Sunteți pe pagina 1din 217

Testegril

pentrupregtireaexamenuluidelicen
Dreptcivil.Dreptpenal

Copyright2013
EdituraHamangiuSRL

Editur acreditat CNCS Consiliul Naional al Cercetrii


tiinifice

ToatedrepturilerezervateEdituriiHamangiu

Niciopartedinaceastlucrarenupoateficopiat
fracordulscrisalEdituriiHamangiu

Vnzri:
EdituraHamangiu:
021.336.01.25
Bucureti,Str.Col.Popeea
031.425.42.24
nr.36,sector5
0788.673.209
O.P.5,C.P.91

Tel./Fax:
Email:
021.336.04.43
redactie@hamangiu.ro
distributie@hamangiu.ro
031.805.80.20
031.805.80.21

ISBN 9786066787055

UNIVERSITATEATITUMAIORESCU

Testegril
pentrupregtireaexamenuluidelicen
Dreptcivil.Dreptpenal

Coordonatori
Prof.univ.dr.IosifR.Urs
Conf.univ.dr.CarmenTodic
Conf.univ.dr.ConstantinSima


1.Dreptcivil.Teoriageneral.Persoanele
I.Testegril.TeoriageneralConf.univ.dr.CarmenTodic,
Lector.univ.dr.VioletaSlavu
II.Testegril.PersoaneleConf.univ.dr.CarmenTodic

2.Dreptcivil.Teoriadrepturilorreale.Teoriaobligaiilor
I.Testegril.TeoriadrepturilorrealeProf.univ.dr.IosifR.
Urs,asistuniv.drd.PetruaIspas
II.Testegril.TeoriaobligaiilorProf.univ.dr.IosifR.Urs,
asistuniv.drd.PetruaIspas

3.Dreptcivil.Contracte.Succesiuni
I.Testegril.ContracteProf.univ.dr.IosifR.Urs,asistuniv.
drd.PetruaIspas,drd.AnemariOprioiu
II.Testegril.SuccesiuniProf.univ.dr.Iosif.R.Urs,asist
univ.drd.PetruaIspas
4.Dreptpenal
I.Testegril.ParteageneralConf.univ.dr.ConstantinSima
II.Testegril.ParteaspecialProf.univ.dr.AlexandruBoroi

Tematica
examenuluidelicen
I.INSTITUIIDEDREPTCIVIL
1.Dreptcivil.Teoriageneral
1. Raportul juridic civil. Definiie. Caractere. Elemente (subiec
te,coninut,obiect);
2. Actul juridic civil. Noiune i clasificare. Capacitatea de a
ncheia actul juridic civil. Consimmntul. Obiectul actului juridic
civil. Cauza (scopul) actului juridic civil. Forma actului juridic civil.
Modalitileactuluijuridiccivil(termenul,condiia,sarcina).Efec
teleactuluijuridiccivil.Nulitateaactuluijuridiccivil;
3.Prescripiaextinctiv.Definiie,reglementare,naturjuridic
i delimitare fa de alte instituii. Efectul prescripiei extinctive.
Domeniulprescripieiextinctive.Termeneledeprescripieextincti
v.Cursulprescripieiextinctive(nceput,suspendare,ntrerupere,
repunerentermen).

2.Dreptcivil.Persoanele
1. Identificarea persoanei fizice. Noiune i natur juridic a
atributelordeidentificare.Numele.Domiciliulireedina.Starea
civil;
2. Capacitatea civil a persoanei fizice. Noiune. Capacitatea
civildefolosin.Capacitateacivildeexerciiu;
3.Persoanajuridic.Noiune,enumerareiclasificare.Elemen
teleconstitutive.Capacitateacivilapersoaneijuridice.Identifica
rea persoanei juridice. nfiinarea, reorganizarea i ncetarea per
soanelorjuridice.

3.Dreptcivil.Teoriadrepturilorreale
1.Teoriageneralaproprietii.Definiiaicaractereledreptului
deproprietate;dreptuldeproprietatepublicidreptuldeproprie
tateprivat.Expropriereapentrucauzdeutilitatepublic;

Testegrilpentrupregtireaexamenuluidelicen

2. Regimul juridic al bunurilor imobile (terenuri i construcii)


proprietateprivat;
3.Modalitilejuridicealedreptuluideproprietate;
4. Aprarea dreptului de proprietate i a celorlalte drepturi
reale;
5.Posesiaiefectelesale;
6.Dezmembrminteledreptuluideproprietate;
7. Accesiunea i uzucapiunea ca moduri de dobndire a drep
tuluideproprietateiacelorlaltedrepturireale;
8.Publicitateaimobiliar.

4.Dreptcivil.Teoriageneralaobligaiilorcivile
1.Noiunea,elementeleiclasificareaobligaiilor;
2. Contractul izvor de obligaii civile. Noiune i clasificare.
ncheiere.Efectelecontractului.Efectelespecificealecontractelor
sinalagmatice;
3. Faptele juridice licite, izvoare de obligaii civile gestiunea
deafaceri,platalucruluinedatorat,mbogireafrjustcauz;
4. Fapta ilicit cauzatoare de prejudicii, izvor de obligaii (rs
pundereacivildelictual).Noiune,principiiifuncii.Delimitarea
rspunderii civile delictuale de alte forme de rspundere juridic.
Rspundereapentrufaptaproprie.Rspundereapentrufaptaaltei
persoane. Rspunderea pentru prejudiciile cauzate de animale.
Rspunderea pentru ruina edificiului. Rspunderea pentru preju
diciilecauzatedelucruringeneral;
5.Efecteleobligaiilor.Executareadirect(nnatur)a obliga
iilor. Executarea indirect a obligaiilor (executarea prin echiva
lent);
6. Aciunea oblic (indirect sau subrogatorie). Aciunea revo
catorie(paulian);
7. Transmisiunea i transformarea obligaiilor. Cesiunea de
crean.Subrogaiandrepturilecreditorului.Novaia.Delegaia;
8.Stingereaobligaiilor.Compensaia.Remitereadedatorie;
9.Obligaiiplurale;
10. Garantarea obligaiilor. Fideiusiunea. Dreptul de retenie.
Garaniilerealemobiliare.Ipoteca.Privilegiilespecialeimobiliare.

Tematicaexamenuluidelicen

5.Dreptcivil.Contractespeciale
1.Contractuldevnzarecumprare;
2.Contractuldedonaie;
3.Contractuldelocaiune;
4.Contractuldemandat;
5.Contractuldedepozit;
6.Contractulderentviager;
7.Contractuldentreinere;
8.mprumutuldefolosinimprumutuldeconsumaie.

6.Dreptcivil.Succesiuni
1.Reguligeneraleprivitoarelamotenire.Caracterelegenerale
ale transmiterii motenirii. Deschiderea motenirii. Condiiile ge
neralealedreptuluilamotenire;
2. Motenirea legal. Condiiile dreptului de motenire legal.
Principiilegeneralealedevoluiuniilegaleamoteniriiiexcepiile
delaacesteprincipii.Dreptuldemotenirearudelordefunctului.
Drepturilesuccesoralealesouluisupravieuitor;
3. Motenirea testamentar. Noiunea de testament. Condiii
devaliditate.Testamentulautentic.Legatul.Limiteledreptuluide
dispoziieasupramotenirii;
4.Transmisiuneamotenirii(inclusivmprealadeascendent).
II.INSTITUIIDEDREPTPENAL
A.Dreptpenal.Parteageneral
1.Aplicareantimpalegiipenale
2.Instituiainfraciunii
1.Noiuneadeinfraciuneiconinutulinfraciunii.Prevederea
n legea penal, pericolul social i vinovia ca trsturi eseniale
aleinfraciunii.Coninutulgenericalinfraciunii:
latura obiectiv: elementul material, urmarea imediat, le
gturadecauzalitate;
laturasubiectiv:elementulsubiectiv(vinovia)nconinutul
infraciunii,mobiluliscopulcaelementealeinfraciunii;
condiiiprivindobiectulinfraciunii;
condiiiprivindsubieciiinfraciunii;

Testegrilpentrupregtireaexamenuluidelicen

condiiiprivindloculitimpulsvririiinfraciunii.
2. Formele infraciunii. Actele preparatorii. Tentativa i moda
litile acesteia. Incriminarea i sancionarea tentativei n dreptul
penalromn.Cauzedeimpunitate;
3. Participaia penal: autoratul, instigarea i complicitatea.
Participareaimproprie.Pedeapsancazdeparticipaie;
4. Unitatea i pluralitatea de infraciuni. Formele unitii in
fracionale. Unitatea natural i formele sale. Unitatea legal de
infraciuneiformeleei.Pedeapsancazulinfraciuniicontinuate.
Pluralitatea de infraciuni i formele ei. Concursul de infraciuni.
Pedeapsa n cazul concursului de infraciuni. Contopirea pedep
selorpentruinfraciuniconcurente;
5. Recidiva i modalitile ei. Pedeapsa n cazul recidivei i al
pluralitiiintermediare;
6.Cauzelecarenlturcaracterulpenalalfapteiprevzutede
legea penal: legitima aprare, starea de necesitate, constrnge
reafiziciconstrngereamoral,cazulfortuit,iresponsabilitatea,
beia,minoritateafptuitorului,eroareadefapt.

3.Instituiapedepsei
1. Individualizarea pedepsei: criteriile generale de individua
lizare, circumstanele atenuante, circumstanele agravante, con
cursulntrecauzeledeagravareideatenuareapedepsei;
2. Individualizarea pedepsei sub aspectul executrii acesteia:
suspendareacondiionataexecutriipedepsei,suspendareaexe
cutrii pedepsei sub supraveghere, liberarea condiionat, exe
cutareapedepseintronchisoaremilitar.

4.Minoritateafptuitoruluinlegeapenal
1. Rspunderea penal a minorului i consecinele acesteia n
dreptulpenalromn;
2.Msurileeducative:mustrarea,libertateasubsupraveghere,
internareantruncentrudereeducare,internareantruninstitut
medicaleducativ;
3.Pedepseleaplicabileminoriloriparticularitileregimuluide
aplicareiexecutareaacestora.

Tematicaexamenuluidelicen

5.Msuriledesiguran
1. Noiunea, scopul i principiile care guverneaz regimul
msurilordesiguranndreptulpenalromn;
2. Msurile de siguran, n special: obligarea la tratament
medical,interdiciadeareveninlocuinafamiliei,internareame
dical, interzicerea unei funcii sau profesii, interzicerea de a se
aflananumitelocaliti,expulzarea,confiscareaspecial.

6.Rspundereapenalapersoanelorjuridice

7.nlturarearspunderiipenale
1. Amnistia, lipsa plngerii prealabile, retragerea plngerii
prealabile;
2.mpcareaprilor;
3.Prescripiarspunderiipenale.

8. nlturarea executrii pedepsei i a consecinelor con


damnrii
1. Cauzele care nltur executarea pedepsei: graierea,
prescripiaexecutriipedepsei;
2.nlturareaconsecinelorcondamnriiprinreabilitare;reabi
litareadedreptireabilitareajudectoreasc.

B.Dreptpenal.Parteaspecial

1.Infraciunicontrapersoanei
1. Infraciunile contra vieii: omorul, omorul calificat, omorul
deosebitdegrav,pruncuciderea,ucidereadinculp,determinarea
saunlesnireasinuciderii.
2. Lovirea i vtmarea integritii corporale sau a sntii:
lovirea sau alte violene, vtmarea corporal, vtmarea corpo
ral grav, lovirile sau vtmrile cauzatoare de moarte, vt
mareacorporaldinculp.
3.Infraciunicontralibertiipersoanei:lipsireadelibertaten
modilegal,violareadedomiciliu,ameninarea,antajul;
4. Infraciuni privitoare la viaa sexual: violul, actul sexual cu
un minor, incestul, perversiunea sexual, corupia sexual, hr
uireasexual.

Testegrilpentrupregtireaexamenuluidelicen

2.Infraciunicontrapatrimoniului
Furtul,furtulcalificat,pedepsireaunorfurturilaplngerepreala
bil, tlhria, abuzul de ncredere, gestiunea frauduloas, nel
ciunea,delapidarea,distrugerea,tulburareadeposesie,tinuirea.

3.Infraciuneacontraautoritii
Ultrajul, uzurparea de caliti oficiale, sustragerea sau dis
trugereadenscrisuri,sustragereadesubsechestru.

4. Infraciuni care aduc atingere unor activiti de interes


publicsaualtoractivitireglementatedelege
1. Infraciuni de serviciu sau n legtur cu serviciul: abuzul n
serviciu contra intereselor persoanelor, abuzul n serviciu prin n
grdirea unor drepturi, abuzul n serviciu contra intereselor pu
blice,neglijenanserviciu,purtareaabuziv,luareademit,darea
demit,primireadefoloasenecuvenite,traficuldeinfluen;
2. Infraciuni care mpiedic nfptuirea justiiei: denunarea
calomnioas,mrturiamincinoas,ncercareadeadeterminamr
turiamincinoas,omisiuneasesizriiorganelorjudiciare,favoriza
reainfractorului,arestareanelegalicercetareaabuziv,supune
rea la reletratamente, tortura, represiunea nedreapt, evadarea,
nlesnireaevadrii,nerespectareahotrrilorjudectoreti,reine
reasaudistrugereadenscrisuri.

