Sunteți pe pagina 1din 6

pag.

1/7
Fisa tehnica de securitate
conform cu 1907/2006/EC, Articolul 31
Tiparit la 16.10.2012

Revizuit:16.10.2012

Denumire comerciala: Acoperire pentru piele

1 Identificarea substantei/amestecului si a producatorului/intreprinderii


Identificarea produsului
Denumire comerciala: Acoperire pentru piele
Identificarea domeniilor de utilizare a substantei/amestecului si domenii in care nu sunt recomandate
Nu sunt disponibile informatii relevante.
Utilizarea substantei/preparatului:
In conformitate cu destinatia produsului
Detalii privind furnizorul fisei tehnice de securitate
Productor / furnizor:
Nanotechnology Solutions
INH. Charlotte Buhrkall Jensen
Meyner Strasse 24
D-24980 Schafflund
Tel: +49 (0) 4639 2494670
Fax: +49 (0) 4639 2494671
E-mail: support@nanotechnology-solutions.com
- Informaii asigurate de: Departamentul de securitate produs / vezi capitolul 16
- numrul de telefon de urgen:
Frau Charlotte Buhrkall Jensen
Tel: +49 (0) 4639 2494670 (8-16h)

2 Identificarea pericolelor
- Clasificarea substanei sau a amestecului
- Clasificarea n conformitate cu Regulamentul (CE) nr 1272/2008
Produsul nu este clasificat conform regulamentului CLP.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Clasificarea n conformitate cu Directiva 67/548/CEE sau Directiva 1999/45/CE NU se aplic.
- Indicaii speciale de pericol pentru om si mediul nconjurtor:
Produsul nu trebuie etichetat pe baza metodei de evaluare " Directiva Generala de Clasificare pentru preparatele din UE " n versiunea cu valabilitate
recent.
- Sistemul de clasificare:
Clasificarea este n conformitate cu cele mai recente ediii ale listelor UE, i extins pe baza datelor din literatura societaii.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Componente ale etichetei
- Etichetarea conform directivelor UE:
Respectai normele generale de securitate la manipularea produselor chimice.
Produsul nu este supus regulamentului de identificare conform Directivelor UE i a Normelor privind Materialele Periculoase (German GefStoffV).
-Expresii de protectie :
2 A nu se lsa la ndemna copiilor.
13 A se feri de alimente, bauturi sau mancare de animale
26 n caz de contact cu ochii, clatiti imediat cu mult ap i consultai medicul.
46 n caz de nghiire, a se consulta imediat medicul i a se arta ambalajul sau eticheta.
- Alte pericole
- Rezultatele evalurii PBT i vPvB
- PBT: Nu se aplic.
- vPvB: Nu se aplic.

(continuare in pag. 2)

pag. 2/7
Fisa tehnica de securitate
conform cu 1907/2006/EC, Articolul 31
Tiparit la 16.10.2012

Revizuit:16.10.2012

Denumire comerciala: Acoperire pentru piele


(continuarea din pag.1)

3 Compoziie / informaii cu privire la componente


- Descriere chimic: Substana apoasa Organofuntionala polisilanic < 10%
- Caracterizarea chimic: Mixtura
- Componente periculoase: Nu apar
- Informaii suplimentare: Coninutul exact al frazelor de risc se regsete n capitolul 16.

* 4 Masuri de prim ajutor


Descrierea msurilor de prim ajutor
Indicaii generale: Nu snt necesare masuri speciale.
Dup inhalare: respirati aer proaspt; folositi o masca de respirat, consultai medicul n caz de neplaceri.
Dup contactul cu pielea: Trebuie splat imediat cu ap i spun i cltii bine.
Dup contactul cu ochii: Cltii cu ochii deschii, pentru cteva minute, sub jet de ap. Apoi trebuie consultat medicul.
Dup nghiire: Cltii gura i apoi bei mult ap. Solicitati tratament medical.
Indicaii pentru medic:
Simptome i efecte mai importante, att acute, ct i ntrziate: Nu exist alte informaii relevante.
Indicaii privind orice fel de asisten medical imediat i tratamentele speciale necesare: Nu exist alte informaii relevante.

* 5 Msuri de combatere a incendiilor


Mijloace de stingere a incendiilor:
Extinctorul potrivit: CO2, pulbere sau jet de ap. Incendiile puternice trebuie stinse cu jet de ap sau spuma rezistenta la alcool.
Pericole speciale cauzate de substana sau amestecul n cauz: Nu exist alte informaii relevante.
Recomandri destinate pompierilor:
Mijloace de protecie specifice: Nu snt necesare msuri speciale.

