Sunteți pe pagina 1din 61

FIA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1 Instituia de nvmnt superior
1.2 Facultatea / Departamentul

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIOARA


FACULTATEA DE TIINE POLITICE, FILOSOFIE I TIINE
ALE COMUNICRII

1.3 Catedra

DEPARTAMENTUL DE FILOSOFIE I TIINE ALE


COMUNICRII

1.4 Domeniul de studii


1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii / Calificarea

FILOSOFIE
LICENTA
FILOSOFIE

2. Date despre disciplin


2.1 Denumirea disciplinei
ISTORIA FILOSOFIEI ANTICE
2.2 Titularul activitilor de curs
Lect.dr. Claudiu Mesaros
2.3 Titularul activitilor de seminar
Lect.dr. Claudiu mesaros
2.4 Anul de studiu 1
2.5 Semestrul
1
2.6 Tipul de evaluare
E

2.7 Regimul disciplinei

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)


3.1 Numr de ore pe sptmn
4
din care: 3.2 curs
2
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de nvmnt 56
din care: 3.5 curs
28
3.6 seminar/laborator
Distribuia fondului de timp:
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate / pe teren
Pregtire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri
Tutoriat
Examinri
Alte activiti
3.7 Total ore studiu individual
94
3.8 Total ore pe semestru
150
3.9 Numrul de credite
6

4. Precondiii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum

4.2 de competene

5. Condiii (acolo unde este cazul)


5.1 de desfurare a cursului

5.2 de desfurare a seminarului/laboratorului

ob

2
28
ore
26
35
17
15
2

6. Competenele specifice acumulate


Cunoatere i nelegere (cunoaterea i utilizarea adecvat a noiunilor specifice disciplinei)
Cunoaterea autorilor, periodizrii i textelor fundamentale ale filosofiei antice europene.
Utilizarea adecvat a terminologiei filosofice discutate

Competene profesionale

Explicare i interpretare
Capacitatea de analiz i identificare a ideilor principale i a structurii argumentative din
textele filosofiei antice europene
Abiliti de identificare a contraargumentelor fa de ideile filosofice studiate
Explicarea i nelegerea teoriilor filosofice studiate
Instrumental aplicative (proiectarea, conducerea i evaluarea activitilor practice specifice;
utilizarea unor metode, tehnici i instrumente de investigare i de aplicare)
Deprinderi de utilizare corect a surselor bibliografice i a informaiilor despre filosofia
antic european
Abiliti de redactare a unui eseu filosofic cu tem dat

Competene transversale

Alegerea metodelor optime de expunere i critic a tezelor filosofice antice


Preocuparea pentru perfecionarea profesional prin formarea unei reflexiviti teoretice
Implicarea n activiti tiinifice, cum ar fi elaborarea unor studii i eseuri
Participarea la proiecte cu caracter practic, compatibile cu cerinele integrrii n piaa muncii

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


7.1 Obiectivul general al disciplinei
Familiarizarea cu principalele teme i argumente ale filosofiei
7.2 Obiectivele specifice

8. Coninuturi
8.1 Curs
Prezentare introductiv. Specificul i
izvoarele filosofiei antice greceti.
coala milesian. Thales, Anaximandru

antice greceti
Cunoaterea i nelegerea autorilor i textelor principale ale
filosofiei antice europene

nelegerea conceptelor si argumentelor tipice ale filosofiei


antice greceti.

Metode de predare

Observaii

i Anaximene.
coala pitagoreic.
Heraclit din Efes
Parmenide din Elea
Empedocle din Agrigent i Anaxagora
din Klazomene
Atomitii. Leucip i Democrit
Sofitii.
Socrate.
Platon. Ontologia
Platon. Teoria cunoaterii i politica.
Aristotel.
miscare

Ontologia.

Teoria

despre

Aristotel. Filosofia umanului


Filosofia perioadei elenistice.

Bibliografie
1. , ***,, Filosofia greac pn la Platon, Ed. tiinific i Enciclopedic, 1979-1985 (vol. 1-2).
2, W.K.C. Guthrie,, O istorei a filosofiei greceti, Editura Teora, Vol. I, 1999 (A History Of Greek Philosophy, vol. I-VI,

Cambridge, 1962)
3, F.M. Cornford,, Principium Sapientiae. The Origins of Greek Philosophical Thought, Cambridge, 1952

8.2 Seminar / laborator

Metode de predare

Mit i filozofie n Grecia antic.


Fragmentul lui Anaximandru
Doctrina pitagoreic a numerelor
Teoria despre logos la Heraclit.
Cele trei ci i teoria despre fiin la
Parmenide
Cunoaterea i principiile cosmologice
la Empedocle. Teoria despre nous la
Anaxagora.
Teoria atomilor la Democrit.
Contribuia sofitilor la schimbarea de
paradigm n filosofia antic greac.
Metoda

socratic.

Critica

idealului

Observaii

paideic sofistic.
Teoria ideilor i a participrii n dialogul
platonician Menon
Ontologia i teoria
dialogul Republica

cunoaterii

din

Construcia ontologiei n Categoriile lui


Aristotel
Teoria
despre
Nicomahic

virtute

Etica

Scepticismul, stoicismul i epicureismul.

Bibliografie
Porphyrios,, Viaa Lui Pitagora. Viaa lui Plotin, editura Polirom, Iai, 1998
Kirk, Raven and Schofield,, The Presocratic Philosophers, 2nd ed., Cambridge
Henri-Irenee Marrou,, Istoria educaiei n Antichitate, Ed. Meridiane, 1997, vol. 1
Platon,, Menon, n Opere vol. II, Editura tiinific i Enciclopedic, Bucureti, 1976
Platon, Republica, n Opere, vol. V
8, Aristotel, Metafizica
10, Aristotel, Categorii

Porfir, Dexip, Ammonius:, Comentarii la Categoriile lui Aristotel, nsoite de textul comentat. Traducere, cuvnt nainte i
note de Constantin Noica. Editura Academiei, Bucureti, 1968. Reeditare Moldova, Iai, 1995
Aristotel, Metafizica, cartea V, cap. 7, 8, 12, 22, 30; cartea XII, cap. 6,7,9
Aristotel, Etica nicomahic, trad. Stella Petecel, Editura tiinific i enciclopedic, 1988 (reeditare, IRI, 1998), studiul
introductiv, Cartea II, III, X.
Epicur, Scrisoare ctre Herodotos, Scrisoare ctre Menoiceus, Maximele fundammentale, n: Diogene laertios, despre vieile i
doctrinele filosofilor, cartea X
Seneca,, Despre linitea sufletului i Despre viaa fericit, n Scrieri filosofice alese, Editura Minerva, Bucureti, 1981.
Epictet, Manualul, Marcus Aurelius, Ctre sine, Editura Minerva, Bucureti, 1977
Sextus Empiricus, Schie pyrrhoniene, cartea I, n: Opere filosofice, vol. I, Editura Academiei, Bucureti, 1965.

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice,


asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

10. Evaluare
Tip activitate
10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.4 Curs

- rspunsurile la examen / colocviu


(evaluarea final)

- examen oral. Intrebari si


raspunsuri

10.5 Seminar /
laborator

teme / referate / eseuri / traduceri


/ proiecte etc.

Evaluare portofoliu
Evaluare sustinere in plen
Evaluarea moderarii unei
dezbateri de seminar
Evaluarea lucrarii scrise

- testarea periodic prin lucrri de


control

10.3 Pondere din


nota final
40%

40%

10%

10.6 Standard minim de performan


Cunoaterea n linii mari a principalelor idei filosofice din perioada antic
Identificarea unor idei filosofice din textele studiate

Obinerea punctajului minim la activitatea de seminar i la colocviul final

Data completrii
Data avizrii n departament

Semntura titularului
Semntura directorului departamentului

FIA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1 Instituia de nvmnt superior
1.2 Facultatea / Departamentul
1.3 Catedra
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii / Calificarea

Universitatea de Vest din Timisoara


tiine Politice, Filosofie i tiine ale Comunicrii
Filosofie i tiine ale Comunicrii
Filosofie
Licen

2. Date despre disciplin


2.1 Denumirea disciplinei
Logic General
2.2 Titularul activitilor de curs
Prof. dr. Iancu Lucica
2.3 Titularul activitilor de seminar
Lect. dr. Oana Gabor
2.4 Anul de studiu I
2.5 Semestrul
I
2.6 Tipul de evaluare

2.7 Regimul disciplinei

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)


3.1 Numr de ore pe sptmn
3
din care: 3.2 curs
2
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de nvmnt
din care: 3.5 curs
3.6 seminar/laborator
Distribuia fondului de timp:
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate / pe teren
Pregtire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri
Tutoriat
Examinri
Alte activiti
3.7 Total ore studiu individual
6
3.8 Total ore pe semestru
84
3.9 Numrul de credite
6

4. Precondiii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum

4.2 de competene

5. Condiii (acolo unde este cazul)


5.1 de desfurare a cursului

5.2 de desfurare a seminarului/laboratorului

1
ore
2
2
2

Competene transversale

Competene profesionale

6. Competenele specifice acumulate


Competene privind operarea cu conceptele logicii formale.
Competene privind analiza logic a limbajului.
Competene privind exprimarea logic i comunicarea.
Competene n realizarea unor operaii logice de baz: definiia, clasificarea, diviziunea,
generalizarea .a..
Competene n analiza/critica argumentelor.
Competene n optimizarea (logic) a argumentrii. Construirea de strategii argumentative.
Competene n identificarea i combaterea sofismelor i a erorilor logice.

Competene n aprecierea adevrului i validitii.


Competene de comunicare i argumentare.
Competene de combatere i persuadare.
Competene n promovarea spiritului critic.
Competene privind cultivarea valorilor logice n societate.

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


7.1 Obiectivul general al disciplinei
nsuirea principalelor teme i probleme ale logicii formale.
7.2 Obiectivele specifice

Dezvoltarea capacitii de de analiz logic.


8. Coninuturi
8.1 Curs
Probleme cu caracter introductiv.

Problematica logic a termenilor,


noiunilor i conceptelor.
Problema propoziiilor i a judecilor.

Metode de predare
Expunere,

Observaii
Probleme privind definiiile date
logicii, problema metodei n logica
formal, problema limbajului,
problematica logic a principiilor.

Expunere, dezbatere,
analiz pe text.
Expunere, dezbatere,
analiz pe text.

n logica deductiv o pondere aparte


Probleme de logic deductiv.
Expunere,
dezbatere,
revine silogisticii.
Probleme de logic inductiv.
exemplificare.
Problematica sofismelor i a erorilor
logice.
Bibliografie
Gh. Enescu, Tratat de logic, Editura Lider, Bucureti, 1996.
Gh. Enescu, Dicionar de logic, 1983, reeditare Editura Tehnic, Bucureti, 2003.
P. Botezatu, Introducere n logic, Editura Polirom Iai, 1998.
I. Lucica, Logica vol. I, Editura Tehnic, Bucureti, 2008.
D. Kelley, The Art of Reasoning, W. W. Northon Com. Third Edition, 1998.
P. Hurley, A Concise Introduction to logic, Thomson, Wadsworth 2008 (Tenth Edition).
8.2 Seminar / laborator
Verificarea cunotinelor.
Aplicaii la temele predate.

