Sunteți pe pagina 1din 8
PARLAMENTUL ROMANIEI SENAT LEGE privind reglementarea activititii de voluntariat in Romania Senatul adopt prezentul proiect de lege Art.L- (1) Statul romén recunoaste valoarea social activititilor de voluntariat ca expresie a cetijeniei active, a solidaritati si responsabilitatii sociale, precum si valoarea profesional ca expresie a dezvoltirii personale, profesionale, interculturale si lingvistice a persoanelor care desftigoara aceste activititi. (2) Statul sustine dezvoltarea migcérii de voluntariat Ia nivel local, national si international, cu respectarea independentei si diversitafii acesteia, in scopul indeplinirii sale artistice si culturale, sportive si recreative, educationale, stiintifice, de cercetare, de tineret, de reprezentare, de mediu, de sinatate, sociale, de solidaritate, de dezvoltare comunitara, de ajutor umanitar, civic si filantropic si alte asemenea. (3) Statul romén sprijind dezvoltarea voluntariatului prin toate institutiile sale care activeazi in domenii in care se desfigoar& activitati de voluntariat potrivit legii. Art2- Prezenta lege reglementeaz participarea _persoanelor _fizice, neremuneraté $i bazati pe decizia liber consimfits a acestora, la activitati de voluntariat organizate in Roménia de persoane juridice de drept public sau de drept privat fird scop lucrativ. ‘Art.3.- in sensul prezentei legi: a) voluntariatul reprezinti activitatea de interes public neobligatorie, neremunerat& gi bazat& pe decizia liber consimfita a voluntarului persoana fizicd, prin intermediul unei persoane juridice, de drept public sau de drept privat, fir scop lucrativ, individual sau in grup; et b) activitatea de interes public este activitatea desfagurati in domenii precum: arta si cultura, sportul si recreerea, educatia si cercetarea, protectia mediului, sfndtatea, asistenta in domeniul serviciilor sociale, religia, etivismul civic, drepturile omului, ajutorul umanitar si/sau filantropic, dezvoltarca comunitar, dezvoltarea social, c) organizatia gazdd este persoana juridict de drept public sau de rept privat, fri seop Iucrativ, care coordoneazit si administreazé activitti de voluntariat; d) contractul de voluntariat este o conventie incheiati intre un voluntar gi organizatia gazdi, in temeiul cireia primul se obligh si presteze 0 activitate de interes public, fra remuneratie, iar cea de-a doua se obliga si ofere 0 factivitate adeovatd solicitirii sau pregatirii acesteia, cu asigurarea cheltui ocazionate de prestarea activitéfii de voluntariat; ¢) voluntarul este persoana fizicd cu domiciliul sau regedinja legal in Romania, a dobandit capacitate de munc’ in conditiile legislatiei din domeniul muncii, indiferent de sex, orientare sexual’, caracteristici genetic, apartenen{a national, rast, culoare, etnie, religie, optiune politica, origine sociala, handicap, situatie sau responsabilitate familial, apartenents ori activitate sindicala gi de alte asemenea criterii, care desfigoari din proprie voinfa activitati de voluntariat in Romania; 1) beneficiarul voluntariatulul este persoana fizic’, alta decat sotul, sofia, rudele si afinii voluntarului pana la gradul al doilea inclusiv, sau persoana juridicd in folosul cdreia se desfaisoara activitatea de voluntariat; 2) coordonatorul voluntarilor este voluntarul sau angajatul corganizajiei gazd& sau al beneficiarului care indeplineste sarcinile legate de coordonarea si managementul activitaii voluntarilor. Art.4- Prezenta lege se fundamenteaz pe urmatoarele principii: a) participarea ca voluntar este 0 activitate neremunerati bazata pe © decizie liber consimtité a voluntarului. in cazul voluntarilor minori, formularul de inscriere ca voluntar si contractul de voluntariat se semneaza gi de ctre parinte sau reprezentantul legal, in condifiile legii; b) implicarea activa a voluntarului in viata comunitafii; ©) desfigurarea voluntariatului cu excluderea oric&rei contraprestafii materiale din partea beneficiarului activitati; 4d) participarea persoanclor la activitatile de voluntariat se face pe baza egalititii de sanse si de tratament, fird niciun fel de discriminare; e) activitatea de voluntariat nu substituie munca plat ) caracterul public al activititii de voluntariat. ‘Art.5.