos si jumatate de moara in Racova, din jumatate


sat anume Vladestii la Racova, ce se numeaste LeucesIli din partea de sus, ca sd le fie Ior de la noi uric si
cu toate veniturile, for si copiilor for si nepothor si
strAnepotilor si rdstranepotilor si la tot neamul lor, ce
li se va aleage mai de aproape nerusuit nici odandoard
in veaci. lard hotarul celei de mai sus scrise jumatAti

de sat din Dejugati partea din jos sd fie din tot howww.dacoromanica.ro

47

tarul jumatate partea din jos, Tar dinspre alalte laturi


pe vechiul hotar, pe unde din veac au imblat. lar la
aceasta Taste credinta domniei noastre mai sus scris"
Noi A lexandru Voevod si credinta prea iubitilor copii
ai domniei meale lonago si Bogdan si Mihdila Patru
i credinta boiarilor nostri, credinta dmsale Ion Motoc
dvornic, credinta dmsale Neagoe si pan Vascan parcalabi de Hotin, credinta dmsale Petru Cracovici $i
dmnului Iosip Veaverita parcalabi, si credinta dmsale
Ion Danciul $i dumnialui Cristea parcalabi de Neamt,
credinta dumsale Dumitru portar Sucevei, credinta
dumsale Sava postelnic, credinta dumsali Moga spatar,
credinta dmsale Ion visternic, credinta dmsale Coste
ceasnic, credinta dmsale Andronic stolnic, credinta
credinta dmsale Pasco comis si credinta tuturor boiarilor
nostri a marl si a mici. lar dupd a noastra viiata cine va fi

domn din copii nostri sau din al nostru ream, sau on


care altul va fi domn pamantului nostru, acela s nu
strice a noastra daanie $i intdritura, caci ca le-am dat
$i intarit, pentru ca ei au cumparat cu ai for drepti
bani. lar spre mai mare tarie si puteare a tot ce s'a
scris mai sus am poruncit credinciosului nostru boiar
Movild logofdt s scrie si a noastra peceate sa o leage
de aceasta carte a noastra. A scris Hamza in Hui la
anul 7068 April 3.

Pecete, arhiva d-lui Marcopol Pungesti, Vaslui. Cf. Snrete nts.


'XIII. 444; pecetea to cearl lipseste ca vi finurul cu care a fost legat.
-Se cltesc 2 note pe dosul pergamentului : work natal- H ApzrSw
flOAOKHHA WT AfHCHS8rilli,[1.

--..gumAtate de sat de Degugati parte de kos si gumAtate de


moarl In Racova si k'umatate de sat VlAdesti, ce s'au numit Leueestl,
parte de sus, 7068".

Soddf, comiu, e un termen care vine foarte rar In docu-

mente. E ungurescul szovatos, szavatos = rAze, copArtas, chizes,


soddf. (cf. Ion Bogdan Doc. Basarabene 28; Stef. cel Mare 11, 603).
lata intelesul urlcului Anghellna, nepoata lui Petrica portar a vAndut
lui Oprea vatavul din Ungureol vi lui Dragus at dolls armas cu 300
zioti urmatoarele ; 1) partea el de ocinA vt movie cu diresul de is
Stefan VoclA cel hAtra.n a rdzefalui et soddf Vlad Semenescul ; din

Vladesti pe Roman, ce se chemase Leucusestl, jurnatate din jurnAtatea


din sus, cu dresele de cumpArAturA ale bunulul el Petrick portar de
la Petra Val ; 2) satul Dejugatil, partea din jos si jumAtate din moara
,pe Racova, ce le cumpArase lvul armasul cu drese de la Petru Voda.

www.dacoromanica.ro

48
30. Flird veleat. Zapis cum G5vr11 Avramescul cumpara cu 50
zloti pArti In Otesti de la strAnepotii lui Galben.

3,1,E

Ito

KVIIHA

FAH(M4

fIKOZAIZCKVA. WT WTE11111

COTHHHV WT WTE1141. WT .111%rAZAHS1 IIHVKAA TOMH I

CH%

HACT

mina-

SAT. H SAHAdTHA, VCH HCHOA tHr. fip.k4


eaTar. H GEH`k RATtiK. H Ii(VkA, Ilor Aar d1100,1,. H
nogliA, HWH Anfirdif.
KOCTE I H frkpAelli
MIA17,1111A. ito
110E14,

341

HET,I.EVIZT

IIHApEuKa

firkA mnorn. moo Aocpm,

Adica ca a cumpArat Gavril AvrAmescul din ()testi partea de ocina din Otesti de la Magolalina, nepoata lui Tomii fiul GalbAnului dirept 50 zloti $i i-a
plAtit toti deplin inaintea AndreicAi vAtag pi Benei vatag $i denaintea lui Bogdan aprod, $i denaintea lui Ion
Dingan $i inainte lui Costea si a lui Verdes armAsel,
si denaintea a multi oameni buni.
Original hArtle acta Gh. Strat Helesteni ; acta Otesti plic X, 2,.
pecetea in cearl neagrA micA. In dos nota : fArA tuna st fArd iscAlitura pre Otestl marturie pre testi.

Asupra acestui zapis sArbesc se aduce un regest in cartea de

judecata din 1812 Mart 15, ce spune urmAtoarele

Au mai arc tat azegli on zapis sArbesc, fArA veleat cu care

Gavril AvrAmescuPsi fratli lul s'au cumpArat o bucati de ocinA din

WW1 de la losip feciorul Giurgii, nepot MaruscAl Mica', partea el

din sat din testi; gi alta parte au mai cuwparat de la on Gavril,

fecior lul Gales nepot MaruscAl ; gi alte pArti au mai cumpArat de la

. . . . dar flinda Neaga an avut fatA pe Marugca...


s'a hotArat ca partea aceasta a Maritsal. fata NeagAi, care caste pe
a train parte din a patra parte de sat sA o tragA rAzesii cu zapisul

on VAsll

acesta ".
32.

Flird veleat (regeste). Pentru Otest1 pe RAcAtAu.

On zapis fara veleat cu care Avramia au cumpArat o parte din ()testi de la Magdalina nepoata Tomei feciorul lui Galbein . . $i sau Inhales ca acel
GalbAn fecior Stoei au avut o a cincea parte din a

patra parte de sat $i dintransul au esit trei roduri,


din care pe doao roduri cu scrisori le-au tras dmlui
Gh. SAndulachi Sturza, car pe alitreile rod it vor tragerAzesii tot din acest bAtran Stoe.
(Din Cartea de judecatA din 1812 Mart.).

www.dacoromanica.ro

49
33.11,Fdra veleat. Gavrilov cumpdra cu 38 zioti a 6-a parte dia
a treia parte din Oteti de la Simeon 1 fratil lui.
f Q3 G1141fMli M T w
N Rc 14T CPO 414/4441. N CEC
Tpti tix Aotura CZ311413410T C44111111 114 ME. it:I{ Hpookaitii frI1H4
I

EV1C4Td 134 MTIIHIIH COT TPETQA IlaCT WT CMO WTEIi1H, 1111CT44


tbiCT

I T4

4SPWLI,i1-411

tIlT

1100,1,41/111

WCHAI 344T.

AIOAH ,4,06011
TOKAIdAd.

SApVET.

rciETHAORIMI

EM

H ifrotimico

11

TAT4PCK/IX.

AVAIHT(1V

EZ CTOA.

ActhratIV
K04111111EA.

P""""

RfIATitilaH

trO

CHORE 11E04410111

13

41-

T44 I TOK411444. GNAIt


16311 R041/1C. H RI144 TAA

flP11

H
I

111(91:49,

34 1) 111

" RddA

AU" ""CdA

114

G0411144

Eu Simeon din Aleseani si fratele lui, Avraam, $t

sora lui Dochiia instiintam Insine de sine cum am

vandut o bucata de ocind din a treia parte din satul

Otesti a sasa parte, aceia au vandut ei lui Gavrilovici pi


fratilor F di lui Purcar, $1 lui Fratilan $1 lui lona$co $1
lui Dinganu, fii lui Avram, drept 38 zloti tatarasti. Si
intr'acea tocmald fost-au oameni buni Dumitru comisel
$i Ion comis $i fost-a cea tocmala in satul RacAciuni
$1 Vlad diiac a scris, ca mai mult sd se creaza.

Original hdrtie, acta Gh. Strat, HelWeni (Oteti X). N'are nick
o pecete.
34. Faro veleat (cople). Digan cumpara to Oteti cu 15 galbeni

Orfila Parascli 1 a for el.

f Zde zapis de cumparAturd ce au cumparat Di-

gan I ot testi $i au vandut Parasca fata lui Isac


ne I poata popei Carstei stranepoata lui Mat' I partea-1

de ocina, din sat din Otesti, partea ei $i a fratilor el,


I

din partea iui Bala dintratreia parte a treia parte a


treia parte (sic) ca sal hie Jul ()dna in veae I $i au
I

vandut de bund voia ei, de nime 1 ne impresurata $i de


nimene nevoita I $i au cumparat Digan $i au dat cinspradzeE I galbeni, bani buni $1 au dat dinaintea lui
I

Vasilie pah. ot Galesesti

Vasilie Meletie i

$1

popa

Gligorie i Toader i Vereastea, ii pred Mihail tij si au


cumpArat partea lui loan i brat ego Stefan CHIN Sacanul, pentru ce leau platito ei $1 nal am dat parte de
I

www.dacoromanica.ro

50

ocina 1

. .

$1 din sat $i din vad de moara $i cu tot

venitul $i au dat Digan unspredzeace galbeni bani


buni, I $i a dat Intru manule lu Dumitru Scales, vornic de
por(ta) ca sai hie lui ocina $i lui $i f&arilor sai $i
nepotilor sai in veae $i au vandut lona$co cu Avram
nepotul Vantului, stranepot (1u)i . . sad parteai de
t

la par in sus.. $i ou cumparat Digan de ()testi $i au


dat trii ug. bani buni, ca sal hie ocina I $i feciorilor
I

sai... si nepotilor sal I $1 au vandut Tecla fata lui Wigan


nepota I popii Costei, partea de pe Dohodot ce i sa I va
vini $i o cumparat Digan de 0 te$ti $i au I dat 2 ug,

ca sai hie ocina in veat5 peceti in cerneaia.


Hartie, rupt in 6 bucati.
Scrisoare cea veche fiindu rupta de vechime pe
cat am putut intalege am scris in aciasta copie Intocmai.
1811 Ghenar 29
Nedelcu log. at divanului
Acta G. Strat, Helegtenl: Ote01 plic X.
t. 35. 7069 Fevruarie 15 (1561), Ha.r1Au. Alexandra VodA Iotarete Jul Avram cumpAratura facutA in Otet1.

ffif:q/1114,03

NaCIEIO

MAC ruo 1011 i011 3E41411

4104-

MIMI Edith .81,41 t101111141 414(1AAAIS H MAIKALI I WT LIET-

AAIIC14011.

szorraa

110EROAA,

LIACT

CEAO

WTEIp H

TOETZIA

11ACT, 110 W4111

CEE k

ICS1111411

KOCTii H WT CE CTpli Er0 AHSLIJKA. H WT Af37.",


rim& A`k 111 11111111 KIrkriffi 1 xoora HATell'd. 34 ARA CTo H HET
AECAT I II 3,1114ATHAH 1144 SCH liCHAZHA. KAKO ,A,e1 ECT HM H WT
WT CASI'A

11.1.111

HAC lE CZ 13ZCEA1 AOKOA0/11, 1100T0314 MI AA c.k HE SAW


1.11dET nitArti
cam AlICT041 11A1111141, IIIIC.
XtIZA011. HATO "t1-3,10. *ER. Ii.
1CII 1,118 KA3 4. roaKani: traiNun. X64134 1111C,
I

Alexandru Voevod, cu mila lui Dumnezeu domn


tarii Moldaviei; dat-am 1nsine slugilor noastre lui Avraam

$i lui Micah din a patra parte de sat ()testi a treia


parte, pe care ei singuri au cumparat-o de la sluga
noastra Cristea $i de la surorile lui Anusca $i de la

Draghina, featele Annei, cneaghina Horgai vatag, drept


doao, sute $i cincizaci (zloti) $i au platit for toti deplin,
ca s le fie for $i de la not $i cu toate veniturile;
www.dacoromanica.ro

51

klrept aceaia nimea sa nu se ameastece inaintea acestei


,card a noastre. Scris in Har lau la anul 7069 Februar 15.
Domnul a aratat. Cracalie a invatat. Hamza a scris.
Pecetea in ceara rosie sfArmatg. Original 'Artie. acta G. Strat.
lielesteni (Roman) mos1A Otesti X; I. Este sl un suret de pe en is.
pisoc vechiu pe sArbie de la Alexandru VodA, scris de Hamza dilac
do HArlau, din leat 7069 Fey. 15; de pe sarbie pre limba moldove-

neascA am tAlmAcit la anul 811 Mart 9. P Debri6.


Asupra acestui ispisoc este si en regest in cartea de gludecatA
,din 1812 Martie 15 in urmAtorul chip :

Carte de la domnul Alexandru Voevod data lui


A vraam $i lui Nti ali ca sari stapaniasca din a patra
parte din sat din OteFti a trie parte ce sau cumparat-o ei de la giupaneasa a Horgai vatav; pi macar
ca nu pomeneaste nimica de Niagu, dar fiindca pe Ana
fata Niagai nu o trag alte scrisori am socotit Ca aceasta

parte a Anei, ce iaste a treia parte din a patra parte


sa o traga razesii.

Odin sat ..

36. 6943 April 14 (1435) Suceava. Stefan VodA intareste vorzicului P. HudIci pentru slujbele sale mai multe sate pe Slret, prised
i locuri In pustfu.
Ille1CT110

C;i:11 FO.

Aihl, GT Ell[i

AcokkagcNoti

11111141Z 3114411En 11TO

Vii41% KTO I

F1411%

TOT%

A110(3

1111S%.

-HAW EA1V

tipagolo

J-Ivatio

8`k(1110.

11

,cAvailloto
111
1111.

cAvra

11CTHFIIIKIII

X1',3019`11

r10

ECA111

..,1,(1/111

0113(3 11T%

CfpET11.

lid

13011

FlAC

EIiI

oy

11

Brk(1010

3KA/1011QA
I

11 CZ C130114111

11 HMOS& 1

TEA ESA

XS kW.

1-14C111c4
I

11A 11A1A

11

1:11,0.1111 11

EC4111

CEAQ

wa 11'111

RCT AA 164

/11M11111/11111.

co%

WT

CT01101111R111O,11

All EC CAVIITZ
Irani%
tro nparmo II u.kimoio

114111111A
11

e,t,

iti011m11

416111,1 (1 111'6

at.licro

114,11110Tel.

HA KI1112HFIA

11

A110(1'1+

WT 111:CT 11-

thicilny

cAliv

II

(1 1111111;0111111%,

6,1,110

11ACHKA.

11

CEA

1.11E

oyA.Ii-

4010 LIM:AU 1/,1/1.411Hem% II CZ 111C`kA111 CR0114111

,a,wk AACT'k WT 111'CT 111111.

1141141/A 4111SVAd I

CD:-KE

11411% IIETV%

11 141

tro wcotmoto Damao MACTTIO. H

111111KVT1:414111.

I Hawk SA113%

hit viim carping') rAt


414.1

CA1'3:5010.

3F A1A 11

114111 111

9T01111 II.

O1'CA11111111T%,

HAW%

110`bicAE

CA 1r)S11/1%

T'ki11% aim

P.CC`till% AliCT0/11% FIA11111,4:% WA-

ero

111111

SO/N(111 HZ

11

roctioAtipz 3f,cusit

HO E110,1,L1

11%

11

vHAIA/1111. TOE GCE !pm,' CAW 1:011S% CZ SCrk,11% ikox-or1,oAt7.. I


1"
III AiiTE31% cro. _it ..oyttStevre,cm
WO.
11
1111 110y11V44T0,1 % WO 11

www.dacoromanica.ro

52
lirkttiX

npairivphsToatz tro

II

HMO (WWEHO HHKOAH

Hd EAK.

KOILTLI r Al%

114111till1;I:11614HZ

NOT/1(3Z

;1-

WO*

n CE

Cul".

Al 61+1,401114V

int [PH C% HAM II CGOHMH CTdcHtfitIll X0ri'dr/a1111 KV t rt,k1 113 K'liKttz


WatlitidAti. 4 Korap% rivcrnirkma KOAKO EtZaritIVIVT% Gt.1;Ell BATH TintCilia AOCIIIT%. d

Tulsa 'la

TO ECT Krkild

114

14411111r0

flAgd

C61111

EOArIZ, Irkpd

BOER 0,01. H 84004 lid W 11

Fiala

It4tYs4rk.

It

fro. [Aim 114114 KIM CTH N ATM Fro. ukthi 11411d (-TAUE11%411111d.
R'kp4 [MU dttliptirk ENICTidr1111141 Iiii9c1 Hand 11 f1.111Ad.

,IATE11

g.koe fldlid LIV


KOCT'k

(16111, FI'lipd

norpata INTO& [Aim mina

doe

ov9A8af..
Komoca. II
,1141/11.1X.

[Id tld

dipa
I

114114

HOCTE11111014.

GOrAtnt

IIIEAiZ

1141100

qpvioro. rvk [ p4 HMI&


cfmrachs, whoa nand uatiFk

AV,111.1

Ai:1111111d

361114k

BC`k)(

lid

110

A, Amami-ma CTOMIlItid. 8,k9a

114114

rkpa

ApdrOlt1H111

lid11.111X.

ft'kpa

114114

410/IA4

OTairqvAel

11

MIIKION II

ErrteTz rortioA tip% tIdltlflts

3:11KOT4: KTO

itIOAAdECK011. LOT ATM 116111HK, 11411 twr Gp4Tn1 11(1111HK.


WT IIdW El'O IlAfrilflll EVA KTO K010 CB 113GENT%
11 TOT%.InTOCKI Hat% rimopvwtinz 114W FPO rddPI
d Ali
IIITOhhI itniz oir3E otlAll
11411

TRimAiin,
11

II

11`k(1810

El'O

ttlf1CdtIllOrItV
AOPOZISE

I TS

CASHMS.
13fArk411

1111CdT11.

ft JIMMY. W4114d
411.

[CAM EMS 34 fro Epa010-

oynirknno%. 3411S31 ,I.dAH

11

ti

114

(filth

ROAIIIFE

flOTKVZH:EHiE

IldlnfillS

111111ACIITI1

113411ITIIK% [BIC&

H`kp1I0418

1141118

oy G.,fa

HELIATY.

TOotir
11tHS

Kt f Mr"

IFkroa

KCIIIIV JIHCTIr

g.k 11/11T.

Al.

Cu mila lui Dumnezeu Noi Stefan Voevod domm


tariff Moldaviei, facem stire cu aceasta carte a noastrat

tuturor cui pre dansa vor cata sau o vor auzi-o cetindu-li-se ; adica aceasta adevarata sluga si boaiarin'
at nostru, credinciosul pan Petre Hudiciu dvornic, a

slujit mai inainte slant raposatului parintelui nostril cut


dreptate si cu credinta; iar acmu slujeaste noao Cu
dreptate si credinta. Pentru care vazand a lui cu dreptate $i cu credinta slujba spre noi, miluitu-ne-am in-

sine lui cu osebita a noastra mila si i-am dat insinelui in at nostru pamant un sat anume Curtea Mandrel'
pe Siret si cu ale sale ceitunuri si un loc din pustiu Ia
Voinauti Tanga Oancea Namnota si o prisaca la obarsia
Ogrencel, unde iaste Alexa Rascov, si o seliste to Milcov-

anume Lumireani Ia prisaca Chiprinel si la prisaca luii


www.dacoromanica.ro

53

l3eatel doao locuri din .pustiu, $i doud salase de tigani,


anume Micul $i cu ai sai copii si ...nom cu toate ale sale
salase; aceaste toate sa.--1 fie lui uric $i toate veniturile lui
$i copiilor lui $i nepotilor lui $i stranepotilor lui $i la toti

ei de mai aproape ai sai frati nerusait nici odanaoara in


veaci. lar hotarul satului Mandrel $i a selistei cu Mate ale

sale vechi hotara (sa fie) pe unde din veac au itnblat.


'tar hotarul pustii-lor pe cat va putea sa traiasca trei
_sate indeajuns. lar la aceasta iaste credinta domniei
noastre mai sus scrisa. Nol Stefan Voevod si credinta
a for nostri boiari, credinta dmsale Valcea $i copiilor
sai, credinta dmsale Cristea $i copiilor sal, credinta
dmsale Stan Bar lici, credinta dmsale Mircea visternicul,
credinta dmsale Negri la, credinta dmsale Ciurbe, creAinta dumsale Damacus stolnicul, credinta dmsale Cos-

tea Dragosevici, credinta dmsale Duma Cernea, credinta dumsale Jurj Piatra, credinta dmsale Dienis spa-tar, credinta dmsale \Tana Ureacle, credinta dmsale
lancea postelnic, credinta dmsale Stanciul comis, $i
-credin-ta tuturor boiarilor nostri ai Moldaviei a marl si

.a midi. lar dupd a noastra viata cine va fi domn tarii


noastre a Moldaviei din copii nostri sau din fratii nostril, sau din a noastra pleame, on care if va aleage
.Dumnezeu sa fie, acela sa nu-i stride a noastra daanie,
ci sa i-o intareasca $i sa o imputerniceasca, cad ca
lnsine i-am dat-o lui pentru a lui cu credinta si cu
dreptate a .lui slujoa. lar spre mai mare tarie a tot ce
s'a scris mai sus poruncit-am insine la al nostru credincios boiariu Neagoe logofeit sa scrie $t sa ante a
noastra peceate de aceasta carte a noastra.
AOancea gramatic a scris,in Suceava la anul 6943 April 14.
Pergament f. blue pAstrat. Arhiva Leon Ghica DumbrAvenl. Pe-vetea e le.gatA In guar l'Of fi albastru. Se citegte: j 11144Th IW
GI1 S414,1 HeEKOAS TOCI10A [APR 311 Mal MWAMBCK011. Cap de bou,
tea, soare, lunA.

In dos notele : CH A. Sarafinegti 6943 April 14 (1435) ;


Alexandra Garlta asesorul ludecAtorlel tinutului Botogaal la
anti! 1843 Mal L.
" TAzutA

www.dacoromanica.ro

54

37. 7024 Dec. 10 (115) 1111r Mu. Bogdan VodA fntArete An14-cAl cumpArAtura ce a fAcu cu 300 zlotl de la vArul el Ion dlac is
ltitltegti l SorocinAutl pe Slret.

iliarrito

raw% 3E41411
100,11

11.11H11.11

W7fiE
11101

410A,.1,413CK011.,

KTO 11111141

1111`krt,

11011,1,E

(lipsete

(Sic)

11d/1111,

E;KIEK))

31-W11E1111TO

FIHKIIAI 1111101101r;fiEfl.

gott;o4d.
HCC1141 dlICT041;

411111141,

HTOrill Fro oyeatillIHT.


fl(Ph,l, Hamm' flOtAilE, CASIA 11.3111-

li%30 VIT.
11

11,111

AiLIK, oyiloyg Amman FIOT00110111 Vt:p11,EPA,

KOAll.

Kor

duo

(1:11111011C11/10E4

11

CGOEll

11110,1,,44

CHOW

EIO

noaga oyinig cirr oyintga rvka,a


xizon,Fro. 1110 wit 114144 MT 11(rk,1,4,9,d

tv-rninioy. W r CKOIPZ
noToonona

11114A

ildrd411,1,(141 RO MOAT. HA TOT1.1 AKA\ CEA'k HA G111ET`ii.


CZ,

TE11111

,1,ON(3014

I p41,'310
EPO

Ad-

114111 WO

114114rk

411,

410 FCT oy Cif:1E1'A. H 110,1, it'L.0041 0020111110011,11.

41/1111-10A1

cgoin, finoyuno oynoyFO. A411111411 110T.


t10110114 X'k(H1,EP11. 34 1. ILlaT TilTalICKKIX II 3411/1ATIMII
Funa oval
S pro] osSsA
TOThl IMIIHEIIHC4H11111 111111`k311 T 344T Ta-rapcnnK
oriSgoy AdllHdd 1101'00110U 0011,EId. lfi
Fla 111E,110V ICONS Afragoy.
(TWA' TOPAEIX 141111,.4E 1111`k,d, 1144111. or 1104;,01, 0%1'014111 1141111141H
TA flp0,.1,AA

11,1E41E1111411

.1104,JACKILIIII 600E. INILIMINI11110, LIIISLII Ka. oynoyga Ad/Iliad 110T


11111;h1A1 111110110y:KE 11d.
110411,
ponoim lcApu,era. Ito CHOE11 ,1,011(1011
11111111E1111CA 11111.W.
CiDIA C13011
MLA CE;Vk
4111114111C114011AHA. 11 ,AditA
H CZ MA 1111041 oy CENT `k. II flOrk
HA CE(IETA FIA1141A 4111111[111
I

A`kro41

IVO

OW(10111110101,111.

IIiU4

HHKA

Airaga

(131.1d

oy SIFSga

HX WT K811114.1 oy cgoero 1111E41E.


fl0TI1011011A

X`k011,EPA.

3d T 34AT

Addil TOTII AKA CIA`k Ha CE)ET4: 11411111A alit 11110,1, ACOA1 GW(10WIllog11711.
V Gepyrk.
U CZ 414H110341

TATA(ICKIIIV.
TE11111.

C0114

11

cgoemoy natiFF,tioy Frkiniomoy nanoy epeafin 1314CTA1OEOM H TO11,11Eil% II HO&


I 1311,1AR11111 IIC Aor.peto
11$10 3tHIAATOy. H nag Ell Aria 11.1.E. 1110 Wild A dila CBOEd1I01j 11A tali-,
fid141111111:0K11

tiiittoy.

4111

11110

miroy. 1141111 lAr111044 114115 41(41111 KtiCT`kp1111K0y, 4 4111 TAKO:K.ECAIH


,1,4411 II HOT1105,1,11111
HAW rimy Frkonomoy
,1,1(11 II WT lidC
I

eimuji 111ICT(31111KOIr TOTH FipANA me 11E1111 APA CEA


1110 ECT 01( Georrk. I FE
110AA`kC0,11
GMIVIIIHOEUM. KdICO AA ECT einoy WT 114C OtitHiK C7.
Fro IF fltrk-;
EMCI441 A0KOA041 emoy H ArkTEM EPO H oyumigaTode
nelloY

HA CEVET`k HA11,11'k MHTEIIIU. H CZ, 414141104I

IllapiNT041

(fill,

EPO

II

IMCE.118 po,,oy ero.

14E1108111EIEH0 .11HKONCHE

CM041.

11411,11'k

CW(10411110B10

11

41HTELIIH.

KTO Et110y G8,1,ET HAHKA11:1:-

tiA EtiCI Khl. A XOTAV

CZ M411110111,

CZ nrk,t1 crawite I

T144

,A,K041

oy' CEVETh H 110,1, 4iiC011


x0r4911. 1-10K0y,1,4 113 EVRKA.

www.dacoromanica.ro

55
1141 TO ECT 11`k(1

W)K11Hdr1 11.

ROPAdlid

HOEKOAT, N ali(14

Itt/

CTE4ScIlid H

Illaimpa,

lloTpa.

U41llEr0 1-CARa. INIII1E1111Cd11114r0

B'k(1c1

EMMA riwrpa ARUM II

Irk(14 Dana 1 liErpHittl. Inkp4

filH11KOKH44, Irk114 HQ 114 1741,14 134


KO

Biqa

CTE.

apcSriz

11`kpi1

114114

flOpTi1(14\
KO:MI 11

4c1111 HMO. Rgkoa

114114

114114

COVHAKCKil

IIInprie

li`k(1/1

HOCTEA

tlftHELI,K11X.
I

111;11 61 114H A

Ei'l1c1 114114 II E-

110130r1loACKII1X. 13+141

R'kpa

114 114

Eirkpa 04114

1:0341 H.

riapK4ilAC011 NOT1114CKMK.

114114 K011A(1H Ild(HidttAG

Tp11101. 11+9,1 fl4F1t1 TOdA1t14. HdpK4il411013


/18K11

4 %111

11(4137 13AIOGAf11NWX CIIWK rCAEit1 1H 11.

1-141 11 a

11414 XpdNd Crit1Tdprk.


firkp 41

0'1 Z(1411 CTO4H11K4. Rkpd

G41:$1411t1

114114

Maid

T0111H

Ka

qmrktia KOMPICA. Ii 13'k(1t1 R%C/AN NAWNX GOAN MOAMECHN. KM 11101X.

4 110 utiumoy Ninaorrk. KTO GS i AET roupz, NdWE11


410/1AnCK011 WT AATE11 114111111K. HAN WT IlaIllWO (10Act,
11411 ESA KO1'O I
1136 ENT. Ekl I PH rcriApEnt 114111 111 3E441 11 Al Ort
AMICK011- TWT Ghl emoy 11E110011111A tmulfro A44111d. H HOTHOZ}KAEHid. 4,111
41E1%1
Ert1S. OyTHIIZA11/1. ti oyKp.krufn. 3AIISME MHO 1111011
Ada, 11 HOTElpzektinti. ad WO npago 11 irkpliorio c.ioy ,KG0r. H'
34 1110 Ei1401? Wild Adild TOThI RHIBIllf(1111011 CEAd 110 C1101 11 ,J,,O
KirkflOCT% 11 I HOTKR13311AE1111. T04101(
Gp0N 130411. a lid GOA IHOY1-0
It /WM 11X.
BEA1,111

Rkl 111E1111CAH110/110V. 1314`kAH HAW HAWfA-101r WkiltIOA10y MIS TOTOS

WallOy

4OPOZISET011.

1111C4T11. H

11411110

micreoy HAIIJEA10y. 1114CAA IIKAHKO ANIL W

11111dT

HOHIAMTH Rtimoy

)(11ZAOldi, HATO -1-311e1, ri1C11,,4

AIR.

Cu mila lui Dumnezeu Noi Bogdan Voevod, domn


tarii Moldaviei, tire facem cu aceasta carte a noastra

tuturor, cui pre dansa vor cata sau cetindu-i-se o vor

auzi-o; adica au venit inaintea noastra si inaintea a for


nopri boiari sluga noastra Ion diac nepot lui Danila
protopop Hearteg, de a sa buna vreare, de nimene silit nici invaluit si a vandut a sa direapta ocina din al
sau drept uric, din uricul bunului sau Dann protopop
Hearteg, ce el l'a avut de la strabunul nostru Alexandru
Voevod, pre ceaste doao sate pre Seret, anume Mite$tit
cu moard, ce taste in Seret $i supt codru Sorocindufii,
aceaste le-au vandut semintenief sale Anu$cdi nepoata
lui DanilA protopop Hearteg drept 300 zloti tatarasti
in manule slugii noastre lui Ion diiac, nepot lui Danila
protopop Hearteg. 5i inteaceastea iarai au venit Ina-

www.dacoromanica.ro

56

intea noastra si inaintea tuturor alor nostri moldovenesti boiari mai sus scrisa Anusca, fata lui Danila protopop Hnrteg, de a sa buna vreare de nimeni silita nisi

invaluita, doao sate pe Seret anume Mitestii si cu


mud in Seret si supt codru Sorocinautii, ee dansa

le-a cumparat de la at ei neam loan diiacul nepot proto-

popului Hearteg, drept 700 zloti tAtarA$ti ; dansa a

dat ceale doao sate pe Seret anume Mite$tii $i cu moara


in Seret si supt codri Sorocinautii rudei sale la al nostru
credincios boiar leremia visternicul. Deci noi asijderea

si de la noi dat-am si am intarit insine credinciosului

nostru boiariu Eremiei visternicului, cele de mai sus

zise doao sate pe Seret, anume Mite$tii $i cu moard

in Seret, $i supt codru Sorocinclutii,


ca sa -i fie
lui de la noi uric $i cu toate .veniturile, lui si co-

piilor lui si strAnepotilor lui si la tot neamul lui ce-i

va fi mai de aproape neruseit in veaci, Jar hotarul celor


doao sate anume Mite$tii $i cu moarA cc iaste in Seret, si

supt codru Sorocinautii, si cu toate vechile. hotare. (sa


fie) pe unde din veac au umblat. lar la aceasta iaste
credinta domniei noastre mai sus scrisa. Noi Bogdan
Voevod $i credinta prea iubifilor fit ai domniei meale
lo Stefan $i Petru, credinta dumsale PAtru dvornic,
credinta dumsale Sandro, credinta dmsale Negrila, credinta dmsale Cozma, credinta dmsale Grincovici, cre-

dinta dumsale Talaba parcalabi de Hotin, credinta

dmsale Coste, credinta dumsale Condre parcalabi de


Neamt, credinta dmsale Petrica, credinta dmsale Toader parcalabi de Novograd, credinta dmsale Luca
Arbure portar de Suceava, credinta dumsale Hran spatar, credinta dumsale Sarpe postelnic, credinta dmsale
Sacuian ceasnic, credinta dmsale Starcea stolnic, credinta dmsale Toma CAtelan comis, si credinta tuturor
a for nostri boiari moldovenesti a marl $i a mid. lar
dupa a noastra viata cine va fl domn tarii noastre a
Moldaviei, din copii nostri sau din at nostru neam, sau
pe oricare alalt Dumnezeu it va aleage sa fie domn
tariff noastre a Moldaviei, acela sa nu be strice a noastra

danie si intAriturA, ci mai vartos sA-i intareascA $1.

www.dacoromanica.ro

57
-sa -i

imputereasca, cad ca insine i-am dat $i i-am

intdrit pentru a lui dreapta $i Cu credinta slujbd $i pentru

cad lui dansa i-a dat lui acei de mai sus zi$i bani

de a sa bund vreare. tar spre mai mare tarie $i puteare

a tot ce s'a scris mai sus, poruncit-am in$ine la al

nostru credincios boiariu Totrusan logofdt sa scrie $i


a noastra peceate sa o leage de aceasta Carte a noastra: A scris Ivanco diiac in Harlau la anul 702-1 Luna
Dec. 10.
Pergament f. bine pastrat ; arhiva Leon Ghica Dumbravenl.
tittrul ros; exerga:
flEtidTk Ivo ROrAelEld 130EHOAk1. rocnor1,40 MAIM1
MOAAACK0H. Lit. A. N. 1.

Ion diacul, nepotul protopopului Danila Hearteg. se gaseste


scriitor Milr in divanul lui Stefan cel Mare !titre 6996-6998; care

au trebue amestecat cu diacul Ion Popovici dintre 7006/7014, nici cu


Ion dascalul diac, fratele lul Toader dascal, de prin 6993. Dupl 26
ani, Ion diacul vinde ocinile lui de pe Siret verii sale prImare Anuscal,
Antra cat amandol sl vanzatorul si cumparatorui erau nepoti lui Danila
protopop Hearteg: olcHOVIC A,dUHn% nOoTOnOHA A-Wawa.

Miteftii fi Sorocindutii nu se gasesc in Ion Bogdan, Doc.

Jul Stefan cel Marea; ele vineau pe local de azi at Dumbravenilo..

38. Ford veleat (c. 1537). Pentru Dolniceani la Falciu.


Iirrps COE110Ad.

1331ii10

AInCTiIO

rctimm BIAIAll MOAAdECIC011.

crivr... II tidCTE1. COT CIAO CaT A0A['ETON) 'Eder 110A01111114..,


CTO H flETAEAT SilaT
I'dTd9CKHK. H 3411AATIIA EAE0v Ott.
goidff.., Ad C'k Elf 84111HATO 1.a_ a,
llIdET rifvkA
AdAli ECAtil CEC AliCT 114111...
VIV4'kHEI.

0.3T

Petru Voevod, cu mila lui Dumnezeu domn


.Moldaviei;

tariff

dat-am not ceasta carte a noastra slugii

$i Nastei .
.
.
din sat din Dolniceani
din a cincia parte jumAtate... drept una sutd $i cincizeci zloti tatard$ti, $1 a plait
inaintea noastra $i
inaintea a for nostrl boiari... ($i altul) sa nu se ameastece inaintea (acestel cat-0 a noastre). La anul 70(4)7.

noastre

Hartle de 12 cm. X 12 cm.; ros pe alocurea, ca nu se pot cell


randurile. In dos note: Carte gospod de la Petre Voevod, veleatul
-rupt, filnd scrisoarea lui de toate 4 randurIg. Mihalachi Jora comisa.
Alta tnsemnare scrlsi de d. luliu Tuducescu Petru Voila Rare;
,(1527- 1535). Se observa dot s sl e ros cif ra zecllor --t-a(m)3.
Acad. Rom. CLXXX, 69.

www.dacoromanica.ro

58
39. 7054 Mai 27(1546) Hqi. Petru VorlA Rareq fotAreste mAnistirel,

Moldavita dania, ce a facut Eremia visternicul, din alugarie Evloghler


satul si mAnastirea Saldgenilor, pe Siret.
t LIIACTIIO
AAIICKOH.

EZ3(311T

11411E41
11/14114.

6,111f10

M61 MTV%

311AA111114TO 4HNHA1

E 0ER0r54

3E1111111 ARM-

PC11 A(1%,

IICCIIAI AHCTOM 114111HAI, 117.C'kdi KTO

Fro LITVLIII SCA IMITIt. CTACE npiNAf 111`kA,


Ezcrkatti AIOAA4ECK14 K014011. KEIIHKIIA114-

11111

flp'liA tiailitfitm

11

II AMA/Min.

IMPOA CZ13'kCT1A.

N GArblill nil 0113110r1EIIiEAl. WT LIIICTAC

n CIA TA APO cp,i,n,a. 11111{1141 11E110111nEA Ell. 4/111111HICI1A0EMII, CAVrd HEMP


REA111:111
K`liPIIIH. II 11(r1;1104gTftfill. Miff eilblit./1 GIIK
110 AM/MUCKY 301104111I IRAOfiE 11 Ai 0 tlaCTIVIIII tiQNrli,
1

14;K

tUT CROW.

CZ3,1,4.

1-1(4gdr0

IIAI

1a.

CHO

Eticrkpultil,
CZA Aydin'

cFmnrkii BitAgivi

11aWEll

611,11.

11

/10C110

ARAN

Ha{

CZAi?11,1111111

ECT 13/1113 AIOHACTIIVIKA, d WH flOKA01111A. rTair aioilecTiffiu


,A,Aff1111,
HAE}K fCT ,(0141 CTk(
liAr013111E111/1. 110'kCT4i'll 11
hiti pill,

A10,1-

riirkmt
HACK It

EItICT 110ETARA EH WT PCIIACTRVAI Id. II fpor. COCII FICKOIMA


AA HAIA10T KOCTH Er0 AETATII I TA AI0, Aa flplICAVVIET KHIIIEf1HCiNIH
AIONACTI1(1 CZlAyE1111 II
CZ MOM CZAMI,M1111. KZ CTOA1V AIONAC T1111
MOA Ad111/11,11. N AA HE
FIAMET IIIIKTO 1111 EA!, 0 A`ki10, CZ
THH MONA CTII OVA' MA
1111;1: CZ. CEA 0 AI
CZ, I A/11,14/H. T7.111,
11(114CTAK

KAAVrE011. WT cTro. motiarnirk AIOA ACIE1H11, It II /Intim EAA C`k 1/OCT.:WAN:a WT /110/1,1ra111111,11. CZ CIACKEHIEA1 4111T00.
non taa KTO SVAET. T0r0 PAAI II AIU MKO KFIAX0A1 Aonpoe nomi rV41111 II
nt:111111

IIROA Riff

K11111 emicamiaro IM IIA epf/11141. Eli

BEA 1111C'Pli(JIIHK, CZT--

N WT IIAC

01fpnK. AQ FIVHCA VAMP TOT DIME 111/C41


A1011ACTIVM, CEA 11A I III. 11 CEA GE A A1,1A1111. KZ CTAIV AIOHACTHOEI
AIOAMBIIII,11. II CZ BZCEAI AOKOA 11E110(M/1E110 I 1111110AIKE 11A EAKII.
A XOTA0 TOMS ittanaCTIMHKS. 11 CMS 1,4 G.RAET WT 110137,CtAi
tialuFro
cTparl. 110KZ AV. 113 KliKa COMIIIIA111. A IM TO (CT
KOPFIXG3 Al.

13

FCARd 1111111 EFIIICanlifir0 And n FTpa BOEKOAH.

CHORE fC,iBVrHN, 11A11

14111A

11

OTEZISAIM

11'kt/4 nirkRZ3A101i/lE111114.

KOCTAIITI1114. N

romp NAIIlNC, RrkNI IlAnd ezispEma xSpoy


IIHK d

ftlikl

nand

ITET011

KOZIOL:Mild

srkpa.

pd IMHA CCO4H AK00.


Etrk(ld

PAHA

X011.041

nato lliOrIlAd riapKaaar,ORE X01 immix. [Aim mina AaF1410A

U'

xSpoy
N 114114 AuNp0lid flapfUALIRORE COT 11f4111,5, frk04 mind Illd HAP A Hi
nand TZAR nil 11110KAAAROBE nogorpaActoix. 11.141 nand IIETt3H KapTHK 011141E4 FlOpTArk COlfilARCKAr 0 , [Aim nand tOpTA CIUTArk,
Dahl AMIA litirT'k01111K4. I [Aim Ildnd XPZ Goya DOCTEAH1111.1. Kliptr
I

dim

114114

'fi1Fa4s%

K4il13ti.

11A(141

114114

EIZT94111K0

www.dacoromanica.ro

144u111111K4

!Apt%

114116-

59 -IRTSAd

g'kl/d n4Hd rbdaii Komlica, H H`241 HZC'kK 60,

CTAAHHK4.

map IldWI1X AIOAAAHCKlq REAHKHK II 41dAlIK I A 110 na


;:11HOT'k,
KTO ESAET rcnAp% H4UJEH 31A1All MT ,44ZTE11 Ila111111C. 11111 COT

%limo pom.

flAK

11,111

K0E0 KM. 413KENT rCEIA0EA1 HUTH

ck;,a,

'114111H1 AIOAA/ HCK011 3Ed11111, TOT

IIACKE
KH

ECT

olifirklian

HAILIE11

11

FIE110(1811111A

IldIllf 1'0

c 41.111jd

if

8Tepickim. 3anS:4 ECT AMC, TOE


MOM! WT PC11HOA111

CEA IIdW Eli


POAHTEAEll

611

CT`lll AIOAEli /11011c1CT1401 WT AIOAA4E111,11.


xpaaf graos.kiver I% ripticT.kif A8I1,11, HI1,11 Mal III. A Ail

flOTHPZ;KAEI

!IMMIX, II 3d

lid 111 E

C1111111111Cd11110E

3d HZ. AIIHE

3,1,111 le 11 COW

Al1J/1

,AA,1,013

if

H vkav,

IIAK KTO flOKSCIITC1i 1-100VIIIHT11 HAW EEO Addl Id H 110THIA;KAEllid,

TAKOH111 Ad ECT ripoKarkT MT EA Ed CZTR00111dr0 11GO

11

31411A`ii

II WT 11(14f Thin\ 13 411 GLIM 111,11 id II WT CT11,1K ef, evrAtiCT II. 11


CbT CTI.IX Hi HilZXOBLIIIX AFICAZ, XG'k HeTpa II ildHAA, 11 ITO 111X,
II COT CT KIX Tiff Erouccifx. MU.% If W. WT E'liKA GS 8E0AM:11111X. Ii
T If
AA II I M1IaET SLIM If, CZ T2Z1iPliTOM 4i 141. Ii CZ

CZ low nprkAamurk via.

if CZ. 1111`kAILI ISAEr HMI LZEZE1111.1111 HA

ra Kd. EA, KIHIEZ fro 11d 110X H Ild HCIAAK HK, tdEO}K ECT H K.TAIT,
HZ

K'kKIl. &HUH,

RZCI3IV

it Fla

1311111E1111C4Huom01(.

aiaTerawt3 noroilseTS
AlICTOIr

lidELIMIS,

-630A. (dres

60A WEE Kp'kfleCTZ II HOTHPMEAIHIE TOMS

Rfakilli

MICATH.

IlliCA

11

ECAIli

1141111MIS

Hiii)HOAIS

natir

114111V IIEHCITZ npliwkrirrif ficiittoir


HZCKdI1OHH4. oir KSCEK, garro-

,A,SAIHT(IS

cu alt condeiu) alma atom

iC

Cu mila lui Dumnezeu Noi Petru Voevod, domn

OH! Moldaviei, $tire facem cu aceasta carte a noastra

tuturor cui pre dansa vor cdta, sau cetindu-i-se o vor

auzi-o; adica au venit inaintea noastra

p1

inaintea

tuturor a tor no$tri moldoveneasti boiari a marl $i a


mici cu bun slat $i cu curata build vreare din curata
$i luminatd inima, de nimene silit nlci invaluit, slugs
noastra credinciosul $i prea cinstitul boiariu Eremia
fost mare visternic, dintru calugdrie numit Moghie in'
mandstioara anume Saldgeanii, care a zidit-o din a
sa dreapfd avere, $1 satul Sfilageani, ce taste king(' mandstioard iard dansul le-au inchinat sfintei manastiri
Moldavitei, uncle Taste hramul sfintei Blagove$teanii, a
prea sfintei $i prea binecuvantatei stapanei noastre"

nascdtoare de Dumnezeu $i pururea fecioarei Mariei,.

www.dacoromanica.ro

60

,unde $i pristav a fost pus de domnia mea i mormantul


singur $i l'a scumparat sa aiba oasele lui sa saza acolo,
ca sa asculte mai sus scrisa manastioara Salageanii si
Cu satul Salageanii de sfanta mandstire Moldavita, $i

sa nu aiba nimene nici o treaba cu area manastioara


Salageani, nici cu satul Sdlageanii, ci numai igumenul
$i cAlugarii din sfanta mandstire Moldavita Si igumenas-ii sa se randuiasca de la Moldavila cu blagoslovenia
mitropolitului ce va fi. Drept aceaia $i noi cum am vdvut de buns vreare a mai sus scrisului pan Eremia
fost mare vistearnic, facut-am $1 de la noi uric ca sa
asculte area de mai sus scrisa manastioara Salageanii
$i satut Salageanii de catra manastireaMoldavitei, $i
cu tot venitul neruseit niciodinioara in veaci. lar hotarul
acelei manastioare $i a satului sa fie despre toate latu

rile, pe unde din veac au umblat. lar la aceasta iaste


credinta domniei noastre mai sus scrisa noi Petru Vo-

evod $i credinta prea iubitilor fii ai domniei meale llias


$i Stefan $i Constantin si credinta boiarilor nostri,
credinta dumsale Efrem Hurul, credinta .dmsale Borce
dvornic, credinta dmsale Petre CrAcovici, credinta dmsale
MINI $1 pan Moghila parcalabi de Hotin, credinta
dmsale Danciul Hurul $i pan Miron parcalabi de Neamt,

credinta dmsale Sandru $i pan Tampa parcalabi de

Novograd, credinta dmsale Petre Varticovici portar de


:Suceava, credinta dmsale Jurie spatar, credinta dmsale
Dan visternic, credinta dmsale Hrabor postelnic, cre-

dinta dmsale Trif Hamza, credinta dmsale Patrasco

-ceasnic, credinta dmsale Neagul stolnic, credinta dmsale


Plaxa comis, $i credinta tuturor boiarilor nostri moldo-

venesti a marl Si a m ci. lar dupa a noastra viata cine


va fi domn tarii noastre din copii nostri sau din al
nostru rot sau pe oricine altul Dmzeu it va aleage sa
-fie domn tarii noastre a Moldaviei, unul ca acela O. nu
-strice a noastra daanie Si Intaritura sfintei noastre rugi
,monastirei din Moldavita, unde iaste hramul Bunei yes-

lid a preacuratel Fecioare de Dumnezeu nascatoare


.Mariel, ci sa i-o intareasca $i imputerniceasca; caci ca Ti

ilaste data acea de mai sus scrisa $i sfintei noastre tugi

www.dacoromanica.ro

61

de la domniia niea, pentru sufletul mosilor $i parintilornostri $i pentru a noastra sanatate $i mantuire a su
fletului $i trupului. lar tine s'ar ispiti sa strice a noastradaanie $i intarire, until ca acela sa fie procleat de catra
Domnul Dumnezeu facatoriul ceriului $i al pamantului
$i de catra Prea curata Fecioara de Dumnezeu nascatoare
Maria $i de sfintii 4 evanghelisti $i de sfintii 12 verhovnici apostoli ai lui Hristos Petru si Pavel, si ceilalti
$i de catra sfintii 318 purtatori de Dumnezeu parinti,
care intru Nicheea $i de toti sfintii carii din veac lui
Dumnezeu bine au placut $i sa aiba parte cu trecleatul
Arie $i cu iscariotul $i cu luda tradatorul lui Hristos;
si cu ceilalti ludei, cari au strigat la Domnul Hristos
Dumnezeu, sangele lui spre not $i spre copii nostri,

care iaste $i va fi in veaci amin. lar spre mai mare


Ode $i puteare a tot ce s'a scris mai sus poruncit-am

la al nostru credincios boiariu Mateias logofat sa scrie

si a noastra peceate sa o leage de aceasta carte a

noastra. A scris Dum tru Vascanovici in Hui la anuf


7054, luna Mai 27 zile.
Pergament f. bine pAstrat. Arhiva Leon Ghlca DumbrAvenl,
Pecete legatA cu snur roe. Exerga : [t uphill h. Iry MITA g:f80,1,%,
II

ocnoAnn 3EALII1 M0AAAKCK01-1 Cap de bou, stea, soare, tuna:

Note: No. I. Petru VodA din lest 7034 Mai 27 des dank.'

schltal $l satul SAIAgenlior mAnAstiril Moldavitel 7034 Mal 27 (1526).


vAzut A. Guri(A.
Cel ce au tradus urlcul, vAzAnd sfearsa cifra zecilor H, au dres,
scrlind cu alt condelu, cu o cerneall neagrA mat InchisA n, asa CA att-

cent --3/tA = 7034, in Ioc de --t-suA = 7054, cum figureaz1 In notes

pe cuta uriculul. Controiand boiaril reese a uricul a

Post

scris fa'

7054 Mai 15.


Eremla visternic e bine cunoscut In diplomatica sect. XVI-a.

El si-a inceput carlera supt Stefan cel Mare, de si nu e de confundat"


Cu Eremla postelnicul sl parcaiabul de Hotin de supt Stefan cel Mare.
In 7008 Noembre 20 Eremia visternicul primeste danle de la Stefan
Vocla satul Giulestil pe PArAul Negru, la Nem( si se arata cA el afiut lui Galef.
Eremla a slat visternic supt Bogdan VodA, rand e folocult cu
Isae, pentru a reveni tot supt Bogdan si supt SteffinitA VodA. (Sureta
XVIII 102). Ca visternic Eremia cumpArA In 7015 Mart 1 (1507) ea
800 zloti tAtArAsti satul Grigorefti pe Siret de la fecIoril Stanciuluf (XVIII 103).

Ceia ce ne spune In plus uricul nostru e cl spre bAtranete,.-.

Eremia visternicul s'a cAlugarit sub numele_ de Evloghle si cA si-ae..

www.dacoromanica.ro

62
zidit pentru ertarea pacatelor sale al ale pArinjilor sai un schit
mouncrnotign

o maalstioard anume SalAgenii, pe care l'a 1nchinat

manastirii Moldavlja, care va avea conducerea atAt a schitului ca


al a satului SilAgenilor in numirea egumenilor dupA vremurl, cu atirea al aprobarea mitropolitului
latr'un plan vechlu al moaillor, ce alatuesc trupul DumbrAvenilor, se vede notat in partea de nord, spre Oraaeni, pe o colinA ce
desparte 2 vAl gi cursuri de ape nschitul ; in preajml trece drumtil
spre Botoaani; mult mai in jos vine satul Sarafineati, zis din vechiu
Sorocincluti; far mai jos /ucsiistii, satul gl Curtea.
40.

7056 Noembre 26 (1547) regeste. Pentru Mijloceni. Bacau.

...Ispisoc sarbesc cu talmacirea lui de la domnul


ilias Voda, grin care se arata ca au venit Inaintea marl
sale un Teodor, fe6ir Annei, de buns voia lui $i au vandut

din a sa dreapta ocina $i mosie un loc de prisacd in


mijlocul padurii pe pdraul Starcului, unui vecin al sau,
anume Stefului cu 60 zloti tatarasti, care loc de prisaca sau dovedit ca iaste pre satul de mijloc.
Din marturia hotarnica -a lui 1ordachl Catargiul vlst. din 1828

Gh.nar 26. (Surete ms. XXIII 1459) pentru moaia Mijloceni of Bac Au.
- 41. 7062 Octombre 30 (1553) regeste. Schimb intre MihAlcAuj
gi

MAndacAujI la Hotin.

,,Ispisoc de la Alexandru Voda Intaritor Sofitai $i


ei Stetcai si Tudosiei Si Annei Si Mariutei
featele Lucai Arbure, ciu fostu hatman pe un sat anume
Ma ndacautii, in tinutul Hotinului, ce lau luat in schimbu
de la Barnovschie, starostele de Cernauti, pentru satul

_surorilor

Miha Ica uti."


Acta Victor Castano, cf. Surete ms. ill 68; din opisul de hArtil
-pe HIdArAuji (a aasa parte) al MindlcAuji (a patra parte) 1nfAjoaat de

-Gr. Tomija, ginerele slagerului T. Manole. comitetului rAndult cu


cercetarea moaillor la Hotin in 1809 Aug. 19.
t

42. 7071 Apr11 13 (1563) regeste. Pentru Solienl, pe apa Dumitrel.

...in anaforaoa din 1819 Mai 25 se cuprindc atat


-scrisorile ce sau vazut din partea dumsale spatarului
www.dacoromanica.ro

63

lordachi Costachi fiind atunci ban, cat si din partea


razesilor de Brosteni, ardtate taate cu veleaturile lor,
adica din partea dumsale spatarului lordachi Costachi,
un ispisoc din 7071 April 23 de la domnul loan Voevod, pre un loc a lui din hotarul satului *oldeni, ce
s'au inceput din matca paraului Dumitra, valea in sus
pand in hotarul satului Solomonilor $i de acolo dialul
in gos pand in hotarul Cioranilor."
Cf. Surete ms. XIX 725; tij Cuzestii (Surete VII), CLXIX.
43. 7071 (1561) regeste. Pentru Urdesti, la FAlciu.

Suret de pe ispisoc de la loan Vodd din 7071 talinAcit tij de Gheorghe Evloghii dascal cu care intareaste

stapanire lui Dragan Stoisan si lui Ion si fameaei sale


Anna, din kuinatate din a treia parte din satul cu ispisoc de intdriturd de la Stefan Voda; doao parti din
partea de nos cu tot venitul, Insa numele satului nu-I
arata.
Din actele Urdestilor perillpsis di pi scrisorile Zau arAtat Tudosica flica raposatulul Scarlatachl Costachl pe mosla Urdestil gl pe

celelalte mosii, cam mal gios se arata, de la tinutul Faiciului. Perilipsul este scris de Dumitrasco logofAt de divan. (Cf. Surete ms.
XLIV, 95).

fie ntr

u furtusagul unui cal a lui Stan.

Gx
C
,1111

ASH ,

ASK:5
M

T
XI

AN

HA

moilitila

l'AI

11111 KS Ilw
KA

118MH

e'rgl

II

AS is ALMIA

NCNASHT AA MI1111141 Will AN np k

Al

4npiattipS

11

MA

AOKSASII

www.dacoromanica.ro

8
11

Kpl4SH

118

+SpAT tr

n8rra
8

KtIAOT

KS

LIM

AS III A4lt11

Kb Liu ea% I natTe.. 'II

1110,3,1111H. CI MSS nun 311.

I AN41H

4i(11111,1111

Tp8 los a

FIHKOH

AA

A, HY0

minima mops"

Ail

110.'18

I KS AA

.1%

1111ZHZLIblU11

attS

4A18 qtoo TS

aNtS CS Kt; 13 AA111 All

A wc8

61(1

411Z p NH

,Clpit

at

KlitliKXT01311 fXAtX TSAS


Al

Alb

KS

111111

UIN

Plata capului lui CrAciun

44. 7072 ( 1564). Zapis romAnesc.

KA

K I,

AM 410 TS

Ai rAT CY.

MS

CII1911 r

4N

11111

All

CA

64
S

AU

Ai 111,111M11111

4SZRAT Ch 4TpE

_LA

Ai
A101111.14.

11H

*butt

11

II

AN MINH

A1111411

KkElk

nu Ill

A10111 If 1.1 AN

I,111

mh Tomiu.ch

TS miSme

At Poroatima. attin4
MI

TO

np-k AhnhAa

11111

mi8 AA gi)

'Ii
A11-I

AN

CX.

11111

'Ills

IIIIKON.

TN it1111,111 la1111,10p

11111

AOKS

Kild

11111

*4N.

All Tpo

LIN

,,,

GSit .rpo

Kh

311

A TN AN

Hpli

11111

III 11 nomi 111H TO

m
11111

1111r0111111 64AOTX Illif AN I 4i084A8111 li 11 TONI&

11

KanS

11

CT011. npo A KA

A1011.111M 4S if.0 TS A MI-1.N<SAMTATH


A

HA

101 II

,C

if

T.

+A

10

A4

.,_

11

CKS 1111011

T
1111H0

All Aliff11111(31C) WH All nhmz TS

AA

Al

11

1111i CAS ANIIIA4


114111

AKS

EIS

41

MIS CX

KAM;

11 11 TOS

J.
ll
All CAT UM MI TORII. ipiK0

__

4span,u

Kpk fag Ch AN 11 11

Kill

All

..1

I'h.

itil

4 11111 H.

II

CT4

If

I I 4E KS

A
.

GAc 41.111 KS

.I, Iiurp.knu
II

GT01111.

.tTpATE.TA WA%
Ai

K& AS

Ail

1144.1

Kh

8
11

Na

118

..

S
N

11011K KS

CT

AM

Illiromii

11,11

,J, t1 A up', All A


li

F OIIIKA AN
AI

111111311

H.
*,
Ap

p
1,111

A101111 Id i

411

Id

Al

ASA

Tr

SAI

CS

EA

Kh.

40 Tk

AAA

11111

11

1111

Al

monpa

III

Al0

t'
450

11

11W

II

Rh AS

MIA

SZTOplf. AE 4 .f13 11 If AS

118

AiM

.. M

Al

10 1111

,-,

urT011 4 11111 KS AS SA

_,_

+0 TS *pATI1 KS HAAOTk. Ill A1011111 II. tlp11 W


T
*SH11 MAO. 1111 W
Ra AS iiiSA1LTA'r11. rap InAiloTh AHKX .15 KS14
8 ,
8 , C
H
T
+pilTH
11808
pa I KS M iF0 TS AE
II AS
33T ARIA AS IA

AOTX. 11111 HS pOUlliel. KA

At

.11/4

II.', npit

KS

11.

A101101

Ck Tk All TSpHH
MA

111

CS

C11(111

AN liMIS s no
p
1111111

lAX

T8p11.

4I

11 11

TI1 TO
S

11111

mil
1111

08

Cil
P

SAWN KS CT014.
A

ASKS

INS

SE GE

npu

TS

II,

All

1
1

A111)11 TS 11111

1U
411E111H A1111,1 11 fd

AA MIN TS 48148

C
11 11

KA01111

Tlf Tl^

Ck T$
KIIAOH

4 *Aps I HANK likTX AS A16 NAT,,


c

44 TX

KplIA1

Al

II
RA

IISCA

Ch

MN maprrSou

INTO lio A MOO' -1-30R.


Originalul !Artie se MIA la d. Stolca Nicolaescu. Cf. Surete ms

HZ AH1

11

XLIV. 313 ; publicat pi to Ion Neculce, buletioul muzeului Municipal

last V. 274.

www.dacoromanica.ro

65

45. 7073 lunie 11 (1565). Petru Voevod IntArete lul Dobroslav


fillor sal stApanire fn Rusinet1, atat batinA cat 1 cumpArAturl.

=tie 1w IIET(18

AIACT 10

ROEKOAd H rcriAtez

5rropoenapencoet. tie% umundro N nirkkoupdro


ract,gaitue

emote 3EAM11

Roe' lop!.

duepuellee

imutiEm
AdE4T rcuAgemeee CIE 11011ErrkIllE
AncoocnnES Fi CZC CH1101311C I tro Apr Sit 11 BNIUAII, H A0E9011k1, it
H'Ii.10E H C% 117CliK C111101311C MUTH KOAIV 117. Ann, -rd1:05K Ad ECT
ii Wq118 S 98n-111E11111. AM Gd111811 CII
TH'!'. 113ENIT. 11011M; NM ECT CT4c1

ApSrd
S

Aziptoom

EOPOBE

Aoctiou.kra
11011E

AOKIJ0CA4E8

11(1111AE

8/10>K11/1

11f101i8

HO

HAI

141111 3 (31 C

.1

rt,paro MARS II CUM ero ApeSa.

I1 Ei
PC11AEdA111. CZ 8311AFITE I EZCEAI AIEAoRpoRonio. 8 TOA1 HAIM flOKSIIIIA A(4118/1

WT) KAMM

4C111111

Ero AOGOOCA4ES

WT CIIO

AdAE 11

1MA rionogureit.

dull

8 00111E111

634118

TEI1E

CST 8A011:11,1

WT 11E10E8

1114111WAI

rcnAgoatte.

ArkA11118.

11

HAIEIM 1411114 H ApArOAE li

B11IU11E4tHN

Ad ESA "broils'

11040101 ild

W4118

1114111

11

npy,

C4A1

KOAIIKO CEX-

AORt1OCA4138 141(1E

HOTOA1

LIARKZ

GEMS

(ITO ECT AAA

4011110110A10

1.1P-11M

p8cteueili11.

1100,11/1

11011EM

AEA 1411118

uparrSal

111111.4111

meal-mom, H HAKII

II CC 8311c1 HIE EZCEA1

KS11114 APOE Ii rzementA tutue$ $ 05cteuelint AEA IA1110 4T0 err

Will KR 3d T

dC111111.

H 1411<N

HOKSIII1A

CH

01`0111Cel

11

110I

A114184 011118

S p$ctutopte Ain rkonpornaRS HAW 3 134 C 411(111 II 11411 11 riOESS!1NA


OTEnau H NAVA CD4118 b (18Cli HET AEA GTOIllidll li nzp%in 114W
KH 3d -141C amp]. cepEnEtwx I II 114K11 umanum evcrk twilit> S
p5cutettiett AtECTO WT E111101114A '.VT itpEAo 114111 Ei 34 dl dCf1(111.
cero
I

paAl AaAolc CdAl 1CIIAH4111 . .


Ad HAI CST W4118 H WX4G

ri1110',4{

nrkRuSuaTom 1141 U HEWTKOME

MOAT CHI CST E1111111MEIM

111411.

HAI ElISKOA1

C110131141

11E110KOAG14110 110 914

11

rciimamit.

GMCE H CfcliATEAIE 110CTdItAfic ICHAKOA111. mi5n4e fleAmico REANY.1N Alloprum N at5nau IlKau Rentniite itoreziseT. N OT411' CI14T4(1
H GpZKdl1 KOAIIIC, II 1411E Kiln 1lill1H1111. ti 11411, CTOAHHK H Aidlitli
I

FlENdt1H11/1.

11

>Owe 1 ritilpAld

EFA11Kili

PoCTFAIIHK,

HEAEAKO REA AllopiniK. 43... 18114 Al Atilt 11ZA'kT

1W

IlET11Z

110EE0Ad.

FIONtil0

11

IICIlfldR1111K

-o0r.

AlAC1'110 COCHOAH HZ.

Pecetea desprInsa; se pAstreazA ata de matasa roOe cu care a


fost cusuta de plele.
Nota pe pergament: Hrisov de la flu! Radulul Mircea Voevod
intarltura stApanirll pe satul Ruslne011. 7073 lunie 5 (sic) 1565 anul,
In

dOS PSCH 11E11111.

www.dacoromanica.ro

66

Cu mila lui Dumnezeu 1w Petru Voevod domn a


toata Cara Ungro Vlahiei lull marelai 1 prea bunului
Mircea Voevod; dat-am domniea mea aceasta poruncd
a domniei meale acestui om, anume Dobroslav, si Cu
fii sai Dragul $i Visana $i Dobroneaga $i Neagoea $i
Cu toti fli lor, raft lor Dumnezeu le va da; cum sa le
fie lor ocind in Rusineg, partea tatalui lor Dobroslav,
oricata li se va aleage; cad ca be Taste lor veche $!
direapta dna si movie. tar dupd aceia venit-a Dobroslav singur inaintea domniei meale de a dat $i a pus
part' featelor mai sus zise Ana $i Visana $i Neagoia I
Dobroneaga pe partea sa de ocind din Rusine$ti, insd pe
giumatate; Tar altd giumdtate sa fie numai lui Drago-

i fiului sau Dragul, cad ca le-a pus inaintea


domniei meale cu $tirea tuturor megilasilor de a lui
bund vreare. $1 iard$1 a cumparat Dragul pasi 7 drept
200 aspri de la Visana ocind in Rusin OH, partea tatalui sau lui Dobroslav, ce 1-a fost dat-o, cad ca a
vandut Visana fratelui sau de a sa build vreare $1 cu

slay

stirea tuturor megiasilor. 51 iarasi au cumparat Neagul


$i Gavanil movie in Rusine$ti partea lui lane .
pa$1
22 drept 320 aspri ; $i iard$1 au cumpArat Stoica $i
Dragul ocind in Rusine$ti partea lui Dobroslav pasi 7,
drept 200 aspri; $i lards' au cumparat Stefan $i Radul
ocind in Rusine$ti partea lui Stoican $i Bdras, pasi 28
drept 1200 aspri de argint; $i iardsi au cumparat

Cristea ()dna in Rusine$ti un loc de vie de la Preda


pa$1 12 drept 40 aspri. Drept aceia dat-am insusi
Domniia me cestor oameni, sari sunt scrisi mai sus,
cum sa be fii lor dna $i ohab lor, fiilor lor, nepotilor

$1 neclintita niciodinioard de
nimene dupd poronca domniei meale. latd si marturi

for $i stranepotilor lor

am pus domnia mea jupan Nedelea mare Vornic, $1


jupan Ivan mare logofdt, $i Stan spatar $i Barcan comis,
$1 Jane vistiernic $i Parra stolnic, $i Manea paharnic
si jupan Ghiarma mare postelnic $i ispravnic Nedelco
mare dvornic, eu
in luna lunie 11 zile la
anul 7073.
Ica Petru Voevod cu mila lui Dumnezeu Domn.
www.dacoromanica.ro

--- 67
Este .si o. traducere ,veche 4,s'a talmilcit din limba slavoneascl
ode dascalul Zaharia Nenovici, lAcuitor in mahalaua sf. Mcrae din

-Salad supt No. 1626 vApseaua .rogle anul 1839 Noembrle 25 Bucuresti.

Pentru a intelege contextul acestut ispisoc, dAtn diagrama intinderli Rusinestiior cum gl pretul vanzarli pastlor, gi numele stapanitor, cArora VodA Petra fiul Mircei VodA Ciobanul le intareste sta.
pantrea.

It

7,;.

P. ss.'

CO:

1,

12 pas' Dobroslav
via Jul
7 pao
Preda
Cristea

q.

41

14

:
.E.

3'J

at

0.1.3

Stoica pa0

tu)

-21

'-'

-6

= 600 aspri

Fo, ;3%

Dragul pagi

'A, 3 fete 1/2 21 past


Dragul

cu 320 aspri

Baras

Dobroslav 42 pas" lane 22 past

14 pat

.114osia Rusinestii avea in lat I 1 1 pasi X6 palme gospol


666 palme---- 83 stanjeni = 185 m.

12 via
----

111 pal

Din acestl 111 pas' au: Dragul 31'/ pasi ; Cristea 12 past, VI-sana 7 past, Neagola .7 pasi, Gavanil 11 past, Neagul I I pas', Stepan
:14 pasi, Rddul IA past, Stoica 31/2 past. Probabil cA in Rusinesti mai
era mosle, afarti de acesti I 1 1 pasi,_ care ins& nu era cuprinsa in
uric, prin care se intAreste stapanirea numal celor 9 stapani pe pasil
for de mosle.
46...

7073 luli 31 (1565) regeste. Pentru Fastest'.

,,.,.de pe suretul ispisoclllui lui Alexandru Voda

Intarind Dingdi vornicului cumpdraturile de la unchiul

lui, ca sa stapaneasca a treia parte din giumatate de


:sat din Far/egi si a treia parte de unde cade priho-

vdi,stea Solontului, i a treia parte din poiana cu pacura

www.dacoromanica.ro

68

si a treia parte din muntele Tazlaului din Poiana Prcluncilor, pi a treia parte din Poiana Scicdturilor pi a
treia parte din Poiana de la Chi lia, $i a treia parte
de pe Tazlau de la Gearnana pi a treia parte din Frumoasa, unde iaste poiana Costeva.

47. 7075 August 6 (1567). Pe un aer dat de LApusneauu bise


ricel din Wilsey (Serbia).

113goneriem

ASV.

W11,41 H 110CHELIIII if ill

6AAPO4fCTIII3h111

-11

Ch MA II CZROMMICIE,11 CEETAPO

XcHiCT011101111g11.111

It

POCII0A11111%

IWA1173,-

ilAfAA11,1,03 130F6OALI. 603Cif10 11111AOCTIIO rocnoAap 7 3E,11411 11104,1,A13C1011

POCI107lid frw Popim. 11

11

ror,1,aHZ

II

mpa

litl'IMHA.

II

flfT(3Z

II

C%

111PkI3Z341064IIIKI4I

KOCTAIIT1111, H 01,11141KIII
11

OEM/PIIIIA

II

t1\*

ilic1011111,1.

11

ChIMII

11K

41111/11111,1

11

Ot."--

ORUZPIld.

rfl

4Eh. CREThl AIOIIcCTllpb


4TO CE 3013ET A111/111111fli, rAt feTh
CIATOE Te LW) fliVkI10,1,06HAP0
WIAd 11d111111,1
CRATH GAGA Cqui I i if rAt }RE fCTh X(41,11% EMS-rHEW 1: POCIIOAd !WA H cnaca. HAL11110 ICSCA Kan,). -4801, ,114(C114,1.avrScTa fi.
IIACTACHA

CZTZ0(11111111

ChIE

E0YMCT6E111111
I

Cu vrearea Tatalui $i cu ajutorul Fiului si cu sgvarsire Sfantului Duh, blagocestivul $i de Hristos iubitorul Domn loan Alexandru Voevod, cu mi!a lui
Dumnezeu Domn jar i Moldaviei si doamna lui Ruxanda, si cu preaiubitii !or fii : Bogdan $i Patru si
Constantin $i fiicele lor Anghelina Si Tudora si Cr.eajna
si Teofana $i Martina $i Teofanna $i Nairaslica au

facut acest dumnezeesc aeru sfinki intinastirc ce se


cheamd Milieu, unde iaste sfantul corp a preacuviosului parintelui nostru sfantul Sava SArbul si unde.
caste hramul InaltArii Domnului Dumnezeu Si mantui-

torul nostru (sus Hristos, la anul 7075 Luna Avgust 6.


Din ssoonitit Cniga. 1. Liub. StolanovIcl-Beograd 1902, pg. 207
No. 668, cf. Surete ms. XXXV111. 588. DupA R luau 1.6pusnearku Voel

tuoare- in 7076 Mal 5 (1568) sl e Ingropat la Slatina supt numele cAlugArulul Pahomle. LApusneanu a mat avut si alti copii: Me, Stefan,
Ma? ica al o alta Teofand, rnoartA In 1561 ; asa CA porntlnicul for at'
cnprInde aceste nume :

www.dacoromanica.ro

69

--

Ruxanda doamna gi cop!i for

.Alexandru VodA

feate
Anghellaa
Tudora
Teofana -I- 1561
Ctieajna
Teofana
Martina

bAeti

file
Stefan
Bogdan -Vodd
Petru
Costantin

Z. un neligitim

Nastasia
MA rIca

9 Tofana

7076 Ghenar 1 (1568) Iasi, regeste. Pentru Voronef.

43.

Alexandru Voevod IntAreste mAnastirii Voronetului


dania ce i-a facut Teodosie monah in satele Lucace.Ftii
$i Botqtli, sa le fie drepte ocini $i mosii. Invata Toma
4ogofatul; scrie Vasile Baltatulovici.
Acad. Romaol pllc. XXVIII 83. Cf. Surete XXI, 147.
48. 7076 Fevruar 23 (1588) Iafi. Bogdan Voevod IntArete Lea-

aeI sl

lul Ihnat cumpArAtura fAcuta co 50 zloti in Scumpepl de la

WAKE

riOrAdll HOERO1, HN{I0 AllidOrli o raw% 3EAli111 AI0AAdKCII011.


Ilti IAE 11(1,0tA 04A18 tirmtilt4 iitotitta hiar111... 110 EH ,A,OG(1010

Angh!liaa.

HEI1OHS;1,AffIci

HEKHAI

HOMO

1111

nplicumoKarid

npori,dna

[WA (sic) WTH111121.- WT CEA0 CKSAillElp WT nolionnia

CGOAS

4fT11(1ZTdd

r4dCT 4T0 C H3GE2ET 4aCT At1rfAH11H. Td HilOAdrld crlSraril NAHUM


AA11 U liKHAI'S ad 11JTAEAT 3ildT TdTdpCK11K. H COCTdEllE cnSru
11.11114

ArliaM U /INHAT N

ifd1111

111111+311.

U 3i1dT

1111C

nil 1,N8

EN SCH

11414111,

11CF10.111d TOTH

11141111111

KdKO AA ECT H COT H4C

iiti A4 C HE $4411111dET 11(1MA CIIH MICTOrti.


$ MC HATO 003 *FK. Kr.

CS CZCfrli AOKOA041
441111E,11

11,1ZITH411

florkA

Itc13dA.

F1

Pecetea canta.
KM nor. MA.
$4111111TE EMS

Sin:

Bogdan Voevod cu mila lui Dumnezeu domn tariff

,Moldaviei adica au venit inaintea noastra Anghelina


fata .Mali... de a ei ,buna vreare de nimene silita nisi

www.dacoromanica.ro

70

a vandut a sa dreapta ()dna din satul)


Scumpesti din giumd:ate a patra' parte, ce se va aleage partea Anghelinei ; aceia a vandut-o slugilor
Invaluita si

noastre Lealei si lui lhnat drept 50 zloti tataresti ; gi


s'au sculat slugile noastre Lealea si Ihnat si au piatit ei toti deplin acei mai sus scrisi 50 zloti inaintear
noastra, ca sa le fie si de la not si cu toate veniturile:
Altul sa nu se ameastece inaintea acestei carti a noastre.
A scris in Iasi la anul 70 -6 Fevruarie 23.
Domnul a arAtat.
Marele logofdt a invatat.

sa i se facd uric.

-4. Ion.

Original. Condica Mitropoliel Moldovel. Arhlva Stat. Bucurestl,pachet IV, 225. cf. Surete ms. XXVIII, 425.

* 49. Fara an (c. 7077=1569) regeste. Hrisovul lui Bogdan Von.


pentru Hillseul de jos si polana Strujoacele.

...2) o marturie a unui popd Pricopie din leat 7177'


Iunie 7, incredintatd si de marturi, aratand cum sau,
rdspuns la ei un uric de la Bogdan Voevod, care scrie
satul Dertsca, si semnele hotarului din prejur si spune
si o parte din Hilisdul de gos ca ar hi cumparat Za-

haria din Dertsca si soraciti fiind a veni la Iasi au


luat logofdtul cel mare sama acestui uric; si au facut
si o carte domneascd de au oprit n4te poene din ho
tarul Hiligului de jos anume Strujoacele. Deci boiarii

$i cu toata curtea au aflat ca acel uric e aprobat $i


scris de iznoavei, gi au marturisit de drept cum ei air

vazut pe fratele sbu CO reidea acel uric $i scrila in el


ce-i era voia"...
Pe temeiul acestei marturii a preutului Pricope
din 1659 Iunie 7, divanul inchee astfel socotinta sa
Divanul in pdtrunzatoare luare aminte, ce au facut,
Wand sama ca din pomenita hArtie a popii lui Pricopiir
rAzesii din Dertsca se descopere priciniler pentru care
sau fAcut stergerile din ispisocul WI Bogdan Voevod,
adicei poenile Strujoacele despre rasarit de apa Buha
www.dacoromanica.ro

71

iului, chiar in capAtul Hiliseului den kos, adica tot

acea pricina penti u care $i pand astAzi sa lantueste ;

$i mai luand sama ca acel ispisoc spalat # Vers de


atunci sau rdslefit de la Derlsca ,Fi di sau rumpt; iar
hotarnica area de la Bogdan Voda nestearsa fiind si
neatingAtoare cat de putin, nisi pomenitau de poenile
Strujoacile, au ramas neprihanit in documentele Dertsal, au luat deplin pliroforie $i sau incredintat ca pomenitul ispisoc numai pentru ca sau atins de poenile
Strujoacele au fost prihanit $i rumpt."
Din Cartea de judecatA a divanului cnejiel Moldovel din 1831
Dec. 16 supt No. 4633, (Beldiman spatar, Balg spatar. lord. Ghica,
Conachi vornic, Canta vornic), cf. Surete ms. XVI 578. Pentru poeanele Strujoacele s'au fost judecat In 1669 lunie 7 Vasile RuginA satrar

cu popa Procopie din Dertca pentru rIsluirea acelor poene si ann.


du-se uricul spalat si dres, castigl pricina V. Rugin6.

50. 7077 (1569)

Rezeni si Cigarieni.

regeste. Carte de judecatA pentru hotar Intre

...asijderea au mai aratat un ispisoc din leat 7077,


a raposatului domn Bogdan Voevod, in care ispisoc
arata ca Intareste pe ispisocul lui Stefan Voda,
(din 7010) si arata cd mosiia Razenii sA hotaraste pe
din kos cu mo3iia Scripitenii a manastirii sfantului
loan, iar pe din sus se hotAraste cu delnita lui Matgros,

care delnitA a lui Matgros este in mijloc intre mosia


Razenii $i !rare Cigarleni ce disparte CigArlenii de Rezeni, $i intrebAndu-i cu ce tree ei peste delnita lui

Matgros si Third in mosia Cigarleni, si dacA au alte

scrisori sau dovezi sa le arAte, ei au arAtat ca alta


nu mai au de cat aceste doa scrisori, una de la Stefan Vodd din 7010 $i alta aceasta de la Bogdan Vodd
din veleat 7077."

