Sunteți pe pagina 1din 41
R O M A N I A MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE Str. Gen. Berthelot 28-30, Bucuresti

R

O

M

A

N

I

A

MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

Str. Gen. Berthelot 28-30, Bucuresti 70738, Tel.& Fax. (+40 1)

310.4214/3145420

Educa\ie fizic`

Programa

pentru

examenul de definitivare [n [nv`\`m@nt(+40 1) 310.4214/3145420 Educa\ie fizic` Programa pentru ob\inerea gradului didactic II Tematica pentru ob\inerea

ob\inerea gradului didactic IIPrograma pentru examenul de definitivare [n [nv`\`m@nt Tematica pentru ob\inerea gradului didactic I Aprobate prin

Tematica

pentru

ob\inerea gradului didactic I[n [nv`\`m@nt ob\inerea gradului didactic II Tematica pentru Aprobate prin Ordinul Ministrului Educa\iei Na\ionale nr.

Aprobate prin Ordinul Ministrului Educa\iei Na\ionale nr. 3442 / 21.03.2000

CCoooorrddoonnaattoorr:: FFIILLIIPP CCOONNSSTTAANNTTIINN PPrrooffeessoorr ggrraadduull II

IInnssppeeccttoorr ggeenneerraall MMiinniisstteerruull EEdduuccaa\\iieeii NNaa\\iioonnaallee

GGrruupp ddee eellaabboorraarree::

DDRRAAGGNNEEAA AADDRRIIAANN BBAADDIIUU TTOOMMAA SSCCAARRLLAATT EEUUGGEENNIIUU DDRRAAGGOOMMIIRR PPEETTRRIICC~~ PP~~UUNNEESSCCUU AALLIINN--CC~~TT~~LLIINN FFIILLIIPP CCOONNSSTTAANNTTIINN

PPrrooffeessoorr uunniivv ddrr CCoonnff UUnniivv ddrr PPrrooffeessoorr ggrraadduull II PPrrooffeessoorr ggrraadduull II PPrrooff ddrrdd ggrraadduull II PPrrooffeessoorr ggrraadduull II

TTeehhnnoorreeddaaccttaarree:: DDRR~~GGHHIICCEEAANN MMAARRIIUUSS--CCRRIISSTTIIAANN

NOT~ DE PREZENTARE

Programele de perfec\ionare periodic` (organizate o dat` la 5 ani) ]i cele pentru definitivarea [n [nv`\`m@nt ]i acordarea gradelor didactice II ]i I profesorilor de educa\ie fizic` din [nv`\`m@ntul preuniversitar, au fost elaborate [n conformitate cu prevederile “Metodologoei form`rii continue a personalului didactic din [nv`\`m@ntul preuniversitar” aprobat` prin Ordinul Ministrului Nr.3770 din 19.05.1998. La solicitarea Direc\iei Generale Resursr Umane, Direc\ia Personal, Re\ea ]i Management ]colar, centrele de perfec\ionare din re\eaua [nv`\`m@ntului superior acreditate de Ministerul Educa\iei Na\ionale, au [naintat propuneri viz@nd tematica, bibliografia aferent` ]i formele de organizare ale activit`\ii pentru fiecare form` de perfec\ionare continu`. Comisia Na\ional` de Educa\ie Fizic` ]i Sport a constituit un grup de lucru alc`tuit din cadre didactice din [nv`\`m@ntul superior de educa\ie fizic` ]i sport, membrii grupurilor de lucru care au elaborat programele pentru [nv`\`m@ntul primar, gimnazial ]i liceal, profesori din re\eaua preunivertsitar`, inspectori ]colari jude\eni de specialitate ]i speciali]ti din Ministerul Educa\iei Na\ionale, care, pe baza propunerilor primite, a elaboratprograme unitare pentru fiecare form` de perfec\ionare continu` a profesorilor de educa\ie fizic` din [nv`\`m@ntul preuniversitar. Con\inutul programelor de perfec\ionare, elaborate diferen\iat pentru fiecare form` (definitiv, grad II, grad I ]i perfec\ionare periodic`) ]i pentru fiecare nivel de studii al profesorilor (profesori I, profesori II), au fost subordonate gradual, realiz`rii urm`toarelor obiective fundamentale:

consolidarea, actualizarea ]i extinderea con\inuturilor ]tiin\ifice specifice disciplinei; corelarea ]i promovarea aspectelor novatoare din didactica general` ]i didactica(metodica) specialit`\ii; reflectarea elementelor reformei [nv`\`m@ntului [n domeniul educa\iei fizice ]i sportului ]colar ]i abordarea solu\iilor optime de implementare a acestora. Programele elaborate se adreseaz`departamentelo de formare ]i perfec\ionare continu` a profesorilor de educa\ie fizic` existente [n [nv`\`m@ntul superior, constituind reperul principal pentru organizarea cursurilor de preg`tire pentru definitivat ]i gradul II, a colocviului pentru gradul I, a cursurilor de perfec\ionare periodic`, c@t ]i a examenelor ]i a evalu`rilor aferente. De asemenea, aceste programe se adreseaz` fiec`rei categorii de profesori, oferindu-le toate datele necesare privind formele de perfec\ionare [n care se pot [ncadra, con\inuturile tematice ]i bibliografia obligatorie actualizat`, necesar a fi studiat`, modul de desf`]urare a activit`\ilor c@t ]i sistemul de evaluare. Pentru perfec\ionarea periodic`, organizat` o dat` la 5 ani, au fost elaborate programe separate pentru profesorii care predau educa\ia fizic` [n toate ciclurile de [nv`\`m@nt, ]i pentru cei care func\ioneaz` [n re\eaua ]colar` cu program sportiv, orient@nd astfel con\inutul perfec\ion`rii pe cerin\ele specifice fiec`rui domeniu. De asemenea, la aceast` form` de perfec\ionare periodic`, programele prev`d con\inuturi (module) comune ]i module op\ionale, care pot acoperi diversitatea de interese ale cursan\ilor. Comisia Na\ional` de Educa\ie Fizic` ]i Sport }colar a dezb`tut ]i aprobat programele de formare continu` a profesorilor de educa\ie fizic` ]i sport, [n ]edin\a din 14.02.2000.

dezb`tut ]i aprobat programele de formare continu` a profesorilor de educa\ie fizic` ]i sport, [n ]edin\a
dezb`tut ]i aprobat programele de formare continu` a profesorilor de educa\ie fizic` ]i sport, [n ]edin\a
dezb`tut ]i aprobat programele de formare continu` a profesorilor de educa\ie fizic` ]i sport, [n ]edin\a

PROGRAMA

DE PERFEC|IONARE PRIN DEFINITIVAREA {N {NV~|~M^NT

PROFESORI II

OBIECTIVE:

Consolidarea competen\elor de baz` la nivel teoretic ]i opera\ional: de baz` la nivel teoretic ]i opera\ional:

o

Aprofundarea con\inuturilor specifice educa\iei fizice ]colare/instruirii elevilor din re\eaua sportiv` ]colar`;

o

Consolidarea cuno]tin\elor psihopedagogice ]i metodice generale, specifice educa\iei fizice/sportului ]colar.

o

Utilizarea adecvat` de strategii didactice, corespunz`tor situa\iilor variate de instruire ]i educa\ie a elevilor.

Cunoa]terea componentelor reformei [nv`\`m@ntului [n domeniul educa\iei fizice/sportului ]colar:situa\iilor variate de instruire ]i educa\ie a elevilor. o planurile de [nv`\`m@nt; o programele ]colare;

o

planurile de [nv`\`m@nt;

o

programele ]colare;

o

sistemul na\ional ]colar de evaluare.

PROBELE DE EXAMEN

inspec\ie special` - condi\ioneaz` prezentarea la examen; obiectul de specialitate ]i metodica pred`rii acestuia – scris; obiectul de specialitate ]i metodica pred`rii acestuia – oral; pedagogie ]i elemente de scris; obiectul de specialitate ]i metodica pred`rii acestuia oral; pedagogie ]i elemente de psihologie scris;

CURSURI/ACTIVIT~|I DE PERFEC|IONARE A CANDIDA|ILOR

se pot organiza de institu\iile de [nv`\`m@nt superior desemnate ca centre de perfec\ionare de c`tre Ministerul Educa\iei Na\ionale; participarea candida\ilor este facultativ`; volum de preg`tire = 60 ore, din care:
participarea candida\ilor este facultativ`; volum de preg`tire = 60 ore, din care:de institu\iile de [nv`\`m@nt superior desemnate ca centre de perfec\ionare de c`tre Ministerul Educa\iei Na\ionale;

o

30 ore specialitate ]i metodica pred`rii acesteia (20 ore curs; 10 ore seminar)

o

30 ore pedagogie ]i elemente de psihologie (16 ore curs; 14 ore seminar)

EVALUARE

aprecierea la probele de examen, orale ]i scrise, ]i la inspec\ia special` se face prin note de la 10 la 1; nota minim` de promovare a inspec\iei speciale este 7,00. Nota la inspec\ia special` nu intr`
nota minim` de promovare a inspec\iei speciale este 7,00. Nota la inspec\ia special` nu intr` [n calculul mediei la examen; ]i la inspec\ia special` se face prin note de la 10 la 1; nota minim` de
nota minim` de promovare a fiec`rei probe scrise sau orale este 6,00;minim` de promovare a inspec\iei speciale este 7,00. Nota la inspec\ia special` nu intr` [n calculul

[n

media

minim`

de

promovare

a

examenului

pentru

definitivarea

[nv`\`m@nt este 6,00.

CON|INUTURI }TIIN|IFICE DE SPECIALITATE

este 6,00. CON|INUTURI }TIIN|IFICE DE SPECIALITATE Idealul, func\iile ]i obiectivele educa\iei fizice ]i

Idealul, func\iile ]i obiectivele educa\iei fizice ]i sportului. Sistemul de educa\ie fizic` ]i sport din Rom@nia. Obiectivele cadru ale educa\iei fizice ]colare prev`zute de programele pentru clasele I-IV ]i V-VIII ]i rela\ia acestora cu standardele de performan\`.

Conceptele ]i no\iunile de baz` ale domeniului educa\iei fizice ]i sportului. Componentele procesului instructiv-educativ [n educa\ia fizic` ]colar`/[n antrenamentul sportiv.Caracterizarea prevederilor planurilor cadru de [nv`\`m@nt pentru clasele I- IV ]i V-VIII la aria curricular`

Caracterizarea prevederilor planurilor cadru de [nv`\`m@nt pentru clasele I- IV ]i V-VIII la aria curricular` educa\ie fizic` ]i sport.[n educa\ia fizic` ]colar`/[n antrenamentul sportiv. Structura programelor de educa\ie fizic` ]i sport pentru

Structura programelor de educa\ie fizic` ]i sport pentru clasele I-IV ]i V- VIII/pe ramur` de sport.IV ]i V-VIII la aria curricular` educa\ie fizic` ]i sport. Autonomia ]i dependen\a profesorului de educa\ie

Autonomia ]i dependen\a profesorului de educa\ie fizic` ]i sport [n rela\ie cu programa de educa\ie fizic`. ]i sport pentru clasele I-IV ]i V- VIII/pe ramur` de sport. Tipurile de deprinderi motrice [n
Autonomia ]i dependen\a profesorului de educa\ie fizic` ]i sport [n rela\ie cu programa de educa\ie fizic`.

Tipurile de deprinderi motrice [n educa\ia fizic` ]colar`. Rela\ia dintre deprinderea motric` ]i priceperea motric`.

Aptitudini motrice de baz`. Forme de manifestare, factorii care le condi\ioneaz`, posibilit`\i ]i limite de dezvoltare [n clasele I-IV ]i V-VIII.Rela\ia dintre deprinderea motric` ]i priceperea motric`. Dezvoltarea fizic` armonioas`. Elementele de con\inut ]i

Dezvoltarea fizic` armonioas`. Elementele de con\inut ]i priorit`\ile de ac\ionare [n [nv`\`m@ntul primar ]i gimnazial.]i limite de dezvoltare [n clasele I-IV ]i V-VIII. Principiile de instruire [n educa\ia fizic`

Principiile de instruire [n educa\ia fizic` ]colar`/antrenamentul sportiv:de ac\ionare [n [nv`\`m@ntul primar ]i gimnazial. con\inut, cerin\e, modalit`\i de respectare [n [nv`\`m@ntul

con\inut, cerin\e, modalit`\i de respectare [n [nv`\`m@ntul primar ]i gimnazial. Sistemul metodelor de instruire folosite [n educa\ia fizic` a elevilor din [nv`\`m@ntul primar ]i gimnazial/grupele de [ncep`tori. Sistemul mijloacelor educa\iei fizice ]colare/antrenamentului sportiv. Sistemul formelor de organizare a educa\iei fizice ]i sportului [n ciclul primar ]i gimnazial/grupele de [ncep`tori. Lec\ia de educa\ie fizic`/antrenament sportiv: tipologie, structur`, dinamica efortului, densitate, particularit`\ile desf`]ur`rii [n condi\ii speciale. Planificarea [n educa\ia fizic` ]colar`/antrenamentul sportiv: structura documentelor de planificare ]i corela\iile dintre acestea. Con\inutul Sistemului na\ional ]colar de evaluare la educa\ia fizic` ]i sport. Semnifica\ia ]i con\inutul fi]ei individuale de eviden\` a rezultatelor ob\inute de elevi la sus\inerea probelor de evaluare. Sistemul competi\ional ]colar al elevilor din [nv`\`m@ntul gimnazial. Con\inutul ]i formele de organizare a sportului pentru to\i [n [nv`\`m@ntul primar ]i gimnazial.instruire [n educa\ia fizic` ]colar`/antrenamentul sportiv: DIDACTICA EDUCA|IEI FIZICE }COLARE 1. Variantele de instruire [n educa\ia fizic` ]colar`/antrenamentul sportiv: DIDACTICA EDUCA|IEI FIZICE }COLARE 1. Variantele de instruire [n educa\ia fizic` ]colar`/antrenamentul sportiv: DIDACTICA EDUCA|IEI FIZICE }COLARE 1. Variantele de instruire [n educa\ia fizic` ]colar`/antrenamentul sportiv: DIDACTICA EDUCA|IEI FIZICE }COLARE 1. Variantele de instruire [n educa\ia fizic` ]colar`/antrenamentul sportiv: DIDACTICA EDUCA|IEI FIZICE }COLARE 1. Variantele de instruire [n educa\ia fizic` ]colar`/antrenamentul sportiv: DIDACTICA EDUCA|IEI FIZICE }COLARE 1. Variantele de

DIDACTICA EDUCA|IEI FIZICE }COLARE

1. Variantele de integrare a ariei curriculare educa\ie fizic` ]i sport [n schemele orare ale claselor din [nv`\`m@ntul primar ]i gimnazial, conform prevederilor planurilor de [nv`\`m@nt ]i reglement`rilor Ministerului Educa\iei Na\ionale, [n vigoare.

2. Con\inuturile prev`zute [n programa de educa\ie fizic` ]i sport care se predau la clasele care au [n trunchiul comun o lec\ie s`pt`m@nal.

3. Con\inuturile prev`zute [n programa de educa\ie fizic` ]i sport care se predau la clasele care au [n trunchiul comun dou` lec\ii s`pt`m@nal.

4. Variantele de con\inuturi ale activit`\ii didactice [n orele afectate prin curriculumul la decizia ]colii/op\ionale.

5. Variantele de con\inuturi ale activit`\ii didactice [n orele afectate [n regim extracurricular.

7.

Metodele verbale ]i oportunitatea folosirii lor [n [nv`\`m@ntul primar ]i gimnazial.

8. Metodele intuitive ]i oportunitatea folosirii lor [n [nv`\`m@ntul primar ]i gimnazial.

9. Metodele practice ]i oportunitatea folosirii lor [n [nv`\`m@ntul primar ]i gimnazial.

10. Sistemul mijloacelor utilizate pentru influen\area pozitiv` a dezvolt`rii fizice a elevilor din ciclul primar ]i gimnazial.

11. Metode ]i mijloace de dezvoltare a aptitudinilor motrice (vitez`, [ndem@nare, for\`, rezisten\`, calit`\i motrice combinate) folosite [n lec\iile de educa\ie fizic` din [nv`\`m@ntul primar ]i gimnazial.

12. Metodica pred`rii probelor atletice prev`zute [n programele de educa\ie fizic` pentru [nv`\`m@ntul primar ]i gimnazial.

13. Metodica pred`rii con\inuturilor apar\in@nd gimnasticii prev`zute [n programele de educa\ie fizic` pentru [nv`\`m@ntul primar ]i gimnazial.

14. Metodica pred`rii jocurilor sportive prev`zute [n programele de educa\ie fizic` pentru [nv`\`m@ntul primar ]i gimnazial.

15. Metodica pred`rii ramurilor de sport alternative prev`zute [n programele de educa\ie fizic` pentru [nv`\`m@ntul primar ]i gimnazial.

16. Modalit`\i de cre]tere a densit`\ii motrice a lec\iei de educa\ie fizic`.

17. Tipologia ]i structura lec\iilor afectate pentru instruirea elevilor [ntr-o ramur` de sport op\ional`, prev`zut` [n curriculumul la decizia ]colii sau [n regim extracurricular.