Metode de predare
expunere, analiza pe text.
expunere, analiza pe text.

Observaii

Dezbateri pe text.
expunere, analiza pe text.
Exerciii i exemplificri.
expunere, analiza pe text.
Bibliografie
Gh. Enescu, Tratat de logic, Editura Lider, Bucureti, 1996.
Gh. Enescu, Dicionar de logic, 1983, reeditare Editura Tehnic, Bucureti, 2003.
P. Botezatu, Introducere n logic, Editura Polirom Iai, 1998.
I. Lucica, Logica vol. I, Editura Tehnic, Bucureti, 2008.
D. Kelley, The Art of Reasoning, W. W. Northon Com. Third Edition, 1998.
P. Hurley, A Concise Introduction to logic, Thomson, Wadsworth 2008 (Tenth Edition).

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice,


asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Disciplinele logice predate sunt n acord cu cerinele ARACIS, cu programele celorlalte faculti de
profil din ar, inclusiv cu programa de liceu unde logica se pred la clasa a IX-a.

10. Evaluare
Tip activitate
10.1 Criterii de evaluare
10.4 Curs

10.5 Seminar /
laborator

10.2 Metode de evaluare

Calitatea pregtirii
Capacitatea de nelegere i aplicare a
cunotinelor dobndite.
Prezen participativ.
Calitatea pregtirii

Examen scris i oral.


Examen scris i oral.

10.3 Pondere din


nota final
75%

Verificarea prezenei la
seminar.
Dezbatere, analiz pe text,
aplicaii practice.

10.6 Standard minim de performan


Capacitatea de-a putea reproduce i reda coninutul temelor predate.

Data completrii
Data avizrii n departament

Semntura titularului
Semntura directorului departamentului

10%
15%

FIA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1 Instituia de nvmnt superior

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIOARA

1.2 Facultatea / Departamentul

FACULTATEA DE TIINE POLITICE, FILOSOFIE I


TIINE ALE COMUNICRII
CATEDRA DE FILOSOFIE I TIINE ALE COMUNICRII

1.3 Catedra
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii / Calificarea

Stiinte umaniste
LICENTA
FILOSOFIE

2. Date despre disciplin


Propedeutica filosofica
2.1 Denumirea disciplinei
Lect. Dr. Oana BARBU
2.2 Titularul activitilor de curs
Lect. Dr. Oana BARBU
2.3 Titularul activitilor de seminar
2.4 Anul de studiu I
2.5 Semestrul
I
2.6 Tipul de evaluare

2.7 Regimul disciplinei

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)


3.1 Numr de ore pe sptmn
3
din care: 3.2 curs
2
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de nvmnt 42
din care: 3.5 curs
28
3.6 seminar/laborator
Distribuia fondului de timp:
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate / pe teren
Pregtire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri
Tutoriat
Examinri
Alte activiti
3.7 Total ore studiu individual
58
3.8 Total ore pe semestru
100
3.9 Numrul de credite
5

4. Precondiii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum

4.2 de competene

5. Condiii (acolo unde este cazul)


5.1 de desfurare a cursului

OB

1
14
ore
14
14
15
5
5
5

5.2 de desfurare a seminarului/laboratorului

6. Competenele specifice acumulate

1. Cunoatere i nelegere
- Insusirea si utilizarea adecvata a termenilor ce descriu si interpreteaza problemele,
domeniile, genurile si disciplinele filosofice majore;
- Cunoasterea perspectivelor si modalitatilor proprii formularii si tratarii problemelor specific
filosofice;
- Cunoasterea si intelegerea particulritatilor majore ale filosofiei contemporane;
2. Explicare i interpretare
- Explicarea si interpretarea diversitatii ireductibile, pluralismul funciar, al filosofiei;
- Explicarea si interpretarea contextuala a problemelor si solutiilor avansate in dezbaterile
contemporane cu privire la sansele si menirea filosofiei in epoca contemporana;
3. Instrumental aplicative ()

- Identificarea si articularea deprinderilor si capacitatilor necesare studiului aprofundat al


filosofiei;
- Capacitatea de a analiza, interpreta si evalua un text filosofic:
- Utilizarea cunostintelor dobandite in prefigurarea liniilor directoare ale studiului, documentarii,

Competene profesionale

cercetarii, precum si ale elaborarii si prezentarii/comunicarii rezultatelor


astfel obtinute
4. Atitudinale (
-articularea interesului si atitudinii pozitive si angajate fata de domeniul propriu al filosofiei;
- valorificarea optima si creativa a propriului potential in studiul si cercetarea filosofica;
- manifestarea unei atitudini deschise comunicarii dialogale, bazata pe recunoasterea
promovarea argumentului mai bun

Competene transversale

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


7.1 Obiectivul general al disciplinei
Captarea si articularea primara a interesului pentru studiul
filosofiei
Insusirea termenilor ce descriu si interpreteaza specificul
filosofiei si al filosofarii;
Formarea deprinderilor primare ale studiului, analizei,
interpretarii si cercetarii filosofice;

7.2 Obiectivele specifice

8. Coninuturi
8.1 Curs
Nr.
Tematica i principalele
Crt. probleme
1

Metode de predare
Nr.
ore
Curs

Obiectul, problematica si
finalitatea disciplinei de
propedeutica filosofica.
Perspectiva
metafilosofica

Ce
este
filosofia?
Originea si inceputurile
filosofiei; Surse, motive si
experiente originare ale
filosofarii; Filosofia si
mitul; Filosofia si istoria 3
ei; Pluralismul funciar al
filosofiei;

Probleme,
metode,
domenii, genuri si stiluri 2

Observaii

ale reflectiei si cercetarii


filosofice
4

Limbajul
filosofiei.
Semnificare
si
desemnare;
Limbajul
comun
si
limbajele
2
speciale;
Practica
semnificanta
a
discursului filosofic

Textul filosofic. Nivele ale


limbajului si problema
intelegerii si interpretarii
2
Textului filosofic

Argumentarea
filosofica.Dezacordul
filosofic;
Adevar
si
validitate
in
2
argumentarea filosofica;
Dialog si confruntare in
filosofie;

Statutul socio-cultural al
filosofiei contemporane.
Criza sau sfarsitul
filosofiei;
Provocarea 2
postmodernista
a
filosofiei;

Bibliografie
1

Codoban, A.

Filosofia ca gen literar, Ed. Dacia, Cluj-Napoca,1992

Deleuze,G. Guattari, F.

Ce este filosofia?, Ed., Pandora, Targoviste,1998

Hadot, P.

Ce este filosofia antica?,Ed. Polirom, Iasi,1997

Liiceanu,G.

Cearta cu filosofia, Ed. Humanitas, Buc. ,1992

Introducerea in metodologia si argumentarea filosofica,

Marga, A.

Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1992


6

Metodele in filosofie,Ed. Humanitas, Buc. 1999

Russ, J.

Bibliografie orientativa:
7.

Cattin, Y.

Intelegerea filosofiei, Ed. Institutul European, 2000

Nagel, Th.

Oare ce inseamna toateacestea ?, Ed.All, 1994

Noica, C.

Modelul cultural European, Ed.Humanitas, Buc. 1993

1o

Gusdorf, G.

Mit si metafizica, Ed. Amarcord, 1996.

11

Kolakowski, L.

Horror metaphysikus, Ed. ALL, Buc. 1997

12

Sloterdijk, P.

Critica ratiunii cinice, vol. I., Ed.Plural, 2000

13.

Lyotard,Fr.

Postmodernismul pe intelesul tuturor, Ed. Apostrof,


1999

8.2 Seminar / laborator

Metode de predare

Nr.
Nr. ore
Temele i problemele
Crt. principale
Seminar
1
2
3

Filosofie,
filosof

filosofare

Filosofia si mitul
Surse , motive si
experiente originare ale
filosofarii

2
2
2

Observaii

. Conditionarea si
miza
comunicarii
autentice in filosofie

. Reflectia si discursul
filosofic

Genuri si forme de
prezentare
a
rezultatelor reflectiei
si cercetarii filosofice.(
identificarea
asemanarilor si al
diferentelor
de
maniera si stil
pe
texte date)

Reguli generale ale


metodei filosofice

Identificarea, lectura,
interpretarea
si
utilizarea
textelor
filosofice
(insusirea
prin
exercitii
a
normelor si regulilor
orientative
pentru
studiu)

Conditiile cercetarii si
creatiei
filosofice
(tematizare,
chestionare/cercetare,
argumentare
si
demonstratie

exersata si obiectivata
prin elaborarea
si
sustinerea publica a
unui referat pe o tema
liber aleasa

Metoda dizertatiei (
identificarea
metodelor, normelor
si regulilor dizertatiei
filosofice in cartea lui
Constantin Noica,
Modelul cultural

10

european,ditura
Humanitas, Bucuresti,
1993) Prezentarea si
discutarea analizelor
efectuate
Total
ore 28

Bibliografie

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice,


asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota final

10.5 Seminar / laborator


10.6 Standard minim de performan

Data completrii
Data avizrii n departament

Semntura titularului
Semntura directorului departamentului

FIA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1 Instituia de nvmnt superior
1.2 Facultatea / Departamentul
1.3 Catedra
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii / Calificarea

Universitatea de Vest din Timioara


Facultatea de Stiinte Politice, Filosofie si Stiinte ale comunicarii
Departamentul de Filosofie si Stiinte ale comunicarii
Departamentul de Filosofie si Stiinte ale comunicarii
Filosofie
Licen
Filosofie

2. Date despre disciplin


2.1 Denumirea disciplinei
Antropologie filosofic
2.2 Titularul activitilor de curs
Bu Ioan
2.3 Titularul activitilor de seminar
2.4 Anul de studiu 1
2.5 Semestrul
1
2.6 Tipul de evaluare

2.7 Regimul disciplinei

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)


3.1 Numr de ore pe sptmn
168
din care: 3.2 curs
112 3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de nvmnt 42
din care: 3.5 curs
28
3.6 seminar/laborator
Distribuia fondului de timp:
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate / pe teren
Pregtire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri
Tutoriat
Examinri
Alte activiti
3.7 Total ore studiu individual
126
3.8 Total ore pe semestru
168
3.9 Numrul de credite
4

4. Precondiii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum
4.2 de competene

5. Condiii (acolo unde este cazul)


5.1 de desfurare a cursului
5.2 de desfurare a seminarului/laboratorului

Ob

56
14
ore
64
32
28
2
2

Competene profesionale
Competene transversale

6. Competenele specifice acumulate


Identificarea i aplicarea adecvat a fundamentelor teoretice i istorice ale filosofiei:
presupoziii, principii, valori, etici, modaliti de gndire i practici
Evidenierea cauzelor, principiilor i semnificaiilor aciunilor, experienei i existenei umane
Ordonarea i formularea de idei, teme i probleme filosofice generale i de ramur

Rezolvarea n mod realist - cu argumentare att teoretic, ct i practic - a unor situaii


profesionale uzuale, n vederea soluionrii eficiente i deontologice a acestora
Aplicarea tehnicilor de munc eficient n echipa multidisciplinar cu ndeplinirea anumitor
sarcini pe paliere ierarhice
Autoevaluarea nevoii de formare profesional n scopul inseriei i a adaptrii la cerinele
pieei muncii
Abordarea n mod realist i prin argumentare att teoretic, ct i practic a unor situaiiproblem cu grad mediu de dificultate n vederea soluionrii lor eficiente