DupA copla arili de judecatA a spatarului lancu Razul scrisA


fu 1786 April 26, dupA cea adevaratA din 1782 August 3. Cf. Surete
ms. V, 952.

www.dacoromanica.ro

72
51. 7077 Julie 13 (1569). Suceava. Bogdan Vorld Intgreste fetelor Lucal Direptate satele Connesti gi Mircestil pe Slret gi ginmAtate de Vad in Siret.
IIIACTIIO
AdECK011,

HOEHOAd rcnyph SEMA 11 AIWA-

41111 GWrAdll

E5KTIO

311d AI EH 11TO

HCCHM /111CT0/11

1111111141

KTO

11d1L11141,

11411 wrorue t PO 01/CAhlt1111T, W;Kf TOTH 11CTI1HH11111 OTAFIKa n cerrpa fii AirldrA%/1 11114. H flurEANfla, H Aldpilllid
A041:11 AV411 11H
AENE1TdTE I IlirkWF1S4dT4 CTd1114 A0411,11 ?1{0X11}K11
lid HEM 13%313 11T

JKidozami ECM 11 11X WC011H010 HAW 110 A1ACTiF0

K03411ZCKSt1.

HOTBOA111111 (CAIN 1141 WT 114C oy HAW EH illWAAdECKOH

nom:du

WT111111H

11

H,Hana

Hirligana

11X

0T4114

34

HcHpHstbfie

11HH

I WT Nrk1.iiA4

A411 11

3f141AH

110T1W8(K,I,E111 I

11

11X

1110

CTdildr0

rcnAgo,HH

GHorkT HanArli K03MEltIIN rAf


COH10A1 ABA Mid 114
rikm HpaToyii H 110/101111FM CDT BOOA L110 oy GHAT 11
tiptituriii
rike 6111A 0410, TOE FACE 13111101111CdFIHOf 114K0 Ad f CT NM H Geri'

GTEZISalla

lil

HdC
I

CZ KZCEM A0X0A041 HAI H ATEhl HX, H wHSHaTom


IiX H HpagloyonTom H ezcemoy porky
NM 11313f(lET 114116/111}KIII11 11E1109011W 111110 1111KOAHNif lid

II

1111

Hat H riAoyHorhrrom

HX KTO C
13'kKKI, A XOT4(1 T'k4i
611,1

GpAT0114 H 110401114114 WT npo4

Err
TO
11

FlirkA(1 E 11E111%141 MAAS. 11c11141ii

110CT4110MS

XOTty10

11

110KOIrAd

K0341ElpiH r',i

L1lHptfII1iI Pike [Him Gland


H3 !Iliad CO)Klig4AH. a 114

f CT Erkpa 1141111r0 rcriAsa BHWEHHCallldrOillbd EwrAaild 110 1110Al.


fr1i11.1

twlittZ311106AEH11ltPc EildT111 rCHAE14111. 11111KKHAZ. HETp% H

KOCT1HT1111 H Icki/d romp thiumx. dip, culla 3111-dirk ABOrl11HKd U


frkild I 11411d 1W11 KAHIP1403`k4ll
K'klhl 114114 110V4E011 AS0cI11U1KK,
11 K'kil4 "Ulla K0311 Aloyorg H gr1i14 1111111 @MIA 11 1141114 TOIN441
11

1111ZKA141101if XOTHIICK111X,
1111ZKAALIKOSE

HEME11,,CKI1X.

11

B'Iii14

114114

H Krkild

114111Kd

1141111

11

KOCTE H

1111114

1141111

'r01/A0Pd11d

II010Cio4d

fl(MK4AdR0KE 110F1Or(MACK11X. 11 Irk(14 11111111 134CHAIE noirraA COy-1411-

CKdr0 H [AIM 1111114 Toarkepa cfmTark. H nikpd 11411d }KONIKEH


gHtTetituaKa II [Aim 114114 Attftra 11OCTEA1111K4, 11 Frkpd ileum Atoned, 44W IIIIK4,
H'kp4 114114 lIZCK4FIl CTO4IHK4. H 11104 1111110
11

ApHdT4 K041Fir4. H 1'671 EZC`k

ALiiiirC.

ANKhIX

H4111E11

41 0A Ad%CK011

HdIll 11X

Hi1 11

110

6014(/

11411.1E,H

Ild11111X MO4 I AMICKIIIX

71:11KOT`k

KTO

COVAET

BE-

1.011478

31,41411, WT ATI 1 H4111HX NA41 WT 1441 1 1


COT H411.1 WO
()Oki. HMI 1111K 60y4 Koro KZ H3RepeT

rckkpent 6FLITH 114111111 MWe1AdgCH011. 3fili4H TOTCH H,41 Ilf110(1SLHHA


Hauler 444141 Fi
HOTKelZ}KAEFII'. d US 4611 Hill orcAuun. a Hit
I

GOALLIEE

KfrkIlOCT

11

flOTETMEAE111-1

TOMS 13S5CEMS

www.dacoromanica.ro

EIHWEnticatutomS

73
Eli AM! f CAW WIWEiliOlf 11'14110418 ntili0V licigriliA0y HEMIKOMOV A o-

foriscroy EIHNITI1 11 IIAUTA fIELLIT rytig.kaiTti


Attiwu
MICTS WIWEAIS. 1111C oy 08,-hurk.
AICIAA i 13 ri ANL

1:CEAIS FIC

rion.1

TI111110418

KATO - t-S03.

Cu nib lui Dumnezeu Noi Bogdan Voevod, domn


arii Moldaviei; *tire facem cu aceasta carte a noastra
tuturor cui pre dam-3a vor cata sau cetindu-se o vor
auzi ; adica aceasta a..1.!varata Stanca pi surorile ei
Magdalina $i Angh 21ina i Marica, featele Lucai Direptate, stranepoatele Stanei, fetii Jurgii Cozmescul miIuitu-ne-am in3ine for cu osebita noastra mild le-am dat
$i le-am intarit in3ine for de la noi in Cara noastra a
Moldaviei a for dreaptd ocind $i mosie din direse de
-Intariturd ce le-a avut strAbuna for Stana de la strabunul domniei meale batranul Stefan Voevod, doao sate
pe Siret anum? Cozme$tii, unde a lost Bratul $i giumatate din vadul ce-i pre Siret, $i Mirce$Iii unde a fost
Gana; acele toate de mai sus scrise sa le fie for $i
de la noi uric $i cu toate veniturile for $i copiilor lor
$i nepotilor for $1 stranepotilor for $i Impra$tiatilor lor
$i la tot neamul tor, ce li se va aleage mai de aproape
-neruseit niciodandoara in veaci. bar hotarul celor de
mai sus zise sate anume Cozme*tii, unde a fost Bratui
$i jumatate de vad, $i Mircestii unde a fost ()and sa
lie pe vechiul hotar, pe unde din veac au Imblat. bar
la aceasta este credinta domniei noastre mai sus scrise
Noi Bogdan Voevod, $i credinta prea iubitilor frati ai
domniei meale Mihaild, Petra $i Constantin $i credinta
boiarilor no$tri, credinta dumsale Zbiare dvornic $i
credinta dumsale Cozma Murgu, $i credinta dmsale

Sava $1 pan Turcea parcalabi de Hotin $1 credinta


dmsale Pa$a $i pan Tudoran parcalabi de Neamt, $i
redinta dmsale Coste $i pan Poroseacea parcalabi de

cre-dinta dmsale Dinga postelnic. $i credinta dmsale MoNovograd, $1 credinta dumsale Jurj visternic,

$i

ghila paharnic, $i credinta dmsale VAscan stolnic $i


credinta dmsale Arvat comisul, $i credinta tuturor bohrilor no$tri Moldovene$ti a mari $1 a mici. tar dupa,

www.dacoromanica.ro

74 -a noastra viata tine va fi domn tariff noastre a Moldaviei, din copii no$tri sau din fratii no5tri, sau din al
nostru neam sau on pe care alalt Dumnezeu iI va aleage sd fie domn tariff noastre a Moldaviei, acela sa
nu le strive a noastra daanie $i intaritura, ci mai ales
sd le intareasca $i sd le imputereascA. lar spre mai
mare tArie pi puteare a tot ce s'a scris mai sus poruncit-am la al nostru credincios pan Gavril marele

logofdt sd scrie $i a noastra peceate sd o leage de


aceasta adevaratA carte a noastra. A scris in Suceava
Simeon Popa la anul 7077 luna lu lie 13 zile.
Acad. RomanA pachet 266 dArultA de d-na Paulina Vas. Ale
xandri. Cf. Surete ms. XXXV, 713.
52.

7078 Mart 24 (1570), regeste. Pentru lzvoarele, last

...in opisul zapiselor mo$iei lzvoarele,


1asilor : 7078 Mart 24, uric de la Bogdan

din tinut
Voevod,

sarbesc.
Obs. Aceste 18 documente ale moOel lzvoarele au fost depuse
amanet la vorniceasa Anica Bogdan, In 1854 lulie 2 de Dim. Ralet.Cf. Surete ms. VI 99.
53. 7078 faille 20 (1570) Bogdan VodA intAreste vatavulul E
remla stSpAnire In Baloseti cumpArat cu 70 zloti de la nepotil sA1,fecioril lui Ion visternicul.

Bogdan Voevod, ispisoc din leat 7078 lunie 20.


Adecd au venit inaintea noastra $i inaintea tuturor
boiarilor no$tri sluga noastra Isac aprodul si fratii lui
Cozma $i Avram, feciorii lui Ion visternicul, nepotii Con-

drei, de buna voia for de nimene siliti nici asupriti $i


au vandut a for dreaptA ocind $i movie din dres de impartanie ce au avut unchiul for Condrea de la mop/
domniei meale Alexandru Voevod a $asa parte din sat
din BAlose$ti, ce iaste din partea unchiului for Condrei,

cad Condrea n'au avut feciori; acestea le-au vandut

unchiului lor, slugii noastre, Eremiiei vAtavului de Surceava drepti $eptezeci zloti tAtArd$ti. Si s'au sculat
insu$1 Eremia $1 au plata pre acei cum scrie mai sus-

www.dacoromanica.ro

75

bani 79 zloti tAtarasti in manule acelor ce scrie mai


sus lui [sac aprodul $i fratiior lui Cozmei $i lui Avraam,
feciorii lui Ion visternicul, nepotii Condrei.
Asijderea mai venird inaintea noastra $i inainte
tuturor boiarilor nostri sluga noastra Nechita $i fratc-sail Toader, iard$i nepoti Condrei de bund voia for de
nimene siliti nici asupriti $i au schimbat a for dreapta
ocind $i mosie, Insa dintracel dres ce scrie mai sus $1

dintracel sat ce scrie mai sus doao parti den sat den

Balo$esti, insd partea Salomiei, aceia o au fost schimbato unchii for cu Eremia vatav de Suceava, $i au dat
for Eremiia schimbu pentru schimbu a lui dreapta ocind
si mosie $i cumparaturd o mosie la hotar Ia Petri pe
pardul Bahiuiului ce au fost cumparat ei de la Maria
$i de la Labusco drept 300 zloti tatarasti; $i noi vdzand tocmala lor cu invoiala intre sine asijderea $i de
la noi am dat si am intArit lui cu tot venitul pi altul
sa nu alba a sa. amestecare.
Scris Ia beat '7268 Noembre 24.
Cf. Surete ms. XLII. 189 a.
54. 7079 lunie 15 (1571) 1W. Bogdan Vodi intAreste lul Hromsa
(Schiopul) blv 'ureadnic de StefAne11 pArtile din MAleti gi Ob ArVa"

la PArAul alb, zalogiti cu 70 zloti de Reapede aprod.

t Formti

3E41/111 tHOAME-

ROEBOri,d GHdE10 MACTIEFO PCHAVZ

CK011. MAH fC4111 CASH HAMA )004111.111. GHg

11141

0yrkr1,11111S

WT 11.1E4SZI1E1(111. WT HOAO1311114 CEA0 Hd Hitrk AIZAE111111. lid RVAX


C'liAdr0 HOT0114. I nodkutia 44CT WT WNVAIU11. H 1161KH WT Too,
11,11tH`k tuccizwilA. 1100
THO HdCT CEAO Nd BilZX lirkAAPO HOTOKA.
AOlintid gHtmiim HUT HTO HOCTAIIHA V AZill'S citSra H41u trk MAE
411004 3d 0 34. TZTdpCKHX. TAN{ Ad Hi HdiT ApZ;licITH TOTH
I

"HACTH
NH

ENiE

111W

111113Hdf. AOHAHM 3411AdTHTH

Ad C NE VIIIHUrkET.

SATO

-4-309. MA.

FIrk4 CUM MICT041

Etta HHH1311. H

fid WIMI.

1111C

ov rdc-

11

rcnAliz pig
rdsifid BIA 1101'011ST MIA.
--h ASKOH.

Bogdan Voevod, cu mila lul Dumnezeu domn t--

www.dacoromanica.ro

76

rii Moldaviei, am dat insine slugii noastre Hrowei,.


lost ureadnic de Stefanesti din jumatate sat, anume
Malestii, la varful Paraului Alb, jumatate parte din
Obarsia, si iarasi din a treia parte sat la varful Paraului Alb, anume Obarsiia, jumatate partea de sus,
ce a pus'o zalog sluga noastra Reopede aprod drept
70 zloti tatArasti ; Ca s alba a le stapani aceale parti,
-ce scriem mai sus, Ora ce-i va platire lui banii; si
_altul s nu se ameastece inaintea acestei cart' a noas-.
tre. Scris in Iasi la anul 70,9 Tulle 15.
Domnul a zis, Gavril vel logofat a invatat,
t Lucoci

Este al o traducere fAcutd de Gheorghe Evloghle dascal In 1787


Tulle 14. lar In 15 lulie 1787 se intocmeate un 4PerilipsIs de pe scrisorile ce are dumnealul vel vornic Constandin Paladi pe mogiile Obar;ilia i Dragnmireatil I Mdleatii gi alte hotard de la finutul Neamtului".
,,Carte gospod de la domnul Bogdan Voevod data Hromall biv

ispravnic de Stefdnefti, prin care scrie cd lau dat din giumdtatea

satului M3legtil, deasupra paraului alb giumdtate parte. din ObArale ;


11 lardal din a trela parte a satului ObArale deasupra pdrAului giu-

matate, partea de sus ce a pus'o zdlog la Repede aprodul drept 70

zloti tAtArdati gl zice deci sA albA a stApani acele pArti panel ii va


.plat) banii; gi altul sd nu se amestece preste carte aceasta". TAImacitA de Gh. Evloghie la 1787 lulie 4."
Cf. Surete ms. XXXII 765.
In uricul din 6991 Sept. 23 cetim acestea de Obarala :
"Oupswita HA tupp 611110r0 NOTOKA. rAE ECT A on% ri,ods,A,Epwii

= Obdrala la izvorul PAraului Alb, unde este casa lul


Toader Urdiugaa.
Tot acolo se vorbeate de MdleatI: H no/loam-in WT AISM11,41
MUT WT ItEOX'd = gi jumitate din Mdleati partea din sus. (Ion Bogdan DStef. I, 272).
Y1'n.,0110,

55. Fdrd veleat (ate 7080) Dec. 8 Botqani. Zapis prin care

.33 opa Vasile din Brdila vinde cu 24 talerl o -tiganch lul Mihail vornic
de Botoaani.
Ilona
CHH,E

gactiniE

COT Tp%.1' G2d1MCKIII COT GddXiHCK0418 3/41/111,

CREAETEACTROEM, I CHM

AdXMO EAU

,AAEHtl,a

MdAdd

IlliCdHiEM

'orals&

MOHM. Go
lilt

d3 CAM 1410

WTKOr0 4 HEGHXMO

Hp'kHtr,RAEH a 111,1119HCHAORMI. N npompio EN, MHXd10 AGOVIIIKS


-GSTRWMIEKOMV H EMAXMO Bd NW% IIHIA311 tiliCAOhi AgamAT. H
02-1ETHOli TdAEVH. T`kM I fld41 Ad nAET IMV X0A0(11Cd 1194114 ICSHEMIdd.

www.dacoromanica.ro

77
1111

1111KTO Aa 11E

ildfT A011E11

11 npn Mil CHM


TzwaticKiii Iletrk111141. tioir

11117K,V1110E Aiii10.

mom' Aospiix
Zr01311,11 COT 'rpm' GO
['Wittig enT Aft0p reflAIIV II ATIAKOli CaT Tail', If AAtl WT I T'ATI
111051id. If
pain n i11owvrt. H A17s41-01;410. II AvAiliTpir 1110/1T
I

11

MOA11 ,1,0G2F1X. H KOrilV GZ,AET 110 rrpiiala 311t1T11. WT TOIL


I
lid CIt
micauTE. H Aa AACT AO POE
11,01101. An CZ Arl' 3911T11
110KOEliTE Er i11e1CT6., CIE Flinn ELI 611 iliapT(3000Cliti1 I C11,41 WW1 1111Ciill1f.,
FIC104ill

11 VA` GO/1111611

11'104

REtlelT 1111WV

Aa C 3110ET, 1111C V GOTKInd1111.


1- lion Gc1CHA:E ti,E gilE11/11.

,1,EK

111111/103i11X0/11,

K%Cfri1V

34f1HC-

H.

Popa Vasile din targul Brailei din Cara Munteneasca, aceasta marturisim Cu aceasta scrisoare a !rear
cum eu singur am vandut o fata mica tiganca de Catra nime fiind silit nici invaluit $i am vandutio pre ea
lui Mihai vornicul- de Botosani ai am luat pre dansa
bani in numar '24 taieri. Pentr'aceaia sa-i fie lui roandreapta cumparatur6, $i nime sa n'aiba cu dansa nici
o treaba. Si intru aceasta au fostu oameni buni targoyeti din targul Botosanilor anume: popa Vasile de la
Curtea dornneascd gi Diiaconu de acolea, $i Dan din
Tatarasi, $1 Mosul $i Maciucar si Dumitru $oltuz $t
Stefan $i alti oameni buni; si cui va fi de treaba sdr
sue despre aceasta tiganca sci se uite pe aceasta scrisoare st sd dea buns pace milei sale. Aceasta scriem
$1 marturisim cu aceasta a noastra scrisoare $i pentru
mai mare credinta peceatea noastra am alaturat-o catra
acest zapis sa se stie. Scris in Botosani Dec. 8.
Popa Vasilie de Braila.
HIrtie ; acta C. Crupenschl, cf. Surete mn. XIV, 490. Nu putem
preciza exact data, cAci nu avem stirl despre Mihail vornicul de Bo.
toani nisi de Dumitru Soltuz, lucrarea d-lui Gorovel asupra Bole-pallor flind de tot sumarA a supra stirilor din vechi despre administratia municipalA a Botosarillor.
Pecetea In fum, poartA o floare, 3 crini.
In dos stA nota : zapls pre Sora tiganca WT Frimitz nom WT
KosHAY.

AceastA tigancl Sora cu copii el stA amintitA in Ispisocul disc


7094 Mart 9.

www.dacoromanica.ro

78
56.

7080

Mlle 16 (1572). Zapis pentru Rosiorl.

Zapis sarbAsc talmacit de Ion Stamati biv vet


pitar in la$i 1816 Martie 30.
Adecd eu Andronic si fratele meu Petre Burdun,
feciorii Muni $i nepotul lui Toader Sofrac, am vandut
parte me de ocind din Ro$iori lui Ion ginerele Nastei,
a fetei lui Toader Sofrac $i iam dat 70 zloti tatdrd$ti
bani gata denaintea lui Go lde vel spatar $i a lui Gherman din $ofrace$ti $i a popei Neagu $i a lui Dumitru
diacul $i a Cretului deacolo $i a lui Dumitru $i Crdstea
deacolo $i a lui One din Ro$iori $i a lui Isac isaico
de acolo si a iui Alexa din Sofrace$ti $i a lui Petre
vatav din Sacueni $i a Savei de acolo.
Acad. Rom. ms. 234. Condlca mosiel Roslorl flla 11. Cf. Surete
ms. XLVI, 398. Vezi doc. de supt anil 6946 sl 7066, ce vorbesc despre
Rosiorl.
x57. 7080

Mart B. Pentru Tguteni, Dumeni si CAluggreni.

loark Voevod cu mila lui Dumnezeu domn tariff


Moldaviei, iatd domnia mea am dat $i am intarit $i am
intors Maricai cneaghinei Tdutenii sl Dumenii st Calegarenii la Jijia, care aceale sate sant ale ei dreapte ocini $i mosii. Deci sd-i fie ei $i de la not $i cu toate
veniturile neru$eit niciodandoara in veaci. Drept aceaia

$i nimene sd nu se amesece preste aceasta Carte a

noastrt.
Domnui a zis. Scris in Suceava la anul 7080
luna Mart 8 zile.
DupA copla transmisg in Condlca Litenilor, a d-lui C. Crupenschi, Iasi. Cf. Surete ms. XIV, 603. Coplatorul modernizazg textul
sla von.

A 58. Fdrd veleat, cotra 7081 (1573). loan VodA intgreste Magdalenli, femela lui Neagul parcalabului satui Caluggreoli, la Dorohoi,
schlmbat cu Banta pe Basgu.

Ion Voevod cu mila lui Dumnezeu domn tarsi Mol-

daviei, datam not aceasta carte a rioastrd Magdalenii


Neagul parcalabului, spreaceea ca sa
fie tare $i putearnic cu aceasta carte a noastra s

...cneaghinei lui

www.dacoromanica.ro

79

stapaneasca un sat anume CAlugarenii in tinutul Dorohoiului, cad ca cel sat la schimbat TAutul de a sa
bund vreare cu dansa $i a dat Tautulul jumAtate sat
din Balita pe BaOu in schimb, dansa
stapaneasca
intr'un judet. Drept aceia nime sa nu se ameastece inaintea acestei carti a meale.
in Suceava la anal 708..)
(Domnul a zis.
Din Condica Litenilor. C. Crupenschl. C-f. Surete ms. XIV, 612.

in jos verified textul gl asamine scrie eel vechiu. Carpu vornic de


poarta.

Schimbal facut [Ore Tautul gi Magdalena lul Neagu ne a-rata un Inceput de comasare a mogillor nu pe interesul economic ce
cerea comasarea el pe interesul adminIstrativ de a se cerceta toate
.afacerile ce prlvesc mogille ca dad, havalele gi gloabe.
Expresia: KAM', ARH MIA ASPKATH AO 1,A,HOr 0 CS AS = ca dansa

as gi le stapaneasca inteunui gi acelag judet.

59. 7082 Dec. 21 (15 3) Iasi. loan Vodll judeca gi cla ramas
.pe popa Draghici in para e a avut cu Lazor comisul pentru (Nina
in Barbogi. Se purse ferae
zlotl in visterie.
T ICDAII ROEROAA. RO:t 110 AlACi1Et0 reCnopoz 3E41411 AIOAA4R-

CK011,, WatE iwiliAotuR, 'vim 11641H H npiki, I1dWIIA1 AIOAME I CI:11AM 60A4011 Mid 4,PZI'H4 II CZ SHSKOHE CRON. H TiirdAli I WA
WHIM CASPH HA AQUI') KOA1HWEA CIIII fillrEAIIIIH H TOAAEO CHZ
KpCTHIIII I 8118KOHE AUKSA4 SphROCSAA. H noup%rdtivii 3d AHLI,.
rip.kA Ham. pEKOrl. 01111 451: HE HAIAIOT COTIIIIS Ca IMAM EIZ-.
I

ESElt oy WO S RpliR0111 /I NM ECT Him ArkAutira I KdKO min peKvq.


imo Alif WT I'm otiArkgwe QM HORPZIA`k101'. C'k ad MIX I AM
MAOKOM NM AEA 1111WE01411A1 Ad3Oplf. KOAIIIIHEA. Mk 41WEA111111.
RO-eKHAH
CZ K,A dioAii. Ad C
H TOAAEP.
CHII 19CTIIIIII.
A
RH
1

-SHIIIIHAH 34 WTHHIIS 1 V TOE CEAO. H KOALA REMO HAI AUL .71


14111111A11

MORN

CZ

21SEcil0

COHN

AIAPT0p11. H wripdmidtick [OA thimil II HOC TAHHAH


Ri 34 LIT V UMW BPICT+P. A
11011d I Apzniq.
It CZ

8la4hiT0A114 CROHA1H

WHH 30CTAAH. nrkA

HdAlli WT RECE1.0 ad I

KOH& H AdA0X041 H VT141Z,I,HX0A1 cASram thill111A1 4430p Mk flu.


VEAHHH. H TOAAEPV I CIA KOCTIIIIH. SHOKORE, inliKSAd cozEocSda.
-TOE flpfApE I LIEHOE CE40. didKO Ad ECT HAI WT WIC. CZ CZCfAl
AOXO,A,Oill.

II WT CZAA

Ha

iirkA Ad HE I HAIdIOT liK T'kraTH a

www.dacoromanica.ro

80
JIB
V

it,orliirtaTil
lit1TO

reIC

IIIIKOAHH{

-6.311K.

FCnAIIZ

Ild

(digit

rip.krk

cum

AliCTOM

licILBEIA1,

Afg. I.

Pig.
BEA A01'. Vq1411.

48114

pecetea domneascd in ceard


loan Voevod, cu mila lui Dumnezeu damn Orli'
Moldaviei; adicd au venit inaintea noastrd $i inaintea
a for no$tri moldovene$ti boiari popa DrAghici $i cu
nepotii sdi $i au parat pe ale noastre slugi pe Lazor
comisel, fiul Anghelinei, $i Toader fiul Cristei, nepoti
Micului Bartosul, pi s'au pricit de fatd inaintea noastra.
zicand

ei ca nu au ocina cu ei la un loc in sat in

Barbosi, nici iaste for mosie, cum ei zic. Deci noi de

atunci vazand cum se pricesc pentru acealea, datu-

le-am lor zi mai sus zi$ilor lui Lazor comisel fiul Anghelinei $i lui Toader fiul Cristei ca sd jure cu 24
oameni to sd-i facd de ocind in cel sat $i and le-a fost
lor zi, iar ei au venit cu marturi $i s'au Indreptat inaintea noastrd $i $i-au pus sie$i ferae 12 zloti in at,
nostru vistiiar, iar popa Draghici $i cu nepotii sal, ei
au_rdmas inaintea noastrd din toata leagea ; $i le-am
dat $i le-am IntArit slugilor noastre. lui Lazor, fiul Anghelinei $i lui Toader fiul Cristei, nepoti Micului Barbo-

cel de mai sus zis sat, ca sa be fie for de la


noi cu toate veniturile, $i de acmu inainte sd nu alba
a-i mai part, dar nici sd mai dobandeascd niciodanaoard in veaci, inaintea acestei carti a noastre. In MOsului,

la anul 7082 Decembrie 21.


Domnul a zis. Vel logofdt a Invatat

--I-

Luca.

Original hArtie Acad. Rom, plic. III 60. Cf. Surete ms. XXI, 143.

Ferde de 12 zloti s'a depus In visteria Orli de Lazor comisut

gl de Toader Cristea, (land limas cu 12 oameni jurAtori pe Popa

DrAghici gi cu nepotii sAl cif n'au ocinA in BArbosi.

60. Fdra veleat (c. 7082 = 1574) Iasi. Pan Cozma Murgu vornic mare dA zapis de marturie cum Mih. Corlat a cumpArat in Ba-bosini cu 60 zloti pArtile 1111 Grigore Corod.

'IAA

Bari 11181311 BEA111:111 Ar op,1NK Aomuni BEAIAB. wme E 11$31iHAE


IMAM. N 11(A,41, MOAN 41110I4H Aocpti i l'AFir00 Nth Aparinkii4

www.dacoromanica.ro

81
AOHKA 110pOSHAV. IlrktiYHO44Tel flET13% KopoAov. H 111-WHA4 IIHI101Wit r

34 Aocpoe Eni6 goa.k. N tipoAa4 C3N (WAR&


CHOE10 tITIlHIId. H A`kAHHIld. WT CHAO I WT E.:MOWE-1H. WT WHIM&
HACT. 4T0 C H31.14IET EMS HeICT Apar INN. Td 11110MA Id Affik%11A
H CIIV EMS KONIAT ADAK H ILACHAIN 34 WECT AAP I
KOpAdT,
3AdTH TATMICKHX, 14H0 EZCTdAC`k l 1111,1X4HA KOpAdT H CHVRH EMS.'
ICONIAT
ANIS H lidCHANK. H 3dIlAdTHA RICH THX INEWHEICM111.
WECT A`kAT 3AdTH TAT49CICHX V flVall rAKrop CHI% Aparnyi
Aogni KopoAv. nrkwilogeTH I IWTp8 KopoAv. Tax MN. KOME3C

ANEIVHCI1A0114/1. N.Y.

ECHArkX0A1 H Aogpa

TOICAEJAH. H HCFIVANd 3411AdTH I AIHM TA:WO:H-

MO H HHINIXOM NM HCIINCOK AOHAOR HIANHT COGN IINICSA


rCflAHII% HUH HWH. d NH Ad C4
HE
SMHINdET IIHKOMIM
IAKH. fIrkA CHM MICTOM 116W1-147.
I

COT

Nd

Pan Murgu mare vornic al Orli de jos ; adica atr


venit inaintea noastra, vi Inainte a multi oameni bunt
Gligore, fiiul Draghitii, fata lui Corozal, stranepot lut
Petru Corod i de nimeni silit nici invaluit, ci de a sa
.

bund voe i a vandut dansul direapta a lui ocina. vt


movie din sat din BaboOni, din partea din sus ce i se

va aleage lui partea Draghitii ; aceaia au vandut-o Jul


Mihaila Corlat si fiilor sai Corlat diiac $i lui Vasilie
dirept sasazeci zloti tatarasti. Deci s'a sculat Mihail
Corlat $i fit sat Corlat diac vt Vasilie, si au platit toti
cei de mai sus scrisi 60 zloti tatarasti in manule Jul
Gligorie, feciorul Draghitei, fata lui Corod, stranepot Jul

Petre Corod. Drept care not cum am vazut vi bund


tocmald $i deplina plata, not asemenea am facut for
ispisoc, pand ce-si va face singur pe cel dreptu de la
domnul nostru loan; tar alalt sa nu se ameastece nici
odandoard in veaci inaintea acestei carp a noastre.

HArtie, pecete In fum, acta dr. Drag, Hurmuzescu. Cf. Surete


ma. XLV1, 231. Doc. nu poartA data ; cum toad din actele timpului,
vornicla mare a tarn de jos a lul Cozma Murgu a (lout supt Ion
Voda cel Cumplit gi Petru Schiopul, fixam zapisul acesta din 7082
(1574), thainte de omorArea lul Ion VodA, care a fost In turtle 1574
(7082); decl prIn Martle 1574.
Boerla lut Cozma Murgul e foarte curfoasa. Apare ca boer fara
boerle alAturi cu loan Caraghiuzeal intre 7076-7082 lama, adicA nitre 1568 gl 1573 lama. Ca sA fie boer farA boerle, la sfargItul sec!.
XVI, cand acest cistern de a aduce credinfa boerilor fara boerie era

www.dacoromanica.ro

82
pe sfarsite, arata cA acesti boerl orl erau bAttani sfetnIcl al domniel.

on rude de aproape ale Voevozilor. Cred ea aceasta a doua explicare este mai proprice ; de oare ce Cozma Murgu flgureaza cu aceSagi demnitate supt 2 domni rival!, Ion VodA si Bogdan Von, cad MO.

erau rude intre dansil, sl anume

Stefan cel Mare


Bogdan Voda
Petru Vodd Rares
(natural)
(legitim)
StefAolIAVodA,Alex.(Petru)LapusneanuVoda, cAs.cu Ruxanda
(legitim5)
(legitim)
(natural)
loan Vocla cel Cumplit
Bogdan VodA
(
(natural)
I

Vornicla cea nouS s'a desprins In 2 dupd moartea lul Alex.

LIipusneanu. In 1568 apar pentru Intilia oars cate 2 vornicl marl, si

cei intal car! ocupa aceasta demnitate au fost Zbiare fi Cracian


71 Pacurar (7081); apol Dumbravd
fi loan Gramaz (7082); supt top acesti vornicl marl Cozma Murgu

(7076- 7081); apoi yin Dumbrava

e citat ca boer fAra boerie, alaturl cu Ion Caraghiuzel In 7081, g1 singur apol In 7082. In 1574 prImAvara el e ridicat ca vornic mare al
tArli de jos sl std In aceasta boerie supt Petru VodA Schlopul In
IntAla lul domnle intre 7082 lunle-7088 cu Bilde (cf. Surete ms. X
sub ands).
Nu mai putin Interes poarta gl vanzatorul gi cumpArAtoril, Corodeftii 1 Coriciteftii, vechi famllIl de boerl.
La spita Corod, adusa In vol. XVIII, ISO, cgmplectAm cu datele Ispisocului nostru.
Petre Corod

fats, Andrabag, Andrelca, Malea, Corozal


Neghina

Draghita

Trifan

Gligore

Corlat se gAseste boer supt Stefan cel Mare, care

11 dA s1-1

IntAreste stApanlre pe mogia Berebesesti, ce-I pe Moldova. Din acest


Corlat 1472 Sept. 13 se trage credem
Mihaillf Corlat, care

are 2 fli, Corlat diac si Vasile Corlat. In sad, XVII vom mai gAsi
alti 2 diacl : Pascal Corlat si Vasile Corlat.
e
4 61. 7082 April 13 (1574). Petru VodA Schlopul IntAreste lui
Mihail Arvat gl lul Toader frati, cumparatura facuta cu 350 Mop In
Plulesti pe Prut de la Anghellna monahla sl de la al ei.

ALICTI) 64:to hu Bap% oomom. rocnompz alr1401


13yMCKOH

SHdMfUHTO 41-111HM

410iiliCCHA4 AliCTOM HAWHA4 EtKcikitl KTO

www.dacoromanica.ro

83
1183(1HT HMI -fro qToyqu SrAIIIWHT. Wite 11011AE RrliA
H nrkA 8CH41 11 HAWHAH1 illOAAd&CKHAI 11 BOA() 11 fillrfAHild
.mouaxia. AOLIKA Apzpituu. Aoqum. PAHA ximmetua 11117{KZAJGd. 11
CECTil 114EHH
EH
I KA
li 406 Aid. AO4KH HACTACIll 410HAXill,
11
SIISKA HX HeICTdad AO4KH TS,10(1t1 8 ti8Kci
H THM A04K11
A11Z1HH11,, A0411,11 114114 X(1Z/HAHd 1111%KdAdEd. 110 11X
Aospou 110t1ek
NC Upagoio
FIHK14/11
HEHOIISMAEHH H QHI1rI I1CNAOHANN, N upoAdmi

HdflEttl

IldA114

ilhal

ttruun8 H
ACHIE

1110

11118 4TO WHH HdtietH WT 11c1111111111ATE 3d

IldidAel

SOAH. EAU 0

WT AiddrkAr0

gdgA HX A(1Z11111

CEAHIIJE

NA

Ilf1STrk.

HAHArk

1I

11 d3,41A-

OTEZISAIld

110E-

SAEtIJIhI. TA 11()0Addl1

111HX7HA d(111ATS H KNITS Ef 0 TOdr1,Ep 3d TN 344'I"l'4TA11CKI1X.

Cu mila lui Dumnezeu Ica Petru Voevod, domn


tariff Moldaviei, *tire facem cu aceasta a noastra carte,

tuturor cui pre dansa vor cata sau cetindu-i-se o vor


auzi, adica a venit inaintea noastra $i inaintea tuturor
a for nostri moldovenesti boiari Anghelina monahia,

fata. Draghinei, fata jupanului Harman parcalab $i nepoatele ei de sora Mariica Si Aftemia, featele Nastasiei
monahiei $i nepoatei. for Nastasia fata Tudosiei, neoata Mariei $1 iara*i featele Draghinei, featei jupanului Hraman parcalab, de 'a for buna voe de nimeni siliti nisi Invaluiti $i au vandut a for dreapta ocina gi
mosie ce ei au avut din direa.sele de impartala, ce au
avut buna for Draghina de la tanarul Stefan Voevod,
o seli$te pe Prut, anume Pjulestii, aceia au vdndut-o
lui Arvat $i fratelui sau loader drept 350 zloti tatara$ti... Napa suretul polcovnicului Paval Debrici of Mi. tropolie din 1804 Mart 27].
...apoi sculandu-se Mihail Arvat si fratii lui Toader
,

$i Necoarci au platit toti deplin acei de mai sus ailtati bani 350 zloti tatarasti in manule mai sus numi-

telor vanzatoare denaintea noastra $i denaintea boiarilor nostril deci Ozand not aceaSta de bun-a vOea lor
tocmala intre dansii $i deplina plata, not Inca $i ,de la

not am dat 0 am Intarit Int Mihaila Arvat $i fiatilor


lui, lui Toader si, lui Necoara ,ca s le fie for $i de
la not uric si ocina cu tot venitul, si fiilor for $i nepo.

tilor lor, strAtiepatilor, preastranepOtilor

*1

www.dacoromanica.ro

la tot nearnui

84

lor, tine li se va aleage mai de aproape nestramutat


niciodanaoara in veaci. Jar hotarul aceii de mai sus
numitei seliste anume Peiuletstii de pe Prut sa-i fie hotarul despre toate partite dupa vechiul hotar, pe undeau apucat din veac. Jar pentru aceasta iaste credinta
a insumi domniei meale de mai sus numit Petru Voevod
credinta a prea iubit fiului domniei meale Vlad Voevod
credinta a tuturor boiarilor nOstri ai Moldaviei a
marl $i a mica. $i spre mai mare tarie si intaritura
pi

tuturor acestor de mai sus scrise, poruncit-am la cin


vel logofat sa
stit si credincios boiarului nostru
scrie $i catra adevArata cartea noastrA aceasta peceate

a noastra sa o leage.
De pe sarbie pre limbs moldoveneasca am dimacit la anul 1804 Mart 27, polcovnic Paval Debrici
of Mitropolie. (Cf. Surete ms. XVII, 614, XVIII, 519)Originalul pecete Acad. Rom. pece1i N 115 dar nu l'am pututcopia de cat partea, care am dat'o cu molt inainte de rAsbolu. Azi
tot depozitul de act vechi ale Academie', fiind' dos la Moscova, nu

am mai putut complecta textul, mai ales cu lista boerilor, gi controluf


date! lunare, cici fn 13 April 7082 era inca /on Von cel Cumplit in
scaun, lupta de la Roticani, dandu-se in vara anului 1574.
Uricul ne aratA descendenta parcalabului Herman al Cetdiel albe
de supt Stefan VodA (6983-6990).
1. Herman parcalabul de Bealograd
2.

DrAghina
I

Nastasla,

Anghelina
monahia

3.

Maria

monahia

4.

Marica,

Aftenla

Tudosia

Nastasia.

5.

Cele 4 femel: mAtuga, 2 nepoate $1 1 strAnepoatA vend cu 350*


Arvat, Mihail,
zlo11 mo$ia PAuleel pe Prut la cel 3 feclori ai
Toader g1 NecoarA.

Polcovnicul PavAl Debrici era un clasic. Cunoscater al limbei


vechl slavone, era $1 un elenist gl on Latinist, act no Wine surete
ale lul sant Intoviir4ite de glose etimologIce. Aga In traducerea ce
face in 1825 lunie 25 uriculul lui Alexandru cel Bun din 6922 Dec. 20,
(veal vol. XVIII pg. 12), venind la cuvantul uric sa-I fie WI uric cut

www.dacoromanica.ro

-85
rtot venitul", face glosa : sloveneaste Spwx sau obrac, grecegte aacivb;,
latInegte

tributum

(TIIHRSTSA1). (Cf. Surete ms. XVII 609).

A vaad indolall asupra date' am scris d-lui Iuliu Tuducescu, la


Academie gl 'eta ce-mi rAspunde: Pecete 115 de care imi scrieti
(azi la Moscova) are data de 7052 April 13. Petru Voevod Mold.
(Rares. tar nu Petru Schiopul cu data de 7082, gregit descifrat de
ce' ce a indreptat data exact de 7052, asa cum o desclfrase rAposatul Petrutu) intAreste stApAulre lui MlhAllA Arvatu gi a fratilor sAl
Toader gi Nicoar peste sellgtea Pat:lest' de la Prut, pe care au cumpArat'o de Id monahia Anghelina. Indreptarea gregItA a leatulul de

1032 probabil e facutA de d. Stoica Nicolaescu, carele a fAcut rezumatul


acestul document in ioventarul documentelor Academlel. Data exacts

rAmane insl tot cea descifratA de rAposatul Petrutiu, adica leat 7052
fn domnia lul Petru Rareg. Nefilnd orlginalul aid, nu pot sA vA comunic sI boerii divanului, care ar evidentia gregala descifrArlf."
Cum la 1804 uncut era intreg sl l'a tradus polc. Pavel DebrIcl,
el purse credinta flului Domnlei mete Vlad Voevod, deci se aratA ca
aid e vorba de Petru $chlopul.
,62. 7082 August 6

(1574) regeste. Pentru Mijlocenil BacAu.

...lspisoc sarbesc cu talmacirea lui de la domnul


Petre Voevod, prin care s.e intarege lui Toader $i surori-sa Urata, feciorii lui Dumitru $i nepoti Annei
satul de nujloc pe Tatna$el, ce l'a avut mogul for MiMIA Balalau, surorile sale Maru$ca $i Anu$ca cu uric
de intaritura de la llia$ Voda din 7058 April 21."
Din mArturia hotarnicA a In! lordachi Catargiul vist. din 1828
Ghenar 26 (cf..Surete ms. XXIII 1459) pentru Mijloceni, BacAu.
63.

7083 (1575)

regeste. Pentru SAlceni.

,,...iar Gavril Salceanul $i cu neamul lui Inca au


scos un uric de la maria sa reipousatul Petru Voevod
din leat 7083, intru care scrie cum ca au vandut Ion,
feciorul Tomei, mogul lui Vlasie $i a feciorilor lui Placinta o parte, a patra parte dintru acea mo$ie, din sat
din Salceni, Insa partea despre apus, Savului, stramo$ul
lui Gavril Salceanul $i a neamului sau drept 120 zloti

tataravi..."

Din cartea de judecata a lui Gh. Beldiman getrar gi Iordachl

Costachi med. din 7263 Mai 19 pentru SAlceni. Cf. Surete ms. XIX 170,
Note. In perillpsis-ul de scrlsorile moglel Brogteni gl Sarbli de
la FAlciu se mat pomenesc in regeste si aceste note :

www.dacoromanica.ro

86
a). 7083 Mart 12, ispisoc gospod sArbesc de la domnul PetruVoevod, din leat 7083 Mart 12, ce intAreaste lui Mald Ar partea Rome,
din SArbi.

b). 7084 Mart 12. 0 carte de la Murgnl vel vornic de Zara degos sArbascA, prin care se intareste lui Maid Ar partea Solorniel dingy
SArbi, din leat 7084, Mart 12.
Cf. Surete rns. XIX, 703.

64. 7083 Noembre 20 (1574). Letoplsetul lui Gr. lurasco uricar,.


scris in Hotin de preutul loan.
11360AEHTEAlk C9TKU,,b ii CZHOCHEELIEffiErlik

Hid H CZET8111ElliEr1th

cgrTdro AoyXtt. CE d3h claCk r oa iii TAHPOO:E TO2d1.11KO. Ovimicaph


Koval cf,R icfmra tlEKOtHdd AT0f1HCE11,11 W CrlIs6CKIIX KildelE13 H W
dpXHEI1FICKOIlk. K4K0 KTo CIOE }KHTIE 11001104H. H KOVIIHNk R. WTII.
110fld
MTh roam xoTime. 11 AZIXI% 3d HEN d: Kfl. 3A/1Th.
10341111

KdKO A4 MH 6,AErrt,

11441ETh

116

AkflEX% Crldroikerligaaro roc

'11001,1111d 1w IIETNI BOEROAkl, Eh /VIVITO


CHET0418

A10114CTHO8

WTI

1.311r 140E41. K. H A4A0X EH

a4E131111,11. HAEXE ECTk X1d41I

13hCKOZ-

nawero Diroy X9HCT4. H KTO CA


nolacivrk gk3ATH WTI% CEET4dr0 410144CTI1(3,1. TAKOETH Ad HAIdETE.
StlaCTIE C6 HAO.
N CZ KHOO
II El:A{1111141H }KHAOHH, IVKE Rh 36
IIHWX 'Id rOCIIOAd 6Or4 H Ckf kVA -NAMPO bicoy ximura; K(1h66
lid HkIXIN PI lid LIAAlq Hp; EME ECTh 11 614TETk, 441111111.
IEPO
CEPIIE

POCHOAd

KOPil

H Ch Ilded

6k ATO y 345.

GiA tufty,

CATKOp114k

E,

10(LIWK0` 01/OHK42k, Ad ECTK Emoy

EldrIIFTh 31 OThfloy/IIEHIE rorkak,

EVO

11-,

34 (10AIITEArk EPO H 34

rirkVi Ero.

Cu vrerea Tatalui

cup ajutoriul Fliului $i cu


savirsirea sfantului Duh; adicl eu, robul lui Dumnezeu
Gligorie lurago uricar cumparati'a, aceasta, carte numita Leatopisef de craii sirbesti si de arhiepiscopi, cum
$i

li s'a scurs viata lor, $i a cumparafo de la popa loan


din cetatea Hotinului si a dat pe ea 28 zloti, ca sa-i

fie lui pomenire ; in zilele blagocestivului Domn Iw Petru


Voevod, la anul 7083 Noem. 20-

Si a dat'o pre ea sfintei manastiri de la Sucevita,

unde iaste hramul Inaltarli Domnului Dumnezeu' $i mantuitorul nostru [sus Hristos ; $i cine s'ar cerca sa o

ia de la sfanta nanastire unul ca acela sa alba partewww.dacoromanica.ro

.87
cu Iuda sj Cu' alalti necredinciosi jidovi, can au strigat
spre Domnul Dumnezeu si Mantuitorul nostru Iisus
Hristos; sangele lui spre ei si spre copii lor, care iaste
pf va fi amin. In anul 7096.
Aceasta carte a facut'o pre ea Iurasco uricar,
sa-i fie lui pomenire spre ertarea gresalelor lui si gresalele parintilor si gresalele lui.
Obs.

Din Zbornic, pg. 220 No. 714-715, dupA lucrarea tut

Danilo : NCHKOTH tonAkeRit

affirtmacKona cpncicur. Beograd, 1866;

Despre urIcarul lurasco Gligorie din 1575 n'avem multe stir!.


Un lurasco vel vornic (Aril de jos se gAseste pe la 7089 (Surete v. p.
155); alt lurasco fusese parcalab de Roman inainte de 7017 (idem 11,
18); un lurasco logofAt at doilea se gAseste prin 7118 ((dem II, 267):
tot in acest an se gAseste pomenit Gheorghe luraqco flu# lul Basota
(Idem V. 186). Un alt larafco aprod se gAseste stApanind pe aceastA
vreme Cobalele pe Nistru, despre care slim cA era flu! parcalabulul
Patra.,sco qi nepotul lui Cozma usierul de supt Stefan VodA cel bAtram (Surete IX, 57)
Bdnuiala mea cade asupra vet vornicului lurasco din 1581, cAci
numal un boer mare de divan avea dragostea si interesul sA dea 28
zloti pe un letopiset sarbesc, cAci dupA slujba lui cea mare trebuia
sA stie si sArbeste, apoi sA o dea mAnAstiril Sucevitel din 1588, dupA

ce trecuse prin boerille marl ale tarn, ca sA I se lane gresalele.

65. 7083 Julie 20 (1575) lafi. Petru VodA *chlopul IntAreste


lui Maxim fost parcalab StApanlre asupra a 2 tiganl, cumpArati cu
200 aspri de is Oprisa lul Oprea armasul.

IlErpz KOEBOAd 6)1{110 AlACTIFO

tt*Ii "PiliAl

404114

CTordhl

HOMO

HEKHAi

IIpdBNH

1104

cvnncap

THCALI

ACnpH,

ripeA

rcrimm
H411111AIH

BENIAH 110/1,4,413CK011,

ROA`kpH,

I mrlirmyk tunim apniam.

11111014V}KAEFI4

xonomi
Nd1IIEMV

CAVPH

HdeHH.

AIM I

flpHCHA0E611/1.

HO
H

WHOHLII4
Ell

4,0Gpoli

1410,1,11Ad

Eli

114HArk PdAVA, I H 11%1IT`k, T4 noomna


FA(1110AIV A44611110 CHEMIN I fliMKZ4d11 34 Alrk

14HrdN,
H

H%CrriiHWFICA

CAVVA

114111

Aptiiii 11ild pu.

Trix 111111111111C4FIHK I
6H111.1 ill Flp%K7,441LI H ScHlAdT11/1 VCH mcnoima
IIHFABH -14{, dC, V pVKI-I ompHwa AoLusa CTOMFI CVAmdp, arkrmyk
wry"! 40414111, I ripEA FidAiH, H 111314 HAWNMN GOA'kpli. K4K0 Ad
ECT EAW I 11. WT FidC X0A011H I1,NrdHH H liEflOpV11111-1H, H NHKOAFIME
HNC V MC KATO -1-3fIr, ION K
NA K'kKhl,

rcrimh pfq. KEA A0r04SET V4,


-1- 1111iXSIMECKVA

www.dacoromanica.ro

88

Petru Voevod, cu mila lui Dumnezeu domn tariff


Moldaviei; adicd a venit inaintea noastra si inaintea a
for noWi boiari Oprisa fata lui Stoian sulgiar, cnea-

ghinea lui Oprea armasul, de a sa bund vreare de


nimeni silitd nici invaluita si a vandut din ai ei drepti
robi tigani anume Radul si Pantea ; aceia i-au vandut

slugii noastre, credinciosului Maxim fost parcalab, drept


doao miff aspri. Si s'a sculat sluga noastra, credin-

ciosul Maxim fost parcalab si a platit toti deplin acei


de mai sus scrisi bani 2000 aspri in manule Oprisei,
featei lui Stoian suijar, cneaghinei Oprei armasului,
inaintea noastra si inaintea a for nostri boiari, ca sa -i
fie lui si de la not robi tigani si neruseiti niciodAnaoara
in veaci.
Domnul a zis. Marele logofat a invatat. Scris in
Iasi la anul 7081 lull 20.
Mihailescul
Original !Artie. Acta C. Crupenschi, cf. Surete ms. XIV, 498.
Pecetea a fost aRlicatA pe hartie romboidala, dar azi e cAzutA ; se
pAstreaza putin vata de supt pecete.

Petru Von iptArete nepotului lui GheMiroslav stapanire pe jumAtate sat Dolniceni.

66. 7083 (1571,11177,si.

deon Popa

pi

t firroz RocioAA
cnSmi

Apartir.

Aizpititca.

65K110 MACTHO rompz 3EMAH MOAAdgCKOH.

np,kA HAM. H

3?K riplimowA

CHI1

cerrpii

I WHAM MAIM. HAWH

IOHAWKO. H IMEMEHH11,e1

POMdWKO

119464 HQ

otrHSKOKE

Er

6HQTdHV

HdCHAlid.

AOLIKd

firkol/HVeldTOKE

1,1,t14111 I IN Annrd AIIAK H 6(MT


HX AlbriNKd. ArkTu Aimra AIMK. OyHVKOKE

VIAEWH ndnd H HAEMEHHKOKE HX

fr

fleTpas

HCAHKO HrrliOli

CECTild
i

HVIldTOBE

miipocnaer. H NCAAOBAAN HdA4 BEAD MdI pill MVEll-MHH

mapTopito Atom Aospin, H CTd

A06r CZ BEAHK01-0

pEiaqn HilligHAIE KO 3d Addllif

Hal& H MH I
GTEZISdHd

LITO HAIdA flirkAAOBE 11X rEAEWN

HOA MO CDT AOAHWIMIH. WT craparo


d TOTI IlfthEMAIA 3drHA WT I TaTdOE. KOALA

pocnas

Bf0g0,4,i

Hd

TdTelpH HdA 1W1.1 ROMOAd. KOALA Hadrus. H 11011A4iHHAH


BEMdA renAgcnitt HHO Alhl BHA'ligW14 HX HEATE )KddOEV. CZ REMINOR) Mdfr1'000 MOAN. AJBpIN H cTaphi. WKOMIHMI1 I 4413ardW H.
flItHWAH

www.dacoromanica.ro

84
41

tl

notticon. 3d rioTatiz;EMilif.
41 III

TIIKO?KkepE ECMH

.01/11S1OA1

EWE HAIA1111.

MI1(]OCAABY.

TOTH nonounta reAo

WT

KdKO Ad ECT HM 11 WT NdC 0111IHK H C7 E7CEA1 AOKOA0111,

fill rkd CA HE O1iiiik1WdET.


rCI1A11

WT di1EAdNANI KOEK0A1

11th AdAH II HOTII(MAIMII BhIWENHCdHHKIM

rEmwfiv. mm. H

A0M111441H11.
El

lid311/1

MIC S MC HiITO "4-3111%

REA .10POZISET

KOCTrii

pecetea cAzuta

Petru Voevod, cu mila lui Dumnezeu domn tarii


Moldaviei, adica au venit inaintea noastra si Inaintea
a for nostri boiari, ale noastre slugi Draghici fiul lui
Romasco, si vara lui premara Vasilca, fata Mariicai,
sora lui Romasco, nepotii lui Birtalan, stranepotii lui
Ghedeon Papa; si seminteniile for lonasco Dinga diiac
si fratele sau Petru si sora lui Mariica, copii lui Dinga
diiac, nepotii lui Isaico, stranepotii lui Miroslav si s'au
_jaluitu-s'au cu mare jaloba, si cu mare marturie de oameni buni si batrani megiiasi, zicand cum privilegiile
lor de daanie, ce le-au avut strabunii for Ghedeon Papa
si Miroslav pe jumatate sat de Dolniceani de la batranul Stefan Voevod, iar aceale privilegii le au fast
pierdut, despre Tatari, cand au venit Tatarii asupra
lui Ion Voevod, cdnd au ars si au pradat faro domniei
meale. Deci not vazand a for mare jaloba cu mare
marturie a oameni buni si batrani, megiesi de prin prejur,

si ispisoc de intaritura de la Alexandru Voda, ce l'au

avut, iar not Inca am dat for si am intarit mai sus

-scrisilor nepoti ai lui Ghedeon Papa si ai lui Miroslav

area jumatate sat din Dolniceani ca sa le fie for si

de la not uric si cu tot venitul si altul sa nu se ameastece. Scris in Iasi la anul 7083.
Domnul a aratat. Vel logofa't a frivatat.
Cristea
Acad. Rom. CLXXX 70. HArtie. Pecetea desprinsa g1 cAzutA.
'Este si un suret npfsal feral Grigore of MAndregt1".
Intr'un perillpsis (Acad. Rom. CLXXX 68) se aduce in regeste
acest ispisoc: ,ispisoc sArbesc cu tAlmacirea sa de la PAtru VodA pe
nogia ,DolnIceanli".
Dinga. Dupl acest ispisoc fats care erau incrAngAtura celor
stApanf at Dolnicenilor in 1575:

www.dacoromanica.ro

90
x

Ghedeon Papa

Miroslav
i

Birtalan

Isaico

Romasco

Mariica

Drdghici

Vasilca

Dinga dilac

lonasco, Petru, MAriica


3

- In uricul lul Bogdan Vocla din 7078 (Uricar XVIII 177) se dam
de alti Dinga, ca stApanl in Firloestl pe Taziau.
Dinga Wajwoda Valachorum

Dings c. 1491 (arh. ist. 1, 1, 157)


1

Dinga pltar,

Gavril Dino
Olochia

Toader, Gavril, Drdghici, Marilca


pitarul, vornic
Decl Draghlci Dinga din cele 2 spite e unul si aceias, atuncf
putem lega stramosii for de supt Stefan cel Mare. Dar despre Dingulesti avem stir( mai comptecte in actele Cautisenilor de la Roman.
In 1802 razes11 de Cautisani : N. Barzul med., Vasile Homocean, Toader Dinga post: si Sava Dinga s1 a1t1 at for intocmesc o
spits mare de neamuri a urmaslior lul Ivan Causes:
Ivan Cautes
Maria Cautes
Sofia

= lonita Dinga stapania 1553 stanjent'

in tot CAulisanii
Gheorghe Dinga (1553 stinjeni)
1

Maria

stearpA

Ruxanda
Arhire
338 st. 2 p.

Catrina

Savin
Dinga

= Gr. Barzul

601.4

474.7

Andrei Dina (601 st. 4)


Stefan, Pintliie, Maria
201.4
preut
400 st.

C
n<c
a' a) co 0

Safta, Zamfira,

= pr. --diacon

Gheorghe. Toader
Cf. Surete ms. IV, 123.

fD

crq

www.dacoromanica.ro

<

42

-.L.-

0 lax

Neculal
(ViOdUl)

91

Supt Stefan cel Mare se gaseste Dinga boer Ora boerie, citat
totdeauna intre parcalabul de Roman si spatar. Iar in 7007 Noembre
23, un Dinga pitar, masura gl hotarniceste mosia Talvestii, de Ia fantana Onicenilor, unde a fost Onica, mai in jos de iliesesti, daruit deStefan Von man. BistrIta (I. Bogdan Doc. Stef. II 155).
67 7084 (1576). Zapis prin care Ileana Lazor vinde Uratel cu.
100 zloti o a dada parte din Dragomiresti.
oyno 43 HA'klia Ammo 11d30(1. Cd Ald d3 CH`kATEACTIMO
CEC 3.0111C. U11(011c 1100AdX0A4
CDT 4dCT MAMIHE Ilerdd LIACT page
CTO 3/14T. H 1100,1,dX0A1 V(I6T11. 3a A0600E HOA11 MT CEA Aparo
Cie

Aillpflp14. 4TO C H3GEOT. MOH 44CT CZ E7CEA1 Awcork. N EZWE 1141ll


TOKA1EX WT CTOA. 1101111A, WT AparomnpapH li ICON 117.C1r/I'L
H lipSCrli KOZ)011Z. H UZArp`kHVA. H MINX MHOPHX MOAN A06p1q,
11
WKpZCT`k WT gaA., 11 HQ wknit irkpv FlOCTMIX/110 WWII 110-1111,11.
HATO 1-311A.

Iatd adicd eu Ileana, fata lui Lazor, insasi eu mar-

turisese cu acest zapis cum am vandut din partea


Malinei a cincia parte pentru una sutd zloti, si ant

vandut Ul 'Lei de bund voe din satul Dragomiresti ce


mi se va aleage partea mea cu tot venitul; $1 fost-au
la a noastrd tocmald la masa lui Bontea din Dragomiresti $i Ion Nasulea $i Cristea CArhand si Gaureanul si alti multi oameni buni, $i din imprejur dirt
VAd(eni) $i spre mai mare credintd pusu-ne-am ale
noastre peceti. La anul 7084.
Original hartie. Poarta 3 peceti in fum. Este $l un suret sail
talmacit zapisul acesta de pe sarble moldoveneaste de Procopie Ardarievici Goldescul, uricar gospod I dascal gospod in cursul anilor let
1775. lull 4 dni. Cf. Surete ms. XXVI, 304.
lata acum cum e rezumat acest zapis in perilipsis-ul Intocmit in,
1787 lune 15 pentru mosille marelul logofat Constantin Paladi. (Surete ms. XXXII, 765).

...Zapis de is Ileana fata lui Lazor, prin care vinde

a cincia parte din sat din Dragomiresti, din partea


Malinei, catA se va aleage a ei parte Uratei dreptu
100 490 tatarasti fiind Ia tocmald si alti oameni. lar
de pe sarbie s'a talmacit de Procopie dascal la 1775lulie 4.
www.dacoromanica.ro

- 92
68. 7084 Decernbrie 14 (1575) laFi. Petru VodA *chlopul Intlereste lul ion .GolAe logofAtul satul lucsAni pe Jijia cumpArat cu 10011
zloti de la San la, strAnepoata Grozei comisul, rescumparatA din roble

.de la Tatar'.

MACTI0 FcfApB. BEMAH MOAAARCKOH.

HET0Z ROEBOAd. H54-10

cax npi 1,,kowA [OA HAA1H 11 [IAA oycHmu IIMBHA111


I; 11,1111

ROArk(IH

HEAHKHAIH H MAAHMIL

O4H

OAME C-

Ad H CfC Tilt% EH /IPA-

KH'IrHH11. CTAPAr RAAAA IlfatidAAR4 I nprkoyHoHaTi Fpo3H KOAIIICA. 110 FIX Aospow HOMO HHKI1A1
CNAOBQfINN, H 1113040A11 HX
ilf110111rigr1,flIII. tillHfIVH
IdRA H ruiToma
11/1101.

AOLIKH /Hag 111,H.

INIVICOEE

WTHHIIA H ArkAHHIla HC11111113114 E 1W

NC rp03A

KOAII1C WT

10KWAHI 1

11All1irk

npo,Aann I TOE

ndtiv

16011$

TdTdpci<11k,
H

cTapar
CI

nirkxlita,

FlE}KHOE. 4TO HAI4A

OTEEISMIA

CZ Al`kCTO

ROEROAil.

3A

EAHO

CEAO HA

MANN oy 3016111. TA

HAIIIEMV 11141110AW H 1104TE11HOMV. ROA/1HW


P0/17.11, RUM I KOAIV AOPO4SETV. 30 EMU THCA4. BAAT
CEAO

KOALA

WHH. HUM/HAN CA WT p0

WCTARWEE HAW li`kpHIN If

1104T01111111

GOA`k911/1

OE

113

TLITApb.

11611 kW rum

M/1;11 AOrOztiET, H 3MIAATHA oval. NCIIAZNd TOTE lik1WfIliCAHRE


4411 nNN k3N, -/.41 3,141T1 1 TATAIICKHX oy poyKax canAH. 11 CECTf111
Eli Al1Zr$11,11. Aotniam Alapi iu Fi oynyicam I arkrinni cTapar HAQAQ
Ilp%KAAAKA.
nrkoynyHaTimi rp03N Komnca. WT nrk,t HAMH /I
nprkri, I oycHnth HAWHAIH AIOAAARCKIIMH LIOA`kpli. FICHOHRHAVE WT
fiSflE3: 4TO HAW fIrkA`krir 11X I 1303A KOM11C COT CTdpar GTE
1

KwwfilicalthoE CEAO aln3{ EP I Addi TorAT


GZ pvlieq HAILIEMV IrkplIOMV 11 1104TEHHOMV GOA`kilHHV MOW 'mit-

;Ism"

RERQA1. lid TOE

roam

REM1KOAIS

1144111. 11110
MkI IIHArkEilDE
TolcdtfM H 110/111010 I 3AFIAATV. a Mkt
TAKOMAEOE 11 WT ildC FCA111 ARAN H norgpzAnni HaulemS 11'4110,118.

11X

II

A01'04SETV CDT 1-19`kA

A0R(10110/110 H AAPO4H0

HOLITEHHOMV

sonrkpiniv. naHS IwH ronzn. REAHKOMV A0r045fTV

TOE IlkIWE 11HCAIIHOf CEAO 47'0 HA SE I }Eh HAHAI`k 101/111AH111 11 CZ.


111`liCTO 3d 41AI111 Or 3E}Ii1
KAKO AA KT EhiV WT FIAC Otrom I H
WT111111V
HHKVI1A11111 CZ HZCEM
A0X0A0M. fli/OTOM 1111KTV Ad CA

HE oymHwalT. HNC oy roc KATo 13114. AEK Al ANN.


GAM rocnomum KA34/1.
-1 Kperik 111-1C.

Petru Voda cu mila lui Dumnezeu Domn tArii


Moldaviei; adica au venit inaintea noastra $i inaintea
tuturor a for nostri Moldoveneasti boiari a mars $i a midi_
.panda si sora ei Draguta, featele Mariicai, nepoatele
.cneaghinei batranului Vlad parcalab, strAnepoatele
www.dacoromanica.ro

93 --

Qrozei comis, de a for buns voe de nirnene siliti nici'


invaluiti si au vandut a for dreapta si adevarata ocina
si movie din direasele de cumparaturd, ce le-a avutstrablinul for Grozea comis de *la batranul Stefan Voevod, trn sat pe Jijia anume lucsanii si cu loc de moara,
in Jijia; aceale le-au vandut cel sat credinciosului vi
cinstitului boiariu pan Ion Golde marelui logofat drept
una mie zloti tatarasti, cand ele s'au fost rciscumptirar
din robie de la Ttitari. Si s'au sculat at nostru adevarat si cinstit boiariu pan Ion Golae, marele logofat
si a platit toti deplin acei mai sus scrisi bani WOG'
zloti WM-Asti In manule Sandei si a surorii sale Dra
gutei, featele Maricai, nepoatele cneaghinei batranului
Via& parcalab, stranepoatele Grozei comis, denaintea
noastra si denaintea tuturor a for nostri moldovenesti
boiari; direasele de cumparaturi ce le-a avut strabund)
for Grozea comis de la batranul Stefan Voevod, pecel de mai sus scris sat Inca le-au dat atunci in ma-nule credinciosului si cinstitului boiariu pan Ion Golaemarelui logofat, denaintea noastra. Deci noi vazand a
for de buna voe si linistita tocmala si deplina platar
iar noi asijderele si de la noi insine li-am dat si any
intarit la al nostru credincios si cinstit boiariu dumisale Ion Golae marele logofat, acel de mai sus scris
sat ce-i la Jijia anume Iucsanii si cu loc de moara in
Jijia, ca sa-i fie lui de la noi uric si ocina cumparatura
cu toate veniturile; drept aceia nime sa nu se ameastece. Serfs in lasi la anus 7084 Dec. 14 zile.
Domnul a aratat. Cristea a scris.
Pecete in ceara aplicata desprinsa.
.

Original hArtie. Acad. Rom. Doc. Mitropoliel Iasi. Cf. SureteXXV111. 549. Uricul de is Stefan VodA cel Mare, de care face mentiune uricul nostru, este din 7000 (1. Bcgdan Doc. Stefan 1 514), I sec
spune in el cA Grozea comisul cumpAra cu 160 zlotl tAtArApi satul.
Iucganli pe Jijia de la Ileana fate lul Manole I de la Dump gl Zoica
-featele lui Mihail. Deci in lucfanii de pe Jijia proprietatea in sect. XV-a.
a trecut prin aceste mAni :
x

Manole

Ileana

Mihail
Dumsa

gi Zoica

www.dacoromanica.ro

- 94

lacseni .10Rn:so
ne duce la stapanul Icut. Iacut, mniftn,
came care vine des In patronimica sect. XV-a slanume lacus visternicul,

lucta Taderovici; Meta este dim. din luga cu sufixul f a, lug+sa, ca


Tom-Fga. Lup +fa, Cap+fa, Com
Pop+fa si insamna Gheorghild ;
lacus vist. vine catra 6931, 6933, 6936, 6943, 6945 81 6949 (Surete
ms. X, sub aunts). lacuf cuprinde tulpina iii si sufixul diminutiv us;
-1-fct,

ca Drag, DrAgq, Bog -us (Buhus) Balm -Fus etc. lac----imc insamna Jacob,

(shit;); mai insamnA ',mos si taur de Tataria. Cred ?Lisa cA lacut este
lacobita, si ca deci lacuteni, apol lacteal. insamna Iacobenii.
lacus vist. se gaseste intre 1423-1440 supt Alexandru cel Bun
i HI sal lliias sl Stefan. El are acesti urmasl :
lacus visternic (1423,-1440)
fata

Marena

Steful parc. de Hotin

Anusca,

Vasutca fata
= Tunis Buceatkl
MeV

Urmeaza dar ca lacuseni


lucsenli
au fost intemeiati de un
lacut ti ca prin cumpAraturA au Intrat la Manole sl Mihail, frail, cum
tot prin cumparatura au trecut la Grozea comisul in 1492.
Grozea comisul aoare in aceastA boerle cu incepere de la 6986,
cand if urmeaza lul Neag, trecut ca parcalab de Chills, si sta in
aceasta boerie pans in 6994, cand it urmeazA *andru comis, iar el e
trecut parcalab de Orhei cu MIcotIci, unde std pana in 6999. UrIcul
nostru vorbeste de Grozea comisul, fiind cunoscut In actele lcusenilor
,ca comis, de si In 7000 (1492) el nu mai era comis Inca din 1486. In 83
ani s'au perindat aceste generatil din Grozea comisul :
Grozea comis (1478-1486)
I

=x

Cneaghina

Vlad parcalab (1528-1541)


Marica
.

Sanda

=x
DrAguta

69. Ford an (c. 7084) Februar 12 Urecheni. Zapis de marturle


cum DrAghict Malinescul a cumparat cu 200 zlott partile Mutat din

..DragomIrestl.

MH KAAHI1d 115STAX, WT SpirA11H, H Tow() fli3ZLITO &IMO H XUIWtI. H Tzmna. mem 311410TE. Idlio 11014,1,1
nrkii, HAAIII SCF1 1N, Auspinica. Aoqica HET" HEKI-M4 HEI10110"KAMA, I dilliflptiClfrleadlid. 3d ,4,06(1011 BOA MOH, 11 11110,4dA CHU

GE SRO

itdild6
I

www.dacoromanica.ro

95
4ipaga HaCT.

ad WTHIMV WT Aparonumnpn. C7. MEM A0X0A0M.

HTO c+ Hawn, I N npomn ApungoRn MIAHHECKVA. pdAi Aga


CT'k SAilTH

l'OTOGH. HHO RZCT4MIC Awn,' MZAIIIIECKSA.

111111.0+311

EH azrk HUT 3d COTHIMV. month% MOM KHLIJFIHMOAN A06011. N CTdpH


HUM. COT 11AA HdMH I N WT [OA 41
H

adflAdTHil

Alt WAN. Ad RZAfT

EMV 13d Mc IpTOplE.

fldlUHM. H ElvCT/IGHX041

HALIIIIM

np+A CHM

3dtlHCOdt

nivaT. TOE Ad vk 3HdTH, WIC

8p:kwknn. *EH. El.

Tata adica not Clanta vatah din Urecheani, si


Toader parcalab, ce a fost; $i Filip $i Tomsa, darn
*tire cum a venit inaintea noastra a tuturora. Mariia
fata Petrei de nime silica nici 1nvaluita, ci de a ei bund

vreare si a vandut a sa direapta parte de cilia din


Dragomiresti, cu tot venitul, ce i se va aleage si a
vandut lui Draghici Malinescul drept 2J0 zloti, bani
gata. Deci s'a sculat Draghici Malinescul si a platit

dansei toata partea de ocind deplina, cum sctiem mai


sus, denaintea noastra $i dinaintea a multi oameni buni
batrani si tined ca sa -i fie lui de marturie denaintea
acestui zapis al nostru, $i pus-am ale noastre peceati.
Aceasta sa se stie. Scris in Urecheani. Febr. 12.
Cf. Surete ms. XXVI, 309. Este si un suret.: ,.sau talrnacIt za-

pisul acesta de pe sa.rble pre moldoveneste de Procople Ardarlevici GolAescul uricarlu gospod pl dascal gospod, In cursul anilor let 1775
Julie 4.a

70. Faro an (c. 7084 = 1576) Mart 18. Zapis da narturie a


lui Draghici Uscatul cum Ileana Lazar a vandut cu 200, zlotl Uratel
Jut Dragh lc( Malinescul partile sale din Dragomiresti.
GE ovico
A0U.1 I
A

nirkA

43 Apzrnq Xf1{41141. 138TdX. AAA' SMITH. GO .11p1HHd4111

HIllipl4CH4011014.

RAU
3d

AO4K4 M341(10E11. HEKHM 11EHOHOKAEH4

A06(1011 KA MU. H 1100Ad1H.

CII04

11pdG4 HUT I 3d
}KEHH

COTHHHV COT ApdrOMHIlElillt W npomnn 3137.TH


Apzrii4 MZAHHECKVA pdAi ABd CT`k allitTit H EIHHA1311

POTOBH,

HHO

HZCTdirillUk SpsT4 H ad

110Atid. HA CGOHX

HAdTHA

HAHN,

CHI HC-.

111111+311. npaHN WCWEHO. 13A MZHc CH mum%

33%C.k HdCT 34 GOTHHEIV. it CZ CACI A0XOA0M.

LITO Crk

www.dacoromanica.ro

HagEpET.

96 -WT rip.kA Ha/11H.


orr twkA litSpkieu. ii G)r np.LA tition. 410,Vir
I AOGN1 H Ct4c1H H MAdA11. II4K0 ,d,4 HAIdET 141T11 EH 3d aidp
1,1

TOO( I CHM 1141.111141

341111C041. TOE Ad VI: aihrrie. ilidpT III.

Iata adlca eu Draghici Uscatul vatah, dam $tire


cum au venit inaintea noastra Ileana, fata lui Lazar,.
de nimeni sillta nici invaluitA, $1 de buna voia. sa $i
a vandut a sa direapta parte de ocinA din Dragomire$ti, $1 a vandut-o Uratei, fAmeaei lui Draghici Mali-.

nescul pentru 200 zloti, $1 bani gata. Deci s'a sculat


Urata $1 a plcitit Ileanei, tot! deplin

cu ai sal bani

drepti usebi de barbatul ei Dreighici toata partea de.


ocina $1 cu tot venitul, ce i se va aleage denaintea,
noastra $i denaintea Giurgei $1 denaintea a multi oameni buni $1 bAtrAni $1 tined, ca sa alba sa1 fie de.
marturie cu acest al nostru zapis ; aceasta sa se $tie..
Mart 18.

Cf. Surete ms. XXVI, 305. Cum gl vAnzAtoarea gl cumpArAtoa


rea flgureaza to zapisul adus mai sus din 7084; am dat gl acest zapis
de mArturle tot din acel an.

71. 7084 Mart 18 (1576). Alexandra VodA IntAreste luf Stoics+


o fune plmant in Ruslnegti de sus, cumpAratA cu 4000 asprl, lar Ma.
Tie' II dA nn atigan.
ALICTII0 Milo Iw
t Srrpwgadxhencole.

fl-AEIHAOS

1101130Ad,

FCHAHS

liSC0141

H 111)+AOgildr MHIJLIEg HOE


BOAS CHS AIHXH1E 1106110AS. MUT rcnAcome Cif HOHEAHl1
rcriAgantli. GT0114113. 11 3KS114HHHEH EMS thlHdif Gopics. H CSCHn
CHOBHX, EAHI1,11 HM GS KE11111111SCTI1. mom Aa ECT WLIFIS S ropew,
pSometpee. WT Am. PaASaoll WT f1ASKH111 I EAtid SHiE 11,'kAd. no
1101i10 ECT notarum
OTOHLIE. H Hall411H11,4 ero CORK. CST PaAvn,
-1-4 dC. 119HPOTOBH, cpeupeuti. H 34 EAHd RN% CSC MAEKOM. It
11p0AdA 10 ECT CdM paAra 3d HEPOB
A0GpOrli HOMO. CSC S311MileCHS HEAHKdr

3E.111111

HSCE41 ME11114111041. H CHRE CE ECT STSKAIIIA. CTOHLIE CSC 71CSrl4HHRE11

Gocut8B. rup'bicAe MATS Aa AVSNIHT CTOHLIE W'IHS. n ApSr HHKTO I


METOM Ad HE 11/114T. H IldK Ad ECT CASE' PCAli4/1111 MdHilt emir
.111,11ral HaHME ANIPMFIcl. H CZ d11,11rdliKdCH. 34 111111141,1 ApdrAil1
11`kKOH

K01111.

XT'Ll ECT .,I

&MK/1M WT I

KpatOWBd

GHA ECT 13SK AHIi,S.

E4

ratolAcH. 4 gHWOELUIS CAS'. rcnABaMH WH rd EC'P lig

www.dacoromanica.ro

97
TEcie fCT Add 4114XIIEL{ aillf(111111i5. li(11R r. I if
t14 1111/11 T dC11014. WT IIpy, [MC CIAO r(1%-

CKSIIF1/1 WT HUME.
1Cl1till

II AAA ECT

21S.

Cu pi.,tl

rim-riviii.
,m1

MHO:I:

Aa alS

11

Li% WVIG.

11

11ECi)Tri0r0;K0

TfiliE

.71;8114111

kaAcoc 11 rC11A1101111. litiwpvitiS (-Mir ii DR&


ECT CIE 6t1tipe4tiin
1118 14 a i R111'61111. RS kv4iig-

11S.

1Iouratia49;
K0114,

110CT`kr111111i,

14VCI2FOR

C110L10/11

11

rtaxIi

noirka

11(t4i1 il1S4f TOM ft418.

F1

1C11,J,Hdt4111.

ZTOA

11

REilliK11

11C.

CfX

11

CH'IA'k.--

cealti ,J,1101/11111C.
OTall CHAT. II lllll'I'p'li Enc.

II

AlL31/1SET.

roritvii

TEI1'611111

N OT0111{/1

IIEX,

ilWrOZISET II

dWrilifT E% 1I4CT0i11111 rpd 1,

4,1111 WT dAd/116 -to CEil'k

11118110/11Nif

f(11

rcriAttomn. :0311ati 1.idWICO

Hfr1111111

11

110dTS/1

11

11E110ICCWIZE111410

CSKSI1E11/

11C1111CdX
,

lkd

It
tt

RE/1111:11

da n1111111
11.14(1'1.11,

Fir

lidT0d1 fidrkT.

IW flid16,111APS 130EHOAd A1ncTIlo r.;;-Kitro rocrioAtiri.

Pecetea cusuth.

Cu mila lui Dumnezeu lw Alexandru Voevod, domn


a tOata Cara Ungro-Vlahiei; fiul marelui si prea bunului
Mircea Voevod, fitu Mthnei Voevod, dat-a domniia

mea aceasta porunca a domniei meale Stoicei si jupanitei sale anume Sorcu $i cu ai for hi, cati lor Dumnezeu be a cWui, cum sa be fie ocina in Rusinestii de
sus, din delnita Radului din Plavi$ una funie intreaga,
cad ca a fost cumparat-o Stoice si jupanita sa Sorcu
de la Radul cu 400J aspri Bata de argint, si pentru o
vacel cu vitel, si a fost vandut-o insasi Radul de a lui
buna vreare si cu stirea tuturor megiiasilor; si astfel
s'a fost tocmit Stoice cu jupanita sa Sorcul Maintea
mortli ca sa stapaneasca Stoice ocina, iar alaltul nici
un ameastec sa nu aiba.
Si iarasi sa fie slugli noastie Manei un aligan
anume Dragomir $i cu atinganca sa, cad i-au fost jurat
lui Dragomir niscare cai Mihnea din Craiova ; si au
pue in obezi ; iar mai
Post adusi ei fatd, si au vrvt
sus zisa sluga a domniei meale a fast sr I-a scumpcirat
de la cel de mai sus zis ca sa i dea Mihnei in protivd

3 vaci si cspri 500; si a fost dat pent u ei 300 as,ori


denaintea a tot satul Gramatici. Drept aceia dat-am gi
domniia mea mai sus zisei slugi $i denaintea mea ca
sa le fie aceasta de mai sus zisa ocina si atigan de

www.dacoromanica.ro

98

()dna si de ohab for si copiilor !or, nepotilor si stranepotilor niciodandoara nestramutat dupd poronca domniei

meale. Si acesti marturi am pus dgmniia mea : jupan


vasco mare vornic si jupan Neagoe mare logofat, si
Stan spatar si Mihai visternic, si Bratul comis si Badea
stolnic, si Gonte paharnic si Stoica mare postelnic ;
ispravnic Neagoe mare logofat, si am scris eu Surin
losipov logofat in orasul de resedinta Bucuresti, luna
lui Martie- 18 zile, de la Adam pAnd acmu curgatorul
an, anii 7084.
1w Alexandru Voevod, cu mila lui Dumnezeu domn.
Original hArtie, din arhiva d-nei Natalia Vladoianu, lag!.
Furtufag de cai. Mihnea din Cralova a fost prAdat de Dragomir cu nigte cal. Prins gi a dus inaintea judetului a fost pus to obezi. Atunci Manea ii plategte calm!, da.od Mihnel despagubire 300
aspri inaintea a tot satului Gramaticl, pretul celor ce se hotarase de
judet drept despa gublre ; 3 vacs gi 500 aspri. Domnla di; pe Dragomir
gi pe atiganca Jul ca rob! Manel.
Atiganii numrautt, cu a protetic arata provenienta sudicA a
41ganilor, cars au fost intai cunoscuti Macedonenilor, carl au pe a
protetic aleagere (cetire), alaud (laud), aroman (roman), ca la nol

Moldovenescul alamae, (lamae), etc.