18. Metodica elabor`rii planului tematic anual.

19. Metodica elabor`rii planului calendaristic semestrial.

20. Metodica elabor`rii proiectului didactic.

21. Criteriile care stau la baza e]alon`rii pe semestre a probelor de control prev`zute [n Sistemul na\ional ]colar de evaluare ]i metodologia elabor`rii scalelor proprii de notare.

22. Forme de organizare ]i con\inuturi specifice activit`\ilor sportiv-turistice de mas` [n [nv`\`m@ntul primar ]i gimnazial.

BIBLIOGRAFIE

1. Badiu, T. Teoria ]i metodica educa\iei fizice ]i sportului (culegere de texte), Ed.Evrica, 1998.

2. C@rstea, G. Teoria ]i metodica educa\iei fzice ]i sportului, Ed. Universal, Bucure]ti, 1993.

3. Dragnea, A. Antrenamentul sportiv, Ed. Didactic` ]i Pedagogic`, Bucure]ti, 1996.

4. Dragnea, A. - Bota, A. Teoria activit`\ilor motrice, Ed. Didactic` ]i Pedagogic`, Bucure]ti, 1999.

5. Dragan, I. Selec\ia ]i orientarea medico-sportiv`, Ed. Sport-Turism, Bucure]ti, 1989.

6. Hri]c`, A. Predescu, T. D@rjan, C. Baschet la copii ]i juniori, Ed. Sport-Turism, Bucure]ti, 1985.

7. Kunst-Gherm`nescu, I. ]i colab.Teoria ]i metodica handbalului, Ed. Didactic` ]i Pedagogic`, Bucure]ti, 1983.

9.

Tatu, T. Alexandrescu, D. Ardeleanu, T. Atletism, Ed. Didactic` ]i Pedagogic`, Bucure]ti, 1983.

10. Vieru, N. Manual de gimnastic` sportiv`, Ed. Driada, Bucure]ti, 1997.

11. Ministerul Educa\iei Na\ionale, Consiliul na\ional pentru curriculum Curriculum na\ional Programe ]colare pentru clasele a V-a a VIII-a, volumul 9, Bucure]ti, 1999.

12. Ministerul Educa\iei Na\ionale, Consiliul na\ional pentru curriculum Curriculum na\ional Programe ]colare pentru clasa a IX-a, volumul 3, Bucure]ti, 1999, pag. 3-6; 97-105.

13. Ministerul Educa\iei Na\ionale, Serviciul na\ional de evaluare ]i examinareSistemul na\ional ]colar de evaluare la disciplina educa\ie fizic` ]i sport, Ed. }coala Rom@neasc`, Bucure]ti, 1999.

*

*

*

Centrele de perfec\ionare abilitate de c`tre Ministerul Educa\iei Na\ionale pot completa bibliografia obligatorie cu 2-3 lucr`ri de referin\`, ap`rute [n tiraje corespunz`toare, la edituri de specialitate consacrate.

PROGRAMA

DE PERFEC|IONARE PRIN DEFINITIVAREA {N {NV~|~M^NT

PROFESORI I

OBIECTIVE:

Consolidarea competen\elor de baz` la nivel teoretic ]i opera\ional: de baz` la nivel teoretic ]i opera\ional:

o

Aprofundarea con\inuturilor specifice educa\iei fizice ]colare/instruirii elevilor din re\eaua sportiv` ]colar`;

o

Consolidarea cuno]tin\elor psihopedagogice ]i metodice generale, specifice educa\iei fizice/sportului ]colar.

o

Utilizarea adecvat` de strategii didactice, corespunz`tor situa\iilor variate de instruire ]i educa\ie a elevilor.

Cunoa]terea componentelor reformei [nv`\`m@ntului [n domeniul educa\iei fizice/sportului ]colar:situa\iilor variate de instruire ]i educa\ie a elevilor. o planurile de [nv`\`m@nt; o programele ]colare;

o

planurile de [nv`\`m@nt;

o

programele ]colare;

o

sistemul na\ional ]colar de evaluare.

PROBELE DE EXAMEN

inspec\ie special` - condi\ioneaz` prezentarea la examen; obiectul de specialitate ]i metodica pred`rii acestuia – scris; obiectul de specialitate ]i metodica pred`rii acestuia – oral; pedagogie ]i elemente de scris; obiectul de specialitate ]i metodica pred`rii acestuia oral; pedagogie ]i elemente de psihologie scris;

CURSURI/ACTIVIT~|I DE PERFEC|IONARE A CANDIDA|ILOR

se pot organiza de institu\iile de [nv`\`m@nt superior desemnate ca centre de perfec\ionare de c`tre Ministerul Educa\iei Na\ionale; participarea candida\ilor este facultativ`; volum de preg`tire = 60 ore, din care:
participarea candida\ilor este facultativ`; volum de preg`tire = 60 ore, din care:de institu\iile de [nv`\`m@nt superior desemnate ca centre de perfec\ionare de c`tre Ministerul Educa\iei Na\ionale;

o

30 ore specialitate ]i metodica pred`rii acesteia (20 ore curs; 10 ore seminar)

o

30 ore pedagogie ]i elemente de psihologie (16 ore curs; 14 ore seminar)

EVALUARE

aprecierea la probele de examen, orale ]i scrise, ]i la inspec\ia special` se face prin note de la 10 la 1; nota minim` de promovare a inspec\iei speciale este 7,00. Nota la inspec\ia special` nu intr`
nota minim` de promovare a inspec\iei speciale este 7,00. Nota la inspec\ia special` nu intr` [n calculul mediei la examen; ]i la inspec\ia special` se face prin note de la 10 la 1; nota minim` de
nota minim` de promovare a fiec`rei probe scrise sau orale este 6,00;minim` de promovare a inspec\iei speciale este 7,00. Nota la inspec\ia special` nu intr` [n calculul

[n

media

minim`

de

promovare

a

examenului

pentru

definitivarea

[nv`\`m@nt este 6,00.

CON|INUTURI }TIIN|IFICE DE SPECIALITATE

Locul ]i rolul educa\iei fizice ]colare/re\elei sportive ]colare de performan\` [n sistemul de educa\ie fizic` ]i sport din Rom@nia. Obiectivele cadru ]i standardele de performan\` prev`zute de programele de educa\ie fzic` pentru ciclurile [nv`\`m@ntului
Obiectivele cadru ]i standardele de performan\` prev`zute de programele de educa\ie fzic` pentru ciclurile [nv`\`m@ntului preuniversitar. [n sistemul de educa\ie fizic` ]i sport din Rom@nia. Componentele procesului instructiv-educativ [n educa\ia
Componentele procesului instructiv-educativ [n educa\ia fizic` ]colar`/antrenamentul sportiv ]i rela\iile acestora cu obiectivele cadru stabilite de programe. fzic` pentru ciclurile [nv`\`m@ntului preuniversitar. Caracterizarea prevederilor planurilor cadru de [nv`\`m@nt
Caracterizarea prevederilor planurilor cadru de [nv`\`m@nt la aria curricular` educa\ie fizic` ]i sport, pentru fiecare ciclu ]i profil din re\eaua preuniversitar`. acestora cu obiectivele cadru stabilite de programe. Structura programelor de educa\ie fizic` ]i rela\ia dintre
Structura programelor de educa\ie fizic` ]i rela\ia dintre curriculum-ul nucleu ]i curriculum-ul extins. pentru fiecare ciclu ]i profil din re\eaua preuniversitar`. Autonomia ]i dependen\a profesorului de educa\ie fizic` ]i
Autonomia ]i dependen\a profesorului de educa\ie fizic` ]i sport [n rela\ie cu programa de educa\ie fizic`. rela\ia dintre curriculum-ul nucleu ]i curriculum-ul extins. Tipuri de [nv`\are motric`. Tipologia deprinderilor motrice
Tipuri de [nv`\are motric`. Tipologia deprinderilor motrice [n educa\ia fizic` ]colar` ]i fazele form`rii acestora.extins. Autonomia ]i dependen\a profesorului de educa\ie fizic` ]i sport [n rela\ie cu programa de educa\ie

Motricitatea la v@rsta ]colar` mic`, [n etapa prepubertar`, pubertar` ]i a adolescen\ei.[n educa\ia fizic` ]colar` ]i fazele form`rii acestora. Aptitudinile motrice de baz`, specifice ]i combinate.

Aptitudinile motrice de baz`, specifice ]i combinate. Posibilit`\i ]i limite de dezvoltare [n [nv`\`m@ntul primar, gimnazial ]i liceal.mic`, [n etapa prepubertar`, pubertar` ]i a adolescen\ei. Principiile de instruire [n educa\ia fizic`

Principiile de instruire [n educa\ia fizic` ]colar`/antrenamentul sportiv. Aspecte diferen\iate de aplicare/respectare a acestora [n [nv`\`m@ntul primar, gimnazial ]i liceal/la grupele de [ncep`tori, avansa\i ]i de performan\`.de dezvoltare [n [nv`\`m@ntul primar, gimnazial ]i liceal. Sistemul metodelor de instruire folosite [n educa\ia fizic`

Sistemul metodelor de instruire folosite [n educa\ia fizic` ]colar`/antrenamentul sportiv din [nv`\`m@ntul primar, gimnazial ]i liceal/grupele de [ncep`tori, avansa\i ]i de performan\`. liceal/la grupele de [ncep`tori, avansa\i ]i de performan\`. Metode de dezvoltare a calit`\ilor motrice fundamentate pe
sportiv din [nv`\`m@ntul primar, gimnazial ]i liceal/grupele de [ncep`tori, avansa\i ]i de performan\`.

Metode de dezvoltare a calit`\ilor motrice fundamentate pe rela\ia efort- odihn`.

fizice

Execi\iul fizicmotrice fundamentate pe rela\ia efort- odihn`. fizice ]colare/antrenamentului sportiv. Rela\ia sa cu celelalte

]colare/antrenamentului sportiv. Rela\ia sa cu celelalte categorii de mijloace. pe rela\ia efort- odihn`. fizice Execi\iul fizic Ansamblul formelor de organizare a educa\iei fizice ]i

Ansamblul formelor de organizare a educa\iei fizice ]i sportului [n ciclul primar, gimnazial ]i liceal. sportiv. Rela\ia sa cu celelalte categorii de mijloace. Lec\ia de educa\ie fizic`/antrenament sportiv: tipologie,

Lec\ia de educa\ie fizic`/antrenament sportiv: tipologie, structur`, dinamica efortului, densitate, criterii de evaluare a eficien\ei.

Strategia elabor`rii documentelor de planificare [n educa\ia fizic` ]colar`/antrenamentul sportiv: structura documentelor de planificare ]i rela\iile dintre acestea.efortului, densitate, criterii de evaluare a eficien\ei. Orientarea ]i con\inutul Sistemului na\ional ]colar de

Orientarea ]i con\inutul Sistemului na\ional ]colar de evaluare la educa\ia fizic` ]i sport. Atribu\iile profesorului de educa\ie fizic` [n aplicarea acestuia.documentelor de planificare ]i rela\iile dintre acestea. Formele ]i con\inutul eviden\ei [n educa\ia fizic`

Formele ]i con\inutul eviden\ei [n educa\ia fizic` ]colar`/antrenamentul sportiv. Semnifica\ia ]i con\inutul fi]ei individuale a elevului prev`zut` [n Sistemul na\ional ]colar de evaluare la educa\ia fizic` ]i sport.profesorului de educa\ie fizic` [n aplicarea acestuia. Sistemul competi\ional ]colar al elevilor din [nv`\`m@ntul

Sistemul competi\ional ]colar al elevilor din [nv`\`m@ntul gimnazial, liceal ]i profesional.na\ional ]colar de evaluare la educa\ia fizic` ]i sport. Func\iile ]i obiectivele educa\iei fizice. Conceptele ]i

Func\iile ]i obiectivele educa\iei fizice. Conceptele ]i no\iunile de baz` ale educa\iei fizice ]i sportului.

mijloc

specific

de

baz`

al

educa\iei

Con\inutul ]i formele de organizare a activit`\ii sportive de mas` [n [nv`\`m@ntul primar, gimnazial ]i

Con\inutul ]i formele de organizare a activit`\ii sportive de mas` [n [nv`\`m@ntul primar, gimnazial ]i profesional.

DIDACTICA EDUCA|IEI FIZICE }COLARE

Variantele optime de integrare a ariei curriculare educa\ie fizic` ]i sport [n schemele orare ale claselor din [nv`\`m@ntul primar, gimnazial, liceal ]i profesional, conform prevederilor planurilor de [nv`\`m@nt ]i reglement`rilor Ministerului Educa\iei Na\ionale, [n vigoare.

Con\inuturile obligatorii, op\ionale ]i alternative prev`zute de programele de educa\ie fizic` ]i sport pentru [nv`\`m@ntul primar, gimnazial, liceal ]i profesional.

Modul de realizare a con\inuturilor programelor de educa\ie fizic` ]i sport [n raport de num`rul de ore s`pt`m@nal, prev`zut [n trunchiul comun al planului de [nv`\`m@nt.

Variantele de con\inuturi ale activit`\ii didactice la orele prev`zute de curriculumul la decizia ]colii.

Variantele de con\inuturi ale activit`\ii didactice la orele prev`zute [n regim extracurricular.

Strategii didactice de ac\ionare corespunz`tor cerin\elor principiilor de instruire.

Procedeele metodelor verbale, intuitive ]i practice folosite [n [nv`\`m@ntul primar, gimnazial, liceal ]i profesional.

Metodologia utiliz`rii complexelor de dezvoltare fizic` [n lec\iile din [nv`\`m@ntul primar, gimnazial, liceal ]i profesional.

Metode ]i mijloace folosite pentru dezvoltarea aptitudinilor motrice (vitez`, [ndem@nare, for\`, rezisten\`, calit`\i motrice combinate) ale elevilor ]i locul acestora [n lec\iile de educa\ie fizic` din [nv`\`m@ntul primar, gimnazial, liceal ]i profesional.

Modalit`\i de cre]tere a densit`\ii motrice [n lec\ia de educa\ie fizic`.

Tipologia ]i structura lec\iilor de insturire a elevilor [ntr-o ramur` de sport op\ional`, prev`zut` [n curriculumul la decizia ]colii sau [n regim extracurricular.

Metodica pred`rii probelor atletice prev`zute [n programele de educa\ie fizic` pentru [nv`\`m@ntul primar, gimnazial, liceal ]i profesional.

Metodica pred`rii con\inuturilor apar\in@nd gimnasticii prev`zute [n programele de educa\ie fizic` pentru [nv`\`m@ntul primar, gimnazial, liceal ]i profesional.

Metodica pred`rii jocurilor sportive prev`zute [n programele de educa\ie fizic` pentru [nv`\`m@ntul primar, gimnazial, liceal ]i profesional.

Metodica elabor`rii planului tematic anual.

Metodica elabor`rii planului calendaristic semestrial.

Metodica elabor`rii proiectului didactic.

Variante de e]alonare pe semestre a probelor de control prev`zute [n Sistemul na\ional ]colar de evaluare ]i metodologia elabor`rii scalelor proprii de notare.

Forme de organizare ]i con\inuturi specifice activit`\ilor sportiv-turistice de mas` [n fiecare ciclu de [nv`\`m@nt.

BIBLIOGRAFIE

1. Badiu, T. Teoria ]i metodica educa\iei fizice ]i sportului (culegere de texte), Ed.Evrica, 1998.

2. C@rstea, G. Teoria ]i metodica educa\iei fzice ]i sportului, Ed. Universal, Bucure]ti, 1993.

3. Dragnea, A. Antrenamentul sportiv, Ed. Didactic` ]i Pedagogic`, Bucure]ti, 1996.

4. Dragnea, A. - Bota, A. Teoria activit`\ilor motrice, Ed. Didactic` ]i Pedagogic`, Bucure]ti, 1999.

5. Dragan, I. Selec\ia ]i orientarea medico-sportiv`, Ed. Sport-Turism, Bucure]ti, 1989.

6. Hri]c`, A. Predescu, T. D@rjan, C. Baschet la copii ]i juniori, Ed. Sport-Turism, Bucure]ti, 1985.

7. Kunst-Gherm`nescu, I. ]i colab.Teoria ]i metodica handbalului, Ed. Didactic` ]i Pedagogic`, Bucure]ti, 1983.

8. Motroc, I. Fotbal la copii ]i juniori, Ed. Didactic` ]i Pedagogic`, Bucure]ti, 1996.

9. Tatu, T. Alexandrescu, D. Ardeleanu, T. Atletism, Ed. Didactic` ]i Pedagogic`, Bucure]ti, 1983.

10. Vieru, N. Manual de gimnastic` sportiv`, Ed. Driada, Bucure]ti, 1997.

11. Ministerul Educa\iei Na\ionale, Consiliul na\ional pentru curriculum Curriculum na\ional Programe ]colare pentru clasele a V-a a VIII-a, volumul 9, Bucure]ti, 1999.

12. Ministerul Educa\iei Na\ionale, Consiliul na\ional pentru curriculum Curriculum na\ional Programe ]colare pentru clasa a IX-a, volumul 3, Bucure]ti, 1999, pag. 3-6; 97-105.

13. Ministerul Educa\iei Na\ionale, Serviciul na\ional de evaluare ]i examinareSistemul na\ional ]colar de evaluare la disciplina educa\ie fizic` ]i sport, Ed. }coala Rom@neasc`, Bucure]ti, 1999.