- (1) Activititile voluntare izolate, sporadic prestate, in afara raporturilor cu persoanele juridice previzute la art.2, din rafiuni familiale, de prietenie sau de bund vecinatate nu fac obiectul prezentei legi. 3 2) Activitayile cu caracter de pregitire profesional pentru dezvoltarea personald, profesional, interculturala si lingvistica a persoanei care Te desfasoard nu reprezinté activitati de voluntariat. Art.6.. Autoritifile gi institutiile publice pot sprijini derularea activitatilor de voluntariat. Sprijinul oferit pentru derularea activitijilor de voluntariat poate consta in: a) includerea in strategiile de dezvoltare local sau nationala a unor capitole distincte despre rolul voluntariatului si modul de sprijinire a acestuia pentru atingerea prioritifilor locale sau nationale; ) alocarea unei cote din bugetul local sau nafional pentru sprijinirea activitatilor de voluntariat desfésurate in beneficiul comunitaji. ‘Art7.- Statul romén recunoaste programele de voluntariat internayional implementate de persoane juridice de drept public si de drept privat, romAne sau strdine, care presupun mobilitatea voluntarilor si inlesnirea obfinerii vizelor de catre voluntari. ‘Art.8.- Activitatea de voluntariat se desfigoara in urma unei cereri din partea izafiei gazd&, realizaté printr-un anun{ public, prin care aceasta igi manifest disponibilitatea de a colabora cu voluntari. Organizatia gazda are posibilitatea de a refiza motivat cererea unui candidat de a deveni voluntar in condifiile prevazute in statutul acesteia. Art.9.- (1) Este interzis& incheierea unui contract de voluntariat in scopul evit&rii incheierii unui contract individual de munca, pentru efectuarea prestafiilor respective, sub sanctiunea nulitafii absolute. (2) Voluntarii cetafeni straini sunt cetifeni rezidenfi pe durata stagiului de voluntariat, conform legislatiei in vigoare. (3) in scopul obfinerii unui permis de rezidenta temporara pe durata activitatii de voluntariat, voluntarii cetafeni straini vor prezenta contractul semnat gi inregistrat la organizajia gazd3. (4) Activitatea de voluntariat se consider’ experienta profesionala si/sau in specialitate, in functie de tipul activitatii, dack aceasta este realizata in domeniul studiilor absolvite. (5) Pe durata perioadei activitatii de voluntariat, cat gi la incheierea activitatii de voluntariat, organizatia gazda, la cererea voluntarului, elibereazd un certificat de competente dobandite prin voluntariat. (6) Certificatul de competente dobandite prin voluntariat este un document de strict’ evidenjZ si trebuie s& confina urmétoarele date: ‘a) organizatia gazda care emite certificatul; b) numarul si data emiterii certificatului: c) numérul si data contractului de voluntariat; 4 4) numele, prenumele si datele de identificare a voluntarului; e) perioada si termenul de ore de voluntariat; f) numele si prenumele coordonatorului voluntarilor; g) numele si prenumele reprezentantului legal al organizatici gazda; h) mentiunea ,,Voluntarul si organizatia emitenté sunt responsabili pentru veridicitatea datclor i informatiilor cuprinse in acest certificat”; 4) activitatile de voluntariat, rolurile asumate si tipurile de competenge dobiindite prin voluntariat se tree pe verso. Art.10.-(1) Voluntariatul se desfagoara pe baza unui contract incheiat, in forma scrisé, in limba romana, intre voluntar si organizafia gazda. Obligatia de incheiere a contractului de voluntariat in forma scrisi revine organizatiei gazda. Forma scrisa este obligatorie pentru incheierea valabila a contractului. (2) Organizatia gazda este obligat’ ca, anterior inceperii activity voluntariat, s& inmaneze voluntarului un exemplar din contractul de voluntariat. (3) Anterior inceperii activitaqii, contractual de voluntariat se inregistreazd in registrul de evidenta a voluntarilor al organizatici gazda. (4) Contractul de voluntariat se incheie in dows exemplare, cAte unul pentru fiecare parte, $i este insofit obligatoriu de figa postului gi figa de protectie a voluntarului. (5) Contractul de voluntariat trebuie si confind minimum urmatoarele clauze: a) partile contractante; b) descrierea