* 6 Msuri n cazul pierderilor accidentale


Masuri de precauie a personalului, echipament de protecie i proceduri de urgen: Asigurai ventilarea adecvat.
Protectai mediului nconjurtor: A nu se permite infiltrarea n canalizare sau cursuri de apa.
Metode i materiale pentru izolare, ingradire i curare:
Absorbire cu materiale cu capacitate de mbibare adecvate (nisip, fin, absorbanti acizi, absorbanti universali, rumegu).
Referinte ctre alte seciuni
Nu se formeaz substane periculoase.
A se vedea seciunea 7 pentru informaii cu privire la manipularea in siguranta.
Consultai Seciunea 8 pentru informaii privind echipamentul de protecie a personalului.
A se vedea seciunea 13 pentru informaii privind inlaturarea deeurilor.

7 Manipulare i depozitare
Manipulare:
Masuri precautie pentru manipularea n condiii de siguran: Nu se aplica masuri speciale.
Informaii despre incendiu si protectie de explozie: Nu se aplica masuri speciale.
Condiii de depozitare n siguranta, inclusiv eventuale incompatibiliti
Depozitare:
(continuare in pag.3)

pag. 3/7
Fisa tehnica de securitate
conform cu 1907/2006/EC, Articolul 31
Tiparit la 16.10.2012

Revizuit:16.10.2012

Denumire comerciala: Acoperire pentru piele


(continuarea din pag. 2)

Condiii pentru depozite sau rezervoare:


Informaii despre depozitarea intr-un depozit comun:
Conditii speciale pentru utilizatorul final:

Nu exista cerinte speciale.


A se feri de inghet.
Nu exist alte informaii relevante.

8 Controlul expunerii / protecia personalului


- Indicaii suplimentare privind instalaiile: Nu sunt date suplimentare, a se vedea sectiunea 7.
Parametri de control
Ingredieni cu valori limit care trebuie inuti sub control la locul de munc:
Produsul nu conine cantiti relevante de materiale cu valori critice care trebuie monitorizate la locul de munc.
Informaii suplimentare: La baz au folosite listele valabile n momentul produciei.
Controale ale expunerii
Echipament de protecie:
Norme generale de protecie i de igien n timpul lucrului.
A nu se inhala gaze / vapori / aerosoli.
Evitai contactul cu ochii i pielea.
A se ndeprta imediat hainele contaminate.
Msurile de precauie obinuite la manipularea substanelor chimice trebuie s fie respectate.
Protecie respiratorie:
A se asigura ventilatie adecvata, utilizai masca de protecie respiratorie numai n cazul formrii de vapori sau de suspensie.
Filtru P3
Protecia minilor:

Manusi de protectie
Materiale pentru mnui:
Butil-cauciuc, BR
Grosimea recomandat a materialului: 0,35 mm
Timp de penetrare a materialului pentru mnui
Pentru amestecul de produse chimice menionate mai jos timpul de penetrare trebuie s fie de cel puin 480 minute (timpul de permeabilitate
conform EN 374 Partea 3: Nivelul 6).
Timpul exact de penetrare trebuie aflat de catre fabricantul mnuilor de protecie i trebuie s fie respectat.
Pentru contact permanent se recomanda mnuile din urmtoarele materiale: Cauciuc fluorocarbonat (Viton)
Protecia ochilor:

Ochelari de protectie ermetici


Protecie corporal: Echipament usor de protecie

9 Proprietile fizice i chimice


Informaii privind proprietile fizice i chimice de baz
Informaii generale
Aspect:
Form:
lichid
Culoare:
albicios
Miros:
inodor

(continuarea in pag.4)

pag. 4/7
Fisa tehnica de securitate
conform cu 1907/2006/EC, Articolul 31
Tiparit la 16.10.2012

Revizuit:16.10.2012

Denumire comerciala: Acoperire pentru piele


(continuarea din pag. 3)

Schimbare de stare de agregare


Punct de topire / Interval de topire:
Punct de fierbere / Interval de fierbere:
Punct de aprindere:
Autoaprindere:
Pericol de explozie:
Rata de evaporare
- Densitate:
Solubil n / miscibil cu
Apa:
Alte informaii:

0C
100 C
Nu se aplica.
Produsul nu se autoaprinde.
Produsul nu este explozibil..
Nedefinit.
Nedefinit.
100% miscibil cu apa.
Nu exist alte informaii relevante.

10 Stabilitate i reactivitate
Reactivitate
Stabilitate chimic
Descompunere termic / condiii de evitat:
Posibilitatea de reacii periculoase
Condiii de evitat
Materiale incompatibile:

Produsul nu se descompune dac este folosit conform normelor.


Nu se cunosc reacii periculoase.
Nu exist alte informaii relevante.
Nu exist alte informaii relevante.

