Sunteți pe pagina 1din 194
CECIL R. REYNOLDS, RANDY W. KAMPHAUS Manual tehnic BASC-2 Behavior Assessment System for Children Sistemul de Evaluare Comportamentala pentru Copii Adaptat in Romania de: ANDREI ION, NICOLAE MITROFAN, DRAGOS ILIESCU Gos: er! Cuprins Capitolul 1. Introducere Caractere BASC-2 Deccriete detain a componentelor BASC-2 TRS: Scalele de evaluare pentru profescr (Teacher ating Scales) PRS: Slee de evaluare pentru print (Parent Rating Scales) ‘RP: Scalele de autoevaluare (Sef Report of Persona) 50H stale Stucturat de Dezvoltare (Structured Developmental History) 508: Sietemol de Observatea Elevului (Student Obsereation System) Descrieres mateileor BASC-2 Manual Formale Roportul de feedback pentru pirine Porent Feedback Report) Nwoia pentru un sistemintegrat de evaluare Zane de utitate pentru BASC2 Diagnesticul cin: CChsticares educational Determinarea manifestalor Eraluaves persoanelor cu dificult de vedere de auz Evaluarea programelorterapeutice Evalvares judi Cercetare Rezumat itoiul 2. tnformatii generale despre administra sia sealel de autoevaluare informai generale despre aminstrare Formelade scorore manual Faia de Rospuns) eleva apport Secutates testi Infrmatl ganeae despre Comunizaresrentaeor Faportl de feedback nem prin Parent Feedback Report) Modul dewilzarealfoior de rspuns Tpuride eon standard Alegeesecionul Etalonul general Etalonol masculn etalon fminin Etoloanele nie Eteosnle multiple terior sau escoabil Intervals de ncreere Gasca seorslar scorarea scalelor de heteroevaluare 31 n 2 3 3 3 3 aa 35 36 ¥ » 40 CC 4 Manual hai BASC-2 (Sinema de Bauare Comportamestal pentru Cop) Indic de valerate pentru detectareapatternurilor de spurs 40 Indole F a Indice a Inkecle a Inde isponibill pentru versiunea software 2 Capitolul 3. Formele de heteroevaluare pentru profesori si pari scorare $i raportul de feedback pentru parinti Progdtrea pentsuadministrare “ ‘Administrarea TRS Selectates evaluatorlor Stabila relaiel siadminstrareainstructajulul CCompletarea TRS Verficarea complet rezuatelor ‘Administrarea PRS ‘Selectarea Eveluatonlor Stables relate administrareainstructajlul Completarea PRS Vericareacompletiifoi de spuns Seorarea TRS $i PRS (TRS $1 PRS): adm osu :Sepaare clordous fl a i sul 2 Verifcares indice F a Pasu 3: Adunatenscorurlorabinutea iti 50 i asl aleulatesscorurior brute pentru scale 1 asus: Obtinerea scorutilor normative penruscele 1 asl 6: Scoraea Scalelr Composite sa ndcellSimptome Comportamentale 3 Fasul 7Idetfiare scoutlor ridcatesiscSute a scale s4 asl 8 Comgararea scortiorcompozte 54 fase 9:Graicl scorulorT 55 asl 10Evluareaitemor ctl 6 Uuizarea Raportlu de Feedback pentru Pint 56 Pasul7:CompletaresTabeului ezumatiy 56 asul2:Completarea Grfclu Rezumativ 58 Capitolul 4, Forma de Autoevaluare a Personalitasii (SRP): administrare, scorare si raportul de feedback pentru paringi 59 ‘Administrarea SAP 3 Pregtires pentru administare 3 Stabires rela | adminstrarea instruct 8 Completarea formulruli de rspuns % \erfeareacompletii formula de spuns © 2 Scores SRP a osu: Separate clordous foi 6 Pasil2:Verfearea Indico deVaiditate 8 esl 3: Adunareascoruriorobfnut item a Pagul 4: Caleulaea scorulor brute pent scale 6 Caprias osu 5:Obsnete scorurlor normative pent scle o sul 6 Scoraeascalelr compote a Incl Simptome Comportamentale 81 Pasul 7: dentifcarea scorilor cate a seoriorscbzte scale 6 sul & Compararea scorutlorcompozte 6 Posul 9 Grafica seonuoeT e asl 1, Evaluate iter ctl 70 tzaearaportlu de feedback pentru pring 7” Pasul 1 CompltareaTabelullRezumativ n asl 2: Completarea Graficull Rezumaty n Capitolul 5. Istoricul Structurat de Dezvoltare (SDH): utilizare