activitafilor pe care sé le presteze voluntarul; ¢) timpul si perioada de desfiigurare a activitatii de voluntariat; 4) drepturile si obligafiile partilor, e) stabilirea cerinjelor profesionale, abilitatilor _ sociale, intereselor de dezvoltare, a celor de sanatate, confirmate prin certificate de sandtate sau alte documente; f) condifii de reziliere a contractului; g) denunfarea unilaterala. (6) Contractul de voluntariat inceteazd in urmatoarele condijii: a) la expirarea termenului stabilit in contract, respectiv la data la care prestatiile care fac obiectul contractului au fost executate; 'b) de comun acord; c) cand organizatia gazda isi inceteaza activitatea; d) denuntarea unilaterala se face in condiiile art.20. (7) Organizatia gazda este obligati si find evidenta voluntarilor, a duratei gi a Jui activitatilor desfagurate si evaluarii voluntarilor, pe baza criteriilor stabilite in regulamentul intern. 5 ‘Art.l1-in contractul de voluntariat trebuie si fie stipulate minimum urmatoarele drepturi ale voluntarului: a) desfigurarea activitatii de voluntariat in concordanfi cu capacitatea si disponibilitatea acestuia; b) dreptul de a solicita organizatici gazda eliberarea certificatului de competente dobindite prin voluntariat, in condiiile prevazute de prezenta lege; ) dreptul la confidentialitate si protectia datelor personale; ¢) dreptul de a beneficia de cursuri de formare sau pregitire profesional in domeniul in care activeazA ca voluntar, pe cheltuiala organizatiei gazd’; ©) dreptul de a participa, pe cheltuiala organizatiei gazdi, la 0 instruire initial& cu privire la structura organizatici gazd’, misiunea si activitatile sale, drepturile si responsabilitajile voluntarului, regulamentele inteme care reglementeazt implicarea voluntarilor; f) dreptul de a beneficia de evaluare scrisi a activitatii sale din partea coordonatorului voluntarilor sau a conducerii organizafici gazdi, la un interval de timp stabilit de comun acord la inceputul activitatii volumarului; g) dreptul 1a timp liber corespunzitor cu activitatea efectiva de voluntariat; h) dreptul de a beneficia de decontarea cheltuielilor efectuate de catre voluntar in desfuisurarea activitafii sale de voluntariat. Art.12.-(1) Contractul de voluntariat trebuie s& cuprind’ minimum urmatoarele obligatii ale voluntarului: ‘a) obligatia de a indeplini sarcinile primite din partea organizafiei gazda; b) obligatia de a pastra confidentialitatea informajiilor la care are acces in cadrul activititii de voluntariat, pe perioada desfigurarii contractului de voluntariat si pe o perioad’ de 12 luni dupa incetarea acestuia; ¢) obligatia de a participa la cursurile de instruire organizate, initiate sau propuse de organizajia gazd& si/sau beneficiar, pentru o mai bund desfagurare a activitatii voluntarului; 4) obligatia de a anunfa indisponibilitatea temporara de a presta activitatea de voluntariat in care este implicat; ) alte obligatii, in raport cu activitatea de voluntariat. (2) Voluntarul este rispunzitor pentru daunele morale si/sau materiale cauzate organizatiei gazda in cadrul activitatii de voluntariat, din propria culpa. (3) Rispunderea voluntarului in astfel de situatii se angajeazi potrivit regulilor stabilite in legislatia in vigoare si in regulamentele interne ale organizatiei gazda. ‘Art13.-(1) in contractul de voluntariat trebuie si fie stipulate minimum unmatoarele drepturi ale organizafiei gazda: 6 a) s& stabileascd organizarea si functionarea activit voluntariat; : b)_s& stabileascd atributiile corespunzitoare fiecSrui voluntar, in conditiile legit i ©) s& dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru voluntar, sub rezerva legalitafii lor; = 4) s& exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor primite de voluntar; ‘ e) s& constate sivarsirea abaterilor disciplinare si si aplice sancjiunile corespunzatoare, potrivit legii, contractului de voluntariat si regulamentelor interne; f) si stabileasca obiectivele de performan(s individual, precum sictiteriile de evaluare a realizarii acestora, Art.14.