72. 7084

( ?)

24 (1576). Petru VodA Rareg intaregte nepotilor lui Ion

Macau satul Bogdanegt1 pe Siret, cumparat de la .urmagli Jul Pojar.

lard suret de pe un ispisoc sarbesc tij de la Petru


Vodd de intariturd pe cel dintai din leat 7084...
Precum au Intarit a for sale adevarate slugi Sotu
si frAtini-sau lui Dragon si lui Draghild si lui Teliaga
si sutural for Duscai, nepoti lui Ion Macau, lards din
deosebitd mild lam Intdrit intrar.ostru pallid& al Mobdovii, pe a sa driapta ocind eau cumparat tat6sdu ion
Macau de la Craciun si de la fratesau Ion Craciun si
de la sora for Ttidora, nepotii Petrel lui Pojar dreptu
230 zloti tatard5ti, precum mai pre sus scrie, si sau
scris si credinta domnului Petru Vodd si a preaiubititor nostri fii Ilias si Stefan si boerii...
leat 7044 msta... 24.
Condica documente IX, 4, sub anno. Cf. doc. din 7098 Mart 10.
Surete XVIII 194, cAci la acesta e greglt cetita data.

www.dacoromanica.ro

99*
o incrAngatur5 :
Ion Macau (1537)

IatS

Mau
1

Sou, Dragog. Draghila, Teleaga, Dugca


73. 7084 April 1 (1576), regeste. Pentru Muncel.

Ispisoc de la Petru Vodd intaritor pe a treia parte

din 45-umatate 'de sat, partea de mijloc $i cu moard

cu a treia parte din porn le Muncelului, Muncelul rotund $i Muncelul lung, lui Roman lurasco drept 600
zloti tatara5ti."
Din perillpsisul de acte ale Plotunegtilor. Cf. Surete ms. III, 200.
74. 7085. Noembre 8 (1576). lagi. Petru Vod5 IntAregie man.
Moldavita satele MItegti gi Saracinegti pe Siret luate in tarle de Eremia portarul Sucevei supt Ion VodA cel Cumplit.
AlACTit0 6)K110 WAD flETOZ ROOGOAd. Irctimiz 3EMAH MUM

-1*

Adgclioit 311d4litItITO
HAMA'

6Z3019',

110410,

[11)14

KdOITUDII Er13tHEH

CI;

4110

HaCT11111

4TV4111

SCHill 11

11,1111

11CCHili

41111 NM

(Intl

$CAK1

tld11111111k1

ANCTOrt1
I

IIIHT,

11411111M,

110A(J/1

(11041AdOCK1141111

H CZ MA iiN

AIOAAOHNH,CK011.

RilaT1di1111.

BZCfAAI KTO

11011A01114 EIVAA

W81

Via

FAWIKE [CT

ittrIKRIIR

11(14iGli6dN,1411131,

Xpahl

CA1'0E1110111

kit 13/1A411,E UdW 611,E


11(1CH0ARAN11 /Rapid. CZ RE411KOE Map
TSpif. CS dltIOPKI 60/V411 WT 4110() PCHEA111. 11 }KLIAogadti Ilddl Rt./11110E
)1tdit0gO1l, clEK$4. cOE ri1NRNAIE 3d Aciatilf tiTo 11411dAli WT
glitt6arimin 60EBOA11, tld CHO 1411Tfilliti H Hd CfA0 lid CZI) 101 1111E11111
ti 0 Na GficricrA. II C13 h1/11111
8 GHAT.
LIT TO I TH CFACILif
411111111111Cd1111H/11 110044k ,1111TEINIH H CZI11141111:011. lid
011(11iT H Ch
1111CT

11

011/111110A1

11111id

110

Kwhrima TSman coy/mirk.


411

TdTd9CKI1X
i1P

aN pd 11011104, CDT

CIIl kT, K$11 IIA CT4<n A1011dCT11(1

Ath(1114Kd

)1,041id

6911AlliN

IIIICT`lip-

11W1CT13$ IRSAOPIE, 3d EAHd THCMIN II ARO CTA 3i14T11,


d TOTel 1121111

111111111111

rET41411.

/Unlit [OHIOAN, H

azwkn Er0 WT CTdd moucTrip,

Kel'Ad

IlEAdt1

11A)

1111A

6Z3ANA

1111411COM,

41111

H O11'Kd3dAH 1111AA 11(1,11 H.

fANFI HCHHCOK, 3d ,VddlliE 1410 11111d(111 WT 1 AE dll4pa 110HIOA11


1111

e(111-

TOTH MORE 111111

H110

BliNkfilUf 11X KFAHKOf ;104011$ CZ KfAliK010 itlarrilpie 4TO Nadi

.)K4110114AN

H /114111T4VICNAH.

C7. 60A1111 WT AR09 rCHABeHH, 11(AA

www.dacoromanica.ro

100
Ashi CZ HdW1141 111
HCICA I xOtli U tvGrkTex041, CZ II
'whom Attiamtd. fog CST 1141 npagoe wrivitiS
Aattlilf. a 4161 TdKWH U WT 114C AdAll I flOTIWZA11/1 11 ECAl61 CT`tH 410114CTI1p1-0 WT

!lam. Taat

11

TOTH

410AAOH1111,4

nivkApetifiiii MOB f

11411Ark Ai 11THI'111, 11 G%-

114 GHAT 11 CZ. MAHH11 8 Cllp'kT. K4E0 Ad

07.41111flilill

114C. A11 4t011aCTHp10 SptiK. H CZ RICE


11111SO
All/EE IIA 114,111.1, d xoTati T`liA1
I

dlIITEIII{11

0-597.41111E1111111.

11

,..X0X0A0.11,

11

11 WT

f CT

11 111008111fliS

(MOM
Ad

Ek1111E1111Ca11111141.

Fla GorkT, H CZ MAIM 8 etlivkT.

kV Hat=
cropou liocTav0m8 xorati, neKSAa 113 i G'1
Ild TO KT R'lipd 11.1111frO rCAlia BI.11.11 fIlliCa 11 114r0 1W nETp4

ECT WT ScHN
4

Herz! 11.

110f130AI.,. II Irkpd 1101-42

Wii11 A04 3fillAH.

ndwnX, [Arm Hand 1{03Ald AiScr8 AROp1111K4

FI'kpa 11,4114 GNASH I AROplIttga rOp

H af MA If

Biqa

fillAp0n11K4, Fl nand Pacoima ninINZAMIOEE XOTHIICKLilk. firkpdnatta FAUN, H Ildlld 111EZiSSAd r047,41 rioaKzaanoce I1
11,CISKIK.
114114

114114

1;07.113'k 11 111H4 KOH Aplk 11p7.14:ZAd6011f (1WA1411CKIIX. E.Loa 11411d

GAMMA% tiopTairk coyqaEcKaro. ['Aim nlria a84Si114

If naita Ez,11INZISZA4G013f IUpXEUCISIN, Eikpd ildlld gapTH


Ka flOCTM1111K4,.
R'kpd 114114 1;41(1111a CIVATdrli. 11104 114114 reWilai ltliCTrkp1111141.
irkpa palm EttlAlika 14.4111 1111114 a.kcia na114 IIFIKSAA CTOA1111K4. 11.1:(f4
nand ricopioy,ta KO41 FICa.
11 irkpa fmckK comp Ild 111 11X AIOAALHIC11);
1134114

Kfill11:111111

caT ArliTft
11311fpfT.

Ala41141111

110

11411111A1 all1HOTM, 1cTO fiSAET

rriimm

non WT IldIller0 poAd. 11411 flag HSA K0r0 GZ


rCflApZill chilli IldILIEH 3E,I1 All alcibiAaRcTrkii, TOT AGI1
11(1111Flyc.

11AU11 mar 1: U flOTEipMEAEllif . 4411 41111 1141 ALIA 11 01:Kvkrum. 3.1118/1if Al hl EC4IhI F141 Amt
H 110TEOZAVIA CT
ii10114CTH000 34 9T0 ECT III npaEof cornifiriS. ii 4441111 a lid LOA 111111
FIE110i18111EA

Kirknocm H 110T1307."KAEllie. T eN411.0y C11,11 1111111f illiCaHtl 11,11

LIE

11

ECMhI

wkottomt; ii no,uTeno.lig nowlip111i8 Il4ll8 101113 fo,mi


aorozisET$ nitcaTit ti tiaw8 IlfgaT 3413`k34T 11 KCEAIS 11CT1111110418
114111E418

A1iCT8 HaulEmoy. I !Hied& 3.1X4pfiN 110ZAZA`kfISA 8 tacox, HATO -1 -3111.


r11C11,4
HOf ROE. II.

Cu mila lui Dumnezeu lw Petru Voevod, domn

tarii Moldaviei ; instiintare facem cu aceasta carte a

noastra tuturor cui pre dansa vor cata sau cetindu-li-se


o vor auzi-o ; adica au venit inaintea noastra si Inaintea tuturor alor notri moldoveanesti boiari rugatorul
nostr u Hariton egumen si cu toti fratii, care petrec in
mandstirea Moldaviti, unde taste hramul Bunei vestirt

www.dacoromanica.ro

101 --a Prea sfintei steiplinei noastre de Dumnezeu nascoloare


-$1 pururea Fecioarei Mariia, cu mare marturie cu multi
boiari de la curtea domniei meale $i s'au jaluit cu mare
jaloba, zicand cum privilegille de daanie, ce le au avut

de la Alexandru \Todd pe satul Mitesti si pe sat pe


Seirticinesti ce-s la Siret, $i cu mori in Siret, care aceale sate mai sus scrise anume Mitestii $i Saracinestii
pe Siret si cu mori in Siret, le-a fost c'umparat Alexandru Vodd de la Marila cneaghinea Turcului sulger,
Ida Eremiei visternicului, pe calugdrie Evloghie drept
una mie $i doao sute zloti tatArasti. lar aceale direase

i le-au fost luat de Ia sfanta mandstire Eremia lost .


hatrnan, cand i-au fost luat aceale sate pe vremea lui
Ion Voevod $1 nu i le-a dat nici pana acmu. Si ne-a
aratat inaintea noastra un ispisbc de daanie de la Alexandru Voda. Deci noi vdzand a for mare jalobd cu
mare marturie, ce ne-au aratat $i au m-arturisit cu boiari

de Ia curtea domniei meale, inaintea noastra, asijdere

si poi cu ai nostri (boiari) cercat=am $i am aflat cu

'ale noastre suflete cum sant for direapte ocine $i daanii; iar not asijderea $i de la noi am dat $i am intarit
insine sfintei manastiri de la Moldavita ceale de mai
sus zise sate anume Mitestii $i Saracinestli pe Siret,
$i cu mori in Siret, ca sd fie $i. de la noi sfintei manastiri uric $1 cu tot venitul $i nerusuit niciodandoard
in veaci. lar hotarul acelor de mai sus scrise sate Mitestii $i Saracinestii, pe Siret, si cu mori in Siret, sa
fie despre toate laturile pe vechiul hotar, pe unde din
veac au umblat. lar la aceasta iaste credinta domniei
noastre mai sus scrisd Noi Iw Petru Voevod, $i credinta boiarilor nostri, credinta dumsale Cozma Murgu
vornic tarii de jos, credinta dmsale Bilde vornic tarii
de sus, credinta dumsale Andonie $i pan Gavril parcalabi de Hotin, credinta dmsale lane Si pan Steful par-calabi de Neamt, credit* dmsale Branza $i pan Con-drea parcalabi de Roman, credinta dumsale Slavila
portar Sucevei, credinta dmsale Bucium $i pan Catriarzan parcalabi de Mei, credinta dmsale Vartic poscredinta dmsale Casin spatar, credinta dmsle
www.dacoromanica.ro

102

Gheoghie visternic, credinta dumsale Balica ceasnic,


crcdinta dmsale Niculea stolnic, credinta dmsale Borciul comis, $i credinta tuturor boiarilor nostri moldovene$ti a marl $i a mici. lar dupa a noastra vista cine

domn Orli noastre d n copii nostri sau din al


nostru rod, sau pe oricare alalt Dumnezeu It va aleage
sa fie domn tarii noastre a Moldaviei, acela sa nu
strice a noastra daanie $i IntAriturA, ci sa le dea $i
sa IntAreascA, caci ca tn$ine le-am dat $i intarit sfintei
mAnastiri, pentru caci ii iaste ei dreapta ocina $i dava .fi

spre mai mare tarie $i puteare a tot ce s'a


scris mai sus poruncit-am la al nostru credincios $i
cinstit boiariu dmsale Ion Golae logofat sa scrie $i a
noastra peceate sa o leage de aceasta adevarata carte
anie. lar

a noastra.
A scris Zaharia Barladeanul in la$i la anul 7083,
luna Noembre 8.
Arhiva Leon Ghlca Dumbraveni. Pergament f. bine pgstrat, pecetea legatA cu enur roe.
t llAuilocTilo !oldie Ioi IIETp8 110f8om rocnomp small mori,a,iIg.CK01-1. Cap de bou, stea, soare, lung.
In dos nota : iLlonAAKFill,J. 11/10H4CTIlp. HA CEAO IlliHTELIIIH n Gxpztinunifiti, Flit OHM* -4.311E. NOM. N.

Lit C. Serafineetl 7085 Noem. 8 (1577) No. 4.


Petre Voevod din leat 7085 Noem. 8 p. Miteeti el SArgclnegti pe Siretiu.
VAzut A. Gurita.

75. 7085 Mal 9 (1577). Zapis prin care Luca Sava vinde co
110 zlotl pArtile sale din Roelori Cozmel din BArboef.

Zapis vechiu sarbesc talmacit de Ionita Stamate


in Iasi la anul 1816 Mart 30.
Eu Patrasco biv parcalab, iata au venit inainte
me Luca, feciorul Savii din Movileni $i $iau vandut
partea sa de sat din Ro$iori din al treile parte al cincea
parte $i cu tot venitul, pe aceia$i au vanduto Cozmei
din Barbosi drept 60 zloti, carele Cozma i-au platit

denainte_noasta; $i au fost Tama din Britcani $i HArco


vAtavul $i alti multi oameni. Si pentru aceasta iara$i

au venit Simion feciorul lui Balq; $i iar4i au vandut

www.dacoromanica.ro

103

una bucata dintracelas sat de la Prona pana in parte


a Isacestilor si cu patru pamanturi in Carina drept 50
zloti; pe care are sasi faca $i intarituri domnesti...
Academia Rom. ms 234, fila 12, cf. Surete ms. XLVI, 398.
76. 7085. Julie 9 (1577) lafi. Petru VodA Schiopul IntAregte
impArtala de tigani Intre Simion PopAscul gl Lupul.

t liET112.
W;1<

OH HIC)H

110117.

II AVIIMILI

tionvomovn.

II

cumin

WT 11X

tt ricvkA

g0/111.

rhumi

CF1h rdRpIM

CHh ildCTdad

HOCTEilillIK.

,A011(1011

GOA`kpli,

11/1111HAIII

HOCTEAFIFIK.

EldE{111H1

CASM

riorimoydt

..'KE1111

LEETHit

HE1103KMAE1111.

111101411

dt111-

Pd3Aliel11tIII 1410/11E:KA0 CORO10 mon ripaaiti xononip


ihtietismt Parkv,t I H ;CEIld fro !Loam. II ClIk IIK 014101Wil,.
li

11r11cr H ASFH4

AOCTLI/10C

11111111

KHECL11111 TH3K

11011C11/10Rd1111.

toratiti.

R:E.110 MAUI 1;0 ICHA(/`6 3EMnH 410,1AdOCKOH.

110E130Ad

IIIIIIIA011Id Ilil`kA

137.

AIR7IKA,

Er.

gdur A81115/1 CH11111111

ithoium.

icaptia.

11

IIdK

11

T111

A'k'rIl.

IF

CIlh HdCTdCIII. 111114,

HOCTEIIIIHK.

Kdioid H TIOK Ti111 AT11. J HZ Harr


C1111.1C011
lionv,moyit 1H111111111 TIIiK 110CTEdIIHK I Mk rdrit/11r1. 110
HUMP& AOCT41110C PdASA
iKEild (1`. IldllaCKd. 11 CHI& 11X Ottalicim.
/1111
11110
[MARIO f H' 11N1110E paA,..vkafilIe H Ildr0A1110 tHENCAS
11

'rand

Er

II

11

1111411H. d 1111

T31:03C,1,EPE 11 W I'

T0i'II R1:110EHEtIlini XOAJilf


11f;100Y,11H111.

Milli

11.1C

AVM"' it.

XEr hvii

KOER0Ad

-1.3111. 10A

11

flelf

r21C.

11,

11

H0TEWZA111111 ECMkI HM.

11,11PLI1111. IMO Ad Err Hsu H WT

it

notigibtiE 4TO 11.1111/111

riE tipaT

HAM

A1EFIHK.

Er

1431`116

iionzocva.

VH I1i1Vf123

1100T0iK IIII Ad

C 11E

TECTK

$41111111dETI&.

HdC

rgwv-

Komi (CO
1111C

8 or

PCIIAHZ' Kd3dA.

f017LE REA AorozisiT ram 11 DMA&

AS,Hirrpr IlmcKogily mum,

Petru Voevod, cu mila lui Dumnezeu domn

tariff

Moldaviei ; adica au venit inaintea noastra si inaintea

a for nostri bolarl, ale noastre slugi Simion Popascul


fost postelnic, fiiul lui Gavril Popascul, si Lupul fost
iarasi postelnic, fiiul Nastasiei, fameaia lui Gavril Popascul, dintru a for vreare de nitneni siliti nici asupriti
nici invaluiti $i au 1mpartit intre dansii ai for drepti robi
tigani pe numea Radul gi fameaia lui Parasca $i fiul for
Simion; si ;gnat $i fameaia lui Mariica, siCarcea si iarasi

www.dacoromanica.ro

104

trei copii; si s'au cuvenit in partea Lupului fost postelnic,


liul Nastasiei, Ignat si fameia lui Mariica si Carcea si
iarAsi trei copii; lui Simion Popascul fost iarasi postelnic
s'a cuvenit Radul st fAmeia lui Parasca si fiiul lor Simion.

Deci noi vAzand a for direapta impartala si impAciuire


intre ei; iar noi asijderele si de Ia noi am dat $i am in
tarit insine for cei de mai sus zisi robi tigani, ca s le
fie for $i de Ia noi neruseiti ; tar privilegiile ce le-au am`
le-au fost pierdut socrul lui Gheorghe. fratele Lupului
4.1

setrzintenie

lui Sitnion Poptiscul, cdnd au ars Ion

Voevod lash. Di-ept aceaia altul sA nu se ameastece.

Scris in Iasi la anul 7085. Julie 9.


Domnul a zis, Golde marele logofAt a invatat si a
iscAlit.

Dumitru Ganwovici

a scris

Original hdrtie ; acta C. Crupenschl Iasi. cf. Surete ms. XIV,


489. Pecete In ceard aplicatd, edzutd.
Arderea lafilor de Ion Vodd. De acest fapt vorbeste cronicarul

Ureche. Ion Potcoavd Crept', zis de domnie Ion Vodd, a scos din
scaun pe Petru Vodd Schiopul in 7085 Noembre 23 (1576). $1 zice
,cronica ; to al patrule an al domniel lui Petru Vodd, in anul 7085,
an Ivan ce-I ziceau sl Potcoavd... si dupd poticala lul Petre Vodd
contra Cazacilor, oa,stea Jul Petru Vodd a dat dosul sl izbanda a
rdmas la Cazaci. Deci au mers Cazacii la laFi de au apucat scaunul
Potcoavd Noembre 23." (Let 1' 231).
D3cumentul nostru rectified spusele cronicarului, care zice cd
Petru Void dupd alungarea lui Ion Vodd. Potcoavd zis sl Cretul a

venit in Iasi sl s'a asezat al dollea rand in scaun la lanuarie 70E6


(Let 12 232). Faptul el Ia 9 lune 7085 cld acest document din Iasi,
I

aratA cd rdzboaele cu Ion Cretul.Voda au fost mai sumare si domnul


01-a recdpatat scaunul mai de vreme.
Neamul Popascu. 1spisocul nostru ne cla cateva lamuriri
despre neamul Popdscul, in Arhondologia jdrii din sect. XVI -a. Priam]
Popdscul amintit In drcumente e paharnicul Jul Petru Vodd Raref cu
incepere de la 1530, urmand In boerie lui .Felea ceafrac.
Despre acest Popdscul ceasnic avem urmAtoarele stirs: 7038
(Gh. Coriolan P. Rarer 17); 7039 (Surete I, 101. Radu Roseti,
.13ohotin" 47); 7040 (Surete I. 130) ; 7041 (Surete IX, 23, XVII 2);
Uricar XVIII 185 (arhiva, Iasi. II 177); isplsoace 1 1, 60) (N. lorga
Doc. V, 212, 388). 7043 (arh. ist. -I, 1. 83 Ispisoace I, 1, 162) 7044
(Vick. Homor, 95) 7045 (11ricar XVII, 194); Surete XVIII, 192; ms.
XXI, 134).
Stefan V_ odd Ldeustd i1 rdclie,d la rangul de parcalab de Hotin
in 7047, 7048,-7049 (Surete XVIII, 198, 287 ; I, 237) 7042, Cu revenirea

in scaun de a doua ail a lul Petra Vodd Rarer, Popdscul e scos din

www.dacoromanica.ro

105

toerie, si neamul sau decade. E greu a spume din ce sat s5 fl fort


acest PopAscul, rAicat In boerle Intre 1530-1540. II cred a ff din
Urechesti, despre care vorbesc pe larg actele Cotofanestifor (vezi
Ispisoace si Zapise In indite supt nume). El isi impartla mosia Urechestil cu alti 3 frail si cumnati al sal, cacl mosia utnbla pe 4 IAScantee, Pata, Mircea Si Popascul (lap. IV, 2, 154).
Un urmas-nepot a primului ceasnic
e comisul Popascul din
7087 April 26, supt Petru VodA Schiopul (Surete 11 34). Daca !I luam
pe acesta ca Vasile PopAscul al actulul din 7129 Mart 28 (Ispisoace
I, 2, 138), ar esi acesta urmasi cu aceastA iocrangaturA :
PopAscul din Urechestl catra 1500'
trOn! :

PopAscul paharnic intre 1530-1540


Gavril Popascul cAtrA 1560

= Nastasia

Vas. Popascul coatis cAtrA 1579 (eel batran), Stmion post., Lupul post.
catra 1620
lftlme Popescul, Vasile Popescul din Munci, Ion Popescu zis Cojocarul
(din Urechesti)

Sanda,

ionasco, Varvara, fats


.Zaharla

PAtrascu =Tofan

catra 1660
Gaftona,* Tudosia, Maria

Vasilca, Ion
T. Entnariu
77.

catta 1700

7086 Mart 14 (1578) regeste. Pentru Otesti.

Ispisoc de la domnul Patru Voevod, si care arata


a David si sora Iui Neaga, nepotii lui Ivan, si stranepotii Iui Stratomir Si neamuriie for Trifan si fratii lui
loan si Ignat si surotile lor Mariica si Frasina, feciorii
lui Stan, si suroriie for Ghinda si fratii for Macsin si
lchim si stranepotii for Ciurlan si Ceucan si Merlan fii
lui Costin, si nepolii, fii Nastasai surorii Jul Costin, au
vandut lui Bucium vornic din a patra parte de sat

.0te0ii, a rasa parte."

Din cartea de judecata din 1812 Mart 15. Acta Gh. Strat.
78. 7086. Iunie 20 (1578) IaV. Petru VodA inthreste lui Ifrim
si flatilor sal satul Garbestl si 2 morl In *acovat si pe Veja.
t. 1116To6 EOEE0r1,41 EX1.1.10 41,ICT110 PC11,1417. 3f,11/111 411MAMECI:011.

W)K 11011A01116

IltVkA

IMAM

Ft

1:1Ykrl,

tiAlltH

4111

www.dacoromanica.ro

01l1'AAA1,11,111111

106
HdWII

EO/Pkillf.

CASPII

Er0 T8A0(14 Ii con, elf


if miw i i H GAR& oval CNBE IIIIKOtlf

e4SOEM H CECTVI

Gairrap N Gopa u TOGIA`k

xanortaati HAM CZ BEM111010


H CZ
If

>K441011011

11

III'

El/F

RIlt

H CZ REAliK010 atapToilio.

11 WT 1,130(1

CJ KOMIIMIN ME31.161-411111,

KVIICE11010 4TO

PC11,AgAiH.

WTEII, HX, . IIIIKodp2E

11,114,1

pEKS411
411NI17,17,

CE/10
ITZKELI 1 IM 1114KOREII,d,
WT CT4(4110 GTE/ISellla ROE130,1,1 IM
H CZ dirkCTORE W7' 4141111. 01( 1114KORf11,d. 4TO WhIV KS1101{ i HIE
1.111K040X. W111111;& COT f1411,1 11111048 11tIra. 3d AEM CTO
COT 1.1,%r 11)c.
II neTAEAT 344T T4rdlICKI1X. H TICK Ap8r oypee 4TO 11/114/1
I

IIAKII WII,V

1111KONIN,

/11(

WT CTLINII`O

01111

GTE/ISM-IA

110ER0,,1.

rAp
oynaAarr W OVCT.if I RE,Vd. OV UP OHEIIA. riatte II:0 GII/10 fdlOr
Wd114 WIM 3d CTO ,1,64,4,EAT 3iIdT I TdTtIOCKFIX.
KbIidEHlf. CU
ROTA() T'LII AR'k 4I'kCT'Eq 3d 11411 fl. 114 W4KORE11,. II TOTd IId
CIIK4
ItIO oy
naAaer w011c9 ii 13 OKA oy 1114KORE1.4 WT oycroe
lea

Aea arkerkK COT 414111111 oy W4KORW,V. N EA114

IIdCNIc

11

IIKK4 rccrk. A TOTH L11111111 11C4IIIIIIK 11(111

guff irarkea tix dummied

CIIZ mivpata BlIVK HIIK04px WHII4X. KOMI I-101148411A C' 1,11t1111


t1,13 npierree Ao MC KOMI 111140
Wd II 130ERO1,LI Td,110. N 01/31113dArk
I

KZ MOO Aoaty [lime Toro A" eLlr$Eeit(eatv)

oy MC. Tam leAvcie


T4IICT(1V

C% eAtea

I1

TV(/ECKdd.

II CZ Tf/11,d,ErkT

II WECT

3,1(11'

34 AldpTOVIE 4TO 011 HI 11,114411 WT 1034114


oyoeaxon fro 3d IIEM (141111 G11411 HEIIOCT4RAEIIII. 'MUM

TdTdOCKIIX N I1C1111COK
ROE40,1,1

,1111

IM'k,11`k 60ZEZI111,Z H Gild I TIM fro CHORE G01/11 If 114HT41111. HZ TOT


110111CWK.

WT [weld

110fROAT.

WEIATOKOA1 CZ fld 1111141

11

AtlX0411.

AIN

II CZ II WI141

AW,M111

con,kpn,

NCK4X041,

TIOK AdAOX041 NM H oyTepw

Ad ECT HAI WT H4C II CZ RZCE,I1 A01(0,4,0,11. Sci1

K4K0

tittl3 HO 'AK REIWEIHCMINK CEAdX. I d


C+,11 WTI111114 H AA111111d. 1.1 WT

G11

AE(1}Edel H. npo

1110

ECT HZ

apx. W111111,11.
dAE ecmG%Ifil" N CpdTita Er0 CHORE G0211. II GdtI'cl(IV.
4111 AdR44
11111,1I

VCII

11111.0

W dCF11111.

T44,11

13111110E4EHHX.

II NN ,d,4

HE

OV,1111WJET

1101,1,

C141

/MC j TOM 1141111141.

1111C V MC &ITO --I3113. 1011 K

rcnAuz Pfq.
REA nor. V4. tf liCK4.1.

1- AVKA.

Petra Voevod, cu mila lui Dumnezeu domn (kit


Moldaviei, adica a venit inaintea noastra $i inaintea a
for nostrt moldoveneasti boiari, ale noastre slugi Efrem
www.dacoromanica.ro

107

sora lui Tudora si fratii sal Baitar si Sora si Toade


si Jurj $i Sava, toti ficiorii lui Nicoard. Onita, $i s'au
jaluit noao cu mare jalobd $i cu mare mArturie si cu
megiasi de prin prejur $i cu boiari de Ia Curtea dompi

niei meale, zicand cum privilegiile de cumparAturd, ce


le-a avut tatAl for Nicoard Onita de la batranul Stefan
Voevod pe satul Garbestii la Sacovat, si cu locuri de
moard in Sacovat, ce i-au fost de cumpAraturd tatAlui
lor Nicoard Onita de Ia pan Mirciu Liga drept 250 zloti

tatarasti, si iarasi alt uric ce l'a avut tot tatal for Nicoard Onita de Ia batranul Stefan Voevod, pe doao
locuri de moard in Sacovat si o prisaca, unde cade in
gura Vejii in $acovAt, iarasi ce i-a fost lut cum Ord_
turd de la Pasco ()and drept 120 zloti tatArasti, si
hotarul celor doud locuri de moard in $acovat si cea
prisaca ce cade in gura Vejii in Sacovat, din gura
Vejii in sus; iar cele de mai sus privilegii le-a pierdut
for Andrelca, fiul Jurjei, 1 epot lui Nicoard Onita,

cdnd

i s'a intamplat o data sa

vina la laA cand a fost loan


Vodd acolo,$i i s'au luat in la,si, cad ducandu-se spre

pierdut cu o traista tursi cu 36 zloti tateirdsti. lar ispisocul de marturie


ce ei l'au avut de la loan Voevod noi i l'am rumpt,
pentru aceia, cad ei n'au fost pusi pe cealaltA semintenie a lui Barbanta $i fratii sal, fecioril Sorei si a lui
Baitar cu acel ispisoc de la loan Voevod, Noi si cu ai

casa sa cam bdut le-a fost


ceased

nostri boiari cercat-am si am aflat cu ale noastre suflete, deci am dat sl am intarit ca sa le fie lor de la
noi si cu tote yen' turile, toate deplin cele de mai sus
scrise sate, cum sa be stapaneascA, cAci ca le iaste
tuturor dna si mo$ie gi sunt nenoti toti lui Nicoard
Onita ; iar BarbAnta si cu fratii sal, feciorii Sorei si a
lui Baitar, ei sa dea 800 aspri celor de mai sus zisi,
si altul sa nu se ameastece inaintea acestei carti a
noastre.

Domnul a zis. Scris in Iasi la anul 7086 lunie 20.


--:- Luca
vel logofAt a invdtat Si a iscalit

11Artie. Pecetea in ceara nista apItcatA supt !Artie romboidal..


Comunicat nouA de avocatul Mavrodio. Cf. Surete ma. XXXV. 82.

www.dacoromanica.ro

108
Asupra acestui Isplsoc avem un suret al marelui Evloghle, pe care 11
dAm alci sore a sti felul cum traducea acest mare dascAt in slavonie
(Surete ms. XXXV, 425):

Suret de fa Petru Vvd, teat 7086 lulie 30 (sic).

Au venit inaintea noastra $i inaintea boerilor nostri


Moldovenesti Efrim si sora lui Tudora, $i fratii ei Baitar
$i Sora Si Toader $i Giurge $i Sava, toti nepoti lui
Nicoar Unit $1 sau jaluit not cu marl jaloba $i cu mare
marturie, de la megiasii di pi imprekur pi cu boiarii
din curte domnii meale, zicandu Ca aceaste direase de

cumparatura ce au avut tatul for Nicoar Unit de la

batranul Stefan Vodd pre satul Garbestii pe Sacovcit


cu loc de moara in Sacovat, eau .fostu cumparatura
tatalui for Necoar Unit de la Mirciu Liga drept 250
zloti tarardsti $i alt uric ce au avut tatul for Nicoara
Onit de la batranul Stefan Voda pentru doat locuri de
moara in $acOvat, $i cu loc de prisacd, unde code in
gura Vejii la ;Sacovdt, de la gura Vejii in sus, care
aceale scrisori si dresuri beau pierdut Andreica feeorul
Giurgii, nepot lui Necoar Unit, cand sau teimplat de au
venit la E.F in zilele lui loan Voda si sau imbdtat la

Es; deci margandu el la casa lui leau pierdut cu o

lraista lurceasca ,si cu 36 zloti tatareigi 'si ispisocul de


marturie Jau avut ei de la loan Voda not lam rumptu
pre dansul, de .vreame caci nau fost pus pe alte neamuri, pre Barbanta $i pe fratii lui, feciorii Sorii $i
Baitar, intracel ispisoc de la Ion Vodd. Pentru aceaia
not $i cu al nostri boiari am ctrcat $i am aflat cu su-fletele noastre si am dat $i am Intarit ca sa, fie for $i
-Cu tot venitul toti in tocmaia aeaia, ce scrie mai sue,

ca sa tie cu dreptul toti ocina $1 mosie de vreme ca


sant toti nepoti lui Necoar Unit. tar Barbanta $i cu
fratii lui, feciori Sorii $1 Baitar; ca sa alba a da 800
aspri celor zisi mai sus. $1 altul sa nu se amestece
peste carte noastrd.
Sau talcuit in scoala sloveneasca de Evloghie
dascal.

In dos: Isplsoc de la PAtru VodA pentru neste sarcini ce sau

pierdut ". Cf.

www.dacoromanica.ro

-109-7O . 7086 lunie 23 (1578) Iasi. Petru Von scrie carte la Andreica vatag in pricina datoriel de 800 aspri a lui 13ArbAnta pentru.

GArbesti.

Cat331i

CI: '1"firdr111

adfili

iiittiE iS fliimlEilKa.

H AOSNillHei

H CZ HpaTH
A97,;ItaT11.

El'O

11.11

34

C7,

EAII0

34 WC,1111 COT

3E,1011 ,IlorlA4GCK011,

Tli 3IlaTH
li HETA HaTd3{11 li

137,Tdr. Adfdlo

iIIIMIEHKA
Epz&Ztitive,

IMAM

110.1,A

ralrIph

illACTII0

HOEHOAd. G1010

IIIET11%
11111111,11

CHT111111Y

4C111111, WOG

II

ipt
11011

C7, LOATH WO CZ WHIM.

WT 1'0%11E11111

1110

Wlill.

11,11

GNirrit ero I it
aGII Add!! TOT WC,1111

1127.r.v.titke

Ii

Iwittot, II ENITI1 El. 11.11111 C.k HAWAII ICa1C0


COT, acnoli,
XplIcT0110, ilvoTog MKO 83011111 CIL:oy po;KAEcTRo
ALICT Haiti. d TV CZ HOTAll
G0,111
EvrkeT oy Toro kHz I A W1111
drsii Mall TOTH 11111A311 GE3 pfitt. aitlOril. a A0 Tor AII% AGIt
I

,1,11%;1;adli

WTIIHIIV

c%strrtt wTliiimr,
EilT0 1-311.3.

1011

Ec,111. GVAVT AaTII

li Hal:

IIE

V111111.

i111111;311.

rcilAir4 pita.

EVAVT

cOlItt

DIIC V MC-

KC,

6E4 AVI' V4,

Topwie

Petru Voevod cu mila lui Dumnezeu Domn tart


Moldaviei, scrim slugii noastre Andreicai vatag, dmu-ti de tire cum s'au prat inaintea noastra Andreica
$i Petru vataji $i pop Alexa $i sou lui cu Barbanta
$i cu fratii sat, cu Onit $i cu fratii sAi pentru una ocina din Garbesti, ce ei o tin peniru 800 aspri. Astfel
Barbanta $i fratii sal $i lonita $i fratii sal, ei s'au a-

parat cum au dat acei 800 aspri la Nasterea Dom-

nului, drept aceia cum vei vedea aceasta carte a noas-

tra, iar to sa 16 arati and va fi la acea zi, iar ei sa


dea acei bani fara multa vorba ; iar de la area zi ei
sa-$i stapaneascA ocina, iar dad. vor fi dat ban', ei
i$i vor lua ocina, $i altfel sA nu faci.
Scris in Iasi la anul 7086 lunie 23.
Domnul a zis. Marele logofat a invatat.

-+Tiron.

Original hartie. Pecetea cu exerga: alacTito 1331H0 1w


rcH,30% :OMAN MOMMICK011
in dos nota : carte gospod pesArbie dai AndreicAl, de va da BArbAntA cu fratii lui sl cu Oalta,
900 aspri sA lipsascA din ocink". Cf. Surete ms. XXXV. 75.
ROERO,S,A.

www.dacoromanica.ro

110
7086 lunie 29 (1578) iafi. Petru VodA intAre0e urmallor

80.

1u1 Nicoara Onit stApAntre pe moVie GA.rbe0, Tungujel, eland cAtig

de causa gl lui BarbAnta cu ai sli ca coreze0.


HEITZ 110660,1,A,
FIcI1HA0111.1

W414

130A`kill1$

11411114

MACTIE10 PC11,1,0%

671iI10

licrkA

NAAIH I

1413TH

TOdArk

ii rirkA

4IWAAdliCKH4111

11411111.11 11

Narlid

II

AIWAAdHCKOH.

3E41411

H (1/1134

CECTpd

FIX

A'kTH IIIIK041) 2& WHI111,Z, H 114`kiliEFIHKORE ii 6214 imm H


GONI.
cEcTild in z. II SdliTail. SCH CHHORE HIIKOAVic C3H1ILI" H.
r1 "k'i4/111C4i
CZC
6(1'6E7,11E1,X,
II CZ Lipag IIAM fro,
t1ATH CHREA1
Goim parCi cmo rp%ccii 11 H CEA T8111.8 111. Fl CZ 41411H H EAFId
Ts,1,004
I

EVKaT 3E41410, WT KZ,CK0E1(111,

WTII%

1104010111d

AVAIIITOV

WI'

WIIII

1111E

110/101311114 WT 110/VkH4 41011aCTIirk

()Vildli,

47K ECT

pE11011

AlICT I WT 1111X.

WTAIETA

HE

11.11

.E434(111

CVT

11(3.1iA

11.141 1,

ANC

Ar4t1H
EII40 non

114.

0811LIFli

AOCiirfIVA Mc CZ,

WHIZ

AIKOK

A1111

CTa

TaTailCKHX, H
A4 iT11

Gp4T114111

11C1111

COK WT

1111103,

II

Arkroppia.

11

NAI HAMM,

CVT 1141
411V CArtIll

ECT WTFIHHa,

11

Cli$1111.111

G0011

LIETitt1

wswkTo 1

I FIZAA 11/11 9"liK

8(11111,

E,_1,1111

WT111111a.

C01111

TOPAH

HEXOTrk(111

11

Ad8.1T11

KOEKOrki,
CZ

111i0

A111

14414111411$

IAIKO}K H TI1.11, H Ad 1 40K041

1141

C41

11,.Z

1111Iiii311

11

HQ

flOCT413 11TH, V TOT


CZ,

11

CEA4X,

E.11t3

GOZCZ11 I

T4)1{ 01111 HEXVT`k.111

Korti

mriti

fib

41

WTHHIld,

COCH

11c1111114111

rzo,v1ipti

Awamti. 471i ECT Hill WTorrap%Afixom litIKO r1,t1


11

IMC`kitl paguo HZ 1"kN. max, H M


1111
Ad C
W 4CIV,111, IICZ KUM AOXOAOhl,
ECT

IIE

KZ T`liV li11111(A4 EHAIIX CEilaX, a iloy KOAH


pill' nETpa 110FROAI a Ilona Avmirrov WT

flOTOAC A Ell 3.1f1AAT11/111.

licruxom

WTIIH114.

THAI,

111110)1i

HMCO

11.11

XOTrkill1 CVCT111311TH

IIE

3.14T

H xhAtimiS.

WTHII1IS

1141

KVIlfAill0 WT 110114

11,11,

11.11 A'k'A IIHKOApx %H1111,2&.

1i ECT

'(leViiillEtIHKO)KE, KKK ll'kCTI&I

61140

11141110117i1AV, .,41TO

mom 13111110111E11111c.

'TaAi

11

1141

171

11.11.1101'

IIE

1141 EiNITIITH

4111111aET.

1161 V AIC NATO .-1.3113 IOU KB.

4. Avicog

rCnAli% vEq.
QfA

,10r, Vil.

Petru Voevod cu miia lui Dumnezeu Domn tarn

Moldaviei ; adica au venit inaintea noastra si Inaintea

a for nostri moldovenesti boiari ale noastreslugi Toader


si Jurja si Sava si sora for Tudora feciorii lui Nicoara
Onita si. seminteniile lor Efrim si Sora sora for si
totii fii lui Nicoara OnitA, si s'au pArat cu

www.dacoromanica.ro

Ill
.13ArbAnta $i Cu fratii sdi, copii fiului Sorei pentru satul
Garbeeii ri satul Tungujei st cu moara $1 cu o bucata

de pamant din Cdscoesti $i jumatate din poiana ma-

nastfrii, jumatate despre Sacovat, ce le-a fost for cumpa-

ratuta de la popa Dumitru din Suceava ; zicand cum


be iaste for ocina $i movie ca $i celorlalti de mai sus
scri$1, $i le iaste for mo$ Nicoard Onita ca st lor. A st-

tet ei Inca au aruncat cartea de la dan$ii, curnca nu


be sunt semintenie nici nu le iaste for ocina $i movie.
lar ei singuri au aratat inaintea noastra cum be sunt
for semintenie $i be iaste ocina $i movie ca $i lor In
cele de mai sus zise sate. lar and apoi a fost in zilele batranului Petru Voevod, iara popa Dumitru din
Suceava i-au rapus pre ei cu un uric $i le-au fost luat
for ceale sate. Et atunci n'au vrut sd be ramde lor ocina, ci le-a dat 240 zloti tatarasti $i au scumpArat
singuri ocina, iara Barbanta $1 cu fratii sai, copii Sorei,
n'au vrut atunci sd iea bani la aceasta nici s pla-

-teased; astfel ei n'au vrut sd-i pue in ceal ispisoc de


la Patru Voevod. Deci nob vazand $i cu ai nostri boiari cercat-am $i am aflat cu sufletele noastre cum be
baste lor ocina Si movie ca $1 acestuia, $i le-am dat
$i le-am intarit cum s be fie tuturor deopotriva In
ceale sale, $i sd alba a be intoarce 800 aspri, $i cu
toate veniturile, $i altul s nu se ameastece.
Domnul .a zis. Scris in laj la anul 7086 lunie 29.
vel logofat a InvAtat,

Lucaci.

Original !Artie. Acta avocet Mavrodi; Cf. Surete ms. XXXV,


57. Daspre NicoarA Onita avem suretul ispisocului lui Stefan cel Mare

din 6991 Aug. 14 (1483), pubilcat mai sus (Surete XVIII pg. 78),
unde am dat 1 o incrAnaturd de urma$ al lui NicoarA Out)).

81. 7086 Mlle 12 (1578) Tani. Petru VocIA intAreste diacului


Stefan cumpArAturlie fAcute in ZA volani jumatatea din sus
cu
780 zloti de la strAnepotil Marine'.

Petru Voevod cu mila lui Dumnezeu Domn Ord

Moldaviei ; iata au venit inaintea noastra Ursu $i sora


dui Odochia $1 Chelsiia, feciorii Salomiei, nepoti lui

www.dacoromanica.ro

112

Florea, stranepoti Marenii, de a for buna voe de nimesiliti nici asupriti si an vandut a lor direapta ocina i
movie din direase de impartala ce au avut strabuna
for Marina de la tinarul Stefan Voevd din giumatate
de sat de Zavoiani din partea de sus giumcitate $i cu

aceaia au vandut-o slugii noastre tui Stefan


diiacul pentru 200 zloti tatarasti. 51 au statut sluga
noastra Stefan diacul si au platit deplin acei 200 zloti
moara

inaintea noastra si inaintea boiarilor nostri.


Si iarasi au venit inaintea noastra Gorghi i fratele
sau Toader si surorile for Nastasia i Voica i Anusca,
feciorii Costei, nepoti lui Micota, stranepoli tij Marind,.

de a for buna voe si au vandut a for direapta ocina


pi' m )sie din acelas de mai sus scris sat si uric din
giumatate de sat din Zavoiani din partea cea din susgiumatate a treia parte, aceaiasi au vandut-o iarasi
slugii noastre lui Stefan diiac pentru 340 zloti tatarasti si au statut sluga noastra. Stefan diacul si an
platit toti deplin acei 340 zloti inaintea noastra si inaintea boiarilor noWi.
51 iarasi au venit inaintea noastra Crastina fata lui
Sacota, nepoata tij Marinei, de a ei buna voe de nimeni silita si an vandut a ei dreapta ocina si movie
tot din acea de mai sus scrisa giumatate de sat si
uric din giumatate de sat a doua parte ; aceia an vandut iarasi slugii noastre lui Stefan diacul drept 240 zloti
tatarasti ; si an statut sluga noastra Stefan diacul si
au platit toti deplin acei mai sus scrisi 240 zloti tatarasti inaintea noastra si inaintea boiarilor nostri. Deci
sa be fie lor Intaritura de la not cu tot venitul. Scris
in Esi la anul 708b lull 12.
Domnul a zis. Marele logofat a Invatat.
Pecetea domneasca desprinsa

Talmacit de pe cel sarbesc de loan Vladovict-

paharnic.

Cf. Surete ms. XLII, 14 b.


tAtii in Zdvoiant:

lata mersul proprie

www.dacoromanica.ro

113
% din sus MArina 1520

Fiorea,

MicotA,

Salomia,

Costea,

Sacota

CrAstina

m din jos

cai

g -6
.

'

_
co

...
4:,

cc,1

.=

> z 1 0

vinde

nevAndutA

cd,.

Ursu, Odokia,

Chelsia %rand cu
200 ziotl

rd

M din X de sus

a)

2 partt

P.

cu 240 zloti

E.

vand cu 340 z oti

17.

Stefan diacul, care


cumparA cu 780 zloti
82.

Bistrita.

7086 August 9 (1578). Pe un Tetraevanghel, scris in man.

t chill

TET9011HAFIrEA

czrgopn

11

CDK064

[1011

PAHrt1 WT

HQ/HEN H MFINUKI1H11,4 CHOI VHAOKIIA I m EXAIT 1141 R'k4N/1 11/141/NT

H EXAET

ChIWEI

HM HeICIAHE

11

ViCAIT 11111(10AAH.

dull. KTO T10-

HSCHT C/A IVO I MTH GE3 11011E/Vkal HAL ti CH011/14 poA. HAH HNO
HAEME I KIK Ad EXAFT 11i10KAAT WT 114 11 WT EC`IX CT1111c. VA5
NE npomn 121 11X, NETET 13% HEAL H MAHTE 64 34 FIX I AWE Kofro
ECT4 MTHOpHA. HATO 1.311S I AIC11,4 dElICT ,OT Ann. 1111H ANN IIET(14
ROMA& H 111111 41HTp0110/111T Kllp dlideTACIE GV44KCItc11'0 I rpaA.

H npn irSinewk AfwAyocif nnurputuricaro Mona I crnp.


GZH Trrpownh Illird tutor rAtuunn. CTUISdll 110111t FAHrel.

Acest Tetraevanghel l'a facut $i ferecat popa Gliga


din Piatra $i cu sotul sau Evdochia, sa le fie for veze'nica pomenire $1 sa fie $i fiului for Vasilie $i s nu
se vanza ; iara tine s'ar ispiti sa-1 vanza fara voea

for $1 a copilului for, sau alt neam s fie procleat de


Dumnezeu; $i de toti sfintii, nisi sa-1 vanza, ci sa se
_citeasca pre dansul $i sa rugati pre Dumnezeu pentru
sufletele lor, care l'au fost facut la anul 7086 luna
August 9:zile; in zilele lui Petru Voevod, pi in zilele
Mitropolitului Anastasie al cetatei Sucevei, $1 in zilele
egumenului Teodosie al manastirei Bistritei.
Acest Tetraevanghel l'a scris mult gresitul Stefan
popei Gligai.

www.dacoromanica.ro

114

--

Duna un decaic facut de par. Ion Antonovici, azl Episcopul Iacob

at Husllor, care l'a publicat in a sa lucrare Manastirea Florestil


Bucuresti 1916 pg. 106 cu inlaturarea ultimului rand, care spune ca
l'a scris Stefan pentru popa Gliga din Piatra'. Cf. Surete ms. XLIV
937. Tetraevanghelul a fost scris in mantstirea Bistritel, de catra
calugarui Stefan, cad numal asa ne explicam de ce s'a pus si egumenul Bistritei Teodosie.

7087 Oct. 6 (1578), regeste. Pentru testi.

83.

Ispisoc de la domnul Patru Voevod ca Dumitru

ficiorul lui Stanila au vandut lui Bucium vornic toata

partea din OteVi care este cuprinsa

ei

la ispisocul lui

lancu Voda.
pupa carte de judecata din 1822 Mart 15). Acta Oh. Strat.
84. 7087 April 5 (1579) last, regeste. Pentru Strambli, pe Cracau.

Petru Voda intarete vAnzarea ce Marica fata lui

Draghici visternicul, nepoata lui Starcea, stranepoata


lui Drago$, rastranepoata lui Dragomir, pe ispisoacele ce
le-a avut de la hie ei Stefan, rastrAmopil for Dragomir,

*i dirt dires ce l'a avut Drago$ de la Stefan Voda cel


batran, ce o face in mWa Strambii pe Cracau-lui Ilea
jitnicer cu 1000 zloti tatara0.
Acta dna Antoniu, Platra. Cf: Surete ms. XLVI, 18.

*85 7087 April 8 (1579) laFi. Petru VodA intareste Lucai sI


sottel sale Dragalina cumparaturile fAcute la Pungestl de la Irina Garchi cu 100 zloti.
initcTito mtsito law I1ETp& ROEHOAA roimm 3EMnu AIWAAdg114WHM. RZCAM KTO 114
NAN tiTorm Er0 8CM-111114T. ONCE 11014A0Wd nprk,t,

KOH. 3116MENIITO

11111111M

HEM az:3pin'
HAM14 N nirkA orcHitivi

fl'O Aprziuma
AMIE.

HA

WT 11c1C111a

11411111/1114

SMANTE 11QC

C13011K
14

HCCIIM AliCToM

11(1411vE

CZ CaAOHE

11

HOa()H. crtSra HAIL Akel H ?HERA


11110CHTE UFA COT 11QC

WTHIVIS

HIE HQ EAHO iwkrro


n8totcaptim N4 noToKa

1311fafillE

g XOTd9 CEA0

tiorrEwm-

W11(111W0gd. WT Alit; lIpzuHRS AO 111114)(0A14111E. 1110 TOE B1111111


CA111101.

1114-

AACTO WT IhiCHISO 8 KOTA() 11811NLI1p1141. HA HOTOKQ CD-

www.dacoromanica.ro

115
tfipinutogn.
KCEdi

COT

QliK8

KS1111A GDT

001110.

f11111

111111 .

-TOT,KE ArkC'TO WT nnalKS

Ilerpet

ncvkAtiaro

EICEOHIldr0

A1111

CZ CdAORE WHIP

11

TdTAII-

,1,041id r(1S411111$A4 3d CTO 3AdT

HCIIHCOK ad K8110E110

4IA1dAH

AO 11(H1X0A111Il4

KOZIIFIU,Ii

e-(111 Ild

IlrkAlldr0 IIET(Id

COT

RO1BOAH

11

lid

COArk(1H. IICKdX04I

Afhl CZ 1141111-1/1111

11 110

BOEROA11,

AW4A111 d.K ECT HA1 upeaaa 01111111S


AutitSrineiif, 4 44111 1 rraitJacetHpli AtaA0X0A1 II tiTRIZAHKOAI CASTk
II' W6(1'kTOK0A1. CZ .11411111141 11

HMBEAIS ASKel. H Milli fro ApZr7i1111111,


4I'kCT0 WT nacittu 1410 S xoTtio I CIAO

TOE RICE

ChltUff111CdFIHOI

11$117KE1111111

H CZ camm,

d id noTorta W11(111111011(1. WT (14iK0 KOZI1111111 AO 111311K0AtilpS

1141111141 3H4AIEHIIT0A1 A1ICT0A1. iidKO Ad ECT HAI


.11

IICCHA1

H WT 1141C 011(1HK

WT111111$ H 1111011AE11IE H CZ E7CEA1 A0X0A041. HAI 11 A`IiT1141

41 811$414T0A1

H riodtporktoSt

11(ASFIOrldT0A1

I1

1141.

eztemS porvi

II

.Anc. I KTO Crk HAI 113REVET I1dliCAIKKH111 Hf110(1SU1EHHO HAKOA11 7KE


,

z1VkK11.

HA TO

rcn,..kaa

114111er0

ECT

Rt(id

NA
EICD

Elt111111111CdH1141'0

udinifx. it.lipa '11611d Kea4111 AINOrS


:AE10(1HHIid ,A,OAIAH 3E41/1H. Ali a
allAZII Astosnunia
0,11411.
ig.kpa natia topaunco Rd(ITHKOR1141d. II Rrkila [1411141 flumal npzica,laneuE
11ET(la ROEKOAH,

xoTnuctatx. grkpa
A1EII,CKIIX. FA(14:1

.110171(1

II 114141 KOHArk 11(1YKdAnCOCE HE-

6914113'k

1161111

1ilE4sen4 ronzu II

Wald

_P0A1dHCKHX. (rkpd 1141141

RdA111id

110(1T4(1'k

Ii`k(141 1141 114 ES(IT`ii

111511r5 11(1ZKdOdRORE

4h11111111141.

IldHd

C544EICK4r0.

eimrapi, irkoa

fzill 11 HOCTEA11111id. I34:(41 HMI41 110;Kerd


.101CTI911HK4.

1121114

K'I (14

nand

CT(10114d

114114 KOKONI CTOA.,

4111Kd. rk(41 11411d non%citS.Ad KOA111C4. 14 n'k(ld IIZCANX 1101741 Hd11111K


_itIOAAdtiCKHK

HEAHKIIK H AldAIIN,

t1

HO 1141111141 MIIROT4i KTO 13SAIT

ectimm wr 4'1, if immix LIAll WT .11dillEr0 (10AS.

HAll 1I4K RSA


KOPO CZ namprr I perypm GK1TE 141111E11 BEAIAH A1COAA4BCT`k11 TOT
tChl 11E110(18WHA

1141W1r0

11 SKAntin. '3,aftSm Kam'


11(1IC0E

40418
41-ilic4Til

Atti1

1141

CDTHHFIS H RISKSHAE1111. d

mule. mit flar


flivald

11

30414111113

fugal'

411111

HOTR(IZAHA 341

1(10

1141 A4/1
ECT

1141

REArkAll ECMhI

H4111E418

Irk(1,-

rEW(IPIE HEAIIKOAIV norotisETS

1141111

34A:14T11

11411

RSA1IJIH KrkHOCT 11 110TI3pWK-

11a

liK111161111Cd1111E,11

TIOLITEHHOAIS
H

tioTttomitmilie

AildlITE II

Kamm(

rmwemoy. 1111C4A 3dV1(11A 6(17.AZA'klISA S

IICTI111110AIS

MICT011

IZICtVX. CATO -i-afla AlC11,41

anomie H Amt.

Cu mila lui Dumnezeu lw Petru Voevod, domn


ttarii Moldovei; stire facem cu aceasta carte a n.oastra
Auturor, cui pre dansa vor cata sau cetindu-i-se o vor
www.dacoromanica.ro

116

auzi; adica au venit inaintea noastra si fnaintea tuturor

a for nostri boiari, sluga noastra Luca si ferneia lui


Dragalina, rugatu-s'au noao si atx cerut Insist de la
noi intaritura pe a for direapta ocina cumparatura peun loc de prisaca i cu livezi Pn hotarul satului Punge$ti la apa Oprigi, din apa fantanei la prihodiFte,
care cel mai de sus scris loc de prisaca in hotarull
Pungestilor pe apa Oprisei, din paraul fantanei la prihodiste $i cu livezi singuri ei l'au fost cumparat de la,
Erina fata Garcinului drept 100 zloti tAtara,sti, Inca din,
zilele raposatului inaintasului no3tru Petru Voevod, Si
au $i avut ispisoc de cumparatura de la inaintasuP
Petru Voevod pe acelasi loc de prisaca.. Deci noi Cu'
ai nostri boiari cercat-am $i am aflat cu ale noastre'

suflete, cum le iaste lor direapta ocina cumparatura,


iar noi asijdere le-am dat si am intarit slugii noastre.
Lucai si femeii sale Dragalinei, acel de mai sus scris.
loc de prisaca ce-i in hotarul satului Pungesti si cui
livezi la apa Oprisei din paraul fantanei la prihodistecu aceasta Instiintata a noastra carte, ca sa to fie for
$i de la noi uric $i ocina si cumparatura si cu tote
venitul, for $i copiilor for $1 nepotilor for si granepotilor si imprastiatilor si la tot neamul lor, ce li se vat
aleage mai de aproape neruseit niiodanaoara in veaci.
lar la aceasta iaste credinta domniei noastre mai susscrisa, I41 Petru Voevod $i credinta boiarilor nostri,_
credinta dumsale Cozma Murgu vornic tarii de jos,
credinta dumsale Bilae vornic 'aril de sus, credinta.
dmsale furasco Varticovici, credinta dumsate(loan)pai ca-

labi de Hotin, credinta dmsale Branza si pan Condrea'


parcalabi de Neamt, credinta dumsale *teful Golae
pan Murgu parcalabi de Roman, credinta dmsale Balica portar de Suceava, credinta dumsale lane pos-telnicr
credinta dmsale Pojog spatar, credinta dmsale Stroici
visternic, credinta dmsale Burtea ceasnic, credinta
dmsale Popascul comis, si credinta tuturor boiarilor
nostri moldovenesti a marl $i a mici. lar dupA a noastra
viata cine va fi domn din copii nostri sau din al nostru neam, sau pe on care alalt Dumnezeu it va aleage
www.dacoromanica.ro

117

ssA fie damn in a noastra tail Moldaviei, acela sA nu


le strice a noastra daanie $i intaritura, ci sA le dea $i
sA le intAreasca, caci ca in$ine le-am dat $i le-am inOra, pentru cad le iaste for direapta ocina $i cunipa
ratura. far spre mai mare tarie $i puteare la tot ce s'a
scris mai sus poruncit-am la al nostru credincios $i
cinstit boiariu dumsale Gheorghie marelui logofat, sA
-scrie $i a noastra peceate sA o leage la aceasta adevArata carte a noastra. A scris Zaharia BarlAdeanui in
Iasi la anul 7087 luna Aprilie 8 zile.
Pergament ; arhiva Marcopol, Pungesti, Vaslui. Cf. Condica doc.
-XIV, 8. Surete m3. XLII, 432. Suretul acelulas document se gAseste in

Condica Pungestilor pg. 231. Acest surer lam tAlmAcit de pe cel adevArat sArbesc din cuvant in cuvAnt eu Vasile Cartul dilac la anul
1797 lunie 12.

86. 7087 Alai 28 (1579) Iasi. Petru Voda Schiopul intAreste


aprodului Grigore Gavrilovicl, satul Criva pe Prut cumpArat cu 800
zloti de la CrAciun Buclatki.
ALICTilO 41M Riiiit0 1 V RET17., ROEHOM, rciimm 3E411111 MOA41-114Hdi
11CCH41
illiCTOAA HAMM 1511:41 wro
HAMM 11%31114T 11A11 LITWIN EPO SC41.111111T. W51C 11iill1AE i IVO, 1164111
41 flilrkrt SCNMN riatiamin monAalICIMA111 GOArkpll
REAHKHAIII
41aAILH11. CtI8Pd flail KriviSti C84AIJ,CKIN cH4 684414ofiti IguisSa SOK
MECK011. 3hlaitlE1111TO

171

MISOLIld glICTIIAOEtNau,g0,11$. nrksHolfli 110341KI I 1-11,11MPOgliq4.


HHK(1. Llo frJ AoHimi B0,111 HNIChI H HEEIOH$M4Ell. dilliflpHCHAOHdH. 11
11

A41111113. WT CHOEPO IINIVAPO


14111K/1. Wi' 8pUKA
3a iroTilowicAEHIE, 4TO HiH4A WTE11, EPO 604011.
WT dil4dHAIM HOEHOM. N HCHNIRHAIE ad N13,4'10E114 1(10
4411,1411 11111g4HOR`k 11X WT C1'41)4110 OTEZISdIld HOEHOAll. FlOAOHlitja
1.1110,M4

EPO

110411010

WTHIIHS

II

CEA0 WT KvHfid Ild 11031"k.

AitE

110/10111111A WTIM 1104E H V 60AOTO

4TO ECM Hd Okla T4 upo,a,aaa Waif HauumS rmiroplio rdH911


410a114.

3d

WCIlitl

CWT SddT TATLIOCKkIX.

141W riMPOPTE 4110 A.

41H11'kSH. W 344T
411E4S$AtC.

H EZCTdA
CA CA8P4
14 adlIAATHA 8C11 HC110Alid Till HIOWEIIHC11-1Hill

TATAIICK111X.

Oy pSicn

K12&11$11

6811dUcCKIH. CHI

88848,8l8. 8(8k oristc KW3Alkl


norkA Width H IlOrkA 1141.111144H goffkol., RHO ,1161

GdIlApOHH44 11 MKOWd

EL151519,c3111.

A+HILIE MX Aogpo ROA 04 TORMEM H 110411010 adilAdTV. d 41111 TARO

,KAEPE Aanu

kl

HHI

noTtiimminu cnSsti HAWEMB rimmiro aiipoA ToTd

www.dacoromanica.ro

1 IS
Cf A d WT Erma Ild 119814. dri E nonogima WTK% 110A f II
S gOAOTO wro ELT lid MIR& K4110 Ad ECT Emoy I WT HAC 8(311K
If WT IIH lid ,
CZ IMCEM A0X0A0A1 f418 H ArkTEni Ero H SHOLUTOM
WO,
111A01111011dT0A1
Iiirktp8(ATom Ere El imams po,a,S Ere
111040fill lid

11

11

I:TO CA

1131.1411T NANGANNCNIN

EMS

Aim. b XOTA(3 TON

nprkApEnEn non

11En0p5 I W EHHO 1111KOMINCE


1101101111Fld

CEdO WT Ic(NIEtd

I,3

HQ

no,iognna WT 110/11. ,Ad ECT WT IMMO xoTark no


A0131111d, H 8 ROAOTO I NTO
ECT lid 211118, d WN
NH1IINX cTopolihi
nocTavoms xoTdpor. 110K8Ad H3R rkKd CON:111141,111. 4 lid TO ECT ckpa
11)8Trk.

dAE

1141111E1'0
rcnAsa gmumnicannaro Alfd, Ilerrpa goEgoAn. N whim.
sowkilog nawnx. Evkiia 1laud K03A1K1 At8(W8 ABOpHNKa. R`kild Ild Ild
CEIAZI1
Agoinniga, Biwa Hall d Baorr faca li fldild !WU nozgd
,
NOTIIIICKIIK, [Alia nand gp,En fa'k It nand III.E4ssaa FOARli 119%lidAdGil F1'k dlf 11,1111X , K'kpd [laid 11 ETrk H mina ro,mraw flyZKAA11611
HOROCNIACKIII, grkpa fldfla Rdell1K4, 11011Tdrk C84cIRCIC111, R`k(i 11d114
I

rdlal flOCT EA 1111KA. IAN! flalld 110;g0I'd cnvrark. frkpa HAIM GT(1011,1
filICTIrd(1111111(1,
(Acid fldlid govrn 40WHIIKO, 8.11116 nand KOKO(ld
flofIZCKOyAil

CTOA11111141. [Arm fld H d

KOAliled ,

N B`6pd 131,CliK -gonrk

pou NdWHX dlOA AdRCKHX BfAHKHX H MdnNX, a 110 Nil MEM 8 Nilf !NT$
ROPO EOM& 113SENT RKITH fCflAtIZ ILIUM 3EAIAH A:04 AdBCKOH, WT
A`liT Eli HAW 11X,, HAH WT EzpoAcTila naffitro. liAll IIdK RSA KOPO Et%

1131ifilE s'. TOT KM Em8 nEnopthmtn nature Aaanfa N norroznc,athia.


mem
01(THIMAHAll HOHOlif ICNIK1' EMS MIMI If
110TfipAllAii, 11011TO ECT E,118 fl(idadd Gi1TNNtId. N RHK8fIdEt1d INONSk

AAE dGKI EMS


W11

CORN

11

KSEIHA

SA

Clifoli

11(1difili

N PINTO I /NW

Mill `k311, a 114

G0,11E10 Kirk 110CTI1 H flOTRp701{,J,E11-1 TO/118 liZCEA18 Bh11101111Cd11110M8,

fCrHll, lidlilE,NS H`lif/HOMS fldfl8 .11.'nwprVi noroilserS FMCdT11


HAWS nenaT 3111`k34TH KCEA101( HCTHHHOMS AHCTS' HallittilOy, nuca&

HfArk411
11

townie INIAd11114,

ON"

tiSCOX. RATO

II

---1-3113. AWN. air,

Cu mila lui Dumnezeu not lw Petru Voevod, domn

tArii Moldaviei ; instiintare facem cu aceasta carte a


noastrA tuturor, can pre dansa vor cata sau cetinduli-se o vor auzi-o; adica au venit inaintea noastra si
inaintea tuturor alor nostri moldovenesti boiari a marl

$i mici, sluga noastrA Crdciun Buciatchi, Jiul Stefulut


Buciatki, nepot Ica Buciatki, strdnepot Cozmei Sandrovici si lui Tacos visternicul, de a sa-- buns vreare de
ni -meni stilt nisi InvAluit $i a vandut a sa dreaptc

www.dacoromanica.ro

119

dna pi mosie din al sau drept uric, din uricul de intarire ce l'a avut parintele sau Buceatki de la Alexandra Voevod, $i dreasele de impartala ce le au avut
inaintasii sal de la batranul Stefan Voevod, jumatate
sat din Criva pe Prat, insa jumatate din campie $i din

balta, ce iaste cu peste ; acelea le-a vandut slugii noastre lui Gligorie Gavrilovici, drept opt sute zloti tatara$ti. $1 s'a sculat sluga noastra Gligorie aprod $i a
platit toti deplin acei de mai sus scri$i bani 800 zloti
tatarasti in manule lui Craciun Bucialki, fiul Stefului
Buceatki., stranepot Cozmei $androvici $i lui tacos visternicul, inaintea noastra $i inainte a for nostri boeri.
Deci noi vazand a for de buns voe tocmala $i deplind
plats, far noi asijdere am dal $1 am intarit slugii noastre lui Gligore aprod acea jumatate sat din Criva, pe
Prut, insa jumatate din campie $i din balta ce iaste
Cu peste, ca sa-i fie lui de la noi uric $iocina cu toate
veniturile, lui $i copiilor lui $i nepotilor lui $i stranepotilor $i rastranepotilor lui $i la tot neamul lui, ce i
se va aleage mai de aproape neruseit nici o odanloara
in veaci. lar hotarul celei de mai sus zise jumatate sat
din Criva la Prut, insa jumatate din camp sa fie din
spre tot hotarul jumatate, $i din balta cea cu peaste ;
iar din spre alte laturi pe vechiul hotar, pe unde din
veac au umblat. lar la aceasta iaste credinta domniei
noastre mai sus salsa Noi Petru Voevod $i credinta
boiaritor nostri, credinta dmsale Cozma Murgul dvornic,

credinta dmsale Bilae dvornic, credinta dmsale Vartic


$1 pan loan parcalabi de Hotin, credinta dmsale Branza
si pan Steful Odle parcalabi de Neamt. credinta dmsale
Petrea si pan Golaias parcalabi de Roman, credinta
dmsale Balica portar Sucevei, credinta dmsale lane postelnicul, credinta dmsale Pojog spatar, credinta dmsale
Stroici visternicul, credinta dmsale Burtea ceasnic, credinta dmsale Cocora stolnic, credinta dmsale Popascul
comis $i credinta tuturor boiarilor nostri ai Moldaviei
a marl $i a mici. lar dupd a noastra viiata caruia Dzeu
it va alege sa fie domn tarii noastre a Moldaviei din
copii nostri sau din rodul nostru, sau on care alalt it

www.dacoromanica.ro

120

va alege Dumnezeu acela sa nu-i strice a noastra daanie $i Intariturd, ci mai vartos sa-i dea $i sa-i Intareasca, cad a I( iaste lui dreapta ocina si cumparatura, si Ca singur a cumparat Cu ai sai drepti bani. Iar
spre mai mare tarie si puteare a tot ce s'a scris mai sus,
poruncit-am Insine la al nostru credincios boiariu Gheorghie logofat sa scrie $i a noastra peceate sd o leage catra

aceasta adevarata carte a noastra. A scris Iurasco Bilavici, in Iasi la' anul 7087 Mai 2.
Acad. Rom. pecete 284; donatiunea Paul Gore din Chisinau.
pecete mare legata cu snur ros si verde. Se clteste exerga ; milaOCTii0
KOH<ItO Iw IIETpx K06K0,i,d. l'OCHOAAll 36111111 moMARCKOPI. Cap de bou.
Cf. Surete ms. XLIII 291.

Criva = Stramba, no mai este azl mosie pe Prut.

Buciatki. Un Mihail Buciatki se gaseste voevod al Podoliel ;


sigur ca un neam al acelul Buciatki, a vault sl s'a Ihrudit cu neamul
lui Cozma $androvici, si al lul lacus visteraicul. Urmand aratarlle
uricilor lul Stefan Voda cel Mare despre neamul BuceatkI, am intocmi
aceasta incrangatura :
Buciatki
voevodul
Podoliel

$andru

lacus visteralcul

Marena cas. cu Cozma Sandrovicl

Steful portar, apol

part. de Hotin

fatd

-Anusca, Vasutea, Lurie,

= Buciatki

Ink Danclut,

Steful

Craciun Buclatkl

Cf. loan Bogdan DStef I 208, 241 ; II 230 ; 297 I

87. 7087 lull 15 (1579) tap. Petru Voda intareste fillor Eremlel stapanire pe a 6-a parte din Balosesti, cumparata de tatal for
cu 130 zloti de la Cozma biv camaras.

t
CK01-1.

11ET(37 110030Ad. MEN Aincri:o


tuat npidAE HpEA HdMH. H flptrt,

EHR K44149(1111

110

Er 4013pottOAH,

CHAOgd11 H itidOTSOHCFIA

nrkft,

rcry,9%
1141.111144H

3141411

HHIS1141 HEH0110rKAE11. d

thirtIH

/11044d6-

nortilipEi I K03414
1.114

110H-

d iK iiirkatm WT Cilzt 6134i41t.

11110444 WECTdd HdCT Md. WT CEA0 COT 6dAOCE1.11H 611491 CHOEMV


(1-13Enii i

3(1

C7'O H TOHAEAT 344T TdTdpCKHK. II

www.dacoromanica.ro

3411A4THA

EM$

121

Torro Veil!

FIlitl'k311,

(M. 311QT. T LIME ei,a

TOTel IIIECTd1 LIACT WT


AT0NJA0/11.

Nt1

Ael

(101'021SET

fCT

I ATAm 60 emit!

CDT ROA04E11114. H CDT HAC CZ

13ZCEA1

C HE V/1111111cIET.

['MAIM Kasm.
BEA

CIAO

V411/1

HNC V rdc HATO '1-3113

FOA

it

II Mid&

1-

AVAIHTI)S ERIC

Petru Voevod, cu mila lui Dumnezeu domn tariff


Moldaviei; adica au venit. Inaintea noastra *i Inaintea
a for no3tri boiari Cozma biv camara$, de a lui buna
voe de nimene silit nici asuprit *i au marturisit Inaintea

noastra cum mai Inainte de aceasta vreame... a fost


vandut a *asa a sa parte din sat din Balose*ti fratelui
sau Eremia drept 130 zloti tataragi; *i i a plata lui

atunci toti banii 130 zloti ; pentru aceia sa fie copiilor

Eremiei area a *asa parte din sat din Boloce*ti (sic) *i de

la not cu toate veniturile. Altul sa nu se ameastece.


Scris in la*i la anul 7087 lulie 15.
Domnul a aratat.
Marele logofat a Invatat *i a iscalit.
Dumitru a scris.

Original hgrtle ; pecetea lipltA cu cea rg rogie supt hgrtle romboidalg desprinsg. Cf. Condica doc. XIV, 7; Surete ms. XLII 189 b.
Pentru Intelesul acestui ispisoc sA se alatureze cuprInsul Ispisoculul

din 7078 hale 20, de la Bogdan Vodg tart np-katA6 WT Clyd ap-kme=
InaInte de acestA vreame", la care se refers mArturia Cozmei camatagulul. lata inrudirea vechlior stApanI din Balogegli.
x

Ion visternic

[sac, Cozma, Avraam


aprod, camarag

Condrea

sterp

Eremia

Salomia

vatav de Suceava
copli

Nechita, Toader

' 88. 7087 August 7 (1579) regeste. Pentru Rujavinti, la Bolin,


dnogie Cuzascl.

...1spisoc ce nu i se cunoaste de la care domn

iaste, lipsindu-i o parte, cu cuprindere ca au dat *I


.au Intarit slugii sale (lipsa) din g,3- umatate sat de Ruja-

www.dacoromanica.ro

122

vinti, kumatate, ce si-a fost cumparat-o el de la (lipsa),.


feeorii lui Alexa; nepotii Rujavintului."
Din opisul de acte InfAtosate comitetului !Indult pentru cercetarea mosillor din tinut Hotinului, hart!! prezentate de ban. Arghire
Cuza In 1810 Mart 1 I pentru urmatoarele mosii Cuzesti : Vo/ofcovtif
(cu 11 hartii); Costeftii (Cu 16 hartii) Buticul (cu 6 hgrtii), Copotenii
(cu 4 hart!!), Rujavintii (Cu 25 hartii). Mandricdutii (cu 9 hart!!), Soloninca (cu 15 hartil), BurlarzeVi (cu 9 hart!!), CristeFtii (cu 17 hdrtii),

Suh6ceni (Cu 17 hartii), Voiticdu(i (cu 10 HMI), $ifcdutii (cu 9 scri


sori); deci peste tot 148 documente. Cf. Surete ms. VI, 538.
89. 7087 Aug. 8 (1579) lafi. Petra Voda darueste satul domnesc Manailesti pe Bistrita la 5 osteni, cars au dat domniel 3 cal.
llzTp8 110f ROA& R3 110 iTIACT:10

Was rcnAednui.
p11/1.

11

rcrimm af41A11

AdAox H 1104111/10134K HMI 11

TodAfp H

K(1%(11011

H FM CZ

f,/1,110

C4181"11

M04,1,4113CK011,

X1141111,

11

AIN-.

Cf/t0 1111 Heirk 41Z11%H.'

Afli 111 8 KAOCT EAKORH 110E11 RI RAZCHNEIpH. &WEE EMT(' 1111,E. 1104TO

Adn

ro)ARantif WOE tICTIIPH K01111, 11/111 77;1S4410 tS Totivve, a


604111E
WT Tcl HUM WT HIIE du 11 Ad R8AET

Alllf AdAOT ALM


Clit0

rcriAocKx.

CI

K011

6HT11

11 MI 68AfT TOKA18
(CT 11in H WT
1111 An CI Ill 8111HIENIET 11.k4.

Hitt RII8

flt1C868

TplIrKf KOHL KO cadii IV 14 IMAM ARr. H KdKO A4


HOC .WT HO C% neftil
AHCTOill

40)(0,4,0,11.

1141.11H41

PAtru Voevod, cu mila lui Dumnezeu domn tArii


Moldaviei ; adica domniia mea am dat $i am miluit pe
ale noastre slugi, pe Hilip, si pe Mihail, si pe Toader
$i pe Craciun si pe Ile cu un sat anume Manailestii in.
(India Baccialui, mai in sus de Vlasinesti, Intre Bistrite, cAci ca au fost dat domniei meale aceia patru

cai, dar numai cu trei; $i de ar fi dat mai mult de


cat trei de astazi August 8 sa le fie satul domnesc, $i
de va fi for vre o pagubA, aceia sa le fie for numai
pentru trei cai, ce i-au fost dat inaintea noastrA la 8August; drept aceia sa le fie for $i de la not ocina
cu toate veniturile Si altul sa nu se ameastece inaintea
earth noastre.
Din Condica Litenilor, acta C. Crupenschl Iasi, Cf. Surete ms.
XIV. 603. Textul slavon e modernizat de coplatorul Condicel.
Darea de cal. Cele 5 slug! domne.sti Hilip, MUHL Toader,.

www.dacoromanica.ro

123
Crgciun sl Ilea au apucat de au dat domniei 4 cal, cum le venIse*

rechizitla. Ei insa pgng in ziva de 8 August (Muse numal trei cat.


Vag aratg ca pentru ace! trei cal le-a fost dat satul domnesc Maugliest! pe Bistrita, flume' dacA ar ft avut el vre-o pagubg care care
mai mutt ; in alt caz trebuta sa dea gl cel de al patrulea cal. Se vede
ca cel 5 soldati au ajutat pe Vodg in luptele ce le-a avut in cursul
anulul 7035 cu Ion Vocla Cretul zis Potcoavg, care a dat mult de
furca lui Petru Vorla *chiopul, $i pentru ajutorul dat In cal le-a dalo movie, lucru des obicinuit In tarp pe atunci ; sau in rgzbolul cu
Alexandru Crept', fratele lui loan Potcoava.
7088 (1580) regeste. Pentru tiganii vornicului Bilge.

90.

Alt uric tij de la Patru Voevod din teat 7084,


precum au dat si au miluit pe al sau cinstit $i credincios boiariu, pe Bilai ce au fost vel vornic cu doao
salase de tigani, anume Crastea cu fameaia sa si cu
feciorii for

$i

Petre cu fameaia sa $i cu feciorii lor, pentru

cad acei tigani au fost fugit in tara Lesasca si iau

scos singur el, din tara Lesasca, sand l'au miluit pre'
el Voda $i l'au pus staroste de Cernauti, ca sa-i fie
lui robi in veaci."
Din Izvodul de urlee gl zapise sarbesti ce l'au fost Intocmlt
Axinte Uricarul in leat 7214 Octombre 12, pe cat le-a putut pricepe,

ce scriu toate aceste once $l zapise pe liganli dmsale logofetesei


Paladoae de la Valea Sack. Cf. Surete MS. XXXII 478.