gi interpretare 75 Formulsrul SDH 76 Module de utizaregimportanta SDH 7 Capitotul 6 Sistemul de Observare a Elevului (SO: are siinterpretare at Scopul50s a Diagnozs 2 Formulareaplaulude tratament 2 Moniterizre ratamentuut 8 Ceretare 2 Utcates SOS 83 Obseratorl 8 Fermuiarul SOS a Interpetarea SOS 85 Dezvekarea $05 a6 Capitolul 7 Interpretarea scalelor de evaluare pentru pirinti si pentru profesori, PRS si TRS: scalele primare gi indicator de validitate as lunes vali 0 IndieleF x Neconcrdant cate rezutate st itm omit 3 Fattemur de éspune x Dihculile e eeturare o Intrpretareascrutor about la cele primaresila scl compote % Seale TRS PAS % Inerpretaesiteslor 10s Stabile cbicvelor penta intervene 198 Rezumat 108 Capitolul 8. nterpretarea Chestionarului de Autoevaluare a Personalitafii, SRP: scalcle primare s!indicatorli de vaiditate 107 lunes vail eepunsunlor 108 Indie F m0 lodicele m Indice m2 @ a o ne i 6 ‘Manual tehnic BASC.2 Sisteral de Evaluare Cornportamentali pentru Cop) Neconcordanta cu alte rezutate 13 Iremai omish 13 Patterr-ur de rispuns m4 Indlcele de Consistent ns Dificultaile de lecrurare 116 Interpretereascoruilor obyinteascalelepimare la scalele compozite 16 Scalele SRF m6 Sealele Compozte 125 Interpretarea itemitor SP we \ Rezumat 18 Capitolul 9, Interpretarea avansati a Scalelor de Evaluare pentru Pétinti (PRS), pentru Profesori (TRS) sia Chestionarului de Autoevaluare a Personalitaqii(SRP) 131 Abordatea sstemat aiterpreti 1 i Dasulnterpretareascallrcompoxte 1 i asl 2Icerprettea scallrpimare 1B Pasul3:nterpetre terior 4 Folosie inerpretareesalelor de coninut 15 | Dervokares sella de continut 136 i Salle deconinut le TRS PRS 136 j Scalele de contnuteuptins in SRP 139 ; Aspect suolmantae ofr in varanta software a BASC2 va j Raportude progres va i faportl mulevalusor vat i iri dagnosiceDSMVTR ™ | Capitolul 10. Constructia scalelor de heteroevaluare (TRS si PRS) ! gia scalei de autoevaluare (SRP) 143, i Constr scaler BAST 12 : ‘Devore terior BASC-2 inclyin TRS PRS vas j Dezvoltarea si pilotarea itemilor BASC-2inclugiin SRP 145 Intoduceea forme! SRP-COL 16 Diferenperea scaler 1st Consiren scaler comporte 181 Anan acest 8 ‘naa suelo deeoare 1 lvrea valid 182 Indice F 12 Inccele de consitens oe Incl scheme de sspuns 168 Indice 164 Indice we Capitolul 11, Standardizarea si dezvoltarea normelor BASC in SUA 167 Esandoaneleexrase dn popula generat 16 Metodele de ejantionare 17 Cuprins (Coracteristcle demografice Exantionul normative Metodele de esantionare Caractristcile demogrfce Constrirea normelor Difeentele datorate genuluisvastel Construiteasstemuli de nocme pentru scalele primare i scalele comperite Capitolul 12, Scalele de Evaluare pentru Profesori, TRS: fidelitate si val Fideltatea Consistenga interns Fideltatea testretest Fidelitateainter-evaluator Froarea standard de misurare Valicrarea Corelle intrscale si structurafatorats Corel cu alte insrumente Profile grupuriordinice Capitolui 13. Scalele de Evaluare pentru Fideltatea Consltenainters Fideitatestesteetest ‘corel inter-evauator Erarea standard de mésurare Valcttea Corea interscale structure fetal Corel cua intumente Proflule gupuror nice PRS: fdelitate si validitate Capitolul 14, Scalele de Autoevaluare a Person: Fideltotes Consistent intern Fidelitatestestretest Eroarea standard de misurate Valdnatea Corelle intrscale si structura factorial Corlaicuakte insturente Profilurleqrupuriorclinice Capitolul 15. Relatia dintre componentele BASC-2 Voldtotes multinisituré-multimetod Rela dint TRS gi PRS Reta cintesclele de heteroevaluare (TRS & PRS) scala de autoevaluare (SAP) i, SRP: fidelitate si validitate Bibliografie 