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


7.1 Obiectivul general al disciplinei
cunoaterea i nelegerea principalelor curente ale antropologiei
filosofice
7.2 Obiectivele specifice

8. Coninuturi
8.1 Curs
Introducere
Statutul antropologiei
Principalele teme ale Antropologiei
filosofice
Istoricul antropologiei filosofice. Perioada
antica
Istoricul antropologiei filosofice. Perioada
medievala
Istoricul antropologiei filosofice. Perioada
Moderna si Iluminismul
Istoricul antropologiei filosofice. Perioada
contemporana

aplicarea acestor cunotine la contexte filosofice diverse

Metode de predare
Predare, prezentare audiovideo, discuii

Observaii

Bibliografie
BLAGA, Lucian, Aspecte antropologice, Facla, 1976; cote: 285502, 285503, 285504, 571792, 487327
DURAND, Gilbert, tiina despre om i tradiia, Ideea european, 2006; cote: 653256, 653257, 653258
GULIAN, C.I., Antropologie filozofic, Editura Politic, 1972; cote: 225987, 225988, 225989, 225990
KANT, Immanuel, Antropologia din perspectiv pragmatic, Antaios, 2001; cote: 602243, 602242
KARNOOUH, Claude, Adio diferenei, Idea Design&Print, 2001; cote: 601296, 601297, 640236
KUN, Paul, Antropologie filosofic, curs, Editura UVT, 1993; cote: 511630, 511612, 511613, 511609,
511610
MORAR, Ecaterina, Fragilitatea uman n gndirea antropologic, ALL Educational, 1998; cote:
565797, 565798, 565796
MORIN, Edgar, Paradigma pierdut, Editura Universitii "Al. I. Cuza", 1999, cote: 580828, 580829,
580827
NICOLESCU, Nicolae, Elemente de antropologie filosofic, Reprografia Universitii din Craiova,
1998, cote: 586124
VLDUESCU, Gheorghe, Antropologie, Universitatea din Bucureti, Facultatea de Istorie i Filosofie,
1981; cote: 382238
WRTZ, Bruno, Problematica omului n filosofia lui Karl Jaspers, Facla, 1976; cote: 279080, 279081,
279082, 279084, 490489
8.2 Seminar / laborator
Metode de predare
Observaii
Despre contiina de sine, egoism,
observarea de sine i claritatea
reprezentrilor
Despre facultatea poetic sensibil
conform diferitelor specii
Despre slbiciunile i bolile sufletului
cu privire la facultatea de cunoatere
despre rgazul prelungit i despre
distracie
Despre pasiuni
Consecine pragmatice
Recapitulare

Bibliografie
KANT, Immanuel, Antropologia din perspectiv pragmatic, Antaios, 2001

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice,


asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Coninuturile disciplinei au fost elaborate n acord cu cele mai recente abordri din domeniu i avnd n
vedere cerinele actuale ale angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului

10. Evaluare
Tip activitate
10.1 Criterii de evaluare
10.4 Curs

nelegerea termenilor de baz, specifici


disciplinei

Aplicarea cunotinelor dobndite la o


situaie dat, n cadrul examinrii finale

10.5 Seminar /
laborator
10.6 Standard minim de performan
nelegerea termenilor de baz, specifici disciplinei

Data completrii

10.2 Metode de
evaluare
Examen oral,
discuii, ntrebri

10.3 Pondere din


nota final
95%

5%

Semntura titularului

01.10.2012
Data avizrii n departament

Semntura directorului departamentului

FIA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1 Instituia de nvmnt superior
1.2 Facultatea / Departamentul
1.3 Catedra
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii / Calificarea

Universitatea de Vest din Timisoara


Departamentul de Filosofie i tiine ale Comunicrii
Filosofie i tiine umaniste
Licen
Filosofie

2. Date despre disciplin


2.1 Denumirea disciplinei
Filosofia religiei
2.2 Titularul activitilor de curs
Conf.dr. Alexandru Petrescu
2.3 Titularul activitilor de seminar Conf.dr. Alexandru Petrescu
2.4 Anul de
I
2.5 Semestrul
I
2.6 Tipul de evaluare E
studiu

2.7 Regimul disciplinei OB

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)


3.1 Numr de ore pe sptmn
3
din care: 3.2 curs 2
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de
75
din care: 3.5 curs 50 3.6 seminar/laborator
nvmnt
Distribuia fondului de timp:
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate / pe teren
Pregtire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri
Tutoriat
Examinri
Alte activiti
3.7 Total ore studiu individual
33
3.8 Total ore pe semestru
42
3.9 Numrul de credite
3
4. Precondiii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
4.2 de competene

5. Condiii (acolo unde este cazul)


5.1 de desfurare a cursului
5.2 de desfurare a
seminarului/laboratorului

1
25
ore
5
12
8
2
5
1

6. Competenele specifice acumulate


Capacitatea de utilizare adecvat a noiunilor din Filosofia si istoria religiei i a unor texte

Competene profesionale

filosofice de referin, in abordarea expperientei religioase


nelegerea si asumarea (in abordarea religiosului) conditiilor de posibilitate ale unui discurs
in filosofia religiei
Capacitatea de analiz i interpretare a unor texte cu ncrctur filosofic, privitoare la
religie
Capacitatea de a alcatui si prezenta un referat
Abiliti de identificare, evaluare i construcie/deconstrucie a structurilor argumentative
presupuse n tipul de discurs specific filosofiei religiei.

Preocuparea pentru perfecionarea profesional prin antrenarea abilitilor de gndire

Competene
transversale

critic
-

Contientizarea nevoii de formare continu; utilizarea eficient a resurselor i tehnicilor de


nvare, pentru dezvoltarea personal i profesional

Familiarizarea cu rolurile i activitile specifice muncii n echip i distribuirea de sarcini


pentru nivelurile subordonate

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


7.1 Obiectivul general al

cunoaterea de nivel filosofic i cu caracter normativ a


disciplinei
fenomenului religios, n vederea identificrii raiunii de a fi a
acestuia i determinrii raional-critice a esenei relaiei
religioase dintre om i divin
7.2 Obiectivele specifice

Cunoaterea, nelegerea conceptelor, teoriilor i condiiilor


de posibilitate ale unui discurs n filosofia religiei

Sesizarea specificului limbajului religios

Posibilitatea unei raportri critice la disputa privind


argumentul ontologic
8. Coninuturi
8.1 Curs
Nr.
Coninut, titlu i
Crt. principalele probleme
1

Obiectul
religiei

filosofiei

Nr.
Ore
curs
2
ore

Metode de predare
Metoda expozitiv:
Prelegere
Demonstraia euristic
Studiul de caz
Analiza de text

Observaii

Condiiile
posibilitate
filosofiei religiei

de
ale

2ore

Experiena religioas

4ore

Studii
filosofice
privind
experiena
religioas

ca
experien a sacrului:
Rudolf Otto i Mircea
Eliade

4
ore

Limbajul religios

2
ore

Studii filosofice privind


limbajul religios

2
ore

Argumente raionale
privind existena lui
Dumnezeu

4
ore

Critica argumentului
ontologic

2
ore

Problema religioas a
rului

2
ore

Bibliografie
1. A. Petrescu, Cunoatere metafizic i experien religioas, Editura
Eurobit, Timioara, 2004.

8.2 Seminar / laborator


2. EXPERIENA RELIGIOAS - CA
EXPERIEN A SACRULUI
(Probleme: Specificul experientei
religioase; semnificaii ale sacrului
in raport cu profanul)
Norman Geisler, Filosofia
religiei, Editura Cartea cretin,

Metode de predare
Analiza de text
Conversaia euristic
Discuia panel
Referatul

Observaii

Oradea, 1999; pp. 46-70;


-

Mircea Eliade, Sacrul si


profanul,
Editura
Humanitas, 1995, pp. 64106; 149-199;
Aurel Codoban, Sacru i
ontofanie. Pentru o nou
filosofie
a
religiilor,
Polirom, Iai, 1998.

1. EXTAZUL RELIGIOS
- Rudolf
Otto,
Despre
numinos, Editura Dacia,
Cluj-Napoca, 1996;
- L. Blaga, Gndire magic i
religie, pp. 291-318;
- J.M.Lewis, Les religions de
l`extase,
Press
Universitaire de France,
1977, pp. 37-137;
- Dionisie
Pseudo
Areopagitul,
Numele
divine. Teologia mistic,
Institutul European, 1993,
pp. 151-155.
2. PROBLEMA RELIGIOAS A RULUI
IN FILOSOFIA LUI PLOTIN I
AUGUSTIN
- Plotin, Opere, Humanitas,
2003,
pp.
115-137
(Lamurriri preliminare, A.
Cornea); 313-318; 403405;
- Augustin,
De
libero
arbitrio, Humanitas, 2004;
- Caludiu Mesaros, Filosofii
cerului,
Editura
Universitii de Vest, 2005,
pp. 49-53.
3. FILOSOFIA RELIGIEI I FILOSOFIA
CRETIN. B. PASCAL i S.
KIERKEGAARD

Blaise Pascal, Cugetri,


Editura Aion, Oradea,
1998;
A. Petrescu, Cunoatere
metafizic i experien
religioas, Editura Eurobit,
Timioara, pp. 174-179.
S. Kierkegaard, Fric i
cutremur,
Humanitas,
2005, pp. 55-193.

4. ELEMENTE DE FILOSOFIE A
RELIGIEI IN OPERA LUI LUCIAN
BLAGA:
Dialectica
raportului
dintre cultur i spiritualitate
- Lucian Blaga, Gndire
magic
i
religie,
Humanitas, 1996 (cap.
Religie i spirit), pp. 342380.;
- Dumitru Stniloae, Poziia
domnului Blaga fa de
cretinism i ortodoxie,
Polirom, 1997.

6-7. ARGUMENTUL ONTOLOGIC:


Anselm din Canterbury i Ren
Descartes
-

Anselm din Canterbury,


Proslogion sau discurs
despre
existena
lui
Dumnezeu,
Editura
Biblioteca Apostrof, Cluj,
1997;
Ren Descartes, Reguli de
ndrumare
a
minii.
Meditaii despre filosofia
prim, Humanitas, 2004,
pp. 275-290 (Meditaia a
III-a: Despre Dumnezeu;
cum c exist).

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii


epistemice, asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent
programului
Participarea la conferine tiinifice cu studii din domeniu

10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare
10.4 Curs

Activitatea de participare la cursuri

10.5 Seminar
/ laborator

Abiliti n alctuirea unui referat i n


capacitatea de identificare a unor structuri
argumentative n textele analizate

10.2 Metode de
evaluare
Conversaia;
portofoliul, lucrare
scris
Testarea continu pe
parcursul semestrului
Activiti gen
referate, eseuri,
traduceri

10.3 Pondere
din nota final
60%

20%
20%

10.6 Standard minim de performan


-

Identificarea structurii argumentative a unui test filosofic;

Prezentarea unui referat n activitatea de seminar;

Obinerea punctajului minim la unul dintre subiectele testate n examen.

