Sunteți pe pagina 1din 15

PLANUL MANAGERIAL AL COMOSIEI METODICE A PROFESORILOR CE PREDAU

DISCIPLINE UMANISTE
AN SCOLAR 2007/2008
OBIECTIVE
GENERALE
0
1.CRESTEREA
REALA A
PREGATIRII
ELEVILOR

OB.
SPECIF.
1

DIRECTII DE ACTIUNE
MASURI
2

1.1. Cresterea
nivelului de
cunostinte,
deprinderi is
competente
in domeniul
disciplinelor
umaniste.

1.1.1. Proiectarea riguroasa, in conformitate cu


cerintele Programei si specificul clasei
1.1.2. Predarea acestor discipline intr-o maniera
activa si interactiva, menita sa dezvolte
competentele elevilor
1.1.3. Elaborarea testelor de evaluare a cunostintelor
din ciclul primar
1.1.4. Sustinera evaluarii initiale la clasa aV-a si
interpretarea rezultatelor. Anexarea acestora la
dosarul intocmit in acest scop.

RESPONSABI
LITATI
3

TERMEN OBSERVATII

- membrii
comisiei

1.X.2007

membrii
comisiei
Ana Ciucanu
Elena Filip
17. IX. 1. X.
permanent

1.2. Crestera
atractivitatii
acestor
discipline,
incat elevii sa
le invete cu
placere.
Pentru
atingerea
acestui scop
orice mijloc e
posibil.

1.2.1. Lectiile se vor desfasura in conformitate cu


acest obiectiv, abordand metodologia adecvata.
1.2.2. Se vor atrage elevii spre aceste discipline,
propunandu-li-se acestora subiecte atractive pentru
optionale.
1.2.3. Se va realiza pregatirea suplimentarapentru
elevii ce participa la olimpiadele scolare.
1.2.4. Vor fi atrasi elevii spre biblioteca scolara prin
actuni desfasurate de aceasta, cum ar fi prezentari de
carte, aniversari, comemorari etc.
1.2.5. Vor fi stimulati elevii pentru a colabora la
revista scolara Izvorasul
1.2.6. Atragerea unor elevi talentati pentru realizarea
unor spectacole (teatru, muzica, recitari, dans etc.)
1.2.7. Corectarea lunara a caietelor elvilor pentru a-i
determina sa aiba caiete ordonate. Vor fi notati

- toti membrii
- director
- membrii
comisiei
- membrii
comisiei
L. Petroaia
Gh. Drug
S. Albu
- toti membrii

17 IX 1 X
- permanent
-

expozitii
de
carte
prezentari de
carte
recitari
aniversari
comemorari
articole poezii
etc.

1.3.
Pregatirea
zilnica
pentru
lectii a
profesorilo
r

1.3.1. Fiecare cadru didactic, membru al comisiei,


- toti membrii
va realiza proiectele unitatilor de invatare, planuri
de lectie si schite de plan.
1.3.2. Profesorii necalificati si incepatori vor efectua - profesorii
zilnic planuri de lectie.
incepatori si
necalificati
1.3.3. Pentru a-i ajuta pe cei tineri, profesorii cu
- profesorii cu
experienta ii vor ajuta pe incepatori oferindu-le
experienta
modele de planificari, planuri de lectie.
1.3.4. Discutarea in comisie a unor probleme de
- toti membrii,
didactica moderna.
dar mai ales
- Atragerea elevilor spre lectura
bibliotecarele
- Se va avea in vedere permanent modalitatile de
evaluare ale elevilor : Referat : Evaluarea la
Gh.Caraza
clasa a VIII-a, itemi subiectivi. Aspecte practice
ale evaluarii.
- Discutarea Programei pentru testarea nationala
la disciplinele de concurs.Toate cadrele isi vor
Toate cadrele
scoate de pe inernet programele.
- La limbile straine se va avea in vedere insusirea Lili Petroaia,
corecta a acestora de catre elevi. Referate : Lili
Caraza Gheorghe,
Petroaia, Caraza Gheorghe, Trofin Ramona
Sirbu Petru

- permanent

Organizarea pe 20 martie a zilei francofoniei

Martie

Pentru aria curriculara Om si Societate se va


avea in vedere cunoasterea valorilor
fundamentale ale democratiei, a functiilor
democratice si a drepturilor omului, formarea
Druga Gheorghe
unor atitudini constructive fata de mediul
Manolache Ion
inconjurator, stimularea curiozitatii pentru
Ciucanu Gheorghe
studiul istoriei si geografiei.
Martie - aprilie
Referate pe aceste teme : Ziua Padurii
Caraza Gheorghe