305 317 os 2 TE SR | ‘ 8 Manual ehnic BASC-? (Sistema de Brluare Comporsmestali peatra Cop) Lista figurilor “Figure 11, BASC2 ea Sistem Multi- Metodic si Mali-Dimensional Figura 21, Comparatie Etaloane Generale gi Faloane Clinice pe un Prof de PRS-A Figura 3.1. Setiunea Date Biografice Completa a TRS Figura 32 Secjunca Date Biografice Compleat a PRS Figura 33, Pagina de Scorare a Iemilr pentru TRS “Fgura 34, Pagina de Rezumat pentru TRS “Figure 35. Metoda de Insumare Scorurilor la Remi in Cadal una Sit Figura 26. Metoda de Adunare a Scorurlor si dz Numarare a Temilor Nescorabili pentru 0 Scala “Figure 37. Sectiani Completate pentru Tabelul Rezumativ al TRS “Figura 38, Seafiane Completa pentru Tabelul Rerumati al TRS: Comparaea Sclelor Compouite Tiguta 39. Profuri Clinie gi Adaptative Compleat din Sectines Profilari a TRS el pentru Inrgistrarea Seorurlor T pentu Scalele din Raporiul de Feedback pent “Figure 3.1 Scour Repezsntate pe Grated din Raporol de Feedback pena Pain “Figura 41, Pagina de Seorae a emilor pentru SRF __ Figura 12 Pagina de Recumat pentru SRP Fira 43. Tnsumare scoruiloe din cadrl uni sie a ‘Figura 4.4. Mctoda de Calcul al Scorului pe o Seal si Numararea temilor Nescorabili Figura 45 Seuni Completate pentru Tabell Rezumativ al SRP Figura 46, Sectiune Completaté pentru Tabeul Reaumatv al SRP: Compararea Sealelor Comporite 68. Figura 47, Seine Completats Profl Clinic i Adapatv din eadrul SRP = Figura 48. Tebel pentru Inregstarea ScorurlorT pentru scalele din Report de Feedback 7 pentru Paring “Figure 49. Reprezentares Grafick a Scorurilor T din Raportal de Feedback pentru Print| Figure 61. Patea A a SOS Figura 111, Diferentele de Gen ta ScoruriT pentra TRS (Scoreri Caleulatepentra Fyenionol [Normativ General prin Raportare la Etalonul Normati) _ gra 112, Diferenele de Gen in Scoruri T pentru PRS (Scoruri Calculate pent Egantionl : [Normativ General pein Raportare ls Etlondl Nocmatiy) _ . Figura 11.3. Diferenele de Gen in ScorusiT pentru SRP (Scorar Calculate pentra Eysntional 18 = Normativ General prin Raportare la Ftalonul Normativ) 1. SconutileT ale Scalelor TRS pentru Grupul ADHD gi Perturbari Emofionalel z Comportamentale 123, Seoruile T ale Sealelor TRS penira Gropul Dizabilii de lnvalare i Retard Minal” ab {nticaier in Deevolare - 7a 125, ScorurleT ale Seallor TRS pentra Grupul Tulburae Bipolard i Tburii Depresive 221 8 Lista fgurilor Figura [2.4 Scorurile Tale Scalelor TRS pentru Grupul Deteriorii ale Auzula si Tulburirt ale 2 Vorbiri gi Limbsfula ———__vorbini $i bimbsjului Figura 125. ScorurileT ale Scalelor TRS pentru Grupul Deteriorasi Motori gi Tulburiri Pervazive le 222 Dervoltist Figura 13.1, Scoruie Tale Scalelor PRS pentru Grupul ADHD gi Pesturbisi Emofjonalel BS Comportamentale as Scorurile T ale Sclelor PRS peatcu Grupel Diabla de Tnvitare 9 Retard Mintel! we at Deoltere “Figura 135, Scocurile Tale Scalelor PRS pentru Grupul Tulbarare Bipolar gi Tulburiri Depresive Figuré 13.4, Seoraile T ale Scalelor PRS pentru Gropul Deteriorr ale Auzulu i Talburic sie ‘orbini gl Limbajulai Figura 135. Scorurile T alc Scalelor PRS penteu Grupul Detesiorati Motori gi Telburdrd Pervazive ale Dervalirt Figura 41, Soruile Tale scalelor SRP pentru Grupal ADHD gi Perturbri Emotionaley 301 Comportamentale Figura 142, ScoruileT ale scalelor SRP pentru Grupul Dizabiitalt de vatare i Retard Mintall Intirzieri in Derwoltare _ “Figura 165, ScorurileT ale scalelor SRP pentru Grupul Tuburare Bipolcs gi Tlburiri Depresive Figura 14.4, rutile Tale scalelor SRP pentru Gropal Deteriorri ale Auzului si Tulburér ale Vorbirt i Limbaju ——__silimbajaiut Figura 145, Scorvrile T ale