*

*

*

Centrele de perfec\ionare abilitate de c`tre Ministerul Educa\iei Na\ionale pot completa bibliografia obligatorie cu 2-3 lucr`ri de referin\`, ap`rute [n tiraje corespunz`toare, la edituri de specialitate consacrate.

PROGRAMA

DE PERFEC|IONARE PRIN ACORDAREA GRADULUI DIDACTIC II

PROFESORI II

OBIECTIVE:

Dezvoltarea competen\elor profesionale generale ]i specifice.OBIECTIVE: o Actualizarea, prelucrarea, esen\ializarea ]i dezvoltarea con\inuturilor specifice educa\iei fizice

o

Actualizarea, prelucrarea, esen\ializarea ]i dezvoltarea con\inuturilor specifice educa\iei fizice ]colare/antrenamentului sportiv.

o

Asimilarea ]i aplicarea metodologiei moderne [n predarea diferitelor categorii de con\inuturi prev`zute de programele ]colare/pe ramur` de sport.

o

Proiectarea activit`\ii instructiv-educative [n contexte variate (num`r de ore prev`zute [n schemele orare, dotare, condi\ii geoclimatice).

Angajarea [n implementarea con\inutului reformei [nv`\`m@ntului [n domeniul educa\iei fizice ]i sportului ]colar.instructiv-educative [n contexte variate (num`r de ore prev`zute [n schemele orare, dotare, condi\ii geoclimatice).

o

{n\elegerea obiectivelor ]i finalit`\ilor [nv`\`m@ntului contemporan ]i a raporturilor dintre psihologia pedagogic`, didactic` ]i didactica specific` educa\iei fizice/antrenamentului sportiv.

o

Ini\ierea de ac\iuni de investigare a procesului instructiv-educativ cu scopuri amelirative.

PROBELE DE EXAMEN

dou` inspec\ii curente apreciate cu calificativul minim "bine", care condi\ioneaz` efectuarea inspec\iei speciale; inspec\ie special` - condi\ioneaz` prezentarea la examen; obiectul de specialitate ]i metodica pred`rii acestuia, cu
inspec\ie special` - condi\ioneaz` prezentarea la examen; obiectul de specialitate ]i metodica pred`rii acestuia, cu abord`ri interdisciplinare ]i de creativitate curente apreciate cu calificativul minim "bine", care condi\ioneaz` efectuarea inspec\iei speciale; – scris; scris;

pedagogie ]i elemente de psihologie – oral; oral;

CURSURI/ACTIVIT~|I DE PERFEC|IONARE A CANDIDA|ILOR

pot fi organizate de institu\iile de [nv`\`m@nt superior desemnate ca centre de perfec\ionare de c`tre Ministerul Educa\iei Na\ionale; participarea candida\ilor este facultativ`; volum de preg`tire = 60 ore, din care:
participarea candida\ilor este facultativ`; volum de preg`tire = 60 ore, din care:de institu\iile de [nv`\`m@nt superior desemnate ca centre de perfec\ionare de c`tre Ministerul Educa\iei Na\ionale;

o

30 ore specialitate ]i metodica pred`rii acesteia (20 ore curs; 10 ore seminar)

o

30 ore pedagogie ]i elemente de psihologie ]colar` (16 ore curs; 14 ore seminar)

EVALUARE

aprecierea la probele de examen, orale ]i scrise ]i la inspec\ia special` se face prin note de la 10 la 1; nota minim` de promovare a inspec\iei speciale este 8,00. Nota ob\inut` la inspec\ia special` nu
nota minim` de promovare a inspec\iei speciale este 8,00. Nota ob\inut` la inspec\ia special` nu intr` [n calculul mediei examenului; ]i la inspec\ia special` se face prin note de la 10 la 1; nota minim` de
nota minim` de promovare a fiec`rei probe scrise sau orale este 7,00; media minim` de promovare a examenului pentru acordarea gradului didactic II este 7,00.de promovare a inspec\iei speciale este 8,00. Nota ob\inut` la inspec\ia special` nu intr` [n calculul

CON|INUTURI }TIIN|IFICE DE SPECIALITATE

Abord`ri actuale ale conceptelor ]i no\iunilor de baz` din domeniul educa\iei fizice ]i sportului. Contribu\ia specific` a ariei curriculare "educa\ie fizic` ]i sport" la realizarea obiectivelor ]i finalit`\ilor
Contribu\ia specific` a ariei curriculare "educa\ie fizic` ]i sport" la realizarea obiectivelor ]i finalit`\ilor ciclurilor curriculare de "achizi\ii fundamentale" (Grupa mare, preg`titoare ]i clasele I-II), "de dezvoltare" (clasele III-IV) ]i de "observare ]i orientare" (clasele VII-IX). de baz` din domeniul educa\iei fizice ]i sportului. Func\iile ]i obiectivele educa\iei fizice ]i sportului
Func\iile ]i obiectivele educa\iei fizice ]i sportului ]colar/re\elei sportive ]colare de performan\` [n sistemul de educa\ie fizic` ]i sport din Rom@nia. ]i de "observare ]i orientare" (clasele VII-IX). Rela\iile dintre obiectivele cadru, obiectivele de referin\`
Rela\iile dintre obiectivele cadru, obiectivele de referin\` ]i standardele de performan\`. [n sistemul de educa\ie fizic` ]i sport din Rom@nia. Obiectivele opera\ionale [n educa\ia fizic`
Obiectivele opera\ionale [n educa\ia fizic` ]colar`/antrenamentul sportiv. Categoriile de con\inuturi (obligatorii, extinderi, alternative, op\ionale) prev`zute [n programele de educa\ie fizic` pe ramur` de sport.fizic` ]i sport din Rom@nia. Rela\iile dintre obiectivele cadru, obiectivele de referin\` ]i standardele de performan\`.

Posibilit`\ile de valorificare optim` a prevederilor planurilor cadru de [nv`\`m@nt pentru clasele I-IV ]i V-VIII, la aria curricular` educa\ie fizic` ]i sport. Structura programei de educa\ie fizic` ]i rela\ia dintre aceasta ]i num`rul de ore de educa\ie
Structura programei de educa\ie fizic` ]i rela\ia dintre aceasta ]i num`rul de ore de educa\ie fizic` stabilit pentru o clas`. ]i V-VIII, la aria curricular` educa\ie fizic` ]i sport. Posibilit`\ile de op\iune ale profesorului de educa\ie
Posibilit`\ile de op\iune ale profesorului de educa\ie fizic` ]i elevilor, corespunz`tor prevederilor programelor de educa\ie fizic` pentru ciclul primar ]i gimnazial. num`rul de ore de educa\ie fizic` stabilit pentru o clas`. Caracteristicile [nv`\`rii motrice. Tipuri de [nv`\are
Caracteristicile [nv`\`rii motrice. Tipuri de [nv`\are motric`.educa\ie fizic` ]i elevilor, corespunz`tor prevederilor programelor de educa\ie fizic` pentru ciclul primar ]i gimnazial.

form`rii

(abordare

Con\inutul

]i

particularit`\ile

deprinderilor

motrice

interdisciplinar`).

Motricitatea la v@rsta ]colar` mic`, [n etapa prepupertar` ]i pubertar`. Priorit`\i [n dezvoltarea aptitudinilor motrice ale elevilor din [nv`\`m@ntul primar ]i gimnazial. particularit`\ile deprinderilor motrice interdisciplinar`). Strategii de influen\are a dezvolt`rii fizice a elevilor din
]i pubertar`. Priorit`\i [n dezvoltarea aptitudinilor motrice ale elevilor din [nv`\`m@ntul primar ]i gimnazial.

Strategii de influen\are a dezvolt`rii fizice a elevilor din [nv`\`m@ntul primar ]i gimnazial. motrice ale elevilor din [nv`\`m@ntul primar ]i gimnazial. Modalit`\i de respectare a cerin\elor principiului

Modalit`\i de respectare a cerin\elor principiului accesibilit`\ii [n educa\ia fizic` ]colar` la [nv`\`m@ntul primar ]i gimnazial/grupele de [ncep`tori ]i avansa\i.

Procedeele de utilizare a metodelor practice [n educa\ia fizic` ]colar`/antrenamentul sportiv [n [nv`\`m@ntul primar ]i gimnazial/la grupele de [ncep`tori ]i avansa\i.primar ]i gimnazial/grupele de [ncep`tori ]i avansa\i. Fundamente ]tiin\ifice ale metodelor de dezvoltare a

Fundamente ]tiin\ifice ale metodelor de dezvoltare a calit`\ilor motrice bazate pe rela\ia efort-odihn`.primar ]i gimnazial/la grupele de [ncep`tori ]i avansa\i. Exerci\iul fizic al educa\iei fizice ]colare/antrenamentului

Exerci\iul fizica calit`\ilor motrice bazate pe rela\ia efort-odihn`. al educa\iei fizice ]colare/antrenamentului sportiv.

al educa\iei fizice

]colare/antrenamentului sportiv. Parametrii exerci\iului fizic ]i factorii care [i pot cre]te eficien\a.

Lec\ia de educa\ie fizic`/antrenament sportiv: tipologie, structur`, dinamica efortului, densitate, criterii de evaluare a eficien\ei acesteia.exerci\iului fizic ]i factorii care [i pot cre]te eficien\a. Criteriile care stau la baza elabor`rii documentelor

Criteriile care stau la baza elabor`rii documentelor de planificare [n educa\ia fizic` ]colar`/antrenamentul sportiv. Structura documentelor de planificare ]i rela\iile dintre acestea.structur`, dinamica efortului, densitate, criterii de evaluare a eficien\ei acesteia. – mijloc specific de baz`

mijloc

specific

de

baz`

Evaluarea predictiv`, formativ` ]i sumativ` [n educa\ia fizic` ]colar`. Reflectarea acestora [n Sistemul na\ional ]colar de evaluare la educa\ia fizic` ]i sport.Fi]a individual` de eviden\` a rezultatelor ob\inute de elev la probele de evaluare: con\inut, valorificare.

Fi]a individual` de eviden\` a rezultatelor ob\inute de elev la probele de evaluare: con\inut, valorificare.na\ional ]colar de evaluare la educa\ia fizic` ]i sport. Selec\ia elevilor/copiilor pentru constituirea echipelor

Selec\ia elevilor/copiilor pentru constituirea echipelor reprezentative ]colare/grupelor de [ncep`tori.de elev la probele de evaluare: con\inut, valorificare. activit`\i Asocia\ia sportiv` ]colar`: organizare, func\ii,

activit`\i

reprezentative ]colare/grupelor de [ncep`tori. activit`\i Asocia\ia sportiv` ]colar`: organizare, func\ii, sistem de

Asocia\ia

sportiv`

]colar`:

organizare,

func\ii,

sistem

de

desf`]urate.

DIDACTICA EDUCA|IEI FIZICE }COLARE

Factori favorizan\i ]i defavorizan\i care stau la baza integr`rii optime a ariei curriculare educa\ie fizic` ]i sport [n schemele orare ale claselor din [nv`\`m@ntul primar, gimnazial ]i profesional, conform prevederilor planurilor de [nv`\`m@nt ]i reglement`rilor Ministerului Educa\iei Na\ionale, [n vigoare. sistem de desf`]urate. DIDACTICA EDUCA|IEI FIZICE }COLARE Posibilit`\ile de op\iune ale profesorului prev`zute de
conform prevederilor planurilor de [nv`\`m@nt ]i reglement`rilor Ministerului Educa\iei Na\ionale, [n vigoare.

Posibilit`\ile de op\iune ale profesorului prev`zute de programa de educa\ie fizic` ]i sport, [n determinarea con\inuturilor care vor fi predate la nivelul fiec`rei clase.

Variantele de con\inut ]i formele de constituire a colectivelor, [n orele afectate prin curriculumul la decizia ]colii.care vor fi predate la nivelul fiec`rei clase. Variantele de con\inut ]i formele de constituire a

Variantele de con\inut ]i formele de constituire a colectivelor [n orele afectate [n regim extracurricular.[n orele afectate prin curriculumul la decizia ]colii. Con\inutul programei elaborate de profesor pentru o

Con\inutul programei elaborate de profesor pentru o disciplin` op\ional` care se pred` [n orele afectate prin curriculumul la decizia ]colii.a colectivelor [n orele afectate [n regim extracurricular. Ponderea cerin\elor principiilor de instruire [n etapele

Ponderea cerin\elor principiilor de instruire [n etapele form`rii deprinderilor motrice ]i dezvolt`rii calit`\ilor motrice.pred` [n orele afectate prin curriculumul la decizia ]colii. Procedeele metodelor verbale, intuitive ]i practice folosite

Procedeele metodelor verbale, intuitive ]i practice folosite [n etapele de formare a deprinderilor motrice ]i de dezvoltare a calit`\ilor motrice [n [nv`\`m@ntul primar, gimnazial ]i profesional.deprinderilor motrice ]i dezvolt`rii calit`\ilor motrice. Strategii de realizare a obiectivului cadru viz@nd

Strategii de realizare a obiectivului cadru viz@nd influen\area dezvolt`rii fizice a elevilor din [nv`\`m@ntul primar, gimnazial ]i profesional.motrice [n [nv`\`m@ntul primar, gimnazial ]i profesional. Sistemul metodelor ]i mijloacelor de dezvoltare a

Sistemul metodelor ]i mijloacelor de dezvoltare a aptitudinilor motrice (vitez`, [ndem@nare, for\`, rezisten\`, calit`\i motrice combinate) ale elevilor, ponderea ]i locul acestora [n lec\iile de educa\ie fizic` din [nv`\`m@ntul primar, gimnazial ]i profesional. elevilor din [nv`\`m@ntul primar, gimnazial ]i profesional. Particularit`\ile folosirii [n lec\iile de educa\ie fizic` a
ale elevilor, ponderea ]i locul acestora [n lec\iile de educa\ie fizic` din [nv`\`m@ntul primar, gimnazial ]i

Particularit`\ile folosirii [n lec\iile de educa\ie fizic` a metodelor de dezvoltare a calit`\ilor motrice bazate pe rela\ia efort-odihn`.

Programarea de-a lungul anului ]colar ]i metodica pred`rii probelor atletice prev`zute [n programele de educa\ie fizic` pentru [nv`\`m@ntul primar, gimnazial ]i profesional. a calit`\ilor motrice bazate pe rela\ia efort-odihn`. Programarea de-a lungul anului ]colar ]i metodica pred`rii
probelor atletice prev`zute [n programele de educa\ie fizic` pentru [nv`\`m@ntul primar, gimnazial ]i profesional.

Programarea de-a lungul anului ]colar ]i metodica pred`rii con\inuturilor apar\in@nd gimnasticii, prev`zute [n programele de educa\ie fizic` pentru [nv`\`m@ntul primar, gimnazial ]i profesional. fizic` pentru [nv`\`m@ntul primar, gimnazial ]i profesional. Programarea de-a lungul anului ]colar ]i metodica pred`rii

Programarea de-a lungul anului ]colar ]i metodica pred`rii jocurilor sportive, prev`zute [n programele de educa\ie fizic` pentru [nv`\`m@ntul primar, gimnazial ]i profesional.

Criteriile care stau la baza op\iunii pentru predarea ramurilor de sport alternative prev`zute [n programele de educa\ie fizic` pentru [nv`\`m@ntul primar, gimnazial ]i profesional ]i metodica pred`rii acestora.jocurilor sportive, prev`zute [n programele de educa\ie fizic` pentru [nv`\`m@ntul primar, gimnazial ]i profesional.

M`suri, mijloace, metode ]i forme de organizare a exers`rii care asigur` cre]terea densit`\ii motrice a lec\iei de educa\ie fizic`. Metodica organiz`rii ]i desf`]ur`rii lec\iilor afectate instruirii elevilor [ntr-o ramur` de sport op\ional`, prev`zut` [n
Metodica organiz`rii ]i desf`]ur`rii lec\iilor afectate instruirii elevilor [ntr-o ramur` de sport op\ional`, prev`zut` [n curriculumul la decizia ]colii sau [n regim extracurricular. Metodica elabor`rii planului tematic anual. cre]terea densit`\ii motrice a lec\iei de educa\ie fizic`. Metodica elabor`rii planului calendaristic semestrial.
Metodica elabor`rii planului calendaristic semestrial. E]alonarea probelor de control prev`zute [n Sistemul na\ional ]colar de evaluare, pe semestre ]i de-a lungul acestora, ]i metodologia elabor`rii scalelor proprii de notare.prev`zut` [n curriculumul la decizia ]colii sau [n regim extracurricular. Metodica elabor`rii planului tematic anual.