5.Infraciunidefals
1.Falsificareademonede,timbresaualtevalori:falsificareade
monede sau alte valori, falsificarea de timbre, mrci sau bilete de
transport,deinereadeinstrumentenvedereafalsificriidevalori;
2.Falsurinnscrisuri,falsulmaterialnnscrisurioficiale,falsul
intelectual,falsulnnscrisurisubsemnturprivat,uzuldefals,
falsulndeclaraii,falsulprivindidentitatea.

6. Infraciuni care aduc atingere unor relaii privind convie


uireasocial
1.Infraciunicontrafamiliei:abandonuldefamilie,releletrata
menteaplicateminorilor,contaminareaveneric,asociereanve
dereasvririideinfraciuni,proxenetismul.

CapitolulI
TESTEGRILDEDREPTCIVIL

Seciunea1.
TEORIAGENERAL.PERSOANELE
AnulIdestudiu
1.DREPTCIVIL.TEORIAGENERAL
1.Testegril
1.Dreptulsubiectivcivilrealeste:
a)undreptpatrimonial,relativ,opozabilinterpartes;
b)undreptpatrimonial,absolut,opozabilergaomnes;
c)undreptnepatrimonial,absolut,opozabilergaomnes.

2.Dreptulsubiectivcivildecreaneste:
a)undreptpatrimonial,absolut,opozabilinterpartes;
b)undreptpatrimonial,relativ,opozabilinterpartes;
c)undreptpatrimonial,relativ,opozabilergaomnes.

3.Obligaiadeadaconstn:
a)ndatorireadeapredaunlucru;
b)ndatorireadeapltiosumdebani;
c)ndatorireadeatransmitesaudeaconstituiundreptreal.

4. Potrivit Codului civil, sunt bunuri imobile prin natura lor


(art.537):
a)terenurile,izvoareleicursuriledeap;
b)lucrrilefixatenpmntcucaractertemporar;
c)prileintegratentrunimobilcaresunttemporardetaate
deacesta.

5.PotrivitCoduluicivil,suntbunuriimobileprindeterminarea
legii[art.542alin.(1)]:
a)fructeleirecolteleneculesenc;
b)drepturiledecrean;
c)drepturilerealeasuprabunurilorimobile.

10

Testegrilpentrupregtireaexamenuluidelicen

6.PotrivitCoduluicivil,suntbunurimobileprindeterminarea
legii[art.542alin.(2)]:
a)fructeleirecolteleneculesenc;
b)toatedrepturiledecrean;
c)drepturilepatrimonialeasuprabunurilormobile.

7.PotrivitCoduluicivil(art.540),fructeleirecolteleneculese
ncsunt:
a)bunuriimobileprinnaturalor;
b)bunurimobileprinanticipaie;
c)bunuriimobileprinobiectullacareseaplic.

8.Suntbunuriimobileprindestinaie,nsensulart.538C.civ.:
a)materialeleseparatenmodprovizoriudeunimobil;
b)undeleelectromagnetice;
c)lucrrilefixatenpmntcucaracterpermanent.

9.Sedobndescprinseparaie:
a)productele;
b)fructeleindustriale;
c)fructelecivile.

10.Sedobndesczidezi,prinsimplacurgereatimpului:
a)fructelenaturale;
b)fructeleindustriale;
c)fructelecivile.

11.Seproducperiodicifrconsumareasubstaneibunului:
a)fructelenaturaleiindustriale;
b)bunurilefrugifere;
c)productele.

12.nraportdeobiectullor,obligaiileseclasificn:
a)obligaiideada,afaceianuface;
b)obligaiperfecteiobligaiiimperfecte;
c)obligaiipropterremiscriptaeinrem.

Dreptcivil.Teoriageneral

11

13.Obligaiadeadaseconsiderndeplinitnmomentul:
a)executrilucrriisauprestriiserviciului;
b)predriiefectivealucrului,obiectalcontractului;
c)ncheieriidectrepriacontractului.

14.Bunurilefrugiferesunt:
a) bunuri care produc periodic, cu consumarea substanei lor,
fructe;
b)bunuricarenuproducfructe;
c)bunuricareproducperiodic,frconsumareasubstaneilor,
fructe.

15.Esteunactjuridicdedispoziie:
a)ntrerupereauneiprescripiiextinctive;
b)renunarealaundrept;
c)asigurareaunuibunnbeneficiulunuiter.

16.Prerogativaurmririiconstn:
a)posibilitateatitularuluiunuidreptpatrimonialdeapretinde
bunuldelaoricepersoanlacareacestasarafla;
b) posibilitatea titularului unui drept real de a pretinde bunul
delaoricepersoanlacareacestasarafla;
c) posibilitatea titularului unui drept de crean de a urmri
bunulnminileoricreipersoanesarafla.

17.Cereprezintfoloaseletrasedintrunbuncuconsumarea
substanei?
a)producte;
b)fructeindustriale;
c)fructecivile.

18. Potrivit Codului civil (art. 1678), n cazul actelor juridice


ntreviitranslativedeproprietate,proprietateabunurilordegen
(resgenera)setransmite,caregul,nmomentul:
a)individualizriiprinnumrare,cntrire,msurare,dacpr
ilenuauprevzutaltfel;

12

Testegrilpentrupregtireaexamenuluidelicen

b) realizrii acordului de voin, chiar dac bunul nu a fost


predat,iarpreulnuafostpltit;
c)semnriinscrisuluidectrepri.

19.Donaiaeste:
a)uncontractunilateral;
b)uncontractbilateral;
c)unactjuridicunilateral.

20.Suntactejuridicecivilecutitlugratuit:
a)actelecomutative;
b)acteledezinteresate;
c)actelealeatorii.

21.Actelejuridicerealesunt:
a)actejuridiceautentice;
b)actejuridicecaresencheieprinpredareabunului;
c)actejuridicecareseexecutprinpredareabunului.

22.Actuljuridiccivilcutitluonerospoatefi:
a)actcomutativ;
b)actdezinteresat;
c)liberalitate.

23.Daclancheiereaactuluijuridiccivil,fiecarepartearen
vedere posibilitatea unui ctig i riscul unei pierderi ce depind
deunevenimentviitoriincertcuprivirelamomentulrealizrii
saunerealizriilui,prileauperfectat:
a)unactjuridiccutitluoneros,aleatoriu;
b)unactjuridiccutitluoneros,unilateral;
c)unactjuridicsubcondiiesuspensiv.

24.Testamentuleste:
a)unactjuridicstrictpersonal;
b)unactjuridicintervivos;
c)unactjuridicafectatdemodaliti.

Dreptcivil.Teoriageneral

13

25.Actuljuridiccivilcomutativ:
a)estecuobiectdeterminatdinmomentulncheieriilui;
b)micoreazpatrimoniuluneiadintrepri;
c)areobiectnedeterminat,depinznddeunevenimentviitori
nesigur.
26.Dupimportananraportcupatrimoniul,actelejuridice
civilesunt:
a)actedeconservare,deadministrare,declarative;
b)actedeconservare,deadministrare,dedispoziie;
c)actedeconservare,deadministrare,reale.
27.Dupefectelepecareleproduc,actelejuridicecivilesunt:
a)acteconstitutive,deadministrare,declarative;
b)acteconsensuale,translative,dedispoziie;
c)acteconstitutive,translative,declarative.
28.nfunciedeformancarepotfincheiate,actelejuridice
sunt:
a)acteconsensuale,solemne,reale;
b)acteunilaterale,bilaterale,multilaterale;
c)actestrictpersonale,prinreprezentare.
29.Careafirmaieesteadevrat?
a) actul comutativ este acela n care prile nu cunosc ntin
dereadrepturiloriobligaiilor;
b) actul comutativ este acela n care prile cunosc ntinderea
drepturiloriobligaiilor;
c)actulcomutativesteacelancareoparteprocurceleilalte
priunavantajpatrimonialfrsimicorezepatrimoniul.
30.Caredintreurmtoareleafirmaiiesteadevrat?
a) actul juridic de administrare este acela prin care se urm
reterealizareauneinormalepunerinvaloareaunuibun;
b) actul juridic de administrare este acela prin care se urm
reteprentmpinareapierderiiunuidreptsubiectivcivil;
c) actul juridic de administrare este acela care are drept re
zultatfienstrinareaunuibun,fiegrevareaunuibuncuosarcin
real.

14

Testegrilpentrupregtireaexamenuluidelicen

31.Contractuldedonaieeste:
a)actjuridicunilateral,cutitlugratuit,liberalitate,consensual,
mortiscausa;
b) act juridic bilateral, cu titlu gratuit, liberalitate, solemn, inter
vivos;
c)actjuridicunilateral,cutitlugratuit,liberalitate,solemn,inter
vivos.

32.Donaiacusarcinieste:
a)unactjuridicunilateral;
b)uncontractunilateral;
c)uncontractsinalagmatic.

33.Reprezintocondiiedefondpentruncheiereavalabila
actuluijuridic:
a)formaadvaliditatem;
b)capacitateaminorului;
c)cauza.

34. Este o condiie esenial pentru ncheierea valabil a


oricruiactjuridic:
a)consimmntul;
b)condiia;
c)formaadsolemnitatem.

35. Potrivit Codului civil (art. 1225), obiectul actului juridic


civilconstn:
a)operaiuneajuridicconvenitdectrepri;
b)drepturileiobligaiilestipulatedectrepri;
c)clauzelecontractuluiprevzutedectrepri.

36.ncomparaiecucapacitatea,discernmntuleste:
a)ostaredefapt;
b)ostarededrept;
c)condiiedeexistenapersoaneifizicesaujuridice.

Dreptcivil.Teoriageneral

15

37.Inteniadeaproduceefectejuridicelipsete:
a) cnd consimmntul a fost dat sub condiie potestativ
simpldinparteadebitorului;
b) cnd consimmntul a fost exprimat sub o reservatio
mentalisnecunoscutdecocontractant;
c)cndconsimmntulafostdatiocandicausa.

38.Obiectulactuluijuridiccivilesteimposibil:
a)cndexecutareaprestaieiesteimposibilpentrudebitor;
b)cndexecutareaprestaieiesteimposibilpentruoricedebi
tor;
c)cndexecutareaprestaieiesteimposibilpentrucreditor.

39.Constituiescopimediatalcauzeiactuluijuridiccivil:
a)prefigurareaanseiunuictigsauarisculuiuneipierderin
actelealeatorii;
b)prefigurareaintenieiliberalenactelecutitluoneros;
c) prefigurarea contraprestaiei celeilalte pri n contractele
unilaterale.

40. Potrivit Codului civil (art. 1236), constituie o condiie a


cauzeiactuluijuridic:
a)sfiereal;
b)sfieposibil;
c)sexiste.

41.nacteledezinteresatescopulimediatlconstituie:
a)intenialiberal(animusdonandi);
b)prefigurareapredriilucrului;
c)prefigurareacontraprestaieiceleilaltepri.

42.Scopulimediatalactuluijuridicconstn:
a) prefigurarea ansei unui ctig i a riscului unei pierderi n
actelejuridicecomutative;
b)prefigurarearemiteriibunuluinactelejuridicereale;
c) prefigurarea contraprestaiei n cazul contractelor unilate
rale.

16

Testegrilpentrupregtireaexamenuluidelicen

43.Formaactuluijuridiccivilesteguvernatdeprincipiul:
a)libertiicontractuale;
b)consensualismului;
c)voineiinterne.

44. Actul juridic civil nu este valabil cnd nu sa respectat


formacerut:
a)adsolemnitatem;
b)adprobationem;
c)pentruopozabilitatefadeteri.

45. Nerespectarea, la ncheierea actului juridic civil, a formei


adprobationematrage:
a)nulitateaactuluijuridic;
b)imposibilitateadeprobareaactuluijuridic;
c)inopozabilitateafadeteriaactuluijuridic.

46.Caredintreurmtoareleenunurinuesteadevrat?
a)ncazulactuluijuridicsolemnnerespectareaformeiprescrise
delegeatragesanciuneanulitiirelative;
b) modificarea actului juridic solemn se face tot prin form
solemn;
c)ncheiereaactuluijuridicsolemnprinmandatarnusepoate
facedectprinprocurautentic.

47.Formaadvaliditatemlancheiereaactuluijuridiccivil:
a) este incompatibil cu manifestarea tacit a consimmn
tului;
b)constntoatecazurilenntocmireaunuinscrisautentic;
c) atrage n caz de nerespectare nulitatea relativ a actului
juridic.

48.Consimmntulnuproduceefectejuridicecndestedat:
a)subcondiiepurpotestativdinparteadebitorului;
b)subcondiiepurpotestativdinparteacreditorului;
c) sub condiie simpl potestativ din partea celui care se
oblig.

Dreptcivil.Teoriageneral

17

49.Esteocerinavalabilitiiconsimmntului:
a)sfieexprimatntotdeaunanprezenaceleilaltepri;
b)sfieexprimatcuinteniadeaproduceefectejuridice;
c)sfieexteriorizatnmodexpres.