sealelor SRP pentru Grupul Deterioriei Motori gi Tulburiei Pervazive ale 203 Deswoticit SA ASA AA RSE TICLE i i i j | j a 10 “Manaalehnic BASC:2 (Sistem de Bralare Comportamentals pen Cop) Lista tabelelor Tahelul 1.1. Scalele Comporite, Scalele Primare si Scalele de Continut pentru TRS gi PRS 20 TabelulL2.Selele Comporite, ScaelePrimare gt calle de Contnut pentru SRP 22 Tubelul 21, Etaloanele Generale si Clinice pentru TRS, PRS si SRP. 35 “abelul 22, Clasficirile Operate pe Baza Scorurilor la Scalele BASC-2 # “abel! 5.1. Senile SDH. 76 “Tabelul 52, Simptomele comune pentru 3 tulburie lnice. ADHD, Tulburare de Anxietate Generalizati, 7 ‘Tllburare de Stes Post-Traumatic “Tabell 63, Ghidul de intepstrare bazat pe uni de timp = “abeiul 7.1, emi care Compun Indicele F 32 “abel 7.2. Interpretares Scoruilor Brute ale Indica F 33 “abel 7.3, Factori de Ajustare penteu TRS gi PRS 94 “Tabelul 74 Interpretarea Scoruilr Brute pentru Indicele Pattern de Rispuns| 35 “Tabelul 75. Interpretarea Scorarilor Brute pentru Indicele de Consistent 38 “Tabelul 7.6, Definiile Scaletor TRS 9 PRS 36 “Tabelul 77, RenumatulScalelor Comporite ale TRS i PRS din cadral BASC-2 105; “Tabelul 6.1, Item gi Numirul Itemulor care Formeazd Indicele F au “Tabelul 82. Interpretarea Scorurllor Brute pentu Indicele F ML Tebelal 83, emi care Compun Indicele L ie “abelal 84, Interpretarea Scorurilr Brute penru Indicele _ “Tebsial 85, emi care Compun Indicele V 3 “abelul 86, Interpretarea Scorurilr Brute pen Indicele V us “Tobelul 87, Fctori de Ajustore pentru Raspunsulle Nescorblle din SRP ng “Tabelul 88. Interpretarea Scorurllor Brute pentru Indicle Pattern de Réspuns 115 “ebelal 9. Interpretarea Scorurilor Brute pena Indicele de Consist 115 ‘Tatelul 6.10, Definite Scalelor SRP uz “Tabelul 6.1, Rezumatul ealelor Compozite din SRP 2s “Tahelul 9.1, Descrierea Scalelor de Conginut din PRS, TRS gi SRE 15 “Tnbetl 10.1, Formatul de Raspans al SRP pent cele Dous Sesiun de Testare 146 “abel 102. Analiza de emi Final Dimensiunea Esantonulu i Numérul de Remi pent fecare fom’ M7 “Tabelul 10.3, Seturatile temilor pe Factor, pentru TRS si PRS jl 10. Saturaile emilor pe Factor pentru SRP Tabeul 105, Frecvenla Scorurlr Brute pent Indicele F “abel 10.6 Prechle de emi Incase in Indiesle de Const abel 10.7 Rezumatul Frecventlor Scorurlor Brute pentru Indicele Tubelal 1.1 Gonvergenja Ejantioanelor Normalive pentru Difeite Forme ful 112. Sructora Fpantionulai Normativ American in fence de Gen gi VETt& — u List aber “Tabelal 113 Reprezentarea Eyantioanelor Generale Normative in funcie de VERE 17 Tabelul 1.4 Siructura Fsantioanelor Generale Normative in funcie de Gen gi Rasi/Einie UL “Tabelul 11.5. Structura Eyantioanelor Generale Normative In functe de Gen si Nivelal Educational a m Mamei “Tabedul 11.6 Siructura Eyantioanelor Generale Normative tn funejie de Gen gi Regiunea Geografic 1, “Tabeul 11.7. Structra Eyantioanelor Generale Normative in functe de Tipu de Eucatie Speci 174 “bel 1.8 Sutra Fanon Norma penta SRF-COLn Fanci de Gen Visi Tpulde 75 Studi ‘Tabelul 119. Convergenta Egantioandlor Normative Clinice ie “Tabelul 11.10, Structra Esantionufui Normativ Clinic in funefie de Clasiicarea Diagnostcd 176 “Tabelul 1.11, Structura Eyantionului Normatv Clinic pentru 19 si 21 de Ani In funcie de visti 176 Tabelul 11.12 Structura Esantionului Normativ Clinic ia funetie de Gen si Varsta 17 Tabelul 11.13. Structura Egantionslui Normativ Clinic in funcjie de Virstt 17 abel 1.14 Structura Esantioanelor Normative Clinics in funeje de Etnie gi Vata 175, “Tobelel 11,15, Structora Efantonului Normativ linc in funefie de Virsa gi Regiune Geografick 18 “Tabell 