Sunteți pe pagina 1din 1

elemente exprimate anterior care

sd ateste in mod explicit refuzul acorddrii

consimtdmdntului.

4). Atunci cAnd este necesar consimlSmAntul unui reprezentat legal, dar se

cere
intervenlia de urgenld, actul medical poate fi fdcut fdrd consimldmAntul reprezentantului.
5). ln mdsura posibilitdtilor permise de situatia lor, pacienlii (minori sau adulti) vor fi totugi
inclugi in procesul de luare al deciziilor, chiar atunci cAnd este necesar consimldmAntul
unui reprezentant legal.
6). Dacd reprezentantul legal refuzd si-gi dea consimfdmAntul, dar medicul crede ferm cd
intervenlia este in interesul pacientului, decizia trebuie solicitatd unui tribunal sau unei alte
forme de arbitraj.
7). ln orice alti situalie in care pacientul este incapabil sd-gi dea consimldmAntul informat
gi unde nu existi reprezentant legal sau un reprezentant desemnat de pacient special
pentru acest scop, se vor lua mdsuri corespunzdtoare pentru a asigura un proces de
inlocuire a deciziei, tinAndu-se seama, pe cdt se poate, de dorintele cunoscute ale
pacientului.
8). Pentru prelevarea, prezervarea 9i utilizarea oricdrui component al corpului uman este
necesar consimtdmAntul pacientului. ConsimtdmAntul poate fi presupus in cazul utilizdrii
unor substante in timpul diagnosticului, tratamentului sau al simplelor ingrijiri ale
bolnavului.
9). Consimldmintul informat al pacientului este o condilie preliminard pentru participarea
la procesul de invdldmAnt medical.
10). ConsimldmAntul informat al pacientului este o conditie preliminari pentru participarea
cercetarea gtiintificd. Toate protocoalele trebuie supuse procedurilor etice
corespunzdtoare. Nici un fel de cercetdri nu pot fi efectuate pe cei incapabili de a-gi
exprima vointa, fdrd consimldmAntul unui reprezentant legal, gi dacd cercetarea nu este in
interesul pacientului. Ca exceptie, o persoand incapabild de a-gi exprima voinla poate fi
inclusd intr-o cercetare observalionald care nu este in beneficiul sdu direct sau indirect,
cu condilia ca aceastd persoand sd nu aibi obieclii, iar riscul gi efortul sdu sd fie minim,
cercetarea sd aibd o valoare semnificativd gi sd nu existe metode alternative sau alli
subiecli de cercetare disponibili.
co N Fr N D ENTI ALTTATEA S I I NTt MTTAT EA

la

1). Toate informaliile privind starea de sdnitate

pacientului, condilia sa medicalS,


diagnosticul, prognosticul 9i tratamentul precum gi alte informalii de naturd personald vor fi
prestate in regim de confidenfialitate chiar gi dupi moartea pacientului.
2). lnformalia confidentiald poate fi divulgatd numai cu consimldmAntul explicit al
pacientului sau cAnd existi dispozitii judiciare in acest sens. Consimldmdntul este
presupus atunci cAnd divulgarea se face cdtre un alt membru al personalului de ingrijire
implicat in tratamentul pacientului.
3). Toate datele identificabile ale pacientului trebuie protejate. Protectia datelor trebuie sd
fie corespunzdtoare manierei de stocare a acestora. Substantele umane din care pot fi
cierivate cjate identitrcaOiie trebuie protejate ca atare.
4). Pacientii au dreptul de avea acces la figele lor medicale sau la orice evidente legate de
diagnostic, tratamentul gi ingrijirea lor gi de a primi o copie dupd dosarul gi figele lor
medicale sau pd(i din acestea. Astfel de date exclud datele care privesc o terld persoand.
5). Pacienlii au dreptul de a solicita corectarea, completarea, eliminarea, clarificarea gi/sau
aducerea la zi a datelor personale gi medicale care sunt necorespunzdtoare, ambigue sau
depSgite sau care nu sunt relevante pentru diagnostic, tratament giingrijire.
6). Nu este admisd intervenlia in viala particulard a pacientului sau a vietii de familie dec6t
in cazul in care, pe l6ngd consimtdmAntul pacientului, aceasta poate fi justificatd ca
necesard

d iag

nosticului, tratamentu lui sau

in g rij

irii pacientu lui.