50.Laactelejuridicecutitlugratuit,cauzaobligaieiceluicare
dispuneconstn:
a)reprezentareacontraprestaieiceleilaltepri;
b)reprezentareapredriilucrului;
c)manifestareaintenieiliberale.

51. Constituie condiie de validitate a consimmntului la


ncheiereaactuluijuridiccivil:
a)sprovindelaopersoanavndcapacitatedefolosin;
b)sprovindelaopersoanavnddiscernmnt;
c)sfieexteriorizatnmodexpres.

52.Pentruafivalabilcauzaunuiactjuridic,trebuie,printre
altele:
a)sfiedeterminatsaudeterminabil;
b)sfielicitimoral;
c)sfiecunoscutdectrepri.

53.Constituiescopimediatalcauzeiactuluijuridiccivil:
a)prefigurareaanseiunuictigsauarisculuiuneipierderin
actelecomutative;
b)prefigurareaintenieiliberalenactelecutitluoneros;
c)prefigurareapredriilucruluinactelejuridicereale.

54. Sunt condiii eseniale pentru valabilitatea oricrui act


juridic:
a)condiiilestabiliteprinconveniaprilor;
b)termenulicondiialaacteleneafectatedemodaliti;
c)condiiiledefond.

18

Testegrilpentrupregtireaexamenuluidelicen

55. Faptul c subiectele de drept civil sunt libere s ncheie


saunuactejuridice,sstabileascconinutullorislerevoce,
formeazconinutulprincipiului:
a)libertiiactelorjuridice;
b)voineiinterne;
c)consensualismului.
56.nactelejuridicecutitluoneros,scopulimediatlconsti
tuie:
a)intenialiberal(animusdonandi);
b)prefigurareacontraprestaieiceleilaltepri;
c)ansadectigirisculuneipierderi.
57.Suntcondiiidefondpentruncheiereaactuluijuridiccivil:
a)obiectulicauza;
b)discernmntuliconsimmntul;
c)termenulicondiia.
58.Scopulimediatalactuluijuridicconstn:
a)prefigurarearemiteriibunuluincontractuldecomodat;
b)prefigurareaintenieiliberalencontractulderentviager;
c) prefigurarea ansei unui ctig i a riscului unei pierderi n
actelecomutative.
59.Nerespectareaformeipentruopozabilitatefadeterise
sancioneazcu:
a)nulitatearelativaactuluijuridic;
b)imposibilitateadeprobareaactuluijuridic;
c)inopozabilitateafadeteriaactuluijuridic.
60.Obiectulactuluijuridictrebuie:
a)sfiereal;
b)sfienedeterminatsaudeterminabil;
c)sfieposibil.
61.Inteniadeaproduceefectejuridicesereferla:
a)capacitateaprilor;
b)cauzaactuluijuridic;
c)consimmntulprilorlancheiereaactuluijuridic.

Dreptcivil.Teoriageneral

19

62.Lancheiereaactuluijuridiccivil,consimmntul:
a)trebuiesprovindelaopersoancucapacitate;
b)poatefidatnglum(iocandicausa);
c)poatefimanifestatexpressautacit.

63. Constituie viciu de consimmnt la ncheierea actului


juridiccivil:
a)ameninarealegitim;
b)falsareprezentareaidentitiicocontractantului;
c)temerearevereniar.

64.Eroarea:
a)poateproveninumaidelacealaltparte;
b)constituieoinducereneroareprinmijloacedolosive;
c)sesancioneazcunulitatearelativcndfalsareprezentare
privetenaturajuridicaactuluicesencheie.

65.Dolul,caviciudeconsimmnt:
a)esteaplicabilnumaiactelorjuridicebilaterale;
b) nu afecteaz valabilitatea contractului atunci cnd provine
delareprezentantulcocontractantului;
c)esteincident(secundar)iatragenulitatearelativaactului
juridic.

66. Care dintre urmtoarele situaii reprezint un viciu de


consimmnt?
a)eroareadecalcul;
b)eroareaasumatdeopartelancheiereaactuluijuridic;
c) eroarea de drept, dac privete o norm juridic determi
nantpentruncheiereacontractului.

67.Estevorbadeunviciudeconsimmntncazulncare,la
ncheiereaactuluijuridic:
a)lipsetediscernmntuluneiadintrepri;
b)manifestareadevoinauneipriestepreavag;
c) partea a avut o fals reprezentare a identitii cocontrac
tantului.

20

Testegrilpentrupregtireaexamenuluidelicen

68.ncaredintresituaiiviolenalancheiereaactuluijuridic
constituieunviciudeconsimmnt?
a)dacameninareaesteinjust;
b)numaidacprovinedelapersoanacucaresacontractat;
c)dacameninareaestelegitim.

69.Caredintreurmtoareleactejuridicepotfianulatepentru
leziune?
a) actele n care o parte, profitnd de starea de nevoie a
celeilalte pri, stipuleaz n favoarea sa o prestaie de o valoare
considerabilmaimare;
b) actele de conservare ncheiate de minorul sub 14 ani,
personal,inuprinreprezentantlegal;
c)actelededispoziiencheiatedemajori,chiardacleziunea
nudepetejumtatedinvaloareaprestaieiexecutatedepartea
lezat.

70. Domeniul de aplicare al leziunii n actele juridice civile


ncheiatedeminori:
a)priveteactelejuridicencheiatedeminoriisub14ani;
b) privete actele juridice lezionare ncheiate minorii ntre 14
18ani;
c)privetetoatecategoriiledeactelezionarencheiatedemi
nori.

71.Ameninareacuunrudenaturaprovocaotemere,ca
viciudeconsimmntlancheiereaunuiactjuridic:
a)privetedoarpersoana,nuibunurileceluiameninat;
b) privete numai persoana victim a violenei, nu i pe soul,
descendeniisauascendeniiacestuia;
c)estesancionatcunulitatearelativaactuluincheiat.

72.nmateriaviolenei:
a) ameninarea are ca scop inducerea n eroare a celeilalte
pri;
b)ameninareatrebuiesprovindelacealaltparte;
c)ameninareatrebuiesfiedenaturfizic,patrimonialori
moral.

Dreptcivil.Teoriageneral

21

73.Nuconstituieviciudeconsimmnt:
a)violenamoraliviolenafizic;
b)ameninareanelegitimidolulprinreticen;
c)ameninarealegitimitemerearevereniar.

74. Dolul, ca viciu de consimmnt la ncheierea unui act


juridic:
a)sesancioneazcunulitateaabsolut;
b)poateprovenidelauntersauunreprezentantalcocontrac
tantului;
c)nupoateconstantroinaciune(dolprinreticen).

75. Violena, ca viciu de consimmnt la ncheierea actului


juridic,constituie:
a) o ameninare legitim a prii, de natur ai provoca o te
mere;
b) privete numai persoana victim a violenei, nu i pe cei
apropiaiei;
c)priveteattpersoana,ctibunurileceluiameninat.

76.Violena,caviciudeconsimmnt,reprezint:
a)oameninarelegitimacocontractantului;
b) o ameninare cu un ru de natur s provoace o temere
cocontractantului;
c) o ameninare fcut n scopul inducerii n eroare a cocon
tractantului.

77.ncazulviciuluideconsimmntalerorii(potrivitart.1213
C.civ.):
a)sepoatesolicitafieconstatareanulitiiactului,fieadapta
reaacestuia;
b) fiecare parte contractant trebuie s se gseasc n eroare
asupra unei mprejurri determinante pentru ncheierea actului
juridic;
c) dreptul de a solicita anularea actului se stinge, dac n ter
mende3lunidelanotificareapriiaflateneroare,cealaltparte
executcontractul.

22

Testegrilpentrupregtireaexamenuluidelicen

78. Falsa reprezentare a realitii la ncheierea actului juridic


atragenulitatearelativaacestuia,ncazulncareprivete:
a)naturasauobiectulcontractului;
b)eroareadecalcul;
c) o norm considerat de pri ca determinant pentru n
cheierea contractului, chiar dac aceasta este previzibil i acce
sibil.

79. Constituie eroare esenial la ncheierea actului juridic


falsareprezentarea:
a)identitiisaucalitiloresenialealeobiectuluiprestaiei;
b)unormprejurriceputeauficunoscutecudiligenenormale;
c)unorelementecuprivirelacarerisculdeeroareafostasu
matdecelceoinvoc.

80. n cazul n care, la ncheierea actului juridic, o parte a


profitat de starea de necesitate n care sa aflat cealalt parte
(potrivitart.1218C.civ.):
a)suntaplicabileregulileprivindviolenacaviciudeconsim
mnt;
b) sunt aplicabile regulile privind nulitatea contractului pentru
cauzilicitiimoral;
c) sunt aplicabile regulile privind leziunea ca viciu de consim
mnt.

81.Deregul,ncazulviciilordeconsimmnt:
a)sepoatesolicitanulitateaabsolutaactuluijuridic;
b)sepoatesolicitaanulareaactuluijuridicidauneinterese;
c)instanapoatemeninecontractul.

82.nmateriavioleneicaviciudeconsimmnt:
a) existena ei se apreciaz innd cont de vrsta, starea so
cial,sntateaicaracterulpersoaneiameninate,acestecriterii
fiindlimitativprevzutedelege(art.1216C.civ.);
b) persoana ameninat poate solicita, potrivit legii (art. 1257
C.civ.),numaianulareaactului,nuidespgubiri;
c)ameninareapoatepriviiexercitareaunuidrept,daceste
realizatnscopulobineriideavantajeinjuste(art.1217C.civ.).

Dreptcivil.Teoriageneral

23

83.Nupotfianulatepentruleziune(potrivitart.1224C.civ.):
a)actelejuridicealeatorii;
b)actelejuridicecomutative;
c)actelejuridicecutitluoneros.

84. Leziunea, ca viciu de consimmnt, poate fi invocat n


cazul:
a)actelordeadministrare;
b)actelorcutitluonerosialeatorii;
c)actelorncuviinatedeocrotitorullegalalminorului.

85. Termenul suspensiv, ca modalitate a actului juridic civil,


amn:
a)ncepereaexercitriidrepturiloriexecutriiobligaiilor;
b)stingereaexercitriidrepturiloriexecutriiobligaiilor;
c)natereadrepturilorsubiectiveiaobligaiilorcorelative.

86.Nuestevalabilcondiia:
a)purpotestativdinparteacreditorului;
b)purpotestativdinparteadebitorului;
c)simplpotestativdinparteadebitorului.

87. Condiia, ca modalitate a actului juridic, a crei realizare


depindeexclusivdevoinauneiadintrepri,este:
a)personal;
b)potestativsimpl;
c)purpotestativ.

88. Constituie condiie mixt, condiia a crei realizare de


pinde:
a)devoinauneiadintrepriidehazard;
b) de voina uneia dintre pri i de voina unei persoane ne
determinate;
c)devoinauneiadintrepriidevoinauneipersoanedeter
minate.
89.ncazulncaresandeplinitcondiiarezolutorie:
a)actuljuridicseconsolideazretroactiv;

24

Testegrilpentrupregtireaexamenuluidelicen

b)actuljuridicsedesfiineazretroactiv;
c)prilencepexecutareaprestaiilor.

90.Cereprezintevenimentulviitorisigurcsevaproduce,
careamnexecutareacontractului:
a)termensuspensiv;
b)condiiesuspensiv;
c)termenextinctiv.

91. Condiia rezolutorie, ca modalitate a actului juridic civil,


afecteaz:
a)validitateaactuluijuridiccivil;
b)existenaactuluijuridiccivil;
c)executareaactuluijuridiccivil.

92.Spredeosebiredereziliere,rezoluiunea:
a) intervine n cazul contractelor sinalagmatice cu executare
succesiv;
b) intervine n cazul contractelor sinalagmatice cu executare
unoictu;
c)arecaefectdesfacereaoricruicontractcivil.

93. Constituie o excepie real de la principiul relativitii


efecteloractuluijuridic:
a)simulaia;
b)promisiuneafapteialtuia;
c)stipulaiapentrualtul.

94. Persoanele care dobndesc o fraciune dintrun patrimo


niusunt:
a)succesoriiuniversali;
b)succesoriicutitluuniversal;
c)succesoriicutitluparticular.

95.Dobnditorulunuidreptsubiectivarecalitateadeavnd
cauznraportde:
a)actuljuridicprincareadobnditaceldrept;

Dreptcivil.Teoriageneral

25

b)actelejuridicencheiateanteriordeceldelacareadobndit
dreptulrespectiv,nsnumaidacaulegturcudreptultransmis
iaufostrespectateformalitiledeopozabilitatefadeteri;
c)toateactelejuridicencheiateanteriordeautoruldelacarea
dobnditaceldrept.

96.Principiulforeiobligatorii(pactasuntservanda)aactului
juridiceste:
a)unprincipiugeneralalactelorjuridicecivile;
b)unprincipiuceguverneazncheiereaactelorjuridicecivile;
c)unprincipiuceguverneazefecteleactuluijuridiccivilntre
pri.

97. Au un drept de gaj general asupra patrimoniului debito


rului:
a)creditorigajiti;
b)creditoriipotecari;
c)creditorichirografari.