11.16. TRS si PRS: Diferenfe de VArsta Semniicative Statistic ale Scorurilor Brat (Efentionul 179 Normativ General Combinat) _ “Tabelul IL.I7, SRP-A; Diferente de Vist Semanifeative Statistic ale Seorurlor Brute (Ejantiondl 180 Normativ General Combinat) “Tabet 11.18 Valor ale Bolt pentru Distribufa Scorurllor Brute pentru TRS gi PRS 185, “abelul 1119. Valor ale Boliri pentru Disributia Scorurlor Brute pentru SRP 185 Tabelal 12.1 Coeficinti Aipha pentru Scalele Primare gi Compezte in funcie de Varsta gi Gen (Caleal 187 ‘baat pe Eyantionul Normativ General) _ “Tabell 122, Coeficenii Alpha pentru Scalle Primare si Componite in Funct de Varta giGen (Calcul 188 bazat pe Efantionul Normativ Clinic) “bead 123, Caractristicile Demografice ale Fsantioanelor ulate pentru Procedura Test-Retest 190, “Tabelul 124, Fidelitatea Test Retest pentru Scalele Compozie si pentru Scalele Primare ale TRS 191 Tabelul 12.5. Caracterstcle Demografce ale Esantionuluiuizat penta Bstimarea Felt 192 Teter-Bvaluator, entra Scalele TRS Tabslal 126 Fidelitata Inter-Evaluator pentra Scalele Compodite i penta Scale Primare ale TRS 158 Tabelal 127. Broarea Standard de Masurare pentra Scalele Compocite gt Scalle Primae ale TRS, pentru 195 Egantionsl Normativ General "abel 12.8 Eroarea Standard de Misurare pentru Scalele Composite Scalele Primare ale TRS, pentru 196 Esantioml Normativ Clinic “Tabdlal 12.9. Corlait inte Scalele Compouite i Scalele Primare ale TRS-P; Calel bazat pe 198 Esantioanele Normative Generals Cline ‘Tabeul 12.10, Corelatit intr Scalle Compote si Scalele Primare ale TRS-C; Calel bazat pe 19 Esantioanele Notmative General gi Clinic ‘Tabeil 12.11, Corelatié intr Scalele Comporite si Scalele Primare ale TRS-A; Call bazst pe 200 Eantioanele Normative General $i Clinic SS 2 Mana ehnc BASC-2 (Sistema de rare Comporamentl era Cop) “ubelal 12.12, TRS: Indicator Gradului de Potivire pentru Diferiele Modele CSA 202 “abelul 12.13, Rerultetal AnalizeéFactoriale Confirmatorii« TRS pentru Modclele Initiale 203 Tabelal 12.14. Rezultatul Analizei Factorale Confxmatori a TRS pentru Modelele Finale 204 Tabelul 12.15. Matrices FectorialéRezultati din Analiza Exploratorie in AxS Principal si Rote 206 _Varimax, penta TRS-P “Tabeul 1.16. Matricea Factorial Rezultah din Analiva Exploraiovic eu Extracjic in Axi Principal gi 206 Rotate Varimax, penteu TRS.C “Tibelol 12.17. Matrices Factoriala Rezultath din Anallza Bxploratorie cu Extracie in Axi Prindpala gi 208 - __Rotajie Varimax, pentru TRS-A ‘Tabelu 12.18. Caraceristicile Demografice ale Eyantionului Ulllzal peniru Analiza Pacoriald Exploratorie 207 pentra TRS “Tabelul 12.19. Corelle TRS-P cu Scalele de Heteroevauare penira Profesor din ASERA, 208 penima categoria de vacsti 15-8 an | Tabelul 12.20, Corelle TRS-C cu Scalele de Heterocvaluare pentru Profesor din ASEBA, 209 pentru categoria de varsté 6-18 ani j Tebelul 12.21. Corelle TRS-A cu Scalele de Heterocvaluare pentru Profesor din ASEBA, 210 { pentru categoria de visti 6-18 ani — j “Febelul 12.22, Corelaile TRS.C eu Seal de Heteroevaluare pent Profesor din Conner 22 : ‘Tabelul 12.25, Corelatile TRS-A cu Scalele de Heteroevaluare pentru Profesor! din Conners 213 { ‘Tabelul 12.26 Corelaile TRS-P din BASC si BASC-2 pentru Fgantionul Normativ General 214 elu 12.25. Corelafile TRSC din BASC si BASC-2 pentru Esantionul Normativ General 215 bul 1226, Corelle TRS-A din BASC si BASC-2 pentru eantionul Normativ General 216 ul 12.27. Medille Scalelor TRS in Seorui T pentru Gruputile Clinice 218 “Tabelul 13.1. Coficiengi Alpha pentru Scalele Primare si pentru Scalcle Compoaile ale PAS in Tancle de 225 i ‘ars si Gen; Caleul