Sunteți pe pagina 1din 50
= «asi dar nu trebuie si man’ niciodatd nesupravegheat. Daca incepe si plingi sau este nemulgumi, scoatetd Imediac — este posibil si oboste ‘Oda ce se sme confortabil in ham, i puter da sio jucaie zornitoare. In scurt timp, va descoperi ca, atunci «ind opie, aceasta fice zgomot, De asemenes, putegi a9eza pe podea o jucarie de plus sau o minge pe care sale poata lovi cu piciorul. Benefiets Tntareste musculatura gatulul sa picioarelor Statul IN pezite verucala determin folosrea rmuschilor gétulul penisu susfinerea capull $ impli, fortflcarea acestors, Inmucdt. micarea este contiolati cu ajutoiul picicarelor, mugchi membrelo infarioare sunt supusl uror exerci care vor face mai reistengi-o pragative potiits Pentru etaoe In care bebslusl va merge de-s busilen sau Inpicioae {ncurajeazS activitates fic’ Dacdavet/un capil pinde energie, vaiublaceastBactivtate (a aceasta vérsta hebelusii na sunt foarte mobil ga c8 nu exist multe actialay care sé posta epuze—cu ercepiia situale care dau Gu putere din plcoare atuncl cand sunt ‘ntng pe spate cr lovesc apa din cad seu din piscina (vez pagina 52). Bebeligul dumneavoasiré va avee un somn Fra linigti dup o ropriS ce séritu in har, pentru cd asf is HAMUL PENTRU SARITURI ether energia scumulsté Ocati.ce ra purin maa, nu msipoatefl ptt ceva ceva epuain scurttin, Imbunatateste coordonarea simul echilitrulul ‘Andi cling este suspencat, bebelugl ive descopae sie {ul echiibrulu in timp ce sa va migca, Aceast abiliate se ezitl pe masur3 ca Invata cum $3 cad g <8 se intoard, ‘actiuni care Fbunatstesc In acelasl tenn cocedonarea ‘rigcailr Daca pure dispaatle o minge ge care $80 loveascé, vaexesa J contolulasunra muscilor pkioarelr, Amalioreazi refluxul gastric Uni! bebelusi au probleme cu reflnul principal simp- Tom find vama, Momentul ce vart al manifests acestel afecttuni esie in jurul vérstel de patiu lun, Asezarea bebe- lugulutnt-un scaun, in posite verticals, poate lun reme- du ofcont, 23 Primele iegiri in oras In primete sase luni mu este nevoie si vi striduigi prea tare i plinuig iesei elaborate in spatilarcactive pentru copii, pentru cf, la aceastd vérsti, orice loc este fascinant peneru micusul dumneavoase’. Dac, de excinpla, mer- Beti cu bebelugul Ia gridina roologici, sunc ganse ignore animalele gi si fic ateas de lucrusi mule mai comune, cum ar f an ciruy plin cu micurit Mule mai indicat ese iil luag cu dumneavoastr in locurile unde merges in mod obignuit, car ise vor pica interesante, finded, fn acest moment, lumea inca reprezinta un spa- fiv necunoseut. Asadar, puneti ints-o geaned [ucruri de schimiby asigurageva ci micuqul este odihnit si ci mu fi «ste foame (sau ct aver pregatite biberoane cu lapte, or < vogiajunge Incrun loc unde il puteyialipta), asezati- fn cirucior si poritila drum! Daca luari bebelusul cu dumncavoastri le supermar eet cand este inca foarte mic, la inceput va f atras de lumii, tar dupa cateva luni va incepe si se bucure de cculor, de ceilati cumparatori sau de vinzitoare. Trans. poreul public sau ciltoria cu masina vor pitea 0 adevs at aventura pentru mica, cate vs fi fascinat de peisjal Jn migcare si de rgomot. Dack suntey ince un tren sa in De ce aveti nevoie © C geanté cu lucruti de scrim © fiberoane culaptesay un loc Unde sa puretialépta APARITIA BEBELUSULL -sscobu iva privicu interes peceiali pasager ~ sitoate Jecrurile cotidiene, cum ar fi life! sau up automate, fi