Activit`\i sportiv-turistice de mas` organizate de Asocia\ia sportiv` ]colar`.]i metodologia elabor`rii scalelor proprii de notare. BIBLIOGRAFIE 1. Badiu, T. – Teoria ]i metodica educa\iei

BIBLIOGRAFIE

1. Badiu, T. Teoria ]i metodica educa\iei fizice ]i sportului (culegere de texte), Ed.Evrica, 1998.

2. C@rstea, G. Teoria ]i metodica educa\iei fzice ]i sportului, Ed. Universal, Bucure]ti, 1993.

3. Dragnea, A. Antrenamentul sportiv, Ed. Didactic` ]i Pedagogic`, Bucure]ti, 1996.

4. Dragnea, A. - Bota, A. Teoria activit`\ilor motrice, Ed. Didactic` ]i Pedagogic`, Bucure]ti, 1999.

5. Dragan, I. Selec\ia ]i orientarea medico-sportiv`, Ed. Sport-Turism, Bucure]ti, 1989.

6. Hri]c`, A. Predescu, T. D@rjan, C. Baschet la copii ]i juniori, Ed. Sport-Turism, Bucure]ti, 1985.

7. Kunst-Gherm`nescu, I. ]i colab.Teoria ]i metodica handbalului, Ed. Didactic` ]i Pedagogic`, Bucure]ti, 1983.

8. Motroc, I. Fotbal la copii ]i juniori, Ed. Didactic` ]i Pedagogic`, Bucure]ti, 1996.

9. Tatu, T. Alexandrescu, D. Ardeleanu, T. Atletism, Ed. Didactic` ]i Pedagogic`, Bucure]ti, 1983.

10. Vieru, N. Manual de gimnastic` sportiv`, Ed. Driada, Bucure]ti, 1997.

11. Ministerul Educa\iei Na\ionale, Consiliul na\ional pentru curriculum Curriculum na\ional Programe ]colare pentru clasele a V-a a VIII-a, volumul 9, Bucure]ti, 1999.

12. Ministerul Educa\iei Na\ionale, Consiliul na\ional pentru curriculum Curriculum na\ional Programe ]colare pentru clasa a IX-a, volumul 3, Bucure]ti, 1999, pag. 3-6; 97-105.

13. Ministerul Educa\iei Na\ionale, Serviciul na\ional de evaluare ]i examinareSistemul na\ional ]colar de evaluare la disciplina educa\ie fizic` ]i sport, Ed. }coala Rom@neasc`, Bucure]ti, 1999.

*

*

*

Centrele de perfec\ionare abilitate de c`tre Ministerul Educa\iei Na\ionale pot completa bibliografia obligatorie cu 2-3 lucr`ri de referin\`, ap`rute [n tiraje corespunz`toare, la edituri de specialitate consacrate.

PROGRAMA

DE

PERFEC|IONARE PRIN ACORDAREA GRADULUI DIDACTIC II

PROFESORI I

OBIECTIVE:

Dezvoltarea competen\elor profesionale generale ]i specifice.OBIECTIVE: o Actualizarea, prelucrarea, esen\ializarea ]i dezvoltarea con\inuturilor specifice educa\iei fizice

o

Actualizarea, prelucrarea, esen\ializarea ]i dezvoltarea con\inuturilor specifice educa\iei fizice ]colare/antrenamentului sportiv.

o

Asimilarea ]i aplicarea metodologiei moderne [n predarea diferitelor categorii de con\inuturi prev`zute de programele ]colare/pe ramur` de sport.

o

Proiectarea activit`\ii instructiv-educative [n contexte variate (num`r de ore prev`zute [n schemele orare, dotare, condi\ii geoclimatice).

Angajarea [n implementarea con\inutului reformei [nv`\`m@ntului [n domeniul educa\iei fizice ]i sportului ]colar.instructiv-educative [n contexte variate (num`r de ore prev`zute [n schemele orare, dotare, condi\ii geoclimatice).

o

{n\elegerea obiectivelor ]i finalit`\ilor [nv`\`m@ntului contemporan ]i a raporturilor dintre psihologia pedagogic`, didactic` ]i didactica specific` educa\iei fizice/antrenamentului sportiv.

o

Ini\ierea de ac\iuni de investigare a procesului instructiv-educativ cu scopuri amelirative.

PROBELE DE EXAMEN

dou` inspec\ii curente apreciate cu calificativul minim "bine", care condi\ioneaz` efectuarea inspec\iei speciale; inspec\ie special` - condi\ioneaz` prezentarea la examen; obiectul de specialitate ]i metodica pred`rii acestuia, cu
inspec\ie special` - condi\ioneaz` prezentarea la examen; obiectul de specialitate ]i metodica pred`rii acestuia, cu abord`ri interdisciplinare ]i de creativitate curente apreciate cu calificativul minim "bine", care condi\ioneaz` efectuarea inspec\iei speciale; – scris; scris;

pedagogie ]i elemente de psihologie – oral; oral;

CURSURI/ACTIVIT~|I DE PERFEC|IONARE A CANDIDA|ILOR

pot fi organizate de institu\iile de [nv`\`m@nt superior desemnate ca centre de perfec\ionare de c`tre Ministerul Educa\iei Na\ionale; participarea candida\ilor este facultativ`; volum de preg`tire = 60 ore, din care:
participarea candida\ilor este facultativ`; volum de preg`tire = 60 ore, din care:de institu\iile de [nv`\`m@nt superior desemnate ca centre de perfec\ionare de c`tre Ministerul Educa\iei Na\ionale;

o

30 ore specialitate ]i metodica pred`rii acesteia (20 ore curs; 10 ore seminar)

o

30 ore pedagogie ]i elemente de psihologie ]colar` (16 ore curs; 14 ore seminar)

EVALUARE

aprecierea la probele de examen, orale ]i scrise ]i la inspec\ia special` se face prin note de la 10 la 1; nota minim` de promovare a inspec\iei speciale este 8,00. Nota ob\inut` la inspec\ia special` nu
nota minim` de promovare a inspec\iei speciale este 8,00. Nota ob\inut` la inspec\ia special` nu intr` [n calculul mediei examenului; ]i la inspec\ia special` se face prin note de la 10 la 1; nota minim` de
nota minim` de promovare a fiec`rei probe scrise sau orale este 7,00; media minim` de promovare a examenului pentru acordarea gradului didactic II este 7,00.de promovare a inspec\iei speciale este 8,00. Nota ob\inut` la inspec\ia special` nu intr` [n calculul

CON|INUTURI }TIIN|IFICE DE SPECIALITATE

Contribu\ia educa\iei fizice ]i sportului ]colar la realizarea idealului educa\ional prev`zut de Legea Inv`\`m@ntului Nr. 84/1995 ]i a finalit`\ilor ]i obiectivele ciclurilor curriculare din [nv`\`m@ntul preuniversitar. Interrela\iile educa\iei fizice ]colare/re\elei sportive ]colare de performan\` cu celelalte substructuri ale sistemului
Interrela\iile educa\iei fizice ]colare/re\elei sportive ]colare de performan\` cu celelalte substructuri ale sistemului de educa\ie fizic` ]i sport din Rom@nia. ciclurilor curriculare din [nv`\`m@ntul preuniversitar. Corela\iile dintre obiectivele cadru, obiectivele de
Corela\iile dintre obiectivele cadru, obiectivele de referin\` ]i standardele de performan\` prev`zute [n programele de educa\ie fizic` ]i sport pentru ciclurile [nv`\`m@ntului preuniversitar. ale sistemului de educa\ie fizic` ]i sport din Rom@nia. Semnifica\ia diversific`rii con\inuturilor (obligatorii,
Semnifica\ia diversific`rii con\inuturilor (obligatorii, extinderi, alternative, op\ionale) prev`zute [n programele ]colare de educa\ie fizic`/pe ramur` de sport. ]i sport pentru ciclurile [nv`\`m@ntului preuniversitar. Factori favorizan\i ]i defavorizan\i [n valorificarea optim`
Factori favorizan\i ]i defavorizan\i [n valorificarea optim` a prevederilor planurilor cadru de [nv`\`m@nt pentru ciclurile ]i profilele [nv`\`m@ntului preuniversitar, la aria curricular` "educa\ie fizic` ]i sport". [n programele ]colare de educa\ie fizic`/pe ramur` de sport. Rela\ia dintre curriculum-ul nucleu ]i curriculum-ul la
Rela\ia dintre curriculum-ul nucleu ]i curriculum-ul la decizia ]colii. Autonomia ]i dependen\a conducerii ]colii, profesorului de educa\ie fizic` ]i elevilor [n rela\ia cu planurile cadru de [nv`\`m@nt ]i programele ]colare.pentru ciclurile ]i profilele [nv`\`m@ntului preuniversitar, la aria curricular` "educa\ie fizic` ]i sport".

Aspecte noi [n terminologia domeniului educa\iei fizice ]i sportului.

deTipurile

Tipurile

[nv`\are implicate

[n

educa\ia

fizic` ]colar`/antrenamentul

sportiv.

Con\inutul ]i particularit`\ile fazelor form`rii deprinderilor motrice din puncte de vedere interdisciplinare (fiziologic, psihologic ]i teoretic- metodic).[n educa\ia fizic` ]colar`/antrenamentul sportiv. din [nv`\`m@ntul primar, gimnazial, liceal ]i profesional.

din

[nv`\`m@ntul primar, gimnazial, liceal ]i profesional. (fiziologic, psihologic ]i teoretic- metodic). din Priorit`\i ]i limite [n influen\area dezvolt`rii fizice a

din [nv`\`m@ntul primar, gimnazial, liceal ]i profesional. Priorit`\i ]i limite [n influen\area dezvolt`rii fizice a

Priorit`\i

]i

limite

[n

influen\area

dezvolt`rii

fizice

a

elevilor

Rela\ia dintre principiile de instruire ]i tratarea diferen\iat` a elevilor [n educa\ia fizic` ]colar`/antrenamentul sportiv.

Con\inutul ]i particularit`\ile aplic`rii "circuitului", "intervalului" ]ia elevilor [n educa\ia fizic` ]colar`/antrenamentul sportiv. sportiv` "procedeului cu [nc`rc`turi" [n educa\ia

sportiv`

"procedeului

cu

[nc`rc`turi"

[n

educa\ia

fizic`

]i

]colar`/antrenamentul sportiv.

Ra\ionalizarea ]i standardizarea exerci\iilor fizice [n educa\ia fizic` ]colar`/antrenamentul sportiv. Posibilit`\i ]i limite.[n educa\ia fizic` ]i ]colar`/antrenamentul sportiv. Lec\ia de educa\ie fizic`/antrenament sportiv: tipologie,

Lec\ia de educa\ie fizic`/antrenament sportiv: tipologie, structur`, dinamica efortului, densitate, criterii de evaluare a eficien\ei. Rela\ia lec\ie-sistem de lec\ii.]colar`/antrenamentul sportiv. Posibilit`\i ]i limite. Planificarea [n educa\ia fizic` ]colar`/antrenamentul

Planificarea [n educa\ia fizic` ]colar`/antrenamentul sportiv: structura documentelor de planificare; modalit`\i de reflectare [n documentele de planificare a particularit`\ilor de sex, nivel diferen\iat de preg`tire, op\iunile elevilor.de evaluare a eficien\ei. Rela\ia lec\ie-sistem de lec\ii. Competen\ele ]i capacit`\ile evaluate prin Sistemul na\ional

Competen\ele ]i capacit`\ile evaluate prin Sistemul na\ional ]colar de evaluare la educa\ie fizic` ]i sport; posiblit`\ile de op\iune ale profesorului ]i elevilor asupra instrumentelor de evaluare (probelor). de sex, nivel diferen\iat de preg`tire, op\iunile elevilor. Rolul fi]ei individuale de eviden\` a rezultatelor
fizic` ]i sport; posiblit`\ile de op\iune ale profesorului ]i elevilor asupra instrumentelor de evaluare (probelor).

Rolul fi]ei individuale de eviden\` a rezultatelor [nregistrate de elevi [n reglarea procesului didactic. ]i elevilor asupra instrumentelor de evaluare (probelor). Selec\ia elevilor pentru constituirea echipelor

Selec\ia elevilor pentru constituirea echipelor reprezentative ]colare/grupelor de nivel. Sistemul competi\ional al acestora. [nregistrate de elevi [n reglarea procesului didactic. Federa\ia sportului ]colar ]i universitar, organism al

Federa\ia sportului ]colar ]i universitar, organism al Ministerului Educa\iei Na\ionale, factor coordonator al activit`\ii asocia\iilor sportive ]colare.

DIDACTICA EDUCA|IEI FIZICE }COLARE

Sistemul de ac\iuni necesar a fi intreprinse de catedrele de educa\ie fizic` ]i de c`tre fiecare profesor pentru asigurarea integr`rii optime a ariei curriculare educa\ie fizic` ]i sport [n schemele orare ale claselor, corespunz`tor prevederilor planurilor de [nv`\`m@nt ]i reglement`rilor Ministerului Educa\iei Na\ionale, [n vigoare.DIDACTICA EDUCA|IEI FIZICE }COLARE Posibilit`\ile de op\iune oferite de programele de educa\ie fizic` profesorilor ]i

Posibilit`\ile de op\iune oferite de programele de educa\ie fizic` profesorilor ]i elevilor [n determinarea con\inuturilor care vor fi predate.Ministerului Educa\iei Na\ionale, [n vigoare. Variantele de con\inut ]i formele de constituire a

Variantele de con\inut ]i formele de constituire a colectivelor [n orele afectate prin curriculumul la decizia ]colii.elevilor [n determinarea con\inuturilor care vor fi predate. Variantele de con\inuturi ]i formele de constituire a

Variantele de con\inuturi ]i formele de constituire a colectivelor de elevi [n orele desf`]urate [n regim extracurricular.[n orele afectate prin curriculumul la decizia ]colii. Con\inutul programei elaborat` de profesor pentru o

Con\inutul programei elaborat` de profesor pentru o disciplin` op\ional` care se pred` [n orele afectate prin curriculumul la decizia ]colii ]i situa\iile [n care se impune aceast` m`sur`.de elevi [n orele desf`]urate [n regim extracurricular. Sistemul m`surilor didactice de ac\ionare corespunz`tor

Sistemul m`surilor didactice de ac\ionare corespunz`tor cerin\elor principiilor de instruire ]i efectele acestora [n procesul de predare-[nv`\are.]colii ]i situa\iile [n care se impune aceast` m`sur`. Procedee cu eficien\` crescut` ale metodelor verbale,

Procedee cu eficien\` crescut` ale metodelor verbale, intuitive ]i practice folosite [n educa\ia fizic` din [nv`\`m@ntul primar, gimnazial, liceal ]i profesional.]i efectele acestora [n procesul de predare-[nv`\are. Strategii eficiente de realizare a obiectivului cadru viz@nd

Strategii eficiente de realizare a obiectivului cadru viz@nd influen\area dezvolt`rii fizice a elevilor din [nv`\`m@ntul primar, gimnazial, liceal ]i profesional.din [nv`\`m@ntul primar, gimnazial, liceal ]i profesional. Strategii eficiente utilizate pentru dezvoltarea

Strategii eficiente utilizate pentru dezvoltarea aptitudinilor motrice (vitez`, [ndem@nare, for\`, rezisten\`, calit`\i motrice combinate) ale elevilor [n lec\iile de educa\ie fizic` din [nv`\`m@ntul primar, gimnazial, liceal ]i profesional.din [nv`\`m@ntul primar, gimnazial, liceal ]i profesional. Ponderea probelor atletice prev`zute de programele ]colare,

Ponderea probelor atletice prev`zute de programele ]colare, [n planul tematic anual; programarea ]i metodica pred`rii acestora [n [nv`\`m@ntul primar, gimnazial, liceal ]i profesional.din [nv`\`m@ntul primar, gimnazial, liceal ]i profesional. Ponderea con\inuturilor apar\in@nd gimnasticii prev`zute de

Ponderea con\inuturilor apar\in@nd gimnasticii prev`zute de programele ]colare [n planul tematic annual; programarea ]i metodica pred`rii acestora [n fiecare ciclu de [nv`\`m@nt.[n [nv`\`m@ntul primar, gimnazial, liceal ]i profesional. Ponderea jocurilor sportive [n planul tematic anual,

Ponderea jocurilor sportive [n planul tematic anual, modurile de solu\ionare a op\iunilor, programarea ]i metodica pred`rii acestora [n fiecare ciclu de [nv`\`m@nt.metodica pred`rii acestora [n fiecare ciclu de [nv`\`m@nt. Criteriile care stau la baza op\iunii pentru predarea

Criteriile care stau la baza op\iunii pentru predarea ramurilor de sport alternative prev`zute [n programele de educa\ie fizic` pentru toate ciclurile de [nv`\`m@nt; metodica pred`rii acestora, ponderea ]i programarea lor [n planul tematic anual.metodica pred`rii acestora [n fiecare ciclu de [nv`\`m@nt. M`suri, mijloace ]i forme de organizare a exers`rii

M`suri, mijloace ]i forme de organizare a exers`rii care asigur` optimizarea rela\iei dintre densitatea motric`, func\ional` ]i pedagogic`.ponderea ]i programarea lor [n planul tematic anual. Programarea anual` a instruirii elevilor [ntr-o ramur` de

Programarea anual` a instruirii elevilor [ntr-o ramur` de sport op\ional` prev`zut` [n curriculumul la decizia ]colii sau [n regim extracurricular ]i metodica organiz`rii ]i desf`]ur`rii acestor lec\ii. dintre densitatea motric`, func\ional` ]i pedagogic`. Metodica elabor`rii planului tematic anul [n variantele: 
[n curriculumul la decizia ]colii sau [n regim extracurricular ]i metodica organiz`rii ]i desf`]ur`rii acestor lec\ii.

Metodica elabor`rii planului tematic anul [n variantele:

o or` s`pt`m@nal prev`zut` [n trunchiul comun;

dou` ore s`pt`m@nal prev`zute [n trunchiul comun;

o or` s`pt`m@nal [n trunchiul comun ]i o or` s`pt`m@nal prev`zut` [n curriculumul la decizia ]colii, ca extindere sau aprofundare.