bazat pe Esantional Normativ General Tabell 132, Cocfcienii Alpha pentru Scale Primare i pentru Scalcle Compoate ale PRS fh Tunsjie de 228 Viroti si Gen; Calcul bazat pe Esantional Normativ Clinic i ‘Tabelul 133. Caracteristcle Demografice ale Esantionuluiutlizat pentru Extimarea Fidel Test Rett 228 a PRS. “Taba 13. Fees Tent Rete petra Sale Compoate pent Sale maze ae BRS Pa { Tabu 135, Carecersle Demograce ale Earns ult penta ErinaeaFdliih 20 Inter Bala ‘RDahT 19, Fea ster Brakaor penta Seale Componte penta Salle Wimare le FAS D5 i “abel 137. Sore Tae Err landad ds Misrare pet Selde Compoaie pent Salee 333 j : Primare din PRS; Calcul bazat pe Fyantionul Normativ General “abelul 13.8. Scoruile T ale Eroii Standard de Masuree pentru Scalele Composite i Scalele Primare din 234 PRS; Calcul bazat pe Esantional Normativ Clinic BEDE Dit ante ae pa ee BEIT Ci Baap 2 Pyantioanele Normative General si Clinie “Tabelul 13.10, Corel nite Scalele Compoaite gi Scalele rime ale PRS-C, Calcul bat pe 27 ‘Bygntioanele Normative General gi Clinic B List ebelelor “Tubelal 13.11, Corelai nie Scalele Comporite gi Scalele Primare ale PRS-As Call baat pe 28 Egantioanele Normative General Clinic “Tabelul 13.12, Rezltatul Analizei Factorial Confrmatori (Indici de Potivre) a PRS pentru Difrite 29 Modele Testate prin CSA “Tabehl 1315, Rezutaul Anaizei Factoriale Confirmatoriia PRS pentru Modell inale 2 “abel 13.14 Reaultotol AnalieiFactoviale Confiratori a PRS pentru Model Finale ai “Tabelul 13.15. Matrices Factorial Rerultat din Analia Exploatore cu Extrafie in Axa Principals 242 Rotate Varimax pentru DRS _— Tabs 1316, Maries Factorial Reval din AnalzaExploraiore ca Extract in Axi Principal gi 242 Rotatie Varimax pentru PRS.C “Fabelal 15.17, Matricea Factorlalk Rezultaté din Analiza Exploraosie cu Extracie in Aa Principala gi Rotalie Varimax pentru PRS-A 2 “Tabelul 13.18, Caracteristiile Demograice ale Bantionuiai Uttat pentru Stadiul Corelational “Tabelul 13.19. Corelafile PRS-P cu Scalele de Heterocvaluare din ASEBA, pentru categoria de vised 245 1555 ani “Tabelul 13:20, Corelajile PRS-C cu Scalele de Heteroevaluaze pentru Profesor din ASEBA, pentru 246 categoria de viestd 6-18 ant Tabeul 13.21. Corelaile PRS-A cu Seaele de Heteroevaluase din ASEBA, pentra categoria de virst® 2 G18 ani “Tubelul 13.23, Corlaile PRS-C cu Scalele revizuite de Heteroevaluae pentru Pirini din Conners 248 “Tabelul 13.23, Corelatile PRS-A cu Scalele revizuite de Heteroevaluare pentru Pirin din Conners 249 “Tobeul 13.24, Corelaile PRS-C cu BRIEF, Forma pentru pinte 251 “abelul 13.25, Corelle PRS-A cu BRIEF Forma pentru Plrnte 252 “el 1826. Galil PAS? dn ASC BASE, Call at pe tone Norma Genet 253 ombinat “ul a7 Corda REC din BAS BAC Cll Bort pe Eamon Nomaty Geel ombinat "al 38 Cele PRA in ASC ot BASC Cll tt pe Foal Noma Gene 25 combinat “Tabeul 13.29, Medile Sclelor PRS in Scoruri T pentru Grapurile Clinice 27 “Tabelul 14.1. Coefcientii Alpha pentra Scalele rimare gi pentru Scalele Comporite ale SRP in functiede 264 ‘Varsta gi Gen; Calcul bazat pe Esantional Normativ General “Tabeul 14.2. Coeficenfit Alpha pentru Sealele Primate st pentru Scalele Composite ale SRP in functie de 265, \Vaesta gi Gen; Calcul bazat pe Esantionl Normatiy Clinic _ Tabelil 143, Caractetistcle Demografice ale Eyantionului wtlizat pentru Estimarca Fidei 267 “Test-Retest a SRP ‘Tabelul 144 FidelitateaTest-Retest pentru Scalele Compocite gi pentru Sealele Primare ale SRP 368 “abelul 14.5. Eroarea Standard de Masurare pentra Scalele Comporite i pentru Scalele Primare din SRP; 269 CCaleu bazat pe Bsantionul Normativ General Tabelul 146 Eroarca Standard de Misurare pentru Scalele Componite i pentru Scalele Primare din SRP; 270 Calcul bazat pe Fsantionsl Normatv Cline ‘Tabelul 147, Corel intre Scalele Compozite si Sealele Primare ale SRP-C; Caleul bazat pe m Egantioanele Normative General i Clinic u Manual ehnic BASC-2 (Sistema de Eralnare Comporamentali pentra Copii) SB “Tabell 14.8, Corlai inte Sclele Composite gi Scalele Pima ale SRF-A; Calcul baat pe me Eyantioanele Normative Generals Clinic "Fabel 149. Corclai inte scalele Compocite i Scalle Pimare ale SRP.