vor pares magice. Va fi fericit si va asiste arunet cand ‘compara haine,finded va avea ocazia t atings diferite cxturi i i se priveasca in oglinai, Indiferent de ceea ce lnuifi,averi gra si nu dureze prea mule, penera ca Scbelusul st nu oboseasca sau si mu se plictiseasa fn prime lani, guluiesee mersul la piscina ‘Apeimdni, Vi pucetiinvevic la un curs pentru bebelusi, unde mieugul ar putea chiar invija si froate sub apt ponsru citeva secunde, Daci nu aveyi timp pentra un curs, va puted biel tinpreun’ a © piscin’ din apropie 1a locuintei dumneavoastri. icgir care poate fi dedicati bebelu poate inora de la ope " Contribuielaintelegeree luriiinconjurstoare " Majottatealucrulor pe care levede un babelugh primele Jun sunt nol desir poate vorty, vet canstat c8extefas ‘coatsifoaneatentatunci nd merge intrun locnecanos- ‘cut Este un momentin care acumuleaz8inforraisinvara “cum funcgiongazé lume, exploretearrediull freon) tor cu prop ochi ajut la dezveltarea functor cognitive ( capactii de gindre). Contactal cu hucrurgfoameniinoi este foarte antrenant svetjcorstata cB bebetusul oboseste sma repede decat de obice Incurajeaza souelicarea In palenele uni, muime de oameni vor nour la bebe lug sivor incerca <4 alinte Copil enc’ prea mic pentiu a dezvolta 9 fable fats de persoanele necunoscute. Tearna de strni poate ansrea dup’ varsta de opt lun, as ca in acest moment, va zimbl tuturer persoanelor pe care le Intalneste PRIMELE E5IR) IN ORAS Incurajeas azcultarea Bebdusul durnresvonst va alte ot da sence: ‘ul une caeiee trun resiurart,sermalele de ayest- -zare ale semafoarelor, zaomotul piodus de portiera trantita 4 magni Expuretes lo 0 gerd waist de sunete va spor ‘apactatea beelujll des proces sermnlee senor, pe insur ce cee su va descoper de unde provin sune- toe, doch surt joe sau Tae, fore sa farce este sensul acestora si modu in care ar trebui sd reactioneze la auzul loc ‘lung teama deaps Simple 82l3ceaB determina coplul Rindrdgeascé apa, ins8, daca micutal ve Invi $i cum sa ip tina r2s- Daj sau 33 tncate sub epi, aceastd exces her putes salva vatatn vitor 3 24 Ora de muzica jel Nemumdrate studi au aritat c& muzica clasicd are efecte benefice asuprs bebelusilor Seleceai un post de muzica clasict la radio sa fei o lis per sonali cu melodii, pe cere se ascltat! mpreund cu micuyul dusnaeavoas ti Pareti chiar s& dansagi cu el ~ va fi foarte incéneat s& valsagi prin eamers in timp ce il purtari in brage. Daca stig st céncari la un instrument, putegi si ‘exersafi in prezenfa copilului si si- urmarig reactile Reprizele de asculeat mazic’ impreund cu bebelugul trebuie si fle seurte siconcentrate. Nu este indicat si aveti un fiandal sonar in permanent’, mai ales aeunci cind ti vorbigi micupuli. Copii sunt foarce acrasi de 2gomotul de fundal gi, dack elevizoral seu radioul este porn, poate interveni in exer- cigile pentrw dezvolearea limbajulai. De ce aveti nevoie «Fadia sou alt lspociivpenteu redaroa muzict Desi te eéspindise 0 teorie conform elireia muzica -ascd jut La cregerea [Qui hebeluglar, in present, ‘expertii nu mai ered in ea. Cu toate acestea, nu existi ‘sso indoiald ci muzica are un elect profand asupra dex. ‘soli copilului, tn special cea clasied, darortt struceu- 5 sale complexe, care seimulesai activitacea creierului ‘= snfluengesek modul in care se seabilese legicurile new sonale. [n prezene, studiile sugereaed ch i alte puri de -ssricd por afeera desvoltarea