91. 7088 Sept. 21 (1579) Iasi. Petru Vodg Salopul intgrestelul Zaharla, cumpgratura ce a facut cu 400 Mott in Clutestl pe Ngr-nova, la lasi, de la feciorli lui Toma Spancioc.
iilitrrrito s>iiito 1w 11 eToz H0MOM. N rcrimm sfamit
AdHCII011. BIILIAIEHHTO 4HH1141
IltIEIEt11

El83011T

IICCHM

HMI 4TY411 ero

4ICIDA-

MICTOrli 114111114h1 RUCH KTO'

j SCAHIIIIIT.

wa npfHAotivk [wick

t44111 H fIrkA 1.14WH4111 410,1,1,6KEKIiiHIE goArkpu 'WHIN/111i H (41c1/1H4111.


411?

NNQ 'HEIM TOMII C11411401ti

6114TIN,

Er0

H C7. ATI1 C1301E411E. 1WHMIJKO, If


I
IIHKOaff% H AHAp0111-1K H cecTpa IEX ROCT4114,41 414HKA.

KkTil TOAthl I CI1c111401I, H AIX.pENN, 110 11X Aospow goal. MiliKIM


133018]KAIMIII. ahlHflptICHAOIld/III H ripoionti moo 11(21413010 I WTHEIHS
H

EtliKStimi IE (10,VITEA1

(JOAHTE/111

flAEPHA(10EIHEI. n0AOHNIld

EpAriiiii

EIX.

II HCI1p1113111iE 34 Koymatuto 4TO 114144

IIX T0414 I CF111140n. H LKdpi111d. WT torottilla


CMO COT

!Amino& 4TO ECM

01(

LISTEIIEH

no,A,

KOH1OAH

sz3KORHFIO1(

W-

KoAOCTII- IACKON. Td 11p0M1/111P

www.dacoromanica.ro

124
3A 4ETH(/61 CTO 3AAT11 TdTdOCKIIIX. H
3ANAPIA H 311141TH/I oycli 11C110A110, `11 1
S 3/14T
TATtIclCK11,
oy ilyKki Tim 13Zrkill EKIWEIIIIC411 1%141 11
'JIVE ripismul: iitineo,Nono 4TO 11414411 WAD f141E Aami S VSISIx1 3A
3ANdclitk.

11A111:41$

EZCT414111fC/1

cnSra

xaci i IlfrkA

11.141k1

111111

11N Aoutiosomli I TOKAICE

II WT !JAC
TOTS 110A0
EZ,CAA1

11dHEAVEE1111111

k415

ECT

AON0A041

11(141115RAT0418

TOO

AA

rioA c8Koarthoy S wcp7mi1 rl

AN,

Et6CE,118

11

CM0 W

1141

81184AT041

II

HX ISTO C'k

pOrly8

4ST111111

1104

WTH1111d.

501111

111C

1111KOMElif HA EdiE111

111005111E11HO

110A0131111A

COT

ArliTfittZ

II

EA1 5

1311AELEIE

4111

trawemS saknilA

CASSrk

110,413(1ZAIIA11

13/111A MO WT LISTaiin

E.11:0

11411110Ed.

11NO

I HAAT& d AM TAKMAEOE,

II 110411010 31

II

,A,AA11

ECA111

1104111.

li [OA 11L111114N.11

EMS 113

CZ

11J11

a xotap
oy cogozwi A

Irk411h1N.

65K081111S

nainnsia 4TO ECT oy gOALOCT IACE011 Aa ECT COT EZCE1`0 NOTAp


A0NH4,

a WT 111111111N CT0110118 An (CT

11

GEfVkl'

EIC-

HO CTA(104115 NOTA115, 110-

E544 113 [AKA OiKliEdAll. a HI TO ECT arkpi


li`kild GOA'kil
uffinicarituro. HET(141 130E110,0,

w fro

rcAtia KM-

DAV/
tcoama L11011911 A001111U, Erkod I MAW CAM11/17. Agoonu,;a. 114i9c1 11111A
lirk(1/1

11/11111N

11

EIA.1811. gion nano BLIpTIIKA 11 11444 1W114 npzicanclEOHE NOTHFICICIIN,


IC` N% 114114
Coil

spztiSt

114114

ITIEZISSAA rOAZIO

flpZLKAAL1110HE

Etipn natia (118003 N !laud FOAM() fli1ZKAA.113011E

1.

114411 Halm 64411114 norrap ctivaacKin. Wk(141 [14114

whim nana
grk(111

Fla NA

HorizcKSna

11

11

HAWEA15

110TETZA114.
119413461

K01111CA.

11

.1.441 11

AOHE:lif

WT1111 NA

11

11

41oAAagurk1i. TOT EH HAI

110T I Boza:Aet-1.1

QAI

Haim At$ li`k0110AIS rtwprIE neorotiseTS


WkCHTH ICCE415 ACT( 1

G11

FA'S AAA

rioTapzAumn. 1104TO ECT


ECA111
AGIAA
11
AA1111114 11 KSIIAENI":. A HA KOMBEN Ki1`k-

110C111 N 110TEOMEAEIJI: TOMS 8C1415 Ent1WEIIHC4NNOMS

-1-31111.

110CTEAHHICti.

liditIA EMC'kX GOA() HA WAX


JLIANN. a no HAILIEA1S }E11E0Tii 'ITO
E7.
I

1136ENT MITA rcnApem HAMM 3141A11

fA6

i POMAF1CKII.

141111

noiRo a (cnzTark). grkpa mum urponti BHCTI Apnwo.

4110AAAIICKIIN BEANK1A;

11E110(18W111

II fill ELI,-

110418

AlICT011

1111CAT11 H

HEA`liA11 ECM]

114111.11

11ALLIFAIS. 1011d1LIE0

11 14tIT 3A111W 011 MC.

CAI. Ka.

Cu mila lui Dumnezeu I.0 Petru Voevod $i domn


4arii Moldaviei, stire facem cu aceasta carte a noastra,

tuturor cui pre dansa vor cata sau cetindu-se o vor


,auzi, adica au venit inaintea noastra si inaintea a for
novri moldovenesti boiari a marl $i a mici Marina

www.dacoromanica.ro

125

filmeta lui Toma Spancioc si cu copii sai lona$co $1


fratli sal Nicoara si Andronic si sora for Costanda
Maica, copii Tomei Spancioc $i ai Marine!, de a for
buna vreare de nimeni siliti nici invaluiti si au vandut
a for driapta ocina $i cumparatura parintilor for $i cu
drease de cumparatura ce au avut parintii for Toma
Spancioc si Manna de la Bogdan Voevod Alexandre-vici, giumatate sat de Ciutepti supt bucovind la belt*
Ndrnovei, ce iaste in volostea la#lor; aceaia au vandut slugii noastre lui Zaharia drept 400 zloti tatarasti.
Si s'a sculat sluga noastra Zahariia si a platit toti
deplin acei 400 zloti tatarasti in manule tuturor celor
de mai sus scrisi. Si iarasi privilegiile de cumparatura

ce le-au avut ei Inca le-au dat in manule Zahari&


inaintea noastra si 1naintea a for nostri boiari.

Decry

noi vazand a for de buna vreare tocmala si deplina


plata, iar noi asijderele $i de la noi Insine am dat $i

am intarit slugii noastre lui Zaharia, acea jumatate sat


din Ciutesti supt bucovina la obarsia Narnovei ca sa-i
fie lui de la noi uric si ocina cu toate veniturile, lui
$i copiilor lui $i nepotilor lui $i stranepotilor $i rAstranepotilor lui si la tot neamul lui, ce i se va aleage
mai de aproape n eruseit niciodanaoara in veaci de veaci.
bar hotarul cele'l jumatati de sat din Ciu.testi supt 'buco--

vina la obarsiea Narnave,, ce-i in volostea lasilor, sa


fie din tot hotarul jumatare, iar dinspre alalte laturi sa
fie pe vechiul hotar, pe unde din veac a umblat. tar

la aceasta iaste credinta domniei noastre mai sus scrisa,


Patru Voevod, si credinta bolarilor no$tri, ciedinta ju-pan Cozma Murgu dvornic, credinta jupan Slavila
dvornic, credinta jupan Bilae, credinta jupan Vartic $1
jupan Ion parcalabi de Hotin, credinta jupan Branza $1
jupan Steful Golaiu parcalabi de Neamt, credinta ju-

pan Murgu si jupan Golaia parcalabi de Roman, credinta jupan Balica portar Sucevei, credinta jupan !ant
postelnic, credinta jupan Pojog (spatar), credinta jupan
Stroici visternic, credinta jupan Burtea paharnic, credinta dmsale Cocora stolnic, credinta jupan Popascut

comis, si credinta tuturor boiarilor nostri Moldovene$W


www.dacoromanica.ro

.126
a marl $i a mici.. lar dupa a noastra viata, on tine

it va aleage Dumnezeu sa tie dome tarii noastre a Mol-

daviei, acela sa nu strice a noastra daanie si Intarire,

ci mai vartos sal dea $i sa-i Intareasca, cad ca in-

sine i-am dat si i-am intarit, de vreame ce-i iaste lui


dreapta ocina $i mosie $i cumparatura. far spre mai
mare tarie si imputerire a tot ce s'a scris mai sus
poruncit-am la al nostru credincios Gheorghe logofat
sa scrie $i a noastra peceate sa o lege de aceasta azlevarata carte a noastra. lurasco a scris in Iasi la

7088 Sept. 21.

Acad. Rm. peceate 276, donatlunea Paul Gore, Chislulu. Pese pAstreaza snurul de. mAtase rosie. Cf. Surete ms.

ceate ca2utA ;

XL1ll 228).

92. 7088 Noembre 12 (1579) lafi. Petra VodA tutAreste lui

1.

Simion cumparAtura ce a fAcut Cu 140 zloti pArtl din Aflogosestl gi

:Chfujdesti pe VIlha de la strAnepoill

LIIACTIO i lib litt) HETpZ R01o111 renArm 34111AH Ai WAMIK.ICK011.

1tCC11,11 AlICTOM HM1111114 11ZciNitl KTO HAN


4TV411 Er0 SCAKIIIIIIT. tWK Ha1,A,01114 nfrk,A, 11441H It

3HAA11111TO 411111144

,HZ3;111T

1101

HiVkA 111141111A111 AIWAAAKCK11411t K0ArkM1. ILEA411CliMli 14 MAA11,1111 1

,,,CASPII. T0,11,1 EaTdr, 41 CilaTilz1

-41X LIAM-AA

11 1WHAILIKO,

11114s8A,

3ASTA; AT11 TOAA1111. H 11A4ME1111KORE

11

11'0 GANA ,11

H Ki1c1T171

41.0

IWH H rE91AC1141,

11

liX

11411114

CECT(411

110K1111N.

CECTpd 11X GOcia, ATI1

11

S113K0111 AN1170TX. VIKA Sli$11ATI4 HA4111111. 110 CH014X


1
K0A10, HEK1441 11E 11011SM1,E1141 A1111410140111011A1111, H 11(10MAH

1_411111$111K11

0,06i4010

rtROHX
1R,AGA

npag n
11X

IIp11511A1N

HAKA, WT

HOT11(1%)K,4,E1,1i

10H10,111.

1110

WT $011K, K$111)KHOE.

11111AA

AliA.

110/1013HHA WT EAHKO

moroamp. I H WT ce(10 CDT


Aanif

11X_

1110

HAIA l

AA Hirli

11 WT tp1111 Hd
dWAI'OTN..% WT CTA(41110 IIET(41

CTa(161'0 GTUISAHA

goEK0,3,1.

c* H3L1NET ILL:KT FIX, WT CI 10 WT


K10?KAH11 4TO

11.1

gliA11010. TA 1100

CHAila1118 3c1 CTO H 84ET11(114 AECAT 3AZITi


TdTdCICKIIK, H IMCTAACA CASI'Ll HRH t111,11iWii 11 3dflAaTHA 117.CH
CASSrk

HCLIOANd

HAL111,118

TjH

Eilt11111111Cd.1111ill

VSKAX. CASNIA1
AI

IIUHAlUKOi

:11-481HEIHili0,11

11

IIX

wthr13H

pm. 3AcIT TiiTtipCICHK,

11411111.11. TO MA lldTiirS. H

L1(14111.1714H

El'O

HZ

1114458A.

cEcTpam ItM Alarm H 3AATd. A`kTHM TOdAHH. H


401:1111,

nparrimm

Fro

GetRA

fl11da141. H CECT(IJAI HC Goca AT1141 1111Vii11111.

www.dacoromanica.ro

Ii

SlISKOM

liwn. H
Apar, A.

- 127
Pr1$11844TOM

COATI!
`

tirkA

HA4111111,

IACOX. tINO

AI 1%1

fIrk A SCHMI1 tidal 1141 H


E IiA'kBWE IIX A 06p0i0 13.04 10 TOK I MOE,
1148111.

H 00811010 34 HAAT& A AI 111 T4KOMA111

AAAH 11 00TH9HAHAH ECMItl

CASA Fla1fmk3 eumiuu8 TOE IlrkAil 14111110E 11080RHHO WT EAHKO


-CR N3KEpET 44CT AparoTx N lingtom. WT CEAO (OP illarownp
ti
WT CHO WT 100}KA MI. 4TO NA RH/111010. K4KO Ad ECT 'EMS H WT
1

11,1C

8011K.

8104141TO/11

XTO C,?

WT011 118.

11

fAIS

HkIKS HAENif .

11iP6811844T081.

11

Shi, A XOTli1

40X04081. EMS H
liZCE418 p0A8 11-0
NEIIOp8WErlg HI1KOAH}KE HA c'kCH KHCEA1

H rya Ip8prigTom

H3HEPET NAH

11}10141

TOO BHCE

W HHCLIIIH010.

11

11 080101114

COT EAHKOCM

11311 EV ET 44CT M14POTAC N 11A410111. WT (180 WT 410P011101111. II WT


-ITO NA I EIHA HMO. AA ECT WT HZCEI'd KOT(IVA 110AO1 H 114.
1003c A01.1
it WT HNIt1IIX CTO(1011 TIOCT400418 KOTA() neic8A4 113 [Alia ei1ASHA 114
11dA11,
TO KT irkpa HamEro PCAKZI Bh1WE miraltharo 11a,
HETNI ROEB0Ai 11 li'kflA 110'1'133/110
Gneliliaro CNA rcrtromi. lion
'.0004 somom 11 tiipa EMI) N4LL101(. doe 114114 IWNS 110Atit AOPOZISETII.
H FAH 114114 eitSprS Asocitnisa. Aonwhil ammo. rirkpa
I

114114

C4ZI111441.Y.

A1101111HH8

1.01114*11

36A1811.

11kf14 I HANA

NANA 11111111 HA H mum Iwii8 11 pHK/18460RE XOTHHCKI1

Kip

6118H11,

IkPti 114114

*SA4 POMSH H 114114 611ZHS* 11ilIKAAA606E H6A1611,,CICIH. RITA nitHd

1i

HicprK.

41 UMW HZA.T.GAHKil IIPZK4AAKOK8 I Pomancsily. rt-kpa 04114 IL:11046A Flop-

, i'afrk

CS,IAKCKArOb

trns;rairk. g-kpa

Irk/3/1

HiiHti

WWI HOCT6AHHIGel

11*114

11414

ricosorA

CTp0H44 RIICT-kil MIKA. II1*Pd MUM 6Sr.T k 44111VIIKA. Irk134 multi KOKOIrk (TOA I. MIKA. R*PA 118114 flOINCKSAA KOAIHC4,
K-knA 118(MX' NO141 NAWHX ilioAAAscstix. 1318HKHK H MAAHr. a 110
Haulm 311111Ork KTO HSAET ITHAP% WT A-krrin Hauffix, NAH WT HA,tufro AAA. PAH rms. KSA 1 K0I'O 6% HBREpET rcnApeAt EMIT/. HiMIIH
31444H

118118

AAWAALIKCTtH. TO(T RH EMS) tignopSititm HAI11Er0 ArldHIE 11 HOT-

.44143N<AEHIE, A HS 4611

EMS AclitH H SKAHHA. BMISHCO ECA1k11 1Ms AMU

8TR1ss I ANA. 3A tiro ECT EMS IVA 1 WT1111418 KItIKSHAENIE 114 atonic
1111411i11 H ns(romiti rum) -6-7311. A um HOMIliH KANOCT H 110THOWAEHI:
11

TOMS HK(E HKIWEHHCAIIHOMS ICIA*A11. KANI NAM EMS H*0110418 N 11041

THII 110M8 60irkpHNS. HANS rEWPri6 110104SETS 11HCATH, 11 1141114 NE48T


3dg*34TH KCEMS ACTkIHHOA18 'itHCTS 114111 EMS. I1NC421 34Di1141 noms-

Aktis,t, s recox. RATO.

$.311H.

AlCH,t1

1101MK11f Hi AWL

Cu mila lui Dumnezeu Iw Petru Voevod domn


tire facem cu aceasta carte a noastrA
tuturor cui o vor vedea sau cetindu-se o vor auzi-o ;
;Arii Moldovei,

www.dacoromanica.ro

128

adica au venit inaintea noastrA si inaintea a for nostri


moldovenesti boiari a mari si a mici, ale noastre slugi
Toma vatag $i fratii lui Stefui si lonasco si surorile
for Magda si Zlata, copli Toadei, st seminteniile for
Ciochina si fratil sal Sava si loan si Gherasim $1 sora
for Sora, copii Anuscdi, nepoti lui Dragotd, stranepott

Hai, de a for bund vreare de nimeni siliti nici invaluiti si au vandut a for dreapte privilegii din uric de
cumpdratura, ce l'au avut strAmoasa for ilea de la
bdtranul Stefan Voevod, si din uric de Intaritura ce
l'au avut bunul for Dragota de la batranul Petru Voevod, jumdtate din cat se va aleage partea for din sat

din Mogosesti $i din sat din Chiujdqti pe Vilna; acelea


le-au vandut slugii noastre lui Simion drept o suta st
patruzeci zloti tAtardsti. Si s'a sculat sluga noastrd
Simion si a platit toti deplin aeei mai sus scrisi bani
140 zloti tAtarasti in manule slugilor noastre lui Toma
vatag, si fratilor sai Steful si lonasco 5i surorilor for
Magda si Zlata, copiii Toadei si seminteniilor for lut
Ciochind si fratilor sdi lui Sava si Ion si Gherasim si
surorii for Sora, copii Anuscdi, nepdti lui Dragotd,_
strdnepoti Hai denaintea noastra si denainte tuturor a
for nostri 1.oiari in Iasi. Deci noi vazand a for de build
voe tocmala si plata deplind, iar noi asijdere am dat
si am intdrit Insine slugei noastre lui Simion, pe cea de.

mai sus zisd jumdtate din cat se va aleage partea lut


Dragota si a Ilcdi din sat din Mogosesti si din sat din
Chiuidesti, ce-s pe Vilna, ca sd-i fie lui si de la noi
uric si ocind cumpAraturd cu toate veniturile, lui si
copiilor lui, si nepotilor sl stranepotilor si rastrAnepo-

tilor si la tot neamul lui ce i se va aleage mai de aproape neruseit nici odAndoard in veaci. Iar hotarul
acelei intregi de mai sus scrise jumAtAti din cat li se
va aleage partea lui Dragota si a Hai din sat din
Mogosesti si din sat din Chiujdesti, ce-s pe Vilna, sd-i
fie dinspre tot hotarul jumdtate, iar dinspre alalte parti
pe vechiul hotar, pe unde din veac au imblat. Iar la
aceasta Taste credinta domniei noastre mai sus scrisa
Ica Petru Voevod, si credinta prea iubitului fiu al dom

www.dacoromanica.ro

129

.niei meale lw Vlad Voevod si credinta boiarilor nostri,


credinta dmsale Ion Golae logofat, $i credinta dumsale
Murgu dvornic tarii de jos, si credinta dumsale Slavill

dvornic tarii de sus, credinta dmsale Bi lae, credinta

dumsale Vartic si pan Ion parcalabi de Hotin, credinta


dmsale Steful Go lae si pan Branza parcalabi de Neamt,
credinta dumsale Murgu $1 pan NIL:Mak parcalabi
de Roman, credinta dmsale Balica portar Sucevei, credinta dmsale lane postelnic, credinta dmsale Pojog
spatar credinta dmsale Stroici visternic, credinta dmsale
Burtea ceasnic, credinta dmsale Cocora stolnic, credinta
dumsale PopAscul comis, si credinta tuturor boiarilor
nostri ai Moldaviei a marl si a mici. tar dupa a noastra
viata cine va fi domn tarii noastre, din copii nostri,
sau din al nostru rod, sau pe oricare alalt Dumnezeu

it va aleage sl fie domn tarii noastre a Moldav'ei, acela sA nu strice a noastra daanie si intaritur5, ci mai

vartos sA-1 dea si sg-i intgreascg, cad CA insine am dat


$i am intarit, pentru ca -1 Taste lui dreapta ocina cumpgratura pe ai sal drepti si adevgrati bani. lar spre

mai mare tarie si puteare a tot ce s'a scris mai sus

poruncit-am la at nostru credincios $1 cinstit boiariu


dumsale lui Gheorghie logofat sA scrie si a noastra
peceate sl o leage de aceasta adevarata carte a noastra.
A scris Zaharia BarlAdeanul In Iasi la anul 7086 lung
Noembre 12 Zile.
Pergament ; bine pAstrat. Pecete alarnata cu snur roe: t 11/InnocTil0 GOlit110 11V,114% IISTOR ISMICOM recnAtip. sewn mowitcsos. Cf.

Surete ms. XV 167.


Pe original se gasesc dilerite insemnAri : GHi1110H sa co MowA,641 ti 11/lerommin. Palm VodA din feat 7088 Noembre 12 intAreste
lui Simion cumpAratura din Mogosesti 01 din Chlujdesti ce shit pe
Vilna. Uric de la-PAtru VodA pe mosia de la Mogosesti sl din Chlujdesti giumatate cat se va aleage, pe care a cumpArat Simion.
Este si un suret: .din limba sArbeascA intocmai am talmAcit 01
am isclilitN. Aceasta este copie de pe care sau intarit copia supt No.
1844. Criste serdar.
Ilca strAmoasa vanzAtorilor din Mogosesti el Chluidestl pe
Vilna, la Vaslul. a trait pre vremea lui Stefan cel Mare. In uricile
lui cunoscute ;Ana actin gffslin unsprezece Ilca; a) Ilca fata Musatel
(1. Begdan DcStef. II 157) b) Ilca pe apa Gerului la Tecuci. (idem 11

201) c) Ilca fata lui Stan de ja Orhel (idem II 917) d) Ilca nepoata

www.dacoromanica.ro

- 130
Jul Las15u Globnicul pe Siret (idem II, 61 ; e) Ilca fata tut Onicia,

ft mama lui Toader Dragotd, pe Crasna (idem II, 18); t) Ilca fata
Jul HOrman, la *ant (idem 1, 433, 435) g) Ilca fata lul Pasco pe
Cutitna, la Vaslul (idem I, 391); h) Ilca nepoata lui Danced vornicul
pe Sarata Ia Melt: (idem I, 372); 1) Ilca fata lul Duma Benici (Idem
I, 292); g) Ilca fata tut P. Ponicl pe Slret (Idem 1, 186); k) Ilca
fata lui Popsa, nepoata Pllosofulul pe Rebricea (idem I, 65).
Ilca, e dimlnutiv de la II tulpina lui Ilea, gl Ilca; Ilca pro Mica

mlrus IOARKA --= Nita, lar KoNKo = lullan, st era suffix patronimic des
Intrebuintat to sect. XV-a : Anca, Anusca, Busca, Colca, Dolca, Fedca,

ludca, Lolca, Milca, Oanca, OnIcica, PAsca, PAuca, Porca, Simca,


Stanca, Stoica, Ulca, Vasca, Vasutca, Volca, Zolca masc. e sufixul

co, Balco, Hodco, Balco, Danco, Dasco, Dolco, Vasco, Hanco, Hrinco,
latco etc.
In uricul nostru I se (IS aceasta incrAnglturS :
Ilca 1490

Dragota 1530
Toader

Anusca

Toma, Steful, lonagco, Magda, Z1ata, ClochinA, Sava, Ion, Gherasim,


vatag
Sora

Daca Ilea, de pe Rebricea, este trisAs1 aceastA


complecta neamul el astfel:

11cA,

atunci am

Filosoful 1400

fats
Molaa Filosoful 1450
= Popga

Ilca

Danclul, Marugca 1490.

DacA toss Ilca e cea de pe Crasna, cArela I se rid to 1493. de


fiu pe Toader Dragota atunci, se explicA st motivele vSozarii; Mogogegt1 pe Vilna, ca gl Chiujdesti, le venla peste mans, el avandu-s1
asezirlle Ia Botesti pe Crasna. Atunci ar urma aceasta IncrangaturA,
pe care beinuesc a fi cea adevaratd.
1400

IvulMandru

Anusca

Onicico,

Ilea, Toader

1450

Trlf, Furdul, Musa 1490

= Dragota

Toader DragotA

www.dacoromanica.ro

1530

''

131 _
Pentru a se vedea geoala literary slavon a iltnpulut dAtn tra--ducerea lui V. Zottov din 1826 spre a se vedea tradilia coalei slavone a ma.relut Evlogbie.

Facem stire cu aceasta sCrisoare a noastra tuturor


celor ce vor vedea sau cetindu-li-se o vor auzi Ca au
Nenit inaintea noastra si inaintea tuturor boiarilor nostri
moldovenesti a marl si a mici, slugile noastre Toma
vatavul cu fratii sal Steful i lonasco si cu surorile
for Magda si Zlata. fii Toadei, nepotii Ciocai, si
seminteniile for Sava i loan i Gherasim cu sora for Sora
'fii Anuscai, nepati lui Dragota, toti stranepoti Ilcai, si
.de a for buna voe de .nimene siliti nisi invaluiti si au
vandut a for direapta- ocina si bastina for din direapte
ispisoacele for si din uric de cumparatura ce au avut
mama for Ilca de la. batranul Stefan Voevod, si uric
de intaritura ce au avut bunul lorGDragota de la IA-tranul Patru Voevod pe ;1-umatate sat de Mogayefti si
45;umatate sat de Chiuldetsti, ce slat pe Vilna, pe care
.au vandut slugii noastre lui Simion drept 140 zloti ta-tarasti si sculandu-se sluga noastra Simion si a platit
-toti acei bani scrisi mai sus in manule slugilor noastre
lui Toader vatav si fratilor sal Steful i lonasco si su,rorilor for Magda si Zlata, fii Toadei, nepoti lui Ciocai;
si seminteniile for Sava i Ion, i Gherasim si surorile for
Sora, fii Anuscai, nepoti lui Dragota, toti stranepoti
illcai, inaintea noastra si inaintea tuturor boiari!or nottri.
Deci noi vazand a for de buna voe si deplina plata,
.noi Inca am dat si am intarit slugii noastre pe acea
,mai sus giumatate de sat cat se va aleage partea lui
Dragota si. a Heal, din sat din Mogosesti $i din sat
-din Chlujdesti, ce sdnt pe Vilna, ca sa-i fie lui si de
la noi uric si 'ocina si cumparatura cu tot venitul, lui
:si copiilor lui, nepotilor, stranepotilor si rastranepotilor
$i la tot neawul lui ,ce i se va aleage mai de a-proape neruseit niciodhaoara in veaci. lar hotarul celor de mai sus ponienite parti.ce se vor aleage partea
Au' Dragota i a deal din sat din Mogosasti si din sat
din Chiujdesti ce -slut pre Vilna, sa-i fie din tot hotarul
pe g.-umatate, der .despre alte hotare pe unde din veac

www.dacoromanica.ro

132.
au imblat. Si la aceasta iaste credinta domniei noastre
mai sus scrisa Noi Petra- Voevod $i credinta prea iubitului fiu at domniei meale Vlad Voevod, .$i credinta
tuturor boiarilor no$tri a marl $i a mici, iar dupd viata
noastra cine va fi domn din fii no4tri sau din neamut
nostru sau pre oricare altul Dumnezeu 11 va aleage sa
fie domn in pamantul nostru al Moldaviei, acela sa nu
rasluiascd a noastra danie $i intAritura, ci mai vartossa intareasca si s imputereascd, cad ca iaste dreapta
lui cumparatura pe drepti banii sal. Si spre mai maretarie $i puteare a tot ce s'a scris mai sus poruncit-ant
credinciosului si cinstitului nostru bolaritt Gheorghe-

logofttul s scrie $i peceate noastrd s leage Ia aceasta


adevaratd carte a noastra. A scris Zaharia Barlddeanult
in Iasi la anul 708 luna Noembrie 12 zile.
Din- limba sgbeasca intocmai am talmacit $i am
iscalit Esi 1826 Sept. 4 zile.
Vasile Zotov talmaciu departamentului pricinilor
straine.
ti 93. 7088 (1580) lafl. Iancul VodA Sagul intMreste Ia g lagi satulu
MAnAileti pe Bistrlta, pentru un cal dat domniei.

t 11w
AtIRCK011.

BOEKOAd. EVA 1 0

rti11K8A

woo

IlidA

Hi 1 IA01116

CASI'll 1(1141111 IMTJX. II ELIE 60f111111I

Ki1Z4311. H 1't103cIB
W1114

Aaatili (fro
ROAOCT

t011

(10TR117S7I<APII:

114

im.0

CO

Balt013111.

611A

II 11(1'kA

H 'foam()

II Q IST011

r Ilre,1 I

116111111111

110114

84111.111 ru

itoegurpi

11,1%C11111.1.1111.

114

Alf:KE

I11ldg0 rCHAOCKI141.

11

II

nowkiw

/11 111(4114

11110CIITil

li

CEBF

AaaniE WT 11C1111C01: BA-

111146010 W 1'1111118.

11011111111'k

Cf AO 1111,117.11/1f11111

AlACTil0 rcit,s,07, 3f.i1,111 AIWA-

1144111

11

chto atzirmimui 1
6lICT(11111,4

A.1A11

1110 TOA-

trinTils Rogiloo,

911,09 Komi. Iwo nu .11 c% HAIUII.NU geirkIlHAIII ircluv.m II CO


ETOX0i11 .411:66 611A0 1141 A441 if Wi'r nrro id 0EROA11. If 114,11 TA-KOMAFVE

Err

lilt

Ad411

II COT

E,1,1111
11c1C

6011,

11110

Ac1A0X1041 H gTli(1%All 041 11460 Ad,

C7. (ACLU AoKO,Aoni. IIIIC -8 lAC RAT ---1-31111.

Dumnezeu domn
lw lancul Voevod, cu
tdrii Moldaviei, adica au venit inaintea noastra $1 inaintea a for nostri boiari slugile noastre Hilip va'tag 0
lle, vornic $i Toadef Pop $i mih-Ail i Craciun i Gro-,

www.dacoromanica.ro

- 133 -zav si ion si Platon, i s'au rugat si au cerut noao 0


intaritura pe a for dreapta dna, daanie din ispisoc de
daanie ce l'au avut de Ia Patru Vocla pe satul Manailestii in tinutul Bacaului mai in sus de Vlasinesti intre
Bistrite, carea acel sat Manailestii a fost drept domnesc si an dat ,ei tut Pdtra Voevod 4 cai. Deci not si
cu ai nostri boiari 'cercat -am si am aflat cum le-a fost
for daanie de 'Ia Petru Voda; si noao afijdere an dat
un cal. Deci de -am dat si le-am Intarit ca s be fie for
si de Ia not cu toate veniturile.
Dla Candica titenilor ; acts C. Crupenschi, Iasi Cf. Surete ins.
XIV 607. Vezi actul din 7087 Aug. 8 despre acelasi sat MAnAllegti.

94. 7088 Far. 28 (1580) Iaf1. Iancu VodA intIrWe lul Cozma
.cumpArAturile fAcute In RoOori cu 70 zit* de Ia Luca.

sarbesc de la lancul Voevod scris in Esi


de BarladeanuL
',Ispisoc

lata au venit inaintea noastra si inaintea boiarilor


nostri Luca fiiul Sayeef, nepot Maricai, preastranepot
lui Camariciu de a tut buns voe de nime silit nisi asuprit, si a vandut.a sa direapta ocind si mosie din
.al sau dirept uric, din uric de intaritura ce au avut
stramosul sau Camariciu de Ia batranul Stefan Voevod,
cat i se va aleage partea lui din sat din Rosiori ce
Taste in tinutul Neamtului, pe aceiasi au vanduto slugii noastre lui Cozma drept 70 zloti tatarasti; si sculandu-se sluga noastra Cozma au platit toti deplin aces
mai sus scrisi bunt 70 zloti tatarasti in manule dena-intea noastra si denaintea boiarilor nostri.
Stroici vet _fogOrat a Invatat.si a iscalit..
Jonita Stamate biv vet pitar a tradus in 1816
:Mart 3. El purse gresit GolOe in toe de Stroicl vel logofat.
Acad. Rom. ms. 234 mofia Rosioril. Cf. Surete ins. XLVI. 400.
95. 7088 Mal 7 (1580) lafi. lancul VodA Sasul IntAregte Cozimel cumparAturile fAcute cu 250 zlot! In Rolori de Ia nepotli Iul

4CamarIclu.

ispisoc sarbesc de Ia lancul Voevod Sasul".


tail au venit inaintea noastra si inaintea tuturor
www.dacoromanica.ro

134

boiarilor nostri ai Moldaviei leremiia Si frate-sau loan,


Si 5urorile lor loana si Magdalina nepoate till Camariciu,,

de nime siliti nici asupriti si au vandut a for direawd


ocina $i mosie din -sat din R4iori din a treia parte a
satuiui a patra parte, din direase de intarituri ce. au
avut mogul for Camariciu de la batranul si prea bum&
Stefan Voevod, pe aceasi au vandut-o Cozmei drept 1201
zloti tatarasti ; carora mai sus numitul Cozma le-au
plAtit tots deplin acei de mai sus aratati bani 120 zloti
in manule numitilor nepoti ai lui Camariciu lui leremiia
si fratelui sau loan si surorilor for Irinei si Magdalinei.Pentr'aceasta iarasi 'au venit inaintea noastra si innaintea boiarilor nostri Isac feciorul lui One Moscovanul

si au vandut a sa direapta ocina din parte ce a fost


a tatalui sau si in vatra de Ia fantana pana la un ciresce Taste pe din sus de casa, si cu trei pamanturi in
tarina, pre aceiasi au vandut-o lui Cozma drept .130
zloti tatarasti ; si sculaniusa mai sus numitul Cozma
au platit totl deplin pre acei d.-2 mai sus aratati bani
in manule Jul Isac fecior lui One Moscovanul .Dreptaceaia si noi vazand a for de buns *voe tocmald si
plata deplin, $i not asijderele i-am dat lui ca sai fie$i de la noi ocina $i cu tot venitul.
Stroici vel logofAt a invatat si a iscalit.

Acad. Rom. ms. 234. mosla Rosiori fila 7-a. Cf. Surete ms.XLVI 400.
496. 7088 (pro 7080) Thule 18 (1580). Suceava. lancu VocIA IntS-reste feciorllor Jul losip Motoc jumAtate de sat Balasinesti pe Bahluet.-

0 copie de pe talmacirea de pe ispisocul sarbesc


de la lancu Vvod intaritura de pol sat Balasineti dfnfeat 7080 (sic) lunie 18.
lw tancul Vvod cu mila lui Dumnezeu domnuP
Moldaviei, venit-au innainte noastra si
innainte boiarilor nostri slugile noastre SOmion Motoc$i fratele sau Dumitru si cu surorile for Nastasica.
si Anghelina, cum -t sora for Stana di pe tata
feciorii Jut losap Motoc,. si ni sau jaluit cu mare jaloba $1 cu mare marturie de Ia oameni buni $i batranil
pamantului

www.dacoromanica.ro

-135
si cu megiiasi de prin prejur ziand ca direasele de

cumpAratura ce au avut ei de is pdrintii for de la parintele domniei meale de la bdtrdnul Para Voevod, pe

a lor dreapta mosie pe din sus giumatate de sat de

Balasinesti $i cu vad de moard In Bahluet, ce au fost


cumpArat parintile for losip Motoc .dimpreund cu giupAneasa lui Magdalina drept sass sute zloti tatardsti,
de la Anusca fata Petrei, insa aceale direase le-au fost
prdpadit, cand au prddat Tatarii (ara in zilele lui loan
Voevod. Deci noi vazand a for mare jaluire si cu mare
tanguire, ce ne-au marturisit, iarasi noi asijderea le-am
dat si le-am intdrit aceste toate de mai sus zisd ca sd
be fie for si de la noi mosie cu tot venitul ; $i altul sA
nu se ameastece.
S'a scris in Suceava la anul 7080 lunie 18, iar de
la Hristos 1572.
pecetea domneascd.
Sangur domnul a poruncit.
S'au tAlmacit de pe orighinalul sarbesc intocmai
de mine, Hrisant monah." Cf. Surete ms. XXIII, 605
arh. stat. Iasi No. 401 1678 opis 1910.
1

Cum data in slove vechi era t-311H traduclitorul Hrisantle a nesocotit unitatile os", care Bind gters a cetit flumel pe n = 80. Ori la
1572, cum 11 pune, cred, de la sine talmaciul, era Voda Ion cel Cumplit; gl de oare ce ispisocul pomenegte de prada tarsi supt Ion Voda,
aceasta vine In 1574!
Din fericire in anaforaoa din 1845 Mai 17 supt No. 1259 se aduce
lista documentelor mogiel Balasinegtilor gi se reproduce astfel acest
ispisoc : 7O88 lunie 18 in copie Incredintata Ispisocul domnului Iancul

Von, prin care an intdrit stapanire lui Minion Motoc gl a fratilor

sal pe jumatatea de sus din Balasinegti cu vad de moara". (Surete


ms. XXIII, 606). tar in perilipsul scrisorilor mold Tampegfl gl Balasinegti se aduce tot supt anul 7038, dar luna Julie to loc de lunie
18 acest regest : ispisoc sarbesc de la !mica Voevod pe giumatate
sat de Balasinegti, partea din sus, cu vad de moara in Balasinegti".
-(Surete ms. XXIII B. 749).
lata incrangatura Motocilor dupa acest ispisoc :
Motoc

losap Motoc
(a) "=--

Stang,

(")

Simeon,
(b)

= Magalina (b)

Damitru,

Nastasia,

www.dacoromanica.ro

Anghelina

136

Fara veleat (cAtre 7088) regeste. Pentru Otestl.

97.

RAzesii au aratat un ispisoc fara veleat si luna


hind rupt, de la domnul lancul Voda intaritor lui Gavril $i fratilor lui, Purcariului, FrAtiianului si lui lonita
Dingan, pe o parte de ocina ce au cumparat din Otesti
de la Armanca giupaneasa lui Pihur biv parcalab partea ce i se va alege drept 30 zloti tatarasti, dar din

ce batran nu arata.

(Din cartes de gludecata din 1812 Mart 15). Acta Oh. Strat.
498. 7088 (1580). lancul VodA Intareste impAttala ce $i -au Mut

in satul Ciortova peste Prut pah. Spranceana cu al sal.


rolApx

1 0 603C1 0 ItV rillIKSA KOEH0,3,4

:3E44/111

COCCI. 311441EHHTO 4111111A', CZC'Ei41 KTO Nd11EA1 KASIIHT HMI

SC/H.111111T.
4O11

ryago N

I1d4111

6t3KdTa

Hd11111

CA8111.

Kiwi!

f1AONTle

Ttif
I

4111

110}1011

11110

PC11,1,R4111

CZ CHHO}KATII

4filEC

CflpZ11-

Toamp

CrISMHAti

IldAl

II EVIi(111010 CAS,E6V

E11rk'kg11111 Nc 1113AR010

C/18;1:11/111,

3E.HAH

fro worm

rag 911/1

Ablymitt 40E4T. H KNIT G10 TOd1.E(1.

H'1411-10.

4TO 01111
ETNA

II Halal

4(1111tIHK,

Cf1117.114Ali,

cittira iiani

W;K TOT HCTHHI I

110/1114/1013dX0

HOST

CZ

I WTKZ KZCTOK.

rAf cif 30g6T tioP TOR& AM 'I'OTd ESKtITd 3E(11/111 CZ CHHOMOTII 4fpfc OS f' t CO I`KA Kura:. 4,1 KZAET TpH %ACTH H Ah.k vacTri
ca.tio,u8 CASSI1 1111111h1101/ wkonoms I'd1{1111A G1411151I(MHZ 4AIIIIIHKO. a HMI TOETtIO 11ACT 111I}K Idl ALI IMAET cAgra Ndw

Willi ill I Aa szAE


dAOHT1E

Home() N TOdAEO CIWZI14411. N 4111MA dOKOTS II !wail

ero Tokimi 4TO Tora

118KaT4

1.1E41/01

1:11,1a

!MILLI

ray,pcicad.,

(01llic,03iti:ida) KZ WKOA TfAl'S 011111...

Cu mila lui Dumnezeu 1 v lancul Voevod, domn


tarii Moldaviei, tire facem cu aceasta carte a noastra

tuturor, cui o vor vedea sau cetindu-i-se o va auzi;


adica aceastA adevarata sluga at nostru credincios

Gavril SpranceanA paharnic, si iarasi ale noastre slugi


Alontie Pojar si Toader Spranceana si Mihail Arvat $i

fratele sau Toader, slujit-au noao cu dreptate $i cu

credinta ; pentru care not vAzand a for cu dreptate si


Cu credinta slujba ce dan3ii ni-au slujit; deci Domniia
mea i-am miluit for cu o bucata de pamant cu /eine*
www.dacoromanica.ro

137

iprespre Prut dinspre rasarit, unde se numea.Fte Ciortova,

insa cea bucata de Omani cu faneate prespre Prut;


:dinspre rasarit, sa fie trei parti; doao Orli din sus sa
`fie .numai slugii noastre credinciosului Gavril Spran,ceana paharnic ; si iarasi a treia parte, din jos sa fie

slugilor noastre, Iui Alontie Pojar si lui Toader Spranceana si lui Mihaila Arvat si fratelui sau Toader, ca e
cea bucata de pamant fost'a noastra domneasca, atar-natoare de ocolul targului Husi ..

(Dupa suretul clucerulul Pav51 Debrief of Mitropolie din 1809


,Mai 20).

...noi cu sfatul nostru si cu boiarii nostri am cerce-tat si am aflat ca nici de o trebuinta n'au fost nici dmlor

nici altor sate ce sant supt ascultare ocolului targului


Husi. Pentru aceaia domnia mea am dat si i am miluit pre

cu aceasta vestita cartea noastra pentru ca sa


Ile fie lor de Ia noi uric cu tot venitul si fiilor lor si

nepotilor, stranepotilor, preastranepotilor si la tot neamul

lor ce li se va aleage mai de aproape nestramutat nici

odinioara in veaci. lir hotarul acestei bucati de loc de


oprimiint peste Prut despre rasarit, unde se nurnea4e
Ciortova incepandu-se din malul Prutului, merge pans
Ia garla Hadelii mai din sus, iar de acolo peste un
grindu si de acolo dreptu spre rasaritu 'Ana la obar,sia Brebeneilor; mai din sus de iazul Batlanei; de a.colo iarasi drept Ia rasarit 'Ana unde se intalneste cu
hotarul Rocaseanilor, iar de acolo drept la vale Ia malul
Prutului. Precum spre aceasta iaste credinta a mai sus

numitei domniei noastre lancul Voevod si credinta a


-tuturor boiaritOr nostri a Moldovei a 'mad si a mici. Si
-spre mai mare tarie 'si Intaritura tuturor acestor de
nai sus scrise am poruncit cinstit si credincios boiariului nostru Iui pan Lupul Stroici vel logofat sa scrie
si catra adevarata cartea noastra aceasta pecete a

noastra sa o Inge.
,de pre sarbie pre limba moldoveneasca am tal-

-tnacit eu la anul 1809 Mai 20 clucer Pay-el ,Debrici."

Ac. Rom. pecete 212; restul pargamentulul e rupt.-c4. Surete ms.XXI, 140.

www.dacoromanica.ro

138
Suretul se gAseste in Surete ms. XVII, 617; far In regeste voles
XVII] 520, adus de T. Romascu diacon. Neamul Sprinceana se gAseste

razes in vechiul sat DAnesti, pe Elan, ceva mai In sus de Hurdugli,


de astAzi (Cf. Cuzestil XLIV).
Gavril SpranceanA pah. a avut de. soya pe Vasilca ; ca fecior
are pe lonasco SprInceana, iar de nepot 'pe Simion Sprinceang, care
in 1640 Febr, 28 vinde cu 15 ughl lul Stratulat aga jumAtate din &
patra parte din ClAnesti (Cuzestil 126).
99.

7088 Aug. 6 (pro 7058), regeste. Pentru Otestl.

In ispisoc de

la

domnul lancu Voevod sa cu-

prinde cum ca Mihai vi fratesau Dumitru si surorile for


Parasca $i Petrea fetele Sorii, nepoti Galbanului stranepoti Stoll au vandut lui Bucium vornic toata partea
cats se va aleage din Otesti dar facandusa spite asa
sa intelege ca acel Galban feciorul lui Stoe au avut
cincia parte din a patra parte care sau impartit pe trei
roduri a lui anume Toma, Sora, $i Marica, $i acestor
4 roduri a Sorei ce au vandut lui Bucium vornic li se
cuvine a treia parte d n a cincia parte din a patra parte'
de sat."
Din cartea de ludecatA din 1812 Aug. 21. Cel ce a scris Carte&
clteste 7058 confundand pe n sters cu ij sters.

100.

7089 Sept. 5 (1580). Pentru un loc la CetAtue despre-

RAdulesti.

Suret de la lancul Voevod, din feat 7089 Septenrbre 5.

Datam vi am intarit preutului Ilie, feeorul popii,


GligAi vi rudenii for lui Isac vi surorii lui Marica vi

fratele ior, fEeorii Duvcini!, vi iaravi rudenilor for Frasinei impreuna cu fratii vi fOorii popei Voina ; vi iaravi' rudeniile for Toader, carele dupa calugarie se numeavte Teofan, vi fratii lor, feciorii Maruvcinii, pe a

for direapta dna vi movie din dres de lntaritura, ce


au avut parintii for de la Alexandru Von, un loc dinr
pustie de la Cetiitue la mandstire in protiva Rddule$-Nor pe de ceia parte de Siret, ca sa le fie for de la,
www.dacoromanica.ro

139

not ocina cu tot venitul. lar hotarul acelui lac sa fie


dupa hotarul cel vechiu pe unde au Imblat din veac
si pre unde le spune lor uricul, pe unde lea hotarat for
Toader vatagul cu multi oarneni buni si beau fast pus

sa nu se ameastece
prespre cartea noostra.
Domnul a poruncit. Stroici vel lagofat. a Invatat si
a iscalit. Dumitru a scris si sou talmacit in anul 7269
Sept. 30 de Evloghie da)cal slovenesc.
lor sl stlapii; pentraceia altul

Dupla cople posladuita cu orighinalul gl adiverltA de divan,


dupA cererea slugerulul lordachi Harhas, vechilul vornic. Petrachl
Roset in 1841 Julie 8. Cf. Surete ms, XXIII' 1335.
lar in marturia hotarnica radlcata in 1828 Ghenar 25 de visternicul lordachi Catargiul gI posladulta in col:tie in 1842 Mai 4 de Divanul apelativ at tArll de sus xe vorbegte din nou de acest ispisoc
.7089 Sept. 5. Carte domnulul Iancu Vodi, ce o cla preutului Ille, feclorul popel Gligal gt altora, Intaritura ce au avut parintil for de la
Alexandru Voda un loc din pustiu la Cetatue la manastire In proIlva
Radulegtilor, pe din cela parte de Siret ". (Cf. Surete ms. XXIII 1445;Idem XXV, 248).
101.

7089 Mart 10 (1581) regeste. Pentru DrAgugani, pe Prut.

Din scrisorile dumsale med. Lupul Rosat asupra


mosiei Dragusani pe Prut la tinut Falciului;

....ispisoc de la Patru Voevod, prin care se cu-prinde ca Obrotina fata lui Gavril si Hies si surorile

lor Marica si Tudosia si Linca, feciorii Sofroniei $i ctu


surorile for, pe care ii arata anume, tots nepoti Maruscal, stranepoti llcai, prea stranepoti Oanei vornicul, au
vandut a for dreapta mosie din drese de impartala ce
au avut mama lor Ilca de la Alexandru Voevod si din
drese de imparteala ce au avut mama for Marusca de
1a tanarul Stefan Voevod si din dress de 1mpartala ce
au avut mosul for de la insasi domnia mea giumatate
satului din Dragusani, din denznia dintai, parte si cu pomat, iarasi le -au vandut ele lui Gavrila Sprinceana
paharnicul si giupariesei dmsale trine' drept 350 zboti
tatarasti. Decl Ii sa intareste pre aces gumatate de

sat de Dragusani pe .Prut partea din sus si cu po-mat; Tara hotarul aces giumatati de sat sa fie- despre
www.dacoromanica.ro

--140
-toate par-tilt dupa hotarele vechi si pe unde au hotarat
si au stalpft Draghici vatavul cu oarreni buni; iara
despre alte parti sa fie for dupd hotarele vechi, pe
unde au umblat din veac.
(Cf. Surete ms. XVIII 513). La acele ar5tate mai sus la ispi..socul din 7035 -Mart 15 unde am dat descendents din Dana vornic,
adaugam acegt.la :

4. (Dana vornicul de Suceava


Crtstea

2.

StAnila

ilea

3.

4.

Sora, Marina, Marugca


5.

6.

Gavril,

Obretina

Sofronta

Biel, Maria, Teodora, Lince.


2

Tot! acegti -5 veri primari intre el 41 yard ocina for din Dragaganl, jumatatea dia sus pe Prut, In 1581 cu 350 zloti, lul Gavril

Spranceana paharnic. tar in 7118 (1612) urmagii acestui Gavril Sprin.


ceana : lonagco Sprinceani, Ionagco cuparul, fiul GrIgorcel Sprinceana,

gi Dumitragco Petre Sprinceana valid cu 60 galbenl a cincia parte


din jumatate de sat de Dragugani postelniculul Dumitragco Chirita

Taleologul (Cf. Surete Ins. XVIII 514).

102. Ford an, (7089 = 1581). Regeste. Pentru Otegti.

Un ispisoc stricat la veleat, tot de la acelas dome


(1a7.cul Voda), in 'care sa cuprinde ca si Zaharia si
=fratesau Drava si Obreja si surorile for Marie si Anusca si Ana, feciorii lui Ion Cioroban, nepoti Stefului,
-stranepoti Stoll Inca' au vanclut Itli Bucium vornic toata

partea ce sa va alege din Otesti... dar acel Steful, fe-

.ciorul Stoii au avut trei roduri, din care pe unul it


trage dmlui pah. cu ispisocul aratat (me sa fac'o a
-treia parte din a cincia parte ce au avut acel Steful

din a patra parte de sat).

Tot in acest ispisoc sa cuprinde cd gi Dobrita, gi fratesAu A-vram, fecioril Madrid gi nepotii lor, feciorli Iul Chilian, toti nepott a
1u1 Toader Jggne, stranepotl Stoll Inca au vandut lul Buclum voralc

Ain a patra parte a treta parte din Otegti.

www.dacoromanica.ro

141

Pentru bAtrArrul Niaga, care au avut trel rodurl, ca Ia Isplsocul domnului lancu Voevod, acea cu vereatul stricat cuprinde cg

gi Ene lArgAlan gi Toader Hrlipan 51 sora for Maria gi Anuga gi 11 lana


gl neamul for Bonciul gl fratesAu Gavr11 Otel, to-ti nepolli Mogogei,

strAnepotl Nlaggl, au vandut lui Bfucium vornic a patra parte din


Otefti (dar filmd ispisocul Ia acel toe stricat nu se poate intelege carat)
gi Mudd. din Niaga au egit fret roduri nu sA poate socot1 ca vanzare

aceasta ar fi o a patra parte din a patra parte din sat ce a fost as


Niaga', ci sa socotegte cA a treia parte din' a. patra parte ce sau-

cuvenit Mogosel fata Niaggi sau impArtit in patru pArt1 gi vanzarea-

aceasta este a patra parte din a treia parte ce au avut Mogoga din

a patra parte de sat.

Se mai cuprinde cg Dumitru sin StAnlig, nepot lui Sandre, strgnepot lui Statonar au vAndut lui Bucium toatA, partea cAtA se va a-

lege din testi, dar nu aratA din care rod a lui Stanomir a fost,
cad in ispisocul din 7114, nu rAspunde ca Statomir au avut rod cue
nume *Andre...
$i tot in acest Ispisoc_sg cuprinde cA gf Petre fecior lui lonagcornepot lui Toader, strAnepot Sandrioael wi rastrAnepot lui Stanomir au

vandut lui Bucium toatA partea unchiulul sau Toader din sat din 0testi.
Si largsl intracestagl Ispisoc sa cuprinde ca Irina fata Stanclulul '
nepoatA Sandrioael, strguepoatA lui Stanomir au vandut lui Bucium
vornic toata partea din ()testi.
$1 iarggi Sora fata StolcAl Rujel, strAnepoatA Stoll au vAndut

lui Bucium vornic toata partea ei din Otegti, dar din care rod gi
Stoll au lost nu arata.
$1 I9n Liciul feclor Maritel, nepot lul Dragog, strAnepot lui
Galbgn gi rgstrgnepot Stoll au vandut tut Bucium vornic din partea
Galbanului jumAtate, rasa toatA partea DrAgugel ce se va alege dig"
Otegti...

,103. 7089 April 21 (1581) Suceava. Iancul VodA intgregte lur

Condre Bucium, mare vornic ;grit de jos, cumpArAturile de sate al tat-gull 'Acute in NAnegti, pe RAcatgu, de Is Neacsa Sturzoae hAtmlneasa.---

lw lancul Voevod, cu mila lui Dumnezeu Domn


tire facem cu aceasta carte a noastra-

tarsi Moldaviei ;

tuturor cui pre dansa vor cata sau o vor auzi cetindu-li-se ; adica au venit inainte noastra si inaintea tuturor a for nostri moldovenesti boiari Cneoghina Neac.gP"
a dumisale Sturza hatmanul flied tut Huhule postelnicuI,-

nepoata Isaiei, de a ei bung vreare, de nime silita nici


asuprita, $i a vanJut a sa direapta ocina si mosie, din
dreapte cumparaturi ce a avut parintele ei Huhule pos-telaicul de la batranul Bogdan Voevod, din giumatate

www.dacoromanica.ro

142

sat de NAnesti giumatate, partea din hos dinspre rAsarit, cu iazuri si cu mori pre RAcAtau. Pe langA acestea
asijderele din acelasi sat din a patra parte giumAtate

cu iazuri $i cu mori, dupA zapisele de fmpArtala ce-a


avut parintele ei Huhulea postelnicul iarasi de la Bogdan Voevod; acealea a vandut la al nostru credincios
pi cinstit boiariu dumisale Condrei Bucium, mar -ele
vornic de Cara de 0-os si cneaghinei sale Antemiei cu
/00 zloti tAtarAsti. Si s'au sculat al nostru cinstit si
credincios boiariu dumnealui Bucium vornicul si cnea-

ghina sa Antemia $i au plAtit toti deplin pre cei de


,mai sus scrisi bani 700 zloti tatarasti in mAnule celei
de mai sus zise cneaghinei Neac4i, a dumsale Sturzea
hatmanui, fiica Huhulei postelnicul, nepoata !sail Inaintea noastra $i inaintea boiarilor nostri. Deci noi vA.zand a Ion de buna voe tocmalA $i plata deplin, asijderea si de la noi am dat si le-am intArit, ca sa le
,fie mai sus scrisului nostru credincios si cinstit dumsale Condrei Bucium, mare vornic at Orli de kos si

cneaghinei dumsale Antemiei, cea de mai sus zisa

Iparte de .ocina din kumatate de sat din NAnesti, giumA-

tate, partea din gios dinspre rasarit, cu iazuri $i cu


mori in RAcatau, si tot din acel sat de a patra parte

.giumatate tot cu iazuri si cu mori, ca sa le fie


,Tor si de la noi cumparAturA cu tot venitul. Drept
aceaia toate cele mai sus scrise sate $i tigani sa fie
credinciosului $i cinstitului nostru boiariu, dumsale
-Costachi Bucium, mare vornic tarii de gins de la noi
uric $i cu toate veniturile, lui $i feciorilor lui si nepo,tilor lui, stranepotilor $i rastranepotilor lui $i la tot
tieamul lui, ce i se va aleage mai de aproape nestrAmutat
7niciodAnaoara in veaci. tar hotarul tuturor acelor de
mai sus scrise pArti de ocina din toate satele carele mai

sus s'au scris sai fie din spre toate partile, dupA ve.thiul for hotar, pe unde din veac au imblat. tar la a'ceasta iaste credinta domniei noastre a mai sus scrisului lw Noi lancul Voevod, $i credinta prea iubi(ilor
ff1 ai domniei noastre, Alexandra Voevod i Bogdan
Voevod, pi

credinta boerilor nostri, credinta dumsale

www.dacoromanica.ro

-143 -urasco mare vornic de Cara de sus, credinta dumsale


Toader $i a dumsale Petre parcalabi de Hotin, credinta
,dumsale Nicola $i dumsele Branat parcalabi de Neamt,
credinta dumsale Inca ,$i dumnealui Jurj parcalabi de
Novograd, credinta dumsale Balica portar de Suceava,
-credinta dumsale Nicola spatar, credinta dmsale Brat
postelnic, credinta dumsale loan Solomon vistearnic,
.credinta dumsale Goldia paharnic, credinta dumsale
Radici stolnic credinta dumsale lane comis, $i credinta
tuturor boiarilor nostri Moldovenesti a marl si a micf.

lar dupa a noastra viata cine va fi domn tarii noastre

.a Moldovei, din feciorii nostri, sari din fratii nostri, sau

din neamul nostru, sau pe on care alalt it va aleage


Dumnezeu sd fie domn pdmantului nostru al Moldaviei,

acela sd nu strice aceasta a noastra daanie $i Intdri-

-tura, $i asezare, ci mai vartos s le intareasca sl sd

le imputerniceascd, cad ca le iaste for data $i intarita


dupa toata dreptate $i ca le iaste for dreapta cum*
fatura. bar spre mai mare tdrie pi puteare a tot ce s'a
scris mai sus poruncit.am la at nostru cinstit $i credincios bo!ariu dumsale Stroici logofAtul sd scrie $i a
noastra peceate s6 o leage cAtra aceasta adevarata carte
_a noastra.

A scris lona3co in Suceava la anul 7089 April

21 -zile.
Acest Buret a fost legalizat de divaaul apelativ at Wei de sus

-In 1840 Mai 20; gl stA pe el aceastA tnsemnare: Acest document se


MIA la frate-meu Toderagco Sturza logofAt. Cf. Surete ms. XXIX,
'352, dupl copille lui Radu Roseti.
Asupra primilor Sturzegti vezi notele de la doc. din 7060, pg.
15 seq.

Ion Sturzevici portar Sucevei supt Ilia 1 Stefan VodA Rareg,


a fost ginere Huhulei postelnicul, cAti tine pe Neacga, fata Huhulei,
nepoata lut Isaia vornicul de supt Stefan VodA cel Mare.

.104. 7089 April 26 (1581) regeste. Iancu Voda scrie carte la

-vatavul ot RAcAtAu sd aleagA hotarele la Otegti.

Suret di pi carte ot lancul Voevod din 1. at 7089


April 26.
Scriem slugii noastre Raccrtau vcitavul glaCa vei

www.dacoromanica.ro

144

vedea cartea noastra Tar to sA mergi la satul OteitiP


si sa strangi oameni buni din sus si din gos si sA
imparti marginea despre padure la sat la Otesti, cum
yeti afla mai cu dreptate, cu sufletele voastre, credincios boiariuiui nostru Bucium vel vornic, si lui Gaya
vatavul si Danciului si lui Verdes si tuturor niamurilor-

sale, cat' vor fi dupd dansii, pre tot locul cat va fi ca


sA sA stie Care a Cut parte Taste si cine ce are, si
precum veti afla cu sufletele voastre si ca sa le radict,
sialpi. Intralt chip sA nu fad.
Acta Gh. Strat. Helesteni, Roman. Otesti Xl.

.-.105. 7089 April 27 (1581). lancul Von intAreste lui Gavril s1


fratflor al cumpArAturile (Acute In Otesti cu 30 zloti de la Lupe Huru

Suret di pe ispisocul of lancul V vd. din leat 708gApril 27.

Adica au venit inaintea noastra si inaintea a lot-

nostri moldovenesti boiari, Armanca giupdnesa lui Lupu-

Huru biv parcalab si au vandut a sa direaptA ocind,


si mosie ce se va aleage partea ei din sat din Ote$11,
-

pre aceiasi au_vanduto slugei noastre lui Gavril si fra-tilor lui Piurcam, .si a lui FrAtiian $i lui lonasco si Jut:
Dingan, drept 30 de zloti WM-Asti si sau scuJat slugiledomniei sale ce s mai sus scrisi si au plAtit deplirt
toti acei mai sus scrisi bani, in manule Armancei, denainte noastra si denaintea a for flood boiari; dece $i
not vazdnd a for de bund voe tocmala si plata deplinr
asijderea si de la not am dat si am intarit mai susscrisilor slugtlor domniei meali pre acea parte de mosier
cum ca sa be fie for si de la not cu tot vinitul si altul
sA nu sA amestece.
Acta G. Strat, Helesteni, Roman.

106, 7089 Mai 8 Jai (1581). lancul VodA IntAreste urrnasiforStrolcilor stApAnire In mai multe sate din CArligAtura.

t i[w I-ammo 110H30A4 GN 110 MACTEIO rcnApz 3fMAH 110AAdRCOH. twit raimaniii AQAH H HOTGIMAHAH (041111 I criovram HA-Hlibti 'WHAMMY H lipaTOlf El` GOXOyLH H CfCT9dAl 111,i &HA 41 do-

www.dacoromanica.ro

145
remind CZ A'kTH LIZTIJAWKO I !Norm Ahf MK& H HtIrillEM1K HX
i[WH H SPAT fr 1101.k H (wk, H cErrpa rsx 130Hlid ArkTH AMPEHH I

MN DINH H notorikaTorif MUTH


AiA1114HA. licriptieunie

3,1

Aeauffe 4.ro

11X

FIpdgIH

WTHHHH

11

HAWAII no`kAKORE IPC KOCTE

GTpABH4. H ?filrpai`k GmpagHq. CDT A0E0dr dAf8dHAVZ BOHIOAL H


WT Hard H GTHISdlid BOEBOAORE, 11019111311AlE ad pd3A`kAEHIE. 4TO I
114144Ad EAgd HX ilidriVWKA. WT crapar GTE/iSdlid BOEBOAi 14CHOHRHAlE
3d 110THWKAEHTE I rum' CDT CTAVAP GTE4S1Ud 1101130A1 CEAO RpnRap, N CEAO XOLIELpill H CEA rZVIAHII1 I H DOA MO PZEMKAHIFI

PAE KNA PZEZEdilili, N IIIETpmnSn.

1101311W

AM4114

%ACT WTISZ

K91113611114. H flOA CIAO pcimucutiu oy ROAOCT KrIZAHMTSPA rAE BHA


Aildr"HP. XACHZW ii 110A CEAO WT KUILIEVZ r4 611A A(pdroniii)v

Krriem CZ Tfill

4ACT11, WT Alt11111. HA RdXAV14, KAKO Ad ECT NM N WT

MAC. WM11114.11 V94114. I CZ BZCEA1 AOKOA041 N 11H AA C HE oyAniwarr.

rCAFIZ 9E4. (MC V MC BAT -1-3E10 Alan H.


GTpouiq KM AOPZISET V4 H FICIMX
StrOlCZ

t IWIldWKO

lw lancul Voevod, cu mila lui Dumnezeu .domn

Moldaviei; adica domniia mea am dat $i am Intarit


insine slugilor noastre lui lonasco $i fratelui sdu Buhu.s
$i surorilor for Anna $i Anghelina copii lui Patrasco,
nepoti MariicA1, $i vdrul for loan $i fratele sau Ilea
$i Ursu $i sora for Voica, copiii Marenei, toti nepoti

tariff

$i stranepoti Nastei, din direase de daanie, ce au avut


stramosii for Coste Stravici $i Jurj Stravici de la bunul
Alexandru Voevod $1 de la Iliia $1 Stefan Voevozi ; $i
din direase de impartala, ce au avut baba for Marusca
de la batranul Stefan Voevod, $i din direase de inta-

ritura iarasi de la batranul Stefan Voevod satul Crivesti Si satul Hocesti $i satul Gaureni $i pol sat Rd-vacant, unde au fostu Ravdcanii, $i Pietrisul, mai in

sus de moard partea despre Crivesti, $i pol sat Has-

naseni in tinutul Carligaturii, unde au fost Dragomir


Hasnd$ $i pol sat din Chicera, unde a fost Dragomir

Chicer cu ttei parti din moard de pe Bahlui, ca sd-i


de la not ocind $i uric cu toate veniturile. Si
altul sd nu se amesteace.
Scris in Iasi la anul 7089 Mai 8.
fie $i

www.dacoromanica.ro

t46

Domnul a zis. Stroici vet logofAt a invatat si


iscalit. Stroicz (cu litere latine ;--1- lonasco.
I

Acta Muzeului Municipal Iasi pile. XI, din donatiunea

Mists-

SAulescu.

Se incepuse pe fata a treia 31 se scrie un alt text, dar Hind cu


gresell s'a scris altul din nou :

itu mm/A mho nucTilo rctimm

H HOTHIMAHAH EC

(Mu

cnoyrom

3Es111111 4-10AMECK011. Aanit

14111111111)

1W1UWKOKH H spitTS

4lli4E/11111t1...
tro noxoytii. H CfCTPar11 11N 1111114
In dos std notita : ex-xclusulimina de la Iancul VodA pre Crivestt
11

sl pre Pletrig, si pre alto sellste.


Stravici. Boerli numiti Stravici, (Straovicl, StrovIci) apar
intre cel dintAl In documentele Moldovet. lncg supt Roman Voda to
6901 (1393) apare Ivan Stravici ; el std In boerle sl supt Stefan Voda
Murat In 6903 (1395). Apol supt Alexandru cel Bun apare in divan
Bratut Stravici In 6908-6920. Impreuna cu fratele tau Liuban Stravici,
Stefan Stravici apare boer In divan la 6929 (1421) ImpreunA cu fratele sAu fur] Stravici, acesta mal apare In 6931, gl apol dispar de pe
arena politicA.

Doc. lui Stefan eel Mare din 1502 pomeneste de urmasil Iui
Coste sl .jurj Stravici (I. Bogdan II 191), de Marusca si Stanca, fetele Nastel, nepoate lui Coste Stravici, care era frate cu Jurj Stravici.
Aceste aunt complectate prin ispisocul nostru. Am putea dar face urmAtoarea snip a Stravestilor pang in 1581.

Ivan Stravici 1392


Bratul StraNici

Liuban Stravicl

Stefan, Coste, Jurj Stravici

1421

Nastea
Marusca,

1470

Stanca

1510

Patrasco Mariana

1540

Ana, Anghelina, lonasco, Buhug


107.

1400

Ion, Ilea, Udrea, Voica

1580

7089 Mat 8 (1581) lap. Iancu Vocla IntAreste la 8 Ins!

stApanire pe satul ManAllesti, la Bacgu.


AincrIto

VETE10 Mhi. 1w

MKCK011. 31414411111TO

1411K8/1

4111111,11 HCCNM

130E130Ad

rcriAp%

411CT041 HAW11/11

3E41111

H7sC'ktH

i110/1

KTO

HAMM 683tHIT HMI 4TS1-111 E1'0 SCAIMIHT. Wilif TOTH 1.1CT1111111 '11M1111

www.dacoromanica.ro

147

(Mint xtbiHn HSTAP. H 11411 AVAS H T044,41


11

11.(1%4811.

11

110114.

X0H11010 HAMM MACTN. H A4AN H 110T1417.AHAH


114C S HAL11110

H 111FIXHH/1

rp03513. 11 HWH H IlAdT011. )1{44101 AMI ECM11 HM W3E41410

8 MOAAAHCKOH.

11X

flp413010

ECM', HMS WI'


COTHHH8. WT

JunricoK. 34 HOTHCM)KAEFITE -ITO 11414/1 WT rCHAHArtill. CIAO HitHArk


MHH%11AElpill 8 HAOCT. GAKOH11.

1101311111

03111E11110

11IKOM1HiE

HA

11+1S11.

HAZCHIlEtilil, MEM 611CT111111,

4TO HasEprr

tKano AA ECT HAM WT HAC 8/HK


A

114116AH;KIIIH 111110

XOTtlit T010 titYkApELIEHH.010

CEA0

AIZFIZHAEL1111, S HOAOCT 114K011 1 110H11M KA%CMIELp11. MEND EliCT91111,

AQ ECT

COT

118K01111118 AO -cr4p0IO

,CT01101111 HOCTAVOMS XoTap$

MATKO 8 MM. a COT IMMIX

110K844 113 11+K4 .1.071:1113M/1.

a H4 T'

f CT 11.1414 thmEro rcriAcKa aunienucarthoro ri11Ki6a HOE130,1,4 H 'Ape


41Q`k137.34FOHAIIIHX 44A lidWHX iLqaKApa H 160rA4114. H 11`kPli ROMP
11411111X Irkild 11411A G848414 AHOOFIHKA AOAH`kli 3EMAH. ti rkfla IldIld
100HCK84 4 ,:1,13091-111K1 ropirtat 3FMAH. Irk(JA 04114 TOAAEN1 H FEWc1
K.kpa 1111116 riAAHKd XETAI4114 H 110(1rit 1-1(1%KMAKOHE xonli
TAO+ CSLIMICHAPO Blicod 114114 HOT 110CTEAHIIKA. alipe HAIM GOA0A10114 HIICT`kiltIVIKA. !Aim HAIR FOAZE LIAM:MK& Irkpa 114114 Pect,wi
CTOMIIIK4. K.kpa

114114

141111

KOA111C4 H

B.kcht

HAC'kX 60Mp IMMIX

HEAIIKI1X 11 AIAMIX. A 110 1141WEA1 )KHROT` KTO sSArr


rocrioAap%
WT otATHX 11411_111X. 11411 WT HawEro poit,d HAI1 flalt CSA KOI'O Krs
H36ENT rompint RUTH HAMM AIOAAAHCIA/1 3E41411. TOTH HM

,1,4 AH1E H 110THWKAEHIE WTHHHH N AAAtiutffl. a


114 ROAIIIIE KAFIOCT 11 flOTHWHAEHIE
HfirkM1 ECAM FIAWEMS 13'kp
ftomS naKS Orpoug HEAHKOMS 01'04ET8 nucaTH N Katuti 11E4dT.
11E110p8WHA 114W1

111(1111ACHTH KCEA18 AHCTS

H4111E418,

III1C Kp8CTE AIHX%HAECK8A S MC

HATO -}3110. Mdtd II Allh.

Cu mila lui Dumnezeu Noi I w Iancul Voevod,


dom tariff Moldaviei, in$tiintare facem cu aceasta carte
a noastra tuturor cuff pre dAnsa vor cata sau citindu-

li-se o vor auzi o, adica aceste adevArate ale noastre


-slugi Hilip vatav, $1. Ilea Dandu $1 Toader Popa $1
Mihaila $1 CrAciun, $1 Grozav $1 Ion $1 Platon, miluitu-

ne-am In5ine for cu osAbita a noastra mild, $i am dat


si am Intarit Insine for de la not In at nostru pdmant
al Moldaviei, a for dreapta ocind din ispisoc de intariturd, ce l'au avut de la Insusi domnia mea un sat
xnume IVIdnailefti, in rinutul Bacaului, mar sus de Viawww.dacoromanica.ro

148

sinesti intre Bistrite, ca sA le fie lor de la not uric (s'


cu toate veniturile lor $i copillor lor, nepotilor $i stranepotilor $i rastranepotilor, $i la tot neamul lor) ce li
se va aleage mai de aproape neruseit niciodanaoara in
veci. lar hotarul celui mai sus zis sat ManAilesti, in tinutul Bacaului mai sus de de Vlasinesti Entre Bistrite,
sa le fie din padure la vechia matca la mal, iar dinspre alalte laturi pe vechiul hotar, pe unde din veac
au umblat. bar la aceasta iaste credinta domniei noastre mai sus scrisa Noi lancul Voevod, $i credinta prea
iubitilor iii ai domniei meale Alexandru $i Bogdan, $i
credinta boiarilor nostri, credinta dmsale Bucium dvornic tad de jos, $i credinta dmisale lurascul dvornic
tarii de sus, credinta dmsale Toader $i Gheorghie parcalabi de Hotin, (credinta dmsale Bernat $i Nicola parcalabi de Neamt, credinta dmsale Ilea si Jurj parcalabi de Cetatea Noao), credinta dmsale Balica hatman

$i parcalab Sucevei, credinta dmsale Brut postelnic,


credinta dmsale Solomon visternic, credinta dmsale GoIae paharnic, credinta dmsale Radici stolnic, credinta
dmsale lane comis, credinta tuturor boiarilor nostri a
marl $i a mici. tar dupa a noastra vilata cine va fl

domn din copii nostri sau din at nostru neam sau pe


on cari alalt 11 va aleage Dumnezeu sd fie domn tarii

noastre a Moldaviei, aceia sa nu strive a noastra daanie


$i intaritura, dna $i mosie. tar spre mai mare puteare
$i Intarire poruncit-am la at nostru credincios boiarirt
dmsale Stroici marelui logofat sd scrie $i a noastra
peceate sa o leage de aceasta carte a noastra. A scris.
Criste Mihailescul In Iasi la anul 7089 luna Mai 8 zile.
Din Condlca Litenllor, textul slavon redat cu lipsurl gi sariturf.
de randuri. Cf. Surete ms. XIV 709.

108. 7089 Mai 31 (1581) regeste. Pentru testi.

Ispisoc de la acelasi domn, (lancu Vocla) cu cuprindere do:

Magdalina $i sorusa Ana, featele Stoical, nepoateMariei strAnepoate Galbenului Inca au vAndut lui Bucium din a patra parte din satul Otestii i din a treia1.
www.dacoromanica.ro

149 --

parte, dar din a treia parte a $apte parte doao pArti


au vandut, $i macar ca ispisocul acesta vorbeste incurcat, dar din spite sA Intelege ca pe cat au vandut

cei patru feciori a Sorii de sus aratati pe atata au

vandut si aceste doao nepoate a Marinei ce au fostu


sora cu Sora, adicd o a treia parte din a cincea parte

din a patra parte de sat.


...cu cuprindere ca Ion Fete, feciorul lui David,
repot lui Ivan strdnepot lui Statomir Inca au vandut
lui Bucium vornic din a patra parte din satul Otestii
a treia parte."
Din Cartea de judecatA din 1813, Mart 15: Acta Gh. Strat, HeleOeni, Roman.
109. 7089 Janie 3 (1581) Totrus. Iancul VodA IntArete Irinel
gala lul Neagoe camAra partea de ocina din CostetI 1 villa Trotu.

t Iw 14111{Vil ROEROM. ENi71-0 AlACTi10 rcrimm aFAIAll AIWA=


A1RCK011. lVAZ ncliii,kourrk
rto, Heutuid I H ncrkik 11.1WH41/11 MfihAAABCKNMhI Go Irk II 14011114 A04K4 nrkroe lizmv.paw. ,EarlORdt111 I Hd(11
Efil111:010 3{4401W. II C11 flEitHICOH MapTVpIK). CZ MOAN A0R911)c. II
4T1211X. H Wit0A
111141 EN
Alf Nth MINH. 11 CZ GOArkilH WI' Agop CCRARAIH. (MIN EVE 11(1111311/11E 11 IICE1HC04E
410 IiiildA WLI,Z EN lIkroe
I

1i711 Zfl4W 114 1104013 HIM CE/10 WT KOCTE41H H N4 11111101)1dA1. 11*

(CVT WT TOT9VW H Nd C13011 ripeuqo KononH toroth. 114H41`k GH


A1/1011 H CZ

ATAittl H ilivpdwito

CZ

ArkTAIKI H HANICKHIM

CZ

111
H KoHAA Ca ArkTMlo. N zIspRJN6HAIE N Hathcove. Wool 113rH64
111111
ANN cli1EA.1 11 I AN1 130Eg0,1:1 Korro WTCZ4E Ert1V MEM. Trk4l Mhl
RV. H BEAHK010 AtapTvphr, CZ MOAN
13 11A'kUllIE F1X REANK010
?K440
CZ COil`kpFl. WT
Aoripc. 11 CT413H WK0411HAikl EH 411 E,Kird I 11111

ATAI1N, H CT4HK4.
tHHLI CZ AILn.1161

CZ

TNN

171

nucatmaa
Agog 1C11A13,11111. d MIN T4KONSAEVE A1411 H norknHAH gm
co,voutina CE40 ISOCTE4111 N CZ HilliX0A. milfc noTotvk ToTpvw I H
11/11101114Ai H EH Hp dad X0,101111 Lorain!. H C8 IMCE41 A0X0A041, 11 FIC
V TOTPV111. Arlur -,31-113. 1011, r.
I

fcrift,Hz 1314.

REA Aoroilsir V4,

11

11CIStlA. Stroicz.
RZAIIVA,

1w lancul Voevod, cu mila lui Dumnezeu domn t Aril

_Moldaviei, adicd au venit inaintea noastra $1 inaintea a

www.dacoromanica.ro

150

for nostri moldovenesti boiari Irina, fata lui Neagoe'


cAmAras, jAluitu-s'a noao cu mare jaloba $i cu mare
marturie, cu oameni buni $i bAtrAni, $i ocolasi megiia$1,

$i cu boiari de la Curtea domniei meale, zicAndu cum


privilegiile $i ispisoacele ce lea avut tatAl ei Neagoe
camdras pe jumatate sat din Costesti, $i pe vii, care
sunt la Trotus, $i pe ai sai direpti robi tigani, anume
Simeon cu copii sai $i Murasco cu copii sat, $i Paraschiva cu copii sal, $i Stanca cu copii sai, $i Condre
cu copii, $i Frasina cu copii, aceale privilegii $i ispisoace dinsa le-a pierdut in zilele lui Alexandra Voevod,
ccind i-au taiat lui copal. Pentru aceaia noi vAzand a
for mare jaloba $1 mare marturie cu oameni buni $1.
batrani $i ocolasi megiasi, $i cu boiari de la curtea
domniei meale, iar noi asijdere am dat $i am intarit
mai sus scrisa jumatate de sat de Costesti pi cu prihod.
peste apa Trotucului, st cu vii $i ai ei drepti robi
tigani, $1 cu toate veniturile. Scris in Trotus, la anut
7089 Iunie 3.
Domnul a zis.
Vel logofat a invatat $i a iscAlit.
Stroicz
-+ Baseanul
Acta Gh. Racovita. Surete ms. XXVI. 537. Camaratiul Neagoe-

este unul din bowl' Mail de Lipugneann, probabil la masa data la,
palat, cand a Mat 47 boiari al tarli.
110.