-COL: Caleal bazat pe 24 Egantoanele Normative General si Clinic “Fabel 14.10. Gradul de Potrvire pentru iterite Modele CSA, pentru SRP 7 “Tabelul 14.11, Rezltetol Anslrei Structurii Covaranfei a SRP pentru ModeleleTniiale oT “abel M.12. Rezoltatul Analizei Structuit Covariantei a SRP pentru Modelele Finale 278 Tabelul 14.13. Matricea Factorial Rezultaté din Analiza Exploratori in AxB Principalé gi Rote Varimax 279 pentru SRP.C Tabelal HAI Matricea Factorialé Rerultatd din Analza Tactorials Explortorie cu Exiracfe in Axa 7 Principalé si Rotatie Varimax pentru SRP-A ‘ibe HIS, Matricea Factoriald Rezultaté din Analiza Exploratorie cu Extractie in Axk Principal gi 280 Roatie Varimax pentru SRP-COL Tabelal 1.16. Caractersicile Demografice ale Esantioaneloruilizate in Covelarea SRP cu ale scale 282 similare “abel 1417, Coreatile SRP-A cu ASEBA Youth Sef Report 2 ‘Tebelul 14.18, Corelle SRP-COL cu ASBBA Young Adult Self Report 284 Tabelul 14.19. Corelaile SRP-A cu Conners Well’ Adolescent Self Report Scale 285; ‘Tabelul 14.20, Corelle SRP-C cu CDI 286; ‘Tebelul 14.21. Coreletile SRD-A cu CDI 287 Tabelul 14.2. Coreatile SRP-C cu RCMAS 288; ‘Tabelal 14.25. Corelle SRP-A cu RCMAS 289 “Tabelul 14.24. Corelle SRP-COL cu BSI 230 “Tabelul 14.25 Corelafile SRP-COL cu BDL 231 ‘Tabelul 14.26. Corelle SRP-COL cu Sealle Clinie din MMEL2 292 “Tabelul 14.27. Corelle SRP-COL cu Sealele de Conjinut din MMPI-2 233 ‘Tabelul 14.28. Corelle SRP-COT. cu Sealele Suplimentare din MMPI-? 294 “Tobelul 14.29. Coeltile SRP-C inte BASC gi BASC-2 236 Tabelal 1430. Coreajile SRP-A intre BASC gi BASC.2 207 “Tabelul 14.31, Medile Sealelor SRP in Scoruri T pentru Gruputile Cline 239) “Tabelul 15.1, Corcailedintre TRS-P si PRS-P (Eyantion Normativ General Combinat gi Eyantion Clinic) 307 “Tabelul 15.2. Corelle dintre TRS-C gi PRS.C (Esantion Normativ General Combinat gi Eantion Clinic) 308 “Tabelul 15.3. Corelle dintre TRS-A gi PRS-A (Fgantion Normativ General Combinat i Esantion Clinic) 309 “Tabelul 15.4. Corea dintre TRS-C gi SRP-C (Eyantion Normativ General Combinat si Byantion Clinic) 311 ‘Tobelul 15.5. Corelatile dintre TRS-A gi SRP-A (Esuntion Normativ General Combinat si Fyantion Cline) 312 “Tabelul 15.6. Corelle dintre PRS-C si SRP-C (Esantion Normativ General Combinat gi Bjantion Cinis) 313 “Tabelul 157. Corelle dintre PRS-A si SRP-A (Eyantion Normativ General Combinat si Egantion Clinic) 314 Capitolul 1 Introducere Behaviour Assessment System for Children (Sis- temul de Evaluare a Comportamentului pentru Copii) reprezint& un sistem multidimensional $1 ‘miltimetodic, utitizat in evaluarea comportamen- tnlui si a perceptiel de sine, pentru copiii gi tinerii cu virste cuprinse intre 2 si 25 de ani fa caml BASC-2 vorbim despre o abordare mul- timetoda, deoarece sistemul confine urmitoarcle saetode de evalvare, care pot fi utilizate fie in mod _ sdividual, fe in oricare din posibilele lor combi- aati: + Dowd scale de evaluare, una pentru profe- sori (Scala de Evaluate pentru Profesori, Teacher Rating Scale, TRS) si o alta pentru paringi (Scala de Evaluare pentru Pérint, Parent Rating Scale, PRS). Fiecare scalé este