Metodica elabor`rii planului calendaristic semestrial [n variantele:  o or` s`pt`m@nal prev`zut` [n trunchiul comun;

Metodica elabor`rii planului calendaristic semestrial [n variantele:

o or` s`pt`m@nal prev`zut` [n trunchiul comun;

dou` ore s`pt`m@nal prev`zute [n trunchiul comun;

o or` s`pt`m@nal [n curriculumul nucleu ]i o or` s`pt`m@nal prev`zut` [n curriculumul la decizia ]colii, ca extindere sau aprofundare.

E]alonarea pe semestre ]i de-a lungul acestora a probelor de control prev`zute [n Sistemul na\ional ]colar de evaluare, metodologia elabor`rii scalelor proprii de notare ]i criteriile care pot influen\a notarea.la decizia ]colii, ca extindere sau aprofundare. Organizarea campionatelor sportive ale ]colii, selec\ia ]i

Organizarea campionatelor sportive ale ]colii, selec\ia ]i preg`tirea echipelor reprezentative ]colare.proprii de notare ]i criteriile care pot influen\a notarea. BIBLIOGRAFIE 1. Badiu, T. – Teoria ]i

BIBLIOGRAFIE

1. Badiu, T. Teoria ]i metodica educa\iei fizice ]i sportului (culegere de texte), Ed.Evrica, 1998.

2. C@rstea, G. Teoria ]i metodica educa\iei fzice ]i sportului, Ed. Universal, Bucure]ti, 1993.

3. Dragnea, A. Antrenamentul sportiv, Ed. Didactic` ]i Pedagogic`, Bucure]ti, 1996.

4. Dragnea, A. - Bota, A. Teoria activit`\ilor motrice, Ed. Didactic` ]i Pedagogic`, Bucure]ti, 1999.

5. Dragan, I. Selec\ia ]i orientarea medico-sportiv`, Ed. Sport-Turism, Bucure]ti, 1989.

6. Hri]c`, A. Predescu, T. D@rjan, C. Baschet la copii ]i juniori, Ed. Sport-Turism, Bucure]ti, 1985.

7. Kunst-Gherm`nescu, I. ]i colab.Teoria ]i metodica handbalului, Ed. Didactic` ]i Pedagogic`, Bucure]ti, 1983.

8. Motroc, I. Fotbal la copii ]i juniori, Ed. Didactic` ]i Pedagogic`, Bucure]ti, 1996.

9. Tatu, T. Alexandrescu, D. Ardeleanu, T. Atletism, Ed. Didactic` ]i Pedagogic`, Bucure]ti, 1983.

10. Vieru, N. Manual de gimnastic` sportiv`, Ed. Driada, Bucure]ti, 1997.

11. Ministerul Educa\iei Na\ionale, Consiliul na\ional pentru curriculum Curriculum na\ional Programe ]colare pentru clasele a V-a a VIII-a, volumul 9, Bucure]ti, 1999.

12. Ministerul Educa\iei Na\ionale, Consiliul na\ional pentru curriculum Curriculum na\ional Programe ]colare pentru clasa a IX-a, volumul 3, Bucure]ti, 1999, pag. 3-6; 97-105.

13. Ministerul Educa\iei Na\ionale, Serviciul na\ional de evaluare ]i examinareSistemul na\ional ]colar de evaluare la disciplina educa\ie fizic` ]i sport, Ed. }coala Rom@neasc`, Bucure]ti, 1999.

*

*

*

Centrele de perfec\ionare abilitate de c`tre Ministerul Educa\iei Na\ionale pot completa bibliografia obligatorie cu 2-3 lucr`ri de referin\`, ap`rute [n tiraje corespunz`toare, la edituri de specialitate consacrate.

PROGRAMA

DE PERFEC|IONARE PRIN ACORDAREA GRADULUI DIDACTIC I

OBIECTIVE

Stimularea activit`\ii de cercetare a procesului de predare-[nv`\are- evaluare.OBIECTIVE Abordarea problemelor noi ridicate de reforma [nv`\`m@ntului prin cercet`ri aplicative, constatativ

Abordarea problemelor noi ridicate de reforma [nv`\`m@ntului prin cercet`ri aplicative, constatativ ameliorative, opera\ionale.de cercetare a procesului de predare-[nv`\are- evaluare. Valorificarea experien\ei cadrelor didactice [n inovarea

Valorificarea experien\ei cadrelor didactice [n inovarea practicii ]colare.aplicative, constatativ ameliorative, opera\ionale. PROBELE PENTRU OB|INEREA GRADULUI DIDACTIC I 1. Colocviu

PROBELE PENTRU OB|INEREA GRADULUI DIDACTIC I

1.

Colocviu de admitere

 

-

tematic` ]i bibliografie aprobat` de M.E.N. pentru fiecare specialitate;

-

tematica referitoare la:

 

- metodologia cercet`rii procesului instructiv-educativ;

 

- metodologia elabor`rii unei lucr`ri metodico-]tiin\ifice;

- proiectarea activit`\ii ]colare ]i extra]colare ;

 

este comun` pentru toate categoriile de cadre didactice, cu grad de

aprofundare diferen\iat [n func\ie de nivelul de studii al cadrelor didactice [nscrise la examen;

-

tematica referitoare la domeniul de specialitate specific, din care se alege tema lucr`rii metodico-]tiin\ifice, precum ]i bibliografiavor fi

distincte pentru fiecare disciplin`.

 
Aceste tematici ]i bibliografii vor fi propuse de c`tre unit`\ile de [nv`\`m@nt – centre de

Aceste tematici ]i bibliografii vor fi propuse de c`tre unit`\ile de [nv`\`m@nt centre de perfec\ionare - ]i vor fi aprobate de c`tre M.E.N.

2.

Elaborarea

unei

lucr`ri

metodico-]tiin\ifice

sub

[ndrumarea

unui

conduc`tor ]tiin\ific stabilit de institu\ia cu competen\e [n domeniu.

3. O inspec\ie ]colar` special`, precedat` de cel pu\in dou` inspec\ii ]colare curente, ambele apreciate cu calificativul “foarte bine”.

4. Sus\inerea lucr`rii metodico-]tiin\ifice [n fa\a unei comisii instituite [n

acest scop.

PRECIZ~RI

Cadrele didactice [nscrise pentru a sus\ine colocviul de admitere nu pot opta pentru un anumit conduc`tor ]tiin\ific. Acesta este stabilit, potrivit legii, de institu\ia nu pot opta pentru un anumit conduc`tor ]tiin\ific. Acesta este stabilit, potrivit legii, de institu\ia de [nv`\`m@nt superior.

Candida\ii admi]i dup` sus\inerea colocviului, vor fi repartiza\i conduc`torilor ]tiin\ifici [n termen de maximum 7 zile de la desf`]urarea colocviului, institu\ia afi]@nd repartizarea candida\ilor ]i programul de consulta\ii al fiec`rui conduc`tor ]tiin\ific.potrivit legii, de institu\ia de [nv`\`m@nt superior. Lucr`rile metodico-]tiin\ifice vor trata subiecte prev`zute

Lucr`rile metodico-]tiin\ifice vor trata subiecte prev`zute [n tematica elaborat` de centrele de perfec\ionare ]i aprobat` de M.E.N., precum ]i alte teme propuse de candida\i sau de institu\iile de [nv`\`m@nt cu atribu\ii de perfec\ionare, [ndeosebi alte teme propuse de candida\i sau de institu\iile de [nv`\`m@nt cu atribu\ii de perfec\ionare, [ndeosebi teme viz@nd reforma curricular`, reforma [n evaluarea randamentului ]colar, educa\ia estetic`, moral-civic`, etc., optimizarea activit`\ii instructiv-educa- tive ]i inovarea practicii ]colare. Temele propuse vor fi supuse aprob`rii [n cadrul catedrelor de specialitate ]i [n consiliul facult`\ii, [nainte de sus\inerea colocviului.

Lucrarea metodico-]tiin\ific` trebuie s` releve:- contribu\ia candidatului la perfec\ionarea activit`\ii instructiv- educative; - cercetarea personal` a procesului

- contribu\ia candidatului la perfec\ionarea activit`\ii instructiv- educative;

- cercetarea personal` a procesului instructiv-educativ;

- aplicarea creatoare a unor idei pedagogice la condi\iile concrete [n care []i desf`]oar` activitatea;

- experimentarea unor noi tehnici de lucru cu elevii;

- extinderea unor experien\e care au condus la rezultate superioare [n procesul form`rii elevilor, etc.

partea

aplicativ` experimental`, metodic` ]i cel mult o treime, fundamentarea ]tiin\ific`.

Inspec\ia special` se efectueaz` de c`tre o comisie alc`tuit` din:metodic` ]i cel mult o treime, fundamentarea ]tiin\ific`. dr.), Aproximativ dou` treimi din lucrare trebuie s`

dr.),

Aproximativ dou` treimi din lucrare trebuie s` o constituiese efectueaz` de c`tre o comisie alc`tuit` din: dr.), - un cadru didactic universitar (profesor, conferen\iar,

- un

cadru

didactic

universitar

(profesor,

conferen\iar,

lector

acesta fiind numai de specialitatea candidatului;

- un [nspector ]colar de la inspectoratele ]colare sau din M.E.N., ori un cadru didactic metodist, cu delega\ie, care are specialitatea candidatului ]i gradul didactic I.

Sus\inerea lucr`rii metodico-]tiin\ificecare are specialitatea candidatului ]i gradul didactic I. - se realizeaz` [n ]edin\e publice, [n institu\ia

- se realizeaz` [n ]edin\e publice, [n institu\ia de [nv`\`m@nt superior cu atribu\ii [n perfec\ionare, [n sesiuni speciale, [n perioadele stabilite de M.E.N.;

- const` [n:

prezentarea con\inutului lucr`rii de c`tre candidat, [ndeosebi a p`r\ii metodico-aplicative ]i a eventualelor demonstra\ii;

prezentarea referatului conduc`torului ]tiin\ific, care trebuie s` cuprind` contribu\iile ]i limitele lucr`rii;

adresarea de [ntreb`ri candidatului de c`tre membrii comisiei cu privire la con\inutul lucr`rii, la contribu\ia personal`, etc.;

discu\ii asupra calit`\ii ]i valorii lucr`rii realizate de membrii comisiei ]i cadrele didactice prezente la sus\inere.

Comisia pentru sus\inerea lucr`rii metodico-]tiin\ifice este alc`tuit` din:membrii comisiei ]i cadrele didactice prezente la sus\inere. - un pre]edinte, cadru didactic universitar (profesor,

- un pre]edinte, cadru didactic universitar (profesor, conferen\iar sau lector dr.) cu specialitatea PEDAGOGIE;

- un vicepre]edinte, cadru didactic universitar (profesor, conferen\iar, lector de.) de specialitatea candida\ilor;

- cconduc`torul lucr`rii metodico-]tiin\ifice care se sus\ine.

Aprecxierea sus\inerii lucr`rii se face individual de c`tre cei trei membri ai comisiei, prin note de la 10 la 1:cconduc`torul lucr`rii metodico-]tiin\ifice care se sus\ine. - nota minim` de promovare a sus\inerii lucr`rii este

- nota minim` de promovare a sus\inerii lucr`rii este 7(]apte);

- media minim` de promovare a sus\inerii lucr`rii este 8(opt);

- media final` de promovare a lucr`rii metodico-]tiin\ifice se calculeaz` din nota acordat` de conduc`torul ]tiin\ific la recenzia lucr`rii ]i din media ob\inut` la sus\inerea acesteia.

Media final` minim` de promovare a examenului pentru acordarea gradului didactic I este 8(opt). Ea se calculeaz` din media ob\inut` la inspec\ia special` ]i media final` de promovare a lucr`rii metodico- ]tiin\ifice.calculeaz` din nota acordat` de conduc`torul ]tiin\ific la recenzia lucr`rii ]i din media ob\inut` la sus\inerea

TEMATICA LUCR~RILOR METODICO-}TIIN|IFICE PENTRU GRADUL DIDACTIC I

Contribu\ii teoretice ]i metodice privind valorificarea con\inuturilor programei de educa\ie fizic` [n formarea / dezvoltarea / educarea capacit`\ilor, competen\elor ]i atitudinilor specifice la elevii din ciclulLUCR~RILOR METODICO-}TIIN|IFICE PENTRU GRADUL DIDACTIC I , clasa Particularit`\ile program`rii con\inuturilor

, clasa

Particularit`\ile program`rii con\inuturilor programei de educa\ie fizic` ]i]i atitudinilor specifice la elevii din ciclul , clasa , din ciclul , [n condi\iile prevederii

, din ciclul

, [n condi\iile prevederii unei ore s`pt`m@nal [n schema orar`, [n

metodicii organiz`rii ]i desf`]ur`rii lec\iilor la clasa

trunchiul comun.

Particularit`\ile program`rii con\inuturilor programei de educa\ie fizic` ]i]i desf`]ur`rii lec\iilor la clasa trunchiul comun. , din ciclul , [n condi\iile prevederii unei ore

, din ciclul

, [n condi\iile prevederii unei ore s`pt`m@nal [n schema orar`, [n

trunchiul comun ]i a unei ore [n curriculumul la decizia ]colii, ca extindere sau aprofundare.

Programarea, con\inutul ]i metodica pred`rii ramurii de sport op\ionale [n ora prev`zut` s`pt`m@nal [n curriculumul la decizia ]colii, lala decizia ]colii, ca extindere sau aprofundare. metodicii organiz`rii ]i desf`]ur`rii lec\iilor la clasa

metodicii organiz`rii ]i desf`]ur`rii lec\iilor la clasa

clasa

Particularit`\ile organiz`rii ]i metodicii desf`]ur`rii activit`\ii didactice laorganiz`rii ]i desf`]ur`rii lec\iilor la clasa clasa organizat` pe grupe op\ionale, la orele prev`zute [n clasa

organizat` pe grupe op\ionale, la orele prev`zute [n

clasa

curriculumul la decizia ]colii.

Contribu\ii teoretice ]i metodice privind orientarea, con\inutul ]i organizarea activit`\ii didactice [n orele prev`zute [n regim extracurricular la ciclulla orele prev`zute [n clasa curriculumul la decizia ]colii. Valen\ele formative, con\inutul ]i metodica pred`rii ramurii

Valen\ele formative, con\inutul ]i metodica pred`rii ramurii de sport[n orele prev`zute [n regim extracurricular la ciclul prev`zut` [n programa ]colar` de educa\ie fizic` ]i

prev`zut` [n programa ]colar` de educa\ie fizic` ]i

alternative sport la ciclul

Verificarea experimental` a valen\elor formative ale con\inuturilor]colar` de educa\ie fizic` ]i alternative sport la ciclul necuprins` [n programa de educa\ie fizic` ]i

necuprins` [n programa de educa\ie fizic` ]i

ramurii de sport sport la ciclul

Contribu\ii teoretice ]i metodologice privind elaborarea scalelor proprii de notare la probele prev`zute [n Sistemul na\ional ]colar de evaluare la disciplina educa\ie fizic` ]i sport ]i verificarea experimental` a eficien\ei acestora la clasade educa\ie fizic` ]i ramurii de sport sport la ciclul Corela\ia dintre indicii dezvolt`rii fizice ]i

Corela\ia dintre indicii dezvolt`rii fizice ]i ai capacit`\ii motrice la elevii din clasa]i verificarea experimental` a eficien\ei acestora la clasa Metode, mijloace ]i forme de organizare cu eficien\`

Metode, mijloace ]i forme de organizare cu eficien\` crescut` [nfizice ]i ai capacit`\ii motrice la elevii din clasa verificate influen\area dezvolt`rii fizice a elevilor din

verificate

influen\area dezvolt`rii fizice a elevilor din clasa experimental [n lec\iile de educa\ie fizic`.

Obiectivele, con\inutul, ponderea [n volumul total de ore, programarea ]idin clasa experimental [n lec\iile de educa\ie fizic`. la elevii din clasa de educa\ie fizic` metodologia

la elevii din clasa de educa\ie fizic`

metodologia dezvolt`rii calit`\ii motrice [n contextul prevederii a

s`pt`m@nal.

ore

Obiectivele, ponderea [n volumul total de ore, con\inuturile, programareacalit`\ii motrice [n contextul prevederii a s`pt`m@nal. ore ]i metodologia pred`rii probelor atletice cuprinse [n

]i metodologia pred`rii probelor atletice cuprinse [n programa ]colar` la

ore de educa\ie fizic`

s`pt`m@nal [n schema orar`.

clasa

[n contextul prevederii a

Ponderea [n volumul total de ore, programarea ]i metodologia pred`rii con\inuturilor apar\in@nd gimnasticii, cuprinse [n programa ]colar` lacuprinse [n programa ]colar` la ore de educa\ie fizic` s`pt`m@nal [n schema orar`. clasa [n contextul

clasa

s`pt`m@nal [n schema orar`.

[n contextul prevederii a

ore de educa\ie fizic`

Ponderea [n volumul total de ore, con\inutul, programarea ]iorar`. [n contextul prevederii a ore de educa\ie fizic` cuprins [n programa de metodologia pred`rii jocului

cuprins [n programa

de

metodologia pred`rii jocului sportiv

, educa\ie fizic` [n schema orar`.