98.Constituieprincipiiceguverneazefecteleactuluijuridic:
a) principiul restabilirii situaiei anterioare i principiul retro
activitiiefecteloractuluijuridic;
b) principiul relativitii efectelor actului juridic i principiul
irevocabilitiiactuluijuridic;
c)principiulvoineiinterneiprincipiulforeiobligatoriiaactu
luijuridic.

99.Deinuauparticipatlancheiereaactuluijuridic,efectele
acestuiaseproducifade:
a)teri;
b)reprezentaniiprilor;
c)avnziicauzaiprilor.

100.Cepersoanetrebuieinclusencategoriaavnzilorcauz?
a)reprezentaniiconvenionaliaiprilor;
b)succesoriiuniversaliicutitluuniversalaiprilor;
c) toate persoanele care, ulterior ncheierii actului juridic, au
contractatcuprileacestuia.

26

Testegrilpentrupregtireaexamenuluidelicen

101. Actul public prin care se ascunde adevrata natur a


actuluisecreteste:
a)unactfictiv;
b)unactdeghizat;
c)unactncheiatprininterpuneredepersoane.

102. Principiul irevocabilitii actului juridic are n vedere


faptulc:
a)actuljuridicnupoatefirevocatdectrepri;
b) actul juridic bilateral nu poate fi revocat prin voina unei
singurepri;
c)actuljuridicesteobligatoriupentrupriinufacultativ.

103.Contractulprincareoparteseobligfadecealalts
executeoprestaienfavoareaunuiterbeneficiarreprezint:
a) o excepie aparent de la principiul relativitii efectelor
actuluijuridic;
b)oexcepierealdelaprincipiulrelativitiiefecteloractului
juridic;
c)promisiuneafapteialtuia.

104.Nulitatearelativaunuiactjuridic:
a)nupoatefiacoperitprinconfirmare;
b)poatefiinvocatdeoricepersoaninteresat;
c)esteprescriptibilntermende3ani.

105.Nulitateaabsolutaunuiactjuridic:
a)poatefiacoperitprinconfirmare;
b)esteimprescriptibil;
c)intervinencazulnerespectriiuneidispoziiiceocroteteun
interesparticular.

106.Sanciuneanulitiirelativeintervinencazul:
a)nerespectriiformeiadvaliditatem;
b)lipseidiscernmntului;
c)nerespectriiformeiadprobationem.

Dreptcivil.Teoriageneral

27

107.Nulitateaabsolut:
a)desfiineazntotalitateactuljuridic;
b)esteexpresprevzutdelege;
c)poatefiinvocatdeinstandinoficiu.

108.Sesancioneazcunulitateaabsolutnerespectarea:
a)regulilorprivindcapacitateadeexerciiuapersoanei;
b)formeiceruteadvaliditatem;
c) condiiei suspensive care ocrotete un interes general,
obtesc.

109.Nulitateaabsolutintervinencazul:
a) nclcrii principiului specialitii capacitii de folosin a
persoaneijuridice;
b)violenei;
c) nerespectrii dispoziiilor legale referitoare la capacitatea
civildeexerciiu.

110. n categoria principiilor efectelor nulitii actului juridic


includem,printrealtele,principiul:
a)neretroactivitii;
b)menineriiactuluisubsecvent;
c)restitutioinintegrum.

111.Spredeosebiredenulitate,caducitatea:
a)presupuneunactjuridicvalabilncheiat;
b) presupune o cauz de nevalabilitate concomitent cu n
cheiereaactuluijuridic;
c)esteosanciuneaplicabilnmaterialiberalitilor.

112.Caredintrecauzeatragenulitateaabsolutaactuluiju
ridic?
a)lipsadiscernmntuluiuneiprilancheiereaactuluijuridic;
b)lipsacapacitiideexerciiuauneiprilancheiereaactului
juridic;
c)fraudalalegeauneiprilancheiereaactuluijuridic.

28

Testegrilpentrupregtireaexamenuluidelicen

113. Constituie un efect al nulitii actului juridic (potrivit


art.1254C.civ.):
a)considerareaactuluianulatcafiindvalabilncheiat;
b)meninereaactelorsubsecventencheiatenbazacontractu
luianulat;
c)restituireannatursauprinechivalentaprestaiilorprimite,
nbazacontractuluinul,chiardacaufostexecutatesuccesiv.

114.Nulitateaabsolutsancioneaznerespectarea,lanche
iereaactuluijuridiccivil:
a)auneicondiiidefond;
b)auneicondiiideform;
c)auneinormeceocroteteuninteresgeneral.

115.Reziliereacasanciunededreptcivilprivete:
a)contracteleunilateralecuexecutaresuccesiv;
b)contractelesinalagmaticecuexecutaresuccesiv;
c)contractelesinalagmaticecuexecutareunoictu(dintrodat).

116.Estesancionatcunulitateaabsolut:
a)eroareaasupraidentitiipersoanei(errorinpersonam);
b)eroareaasupraidentitiiobiectului(errorincorpore);
c)cauzailicitiimoral.

117.Confirmarea:
a)esteunactjuridicprincareserenunladreptuldeainvoca
nulitatearelativ;
b)presupunerefacereaactuluilovitdenulitate;
c)valideazretroactivunactjuridicnulabsolut.

118.Sanciuneanulitiiabsoluteintervinencazul:
a)eroriiasupranaturiijuridiceaactului;
b)lipseicauzeiactuluijuridic;
c)obiectuluiilicitalactuluijuridic.

119.Produceefectenumaipentruviitorurmtoareasanciu
nededreptcivil:
a)nulitateaabsolut;

Dreptcivil.Teoriageneral

29

b)rezoluiunea;
c)rezilierea.
120.Sanciuneanulitiirelativeintervinencazul:
a) vicierii consimmntului unei pri la ncheierea actului
juridic;
b)obiectuluiilicitiimoralalactuluijuridic;
c)cauzeiiliciteiimoralelancheiereaactuluijuridic.
121. Desfiinarea retroactiv a unui contract sinalagmatic cu
executare dintro dat pentru neexecutarea culpabil a obliga
iilordectreunadintrepriarelocprin:
a)rezoluiune;
b)reziliere;
c)nulitate.
122.Principiuldesfiinriiactuluijuridicsubsecventcaurmare
adesfiinriiactuluijuridiciniial:
a)esteunprincipiugeneralalactelorjuridicecivile;
b)esteunprincipiuceguverneazefecteleactuluijuridic;
c)esteunprincipiuceguverneazefectelenulitii.
123.Estesancionatcunulitatearelativ:
a)lipsadiscernmntului;
b)lipsaformeiadvaliditatem;
c) nerespectarea unor incapaciti de folosin ce ocrotesc un
interesparticularsaugeneral.
124. Clasificarea nulitilor actului juridic civil n absolute i
relativesefacedup:
a)ntindereaefectelorproduseasupraactuluijuridic;
b)naturainteresuluiocrotitdenormajuridic;
c)cumsuntsaunuconsacrateexpresdeactulnormativ.
125. Dac locatarul refuz si execute obligaia de plat a
chiriei,contractuldelocaiune:
a)seanuleaz;
b)estesupusrezoluiunii;
c)estesupusrezilierii.

30

Testegrilpentrupregtireaexamenuluidelicen

126.Cesenelegeprinexpresialegislativactuljuridiccivil
estenuldeplindrept:
a)actulestenulabsolut;
b)actulestenultotal;
c)actulestenulrelativ.

127.Nulitatearelativaunuiactjuridic:
a)esteprescriptibilntermende3ani;
b)nupoatefiacoperitprinconfirmare;
c)poatefiinvocatdeoricepersoaninteresat.

128.Nulitateaabsolutaunuiactjuridic:
a)esteprescriptibilntermende3ani;
b)poatefiinvocatnumaidepersoanaocrotitprindispoziia
legal;
c)poatefiinvocatdeoricepersoaninteresat.

129.Nulitateaactuluijuridicarecaefect:
a)desfiinareaactuluinumaipentrutrecut;
b) desfiinarea actului juridic subsecvent ca urmare a anulrii
actuluiprimar;
c)conversiuneaactuluintrunactjuridicvalabil.

130.Nulitatearelativcasanciune:
a)desfiineazparialactuljuridiccivil;
b)desfiineaznumaipentruviitoractuljuridiccivil;
c)seacopertacitprinneinvocareaeintermenuldeprescrip
ie.

131.PotrivitCoduluicivil(art.1246),seconsiderafinescris:
a)clauzaprincareaciuneananulareaunuiactjuridiccivileste
declaratimprescriptibilextinctiv;
b) clauza prin care aciunea n nulitate a unui act juridic civil
estedeclaratprescriptibilextinctiv;
c) clauza prin care prile instituie alte cauze de nulitate a ac
tuluijuridiccivildectceleprevzutedelege.

Dreptcivil.Teoriageneral

31

132.Constituieoexcepiedelaprincipiulretroactivitiiefec
telornulitiiactuluijuridic:
a) imposibilitatea de restituire a prestaiilor n contractele cu
executareunoictu;
b) pstrarea fructelor culese de posesorul de reacredin al
bunului;
c) pstrarea fructelor culese de posesorul de buncredin al
bunului.

133.Nulitateaactuluijuridicarecaefect:
a)desfiinareaactuluinumaipentrutrecut;
b)restabilireasituaieianterioarencheieriiactului;
c)conversiuneaactuluintrunactjuridicvalabil.

134.Principiulanulriiactuluijuridicsubsecventarenvedere
faptulc:
a)actuljuridicnupoatefirevocatdectrepri;
b)anulareaactuluijuridicprincipaldeterminanulareaactului
juridicncheiatulterior;
c)actuljuridicesteobligatoriupentrupri,inufacultativ.

135. Meninerea efectelor contractului cu titlu oneros prin


careopartedebuncredindobndeteunbundelaopersoa
nalcreititluafostanulat,reprezint:
a) excepie aparent de la principiul relativitii efectelor
actuluijuridic;
b) excepie real de la principiul relativitii efectelor actului
juridic;
c)excepiedelaprincipiulanulriiactuluisubsecvent.

136.Principiuldesfiinriiactuluijuridicsubsecventcaurmare
adesfiinriiactuluijuridiciniial:
a) este un principiu ce guverneaz ncheierea actelor juridice
civile;
b)esteunprincipiuceguverneazefecteleactuluijuridiccivil;
c) este un principiu ce guverneaz efectele nulitii actului
juridiccivil.

32

Testegrilpentrupregtireaexamenuluidelicen

137.Repunereantermenuldeprescripieiextinctiv(potrivit
art.2522C.civ.):
a)sepoatesolicitantermende1andelancetareacauzelor
carejustificdepireatermenului;
b)esteosanciuneaplicattitularuluidreptuluilaaciune;
c)sepoatesolicitantermende30deziledinziuancarepar
tea a cunoscut ncetarea cauzelor care justific depirea terme
nului.

138.Drepturiledecreansunt:
a)deregul,prescriptibilen3deani;
b)deregul,imprescriptibile;
c)deregul,prescriptibilen30deani.

139.ntrerupereaprescripieiextinctivearecaefect:
a) repunerea n termenul de prescripie nceput anterior inci
deneicauzelorprevzutedelege;
b)ncepereauneinoiprescripiidupncetareacauzelorprev
zutedelege;
c)oprireadedreptaprescripieipetimpulctdureazcauzele
prevzutedelege.

140.Suspendareaprescripieiextinctive:
a) are ca efect nceperea unei noi prescripii, dup ncetarea
cauzeidesuspendare;
b)intervinencazderecunoatereadreptuluiacruiaciune
seprescrie;
c) are ca efect reluarea cursului prescripiei, socotinduse i
timpulcursanteriorcauzeidesuspendare.

141.Drepturilepersonalenepatrimonialesunt:
a)prescriptibileiprinexcepieimprescriptibile;
b)imprescriptibileiprinexcepieprescriptibile;
c)ntoatecazurileimprescriptibile.

142.Repunereantermenuldeprescripiearecaefect:
a)considerareaprescripieicafiindnemplinit,deitermenula
expirat;

Dreptcivil.Teoriageneral

33

b) oprirea de drept a cursului prescripiei ct timp dureaz


cauzelelimitativprevzutedelege;
c)reluareacursuluiprescripiei.

143.Repunereantermenuldeprescripie:
a)intervinencazdeformajor;
b)trebuiesolicitatntermende30deziledelacunoaterea
ncetriimotivelorcarejustificdepireatermenului;
c)prelungetetermenuldeprescripiepnlaolun.

144. Recunoaterea dreptului a crui aciune se prescrie f


cutdecelnfavoareacruiacurgeprescripia:
a)suspendprescripiaextinctiv;
b)ntrerupeprescripiaextinctiv;
c)nuarenicioconsecinjuridicnprivinacursuluiprescrip
ieiextinctive.

145. Aciunea n revendicare imobiliar n caz de avulsiune


este:
a)prescriptibilntermende10deani;
b)imprescriptibil;
c)prescriptibilntermende1an.