imparyita pe mai multe grupe de varst’. Cu ajutorul acestor scale, se pot colecta descrieri referitoare la comportamentul observabil al copiluhii + O scali de autoevaluare (Autoevaluare a Per- sonalititi, Self-Report of Personality, SRP), prin intermediu! cireia copilul sau adultul tanar tsi poate desctie emotiile sau perceptiile asupra propriei persoane. * Un interviu structurat, referitor fa istoricul dezvoltirii persoanei evaluate (Structured De- velopemental History, SDH). * 0 foaie de observatie care poate fi folositi pentru inregistrarea si clasificarea comporta- mentelor observate in mod direct in timpul orelor de curs (Student Observation System, $05). BASC este considerat a fi un sistem multidimen- sional deoarece misoari numeroase aspecte ale comportamentului gi ale personalitati, vizand atét 16 ‘Manual hic BASC.2 (Sistemul de Evauare Comporcamentald pentru Cop) dimensinni pozitive (adaptative), cit si negative (cinice). BASC-2 reprezinta, practic, 0 variant revizuita a primei edifii a Behaviour Assessment System for Children (BASC; Reynolds & Kamphaus, 1992), Persoanele familiarizate cu BASC vor putea foarte usor si utlizeze aceasti now’ versiune. Pe lang pistrarea elementelor cheie ale primei variante, la nivelul BASC-2 exist numeroase aspecte revizu- ite, precum: + Cresteres coeficientilor. de ———fideli- tate si introducerea nor scale noi, aditionale (Comunicare functional, Func- tional Communication, pentru ‘TRS i PRS; Activititi cotidiene, Activities of Daily Living, pentru PRS; Adaptabilitate, Adaptability, pentra TRS-A si PRS-A; Probleme de Aten- fie, Attention Problems si Hiperactivitate, Vyperacivty, pentra SRB) Fata a crete pin aceasta durata de aplicare. + Loturile folosite pentru standardizare au fost conforme cu datele ultimului recensimint re- alizat pe populatia Statelor Unite ale Americii (Current Population Survey, 2001). © Cresterea nivelului de similaritate a continu- tului unor itemi, intre formele pentru diferite niveluri de varstd, precum gi intre TRS si PRS. + Reducerea duratei de aplicare a TRS. + Introducerea unor noi scale de confinut, care pot fi utlizate aditional in interpretarea scalelor primare, permitand astfel extinde- tea arilor comportamentale investigate de BASC.2 Un format mixt pentru rispunsul la itemi, care a condus la imbunstitirea atit @ fideli- tifii, cat gi a capacitafii instrumentului de a surprinde scorurile extreme. Limite de varsta extinse, care fac acum po- sibifi evaluarea general a persoanelor cu varste de pand la 21 de ani aflate inca in in- stitutii de invitamént pre-universitar, precum si, prin SRP, evaluarea persoanelor cu varste cuprinse tntre 18-25 care studiazA in institufit universitare, Norme clinice mai dezvoltate Dezvoltarea unui nou soft de scorare. + Imbunatatiri ale SDH (Structured Develope- ‘mental History). BASC-2 a fost construit pentru a facilita diagnos- ticul diferential ¢iclasificarea educationala a unei ‘varietii de probleme emotionae § comportamen: tale cate pot fi intélnite la copii, precum si pentru a veni in ajutorul stabiliii planurilor de tratament si de intervene, Cand sunt utilzate individual, componentele BASC-2 reprezinta instrumente sta- bile si sofisticate din punct de vedere psthometric, care ofet o paletl larg de informati utile. Cand este folosit ca un sistem integrat, BASC-2 ofera {informatii, ce provin din surse variate, despre un copii, furnizand clinicianului un set coordonat de instrumente pentru evaluare, pentru diagnostic gi pentru stabilirea unui plan de tratament. Ca sistem, componentele BASC-2 oferi o per- spectiva triunghiulari asupra _problemelor

S-ar putea să vă placă și