Lili Petroaia,
Caraza Gheorghe

- zilnic
-

de cate ori
este nevoie

- proiecte pentru
unitatile de
invatare ;
- planuri ;
- schite
-

planificari
model, planuri
modfel,
proiectul unei
unitati de
invatare
referat

Noiembrie

Octombrie

programele pe
discipline
-

referate

Noiembrie
Decembrie
recitari de poezii
in lb. Franceza,
ghicitori,
concursuri

Druga Gheorghe
Manolache Ion
Ciucanu
Gheorghe
Caraza Gheorghe

2
-

2. CRESTEREA
CALITATII
EVALUARII

Pintilie Mihaela

4
ianuarie

5
Pintilie Mihaela
Discutii

2.1.Inteleg
erea rolului
educationa
l al notei.

2.2.
Cresterea
obiectivitat
ii evaluarii.

3.
CONTIUNUAPERF
ECTIONARE A
PROFESORILOR

Lectii demonstrative :
Lectie de geografie clasa a VIII -a

2.1.1. Discutii cu colegii tineri, calificati si


necalificati a criteriilor de notare, a rolului educativ
al notei. Nu se va folosi nota pentru a pedepsi elevul
indisciplinat.
2.1.2. Se vor stabili teste de evaluare a cunostintelor
care se aplica la fiecare clasa, cu o ritmicitate lunara
(eventual bilunara). Se vor aplica bareme clar si
precis stabilite de notare.

membrii comisiei

lunar

2.2.1. Profesorii vor compara propriile note cu cele


obtinute de elevi la concursuri (evaluari nationale,
olimpiade) si vor lua masuri de indreptare acolo
unde sunt discrepante.
2.2.2. Se va simula examenul de evaluare nationala
prin teste asemanatoare cu cele ale Comisiei
Nationale de Evaluare.
Fiecare profesor va avea propriul set de teste.
2.2.3. Se vor folosi si modalitati alternative de
evaluare (grila, portofolii, proiecte, etc.)

toti profesorii

toti colegii

Cand e cazul

3.1.1. Lunar, in ultima vineri, se vor instrui membrii


comisiei pentru a discuta problemele ivite in
activitatea didactica.
3.1.2. Membrii comosiei metodice vor efectua
interasistente la profesorii cu experienta de cate ori
orarul le permite.
3.1.3. Profesorii cu experienta vor efectua asistente
la orele colegilor necalificati sau incepatori cu
scopul de a-i sprijini in organizarea demersului
didactic.

profesorii

Lunar in ultima
vineri

Lunar
toti profesorii
La inceputul
anului scolar in
functie de
rezultatele
obtinute la
concursuri
La o data
stabilita

teste/bareme de
corectare
discutii pe baza
comparatiei

Rezultatele
obtinute
Grile, portofolii,
proiecte, etc.

Discutii, referate
3.1.
Cresterea
eficientei
activitatii
de
perfectiona
re la
nivelul
comisiei

profesorii
calificati
incepatori
profesorii
calificati

Cand au timp, in
functie de orar

Interasistente
Orar de
interasistente.

3.2.
Dezbateri
pe teme de
pregatire
profesional
a continua.

4. REALIZAREA
UNEI EDUCATII
COMPLETE PRIN
OBIECTELE
NOASTRE
5. PASTRAREA
TRADIT. FOCLOR.
LOCALE PRIN
MODALTI.
SPECIFICE ARIEI
NOASTRE
CURRICULARE

3
Ana Ciucanu
Elena Filip si
invatatorii clasei a
IV-a

3.2.1. Se vor discuta si dezbate teme legate de


proiectarea unitatilor de invatare, de evaluare (de
examenul national de evaluare), etc.
3.2.2. Participarea cadrelor didactice la
perfectionarile realizate la nivel judetean si
national : - consfatuiri
- comisii metodice
examene de definitivat, gradul II, gradul I si
perfectionari.

Toti membrii

4.1.1. In cadrul lectiilor lor profesorii din comosia


noastra metodica vor insista asupra valentelor
educative ale lectiilor cultivand elevilor dragostea
de patrie, mandria nationala, respectul pentru
valorile traditionale, cunoasterea si respectarea
insemnelor statale, cunoasterea zilelor cu
semnificatie deosebita.

4.1.
Exploatare
a
resurselor
educative
ale lectiilor
de romana, -Lectie demonstrativa la limba romana
istorie,
geografie.