146.Arecaefectsuspendareaprescripieiextinctive(potrivit
art.2532C.civ.):
a)cazulfortuit;
b) reclamaia administrativ, ns nu mai mult de 3 luni de la
declanareaprocedurii;
c)cerereadechemarenjudecat.

147.Estecauzdentrerupereaprescripieiextinctive:
a) actul voluntar de executare sau recunoaterea dreptului
a crui aciune se prescrie fcut de cel mpotriva cruia curge
prescripiaextinctiv;
b) actul voluntar de executare sau recunoaterea dreptului a
crui aciune se prescrie fcut de cel n favoarea cruia curge
prescripiaextinctiv;

34

Testegrilpentrupregtireaexamenuluidelicen

c)proceduraprealabilintroduceriiaciuniinjustiie,cumeste
reclamaiaadministrativsauncercareadempcareaprilor.

148.Termenuldeprescripieextinctiveste:
a)de3deanipentruaciuneanrevendicareimobiliarncaz
deavulsiune;
b)de1anpentruaciuneaposesorie;
c)de6lunipentruaciuneannulitaterelativaunuiactjuridic.

149.nmsurancaredreptullaaciunenuafostexercitatn
termenulstabilitdelege,prescripiaextinctivstinge:
a)dreptulsubiectiviobligaiacorelativ;
b)dreptullaaciunensensmaterial;
c)dreptullaaciunensensprocedural.

150.Aciunilepersonale:
a)deregulsuntprescriptibileiprinexcepieimprescriptibile;
b)deregulsuntimprescriptibileiprinexcepieprescriptibile;
c)suntntoatecazurileprescriptibile.

151. Debitorul care a executat obligaia dup ce dreptul la


aciunealcreditoruluisaprescris:
a)aredreptulscearnapoiereaprestaieidacnuatiutc
dreptulsueraprescris;
b)aredreptulscearnapoiereaprestaieichiardacatiut
cdreptuleraprescris;
c)nuaredreptulscearrestituireaprestaiei.

152. Prescripia extinctiv a aciunii n declararea nulitii


pentru eroare asupra calitilor substaniale ale lucrului vndut
ncepescurg:
a)deladatancheieriicontractuluidevnzarecumprare;
b)deladatapredriilucrului;
c)deladatalacarecumprtorulacunoscutviciuldeconsim
mnt, ns cel mai trziu la mplinirea a 18 luni de la data n
cheieriicontractuluidevnzarecumprare.

Dreptcivil.Teoriageneral

35

153.Prescripiaextinctivaaciuniinrspunderecivilpen
tru viciile ascunse ale lucrului transmis ncepe s curg (potrivit
art.2531C.civ.):
a)deladatapredriilucrului;
b)oricnddeladatadescopeririiviciilor;
c)celmaitrziudeladataexpirriitermenuluidegaranielegal
deunandeladatapredrii.

154.Prescripiaextinctivaaciuniinrspunderecivilpen
trupagubelepricinuiteprinfapteilicitencepescurg:
a)deladatalacarevictimaacunoscutpaguba;
b)deladatalacarevictimaacunoscutautorulpagubei;
c)deladatalacarevictimaacunoscutsautrebuiascunoasc
attpaguba,ctipecelcarerspundepeea.

155.Cursulprescripieiextinctivesentrerupencazul:
a)introduceriireclamaieiadministrativeprealabile;
b) recunoaterii datoriei de ctre debitor, chiar i atunci cnd
arelocdupmplinireatermenuluideprescripieextinctiv;
c) recunoaterii datoriei de ctre debitor nainte de mplinirea
termenuluideprescripieextinctiv.

156.Foramajorconstituieocauz:
a)desuspendareaprescripieiextinctive;
b)carejustificrepunereantermenuldeprescripieextinctiv;
c)dentrerupereaprescripieiextinctive.

157. Potrivit Codului civil (art. 2503), n cazul n care un de


bitoresteobligatlaprestaiisuccesive:
a) dreptul cu privire la fiecare dintre prestaii se stinge la
momentulncaresestingedreptullaaciunecuprivirelaultima
prestaie;
b) stingerea dreptului la aciune cu privire la prima prestaie
arecaefectistingereadreptuluilaaciunecuprivirelaprestaiile
ulterioare;
c) dreptul cu privire la fiecare dintre aceste prestaii se stinge
printro prestaie deosebit, numai dac prestaiile nu alctuiesc,
prinfinalitatealor,untotunitar.

36

Testegrilpentrupregtireaexamenuluidelicen

158.Normelecarereglementeazprescripiaextinctiv:
a)auuncaracterimperativ,iarprilenupotderogadelaele;
b) au un caracter dispozitiv n sensul c prile pot declara o
aciune prescriptibil, dei potrivit legii acesta este imprescrip
tibil;
c)auuncaracterdispozitivnsensulcprilepotreducesau
potmritermeneledeprescripieextinctiv,frcadurataaces
torasfiemaimicde1animaimarede10ani,cuexcepiater
menelordeprescripiede10aniorimailungi,carepotfiprelun
gitepnla20deani.

159.Cauzelede suspendare sau de ntrerupere a prescripiei


extinctive:
a)suntprevzuteexemplificativdelege;
b)suntstabilitedelegeinusepoatederogadelaele;
c)suntstabiledelegedar,prinvoinalor,prilepotderogade
leele.

160.Cursulprescripieiextinctivesesuspend:
a) ct timp cel n favoarea cruia curge prescripia se afl
ntruncazdeformajor;
b)cttimpcelnfavoareacruiacurgeprescripiaestempie
dicatdeuncazfortuitsfacunactdentrerupere;
c)cttimpcelmpotrivacruiacurgeprescripiaseaflntrun
cazdeformajor.

161. Potrivit Codului civil (art. 2532), cursul prescripiei ex


tinctivesesuspend:
a)cttimpcreditorulfacepartedinforelearmatealeRomniei;
b)cttimpdebitorulfacepartedinforelearmatealeRomniei;
c)cttimpcreditorulsaudebitorulfacepartedinforelearma
tealeRomniei,cttimpacesteaseaflnstaredemobilizaresau
derzboi.

162.Cursulprescripieiextinctivesentrerupe:
a) prin recunoaterea dreptului a crui aciune se prescrie,
fcutdecelmpotrivacruiacurgeprescripia;
b)prinintroducereauneicereridechemarenjudecat;

Dreptcivil.Teoriageneral

37

c)prinintroducereauneicereridechemarenjudecatsaude
arbitrare,cucondiiasfieadmisprinhotrredefinitiv.

163. Introducerea unei cereri de chemare n judecat n ter


menul de prescripie extinctiv, chiar la o instan necompe
tent:
a)tergeprescripiaextinctivcursanterior;
b)suspendcursulprescripieiextinctive;
c)nuarenicioconsecinnprivinacursuluiprescripieiextinc
tive.

164. Prescripia dreptului material la aciune privind viciile


ascunsealeunuilucrutransmisncepescurg:
a)deladatancheieriicontractuluintemeiulcruialucrulsa
transmisbeneficiarului;
b) de la data descoperirii viciilor, ns cel mai trziu la mpli
nireaunuiandelapredare;
c) de la data la care cumprtorul a cunoscut eroarea asupra
calitilorsubstanialealelucrului,nscelmaitrziulamplinirea
a18lunidelancheiereacontractului.

165.Prescripiaextinctivaaciuniinnulitaterelativpentru
eroareasupracalitilorsubstanialealeunuilucruvndutnce
pescurg:
a)deladatancheieriicontractuluidevnzarecumprare;
b)deladatalacarecumprtorulacunoscutviciuldeconsim
mnt, ns cel mai trziu la mplinirea a 18 luni de la data n
cheieriicontractuluidevnzarecumprare;
c)deladatalacarecumprtoruladescoperitviciuldeconsim
mnt,nscelmaitrziulamplinireaunuiandelapredare.

166. Potrivit Codului civil (art. 2529), prescripia dreptului la


aciunenanulareaactuluijuridicpentrudolncepescurg:
a)deladatancheieriiactuluijuridic;
b)dinziuancaredolulafostdescoperit;
c)dinziuancarecumprtoruladescoperitdolul,darnumai
trziudemplinireaa18lunidinziuancheieriiactuluijuridic.

38

Testegrilpentrupregtireaexamenuluidelicen

167. Are ca efect considerarea prescripiei ca fiind nempli


nit,deitermenulaexpirat:
a)repunereantermen;
b)suspendareaprescripieiextinctive;
c)ntrerupereaprescripieiextinctive.

168.nsistemulinstituitdeCodulcivil(art.2522),repunerea
ntermenuldeprescripieextinctiv:
a)sepoatedispunenumaipentrucauzeleenumeratelimitativ
delege;
b)opereazdedrept;
c)nupoatefidispusdacexistculpatitularuluidreptuluin
depireatermenuluideprescripieextinctiv.

169.Suspendareaprescripieiextinctivearecaefect:
a)tergereaprescripieicursenaintedeapariiacauzelorpre
vzutedelegeincepereauneinoiprescripii;
b) reluarea cursului prescripiei socotinduse i timpul curs
anterior;
c)mplinirea,expirareatermenuluideprescripie.

170. Potrivit Codului civil (art. 2515), izvorul termenului de


prescripieextinctivpoatefi:
a)conveniaprilor;
b)hotrreajudectoreasc;
c)numailegea.

171.ntrerupereaprescripieiextinctivearecaefect:
a) reluarea cursului prescripiei, socotinduse i timpul curs
anteriorintervenieicauzeidentrerupere;
b) repunerea n termenul de prescripie care se consider
nemplinit;
c) nceperea unui nou termen de prescripie de la ncetarea
cauzeidentrerupere.

172.Repunereantermenuldeprescripieextinctiv:
a) poate fi dispus de instana de judecat numai la cererea
titularuluidreptuluisupusprescripiei;

Dreptcivil.Teoriageneral

39

b)poatefidispusnumaipentrucazurileexpresprevzutede
lege;
c)poatefidispusntermendeolundelancetareacauzelor
carejustificdepireatermenuluideprescripie.

173. Recunoaterea datoriei pretinse de ctre debitor, dup


cetermenuldeprescripieextinctivsamplinit:
a)ntrerupeprescripiaextinctiv;
b)suspendprescripiaextinctiv;
c)nuarenicioconsecinjuridicnprivinacursuluiprescrip
ieiextinctive.

174. Prescripia extinctiv a dreptului la aciune n anularea


actuluijuridicpentruviolenncepescurg:
a)deladatancheieriiactuluijuridic;
b) cel mai trziu de la mplinirea a 18 luni de la ncheierea
actuluijuridic;
c)deladatancetriiviolenei.

175. Potrivit Codului civil (art. 1223), dreptul la aciunea n


anularesaunreducereaobligaiilorpentruleziuneseprescrie:
a)ntermende1andeladatancheieriicontractului;
b)ntermenulgeneraldeprescripiede3anipentruaciunile
personale;
c)ntermenulgeneraldeprescripiede10ani,pentruaciunile
reale.

176. n cazul n care sa executat obligaia dup expirarea


termenuluideprescripie:
a)debitorularedreptulscearrestituireaprestaiei;
b)debitorulnuaredreptulscearrestituireaprestaiei;
c)creditorulesteobligatsrestituieprestaia.

40

Testegrilpentrupregtireaexamenuluidelicen

2.Rspunsuricorecte
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

b)
b)
c)
a)
c)
b)
b)
a)
b)
c)
a)
a)
c)
c)
b)
b)
a)
a)
a)
b)
b)
a)
a)
a)
a)
b)
c)
a)
b)
a)
b)
c)
c)
a)
a)
a)
c)
b)

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

a)
c)
a)
b)
b)
a)
b)
a)
a)
a)
b)
c)
b)
b)
c)
c)
a)
b)
a)
a)
c)
c)
c)
c)
b)
c)
c)
c)
c)
a)
a)
b)
c)
c)
c)
b)
c)
b)

77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114

c)
a)
a)
c)
b)
c)
a)
a)
a)
b)
c)
c)
b)
a)
b)
b)
c)
b)
b)
c)
c)
b)
c)
b)
b)
b)
b)
c)
b)
b)
c)
b)
a)
c)
a)
c)
c)
c)

115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152

b)
c)
a)
c)
c)
a)
a)
c)
a)
b)
c)
a)
a)
c)
b)
c)
c)
c)
b)
b)
c)
c)
c)
a)
b)
c)
b)
a)
b)
b)
c)
b)
b)
b)
b)
a)
c)
c)

Dreptcivil.Teoriageneral

153
154
155
156
157
158

c)
c)
c)
a)
c)
c)

159
160
161
162
163
164

41

b)
c)
c)
c)
a)
b)

165
166
167
168
169
170

b)
b)
a)
c)
b)
a)

171
172
173
174
175
176

c)
a)
c)
c)
a)
b)

3.Bibliografieselectiv
Codulcivil,Ed.MonitorulOficial,Bucureti,2011,CarteaaIIIa
Despre bunuri, art. 535554; Cartea a Va Despre obligaii,
art. 11641348, art. 13961468, art. 15491554; Cartea a VIa
Despre prescripia extinctiv, decdere i calculul termenelor,
art.25002556;
Boroi,G.,Anghelescu,C.A.,Cursdedreptcivil.Parteageneral,
Ed.Hamangiu,Bucureti,2011;
Boroi,G.,Stnciulescu,L.,Instituiidedreptcivilnreglemen
tareanouluiCodcivil,Ed.Hamangiu,Bucureti,2012;
Urs, I.R., Drept civil. Teoria general, Ed. Universitii Titu
Maiorescu,Bucureti,2011.