* 11 Informaii toxicologice
Informaii privind efectele toxicologice
Toxicitate acut:
Valori LD/LC50 relevante pentru clasificare:
Oral
Prin inhalare

LD50
LC50 / 4 h

> 2000 mg / kg (obolan)


> 5,5 mg / l (obolan)

Iritabilitate primar:
Pe piele:
Nu are efecte iritante.
La ochi:
Usor iritant pentru ochi.
Sensibilizare:
Sensibilizare posibila la inhalare.
Informaii toxicologice suplimentare:
Produsul nu este supus clasificarii conform metodei de calcul al Directivelor Generale de Clasificare ale UE pentru amestecuri asa cum au fost emise
n ultima versiune.
Cnd este corect manipulat i folosit n conformitate cu caietul de sarcini, produsul nu are efecte nocive conform experienei noastre i a informaiilor
furnizate noua.

(continuare in pag.5)

pag. 5/7
Fisa tehnica de securitate
conform cu 1907/2006/EC, Articolul 31
Tiparit la 16.10.2012

Revizuit:16.10.2012

Denumire comerciala: Acoperire pentru piele


(continuarea din pag. 4)

* 12 Informaii ecologice
Toxicitate:
Toxicitate acvatica:
Persisten i degradabilitate
Comportament n mediul ambient:
Potenial de bioacumulare:
Mobilitate n sol:
Alte indicaii ecologice:
Indicaii generale:
Rezultatele evalurilor PBT i vPvB
PBT:
vPvB:
Alte efecte adverse:

.
Nu exist alte informaii relevante
Solutie biodegradabila
Nu se acumuleaz n organisme.
Nu exist alte informaii relevante.
Clasa de pericol pentru ape 1 (Regulamentul German) (Auto-evaluare): puin periculos pentru ape.
Nu se aplic.
Nu se aplic.
Nu exist alte informaii relevante.

* 13 Consideraii privind eliminarea


Metode de tratare a deeurilor
Recomandare:

Eliminarea reziduurilor conform reglementarilor administrative.

Catalogul european al reziduurilor


07 07 01 | lichide apoase de spalare si alte fluide
Ambalaje impure:
Recomandari: Tratarea reziduurilor conform reglementarilor administrative.

* 14 Informaii referitoare la transport


Numrul ONU
-ADR, ADN, IMDG, IATA
Denumirea corect ONU pentru expediie
ADR, ADN, IMDG, IATA
Clasa (clasele) de pericol pentru transport
ADR, ADN, IMDG, IATA
Grupa ambalaje
ADR, IMDG, IATA
Pericole pentru mediul nconjurtor:
Poluanti marini:
Precauii speciale pentru utilizatori:
Transport vrac, n conformitate cu anexa II a
MARPOL 73/78 i Codul IBC:
-"Regulamentul Model" al ONU

Nu se aplic.
Nu se aplic.
Nu se aplic.
Nu se aplic.
Nu se aplic.
Nu se aplic.
Nu se aplic.
-

(continuare in pag.6)

pag. 6/7
Fisa tehnica de securitate
conform cu 1907/2006/EC, Articolul 31
Tiparit la 16.10.2012

Revizuit:16.10.2012

Denumire comerciala: Acoperire pentru piele


(continuarea din pag. 5)

15 Informaii de reglementare
Reglementrile / legislaia specifica de siguran, sntate i mediu pentru substana sau amestec.
Regulamente naionale:
Clasa de pericol pentru ape:
Pericol clasa 1 pentru ape (Autoclasificare): puin periculos pentru ape.
Evaluarea protectiei chimice:
O Evaluare a Protectiei Chimice nu a fost efectuat.

16 Alte informaii
Aceast informaie se bazeaz pe datele actuale. Cu toate acestea, acest lucru nu trebuie s constituie o garanie pentru caracteristicile
produsului i nu stabileste nici un raport juridic contractual valid.
Fi completat de:
-Contact:

Departamentul de securitate a produselor.

Frau Charlotte Buhrkall Jensen


Tel: +49 (0) 4639 249 4670
Abrevieri i acronime:
ADR:
Acordul European privind Transportul Rutier Internaional de mrfuri periculoase.
IMDG:
Codul Maritim Internaional pentru Mrfuri Periculoase
IATA:
International Air Transport Association
(Asociaita Internationala de Transport Aerian)
GHS:
Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
(Sistemul Global Armonizat de Clasificare i Etichetare a Produselor Chimice)
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
(Nomenclatorul European al Substanelor Chimice Comerciale Existente)
CAS:
Chemical Abstracts Service
(divizie a American Chemical Society)
LC50:
Concentraie letal, 50 %
LD50:
Doza letala , 50 %
* Date modificate in comparatie cu versiunea anterioar