Sunteți pe pagina 1din 5

COLEGIUL NAŢIONAL „ECATERINA TEODOROIU” TG-JIU

PROFESOR: NEGULEASA CARMEN

EREDITATEA ŞI VARIABILITATEA LUMII VII


VARIANTA I

I.Completaţi spaţiile libere: 1p


a.Primele experimente ştiinţifice de genetică au fost realizate de......................................
b.La organismele homozigote, genele unei perechi sunt....................................................

II.Coloana B cuprinde numărul de gameţi diferiţi pe care îi pot forma anumiţi genitori, iar coloana A genotipuri
ale genitorilor. Asociaţi noţiunile din coloana A cu cele din coloana B, trecând în dreptul literelor cifrele
corespunzătoare:1,5p

A B
1.AaBB a.8
2.AaBb b.1
3.AaBbCc c.2
d.4

III.Încercuiţi răspunsul corect:2,5p


1.La om culoarea ochilor căprui este un caracter dominant C faţă de culoarea albastră c. Ce genotip are tatăl ( cu ochii
căprui ) unui copil cu ochii albaştri, dacă mama are ochii de culoare albastră?
A.Cc; B.CC; C.cc; D.toate variantele sunt corecte.

2.Cariotipul uman normal este format din :


A.44 heterozomi; B.23 autozomi; C.44 autozomi; D.22 heterozomi.

3.Deleţia parţială a braţului scurt al cromozomului 5 se întâlneşte în sindromul:


A.Klinefelter; B.Turner; C.cri du chat; D.superfemelă.

4. Afectează numai bărbaţii:


A.sindromul Turner; B.sindromul Patau; C.sindromul Klinefelter; D.sindromul Edwards.

5.Gemenii monozigoţi:
A.provin din fecundarea a două ovule; B.au sexe diferite; C.prezintă structură genetică identică; D.fenotipul lor nu este
influenţat de mediu.

IV.Stabiliţi dacă afirmaţiile de mai jos sunt adevărate sau false, notând în dreptul fiecăreia litera A sau F. Dacă
apreciaţi că afirmaţia este falsă, modificaţi parţial această afirmaţie pentru ca ea să devină adevărată. 1p
a.Daltonismul se manifestă prin absenţa unor factori de coagulare ai sângelui.
b.Aberaţiile numerice apar din cauza separării eronate a cromozomilor în meioză.

V.Genetica este ştiinţa care studiază ereditatea şi variabilitatea lumii vii. 1,5p
Stabiliţi:
a.2 situaţii în care se solicită sfaturile genetice;
b.o deosebire între anemia falciformă şi talasemie;
c.terapia genică: definiţie, denumirea unei boli în care poate fi utilizată această tehnică.

VI.O femeie cu grupa A, heterozigotă, se căsătoreşte cu un bărbat cu grupa 0. 1,5p


Stabiliţi:
a.genotipul părinţilor;
b.genotipurile şi fenotipurile posibile ale descendenţilor;
c.genotipul şi fenotipul unei posibile grupe de sânge pentru fiecare dintre părinţii mamei.
Oficiu 1p
EREDITATEA ŞI VARIABILITATEA LUMII VII
VARIANTA II

I.Completaţi spaţiile libere: 1p

a.Dacă 2 alele care influenţează acelaşi caracter sunt identice, atunci organismul este....................................
din punct de vedere genetic.
b.T.H.Morgan a descoperit ..................................

II.Coloana B cuprinde numărul de gameţi diferiţi pe care îi pot forma anumiţi genitori, iar coloana A genotipuri
ale genitorilor. Asociaţi noţiunile din coloana A cu cele din coloana B, trecând în dreptul literelor cifrele
corespunzătoare:1,5p

A B
1.AABb a.1
2.AABBCC b.2
3.AaBb c.3
d.4

III.Încercuiţi răspunsul corect:2,5p


1.Descendenţii mai viguroşi şi mai prolifici în prima generaţie după dihibridare sunt consecinţa fenomenului de:
A.homozigotare; B.heterozis; C.crossing-over; D. hibridare.
2.Studiul cromatinei sexuale umane permite:
A.investigarea directă a proteinelor din celulele fătului; B.determinarea unor aberaţii heterozomale; C. bandarea
heterozomilor; D. calcularea frecvenţei genelor.
3.Prin tehnica bandării cromozomilor se poate realiza:
A.separarea cromozomilor materni de paterni; B. identificarea cromozomilor omologi; C.separarea cromozomilor cu
remanieri cromozomale; D.dispunerea cromozomilor după formă şi dimensiuni.
4.Trisomiile:
A.presupun triplarea cantităţii de ADN; B.pot afecta atât autozomii cât şi heterozomii; C.sunt determinate de
nondisjuncţia cromozomilor neomologi; D.trisomia 18 determină mongolismul.
5.Sindromul Turner:
A.se întâlneşte la indivizii masculi; B. este o maladie autozomală; C.indivizii prezintă 45 cromozomi; D.toate variantele
sunt corecte.