2.DREPTCIVIL.PERSOANELE
1.Testegril
1. Ce fel de condiie este capacitatea de a ncheia un act
juridiccivil?
a)defond;
b)deform;
c)neesenial.
2.Capacitateadeancheiaactejuridice:
a)esteostaredefapt;
b)coincidecudiscernmntul;
c)esteostarededrept.
3. Este o persoan lipsit de capacitatea de a ncheia acte
juridicecivile:
a)minoracstorit;
b)minorulsub14ani;
c)minorulcareamplinit14ani.
4.Ceestecapacitateadefolosinapersoaneifizice?
a) aptitudinea general i abstract de a avea drepturi i obli
gaiicivile;
b)aptitudineageneraliabstractdeaexercitadrepturiiai
asumaobligaiicivile;
c)aptitudineageneraldeancheiaactejuridicecivile.
5.Cndnceteazcapacitateadefolosinapersoaneifizice?
a)ladatalacarepersoanadevinemajor;
b)ladatamoriiconstatatfizic;
c) la data rmnerii definitive i irevocabile a hotrrii jude
ctoretideclarativedemoarte.
6.Cndncepecapacitateadefolosinapersoaneifizice?
a)lanatereapersoanei;
b)nmomentuldobndiriicapacitiideexerciiu;
c)nmomentulmpliniriivrsteide18ani.

Dreptcivil.Persoanele

43

7.Cinearecapacitatedefolosin?
a)toatepersoanele;
b)numaipersoanelecareaumplinit14ani;
c)numaipersoanelecareaumplinit18ani.
8.Coninutulcapacitiidefolosinanticipat:
a)cuprindeolaturactiv(drepturi);
b)cuprindeolaturpasiv(obligaii);
c)cuprindeattolaturactivctiolaturpasiv.
9. Minorul lipsit de capacitate de exerciiu poate ncheia n
modvalabil:
a)actedeconservareiactededispoziiedemicvaloare;
b)actededispoziie;
c)testamenteidonaii,darnumaipentrujumtatedinbunu
rilesale.
10.Decndncepecapacitateadefolosinanticipataper
soaneifizice?
a)deladatanateriicopilului,numaidacsenateviu;
b)deladataconcepiuniicopilului,dacesteviabil;
c)deladataconcepiuniicopilului,dacsenateviu.
11.Ceestecapacitateadeexerciiuapersoaneifizice?
a)capacitateacivilasubiectuluidedrept;
b)aptitudineapersoaneideafititulardedrepturiiobligaii;
c) aptitudinea persoanei de a exercita drepturi i de a asuma
obligaii,prinncheiereadeactejuridice.
12.Careestesanciuneaaplicabilpentrunerespectareadis
poziiilorprivindcapacitateadeexerciiuapersoaneifizice?
a)nulitateaabsolutidefond;
b)nulitatearelatividefond;
c)nulitatearelativideform.
13.Numeledefamilieseschimb:
a)pecaleadministrativ,pentrumotivetemeinice;
b)prinschimbrialefiliaiei;
c)princstoriecndunsoianumeledefamiliealceluilaltso.

44

Testegrilpentrupregtireaexamenuluidelicen

14.Beneficiazdedomiciliulegal:
a)oricepersoanfizic;
b)numaiminorii;
c)minorii,dispruii,interziiijudectoreti.

15. Sub aspectul naturii juridice, atributele de identificare a


persoaneifizicesunt:
a)drepturipersonalenepatrimoniale;
b)drepturipatrimoniale;
c)drepturiabsoluteifacpartedinpatrimoniulpersoaneifizice.

16. Sintagma persoana juridic nu poate avea dect acele


drepturicecorespundscopuluiei,formeazconinutul:
a)capacitiidefolosinapersoaneijuridice;
b)capacitiidefolosinanticipatapersoaneijuridice;
c) specialitii capacitii de folosin a persoanei juridice fr
scoplucrativ.

17.Constituieatributedeidentificareapersoaneifizice:
a)sediulidenumirea;
b)numeleidomiciliul;
c)poreclaipseudonimul.

18. Cnd nceteaz capacitatea de exerciiu deplin a per


soaneifizice?
a)ladesfacereacstorieiprindivorafemeiicareamplinit18
ani;
b)laanulareacstoriei,naintecafemeiadebuncredins
mplineasc18ani;
c)prinpunereasubinterdiciejudectoreasc.

19.Cineestelipsitdecapacitatedeexerciiu?
a)minorulntre14i18ani;
b)minorulcstorit;
c)persoanapussubinterdicie.
20.Numeledefamiliesemodific:
a)pecaleadministrativ,pentrumotivetemeinice;

Dreptcivil.Persoanele

45

b)prinadopie;
c)prinretranscrierecuortografialimbiimaterne.
21.Suntatributedeidentificareapersoaneifizice:
a)numele,domiciliul,stareacivilicodulnumericpersonal;
b)numele,porecla,stareacivil,domiciliulireedina;
c) codul numeric personal, domiciliul, starea civil, numele i
porecla.
22.Persoanajuridicdobndetecapacitatedefolosinanti
cipat:
a)deladataactuluideautorizare;
b)deladatarecunoateriiactuluidenfiinare;
c)deladataactuluidenfiinare.
23.Specialitateacapacitiidefolosinsereferla:
a)dobndireacapacitiidefolosinanticipat;
b)ncheiereaactelorjuridicedectrepersoanajuridiccuscop
nepatrimonialnacordcuobiectuleideactivitate;
c)ncheiereaactelorjuridicedectreoricepersoanjuridicn
acordcuobiectuleideactivitate.
24.Lancheiereacstoriei,soii:
a)suntobligaisaleagunnumecomun;
b)potsaleagunaltreileanume;
c)potsipstrezenumeledinainteacstoriei.
25.Reprezintactedestarecivil:
a)paaportulicarteadeidentitate;
b)actuldenatere,cstorieideces;
c)livretuldefamilie.
26.PotrivitCoduluicivil[art.84alin.(3)],numeledefamilieal
copiluluigsitsestabilete:
a)deprimar,prindispoziie;
b)deprimrie,prindecizie;
c)deinstanadetutel.

46

Testegrilpentrupregtireaexamenuluidelicen

27.Estenulrelativactuljuridicncheiat:
a)deopersoanjuridicfrcapacitatedefolosin;
b) de o persoan juridic cu scop nepatrimonial cu nclcarea
principiuluispecialitiicapacitiidefolosin;
c)deunorgandeconducerenecompetentalpersoaneijuridice.

28.Constituieatributedeidentificareapersoaneijuridice:
a)organizareadesinestttoare,patrimoniuliscopulpropriu;
b)obiectuldeactivitate,sigla,emblema;
c)denumirea,sediul,naionalitatea.

29.Cinearecapacitatedeexerciiurestrns?
a)copilulconceputdarnenscut;
b)copilulconceput,cucondiiassenascviu;
c)minorulntre1418ani.

30. Instana de tutel poate, pentru motive temeinice, s


recunoascminoruluicapacitateadeexerciiuanticipat(art.40
C.civ.):
a)lamplinireavrsteide14ani;
b)lamplinireavrsteide16ani;
c)lamplinireavrsteide18ani.

31. De regul, cine ncheie actele juridice ale minorului cu


capacitatedeexerciiurestrns?
a)minorulpersonalisingur;
b)reprezentantullegal;
c)minorul,cuncuviinareaprealabilaocrotitoruluilegal.

32.PotrivitCoduluicivil(art.206),principiulspecialitiicapa
citiilimiteaz:
a)capacitateadefolosinaoricreipersoanejuridice;
b)capacitateadefolosinapersoaneijuridicefrscoppatri
monial;
c)capacitateadeexerciiuattapersoaneifizice,ctiacelei
juridice.

Dreptcivil.Persoanele

47

33.Beneficiazdecapacitatedeexerciiu:
a)oricepersoanfizicindiferentderas,naionalitate,religie;
b) numai persoanele juridice, ns aceasta difer n funcie de
obiectuldeactivitate;
c)persoanelefizicecumaturitateapsihicnecesarpentruai
daseamadeconsecineleactelorncheiate.

34.Opersoanfizicsaujuridic:
a)poaterenunalacapacitateacivildefolosin;
b)poatenstrinacapacitateacivildefolosin;
c)poatefilipsitsaungrditncapacitateacivildefolosin,
ncondiiileincazurileprevzutedelege.

35.Aptitudineapersoaneideaiexercitadrepturileideai
asumaobligaiileprinncheiereadeactejuridice,constituie:
a)capacitatedefolosin;
b)capacitatedeexerciiu;
c)capacitatejuridic.

36.Ceefecteproducehotrreadeclarativdemoarte?
a)continuareaexisteneicalitiidesubiectdedrept;
b) continuarea existenei drepturilor i obligaiilor contractate
intuitupersonae;
c)deschidereasuccesiunii.

37.Pentrucopilulconceput,capacitateadefolosinanticipa
tseinstituiedac:
a)copiluldobndetedoardrepturi;
b)copilulsenateviu;
c)copilulesteviabil.

38.ncazulncareopersoanestedisprutiexistindicic
ancetatdinvia,acestapoatefideclaratmoartprinhotrre
judectoreasc(potrivitart.49C.civ.),dac:
a)atrecutunandeladataultimelorinformaiisauindiciides
preacesta;
b)autrecutdoianideladataultimelorinformaiisauindiciidin
carerezultceranvia;

48

Testegrilpentrupregtireaexamenuluidelicen

c)autrecutpatruanideladataultimelorinformaiisauindicii
dincarerezultceranvia.

39.Celdisprutnmprejurrideosebite,cendreptescase
presupunedecesul,poatefideclaratmort(potrivitart.50C.civ.),
dac:
a)atrecutunandeladataultimelorinformaiidincarerezult
ceranvia;
b)autrecutcelpuin6lunideladatamprejurriincareaavut
locdispariia;
c)autrecutpatruanideladatamprejurriincareaavutloc
dispariia.

40.Atuncicndestesigurcdecesulsaprodus,deicadavrul
nupoatefigsitsauidentificat,moarteapoatefideclaratprin
hotrrejudectoreasc[potrivitart.50alin.(3)C.civ.]:
a) dac au trecut doi ani de la data ultimelor informaii sau
indiciidincarerezultceranvia;
b)dacautrecut6lunideladatamprejurriincareaavutloc
dispariia;
c)fraseateptamplinireavreunuitermendeladispariie.

41. n cazul declarrii judectoreti a morii, data decesului


este:
a)datalacarepersoanaadisprut;
b) data la care hotrrea declarativ de moarte a rmas defi
nitiviirevocabil;
c) ultima zi a termenului dup care se poate cere declararea
judectoreascamorii.

42.Dacdatamoriidinhotrreadeclarativdemoarteeste
inexact,sepoatecere:
a)anularea;
b)rectificarea;
c)ratificarea.

Dreptcivil.Persoanele

49

43. Dup anularea hotrrii declarative de moarte, cel de


claratmortnupoatecerenapoiereabunurilorsaledela:
a)dobnditoruldebuncredinprintrunactcutitluoneros;
b)dobnditoruldereacredinprintrunactcutitluoneros;
c)dobnditoruldebuncredinprintrunactcutitlugratuit.

44.Capacitateadeexerciiurestrnssedobndete:
a)lamplinireavrsteide18ani;
b)lamplinireavrsteide16ani;
c)lamplinireavrsteide14ani.

45.Suntlipsitedecapacitatedeexerciiu:
a)persoanelefrdiscernmnt;
b)persoanelefrcapacitatedefolosin;
c)persoanelepusesubinterdicie.

46.Arecapacitatedeexerciiudeplin:
a)minorulde16ani,cstorit;
b)minorulde14animplinii;
c)persoanade18ani,pussubinterdicie.

47.Minorulcucapacitatedeexerciiurestrnspoatencheia
actejuridicededispoziie:
a)numaiprinreprezentant;
b)personal,cuncuviinareaocrotitoruluilegal;
c)personal,cuncuviinareaocrotitoruluilegaliainstaneide
tutel.

48.Potncheiacontractededonaii:
a)numaimajorii;
b)minoriide16ani,darnumaipentrujumtatedinceeacear
fidispusdacarfifostmajori;
c)minoriide1416ani,cudublncuviinare.

49.Minorilorde1418anileesteinterzis:
a)sncheieactededispoziie;
b)sncheieactedeadministrare;
c)sgarantezeobligaiaalteipersoane.

50

Testegrilpentrupregtireaexamenuluidelicen

50. Capacitatea de exerciiu deplin a persoanei fizice nce


teazireversibil:
a)prinmoarteaconstatatfizic;
b)prindeclarareajudectoreascamorii;
c)prinpuneresubinterdicie.

