Sunteți pe pagina 1din 156
PREFATA Se spune cd trdim intr-o lume de simboluri. Ar finimerit s4 spunem cd o lume de simboluri traieste in noi. Viitorul este semn gi orice semn este purtator de sensuri. Simbolul e singurul mod de a spune ceea ce nu poate fi exprimat prin alte mijloace. ‘Omul are nevoie de simboluri pentru a aduce incomprehensibilul in sfera tangibilu- lui. Simbolismul este cheia intelegerii universului spiritual. Simbolul (gr. ,symbolon” - serin de recunoastere) este o imagine bogata in semnificafii, un semn incarcat cu polivalenta inepuizabila a imaginii. Structura sim- bolului presupune doud componente: imaginea (obiectul, fiinta, fenomenul, eveni- mentul s.a.) si sensul acesteia, fird de care el, simbolul, nu poate exista. Daca meta- fora poate fi smulsa din context, simbolul poate fi conceput numai intr-un context ce dinamizeaz4 un anumit aspect al imaginii simbolice. Poefii simbolisti se aff in c4utarea unitatii lumii prin stabilirea analogiilor si corespondentelor” dintre lumea obiectiva si cea subiectiva. Folosind un sistem de simboluri enigmatice, ei patrund in adincurile emotionale ale sufletului uman, pentru a afirma ideile si adevarurile ,,ves- nice”, esenta existentei »transcendentale”. Simbolul e folosit pentru comunicarea unui mesaj general-uman important, fiind o modalitate de exprimare concentrata, sintetica gi plasticd a vietii. Specificul simbolului rezida in forta extraordinara de generare, relevare gi plasticizare, in expresivitatea emotiva pregnanta. Prin insasi natura lui, simbolul tin- de s& desfiinteze limitele stabilite gi s4 reuneascd punctele extreme in aceeasi viziune, asemanindu-se cu sigeata care zboara fara sd se clinteasca din loc. Descifrarea unui simbol presupune o reconstituire a evolutiei gindului care aspira, nadajduieste, se teme, sufera sau se bucurd imaginindu-si. I. Chevalier crede cA ,prima functie a simbolului este cea de a explora”. Semnificatia simbolului diferd adesea in functie de persoana, precum gi de situatia acesteia la momentul dat. Dictionarul reprezint& doar inceputul unei investigatii enciclopedice aflata, in momentul de fat, in contextul literaturii romane, in special a celeia din partea sting’ a Prutului, la inceput. S-a incercat 0 hermeneuticd la imbogafirea careia sunt invitati 4 participe tofi cititorii. Dictionarul sugereazi doar, nu impune. Nadajduim c& lectura lui va incita cititorii s4 cugete pe seama simbolurilor. Articolele dictiona- rului nu contin toate dimensiunile vreunui simbol, deoarece simbolul o ia la goan’ ssind gindesti c& |-ai prins; pe masurd ce se limpezeste igi ascunde fata, cici, aga cum spune Georges Gurvitch, ,simbolurile reveleaza voalind si voaleaza revelind”. Am selectionat interpretarile considerate capabile de a permite cititorului 8& descopere sau sa intuiasc el insusi semnificafii. Modelele oferite vor sugera, in special elevilor, perceperea personalizata a literaturii. Uneori, am expus gi unele in- terpretari care apartin acestora. Asadar fiecare paragraf ramine deschis cercului larg de cititori care cauti s& stie mai mult despre modul in care au fost traite imaginile -artistice si semnificatia transmisa. Cei dotati cu imaginatie vor gisi, la drept vorbind, mai degraba invitatiile la interpretare decit cunostin{e. Or, perceperea simbolurilor este, in primul rind, personala. Cititorul poate da curs liber intuitiei sale.

S-ar putea să vă placă și