Data completrii
06.10.2012

Semntura titularului de curs

Semntura titularului de seminar

Data avizrii n catedr/departament

Semntura efului catedrei/departamentului

FIA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1 Instituia de nvmnt superior
1.2 Facultatea / Departamentul
1.3 Catedra
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii / Calificarea

UNIVERSITATEA DE VEST TIMIOARA


TIINE POLITICE, FILOSOFIE I TIINE ALE
COMUNICRII
FILOSOFIE I TIINE ALE COMUNICRII
TIINE UMANISTE
LICEN
FILOSOFIE

2. Date despre disciplin


2.1 Denumirea disciplinei
PF116 Introducere n tiinele sociale
2.2 Titularul activitilor de curs
Biri Ioan
2.3 Titularul activitilor de seminar
Petrovici Iasmina
2.4 Anul de studiu I
2.5 Semestrul
I
2.6 Tipul de evaluare
E 2.7 Regimul disciplinei

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)


3.1 Numr de ore pe sptmn
2
din care: 3.2 curs
2
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de nvmnt 28
din care: 3.5 curs
28
3.6 seminar/laborator
Distribuia fondului de timp:
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate / pe teren
Pregtire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri
Tutoriat
Examinri
Alte activiti
3.7 Total ore studiu individual
22
3.8 Total ore pe semestru
50
3.9 Numrul de credite
2

4. Precondiii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum
4.2 de competene

5. Condiii (acolo unde este cazul)


5.1 de desfurare a cursului

Prezen activ la curs; disponibilitate pentru nou

5.2 de desfurare a seminarului/laboratorului

nsuirea conceptelor specifice; aplicaii

0
0
ore
10
7
3
2
0

Competene transversale

Competene profesionale

6. Competenele specifice acumulate


-dezvoltarea capacitii studenilor de a explica idei i concepte generale din domeniul tiinelor
sociale
-dezvoltarea aptitudinilor de a interpreta corect texte de teorie social
-realizarea de referate i exerciii aplicative din domeniul tiinelor sociale

-formarea abilitilor de a raiona i argumenta din perspectiva tiinei sociale


-formarea de abiliti de a trata interdisciplinar i aplicativ probleme de tiin social

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


7.1 Obiectivul general al disciplinei Stimularea interesului pentru studiul temelor principale din domeniul
teoriei generale a tiinelor sociale
7.2 Obiectivele specifice
nsuirea de ctre studeni a noiunilor fundamentale din domeniul
teoriei generale a tiinelor sociale
Utilizarea adecvat a noiunilor specifice teoriei sociale

8. Coninuturi
8.1 Curs
1. Introducere. Specificul tiinelor
sociale
2. Realitatea social
3. Indivizi i structuri sociale
4. Raportul individualism
metodologic holism
metodologic n tiinele sociale
5. Explicaie i nelegere n tiinele
sociale
6. Fapt i valoare n tiinele sociale

Metode de predare
Expunere i problematizare

Observaii
2 ore

Expunere i problematizare
Expunere i problematizare
Expunere i problematizare
Aplicaii

2 ore
2 ore
2 ore

Expunere i aplicaii

2 ore

Expunere i problematizare

2 ore

7. Raional i iraional n aciunea


social
8. Tipuri de comportament raional
i strategii raionale de alegere
9. Alegeri sociale i preferine.
Agregarea preferinelor
10. Agregarea social optim a
preferinelor contrare. Soluiile
Nash i Gauthier
11. Raionalitatea preferinelor
individuale i circularitatea
preferinei sociale. Paradoxul lui
Condorcet
12. Soluii clasice la problema
circularitii. Soluia Condorcet i
soluia Borda

Expunere i problematizare
2 ore
Expunere i aplicaii

2 ore

Expunere i aplicaii

2 ore

Expunere i aplicaii

4 ore

Expunere i aplicaii

2 ore

Expunere i aplicaii
4 ore

8.2 Seminar / laborator

Metode de predare

Observaii

Bibliografie
Acham, Karl

(1983), Philosophie der Sozialwissenschaften, Verlag


Karl Alber Freiburg/Munchen

Atteslander, Peter

(2000), Methoden der empirischen Sozialfoschung,


Walter de Gruyter, Berlin

Berger, Peter L; Luckmann, Thomas (1999), Construirea social a realitii, Editura Univers,
Bucureti
Biri, Ioan

(2000), Sociologia civilizaiilor, Editura Dacia, Cluj-Napoca

Dogan, Mattei

(1997), Noile tiine sociale, Editura Alternative, Bucureti

Hollis, Martin

(2001), Introducere n filosofia tiinelor sociale, Editura 3,


Bucureti

King, Ronald F.

(2005), Strategia cercetrii. Treisprezece cursuri despre elementele

tiinelor sociale, Editura Polirom, Iai


Miroiu, Adrian

(2006, 2007), Fundamentele politicii, vol.1,2, Editura Polirom, Iai

Searle, John

(2000), Realitatea ca proiect social, Editura Polirom, Iai

Searle, John

(2010), Making the Social World, Oxford University Press

13. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice,


asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Coninuturile disciplinei satisfac cerinele actuale i de perspectiv ale comunitii epistemice, fiind
stabilite n concordan cu orientrile principale din domeniu

14. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare


10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota final
Dinamica nsuirii
Testare continu
10%
conceptelor din domeniul
teoriei generale a tiinelor
sociale
Abilitatea de interpretare
i de aplicaii

Examen scris

90%

10.5 Seminar / laborator


10.6 Standard minim de performan
nsuirea corect a conceptelor din domeniul tiinei sociale

Data completrii: 01.10.2012

Semntura titularului de curs

Data avizrii n catedr/departament

Semntura titularului de seminar

Semntura efului catedrei/departamentului

FIA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1 Instituia de nvmnt superior
1.2 Facultatea / Departamentul
1.3 Catedra
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii / Calificarea

Universitatea de Vest din Timioara


tiine Politice, Filosofie i tiine ale Comunicrii / Departamentul
de Filosofie i tiine ale Comunicrii
tiine ale Comunicrii
Licen
Filosofie

2. Date despre disciplin


2.1 Denumirea disciplinei
Informatic
2.2 Titularul activitilor de curs
2.3 Titularul activitilor de seminar
Laura Malia
2.4 Anul de studiu 1
2.5 Semestrul
1
2.6 Tipul de evaluare

2.7 Regimul disciplinei

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)


3.1 Numr de ore pe sptmn
1
din care: 3.2 curs
0
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de nvmnt 1
din care: 3.5 curs
0
3.6 seminar/laborator
Distribuia fondului de timp:
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate / pe teren
Pregtire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri
Tutoriat
Examinri
Alte activiti
3.7 Total ore studiu individual
36
3.8 Total ore pe semestru
50
3.9 Numrul de credite
2

1
1
ore
11
9
12
2
1
1

4. Precondiii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum

4.2 de competene

Competene digitale de baz, precum navigarea online i a pachetului de aplicaii


Microsoft Office
5. Condiii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfurare a cursului

5.2 de desfurare a seminarului/laboratorului

Computere funcionale conectate la Internet, avnd


preinstalate aplicaii de baz, gen pentru arhivare,
vizualizare de documente PDF, vizualizare imagini etc.

Competene transversale

Competene profesionale

6. Competenele specifice acumulate


Competene de comunicare online
Competene de comunicare att n limba romn, ct i n limba de comunicare agreat la
nivel european
Competene de accesare a resurselor online specifice bibliotecilor, de cutare n baze de date
online specifice sau alte aplicaii social media
Competene de colaborare i participare colaborativ ntr-un mediu specific
Competene de reflexie i analiz critic a mediului online, a resurselor existente

Competene digitale
Competene sociale
Competene de nvare de-a lungul vieii
Competene etice i legale n ceea privete mediul online
Competene de gestiune a timplui, de productivitate

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


7.1 Obiectivul general al disciplinei
Familiarizarea cursanilor cu noile medii de comunicare i
informare, cu terminologia Web2.0 - Prin intermediul acestei
discipline se urmrete a se examina cum aplicaiile de tip social
media (ex. Bloguri, site-uri de nsemnri sociale, wikis, reele
sociale sau mixaje ale acestora) pot fi utilizate pentru a facilita
publicitatea n noua er a informaiei
7.2 Obiectivele specifice

Participanii la seminar vor nva noi modaliti de


creare/obinere/distribuie a materialelor profesionale de calitate

Cursanii se vor familiariza cu conceptele de comunicare,


colaborare i interaciune specifice Web2.0.

Cursanii vor nelege cum aplicaiile de tip social media creeaz


i genereaz noi oportuniti i provocri n ceea ce privete o
librrie n era Web 2.0

Cursanii vor nva cum s construiasc i gestioneze o identitate


digital responsabil, creativ i colaborativ

Cursanii vor nelege ce reprezint ansamblul aplicaiilor de


media social pentru tiinele sociale i cele ale comunicrii i
cum aceasta poate fi folosit pentru a continua misiunea acestor
specializri
8. Coninuturi
8.1 Curs
Bibliografie
8.2 Seminar / laborator
1. Introducere vedere de ansamblu
a programei, a modalitii de
finalizare a seminarului si de
evaluare, activiti de spart gheata

Metode de predare
-

Metode de predare
Prezentare si discutii de
grup, brainstorming

Observaii
-

Observaii

2.

3.

4.

5.

6.

realizare unei politici comune


de conduit online, pe platforma
disciplinei
Introducere n problematica social
media (evoluie, aplicaii
specifice, aspecte etice, de
copyright i de liceniere specific
creative commons)
Accesarea, analiza critic,
abonarea RSS, salvarea i
stocarea n mediul social online
cloud computing
Comunicarea prin intermediul
blogurilor, microblogurilor i a
reelelor de socializare,
Producerea, editarea i
prezentarea coninutului online
colaborativ - produser -crearea
unei pagini de prezentare n unul
din mediile sociale alese
Msurtori i analize social media
aplicaii specifice

Prezentare, exemplificare
online, discuii de grup,
exerciii

Tema nr. 1 pentruportofoliu

Prezentare, exemplificare
online, discuii de grup,
exerciii

Tema nr. 2 pentruportofoliu

Prezentare, exemplificare
online, discuii de grup,
exerciii
Prezentare, exemplificare
online, discuii de grup,
exerciii

Tema nr. 3 pentruportofoliu

Prezentare, exemplificare
online, discuii de grup,
exerciii
Prezentare, exemplificare
online, discuii de grup,
exerciii

Tema nr. 5 pentruportofoliu

7. Identitate online, strategii de


promovare a serviciilor unei
biblioteci i de atragere de
utilizatori
Bibliografie (accesibila pe platforma disciplinei)

