Sunteți pe pagina 1din 5

ROMNIA

MINISTERUL EDUCAIEI, CERCETRII, TINERETULUI I SPORTULUI


INSPECTORATUL COLAR JUDEEAN SLAJ

LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 SARMASAG


Ro-457330-Srmag-Slaj, str. Primverii, nr. 15,tel: 0260 655384, 0260 655385
tel/fax: 0260 655026, www.gsis.ro,e-mail:lisarmasag@yahoo.com;

Aprobat n Consiliul de Administraie din data de 09.10. 2012


Nr.2719/09.10.2012
Director,
prof. DARI TOMA
Director adjunct,
prof. GORGAN FLORICA
PROCEDUR
PRIVIND NOTAREA RITMIC I PARCURGEREA PROGRAMEI COLARE
I. Scop: Procedura are drept scop eficientizarea procesului de predare - nvare evaluare.
II. Arie de cuprindere: elevi, profesori.
III. Responsabili: Gorgan FloricaLiceul Tehnologic Nr.1 Srmag, Lapo Elena- coala Gimnazial
Nr. 2 Srmag, Kupas Tibor - coala Gimnazial Ady Endre Lompirt, Csoka Erzsebet - coala cu
Clasele I-IV Ilosvai Selymes Peter Iliua.
Comisia privind notarea ritmica si parcurgerea programei scolare este
c o n s t i t u i t a s i functioneaza n baza Regulamentului de organizare si functionare (ROF) al scolii.
Aceasta este formata din 4 membrii, desemnati de catre Consiliul de Administratie, c o n f o r m
r o l u l u i s a u p r e v a z u t i n R O F r e f e r i t o r l a s t a b i l i r e a componentei si atribuiilor comisiilor
de lucru din unitatea de nvmnt vizata. Comisia privind notarea ritmic i parcurgerea programei
colare este format din:
Gorgan Florica director adjunct, Liceul Tehnologic Nr.1 Srmag,
Lapo Elena cadru didactic coordonator, coala Gimnazial Nr. 2 Srmag,
Kupas Tibor cadru didactic coordonator, coala Gimnazial Ady Endre Lompirt,
Csoka Erzsebet cadru didactic coordonator, coala cu Clasele I-IV Ilosvai Selymes Peter
Iliua.
Atribuii:
Monitorizarea notarii ritmice a elevilor din clasele I XIII - nvmnt de zi, frecven
redus i seral;
Monitorizarea numarului de note acordat fiecrui elev n concordanta cu num rul de ore
alocat disciplinei respective;
Diversificarea metodelor i a instrumentelor de evaluare;
1

Verificarea sistematic a corectitudinii cu care se completeaz cataloagele de


ctre cadrele didactice;
Colaborarea cu diriginii pentru realizarea unei bune monitorizri;
Realizarea unor scurte informri lunare privind ritmicitatea notrii, situaia frecventei
elevilor si msurile luate de ctre profesorii dirigini, precum i prezentarea acesteia ctre
conducerea colii;
Programarea corect a lucr rilor de verificare pe clase, pentru a evita
aglomerarea elevilor;
Verificarea existenei unei concordante ntre notele trecute pe lucrrile scrise i a notelor trecute
n catalog;
Constituirea legal a mediei semestriale i a celei anuale;
Verificarea situaiei de promovare, a celei de amnare, a celei de repetenie sau abandon
colar n cazul fiecrui elev, nainte de prezentarea acestei situaii, spre
validare, in edine ale consiliului profesoral;
Realizarea unor rapoarte semestriale/ anuale privind ritmicitatea notrii, situa ia
frecvenei elevilor i msurile luate de ctre profesorii dirigini n cauz.
IV. Coninutul procedurii:
Pasul 1: La 30 septembrie, Comisia de notare ritmic i parcurgerea programei colare verific
corectitudinea completrii cataloagelor. Comisia ndrum debutanii n nvmnt cum se
completeaza si cum se noteaz ritmic elevii in concordan cu numrul de ore alocat disciplinei
respective.
(1) La disciplinele cu dou sau mai multe ore sptmnal, notarea ritmic impune existena a cel
puin a unei note la fiecare 5 saptamani. Cel putin o not se acorda prin evaluare oral.
(2) La disciplinele cu 1 or saptamnal, notarea ritmic impune existena a cel putin a
unei note pn la jumatatea semestrului, o not prin evaluarea oral i o not prin evaluarea
unei probe scrise.
Pasul 2: Afisarea n cancelarie a Graficului de urmrire a notrii ritmice a elevilor.
Pasul 3: Periodic Comisia verifica concordana ntre notele trecute pe lucrrile scrise i a notelor
trecute n catalog si atentioneaza cadrele didactice atunci cnd este cazul.
Pasul 4: La sfrsitul semestrului I si sfrsitul anului colar, Comisia verific:
corectitudinea ncheierii mediilor;
completarea proceselor verbale de la sfrsitul cataloagelor;
numrul de absene.
Prin urmare, Comisia de notare ritmic i parcurgerea programei colare
u r m r e t e atentionarea si sanctionarea de ctre dirigintele clasei a elevilor care nu au note i se afl
intr-una din situatiile nscrise n continutul R.O.F. si R.O.I. al colii:

(1) La fiecare 10 absente nemotivate pe un semestru, la diferite discipline, se scade nota


la purtare cu un punct.
(2) La 10 absente nemotivate la diferite discipline sau 10% din totalul orelor la o singura
disciplina, cumulate pe an scolar, dirigintele are obligatia sa cheme parintele/sustinatorul legal lascoala si
sa ncheie un proces verbal de avertizare.
(3) La 20 de absente nemotivate la diferite discipline sau 15% din totalul orelor la o
singura disciplina, cumulate pe an scolar, se da preaviz de exmatriculare, eliberat n dublu exemplar, din
care unul se nmaneaza parintelui/sustinatorului legal, iar al doilea se pastreaza la
dosaruldirigintelui.
(4) La 30 absente nemotivate, la diferite discipline sau 20% din totalul orelor la o
singuradisciplina cumulate pe an scolar, dirigintele are obligatia sa cheme parintele/sustinatorul legal
lascoala si sa ncheie un proces verbal de avertizare.(5) La 40 de absente nemotivate, la diferite discipline
sau 30% din totalul orelor la o singuradisciplina cumulate pe an scolar, se da al doilea preaviz de
exmatriculare, urmat de propunereade exmatriculare a elevului din ciclul superior al liceului.
(6) n fiecare semestru, parintii/sustinatorii legali pot solicita, n situatii ntemeiate, motivarea
absentelor pentru maximum 5 zile lucratoare. Solicitarea se face pe baza de cerere
adresata directorului scolii si nregistrata la secretariatul scolii. Cererea es te directionata
dirigintelui clasei, iar aprobarea se da numai daca dirigintele clasei sustine aprobarea. Nerespectarea
acestor prevederi se sanctioneaza cu avertisment, n baza raportului comisiei de urmarire a
notarii ritmice, numita prin decizia directorului si cu aprobarea Consiliului Profesoral,
conform art. 116 b) din Legea 128/1997, privind Statutul Personalului Didactic. De asemenea, Comisia
analizeaza cazurile elevilor cu situatie(i) neincheiata(e).
Pasul 5: Comisia va monitoriza periodic parcurgerea programei scolare in conformitate
cu planificarile calendaristice, la fiecare disciplina.
Pasul 6: Informarea profesorilor asupra ritmicitatii notarii elevilor in vederea remedierii

situatieiatunci cand este cazul.