]colar` la clasa

[n

contextul

prevederii

a

ore

M`suri ]i proceduri metodice ]i organizatorice, verificate experimental, care asigur` cre]terea valorii densit`\ii motrice a lec\iei de educa\ie fizic`, la clasaschema orar`. ]colar` la clasa [n contextul prevederii a ore Obiectivele, con\inuturile, metodologia ]i efectele trat`rii

Obiectivele, con\inuturile, metodologia ]i efectele trat`rii diferen\iate a elevilor la clasadensit`\ii motrice a lec\iei de educa\ie fizic`, la clasa Rolul factorilor afectivi ]i motiva\ionali [n manifestarea

Rolul factorilor afectivi ]i motiva\ionali [n manifestarea capacit`\ii de performan\` la sportivii juniori din diferite ramuri de sport.]i efectele trat`rii diferen\iate a elevilor la clasa Rolul antrenamentului mental [n etapa ini\ierii [n

Rolul antrenamentului mental [n etapa ini\ierii [n practicarea diferitelor ramuri de sport. Particularit`\ile program`rii ]i planific`rii preg`tirii elevilor cuprin]i [n re\eaua sportiv` ]colar`. Dinamica efortului
Particularit`\ile program`rii ]i planific`rii preg`tirii elevilor cuprin]i [n re\eaua sportiv` ]colar`. etapa ini\ierii [n practicarea diferitelor ramuri de sport. Dinamica efortului copiilor ]i juniorilor [n perioadele de
Dinamica efortului copiilor ]i juniorilor [n perioadele de preg`tire (mezocicluri, microcicluri ]i lec\ii de antrenament), specific` diferilor ramuri de sport. preg`tirii elevilor cuprin]i [n re\eaua sportiv` ]colar`. Procedee metodice ]i structuri de exerci\ii pentru
Procedee metodice ]i structuri de exerci\ii pentru dezvoltarea detentei ]i elasticit`\ii la copii ]i juniori. lec\ii de antrenament), specific` diferilor ramuri de sport. Metodologia dezvolt`rii [ndem@n`rii. Rolul echilibrului [n
Metodologia dezvolt`rii [ndem@n`rii. Rolul echilibrului [n prognoza ]i diagnoza capacit`\ii de performan\`. dezvoltarea detentei ]i elasticit`\ii la copii ]i juniori. Capacit`\ile coordinatIve. Particularit`\ile investig`rii ]i
Capacit`\ile coordinatIve. Particularit`\ile investig`rii ]i dezvolt`rii acestora la copii ]i juniori, [n diferite ramuri de sport. [n prognoza ]i diagnoza capacit`\ii de performan\`. Particularit`\ile aplic`rii metodelor "modelare ]i
Particularit`\ile aplic`rii metodelor "modelare ]i analogie" [n proiectarea ]i desf`]urarea antrenamentului copiilor ]i juniorilor [n diferite ramuri de sport. acestora la copii ]i juniori, [n diferite ramuri de sport. Metodologii de opera\ionalizare a obiectivelor instruirii
Metodologii de opera\ionalizare a obiectivelor instruirii [n educa\ia fizic` ]i sport. Comunicarea didactic` ]i con\inutul acesteia [n lec\ia de educa\ie fizic`. Educa\ia fizic` ]colar`, cadru particular de favorizare a integr`rii sociale. Educa\ia fizic` ]i sportul, mijloace de socializare. Raportul "statut real" - "statut perceput", la profesorul de educa\ie fizic`. Dezvoltarea capacit`\ii de autoevaluare la elevi, prin mijloacele educa\iei fizice ]i sportului.]i analogie" [n proiectarea ]i desf`]urarea antrenamentului copiilor ]i juniorilor [n diferite ramuri de sport.

Imaginea de sine, perceperea altora ]i structura rela\iilor interindividuale, exprimate [n lec\ia de educa\ie fizic`.la elevi, prin mijloacele educa\iei fizice ]i sportului. Optimizarea comunic`rii [n grupul ]colar prin mijloacele

Optimizarea comunic`rii [n grupul ]colar prin mijloacele specifice educa\iei fizice ]i sportului.interindividuale, exprimate [n lec\ia de educa\ie fizic`. Dezvoltarea echilibrului emo\ional la elevi/sportivi prin

Dezvoltarea echilibrului emo\ional la elevi/sportivi prin mijloacele specifice. educa\iei fizice ]i sportului.prin mijloacele specifice educa\iei fizice ]i sportului. la Aspecte particulare ale selec\iei ]i [nv`\`rii probei

la

Aspecte particulare ale selec\iei ]i [nv`\`rii probei atletice grupa de [ncep`tori. prin mijloacele specifice. educa\iei fizice ]i sportului. la Modelarea con\inutului instruirii ]i eficien\a acesteia [n
Aspecte particulare ale selec\iei ]i [nv`\`rii probei atletice grupa de [ncep`tori.

Modelarea con\inutului instruirii ]i eficien\a acesteia [n proba atletic`

,

la grupa

,

[ntr-un ciclu anual de preg`tire.

Contribu\ii privind elaborarea modelului de preg`tire, intr-un ciclu anual,atletic` , la grupa , [ntr-un ciclu anual de preg`tire. [n proba atletic` , la grupa

[n proba atletic`

, la grupa

Contribu\ia exerci\iilor de echilibru specifice gimnasticii ritmice sportiveprivind elaborarea modelului de preg`tire, intr-un ciclu anual, [n proba atletic` , la grupa [n dezvoltarea

[n dezvoltarea [ndem@n`rii.

Modelarea con\inutului instruirii ]i eficien\a acesteia la grupa de [n gimnastica ritmic` sportiv`.Contribu\II la [mbun`t`\irea sistemului de ac\ionare pentru [nv`\area tehnicii obiectelor portative [n GRS, la nivelul

Contribu\II la [mbun`t`\irea sistemului de ac\ionare pentru [nv`\area tehnicii obiectelor portative [n GRS, la nivelul grupelor de [ncep`toare. acesteia la grupa de [n gimnastica ritmic` sportiv`. Studiu experimental privind elaborarea unei baterii de probe
sistemului de ac\ionare pentru [nv`\area tehnicii obiectelor portative [n GRS, la nivelul grupelor de [ncep`toare.

Studiu experimental privind elaborarea unei baterii de probe ]i norme de control pentru preg`tirea fizic` [n GRS, ierarhizat` pe nivele de preg`tire. portative [n GRS, la nivelul grupelor de [ncep`toare. Studiu cu privire la elaborarea modelului de instruire

Studiu cu privire la elaborarea modelului de instruire a echipelor de dans folcloric rom@nesc, [ncep`tori 9-10 ani, Clubul copiilor.

Contribu\ii la elaborarea modelului biologic optim pentru practicarea GRS de performan\`.folcloric rom@nesc, [ncep`tori 9-10 ani, Clubul copiilor. Studiu asupra dinamicii efortului [n antrenamentul de GRS,

Studiu asupra dinamicii efortului [n antrenamentul de GRS, la nivelul junioarelor. biologic optim pentru practicarea GRS de performan\`. Studiu asupra dinamicii efortului ]i a particularit`\ii
Studiu asupra dinamicii efortului [n antrenamentul de GRS, la nivelul junioarelor.

Studiu asupra dinamicii efortului ]i a particularit`\ii folosirii mijloacelor de antrenament, la nivelul grupelor de [ncep`toare [n GRS de performan\`.

Valoarea instructiv-educativ` a exerci\iilor de gimnastic` sub form` de joc la clasa la nivelul grupelor de [ncep`toare [n GRS de performan\`. Conceperea, realizarea ]i experimentarea unor instala\ii ]i
Valoarea instructiv-educativ` a exerci\iilor de gimnastic` sub form` de joc la clasa

Conceperea, realizarea ]i experimentarea unor instala\ii ]i aparate ajut`toare, [n vederea u]ur`rii [nv`\`rii noilor structuri tehnice la aparatele din gimnastica sportiv`.

Studiu privind modelarea con\inutului preg`tirii ansamblelor de gimnastic` ritmic` sportiv`la grupa structuri tehnice la aparatele din gimnastica sportiv`. Contribu\ia exerci\iilor acrobatice [n perfec\ionarea
Studiu privind modelarea con\inutului preg`tirii ansamblelor de gimnastic` ritmic` sportiv`la grupa

Contribu\ia exerci\iilor acrobatice [n perfec\ionarea capacit`\ilor de orientare spa\io-temporal` a elevilor din clasa

Contribu\iile la [mbun`t`\irea procesului de antrenament la echipele dede orientare spa\io-temporal` a elevilor din clasa baschet , din unit`\ile sportive ]colare. Investigarea ]i

baschet

, din unit`\ile sportive ]colare.

Investigarea ]i analiza prin referire la model, a poten\ialului biomotric alla echipele de baschet , din unit`\ile sportive ]colare. baschetbali]tilor / stelor din grupa , v@rsta

baschetbali]tilor / stelor din grupa

,

v@rsta

ani.

Eficien\a aplic`rii unor procedee metodice ]i grupe de exerci\ii din joculal baschetbali]tilor / stelor din grupa , v@rsta ani. , [n lec\iile de de baschet [n

, [n lec\iile de

de baschet [n dezvoltarea calit`\ii motrice educa\ie fizic` la clasa

Studiu privind selec\ia ]i preg`tirea echipei reprezentative ]colare de baschet [n [nv`\`m@ntul gimnazial / liceal.[n dezvoltarea calit`\ii motrice educa\ie fizic` la clasa Studiu cu privire la particularit`\ile desf`]ur`rii

Studiu cu privire la particularit`\ile desf`]ur`rii procesului de antrenament din unit`\ile sportive ]colare, la baschet, grupa de]colare de baschet [n [nv`\`m@ntul gimnazial / liceal. , v@rsta Optimizarea pred`rii jocului de fotbal prin

, v@rsta

Optimizarea pred`rii jocului de fotbal prin folosirea aparaturii ajut`toare, la clasaunit`\ile sportive ]colare, la baschet, grupa de , v@rsta Contribu\iile la [mbun`t`\irea procesului de antrenament la

Contribu\iile la [mbun`t`\irea procesului de antrenament la echipele dede fotbal prin folosirea aparaturii ajut`toare, la clasa fotbal , din unit`\ile sportive ]colare. Investigarea ]i

fotbal

, din unit`\ile sportive ]colare.

Investigarea ]i analiza prin referire la model, a poten\ialului biomotric alla echipele de fotbal , din unit`\ile sportive ]colare. fotbali]tilor din grupa , v@rsta ani. Experimentarea

fotbali]tilor din grupa

,

v@rsta

ani.

Experimentarea unor sisteme de ac\ionare predate prin metode participative – active, [n scopul [nsu]irii rapide a jocului de fotbal la clasa active, [n scopul [nsu]irii rapide a jocului de fotbal la clasa

Studiu privind selec\ia ]i preg`tirea echipei reprezentative ]colare de fotbal [n ciclul[n scopul [nsu]irii rapide a jocului de fotbal la clasa Eficien\a jocurilor motrice, ]tafetelor ]i [ntrecerilor

Eficien\a jocurilor motrice, ]tafetelor ]i [ntrecerilor [n [nsu]irea tehnicii jocului de fotbal la clasaechipei reprezentative ]colare de fotbal [n ciclul ]i Studiu asupra poten\ialului biomotric la nivel de

]i

Studiu asupra poten\ialului biomotric la nivel de conturarea modelelor finale, intermediare ]i opera\ionale la volei.[n ciclul Eficien\a jocurilor motrice, ]tafetelor ]i [ntrecerilor [n [nsu]irea tehnicii jocului de fotbal la clasa

Studiu asupra eficien\ei ac\iunilor de joc la nivel de]i conturarea modelelor finale, intermediare ]i opera\ionale la volei. Optimizarea mijloacelor tehnico-tactice pentru

]i

conturarea modelelor finale, intermediare ]i opera\ionale la volei.

Optimizarea mijloacelor tehnico-tactice pentru [mbun`t`\irea jocului de ap`rare la nivelul echipelor demodelelor finale, intermediare ]i opera\ionale la volei. Dinamica parametrilor efortului [n preg`tirea juc`torilor ]i

Dinamica parametrilor efortului [n preg`tirea juc`torilor ]i a echipelor de handbal de la nivelul[mbun`t`\irea jocului de ap`rare la nivelul echipelor de Studiu experimental privind eficien\a procedeelor de

Studiu experimental privind eficien\a procedeelor de finalizare specifice juc`torilor din linia de semicerc, la nivel de juc`torilor ]i a echipelor de handbal de la nivelul C`i ]i mijloace de individualizare a preg`tirii
Studiu experimental privind eficien\a procedeelor de finalizare specifice juc`torilor din linia de semicerc, la nivel de

C`i ]i mijloace de individualizare a preg`tirii handbali]tilor juniori [n vederea realiz`rii obiectivelor de performan\` planificate.

Optimizarea mijloacelor specifice [nv`\`rii ]i perfec\ion`rii [nv`luirilor la nivelul echipelor de juniori – film metodic. film metodic.

Optimizarea mijloacelor tehnico-tactice specifice [nv`\`rii ]i perfec\ion`rii blocajului ]i plec`rii din blocaj, la nivelul echipelor de juniori – film metodic. film metodic.
specifice [nv`\`rii ]i perfec\ion`rii blocajului ]i plec`rii din blocaj, la nivelul echipelor de juniori – film

Contribu\ii la optimizarea procesului sistemic de selec\ie ]i preg`tire al grupelor de [ncep`tori handbal. blocaj, la nivelul echipelor de juniori – film metodic. ) la nivelul claselor cu profil de

) la nivelul claselor cu profil de

Contribu\ii privind [mbun`t`\irea preg`tirii fizice [n tenis (mijloace ]i

metode pentru dezvoltarea

tenis sau grupelor din cluburile sportive ]colare v@rsta

ani.

Contribu\ii privind [mbun`t`\irea preg`tirii tehnico-tactice [n tenisgrupelor din cluburile sportive ]colare – v@rsta ani. (metode ]i mijloace pentru faza de joc  

(metode ]i mijloace pentru faza de joc

 

)

la

nivelul

 

,

v@rsta

Studii asupra efortului [n antrenamentul schiorilor  din

 

din

grupele de

din C.S.S. sau L.P.S.

 

monografiilorElaborarea

Elaborarea

sporturilor

de

iarn`

(pe

discipline,

probe,

componente).

Mijloace moderne pentru [mbun`t`\irea analizei tehnicii, [n probele de schi-biatlon ]i pentru m`surarea efortului.de iarn` (pe discipline, probe, componente). Contribu\ii privind [mbun`t`\irea con\inutului preg`tirii pe

Contribu\ii privind [mbun`t`\irea con\inutului preg`tirii pe componentele antrenamentului schiorilor ]i biatloni]tilor din grupele de din CSS sau LPS.[n probele de schi-biatlon ]i pentru m`surarea efortului. Standardizarea mijloacelor antrenamentului sportiv [n cadrul

Standardizarea mijloacelor antrenamentului sportiv [n cadrul unui micro- mezo ]i macrociclu, [n probele de (fond-biatlon, alpin, s`rituri, patinaj, bob-sanie). schiorilor ]i biatloni]tilor din grupele de din CSS sau LPS. Modele opera\ionale pentru instruirea la schi
sportiv [n cadrul unui micro- mezo ]i macrociclu, [n probele de (fond-biatlon, alpin, s`rituri, patinaj, bob-sanie).

Modele opera\ionale pentru instruirea la schi ]i patinaj, [n formele de organizare a activit`\ilor sportive recreative a tinerilor ]i adul\ilor. de (fond-biatlon, alpin, s`rituri, patinaj, bob-sanie). Analiza cinematic` ]i biomecanic` a tehnicii actuale [n

Analiza cinematic` ]i biomecanic` a tehnicii actuale [n schi/s`rituri/patinaj ]i implica\iile metodologice.

Studiu asupra influen\ei antrenamentului sportiv organizat de [not/polo pe ap`/ s`rituri [n ap`, asupra dezvolt`rii fizice, func\ionale ]i a capacit`\ii de efort, a sportivilor pe categorii de v@rst` din:[n schi/s`rituri/patinaj ]i implica\iile metodologice. o cluburile sportive ]colare; o liceele, ]colile

o

cluburile sportive ]colare;

o

liceele, ]colile (clasele) cu program sportiv.

Studiu, contribu\ii, la optimizarea metodologiei selec\iei juc`torilor de polo pe ap` (pe categorii de v@rst`). Modelarea preg`tirii fizice specifice a [not`torilor din grupa
Modelarea preg`tirii fizice specifice a [not`torilor din grupaStudiu, contribu\ii, la optimizarea metodologiei selec\iei juc`torilor de polo pe ap` (pe categorii de v@rst`).

biochimic` a [not`torilor din grupa

:

Studiu

privind

recreativitatea

Studiu privind ameliorarea coordon`rii neuro-musculare [n preg`tireaa [not`torilor din grupa : Studiu privind recreativitatea fizic` pe uscat ]i specific` [n ap`, a

fizic` pe uscat ]i specific` [n ap`, a [not`torilor din grupa

:

Studiu privind metodica modern` a preg`tirii [not`torilor din grupaMetodologia perfec\ion`rii calit`\ilor motrice specifice [n procesul preg`tirii anuale la: canotaj/ kaiac-canoe/yachting,

Metodologia perfec\ion`rii calit`\ilor motrice specifice [n procesul preg`tirii anuale la: canotaj/ kaiac-canoe/yachting, la grupele deprivind metodica modern` a preg`tirii [not`torilor din grupa Contribu\ii la determinarea rela\iei dintre volumul ]i

Contribu\ii la determinarea rela\iei dintre volumul ]i intensitatea efortului, [n cadrul preg`tirii anuale la: canotaj/yachting, la grupele deanuale la: canotaj/ kaiac-canoe/yachting, la grupele de Posibilit`\i ]i efecte privind predarea luptelor [n ]colile

Posibilit`\icadrul preg`tirii anuale la: canotaj/yachting, la grupele de ]i efecte privind predarea luptelor [n ]colile pentru

]i efecte privind predarea luptelor [n ]colile pentru elevii

handicapa\i.