Tema nr. 4 pentruportofoliu

Realizarea campaniei

Castells, M.(2009).Opening; Communication in the Digital Age.In Communication Power, (pp. 1-9; 54-71), New York: Oxford
University Press.
Revista de Informatica Sociala, www.ris.uvt.ro
Kaplan, Andreas M.; Michael Haenlein (2010) "Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media".
Business Horizons 53(1): 5968.
"Mark Nowotarski, "Do not Steal My Avatar! Challenges of Social Network Patents, IP Watchdog, January 23, 2011".
R. Levine, C. Locke, D. Searls, & D. Weinberger, Markets are conversations (New York:
Perseus),http://www.cluetrain.com/books/markets.html
"Edelman 2010 Trust Barometer Study". Edelman.com.
"Students Addicted to Social Media New UM Study".
"FOMO: The Unintended Effects of Social Media Addiction".
"Auer, Matthew R. "The Policy Sciences of Social Media". Policy Studies Journal '''39''' (4): 709736".
"Evolving Role of PR in the Digital Age," by Maria Rainier
"Is Facebook Making Us Lonely?". The Atlantic. May 2012.
Lankes, R.D., Silverstein, J. & Nicholson, S. (2007). Participatory Networks: The Library asConversation.
http://ptbed.org/ParticiaptoryNetworks.pdf Li, C. & Bernoff, J. (2008). Talking with the Groundswell. In
Groundswell: Winning in a World Transformed by Social Technologies(pp. 99-127). Cambridge, MA: Harvard Business Press
Shank, J. D. & Bell, S. J. (2007). Librarianship + Technology + Instructional Design = Blended Librarian.In R. Singer Gordon
(Ed.),
Information Tomorrow: Reflections on Technology and the Future of Publicand Academic Libraries(pp. 173-191)Medford, NJ:
Information Today.
"Jones, Soltren, Facebook: Threats to Privacy, MIT 2005"(PDF).
comScore - http://www.comscore.com/ - msurarea audienei online, statistici i rapoarte.
Golder, Scott; Huberman, Bernardo A. (2006). "Usage Patterns of Collaborative Tagging Systems". Journal of Information
Science 32 (2): 198208. doi:10.1177/0165551506062337.
HubSpot - http://www.hubspot.com/products/ - site care furnizeaz informaii despre msurarea n social media, gzduind
periodic cursuri i webinarii
Kaplan, Andreas M.; Michael Haenlein (2010) "Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media".
Keen, Andrew. The Cult of the Amateur. Random House. p. 15.ISBN 978-0-385-52081-2.
Mashable - http://mashable.com/social-media/ - blog cu specific social media
Nielson Online - http://en-us.nielsen.com/ - statistici i rapoarte social media

Pew Internet & American Life Project - http://www.pewinternet.org/ - statistici i rapoarte despre social media
Quantcast - http://www.quantcast.com/ - Site ce furnizeaz detalii despre profilul audienei online.
SiteAnalytics - http://www.compete.com/about/ - analiza ale consumatorilor online de informaie.
Turkle, Sherry (2011).Alone together why we expect more from technology and less from each other (Library ed. ed.). Old
Saybrook, Conn.: Tantor. ISBN 1452631913.

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice,


asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Media social este utilizat pe tot globul, indiferent de domeniul de specializare sau n care va fi ncadrat
pe piaa muncii un absolvent al acestei specializri. Mai mult ca oricnd este necesar ca
studenii/absolvenii s fie pregtii s fac fa provocrilor actuale de pe piaa muncii, care includ ntr-o
mare mare msur gndirea critic, productivitatea, comunicarea n grup sau ntr-un mediu social, ceea
ce acest seminar acoper din perspectiva utilizrii aplicaiilor de media social online. Fr a fi
cunosctori dar i activi pe piaa social media, absolvenii acestei specializri vor fi dezavantajai i
marginalizai pe piaa muncii.

10. Evaluare
Tip
10.1 Criterii de evaluare
activitate

10.2 Metode de
evaluare

10.3
Pondere din
nota final

ePortofoliu,
evaluare oral i
scris
Evaluare scris

35%

Evaluare oral

15%

Evaluare
sumativ
Evaluare
formativ

10%

10.4 Curs
10.5
Seminar /
laborator

Realizarea individual a temelor care vor fi incluse n


ePortofoliu
Realizarea a unui material individual, sub form de eseu de
cca 3-5 pagini despre librria n era social media, care s
includ reflecii personale, inserii din bibliografia indicat i
din subiectele abordate la seminarii
Discuiile de grup la seminar de unde s reias consultarea
bibliografiei indicate
Participarea activ pe platforma disciplinei (minimum 5
postri sptmnale)
Respectarea politicii social media agreat de comun acord

35%

5%

10.6 Standard minim de performan


Fiecare cerin este obligatorie, finalizarea acestui seminar este posibil doar cnd fiecare criteriu este
realizat la un nivel satisfctor

Data completrii

Semntura titularului de curs

Semntura titularului de seminar

07.10.2012

Data avizrii n catedr/departament

Semntura efului catedrei/departamentului

FIA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1 Instituia de nvmnt superior
1.2 Facultatea / Departamentul

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIOARA


FACULTATEA DE TIINE POLITICE, FILOSOFIE I TIINE
ALE COMUNICRII

1.3 Catedra

DEPARTAMENTUL DE FILOSOFIE I TIINE ALE


COMUNICRII

1.4 Domeniul de studii


1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii / Calificarea

FILOSOFIE
LICENTA
FILOSOFIE

2. Date despre disciplin


2.1 Denumirea disciplinei
ISTORIA FILOSOFIEI MEDIEVALE
2.2 Titularul activitilor de curs
Lect.dr. Claudiu Mesaros
2.3 Titularul activitilor de seminar
Lect.dr. Claudiu mesaros
2.4 Anul de studiu 1
2.5 Semestrul
1
2.6 Tipul de evaluare
E 2.7 Regimul disciplinei

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)


3.1 Numr de ore pe sptmn
4
din care: 3.2 curs
2
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de nvmnt 56
din care: 3.5 curs
28
3.6 seminar/laborator
Distribuia fondului de timp:
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate / pe teren
Pregtire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri
Tutoriat
Examinri
Alte activiti
3.7 Total ore studiu individual
94
3.8 Total ore pe semestru
150
3.9 Numrul de credite
6

4. Precondiii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum

4.2 de competene

5. Condiii (acolo unde este cazul)


5.1 de desfurare a cursului

5.2 de desfurare a seminarului/laboratorului

ob

2
28
ore
26
35
17
15
2

6. Competenele specifice acumulate


Cunoatere i nelegere (cunoaterea i utilizarea adecvat a noiunilor specifice disciplinei)

Competene profesionale

Utilizarea adecvat a terminologiei filosofice discutate


nelegerea argumentelor fundamentale ale filosofiei scolastice.
Explicare i interpretare (explicarea i interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum i a
coninuturilor teoretice i practice ale disciplinei)
Capacitatea de analiz i identificare a ideilor principale i a structurii argumentative din
textele filosofiei scolastice
Abiliti de identificare a contraargumentelor fa de ideile filosofice studiate
Atitudinale (
Deprinderi de utilizare corect a surselor bibliografice i a informaiilor despre filosofia
medieval european
Abiliti de redactare a unui eseu filosofic cu tem dat

Competene transversale

Alegerea metodelor optime de expunere i critic a tezelor filosofice studiate


Preocuparea pentru perfecionarea profesional prin formarea unei reflexiviti teoretice
Implicarea n activiti tiinifice, cum ar fi elaborarea unor studii i eseuri
Participarea la proiecte cu caracter practic, compatibile cu cerinele integrrii n piaa muncii

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


7.1 Obiectivul general al disciplinei
Explicarea i nelegerea teoriilor filosofice studiate
Cunoaterea autorilor, periodizrii i textelor fundamentale ale

7.2 Obiectivele specifice

filosofiei medievale europene.


nsuirea corecta a problematicii tratate la seminar;
Capacitatea de a utiliza i analiza corect textele discutate la
seminarii
Capacitatea de a propune argumente n contextul teoriilor
studiate

Obinerea punctajului maxim la activitatea de seminar i la


colocviul final

8. Coninuturi
8.1 Curs
Patristica. Preliminarii la filosofia
patristic. Introducere: filosofia erei
cretine. Termenul de Patristic.
Gnosticismul. Maniheismul. Prini preaugustinieni. Iustin Martirul, Origen,
Grigore de Nissa
Augustin. .Viaa i opera. Augustin i
Scepticismul. .Sufletul i corpul.
Problema rului. Liberul arbitru.
Problema
cunoaterii
.Percepia.
nvarea
i
transmitere
adevrurilor..Adevrul. Iluminarea i
teoria ideilor divine
Perioada post-augustinian. PseudoDionisie
Areopagitul.
Not
biobibliografic. Trei atitudini fa de
predicaie Cunoaterea negativ
(mistic)
a
lui
Dumnezeu.
Cunoaterea pozitiv ca laud a lui
Dumnezeu
Boethius Viaa i opera Consolarea
filosofiei.
Prezentare
general.
Problema voinei libere. Necesitatea
simpl i necesitatea condiionat.
Nivelurile
cunoaterii
Problema
universaliilor Comentariul la Isagoga lui
Porfir. Tratatele teologice
Ioan Scottus Eriugena Viaa i opera.
Raportul
raiune-credin.
Despre
diviziunea naturii. Natura necreat
Natura creat. Nefiina
Anselm din Canterbury Cadrul istoric.
Repere
biografice
Raiune
i
credinArgumentarea existenei i
naturii lui Dumnezeu Dumnezeu exist
i este unica fiin autosubzistent
.Dumnezeu este simplu, atemporal i
aspaial Exist, totui, predicate ale lui

Metode de predare

Observaii

Dumnezeu? Argumentul
Obiecia lui Gaunilo

ontologic.

Pierre Ablard. Schi biobibliografic.


Logica
i
teoria
universaliilor.
11.3.Teoria Universaliilor Universaliile
(ca esene comune) nu sunt lucruri. Nici
universaliile ca esene distincte nu sunt
lucruri. Universaliile nu sunt simple
cuvinte, ci denumirile unor stri
Scolastica clasic. Disputa n jurul
dialecticii n secolul XI. Renaterea
secolului XII. nvmntul medieval.
Traduceri. Cearta universaliilor
Toma dAquino. Raportul raiunecredin Ontologia. Sufletul uman.
Argumentele existenei lui Dumnezeu
Filosofia Sf. Bonaventura. Teoria despre
adevr. Despre reducerea artelor.
Scolastica trzie .William Ockham.
Limbajul mental si nominalismul
Discuie sintetic: Cearta universaliilor.
Discuii
evalurii

recapitulative

pregirea

Bibliografie
E. Gilson, , Filosofia n Evul Mediu, Humanitas, 1995
, Jolivet, Jean,, Trois variations medievales sur luniversel et lindividu : Roscelin, Abelard, Gilbert de la Porre, n Revue
de Mtaphysique et de morale, 1 (1992), pp. 111-155.
M.D.Chenu, Toma dAquino, Editura Univers Enciclopedic, Bucureti, 1998
Alain de Libera, Gndirea Evului Mediu, Editura Amarcord, Timioara, 2000.
Henri-Irenee Marrou, Sfntul Augustin i sfritul culturii antice, Humanitas, 1997
, Louth, Andrew, Dionisie Areopagitul. O introducere, n romnete de Sebastian Moldovan, studiu introductiv de Ioan Ic
Jr., Editura Deisis, Sibiu, 1997
Paul Vincent Spade, Boethius against Universals: The Arguments in the Second Commentary on Porphyry, Copyright
1996 by Paul Vincent Spade.
Claudiu Mesaros, Filosofii cerului, Editura UVT, 2005.