5.1.
Serbari si
spectacole

2
3.1.4. Mentinerea unui contact permanent cu
invatatorii clasei a IV-a si participarea la actiuni
comune in vederea integrarii lor in ciclul gimnazial.

5.1.1. Profesorii de romana vor alcatui programul


unor serbari scolare, in care un rol imporatant sa il
aiba folclorul zonei.
5.1.2. Pregatirea unor scenete
5.1.3. Culegerea de folclor local si amenajarea unor
colturi etnografice in scoala.

4
Anual

5
Discutii, asistente
la ore

Lunar

Dezbateri

Cand este cazul

Examene

Toti profesorii

Toti profesorii

Permanent

Elena Filip

Aprilie-Mai

De cate ori este


Serbari, recitari,
Toti membrii
nevoie ; la safrsit piese de teatru
Sebastian Albu
de an
Ciucanu Gheorghe
Caraza Gheorghe
Ana Ciucanu
Elena Filip

6. CULTIV.
DRAGOSTEI DE
LECTURA.

6.1.
Atragerea
copiilor la
biblioteca.

6.1.1. Programe atractive ale bibliotecii


6.1.2. Imbogatirea permanenta a volumelor din
bibliotecile scolre, atragerea unor fonduri
extrabugetare pentru dotarea cu carti.

L. Petroaia
Caraza Gheorghe
Toti membrii

INTOCMIT : Caraza Gheorghe

PLANIFICAREA ACTIVITATILOR PE SEMESTRUL I


2007/2008

anual

Carti

Nr.
crt.

ACTIVITATEA PROPUSA

RESPONSABIL

TERMEN/DATA

1.

Analiza activitatii Comisiei Metodice in anul


precedent.

Toti membrii

1 Octombrie

2.

Intocmirea planificarilor anuale, semestriale,


proiectarea activitatilor de invatare, planuri de lectie,
schite de plan.

Toti membrii

Permanent

3.

Referat : Tema Metode de evaluare specifice


limbilor straine
Participarea membrilor comisiei la activitate de
perfectionare prin Cercuri pedagogice

Caraza Gheorghe

Noembrie

4.

Pregatirea serbarii pentru 1 dec. Ziua Nationala a


Romaniei si a serbarii de sfarsit de semestru.

5.

Lectie demonstrativa la geografie

6.

Dezbatere pe tema elevilor ai caror parinti sunt


plecati in strainatae

7.

Analiza activitatii comisiei metodice pe semestrul I

Toti membrii
Decembrie
Pintilie Mihaela

Ianuarie

Toti membrii

Februarie

PLANIFICAREA ACTIVITATILOR PE SEMESTRUL II


2007/2008
Nr.crt.

ACTIVITATEA PROPUSA

RESPONSABIL

TERMEN/DATA

1.

Intocmirea planificarilor anuale, semestriale,


proiectarea activitatilor de invatare, planuri de
lectie, schite de plan.

Toti membrii

Permanent

2.

Referat Cartea, prieten pentru timpul liber

Iuliana Petroaia

Februarie

3.

Participarea cadrelor didactice la cercurile


pedagogice
Activitatea Sa sarbatorim Ziua francofoniei
- recitari de poezie franceza ;

Toti membrii
Iuliana Petroaia
Caraza Gheorghe
Elena Filip

Martie
Aprilie
Mai

4.

Lectie demonstrativa la limba romana

5.

Pregatirea serbarii de sfarsit de an scolar.

Toti membrii

Iunie

6.