-(1) in contractul de voluntariat trebuie s& fie stipulate minimum urmatoarele obligatii ale organizatiei gazds: ‘a) obligatia de a asigura desfigurarea activitatilor, sub conducerea unui coordonator de voluntari desemnat, in conditiile legale de protectie a muncii, in funcfie de natura si de caracteristicile activititii respective; b) obligafia de a elibera, la cererea voluntarului, certificatul de competente dobindite prin voluntariat, in condifiile previzute de prezenta lege; ¢) obligatia de a suporta cheltuielile efectuate de c&tre voluntar in desfisurarea activitatii sale de voluntariat. (2) La solicitarea voluntarului, organizatia gazdi este obligati si incheie contract de asigurare impotriva riscurilor de accident si de boalii sau a altor riscuri ce decurg din natura activitai, in functie de complexitatea activitatii la care participa acesta. G3) in lipsa asigurarii prevazute a alin.(2), orice daune suferite de voluntar in decursul desfaguririi activitajii de voluntariat se suport& integral de organizatia gazdA, excepfie ficdnd daunele survenite din culpa voluntarului. Art.15.- in executarea contractului de voluntariat, voluntarul se subordoneazi coordonatorului voluntarilor, numit in conditiile art.3 lit.g). in situafia in care, prin desfiisurarea activitajilor de voluntariat, se cauzeaza prejudicii unor terfe persoane, organizatia gazdi va rispunde solidar cu voluntarul, in condifiile legii sau ale contractului de voluntariat, dact acestea nu au fost determinate de culpa voluntarului. Art.16.- Executarea obligafiilor contractuale ce revin voluntarului nu se poate face prin reprezentare. Art.17.~ Raspunderea pentru neexecutarea sau executarea necorespunztoare a contractului de voluntariat este supusé prevederilor Legii nr.287/2009 privind Codul Civil, republicata, cu modificarile ulterioare. Hi ‘Art.18.- Dac pe parcursul executirii contractului de voluntariat intervine, independent de vointa partilor, 0 situajie de naturé sk ingreuneze executarea ‘obligatiilor ce revin voluntarului, contractul va fi renegociat, iar dac& situatia face imposibila executarea contractului, acesta inceteazi de plin drept. Art.19.- (1) Negocierea sau renegocierea contractului de voluntariat se va face la cererea scrisi a uneia dintre parti, in conditiile stabilite prin contractul de voluntariat. (2) La negocierea clauzelor si la incheierea contractelor de voluntariat parile sunt egale gi libere. (3) Contractele de voluntariat, incheiate cu respectarea dispozit legale, constituie legea pirjilor. ‘Art.20.- Denuntarea unilaterali a contractului de voluntariat are loc la initiativa oric&reia dintre parti, care se comunicd gi se motiveaza in scris. Conditiile denunfirii se stabilesc prin contractul de voluntariat, termenul de preaviz fiind de 15 zile. Art.21.- Litigiile izvoréte din incheierea, modificarea, executarea sau incetarea contractului de voluntariat se solutioneaz’ pe cale amiabilé sau prin de mediere iar, in caz de nesolutionare, de citre instantele civile. Actiunile izvordte din contractul de voluntariat sunt scutite de taxa de timbru. Art.22.- La concursurile organizate pentru ocuparea posturilor, dac& doi sau mai multi candidati obtin punctaje egale, autoritigile si institufiile publice si angajatorii persoane fizice sau juridice pot acorda punctaj suplimentar candidayilor care prezinti unul sau mai multe certificate de competene dobindite prin voluntariat, eliberate in condifiile prevazute de prezenta lege, in situafia in care acestea constituie criterii de selectie. Art.23.-Dispozitiile prezentei legi nu se aplic& personalului din cadrul serviciilor de urgent’ voluntare constituite conform legii, precum $i persoanelor c&rora le sunt aplicabile dispozitiile legale privitoare la prestarea serviciului militar pe baz de voluntariat. Art.24,- (1) Prezenta lege intr in vigoare la 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Roméniei, Partea I. (2) La data prevazuté la alin.(1) se abrogi Legea voluntariatului nr.195/2001, publicati in Monitorul Oficial al Roméniei, Partea I, nr.206 din 24 aprilie 2001, republicatd. Acest proiect de lege a fost adoptat de Senat in sedinta din 18 februarie 2014, cu respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (2) din Constitutia Rominici, republicatd. id Antonescu