7089 August 18 (1581). Zapis de marturie cum Rusul Telea

cumpara cu 30 zloti a 7-a parte din a 7-a parte din Goiani de la 11-ze*ii lui.

Adec eu Maxan din Pungesti $i Nechifor $1 Pelis


$i lonasco $i Lazor vatah $i Bigher $i Opre $i mulji
oameni buni bAtrani $i tineri marturisim cu azastA scri-

soare a noastrA precum au venit inaintea noastra de a


for bunA voe de nime siliti nici asupriti Andrei $i cu.
surorile lui, feciorii lui Necoara, nepotii PetricAi $i aukvandut a for direapta ocina sl mosie ce au avut in satin Arch]] in tinutul Tutovei $i sau tocmit cu kupanta
Rusul, fecior Telei, sau vAndut lui din a septea parte
a septea parte, din partea lui Andrei, h-umatate parte

www.dacoromanica.ro

151

de mosie $i cu lac de moara in parAul Racovei si cu


loc de prisaca in pAdure si in farina, Cu loc de fanete
Si cu pAmanturi $i cu tot venitul cat se va aleage
partea de mosie din partea lui Andrei, kumatate de
parti; aceia au vandut Andrei Si cu surorile sale feciorii lui Necoara, nepotii lui Petrica au vandut drept
treizaci de zloti tatarasti, $i le-au platit deplin kupanul
Rusul, faorul Telei intru manule for precum scriem
mai sus, ca sai fie lui driapta ocina Si cumparatura In
sat In Garcini. Si not daca am vAzut bona tocmala
intre dansii si deplin plata Si de la not am facut azasta
mArturie ca sd fie de bund credinta Si niam pus si
pecefile noastre catra acest zapis.
Din Condica Pungeftilor, actele batra.nului Ursul din GArcint.
Cf. Surete ms. XLII 938 a.

III. 7089 Aug. 16 (1581) Suceava. Cartea lancului VodA cAtra


vatagul de LApusna BA la gloaba de la Malic care a sApat intAlu bAltile de la Copanca, fArA stirea cAlugArilor de la Neamt.
t I3W

rainloya gomoA. BNS11O AlACT110 rcnAim 3EMAU A10

A4BCK011. 1111111 1 EM CASA 114111E4W


110AWCT

EdAVrEt1H

AZHVU1 Ha,
COT

441.110

Tu. Foe

34111013MM.

IIHMELITCKOH, AloH4CT1111,

H MOM WC, 1141410T


(Irk A. 114A1H HC 1124KIIX

EAH 11

lid

MACH 1111,11,

414411K

LITO

W1111

A-

tld 111

WT Ko HAUB&

1Z3EVE TdA10 S KOrldlilta.

11(1111HAIE

E Z rat, wr

li*k(1 110418 BOAHO BEA

11

Vli434411,,

11/1141-0T WT AORildro

4AE34flmld BOEHOAI N (UT CT4y4r0 ilietisdtta EtoegoAi. H WT flerro4


RonioAi I 114 THX Immo II manful. 4 1114411K. 4 W11 KOHJET 1141
KJAOTH CZ MOHO CtIA010. 11111E nivinim I Himiimic uorkA IIETtrk
110ZKIA4II, H CIT13011 114

1141

II HCF111C011 CZ AI 110110,

4 Wfl

IIE

AEFK11/1

irk 3d TOTV I TOKA1dAV


filIllE 6114E. WK. WU

TdHt neTirk AQA. 1114 AHZ BZ ANe oyc


HE
noiwon. fid TOT MIK 11A: non I WOA
ilirkliCAE AUK CS XIIIIKA.kliCTRO 11 l'ADIA Ill IdiAl It4li011 11 MTH 00114
CORN AHCT 4 EH KoildA, npoTo;K I tAKO 8301W CELT AliCT 4 PH
EAR* S BOAH, H MKT H 115111411. 11X AO lIdC H 34TZK411
13%341H

CoAOTH no 141 'condi%

tiELI

BoTA0A1V 4ABK041 4 CH NE Kona&


nvinavin

KOHATH murk Aa BECTH VI(


imsaffin H 110/111, T4K Ad 311411TE
nail HE MINUTE,
411111TO, CO WO CVAST

11

PC114116 pEq,

11HC V cogag A+T

GT11011,1 CEA AWPOZISET Vq,

www.dacoromanica.ro

119 avr. si.


FHWIJI1E

152

lw lancul Voevod, cu miia lui Dumnezeu domn


tarn Moldaviei, scriem slugii noastre credinciosului
Bodeiu vel va tag .la tinutul Lapusnei, damn-0 tie cum
s'au Wait rugatorii nostri calugari de la mAnastirea

Neamtului pe Malic den Copanca, si ziand cum au


un iazer acolo la Copanca, si au arAtat inaintea noastra
ale for direapte privilegii, ce ei le au de la banal Alexandra Voda si de la batranul Stefan Voevod, si de
la PAtru Voevod pe ceale balti (c841171-1) gi iazere ; iar
Malic, dinsul le tae for baltile (sonoTH) in taria sa,
pentru care tnai denainte vreame s'au lost- si park denaintea Petrei parcalabului, si le-a facut for si ispisoc
de pace; iar dansul nu s'a fost tinut de cea tocmalA.
Deci le-a lost dat Petru for zi in zioa Adormirei Maicei
Domnului (15 August); insd el n'a venit intr'aceiasi zi,
ci a venit inainte de zi cu hitlenSug, si s'a pregatit nu

til1 cum V .Fi-a fdcut sie carte cum sd sape. Drept aceaia cum vei vedea aiasta carte, iar to sd-i iei lui 6
boi si cartea $i sa -1 trimeti la not si sa astupi
pe unde lea lost sdpat si sa spui fiecdrui om sa nu
sape nimica, cad tine va fi sdpat bine sa Vie di vom
trimeate sd-i is 50 de boi. Aceasta s stii si altfel sA

nu faci.
Scris in Suceava la anal 7089 August 16..
Stroici vel logofAt a inVAtat.
Domnul a zis.
Gheorghie
Pecete in tu4 aplicata pe hArtie.

Acad. Rom. ms. 4606 flla 34. Suretul acestui ispisoc se gasete
transcris In Andronlc, egumenul man, Noulul Neamt, to monografia
sa asupra mgnastlrel de la Chitcanl pg. 31. Cf. Surete ms. XXVIII 75.
112. 7090 Septembre 14 (1581) Suceava, regeste. T. Ponici
plerde para pornIta contra mangstlrei Moldavita pentru Raciulenl. Se
pune ferge 110 zlotl.

Toader Ponici, nepot Sturzei, cu fiul sau lonasco

aprodul, si Adam vestiiarul, ginere lui Alexa Rosca,

nepoti Sturzei, parase inaintea domnului pe Egumenul


si pe toti fratii din manastirea Moldavita, pentru cad
calugArit ar fi stapanind partite for din satul Raciulent
cu morile, aratand ei uric de cumpAraturA de la Bogdan
www.dacoromanica.ro

153

Voevod unchiul domnului $i uric de schimb pentru satele Bouceanii $i . . . . $1 Dajbogoaia ce au fost
date manastirii. lar calugArii au aratat uricile ce au
.avut dan$ii de la Alexandru Voevod. lar uricul de schimb

ce l'au fost avid ei de la Bogdan Voevod, mosul dom,nului, tau luat Sturza ce au fost mare postelnic in zilele lui Stefan Voevod, ce s'au numit Leicustd, precum
se marturise$te in uricul, ce l'au avut ei de la Alexandru
Voevod. Atunci domnul $i boerii vazand marea for indreptare pt intariturd pi marturie cu pravile domioti,
au insArcinat pe Ghedeon marele vatav al tinutului
Sucevei s mearga la Raciuleni cu megiie$ii din sus $i
din gios, a acelui sat, $i cu $oltuzul pi cu pargarii $i

cu toti batranii targului Baia $i s gaseasca cu sufletele for de iaste driapta ocind a manastirii Moidavita
gi daca calugdrii stApanesc hotarul a$ezat de Stefan
Voevod cel batran. Si vdzand marturia facuta pe sufletele for de Ghedeon $i de megie$ii Raciuleni $i de
.$oltuz cu pargarii say, domnul cid puteare manastirii
Asa stapaneasca aceale parti de sat cu moOle $i cu tot
venituf punand pre ceilugari sa dea 110 zlofi ferue in
visteriia domneascd ; iar pre Ponici $i pre rudele lui
i-au dat rama$i de ort ce drept.
.

Dupa coplile Iui Radu Roseti. Cf. Surete ms. XXIX. 355. Ori:glnal la Acad. Rom. 'LXV1II, 131. Domnul de alci e lancul Sasul Von.
Asupra famIllei Ponici vezi Ion Neculce 1, 139. Din acest isplsoc in-

,treglm spita a 6-a a PonicestIlor:


Teodor Ponici de aid e Factor Ponici al spite!. El trala incA la
1581 ,Si avea de flu pe loncqco Ponici aprod in 1581. Ispisocul nI-1
dA pe FAdor Ponici nepot Sturzei, postelnicul Jul Stefan VodA LAcustA. Sturza mai avea de nepot pe Adam vestlarnIcul, ginere lui
Alexa Rosca. Ar urma dar ca loan Sturzevicl, care ajunge hatman
Supt Petru Vorla Rares a avut aceastA descendent!; :
loan Sturzevici
hatman
Dumitru
dlac
I

fatA

= Cozma ;Panic!

Pador Ponici

fatA

= Alexa Roca
fatA

Adam vlstlarul

tIonascol Ponici

aprod

,Pentru Sturzestl vezi nota de la doc. din 7061 Mart (N. 15).

www.dacoromanica.ro

-154
419. 7090 Sept. 15 (1581) Icqt. Petru VodA totfireste lul Da
mian uricar CrIstovict, cumpArAturile fAcute In Dusesti. In Cord gb

un flgan cu 700 Moil $l 600 asprl de la lonasco Stangaclul si de la


Clo 1pan.

6311110 MW Iw

111ACTII.0

MWAAMICKOH,

3HAAIEWITO

IIET(1Z

411111141

ROEBOAd.

HCCHAI

rcnAul 3FAIMP

AHCTOM H4l1111 AL IMAM.

KTO HMIEM 11%3pHT HMI 4T011H 110 Sciimurr. coat nviiirkoinA HA),
WI/NH
'irk % Hd WHAM AIWAAARCKHAIH 110Alk(111. WAHRHAth H'
AldiAHMH IWW1111K0 CI lh CT 4111-10110A 110%K2ICAMI no fro Aocpon tioirk
11

fill WTKOPO 111110HSMAIII. N d111111p11C11/10Eoll. H Hp OAdA CRON WTHIIHS-

H RHO:Ill/MP HCIllpHRHAff KSIlf31140 1110 1141QA W11,% Fro ICON GTM-1


Ird4SA 1110ZKIA116 I W r finF6atimoy goegoAl CRI1 4dCT [ .pterse.*:
1110 EMS NSIGEOE'r S CEAO AS11111101. Td IVO AdA CASA IldILIEMS

AIDANS KpCTORNII. 3d

'f 3/14T TitTAPCKHX, H AEU AEC'1T1

TdRWHC

ASAIII-MI KpCTORI44,

HAW

CASPa

IWIldWKO

E% PSKI1

flpAA HdWHMH

C1111

GOA'14111.

npAA SCHANI HdWHAIII


ANA111

IWFIdWKO

C1111

MWAAcilICKHAIH

WT Room.

CIAO

GT711P448/1

11111011011:EAEl1 H 4111111P1CHA0H4N
110/101111114

H 3d NIAdTHA SCH TOT11,

H ABd A1C+T %MT TdTdpCKHX.


GTANr448n. nommuas. 1111`kA IldAth It
H STOM fldKH flVillAl npAA I144111 if

111111`k3H, TON CTW

RMIHI1111CdNill

AX

H RZC-.

ROArkplI

I1P%11/EAdRf

IlEAH(KII),11H H 4141-

RIMMIdl`O.

11111111A1

CROEIO Aospon ROMO. H noomd,

110

S KOAOCT

HEMEH,CK010

NCH priminie

K8-

(1E31110. H 4T0
HAMA Ca1,8 11'0 GTAHIWISA
1111ZWRA4R WT fIAEAmiApoy ROIROAI I TA flp0A4A CASA 1111WEA15 ASMII1H SpNKAp, 34s
S 34.1T TdTdpCKHX. 11110 CS THX 11H111311 Ilk1Wpf4 34IlAQTHA CFA.
Pita. WT flpZRZAdDi HEMERCKHX. I3f RHA SKOdA TON THCA4, F1C.
EAHOMS PINKS. TAM EZCTIIACA CASPil HdWIIX,
Asenirdn Spincap If
I

HCIIOAHO S 3AATH TdTdOCKIIX, S OK RiflunlicntiHOMS 1W11(1111KO. CHh CTdtIPIPISAd 11111RKSAdCd 171KM CIPkATEACTRO
341144T114.

RICH

WIAII pm WIMH N4WNX CASPH FirkptliH Apafinn 11 POMM1 '11111ZWY.


AdItH I HEMILI,CKHX. CS CROHMH 4WQMN, WT flpAA IMAM t1 WT

EEC MAT IldllIHX.

110IHAE
nOAA IIQMN 11 I1PAA
rlon.kpn REMIKIIMH H AtdAH. CASA
114111 11.ETNIWKO CUM Achir 40411411
HHKHM Funoat8atm1I. 11 Q 11111411141140114111. maw. 11114/10418 xon n
PdH NAIEINA1 1W11. H MEHL*
EPO PdAd. Ta riporkan CASS`k Hd1H 4SMItdIl SpNW111 H 3411AdTHA.

11(14A

SC1111111 HdWHAIII

11

THN1

MOAAdCKHAIII

RICH IICTIASHO

RkIIIIENHCAH111

111111`k3H WELT CTO ACHIM KZ pAc1111.

IIXTpdWKO. IMO MW RHAARWE HX AOK0011 HOMO H T7MAIIM fic


HAZI144 3111AdTS. 4 MW IIdKl11 11 WT IldC 1CAIH AdAti 11 noT

www.dacoromanica.ro

155
HUN lid TON I 60T11101H KWH]
BOLAN/IN CASA 114WE418 A%hiltilN
nucauff. K4K0 Ad ECT EMS H WT H4C SIIHK N WTFIN1111. H nom
xtinou II Hr4N. CS IVACAM 4OKO4041 H AiATfrH Ero H SHONA
TOM. H
nirkSilogaToru H npaylSpATom. H [MUMS 1163,3, fro
KTO rk 1311EpET Nd11KAHNiN11 ilif1011OW ENO ero I litiKOAHNC 114 tirlKN.
A lid TO ECT &NM Il411lEr0 rcnAgamu. ginenucaffuaromif. 1w 1-1FTOW
goefioAY, N Irkpa [1(1'10183MO6AINNK CHBf rcnikuamu. 1w ondA. Iw
111E/PH 110fliOAH 4 11.kpa 601Ap lidWNX. RANI 114[1(1 Fid(JTHK ABepHNK4, AO/1AM I BEMAII. BAN% 114114 Gpemia Aetocuiloo r0(3 11`0
114114
:OMAN. frkpa 1141 lid 65410414
FIGLIVIE liciKKZMIGN XOTH HC-11

&aro. frkpa 114114 liZOKHAIMI


114114 Aparcuu IIPKK%1141013 1 NEMER
CKFIX. IlApd 114114 MNPO11. H naua 145K4 filAKSMIKOBE POMMICKHX..
irkpa nand al-IA(1FM 1101/TdicIA C814113Clidr0. liRt(ld 114114 6i0Prei noc
TfAHNKd. [Acid 11411 NZAZI3411K0 CildTdrk, Ii`kfld 114114 fewprIe
114114
HAW NHIld. 11`kp4
Ydliti I EiliCTIlidlnitiNd, liAt(41 n4Na IISK0(14
CT0/111HK4. ECk(la 114114 (Tat K04411Cd. H BrApd fiZCAX KOrdll H4111HT
11

iiiAlIKNX N manfix. 4 NO HAMM NiFIKOTrk. KTO CAAfT ITHAVZ WT ArkTI1X I-IMMIX I 11411 63T Nalllf
p0Ad. HMI 118K
1184 KO10 GS H3CillET reflAIJEM Khali Nall Ili 3141411 4163/1AdECTliti.
/1163AA4RCKIIX.

TOT KH EMS HE11011$1111fil NAMPO 444111E H I1OTBPSiKAfHlf QAE TiKK


WTNH1111 H B114CI1 EMS il,4AH 11 SliIrk[lNi1/1. 11011 iNi 1415 094014
1 iSfltifIllE. A lid GOMDEE Kirknorr H 110T119%3CAEHIE gfiVitil N4111E1103
IICTI1111104IS RO1t'kl111118

11113110,118

1111C4Tti.

II

11411111

HENdT

114118 CT(10110 BErIHKOr11i3 4WrO245IT8

110113ACHT11

KCEMS

NCTNIl11O1IS

twneAtoy. 1111C4I I'411(1114 NElllidT 8 tdC63X 114TW


TfBpIE ti Ailf. 11Clidri CT00114.

AlICTOir

MC110.

C111-

Cu mila lui Dumnezeu Nol 1w Petru Voevod, domn


tarii Moldaviei ; *tire facem cu aceastA carte a noastrA

tuturor, cui pre dansa vor cata sau cetindu-li-se o vor


auzi-o, adicA au venit inaintea noastra *i inaintea a
for no5tri moldovenevi boiari a marl *i a mici lonago

flu! Stiingaciului parcillab, de a lui buns vreare de


catra nimeni silit nici Invaluit, *i a vandut a sa direapta
ocina *i cumparatura din direase de cumparAturA ce

le-a avut tatal sAu Ion Stangaciul parcAlab, de la Alexandru Voevod, a sa parte, ce i se va aleage din sat

Du*e*ti ; aceaia au vandut-o slugii noastre lui Damiian


Cristovici drept 320 zloti tatara*ti. $i s'au sculat sluga

www.dacoromanica.ro

156

noastra Damiian Cristovici si a platit toti acei mai sus


scrisi bani 320 zloti tatArgsti In manule lui lonasco
fiul Stangaciului parcalab denaintea noastra s1 denaintea a for nostri boiari.
$i intr'aceastea iarasi au venit inaintea noastra si
inaintea tuturor a for nostri moldovenesti boiari a mari
si a mici lonasco sin Stangaciul fost parcalab, de nitnene silit nici invaluit, ci de a sa buna vreare si a

vandut jumatate de sat de Corni in volostea Neamtului din direase de cumparatura, ce le-a avut tatal ski
StAngaciul parcalab de la Alexandru Voda aceaia au
vandut slugii noastre lui Damian uricar drept 400 zloti
tatArasti. Deci cu a-cesti bani mai sus scrisi si-a platit
sie capul la peircalabii de Neamt, pentru cad el a fost

.furat 3000 aspri de la un grec. Astfel s'a sculat sluga


noastra Damiian uricar si a platit toti deplin 900 zloti
tatarasti in manule mai sus scrisulul lonasco fiul Stangaciului parcalab, cum au marturisit inaintea noastra
ale noastre slugi credincioase Draxin si Roman parcalabi de Neamt, cu ale for suflete denaintea noastra
si denaintea a tot sfatul nostru.
5i inteacestea iarasi a venit inaintea noastra si
Inaintea tuturor alor nostri moldovenesti boiari a mari
si a mici sluga noastra Patrasco fiul lui Drag Ciolpan
de nimeni silit nici invaluit, pe al sau drept rob tigan
anume Ion si fameaia lui Rada, pe acestia i-au vandut
slugii noastre lui Damiian uricar drept 600 aspri. 51
s'au sculat sluga noastra Damian uricar si a platit toti
deplin mai sus scrisi 600 aspri in manule lui Patrasco.
Deci noi vazand a for de buna voe si tocmala cu deplina plata, iar noi iarasi si de la noi am dat $i am
intarit slugei noastre lui Damiian uricar pe ceale ocine
.mai sus scrise, ca sa-i fie lui si de la noi uric si ocina si drept rob tigan cu toate veniturile si copiilor
lui si nepotilor si stranepotilor si rastranepotilor si la
tot neamul lui ce i se va aleage mai de aproape neru$Ait nici odanaoara in veaci. lar la aceasta iaste credinta domniei noastre mai sus scrisa Noi lw Petru
'Vetru Voevod si credinta a prea iubiti fii ai domniei

www.dacoromanica.ro

-157-meale lw Vlad, lw Stefan Voevozi $i credinta boiarilor


nostri, credinta dumsale Vartic vornic tarii de jos, cre-

dinta dumsale Eremia dvornic tarii de sus; credinta

dumisale Bucium $i dumsale Gheorghie parcalabi de


Hotin, credinta dumsale Caraiman si dumsale Dragsin
parcalabi de Neamt, credinta dumsale Miron $i dumsale Luca parcalabi de Roman, credinta dumsale Andrei

portar Suceavei, credinta dumsale Brut postelnic. cre


dinta dumsale Nadabaico spatar, credinta dmsale
Gheorghie ceasnic, credinta dumsale lane vestiiarnic,
credinta dumsale Cucora stolnic, credinta dumsale Stan
comis si credinta tuturor boiarilor nostri Moldovenesti

a marl si a mici. far dupa a noastra viiata tine va fi


domn din copii no$tri sau din al nostru neam, sau on
pe care alalt Dumnezeu it va aleage sa fie domn tarir
noastre a Molda viei, acela sa nu-i strice a noastra danie si Intariturd, ci iara$i sa i-o dea $i sa i=o intareascd,
caci ca i sant lui direapta ocina pi cumparatura. tar
spre mai mare tarie pi puteare poruncit.am .1a al nostru
credincios $i cinstit boiariu dumsale Stroici, marelui lo-

gofdt sa scrie $i a noastra peceate sa o leage la aceasta adevaratA carte a noastra. A scris Gavril Cernat in Iasi Ia anul 7090 luna Septembre 15 zile.
A iscalit Stroici logofat.

Pergament, peceate sfarmatg ; snuruI roz. Proprietatea doamne


Antonin din Piatra. Cf. Surete ms. XLVI, 773.
r 114. 7090 Ghenar 15 (1582) loft. Petru Vodg di; lul StgnIll
*olmarul satul Popesti pentru 12 cal dot! In trebuinta tgril la PoartA
drept 24000 banl.

Ispisoc sarbesc pre Popesti de la Patru Voda".

la ta au venit Inaintea noastra sluga noastra Stanil


Soimariul si au cumparat de Ia domnie me una seliste,
ce sa numeaVe Popestii, ce au fostu de ocolul targului
Romanului, pi au dat domniei meale 12 cai, pre care

iau pretAluit cinstiti $i credinciosi boiari nostri Andrei


hatmanul $i Stan vel comis $i lancul vel usiiariu, drept

24000 bani; pre cari cai domniia mea lam triimis inwww.dacoromanica.ro

158

trebuinfa domniei wale la Tarigrad dinpreand ea bird,


Drept aceaia cea de mai sus numita seliste anume Popestii sal fie lui de la domniia mea ocind cu tot veni-tul Iui, feciorilor lui $i nepotilor lui, si daca Dumnezeu
pre carele va aleage din mo$tenitorii domniei meale sA
fie domn, acela sA aibA ai da si de la domniia sa $i
intari ca sasi stApAneasca cea seliste nestrAmutata ; si
altul sA nu se ameastece inaintea cestei carp a dome
niei meale.
1nsusi domnul au zis.

Andrei hatmanul au invatat.


din limba sArbeascA sau talmAcit de mine Ioan

Stamate pitar in Iasi la 1811 Aug. 18". Talmacirea


aceasta posladuindusA de mine din cuvant in cuvant
,cu ispisocul cel adevarat si fiind intocmai si fArA nici
o gresala lam adeverit."
clucer PavAl Debrici, 1811 Aug. '24.
Acad. Rom. manuscript 234, mosia R4OTI, flla 50. In cei 24000

tanl avem 200 lei, decl calul a fost biciuluit (pre(eluit) drept 16 lel
si 80 banl.
115. 7090 Mart 6 (1582) Suceava. lancul VodA di rdmas pe
Trlfan in Ora cu popa VAscul sA -i la mosla pentru 6 bol.

t 1w

MHKSII 110E130Ad. Haan MACTi.H rcnApz SEMAN MOAMR.

(KM. GM opium rirkA HatHH. Tpu44H WT

1197.)-(ZWElp.

CY.

110114 RICKSA WT TAM H Tzrdn NQ 110U. H BOCTQA HpEA nodira.


COE Ilona HOCTMIHA EMU% WTHHHW COT wspzwiE SZAOP. 041All

1110

sNA SKAA OH. S 110/1H rro Touts pami Mum Ad Apz}KtITI1


AOKNI`k 44TH THX ROAN, TilK 44 3Hdfal. N U41 HE OrIHHHT.
rCHAHZ K4341.

fHC If 0"40. HAT --134. Mairr 3 411k.

""1-1," MAP" Vq

11.14411

lw lancul Voevod, cu mila lui Dumnezeu domn tArii Moldaviei; cum au venit inaintea noastrA Trifan din

BrAhasesti, si cu popa Vascul deacolea si a pArat pe

Popa; si a rdmas inaintea Porta; iara Popa a pus o


ocina din Obarsie zAlog, pentru cad a fost luat dinsul
6 boi Iui Trif; pentru aceaia Popov s stapaneascA Ora
www.dacoromanica.ro

159

ce-i va dare cei boi. A$a s

phi

$i altfel sA nu se

facA.

Domnul a aratat.
Scris In Suceaia la anul 7090 Mart 6 zile.
Marii boeri au Invatat.
--I- Stefan
'Hartle; Cf. Surete ma. XXVI, 769.
IatA cum se rezuml acest act In oplsul din 1787:

Carte gospod de la domnul lancu Vodd, prin care


crie Ca au venit de fata Trifan din Brahase$ti $i cu
popa Vascul ottam $i au pant Trifan pe popa Vascul
cum Ca iau fostu luat dansul 60 boi $i ramas fiind
Popa au pus atunci zalog partea lui de mina din 0barsie ca s o stapaneasca Trifan pans a putea sa-i
-dea bani. Cartea gospod iaste talmacita din sloveneape
de Gh. Evloghie dascal la anul 1787 lune 14.
Din Perllipsul actelor moslel ObArsia of Neamt a vel vornic.
C. Paladi, intocmit in 1787 tulle 15. Cf. Surete ms. XXXII, 765.
116. 7090 Mart 8 (1582) Suceava. lancul VodA IntAreste lui
Patrasco vatag, lui Gavril Ape' stApAnire pe satul Bursuceanl, fm131

partindu-le in douA.

11,11ncTilio wialo HMI raNKIfil KONKOM rcnAps 36MAH MOAAAMCKOH.


3HAIMENHT0 LIM-IHMA HCCHM AFICTOM FINUMNIA KICAM KTO II/MM KI3.
.PHT. HAH ero irrtStui tienkiiuHT. WSK npIHAe HPA NAAMH H HPeA Htl-

card

WHAM I AMONAMICKHMH 60/1*(3H. KNAHKHMH H AMMONIA.

HAW

ns-

KSTAV. COL% NHKOAPAR KNSK ithIPIHKH, H MH>K MINMENHK Er

Tpa111:0

rAKOHA CHI. rpO3AIKE [OWN APAIFOrN. firkINSH,P1


110-kK14:11,H

IPPEOpOKA

VKN rEAEWNOKH.
BEAHKOIO

TH>K TIOTKA FIX fINHA AOLIKA APAPSAA KNO-

11(1-kOVHSK4

>KANO6010. H CS

reAuwitog61. H flirk

HAHCAOH.

IINAHK010

np-kncrktiuth: IllitEopoll.

CS

MAPTOPilO N Cl. WKOAHHAMH HA" I

M>KitaLHH., 06014H ANSE MIHKHNie 3t1 RIOCAOIPKENTE lIJO NNW 11P-kflIr1A

rioeliom. HA CeilO GOVPCSUANIH H Cl.


MACTO 34 MAIM. Olt GHATS rA6 Kk1/I MAHN I IIIHEOPOK. IMO{ HO-,
$1K MHEOP WT CTApal'O GTE4St1H4

.41*HS H CS MAHN

OV

CENS

Kt3pCtNANH. A TOT OVIIHK Hx H3rOPHA KS

AOM 11ANT6A6611 WT spactitui. KOAH


AKA nOKAH4APCTRO ,AO PCAKAMM. H
,AON1k2,

TO1'0

noium 6Auti nocen wT KopSwiu.


HPH i KMOOHAIOC NNW HAMOKATH KS

HAIIT6A610. H 3tHhINHA EMS AOM TOT

nocen. Tam

www.dacoromanica.ro

Mfal

- 160 -6NA*K1116 HX. KfAHKOPO SKAAOCS H K6AHKOIO Mdp701)110 H CZ WKOANHA111/


11K J116iK11411114

410 114M I )K4AOKAA11 H MOTORICHAH. A 41111 TAKOMA(16.

111 WT HAC A4411 H noTRozAHmi ECMkI HM. TOE 111t1111611HC4HH06 ceoo

ithi-

nSpcStimati H CZ /11*CTO 34 MAHN OV GtipmT, rAe MUM, MAHF1


110ANOV.

11HNS6

60131+.

CZ MAHN o' C6110 S 6SPCS41A1161

KAKO AA

11111Z H 11,T NAC SANK H WT1111HS H CS KSC641. AOKOAOM. 446 Ad

6CTI.

6CTIt TO6 KNI111611HC4111106.C640 6811C811/1NIkl. H CZ 4141CT0 34 mmitIS $

GHAT. VA6 GhlAkt MAHM1 lillisopoR I mint flOANV 11


Celt RSpC81141111

lid moo. 110110KIINH.

HliattrkA

or

CZ MAHN

FIOAOKHHA

11

CS MANN

WO 6CT. S C6A0 H CZ HHHIWkd KIA111111,8 A4 6CT CASS* 11411116A1V 11Z-

CANONS 60 Ht 46T H Al AHMIS H

Tp4111KOKH.

K0V11461116.

6111/

I 1110

KVI1HA

WT611, 61'0 imRoapas WT nitememta C11061`0. WT Z1;S4SA, A TOT4

,A,P8ra

1110AORHIl4 111t1111Htd Ad 6CT HA6M6FIHK01111

C1106A1S

rmiptinS

TVT1IH CKO6H MINH d TOT gjISA 34 MAHN WO 6CT 8 GHATS. rAe


110A*Nd An 6CT TOTHNG Hd Ag010. nono1114 IISTNIIIIKOW1. A 110/10614114 raRplinS H TIOTII,H 6H fillH. HA\ H At-

KItIA

44/11411

I IIINEOPOK. 1111NC

Tem Hx H 811V44TQA1 11K H 11(AS140(14TOM H 11,0*1.11Vfl*T041 H RCe11.1.8


POAS Nx KTO C k HA1 H366116T I HAHKAHMHili 116110p1111611110

114KTkK11. nptA CHA1 MICTOM

HHKOAH)ii6

H41111141, d KOT413 TOMS Ind10m-1cm] 'ono.?

C6A0 68pc84nnn. H CZ MAHN 011 GHPAT. rA6 610/11114H11 411160110K. 11101:

non-kuS, N CZ
110CT4P0A1g

MAHN S C6110 6VOCIP-141111 A 1V11 Ad 6CT WT SCHK CTOpOH

K0'1'411011'

11411161'0 rcnAcTRa

flOKSA4 H3 [AKA WNCHK4AH. A Hd TO ECT6 K*Pd

13,11111611HC4NN4V0 LW 13110344 ROCROA4 H Ickf/d K83-.

MOKA611HK. CHOKOM I VCAKMH 1'IA6a4HA(37 H Hor Amin aoeRoAoRm. H


K*1111 60A*11

114111HK.

Wk134

HAIM 6841041/1

136441K1H

A110131111K

(AOAN*Ft

3641411). H Rtpa Rana 10116CKSA4 K6ANK4F0 AK01111HK4 ropHtH sum'.


H BAN% 11404 TOAA6114. H 114114 I IleTpm Rinicv IIPIKAAAROK* KOT1111
CKil1 H KtP4 114110.... H 114H4 1,1Spipa npmaneR0R6, POMAHCKiH I1 Rtpa
mum 661314AT.

n(rA K41146

WkA16.11,CKIIK Rtpa mama 1114KSAH nopTapt cS-

ttaRcRiii N R-kpa nand 16p01tT HOCT6AHHKA H Erkpa 11404 *Hama cns.

Tap* H R-kpa 114114.... 44111HHK411 Irkpd 114144 PXANti CTOMINK4.. H Irkpd


11404 GOAOMOHA 1111CTI61PHHKA. H K*114 riaue mum KOMHC4. H 6t114 KZC/AK 60Ark110A11 H411111K

AIOAAARCKHK K6MIKHK H A14,111X. A 110 HM10611

,KHKOTM KTO nz H3G611ST 6h1TH rcnAp% H41116H 36A1A11 MOAA46CK041.


WT 1141011 A*T1111411 WT H41116V0 110A4. HAN nnic RSA Icor RS H366116T I

IMIT11 rcnAp6m. 4 TOT AA H.11 OVTROSANT H ortcp*rfun 341101pf{6 ECMiil Amu H 110TROZAHAH. nogTo 6CT NM 11134134 WTHH114 11 At 141116
KS11,161116. a 114 somue Ro-kRocTit. N noTRpzatAelfie. TOMS Rwc6m8 I
11

Kidine.ntica1tH0A101r

K6/VtiAll

6CMH

114111641S

www.dacoromanica.ro

6141110AVS

114115

CT1101141O

161
HeitHISOMS 110r 04SETOir HHCATH. H HAMM neqwe 3411*CHTH KC6NIS AUCTS
HtlWeNlOtr.

HNC Kfirl* MHKAHAOKH4. S GSgairk. NATO M Oe. Auto 11/1apT H.

Cu mila lui Dumnezeu lw lancul Voevod, domn


arii Moldaviei, instiintare facem cu aceasta carte a
noastra tuturor cui pe dansa vor cata, sau cetinduise o vor auzi-o ; adica au venit inaintea noastra $i Inaintea a for nostri moldovenesti boiari a mari $1 a mici
sluga noastra Patrago vatag, fiul lui Nicoara, nepot
Marical ; $i iara$1 seminteniia lor, Gavril, fiul lui Grozav,

nepot Dragulei, stranepoti lui Ghedeon, $i rastranepoti


lui Stibor ; $i iarasi matup for Anna, fata Dragulei, nepoata lui Ghedeon, stranepoata Ilisaftei, rastranepoata lui
Stibor, cu mare jaloba si cu mare marturie, $i cu impregiurasii for megia$1, zicand cum privilegiile de slujenie, ce

lea avut stramosul for Stibor de la batranul Stefan

Voevod pe satul Bursuceanii i cu loc de moara in Siret, unde au fost moara lui $tibor, in jos de poiand $i
cu moara in satul- Bursuceanii ; iar acel uric li s'a ars
in casa lui Pantelei din Braesti, cand au venit un trimis din Horuji (stegar Cazac) in solie la domniia mea,
$i s'a intamplat acelui sa poposeasca la casa aceluia
Pantelei si i'a ars casa lui acel trimes.
Astfel noi vazand a lui mare jaloba si cu mare
marturie si cu megiesii for de prin pregiur, ce ni s'au
jaluit si au marturisit ; iar noi asijderele $i de noi am
dat $1 am intarit insine for acel de mai sus scris sat
Bursuceani $i cu loc de moara in Siret, unde a fost
moara lui Stibor, in jos de poiana, $i cu moara in sat
in Bursuceani, ca sa le fie for si de la not uric si ocina si cu toate veniturile ; insa sa le fie lot cel de mai
sus scris sat Bursuceanii si cu loc de moara in Siret,
unde a fost moara lui $tibor, in jos de poiana si cu
moara in satul Bursuceanii in doao jumatati ; jumatate
din jos si cu moara, ce Taste in sat si cu fantana din
jos sa fie slugii noastre lui Patrasco singer, de oarece
o area $i mosie $i cumparatura, ce a fost cumparat tatAl sau Nicoara, de la semintenia sa, de la Tufa ; iar
alalta jumatate din sus s fie semintenii sale lui Oavrila si matusei sale Anna. tar cel vad de moara ce

www.dacoromanica.ro

162

iaste In Siret, unde a fost moara lui Stibor, mai .jos de


poianA, sA fie $i acela in doao : jumatate lui patrwo,
gi jumAtate lui Gavril $i matusei sale Annei, for $i copiilor for $i nepotilor $i stranepotilor $i rAstrAnepoti-

lor $i la tot neamul lor, ce li se va aleage mai de aproape neruseit niciodinioara in veaci inaintea acestei

cart' a noastre. lar hotarul celui de mai sus scris sat


Bursuceanii $i cu moara in Siret, unde a fost moara
lui Stibor, in jos de poiana, $i cu moara in satul Bursuceanii, lar acela sA fie dinspre toate partile pe vechiul hotar, pe unde din veci au umblat. lar la aceasta
iaste credinta domniei noastre mai sus scrisa, hu lancul Voevod, $i credinta preaiubitilor fii ai domniei meale
Alexandru $i Bogdan voevozi, $i credinta boiarilor nos-

tri, credinta dmsale Bucium mare vornic al Orli de


jos, $i credinta dmsale Jurescul mare vornic al Orli
de sus, $i credinta dmsale Petre Crac $i pan Toader
parcalabi de Hotin, $i credinta dsale.(IIea) $i pan Giurge parcalabi de Roman, $i credinta dmsale Bernat parcalab de Neamt, $i credinta dmsale Niculi portar Sucevel, gi

crelinta dmsale Brut postelnic, $i credinta

dmsale Filip spatar, si credinta dmsale (Golae) ceasnic,


$i credinta dmsale Radici stolnic $i credinta dmsale Solomon visternic, $i credinta dmsale Tani cants, $i credinta
tuturor boiarilor no$tri moldovenesti a mari $i a midi.
Iar dupA a noastra viata pre clne Dumnezeu va aleage
domn pamantului nostru al Moldaviei din ai nostri copii, sau din al nostru neam, sail on pe care alalt Dumnezeu it va aleage sl fie domn, car acela s be intareasca $i s imputerniceascA, caci ca In$ine am dat
am intarit, pentru cad be iaste dreaptd ocind $i danie $i
curnparAturA. lar spre mai mare tarie $i puteare a tot
ce s'a scris mai sus poruncit-am insine la al nostril
credincios boiariu Stroici marele logofat sA scrie $i a
noastra peceate sA o leage de aceasta carte a noastra.
A scris Cristea Mihailovici in Suceava la anul 7090
luna Mart 8.
Arhiva Leon Ghlca Dumbr5veni. Pergaulent bine pAstrat ; pecetea WWI e tAlatA cu poala cu tot.

www.dacoromanica.ro

163
Note : HQ rums BSpctStlatiiit ; Bursuceanli 7090 Mart 8 (1562 sic) NA.

vide Gouritza.
qtibor cel batran (mtg. itutsoporiti = cu coarne rupte, ciutea).

flntre boeril divaniati al sect. XV-a .pibor apare rar, dar din cel mat
vechi. Incepand de la 1428 (6936), apare tibor supt Alexandru Von
cel Bun ; apoi cu o mare intrerupere, spare Hotco Stibor = Teodor
Ciatea in 6956 supt Roman Voda ; In 6964 ca vornic supt Petra Vocla
Aron, al continua a fi pomenit ca hoer supt Stefan cel Mare Intre
-6965-6970, cani dispare.
Unind aratarile noastre cu ale altor urice din I. Bogdan Doc:
:Stet. 1, 347, 361, am putea injgheba aceasta descedenta :
Hodco Stibor cel batran
(alias Teodor Ciutea)
Prodan
Elisafta

Zoica

Ghedeon

Marina

Toader Prodan

--- Fete Iacobescul Luca lacobescul

Dragulea

lacob

= Marena

Marica

iGrozav, Anna Nicoara


Gavril

Lazor
Prodan
Marena

Patrwo vatag

Arderea cases WI Pantelei. Uricul nostru ne spune ca domnind Iancul Voda 1.a sosit un trimes (tipuw6n emu nocen) de la Ca-,
zaci (wT A-op-Nat) in solie la domnia sa (nx 110Kal4cipCTRO AO PCnARMO 131 ca acel sol treoand prin BMW! (or npxetim) s'a tntamplat
-sa poposasca la casa acelui Pantelei din Braett (it notitintottlinOC EMS
ulatiORATH Ka Aoiuti Toro nallTeitel0 WT RP' 611111) si i-a aprins casa
tot acel trimis (u 3antlittlit EM8 AOM TOT nOCEn) ;

atta 1-11 ars uri.

cut iny, casa lui Paatelel din BrAeoti (ti ToT orpinc !ix ilKroptin KS

AOM liaNTertEK WT 6117661.1111).

XOPVE1141 Koprimitt este FahnenWger tin Kosakenheer, stegar;


i rutenilor, car!

-numele a venit de a dreptul de la Cazaci ai notta


41 au in grain.

117. 7082 Mart 31 (1574) Iasi. Ion Voevod intare0e lui Cris.
tea Mihallescul partite din Oglinzi ale fratelut ant Isac, rascumpa.
.randu-le.
A41111

j- /16611 110EBOA41 ENCIELO nincTito rcnApz 3E44AH MOAAMICKOH.


ECMKI CEC AHCT HAW CAS 1 s
HdtBEMS KOCT`k MHX%HAECKSA

OV(IHKdO. Hd TO WH Ad ECT MOI,EN H CHAEH CHAT AHCTOM HdWHM I Ad

AEIMHT

EMCA

4dCT

60dTS

CBOEMS HCdI

WT WPAHHH,H. EAHKOC

msRepeT. nowro I HCKSIMA A WT HfrO cOTORHAIH

www.dacoromanica.ro

11111AB44111.

1,90.

164
TONC

CA HE ovmHwarr.

HINCTO NN Ad

AidOT M.

Wit 8

tat HATO. 131111:_


KOCTii`

BEA AOPZIST. HEA`kA

lw Voevod cu mila lui Dumnezeu domn tarn Mol


daviei ; data-am insine aceasta carte a noastra sfugiinoastre lui Cristea Mihdilescul uricar spreaceia ca
sd fie tare si putearnic cu easta carte a noastra ca sd
stapaneased toata partea fratelui sau 'sac din Oglinzi,,
-cats i se va aleage, cad ca a rdscumparat-o de la dan-sul cu bani gata. Drept aceaia nime sd nu se ameastece.

Scris in Iasi la anul 7082 Mart 31.


Cristea.
Marele logofdt a poruncit.

Acta d-na Mofoc, Brusturi, Falticeni, Original 'Artie, marca fabricel o Wird. Este 1 un suret tALmAcit de Hrlsantie arhimandrituP
Goliel In 1839 Martie 15.
118. 7083 lull 11 0575) lafi. Petru Von da r5mmas satul
Topllta in para ce a avut cu Mihailescul uricar pentru hotarul satu

lui Ogliuzi pentru o moarte de om fAcuta pe vremea lui Bogdan Voda


HEITZ HOEICOM ENCY110 AlACT110 1CF1Aft7 3IMAH AIOAMIHCKOH. 0;K

[whim npy, MAIN I

npEA IldW11

HOA'kelH.

CEAO TOHAHHA WT

N T`krilAll lid CAM FidW 11111MAECKSA 801-111d(14.


(MAI EAtid nowkria. WT XOTaft CIAO vormumfil. WO TOTA NOAH,/
CANCWA HEA1111,K0E.

SdflALITHA AAA EP sappis, GNK1111N AHOOFINK. 3d AOWE I 116C1110


tpo V TON non.kri II CZTECOpHAdC 61%IAd CZAIpTZ. EAMPO 4ABKA I
not ANN gorAnN RoEgo,1,1 CTelildr0. HtiO MN AdA0,010 X0 rapiiiiK,.
cdSrd FLAW n`kpFaH HIITOATO lipzicanosa POAlatiCKdr0. KAKO d614
XOTdONA TAM KaK0 WGrk I IllEy WH CZ 000110 A Wil-0 II mito,Ar.
mspumui H CZ AIENardWH WKOAHHAIII I TANK WU HAW% CZ MEW
AWEIO H CZ MAI AOHINIAIH tl CZ MENCPIMUJH WKOAIIHMH eiC ECT
TOTA HttlW 11HCAtitidd 110Alid 11(1611441 WTHHIla CAVA HillUEAW I
AthiidilAECKV 5011149. TelNi WT IIA lid fl2ik4 ToE CEAO TottA1111,d.
M HE H I &MET T`kPdTti HNICOAHNIE HA AKI1 lid CAVI'd HAW /1111-VHAECK010 vpithap I ti HA 11Afr11E1111NK11 EPO IlitEA CHM AlICTOAI hidINNAL I HNC V MC HATO -1.anr Foil al.
I

rCilAlIZ KA3dA.

REA MP Via&
FOQAWKO 111W

Petru Voevod cu mila lui Dumnezeu damn Ora


Moldaviei; adica au venit inaintea noastra si Inaintea

www.dacoromanica.ro

1.65

a for no$tri boiari satul Top lila din ocolul Neamtului,


$i au parat pe sluga noastra Mihailescul uricar pentru
o poiana din hotarul satului Oglinzii, care acea poiand a

,platit-o bunul lui Zahariia fost vornic pentru o dupegubinO, ce in acea poiand s'a fost facut o moarte a and om, in zilele lui Bogdan Voevod batranul. Deci not
am dat hotarnic pe sluga noastra credinciosul Vitolt
parcalab de Roman, ca sa hotarasca acolo cum va afla
dansul cu at sau suflet $i Cu oameni buni si cu me.gie$i din prejur; Astfel dansul cu al sau suflet pi Cu
oameni buni $i cu megia$i din prejur (aflat-a) cum iaste

acea de mai sus scrisa poiana dreapta ocina slugii

noastre lui Mihailescul uricar; astfel de acmu Innainte

acel sat Toplita sa nu aiba a mai part niciodana-

-oara in veaci prea sluga noastra Mihailescul uricar $i


pe seminteniile sale Innaintea acestei cart' a noastre.
:Scris in Iasi la anul 7083 lull 11.
Domnul a aratat ; vel logofat a invatat.
Iura$cu a scris.
Hartle, acta d-na Motoc, Brusturl, FaltIcen11, Este s1 un suret
411rnAcIt la 1838 Mart 15 de Hrlsantle arhimandritul Gollel.
119. 7083 Aug. 3 (1575) lag. Petra Vod Intareste lul Mihal.1escul uricar cumparaturile fAcute to Oglinzi de la popa Platon si
'.loader dlacon.

t
cCK011

Emit*. hirICTHO PCIIA9S anew 410/1,10113.-

goEscatka.

I.12.T118

Wai npili

A01114 fl9EA FIclit1H 11 noikA 11.111111MH R0.1+911

11011

flit4T011 H ROLIT EPO TOdAE9 I dirdKON. CHORE llaCTHIIII. 8u8Kli 34-=

Xdpird ARW9FIFIK.
(1-19FICHe101341111,

4101111{1011,11,

,..tTapat'o

Ii

110

FIX A0G9 WO ROAN

119 OAdAH

C1011X

RVIIEHCHOE. 4TO 14.11.1/1

cTfilsaiia 1301130A4. HSCA

'HI11:14.11

119.1R010

111110H8HIAE1111

d1111-

I WTHHII8 H A+AHH1i8,

Nkeit 14K 3aPPIrd

AgcoinniK.

113GE9ET 1 WT
.CEI10 WT WrilHFISH. Td 119 OMAII DISKV 11X Cil8SH ticHUEMV /FINKS,' I

4/"CT

HX GIFIKOC

,AErfanotill VpilKdo. 341 CTO .11 '4ITH9H AerkT StIdT TAT49CKFIX. 11


WcTag I ILIEC 0181d FielW 4111X2,114ECKVA V9HK419 H 34111/141THil HM
:S.C11 ricnomia TOTH Rani]
tlitwk3ii 11HC(11111X 9M 3i141T 119EA H4M11,
.H [INA H4111111/1411 R011+911. Ad (CT EMV I H WT 11i1C CS E{SCE41 Ao;X0A0r11. 11 FM Ad C HE CIIHEINIET. Mit V "MCI KATO "..-1-31111.. (1131' P,
rellArm-K434A. REA dOrO4ST V4.
t AVAIHTtw
I

www.dacoromanica.ro

166

Petru Voevod cu mila lui Dumnezeu domn tArifo


Moldaviei ; adica au venit Innaintea noastra $i innain,
tea a for no$tri boiari pop Platon $i fratele sau Toader
diiacon, fit Nastei, nepoti Zahariei dvornic de a for bunA,
voe de nimene siliti nici Invaluiti $i au vandut a lor
dreaptA ocinA $i mo$ie din direase de cumpArAturar
ce-a avut bunul for Zaharia dvornic de la batranul,
Stefan Voevod, toatA partea ce li se va aleage din sat,
din Oglinzi, aceale le-au vandut nepotului for slugiP
noastre Mihailescului uricar drept una suta $i patra'
zeci zloti tAtara$ti ; $i sculandu-se sluga noastrA Mi
hailescul uricar $i a platit for deplin cei de mai sus
scri$i bani 140 zloti denaintea noastrA $i denaintea alor
no$tri boiari sA fie lui $i de la not cu toate veniturile. St
altul sA nu sA ameastece. Scris in la$i la anal 7083 Aug 3.
Domnul a arAtat. vel logofAt a InvAtat Dimitrie.
Hartle ; acta Doamna Motoc, Brusturl, Palticeni. Pecete to cear&

rosle. Este sl un Buret talmacit to 1838 Mart 15 de Hrisantle, arhi

mandritul Golfe].

120. Fara veleat (c. 7088 dupd Mai 29). Vartic postelnicul ho

tArAte partlle Mihallescului uricar, schlmband stAlp11,pu0 cu strambuP


de Golae parcalabul.

t GE 8

(13 ILIOTHIC

110CTEMIHK.

HI10 KOALA

61.410 AHEC 'AURA,

ANIL HA7lIIH 3n1 PCIIALIV IlilillEAiV I IiirkAIACTIII3041V 1ur


BOigOAT. WT 11.44141' AO cylmerk. 11110 AHCT rcnAuy Hd
Mirk Nd IIKT, KdKO Ail XVTapio,
WEAIV HAAIACTROAIV CTrkTifil
CHV tHOE4IV AIHXZHAEclIVA 80111Celp, CZ MOAll WT CIAO WT TOHAH11,%.
HHo
KOALA 611/10 IlVbffAE Cif4 BcYkAl`k KVT4p11/1 riot COAZII
11E41 111,0(111. 110/114 HE BHA A0Alti
iIIIIXZHAICKIrA 8pHKdp NZ MIA
TOPAH V ropyiuuS, oy 11041 CZ KM 110A4HC, TWE XVT41(311,1 fAIV
10H

31

rilfIKVA

CZ lifIHRA01.0 SWIMS WH HI KIM TOrAll AOAta. H NH EAHH MOEN-,


MID HICHATQA ronti HOZICS3/146
HO rAus lid OTA(1. HR TZKAICr
WH BHA CdM. H Ch NOAH WT TOFINHLITZ. Hilo as HdrrifIG: TlOCTEA-I

HMI
H

CflcliTdA A10,01 A0golf. H crrapiu. H COKOAVIIIAMI IfX hiEriiii111111.


WT Agop rcnAnymi I HAIEHHAI Algid CVA}Ildil. II GH--

(10Ark(JH

Alliwif

ragpuit
441011

ci4pou9 ICZ41Z114(1. H mr-psvu,s aupoA H Aesop anpoA cus


I

noroziseT. H CZCikfIVA ANN. H (]D119811 AiraK H 11H111711-.


cityru CtlIAHVHH. H MIK NN1111H MIRTH MOAT I AOSOHX Iff

www.dacoromanica.ro

167

--

HallWk hanticaxom ux..non AriAouif N lIrrcirk MYH KWN, I H Itlf4SVA, H TodAtp H 11811i1 H rEPMAH WT

CTa(111K H VCH

MAE.

CEAO WT EI3VCTV011. H copra. H ilwu .rnip N illiKa


H 3411Xapila.

H griApEHKei

Ci3T

CEA

WT Aimrztitipri. H

11911W11.
11(303111? H

ripAcHM. H rp03+ I ri rANrd, H lIZFITME10. H KZA7111 CTL1p,


Kprri H MIASMA. H raHPHA H Kesma I H itIZTE10. H T04141. H
11

.1WH. H AQVP TOM& 11 MaK6HF1. H HUSK N Friura H K11(1HAd.


TOAillYk. I H
H A011YE,
H Km" H VQRa. H 11[AE6d.
11XZHA
'OCHE, WT CE/10 WT MUNI. H AVMHTPV I ri AvilvA H KFIPHAZ
TOd419. H AlaAHW WT CE,10 WI' KOP4E11111 H rAllra H TOMB

fZPTLIT. H 4SAO(A. H illaPKO.

PI

H
H
11

FINKIVISOP WT CMO WT 1101`A1111

H Apzrwan. Wk4 111111. tl KOCTE I H rd14111/1 WT (MO WT


Illothutpup. H KOAH1411 IrACI1 611/111 MAPTV(1111. MHXZHAECKSA01111
,a,E111.

CZ VCHAIN W6P'kTOX0,11. 415K XVTacl AIHXZHAECKVA011H. N E01K11A11 VCH

Ha cgotix Amax 'IAA I


Taji:AHHHa,

AIN01-11.

110CTINHX0M

EASY

4}K FCT
CTOAI1H

EA1V

npas44 WTHIllid.

KaAlEtIN

GV0911

H
110

AVRaX 110 rAF WfirkTaAH Till NOAH A060111 H craolu. A TIN CTOA
nN roke HOCTdella H41 rOASSH flPZKZAll 6. d3 113gdANX HX, INCH.
HANN CS THA111 MOAN AORPHK I 31:111EME WRATON0A-1, CS 111111111o1411
AWdMII H CS MOAN AospHx. atK XVT4(111A. EAIV tlf/H130 I H n
Plasm. CEU,E AMA% SHatlif CZ HaINHA1 41lltIMEtl.

lata adicA eu Vartic postelnic deci cand a fost zua


luna lunie 11 zile, mergand la domnul nostru prea milostivul lw lancul Voevod, de la Neamt la Suceava, deacia cartea domnului nostru Area milostiv m'a iiitampinat pre mene pre tale cum sA hotarasc fiului meu Mihailescul uricar cu oamenii din satul Toplita. Deaci
cand a fost Itinainte de aceastA vreame le-a hotArat for
GolAe parcalab de Neamt, cand n'a fost acasa MihAi-

lescu, ci fost-a atunci la gogtina in camp cu marele

comas; astfel i-a foSt hotarlt lui cu nedreptate, cad n'a


fost atunci acasa, pi nici un megies n'a Chemat Golfte
parcAlabul de atuncia la hota, ci nuniai el singer a
fost $1 cu oanienil din Toplita. Deci eu Vartic posternic ahemat-am ottneni buni pi batrani $i colas' din
megiesi $1 boiarl de la curtea domnlei noastre anume
Luca sluger $1 Simion Stroici caminar, si Mereuf aprod, $1 Labor aprod fiiul lui Gavial logofat, $1 BAwww.dacoromanica.ro

168

ieanu diiac $i Onciul diiac $i alte matte slugi domneVi,


$i iarasi alti multi oameni buni $1 hatrani $i toti anume scrisu-i-am : pop Andronie $i Petrea judele $1
Ion $1 $teful $i Toader $1 Luca $1 Gherman din
sat din Brusturi $i Gorga $1 Ion batranul $1 Nica $i Precup $i Zaharia, $1 Andreica din sat din
Dreigeineqii $i Grozav $i Gherasim, $i Grozea $i Gliga
$1 Panteleiu $i Balaci batranul $i Cristea $1 Mihail $i
Gavril $i Cozma $i Ma tei $i Toma $i Ion $1 alt Toma,
$i Macsin lsac pi Gliga $i Chirila $i Tomsea $i Mihail
$l Donie $i Ion $i Sava $i Alexa $i Iosip din sat din
Save$ii $i Dumitru $i Lupul $1 Chirila $i Toader $1
Males din sat din Borce.Fti, $i Gliga $i Toma $i Fartat
$i Florea $i Marco $i Nechifor din sat din Oglinde.Fti.
$i Dracsean Neame$, $i Coste $1 Gavril din sat din oimdre#1 $i cati toti au fost marturii Mihailescului cu
totii aflat-am ca-i hotarul Mihailescului $1 au jurat toti
pe ale sale suf fete innaintea noastra, cum Taste lui direapta

ocina $i mosie, $i am pus lui stalpi de piatra $i bour,


in stejari, pre unde le-au aratat cei oameni buni $i
batrani, iar cei stalpi unde le-a pus for Golae parcalab, eu i-am scos for toti iarasi cu acei oameni buni
cad ca aflatam cu sufletele noastre $i cu oameni bunii
cum i-a hotarat lui cu strambul, $i dupa mita : Aceasta
dam stare cu sufletele noastre.
Hartle riglatl. Acta d-na Motoc. Brusturl, FAItIcenl. Este g1 un
-Buret vechiu nesemnat de nimene. Zapisul de marturle e lateresant
grin inglrarea marturilor adu1 alci, tntal se pun 6 siugi domne01 ;
apoi vin marturii din urmAtoarele sate : Brusturi (7 marturl). DraggneVI (6 marturi), Save$1(24 marturi), Borcepl (5 marturl), gnudefti (6 marturl), SolmAreti (3 marturi), in total 57 marturi.
121. 7088 Mai 29 Suceava. Cartea lul Iancu Vodg catrg Golge
parcalab de Neamt sA lepede stalpli pug' la Oglinzi de satul Toplita,
pe ocina lul MihAilescul uricar.

Suret de pre o carte de la lancul Voda ce scrie

la Golae parcalabul de Neamtu la anal 7088 Mai 29.


Iw lancul Voevod cu mila lui Dumnezeu domnu
tart' M.pldaviei : Scriem la credincioasa sluga noastra

Golae parcalab de Neamtu cum vei vedea aceasta


carte a noastra 1ndata sa mergi la satul Oglinzi, care
www.dacoromanica.ro

169

sat iaste a lui Mihailescul uricariul si sA leapezi acei


stalpi pe uncle au hotarat acei Ungureani din Toplita,
pentru ca iau parat innaintea domniei meale cu MihAilescul uricariul si iau ramas pre dAnsii Mihailescul
uricariul ri sau indreptat. Aceasta It fac stire Intraltu
chip O. nu faci.
sau scris In Suceava
Insumi domnia au poruncit.
122. 7090 Mart 31 1582 (Suceava). lancul VodA tntareste lui
rIstea Mlhailescul uricar danla mama' sale In satul Oglinzi, cum gl
,un collar de perle si clopotel de contg.
1'

Iw tailiart

HOEHOAti.

rcnApz

thICTI10

H5141/0

AdliCK011. Wa IlpIHAOW'k IlprkA NdAill

3E41/111 MC0A-

HcILIMITh Al0A,LE,e1B-

ElitHH HOArkeIN HEAIIKIIA1 11 H Ai4AHM11, OTAIIKd AOLIKel, FLICTH HFISKI

Sax,iphi

Agovaa.

4UN1I

11

WT 11C11011HHAIE

110

Ad

EH
I

KSI1E71{110

AORpOI-0
Ad

CHOW

1410

114141/1

BOArk

1111K11/11

flpdH010

11E11011SNIAE1141. H

WTI-INNS

A`kA EN SdXdpIrd

11

A`kAI1H118

AR0111INK COP

,CTdi1dr OTEZISdnd HOEROAd, RZC`k CHOA 4dCT EAHKO Crk

EH

HSEEpEri'

SII. !no noA Nkcoin S 110AOCT FIEAIELKON. T4


AdA0 CJAIoAiV CNV CHOFA1V KpZCTI1 M.HNZHAECKSA SpH
Kdp. H TdXON{AEpf AdAd CBOH AOMORI WT TpZ1'. CSLIdgrk. 11 EA11 11 WH()Eil WT
,ElICEp.
KOAOKOAll 34 KIIIITEIII,
H EARN
dAE
AdAd cam0in5 CHS
,cgoemv KOZCTN MHXZHAICKVA SpHKap wiwo
'wk. COT CH011 44TH.
41 1111V1411. Ad NE 11A1d101` CONN 11H EANO At/10 CZ TOE 13 111NEHHC,1
HOE
klACTII COT WPAIINSII. 1410 110AAh ACOA4 V HOAOCT NEAIE1I,K011.
H CZ TOE (1))KEplA WT 11110Ep 11 CZ TN I 'Ai 11 I{OAOKOAH SA KIIIITE111,
H CZ A0,110HE WT Tilzr CVLIdli`k. A cgivrd u4111 HHILIEF1HC4lltlIl1 gpm I
T'k MHXZHAECKSA Sontsdp, Ad HAMET EN Afp7KdTH N 110A0114T11

WT CiAO WT WP4H11

11

WAHHATH

AO
v-VlacE I

EN

citipTz.

4i

Ch1pTH

110

Ell

H-

Aa

AidET Ell 1104111114T11, 11110 A111 HVIAHWE EH Aonpo I oolitic, Addtat.


'41 MN T4KO;HAEVE AdAli ECMhI CAVSH Nd111EMV KpZCTH MHXZHAECKSA
4dCTI1 3.1 WTIIHNS COT CEAO
TOE
1111Wilp`kApPlE11110E
Sp11 I Kap,

wr,unisn. tpo .110AA


COT Trizr
didKO

incrkA,

AA

A`ki041

V -ROAOCT

FIE

AIERK011, H A0A10HE

H WaiftlEA WT 11110Ep, 11 KOAOKOAH 34 K11 IITEW.


EMV N WT 1.14C utnopSuifflo IIHKOAHNCE lid AKH..

0811411
ECT

CHAI

3lidAiEFINT0A1

AlICTOA1

IldW11;11,

nuc

V cSndg.

HATO

-4.34. ilittpT
RKrkiiirn

rCHANZ pE4.

V.rponn BEA AONAST V4.

11

HCKdA

Stroicz

www.dacoromanica.ro

170

1w lancul Voevod cu mila lui Dumnezeu domrI


IAA Moldaviel ; adica au venit Tnnaintea noastra si

inaintea alor no$tri Moldovenea$ti boiari, a marl $1 a


mici, Stanca, fata Nastel, nepoata Zahariei dvornic, de
a ei buna voe de nimene silitA nici invaluita $1a dat
a sa driapta dna $i mo0e din drease de cumparAturA,
ce a avut bunul ei Zaharia dvornicul de la batrAnut
Stefan Voevod, toata a sa parte cats i .se va aleage
din sat din Oglinzi, ce-i supt padure in tinutul Neamtului ; aceia a dat-o numai fiului sAu lui Cristea Mihailescul uricar, $i a$ijderele a dat ale sale case din tar-

p' Sucevei

si un colier de biser (perle) $1 ni$te clopotei

de chinte$ (cont4) ; dar le-a dat numai fiului sau Cristea MihAilescul uricar usebi de ai sal copii si nepoti,
sa nu alba ei nici o treabA cu aceale de mai sus scrise
parti din Oglinzi, ce-i supt pAdure la tinutul Neamtulul si cu acel colier (ojerel) de biser (perle) $i cu ace!'
clopotei de chinte$ $i cu case in targul Sucevei. tar'
sluga noastrA mai sus scrisa Cristea Mihailescul uricar sa alba a le stapani $i a le impodobi $1 ale purta,
pAnA la a lui moarte; iar dupa moartea lui sa
alba a o pomenire. Deci noi vazand a el de buna voe.
daanie, iar not a$ijderea am dat slugei noastre lui Cris
tea MihAilescul uricar aceale de mai sus zise pArti de
()dna din satul Oglinzi, ce-i supt padure, in tinutul,
Neamtului, $1 case din tArgul Sucevei, sl ojerelul de!
biser si clopoteil de chinte$, ca sa -1 fie lui $1 de la,
noi neru$eit nici odinioara in veaci inaintea acestei cunoscute cArti a noastre. Scris in Suceava la anul 7090'
Martie 31.
Domnul a zis. Stroici vel logofat a invatat $i iscalit : Stroicz. Baseanul.
Hartle; acta d-na Motoc: Brusturi, FAlticeni. Este si un suret
tAlmAcit in 1838 Martie 15 de Hrisantle arhimandritul Oollei. El traducel asa: usi cu acel ojerel de biser, gi cu acel colocol (clopot) de
dilutes fArd site thmurirl.
Ojerel, rus wacepenke le collier de perles; mrus wacepene,

Halskette, schnur, bated. ; biser, rus &seeps, les grains de verre;-

M1rU5. Ekes. Peile; colocol, rus KOAOKOAS, la cloche; mlrus KOAOKOneu,n, Kuhglocke, Scheibe, Klinge; Chintef, mlrus Kywrvin, 401-111111,
Oberrock mit aufgeschlitzten aermeln=-.surtuc cu maned.

www.dacoromanica.ro

171

123. 7090 funk 18 (1582). Zapis de mArturie cum PlIcurar din,


Cristesti vinde man. Neamtului pentru 24 talerl o prisac5.
GEH adtIHC 43 HMOs EPV4IfH H EEC C01100 WT trketicKfix MOMhl CRliATEAC I 130E4-1 CZ FUME AWA WHCE 1101111A0Illf
npEA Hd4111. MI WHIM H41141/.1 itztivm. COT CE40 KI0CTE11111. If
nitomKom EPO CEC n4CIIK. rrktt 410114CTI10 HEIHERCKHAI COT XoTap
tcpuTaptinorm 3d KA T4AE011 REAFIHE. 3d C114 CRI:CATEACROEill rico-

Hdmip.

rictomkom :RI A0600 ROAA. 34 LIU AdIM

311811111.

Acest zapis eu lsaia egumen si tot saborul dirt


manastirea Neamtului, not marturisim cu ale noastre
suflete cum au venit i.naintea noastra acest om anume

Ncurar din satul Cristesti, si au vandut el ceasta

prisaca sfintei manastiri a Neamtului din hotarul Cristestilor drept 24 taleri curati. De aceasta marturisim

cum au vandut de buns voie; de aceasta dam stire.-

Acad. Rom. ms. 3336 catastihul de mos!' a dumsale Stefai


Basle camaras din teat 7259 tulle 20.6 Cf. Surete ms. XLVI 604.

Copiatorul condicel a pus anul 7190 (1682). Cum insA actele Cristes--

tilor din 7177 (1669) vorbesc de stranepoili lul Pacurar, a gregitdatarea.

Pacurar din Cristestl a avut acesti urmasi:


PAcurar

Parvu

Rusul

Jacob

Costanda

Iftinca

Ursul din Cristestl Ignat, Costanda Stefan x

a0 m=
413

Nastasia, Toader, Neculai, Tanasa, Marina


= V. Albui

r) r

'CZ

0 ca

-7 o
> sZ
DI

;It

2
V

C.

al"

to
Er

Maria, Mihail, Ion aprodul


= M. Harutui
124. Fdrti an (c. 7090=1584. Mlle 15 Boriad. Zapis de mArl.
tutie a Mitelui vornic Coate Buciuni bum Zberea din Giosaai a olypArat to 6 taleri partea lul NitA.

KOCTE EVH1retl. A411IiiE Aflopluic AOAH'kH SHIM. 6DM Ill if...


RHOIC
I
10C4C1111.
ratt,vn COT TAM.

Aolu HrkA 1144411 111411,4 GOT


tiHkkni litnonontAuliE A nano'

CHAOKAHIEFO

ii upo,Aiti

www.dacoromanica.ro

CB04 11046014:r

172
WTHHHIIV. H ftlAAIIIIHV 4T0 CA I HMV 1111/1)(0AHT CHOd 44CT COT
CHAO 110C+HH (sic) WT crkAtiaa 44CT. H T44 TpArd 'FACT 11P01

nivkiliftiliKOAW

141A

36'4E14 WT 1110AHH CHO

CROWN, HA(H)M`k

Tp114S fil4STrkH11. HHO MH HNH4 TMS0 11144'kKOM. AOSpO 130t1H014 I


TOKMIX HCHOMIOH T0KME51{ (sic) H MH COT 114C C7.T1309uxoni did

WT HAL McIPTVVIE KiiK0 Ad EMS %ET KM COTHHHV. N flptIlla Ark,c1,


EEC AVN0A0M. COT non+. 11 WT CHAO. H AQA 36rlif1$
CS
HA Ttl WTHHHV I 111HCTiF TQA. AH4Hif. 111111`tan crapie Aocpn. H
-KOMI (Mil) TOT 111411+3H. 611/1H Aon,' mom' Aoco. imv marlsTE10 lilock
WT 1110C`k1411 H O MIWH Ed1160. H 4SOATAT, N FoxiiI

111414V

rif

H 0,41-14VA.

H IflUn

nonotim

H Mow. H HHHK Amor" 410411

Aospii. CT4(116 H tlirldATE.

14

X041. dm tlityTViiiI

114C IMO 44 168AET NM

11 AAHIIH 1141,
NH WAIHWIIET. iliIrk4

HHHV.
C

GaT

110K9E1116

N ATHA'
CHM

HAI

AFICTOM

MErHizIln.
FI

111I0 MH CZTI30p11.

RHOKOM,

114U41141,

11c411 10H WT
1141.

H NN 44

FIFIC V EP444 KA.

if Awl.

Coste Bucium mare vornic al tariff de jos ; adica


au venit inainte noastra NO din Gioseni, nepot Gattilui de acolo, de nimene cu sila nici cu invaluiala, vi
a vandut a sa driapta ocinA vi movie, ce i se va aleage parte lui din Gioseni, din partea de mijloc ; acia
a treia parte au vandut seminteniei sale anume Zbia,rei din Gioseni, fiul lui Trif Gaftoana. Deci noi atunci
cum am vazut de bund voe a for toemald vi deplinA
toemala (pro plata) vi noi de la nol am facut aceasta
de la noi mArturie, cum sa -i fie lui ocina vi dreapta
movie cu tot venitul din camp vi din sat ; vi a dat
Zbeare pe acea ocind 6 taleri curafi, bani vechi buni
vi cand (a dat) acei bani fost-au multi oameni buni,
anume Mafteiu Giosea din Gioseni vi Samion Barbu,
i Foltat, vi Gheorghie vi Danciul vi Ion Poponet vi
Mos vi alti multi oameni buni, bAtrani vi tineri vi de
prin prejur megiiasi. Deci noi am facut aceasta martuTie de la noi ca sa -i fie lui dreapta dna ei movie lui
vi copiilor lui vi nepotilor lui ; vi altul sa nu se ameas4ece tnaintea acestei carti a noastre. A scris In Barlad
Julie 16 zile.
Cf. Surete ms. XXVII 779. Despre boerul Coate Buclum. mare

www.dacoromanica.ro

173

vornic tarn de jos, am pus data de 7090 (1582), and se gase0te E;


Bile !um in aceasta boerie. Pecetea In ceara mica desprinsa. In dosul
zapisulul Die Catargiul vel logofat scrie, aceasta notita : aceasta
marturle macar ca scrie ca au facuto Bud= vornicul, dar neflincU
iscalitura lui Bucium nu s'au crezut, numal scriindu pe parte de mij
loc, unde laste rno0la a lul Gate, sau dat la feclorli lui Gate, 01 ea
am iscalit ca sa nu sa' schimbe. Ille Catargiul vel logofat. Observatlu.
nea lul the Catargiul este dreapta. Probabil avem a face aidi cu un
fal0. Scriltorul pe lane ca scrie rat! slavone0te, 01 are gre0ell descriere, apoi old nu 0tie ca pe marele vornic at tar!' de jos nu-1
chema Coste Bucium, ci Condre Bucium, cum apare In doc. dintre-

7087-7091, caci Condrea Bucium a fost mare vornic at tart' de jos'


supt lancul Vd. Sasul (7088-7091) 01 supt Petru Voda Schlopul in
7091. El urmeaza in vornicie lui Cozma Murgu 01 e urmat de Vartic.

125. 7091 April 23 (1513) laFi, regeste. Petru Voda Imparte sa-tul Raclule0t1 pe Prut In 5 p rti la 5 lout, cart au cumparat m sat cu,

500 zloti de la stranepotil NI Gana vornicul.

Cu mila lui Dumnezeu Noi lw Petru Voevod, domnA

tariff Moldaviei, stire facem cu aceasta carte a noastra


tuturor cart vor Ceti spre clansa sau o vor auzi-o cetindu-li-se, iata au venit Innaintea noastra si Innaintea.
a for nostri moldovenesti Odochia si sora el Greaca,
featele Olencai, si semintenia ei Iliesei si surorile lui
Dochia si Marica si Licea, featele Sofroniei ; si semintenia lui loan Hearlic si fratele sau Condrea sisora for Ma-

rica, copii Gaftoanei ; si iarasi semintenia for Anton si


fratele sau Vascan si Nastea si Nicoara copiii Tudorei,

si tar semintenia lor Tanasa si fratele sau lgnat, co

piii Stancai, Si iarasi semintenia for Samoil $1 Alexa

si lonascu si Hilip copii Parascai; toti nepoti si straneP011


Ilcal si a lui Oana vornicul sl de a for buns vreare de ni-meni snit' nici Invaluiti si au vAndutu a for driapta ocina si

mo.ie din driase de Imparteala ce be au avut baba lor


Ilca de la batranul Stefan Voevod si iarasi din direse deimparteall ce le-a avut moasa for Marusca de la Stefan?
Voda cel tanar si iarasi din direase de 1mpartala de lalancul Voda In jumatate de sat partea din sus CDT MO'
1410 HA 1106Trk ; acela I'au vandut cu 500 zloti
la ale noastre slugi dmsale Draghici ilisariu (11nuithap).
si lui Ursu. sj lui Gavrila cu fameia sa Tudosca, si1M-I$M111H,

popei lui Gavril si lui Anton cu cinci sute zloti tata

www.dacoromanica.ro

-174
ra*ti. Dupd aceasta au venit aceste de mai sus scrise
slugi *i *i-au Impartit intre sine area giumatate de

sat in cinci part' ((lIcl nET ticleTH). Urmeazd credinta


domnului *i a boiarilor sai. Scrie Irimiia Baseanul uricar, la Iasi in anul 7091 tuna April 23 zile

Acad. Rom. pecete 53 ; regestele le-am facut in anul 1910 ; lar


originalul este astAzi la Moscova, cf. Surete ms. XXI 161.
In 1583 nu se gtia blue inrudirea primelor generatiuni curatoare din OanA vornicul lul Alexandra cel Bun. De fapt Dana vor0Icul era bunul licAl, del lata spits curgAtorilor din OanA vornicul :
Dana vornicul
Lazor

Coste

Nastea,
-0Ienca

Sofronia
I

GAO

-coQ.
0

0=
10 ...
IX

Toma,

(-3

a :=

7").. ZN 0 CD

0 -4 0 co
7.4.' =
1:0

Gaftona

Inc
.1 0 0

131

CD

px 0 Al
el 9- ..,..

PO 0 F
fa ra

DO

Ana,

Stanca

-0 * n 0

Z was
Z <: ....=>
,,,
.1

Dx

Sima,

Tudora

r-

DO

Ilca,

co

co

1.0

sy CI

pi =

tici '-3

0 A'

05

r. M
GO

DX

PArasca
I

..q E7 ?! r
=
..6 CO ix =

= al
0 ...

{A 153 0

Peatru Ilca veal nota de la doc. din 7088 Noembre 12. pag. 130-.
126.

7091 April 27 (1583) Iasi. Petru VodA scrie carte lul

Toader vatag s5 ageze pe fratli BorAleanul pe nigte locuri de prisAci


cu Avraam.

Petre Vvd. cu mila lui Dumnezeu domn tarii Moldaviei ; scriem sluga noastrA lui 'Nader vatav, IV fa-.
cem *tire pentru Avraam si fratii lui, carele ei au avut kudecata cu slugile noastre Bordleanul, *1 candu
au fostu 1nnaintea noastra Avraam $i cu fratii sat, sau
tocmit de bund vrearea for cu slugile noatre Boraleanul *i fratesdu lona*co si cu fratii lor precum ca sd alba
a dare *1 for un loc de prisacd trepadus langd aceaste

doi prisaci, ci santu di mutt. Pentru aceasta cum vei


vedea Vista carte a noastra, lard to sd to duci acolo
si sa fii acolo !titre dan$11 *i vei vedea cum sau tocmit ei de

buns voe,

si

cand

ei

www.dacoromanica.ro

se vor tocmi, sic

175

aiba ei a mai Linea fiestecare partea sa. Intr'alt chip


s nu fie.
In Esi let 7091 April 27.
Domnul a zis.
Stroici vel logofat a invatat
1. pecetii domnesti
-+ Petriceaico

Acta Pr. Dub Au, Molnita, Dorohoi. Cf. Surete ms. XIV, 227.
-Suretui poartA aceastA datA: sari talmAcit de cAtrA Andrei Talmaciu
cApltan. 1794 Iuli 7.
127. 7091 Aug. 6 (1582) la;i. Petru VodA dA I intareote mAn.
Sucevita satul Mandreti, fost a lul Petru Hudlci vornicul, i acurn at
Iratilor Movileti.
IIKHAVk WLIA H CIld H cTro AKA. dMINIZ C6 43. 11413. RAAIMI
rt. Grd H Cfled Hauler Ic. Ka. TOOFILIECKKI 110KA014 FINK. IW ne-rpz HoeROAA. MACTIFO MR110 rcsApz BEMAII l MWAAARCROFF. WSK6 npIHAOIIId
11116A HAMM H flp6A HAWHA1hI AiWAMRCRHAIFI 60APH. REAPIKIUMH H

MAAHMhJ AAAHNHK, N WTEll, NAM. 116W1W16 611IICKRK PdAWRCKill.

11

CK

6j3d'ind Mid CROHAAhl TOAA6P. H epemix AROpHHKK. N OHAIHWII anpeA.

H CECTPII FIX. tur.-ktiun KHrkrHFIM. NAHA RAA1141t1 rErMAHA. tI CECTpd FIX

rirkKa.

AlOrnmi noro$8TA REA (adaus) N ?KAAORAAH NAM ItEANK Id AA

2KAAOR4IliEM. H CZ REAHRAd MdpT006. H CK WKOaNh1A1N A1611111141116. H WT

,AROP rcAuamm, CH Re puKS'lH WHhi. ANS C6A0 MAFIAPELLI H 1110 ECT Ha

GHAT I RNA HAI. npnuna WTFIHIld H A kAHHH4, WT 3tIAOH;61116 SEMAII


H Splitle ORE FISIdAH WT Flp*A111-1X rcnApiii. A MIN HX n3r$situnn rosAa
fin-km-men TOVI311,1t1 11411.14 36A1,1*. H 110(TO)A1 Toe ceno. I A-oAuno WT
ptiunx AO f3SlidX, II WT son-kp Ao cosvkp dace AO All
rCHARSAMI. H
INZ Alt errk c.v.m. WWI WRATOIlla eArth l3pHK. A-kAou C11011X. IIKTPA
XSA144,1 4TO WH f-1MAA ad Addlii6 NA TO6 RIt11111111C.11106 CEA0 AINalWT CTAPAr0 .GT61ISAN4 RO6ROAll. H GlilA H3n-1118A TOT SPHIC
AP61-1111
K OMI I hlAH 11()HWAH TOVPU,H NA 136404 noTosS. Ha GTEItAlld RO6ROAA
I

R npillAottra H A14111114

NAC REAHRIIM

I11Alli6A1. K.11:0

Uhl

NAIACTIIRH

Ark, H A4 HAA HPATHM. T06 El.11116011CdFIFF06 C6A0 446 Ad HE RdliA6T


HM. dA6 NANO :CT*H MONACTHOE. VRE HeldT 3AdTH 11111116111CMINIH
WICK I HAW rfWPrif EHCKHZ PAAORCKFI. H 'wale ECTk xpam RrOFORAIFIff
J'4 hrd H Oiled HAW 61'0 IC. VA. NNO rCRARdAihl CZIATORdX0A1 Ch. CK
WILK Nall)
NOHENCf

OEW4S411.