IV.Stabiliţi dacă afirmaţiile de mai jos sunt adevărate sau false, notând în dreptul fiecăreia litera A sau F. Dacă
apreciaţi că afirmaţia este falsă, modificaţi parţial această afirmaţie pentru ca ea să devină adevărată. 1p

a.Hemofilia se manifestă prin imposibilitatea de a distinge culoarea roşie de cea verde.


b.La D. melanogaster sexul femel este homogametic.

V.Genetica este ştiinţa care studiază ereditatea şi variabilitatea lumii vii. 1,5p
Stabiliţi:
a.denumirea a 2 maladii metabolice depistate prin amniocenteză;
b.1 asemănare între anemia falciformă şi talasemie;
c.rolul celulelor Hibridoma.

VI.O femeie cu grupa A, homozigotă, se căsătoreşte cu un bărbat cu grupa 0. 1,5p


Stabiliţi:
a.genotipul părinţilor;
b.genotipurile şi fenotipurile posibile ale descendenţilor;
c.genotipul şi fenotipul unei posibile grupe de sânge pentru fiecare dintre părinţii mamei.

Oficiu 1p
EREDITATEA ŞI VARIABILITATEA LUMII VII
VARIANTA III

I.Completaţi spaţiile libere: 1p


a.La organismele heterozigote genele unei perechi sunt..........................
b.Mendel a numit genele..............................................

II.Coloana B cuprinde numărul de gameţi diferiţi pe care îi pot forma anumiţi genitori, iar coloana A genotipuri
ale genitorilor. Asociaţi noţiunile din coloana A cu cele din coloana B, trecând în dreptul literelor cifrele
corespunzătoare:1,5p

A B
1.AA a.1
2.AaBb b.3
3.AaBbCc c.4
d.8

III.Încercuiţi răspunsul corect:2,5p

1.Genele extranucleare:
A.se transmit pe linie maternă; B. se moştenesc conform legilor mendeliene; C.sunt libere în citoplasmă; D.se transmit pe
linie paternă.
2.Constricţia primară a unui cromozom este reprezentată de :
A.cromatidă; B. cromatină; C.centromer; D.cromonemă.
3.Cromatina sexuală este prezentă în sindromul:
A.Turner; B.Klinefelter; C.dublu mascul; D.cri du chat.
4.Maladiile ereditare umane:
A.sunt determinate exclusiv de gene autozomale; B.pot fi rezultatul mutaţiilor, dar şi al recombinării genetice; C.nu se
transmit la descendenţi; D. cele sex-linkate se manifestă identic la cele două sexe.
5. Prin tehnica amniocentezei se pot identifica următoarele cu o excepţie:
A.proteinele din celulele fătului; B. trisomia 21; C.culoarea ochilor şi a părului; D.galactozemia.

IV.Stabiliţi dacă afirmaţiile de mai jos sunt adevărate sau false, notând în dreptul fiecăreia litera A sau F. Dacă
apreciaţi că afirmaţia este falsă, modificaţi parţial această afirmaţie pentru ca ea să devină adevărată. 1p

a.În tipul Abraxas de determinism genetic al sexelor sexul feminin este heterogametic.
b.Sindromul Down apare din cauza absenţei unui cromozom din perechea 18.

V.Genetica este ştiinţa care studiază ereditatea şi variabilitatea lumii vii. 1,5p
Stabiliţi:
a. 1 cauză şi 1 manifestare a galactozemiei;
b. denumirea a 2 maladii heterozomale ce pot fi depistate prin amniocenteză;
c. definiţia ingineriei genetice şi 2 produse obţinute cu ajutorul biotehnologiilor.

VI.O femeie cu grupa A, homozigotă, se căsătoreşte cu un bărbat cu grupa AB IV. 1,5p


Stabiliţi:
a.genotipul părinţilor;
b.genotipurile şi fenotipurile posibile ale descendenţilor;
c.genotipul şi fenotipul unei posibile grupe de sânge pentru fiecare dintre părinţii mamei.

Oficiu 1p
EREDITATEA ŞI VARIABILITATEA LUMII VII
VARIANTA IV

I.Completaţi spaţiile libere: 1p

a.Totalitatea geneor unui individ constituie..................................


b.Gregor Mendel a efectuat experienţe pe....................................