Pasul 7: Prezentarea catre conducerea scolii - a informarilor realizate Lunar/
semestrial/ anual privind ritmicitatea notarii, situatia frecventei elevilor si masurile luate.
Nendeplinirea sau ndeplinirea superficiala a atributiilor de catre unii membri ai
comisiei, poate fi considerata o abatere prezumata si poate atrage dupa sine
naintarea propunerii Consiliului de Administratie catre Consiliul Profesoral, pentru
aplicarea unor sanctiuni precum:
a. Atentionare verbala;
b. Atentionare scrisa;
c. Punerea n discutie n cadrul Comisiei de disciplina;
d. Diminuarea calificativului anual.
V. Monitorizarea procedurii
3

Comisia este formata din patru cadre didactice, a caror activitate este coordonata
de catre directorul adjunct.
Comisia de notare ritmica si parcurgerea programei scolare verifica periodic
cataloagele pentru a urmari notarea ritmica si frecventa elevilor la orele de curs.
Situatia prezentei la cursuri este obtinuta si din evaluarea inregistrarilor realizate
de catre profesorii de serviciu.
Comisia prezinta rapoarte lunar/ semestrial/ anual conducerii scolii si apoi prezinta
raportuln fata Consiliului Profesoral.
VI. Analiza procedurii
Comisia de notare ritmica si parcurgerea programei scolare isi desfasoara
activitatea in anul scolar 2011/2012, conform unui program de activitate, in care fiecare
membru al comisiei are sarcini stabilite in conformitate cu atributiile anuale ale comisiei.
Din Comisia de notare ritmica si parcurgerea programei scolare fac parte:
directorul adjunct i cadrele didactice coordonatoare de la structuri. Prezentarea
activitatii se face in Consiliul Profesoral si Consiliul de Administratie.
Se va intocmi un program de activitate al comisiei, atat anual cat si semestrial,
conform caruia membrii comisiei isi desfasoara activitatea. Conform programului stabilit se va
verifica si stabili situatia elevilor corigenti si repetenti pe clase inregistrati in anul scolar
trecut si s-au purtat discutii pe marginea cauzelor care au determinat rezultatele slabe la
invatatura intalnite la anumiti elevii.
Se va intocmi si se va prezenta o informare periodica, ca urmare a
verificarii cataloagelor scolare, in vederea observarii ritmicitatii notarii elevilor determinand modul cum se realizeaza evaluarea elevilor si daca sunt respecta te
prevederile regulamentului scolar.
Verificarea cataloagelor scolare va avea in vedere urmatoarele aspecte:
Verificarea modului de completare a catalogului de catre fiecare profesor diriginte;
Verificarea ritmicitatii notarii elevilor.
Verificarea ritmicitatii notarii elevilor va fi efectuata la invatamantul primar, gimnazial i
liceal astfel:
Gorgan Florica director adjunct, Liceul Tehnologic Nr.1 Srmag,
Lapo Elena cadru didactic coordonator, coala Gimnazial Nr. 2 Srmag,
Kupas Tibor cadru didactic coordobnator, coala Gimnazial Ady Endre Lompirt,
Csoka Erzsebet cadru didactic coordonator, coala cu Clasele I-IV Ilosvai Selymes
Peter Iliua.
4

Evaluarea rezultatelor elevilor se realizeaza n mod ritmic pe parcursul


semestrului, iar la sfrsitul fiecrui semestru se realizeaz o evaluare final care urmreste:
realizarea recapitulrii i sistematizarii materiei;
ameliorarea rezultatelor nvatarii;
consolidarea pregatirii elevilor cu rezultate foarte bune;
sprijinirea elevilor cu situatie scolara nesatisfacatoare.
Instrumentele de evaluare utilizate constau in: lucrari scrise semestriale, activitati
practice, pregatirea de catre elevi a unor referate si proiecte, portofolii, probe orale, autoevaluare
etc.
Evaluarea elevilor se face prin note de la 1 la 10, iar numarul de note acordate fiecarui
elev la fiecare disciplina de studiu, exclusiv nota de la teza trebuie sa fie cel putin egal cu
numarul de ore saptamanal prevazut in planul de invatamant cu exceptia disciplinelor cu o ora
pe saptamanala care numarul minim de note este de doua.

Director,
prof. DARI TOMA