AIFITII0HOAFIT

CSLIARCIali

H CZ ROArkpH

AS4 WE AA EXAET TOH CT kH SIONACTilpf

H?KE

CI;

FIArktINET

ADSILIARHU;k. H HAVRE UTE. Xpam CTOE ErOldRAEFIlf I'd urn H CR : 4114111Fr0

IC Xil. FIHMEAH HA1dET I X0AdTH AO PSKAX AO (03K. Ad EXAET Fl rcu-

www.dacoromanica.ro

- -9L1
INWPIN

'JAM

*HttlidY

0.1.h

XoVnY 101 '30HHP3HHHIPI9 ow,

51{Pj, HINVEY111J

HV

OHYI VS 0.Lh

1.3A1V09

1.1.41:1110

-...11WW

-JVHOW

SW.L,

HONOBVhS0 $1,V0.1.

ooisdY NULL VP .Lt. O


1111A0d 0V 'RHO H J.41 09
HH41, 0Y HH41,09 051P9 PY 11133 H0.1. HI..L3 odiflovuove H J.M ,JVH
Ntici9 H *VHHILA) SJ WI3S8 woYoXo'v. I oimamstiouni INCHVOIMH VH tl
'INNuf P dvaoX swoa Rworitivautimrim Rwa 0.Lh PH .1.4.0HO .INHPH
'011111.L

WH

Y.L31

'HfhiliYHWW PY

niq.a

.LA1

'HVIIHHICAA V OfilP

XHH914V
OH

23

OVHVOX &At

swocItuaou scfnaoX vYsNou

)(Hag H0d04.3

111.91.H

1613

.L.11t14.1J9AA

1111VHH

.L30 I

'H.LPHNHOY
vdq.a OJIU1PH VW14113.11

'HY09

1/114.9

VHHW9IJIVESIIVW VH3. HWV1IYUJJ

VIM

HVH VS

'WHIP] V i1HA1
piNI.s -.11LHh4.8

`0.11PIIHMLIMI148 mI ScLLM -.409

H vri4.31

.V09;013 'H H Vfil,11

414PV9

rd1.3 ntim ..0.10111VH


9041109 '.11/11111PH 04.11

PHP42.1110 4.LHVOU0d.LHW 'H11139PhS0

0.1111117H

PH

19SHV0NHH

P PH 0.L

PY

sii

'11.Hdit PH 10.L OV33 ALM

WHNI.H wod4,v09 VP 3IHVVY

'111c/Y111J

1.011,1VH

vutiHVIN

.1.11119 I H

ovnaam 10138dY113.1

OV149

'HOJASPJLI
'XIMM3HVW0c1
PRP() 1731H.1.49 0.1VNHVill PHHHIJOHV H3HVOY HVVViS N 1704.1r PHNI -1/VHIri9VJ
%1103131fil3

vim

vinvvHdurd 1.1109PVP312dH 11193HH.LOY I Vd1.9 PHVU W.L3d51 H PHVH


OIZVO,1 *909P11PNVJH T49115W1H Pell.11 YHVH HVSMHII H YHVU HWO.L
11

17.1.03 Vi.L309 I 'PNHH Ni1.2

VW'

VMHHHIVh
1,04.51 1711PH
H

XHNHVill

OJOITIVH HVH
OH

OH

..11HVPIP

HIMVH

ZEPPH3.1

PHYLI PHP.1.0

VHVU VciONON

HP.1.0 'VJHWON

JON

Yhos
MPH

.H.LHYSC/9
HOHH/MCI

3dHJ.JVHOW
H
H

PNOdNI11 H

.LO)

.LA1

Iftir

J.A1
XHIhOdU
PNVmI H .LA1 19

'VVH141

'31,V031011

OHY H

.LM

J.A1

am Xitla

PIMA

HMIHNCLLPH

ONCH

J.M _-vda.miXdv
H .0JVHIIVV3

XHHVP*33211

'XH1110C)1.1
H

0.1VH3J11

XI/3211 X14.L3
!ILL stim INCH 29

.JIHNHHOPIR

At3;.1111

ILLHOOSIV 1 THUM
PWOOPHV .LM VJ 4739

.11f.LW

V3.LH.L31131
H

H .L1P1/118d.L H

iil.aandu Oil

.LA

J.H3R901.1

11Y3

.01.L3HVJA0 H .LAA

0.13HMSI.HH

LYWH9PV309POH

VY .LIPWH 11H/14411S
WOXHY262.L.110 HO.. J.J H

0.1.11

PYRJ09.10Y011. P93.Y

tr

HO.LIN XHITIVH HVH J.A1 19HpViV9


FUNS WIdlY113.1 P 4.0.L VV./

'011a1V110.L `PH

'14/111d/VJ

mvaNiv velanr

XIINVALL3011

-,aiJdmq

chid! t ?HIM HHVI -'1,310Hd*,L3H11

IJC/39SH

WA1X0YVY
Y

HVW9S

P..KCINJ/H1/V

OVO9t

5S9

pllioNya VY 423; aq.vmodu

Ol3ifidO2J.2A 09H
VJILL 11HPX11111

(111W 111

111W

VHVU

1.(11P.1.%L13

vdq.m .X11/329 sod4.V09 XNmPII -YH939PseVOIP


RWMIVH W.L011119C 0.1031 S9 Ddi9SH ,f1.1499

HVVV51; .H09311PYVOW

NPU

090HOU

VMHHVGALO

'143139PhS3 PC/1.9 PUPU

CIIVIAJOU

.L9VWH H.I.VtIHJVCT

11C1W510.L

mains

vimu

vdvi

0909171/P9 IHSI3HPWOC1

%V.1.0

.011111H

.413(0VH
4111329

J.M VWVYP

Mill

PH

A.C/0923

Wd4H
.1.3Y29 H3ft100113H H VY .LW1VH 3l.L3VhS SJ PYSI H 23 1119.14V9311.1.
H 23 HWHhOdll
OHM vriniul.emu PH VJ VJ9 WAIN
0.0 PH XHH

www.dacoromanica.ro

.311451.imnYvow

.47V
'31[117

177
HAAA HI EXCE ICTK H KARAET. A HA ROM Hi KirkflOCTH I H HOTKPMICAI
HrE TOMS [WEANS KHWEHHCAHHOMS KFA*AH
HMIS

CTIJOHLHO KEAHKONICAr norodsFToy

ECMLil

HAW fMS K*PHOMS.

I1HCATH. H HAILIA HigAT 7IPHKE-

3ATH Kzcomoy I HCTHHHOMOIr AHCTOV HAW EMOIr. ruican lopnint:o Emu-

EftHq. 8 la COX' KATO "-1-3144 MCH,A. AKr. S. I a WT KeRa a*nr.


Iw IIETPS KOEKOAA

In numele Tatalui $i al Fiiului $i al Sfantului Dub,


amin. lata eu robul stApanului Domnului Dumnezeului
$i mantuitorului nostru Isus Hristos. TrOitii Inchinator
1w Petru Voevod, din mila lui Dumnezeu domn Tani
Moldaviel, adica au venit inaintea noastra $i Inaintea

a for nostri Moldovenesti boiari a mari $i a mici rugatorul $i parintele nostru Gheorghie Episcop Reidau(alai ci cu fratii sai Toader (adaus), si Erimia Dvornic $i Simeon aprod $i surorile tor, Scheuca cneaghina

lui pan Balica batman, st sora for Greaca, copd lui

Moghila logofeit mare (adaus), $i s'au jaluit noao Cu


mare jaloba si cu mare marturie gi cu ocola$i megliasi,
$i de la curtea domniei meale, astfel zicand dan$ii, cum
satul Mandre$tii, ce iaste la Siret, a fost for driapta
ocina $i mo$ie de la hitemeiarea fdrii gt urice ce ei
le-au avut de la procatohii domni, iar ei le-au pierdut
cand au preidat Turcii lara, i apoi acel sat a umblat
din mania in manu $i din boiar in boiar, !Ana in zilele
domniei meale, $i cand iaste acmu, ei au aflatu unu
uric a bunalui for ['etre Hudici, ce el l'a avut de daanie
pe cel de mai sus scris sat Mandrestii de la batranul
Stefan Voevod, $i l'a Jost preipeidit acel uric cand au
fost venit Turcii la Pei Mal Alb asupra lui Stefan [Todd;
$i au venit $i s'au rugat noao cu mare ruga, cum not
s ne milostivim $i sa le intoarcem acel de mai sus
scris sat, insa s nu le fie tor, ci unei sfinte mindstiri, carea au inceput a o zidire mai sus scris porintr le nostril Gheorghie Episcop de Reideiati, i unde iaste hramul Epifaniei Domnului Dumnezeu si mantuitorului

nostru Isus Hristos. Deci Domniia mea sfAtuitu ne-am


cu parintele nostru Teofan, mitropolit Sucevei $i cu
boiarii nostri, cum c iaste mai bine s fie celei sfinfe

www.dacoromanica.ro

178

manastiri Sucevita $i uncle iaste hramul sfintei Epifanii a Domnului Dumnezeu si mantuitoriului nostru Isus
Hristos, de cat s umble din manu in manu, $i sa fie $i
domniei meale pameate. Astfel D3mniia mea am
dat cel de mai sus scris sat Mandrestii, ce iaste pe Siret

in tinutul Suceavii, cealei sfinte manastiri, una spreaceia sa-i fie de mosie ; alta tij spreaceea ca a fost rdmas domneasca $i a umblat din manu in manu $i din
boiar in boiar ; ca sa -i fie celei sfinte manastiri $i de
la not uric $i ocind cu tot venitul neruseit niciodinioara
in veaci. lar hotarul acelui mai sus scris sat, ce-i is
Siret, anume Mandrestii, sa fie despre toate laturi:e pe
vechiul hotar, pe unde au umblat din veac. lar s aflare nescare urice pe acel sot de la vechii domni la
nescare boiar de daanie sau de cumparlitura, ce ei sa
MI alba cu acelea a dobandi niciodeineloarei in veacii
veacilor. lar *la aceasta caste credinta domniei noastre
mai sus scrisa lw Petru Voevod $i credmfa prealubitulai fiu al domniei meale Wad Voevod, $i credinta parintelui nostru Teofan mitropolit Sucevei $i credinta pdrintelui nostru Agaf ton Episcop de Roman, si credinta
boiarilor nostri, credinta dsale Vartic mare dvornic tarii de jos $1 credinta dsale Gavril $i pan Gavrilas par-

calabii de Hotin, $i credinta dumisale Cristea $i pan


Goldescu parcalabii de Neamt, credinta dmsale Nicula
$i pan Toma parcalabi de Roman, credinta dmsele Balica portar Sucevei, credinta dmsale Brut postelnicul,
credinta dmsale Stan spatar, credinta dmsale Gheorghie
ceasnic, credinta dmsale Cocora stolnic, credinta dmsale
lane visternic, credinta dmsale Stan comis $i credinta
tuturor boiarilor nostri moldovenesti a maxi $i a mici.
lar dupa a noasta viata, pre cine Dumnezeu va aleage
sa fie domn tariff noastre a Moldaviei din copii nostri
sau din plemea noastra sau chiar oricarui altuia Dumzeu va aleage domn, Tar acela sa nu aibd a rdsipi a
noastra tocmala, ci sa aibd a o intari $i imputernici, cad
ca not am dat $i am intarit acelei de mai sus zise manastiri ; lar clan cineva s'ar ispiti sa rada a noastra

tocmala, unul ca acela sa fie procleat $i trdcleat $i a-

www.dacoromanica.ro

179

naftema (adaos) de Domnul Dumnezeu fAcAtoriul ceriului si al pAmantului, $i de precurata lui maicA, $i de

catra arhistrategii Mihail $i Gavril, si alalti, si de cinstitul $i slAvitul prooroc si inainte mergAtor si Botezdtorul loan, si de 12 intru tot slAviti si Intdi sezdtori
apostoli Petru ,$i Pavel si alalti, $i de pArintele nostru arhierarh si de minuni facator a lui Hristos Nicolae, si de 4 patriar0 a toatd lumea, $i de 4 Evanghelisti si de toti sfintii, care de la Adam si pAnA intru
ceale de acmu zile, si de 318 pArinti, care Intru Nichea
la Sobor pravoslavnica credintd au aratat, gi de trei lumi-

nAtori, ai Moldaviei $i sa fie neertat si sd aibd parte


cu luda si cu trecleatul Arie si cu alalti, cari au strigat
la Domnul Dumnezeu : sangele lui spre ei $i spre copii lor, care iaste si va fi. lar spre mai mare puteare
$i tArie a tot ce s'a scris mai sus poruncit-am Insine
la al nostru boiar Stroici marelui logofAt sd scrie si
noastrd peceate sd o leage de aceastd adevAratd carte
a noastrA. A scris lurasco Bilaevici in Iasi la anul 7091
luna August 6 iar de la Hristos 1583.
lw Petru Voevod (pe marginea de la stanga sus la
mijlocul randurilor.
Arhlva Leon Ghica Dumbraveni. Pergament foarte mare, scris
cu foarte mare ingrijire, randuri intregi, nume de persoane gi iniVale cu aurlu. Pecete mare foarte bine pastrata, legata cu snur ros.
Exerga : j 1l/IHAOCT110 HONtiel0 IW IllTp81106g0,71,4 POCHOAA(38 36AAAH
MOAAARCKOH cap de bou, stea, soare. lung.

Mandresty. N. 14 (sters). 13 Lit. D. No. 4.


Mandresti 7090 Aug. 5 (1583) N. 5.
vazut Gurita.

--

601010 MIHAIJEWH.

MAHIE H HOTHIMKAHliE WT IIETpA HOEBOAA HA MO AilacuAortin

monacrrupu GSHAKHH,KO. r. = daanie gl Intarire de la Petru Voda pe

satul Mandresti, manastirli Sucevitel. 3. Uricul nostru nu e cunoscut


par. D. Dan in .ManAstirea Sucevita,'
= Petre Hudici BSI Movileftii. Prat!! Movilesti din 1583 afirma
ca Petre Hudici marele vornic al sect. XV-a le era bun wr A*Aon

ell"

nKTPA K8Augilw. Hudici (ml rus x-trAo

rau, ,das Bose. Schlech

te, das Nobel'; nu din rtrA=ryK=murmurul cascadel de apa ; deci


Raul ocupl Intreg sect. XV cu persoana sa si a flului sau Iatco
Hudici, boer fgra boerie supt Stefan cel Mare.
Petre Hudici spare ca boer In 6929 supt Alex. Voila cel Bun
(1421), gi continua a fi boer in divan in 6942 supt Iliag Voda, In

www.dacoromanica.ro

180

6944 e ridicat vornic gi stg pang in 6957 (1449) supt cel 2 frati Mat
si Stefan, cgnd moare, cred.
Mal sgu latco Hudici apare de o data boer fArA boerle, probabil din cauza inaltelor sale inrudirl cu familia lui Stefan cel Mare, gi
sty aproape 30 ani in divan tntre 6972-7000, cAnd moare.
Mori (WE, pe cad legends Neculceascg 11 lea g5 de aprodul Purece la Schela, apare ca paharnic de o data in 6999 gi vede murind
pe Stefan cel Mare, slujegte finial situ Bogdan ca paharnic pAng In
7016, apol rAmane boer fAr5 boerle in 1717, ca BA ajung5 parcalab
de Roman In 7021 cand moare.
Fit sgi Vascan Movild 0 ton Movild ocupg inalte demnitati In
cele mai agitate vremi ale Moldovet. Vascan MovilA e pgrcalab de
Hotta fntre 7050 (Petra Rares) in 7069 (Alexandra LApugneana gi
Despot VodA). lar Ion MovilA e mare logofat Intre 7059-7071 supt
Despot Von gl Lapusneanu.
Eremia Moghild, flu! lui loan MovilA, apare paharnic In 7078'
supt Bogdan Alexandra VodA LApugneanu.
?Ara a ft cu total precis, putem injgheba aceastg incrangaturg
Raul (adicg Hud)

Petre Hudici vornic


cu o BogdAneasA
1

latco Hudici
boer fAr5 boerle

fatA

= Movild

se trage Dionisie Hudici

Cozma MovilA paharnic supt Stefan cel


Mare.
= Marina
ctitorul Doljegtilor (1750)
Dragotg Moviii, Teofan mitropolit
I

Vascan Movilg, loan MovilA lane post.


Zoice
parcalab de
logofgt
Hotin
= Greaca (a)
I

I=Maria Rare (b)


cgs. Balica hatman

Dimitrie Movill
(a)

(a)

Z
P

(b)

(b)

(b)

(b)

Toader, Gheorghe, Eremia, Simeon, Scheuca


GI
ctitor Episcop VodA
VodA
Le onte
;;;" Todirenilor RAdAuti =Elisabeta =Marghita I. Balica
frate cu
1
fata lul Oh.
if;
=

CO

Mitropolit

Lozonschl Mihail Vdg Melentle

pare. de Hotin Gavril Vdg Balica


IPetru Micn TM
trop.
P F-t, sr, g
II

Costantin
VodA

PavAl

Ion are pe

ta pa
li,'

o
o
4

.- =
II

tze

0- r) co3>la2 ,

AK DO CC .1
fa
co -.
0co u- .-...
co
0. CD
- we
Ax to
:2. ry
CD

(1)

II

ra

o:".

__...,

r7a.

tv
"LT

II

12,..,

r-

:i..)
Alexandra
Elena =
Bogdan
Miron Costin , g3'
Irina = M. Coribut
Teodora = E.,117 CA
Maria = St. Potocki
lanl Posteln. 2 z 8
Moise VodA < ^r; 77.'
Catrina = Sam. Corecki
g=C
-.
Ana = de 4 or! (S. Potocki)
Petra
_ ca (D 0
Zamfira
Nastasia
g-7O:._
4IM.!e,
) Gavrilag
e Ca :11
Teodosie
(MHO = St. Brgescu1)www.dacoromanica.ro
Dutnitragco Ruxanda

'cr

cla

'0
0Go

,...-

181
128. 7092 (1584). Petru Voda da rAmast pe fecloril lul Tuduran
in Ora ce au avut pentru TomeOl cu jupaneasa comisulul NAdAbalco.

Suret cartii de skudecata de la Patru Vodd pe


Tomesti."

Precum au venit inaintea noastra $i innaintea alor


nostri moldovenesti boiari. lurasco cu fratele sau Cozma, fe6orii lui Tudoran zau fort paharnic $i au parat
pre ,;-upaneasa lui Nadabaico 6au fostu vornic pentru
o bucatA de mosie ce !eau vandut for Nadabaico biv
vornic din hotarul Tomestilor ; dee" not am aflat precum
nau avut ei nici o mosie acolo. Ce lurasco $i fratesu

Cozma s'au sculat ei sanguri si au scos acea bucata


de mosie dintru a for uric ; iar gupaneasa lui Nada=

baico, ea sau indireptat innaintea domniei meale si inna-

inte a tot sfatul domniei meale. Dee" de acmu inainte

ca el sa nu sa mai parasca de easta para.

Acad. Romans manuscripte N. 3061, condica Domnestllor, actele


4rupulul Tomesti. Cf. Surete ms. XLVI, 104.

129. 7092 Mai 30 (1584) regeste. Pentru Crlesti, intArlt Luchl.

Un ispisoc sarbesc de la 7092 Mai 30 de la Petru Voda intaritor Lucai pe a patra parte de giumatate de sat de CrAesti partea de gios, ce o are com-

parAtura de la Ghiga feciorul Nastei, nepot Maruscai,


dintralt uric de intaritura ce au avut moasa for A-

nusca de la Petru Voda cel batran.

Din oplsul de acte al mosiel Crlest1 intocmit In 1826 Noemh.


15 sl .prezentate de T. Chlriac pentru CrAesti, In pAra dintre neamul
Cucuronesc I neamul GrumAzesc 1 CrAesc. (Cf. Surete ins. 1, 289).
130. Oct. 19 (1584) raft. Carte de oprlt ezirea unul laz pe Osol.

IliT(18 GOEROAd. Cull MACTRO ['CHAIM 3fdlAll tliOilAdLICKOH.


Min` PCIIAROAIll. hIntiliKV 1116WW1I EPVAIEH WT
ENCTilli4ECKTI1 aolidrT110. hid TO WN Ad ECT Mol1,EN H CNAEIl IICCH.11
MICTOM
rinweniv writipaTH lid ErViREFIVII COT pc1x4K4 AlOVCTI1(1.
Ad HE 3dCTdliORHT EA110 I CTdl AOKOrl`k KET 1101-1A4T OEW4Sdli
Ad/11-1

ECtIlli

tit

www.dacoromanica.ro

182
MHTO 0110AHT

G$4c1HCK01-1.

1104T0

MMOT(1`60 TQM0 Komoy GVAET

PCI1AGAA-111.

rk ripmAHT.

WCT4 I Hii

tf0. AA

nporroat HIIKTO

AA

HE ChrklOT acICT,i110HHA rim CHM ANCTOA1 1141111EA1V.

ralAHZ K4134A.
f1HC V tACOX. HAT 1-34r. WK 01
CTIM-14 BEA AOPOPISET V4.

--1- ArkVA.

Patru Voevod cu mila lui Dumnezeu domn tariff


Moldaviei; dat-am insine aceasta carte a domniei meale

rugatoriului egumen de la manastirea Bistrita, spre aceaia ca sa fie tare si putearnic cu aceasta carte a noastra sa opreasca pe egumenul de la manastirea B.strita sa nu ezasca un iaz, !Ana ce nu va veni Teofan mitropolit Sucevel, caci ca domnia mea i-am lasat lui sa caute acolo cui i se va veni. Drept aceaia nimene sa nu cuteaze a se Impotrivi inaintea cestei art'
a noastre.
Domnul a aratat.
Scris in Iasi la anul 7093 Oct. 19.
Leahul.
Stroici vel logofat a invatat.
Acta Caritatea, Iasi, cf. Surete ms. XXV, 257. In dos nota
.7097 (sic) Oct. 19 (1589). Carte domnului Petru Vodd data egume-

nului de Bistrita ca sa nu lese pe calugdri de la Rasca ca sa facd

iaz pe mosla Osolu'.


Este si un suret din 1796 Mai 21 tAlmAcit de capitan Andrei
Talmaciu.

131. 7093 Oct. 19 (1584), regeste. Pentru Osolu, de la Suceava


(trupul Ruglnoasei).

Cartea domnului Petru Voevod din 7093 Oct. 19


Intdritoare manastirei Bistrita s opreasca pe egume-

nul de Rdsca de a face iaz pe m4a Osoiul de la tinutul Sucevei.

Din opisul documentelor molei Osolului de la tinut. Sucevei.


Cf. Surete ms. XXIII. B. 1385.

132. 7093 April 2 (1585) Jai. Pdtru Voda intdreote lui Gr.

Cucora stolnic cumpArAturile, ce a facut cu 20000 aspri tAtardsti In


Strambli, de la Neamt, de la Ilea fost jitnicer.

f
AdKCIS011

MACT11-0
I

EVEYFI-0

3114141F1114TO

IW HET(JZ BOMA&

rump%

3E/HAH MOW"

41111HAI HCC1-141 ANCTOM HeILIIHA1 KTO HA 11144

www.dacoromanica.ro

- 183

liZatlilT HA 11 KTO ero LMWIlpH SCA 11111 liT. W)K FlaHAE tIrkA HMI Ili
11
flilrkA SCHA1 11 HAW HAAN 410AAdHCKHAill 60/Ailti I HEAHKIIMI1 H Marti H. HA: sHgwIH miruHirkp. ttliKHAt HenouSai(Aeu)H a HEI1(1It 110 MELO

CHAOHd1114.

AOR(101-0 ROA 10.

0/10

wTHHH8 11 gliK$11AENIE. EAHO


ROAOCTH

1110

npagaro
Crk HMEHSET GPI MKHH 8

WT tic noigHAH 8

11 FM

ctio Fro

ripo,3,4n

KSHENCIIHH 4TO WU 1141d1

WT camoro

PCHA1341 H. TA npoAdit cASsik 114ne,H8 irkoHom8 DANrocie BEAHKOMS CT011111KS, ad AEA AECrkT THC`k4 dCfliltiX TS() LI,CKHt. N EMCTelfilBEC`k cnSra Ha wHx grk(1111111 rpHPOpiE YkoKopp.ii BEAUK 11 H.

CT04111111. H adllAdTHA

RZCH HC11/12,110

(IC 110X TSpEL1,CKHH. S 1I8K11 CASs`

11,1111E418

Arid MAT TI1C.A4

HArli CHEW 11 11 ?HUT

trkp WT ncrkA Hami H WT

A 117CHAlli Hdll1HAIli AIWA AdHCKHrlitt


1110 NMQA Wit I KS11 1}KHHH TIME WT CdttiO

110A`kOH, H FIpNHNANN

Erc HAE,HH. Ha TOE 1111`k,ATVE4EHHOE CEAO GrrimmEiH, S HOAOCT11


4411,CKHX. it Gill um ewe ero Aan 8 OKI& en8srk HAW EMS irkpHom8
Foiroole HSKOOrk. BEAHKOMS CTOAHVIKS. WT fIrkA Md41N. HHO

MN 1111A'kliWE

A06(10

13 OA HOH.

HX TOKAIVK H no,inaa adflAdTS. ii

TdKO)HAEVE H GOT HdC ECM 111 AddH H STBIJSAHA11

11

CEA() eTpdtEHH S BodOCTH

IlrkApE4E11 HOE

CASA NQWEMS Foreign)


Ad ECT EMS H WT HdC CDT-

11 fat

KOKOpirk MIHKOAIS CTOAIIHKS. K4K0


1111 ri8
H IIHKSHAEHIE H CS BZUkitt A0X0A0A1 EMS ft ArkT EA' EPO
H
8H8gerom H 11prk8Ho4arom N nchulaciarroAt fro H ezcemS
I

004.8 HX KTO crk H3RE(1 ET HdHCAHACH.1.11 HEFIOPSWEHNO

lid

G1111

INKI1

li`k4H1ll. d XOT/19 nrkApegenHou

BOAOCT

TA(10tHS

HEAIELI,CK011.

Ad ECT WT HZAKOH.

flOKSAd 113

XOTt111.

rcnAgamH gnuiernicmmaromH.

Hrlftd
11tH

gZ3,110134E11Hdr0 CHd PC11 ARAM .


grk pa

Rota po

'Acid

3EMAH.

fldnd

HAWHX,,
114114

11`kilA

epHmird

W)K11RdA

114114

HdpTHKA

110C-

N !Aria nprk

Illf4Sd11. COEROAH. kt

AOMPktt

Ali0(1 H

[Ail&

3E41411.

dHAVEH H 114114 IONIWKO Ilf1ZK%AdflOEU XOTHHCKHX. EAC1 d 114114

ASKd H
114114

CT0110HS,

POIlli'kH

AHOCIMIKd.

C111%41

FM TO ECT EtFiqleb

11 ET117. HO EEC OAd

1w KAAAd, I6

K%(1% H4IArid. H MUM Apd Pallid 11yzi;%/14R013


MIKA

;I

HI1K0,111NiE

1141

1141141`ii

CEAO

1111 11 d 111Hpoua

11100Tdcrk

lIZAACRd1iK0

114114 FEGOOPH

cStiagcKaro. B`694

crivrark. skpa

4dWHI1K4

Erkfld

13 4:11d

fld [Id

6d -

gySTA FlOCTFAIIHKd.

11 el FM

Hdild

114114

R'kpd fldtid

H EAU 11,(K11X,

POrtidtiCKHX,

11(17.KZA4GOIIE

11011H

+11,1

RH CTIM(3 FINK& Btcht

KOKOVA CTOM1 Mid.

11`kpd

114114 GTQH KO/WIC& H IV-kVA SCHX 601712W/1i AIWAAQBCICNX 13 EA VIKHX


H AidAHX. a 110 114111 Eat a<HHOT`k KTO liSAET rcnApz HAW EH 3 141 411

MOAAMICKOH. WT AliTE11 lidWt1X. HAM WT c%poAHHK

www.dacoromanica.ro

Hawnx.

NAFi

184
OAK RSA KOPO CZ H3CfpET renApEm. CHTH HMHE11 3EMAH MOAAARTOT CH EMS HErlopSwun HA WEPO AAAHIE H STROVKAEHTF,

CT+11.

HTO ECA411 EMS A4A14 14 SK0+1111/1, 3AHS}KE ECA111 EMS AdAll H 819+-

nunif

H 3A IVO CON CORD KSIIHAH CZ C13011MH 1194814A111 111111`43ll.


5 Nd COMHEE KFICHOCT H norg(MKAElliE TOMS FIZCEMS BHILIEHHC411110M8
BEA`linN ECA-111 1441UEM8
sonrkplluS naiS. CTOOFI4 BEAHKOMS
I

AOPO4SITS

AHCTV

1114C4TH H umwS

HAUDAIS.

11HCAA

mega fininm g ANN,

F1E4dT 11(11113+CHTH

AZAITAll

KCEA1S

HCTHIIHOMS

KOCT0131114, oy mccox CATO -1.34P


HCK4A CT3OH4 AWT4ST.

Cu mila lui Dumnezeu Itu Petru Voevod, domn ta-

riff Moldaviei, stire facem cu aceasta carte a noastra


tuturor cui pre dansa vor cata, sau lui cetindu-i-se o
va auzi-o ; adica au venit inaintea noastra $1 inaintea a
for nostri moldovenesti boiari a marl $i a mici Ilea fost j it-

niceariu de nime silit nici Invaluit, ci de a sa bund

voe $i a vandut a sa dreapta dna si cumparatura,

un sat ce se numeaste Strambii in tinutul Neamtului ;


din drease de cumparatura ce a avut de la insusi domnia mea ; acela l'a vandut slugii noastre credinciosului
Gligorie marelui stolnic drept 20000 aspri turcesti. Si
s'a sculat sluga noastra credinciosul Gligore Cucorea
marele stolnic $i a platit toti deplin doudzeci mil aspri
turcesti in manule slugei noastre Ilei fost jitniceriu,
denaintea noastra si denaintea tuturor a for nostri moldovenesti boiari, si direasele ce le-a fost avut de cumparatura tij de la insasi domniia mea, pe cel de maisus
zis sat Strambii in tinutul Neamtului, ce acela el l'a dat
In mdnule slugii noastre credinciosului Grigorie Cucorea marelui stolnic denaintea noastra. Deci noi vazand de bund voe a for tocmald $i deplina plata, iara
noi asijdere $i de la noi insine datu-i-am si i-am intarit mai sus zisul sat Strambii in tinutul Neamtului slugei noastre lui Grigorie Cucorea marelui stolnic, Ca sa
fie lui si de la noi ocina $i cumparatura $i cu tot yenitul lui $i copiilor lui $i nepotilor si stranepotilor czi
Imprastiatilor lui $i la tot neamul lui ce i se va aleage
mai de aproape neruseit niciodanaoara in vecii vecilor.
Ian hotarul celui de mai sus zis sat anume Strambii din tiwww.dacoromanica.ro

185

nutul Neamtului, s fie pe unde din veac au imblat. lar la


aceasta iaste credinta noastrei domnii mai sus scrisa Noi

1w Petru Voevod, si credinta boiarilor nostri, credinta


dmsale Vartic vornic tarsi de jos si credinta dmsale
Eremia dvornic tarii de sus si credinta dmsale Andrei
si dmsale lurasco parcalabi de Hotin, credinta dmsale
Caraiman si dmsale Dragsin, parcalabi de Neamt, credinta dmsale Luca si dmsale Miron parcalabi de Roman, credinta dmsale Balica portar Sucevei, credinta
dmsale Brut postelnic, credinta dmsale NAdabaico spatar, credinta dmsale lani vistiarnic ; credinta dmsale
,Gheorghe paharnic, credinta dmsale Cocorea stolnic,
credinta dmsale Stan comis, si credinta tuturor boiarilor
nostri Moldovenesti a marl si a mici. lar dupa a noastra
viata tine va fi domn tariff noastre din copii nostri sau
din neamul nostru, sau on care alalt Dumnezeu it va
aleage s fie domn pamantului nostru al Moldaviei, a-

cela s nu strice lui a noastra daanie si intaritura ce


lnsine not i-am dat si i-am intarit, caci ca Insine i-am
dat si-am IntArit, si pentru caci singur si-a cumparat
cu ai sal drepti si curati bani. lar spre mai mare tArie
si puteare a tot ce s'a scris mai sus poruncit-am la al
nostru boiariu, dmsale Stroici marelui logofat sa scrie

si a noastra peceate sa o leage de aceasta adevarata


carte a noastra. A scris Damian Cristovici, in Iasi la
anul 7093. luna April 2 zile.
a iscalit Stroici logofat.
Acta doamna Antonlu Piatra, cf. Surete ms. XLVI, 769. Pecetea
e cazutA, gnurul matasA rogie. Pe dos stau notitele acestea: cTpsAisie.
1'w-wow'

KOKOPIA IMIHKOMS CTOMMICS HA MO GTAtUnti 01( KOAOCT

-1.34r = Strambil, ai lul Grigore Cocorea, marelui stolnic


pe satul Strambil In tinutul Neamtului, 7093.
latA gtirl de urmagil stolnicului Gr. Cucora :
Gr. Cucora stolnic
IIEMEKCK011

Oavril, Vasile, lonagco, fata;


sterp sterp
sterp
Stefana

fatd

= T. Carlig visternic

Matel, Tudosica, fata,


fata
BantAg
Tiliica CarlIg =Stefu =Green
stearpa
stearpl
lonagco; C. Bant5g
ZG-1470I

-I tu =
...nom
mwo--02
A, ra

,,on
ca c)

Grecul

(din acesta se trage


Dimachi)

P) Ka
www.dacoromanica.ro

186

Din cartea de judecata din 1815 Aug. 16 pentru Ora pornita


dintre urmasli lui Grigore Cucora pentru Oncluti, Cepeleuti al Rujinti la Hotin, Britcanl la Neamt gl Pungenli la Harlan. Cf. Surete ms.
1, 608.

133. 7093 April 8 (1595) regeste. Pentru o seliste din ocolul


Pietrel data danie man. Pangaratilor.

...$i la soroc de o lund ce s'au pus au adus e-

gumenul dovadd intai de la manastire Pangaratilor un


hrisov, .care hrisov iaste din leat 7093 April 8 (1585)
de la rdposatul domn Petru Voevod, intru care scrie

ca a dat $i au miluit sfanta mandstire de la Pang/rati cu o seli$te din ocolul targului Petrei, carea sa
numea$te cu acest nume sali$te pe Alma$ ; dintru care
hrisov sau dovedit $i sau cunoscut aiavea ca arAtarea
Botestilor au e$it rasuflatd, cad in hrisovul rAposatu-

lui Petru Vodd aratd $i zice ca seli$tea iaste data de


un domn Petru Von $i nu pomeneste de Ro$cani, nisi
ca iaste data danie de neamul Bote$tilor".
Din anaforaoa velitilor bolari din 1766, Mart 2. cf. Surete ms.
V. 819.

. 134. 7093 April 23 (1585) lag. Petru Von Intareste lui Gheorghe cumparatura ce a facut cu 110 zloti in Rastiani de la Veaveritoae.

t
mac npiimourk 1[04 [MIN. H

HEITZ 110E1104d. 1:Isidero MACTIEH) PCHAQZ 3EA1AH MOAAARCKOH.

Himontpi 110 EH Aospoio


A013111d.
EAHKO

ROAFO

nrkA,

HAWHAIH E0Ark211.

HEISH/H

Kirkrnua

HilioHoHcAEHa al1HTIOHCH

11 upomna CHOW 119A601-0 WTH11118 H 1311KSHAEHIE. ESA IldCT


c`k EH H3RE1ET

COT

CEA WT PUTHR1HH. TA 1100AdAd 11E-

Gailrif 3A CTO H Aukr 3AATH TATArICKHK. H 13ZCTJAC4i FEWVIE


It samiaTun. trCH HCfOANQ THX 111111'1:311 an fIrkA tlAtH11. HHQ /1411

Anil HOMO TZICA1E3: N 110/111010 3411AAT$. T`kAl NIA11


H rcnAgani AdA0X0A1 EitIV Id1COM 11HWHHI1IET. tzIKO AQ ECT EMS WT
13171A`kgWE HI(

WIC

WTHHHA

VAEHIHAET.

CZ MEM AOXOAOM. H HH

H IIHK8F1A1111i.
1111C.

Ad C HE

rac BAT -a-stir. an. Kr.

rcriA," Pfq BfA Aw1'045Er vq[i.

Petru Voevod, cu mila lui Dumnezeu domn tariff


Moldaviei, adica au venit inaintea noastra gi inaintea
a for no$tri bolari cneaghina Veaveretoae de a ei build
www.dacoromanica.ro

187

vreare de nimene silita nici fnvaluita $i a vandut


a sa dreapta ocina $i cumparatura, toata parte cata
i se va aleage din sat din Rdstienii, aceaia au vandut-o lui Gheorghie drept 110 zloti tatara$ti. Si s'a sculat Gheorghie $i a platit toti deplin aces bani denaintea
noastra. Pentr'aceaia $i domnia mea am dat lui, cum
scrie mai sus, ca sa-i fie lui $i de la not ocina $i cumparatura, cu tot venitul ; $i altul ga nu se ameastece.
Scris in Iasi la anul 7093 April 23.
Domnul a zis.
vel logofat a invatat.
Acta C. Crupenschl, din Condica Litenilor. Suretul e verlficat:.
asemenea scrie cel vechlua Carpu vornic de poartAa. Cf. Surete ms..
XIV 615.
135. 7093 April 7 (115) kW. PAtru VodA Intareste lui popa
Lupsa cumpArAtura ce a fac t cu 350 zloti tatarasti In a patra parte
din jumAtate de Mitesti de la Lupan, flul Cristei.

KHC:110. 1w Ilrrp% 110E130Ad. rcriApz 3E41/111. A10/1311GIAIEHHHTO 4NNNM CCHAI AliCTOAI HAIIIHAI. 13ZAAI KTO
HdHEAI HZ3pHT. 11A11 KTO 11T11111 1110 8CAll WHT. CD}K nclum riEek
A
Width 11 [IAA 8C114111 HAWHA111 AIOAALHICKHAIH 10A61/11. A811411 CHZ
MACTIEIO

AaRCK011.

KiCTHHH. OVHVK auSwquiln. 1111K1141 uenonvawith. A 111111(311CHAOILAN11.


11

Hp OAdA. CROEPO npagaro WT I HHHV ft 4184911110.

()DT

FIOA013111-1d

CEAV WT 111111TELIM 11 4E9 111(17.Td LIACT H npamnie 3d 113MAHO 1410

HtlidAd

641611

ero

GRUM

WT CTANIVO CTE4StIFId KOH1OAH. Td

Flp0-

AdA I 110 11V AVIltHE 3d TQH rrak HIT AEC/.1T 3AdTH 7'dTAVCKHX1
H HZCTill3WECA I1VI1 AVE1Wd. H 3dflAdTl1A. TOTH TilH CTd II HE'r
AECAT 3AdTH TATAPCKHK. 8 98K0 A Mem (dres peste t18111111). HHO
tHH EIHARW11 (406110 BOA)110 H)( TOK,1113W H mum 3dIlr1dTV. d MU
T4160)14,1,,EpE 11 WT HdC HAIN Aami

niyhmmilloe WTIIHHV 111.r11 AV j nuii.

KdKO Ad ECT EMS WTHHH8 CZ E{ZCA/11 A0X0A0111. EMS. 11 A/NTHAI


WV. 11 VN04ATOM. EVO N flerkWHOLIAT OM 11 flpdtflOPATOM EVO it
'MMUS P0A0 H. KTO crk HM 113SENT HAH6AH34
HIM HEHOVOWtHO
HHKOAHNil Hd
R'kKH Irk41111X. d XOTdp 131111M111Cd11110418 W'PHHH8
I

8 CEAO A1l1TE11111, Ad ECT WT RZCAKOH CT0(1011 110 CT4110418 XOT(111V I

HO ['At H3 11`kft4 W;KIIILAAH. d lid TO ECT [Apia PC114CTILVIH. KHWE


FIHCdttlfdP0A111
IlETpd BOEKOAd. H Erkild 6%3111013AEHIldr0 CNA rcn4EAr4111. 1E1
KAdAd 601110411. 14 Irlipd 60 I ti1c1 HAWIPC. ickpa 414114
IldpTI4Kd A60211116/1. H li`k(1d [kind GpEmird AHOVINKA ropvkit B1MA111

www.dacoromanica.ro

188
H irkpes fldlid 4HA(1E1-0 H n4Nd I0pdWKO 11(1ZKZAdROGE X0 I THHCKHX.
GirtIVA-Id H UNA Apenialiiii 1111Z11%AdROHE HFAIIIACKHX
H gtpd Flahla
cg+pd Haifa Aka H n4Nd ftwprit ripm4Aci6OHE P0AidFICKIIX. irkim
Mid I lidAtifIci 110(1Tdrk C841413CFCAUO. FAH Hand sotirra flOCTFAHHlia,
13`k(l4 n4114 HZAZUHKO CilaTark. 13+(la nand fatIE 11HCTift()HHIla. IAN]
nand I FEwpriE 9dWNNKd. H`kpd 11411d CTdHKO KOAiliCa H kpa SCHX
EOM() HAW11X AIOAMEICIIHN EFarlfiliX H AidAHX d F10 HdWEM /G1160Tk
KTO 6%,4,ET rcnrum 11(all1H1 3EM)All AWAME{CK011. WT AATHH HQWHX, NAH WT CZ(10411HKd HAIM Hall flali 6%4 KOPO BZ H36ifIFT

Palmitin

611TH FlaWEH 3EA1(111 410AAARCKOH. [TOT Adi NE 110(10W1IT

UWE AIL:m[4g. H STKOZMAltilf. dAE dGH EMS AdA H 8Kpt111111. adHEME MN KAM EMS AAA 11X H SKA1111A. noLiTo WN COGH AAA H
L1%111114 3d CR011] I1paKIlN ninPk3ii. a Na EMMEN /COAHOCTII H STI

ERA

139Z1KAFHTE TO/110

110418 H

11011ET

11HCaTH

114111FAI8.

FIALUS

11HCAA

HHWEINCAFIHIE HEA`kall

(011HOMS

flftlaT

ECA1H HaWFA18

uAILIv fla118) CTI1OH4 HEAHKOA18


FlpHEACHTH

AM1kIH KfACTORIP4.

KCEAIS

8 NICOX. BAT

Aoro1isET8
Mai

AHCTS

1-31117.

all. 3.

HCTHUO

Haw crooliq aorozisEr.

Pergament; pecete bine pAstrata ; gnur matasA rogie ; t A111A0C'FI10 6OMiE10 IW 116118 goiKoAa. rocrioAdfiR 3filit1H ailOAAMICK011. Cap

de bou, stea, soare gl lung: Cf. Surete ms. XLII 185.


Diacul Damlian Cristovici e un slab scriltor, act dA loc la
triune forme neliterare; apol ultA oficialItatea redactgrel in cele mai
mid detalil, gi aratA slaba sa pregAtire pentru cancelarla domneascA.
UltA sA spue valea, pe care stau agezati Mitegtii pe Moldova.

Cu mila lui Dumnezeu lw Petru Voevod domn tdrii Moldaviei, Ingiintare facem cu aceastA carte a noastra tuturor cuff pre dansa vor cata, sau cui cetindu
-se o vor auzi, adica au venit inaintea noastra *i Maintea tuturor alor nogri moldovene*ti boiari Lupan fiul
Cristei, nepot Anu*cai, de nime silit nici invaluit *i a

vandut a sa dreapta ()dna *i movie din jumatate sat


din Mite*ti a patra parte si privilegiile de schimb, ce
.le-a avut baba lui Anu*ca de la batranul Stefan Vo-

evod; aceaia au vandut popei Lupse dirept 350 zloti tdtdra*ti. Si s'a sculat popa Lup*e *i a plAtit acei 350
zloti tAtardsti In manule lui Lupan. Deci noi vazand
a for de bund voe tocmald *i deplind plata, iar noi a*ijderile *i de la noi in*ine am dat pre aces de mai sus
ocind popei Lup*e ca sA-i fie lui ocind *i cu toate yewww.dacoromanica.ro

189

niturile lui si copiilor lui si nepotilor lui si strdnepotilor si rastranepotilor lui si la tot neamul lui, ce i se
va aleage mai de aproape neruseit nisi oclandoard in
veacii I/ ecilor. bar hotarul celei de mai sus scrise ovine

din satul Mitestii sd fie despre toate laturile pe ye-

chiul hotar, pe uncle din veac au umblat. bar la aceasta


Taste credinta domniei noastre mai sus scrise Noi Petru Voevod si credinta iubitului flu al domniei meale
lw Vlad Voevod, i credinta boiarilor nostri, credinta
pan Vartic dvornic (tarii de jos), credinta pan Eremia
dvornic tarn de sus, credinta pan Andrei si pan lurasco parcalabi de Hotin, credinta pan Bucium si pan
Dracsin parcalabi de Neamt, credinta pan Luca si pan

Gheorghie parcalabi de Roman, credinta pan Balica


portar de Suceava, credinta pan Brut postelnic, credinta pan Naddbaico spatar, credinta pan lane visternic, credinta pan Gheorghie ceasnic, credinta pan,
Cocora stolnic, credinta pan Stanco comis, si credinta tuturor boiarilor nostri Moldovenesti, a marl sl
a mici. tar dupd a noastra viata vine va fi domn tariff,
noastre a Moldaviei din copii nostri sau din al nostru
neam, sau on pre care alalt Dumnezeu it va aleage
sd fie domn Orli noastre a Moldaviei, acela sA nu-i
strice a noastra daanie si intAriturd, ci sd-i dea si
sd-1 Intareascd, caci cd not insine i-am dat si i-am,
intdrit, de vreme ce singur a dat si a cumparat cu ai
sal drepti bani. Ear spre mai mare tarie si puteare a
tot ce s'a scris mai sus poruncit-am la al nostru credincios si cinstit boiar at nostru Stroici marelui logofat sd scrie si a noastrA peceate sd o acme de aceasta
adevarata carte a noastra. A scris Damiian Cristovic
in Iasi la anul 7093 April 7.
iscalit Stroici vel logofat.
136. 7094 (1588) lard loc. Pentru T616beti.

Suret de pe ispisocul lui Pa tru Voevod pe TAMbesti din veleat 7094."

Datam si am intarit domnie mea Salomiei giu-

www.dacoromanica.ro

190

panesii lui NAdAbaico ceau fostu vornic mare, fetii Vucinii $1 feciorilor Saftii $1 feciorilor lui NicoarA Capota

$1 tuturor nepotilor Stanii giumAtate sat din Talabesti


din partea de gios, ce iaste pre BArlad in tinutul Tecuciului, care acea giumatate de sat de Talabesti partea de gios ce iaste pre Barlad, leau fostu schimbAtura cu rapousatul Movila marele logofat drept giumAtate de sat de CrAsnicovta, partea de gios, din direase

de impartala ce au avut ei de la batrAnul Petru VodA, ca sA le fie for ocina pentru a for de buns voe

impartala $i schimbatura, ce au schimbat in destine cu


tot .venitul neruseit niciodanaoara In vecii vecilor.
Acad. Rom. ms, Condica N. 3071 : Condica Domnetllor cf. Surete ms. XLVI, 104.

137. 7094 Sept. 8 (1585) lafi. PAtru VodA scrie cAtra vel log.
'Gheorghe ca rAzesil de Garbesti sA plAteascA 54 zloti lui Andrei

4Garbescul, plata unor direase.

1-* I1ETp% ROEROAd Ralle10 MACTiflO rcnri,p% 3EMAII MOAAARCKOH


rmweal Haitmtiv IrkiNIOA1V FECO(Wil EHRWYEE HUI AOR071S6T. t4K0 $3c1111.1
CEC AlICT renAgmu. d TN CKC1{11 RET(311 137.TdX N HEIM HMAIENIIK011 IIHANIIKEE rzi3GMKVA, 1711E0 Ad RNIT'kTil KfAT8171A4
4T0
KEATORdA
finApetitca pito Emu fIpHRNAIE, tpo WHI1 14X FlAdTHA.
4TO I REIA11 TOTH 11211RHAIE HAI C% AZW1E, H AQA 34 WK4 EINIRHAIE
I

Al 3AdT. H 3d
tE(HARAd.

EAEHE

rcHAII% Ng.

3AdTH. Q KOMIC NM GZ3p4T


flp liA HdA111. I li Hdli tIE V4111111W

IICEINCOKV Ai

WEIN CT4HVT

AHLI,EA4

gar -3-34A Gat. H


REA A01.02ISET V4.

+- IWEI4111K0

Petru Voevod, cu mila lui Dumnezeu domn tariff


Moldaviei ; scriem credinciosului nostru Oheorghie fost

mare logofAt, cum vei vedea aceasta carte a domniei


meale, iar to sa spui lui Petru vatah $i altor neamuri ale
Andricai Garbascul, cum O. Intoarca cheltuiala, ce au
cheltuit Andreica pentru unele direase, ce le-a platit lor,

cad le a fost aceale direase cu sufleat, $1 a dat pe


imbele drease 40 zloti,

$1

pentru un ispisoc 14 zloti ;

www.dacoromanica.ro

191

iar cui li se va pArea cu strambui, iar ei sa stea de


fatd inaintea noastra, si altfel sd nu faci.
la anul 7094 Septembre 8.
lonasco.
vel logofat a invatat

Domnul a zis.

Hartle; acte prin avocat Mavrodin. Cf. Surete ms. XXXV, 78.
Este sl un suret care sau talmacit de Evloghle dascal la scoala slo.

veneasca It 7259 Ghenar 21" (Cf. Surete ms. XXXV, 407). lar in dos

nota: carte gd scrle la Gheorghle vel logoft-.

138. 7094 Sept. 10 (1585) Iaft. Patru Voda da carte vatafului


Andreica s stapaneasca pamanturile razesilor sal din Garbesti gl
Tunguzel, pans ce 11 vor plat' lui ferala depusa in visterle.

f firrpz

ARAN ECMN

a0E110M1

CEC

AULT

Rain MACTI10
rCI1A1304114

rairuz

Cd8I.Vk

3E41'111

410dAdHCI3011.

114111E41V. GApeliKod HZ-

TAX. FM TO WH Ad ECT A101 1EFI


CHAEII 11CCHAI AHCTOill NAM. W..
1111PdTli CITHHHV. WT Trvuir8s.kii. N WT KUKOE(11111.
COT flOiliald
MOHCICTUP11, WTR% CHONK OZ3'k11114 AMA 3dflAdT6IT14
CONH EitiV
zisepito. iinq Add V liliCTrk() rCIIA11011111. Q KOAIV C 13%3011T Kp11
Ad.
4 MI CTallET /111111Eit1 I1(14:A Hd4111. 1100TON: tillISTO Ad HE CM'kET
1.1

1.11

EttiV 341APV}KdT11.

[IAA

rcnAtiz peq.

CUM AHCTOd1

11411.1,

FI11C V 11C EAT *-34A. CM. I Arm.


I

et

con.kpli vg.

+- IINKA

Petru VodA cu mila lui Dumnezeu domn Ora Moldaviei ; dat-am insine ceasta carte a domniei meale slugii noastre Andreicdi vatag spreaceia ca el sa fie tare
si putearnic cu ceasta carte a noastra a opri ocina din
Tunguzeai $i din Cascoeti si din poiana Manastirii
despre ai sdi razeasi, panel ce ei ii vor plcrti lui ferde,

ce a dat el in visteria domniei meale, iar cui i se va


parea cu strambul, iar el sA stea de fats inaintea noa-

strd, drept aceaia nime sA nu cuteaze a-i stapani lui ina-

intea acestei cart' a noastre.

Domnul a zis.
scris in lasi la anul 7034 Sept 10 zile.
marii boiari au invatat,

Nica.

Hartle ; acts prin avocat Mavrodin cf. Surete ms. XXXV 76.
Pecetea domneasca tus ros.

www.dacoromanica.ro

192 --

139. 7094 Sept. 19 (1585) l'aft. Petru VodA judeca 1 dA ramas


pe Coste to pAra avutA cu Andreica vatag pentru Tongujei. Se pure
ferde 12 zloti.
f HET(IZ HOEISOAd CNSIK) 4IACTIK, PcHApz 3EMAH AIWAMBCKOH.
H lirkA VCIIAIN ROArkpli IldW11 CAV311
11(34:4 HAAill
KOCTE anpoA (H 11,1E EIHTA9) H CS RUN pzsrkIlln 1141 I BZCH WtIVKOHE 484111, N 11411 KACKOE 11 TOM4 RACK01, H T+PdAlIC`ii,
CZ.

WatE 11011A01.11

CASPH

114111

CZ illiAcIEHKa (Fp) ZCZCKVA BdTelr,

TM, II CZ 'WU MACI110. H CZ HZCH WIISKOHE

11

CZ flETIl

Rd-

HHK041(1 WHICH. WTKZ.

C140 rpzgetpin. paAn CEAO TVIIPS)KEN, 11 CZ ArkCTO 34 AIANHH.


V IMIKOISZLIT
H paAi EAna KOAIAT 3(14)A, WT XOTelp CEA KZC
I

CZ tHICT) 34 MAIM 8 RLIKOHER. H pa,A,I no AOHIHNI


34 (no) A+H$ WT MOI14CTHil. H 11411 CZ MAIM 8 IRAISOKELI,. dAe
110401114114
CDTKZ IIIA I KOHEUr. pEKV4. KOCTE (II RAE 1114T4p),
(H

K01111111.

F1

ROFIArk N pZ3`kWH 11X 43SE ECT NM 63THHHS. ii A'kAHINIS CEA0

Tourtimit TOE KOAIAT 3MM. H BHA VATBOtHIAN regrk At011ACTNN.


CZTROfiliA

CHA

11

cEn'k H GYP PCHAHVAIII

1104'kUV VISE ENWEHEIC411114,

APV

KHl14

111111TO

CZIPkTO,

LINS

I nogunIA

KOCTE

HAIMOT (TAG BZ) CE60

HE

ANSE

Bit TOO

211111

wnpicroxom
oWniti"

EPO

HCHHCOK Hd Etzrk

FAUN

AIN HOCZAIOTVAX041.

CZ HdlilfrO

CaErkT0X0M.

II CHRE

11110

K0414T 34 3fAi410

GOT

41190A.

KZCKOELHH.

gliWPNEHHIjAl. WT (stern Ark4ORE KOC

H APrNCHIM Er0

H CZ 4441111 8 ITLIKOBE11,.

AIOVI4CTH(1

1114KORZLI, ECT NM 114K

KICHENCHS. WT

X041. TOT ncnficoic (tfro) With


AA

11

1190TONS.,

ANSE ECT flpdH4d KSHEN1111$ 4A4061 Bti111pEAEHH1141 llN

TENHO CHOBE 114CKOE N ApVaSHHFIAI Er0. 4 TOE 1104010H 1

A11V. COT

IF

TVHPVtfiE11,

AOZNSATII.

COT

110/101111114,

1.1,1164111,

110401311114

T(INS

4411

34 110-WTI:Z.
11CIIHC4

CNA CZ,THOOHA WT PC1101,11V KdKO

T010

fiOAHS

ROCTEll

anpoAv. a.

I 44 ESSAET 1111,411-1K11. H 97,34%wH41


EFT. H wripallAnal CA CLIMENKA, H BZCH EASE CVT BNW 1111C4111111,
WTKZ

11040811114

EHVII,H

11111104)

ILIAKOHEII,

WI11111,H

BHC'PlIzIll, 4 KOCTE H
34110114.

JAE FlpHISHATIO

N 1OCT4111414 COBH ilsepito BI 3(1411 8 HAW

ESZCH
1410

cIZSikIHEI
11414411

1141

WHII 30CT4411 WT RZCEPO

rpnallitt 3d COAZIIIIE,

41111 CVT

HZ (M. KOCTE N 11Z3LLIHAI FPO WT CVAA 116 flpEA 44 HE 1141410T'


WWI T'II
PATH 11411 40611114TH IIHKOANNS 114 lirk1111 flrkek CHM.
;

AlICTOAI

1141111141.

riC RAT -1.344 GED. 01.

commit NS

HNC $

GT(IOIN BEA AOPOtISET

VII II HCIlddA,

-I-

www.dacoromanica.ro

POIHKd

193

Petru Voevod, cu mila lui Dumnezeu domn tArii


Moldaviei, cum au venit inaintea noastrd $i inaintea
alor nostri boiari, ale noastre slugi Coste aprod ei Ile
pitar ei cu toti razeasii lor, toti nepotii lui Nan Cascoe
$i Toma Cascoe $i s'au parat Cu a noastra slugd cu
Andreica Garbascul vatag $i cu Petrea vdtag $i cu Ion
VAsicu, $i cu toti nepotii lui Nicoard Onitd, despre satul Garbesti pentru satul Tungujei $i cu locu de moard
in Sacovat $i pentru o bucata de pAmant din hotarul
satului CAscoesti $i cu parte de moard in Sacovat, $i
pentru jumatate de poiand despre mAnastire, $i iard$1
cu moard in Sacovat, insd jumatate despre Sacovat, zicandu Coste $i Ilea pitar $i Condrea $i rAzAcii lor cum
iaste for ocind $i mosie satul Tungujei $1 acea bucata
de pAmant, $i $i -au fost facut singuri mandstire, $i $i -au
fost fAcut ihsu0 $i de la domnia mea un ispisoc pe
toatd poiana, carea iaste mai sus scrisd. Deci not am

cercetat privilegiile for $i astfel aflat-am cu al nostru


sfat, cum Coste aprod $i sotul sau sd nu aiba treabd
in satul Tungujei $i nici in cea bucatd de pamant din

Cascoesti, cad ca am aflat cum iaste dreaptd cum*

raturd bunilor mai sus scrisilor Andreicdi $i sotilor sai


mai sus scrisi, de la fii lui Cascoe, $1 sotilor sai ; iar
cea jumatate de poiand de la mandstire $i cu moard in
Sacovat, jumatate despre Sacovat iaste for tot cumpdrdturd de la Tiban. Deci not be am scris cel ispisoc
ce ei $i l'au fAcut de la domnia mea cum sd stapdneascd jumatate din cea poiand a Costei aprod $i kumatate despre Sacovat sd fie Andreicdi, $i razdsilor lui

$i s'au indreptat Andreica si toti cari sant scrisi mai


sus, nepotii lui Nicoard Onita $1 $i -au pus singuri
feriiu 12 zloti in al nostru visteariu, iar Coste $i toti
rAzeasii lui, au ramas din toata legea. iar privilegiile ce
le-au avut GArbestii de soddsle, cari sant in manule
Costei $i a razdsilor de acmu inainte sd nu mai aibd
a Ward sau a dobandi niciodandoard in veaci inaintea

acestei carti a noastre.

Domnul a zis.
scris in lasi la 7094 Sept. 19.
Stroici vel logofdl a invatat $i a iscdlit -1--Rosca.

www.dacoromanica.ro

194

Hartle : acta comunicate prin avocat Mavrodin. Cf. Surete ms.


XXXV 69. Este gi un suret care sau tAlmAcit to coala sloveneasca

de Evloghie dascalul.

140. Fara an (c. 7094 1586) Noemb. 2 lafi. Petru VodA dA


carte lui GArganul gi Petre sA stapaneascA partite rgzeOlor for din
GArbe0 I Tunguzel, flindu-le datori cu 100 zloti.
t Ilerroz 130E3o4a midi tHACTIIO rcimpz 3EMAH MWAAdOCKOH.
IIMIDIM FZUZIIVA01311
Adl1l ECMH CECTZ MICT FCHAfiditH4 cntiram
H IleTou EZTdigli lid TO WUII AA CVT MOLI,H11 H CH/11111 CHM Mit
TWM I 115111HM ,J,EpiKLITH tidCT 36 WTHHHV HAIM' H thin-op WT
CVT EMV AtIZMEHH
cf,to WT CZ(HiElpH. II WI' TOHII3M1
1104TO
CS M 3A4T H HALIET 11 34HHC CZ IIHMH. N TelliOMAErJE Aa ECT
I

MOH,EH

11 cum MilaiLITH

LIACT COnivk

H TOM& mpacii

LIACT

3d WTHHHV ii ex/HIM,Z UM-UV I WT TNIK IltilltHUICeIHHK CEA011E.


1104T0 ECT Hell AAMKEll CZ 6 34. N HMMOT H 3d1HIC CZ MIMI! I a
KoMV cli Auffrrid Konam. WH CTAHET MJ,EM Hp`1,1, DAMN Hp OTO}I{
111,KTO Aa HE CAIrkET NAI spataiT11. HirliA CHM MiCTOM. HAMM.
HNC V NIC HOB K.

fC[1,14%, pfq
CEA AOF

-1 EZAHVA

c4,

Petru Voevod cu mila lui Dumnezeu domn tariff Moldaviei ; dat-am insine ceastA carte a domniei meale

slugilor noastre lui Garganul $i Petrei vataji spre a-

ceaia ca sd fie tari

$i

putearnici cu ceasta carte a

noastra a stapani partea de ocind a Ileanei $i a tuff Nes-

tor din sat din Garbestii, din Tongujei, cad ca ei sant


lui datori cu 40 zloti si are si zapis cu dansii, $i iardsi sd fie tari $i putearnici a stapani partea Oprei
$i a Tomei, sd stapaneasca partea de ocind si a lui Onita

tot din aceaste de mai sus scrise sate, cad ca iaste for
dator cu 60 zloti $i au si zapise cu dansii, jar cui i
se va parea cu strambul sd stea de fata inaintea noastrd ; drept aceaia nime sd nu cuteaze a se apara Maintea acestei carti a noastre.
scris in Iasi Noembre 2.
Domnul a zis.
vel logofdt a in vdtat
Baseanul.

--

Hartle : pecetea domneasca to tus ros; Cf. Surete ms. XXXV.


77, Acta avocat Mavrodin. Este sl un suret, care : ,iar acmu sau

www.dacoromanica.ro

195

--

-taImAcit de Evloghie dascal la scoala sloveneasca It. 7259 Ghenar


-21g. (cf. Surete ms. XXXV 308). far in dos stau scrise aceste note :

o carte gd. data Andreicai sa stapaneasca partea lienel si a

Nistor sA a lui lon11.alta : Ispisoc de la Petru Voda


-.inpotriva Miclesculul (sic) pentru zalogitura.

lui

veleat

fArA

141. 7094 Ghenar 12 (1586) 10 fi. Petru Vag judeca pricina


pentru o tiganca. si o intoarce Popescului fost comis plAtind 600 aspri
lui Iorisco sin Ghenghel hatman.

t 11 Ti

130E110,10

11111IEFO MA1'7'1110

1'CII,1,(1Z 3ErlIA11 AIOAAdlICKON.

city Muni gnu frrman.

001041 nrkik tI4MN Ivogawgo


vrkreui. HA I1011%CKOVA 11116111ill KOAiNC parvi
W)IS

E,I,Ha

HAtffla

11,1i

rzniima. IVO Eli 1190MA 1E111.A' tvikz. ero. NiAti werT CPO

acripti
norwagynogu. TIN ICHARAIH CZAF CZ,I,11/111 HI( KdI10 tICH A,4 gcliVrii'T
E410V.
TFIK fill ASH.
II Ad HillcIET
I:ZarkTH
EH{ CVT KFi1HnHCAII
-CROHX 11,11rdtIKE. Cz)T 1-10117CKVA, IIII0
ICiJ IdWKO trACTLIA0Crk N 3(1MC CVT EMU 1111Cd1111 [HUT CVT
IldATIlt1 EAIV. C11E rrnx nurvkaH
4C11011, H IMAA11 COW] 1.0 rat" rz. Ttlat W'I' CAA 11,1 fIrk,11,41 iSE
i

tionvgyA Ild 1Wlidll1E0 cur Fetii"k aa CiM


i14 VW, 1-1(rtA CHdI AliCTOM [CHAR

HMdET ALAN mlirdTti


mrkm IIH110/11121C

rCIMHZ (H4.
RA(1T11K

REAIICII4

HNC oy MCOX RAT -1.34,1,.

Agoortg rum H !ICU&

-1

r Eli

El.

ECIAOHLI`kil

Petru Voevod cu mila lui Dumnezeu domn tariff

Moldaviei ; adica au Venit inaintea noastra lonwo fiat


Jul Ghenghea fost hatman, si s'a park cu Popdscul

fost comis, pentru una tigancd anume anima, ce a

fost vandut-o Ghenghea, tatal lui, pentru 600 aspri Popascului. Drept aceaia domnia mea singur am judecat
lor, cum s alba a-i intoarce lui acei bani, cari stau
scrisi mai sus si sa alba a-si luare a sa tigancd de
la Popascul. Deci lonasco s'a sculat si a platit lui toti
acei bani, cari sant scrisi mai sus, 600 aspri si si-a
luat singur tiganca. Deci de acmu inainte s nu alba
a mai para Popascul pe lonasco fiul Ghenghei pentru
aceasta pard niciodandoara In veaci inaintea acestei
.carti a domniei meale.
Domnul a zis. Scris in Iasi la anul 7094 Ghenar 13
Vartic marPle dvornic a invatat si iscalit.
Bodribeal
Hartia marca o mitre. Pecete in cearA desprIns5. Acta C..Crutpenschl, Iasi cf. Surete ms. XIV A87.

www.dacoromanica.ro

196
.142. 7094 Febr. 12 (1586) Scheia. Zapisuf soltuzului de Schein{
pentru BAlmacenl, cumpArat de Necoara PrAjescul de la rAzei.
%MEW. Hal OSTROM& flocoap AllAK cuss 11 7.;NeeKvA I Fr
1D141
KVIDIA EAtlil (MCI' 3d WTHHHS WT 'TACT WT LIETKOZTAA ilaCT A TPHTA
(ACT WT IW11 H WT CECTIIA Er IVIA(311HKJ. N WT EflaT I HK Tpii *. 41
WT 6PAT HJ(4
A'kTIH AllredlillORH I 1111KHX1 110110110ME1111 ,initripti-CHAORAIIII. TA 11110,A,AA11 ',PACT
HM. WT CHAO EZHASZLIfillill ileKonportit
I

ClIZ 110Z>K6CKVA 13d CTO H 116T

H KZ I

AectT

341AT. 111111'k:1H CTRL{}{ H POTOKH.

CTAlli IleKOAP C118 11115iKKCKSA. H EMATHA. l'CE RIIIIIIRICA1111

H*311. WT rpekA 111eArrtr3om repack 171 WT RI 1113ZrAptl

nit-

61'. H Amor";

atioxi AOEPTH H CTA1311. WT TOM"' IIIK*14. H 1-'11111'0j e. Altar. 11 TOM4


KEICTE(11111,16/1 H norragfixom KZ I C6AAlf CK*ArkTeACTKO. II HO/10KM Ci
1101AT re/Idled,
'WM -1.311A MC11,A *6K. KT. roicail rayropiu.
I

Acest zapis, care a fAcut Necoar diiac fiul Prajascului $i au cumparat o parte de ()dna din parte din,
a patra parte, dar a treia parte de la Ion $i de la sora,
lui Mariica $i de la fratele for Trif, $i de la fratele for
Focsea, copii Anghelinei ; de nimene siliti nici invalu
iti ; aceaia au vandut partea for din satul Bdimaceni,
lui Necoara Prajescului drept 150 zloti, bani vechi
gata. Si s'au sculat Necoara sin Prajescului $i a platit
tots mai sus scrisi banii denaintea soltuzului Gherase $i
a 12 pargari ai lui $i multi oameni buni $i batrani din
targul Scheia $i Gligorie diac $i Toma visternicel, $i -au

pus la aceasta marturie $i am pus aceasta peceate a


uraplui la anul 7094 luna Februarie 12.
A scris Gligori.

Acta cApitan Crupenschi cf. Surete XV 769. Hartia, marcA


mitre'. Pecetea targulul Schela aplicatA pe o !Artie talatA trlunghlu-

larA : notaT 'row

un peste fuotand pe valurlle apel.

143. 7094 Mart 9 (1586) lafi. Petru VocIA relnoeste privilegIlle


pentru 13 salap de figani Axenla, Cneaghina, Gheanghei batman, Intru cat prIvilegille sale le-au prApAdit la moartea hatm. Gheanghel.-

t IIITOZ KOEKOM. KaiiE10

wilt

1101HAI npEA

FlAMH. H 1111*A

MACT1E1O rcnMi
I

vcimn

3Ea aU moNioutototi.

HM1111.1'111 AlOdAAKC:;HAIII

ad-

BIAHKHAIH H MAAHAAH. KH*114Wk. MECUM I KII*1'11Hii 0111/01COHFIArO

Pkurii

6HKIlldr0 FETMAHZ CZ IIEMIK010 JlitilICIRV II CZ

www.dacoromanica.ro

104111K0I:1

111,41Tr-.-

197
411110

11FKIN

H CA VacOMIHMH HX AMICHIMLIH.
4N:

11011RH111-110

KIIIIIICkH11111X Il

sa A-kAsnsv. tyro

HAMM:

A01%11101111 HX, H

Cii0EIX

Fla

npagux

torasti. I tiaHavk Harr*. H AkTli EH. H 14411.111i0. N CA A*TH ELM'.

H TARVLIOE H Al TH EH. H 1'zAHm4 H AtTti HI.


GO*OCillird N A*TII HI. H
A maim A AtTs EN. H FIFA* H AiiTH HI.
IDA1161fil H IRVIN H NkTH 61'0 I H IIHCTJp. H
H EAW. H TIPACILl H
ATII HI H GOpA H OTH HI. I A npuraldif. A EIIIHIIIMHE (sic) WWI 1131'lf
SHAN
ErAn samir H cam ovnoKosuaro l'ksrk 16NKWArO 1'ETAIAHA.

.Raiisapa H AATII EH,

11

HHO A111

1111,1,* H 121H -

1VI:0111111MII

BEAN KO

EN

]Ke111061f.

11

KEAN 10.

Hi

A1ApTVpHC. CS

HI MHit11rJII1HX swum-ix. H ACM11:11111HX. I g MN IIM:H 1-1 WT

ECA1t1 HI A41111 H riwkoNAN nirkAptimix.. HI CROIX EIP4RHX, XO/WWI I1,1IrANN. toinunscantim.


ornoKomaro I Plat N 11111111kWO
FETMalltl. 1411:0 AA ECT EH. h WT HAC spasil A-cmonvi 'wraith. EN H
H4C

ArkTII Hi. NEIIOpOWEHO NA1 111-1KOMI1RE IId Ki1C11. H 11N AA

rk I

HE CTMHILLIET

p EA CHM AlICOM. NAHUM.

nue Otf racox. sx-kr -4311A. Mawr 0.

fcnAitx
EMU: II

KE,1 fin.

aoroiticT o11'9

H NCKA4. G'rPOH

40/111M101:114

Petra Voevod, cu mila lui Dumnezeu domn tariff


Moldaviei, adica au venit inaintea noastra $i inaintea
luturor alor nostri moldovenesti boiari a marl $i a mici
Cneaghina Anesia, cneaghinea rapousatului Gheanghea
fost hatman cu mare jaloba si cu mare marturie si cu
cei de prin prejur for megiia$i din sus si din jos, $i
zicand cum privilegiile de movie ce le-au avut pre ai
for drepti tigani anumea : Nastea si copiii ei, $i Iarasco
si cu copiii sai, si Varvara si copiii ei, si Tabwooae si
copiii ei $i Galima si copiii ei, si Manila si copiii ei,
$i Nedea $i copiii ei, $i Sofroniia si copiii ei, si SOrbul
$i Ion si copiii lui, si Nestor $i copiii lui, si Tudora $i
copiii ei si Sora *IL copiii ei, iar privilegiile ei le-au
pierdut, and a murit si Insusi raposatul Gheanghe
fost hatman. Deci noi vazand marea ei jaloba si marea ei marturie cu impregiurasii ei megiesi din sus si
din gios ; iara noi iarasi $i de la noi i- am dat ei si
i-am intarit pe cei de mai sus zi$i ai ei drepti robi tigani mai sus scri$i ei, cneaghinei rapousatului Gheanghe

-Jost hatman ca sa-i fie ei si de la noi drepti roof tiwww.dacoromanica.ro

198

gani, ei si copiilor ei nerusait niciodandoara in veaci

s nu se ameastece inaintea acestei carti a

si altul

noastre.

Scris in Iasi la anul 7094 Mart 9.


Domnul a poruncit, vel logofat a invatat $i iscalit
Stroici

Ciolpanovici

Hartie ; acta C. Crupenschi, cf. Surete rns. XIV, 503, Intre cele 13

silage de tigani este si Sora cu copiii ei. De oarece in zapisul nedatat

prin care popa Vasile din Braila vinde o copila de tigan lul What
vornic de Botosani (Surete ms, XIV, 490) cu 24 taieri, std notat
a lane rip Go ) 11,11rMiKd WT fAIIII 110118 1'.'T K, 4171.,,t Zapis pre Sora
tiganca de la un pops din Braila ; urmeaza ca aceasta Sorli cc pill
la scrisul zapisulul de vanzare, a fost recunoscuta ca tiganca in sa
lasul Cneaghinel Anisil a lui Gheanghe hatmanul, avand'o si pe ea
cuprinsa In privilegille sale vechl. Deci zapisul e cu Inuit anterior ispisocului de fats cu cel putin 20 ani, deci Inainte de 1580.
7094 April 12 (1586) regeste. Pentru Cantireni.

144.

7094 Aprilie 12 copse Incredintata de pe ispisocul domnului Petru Voda tntaritor pe jumatate sat
Elixe>ti sau Cantirani.
...i1)

Din jurnalul Curtil de apel din Iasi din 1860 Noembre 25 In


procesul dintre Cautisani gi Damienesti la Roman (Surete Ins. IV 70).

145. 7094 Mai (1586) laFi. Petru Voda intoarce logofetesei Jul
Dragan si coplilor sal un salas de tiganl, adusi din Cara Ladiansca.

t IlfTpz
MAU II

KOEKCAd

KPATIIAH

K)Kif10

['cum% afMAH AlOilAdKCK014,Aps I l'Zirke. KVIlirflWk oirnoicomfaro

AlACTiflO

f CAM. KHt1'1111H

Afizrithet gm-it:aro noro4seTA. ft A*Ttim fro TOAAN fl 100d[11140 u


cFcT pa ux. chula. NK flfidKIK KOAOHHK 1.1,HPAHHX. HAHAVk WIIE CZ HMV I
H CZ AtTHK. H /116V CS ?KM H cz Kkrtix-. H niiira CZ ;NM. 11 CS
HOA*THX". LITO THH I KH11111HCAHHHH 11,11r4141. KHAN flpdKOE Adiatlii
KoHuomir ApErdH iloro44T WT thottii,411t1 KOEKOAH H WT BOVAAHdHOEKOAH. at fr flPdKOIO
giFpnoto cnraisv I 111311KfA'kILIE KVIA TOTH
I

11

H,IirdHlIK.

edit%

Apzrati itOrO*ET OlinOKOHHHHH. H3

I dilAMIICKOH 3EANAH,

T*11113Cf Ad KZAET NA1. H WT PCHAKAMH. [INMAN KOA01111


NN

[1,141'41111.

Ad C HE OVAII-ILHAfT np-kA CHAT AliCTOA1,1 HAMM,


GAM

nitc or AC AT "1.34A. ALM K.

rocnoAtta Mirk&
fIH,I,PEH PETAIAH

rum.

H FICKdit. GIVOH4 Aix34iT

www.dacoromanica.ro

-f

AnA1HIAH.

14.

- 199

Petru Voevod cu mila lui Dumnezeu domn tarii


Moldaviei, dat-am si am intors insine cneaghinei Draganeasa, cneaghinei rapauEatului Dragan marele logofat si copiilor sai Toader si lurasco si sora for Ana,
ai for drepti holopi tigani anume One cu fameaia si
cu copii, si Albu cu fameaia si cu copii, si Gliga cu
fAmeaia si cu copiii, cari mai de mai sus scrisi tigani
fost-au dreapta daanie rapousatului Dragan logofat de
la Alexandru Voevod si de la Bogdan Voevod pentru
a lui dreapta, si credincioasa slujba, fiind ada,si acei
tigani de insa# Dragan logofdt rOposatal din lara Ladianscd. Drept aceaia sA le He for si de la domniia

mea drepti holopi tigani si altul s nu se ameastece


Inaintea acestei cArti a noastre.
Scris in Iasi la anul 7094 Mai 20.
Insusi Domnul a poruncit.
Andrei hatman a invatat si a iscalit.
+- Damian
Stroici logofat
Hartle. Acad. Rom. LXXIV, 1 Pecetea In ceara desprInsg.

146. 7056 April 5 (1548) nufi. Inas Voda Rare IntAreste lul
Vascan, doul sate pe Crasna, SulltestII sl Maxlnet11, cumpArate de
stramoul lui Ille vist. de la Oana Pantece.
IliACT110 GatiE10 Mh1 HAIIAIII Ei0EKOAA rcnApx 3EMAii AAWAAAKCK014.
311AMEIIIIT0 HHHHAl HCCHM AtICTOM Ild11111M LIKCANM KTO HA HEM 1053PFIT
NAN

tiTorm ero

8CAIIIIIHT.

fro GAIICAAA AliTH 'jerkin!

WALE TOTH IICTli

HI1111

KICKAII H CECTp4

H CECTp11411411 HK 6$i1EM. H IlilEME111110 Er0

aiRICHIKA. SCH 8H8KORE HAIM. ,KAA011AAH KAM' HK WC0611010

HAIIIE10

MACTII0 AAAII H noTspxAum, ECA111 HA1 WT HAC 8 HAIM BEAAAll 8 M011

niussiu wTuumi H HCIVIIIIIHAIE 11,1 HOTKIY6W,A,E11110E. 1410


HAIAAA MATH HK H RAGA Hxh I HA'N'G COT (10AFITEA* rCHAKMH. IIET114

AAKCK011. HK

ItOEKOAL Aga MIA HAHN& 111811111111141 H IlIAAHHELP1H Ha K(JACH011.


TIM CEAA 110HiWk 1118AHTEL11111 H IN4 NHELIIIN HA 1414CIIIIII K8 I nHAE

A*Ak Nh mrk cumiu

1311CT.591111K WT

RAMIE IIHCAHHOE KaK0 AA ECT HM WT 114C

MAIM

8pusi.