8.2 Seminar / laborator

Metode de predare

Observaii

Seminar pregtitor. Prezentarea temelor i


a bibliografiei
Impredicabilitatea
Grigore de Nazianz

lui

Dumnezeu

la

Platonism vs cretinism la Iustin Martirul


Problema liberului arbitru
Problema timpului la Augustin
. Despre numirile divine
Consolarea filosofiei: problema binelui
desvrit.
Necesitatea simpl i necesitatea
condiionat.
Noiunea de substan la Boethius
Problema universaliilor la Porfir si
Boethius
Conceptul de diviziune a naturii.
Cunoaterea de sine a omului
Monologion. Argumente ale naturii divine
Argumentul ontologic n Proslogion
Argumentele antirealiste
Teoria despre status
Toma din Aquino. Despre fiind i esen.
Argumentele existenei lui Dumnezeu.
Materia i forma
Problema adevrului
Reducerea artelor la teologie
Teoria termenilor i a smenificaiei.
Limbajul mental.
Problema universaliilor
Evauare final

Bibliografie
1. , Grigore de Nazianz,, A doua cuvntare teologic, n: Cele cinci cuvntri teologice, Editura Anastasia, 1993.
2, Augustin, , De Magistro, traducere de Mihai Rdulescu i Constantin Noica, introducere i note de Lucia Wald, Editura

Humanitas, Bucureti, 1994


3, Aureliu Augustin, Despre cetatea lui Dumnezeu, studiu introductiv de Gheorghe Vlduescu, traducere din limba latin,
nopti introductiv, note i tabel cronologic de Paul Gleanu, Editura tiinific, Bucureti, 1998
4, Iustin martirul, Dialog cu Trifon Evreul
5, Augustin, De libero arbitrio, Humanitas, Bucureti, 2004
6, Augustin, Despre natura binelui, Anastasia, Bucureti, 2004
7, Augustin, Confesiuni, traducere, studiu introductiv i note de Gh. I. erban, Editura Humanitas, Bucureti, 1998. crile XXIII, XIV-XXXI (cartea XI pentru referatul despre timp). Se recomand i Studiul introductiv de Gh.I.erban
8, Sfntul Dionisie Areopagitul, Opere complete i Scoliile Sfntului Maxim Mrturisitorul, traducere, introducere i note de
Pr. Dumitru Stniloaie, ediie ngrijit de Constana Costea, Editura Paideia, Bucureti, 1996.
9, Boethius i Salvianus, Scrieri. Articole teologice i Mngierile filosofiei. Despre Guvernarea lui Dumnezeu, Cuvnt nainte
de I.P.S. Dr. Nicolae Corneanu, Traducere, note i comentarii de prof. David Popescu, Editura Institutului Biblic i de
Misiune al Bisericii Ortodoxe Romne, Bucureti, 1992
10, Boethius, Tratate teologice, Editura Polirom, Iai, 2003.
11, Ioan Scottus Eriugena, Periphyseon, Bellarmin, Montreal, Dumbarton Oaks, Washington, 1987 (fragmente).
12, Anselm din Canterbury, Monologion despre esena divinitii, traducere din limba latin, note i postfa de Alexander
Baumgarten, Biblioteca Apostrof, Cluj, 1998
13, Anselm din Canterbury, Proslogion sau discurs despre existena lui Dumnezeu, traducere din limba latin, note i
postfa de Alexander Baumgarten, Biblioteca Apostrof, Cluj, 1996
14, Baumgarten, Alexander,, Sfntul Anselm i conceptul ierarhiei, Editura Polirom, Iai, 2003
15, Ablard, Despre universalii, Polirom, Iai, 2006
16, Thomas de Aquino, De ente et essentia. Despre fiind i esen, traducere, introducere i comentarii de Eugen
Munteanu, Editura Polirom, Iai, 1998
17, Toma de Aquino, Despre unitatea intelectului mpotriva avveroitilor, n: Despre unitatea intelectului. Fragmente sau
tratate, traducere de Alexander Baumgarten, editura IRI, Bucureti, 2000.
18, Toma de Aquino, Despre eternitatea lumii, n: Despre eternitatea lumii. Fragmente sau tratate, traducere de Alexander
Baumgarten, Editura iri, Bucureti, 1999
19, Bonaventura, Despre reducerea artelor la teologie, ediie bilingv, traducere de Horia Cojocaru, tabel cronologic, note
i comentarii de Alexander Baumgarten, editura Charmides, Bistria, 1999
20, William Ockham, Despre universalii, Editura Polirom, Iai, 2004

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice,


asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

10. Evaluare
Tip activitate
10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.4 Curs

- rspunsurile la examen / colocviu


(evaluarea final)

- examen oral. Intrebari si


raspunsuri

10.5 Seminar /
laborator

teme / referate / eseuri / traduceri


/ proiecte etc.

Evaluare portofoliu
Evaluare sustinere in plen
Evaluarea moderarii unei
dezbateri de seminar
Evaluarea lucrarii scrise

- testarea periodic prin lucrri de


control

10.3 Pondere din


nota final
40%

40%

10%

10.6 Standard minim de performan


Cunoaterea n linii mari a principalelor idei filosofice din perioada studiata
Identificarea unor idei filosofice din textele studiate

Obinerea punctajului minim la activitatea de seminar i la colocviul final

Data completrii
Data avizrii n departament

Semntura titularului
Semntura directorului departamentului

FIA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1 Instituia de nvmnt superior
1.2 Facultatea / Departamentul
1.3 Catedra
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii / Calificarea

Universitatea de Vest din Timisoara


tiine Politice, Filosofie i tiine ale Comunicrii
Filosofie i tiine ale Comunicrii
Filosofie
Licen

2. Date despre disciplin


2.1 Denumirea disciplinei
Logic General
2.2 Titularul activitilor de curs
Prof. dr. Iancu Lucica
2.3 Titularul activitilor de seminar
Lect. dr. Oana Gabor
2.4 Anul de studiu I
2.5 Semestrul
I
2.6 Tipul de evaluare

2.7 Regimul disciplinei

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)


3.1 Numr de ore pe sptmn
3
din care: 3.2 curs
2
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de nvmnt
din care: 3.5 curs
3.6 seminar/laborator
Distribuia fondului de timp:
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate / pe teren
Pregtire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri
Tutoriat
Examinri
Alte activiti
3.7 Total ore studiu individual
6
3.8 Total ore pe semestru
84
3.9 Numrul de credite
6

4. Precondiii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum

4.2 de competene

5. Condiii (acolo unde este cazul)


5.1 de desfurare a cursului

5.2 de desfurare a seminarului/laboratorului

1
ore
2
2
2

Competene transversale

Competene profesionale

6. Competenele specifice acumulate


Competene privind operarea cu conceptele logicii formale.
Competene privind analiza logic a limbajului.
Competene privind exprimarea logic i comunicarea.
Competene n realizarea unor operaii logice de baz: definiia, clasificarea, diviziunea,
generalizarea .a..
Competene n analiza/critica argumentelor.
Competene n optimizarea (logic) a argumentrii. Construirea de strategii argumentative.
Competene n identificarea i combaterea sofismelor i a erorilor logice.

Competene n aprecierea adevrului i validitii.


Competene de comunicare i argumentare.
Competene de combatere i persuadare.
Competene n promovarea spiritului critic.
Competene privind cultivarea valorilor logice n societate.

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


7.1 Obiectivul general al disciplinei
nsuirea principalelor teme i probleme ale logicii formale.
7.2 Obiectivele specifice

Dezvoltarea capacitii de de analiz logic.


8. Coninuturi
8.1 Curs
Probleme cu caracter introductiv.

Problematica logic a termenilor,


noiunilor i conceptelor.
Problema propoziiilor i a judecilor.

Metode de predare
Expunere,

Observaii
Probleme privind definiiile date
logicii, problema metodei n logica
formal, problema limbajului,
problematica logic a principiilor.

Expunere, dezbatere,
analiz pe text.
Expunere, dezbatere,
analiz pe text.

n logica deductiv o pondere aparte


Probleme de logic deductiv.
Expunere,
dezbatere,
revine silogisticii.
Probleme de logic inductiv.
exemplificare.
Problematica sofismelor i a erorilor
logice.
Bibliografie
Gh. Enescu, Tratat de logic, Editura Lider, Bucureti, 1996.
Gh. Enescu, Dicionar de logic, 1983, reeditare Editura Tehnic, Bucureti, 2003.
P. Botezatu, Introducere n logic, Editura Polirom Iai, 1998.
I. Lucica, Logica vol. I, Editura Tehnic, Bucureti, 2008.
D. Kelley, The Art of Reasoning, W. W. Northon Com. Third Edition, 1998.
P. Hurley, A Concise Introduction to logic, Thomson, Wadsworth 2008 (Tenth Edition).
8.2 Seminar / laborator
Verificarea cunotinelor.
Aplicaii la temele predate.

Metode de predare
expunere, analiza pe text.
expunere, analiza pe text.

Observaii

Dezbateri pe text.
expunere, analiza pe text.
Exerciii i exemplificri.
expunere, analiza pe text.
Bibliografie
Gh. Enescu, Tratat de logic, Editura Lider, Bucureti, 1996.
Gh. Enescu, Dicionar de logic, 1983, reeditare Editura Tehnic, Bucureti, 2003.
P. Botezatu, Introducere n logic, Editura Polirom Iai, 1998.
I. Lucica, Logica vol. I, Editura Tehnic, Bucureti, 2008.
D. Kelley, The Art of Reasoning, W. W. Northon Com. Third Edition, 1998.
P. Hurley, A Concise Introduction to logic, Thomson, Wadsworth 2008 (Tenth Edition).

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice,


asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Disciplinele logice predate sunt n acord cu cerinele ARACIS, cu programele celorlalte faculti de
profil din ar, inclusiv cu programa de liceu unde logica se pred la clasa a IX-a.

10. Evaluare
Tip activitate
10.1 Criterii de evaluare
10.4 Curs

10.5 Seminar /
laborator

10.2 Metode de evaluare

Calitatea pregtirii
Capacitatea de nelegere i aplicare a
cunotinelor dobndite.
Prezen participativ.
Calitatea pregtirii

Examen scris i oral.


Examen scris i oral.

10.3 Pondere din


nota final
75%

Verificarea prezenei la
seminar.
Dezbatere, analiz pe text,
aplicaii practice.

10.6 Standard minim de performan


Capacitatea de-a putea reproduce i reda coninutul temelor predate.