51.Majorulpussubinterdiciejudectoreasc:
a)nuarecapacitatedefolosin;
b)nuarecapacitatedeexerciiu;
c)arecapacitatedeexerciiurestrns.

52.Actelejuridicencheiatedeopersoanfrcapacitatede
exerciiu sau cu capacitate de exerciiu restrns, fr ncuvi
inrilelegale:
a)suntnule;
b)suntanulabile;
c)potfiratificate.

53.Acteledeadministrare,deregul:
a) se ncheie de ctre minorul ntre 14 i 18 ani personal i
singurchiardacsuntlezionare;
b)sencheiedectreminorulntre14i18anicuncuviinarea
ocrotitoruluilegal;
c)sencheiedectreminorulntre14i18ani,numaicudubl
ncuviinare.

54.Subaspectulnaturiilorjuridice,atributeledeidentificare
sunt:
a)drepturipatrimoniale;
b)drepturipersonalenepatrimoniale;
c)drepturidecrean.

55. Numele de familie i prenumele copilului nscut din p


rininecunoscuisestabilescde:
a)primarullocalitiiundeafostgsitcopilul,prindispoziie;
b)primrialocalitiiundesenregistreaznaterea,prindecizie;
c)primarullocalitiiundesenregistreaznaterea,prindispo
ziie.

Dreptcivil.Persoanele

51

56.Lancheiereacstoriei,soiinupot:
a) si pstreze fiecare numele de familie avut nainte de
cstorie;
b)spoartecanumecomun,numelelorreunite;
c) si aleag un nume de familie pe care nici unul dintre
acetianulaavutanteriorcstoriei.

57. Dac viitorii soi nu declar pn la ncheierea cstoriei


numeledefamiliepecaresaunvoitslpoarte,seconsiderc:
a) fiecare i pstreaz numele de familie avut anterior cs
toriei;
b)soiaianumeledefamiliealsoului;
c)iau,canumecomun,numelelordefamiliereunite.

58.Schimbareanumeluidefamiliealunuiadintresoi:
a)implicschimbareanumeluidefamiliealceluilaltso;
b) presupune i consimmntul celuilalt so, dac acetia au
unnumedefamiliecomun;
c)impuneconsimmntulceluilaltso,chiardacacetiaiau
pstratnumeleavutanteriorcstoriei.

59.Nubeneficiazdeprotecielegal:
a)reedina;
b)pseudonimul;
c)porecla.

60.PotrivitCoduluicivil,opersoanfizicpoateaveanace
laitimp:
a)undomiciliuimaimultereedine;
b)doudomiciliiioreedin;
c)undomiciliuioreedin.

61. Domiciliul legal al minorului ncredinat de instana de


tuteluneiinstituiideocrotireeste(potrivitart.93C.civ.):
a)ladomiciliulprinilorsi;
b)ladomiciliulstabilitdeinstanadejudecat;
c)lainstituiadeocrotireundelocuieteefectiv.

52

Testegrilpentrupregtireaexamenuluidelicen

2.Rspunsuricorecte
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

a)
c)
b)
a)
b)
a)
a)
a)
a)
c)
c)
b)
a)
c)
a)
c)

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

b)
c)
c)
b)
a)
c)
b)
c)
b)
a)
c)
c
c)
b)
c)
b)

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

c)
c)
b)
c)
b)
b)
b)
c)
c)
b)
a)
c)
c)
a)
c)
a)

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

c)
a)
b)
b)
b)
b)
a)
c)
a)
b)
c)
c)
c)

3.Bibliografieselectiv
Codulcivil,Ed.MonitorulOficial,Bucureti,2011,CarteaI,Titlul
II,Cap.ICapacitateacivilapersoaneifizice,art.3457;Cap.III
Identificarea persoanei fizice, art. 82103; Titlul IV Persoana
juridic,Cap.IVI,art.187251;
Chelaru, E., Drept civil. Persoanele, ed. a 3a, Ed. C.H. Beck,
Bucureti,2012;
Ungureanu, C.T., Drept civil. Partea general. Persoanele n
reglementareanouluiCodcivil,Ed.Hamangiu,Bucureti,2012;
Ungureanu, O., Munteanu, C., Drept civil. Persoanele n
reglementareaNouluiCodcivil,Ed.Hamangiu,Bucureti,2011;
Urs, I.R., Todic, C., Drept civil. Persoana fizic. Persoana ju
ridic,Ed.Universitar,Bucureti,2007.

Seciuneaa2a.
TEORIADREPTURILORREALE.
TEORIAGENERALAOBLIGAIILOR
AnulIIdestudiu
1.DREPTCIVIL.TEORIADREPTURILORREALE
1.Testegril
1. Dreptul de proprietate este dreptul real care confer titu
larului:
a)prerogativaposesiei,folosineiidispoziieimateriale;
b)prerogativaposesiei,folosineiidispoziieijuridice;
c)prerogativaposesiei,folosineiidispoziiei.

2.Suntcaracterejuridicealedreptuluideproprietate:
a)caracterulabsolut;
b)caracterulnetransmisibil;
c)caracterulimprescriptibil.

3.Dreptuldeproprietateesteabsolutnsensulc:
a)esteopozabilinterpartes;
b)nusepierdeprinneuz;
c) confer titularului exerciiul integral al tuturor atributelor
dreptuluideproprietate.

4. Drepturile reale asupra imobilelor cuprinse n cartea fun


ciarsedobndescastfel(art.885C.civ.):
a)fadepri,deladatanscrieriilorncarteafunciar;
b)fadeteri,deladataactuluitranslativdedrepturireale;
c)ntrepriifadeteriprinnscrierealorncarteafunciar.

5.Reprezintcaracterejuridicealedreptuluideproprietate:
a)caracterulexclusiv,absolutiimprescriptibil;
b)caracterulexclusiv,absolutinetransmisibil;
c)caracterulexclusiv,absolutiperpetuu.

54

Testegrilpentrupregtireaexamenuluidelicen

6.Caracterulexclusivaldreptuluideproprietate:
a)conferdreptuluideproprietateicaracterulinviolabil;
b)lndreptetepetitularsexercitesinguratributeledrep
tuluideproprietate;
c)conferdreptuluideproprietateicaracterultransmisibil.
7.Reprezintoformadreptuluideproprietate:
a)dreptuldeproprietatepublic;
b)numaidreptuldeproprietateprivat;
c)dreptuldeuzufruct.
8. Dup cum dreptul de proprietate este sau nu afectat de
modaliti,distingemntre:
a)dreptdeproprietatepublicidreptdeproprietateprivat;
b)dreptdeproprietatepurisimpluidreptdeproprietatepe
cotepri;
c) drept de proprietate afectat de modaliti i drept de pro
prietateperpetuu.
9.Dreptuldeproprietateprivateste:
a)inalienabil;
b)imprescriptibil;
c)grevabil.
10. n virtutea caracterului sesizabil al dreptului de proprie
tateprivat:
a)bunurilepotconstituiobiectalgaraniilorreale;
b)bunurilepotconstituiobiectaldezmembrmintelor;
c)bunurilepotfiurmritedecreditoripentrurealizareacrean
elorlor.
11.Persoanelejuridicededreptpublic:
a)potfititularenumaialedreptuluideproprietatepublic;
b)potfititularealedreptuluideproprietatepublicialedrep
tuluideproprietateprivat;
c)nupotfititularealedreptuluideproprietateprivat.
12.Reprezintmodalitijuridicealedreptuluideproprietate:
a)dreptuldeproprietatepurisimplu;

Dreptcivil.Teoriadrepturilorreale

55

b)dreptuldeproprietatendevlmie;
c)dreptuldeproprietategarantatcuipotec.

13.Proprietateaanulabilreprezint:
a)stareadeincertitudinevremelnicizvortdintransmiterea
dreptuluiprintrunactjuridicncheiatprinviciereaconsimmn
tului;
b)stareadeincertitudinevremelnicizvortdintransmiterea
dreptuluiprintrunactjuridicafectatdeocondiie;
c)stareadeincertitudinevremelnicizvortdintransmiterea
dreptuluiprintrunactjuridicafectatdeuntermen.

14.Reprezintuncazdeproprietateanulabil:
a)vnzareacuopiunederscumprare;
b)proprietateacomunpecotepri;
c)nstrinareaunuibuncomundectreunso,frconsim
mntulceluilaltso.

15. n cazul proprietii rezolubile ca modalitate juridic a


dreptuluideproprietate:
a) dac se ndeplinete condiia, dreptul de proprietate al do
bnditoruluiseconsolideazretroactiv;
b) dac nu se ndeplinete condiia, dreptul de proprietate al
dobnditoruluisedesfiineazretroactiv;
c) dac nu se ndeplinete condiia, dreptul de proprietate al
dobnditoruluiseconsolideazretroactiv.

16.Proprietateacomun:
a)reprezintoexpresieadreptuluideproprietatepublic;
b) reprezint o modalitate n virtutea creia o persoan exer
citposesiaialtaexercitfolosinaasupraunuibun;
c)reprezintomodalitatenvirtuteacreiadousaumaimulte
persoaneexercitprerogativeledreptuluideproprietate.

17.Suntformealeproprietiicomune:
a)proprietateaperiodiciproprietateaanulabil;
b)proprietateapecotepriiproprietateandevlmie;
c)proprietateaanulabiliproprietatearezolubil.

56

Testegrilpentrupregtireaexamenuluidelicen

18.ncazulproprietiicomunepecotepri:
a) dreptul de proprietate asupra unui bun este fracionat n
cotepriidealeiabstracte;
b) dreptul de proprietate asupra unui bun este fracionat din
punctdevederematerial;
c)dreptuldeproprietateaparinencotepriegalemaimul
torpersoane.

19. Sunt caractere juridice eseniale ale proprietii comune


pecotepri:
a)obiectulestedivizatdinpunctdevederematerial,iardreptul
deproprietatenuestedivizat;
b) obiectul este nedivizat din punct de vedere material, iar
dreptuldeproprietateestedivizatncotepriidealeiabstracte;
c)obiectulidreptuldeproprietatesuntdivizateattncote
prideterminatematerial,ctijuridic.

20. n raport de obiect, proprietatea comun pe cotepri


poatembrcaforma:
a)indiviziuniiiproprietiiforate;
b)coproprietiiiindiviziunii;
c)indiviziuniiiproprietiiobinuite.

21.Proprietateacomunforat:
a)poatencetaprinpartaj;
b)poatencetaprinuzucapiune;
c)nupoatencetaprinpartaj.

22.Proprietateacomunpecotepri:
a)poatefidobnditnumaiprinsuccesiune;
b)poatefidobnditnumaiprincontract;
c)poatefidobnditiprinsuccesiune.

23.Laproprietateacomunpecotepri:
a)niciunuldintrecoproprietarinuareundreptexclusivasupra
uneiprimaterialedinbun;
b) fiecare dintre coproprietari este titular exclusiv al dreptului
deproprietate;

Dreptcivil.Teoriadrepturilorreale

57

c)oricaredintrecoproprietaripoatencheia,fracordulcelor
lalicoproprietari,oriceactcuprivirelantregulbun.

24.ncazulcoproprietiiobinuite:
a) actele de conservare pot fi fcute de fiecare coproprietar,
darnumaicuacordulcelorlalicoproprietari;
b)actelededispoziiesepotncheianumaicuacordultuturor
coproprietarilor;
c) actele de administrare pot fi fcute de fiecare coproprietar
fracordulcelorlalicoproprietari.

25.Coproprietateaforat:
a)nupoatencetaprinpartajconvenional;
b)fiecarecoproprietarpoateexercitafolosinaasuprabunului,
cu respectarea destinaiei acestuia i fr a mpiedica exercitarea
folosineidectreceilalicoproprietari;
c)poatencetanumaiprinpartajjudiciar.

26.Laproprietateacomunndevlmie:
a)bunulaparinetuturorcoproprietarilor,frcavreunuldin
treacetiasfietitularuluneicotepridindreptuldeproprietate
asuprabunului;
b)arecaaplicaieprilecomunedincldirilecumaimulteetaje;
c)nupoatencetaprinpartaj.

27.ncazulproprietiiperiodice:
a) coproprietarii exercit atributele dreptului de proprietate
concomitent;
b)coproprietariiaustabilitocoteparteidealiabstractdin
bunulcomun;
c) coproprietarii exercit atributul folosinei succesiv, pe anu
miteperioadedetimpdeterminate.
28. Proprietatea periodic asupra unui bun imobil nceteaz
prin:
a)nupoatenceta;
b) dobndirea de ctre o singur persoan a cotelorpri din
dreptuldeproprietateperiodic,curadiereadincarteafunciar;

58

Testegrilpentrupregtireaexamenuluidelicen

c) dobndirea de ctre o singur persoan a cotelorpri din


dreptuldeproprietateperiodic,frradiereadincarteafunciar.

29.ncazulproprietiiperiodice:
a) coproprietarii nu pot ncheia un contract de administrare a
coproprietii;
b) actele prin care se consum n tot sau n parte substana
bunuluipotfifcutedoarcuacordultuturorcoproprietarilor;
c)acteleprincareseconsumntotsaunpartesubstanabu
nuluipotfifcutecuacordulmajoritiicoproprietarilor.