IIIIITEHE.

TOE

1110

ncrk
FISCE

H CS KSSCEM AOKOAOM

11A1 H AIETIM H. H $1189ATOA1 lir, I H IlirkOlrHSHATOM 11)01. H np,upott


p-kTomh FIXh. H 1315CEM8 110A8 Itx KTO Ch1 NM HagfilET. 11.1116/111)KIlik
HEII01181111HHO IIHKOAHME HA LAKItl R*411ita. Q KOTAph TtAA INILliffill I

www.dacoromanica.ro

200
Ct1111111M MAMA 110HMiii

111.8AHTitHOM

ilLIAHHELLIOM HA 1441C11011 Ad

1101CSAA H3 K*Kil WaCH

f CTE. WT OliCHK CTOpOHH 110CTe1110MS KOTA(18

HAAN. d NA TO ECM gt(JA

HM11110 rcnAga lik1111fIlHet111HAVO Mhf lidird Hid

KOFROA11. H 11t1111 IIP*K831110GAill1111K 160ATI1a rCAIUM11 GTIllsald 11 Roc

Ti1HTHIla. H g-kpa goirkph natmok-. g-kpa naga I C-4pima xvitpor. g* (114


11/111,1 6001H

ALLOpIIHK(1. Irk(341 11,1H41 HET1111 KIOSK& g*p4 naga IllagApa

Rkpd naga Gmovp.sg H IIAHd illorgna napganagom KOT11 ELIOT,

Lckflel

A/1149bAA KOVI101: H 1141U laupoga napgAilellIOKE ilfA1f11,CK11,0%.

111C11e1

HAH4

HAIldi la 1.1,K0 H Ilt1Hd


1300TFiK0141,1e1

l'i1a11Prk

nop-rap-k

11411:/latiE0RE HOIKOrflAACKHrh. Irkf/t1

CSLIARCKOPO.

IrkPc1

11,111/1

10131/i1

naga

CIISTAA. Irkfid

MINA Ac1H4 enwrap*. g*pa naga KfIZ60134 HOCTFAHHKa. Ickt1t1

11L1114 XaM311.

g-kpa naga ngTpaulga 9aI1IHNKA. R-kpa naga I wkrovaa c-romigga. g-kpa


11,1HA Hilda H KOMHCd. H g-kpa gge*A- goa-kpom HAILII1K MOAAtIRCKI1X' RE
AHCk1K N d1AANXh, d 110 iltitHEM

sfauto I WT EptITILI
p0Ail HAN

111Ch

3C11110Tht KTO IROVAETS renApg NAWEN

Htt1111HX. HAIi WT A*T111

13011'AI:01'0

G13 H36611ET

Hal1111Kk. HAN WT 114111W0

reflArIFM 6h1T11

MOAMRCIi0H. TOTh RH 11M 11611011611111AX natiaFro Add

HALLIEFI

I1t.1 H

AMIE &HIGH HM STRORAHMt 11 SIZAHHA, 31110V,ISF ECMK1 HM

3FMAH

110'rR1170R.

AAA H noT

gpxminti. 3,1 Li10 COIrT npagig wrumag H ,-VkA1111HH. A HA 60AWFi 1C13-kflOCTlx

H HOTIWZNSAEllie TOMS RX.CEMS KkIWEHHCAHHOAd. RFAAH ECMKI

HALHEMS IckplIOMS nagov MaTiraLuS ilOVO$FTOV HHCATIL H HAWS 11E4AT


11f1Hg*CHTli I ICC/MS

HelllliMS IICT1411110MS mirror. nue MIIKXHAS 1101114

S A-SCEK KATO .-1.3113 MC11,a 4111311/14.

F.

Cu mila lui Dumnezeu Noi Elias Voevod, domn


tarii Moldaviei, inOintare facem cu aceasta carte a

noastra tuturor cui pre dansa vor cata sau o vor auzi-o
cetindu-lise; adica acest adevarat Vascan i sora lui
Elisafta, feciorii Ileanii, si nepotul for de sora Efrem si
vara for Mariica, toti nepoti lleanei, miluitu-ne-am noi
spre ei cu osabita a noastra mild dat-am si am intarit
ingine for de la noi in al nostru pamant al Moldaviei,
ale for dreapte ocini si din direase de intaritura .ce
le-au avut imu for si baba for Ileana de la parintele
domniei meale, Petru Voevod, doao sate anume Sulitestii si Maxinestii la Crasna; carea aceale sate anume
$ulitegtii $i Maxinestii la Crasna le-a fost cumparat

stramoul for Ilea biv vistiiarnic de la Oana Pantece;


aceale toate de mai sus scrise ca sa be fie for de la
www.dacoromanica.ro

201

not uric si cu toate veniturile for si copiilor for si nepotilor for si strdnepotilor for si imprastiiatilor 'for si
la tot neamul ce li se va aleage. mai de aproape nerudit niciodandoard In veacii vecilor. lar hotarul celor de

mai sus scrise sate anume Sulitestii si Maxinestii la


Crasna sd fie despre toate pattile pe vechiul hotar, pe
unde din veac au imblat. lar la aceasta iaste credinta
domniei meale Iliias Voevod si credinta prea iubitilor frati
ai domniei meale Stefan si Constantin si credinta boiarilor

nostri, credinta dumsale Efrem Hurul, credinta dumsale


Borce dvornic, credinta dumsale Petre Crac, credinta

dumsale Sandru, credinta dumsale Sturzii si dumsale


Moghila parcalabi de Hotin, credinta dumsale Danciul
Bum si pan Miron parcalabi de Neamt, credinta dmsale
Iatco si pan Gheanghea parcalabi de Novograd, credinta dumsale Petre Varticovici portar Sucevei, credinta dmsale lurie spatar, credinta dumsale Dan spatar,
credinta dumsale Hrabor postelnic, credinta dumsale
Hamza, credinta dmsale Patrasco paharnic, credinta
dmsale Neagoe stolnic, credinta dumsale Plaxa comis,
si credinta tuturor boiarilor nostri moldovenesti a marl
si a mici, iar dupd a noastra viata cine va fi domn tarn
noastre din fratii nostri sau din copiii nostri sau din al
nostru neam, sau on pre care alalt Dumnezeu II va aleage
sd fie domn pdmantului nostru al Moldaviei, acela sd nu

be strice a noastra daanie si intariturd, ci sa be dea gi


sd le !nth-eased, cAci ca. In One for am dat si am intarit, pentru cad be sant lor direapta ocind si mosie.

lar spre mai mare tarie si puteare a tot ce s'a scris

mai sus poruncit-am Insine la al nostru credincios boiariu Mateias logofat sa scrie si a noastra peceate sa
acate la a noastra adevdrata carte.
A scris Mihaild
Borra in Husi la anul 7056 Luna Aprilie 5.
Pergament, pecetea cAzutg ; snurul fraise. Pe la indolturi cerneala pupa stearsa, dar se pot Intregi literele. Pe dos nota veche in
slavoneste;

KAMM H CECT(JA frO eAucelAti A*TH HAHN.

illc HA MA HA HIBANTEli1N. H NA MA1411E411-1 HA liPACHOH

Apt:3;mma

= Vanail i

sora lui Elisafta, copili Ileanel gi druglnlle for pe sat pe *illitesti


tpe MaxInestl la Crasna.
Luand arAtarIle Isplsoculul lncrangAtura for este aceasta :

www.dacoromanica.ro

vl

202
Ilea vistearnic
Ileana

Vascan, Elisafta, sorb, Marlica


I

If im

147. Fara veleat (cats 7071= 1563). Ion Von intaregte schimbul facut intre TAutul sl Magdalena parcalabului Neagoe cu mogille
Calugareni, Balita, la Dorohol.
11W11 HOEI30Ad C:Ii110 41ACTII0 PCI1A(1Z, aEitillli AIWAAJECI:011. Addll

ECM] CEC MKT

!Will

lid TO Wild Ad ECT


i iITH EA110

CMG

AldrAdifillill
1110,1,11d

r101iiiirk

1,11'1,H1411

H CHAIM

lICCUltif

It7,ASIMANTI11

fik10E134
AlICTOhl

8 HOAOCT

fkiplidAdLid.

Hall 11,0

,,ps

Aopoiltirlcoti.

3L1

CEA()
143/Wli1111/1 TZ$TSA
CCOEIO Aocooio E0/11-0. c7 IlEAN Fil
TZVT8/1 110/101{11ild CEAO WT EdA1111,%, lid Gann. 34 li3hrli110.
1;41{0 1RN Wild AZO:1<dTil AO EAHOPO CS'AV. i1ii0T04{ till Ad IA HE
1/4111WdET [IAA CHhi AHCTOM 11d11111/11.

1110 TOE

lwn Voevod, cu mila lui Dumnezeu domn tarii Mol-

daviei, dat-am insine ceasta carte a noastra Magdalenei, cneaghina lui Neagoe parcalab, spreaceia ca sa
fie tare si putearnic cu aceasta carte a noastra a-gi
stapanire un sat anume Cellugiireanii din tinutul Dorohoinlui, caci ca acel sat l'a fost schimbat Tautul de
a sa buna vreare cu dansa si i-a dat Tautul jumatate
sat din Balita pe Basau, in schimb, ca clOnsa s-$1
shiptineascei intr'un singur judet; drept aceaia $i altul s

nu se ameastece inaintea acestei carti a noastre.

Din Condica Litenilor, Carpu vornic de poartA care posiadueste textul slavon spune: asemene scrie cel vechluu. Cf. Surete ms,
XIV 612. Ispisocul n'are data, caci coplatorul condicel Litenilor a
trecut peste dansa. Nol credem ca aid e Ion Despot, Intru cat Neagoe
parcalabul de Hotin apare in domnia dintal a lui Alexandru Voda LA-

pugneanul intre 7061-7069, coleg avand in anii intal pe Ion Harrovici, apoi pe Vascan Moghila. Murind Neagoe, vaduva lui, cneaghina
Magdallna ig1 schimba ocina sa cu Maui gi is Calugarenii ca sa fie
in acelagi judet, cu aceiagi administratie.
148.

7087 April 26 (1579) Iasi. Petru Von Intaregte man. Ragca


doul parfi de

cumparatura ce a facut cu 1000 zlotl in Tomegti


la Gheorghlta Ciolpan gi al lul.

t 41.4cTito MKifo. III) Iltroz HOEROAd rcumz 3EhlAll 410/11111MIL 3114MitillTo 411111141 NCCNM ANCTWM thillIHM. HAM KTo H1

www.dacoromanica.ro

- 203 II fill HZ3211T

4T8411 fro

11411

SC won-

tog

1I11F1 1 E

ceprotr, Cilh firattsie 40AllAll`kC gooyg 1011E 40KOANSA,

A14411(1111.

EPO AO

110

60011

NIIKh141

601114

opagoto

CHOW

11110A4/1

WTHl1U

HenolloriorArrr MIN 11(1C114011411, 11


H A'kAurrog. &)T CHOEPO
opagaro

3d 0,13,..kirroir

orrpoga WT i3ONK

Lilo

410AAOrk. T4 1100ACI4 hlA6fiNKO4


110.V1KA

INII/K0/144. 3A

Kg4

T4T/111CKhIK. II 8CT4HWECiN AMMAN 11,11


11C110AN4

13 1111111111C411 11111

l ME

40K00`k11

NAWIIAIN 410AA4ECK1141 11

Alhl EllARWE

11K A06(10

AINIK

1194011118K

ROAlli11

MkI TAKO}KAE(E 11 WT 114C

CTPO.

M0111EA1

TI1C4411 SAAT

EA114

3/14T TdTdOCKIIK. 01/


cHS ar44sir Honomrlic
-4-a

/11811111.

1304'411

11ISIL14

KdASPE)II N 3411/14THAN

11411111

toorkso

caso ilcourio8 nprtro"

potighi
orroSgv
8C114111

Till

OrNELI:t1 11.1

KLIASPfp0111 WT 410114CT11(1.

114W11/111

ECTZ K0441 fliVklIECEICIE

11AENGE

400:1040K4 H IMAOTEC011,4

yell

A1041114 fro

1141444

60EROA11. Ark 114CTI1 WT CE110

WT CTANIPO GTE 21$4114


P441'0444141

IIA

(sic) HfilliK6141 11

Mhl N op.kA 8C1141 11 114111114111 410AA4KCK114111 60/11441


14

nprkA

Iltl'kA

114,1111

11(1.kA,

11

11E011KH4lhl N rt1dAIMAkl.

TOKA-1E}K

111-10

34 1144'Pd.

11041144

11

ct

A4/111
110TRWAA11/111 110T4 Ark 44CTI1,
W r T0AIEII1H Alt161111K0/11. 114W1141 lid4 $PE(10(11 WT 410114 I CT11() Ilti.EqnS, gag AA ECTh thrum] 414611 1110114CTI10E
111:
11
WT1111.114 CS
EZCE/11

A.OKOA041

1.1

11E1100111E4110

11111:0P,d,4

NA girkgrd. 4 NOT4(1 Th141

ALIOA1 44CTE4I I ,WT T041E1110

1110 NA AIOAA413'k Ad ECTh WT SCEPOKOTAirk Ark 44CT11. 4 WT 111111111K cropori A4 ECT 110rr4po4n8 xoTdpir floi:SAa 113 'AKA W}K11134411 I
114 TO ECT 11`kd4 114111EPO PCAga,
41

T(14 HOEHOA11,

131%1111 nIIC411 114P0 Alhl


114114

K0341111 MVi/PV.

1-0(141111C0

114114

114:04

64(1TFIK6 N oarld

114114

11411TI1Ka

11

girpa 6044tIO6

Ii'6(14

11411A

110%li4AdliOrk xo'roucgo.

13`kild

Ghlr1Z11

Ag0i1111164

KON.113rk N 11411.4 KOWA EIZOK4.441:3011`k

114114 11/15(1r8 I1

114114

H` (11

11411111K
I

NrkillE11,1;11K,

R`k(41

IjIE2l.8ii FOAZ14 opzgairogork HogorpdAcgkix,.

Irkfle1 114114 GdAI1KA norrapii 084auc1ulvc. Idi114 114114 MITE 110CTEMIIIK4.


k(14 114114

11 0?KOP I

CUIZT4rk. rk(41

114114

R$OTH 441111111K4.

grkpa

rk(14 114114 KOKOPa CT041111K4. Irk(14-,


114114 011.ZCKSA 60411104, 11 6 rlipd 8cox I imirrox 60440 iiroAAAIICKEJK

114114

GT(10114

RI1C1 1171(11111K4,

110 114WEA1S }K111101'8 KTO GSAIT PC 11A(1Z WT


CI T HallIEPO poAd 11411 1146 GSA, KOPO
6Z 113
6EfIET RhITH rcort,pem 114111E11 AIOAA46C6011 31,11,111. TOT 611 1141 HE-

HEAIIKKIK

4144111K. 4

11

OATEN 11411111K.

WIDEN)

110(18WHA
8K0`Ii1111/1
H

11411

CTIA`k11

A44111E.

116WEli

11

110TRirAaceketat

NW.

46k1

AdA If

MAG11.1 A10NACTIVE sturroi ECA161 1141 44411

1104TO ECM CP'k11 410114C111(1E. opagaa 60T1111 11A It


noracirr (1430011T11 114111E1'0 A441116 11 Strrimnr-A KTO

110Krk 1111411

..61i1K8114111if.

1141

www.dacoromanica.ro

204
nia ,1,c1 ECT flpOKAT WT ra UCel CZTEOpWiiTO 11E0
EMMA. H
WT IIp4TlH tro MTpE. H WT HITHOE 61TAIICTH, H ciff II ETZ11

X0H1111)( MICTAZ nerod li HAHAQ II GOT Till 011,6 1,13:E KZ NEK1fCK61X.


AA HAW ET VHACTI C7. ISAA. N slpla 11(10Kil
TEAL II C7. WHHAIII
I

EZSKIIHWA HA PA HA natnEro nom g1"0 NA HAC &I HA


HALLIIPc.
ECT H EX.AET. A lid HOAHIEll girli 110CTI1 H HOT-

H;HE

Ellp EH

tIAAAX
go%

ackeni

TO41

IMCEAIS

6' pf10M GOA`ki11111$ HMIS


fIELIAT

11111HACHT11.

lopainno

HHAA13114.

1:CE/H01(

oy

HKIW1111011110418

ArkAll

ECAINI

LIJEA401(

rEW01 15 A ONVISET01.1 !NCATN H NA111,1


HCTE1111041011

17ICOK HATO

--1.31-13.

MICT8
AICHid

nainEmoy. [mum
anonnla na. ANIL

Cu mila lui Dumnezeu Iw Petru Voevod, domn tarii

Moldaviei; stire facem cu aceasta carte a noastra tu-

turor cui pre dansa vor cata sau cetindu-o vor auzi,

adica au venit inaintea noastra si inaintea tuturor a


for nostri moldoveneasti boiari a mad si a mid Gheorghita fiul Agafiei Ciolpcineasa, nepot Lupei Ciuhoreanul,
de a lui bund voe de nimene silit nici Invaluit si a

vandut a sa direapta ocina si mosie din al sau drept

uric din uricul de impartala, ce l'a avut moasa lui Musa

de la bdtranul Stefan Voda, doao OW din satul Tomesti la Moldova, aceale au vandut rugatorilor nostri

calugari de la manastirea zisd RReit-ca, unde iaste hramul aducerii moastelor sfantului Arhierarh si de minuni
facator a lui Hristos, Nicolae, drept 1000 zloti tatardsti si sculandu-se rugatorii nostri calugari si au platit

toti deplin cei mai sus scrisi bani 1000 zloti tatardsti
in manule slugii noastre lui Gheorghita, diiac, fiul Agafiei Ciolpaneasa nepot Lupei Ciuhorean, stranepot
Musei, inaintea noastra si inaintea tuturor alor nostri
moldovenesti boiari a mari si a mid. Deci noi vazand
a for de bunA voe tocmala si deplina plata ; iara noi
asijderele si de la noi am dat si am Intarit aceale doao
parti din Tomesti, rugatorilor nostri calugari de la manastirea RaMca, ca sa-i fie rugei noastre rnandstiri
uric si ()dna cu toate veniturile nerusait nici odanaoard
in veaci. lar hotarul celor doao parti din Tomesti, ce-s
la Moldova, sa fie despre tot hotarul doao parti, iar
dinspre alalte pArti sa fie pe vechiul hotar, pe unde din
www.dacoromanica.ro

205

veac au imblat. lar la aceasta iaste credinta domniei

noastre mai sus scrisa Noi Petru Voevod, si credinta

boiarilor nostri, credinta dumsale Cozma Murgu, cre-

dinta dumsale Bilde dvornic, credinta dumsale Iurasco


Vartic $i pan Vartic parcalabi de Hotly, credinta dumsale Branza $i dmlui Condrea parcalabi de Neamt,
credinta dumsale Murgu $i pan Steful Go lde parcalabi
de Roman; credinta dmsale Balica portar Sucevei, credinta dmsale lane postelnic, credinla dumsale Pojog
spatar, credinta dumsale Burte paharnic, credinta dumsale Stroici visternic, credinta dmsale Cocora stolnic,
credinta dumsale Popascul comis si credinta tuturor a
for nostri boiari Moldovenesti a mari $i a mici. lar
dupa a noastra viata cine va fi dome din copiii nostri
sau din al nostru neam, sau on pe care alalt Dumnezeu
ii va aleage sa fie domn in pamantul nostru at Moldaviei, acela s nu-i strice a noastra daanie $i intaritura, ci sa-i dea si sa-I intdreasca sfintei noastre rugi,
manastirei, caci ca insine i-am dat $i i-am intarit,
pentru cad ti iaste sfintei mandstiri dreapta dna $i in-

taritura. lar cine s'ar ispiti a rade a noastra daanie si

intariturd unul ca acela sa fie procleat de domnul Dumnezeu facatoriul ceriului si al pdmantului, $i de preacurata lui maica $i de cei 4 evanghelisti, si de cei 12 vat-hovnici apostoli Petru $i Paval $i de 318 parinti, can in-tru Nichea $i sa alba parte cu luda $i cu Arie procletul $1
cu'acei Evrei cari au strigat la Domnul Dumnezeul nostru : sdngele lui spre not $i spre copiii nostri este si
va ft". lar spre mai mare fade si puteare a tot ce s'a
scris mai sus poruncit am in$ine la at nostru credincios boiariu dumnealui Gheorghie logofat sa scrie si
a noastra peceate sa o leage is aceasta adevdrata carte.
a noastra. A scris lurasco Bilavici in Iasi la anul 70871
Luna April 26 zile.
Pecete llpseste gl scorch

149. 7095 Februar 26 (1586) Roman. Zapisul parcalabilor deRoman cum P. S. S. Agafton al Romanulul a cump6rat cu 270 ziotl
casa sl 83 pamaaturl 1n Rosiorl de la Dumitru .Cozma.

Adicd Noi Miron si Bejan parcalabi de Roman gi

www.dacoromanica.ro

206

Macsin Garbe de acolo, dau de stire precum au yenit inaintea noastra Dumitru fEeorul Cozmei de Rosiori

*i au vandut a sa dreapta ocina si cumparatura, ce au


cumparato tatal sau Cozma de la Luca fceorul Savei,
pre a -eiasi au vandut-o Preaosfintitului parintelui nos-

tru ch r Agafton, Episcopul Romanului dreptu 270 zloti


tatarasti ; 9i au cumparat preaosfintitul parintele nos-

tru Agafton, episcopul toata partea lui Dumitru, ce s


va aleage partea lui, una casa $i cu 23 pamanturi in
Carina si cu una poiand de fan ; apoi sculandusa mai
sus pomenitul parintele Agafton Episcop au platit toti
deplin mai sus scrisii bani innaintea noastra 270 zloti
tatarasti in mana lui Dumitru feeorul Cozmei din Rosiori. Deci not vazand a lor de bung voe tocmala $i
plata deplin ; apoi am scris acest ispisoc ca sal fie
acea ocina parintelui nostru Episcop Agafton cu tot
venitul nestramutat nici odandoara in veari ; si spre mai
mare credinta am pus peceatele cdtra aeasta marturie.
Acta Acad. Rom, ms. N. 224; condica mo0e1 Roslorl cf. Surete ms. XXXVI. 401 dupa un suret tAlmAcIt In 1815 Mart 39 de catre lonitA Stamati biv vel pitar.

u150. 7095 Mart 12 (1587) regeste. Pentru Mandicauti, schimb


cu nlhAlcAuti, pe Vilna sacA.

Ispisoc de la Petru Voevod,Intaritor Onciului Hertel si surorilor lui Olencai si Maricai, fii Sofiicai, giupaneasa lui Gavril visternicul pe satul Mandicautii pe
Drobiste si cu mori, ce iaste in tinutul Hotinului, carele iaste schimbatura cu Barnovschi Si cu sora lui Ma.
ria pentru satul Mihalcauti pe Vilna sacs cu mori, tot
intr'acelas tinut.
Din perilipsis a ctelor mosiei Mandacauti $i Hadarauti, of Hotin, prezentata de Gr. Tomita, ginerele sulgerului T. Manole, comitetului randuit pentru cercetarea
mosiilor de la Hotin. cf. Surete ms. III b8.
Pentru MihAlcAuti vezi actul dfn 7082 Ghenar 30 pun care Ion
VodA flul tut Stefan VodA da lul ,Fillpovschl vast. (Uricar X. 108).

www.dacoromanica.ro

207
151. 7095 Mart 20 (1937) regeste. Carte domneasca cneaghlnel
Dinguleasa hatmaneasa.

de pe un suret al cartii sarbesti de la Petru Vo-

evod catra Miron ce au fost parcalab, poruncindu-i ca


sa invoiasca pe feciorii giupanesii hatmanului Dinga,
fiind ca ar fi mersu giupaneasa hatmanului $i au ara-

tat ca ea $i-au lasat casa pe mana feciorilor ei $i a

giupanesei, cad va petreace in sfanta manastire ; iara


lonasco de va voi, sa imparta veniturile cate au ramas
de la parinti de prin sate.
Diu Perilpsis de pe scrlsorile hatmanulul Gheorghe Va.ruav ; cf.
Surete ms. XXXII. 653, XLI 296.
152. 7095 April 14 (1.587) 'qt. Petru V oda tritarete Dragutei
fata log. Toma cumparaturIle ce a facut cu 260 zloti in Rolorl de
la razeli lui.

Ispisoc sarbesc de la Petru Voevod".


Precum au vinit inaintea noastra $i inaintea tuturor boiarilor no$tri ai Moldaviei Durnitrul sin Cozmei
de a lui bund voe de nime shit nici asuprit $i au vandut a sa driapta ocina $i cumparatura a tatalui sau
Cozma, din ispisoc de cumparatura, ce lau avut tatal
sau Cozma din sat din Ro$iori, de la Luca sin Savei
$i de la leremiia $i de !a frate-sau loan $i de la surorile for Irina $i Magdalina, nepotii lui Camariciu. Aceaia au vandut-o ei Dragutei, fetei Tomei logofat drept
270 zloti tatArasti. Si au platit ei deplin toti acei de
mai sus SCIii 270 zloti tatarasti In manule lui Dumitru sin Cozmei. Si dupd aceaia iardsi au vinit inaintea
noastra $i inaintea boerilor no$tri Stan ginerele lui lonita din Rosiori de nime shit nici asuprit $i au van-

dut a sa dna

si

cumparatura toata parte cdta i se

va aleage din partea lui Bordun din sat din RoVori,


ce au cumparat-o el de la Bordun aceia au vandut-o
'DrAgutei, fetei Tomei biv logofdt drept 90 zloti tataresti. 51 s'au sculat Draguta, fata Tomei biv logofat $i
au platit toti deplin acei bani de mai sus scrisi 90
zloti tatarasti in manule lui Stan denaintea noastra i

www.dacoromanica.ro

208

denaintea boiarlor nostri. Deci noi vazand a for de


bund voe tocmala si plata deplin, asijderele si de la

noi am dat si am intarit Dragutei, fetei Tcmei biv logolat, pe toate aceale de mai sus scrise parti, ce au
cumparat ea pre ai sai drepti bani ca sa-i fie si cu
tot venitul ; si altul sd nu se ameastece preste aceasta
carte a noastra. Sau scris in Iasi. Stroici vel logofat
a iinvatat si a iscalit.
sau talmacit de Gheorghe Evloghie dascal 1781
April 27."
Acad. Rom. Condica RoOori, ms. 234. Cf. Surete ms. XLVI, 402.

153. 7095 Aug, 1 (1587) regeste. Pentru Rujavinti.

Ispisoc de la Petru Voda din leat 7095 April 1 cu


cuprindere Ca Dragon si sora lui Salomiia, copiii lui
Alexe si nepotul lor de Irate Groza aprodul, feciorii
lursai nepoti si stranepoti Stanei featei lui Caloian au

vandut lui Andreica vatavul din giumatate de sat de


Rujavinti, cea din sus, din patru parti trei parti, partile cele din gios cu locuri de moara, din uric de intariturd ce au avut bunica for Stana fata lui Calian,
de la batranul Stefan Voda ; si iardsi Lupul feciorul
Tudosei nepot Mariei, stranepot a lui Ivanco, restranepot a numitei Stanei fetii lui Caliian, Inca au vandut lui Andreica vatav din giumatate cea de gios din
satul Rujavinti, din al treilea parte o jumdtate, partea
cea din sus tot dintr'acelas dres.
Din opisul prezentat Comitetului randuit cu cercetarea mo011or

de Ia Hotin, prezentat de ban Arghire Cuza In 1810 Mart 11. cf. Su


rete ms. VI, 538.
154.

6978 Sept. 5 (1470) Suceava. Stefan Voda intgrete lui N.

Zambrada i Vlasan ftl lui A. Corol satul Bugenli pe Botna Ia LA


puna.

iilinecTito.

ROHAFO. A143.

CTEIZIS4H

13BMA.

roctio,Adrk. 3zmm0

MICTAIJiti lidtHIM
KTO
H4 1O3c114T. HAN HOHHTSH11 roM CAHRIST, CDTHOS TOT EICTHHHO ECT

410/1A413CKOH.

BHMHEEIHTO

CASPHAE NdIHSM.

ElpflOitIZ

IIHHHAE

RZCZA1

ficIHA41

IIHKOAQH

www.dacoromanica.ro

BZ411-1()dAd

HAN^

209
MIHHKSAI

FPO HAdCZ11

4111T8A11LIA 1 CA8?K`kAl1

1l 4KO

AIM()

HX

ITAHKC(111A08418

CZ11841

KO(101A, H3`k

CHAOM

npago H BE(p)110, TAM Ai% HI1A7.11WE


CA8)K6rk, AO HdC, MdA0EIdAIICA10 Mt. 1 FIX
H4111

WCOH8 WT H4WV 4111AOCTO AAA H flOTHOZA4/10. 417. HA-1 Elidtt18


3%11(110. MOAAMICKOH, no fix npago wmfin t HO. H HZ 1.11AOM HOT -

49'0 ECT Nd ROTHH 10 AM18111 HO. 11,7.148TOM,


A0A1Z, H I CdA0lirk. KOALA A.kA ECT HM, WT HU.
HAI A0X0A041, 114 irkiik. Hell A'kTHAI Om.
HZCd

1111118 CZAd E81,1A111111.


P,A%

I1X

ECT

SIAKOrli,
HH811dM

CZ

HM.

HAI.

811Sicam

EINI

11(41 EINI8K141

HAI,

11(1411118(41T041

HAI. npanpcupSpaTom HAI, H HZCZA1 f1AHAIIIICTH841 FPO I KTO 111HHAHHAM. K8AZTO, 4 1(OT41(1Z CZI-VEZ HOTLIKIH C&1041 11$1Idfnix:
6sAwr0 110 cTd9SAt$ nx xoTdoS. K8A4 KZAd 1136 IrkKd. EA411dP0,
I

WT}K`k

Ild

HaM111110,

TO

ECT

MAIM I

PCIIAIUM11

RHHIJI`kHIICHNO

r4A4F18. crrnilsanS, RHOA. N rukpa soiNpz naarkx. Evkpa 114114


EPO
114114 ASAIOI CTdflOCTd XOTIMICKdrd. BrkflId 114114 FORid. niocamsa
KIIAHCK/IPO. [Alla ndNA HCMcd AHOpNHKd, ncntitLti Ero. B'6pa 114114
I

11

3UH1Ap0E

GIA0111pdA,

1141KdA46d

irkpa

HEAIELI,Kdr0.

114114

nom I AMISAd. 111110444001


rrkpd Wald 11ETpfiK4 liCadH

iirkpa

R8XTH110130.

MOHHLIA.
R`k(10 Fldlla. Il4U1K4, flE(311dA4H4 KHAHliCKAPO Irk(41 MINA
r411r8pa wpxencturo. etim mina
4SIITE nnogorpeActuro. orkpa 114114
OTHIlidli 441 FIAT Irlipa 114114 40KOrIWAH118. Idipd 114114 Idll,K0 XSI

AH4T. Acid
Td(Pk11. irkpa

114114 IIRMLIKd Xt114HK011114V

li`kcid

IttICTIEOHHKd

EPk(ld

TEANHIScl. [Alla 11AN4. NHP111141 LIAIWIHKA.

11`k(1,1

114114

101'01Th

114114. GOKEH CUR-

114114 toronn noc-

114114 ASKII CTOAFMK& Irk116 110114 HInra KOAMCd. H irkpa Rz.c.kx cOAAX lid111+H.
MOA I AcHICKUSX HEAHKI1X, H 414411X. d 110 1141118
kHOT KTO ct3,,v1).2'0
rocnoA nirk Hata 3`k41410 I 410AA4ICK010. WT ATI1X 11411111X II 11801,
KTO RSArkTo, lioro rorz nszunporr. 11pOTO 1110g6
1111 110(i8111`kTO
NM
IIIKTO.. A 1111 KOALA.,, ikLICAl. Ad 111110 notrkpAnirkco. HAI CA'k

68A8T AO I AHHTCA 4TO

ECT

Aano 1141

WT HAC.

110

11(1,113A0

HrkilHOH CASHMk. M 114 ROAW8 KAE1OCT 1 418. 13111`k1MC110. HHAIAIIA18.

lidUrkA18 H`k(1110418 HHAHK8A18


114NH8A18
TO4Pk11
A04SETS. cor
nnur. H 1141118 HIP-MT 11011HHKCHT, KCC118 HdI1l`k418 AHCT8. 11HC.1/1
CTIILI,K0
MEC1l4s

AHAK'k.

GdtliWk. HO HAATO -1-911,0H.

CrkAATAAIG(ad.

f ABA.

Cu mila lui Dumnezeu Noi Stefan Voevod, domn

Orli Moldaviei; tire facem cu aceasta carte a noastra,

care va vedea-o sau cetindu-i-se o va auzi-o; adica

www.dacoromanica.ro

210

aceasta adevarata iaste sluga a noastra credinciosul


boiariu Nicolai Zdmbrada $i seminteania lui Vlasan,
fiul lui Alexandra Coroiu din satul Mitulita, slujit-a noao

cu dreptate $i cu credinta ; drept aceia vazand noi


dreapta si credincioasa lor slujba spre noi, miluitu-

ne-am spre ei cu osebita de la noi mils datue-am

pi

le-am intArit lor in al nostru pamant at Moldovei pe a


lor direapta ocina si din intreaga ocina satul Bugeanii,
ce iaste pe Botna in tinutul Lapusnei, uncle le iaste lor
casa si livezile cum sa le fie lor de la noi uric cu
toate ale lor venituri in veaci, lor si copiilor lor, nepotilor lor, stranepotilor lor, restranepotilor lor, imprast:iatilor lor rasimprastiiatilor lor $i la toata semintenia
lor, ce be va fi mai de aproape. lar hotarul acestei ovine, satul Bugeanii, sa be fie pe vechiul sau hotar, pe
unde a fost din vecii vecilor. lar spre tarie la aceasta
iaste credinta domnii noastre mai sus scrise domniia
mea Stefan Voevod, $i credinta boiarilor nostri, credin dmsale lui pan Duma staroste de Hotin, credinta
dmsale Golan parcalab de Chilia, credinta dmsale Isac
dvornic pi copiilor, credinta dmsale Zbiare parcalab de
Bealograd, credinta dmsale Albul parcalab de Neamt,
credinta dmsale Buhtea, credinta dmsale Petrica loan
Movici [foachimovici, recte] credinta dmsale Pasco parcalab

de Chilia, credinta dmsaie Fete de Novograd, credinta


dmsale Gangur de Orhei, credinta dmsale Stefan Cernat, credinta dmsale Ciocarlie, credinta dmsale latco
Hudici, credinta dmsale Ivasco Hrincovici, credinta
dmsale Bodei spatar, credinta dmsale luga visternic,
credinta dmsale luga postelnic, credinta dmsale Negrila paharnic, credinta dmsale Luca stolnic, credinta
dmsale Naiga comis, $i credinta tuturor boiarilor nostri
Moidovenesti a mad si a mici. lar dupa a noastra viiata, cane va fi domn spre Cara noastra a Moldaviei,
din copii nostri, sau oricare va fi caruia Dumnezeu va
aleage, drept aceasi sa nu strive Ion nimica, ci Inca sa
be intareasca a noastra intaritura, ceia ce i se va parea, cad ca iaste data lor de la noi pentru driapta $i
credincioasa slujba. lar spre mai mare tarie a celor de

www.dacoromanica.ro

211 -Trial sus scrise, poruncit-am la al nostru credincios marelui boiariu Tomei logofatul s scrie 0 a noastra pe-

eate s o leage la aceasta a noastra carte. A scris

Stetco diiac in Suceava la anul 6978 Septembrie luna

.5

zile.

Pergament f, primltiv lucrat. Pecetea cearA neagra, sfarmatl,


:snur matasa fraise. Arh. statulul ChlOnau cetit cu buna volute d-lul
Boga seful arhivel. FalOtatea acestui ispisoc este evidenta. Scrlitorul Stetco, care e in scriitor cunoscut at timpuiui tntre 6970-7978,
are 'cu totul alt scrisoare sl redactare, to cele 7 urIce scrise de el
(I. Bogdan DoeStf. I. 52.56. seqq.) FalsIficatorul InsA l'a ales pe

,dansul, ca si In alte faluri (Uricar XVIII...) Boeril sant al timpului,


cacl atata a trebuit sA cunoascA falsificatorul, deal le dA numele grelit la unll, ca la Petrica loan Movici In loc de loachimovIcl.
Arhlva de Chlinau poseda un teanc de zeci de pergamente

-false, care ger un studiu deoseblt spre a se vedea scopul ce l'au urmat fal0ficatorll. Nume ca Neculal Zambrada, Vlasan, Alex. Corol,
satul MItullta, rAspundeau to mintea falificatorulul la anumite luteTese noua spre a le acoperl cu vechlmea pergamentulul lul Stefan Voeyed.

155. 7063 Mai 12 (1555) Hilfi. Alexandru VodA intare0e lul

Mihall Motels cumpAratura ce a fAcut de la nepotli lui T. Incas CU

100 zioti patine for din Opriaeati.


[NIFICTIFO KiKle10 APO tir1EdNAil7. ROEROAd PCFIVZ BFAIAH Al0A4H81141 HCCHAi ANCTOA4 IldLIIHrli RUCH KTO
HMI ero trrSqn SCAN 111HTK, WNtE 1Ip1nAowd
Tip+A, fiddin H nprkA H41,11H4411 soivkpn wAoxire Aoqica morn H
TSAW(1d H gpaT 611 KO3Aid A+TH XaCIIHS F10 HX AORpOH GOAN I

AMICION

311dAieHHTO

114 HEM

117.3e1HT

Helf1141

11811011V5K81111

4111111pHCH40H4liH H npommi MOO 110.111010 WT-

HAIAA ArkAk
nxt%
TOd480k 1010W (UT A+Ael reAlld 41H CTF2ISOld ROEBOAS 8AHL1
ESKLITd 3641A10 WT )(OWN. conpnwninimb, WT HIVIC11010 44CTh Ha
EMI. I COX0A0AS 114 1144`k KOZ111111,/1 .GEA411t10ded H C% ili`kCTO AO
1111115 H A`kA111111S

HCIVHKHATE N4 110T1417.MAgHle

1110

1181,1X1. AM!. WTK7. HT.CTOKd


AO XOT4111

KVIJAHCA

WT TdM0 40411 AO HFOXI.

411,14

4841k H WTKZ SAIMAS TdKOMA0 AO High

AAk. Td npommi cnoys'k


3t1dTli TdTdc1

11

H41118418

CKHX, H ScTagnitrk

MHX%H,1%

Wra

MOT81118 ad CTO

114111 4111X8HAS MOTSSW8

T4 3M1AdTHA1. SCH ncnomid TOTH 1311W6 1HC41181.11 01111+3H 3344Th I


T4Ti1(1CK11Xk 8 it SKII A0,1Kd MOTH (sic) H TSA0(111 11,611dTS eH K034111

Amemh KacanS SHSK0116411% TOdAepS 101idlla I 'OA 1144111 H nrkA


11AWHMH 110A1H, 11110 4111 FiliArkINBE 11X11 A0gp0R0,1110H T%Ititlea4

www.dacoromanica.ro

212
H 110411010

adf1AdT8

.11p0MOKE

HHA111

d MU TAKO{Ae H COT HdC

6CA111 AdAli 11 flOTIWZAHAH CASS'k IldWeA18 AIHXZHAZ morrzw8 TOTd


68KIIT8 3641410 1.110 WT XOTdel
COE1011W1111Hill
WT 1114)1{11010 IlACT
COXOAOAS HA HAIrk KtMH1111,41 ReA411004C4 H CZ 414:CT
114 BeirCh
AO opzx yykrit3 COT K7, RZCTOKA H WT TAM AOAH
AO genii_
I

AHA4 AO XOTaph tApAncitnernh WT KZ sandAS -T41{0}1{46 AO Repo.


AtIr14. K4K0 Ad eCTI. 6418 WT 11(1C 80HK CZ IMC07,41 A0X0A041 1 644

H A`kTeAl ero H 8H844T041 61'0 H nprk8n844rom ero H npaptirkTome% er0 H R%Ce418


NTH

fieflOptillleHh

p0A8 er0 KTO C`k 6418 H36fpfT6 HdHGAIDK-

HHKOAHNie

lid

E4ic11.

A XOTA(311

T011

118K4T8

3641/110 WT XOTdph W110111111111HAlh COT 1111M11010 thieTh HA Ilegh

HA
HAI`k KrAHHU,d 6eA4tfp0dC4 H CZ AVhCTO AO RepXh
NkAll WT K7. RWCTOKd
AOAH AO Etegh AHAA AO X0T4p cSpAnC44841 I Ad eCT6 n0 K8A4 H41 311/1Me114411 N 8Kd3dAli. 4 WT 1111WHX
CT0p011 110 crapom8 xorrrpS 110 KSAa 11.610-kKd
W)K11114411. d lid TO
eCT
B'kpd loniel4o rCAgel 1311Wel1HC4fldr0 MU dAeKCAHAN1 HoeBOA[H] H B'kpd 119`kR113410G/161111X CHM PCAES Al 11 HWH H HON

COX0A048

11

A4118
11411:(1,

11

11`kp4 ROLM I HAWHX, .111414 114114 UCON IMAZ6411K0 AHOO


Mind f1eTp4 KOZKA naimmea. B'kpd 114H4 KZ(41 H

R'keld

BE XOTHFICKHX, Irkpd 114114 HWN4 H 114114


[14114
R6118(4'11,7. H 114114 KOCK/111d nogotrpaAcKnx, evkpa 114114 Aaria norrark I C84MICKOPO. Acid 114114
tuenApeckiLid cnaTark, B'kpd ndNA AlOPH44 HOCTEAHHISd, e.kcia 11014
HWH RUC rkplunca, whoa 114114 ASAurroS 44WHHK4 I 11`kpil 1141161 A16A6A`kHel CTOMIHKet, grkpa [14114 flAdRCH KOA1HC4 H erkpo 8c11 x Romp
H4111HN 410/1AMICKHK BeilliK11X. 11 AidAHX.
4 110 H4WCM Aft1130T'k
KTO [WAIT rcnApz 114111611 2rEMAH WT A`kTeH H4WHX HA 11 WT
6941'111 114111 11X HAH WT Limner pop. HAti FMK RSA KOP 6Z 11366114114

BENCH

11`krOe IldpKdAdG0
116,41611,KkIX,

11.kpa

96T renApem

611TH 114W611

Al0A

AARCK231.0 38414H, TOT 611

HalHer 4441114 H HOTRI1MKA6Hid 4,111 RH


kirk1111A ad 118}Ke eC4111 Hill r1,4,1 14 14 110THOZAHAH 34
CORN 34 CR.O14

Accie

ripadH rurkati. 4 HQ 60Alllee KpliflOCT

TOMS 117,CEA18

131111Iff1HUIHH0418

131A`k411 I

1141

1144 MA H

Hell0p8WHA

1110

K8111411

11 HOTHOZ}K

ECM! FldlUfAIS firkp.

H0418 114118 MOM-140y A0r04SET8 nucarrn H HdW8 flEtlaT 1113111ACHT11


KCIAIV 4111T8 114111(415. 11HCAA AS,nn I TO email S xScex KATO.
--1.3V AMAhl Bi.

Cu mila lui Dumnezeu Noi Alexandru Voevod,


domn grit Moldavii, irWiintare facem cu aceasta carte

www.dacoromanica.ro

213

a noastrd tuturor cui pe dansa va ceti sau lui cetindu i-se o va auzi ; adicd au venit inaintea noastrA $i
;inaintea a lor no3tri boiari Odochia fata Mogai pi Tudors $i fratele el Cozma copii lui Hasan, de a for bund
voe de nime siliti nici Inpresurati $i au vAndut a for
direapta ozind $i mo3ie din direasele de intaritura, ce
le-a avut bunul for Toader laca.,s de Ia bunul dome

niei meale Stefan Voevod, o bucata de pamant din hotarul Opri$e3tilor din partea din gios la varful Sohodolului anume Fantana Belceroasa $i cu loc in varful
dealului despre rAsdrit, $i deacole valea la varful dealului la hotarul Burdisaci Si despre apus a$ijderele Ia.
varful dealului, aceia3i au vandut slugii noastre lui
Mihaila Motd$ dreptu una sutd zloti tatare$ti ; $i s'a
sculat sluga noastra Mihdild Mota$ de a plata toti
deplin acei mai sus $cri$i bani 100 zloti tatare$ti in manule Odochiei featei Mogai $i Tudorii $i fratelui sau
Cozmei, copil lui Hasan, nepoti lui Toader luca$, denaintea noa3trd pi denaintea a for no$tri boiari. Deci
not vdzand a for de band, voe tocmald pi deplin plata
!titre dan$ii ; Tar not a$ijderele $i de la not In$ine am
dat $i am Intarit slugii noastre lui Mihaila Mota$ acea
bucatA de pamant, ce-i in hotarul Opri$e$tilor din partea din jos la varful Sohodolului anume Fantana Belceroasa $i cu loc la varful dealului despre rdsarit, $i
deacolea valea Ia varful dealului la hotarul Burdisacii
despre apus a$ijderele la capul dealului, ca sd-i fie Jul
$i de Ia not uric cu tot venitul lui $i copiilor lui $1 nepotilor lui, stranepotilor lui, rdstranepotilor Jui $i la tot
neamul lui, ce i se va aleage mai de aproape neru$eit
nicioddnoara in veaci. far hotarul celei bucati de pamant din hotarul Opri$estilor din partea de jos Ia varful Sohodolului anume Fantana Belciroasa $i cu loc In
varful dealului despre rasarit $i valea la varful dealului, la hotarul Burdisacii sd fie pe unde li s'a insemnat
pi li s'a arAtat, iar despre alalte laturi pe vechiul hotar, pe unde din veci au imblat. lar la aceasta Taste
credinta domniei noastre mai sus scrise Noi Alexandru Voevod $i credinta prea iubitilor fii ai domniei
www.dacoromanica.ro

214 ---

meale Ion 0 Bogdan gi credinta boiarilor no$tri, credmsale

dinta

Nadabaico

Ion

credinta

dvornic,

dmsale Petre Crac parcalab, credinta dmsale Harra $i


pan Neagoe parcalabi de Hotin, credinta dmsale Ion $i
pan Veisa parcalabi de Neamt, credinta dmsale Veaverita si pan Vascan ai Romanului, credinta dmsale
Dan portar de Suceava, credinta dmsale*endrescul spacredinta dmsale Moghila postelnic, credinta
dmsale Ion vistearnic, credinta dmsale Dumitru paharnic, credinta dmsale Medelean stolaic, credinta dmsale
Plaxa comis, Si credinta tuturor boiarilor no$tri Mot=
dovenesti a mart si a mici. lar dupe a noastra viiata
cine va fi domn tarii noastre din copii no$tri sau din
tar,

fratii no$tri sau din at bostru neam sau pe on care

altul D-zeu 11 va aleage sd fie domn tarii noastre a


Moldavii ; acela sa nu-i strice a noastra daanie Si in-

taritura, ci sa-i dea $i sa-i intareasca, caci ca Insine


i-am dat gi i- am intarit, pentru caci a cumparat cu at
sat drepti bani. lar spre mar mare tarie $i puteare a
a tot ce s'a scris mai sus poruncit-am Insine la al nostru credinc:os pan Moghila logofatului sa scrie $i a
noastra peceate sd o leage la aceasta carte a noastra.
A scris Dumitru Hasan in Hui la anul 7063 Mai 12.
Pergament fdra pecete. Cetit cu prilejul ducerei la 1361t1 de pe

original la un domn cdpitan, ce-1 are in familia, cf. Surete ms. XL VIII
909. T. lucag. In Lucas avem tuloina /ac si sufixul dim. as, cum in
avem luc4-sa (mlrus of
'or = Ghltd), ca Tom-Fa, LuP-fa,
Pop-Fa.ComFa, Dum-Fa. Aplet, etc. Prin uricul din 7003 Ghenar 21,
Stefan Vodd intdraste $i imoarte stipdnirea urmastlor lut Laslau Globnicul, din pragul secl. al XV-a. latd cum prin uricul nostru se Intregeste splta curgAtorllor din LaslAu GlobnIcul (I. Bogdan DcStet II 62),
1) LasIde Globnicul
b
lucas
2) a
I

3) Oand, Ilca,
Mustea,

Mdrusca Stana

= Vulpe

Isai Andrelca, Iont'


-o
Mustea
vs

Jun

Vulpe

E-

Sohodol valea Sacd.

Petru
Incas

Toader
Incas

lsal

fata

fata

Farco

=Moga =Hasan aprod


I

Odokia Tudora, Cozma

0o 1,3
n

-a

23 KO

,-,

go

Burdusaci, comunA, in j. Tecuci care cuprInde satul Oprimti.

www.dacoromanica.ro

215
156. 7081 Mart 27 (suret) loan Voda cel Cumplit inlAre0e unora din urtnagli lui Balog pah. satul Holohoreni, a opta parte.

Suret de pe ispisoc vechiu pe sarbii dela Ion Voda


domn tariff Moldaviei, din HO 7081 Mai 27.
Precum au venit inaintea noastra $i inaintea boiarilor no$tri sluga noastrA Factor $1 fratii lui Oniul $i
Morozanul, $i sora for Arilianca, ficiorii MaricAi $1 rudeniile for Ion $i Stefan $1 Dumitru $i Crastea $1 sora
for Fedora feciorii Tatei, pi rudeniile Stanca $i Urata $1
Anghelina $i fratele for iona$co ficiorii lui lura$co, toti
nepoti Fedorii ; gi iara$i ruda for Ihnat fecior a lui
Toader, nepot al Anuscai pi fratele ei Avram ficiorii
Magdei, $1 rudele for Stanca $1 Sofia, featele lui Sofranco $i ruda lor Bica fecior Mihnei, toti nepotii Sofiicai $i tij rudele for Popa Leu $i nepoatele lui de sor
Varvara $1 Grigore $1 Anna $1 Marina $1 Sofiianca gi
Hapea copii Nastei, toti nepotii 1Tcai ;- $1 iara$i ruda lor

Ha$co feciorul Nastei $i nepotul lui de soil Toader


ficiorul Maricai ; pt iara$i ruda for Gutul $i nepotii lui
Gaico si Grozav pi Dragan $1 Albota $1 Mdnunta i
Drahna, ficiorii Gugnii $1 rudele for Alecsa $i Ion, i lura$co $1 Magda $1 Marina feciorii Ciagrame $i rudenile for Petriman pi Dumitru $1 Dragan $i Grigul $1

Oniul, $i Marin feciorii lui Marco $i rudele for Micul


$i Sanco $i Ion $1 Gafa $i Cucoana $i Draguta $i Litovie feciorii Origai; $1 ruda for Mihai $i nepotii lui

de frate

Botul

$1

Binan

$1

Wigan

$1

Anisia fe-

ciorii lui Burlan $i nepotii for Ion Fenea $1 Poniciu


$1 Balco $i Urata Mariia $i Naaradia, feciorii lui Habil
toti nepotii Tigai, $iiarA$irudele for Dumitru $1 Ion Turcul
$i CrAciun pi Trifan pi Dragan pi Anghelina feciorii
Fedorei $1 unchiul lor Vasco $i nepoti lui de soru Fedorii
$1 Vaverdea feciorii lui Mihu, pf nepoti Anu$cai, toti mai

sus numitii prea stranepoti a lui Balo$ pah. de a for


buna voe de nime siliti nici asupriti $1 au impArtit ei
intre damii a for driaptA ocina si mo$ie din drese de
slujire ce au avut mogul for Balo$ pah. de la Hie $i
Stefan Voevozi, anume Holohorenii pe Racovat, pre a-

cela$ lau impartit el in opt pArti $i sau venit in parwww.dacoromanica.ro

216

rudii for Anuscai, si


fratilesau a lui Avram feciorii Magdei si Stancai si
surorii el Soficai fata lui Sofrac $i Bicai feciorul Mihnei, tuturor nepotilor Sofiicai a opta parte ce iaste intre (gnat si Intre Cozma, deci not vazand de buns voe
tocmald $i Impartala intre dansii Liam dat for ei liam
tea lui Grozav feciorul Sorii

$i

intarit ca sa le fie lor cu tot venitul.

vel logofAt au Invatat.


1. p. gspd
Din limba sarbasca sau talmacit de lonita Stamati
`omnul au zis.

pitar E0 1809 Mai 16

Arhtv. stat. Chlgingu. lata dung. acest ispisoc lncrangatura tututuror urmagllor lul Bolo; pall. de la 1437 gl stapanul peste tot
satul Hcilohoren1 pe RacovAt (vezi pag. 217-218).

157. 7084 (1576) 1q1. Petru VodA intAregte la 6 frail cumparAtura ce au fAcut cu 300 zlotl in Solpnala de la Toma AlbAscul vatag gi Hamartu.

MncTtlo rcriAtiz 3IAIAH al(0A4d1ICK011).


Ham,'
II ANNA, IIAWHMII soa.kint c4ra HAW
TOMA f[ARCKSA BdTAr. H Kaalap1),8 110 IIX Aogpoto HOMO IIHK1141
11E110H83t4E11H
4111111p11CHAORA1111. H nooAaan tix
11(1AB0F WT1111118 H
Addith. COT 14110 AVkcT4 COT 118CT111111. HallArk COAIIIIdM
Ao
EOM-Mita KANN& WT BKCECo itukcra TI3H 4aCT11. WT licruicoc. 34
HET97. HOEK04. BO?ICI

COM ripitiAE lipmA

Ayeld

WO

HIE.

Ild11111/11.

6(1aTKO

(OT

HAId1l1

W11

KOAllti,d

H RdCKO.

01811111.

HACKO.

11

611ATK0 H g0,1111441.

3c1f1AATHA KACH

T BAAT11, TATA(1CKHX I
N Xd41.:4111,8.
11114'kEIWE

nrkA

HaA111

11

CK11.1X.

11

CriSraA4

141E4 HA

11X 40G00 110,110. TOKAWK

111111ifillICA111111X

1141111141.
I

11

WHAM
110/111010

9'04111 tIARACKSA,
1oiVk(111.

111.111'k3111.

11110 Mk!

(3111AAT8 H APB.

TAKOMA,EilE H WT HAC 44d11 H 110T13(17.414X0,11 ca)Sram HAWHA1 11111W

micantmai. TOE ripeApegefitioe T 111 4AcT11. WT... KAKO 441 ECT


H WT Hdc WT1111118
HE 8A1H11141ET.

11

1311K8f1A:114

11

COCTA1311111

H gacKo N ROCTF. H Hrnar. H

11C110/111A TOTH
(3011101

caSram

noo,a,aati

KocTERH. H ilrflar.

II

SMTV FAB; RACK. 3d TtIlf CTA anATIi. TATA('


HAW

Td

PC114KA111.

C7.. g%CE41 A0X0A0A1. 11


F1HC.

S MC KATO 1.3114.

www.dacoromanica.ro

HAI

NN Ad rk

rcnAtiz ()Eq.
r0A7.11 KEA /101'011SET, V4 H FICKAA

-1 Bp7AINkti

Sn

0
70
Ca

tri
-tt

a
N

U
CU

bi/

0
to.

'sora
Fedora
= Mihu I Vaverdea

al 7

[Dragan.
Hasco
Toader
IGalco, Grozav,Dragan,AlbotA, MAnunta,Drahna

Fedora, IDumItru, Ion,Anghellna,Turcul, Cr5clun,Trifano


Nastea
Gutul
Gugna

GrIga
Malca

Fenea
Ponici
Bilca

Urata
MdrIca

Ionagco

Naaradla

Fedora

Ana

Marica
Hasco

Matifa

Te fa

tO

Co-

Stanca Spiridon

SofilaZoica

M6nunta

IN travo
)0 3

C
3311

to

C.)

CZ

.t.21

u c; x.na

'

C/)

u
Co
u

CO

IAlexa, Ion, Ionagco, Magda, Maria


IPetrornan, Dumitru, Dugan,
iGrigul. Oniul, MArica

ClagrAma

Marco
Gri g a

g
Stanca
Ur ata

Anghelita
Ionagco

Stefan,
Dumitru
Criste
Tudora

Ion,

Ion

'Botts], Binan

o3

g 0E

di.0
Anusca

0
1.

i'igan, Anisla
Soflana
Varvara

What
Burlanu
Habil

o
C.)
CO
1.2

tn.

Co

cn
CrY

ucc;

o Arvasia
co)

;11 Popa Leu


Nastea

CO

CO

U)

0
0,
:I

ed

Fedor
Oniul
Morozanul
Armanca, Tesca

www.dacoromanica.ro

218
Cat de simply e spa oficlala 1351qasca, care incepe aa :
Ba1og paharnic
Ion,

Ion log.

Teodor

Teodor log.

Gheorghe Balg

are Dragapnii

Cristea Balg vornic


Evdochia Petru Rare
I a Ruxandel

Petru Voevod cu mila lui Dumnezeu domn tad'


Moldaviei, adica au venit inaintea noatra $i inaintea a
for no siri bolari sluga noastra Toma Albdscul vatag
$i Hamartu de a for bund voe de nimene siliti nici asupriti $i au vandut a for dreapta ocina $i daanie, dintr'un loc din pustiu anume Solpnaia la lantana Carena
din tot locul trei pal-0, din ispisoc de daanie, ce ei

l'au avut de la domnia mea ; aceia ei au vandut slugilor noastre Bratcu $i Voantii $i Vasco

$i

Costei $i

lui Ignat $i ginerului sau Vasco drept 300 zloti tatdresti, $i s'au sculat ale noastre slugi Bratco $i Voanta
$i Vasco $i Coste $i Ignat $i Vasco $i au platit toti deplin acei mai sus scrisi bani 300 zloti tataresti, in manule slugilor noastre lui Toma Albdscul $i lui Hamartu inainte noastra si inaintea a for nostri bolari.
Deci noi vazand a for de build voe tocmald $i deplind
plata $i noi asijderele $i de la noi dat-am si am tntdrit slugilor noastre mai sus scrise acele de mai sus
zise trei p6rti din Solpnaia, ca s fie for $i de la noi
ocind $i cumpardturd cu toate veniturile, altul sa nu
se ameastece. Scris In Iasi la anul 7084, luna... 7 zile.
Pecetea de ceara rosie, stearsa.
Domnul a zis.
Golde vel logofdt a invatat $i a iscalit.
-i-- Barladeanul
Arhiva statulul Chilolu; Dosarul mAn. CApriana flla 31 In dos
nota : Stohnaia de -la Petru Voda. Alta pe Stupnoia ispisoc de la
Petru Voda.

www.dacoromanica.ro

219
158, 7085 April 30 (1577) la0. Petru VodA Intareste lul Gavrit
logofat cumpAratura cu 140 zloti a unel glunittAti din a opta parte din
Holohoreni de la nepoill lul Basco.

Suret de pe ispisoc vechiu pe sarbie de la Patru

Voevod domn tariff Moldaviei, scris de Dumitru Gans-

covici in Iasi la anul 7085 April 30. Precum au venit


inaintea noastra $i inaintea boiarilor no$tri Chirild $i
fratil lui Durnitru $i Ion feciorii lu Hasco si nepotii for
/Hata:a $1 fratele sau lonaxo $1 surorile for Fedora $i
Teta copii Mariicdi, iarasi nepoti a lui Ha.Fco ; ei de a
for buna voe de nimene siliti nici asupriti $i au van-

dut a for driapta ocina $i movie din a opta parte din


satul Holohorenii o giumatate partea lui. Hasco din ispisoc de Impartala, ce au avut ei de la Ion Voda, pe
aceia:,z,i au vandut-o credincios boiarului slugii noastre
lui Gavril Harovici trEti logofat, drept 140 zloti tatarasti, carora credincios sluga noastra Ieau platit toti

deplin pe acei de mai sus aratati bani 140 zloti in manule mai sus numitilor dinaintea noastra in Esi, drept
aceaia ca sa-i fie lui $i de la not cu tot venitul pi altul
sd nu se ameastece.
Domnul a zis.
Golae vel log. au invatat $i au iscalit.
I. p. d.
din limba sarbasca sau talmacit de Ion Stamati
pitar in E$ 1809 Mai 16.
Arhiva statulul ChisInAu, latA splta urmasllor 10 Basco :
Balos paharnic are 88
Blca are 1/8

Nastea, Popa Leu

>, 1/8

"'/8

Basco
1

wt
.....
74-

c.

=
B
-.-

m7.7

a.;

www.dacoromanica.ro

220
159. 7088 lunie 13 (1579) la,Fi. Petru VodA Schlopul IntAreste
llui Gavr11 3-a log. cumpAratura fAcutA cu 120 zloti In partea lul Mo.
rozanul of al lul In Holohoreni.

Suret de pe pe ispisoc vechiu pe sarbie de la PAtru Vodd, domn tarii Moldaviei, scris de Dumitru Gans-

Covici In Egi la let 7086 luta 31 (sic).


Precum a venit inaintea noastra gi inaintea bolarilor nogtri MOrozeanul feciorul Maricai nepotul Fedorii, ci de a lui bund voe de nimene silit nisi asuprit
si au vandut a lui driapta ocind pi mogie din ispisoc
de ImpArtald ce a avut de la Ion Vodd, din a opta
parte din tot satul Holohoreni din al treilea parte (lipsa)
ce se va aleage parte a lui Morozanul, si a fratelui
sau a lui Oniul gi a surorilor for a Tescai gi a Armancei, fiindca el au facut cu dansii tocmald gi Ieau dat
for parte sa din Zahoreani of tinut Orheiului unde sant
casele lor, aceiasi au vanduto credinciosului slugii noastre lui Gavril Hdrovici treti logofdt drept 190 zloti tatdresti cdrora credincioasa sluga noastrd Oavril treti logofdt
beau pldtit toti deplin pe acei de mai sus ardtati bani
120 zloti in manule lui Morozanul feciorui Mdricdi,
nepotul Fedorli, dinaintea noastrd in Egi drept aceaia
sa -i

fie credinciosului slugii noastre lui Gavril treti lo-

gofat area de mai sus aratata si de la not cu tot venitul gi altul sa nu se ameastece.
Domnul au zis.
Gheorghe vel log. au invdtat gi au iscalit.

din limba sarbascd sau tAlmacit de lon:td Sta-

mati pitar In Eg la let 1809 Mai 16."

Arhiva statului ChiOnAti. lath incranatura lui Moruzanul:


Halos paharnic are 8/8
FAdor are 118

MArIca, Tate, Iurasuo


au cate 1/8X1/8 1/13X118

Fedor,

Oulu!,

Morozan,

1/3X1/8

Tesca, Armanca

www.dacoromanica.ro

221
160. 7085 Julie 20 (1577) laV. PAtru VodA tntAreste lui Gavrl
3 log. cumpArAtura fAcutA fn Holohoreni cu 140 zloti, o jumAtate din

a opta parte de Ia Patrasco si al lui.

Suret di pe ispisoc vechiu pe sarbie de la Petru


Vodd domn tarii Moldaviei scris de Barladeanul in E$
la let 7085 tulle 20.
Precum au venit inaintea noastra $i inaintea tuturor
boiarilor no$tri ai Moldaviei PAtra$co $i sora lui Marunta,
feciorii lui Grozav $i rudile for Spiridon gi sora lui Zoica
feciorii Stancai $i ruda for Stefan feciorul Banului $i

ruda for Dragu$ feciorul Sofroniei, $i ruda for Bica feciorul Mihnei, toti nepoti Sorii stranepoti SofficAi a de
a for buns voe de nimene siliti nici asupriti $1. atr
vandut a for driapta ocind $i mo$ie din ispisoc de im-

partala ce au avut parintii for de la Ion Voda $i dela


Stefan Vodd din sat din Holohoreni, ce iaste pe Racovat, din a opta parte din sat o jumatate ; pe aceia$i au

vanduto credinciosului slugii noastre lui Gavril Harovici


treti logofat drept 140 zloti fatal-esti $i sculanduse credinciosul sluga noastra Gavril logofat ltau platit toti deplin
acei de mai sus aratati bani gata 140 zloti tatare$ti in manule mai sus numitilor dinaintea noastra $i dinaintea boiarilor no$tri; insa dintrace giumatate din at optule parte

dintracela$ sat, Insasi Bica feciorul Mihnei au vandut


o jumatate drept 70 zloti, iarasi credinciosului slugii
noastre lui Gavril logofdt, deci noi vazand a for de
buns voe tocmala $i plata deplin, noi asijdere $i de
la noi i-am dat $i i-am intarit acele de mai sus numite
din a optule parte a jumatatii din sat din Holohoreni,
pe RacovAt credinciosului slugii noastre lui Gavril logofAt ca sa-i fie lui $i de la noi ocina $i cumpAratura
cu tot venitul, $1 altul sa nu se ameastece peste a-.
ceastA carte a noastra.
Domnul au zis.
Vel log. a lova tat Si a iscAlit.
1. p. d..

de pe limba sarbasca pe limba moldoveneasca salt


tAlmacit de lonita Stamati Ia beat 1809 Mai 16.
Arhiva statului ChisinAu. latA fncrangAtura Inaintasilor lui Pd-

trafco:

www.dacoromanica.ro

222
136 log pah. are 8/8 din Holohoreni
Sofi la are 1/8

Sora,

Mihnea 1/2

1/8

VI ,(1/8

Stanca,

Grozav,

Sofronia

Banul,

Patragco, MIrunta Spiridon, Zu Ica Stefan,

27;

Dr5gu

161. 7086 Oct. 4 (1577) lap. Patru VociA lathe 5te lui Gaya!
H5rovicl log. cumpArAtura facuta cu 100 zloti in Holohoreni pArtile
lui Ion Sofranco 1 at lul.

t IIET(1Z LIOEHOAd cmcIto MAC TiF0 rcnAph 3fAlAH AIOAMECKOH.


W}K

1112111A0WA

11104S(MHKO.

mow I

11dAl H.

H [OA oycnnin

REA11KHMH

KOMHILIEA,

A1dAHMH

CECT(41

IF

MOA-

116111 HA1H

cnvra

OTatilia. A'kT11

HdIll

IWH

11104S(4HK0

KOKE CO4SilIKII. flprkOylIVLIATOBE ISZA0111d 4AILHHKd. 110 11X

Cp010 HOMO

Aami 11X
11

I [IAA

COApli

AMSC1111.1111

11 WHAI HE

flOH05KAA,E11 1111.

d111111011CHAOEldll Int

WT111411V 11 AFkAnnnv. EAT 'Ex nparinx oy

11(1611010

AO-

H npoI

pHKAc

11i1 ligHAIE 3d 1311CAVHC1114. 4TO Hawn np.kArkA NX GZAOW 4M111111K.

GOT
CIAO
HAird 11 GTE4Sd114
WT COCA1010 4dCT
110EROAOKE.
11X
4h1CTH.
Td
4TO
ECT
X0A0X0A11111 4TO lid PdKOISNA1, nonoentia.
11p0AdAH. CAVA hldWEA1V Eirk(111041V fagpftEnv xzpogng. norozisErv.
3d CTO 3AdTH I TelTdOCKIIX. H KZCTMillIEC cnvra 114111 R`k(111ill Pd-

COT

1Bp]HA
td1111TH

1011

XZIJOHH4.

A0r04SET.

11HA311. p 3AdTH
1.1104Sp411KO.

KO

3df1AdTHA

ncnnzna I minim-

01(CH

Tdrd(lCKHX Oy pOylidX CAVA UldWEMV

I MHWEA

CfCTp11

11'0

OTdISIKH ATHAi

oynirtconE Gozisinfin. nrkoyragwrom. RdA0Wd 4dW11HKa


WT np+A tianan 11 !IAA nattninEn. son.kpn. [Rio /H11.1 HHAAKIIIE 11X
A0gclOgOAN0 TOK 1 ME ?K H HOMIVIO 3df1AdTV. 4 Mhl maKomAipE if
COT th1C
ECM11.
AdAH H FIOTHOZAHAH CAVA I IldWEMV ApHOMV
I.1102ISeld1IK0

1761311111AV XZposwiv norozisrry TOT4 IIHW1111CdHli4d OT WCMdd 441CT


WT CEAO X0A0X0V1i1111,

4TO

Nd

P.:MO[1E11y.

110,1011HHH4 4TO H3REOET

15.1KVHX 44CTH. KdKO Ad ECT EMV I WT HLSC Oyp11K. H WTHHHV


11/111111 H CZ KZCEM A0X0A0M. H NH HHKTO Ad CA HE 0yA4HWdET.
y.3n$. COTK, A.
JIHC Oy MC HATO
Gdai PCHAHZ Kd3c1A.
I

BEA .101'4ST. V4. H HCKAA

www.dacoromanica.ro

-1 Rpcm,k Epic.

223

Suret de pe ispisoc vechiu pe sArbie de la Patru


Voda domnul tariff Moldaviei, scris de Criste in Esi la
let 7086 Oct. 4.
Precum au venit inaintea noastra si inaintea tutuTor boiarilor nostri ai Moldaviei a mari $i a mici sluga
noastra Ion Sofranco comisel si sorusa Stanca copii lui
5ofranco, nepoti Sofiicai, stranepoti a lui Balos pah. ca
de a for buna voe de nimeni siliti $i nici asupriti si-au
.vandut a for dreapta ocina $i mosie dintru ale for drepte
urice si dresuri de slujire, ce au avut strAmosul for
Mos paharnic, de la Ihe $i Stefan Voevozi din a optale
parte din sat din_ Holohoreni ce iaste pe RacovAt, o jumatate (lipsa) ce li sant ale for parti, pe aceleasi beau
vandut credinciosului nostru lui Gavril Harovici drept
100 zloti tataresti, carora credincios sluga noastra
Gavril Harovici log. liau platit toti deplin pe acei de
mai sus aratati bani 100 zloti tataresti in manule slugii noastre a lui Ion Sofranc comisel, si a surorii lui
Stancei copii lui ofranc nepoti Soficai, stranepoti a
lui Mos, pah. denaintea noastra si denaintea bolarilor nostri. Deci not va zand a for de buna voe tocmaId
i plata deplin, not asijderele $i de la not am dat si
jam intarit credinciosului slugii noastre Jul Gavril HArovici lop.,ofat area de mai sus arAtatA din a optale parte
din sat Holohmeni, ce iaste pe Racovat, o jumatate ce
11 se va aleage parte for ca sa-i fie Jul $i de la not
uric si ocina cu tot venitul $i cumpArAtura $i altul sa
nu se ameastece.
Insusi Domnul au zis.
1. p. d.
vel log. au invatat $i au iscAlit.

din limba sarbasca sau tAlmacit de lonita Sta-

,mati pitar in Es 18G9 Mai 16."


Arh. stat. Chisinau.
IatA Incrangatura inaintasilor lul Ion Sofranco:
BAlos paharnic are 8/8

Sotlica are IA
Anusca, Sora, Magda,

5ofranco,

Ion Sofranco,

Mihnea

Stanca

comisel

www.dacoromanica.ro

224
162. 7088 April 26 (1580) Iasi. lancul VodA intAregte lui Gheor
ghe Cluzer cumpAratura fAculli cu 1000 zlotl In Balosivegt1 de la fra
dAnd rAmas pe Grozea. Se pune ferle.
tii

Suret de pe ispisocul vechiu pe sarbie de la Iancul Voevod, dome at tariff Moldaviei, scris de Bar1A-

deanul in Iasi din let 7088 April 26.


lata au venit inaintea noastra $i inaintea tuturor
boiarilor no$tri al' Moldaviei a marl $1 a mici credinciosul sluga noastra Gheorghie cluciar de sau rugat $1
au cerut de la noi intaritura pe a lui driapta ocina $1
cumpAraturA pe satul Balasinestii de pe Viliia $i cu
halesteu $1 cu mori in Viliia, ce si lean cumparat el drept
1000 zloti tatAresti de la credinciosul sluga noastra_

de la Irimia paharnic $i de la fratesciu Samion aprodul $1 de la surorile for Greaca ,si Scheauca, copii lut
Movild logofdt incd in zilele lui Bogdan Voevod, deci
noi cercetand cu boiarii nostri am aflat cum CA iaste
a lui driapta ocina $1 cumpArAtura Cu tot venitul, apoi

$i de la noi lam dat $1 iam intarit prin aceastd aratatoare carte a noastrA, pe acel de mai sus arAtat sat
BalasAnestii pe Viliia cu halageu $1 cu mori in Viliia,
ca sA-i fie lui $1 de la noi ocina $1 cumparatura cu tot
venitul. Dupa aceaia au venit inaintea noastra $1 Inaintea boiarilor notri slugile noastre Grozea feciorut
Albului $i rudele lui Toader $1 fratele sau Gavril copii lui Gherasim $i PavAl diacul feciorul lui Vlad Vame$ul, $1 au tras la giudecata pe credincio$11 slugile
noastre pe lerimia pah. si pe fratele sau Simion $i pesurorile for feciorii lui Movila logofAt zincadu precum
cA pArintii for Albul $1 Gherasim $1 Vlad nau .vandut

pe acel de mai sus aratat sat Balasanestii lui Movila


logofat, pentru CA slugile noastre Eremia pah. $1 SAmion aprod, diresuri de cumparatura nau avut, fiind
CA au perdut ei acel uric cOnd an perit Movild logofat ; iar credincios sluga noastrA Erimia pah. fratele
sau Samion aprodul feciorii lui Movild logofAt an ginrat denaintea noostrd cu 24 de oameni bunt boiari $1
(Went ale$1 din Curtea domniei meale $1 vatagi batreini,
pe sfanta Evanghelie, $1 sau indreptat denaltea noas-

www.dacoromanica.ro

225

trA, si ,sau pus ferae 12 zloti in visteria noastrA, iar


Groza aprodul feciorul Albului si rudele for Toader si
fratele sau Gavril feciorii lui Gherasim, si Paval dilacul feciorul lui Vlad vames, cari sau dat ramasi de
fata de catra dorpniia mea, si de toata legea tarii noastre, ca sa nu aiba a umbla si a mai trage la giudecata nisi odinioara in veci peste aceasta carte a noastra.

Dotnnul a zis.
Stroici vel logofat au invAtat si au iscAlit.

sa i sa faca lui uric"

din limba sarbasca sau talmAcit de Ion Stamati


pitar in Iasi la anul 1809 Febr. 7."
Arhlva statulta ChisinAu.

163. 7092 Mai 7. Petru VocIA judecA si clA rAmas pe Toader to


para cu Gherman pentru BAlAsesti; se pune ferAe.

Suret de pe ispisoc vechiu pe sarbie de la PAtru Vodd domn Orli Moldaviei, scris in Es de Starce
din let 709z Mai 7.
lata au venit inaintea noastra si inaintea boiarilor
nostril ai Moldaviei Gherman si femeia sa Anusca si au

tras la giudecata pe Toader si pe fratii sAi Bigher si


pe Draghici si pe sora for pe Varvara zicand asa precum ca ei be stapanesc una parte de ocina din satul
Balasestii din at treile parte din sat o a sasele parte
In putere si fara de dresuri, iar Toader si frate-sau
Bigher si DrAghici si sora for Varvara, ei au zis asa
cum ca pe ace parte de mosie au cumparat-o de la
Gherman si de la femeia sa Anusca, drept 150 zloti
tataresti in zilele lui Bogdan Von, pe acea de mai
sus aratata parte, si sau dat rtmasi pe Gherman si
pe femeia sa Anusca in divanul domniei noastre, si
sau pus ei ferae 12 zloti tateireg in visteria noastra ;
si de acmu inainte Gherman si femeia lui Anusca sa nu
aiba a mai umbla si a mai trage la judecata pe Toa-

www.dacoromanica.ro

226

der si pe fratele lui nisi odanaoara In veci, peste aceasta carte a noastra.
Domnul a zis.
Vel logofat au invatat $i au iscalit.

din limba sarbeasca sau talmacit de Ion Stamati


pitar in Es la let 1807 Feb. 7.
Arhiva statului ChiginAu.

164. Noembre 8 (1587) regeste. Pentru Gkitcautl (Dorohoi).

,Un zapis a lui Luca din Ghitcauti sarbescu din


leat 7096 Noembrie 8".
Din opisul de actele molei GhltcAuti, la tinutul Doroholului, Intocmit In anul 7286 Mart 12 (1778). Cf. Surete ms. V, 851.

Documentele cu litere chirilice

fi spi /ele de increIngotura

familiilor, descrise in acest oolum, sunt culese (zefuite) de


loan Breoban, tipogrof din la0.

www.dacoromanica.ro

-INDICELE ALFABETIC
185, 189; 157 (portar Suceava) 158 (hatman i par-

Adam visternic 152.


.Aftenia 83.

calab )

Agafia 28, 31, 38.


Agafton Episcop Romanului

Andreica 195.

Andreica vatag 48, 109, 191,

178, 206.

208.

,Albul parc. de Neamt 210.


Albul Giurgea 224, 225
Albascul Toma vatag 218.
Albota 215.

Andreica Jurj 107, 108.


Andreica spatar 32, 37.
Andronic 78.
Andronic Pops 167.
Andronic stolnic 47.
Anghelina 4 5, 22, 23. 46,
69, 73, 80. 83 (monahia)

Alesiani 49.
.Alexa 122, 173, 208.
.Alexa pops 109.

Alexandru Voda cel Bun 38,


40, 55, 74, 139, 145 152,.
.Alexandru Voda Lapusneanu

145, 197. 215.

Anton 23. 173,


Anton gumenic 36
Antoniu (d-na) din Piatra 185.
Antonovici Ion preut (Episcopul lacob at Huilor) 114.
Anuca 26, 27, 38, 40, 50, 55,

20. 22, 28, 26 27, 31, 32,


36, 37, 38, 40, 42, 44. 46,
47, 50, 62, 67, 68, 69 (fa-

milia lui ) 89. 101, 119,


i38, 150 (i-a taiat capul)

56, 85, 128, 131, 140, 188,


215, 216, 225.
Apostol croitor 2.
aprod 76. 193.
Atbure Luca portar Sucevei

153, 155, 156, 199, 214 (fii


sai Ion i Bogdan Voda).
_Alexandru VodA sin Mircea
Voda din Valahia 97, 98.
Alexandru VodA sin Iancu Voda
Sasul 162.
Alma 181.
.Anna 1. 38, 50. 51. 62, 63,

140, 145, 148, 161. 162.


anaforaoa 62.
Anastasie mitropolit 113.
Andrei 150.
Andrei parcalab de Hotin 10,1,

55, 62 (fetele ).

Procopie dascal
slovenesc la Golia 91, 95.
Arie 61, 179.
Armanca 136, 215, 220.
armael 48.
Arvat Mihai comis 73, 83, 136.
Ardarievici

137.
.

Arvat Toader 137.

www.dacoromanica.ro

-228 -asesor 53.


aspri 43, 88, 97, 108, 195 ;

de argint 64, 66 turceti 25, 184.


Averescul Mihul 40, 41.
Avereti 11.
Avraam 49, 50, 74, 75, 140,
174, 216.
Avrameni 36, 50.
Avramescul Gavril 48.
Babosinii 81.
Bac, cu moara pe

40.

Bacau 26; tinutul 122. 133,


147.

Badea stolnic 98.


Bahlui 75, 143.
Bahluet, vade de moara in
153.