Data completrii
Data avizrii n departament

Semntura titularului
Semntura directorului departamentului

10%
15%

FIA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1 Instituia de nvmnt superior
1.2 Facultatea / Departamentul
1.3 Catedra
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii / Calificarea

Universitatea de Vest din Timioara


Facultatea de Stiinte Politice, Filosofie si Stiinte ale comunicarii
Departamentul de Filosofie si Stiinte ale comunicarii
Departamentul de Filosofie si Stiinte ale comunicarii
Stiinte ale comunicarii
Licen
Comunicare i pelaii publice, Jurnalism, tiine ale informrii i
documentrii, Publicitate, Filosofie

2. Date despre disciplin


2.1 Denumirea disciplinei
Etic i deontologie profesional
2.2 Titularul activitilor de curs
Bu Ioan
2.3 Titularul activitilor de seminar
2.4 Anul de studiu 1
2.5 Semestrul
2
2.6 Tipul de evaluare
E

2.7 Regimul disciplinei

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)


3.1 Numr de ore pe sptmn
210
din care: 3.2 curs
140 3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de nvmnt 42
din care: 3.5 curs
28
3.6 seminar/laborator
Distribuia fondului de timp:
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate / pe teren
Pregtire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri
Tutoriat
Examinri
Alte activiti
3.7 Total ore studiu individual
168
3.8 Total ore pe semestru
210
3.9 Numrul de credite
5

4. Precondiii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum
4.2 de competene

5. Condiii (acolo unde este cazul)


5.1 de desfurare a cursului
5.2 de desfurare a seminarului/laboratorului

Ob

70
14
ore
84
40
40
2
2

Competene profesionale
Competene transversale

6. Competenele specifice acumulate


Utilizarea noilor tehnologii de informare i comunicare
Realizarea i promovarea unui produs de relaii publice
Identificarea i utilizarea strategiilor, metodelor i tehnicilor de comunicare n procesul de
relaii publice
Identificarea si utilizarea limbajului, metodologiilor i cunotinelor de specialitate din
domeniul tiinelor comunicrii
Producia unui coninut jurnalistic (text) pentru toate tipurile de media
Identificarea i aplicarea adecvat a fundamentelor teoretice i istorice ale filosofiei:
presupoziii, principii, valori, etici, modaliti de gndire i practici
Evidenierea cauzelor, principiilor i semnificaiilor aciunilor, experienei i existenei umane
Ordonarea i formularea de idei, teme i probleme filosofice generale i de ramur
Rezolvarea n mod realist - cu argumentare att teoretic, ct i practic - a unor situaii
profesionale uzuale, n vederea soluionrii eficiente i deontologice a acestora
Aplicarea tehnicilor de munc eficient n echipa multidisciplinar cu ndeplinirea anumitor
sarcini pe paliere ierarhice
Autoevaluarea nevoii de formare profesional n scopul inseriei i a adaptrii la cerinele
pieei muncii
Abordarea n mod realist i prin argumentare att teoretic, ct i practic a unor situaiiproblem cu grad mediu de dificultate n vederea soluionrii lor eficiente

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


7.1 Obiectivul general al disciplinei
Cursul de Etic i deontologie profesional i propune
prezentarea marilor doctrine morale i aplicarea diferitelor
concepii la situaii actuale
7.2 Obiectivele specifice
Studenii se vor familiariza cu principalele concepte i argumente
ale eticii ntr-o expunere istoric (primele 20 ore de curs).
Problemele etice contemporane vor fi analizate n ultimele 8 ore
de curs. Dup promovarea cursului studentul va putea ntemeia
teoretic o decizie moral i va putea alege justificat o alternativ.

8. Coninuturi
8.1 Curs
Introducere, definiii, concepte
Doctrine morale: Filosofia Antic
(Platon, Aristotel, Stoicii, Epicur)
Doctrine morale: sec. XVIII: J.J.
Rousseau, Imm. Kant
Etica religioas
Coduri deontologice
Egalitatea i echitate

Metode de predare
Predare, prezentare audiovideo, discuii

Observaii

Libertate individual i obligaii


sociale

Bibliografie
Aristotel, Etica Nicomahic, Editura tiinific i Enciclopedic, 1988
Colescu V., Istoria filosofiei, vol I i vol II, Brumar, 2006
Grenier H., Marile doctrine morale, Humanitas, 1995
Kant, I., Critica raiunii practice, Editura IRI, 1995
Singer P. (coord.), Tratat de etic, Editura Polirom, Iai, 2006.
8.2 Seminar / laborator
Metode de predare

Observaii

Bibliografie

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice,


asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Coninuturile disciplinei au fost elaborate n acord cu cele mai recente abordri din domeniu i avnd n
vedere cerinele actuale ale angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului

10. Evaluare
Tip activitate
10.1 Criterii de evaluare
10.4 Curs

nelegerea termenilor de baz, specifici


disciplinei

Aplicarea cunotinelor dobndite la o


situaie dat, n cadrul examinrii finale

10.5 Seminar /
laborator
10.6 Standard minim de performan
nelegerea termenilor de baz, specifici disciplinei

10.2 Metode de
evaluare
Examen scris

10.3 Pondere din


nota final
95%

5%

Data completrii

Semntura titularului

01.10.2012
Data avizrii n departament

Semntura directorului departamentului

FIA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1 Instituia de nvmnt superior
1.2 Facultatea / Departamentul
1.3 Catedra
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii / Calificarea

Universitatea de Vest din Timioara


Facultatea de Stiinte Politice, Filosofie si Stiinte ale comunicarii
Departamentul de Filosofie si Stiinte ale comunicarii
Departamentul de Filosofie si Stiinte ale comunicarii
Stiinte ale comunicarii
Licen
Comunicare i pelaii publice, Jurnalism, tiine ale informrii i
documentrii, Publicitate, Filosofie

2. Date despre disciplin


2.1 Denumirea disciplinei
Etic i deontologie profesional
2.2 Titularul activitilor de curs
Bu Ioan
2.3 Titularul activitilor de seminar
2.4 Anul de studiu 1
2.5 Semestrul
2
2.6 Tipul de evaluare
E

2.7 Regimul disciplinei

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)


3.1 Numr de ore pe sptmn
210
din care: 3.2 curs
140 3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de nvmnt 42
din care: 3.5 curs
28
3.6 seminar/laborator
Distribuia fondului de timp:
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate / pe teren
Pregtire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri
Tutoriat
Examinri
Alte activiti
3.7 Total ore studiu individual
168
3.8 Total ore pe semestru
210
3.9 Numrul de credite
5

4. Precondiii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum
4.2 de competene

5. Condiii (acolo unde este cazul)


5.1 de desfurare a cursului
5.2 de desfurare a seminarului/laboratorului

Ob

70
14
ore
84
40
40
2
2

Competene profesionale
Competene transversale

6. Competenele specifice acumulate


Utilizarea noilor tehnologii de informare i comunicare
Realizarea i promovarea unui produs de relaii publice
Identificarea i utilizarea strategiilor, metodelor i tehnicilor de comunicare n procesul de
relaii publice
Identificarea si utilizarea limbajului, metodologiilor i cunotinelor de specialitate din
domeniul tiinelor comunicrii
Producia unui coninut jurnalistic (text) pentru toate tipurile de media
Identificarea i aplicarea adecvat a fundamentelor teoretice i istorice ale filosofiei:
presupoziii, principii, valori, etici, modaliti de gndire i practici
Evidenierea cauzelor, principiilor i semnificaiilor aciunilor, experienei i existenei umane
Ordonarea i formularea de idei, teme i probleme filosofice generale i de ramur
Rezolvarea n mod realist - cu argumentare att teoretic, ct i practic - a unor situaii
profesionale uzuale, n vederea soluionrii eficiente i deontologice a acestora
Aplicarea tehnicilor de munc eficient n echipa multidisciplinar cu ndeplinirea anumitor
sarcini pe paliere ierarhice
Autoevaluarea nevoii de formare profesional n scopul inseriei i a adaptrii la cerinele
pieei muncii
Abordarea n mod realist i prin argumentare att teoretic, ct i practic a unor situaiiproblem cu grad mediu de dificultate n vederea soluionrii lor eficiente

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


7.1 Obiectivul general al disciplinei
Cursul de Etic i deontologie profesional i propune
prezentarea marilor doctrine morale i aplicarea diferitelor
concepii la situaii actuale
7.2 Obiectivele specifice
Studenii se vor familiariza cu principalele concepte i argumente
ale eticii ntr-o expunere istoric (primele 20 ore de curs).
Problemele etice contemporane vor fi analizate n ultimele 8 ore
de curs. Dup promovarea cursului studentul va putea ntemeia
teoretic o decizie moral i va putea alege justificat o alternativ.

8. Coninuturi
8.1 Curs
Introducere, definiii, concepte
Doctrine morale: Filosofia Antic
(Platon, Aristotel, Stoicii, Epicur)
Doctrine morale: sec. XVIII: J.J.
Rousseau, Imm. Kant
Etica religioas
Coduri deontologice
Egalitatea i echitate

Metode de predare
Predare, prezentare audiovideo, discuii

Observaii

Libertate individual i obligaii


sociale

Bibliografie
Aristotel, Etica Nicomahic, Editura tiinific i Enciclopedic, 1988
Colescu V., Istoria filosofiei, vol I i vol II, Brumar, 2006
Grenier H., Marile doctrine morale, Humanitas, 1995
Kant, I., Critica raiunii practice, Editura IRI, 1995
Singer P. (coord.), Tratat de etic, Editura Polirom, Iai, 2006.
8.2 Seminar / laborator
Metode de predare

Observaii

Bibliografie

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice,


asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Coninuturile disciplinei au fost elaborate n acord cu cele mai recente abordri din domeniu i avnd n
vedere cerinele actuale ale angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului

10. Evaluare
Tip activitate
10.1 Criterii de evaluare
10.4 Curs

nelegerea termenilor de baz, specifici


disciplinei

Aplicarea cunotinelor dobndite la o


situaie dat, n cadrul examinrii finale

10.5 Seminar /
laborator
10.6 Standard minim de performan
nelegerea termenilor de baz, specifici disciplinei

10.2 Metode de
evaluare
Examen scris

10.3 Pondere din


nota final
95%

5%

Data completrii

Semntura titularului

01.10.2012
Data avizrii n departament

Semntura directorului departamentului

FIA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1 Instituia de nvmnt superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii / Calificarea

Universitatea de Vest din Timioara


tiine Politice, Filosofie i tiine ale Comunicrii
Filosofie i tiine ale Comunicrii
tiinele comunicrii, Filosofie
Licen
CRP, J, P, SI, F

2. Date despre disciplin


2.1 Denumirea disciplinei
Gndire critic
2.2 Titularul activitilor de curs
Clitan Gheorghe
2.3 Titularul activitilor de seminar
Repolschi Octavian
2.4 Anul de studiu 1
2.5 Semestrul
2
2.6 Tipul de evaluare

2.7 Regimul disciplinei

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)


3.1 Numr de ore pe sptmn
3
din care: 3.2 curs
2
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de nvmnt 42
din care: 3.5 curs
28
3.6 seminar/laborator
Distribuia fondului de timp:
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate / pe teren
Pregtire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri
Tutoriat
Examinri
Alte activiti
3.7 Total ore studiu individual
48
3.8 Total ore pe semestru
42
3.9 Numrul de credite
5

4. Precondiii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum

4.2 de competene

5. Condiii (acolo unde este cazul)


5.1 de desfurare a cursului

5.2 de desfurare a seminarului/laboratorului

Obl

1
14
ore
10
6
22
4
6

6. Competenele specifice acumulate


Cunoatere i nelegere (cunoaterea i utilizarea adecvat a noiunilor specifice disciplinei)
Cunoaterea terminologiei utilizate n Gndirea critic i n principalele Teste de gndire

Competene profesionale

critic
Capacitatea de utilizare adecvat a noiunilor din Gndirea critic i Logica informal
nelegerea rolului jucat de gndirea critic n formarea personal i profesional