copilului, Porsivit unui scudiu publicat in revista american Proceedings of the National Academy of Sciences, constatat ci bebelugi Are un efect lnistitor “Muzica clasic’ linigteste bebelugul, pentru ca stimuleaz’ ne alfa ale ceils core au unefect alent: Un tu iy publican reita Petes act c bebslusnscu ‘prematur care ascultd Mazart sunt mai linistiti si consuma ‘mai putind energie, cea ce ata Cresterea. Cativa expert! au sustnut clarea mul uci lu Mozar poate fhcompers: cubits nr rrome’ icin acest rmotiv are un sfect benafic acupra bebe igului Alte studi au aritat f, tn cazal conifor careasculté muzicd lent, poate scidse rtmul inimil 31 Inceuini respiraya,ceea cet auc SB screbxere ORA OE MUZICA fn virsei de cinei luni se migcd mai ritmat stunci cind and mazica, si ritmul, na melodia, este cel cate stimu- lear8 acese rigpuins. Stadio! a aritat de asemenea ci, rigetndu-se rirmic, copii zambean mai mult. Asadar, ack micugul dumacaveastra nu. este atras de murica clasicS, nu eebuie sf vi faesi probleme. Muragi radiou! pe canalul preferae gi distcapivit dansind cu bebelnga! sau intindefi-l pe covoragul de jac gi lisag-! si-gi migte tinile gi picioarele tn siemul muzicii, Ajatail sii sincronizeze migesile cu melodia ¢i va incepe s& sim riemal gsi se bacure dee Benefictt Dezvoltatinbajul Muzica clasicd ajutd la dezvaltarea memorie! audtive 2 ‘opilulu g fmbunatzpeste capacttatea de a decoda suna- tle anit. Aceiexs abiitstisunt necesare § pent ascuta- ‘ep sauintelegerea limba. ‘sigur’ buna dispozitie © piesd rtmaté de music casics determing corpul <8 ro- duel endorfine, substarge chirrice care genereaz’ buna disporte aturei cand sunt eltperte i creer. Acestea nu ‘contribu doar la schimbarea start ce spin a copii ‘td 54 se reareze In plus va avee acelenglefecte sla pre cumneavonsted ~ v8 va glu 8 fifa calm rma fer itjun lueru benefic pentruamndoi. 25 Bebelusul zbur&tor Dela varsts de patru luni nu mai ste newoie sa sustineti opal bebeleyului acunci cAnd il puragl in brape sau 9 tratagi copilul ca pe un bibelow fragil Mat mule, va pputex. purta mal energic cuel,folosind jocuri dinamice, de cipul eammbelor in aer—accivitai foaree pocrivite poner cgi La aceasti virsti, bebelugul este capabi si-ji rice capul si umerii cind este ajeaat pe burtici, iar dupi «inci lan are suficientd Forté si poath face acclai herw si aminci cind este ineins pe spate. Odatd atins acest nivel de dervoleare a mugchilor, vey pata kgina copi ful pe gerunchi, él veg pueea ridica sau chiar aruiica 9 prinde in aer, ori tl putes! ageza pe an raft flat Indl fine sau pe filgides, asigurinda-va cit rineyi foarte bine, Apoi puter! fredona un cimecel precam ,Avion ‘8a motor, jaan’ gi pe mine-n zbor, De ce aveti nevoie supratas Irak # Un par dubly sav 0 pilots ‘Ne te a, eh exti mie, / $i te cheam’ poloni ‘end si cad, ‘Unalejoc amuzant ar fisi vaintindeyi pe spate, cu gemunchiiindoiy,con- “sccuind din picioare o plaforms pe care sprijiniyi bebcluyul intins pe burt, cs fa spre dumneavoasted. Tinegi de mini rdicay picloaree spre tavan, “290 fel tnede capul bebelagulul si alunece spre dumneayoastri, Pe miisuca <= amandoi va obisnuigi cu migcarea, ridicag picioarele din ce in ce mat sus 3h ‘ea repede ~ micugul va f extrem de incantat st alnnece tnainte g!inapo. Rostogolitul este un alt joc amuzant pentru aceasta varsti, Asezati copi- ful pe un pat dublu sau pe o pilots insinst pe podea si roscogoliti incr-o