Cre]terea capacit`\ii de rezisten\` la lupt`torii cade\i [ntr-un ciclu anual de preg`tire. predarea luptelor [n ]colile pentru elevii handicapa\i. Perfec\ionarea modelului preg`tirii fizice la lupt`torii
Cre]terea capacit`\ii de rezisten\` la lupt`torii cade\i [ntr-un ciclu anual de preg`tire.

Perfec\ionarea modelului preg`tirii fizice la lupt`torii juniori:

o

lupte libere;

o

lupte greco-romane.

Contribu\ii la [mbun`t`\irea metodicii [nv`\`rii procedeelor de [nalt` tehnicitate:juniori: o lupte libere; o lupte greco-romane. o o cade\i; juniori. Contribu\ii la

o

o

cade\i;

juniori.

Contribu\ii la stabilirea modelului preg`tirii pentru lupt`torii cade\i:

Contribu\ii la stabilirea modelului preg`tirii pentru lupt`torii cade\i:o o cade\i; juniori.

o

lupte libere;

o

lupte greco-romane.

Studiu privind dezvoltarea rezisten\ei ]i vitezei [n preg`rirea copiilor ]i juniorilor la:cade\i: o lupte libere; o lupte greco-romane. o lupte greco-romane; o lupte libere. Studiu

o

lupte greco-romane;

o

lupte libere.

Studiu privind stabilirea ]i [nsu]irea combina\iilor tehnico-tactice, folosite [n suprafa\a central` de lupt` ]i zona de pasivitate la:la: o lupte greco-romane; o lupte libere. o lupte greco-romane (juniori); o lupte libere

o

lupte greco-romane (juniori);

o

lupte libere (juniori).

Studiu privind perfec\ionarea modelului tehnico-tactic la judoka juniori 17-18 ani din CSS sau LPS.greco-romane (juniori); o lupte libere (juniori). Studiu privind perfec\ionarea modelului tehnico-tactic la

Studiu privind perfec\ionarea modelului tehnico-tactic la judoka cade\i 14-16 ani din CSS sau LPS.tehnico-tactic la judoka juniori 17-18 ani din CSS sau LPS. Con\inutul ]i ponderea lucrului pe perechi

Con\inutul ]i ponderea lucrului pe perechi [n lec\ia de scrim`, [n cadrul grupelor de juniori din unit`\ile sportive ]colare.tehnico-tactic la judoka cade\i 14-16 ani din CSS sau LPS. Aspecte privind ponderea preg`tirii tehnico-tactice, [n

Aspecte privind ponderea preg`tirii tehnico-tactice, [n cadrul unui ciclu anual de preg`tire al grupelor de juniori din unit`\ile sportive ]colare. cadrul grupelor de juniori din unit`\ile sportive ]colare. Aspecte privind con\inutul ]i ponderea lec\iilor individuale
preg`tirii tehnico-tactice, [n cadrul unui ciclu anual de preg`tire al grupelor de juniori din unit`\ile sportive

Aspecte privind con\inutul ]i ponderea lec\iilor individuale cu antrenorul, [n cadrul unui ciclu anual de preg`tire, la o grup` de avansa\i [n cluburile sportive ]colare sau LPS.

Studiu privind aptitudinile psiho-motrice la tr`g`torii din elita tirului na\ional ]i interna\ional.o grup` de avansa\i [n cluburile sportive ]colare sau LPS. Studiu comparativ al dinamicii efortului [ntr-un

Studiu comparativ al dinamicii efortului [ntr-un ciclu anual sau olimpic, la tr`g`tori din ]coli diferite de tir.la tr`g`torii din elita tirului na\ional ]i interna\ional. ]i Studiu de personalitate la tr`g`torii din elita

]i

sau olimpic, la tr`g`tori din ]coli diferite de tir. ]i Studiu de personalitate la tr`g`torii din

Studiu

de

personalitate

la

tr`g`torii

din

elita

tirului

na\ional

interna\ional.

Contribu\ii

laContribu\ii perfec\ionarea

perfec\ionarea

metodologiei

instruirii

[n

tir

la

nivelul

juniorilor.

Contribu\ii la perfec\ionarea metodologiei instruirii la probele de pu]c`, pistol sau talere, la grupele dejuniorilor.

Studiu tehnic ]i biomecanic al pozi\iilor de tragere [n tirul cu pu]ca; implica\ii metodologice.Studiu tehnic ]i biomecanic al pozi\iilor de tragere [n tirul cu pistolul; implica\ii metodologice. Studiu

Studiu tehnic ]i biomecanic al pozi\iilor de tragere [n tirul cu pistolul; implica\ii metodologice. de tragere [n tirul cu pu]ca; implica\ii metodologice. Studiu tehnic ]i biomecanic al pozi\iilor de tragere
Studiu tehnic ]i biomecanic al pozi\iilor de tragere [n tirul cu pistolul; implica\ii metodologice.

Studiu tehnic ]i biomecanic al pozi\iilor de tragere [n tirul la talere; implica\ii metodologice. de tragere [n tirul cu pistolul; implica\ii metodologice. Studiu tehnic ]i biomecanic al pozi\iilor de tragere

Studiu tehnic ]i biomecanic al pozi\iilor de tragere [n tirul cu arcul; implica\ii metodologice.

BIBLIOGRAFIE

1. Badiu, T. Teoria ]i metodica educa\iei fizice ]i sportului (culegere de texte), Ed.Evrica, 1998.

2. C@rstea, G. Teoria ]i metodica educa\iei fzice ]i sportului, Ed. Universal, Bucure]ti, 1993.

3. Dragnea, A. Antrenamentul sportiv, Ed. Didactic` ]i Pedagogic`,

Bucure]ti, 1996.

4. Dragnea, A. - Bota, A. Teoria activit`\ilor motrice, Ed. Didactic` ]i Pedagogic`, Bucure]ti, 1999.

5. Dragan, I. Selec\ia ]i orientarea medico-sportiv`, Ed. Sport-Turism, Bucure]ti, 1989.

6. Hri]c`, A. Predescu, T. D@rjan, C. Baschet la copii ]i juniori, Ed. Sport- Turism, Bucure]ti, 1985.

7. Kunst-Gherm`nescu, I. ]i colab.Teoria ]i metodica handbalului, Ed. Didactic` ]i Pedagogic`, Bucure]ti, 1983.

8. Motroc, I. Fotbal la copii ]i juniori, Ed. Didactic` ]i Pedagogic`, Bucure]ti,

1996.

9. Tatu, T. Alexandrescu, D. Ardeleanu, T. Atletism, Ed. Didactic` ]i Pedagogic`, Bucure]ti, 1983.

10. Vieru, N. Manual de gimnastic` sportiv`, Ed. Driada, Bucure]ti, 1997.

11. Ministerul Educa\iei Na\ionale, Consiliul na\ional pentru curriculum Curriculum na\ional Programe ]colare pentru clasele a V-a a VIII-a, volumul 9, Bucure]ti, 1999.

12. Ministerul Educa\iei Na\ionale, Consiliul na\ional pentru curriculum Curriculum na\ional Programe ]colare pentru clasa a IX-a, volumul 3, Bucure]ti, 1999, pag. 3-6; 97-105.

13. Ministerul Educa\iei Na\ionale, Serviciul na\ional de evaluare ]i examinareSistemul na\ional ]colar de evaluare la disciplina educa\ie fizic` ]i sport, Ed. }coala Rom@neasc`, Bucure]ti, 1999.

*

*

*

Centrele de perfec\ionare abilitate de c`tre Ministerul Educa\iei Na\ionale pot completa bibliografia obligatorie cu 2-3 lucr`ri de referin\`, ap`rute [n tiraje corespunz`toare, la edituri de specialitate consacrate.

PROGRAMA

DE PERFEC|IONARE PERIODIC~ (O DAT~ LA 5 ANI) PENTRU PROFESORII DE EDUCA|IE FIZIC~

OBIECTIVELE PROGRAMULUI

Actualizarea con\inuturilor specialit`\ii ]i a didacticii acesteia, a ethosului pedagogic [n acord cu exigen\ele reformei [nv`\`m@ntului. OBIECTIVELE PROGRAMULUI Racordarea la tehnicile de instruire ]i educa\ie eficient`, pe plan na\ional ]i mondial.
specialit`\ii ]i a didacticii acesteia, a ethosului pedagogic [n acord cu exigen\ele reformei [nv`\`m@ntului.

Racordarea la tehnicile de instruire ]i educa\ie eficient`, pe plan na\ional ]i mondial.

Dezvoltarea competen\elor referitoare la:]i educa\ie eficient`, pe plan na\ional ]i mondial.  aplicarea noilor planuri de [nv`\`m@nt; 

aplicarea noilor planuri de [nv`\`m@nt;

strategiile didactice active;

modalit`\ile de formare a stilului activit`\ii, atitudinilor, convingerilor ]i sensibilit`\ii elevilor;

evaluarea randamentului ]colar;

creativitatea individual` ]i de grup;

reglarea autoreglarea activit`\ii instructiv-educative.

Dezvoltarea unor comportamente corespunz`toare privind abordarea curriculumului ]colar ]i analiza logico-func\ional` a con\inuturilor [nv`\`rii;– autoreglarea activit`\ii instructiv-educative. Schimbarea mentalit`\ii personalului didactic cu privire la

Schimbarea mentalit`\ii personalului didactic cu privire la competen\ele necesare profesiei didactice, care nu se reduc la cele ale specialistului [ntr-un domeniu;]i analiza logico-func\ional` a con\inuturilor [nv`\`rii; Dep`]irea decalajului dintre obiectivele sistemului de

Dep`]irea decalajului dintre obiectivele sistemului de [nv`\`m@nt, dominant formative ]i de integrare socio-profesional` ]i procesul form`rii/perfec\ion`rii cadrelor didactice actual dominant academic.care nu se reduc la cele ale specialistului [ntr-un domeniu; DURATA PROGRAMULUI = 100 ORE STRUCTURA

DURATA PROGRAMULUI = 100 ORE

STRUCTURA ACTIVIT~|ILOR:

specialitate: nivel teoretic; opera\ional ]i creator = 20 ore; metodica spcialit`\ii: nivel teoretic; opera\ional ]i creator = 20 ore; pedagogie ]i elemente de psihologie: nivel teoretic; opera\ional ]i creator = 50 ore;DURATA PROGRAMULUI = 100 ORE STRUCTURA ACTIVIT~|ILOR: legisla\ia general` ]i ]colar` = 10 ore. DESF~}URARE:

legisla\ia general` ]i ]colar` = 10 ore.psihologie: nivel teoretic; opera\ional ]i creator = 50 ore; DESF~}URARE: comasat – o dat` la 5

DESF~}URARE:

comasat – o dat` la 5 ani e]alonat – [ntr-un interval de 5 ani o dat` la 5 ani e]alonat [ntr-un interval de 5 ani

EVALUAREA se realizeaz` prin:

colocviu la pedagogie ]i elemente de psihologie; lucrare practic` la metodica pred`rii specialit`\ii (elaborarea de:– [ntr-un interval de 5 ani EVALUAREA se realizeaz` prin: instrumente metodologice; proiecte de activit`\i didactice

instrumente metodologice; proiecte de activit`\i didactice ]i extradidactice; probe de evaluare; studii personale publicate).

CON|INUTUL }TIIN|IFIC DE SPECIALITATE = 20 ORE

Rela\ia dintre idealul, esen\a, func\iile ]i obstacolele generale ale educa\iei fizice ]i sportului ]i obiectivele cadru/competen\ele generale, obiectivele de referin\`/competen\ele generale, obiectivele de]i extradidactice; probe de evaluare; studii personale publicate). CON|INUTUL }TIIN|IFIC DE SPECIALITATE = 20 ORE

referin\`/competen\ele specifice ale educa\iei fizice ]i sportului ]colar, prev`zute [n actualele programe.

Orientarea procesului didactic de la preponderen\a pred`rii-[nsu]irii de con\inuturi c`tre formarea de capacit`\i, competen\e ]i atitudini specifice unui t@n`r care a primit o educa\ie fizic` ]i sportiv`.fizice ]i sportului ]colar, prev`zute [n actualele programe. Descentralizarea ]i autonomia unit`\ilor ]colare [n

Descentralizarea ]i autonomia unit`\ilor ]colare [n aplicarea noilor planuri de [nv`\`m@nt la aria curricular` educa\ie fizic` ]i sport.unui t@n`r care a primit o educa\ie fizic` ]i sportiv`. Autonomia profesorilor ]i elevilor [n aplicarea

Autonomia profesorilor ]i elevilor [n aplicarea noilor programe ]colare de educa\ie fizic` ]i sport.de [nv`\`m@nt la aria curricular` educa\ie fizic` ]i sport. Diversificarea posibilit`\ilor de op\iune ale elevilor [n

Diversificarea posibilit`\ilor de op\iune ale elevilor [n aplicarea noului sistem de evaluare ]colar` la disciplina educa\ie fizic` ]i sport, modalitate de [nt@mpinare a motiva\iei, interesului ]i particularit`\ilor individuale ale acestora.noilor programe ]colare de educa\ie fizic` ]i sport. Modernizarea ]i diversificarea ofertei de con\inuturi ale

Modernizarea ]i diversificarea ofertei de con\inuturi ale educa\iei fizice ]i sportului ]colar, factori de cre]tere a adoptabilit`\ii la condi\iile materiale ]i de stimulare a spiritului activ-participativ al elevilor.interesului ]i particularit`\ilor individuale ale acestora. Predarea-[nv`\area-evaluarea, componente ale unui proces

Predarea-[nv`\area-evaluarea, componente ale unui proces unic (Teoria comunic`rii). Semnifica\ia teoriei procesului de predare-[nv`\are- evaluare pentru activitatea didactic` a profesorului de educa\ie fizic`.]i de stimulare a spiritului activ-participativ al elevilor. Strategii didactice cu eficien\` crescut` [n realizarea: 

Strategii didactice cu eficien\` crescut` [n realizarea:activitatea didactic` a profesorului de educa\ie fizic`.  dezvolt`rii fizice armonioase a elevilor, ]i a

dezvolt`rii fizice armonioase a elevilor, ]i a capacit`\ii ]i competen\ei acestora de a o men\ine/ameliora/corecta;

dezvolt`rii calit`\ilor motrice ale elevilor, ]i a capacit`\ii ]i competen\ei acestora de a le men\ine ]i dezvolta;

capacit`\ii elevilor de a practica probe/ramuri de sport [n scop compensator, de fortificare, competitiv sau recreativ.

Reflectarea particularit`\ilor individuale ]i de grup (sex, disponibilit`\i motrice, op\iuni) [n planificarea ]i proiectarea didactic`.scop compensator, de fortificare, competitiv sau recreativ. Specificitatea evalu`rilor predictive, formative ]i sumative

Specificitatea evalu`rilor predictive, formative ]i sumative [n educa\ia fizic` ]i sportul ]colar.motrice, op\iuni) [n planificarea ]i proiectarea didactic`. Fitness-ul – component` a stilului de via\` al omului

Fitness-ul – component` a stilului de via\` al omului modern. component` a stilului de via\` al omului modern.

LUCR~RI METODICE:

elaborarea "tabloului" capacit`\ilor, competen\elor ]i atitudinilor care trebuie formate/dezvoltate prin educa\ia fizic` ]i sport ]colar, diferen\iat, pe cicluri de [nv`\`m@nt; elaborarea ]i argumentarea unor scale proprii de notare pentru o clas` la care cursantul []i desf`]oar` activitatea didactic`; propuneri argumentate de noi categorii de con\inuturi pentru educa\ia fizic` ]i sportului ]colar, la diferite cicluri de [nv`\`m@nt; elaborarea de planuri tematice anuale, planuri calendaristice semestriale, proiecte didactice, [n care s` se reflecte particularit`\ile de sex, de grup ]i de op\iuni.a stilului de via\` al omului modern. LUCR~RI METODICE: DIDACTICA EDUCA|IEI FIZICE }I SPORTULUI }COLAR=20 ORE

se reflecte particularit`\ile de sex, de grup ]i de op\iuni. DIDACTICA EDUCA|IEI FIZICE }I SPORTULUI }COLAR=20
se reflecte particularit`\ile de sex, de grup ]i de op\iuni. DIDACTICA EDUCA|IEI FIZICE }I SPORTULUI }COLAR=20
se reflecte particularit`\ile de sex, de grup ]i de op\iuni. DIDACTICA EDUCA|IEI FIZICE }I SPORTULUI }COLAR=20

DIDACTICA EDUCA|IEI FIZICE }I SPORTULUI }COLAR=20 ORE

DIDACTICA EDUCA|IEI FIZICE }I SPORTULUI }COLAR=20 ORE Programarea anual` ]i semestrial` a con\inuturilor educa\iei

Programarea anual` ]i semestrial` a con\inuturilor educa\iei fizice ]i sportului [n regim de o or` pe s`pt`m@n`, pentru [nv`\`m@ntul gimnazial, liceal ]i profesional.