Explicare i interpretare (explicarea i interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum i a


coninuturilor teoretice i practice ale disciplinei)
Capacitatea de analiz i interpretare a unor texte cu ncrctur argumentativ
Abiliti de raionare, citire i scriere critic
Explicarea coninuturilor disciplinelor de tiinele comunicrii cu ajutorul instrumentelor
gndirii critice: metode, modele, teste de gndire critic etc.
Instrumental aplicative (proiectarea, conducerea i evaluarea activitilor practice specifice;
utilizarea unor metode, tehnici i instrumente de investigare i de aplicare)
Deprinderi de utilizare corect a instrumentelor gndirii critice n viaa de zi cu zi: puterea de
discernmnt, luarea deciziei, susinerea unui punct de vedere .c.l.
Abiliti de identificare, evaluare i construcie/deconstrucie a structurilor argumentative
sntoase/neltoare din orice tip de discurs

Competene transversale

Alegerea metodelor optime de soluionare a problemelor de gndire critic

Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive li responsabile fat de domeniul tiinific/cultivarea


unui mediu tiinific centrat pe valori i relaii democratice / promovarea unui sistem de valori
culturale, morale i civice / valorificarea optim i creativ a propriului potenial n activitile
tiinifice / implicarea n dezvoltarea instituional / angajarea n relaii de parteneriat cu alte
persoane instituii cu responsabiliti similare / participarea la propria dezvoltare profesional)
Preocuparea pentru perfecionarea profesional prin antrenarea abilitilor de gndire
critic
Implicarea n activiti tiinifice, cum ar fi elaborarea unor articole i studii de specialitate
Participarea la proiecte avnd caracter tiinific, compatibile cu cerinele integrrii n
nvmntul European
Manifestarea interesului pentru nelegerea coordonatelor profilului profesorului de
filosofie i tiinele comunicrii

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei

nelegerea contextului apariiei i dezvoltrii gndirii critice ca practic a


argumentrii

7.2 Obiectivele specifice

Antrenarea abilitilor de gndire critic prin aplicarea unor teste specifice

8. Coninuturi
8.1 Curs

Metode de predare
Prelegere, explicaie,
exemplificare, explicitare,
problematizare
Analiza critic a argumentului
Modelarea, analogia,
prelegerea, explicaia,
problematizarea,
exemplificarea, explicitarea
Probleme ale argumentrii n gndirea Problematizarea,
ncadrarea, simularea,
critic
rezolvarea de probleme,
explicaia, analiza de
coninut
Gndirea critic: o abordare logic sau
didactic a argumentrii?

Observaii
Utilizarea calculatorului i a
videoproiectorului
Utilizarea calculatorului i a
videoproiectorului

Utilizarea calculatorului i a
videoproiectorului

Bibliografie

8.2 Seminar / laborator


Modele i metode n gndirea critic

Rezolvarea testelor de gndire critic

Metode de predare
Modelarea, analogia,
prelegerea, explicaia
problematizarea, rezolvarea
de probleme
Modelarea, analogia,
prelegerea, explicaia
problematizarea, rezolvarea
de probleme

Observaii
Utilizarea calculatorului i a
videoproiectorului

Utilizarea calculatorului i a
videoproiectorului

Bibliografie

Blair, A., Qu' est-ce que la logique non formelle?, n Lempereure, A. (ed.), L ' Argumentation,
Colloque de Cerisy, Pierre Mardaga Editeur, Liege, 1991.
Clisson, V., Duval, A., Teste de logic. Exerciii i soluii, Editura Polirom, Iai, 2006.
Clitan, G., Gndire critic. Micromonografie, Editura Eurobit, Timioara, 2003.
Gheorghe Clitan si P. Bieltz, M. Dobre, M. Dumitru, C. Forascu, C. Golub, D. Nita, A.-M. Rampelt, I.
Serbanescu, A. Tepelea, Ghid pentru rezolvarea testelor de verificare a rationamentului logic, Institutul
National al Magistraturii (INM) Law School Admission Council (LSAC), Bucuresti, 2010.
Eemeren, F. van, Grootensdorst, R. (eds.), La Nouvelle dialectique, Editions Kim, Paris, 1996.

Herrick, J. A., Critical Thinking. The Analysis of Arguments, Gorsuch Scarisbrick, Publishers, Scottsdale,
Arizona,1991.

Kelley, D., The Art of Reasoning, W. W. Norton & Company, New York, London, 1993.
Lee, S., What is the Argument? Critical Thinking in the Real World, Hobard and Wiliam Smith Colleges,
1997.
Moore, B. N. & Parker, R., Critical Thinking. Evaluating Claims and Arguments in Everyday Life,
Mayfield Publishing Company, 1989.
Plantin, C., Essais sur l' Argumentation. Introduction a l' etude linguistique de la parole argumentative,
Editions Kim, Paris, 1990.
Starkey, L., Critical Thinking Skills Success in 20 Minutes a Day, LearningExpress, LLC., New York, 2004.
Thomson, A., Critical Reasoning. A Practical Introduction, Routledge, London, New York, 1996.
Toulmin, S. E., The Uses of Argument, Cambridge University Press, Cambridge, London, New York,New
Rochelle, Melbourne, Sydney, 1983.
Warburton, N., Cum s gndim corect i eficient, Editura Trei, Bucureti, 1999.
*** TAGE MAGE Test d`Aptitude aux Etudes Suprieures de Gestion, Fundation Nationale Pour l
Enseignement de la Gestion des Entreprises, http://www.fnege.org/pdf/LDC_TM.PDF.
*** The Official LSAT Super PrepTM, Law School Admision Council, Inc., Newtown, PA, 2004.

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice,


asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Testarea abilitilor de gndire critic i de comunicare
Utilizarea testelor de gndire critic n selecia de resurse umane la angajare i promovare pe funcii

10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare


Examen
Evaluare pe parcurs
10.5 Seminar / laborator Examen
Evaluare pe parcurs
10.6 Standard minim de performan
50 puncte din 100 puncte posibile per test

Data completrii: 29.09.2012

10.2 Metode de evaluare


Testare
Aplicaii practice
Testare
Aplicaii practice

10.3 Pondere din nota final


75%
25%
75%
25%

Semntura titularului

Data avizrii n departament: 22.10.2012

Semntura directorului departamentului

FIA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1 Instituia de nvmnt superior
1.2 Facultatea / Departamentul
1.3 Catedra
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii / Calificarea

UNIVERSITATEA DE VEST TIMIOARA


TIINE POLITICE, FILOSOFIE I TIINE ALE
COMUNICRII
FILOSOFIE I TIINE ALE COMUNICRII
TIINE UMANISTE
LICEN
FILOSOFIE

2. Date despre disciplin


2.1 Denumirea disciplinei
PF125 Sociologie
2.2 Titularul activitilor de curs
Biri Ioan
2.3 Titularul activitilor de seminar
2.4 Anul de studiu I
2.5 Semestrul
II 2.6 Tipul de evaluare

2.7 Regimul disciplinei

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)


3.1 Numr de ore pe sptmn
2
din care: 3.2 curs
2
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de nvmnt 28
din care: 3.5 curs
28
3.6 seminar/laborator
Distribuia fondului de timp:
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate / pe teren
Pregtire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri
Tutoriat
Examinri
Alte activiti
3.7 Total ore studiu individual
22
3.8 Total ore pe semestru
50
3.9 Numrul de credite
2

ore
7
10
3
2
0

4. Precondiii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum
4.2 de competene

5. Condiii (acolo unde este cazul)


5.1 de desfurare a cursului

5.2 de desfurare a seminarului/laboratorului

Prezen activ la curs; disponibilitate pentru studiul socialului

Competene transversale

Competene profesionale

6. Competenele specifice acumulate


-dezvoltarea capacitii studenilor de a explica idei i concepte generale din domeniul sociologiei
-dezvoltarea aptitudinilor de a interpreta corect texte de teorie sociologic

-formarea abilitilor de a raiona i argumenta din perspectiv sociologic


-formarea de abiliti de a trata interdisciplinar probleme de sociologie

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


7.1 Obiectivul general al disciplinei Stimularea interesului pentru studiul temelor principale din domeniul
sociologiei
7.2 Obiectivele specifice
nsuirea de ctre studeni a noiunilor fundamentale din domeniul
sociologiei generale
Utilizarea adecvat a noiunilor specifice sociologiei

8. Coninuturi
8.1 Curs
1. Introducere. Sociologia ca tiin
2. Elemente de istoria sociologiei.
Auguste Comte, Herbert Spencer,
Karl Marx, Emile Durkheim,
Vilfredo Pareto, Max Weber,
Dimitrie Gusti
3. Organizarea social. Interaciune
social i structur social. Individ
i societate. Rolul culturii n
organizarea social.
4. Grupuri i organizaii sociale.

Metode de predare
Expunere i problematizare
Expunere i problematizare

Observaii
2 ore
6 ore

Expunere i problematizare

4 ore

Expunere i problematizare

4 ore

5. Stratificarea social
6. Aciunea social

Expunere i problematizare
Expunere i problematizare

2 ore
2 ore

7. Instituiile sociale. Familia.


Religia. Educaia. Sntatea.
Economia. Politica

Expunere i problematizare

6 ore

8. Schimbarea social

Expunere i problematizare

2 ore

8.2 Seminar / laborator

Metode de predare

Observaii

Bibliografie
Bdescu, I. (1994), Istoria sociologiei. Perioada marilor sisteme, Editura Porto-Franco,
Galai
Biri, I.

(2000), Sociologia civilizaiilor, Editura Dacia, Cluj-Napoca

Boudon, R.(coord.) (1997), Tratat de sociologie, Editura Humanitas, Bucureti


Farley, John E. (1990), Sociology, Prentice Hall
Giddens, A.

(2000), Sociologie, Editura All, Bucureti

Goodman, N. (1992), Introducere n sociologie, Editura Lider, Bucureti


Gusti, D., Herseni, T. (coord.),(2001), ndrumar pentru monografiile sociologice,
Editura Universitii din Bucureti
Lallement, M. (1993), Istoria ideilor sociologice, 2 vol., Editura Antet, Bucureti
Mihilescu, I. (2003), Sociologie general, Editura Polirom, Iai
Mihu, A. (2008), Sociologie, Editura Eikon, Cluj-Napoca

Schaefer, R. T., Lamm, R.P., (1992), Sociology, Mc Graw-Hall Juc.


Rotariu, T., Ilu, P.,(coord), (1996), Sociologie, Editura Mesagerul, Cluj-Napoca

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice,


asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Coninuturile disciplinei satisfac cerinele actuale i de perspectiv ale comunitii epistemice, fiind
stabilite n concordan cu orientrile principale din domeniu

10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota final
Dinamica nsuirii
Testare continu
10%
conceptelor din domeniul
sociologiei generale
Abilitatea de interpretare
i de aplicaii

Test colocviu

90%

10.5 Seminar / laborator


10.6 Standard minim de performan
nsuirea corect a conceptelor din domeniul sociologiei generale

Data completrii: 01.10.2012

Semntura titularului de curs

Data avizrii n catedr/departament

Semntura titularului de seminar

Semntura efului catedrei/departamentului