Baimaceni 196.
BMW 107, 108.
Balaci 49, 168 (batranul).
Balalau Mihai 85,
Balaneti (Terpeti) 3.
Balco stolnic 32, 215.
Ba ica pah. 102 ; portar Su119. 125, 129,

143, 178, 186, 189, 205 ;


177;

hatman

168, 170, 174, 194.


Basalt, 79, 202.
famili
Batez batranul 31;
137.

batran-i 48 ( Stoe)

Balco, tigan 43.

batman

Baseanul Eremia uricar 150;

lui 31 .

135.

116,

62, 206 ( Maria).

Baron 66.
Barzul Nec. medelnicer 90.

Baleanul, iazul

Bala; soltuz 1 12 pargari din

cevei

Barbu Simion 172


Barcan comis 66.
Barlad, 21, 24,172 ; apa
19g:
Barladeanu Zaharia uricar 102
117, 129, 133, 218, 224.
Barlici Stan 53
Barnat parc. de Neamt 162.
Barnoschi staroste de Cernautf

Bejan parcalab de Roman 205,


Belciuroasa, fantana 213.
Beldiman Gh atrar 85.
Beldiman spatar 71.
Benea vatag 48.
Berheaci ; pe

20.

Bernat pare. de Neamt 143,148

Bica 215, 221.


biciului (a) =a pretelui 158.
sa

calul 16 lei 80 bani, 158.-

Bigher 150, 225.


Bilavici luraco uricar 120, 179,

parcalab de Sucecva 148.


Balita 79. 202

205.

Bilae vornic tarsi de jos 101,.

Ba1osineti 134, 135 224.


Baloseti 63, 74, 75, 121, 224.

116, 119, 123, 125. 129, 205:


Binan 215.
Birtalau 89.

Balo Simion 102.

rigrad" 158.
biser (perle) 170.

Balos pah. 215 spita 217 ;


220 221, 222, 229.
Balota 63, 64.
Bal Teodor log. 2.
Bal spatar 71.
balta 152.
Baltatulovici Vasile .diac 69.
Banul Stef 221

Barbanta 107 108, 109.


Barbosu 8n, 102.

birul l'au trimis cu

la Ta

Bistrita, manastire 91, 113


122 131, 148, 182.
Bisurca 40.
b agovestenie hramul 59 61.
blastam mare 61, 158, 205.

Bodei parcalab 37,spatar 210


Bodei vel vatag 132.
Bodribeal uricar 195,

www.dacoromanica.ro

Bogdan Voda fiul lui Stefan


cel Mare 55, 56, 142, 143,
165 e unchiul lui lancu Voda
Sasul 153.

Bogdan Voda Alexandrovici


32, 37, 38 47, 69, 70,. 71,
73, 74, 75 125, 149, 224, 225.

Bogdan Voda fiul lui lancu

Sasul Voda 162.


Bogdan Attica vorniceasa 74.
Bogdan aprod 48.
Bogza Grigore diac 43.
Bogzovici loan' diac 37.
Bolea stolni: 37.
Bonciul 141.

Boutea ; la masa lui

91.

Borra Mih. uricar 6, 8, 202.


-Boraleanu lonasco 174.
Borasti (Leontina) 31, 32.

Borcea Anusca 1 : familia 1.


Borce vornic 1, 2 (spita), 5,
7, 60, 201.
Borcesti 168.
Borciul comis 102.
Bordun 207.
Bosie Stefan caminar 171.
Botesti 69.
Botna 210.
Botosani, vornic de 77,
Botesti 186.
Botul 215.
Boucenii 151
Braiesti 161.
Brahasesti 158
Braila 71, 198.

Bran 4, 5.

229

162, 179, 185, 189.


bucata 213.
Buciatki CrAciun 118.
Buciatki Steful 118,120 (splta

Bucium Condre vornic tarli de


fis 105, 114, 138, 140, 141,
142,

172;
101 ;

157;
189.

de Orhei
- parcalab
parcalab de Hotin
- parcalab de Neamt
144,

148,

149,

162,

bucovina, supt 125.


Bucuresti 18, 26;

mahala oa
sf. Nicolae, in Selari, yap-

seaua rosie 26, 67.

Bugenii 210.
Buhaiul; apa 71
Buhtea 210.
Buhus 145.
Bujorul ; apa 3.
Buhtea 210.
Buhus 145.
Bujorel ; apa
3.
Bulhac Die 16.
Bundrea Voicu 64
Burdisaci 213.

Burdun Petre 78, 207.


Burlan 215.
Burlanesti 122.
Bursuceani 161.
Burtea paharnic 116, 119, 125,
129, 205.
Buticul 122
Buzatil 9, 122.

Canceni 9.

cal, a dat cai domniei meale 122.

Branza parcalab de Roman 191;

parc. de Neamt 116 119,

125, 129, 205.


Bratco 218
Bratul 25 ; comis 98.
Breaha Gheol ghe 21
Brebeneii ; obarsia 137.
Britcani 102, 186.
Brosteni 63. 85.
Brusturi 168
'Brut postelnic 143, 144, 157,

a dat sat pentru 4 cal 133.


a dat 12 cai pentru 24000

aspri 157.
Calima 26.
Calolan 206.
Calugareni 78, 79. 202
Camanca 17.

camaras din cetatea Sucevei


42, 121.

Camarlciu 27. 27, 133, 134,


203.

www.dacoromanica.ro

- 230

CAmArzan parcalab de Orhei


101.

Canta vornic 71.


cap a plAtit capul pentru ca

a furat 3000 aspri 156; va


da pentru capul meu 64.

Capota Nicoara 190,


Capoteni 122.
Capotescul Dragomani 21, 23
Capriana manastire 218.
Caraghiuzeal Ion, 81
Caraiman pare, de Neamt 157,
185.

Carama, fantana 218.


Carhana Cristea 91.
Carligatura, tinutul 6.
Carp vornic de -poarta 7, 188
Cartul V. diac 118.
Cascoe Nan 193.
Cascoe Toma 193.
Cascoeti 1U, 192. 193.
Casin spatar 101.
Caota Bratul viteazul 29.
Caota Dragomir 18.
Caota Grozea 38.
Casoteti (Sarb11) 28, fanta-

nele-38.

Catargiul Costin 17.


Catargiul Ilie vel logofat 173.
Catargiul Iordachl vist 26. 61,
130.

catunuri 52.
Cate lean Toma comis 56
Caute loan 90 (spita)
Cautiani (Elieti) 198.

ceanic (paharnic) 5 reqq


Cepeleoti 176,

Cernea Dum. 53.


Cernat Stefan 210.
Cernat Gavril 157.
Cernauti staroste de 92. 123.
Cetatue 138
Ceucani 105.
Chelsia 111.
cheltuiala 190.
Cherama 25.
Checo Simion uricar 17d

Chicer Dragomir 145:Chicera 145.

Chi lia parcalabi de-2icr


Chiliiani 140,
chinte (conta) 170.

Chipriana (prisaca de-,12.


Chiriac Toader 183.
Chirita Dim. Paleologul postetnic 140.
Chi Mau 225, 226.

Chiujdeti 128-131.
Ciagrama 215.
Cigarleni 71.
Ciocarli a 210.

Ciochina 128, 131.


Ciolpan Patraco 156.
Ciolpan Dragan 156.
Ciolpan Ghiorghita 304.
Ciolpaneasa Agafia 204.
Ciolpanovici diac 198
Ciorani 63.
Cioroban 140.
Ciortova 136
Ciuhur 44.
Ciuhureanul Lupe 204.
Ciurbea 53.
Ciurean Gh 17.
Ciurlan 105,
Ciuteti 121.
Clanta vatag 85.
clucer 2, 137,
Cobale 140
Cocora Grigore stolnic 119,.
125, 129, 157, 178, 184, 185,

180 205 ;-spatar 183.

colocol 170 (bumbi)


comis 5. 549.
comiel 49.
Conachi vornic 75.
Condrea parcalab de Neamt 56;
101. 116. 201.
Constantin RareVoda 1, 5, 201,.

Copanca 152.
Corlat Mihai diac 81.
Corlat Vasile 81.
Corni 156,

Corod P. 81,. 82 (spita-)

www.dacoromanica.ro

- 231
Coroi Manolache ban 26.
Corot Stefan 210.
Corozel 81.
Costachi lordache ban 63, 85.
Coste tigan 42, 48, 218.
Coste pops 50.
Coste aprod 193
Coste paharnic 37, 47.
Coste parcalab de Roman 73

Cucoana 215.
Cucoranesc, neamul
Cupcea 8.

Costeti 122, 150.


Castano Victor 62.
Cozma 56, 74, 102, 133. 134,
185, 213.
Cozma Dumitru 206, 207.
Cozma biv camara 121 (spita).
Cozmescul Jurj 73.
Cozmesti 73.
Costin 105.

Damienesti 198.

pare. de Neamt 56.

Crac(ovici) Petre 5-7, 20, 23,


201parcalab de Neamt 22,
37, 47, 60 --parcalab de Hotin 162. 214.
Cracalie 51.
Craciun 114.
Craciun 63, 132, 147, 215.
CrAcina Ion 98,

craesc ; neamul 181.


Craesti 181.
Crasna 1, 38, 97, 200, 201.

Crasnicovta 190
CrAste 50, 53, 66, 188.
Crastea pop 49.
Crastea parcalab de Neamt
37, 47, 178.
Cretul 78.
Cretesti 3.
Cristea 78, 80, 164 (usier).

Cristea diac 89.:3, 223.

Cristesti 122, 171.


Cristovici Damian uricar 155,
156, 185. 189.
Criva 119.
Criveti 145
Crupenschi Const 77, 122, 133,
187, 198.

Crupenschi Nec. capitan 196.

181.

curtea domneasca din Boboani 77.

Curva ; gura 4, 5,

Cuza Arghire ban 122, 208.


Dajbogoae 153.
Damacu stolnic 53.

Damian uricar 156, 199.


Dan 38, 63.
Dan din Tatarani 77.
Dan visternic 5, 7, 60; spatar 201 portar Sucevei 20,
21, 214
Danciul 144.
Danciul the 147, 172.
Doncul Ion parcalab de Neamt
20, 23.
Danco Lurie spatar 60.

Danesti pe Elan 177.


Daniel protopop of Neamt 55,
56

Dascov 20.
David 103, 199.

Deatel (prisaca lui ) 53.


Debrici Paul clucer, polcovnic,
2, 83, 137, 158, paharnic 39,

51, of Mitropolie 84,

Dejjugati 46.
delnita 97.
departamentul pricinilor straine 112.
Dertsca 70.

Despot Ion

Vocla

61, 202,

221.

diac 49, 78, 196, 210.


Diaconu 77.
Dienis spatar 51.
Dinga Petre 89.
Dinga Marica 89.
Dinga lonasco diac 89
Dinga Sava 90.

Dinga vornic 67;

73, 90 (spita )

postelnic

Dingan Ion 48, 49, 136, 144

www.dacoromanica.ro

- 232
Dingoae, jupaneasa hi tmanoae
201.

Direptate Luca 73.

Dumbraveni 62, 169.


Dumeni 78.
Dumitra, paraul 63.

Dobrana 8.

Dobrita 190.
Dobroneaga 66.
Dobroslav 66.
Dochia 49.
Dohodot 50.
Dulniceni 57, 89.
domnesc ; fost

Duma staroste de Hotin 210.


Dumbrava Dom uricar 33.

Dumitrasco log. de divan 63.

139.

Dorohoi, tinutul 79, 202, 226.


Draculea Radul 8.
Draculesti 8.
Dragalina 116.
Dragan 140, 211
Dragan vel logofAt 199
DrAgAnesti 167.

Dragesti 40, 41.


Draghici 225.
Draghina 50, 83.
Draghita 50, 98.
Dragomir, cneaghina lui

199.

Dragomir vist. 25, 114.


Dragomir tigan 97.
Dragotniresti 76, 91, 91, 96
Dragosevici Coste 51.
Dragulea 161.
Dragus 6, 2 armas 46 ; 221
Dragon Ion 26, 98, 114, 141,
201.

Dragsan 6.
Dragul 66.
Dragusani 140, 129 (pe Prutl.
DrAguta 128, 131, 207, 208,
92, 93.
Drahna 215.
axin parcalab de Neamt
155, 156, 157, 189.
Dresl.ve 36
Drobiste 206.
Draghici 17, 89.
Draghici vatav 140.
Draghici MArica vlst. 114
Draghici preut 80.
Draghici ilisar 173.

Dumitru 78, 138.


Dumitru popa 111, 121.
Dumitru diac 78, 138, 163.
Dumitru soltuz 77.
Dumitru comisel 49, 92.
Dumitru portar Sucevei 32, 47,
97.

Dumitru paharnic 23, 214.


Dusca 98.
Duscina 133
dusegubina 165.
Dusesti 155.
Efrim 106, 108, 201.
Elan 3.
Elixesti (Cautisani) 196.
Elisafta 26, 201.
Eremia 121, 134, 207.
Eremia vatag de Suceava 74,
75

Eremia vist. (Evloghie) 59, 61,


101.

Evdochia 113.
Evloghie dascal slovenesc 33,
34, 108, 158, 191, 194.

Evloghie Gheorghe dascal 7,


63, 76, 159, 208
Fado: 211.
FAIciu, tinut 3, 139.
fals (uric ) 211.
Farlesti 67.
Fasca 2 (etimologie).
Fascani 1.
Fauri 38.

Fedea Ile 23, 38.


Fedora 215, 220.
ferue, 80, 225; ferue 110 zlor
153, 191.
Feste Ion 149.
Fete de Novograd 210.
Filip 95 ; spatar 162.
Florea 112.

www.dacoromanica.ro

233
Focsa 196.

GeamAna 68.
Ghedeon 161.

Foltat 172.

Francea 26, 27,


Frasina 138.
Fratiian 49, 136, 144.
FLAB, tigan 10
Frumuseni 64.

fune 25, 64; intreaga 97, ,o


fune 50 aspri, 25, jumttate
fune pe un cal vanat in buest'u 64.

-furl (a ), a furat un cal 63:


97.

Futesti 6, 7.
Gafa 215
Gaftona Trif 172, 173.

185, 189;

,Gaico 215.
Galasesti 49.
Gales Gavril 48, 61
Ga lima, t gan 195.
Galbeni 49.
Gaibanul 48, 138, 141, 198,
Galbanul Andreica 190.
-Galcescul S.an 64.

Gangur parc. de 0,hei 210,

GanscovIci Dum. diiac

104.

220.

Garbascul Andreica vatag 193.


Garbesti 107, 108, 111, 193,
194.

Garcin Erina 116.


Garcinl 150.
GargAnul 194.

Gaspar Toader diac de di-

van 36.
-Gitul 172.
Gaureni 145.
-Gaureanul 91.
Gavanul 66.
Gavril 136, 139, 149, 225.
-Gavril popa 171.
Gavril vatag 144.
Gavril visternic 206.

Ghedeon vel vatag 151.


Ghedeon Pupa 89.
Gheanghe Cozma parc. de
Roman 10.
Gheanghe Ionasco hatman 195
Ghengheoaea Anisia hatmaneasa 197, 198.
Gheorghe 112, 187.
Gheorghe uricar 152
Gheorghe clucer 224
Gheorghe paharnic 151 178,

.0avril parcalab de Hotin 106,


vel lo678; vornic 20;
gofat 74, 76, 167
Gavrilovici Grigore 49, '119.

visternic 102,

hatman 197; parcalab de


Roman 5, 7, 189, 201; parcalab de Hotin 148, 15T,
vel logofAt 117, 120, 125,
12), 190, 205, 220.
Gherase soltuz 7, 196.
Gherasim Ion 22, 23, 128,
131, 224, 225.

Gherman 78, 223.


Ghica lordachi 71.
Ghica Leon DumbrAveui 51,
57; 61, 102, 162, 179.
Ghiga 181.

Ghighisoae (matca ) 39.


GhindA 40, 105.
Ghiorma postelnic 66.
Ghitcauti 226.
Giosani 172.
Giosanu Matei 172.
Giulesti 61.

Giurcan 5andrul ceI orb 3


Giurcani 3,
Giurgea 96.
Giurgea losip 48.
Giurgea parcalab de Roman
162.

Gliga 6 38,

Gliga popa 113, 138.


Gligore 9, 81.
Gligore popa 49.
Gligore diac 196
gloabA sA dea el 6 boi" 152
Glodeni 23

www.dacoromanica.ro

234
Golan parcalab de Chi lia 210
Steful paharnic 143,

GolAe

148, 162; spatar 78, parcalab de Roman 116, 125 ;

parcalab de Neamt 119, 125,


129, 167.
Golae Ion vel logofat 93, 102,
104, 129, 218.

Golaescu parcalab de Roman


129. 175, (de Neamt).
gomenic (pasarar) 36.
Gonte paharnic 98
Gore Paul 120, 126.
Gortina 167.
gramatic 53.
Gramatici, sat 97.
Greaca 177
Grecul 3, 156.

Grigore preut 89.


Grigoriu loan iconom 17.
Grigul 215.

Grincovici parc. de Hotin 56.


Grindu 137.
Grozav 132, 147, 215, 216,

comis

93, 94 (spita).
Grumazesc, neamul
181
Gugnea 215.
Gurie Hagi vatav 17
Gurita Alex. asesor 12, 102.
Gutul 215.
Habil 215
Hadaraesti 62, 206.
Hadelea, garla 137.
Hamartu 218.
Hamza Trif 5, 7, 69, 201.
Hamza diac 47, 51.
Hancul parcalab de Roman 32.
Hapca 215.
Harrovici loan parc. de Hotin
20, 23, 212.

Harrovicl Gavril 3 log. 220,


221, 223.

Harhas Ion sulger 139.

Harlau 27, 51, 57, 186


Harman parcalab 83, spita 84,-

Hartan 27, 28, 31, 32.


Hasan 213.
Hasan Dumitrasco uricar 214.

Ha$co 215.
Hasnaseni 145, unde a foss
Hasnas 145.
hatman 101.

Hearlic Ion 177.


Heartea Onciul 206.
Hearteg 55, 56.
Heleteni 48, 144,
Hervasia 9.
Hilip 122, 177.
Hilip vatag 132, 147.
Hilisaul de jos 70.
Hocesti 145.
Hodco de la Turie 16.
Holohoreni 215, 220, 221, 223,
Homoceanul Vasile 90.
Horga vatag 50, 51.
Horaiata 38.
Horuji (cazaci) 161.
hotar-A (stalpi si bouri de
167, hotar ales din pustiu cat

>

221.

Grozav Gavril 161, 162,


Grozea 16, 225.

Grozea aprod 208 ;

Hariton egumen Moldavitei 100,

pot sa tralasca 3 sate 53.

Hotin, tinutul 62,


206,

parcalabi de

staros e de 210.

86, 186,.
201,

comitetul randuit pentru cercetarea mosiilor din tinutul

122, 162, 200, 208.


Hrabor postelnic 5, 7, 6,i, 2 ,1._
Hraipan 141.
Hraman 20.
Hrana spatar 56.
Hrincovici Irmco 210.
Hrisantie arhimandrit Goliek
135, 165, 166, 167, 170.

Hromsa biv ureadnic de Stefanesti 76.


Hrusca seliste 4. 5.
Hudici Petre vornic 52, 177,..
17g.

www.dacoromanica.ro

- 235
Hudici latco 210.
Huhu le paharnic 141, 142.
Hurdugi 138.
Hurmuzescu Dragomir 81.
Hurul Danciul parc. de Neamt

5, 7, 60, 201; parc. de Ho-

tin 60.
Hurul Efrem 5, 60, 201.
Hurul Armanca 144
Hurul Lupe parc. 144
Husi 2, 8, 47 61 137 (ocolul tar gului -) 202, 214.
Tacos vist. 118.

laden Mih. userel 43.

Ialpuh 38.
lancu Vvd Sasul 114, 132, 133.
134,

138,

140,

141, 142 (cu fii sal

Ale -

136, 137,

xandru si Bogdan), 143, 144,


145, 147, 148,
158, 161, 162,

149, 152,
167,

170,

173, 224.

Lane postelnic 25, 116, 119,


125, 129 205.
lane comis 143, 148, 162.
lane vist. 66, 157, 178, 185,
189.

lane orrcalab de Neamt 101.


Iasi 6, 11, 12, 33, 41. 76, 78.

80, 81, 84, 93, 102, 104,


(cand au ars Ion Voda --)
107, 108 (un furt la -) 109,

112, 117, 120, 121, 126,


133,134, 143, 148, 158,
175, 179, 182, 185, 187,
193, 194 195, 198, 199,
205, 208, 216, 218, 220, 223,
225, 226 man. sf. Ion din - 71.
111,
128,
174
189,

Ilea parc. de Roman 143, 147,,


162.

Ilea vornic 130 (vita -) 132.

Ileana 23, 38, 124, 1.5, 201.


Ilie 6.
Ilie preut 238.
Ilie si Stefan Voevozi, fii lut'
Alexandru cel Bun 22, 27,31, 114, 148, 215, 222.
Bias Voda Rare 1, 2, 4, 5,

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3-1,41, 60 (cu fratii sai Corstantin si Stefan 62, 85, 200,
201.

Wesel 173,
lliesesti. 91.
hies 139. Ilinca 78.
Illsafta 161.
ilisar 173.
loachimovizi Petrica 210.
loana 134
Ion 4, 5, 16, 38, 43; 63, 78,.196, 207

Ion diac 55, 70


Ion comis 49.
Ion visternic 77, 47, 74, 75,
214.

Ion Danciul parc. de Neamt


37, 47, 214.

Ion

pops of Hotin

86, 116,

119, 125, 129.

Ion Voda cel Cumplit 78, 80,


89, 101, 107, 108, 135, 164,
215.

Ion Voda Alexandrovicl 32, 37,


38, 47.
Ion Botezatorul 179.

latco Ion parcalab de Roman


5, 7, 201.
iazer la Copanca 15'.

Ionasco 44, 49, 50, 128. 131,144, 145, 150, 207

Ichim 105.
Ignat 26, 27, 70, (11inat) 173.
Ilca 128, 131, 139. i45, 173.

lonasco pops 141.


lonaco parc. de Roman 7.
lonita 195, 207.
lovan preut 18
loanasest. 63
Irina 26, 207.

Ilea jitnicer 114, 184.


Ilea pitar 193.
Lea visternic 200 spita -) 201.

lonaco diac, 57, 143, 146, 191.-

www.dacoromanica.ro

236
!sac 49, 138

Ladiansca (tara ) 199.

Isaceti 103.
Isaia 141.
Isaia egumen 171.

Lainoiul, dealul 25.


Lal 64.
Lapuna, vatag de 152.
tinutul 210.
Lascani 40.

Isac aprod 74, 75.


'sac vornic 210.
Isaia lsac 78.
isaico 89.

Laslau globnic 214 (sputa ).


Lazor 3, 8.

Iscariotul 61.

ispisoc sarbesc 134, 207.


Istina 9.
Iuca T. 213
luceni 93, 94 (Iacobeni).
lucati 62.

Iuga visternic 210.


luga postelnic 210.
Iura.co (Vartic) vel vornic tad' de sus 143, 148, 162 181;
parcalab de Hotin 185, 189,
205.

luravo Gligore uricar 86, 87,


126, 165

lurie spatar 5, 7, 201.


Inra 208

Ivan 8, 5, 149

Ivan vel logotat 66.


Ivanciu 1.
Ivanco 208.
1vaco vel vornic 98.

vatag 150.

Leahul 38.
Leahul diac 182.
Lealea 70.
Leca Junius 26.

Leondari C. sluger 28, 39.


Leontinei (Broteni) 31, 32.
Leontin Tudor 34.
Lepadat paharnic 25. 64.
teropiset 86.

Liciul post. 32, 37.


Liciul Ion 141.
Liga Mircea 107, 108.
Linea 139.
Liteni (condica --) 202.
Litovie 215.
logofat 2.

lua (a ) a luat 6 boi 158.

Luca 116, 133, 171, 181, 226..


Luca Sava 102, 206, 207.
Luca diac 80, 107.
Luca sulger 167.
Luca stolnic 210.
Luca parcalab de Roman 157,

lzvoarele 74.

Jggne Toader 140.


JargalAu Ene 141.

Jijia 78, 91.


jitnicer 184.
Jolcujan1 9.

Jora Mihai corms 57.

judet 79 Intrun Jude( sA fie


amandoua moiiie" 202

jurarnant cu 24 oameni 80, a


jurat cu 24 boeri i o4teni
din

Lazor lliana 91, 96.

logofat de divan 50, 63.


Lohan, gura 38.

Ivul arma 46

alei

Lazor comiel 80

Curtea

domniei

185, 189.
Lucace4ti 69.
Lucaci 76, 111.
Lumireni 52.
Luneti 46.
Lupan 188.

meale 224.
Jurj- 107, 108.

Lume, popa

jurj vist. 73; parcalab de Ro-

Macin Ion 98, 99, (spi(a ).

man 143, 148.

;Labuva 78.

188.

Lupul 208.
Maciucar 77.

Magda 38, 128, 131.


www.dacoromanica.ro

237
Magdalina 48, 73, 78 134, 148,
202 (parcalaboaea) 207.

Micul Barbosul 80.

Ma lca 69.
Ma Idar 86.
Ma leti 76.
Ma lic 152.

Miclea parcalab de Hotin 37.Miclescu Emil 2.


Micota 12, 112 (spit1 ).

Manna 91.
Malinescul Draghici 95 96.
Manaileti 122, 133, 147.
Manastire 38, 40, 59, CO, 193.
Mandicauti 62, 122 296.
Mandrea, curtea pe Siret 52.
Mandreti 89, 177, 178
Manea S9.
Manea pah. 66.

Mihai vornic de Botopni 77.

Mihai 138.

Manole T. sulger 62, 206.


Marcopol 33. 117.
Maria 26, 75, 140,- 208.
Marica

Miclea 22.

I, 20, 73, 78 (cnea-

ghina) 83, 89, 92, 99, 133,


138, 161, 162, 196, 201, 206,
220.

Marina 9, 38, 112, 124, 140.


141.

Marunta 215, 221.


Marusc:na 138.

Marwa 9, 48, ( Mica), 85,


145, 171, 181.
Maruta 62
Matei 17.

Mihai visternic 98, 193.


Mihaila 16, 122, 132, 147.
Mihaila pisar 28, 31.
Mihail satrar 16.
MihailA Patru fiul lui Voda A-lexandru Lapusneanu 47
frate cu Bogdan Voda Alexandrovici 73.
Mihailescul Cristea uricar 88,r,
148, 162, 164, 165, 166, 167
168, 170.
Mihailescul Constantln 41.
Mihailescul Isac 164.
Mihalcauti 62, 206.
Mihnea 24.
Mihnea VodA cel Rau 97.
Mihul 215.

Mihul 4, 5.
M'jloceni la Bacau 62.
Milcov 12.
Milieu, manastire In Serbia 68":

Mateia0 vel logofat

2, 5, 7,
61, 202
Mateqevici T. caminar 42, 43.

I'au trimes in so-

lie pe T. Matieevici din cetatea Sucevei la fratele dom-

niei mele Mircea Voda 43.


Matgros 71.
Mavrodin avocat 191 194.
Maxim biv parcalab 88.
Maxim 150.
Maxim Garbea 206.
Maxineti 200, 201.
Medelean stolnic 20, 23, 214
Meletie Vasile 49.
Merettta aprod 167.
Micaci 50, 51.

Mircea 38.
Mircea Von Ciobanul 43, 44,-

66, 97; inrudirea

lui

cu

Alex. VodA Lapusneanu 44.


Mircea vistiernic 53.
Mirceti 73.

Miron parcalab de Neamt 5,


7, 60,

201,

parcalab de

Roman 117, 185, 205, 207.


Miroslav 89.

Mitesti 55, 56, 101, 102, 188,,


189.

Mitulita 210

moara 64, 152 (mori).


loc de 40 193; cu moara
55, 56; moara in Racova 96,moara in Siret 161.
Moga 213.

www.dacoromanica.ro

-- 238
,Moga spatar 47.
Mogoi.a 141.
Mogoeti 127-131.
Moldova 14 seqq ; apa 204.
Moldavita, manastire 59, 60,
61, 100, 101 (hram Bun4_
vestire) egumen 152.

Moghila Ion vel logofat 21, 24,


33,

37, 39, 47,

171, 190,

214, 224, (cand a perit Ion


Moghila logofatul).
157, 177,

181,

185; paharnic 224.


-,Moghila parcalab de Hotin 5,
7, 60, 72, 201.
Moghila Teodor 177.
Moghila Vascan postelnic 20,
23, 214.
Moghila paharnic 73.

Moghila Gh. Episcop de Radauti 177.


Moghila Simeon aprod177,224.

Moghila Greaca 177, 224


Moghila Scheauca 224.
Moruzan 215, 220.
Moscovanul One 27, 134.
Moscovanul Cristina 27.
Moscovanul Isac 134.
Moul 77, 172
Mota Mihai 213.

Motoc Ion vornic 32 37, 47,


135 spita ), 134, 135 (Moto cet1).

:Motoc (doamna din Brusturi),


164, 165, 166, 167, 170.
,Movileni 102.
Muncel 99.

Munteneasea, tara

189.

Namnota Oancea 52.


Nan 10, 64,
Naneti 142

Narnova; obarie 125.


Nastasia monahia 83.

Nastea 6, 57, 148, 166, 170,

Moghila Eremia vel vornic ta-

rn de sus

Naaradea 218.
Nadabaico Ion vornic 201 23;
181, 190, 214 ; parcalab de
Roman J29; spatar 157, 185,

77.

Murgu Cozma vornic tarii de


jos 71. 81., 86, 101, 116,
119, 125, 129, 173, 205.
Murgu parcalab de Roman 116,
125, 129, 205.
_Mua 40, 204.
,.Murat 25.

181, 215.
Nastieni 187.
, Nasulea Ion 91.

Neaca 4, 5, 12, 141.


Neaga 38, 105, 141.
Neagoe Irina 150.
Neagoe 66.
Neagoe stolnic 201
Neagoe camara 150

Neagoe pare. de Hotin 20, 23,


32, 202 logofat 98, 53
Neagoe preut 78
Neagul stolnic 60, comis 220.
Neagul parcalab de Hotin 37,
44, 47, 78. 214,
Neamt 167, 186; tinutul-133,
156, 170, 177; parcalab de

201, 210; ocolul

165;

mAnastirea 152, 171 (sa-

borul).

Nechita 27, 28, 3f, 32, 75.


Nechifor 150.
NecoarA 83, 150
Neculea stolnic 102.
Necule Ene 3.
Nedelco log. de divan 50.
Nedelco vel vornic 66.

Negtila, 53, 56.


Negrila stolnic 5, 7; paharnic
210.

Nemteni 4.
Nenovici Zaharia talmaciu 26,
67.

Neofit 14.

Nestor 40. 125, 194.


Nica uricar 197.

www.dacoromanica.ro

239
Otel Gavril 141.
Oteleti 20.

Nicheea 61, 179.


Nicoara 12, 161, 162.
_Nicola parcalab de Neamt 143,

parc. de Roman 178.


spatar 143.
Nicolaescu Stoica 85.
Nicula portar de Suceava 162.
Nigrim 63, 64.
Nita 172
Novograd 201, 210 (Roman).
Oana 40.
()aria vornic 140 (spi(a ) 139,
148

173, 174.
Oance gramat c 51
Obaria 76, 158; obaria liarnova 125.
Oblastia Basarabiei 17.
obezi 97.
obreagie, supt 8,
.0breja 140.
Obrotina 139.
Oclochia 12, 23, 111, 171.

Oglinzi 170, 167, 164,165, 166.


Oglindeti 167.
Ogrencea ; obaqia 52.

ojerel (colier) 170.


Olenca 73, 206.
On
un 48.
Oncautl 181.
One 78,
Onciul diac 167.
Oniceni 91.
0 nicani 41.
Onit Nicoara 107, 108, 110,

193.

Pacurar 171 (spita ).

paharnic 2 seqq.
Paladi C. vornic 59, 76, 91,
(logofat).

Paladoae logofeteasa 122.


Palaga 38.
pamanturi, casa cu 23 Omanturi 206.
Pana stolnic 66.
Pangarati, manastire 186.

Patru arta 201.

Pantelei, casa lui

161.

Parasca 16, 36, 49, 138, 173.

Parava loan 9 (familia ).

Paraul alb 76
Paraul negru 61.
parcalabi de Roman 5 seqq,- de Hotin 5 seqq de

Chilia 220. de Neamt 5 seqq.

de Cetatea alba 220.


Pardos 10.

pargari 12 6 193.

Paco comis 32, 37, 47 ;


parcalab de Chilia 220.

Paco aria 107, 108.


Patraco 221.

Patraco vatag 161, 162.


Patraco biv parcalab 102,
Patraco ceanic 5. 7, 60, 101.
Patrasco Voda al Valahiel 24,
26.
PAuleni 12.

Oniul 215, 220.


opis 44.
Opre 150
Oprea vatag 46, arma 88.

PAuleti 83, 84.


Paval diiac 224.
Peli 150.

Opria, apa 116, 88.

perilipsis 76, 89, i59, 205.


Petrea Maria 95, 138.

.0prieti 213.

Petre judele ,167.

OrAani 62
Orhei, tinutul

lab de

Osoiul 182.

220 ; parca-

Paa parcalab de Neamt 73,

Petre parcalab de Hotin 143

parcalab de Roman 119

Petre vornic 56parcalab 152.

101.

.0teti 48, 49, 50, 51, 76, 105,


114, 138, 140, 141

Petriman 215.

Petri 75 145.
Petre i Paval apostoli 179.

www.dacoromanica.ro

- 240
Petre vAtag 78, 109, 190, 193,
194.

PetricA 12, 150.


PetricA portar 46, parcalab de
Roman 56.
Petricealco 175.

Petriciaico Ion visternic 20,


23.

Petricheiu 12.

Petru VodA Rues 6, 16, (tatAl


lui Stefan VodA) 31-36 46,
57, 59, 98, 111, 116, 128,
131, 135

(tatAl

lui lancu

VodA Sasul), 152, 181, 190,


201 (tatAl lui Ilias VodA).
Petru VodA Alexandrovici 32.
Petru VodA (VA dni lw- al Mun-

teniei 64, 66.

Petru Von Schiopul 83, 84,

85, 86, 88, 89, 92, 99, 100,


101, 103, 105, 106, 108, 109,
110, 111, 113, 115, 118, 119,
121, 122, 123, 124, 125,127,

128, 133, 139 (a doua domnie --- 1, 155, 156, 157; 162,
166, 173, 174, 177, 178, 179,
181,182, 184, 186, 188, 189,
190, 191, 193, 194, 195, 197,
199, 204, 205, 206, 207, 208,

218, 221, 223, 225.


Piatral 13 ; ocolul tArgului -181.

Piatra Jurj 53.


Pihur parcalab 136.
Pilipovschi visternic 206.
pitar 193.
PIA cinta 85.

Platon popa 166.


Platon C. pah. 2, 133, 147.
Plavicesti 25.
Plaxa comes 5, 7, 20, 23, 60,
201, 214.
Plevis 97.
Plotunesti 99.
poiana de la Chilia 68; mAngstiril 111, 192, - lui Trlfan 27, 28, 31, 32, - cu pAcurA 67- Costeva 68- Pre-

luncilor 68

SAcAturilor 68

Pojar Peke 98.

Pojar Alontie 136, 137.


Pojog spats r 116, 119, 125,
129, 205.

pol sat 145.

polcovnic 2.
Ponici spatar 153.
Ponici Toader 152, 215.

Popa Simion uricar 74.


Popa Toader 132, 147.
Popaleu 215.

PopAscul Simeon postelnic 103._


Popascul Gavril 103 (familia).

Popascal coatis 116, 119, 125,

129, 195, 205; - paharnic


10, 104 (spita -).

PopAscul Vascan uricar 10.


Popesti, de ocolul Romanului^
157, 158.
Poponet Ion 172.

Popovici Luca uricar 2.


Popsoae Maria 11.

Porcariul 136.
Poroseacea parcalab de Ro-,man 73.

portar de Suceava 5, 41.


PoartA a rAmas inaintea
posadnic 4.

158,-

Posadnic, spita 6.
posladui (a -) 139. 158.
postelnic 9, seqq.
PrAjescul NicoarA diac 190
pravile domnestl 151.
praxios slavon 18.
fnainte) 49.
pred
Preda 66.

pret, pentru 2 drese s'au dat"


40 zloti ; pentru un ispisoc'
s'a dat 14 zloti, 190.
Pricopie popA 70.
prihodistea Solontului 67, 116,,

prisaca lui Ignat 16, 62, 116,


174.

privilegiu 89, 104.

Prona 103.
Prut 8,83, 84, 119,137, 139, 173.

www.dacoromanica.ro

241
Pungesti 27, 31, 32; 34 (condica ), 116, 150.
Purcar 49, 144.

8, 52 (loc din ),

pustiu, In

53 (doua locuri in
Racaciuni 9, 49.
Racatau vatag 143
Racatau apa
142.
Raciuleni 152, 153.

138.

Raciulesti 173.
Racova, 46, 151.
Racova( 215, 221, 223.
Radauti, episcopia de

177.

Radici stolnic 143, 148 161.


Radiul lung la Turia 16.
Radul 97.
Radul stolnic 25.
Radul Voevod 25.
Radulesti 138.
Ralet Dim. 74.
rasuflata 186
Rasca manastire 182, 204.
Rascov Alexe 52.
Ram 17.
Ravacani 145.
Razeni 71.
,

Razul lancu spatar 71.


Reapede aprod 76.
Rocaseni 137.
Rogojenl 64.

Roman parcalab de 156 seqq.


157.
de ocolul targului
judetul

198; Episcopia- 206.

Roman lurasco 99.


Romasco 89.
Romasco Toader diac 138.
Roset P. vornic 139.
Roset Lascar medelnicer 139.
Rocca 64.
Rocca Alex. 152.
Rocca diac 193.
Roscani 186
Rosiori 27. 78, 102, 133, 134,
158. 206, 207.
Ruja Stoica 141.
,

Ruja Sora ,141.


Rujavinti 121, 122, 208.

Rugina Vasile satrar 71.


Rujinti 186.

rumpe (a ) uricul 36.


Rus 25, 150.
Rusca 8
Rusinesti 25, 65, 66, 97.
Sacanul 49.
Sacota Cristina 112.
Sacueni 78.
Safta 190.
salas de tigani 53.
Salceni 85.
Salceanu Gavril 85.
Salomea 111, 189, 208
Sanco 215.
Sanda 92, 93
Saracinesti 101, 102.
Sarafinesti 53, 62.
Sarbii 38, 85.
sat domnesc 122, 133
Saulescu Misu 146.
Sava postelnic 47 ;
parcalab,
de Hotin 73.
Sava 78 107, 108, 128, 131,
133.

Savesti 167.
Savin preut 41.
Saxul 85.
schimb pentru schimb 75,202.
scoala sloveneasca 108, 191.
Scri piteni 71.
Scula Dimitrie vornic de
poarta 50.
Scumpesti 70
Semenescul Vlad 46.
Serafinesti 10.
Sima logofat 22, 23.

Simeon 4, 5, 49, 128, 131.


Simeon Constantin 41.

Siret 52, 55, 73, 101, 138, 162,


177, 178.
SlavilA portar Sucevei 101

vornic tarii de sus 125.


Socol vornic 25.
sodas 46, 47 (etimologie).
sodaie 193.
Sofiica 2C6, 221.

www.dacoromanica.ro

242 Sofita 62.


Sofronia 9, 139, 171, 221.
Sofronie ieromonah 14.
Sohodol, varful 213.
Solomia 46, 75.
Solominca 122
Solomon Ion visternic 143, 148,

Solomoni, sat 63.


Solpnaia 218.
Sora tiganca 77.
Sora 128, 131, 138. 149, 216.
Sorca 6.
Sorcu 97, 101, 108.
soroc 186.
SorocinAuti 55, 56.
Sotna 9.
Sotu 98.
Spancioc parcalab de Roman 37,
125 (familia ),

spatar 5 seqq.
Spiridon 221.
Spranceana Gavril paharnic
136, 137, 139, spatar 138
SprAnceana Teodor 136, 137.
SprAnceanA Irina 139, 140 (familia).

Stamati Ion pitar 78, 102, 133,


158,

206, 216, 220, 221,

223.

Stan 207.
Stan comis 157, 178, 185, 189.

Stan spatar 66, 98, 175.


Stan Radul 25.
Stana 27, 28, 31, 32. 73, 190,
208.

Stana tigancA 42.

Stanca 73, 170, 171, 221.


Stanciul spatar 25.
Stanciul comis 13.
Stanciul Irina 141.

Stangaciul lonaco parcalab


155, 156.
Stanila Dima 114, 141.
Stanila oimar 151.
Stanomir 141.
Starcea 114.
StArcea vatag 102.

Starcea stolnic 56.


StArcul, pAraul

62.

Stefan 9, 17. 49, 77.


Stefan diac 112, 113, 159
StefAnesti 76.

Steful 140, 128, 131.


Steful parcalab de Neamt 101.
Stefan Voda fiul lui Alexandru
cel Bun 12.
Stefan VodA 8, 40, 215, 221.

Stefan Voda cel Mare 1, 20,


26, 27, 38, 46, 63. 71, 73,
89, 93, 107 108, 114, 119,
128, 131, 133, 134, 145, 152,
153, 161, 170, 177. 188 204,

208 209, 210, 213.

Stefan Voda cel tAnar 4, 9, 41


fratele lui Alex. Voda Lapuaneanu 1. 81, 112, 139, 173.
Stefan VodA LAcusta 153.
Stefan Voda Rare 1, 5, 8, 14,
16. 17, 41, 201.
Stetco 62. 210 (diac),
Stoia 140, 25 (ban),

Stoica sulger 88, 9, 140, 148.


Stoe 64, 138.
Stokan 66.
Stoian Drijan 63.
stolnic 5. seqq.
Strajoacele, 70
Strambii 114, 184.
Strat Gh. 48, 49, 51, 105, 144,
149.

Stratomir 105, 141, 149.


Stravici Coste 145.
Stravici Jurj 145, 146 (spita).
Stroescul Ion 17.
Stroescul Vasile 44.
Stroicl Simeon vist. 116, 119,
125, 129, 205;
Stroici vel postelnic 98.
Stroici Simeon caminar 167.
Stroioae Maruca 61.
Stroici Lupul vel logo-Mt 133,
134,
148.
170,

www.dacoromanica.ro

137, 138, 143, 146,


150, 152, 157, 162,
175, 179, 182, 185,

- 243
189,

191,

198, 199, 208.

Sturza C. 152, vornic 44.


Sturza T. log. 143.
Sturza post. 151.
:Sturza Ion parcalab de Hotin
5, 7, 9, 201, hatman 14,
-

143

Sturza Ilie hatman 15 (genealogie).

Sturza D. log. 26.


Sturza Sandu Gh. 48.
Sturzevici D. diac 16.

:Suceava 43, 48, 53, 56, 74,


78, 79, 42 (cetatea ), 111,
113, 135, 143, 152, 159, 162,
167, 168, 170, 210, 177 (Mi-

tropolit de - -) 153 (vel va-

tag de ), 201 (portar de


214.

Suceava, apa
40.
'Sucevita 86, 177, 178.
:Suhaceni 122.
sulger 88.
Sutu Gr. Mihai Voda 35.

'Sacovat 107, 108,

111,

193.

-Sandre 141.
Sandre parcalab de Roman 60.
Sandrovici Cozma 118.

$andru 5, 7, 38, 56, 201.


Sarpe Cozma post. 56.
'Schela, targ 196.
'$endrescul spatar 20, 23, 214.
Sipote 20.
iscauti 122.
Sofrac 216.
Sofrac Nastea 78.

Sofrac Toader 78.


Sofracesti 78.
Sofranco 215, 223.
Sofranco Ion comIsel 223.
soimar 157.
Soimaresti 167.
Soldeni 63.
soltuz 77, 196.
Stibor 161, 163 (spi(a).
'Surin log. 98.
.sugubina de fete 41.

ulitesti 200, 201.

Talaba parcalab de Hotin 56.


Talabesti 189, 190.

taleri 77, 171 ( curs(i) 172.


Talmaciu Andrei capitan 175,
182.

Talvesti 91.
Tamasel 85.
Tamasul 26.
Tampa parcalab de Roman 60.

Tatarii cand au venit Tatarii


asupra lui Ion Voda 89 ;
robie la Tatari 93 ; au pra-

dat Tatarii tara supt loan

Voda 135.

Tatarani, langa Botosani 77.


Tatomir 25.
Tatea, 215.
Tauteni 78.
Tautul 79, 202.
Tazlau, mAnAstire 68.
Teclea 50.
Tecucesti 38.
Tecuci, tinut 190.
Telea 150
Tele aga 98.

Teodor 62.
Teodosie monah 69, 113 (egumen).

Teofan, mitropolit Sucevei 177,


178, 182.

TerpOi 3 (nota. istorica).


Tesca 220.
tetravanghel 113.
Tigheciul, matca 38.
Tiron 16, diac 109.
Titiul 38.

Toadea 107, 108, 128, 131.


Toader 12, 49, 75, 78, 80, 122,
138 (Teofan calugar).
Toader paharnic 20.
Toader diacon 166.
Toader vatag 138, 174.
Toader parcalab de Roman 56;
95; parcalab de Hotin 143,
162, 148; logofat 36.
Todica 16.

www.dacoromanica.ro

- 244 Tolan bAtranul 27, 28, (spita)


31, 32.

Toma 48, 64, 102, 138, 194.


Toma loan 85.
Toma visternic 196 parcalab
de Roman 178, logofAt 69.

207, 208, 210.


Toma vatag 128, 131.
Tomesti 181, 204.
Tomita Grigore 62, 206.
Tomsa 95.
Toplita 165, 167, 168
Totru 150.
Totruan logofat 57.
traistA turceasca 107, 108.
TrepAdu 174.

Trif 8, 158, 296.


Trifan 1, 105, 158.
Troeneti 8.
Trofin loan 9.
Trotu 150.
Tudor logofAt 25.

Tudor Petre 40, 41 (spi(a ).

Tudor Simeon 45
Tudora 38, 107, 108, 213.

Tudoran parcalab de Neamt


73 ; paharnic 181.
Tudosa 208.
Tudosca 173.
Tudosia 62.
Tudosiica (Costachi Scarlat)
63, 139.
Tuducescu Iulius 57.
Tufa 161.
Tungujei 111, 192, 193. 194.

Turcea parcalab de Hotin 73.

Turcii, and au pradat Turciii tara la PArAul Mb 177.

Turcul Marin sulger 101.


Turcul loan 215.
Turia 12, 16.
Tutova 150.
Ttizora pe Bac 40.
tiara, de la intemeiarea tArii 187.

Tarigrad 158.
Tiban 193.
tigani 10, 50, 197; 156 (cu

600 aspri) 212 ( robi) 105:

150, 199, 123 ( fugi(i

in,

Ora le*ascA), 10 (dat in dar


o tiganca), 77 (roabA tigancA.

Uda 25.
Udrea 38.
ughi 50.
unde le iaste casa 210, undesant casele for 220; unde a

fost Bratul 73, unde a fost

Gana 73, unde a fost Onica,


91, unde este Alexa Racov.
52, unde a fost Silea 381.
unde a fost VAlcea 38.
Ungro-Vlahia 25.
Ungureasca 46.
uras, pecetea
196.
Urata 85, 90, 91.
ureadnic 76.
Urdesti 63.
Urdiuga (Dracea) 76.
Ureache \Tana 53.
Urecheni 95.
Ursu 111, 145.
Uscatul Draghici 96.
Userel 43.
Vaverdea 215.

Valcea 38-53

Valea SacA 123.


VAlhovAt 36.

Vantul 50.
Vartic postelnic 101, 167.

Varticovici Petre portar de Su


ceava 5, 7. 60. 201.
Varticovici Juraco parcalab'
de Hotin 116, 119, 125, 205,,

129, vornic tArii de jos 157.


173, 178, 185, 189.

Varvara 26.
Vasco 218.
Vasco Gavril 38.
Vascul preut 15$.
Vascan parcalab de Roman 23i,
30, 32, 37, 214.
parcalab de Hotin 47.
VAscan 173, 201.
VAscan stolnic 73.

www.dacoromanica.ro

245
Vascanovici Dumitru diac 37,
61.

VAsiia Ion 193.


Vasilca 26, 27, 81.
Vasile 40
Vasile paharnic 49.
Vasile popa din Braila 77, 198.

vatag 50 51. 74, 75 ( de

Suceava) 95, 132, 193.


Vatopedul ; manastire 14.
Veaverita losip parcalab de
Roman 20, 21, 214

parcalab de Neamt 32, 31,


47.

Veaveritoae 186.

Veisa parcalab de Neamt 20.


23, 214.

Veja, gura

in SacovAt 107,

108.

Veniamin mitropolit 35.


Verde arma 48, 144.
Veretea 49.
vichil 139.
vii 150.
Viliia 224.
Vilna 128, 131.
Vilna sacs 206.

Viso tigann 42.

VlasI 85.
Vlasan 210.
VIAsineti 122, 133, 147.
VoantA 218.
Voica 145.

Voica tigan 42.


Voina popA 138.
VoinAuti 52.
Voiticauti 122.
Voloscovul 122.
volostea-Iailor 125.

vornic de poartA 50 seqq.


vornic 1 seqq.
vornicia cea mare 82 (nota).
Voronet mandstire 69.
VovrilatA 39.
Vucina 190
ZAhAicani pe Ciuhur 44.

Zaharia 70, 125, 140.


Zaharia vornic 166, 168, 170.
Zahoreani 220.
Zalog 158.

Zambrada Nec. 210.


Zancea postelnic 51.
ZAvolani 112, 113.

Zbiiare vornic 73 ; parcalab


de Neamt 210.
Zbiiare 172.

zde zapis (aid" zapis) 49.


zi Inainte de zi avenit 112.

visternic 5. seqq.
visternicel 196.
Vian 66.
Vitolt parcalab de Roman 168
Vlad VodA fiul lui Petru VodA

Schiopul 84, 129, 157, 178,


189.

Viad parcalab 92, 93.


Vlad comis 25, 224.
Vlad diac 49.
VIddetii pe Racova 46.
VlAdoian Natalia 26.
Vladovici Ion paharnic, talmaciu 112.

vlamnic (hlabnic) 27, 31, 32.

zloti 48, 128, 131.173,194,196.


zloti tatarAti 4, 6, 10, 12,

23, 26, 27, 31, 32, 41, 46,


49, 55, 56, 62; 70, 74, 75,
78, 80, 81, 85. 91, 95, 96,
98, 99, 101, 103, 107, 108,
112, 114, 1 6, 119, 121, 125,
128, 131, 133, 134, 135, 136,
139, 142, 144, 151, 156, 166.
188, 204, 206, 207. 213, 218,

220, 221, 223, 224.


Zolca 221.
Zotov Vasile talmaci 132.

www.dacoromanica.ro

TABL A DE MATERII
Pag.

6943 April 14 (1435) Suceava. Stefan Von intareste vornicului P. Hudici pentru slujbele sale mai multe sate
pe Siret, priseci i loci. ri in pustiu
.
.
6978 Sept. 5 (1470) Suceava. Stefan Voda intareste lui
N. Zambrada i Vlasan fii lui A Coroi satul Bugenii pe Botna la Lapusna (fal)
.
.
.
7024 Dec, 10 (1595) Harlau. Bogdan Voda intarete A.

nuscai cumparatura ce a facut cu 300 zloti de la


varul ei Ion diac in Mitesti i Sorocinauti pe Siret.
7054 Mai 27 (1546) Husi. Petra Voda Rare intareste
manastirei Moldavita dania, ce a facut Eremia visternicul, din calugarie Evloghie, sa ul 1 manastirea
Salbgenilor, pe Siret
.
.
.
.
7055 (1547) regeste. Pentru Terpesti (Balanet1) pe Elan.
7055 April 3 (1547) Husi. Ilia Voda Rare intareste lui
Borcea dvornlc si ai lui stapanire pe satul Fascani
impartindu-1 in doua
.
.
.
.
.
7056 Noembre 26 (1547) regeste. Pentru Mijloceni, Bacau
7056 Mart 1 (1548). Ilie Voda intareste lui Bran, Mihul,
Ion i Simion cumparaturile ce au facut cu 180 zloti
in Hrutca de la gura Curvei de la fetele lui Cosie
.
Posadnic
.
.
.
.
7056 Mart 6 (1548). llia Voda intareite lui Dragon i

51

208

54

58
3
1

62

Drawn cumparaturile ce au facut cu 120 zloti in a


treia parte din Futeti la Carligatura, de la feciorii
Sorcai

7056 Mart 21 (1584) Husi. Ilia Vocla intarete lui Cup-

cea i la ai sai stapanire pe satul DrAcule6tii intre


Troenesti sl Dobreni pe Prut in pustiu.
.
.
7056 April 5 (1548) Hui. Ilia Voda Rares intarete lui
Vascan, dotta sate pe Crasna, Sulitetii i Maxinestii, cumparate de stramoul lui Ilie vist. de la Oana
Pantece.

www.dacoromanica.ro

199

247 Pag.

7056 April 22 (1584) lai, regeste. Pentru JolcujAni


.
7056 April 24 (1549) lai, regeste. Pentru Buzati la RA.
.
.
.
.
caciuni .
.
.
7057 Mai 8 (1549) lai. Ilia Voda intarete parcalabului
de Roman Gheoghles cumparAtura a 3 salae de tigani de la Vascan Popascul.
.
.
7058 (1550), regeste. Pentru Avereti .
.
.
.
7058 Februarie 2 (1550) lai. Ilia Voda intarete selitea
lui Micoth, zisa i Paulenii cumpAratA cu 130 zloti

de la Neaga, sa o stapaneasca pe din dota : NicoarA cu verii lui Toader i Odochia .


.
.
7060 Martie (1552). Hatmanul Ion Sturza dA manastirii
Vatopedul 200 galbeni, un vas de argint i devine

ctitor, pomenindu-i-se numele la 9 Noembrie in fiecare an .


.
.
.
.
.
.
.
7060 Mart 31 (1552), regeste. Pentru selitea lui Ignat
.
.
.
.
.
la Turie. .
.
.
7060 April 2 (1552) Hui, regeste. Pentru Glodeni
.
7060 Mal 14 (1552) Mai 14 (1552) regeste. Pentru CamAnca

g
9.

10
1L

11,

13:
16.

17
17

7062 lanuarie 12 (1554). Pe un Praxiu, scris de pr. lovan


7062 Mart 2 (1554) Barlad. Alexandru VodA intarete
Maricai stapanire pe iumatate din satul Oteleti pe
Berheci, ce- I are de la bunul el Hraman
.
.
7063 Mai 12 (1555) Hui. Alexandru Voda intarete lui

17:

lui T. luca cu 100 zloti in partile for din Oprieti.


7062 Octombrie 30 (1553) regeste. Schimb intre Mihal.
.
cauti 1 Mandacauri la Hotin.
7063 April 24 (1555) Barlad Alexandru Voda intarete
lui Anton i llei cumparaturile ce au facut cu 125
zloti tararati in Glodeni de la Ion Gherasim strA-

211

18:

Mihail Mot4 cumparatura ce a facut de la nepotii


.

nepot Simei logofatului


.
.
.
.
.
7065 Ghenar 23 (1557) Bucureti. Patracu VodA intarete lui Stoica ,, el logofat cumparaturile facute in
Rusineti i Plaviceti, de la moneni cu 6280 aspri
turceti

62

2t

24-

7065 Februar 3 (1557) regeste. Pentru Tama1 la Bacau


7063 Mart (1558) Harlau. Alexandru Voda intarete lui
One Moscovanul cumparatura ce a facut cu 60 zloti
in Roiori de la Ignat Camariciu
.
.
.
7066 April 6 (1558). Alexandru VodA intarete lui Mihaila

26

pisar cumparatura ce a Mut cu 350 zloti tatarati


in Pungeti de la Nichita i ai lui razei
.
.
7066 April 6 (1558) Ia0. Alexandru Voda intarere lui

26-

27

Mihaila pisar stapanire pe Leontina (Borat1) i Pun-

getii din trei parti

www.dacoromanica.ro

29

- 248
Pag.

7066 April 12 Iasi (1558) Alexandru VodA intareste lui


Ant on gumenic satul Avrameni pe ValhovAt supt Dres-

live pen ru slujbele sale facute domniei.


.
7066 April 14 (1588) Iasi. Alexandru Voda intareste urmasilor Jut Dragomir si Udrea Casotd stapanire

35

.
Chigheciu si la Ialpuh.
.
.
.
7066 April 14 (1558) Alexandru Vodd intareste impartirea DrAgestilor in doud, la urmasii lui Petre Tudor.
7067 Julie 31. (1559) Suceava. Alaxandru Vodd LApusneanu intareste camarasului de Suceava T. Matela$evici 2 salase de tigani ddruite de Mircea VodA

37

.
.
.
.
la M. Iaderu userel.
7067 August 7 (1559) regeste. Pentru Zandicani .
.
7068 April 3 (1560) Husi Alexandru Vodd intareste lui
Oprea vatag si lui Drago$ stapanire in satele VIAdesti (Leucesti) si Dejugatii pe Racova, cumpArate
.
.
cu 300 zloti de la Anghelina.
7069 Februrie 15 (1561). Harlau, Alexandru Voda IntA.
reste lui Avraam cumparatura fAcutd in Otesti.
7071 (1561) regeste. Pentru Urdesti, la FAlciu
.
.
7071 April 13 (1563) regeste Pentru soldeni, pe apa

42
44

pe moslile de pe Lohan, Crasna, pe Horaita, la

40

al Valahiei si un tigan cumpArat cu 600 aspri de

Dumitrei

50
63
62

7072 (1564). Zapis romAnesc. Plata capului lui CrAciun


pentru furtusagul unui cal a lui Stan .
.
.
7073 Iunie 11 (1565). Petru Voevod intareste lui Dobroslav si fiilor sdi stapanire in Rusinesti, at-at ba?tind
cat si cumpArAturi

44

7073 lull 31 (1565) regeste. Pentru Farlesti


.
7075 August 6 (1567). Pe un aer dat de LApusneanu bi.
.
sericei din Miltsev tSerbia)
.
.
7076 Ghenar 1 (1568) Iasi, regeste. Pentru Voronet
.
7076 Febr. 23 (1568) laSi. B,)gdan Voevod intareste Lea.

63
65
67
68

69

tei si lui Ihnat cumparatura Matta cu 50 zloti in

ScumpestI de la Anghelina
.
.
.
7077 (1569) regeste. Carte de judecatd pentru hotar intre

69

.
.
.
Rezeni si CigArleni .
.
7077 lulie 13 (1069) Suceava. Bogdan VodA intareste fetelor Lucai Direptate satele Cozmesti si Mircesti pe

71

Siret si giumatate de vad in Siret


.
.
.
7078 lunie 20 (1570) Bogdan Vodd intareste vatavului
Eremia stapanire in BAlosesti cumparat cu 70 zloti
de la nepotii sal, feciorii lui Ion visternicul
.

www.dacoromanica.ro

72

74

- 249 Pag.

7079 lunte 15 (1571) NO. Bogdan Voda intarete lui

Hroma (Schiopult biv ureadnic de Stefaneti partite din Ma lesti i Obaria la Paraul alb, zalogite cu
70 zloti de Reapede aprod
.
.
.
.
7080 Mart 8. Pentru Tauteni, Dumeni si Calugareni
.
7080 lulie 16 (1572) Zapis pentru Roiori
.
.
7081 Mart 27 loan Voda cel cumplit intareste unora din
urmasii lui Ba los pah. satul Holohoreni, a opta parte
7082 Dec. 21 (1583) lai. loan Voda judeca 1 da limas
pe popa Draghici in para ce a avut_ cu Lazor comisul pentru ocina in Barboi. Se pune ferae 12
.
zloti in visterie
.
.
.
.
.
7082 Mart 31 (1774) lai. Ion Voevod intareste lai Cristea Mihailescul partite din Oglinzi ale fratelui sau
.
.
.
'sac, rascumparandu-le.
.
.
7082 April 13 (1574). Petru Voda Schiopul intarete lui
Mihail Arvat i lui Toader frati, cumparatura facuta cu 350 zloti in Pau leti pe Prut de Ia Anghe.
lina monahia i de Ia ai el.
.
.
7082 August 6 (1574) regeste Pentru Mijlocenii of Bacau
7083 (1571) lai. Petru Voda intarete nepotului lui Ghedeon Popa 1 Miroslav stapanire pe jumatate sat
.

Dolniceni

7083 (1575) regeste. Pentru Salceni .


.
.
.
7083 Noembre 20 (1574). Letopisetul lui Gr. luraco uri.
.
car, scris in Hotin de preutul loan
.
7083 Mart 12. (regeste) ispisoc gospod sarbesc de la domnul Petru Voevod, din leat 7083 Mart 20, prin care
se intarete lui Maldar partea Romei din Sarbi
7083 lull 11 (1575) Iasi. Petru Voda da ramas satul To-

75
78
78
215

79

163

82
85
88
85
86

86

plita in para ce a avut cu Mihailescul uricar pentru hotarul satului Oglinzi pentru o moarte de om
.
.
facuta pe vremea lilt Bogdan Voda. .

164

'7083 lulie 20 (1575) lai. Petru Voda, Schiopul intarete


lui Maxim fost parcalab stapanire asupra a 2 tigani, cumparati cu 300 aspri de la Opria lui 0.
.
.
prea armasul .
.
.
.
7083 Aug. 3 (1575) Iai. Petru Von intareste lui Mihailescul uricar cumparaturile facute in Oglinzi de la
popa Platon si Toader diacon.
.
7084 (1576) lai. Petru Voda intareste la 6 frati cumpa-

87
165

ratura ce au facut cu 300 zloti in Solpnaia de la

Toma Albascul vatag i Hamartu.


.
.
.
7084 (?)... 24 (cred 7054=1546). Petru Voda Rare Intlrete nepotilor lui Ion Macau satul Bogdaneti pe

Siret cumparat de la urmasii lui Pojar

www.dacoromanica.ro

216
98

- 250

Pag.

7084 (1576. Zapis prin care Ileana Lazor vinde Uratei


cu 100. zloti o a cincia parte din Dragomiresti
.
7084 Decembrie 14 (1575) Iasi. Petru Voda Schiopul intareste lui Ion Golae logofatul satul lucsani pe Jijia
cumparat cu 1000 zloti de la Sanda, stranepoata
Grozei comisul, rascumparata din robie de Ia Tatari

91

92

7084 Mart 18 (1576). Alexandru Voda intareste lui Stoica

o fune patnant In Rusinesti de sus, cumparata cu


.
.
4000 aspri, tar Mariei ii da un atigan

7084 April 1 (1576), regeste. Pentru Muncel


.
7085 Noembre 8 (1576). Petru Voda intareste man. Moldavia satele Mitesti si Saracinesti pe Siret luate in
tarie de Eremla portarul Sucevei supt Ion Voda cel
Cumplit

96.
99,

99.

7085 April 30 (1577) Iasi Petru Voda Intare;te lui Gavril


logofat cumparatura cu 140 zloti a unei giumatati

din a opta parte din Holohoreni de la nepotii lui


Hasco

219,

7085 Mai 9 (1577) Zapis prin care Luca Sava vinde cu


110 zloti partite sale din Rosiori Cozmei din Barbosi
7085. lulie 9 (1577) Iasi. Petru Voda Schiopul intareste
impartala de tigani intre Simion Popascul si Lupul.
7085 Julie 20 (1571) Iasi. Petru Voda intareste lui Gavril 3 log. cumparatura facuta In Holohoreni cu 140
zloti, o jumatate din a opta parte de la Patrasco
.
.
.
.
.
si ai lui
7086 Oct. 4 (1577) Iasi. PAtru Voda intareste Jul Gavril
Harovici log. cumparatura facuta cu 100 zloti in
Holohoreni partite lui Ion Sofranco i ai lui.
.
7086 Mart 14 )1578) regeste. Pentru Otesti.
.
.
7086 lunie 20 (1578) last. Petru VodA intareste lui Ifrim
si fratilor sal satul Garbesti si 2 mori in Sacova,t
.
.
.
si pe Veja.
.
.
.
7086 lunie 23 (1578) Iasi. Petru Voda scrie carte la Andreica vatag in pricina datoriei de 800 aspri a Jul
.
Barbanta pentru Garbesti .
.
7086 lunie 29 (1578) last. Petri' Voda intareste urmasilor lui Nicoara Onit stapanire pe mosiile Garbesti.
Tungujti, dand castig de cauza si lui Barbanta cu
ai sai ca corezesi. .
.
.
,
.
7086 Julie 12 (1578) Iasi. Petru Voda intareste diacului
Stefan cumparaturile facute in Zavoianijumatate
din suscu 780 de aloti de Ia stranepotii Marina
7086 August 9 (1578). Pe un Tetraevanghel, scris in man.
Bistrita.

7087 Oct. 6 (1578), regeste. Pentru Otesti.

www.dacoromanica.ro

.
.

102
103

221

222
105
105

109

110
111

113
114

251
Pag.

7087 April 5 (15791 Iasi, regeste,. Petru Strambil, pe Cracat]

7087 April 8 (1579) Iasi.

Petru Voda intareste Lu-

cai si sotiei sale Dragalina cumparaturile facute la


Pungesti de la Irina Garcin cu 100 zloti. .
.
7087. April 26 (1579) Iasi. Petru Vocia intareste man. Ras
ca cumparatura ce a facut cu 1000 zloti in Tomesti

doua partide la Gheorghita Ciolpan si ai lui.

114
114

202

7087 Mai 28 (1579) Iasi. Petru Voda Schiopul intareste


aprodului Grigore Gavrilovicl, sat 1 Criva pe Prut
cumparat cu 800 zloti de la Craciun Buciatki.
,
7087 lull 15 (1579) lasl. Petru VocIA intareste Nor Eremiei stapantre pe a 6-a parte din Bflosesti, cumpa-

117

rata de tatal for cu 130 de 714 de la Cozma biv

.
.
camaras .
.
.
7087 Aug. 8 (1579) Iasi. Petru Voda darueste satul dom-

nesc Manallesti pe Bistrita la 5 osteni, care au dat


domniei 3 cal .
.
.
.
.
.

120

122

7088 (1580). lancul Voda intareste impartala ce si-au facut


in satul Ciortova peste Prut pah. Spranceana cu ai sal
7088 (1580) Iasi. lancul Voda intareste la 8 insi satul Ma-

136

nailesti pe Bistrita, pentru un cal dat domniei


.
7088 (1580) regeste. Pentru tiganii vornicului Bilae
.
7088 Sept. 21 (1579) Iasi. Petru Voda *chiopul intareste
lui Zaharia, cumparatura ce a facut cu 400 zloti in
Ciutesti pe Narnova, la Iasi, de la feciorii lui Toma
Spa ncioc

7088 Noembre 12 (1579) Iasi. Petru Voda intareste lui


Simion cumparatura ce a facut cu 140 zloti pal ti din

132
123

123

Mogosesti si Chiujdesti pe Vilna de la stranepotii


Ilcai

126

7088 Febr. 28 (1580) Iasi, lancu Voda intareste lui Cozma


cumparaturile facute in Rosiori cu 70 zloli de la
Luca

7088 April 26 (1580) Iasi. lancul Voda intareste lui Gheorghe clucer cumparatura facuta cu 1000 de zloti in
Balosine.Iti de la fratii Movilesti, dand ramas pe
Grozea. Se pune ferae.
,
.
.
.
.
7088 Mai 7 (1580) Iasi. lancul Voda Sasul intareste Coz-

133

224

mei cumparaturile facute cu 250 zloti in Rosiori de


la nepotii lui Camariciu
.
.
.
.
.

133

ricar.

168-

7088 Mai 29 Suceava Cartea lui lancu Voda catra Golae parcalab de Neamt s lepede stalpii pusi la 0glinzi de satul Toplita, pe ocina lui Mihailescul u.

www.dacoromanica.ro

252
Pag.

7088 Iunie 13 (1578) Iasi Petru Voda Schiopul intarete


lui Gavril 3-a log cumparatura facuta cu 130 zloji
in partea lui Morozanul i al lui in Holohoeni.
.
7088 (pro 7080) Iunie 18 (1580). Suceava. Iancu Voda
intarete teciorllor lui Iosip Motoc jumatate de sat
Balasineti pe Bahluet
.
.
.
.
.
.
7088 August 6 (pro 7058), regeste. Pentru Oteti
7089 Sept. 5 (1580). Pentru un loc la Cetatue despre RAduleti

7089 Mart 10 (1581) regeste. Pentru Dragusani pe Prut


7089 April 21 (1581) Suceava. lancul Voda intarete lui
Condre Bucium, mare vornic tarii de jos, cumparaturile de sate i targuri facute in Nane0, pe Racatau, de la Neaca Sturzoae hatmaneasa
.
.
7039 April 26 (1581) regeste. Iancu Voila Rare, scrie
carte la vatavul of Racatau sa aleaga hotarele la 0teti.

7089 April 27 (1591). Iancul Voda intAreste lui Gavril i


fratllor sal cumparaturile Mate in Otekti cu 30 zloji
de la Lupe Hure.
.
.
.
.
.
.
7089 Mai 8 Iasi (1581). Iancul Voda intarete urrnasilor
Stroiceti stapanire in mai multe sate din Carliga.
tura.
.
.
.
.
.
.
.
7089 Mai 8 (1581) Iasi Iancu Voda intarete la 8 Inv
stapanire pe satul Manaileti, la Bacau.
.
.
.
7089 Mai 31 (1581) regeste. Pentru Oteti .
7089 Iunie 3 (1531) Totru. lancul Voda intarete Irinei

220
134
138
138
139

141

143
144

144
146
148

fata lui Neagoe camaras partea de ()dna din Cos-

.
.
teti i vii la Trotu .
.
.
7089 Aug. 16 (1581) Suceava. Cartea Iancului Voda ca-

tra vatagul de Lapuna sa is gloaba de la Malic,


care a sa pat intaiu Millie de la Copanca, WA tirea calugarilor de la Neamt.
.
.
.
.
7089 August 18 (1581). Zapis de mariurie cum Rusul
Telea cumpara cu 30 zloti a 7-a parte din Goiani
de la razeii lui
.
.
.
.
.
.
7090 Septembre 14 (1581) Suceava, regeste. T. Ponici
pierde para pornita contra manastirei Moldavita
pentru Raciuleni. Se pune ferae 110 zloti
.
.
7090 Sept. 15 (1581) Iasi. Petru Voda intarete lui Damian uricar Cristovici, cumparaturile facute in Dueti, in Corni i un tigan cu 700 zloti i 600 aspri
de la lonaco Stangaciul i de la Ciolpan .
.

www.dacoromanica.ro

149

151

150

152

154

-253 -7090 Ghenar 15 (1582) Iasi. Petru Voda da lui Stanila

5oimaral satul Popesti pentru 12 cai dati in trebu.


inta.tarii la Poarta drept 24000 bani .
.
7090 Mart 6 (1582) Suceava. lancul Voda da ramas pe
Tram] in para cu popa Vascul sa-i is mosia pentru
.
.
.
.
6 boi
.
.
.
.
7090 Mart 8 (1582) Suceava. lancul Voda intareste lui
Patrasco vatag, lui Gavril si Anei stapanire pe satul
Bursuceani, impartindu-1 in dotra

7090 Matt 31 (1582) (Suceava). lancul Voda intareste


lui Cristea Mihailescul uricar dania mamei sale in
satul Oglinzi, cum si un colier de perle si de do-

potei de contas
.
.
.
.
.
.
7090 Iunie 18 (1582) Zapis de marturie cum Pacurar din
Cristesti vinde man. Neamtului pentru 24 taleri o
pr isaca

Pag
157'158
159

169
171

7091 April 23 (1593) Iasi regeste. Petru Voda imparte


satul Raciulesti pe Prut in 5 parti la 5 insi, cari au
cumparat 34 sat cu 500 zloti de la stranepotii lui
Oana vornicul

7091 April 27 (1583) Iasi. Petru Voda scrie cane lui


Toader vatag sa aseze pe fratii Boraleanul pe niste
.
.
locuri de prisaci cu Avraam
.
.
7091 August 6 (1582) Iasi. Petru Voda da si intareste
man. Sucevita satul Mandresti, fost a lui Petru Hudid vornicul si acum al fratilor Movilesti
.
.
7092 (1584) Petre Voda da ramasi pe feciorii lui Tuduran in para ce au avut pentru Tomesti cu jupaneasa
comisului Nadabaico
.
.
.
.
.
7092 Mai 30 (1584) regeste. Pentru Craesti, intarit Lucai
7092 Mai 7. Petru Voda judeca si da ramas pe Toader
in para cu Gherman pentru Balasesti ; se pune ferae
7093 Oct. 19 (1584) Iasi. Carte de oprit ezirea unui iaz
.
.
pe Osoi ,
.
.
:
.
.
7093 April 2 (1585) April 2 (1585) Iasi. Petru Voda in-

173

174

175
181
181

225
181

tareste lui Gr. Cucora stolnic cumparaturile, ce a


facut cu 20000 aspri tatarasti in Strambii la

Neamt, de la Ilea fost jitnicer


.
.
.
.
7093 April 7 (1585) Iasi. Petru Voda intareste lui popa
Lupsa cumparatura ce a facut cu 350 zloti tatarasti
in a patra parte din jumatate de Mitesti de la Lupan, fiul Cristei.
.
.
.
.
.
.
7093 April 8 (1585) regeste, Pentru o setste din oco.
lul Pietrei data danie man. Pangaratilor
.
7093 April 23 (1585) Iasi. Petru Vodaintareste lui Gheorghe cumparatura ce a Mut cu 110 zloti in Rastiani
.
.
de la Veaveretoae. .
.
,
.

www.dacoromanica.ro

182

187

186
186

254 7094 (1586) WA loc. Pentru Talabesti.


.
.
.
"7094 Sept. 8 (1585) Iasi. PAtru Voda scrie catra vel logofat Gheorghe ca razasii de Garbesti O. plateasca
54 zloti lui Andrei Garbescul, plata unor direase. .
7094 Sept. 10 (1585) Iasi. Patru Voda da carte vatavului
Andreica sa stapaneasca pamanturile razesilor saidin
Garbesti si Tunguzei, pans ce ii vor plat lui feraia
depusa in visterie. .
.
.
.
.
.
"7094 Sept. 19 (1585) Iasi. Petru Von judeca si da

Pag.
189

190

191

ramas pe Coste in para avuta cu Andreica vatag

.
pentru Tongujei. Se pune ferae 12 zloti
7094 Ghenar 12 (1583) la O. Petru Voda judeca pricina
pentru o tiganca si o intoarce Popescului fost comis
platiod 600 aspri lui lonasco sin Ghenghei hatman
7094 Febr. 12 (1586) Scheia. Zapisul soltuzului de Scheia
pentru Baimaceni, cumparat de NecoarA Prajescul
de la razesi .
.
.
.
.
.
7094 Mart 9 (1586) Iasi. Petru Voda reinoeste privilegiile
pentru 13 salase de tigani Axeniei cneaghina Ghean-

192

padit la moartea halm. Gheanghea


.
.
.
7094 April 12 (1586) regeste. Pentru Cantireni .
.
7094 Mai (1586) Iasi. Petru Voda intoarce logofetesei lui
Dragan si copiilor sai un salas de tigani, adusi din
.
tara Ladiansca
.
.
.
.
.
7095 Febr. 26 (1581) Roman. Zapisul parcalabllor de Roman cum P. S S. Agafton al Romanului a cumpa-

196
198

.
dela Dumitru Cozma
.
.
.
.
7095 Mart 12 (1587) regeste. Pentru Mandiciutl, schimb
.
cu Mihalcauti pe Vilna Saca
.
.
7095 Mart 20 (1937) regeste. Carte domneasca data cneaghinei Dinguleasa hatmaneasa
.
.
.
7095 April 14 (1587) Iasi. Petru Voda intareste Dragutel
fata log Toma cumparaturile ce a facut cu 280 zloti
in Rosiori de la razesii lui
.
.
.
.
7095 Aug. 1 (1587) regeste. Pentru Rujavinti
..
Fara veleat. Zapis cum Gavril Avramescul cumpara cu 50
zloti pall in Otesti de la stranepotii lui Galben. .
Fara veteat (regeste). Pentru testi pe Racatau. .
.

205

195
196

ghei hatman, intru cat privileghiile sale le-au pit-

198

rat cu 270 zloti casa si 83 pamanturi in Rosiori

Fara veleat. Gavrilov cumpara cu 38 zloti a 6-a parte


din a treia parte din 0 esti de la Simeon si fratli lui,
Fara veleat (copie). Digan cumpara in Otesti cu 15 galbeni partile Parascai si a for ei.
.
.
.

www.dacoromanica.ro

206
207
207
208
48
48
49

49

255
Fara veleat (c. 1537). Pentru Doiniceni la Falciu.
.
Fara veleat (catra 7071=1563). Ion Voda Intareste schimbul facut Intre Tautul si Magdalena parcalabului

Pag.
57

Neagul cu mosille Calugareni, pentru Banta, la Dorohoi

202

Voda pentru H liseul de jos si poiana Strujoacele


Fara veleat -(ante 7080) Dec. 8 Botosani Zapis prin care
popa Vasile din Braila vinde cu 24 taleri o tigancl
lui Mihail vornic de Botosani. .
.
.
,
Fara veleat, (catra 7081=1573). loan Voda Inlareste Ma,dalenii, kmeia lui Neagul parcalabului satul CAlugarenii, la Dorohoi, schimbat cu Balita pe Basau. .
Fara an (c. 7C184). Februar 12 Urecheni. Zapis de martulle cum Draghici Malinescul a cumparat cu 200
zloti partite Maricai din Dragomiresti .
.
.
Fara an (c. 7084=1576) Mart 18 Zapis de marturie a
lui Draghici Uscatul cum Ileana Lazar a vandut cu
200 zloti Uratei lui Draghici Malinescul partite sale
din Dragomiresti
.
.
.
.
.
.
Fara veleat (catre 7088) regeste. Pentru Otesti .
.
Fart veleat (c. 7088 dupa Mai 29). Vartic postelnicul hotaraste partite Mihailescului uricar, schimband stal.
pit pusi cu strambul de Golae parcalabul
.
Fara an (7089=1581) regeste Pentru Otesti
.
.
Fara an (c. 7090=1582). Julie 15 Ballad. Zapis de martulle a marelui vornic Coste Bucium cum Zberea din
Giosani a cumuarat cu 8 taleri partea Jul Nita
.
Fara an (c. 7094=1586) Noemb 2 Iasi. Petru Voda cla
carte lui Garganul si Petre sa stapaneasca partite
razesilor din Garbesti si Tunguzei, fiindu-le datori
cu 100 zloti
.
.
.
.
.
.
7096 Noembre 8 (1587) regeste. Pentru Ghitcauti (Doro-

70

Fara an (c. 7077=1569) regeste. Hrisovul lui Bogdan

hoi).

www.dacoromanica.ro

76
78

94

95
136
166
140
171

194

226