Analiza activitatii comisiei metodice in anul scolar


2007-2008

Toti membrii

Iunie

OPISUL DOSARULUI
1. TABEL CU MEMBRII COMISIEI METRODICE;
2. RESPONSABILITATILE CADRELOR DIDACTICE IN COMISIA METODICA si/sau JUDET;
3. RAPORTUL DE ACTIVITATE PENTRU SEMESTRUL I ;
4. PLANUL MANAGERIAL PENTRU ANUL SCOLAR 2007/2008;
5. GRAFICUL SEMESTRIAL AL ACTIVITATILOR;
6. TABEL NIMINAL CU PREZENTA MEMBRILOR;
7. LISTA CU PROGRAMELE SCOLARE IN VIGOARE;
8. GRAFICUL INTERASISTENTELOR;
9. TABEL NOMINAL CU ELEVII MEMBRI AI LOTURILOR PENTRU OLIMPIADE;
10. TESTE DE EVALUARE INITIALA; rezultate, interpretare, masuri.
11. GRAFICUL ACTIVITATILOR DE PREGATIRE SUPLIMENTARA CU ELEVII CLASEI a-VIII-a ;
12. PLANIFICAREA TEZELOR. SUBIECTE ;
13. DOSARUL CU DOCUMENTELE CARE ATESTA DESFASURAREA ACTIUNILOR
PROGRAMATE: REGISTRUL DE PROCESE VERBALE IN CARE SE CONSEMNEAZA
ACTIUNILE DESFASURATE SI CONTINUTUL INTERVENTIILOR MEMBRILOR COMISIEI,
MATERIALE INFORMATIVE SUSTINUTE, PROIECTE DE LECTIE ALE ACTIVITATILOR
DEMONSTRATIVE, etc.
14. MAPE DIDACTICE (PROGRAME SCOLARE, PROIECTE ALE UNITATII DE INVATARE,
PROIECTE DE LECTIE MODEL, LUCRARI METODICE, COLECTII DE TESTE UTILIZATE
CA PROBE DE EVALUARE LA NIVEL DE SCOALA, SUBIECTE DATE LA OLIMPIADELE SI
CONCURSURILE SCOLARE, MATERIALE INFORMATIVE ISJ, CCD, etc.)

TABEL CU MEMBRII COMISIEI METODICE 2007/2008


1. ELENA FILIP
2. ANA CIUCANU

- lb. Romn
- lb. Latin
- lb. Romn

3. PINTILIE MIHAELA

- geografie

4. SIRBU PETRU

- lb. Englez

5. LILIANA PETROAIA - lb. Francez


6. CARAZ
GHEORGHE
7.ION MANOLACHE

- lb. Francez
- responsabilul comisiei
metodice
- Geografie

8.GHEORGHE
CIUCANU
9. GHEORGHE DRUG

- Geografie
- Istorie
- Istorie

10. Pr. CRISTIAN


DASCALESCU
11. SEBASTIAN ALBU

- Religie
- Muzic
- Desen

OBSERVATIE : n anul colar 2007/2008 vor sustine lecii demonstrative


urmatorii membri :
- Pintilie Mihaela
- Elena Filip

RESPONSABILITILE MEMBRILOR COMISIEI


1. ELENA FILIP : - lb. Romn Buhalnia: a V-a, a VI-a, a VII-a, a VIII-a;
- lb. Latin: a VIII-a;
- coordonator al activitilor culturale de la coala Buhalnia ;
- diriginte la clasa a VII-a.
2. ANA CIUCANU : - lb. Romn Hangu;
- responsabil concursuri colare.
3. SIRBU PETRU : - lb. Englez cl. V-VIII Hangu i Buhalnia ;
5. LILIANA PETROAIA : - lb. Francez cl.III-VIII ;
- bibliotecar i responsabil cu comemorri, aniversri
ale personalitilor culturii ;
- diriginte la clasa a VIII-a B - Hangu.
6. GHEORGHE CARAZ : - lb. Francez cl.V-VIII, ;
- bibliotecar Buhalnita
- diriginte clasa a VI-a Buhalnia ;
- responsabilul comisiei metodice
7. ION MANOLACHE : - director coala Hangu.
8. GHEORGHE CIUCANU : - Geografie cl.V-VIII;
- Istorie cl.V-VIII;
- profesor coordinator coala Buhalnia.
9. GHEORGHE DRUG : - Istorie cl.V-VIII Hangu;
- Cultur civic cl. a VII-a; a VIII-a;
- director educativ coala Hangu;
- diriginte cl. a VI-a ;
- coordonator al revistei colare Izvoraul.
10. Pr. CRISTIAN DASCALESCU : - Religie cl. V-VIII.-scolile Hangu si Buhalnita

11. SEBASTIAN ALBU : - Muzic cl. V-VIII Hangu i Buhalnia;


- Desen
- Diriginte la clasa a VIII-a A Hangu.
12. PINTILIE MIHAELA - Geografie clasele V-VIII Hangu

TABEL NOMINAL CU PARTICIPAREA MEMBRILOR COMOSIEI LA


ACTIVITATILE DIN 2007/2008
Nr.
Crt.

NUMELE SI
PRENUMELE

ACTIVITATI IN SCOALA
Sem. I

1.

ELENA FILIP

2.

ANA CIUCANU

3.

SIRBU PETRU

4.

LILIANA
PETROAIA
GHEORGHE
CARAZ
ION
MANOLACHE
GHEORGHE
CIUCANU
GHEORGHE
DRUGA
Pr. CRISTIAN
DASCALESCU
PINTILIE
MIHAELA
SEBASTIAN
ALBU

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Sem.II

ACTIV.
JUDETENE

Semnatura