LUCR~RI METODICE:

Analizade planuri semestriale model; tematice anuale ]i planuri calendaristice Elaborarea de planuri tematice anuale ]i

de

planuri

semestriale model;

tematice

anuale

]i

planuri

calendaristice

Elaborarea de planuri tematice anuale ]i planuri calendaristice semestriale, corespunz`tor condi\iilor concrete [n care cursantul []i desf`]oar` activitatea didactic`.semestriale model; tematice anuale ]i planuri calendaristice Variante ale structurii lec\iei de educa\ie fizic`

[n care cursantul []i desf`]oar` activitatea didactic`. Variante ale structurii lec\iei de educa\ie fizic`

Variante ale structurii lec\iei de educa\ie fizic` desf`]urat` [n regim de o or` s`pt`m@nal.

LUCR~RI METODICE:

Analize de proiecte didactice model; Elabor`ri de proiecte didactice cu structuri variate ]i argumentarea lor.desf`]urat` [n regim de o or` s`pt`m@nal. LUCR~RI METODICE: Ramuri de sport, cicluri tematice, care pot

Ramuri de sport, cicluri tematice, care pot fi abordate [n orele prev`zute [n curriculumul la decizia ]colii, [n regim op\ional. Metodologia elabor`rii programelor ]i a desf`]ur`rii activit`\ii.proiecte didactice cu structuri variate ]i argumentarea lor. Module practico-metodice ]i demonstrative op\ionale:

Module practico-metodice ]i demonstrative op\ionale:

Controlul ]i metodica pred`rii dansului sportiv [n regim op\ional,Module practico-metodice ]i demonstrative op\ionale: [n [nv`\`m@ntul primar, gimnazial, liceal ]i profesional. [n

[n [nv`\`m@ntul primar, gimnazial, liceal ]i profesional.

[n

Con\inutul ]i metodica pred`rii sportului aerobic [n regim op\ional,[n [nv`\`m@ntul primar, gimnazial, liceal ]i profesional. [n [nv`\`m@ntul primar, gimnazial, liceal ]i profesional.

[nv`\`m@ntul primar, gimnazial, liceal ]i profesional. ]i metodica pred`rii sportului aerobic [n regim op\ional, Con\inutul ]i metodica pred`rii gimnasticii ritmice sportive

Con\inutul ]i metodica pred`rii gimnasticii ritmice sportive [n regim op\ional, [n [nv`\`m@ntul primar, gimnazial, liceal ]i profesional. Con\inutul ]i metodica pred`rii culturismului, [n regim op\ional, [n [nv`\`m@ntul liceal ]i profesional. Con\inutul ]i metodica pred`rii badmintonului [n regim op\ional. Con\inutul ]i metodica pred`rii artelor mar\iale/elemente ale sporturilor de autoap`rare, [n [nv`\`m@ntul primar, gimnazial, liceal ]i profesional[nv`\`m@ntul primar, gimnazial, liceal ]i profesional. Modul de abordare ]i proiectare a dezvolt`rii calit`\ilor [nv`\`m@ntul primar, gimnazial, liceal ]i profesional. Modul de abordare ]i proiectare a dezvolt`rii calit`\ilor

Modul de abordare ]i proiectare a dezvolt`rii calit`\ilor motrice ale elevilor [n contextul prevederilor noilor planuri de [nv`\`m@nt.

[n contextul prevederilor noilor planuri de [nv`\`m@nt. LEC|II DEMONSTRATIVE: metode, mijloace, forme de organizare

LEC|II DEMONSTRATIVE:

metode, mijloace, forme de organizare a exers`rii ]i parametrii de efort eficien\i, pentru dezvoltarea calit`\ilor motrice [n [nv`\`m@ntul primar, gimnazial, liceal ]i profesional.noilor planuri de [nv`\`m@nt. LEC|II DEMONSTRATIVE: Esen\ializarea ]i instruirea intensiv` [n predarea probelor/

Esen\ializarea ]i instruirea intensiv` [n predarea probelor/ ramurilor de sport prev`zute [n programele ]colare pentru [nv`\`m@ntul gimnazial, liceal ]i profesional.

pentru [nv`\`m@ntul gimnazial, liceal ]i profesional. LEC|II DEMONSTRATIVE : cu teme viz@nd probele de atletism;

LEC|II DEMONSTRATIVE:

cu teme viz@nd probele de atletism; cu teme viz@nd con\inuturile gimnasticii; cu teme viz@nd jocurile sportive. Op\ional:gimnazial, liceal ]i profesional. LEC|II DEMONSTRATIVE : cu teme viz@nd predarea [notului; cu teme viz@nd predarea

cu teme viz@nd predarea [notului; cu teme viz@nd predarea schiului; cu teme viz@nd predarea patinajului (pe ghea\` sau pe rotile)cu teme viz@nd probele de atletism; cu teme viz@nd con\inuturile gimnasticii; cu teme viz@nd jocurile sportive.

Primul ajutor ]i recuperarea func\ional` [n traumatismele care pot apare [n educa\ia fizic` ]colar`.Lec\ii de laborator: pansamente ]i bandaje; imobilizarea luxa\iilor ]i fracturilor; hemostazele; recuperarea dup`

Lec\ii de laborator:

pansamente ]i bandaje; imobilizarea luxa\iilor ]i fracturilor; hemostazele; recuperarea dup` intinderi, entorse, rupturi musculare, luxa\ii ]i fracturi (kinetoterapie).

Op\ional:rupturi musculare, luxa\ii ]i fracturi (kinetoterapie). Modific`ri ale regulamentelor ramurilor de sport care se

Modific`ri ale regulamentelor ramurilor de sport care se practic` [n educa\ie fizic` ]i activitatea sportiv` ]colare.

BIBLIOGRAFIE

1. Badiu, T. Teoria ]i metodica educa\iei fizice ]i sportului (culegere de texte), Ed.Evrica, 1998.

2. C@rstea, G. Teoria ]i metodica educa\iei fzice ]i sportului, Ed. Universal, Bucure]ti, 1993.

3. Dragnea, A. Antrenamentul sportiv, Ed. Didactic` ]i Pedagogic`, Bucure]ti, 1996.

4. Dragnea, A. - Bota, A. Teoria activit`\ilor motrice, Ed. Didactic` ]i Pedagogic`, Bucure]ti, 1999.

5. Dragan, I. Selec\ia ]i orientarea medico-sportiv`, Ed. Sport-Turism, Bucure]ti, 1989.

6. Hri]c`, A. Predescu, T. D@rjan, C. Baschet la copii ]i juniori, Ed. Sport- Turism, Bucure]ti, 1985.

7. Kunst-Gherm`nescu, I. ]i colab.Teoria ]i metodica handbalului, Ed. Didactic` ]i Pedagogic`, Bucure]ti, 1983.

8. Motroc, I. Fotbal la copii ]i juniori, Ed. Didactic` ]i Pedagogic`, Bucure]ti,

1996.

9. Tatu, T. Alexandrescu, D. Ardeleanu, T. Atletism, Ed. Didactic` ]i Pedagogic`, Bucure]ti, 1983.

10. Vieru, N. Manual de gimnastic` sportiv`, Ed. Driada, Bucure]ti, 1997.

11. Ministerul Educa\iei Na\ionale, Consiliul na\ional pentru curriculum Curriculum na\ional Programe ]colare pentru clasele a V-a a VIII-a, volumul 9, Bucure]ti, 1999.

12. Ministerul Educa\iei Na\ionale, Consiliul na\ional pentru curriculum Curriculum na\ional Programe ]colare pentru clasa a IX-a, volumul 3, Bucure]ti, 1999, pag. 3-6; 97-105.

13. Ministerul Educa\iei Na\ionale, Serviciul na\ional de evaluare ]i examinareSistemul na\ional ]colar de evaluare la disciplina educa\ie fizic` ]i sport, Ed. }coala Rom@neasc`, Bucure]ti, 1999.

*

*

*

Centrele de perfec\ionare abilitate de c`tre Ministerul Educa\iei Na\ionale pot completa bibliografia obligatorie cu 2-3 lucr`ri de referin\`, ap`rute [n tiraje corespunz`toare, la edituri de specialitate consacrate.

PROGRAMA

DE PERFEC|IONARE PERIODIC~ (O DAT~ LA 5 ANI) PENTRU PROFESORII DIN CLUBURILE SPORTIVE }COLARE }I DIN UNIT~|ILE DE {NV~|~M^NT CU PROGRAM SPORTIV

OBIECTIVELE PROGRAMULUI

noilor{nsu]irea orient`ri

{nsu]irea

orient`ri

privind

dirijarea

efortului

la

[ncep`tori

]i

avansa\i

pe

baza

rela\iei

dintre

m`rimea,

caracterul

]i

orientarea

acestuia. {nsu]irea teoriilor privind evolu\ia caracteristicilor organismului prin antrenamentul sportiv. {n\elegerea ]i operarea cu regulile ce stau la baza unei dinamici optime a efortului [n cadrul macrociclurilor, mezociclurilor ]i microciclurilor. {n\elegerea mecanismelor de elaborare a programelor ]i planurilor de preg`tire (macrociclu, mezociclu , microciclu ]i lec\ii). {n\elegerea ]i aplicarea la situa\ii concrete a regulilor de stabilire a structurii antrenamentului sportiv. Formarea capacit`\ii de a elabora criterii, probe ]i baremuri de selec\ie.dintre m`rimea, caracterul ]i orientarea Formarea capacit`\ii de a elabora teste motrice, de a le dintre m`rimea, caracterul ]i orientarea Formarea capacit`\ii de a elabora teste motrice, de a le dintre m`rimea, caracterul ]i orientarea Formarea capacit`\ii de a elabora teste motrice, de a le dintre m`rimea, caracterul ]i orientarea Formarea capacit`\ii de a elabora teste motrice, de a le dintre m`rimea, caracterul ]i orientarea Formarea capacit`\ii de a elabora teste motrice, de a le

Formarea capacit`\ii de a elabora teste motrice, de a le valida ]i standardiza.

CON|INUTUL }TIIN|IFIC DE SPECIALITATE

PRELEGERI

Rela\iile dintre m`rimea, orientarea ]i caracterul efortului, pe de o parte, ]i mijloacele de baz`, specifice, competi\ionale ]i de refacere, pe de alt` parte.standardiza. CON|INUTUL }TIIN|IFIC DE SPECIALITATE PRELEGERI Adaptarea [n antrenamentul sportiv (caracteristicle

Adaptarea [n antrenamentul sportiv (caracteristicle adapt`rii) privind procesul dezvolt`rii capacit`\ii de performan\`.specifice, competi\ionale ]i de refacere, pe de alt` parte. Caracterul ciclic al antrenamentul sportiv ]i dinamica

Caracterul ciclic al antrenamentul sportiv ]i dinamica efortului [n structurile de diferite tipuri.privind procesul dezvolt`rii capacit`\ii de performan\`. Metodologia elabor`tii programelor ]i planurilor de

Metodologia elabor`tii programelor ]i planurilor de antrenament de diferite m`rimi.]i dinamica efortului [n structurile de diferite tipuri. Evaluarea [n antrenamentul sportiv: metode, tehnici,

Evaluarea [n antrenamentul sportiv: metode, tehnici, aparate, criterii, teste.programelor ]i planurilor de antrenament de diferite m`rimi. ACTIVIT~|I PRACTICO-METODICE Strategia elabor`rii modelelor

ACTIVIT~|I PRACTICO-METODICE

aparate, criterii, teste. ACTIVIT~|I PRACTICO-METODICE Strategia elabor`rii modelelor de preg`tire ]i concurs

Strategia

elabor`rii

modelelor

de

preg`tire

]i

concurs

(prognoz`,

elaborarea, programare). elabor`rii modelelor de preg`tire ]i concurs (prognoz`, Metodologia elabor`rii unui mezociclu la ramura de sport

Metodologia elabor`rii unui mezociclu la ramura de sport preferat` (Elaborarea de c`tre cursan\i a unui mezociclu ]i sus\inerea acestuia.

BIBLIOGRAFIE

1. Dragnea, A. Antrenamentul sportiv, Editura Didactic` ]i Pedagogic`, Bucure]ti, 1996.

2. Epuran, M. Modelarea conduitei sportive. Editura "Sport Turism", Bucure]ti, 1990.

4.

Nicu, A. Antrenamentul sportiv modern. "Editis", Bucure]ti, 1994.

5. Renato, M. Bazele teoreticii ale antrenamentului sportiv. Sportul de Performan\` Nr. 371-372, Centrul de Cercet`ri pentru Problemele Sportului, Bucure]ti, 1996.

6. Shepard, J. Fiziologia exerci\iului ]i performan\a sprotiv`. {n "Fiziologia Sportului". Sportul de performan\` Nr. 353, 354, 355, Centrul de Cercet`ri pentru Problemele Sportului, Bucure]ti, 1994.

7. Weineck, J. Biologia sportului. (Copilul ]i sportul). {n "Sportul la copii ]i juniori, Nr. 1(94) 2 (95) 1994. Centrul de Cercet`ri pentru Problemele Sportului, Bucure]ti, 1994.

8. Weineck, J. Biologia sportului, Volumul I (Sistemele func\ionale ]i antrenamentul sportiv). Sportul de Performan\` Nr. 365-366. Centrul de Cercet`ri petnru Problemele Sportului, Bucure]ti, 1995.

*

*

*

Centrele de perfec\ionare abilitate de c`tre Ministerul Educa\iei Na\ionale pot completa bibliografia obligatorie cu 2-3 lucr`ri de referin\`, ap`rute [n tiraje corespunz`toare, la edituri de specialitate consacrate.

CON|INUTUL METODICII PRED~RII DIFERITELOR RAMURI DE SPORT

PRELEGERI

Ramuri de sport cu monostructura (atletism, [not, etc.) Ramuri de sport polistructur` (jocuri sportive, etc.) Combina\ii de probe (poliatloane).METODICII PRED~RII DIFERITELOR RAMURI DE SPORT PRELEGERI LUCR~RI PRACTICO-METODICE Strategii monostructur`. de

LUCR~RI PRACTICO-METODICE

Combina\ii de probe (poliatloane). LUCR~RI PRACTICO-METODICE Strategii monostructur`. de [nv`\are ]i perfec\ionare [n

Strategii

monostructur`.

de

[nv`\are

]i

perfec\ionare

[n

ramurile

de

sport

cu

Strategiile de dezvoltare a capacit`\ii de performan\` specifice ramurilor de sport polistructur`.de [nv`\are ]i perfec\ionare [n ramurile de sport cu Caracteristicile antrenamentului polivalent (aerob, anaerob,

Caracteristicile antrenamentului polivalent (aerob, anaerob, mixt) [n ramurile de sport cu poliatloane.de performan\` specifice ramurilor de sport polistructur`. BIBLIOGRAFIE 1. Cre\ule]teanu, G. – Jivan, I. –

BIBLIOGRAFIE

1. Cre\ule]teanu, G. Jivan, I. Cirl` L. {not, curs de baz` ANEFS, Bucure]ti, 1992.

2. Cisma] G. Tehnica luptelor greco-romane, Editura Sport-Turism, bucure]ti, 1988.

4.

Hri]c`, A. Predescu, T. Negulescu, C. Baschet, curs de baz`, IEFS, Bucure]ti, 1987.

5. Kunst Gherm`nescu, I. Gog@ltan, V. Jianu, E. Teoria ]i metodica handbalului, Editura Didactic` ]i Pedagogic`, Bucure]ti, 1983.

6. Motroc, I. Cojocaru, V. Fotbal, curs de baz`, volumul 1, 2, 3, ANEFS, Bucure]ti, 1991.

7. Motroc, I. Fotbal la copii ]i juniori, Ed.Didactic` ]i Pedagogic`, Bucure]ti, 1996.

8. Moise, G. Moise, D. Dobo]i, }t. Tenis pentru [ncep`tori, Garamond, Bucure]ti, 1995.

9. Podlaha, R. Hidi I. Bedo, C. Solomon, M. - Popescu, G. Grigore, V. Curs de gimnastic`, IEFS, Bucure]ti, 1989.

10. Stroie, }t. Murafa, N. Roman }t., Tudor S. Volei, curs de baz`, IEFS, Bucure]ti, 1987.

11. St`nescu, I. Barbu, C. Stoica, M. Atletism, metodica pred`rii, ANEFS, Bucure]ti, 1993.

12. Tatu, T. Alexandrescu, D. Ardeleanu, T. Atletism, Ed.Didactic` ]i Pedagogic`, Bucure]ti, 1983.

13. Vieru, N. Manual de gimnastic` sportiv`, Ed.Driada, Bucure]ti, 1997.

*

*

*

Centrele de perfec\ionare abilitate de c`tre Ministerul Educa\iei Na\ionale pot completa bibliografia obligatorie cu 2-3 lucr`ri de referin\`, ap`rute [n tiraje corespunz`toare, la edituri de specialitate consacrate.

14.