II.Coloana B cuprinde numărul de gameţi diferiţi pe care îi pot forma anumiţi genitori, iar coloana A genotipuri
ale genitorilor. Asociaţi noţiunile din coloana A cu cele din coloana B, trecând în dreptul literelor cifrele
corespunzătoare:1,5p

A B
1.CcDd a.2
2.Aa b.3
3.CcDdEe c.4
d.8

III.Încercuiţi răspunsul corect:2,5p

1.Chiasma se formează între:


A.cromatidele perechi; B.tetradele cromozomale; C.cromatidele nesurori; D.gameţii de sex diferit.
2.Următoarea afirmaţie este corectă:
A.transpozomii determină creşterea variabilităţii genetice; B.mutageneza determină modificarea informaţiei ereditare
prin recombinare genetică; C.razele Uv şi X sunt agenţi mutageni chimici; D.mutaţiile somatice apărute în timpul vieţii
se transmit ereditar.
3.Genele sex-linkate prezintă următoarele caracteristici cu o excepţie:
A.se transmit înlănţuit; B. sunt situate în heterozomi; C.se întâlnesc şi la speciile cu determinism genic al sexelor; D.se
transmit diferit la cele două sexe.
4.Constricţia primară a unui cromozom este reprezentată de :
A.cromatidă; B. cromatină; C.centromer; D.cromonemă.
5.Este maladie genetică semidominantă:
A.sindactilia; B.polidactilia; C.hemeralopia; D.hemofilia

IV.Stabiliţi dacă afirmaţiile de mai jos sunt adevărate sau false, notând în dreptul fiecăreia litera A sau F. Dacă
apreciaţi că afirmaţia este falsă, modificaţi parţial această afirmaţie pentru ca ea să devină adevărată. 1p

a.Cofeina în cantităţi mari blochează sinteza bazelor azotate.


b.Sindromul Klinefelter afectează sexul feminin.

V.Genetica este ştiinţa care studiază ereditatea şi variabilitatea lumii vii. 1,5p
Stabiliţi:
a.2 metode utilizate în ingineria genetică;
b.1 cauză şi o manifestare a talasemiei;
c.enzimopatiile: definiţie şi un exemplu de o asemenea maladie.

VI.O femeie cu grupa A, heterozigotă, se căsătoreşte cu un bărbat cu grupa AB IV. 1,5p


Stabiliţi:
a.genotipul părinţilor;
b.genotipurile şi fenotipurile posibile ale descendenţilor;
c.genotipul şi fenotipul unei posibile grupe de sânge pentru fiecare dintre părinţii mamei.

Oficiu 1p
EREDITATEA ŞI VARIABILITATEA LUMII VII
VARIANTA V

I.Completaţi spaţiile libere: 1p

a.Exprimarea genelor unui individ constituie.........................


b.Gregor Mendel a descoperit................................................

II.Coloana B cuprinde numărul de gameţi diferiţi pe care îi pot forma anumiţi genitori, iar coloana A genotipuri
ale genitorilor. Asociaţi noţiunile din coloana A cu cele din coloana B, trecând în dreptul literelor cifrele
corespunzătoare:1,5p

A B
1.aa a.1
2.AaBBCC b.2
3.CcDd c.4
d.5

III.Încercuiţi răspunsul corect:2,5p

1.Crossing-over este fenomenul prin care se pot determina:


A.poziţiile genelor în cromozomi; B. poziţiile cromozomilor perechi; D.frecvenţa hibridărilor.
2.Metodele specifice de studiu a genomului uman sunt următoarele cu o excepţie:
A.metoda pedigreului; B.studiul complementului cromozomal; C.studiul gemenilor monozigoţi; D.studiul familiilor
consangvine.
3.Cariotipul uman cuprinde cromozomi acrocentrici în grupele:
A. B şi C; B. D şi G; C. E şi F; D.F şi G.
4. Cariotipul uman se formează prin fotografierea cromozomilor în :
A.anafază; B.metafază; C.profază; D.telofază.
5.Indivizii cu sindrom Down prezintă următoarele caracteristici:
A.fenotip normal şi ginecomastie; B.malformaţii ale scheletului şi sistemului nervos central; C.degete scurte, piele
uscată; D. deficienţe neurosenzoriele şi malformaţii ale capului.

IV.Stabiliţi dacă afirmaţiile de mai jos sunt adevărate sau false, notând în dreptul fiecăreia litera A sau F. Dacă
apreciaţi că afirmaţia este falsă, modificaţi parţial această afirmaţie pentru ca ea să devină adevărată. 1p

a.Sindromul Turner afectează în mod egal ambele sexe.


b.Antibioticele afectează replicarea ADN.

V.Genetica este ştiinţa care studiază ereditatea şi variabilitatea lumii vii. 1,5p
Stabiliţi:

a. 1 cauză şi 1 manifestare a albinismului;


b. 2 etape în obţinerea ADN recombinat plasmidial;
c. hemoglobinopatiile: definiţie şi un exemplu de maladie.

VI.O femeie cu grupa A, heterozigotă, se căsătoreşte cu un bărbat cu grupa B III, homozigot. 1,5p
Stabiliţi:

a.genotipul părinţilor;
b.genotipurile şi fenotipurile posibile ale descendenţilor;
c.genotipul şi fenotipul unei posibile grupe de sânge pentru fiecare dintre părinţii mamei.

Oficiu 1p

S-ar putea să vă placă și