30.Proprietateacomunndevlmiesecaracterizeazprin
aceeac:
a) bunul aparine tuturor coproprietarilor, fr ca acetia s
aib o cotparte ideal i abstract din dreptul de proprietate
asuprabunului;
b)bunulaparinetuturorcoproprietarilor,acetiaavnddeter
minatocotparteidealiabstractdindreptuldeproprietate
asuprabunului;
c)bunulaparinetuturorcoproprietarilor,acetiaavnddeter
minat o cot material determinat din dreptul de proprietate
asuprabunului.

31.Aciuneanrevendicare:
a)nuestereglementatdeCodulcivil;
b)poatefiintrodusntermende3anideladatapierderiipo
sesiei;
c) reprezint aciunea introdus de proprietarul neposesor
mpotrivaposesoruluineproprietar.

32.Aciuneanrevendicare:
a)esteoaciunepersonal;
b)poatefipromovatdeoricedetentorprecarmpotrivapro
prietarului;
c) poate fi introdus de proprietarul care a pierdut posesia
asuprabunuluirevendicat.

Dreptcivil.Teoriadrepturilorreale

59

33.Admitereaaciuniinrevendicarearecaefect:
a)bunulrevendicatrmnenposesiaprtului;
b) reclamantului i este recunoscut dreptul de proprietate
asuprabunuluirevendicat;
c) posibilitatea prtului s solicite reclamantului toate chel
tuielilevoluptuariifcutecubunul.

34.Aciuneanrevendicareimobiliar:
a)esteprescriptibilextinctivntermenulgeneralde3ani;
b)esteimprescriptibilextinctiv,cuexcepiilestabilitedelege;
c)esteimprescriptibilextinctivntoatecazurile.

35. n cadrul aciunii n revendicare, dac numai una dintre


priaretitlu(conflictntretitluiposesie):
a) dac cel care are titlu este reclamantul, acesta va avea n
toatecazurilectigdecauz;
b)daccelcarearetitluesteprtul,aciuneavafirespins;
c)prtulnupoateprezentaniciodatuntitluncadruaciunii
nrevendicare.

36.ncadrulaciuniinrevendicare,ncazulconflictuluintre
titluricareprovindelaacelaiautor:
a) se va da ctig de cauz celui care are titlul cel mai vechi,
chiardaccealaltparteanscristitlulncarteafunciar;
b)sevadactigdecauzpriicareandeplinitprimacerina
nscrieriincarteafunciar;
c)sevadactigdecauzceluicarearetitlulcelmainou,cu
excepiacazuluincaretitlulesteuntestament.

37.ncadrulaciuniinrevendicare,dacniciunadintrepri
nuaretitludeproprietate(conflictntreposesii),npractic:
a)aciuneavafirespinscainadmisibil;
b)posesorulvaaveactigdecauz;
c)instanavacomparaposesiileivadactigdecauzpose
sieimaibinecaracterizate.

38.ncadrulaciuniinrevendicaremobiliar:
a)aciuneaestenprincipiuinadmisibil;

60

Testegrilpentrupregtireaexamenuluidelicen

b) posesorul bunului mobil este obligat s fac dovada pro


prietii;
c)dovadaposesieipoatefifcutnumaicunscrisuri.

39.nmateriemobiliar,posesiavaloreaz:
a)titludeproprietate;
b)detenieprecar;
c)niciunadinvarianteledemaisus.

40.Revendicareabunuluimobilfuratsaupierdutdelapose
soruldebuncredin:
a)aciuneapoatefipromovatntermende3anideladatala
careproprietarulapierdutstpnireabunului;
b)aciuneapoatefipromovatntermende30anideladatala
careproprietarulapierdutstpnireabunului;
c)aciuneavaputeafipromovatoricnd,fiindimprescriptibil
subaspectextinctiv.

41.Urmtoarelecategoriidepersoanepotinvocadispoziiile
Codului civil privitoare la dobndirea proprietii mobiliare prin
posesiadebuncredin:
a)teruldobnditordereacredin;
b)teruldobnditordebuncredin;
c)attteruldebuncredin,cticeldereacredin.

42. Dobndirea proprietii prin posesia de buncredin


poatefiinvocatdacurmtoareacondiieestendeplinit:
a) proprietarul bunului sa desesizat n mod voluntar de bun,
ncredinndulprincontractunuidetentorprecar;
b)bunulsfienstrinatdedetentorcuacordulproprietarului
unuiter;
c)teruldobnditorsfiedereacredin.

43.Esteunefectaladmiteriiaciuniinrevendicare:
a)restituireafructelordectreposesoruldebuncredin;
b)restituireafructelornuopereaz;
c)restituireafructelordectreposesoruldereacredin.

Dreptcivil.Teoriadrepturilorreale

61

44. Posesorul bunului revendicat va fi obligat la restituirea


fructelor:
a)deladataintroduceriicereriidechemarenjudecat,acesta
fiindmomentulcndbunasacredinnceteaz;
b)deladataintrriinposesie,attpentruposesoruldebun
credin,ctipentruposesoruldereacredin;
c) n cazul admiterii aciunii n revendicare, fructele nu se
restituie.

45.Caurmareaadmiteriiaciuniinrevendicare,proprietarul:
a) este obligat s restituie cheltuielile voluptuarii fcute cu
bunul;
b) este obligat s restituie posesorului cheltuielile necesare
fcutecubunul;
c) este obligat s restituie posesorului cheltuielile necesare,
utileivoluptuariipecareleafcut.

46.Posesiareprezint:
a)ostaredefapt;
b)ostarededrept;
c)ncazulbunurilorimobile,nsuidreptuldeproprietate.

47.Posesiaseexercit:
a)numaiprinputereproprie;
b)prinputerepropriesauprinintermediuluneialtepersoane;
c) numai prin putere proprie de ctre persoanele lipsite de
capacitatedeexerciiu.

48.Reprezintelementconstitutivalposesiei:
a)elementulmaterial(corpus);
b)elementuljuridic(titlul);
c)elementulincorporal(duratantimp).

49.Constituieposesiestpnireaunuibundectre:
a)locatar;
b)proprietar;
c)comodatar.

62

Testegrilpentrupregtireaexamenuluidelicen

50.Deteniaprecarsepoateintervertinposesie:
a) dac detentorul precar ncheie cu buncredin un act
translativdeproprietatecutitluparticularcualtpersoandect
proprietarulbunului;
b)niciodat;
c)numaidupexercitareauneiposesiide3ani.

51.Elementulcorpusalposesiei:
a)nupoatefidovedit;
b)poatefidoveditnumaiprinnscrisuri;
c)poatefidoveditprinoricemijlocdeprob,fiindunfaptjuridic.

52.Elementulanimusalposesiei:
a) reprezint stpnirea exercitat n nume propriu asupra
bunului;
b)reprezintostarededrept;
c)reprezintinteniaposesoruluideastpnibunulpentrusine.

53.Posesiasedobndete:
a)ladobndireaelementuluianimus;
b)ladobndireaelementuluicorpus;
c) prin ntrunirea cumulativ a celor dou elemente consti
tutive.

54.Elementulmaterialalposesiei:
a)seexercitnumaipersonaldectreposesor;
b)seexercitnumaiprinintermediulalteipersoane;
c)sepoateexercitafiennumepropriu,fieprintrunreprezen
tantcarestpnetepentruposesor.

55.Elementulpsihologicalposesieiconstn:
a)inteniaposesoruluideaexercitastpnirealucruluipentru
sinecaproprietar;
b) intenia posesorului de a exercita stpnirea lucrului ca
titularalunuialtdreptreal;
c)inteniaposesoruluideaexercitastpnirealucruluicapro
prietaroricatitularalunuialtdreptreal.

Dreptcivil.Teoriadrepturilorreale

63

56.Posesiasepoatepierdeprin:
a) pierderea simultan a celor dou elemente constitutive ale
posesiei;
b)exercitareaelementuluimaterialdectreundetentorprecar;
c)exercitareaelementuluimaterialprinreprezentantlegal.

57.Elementulmaterialalposesieidispare:
a) cnd posesorul nu stpnete i nu supravegheaz direct
bunulmaimultde30dezile;
b)cndbunulintrnstpnireaalteipersoaneprinfurt;
c)niciovariantdemaisus.

58.Reprezintcalitateaposesiei:
a)neechivocitatea;
b)discontinuitatea;
c)violena.

59.Nureprezintviciualposesiei:
a)faptulcposesiaestepublic;
b)faptulcposesiaestediscontinu;
c)faptulcposesiaesteclandestin.

60.Posesiaestetulburat:
a)dacestedobnditprinactjuridiccutitlugratuit;
b)dacestedobnditprinactedeviolenfizicsaumoral,
carenuaufostprovocatedeoaltpersoandectposesorul;
c) dac exist ndoieli n ce privete existena celor dou ele
menteconstitutivealesale.

61.Discontinuitatea,caviciualposesiei:
a)esteunviciuabsolut;
b)esteunviciupermanent;
c)esteunviciuntlnitdoarncazulposesieibunurilormobile.
62.Violena:
a)esteunviciutemporaralposesiei;
b)esteunviciuabsolut;
c)privetenumaibunurileimobile.

64

Testegrilpentrupregtireaexamenuluidelicen

63.Clandestinitatea,caviciualposesiei,presupune:
a)cposesiaesteconservatprinactedeviolen;
b)cposesiancepeprintrunactdeviolen;
c)cposesiaseexercitastfelnctnupoateficunoscut.

64.Reprezintaciunespecificpublicitiiimobiliare:
a)aciuneanrevendicare;
b)aciuneanegatorie;
c)aciuneanprestaietabular.

65.Aciuneanrectificaretabular:
a) are ca obiect numai corectarea unor nscrieri inexacte n
carteafunciar;
b) are ca obiect radierea, ndreptarea, corectarea nscrisurilor
inexacteefectuatencarteafunciar;
c) are ca obiect numai erorile materiale svrite cu prilejul
nscrierilorefectuatencarteafunciar.

66.Posesiaviciatdevineutil:
a)ntermende6lunideladatancetriiviciuluicareaafectato;
b)dendatceviciulancetat;
c) n termen de 18 luni de la data ncetrii viciului care a
afectato.

67.Posesianceteaz:
a)caurmareatreceriibunuluinproprietatepublic;
b)caurmareaviciuluiviolenei;
c)caurmareaviciuluiechivocitii.

68.Titularuldreptuluideproprietatepubliceste:
a)statul,asupraterenurilordeinterespublic;
b)judeul,asupraterenurilordeinterespubliclocal;
c)statul,asupraterenurilordeinterespublicnaional.
69.Dreptuldeproprietatepubliceste:
a)alienabil;
b)insesizabil;
c)dezmembrabil.

Dreptcivil.Teoriadrepturilorreale

65

70. Insesizabilitatea dreptului de proprietate public presu


punec:
a)bunurileproprietatepublicnusuntdezmembrabile;
b)bunurileproprietatepublicnupotfidobnditeprinuzuca
piune;
c)bunurileproprietatepublicnupotfisupuseexecutriisilite.

71.Bunurileproprietatepublic:
a)potfidobnditeprinprescripiaachizitiv;
b)suntprescriptibilesubaspectextinctiv;
c)facpartedindomeniulpublicnaional,judeeansaulocal.

72.Dreptuldeproprietatepublicsedobndete:
a)prinexproprierepentrucauzdeutilitatepublic;
b)prinuzucapiune;
c)prinposesiedebuncredinncazulbunurilormobile.

73.Dreptuldeadministrareasuprabunurilorproprietatepu
blic:
a)nuestereglementatexpresdeCodulcivil;
b)intrncategoriadrepturilorreale;
c)esteaceldreptdecreanconstituitprinactadministrativ.

74. Dreptul de administrare are urmtoarele caractere juri


dice:
a)esteopozabilinterpartes;
b)esteopozabilergaomnes;
c)esteundreptsesizabil.

75.Dezmembrminteledreptuluideproprietate:
a)suntdrepturirealeprincipale;
b)suntdrepturidecrean;
c)suntdrepturirealeaccesorii.
76.Dezmembrmintelesuntcompatibilecu:
a)dreptuldeproprietateprivat;
b)dreptuldeproprietatepublic;

66

Testegrilpentrupregtireaexamenuluidelicen

c) att cu dreptul de proprietate privat, ct i cu dreptul de


proprietatepublic.

77.Dreptuldeuzufruct:
a)esteundreptrealprincipal;
b)esteundreptaccesoriu;
c)arecapriuzufructuarulicedentul.

78.Uzufructuleste:
a) dreptul de a folosi bunul propriu, fr ca alt persoan s
poatmpiedicaacestlucru;
b)dreptuldeatrecepeterenulvecinului;
c)dreptulde afolosibunulalteipersoaneideaculegefruc
teleacestuia.

79.Uzufructulpoateaveacaobiect:
a)numaibunurimobile;
b)numaibunuriimobile;
c)ouniversalitatedefapt.

80.Duratauzufructuluipoatefi:
a)ncazulpersoanelorfizicedoarviager;
b) n cazul persoanelor juridice pe o perioad de cel mult 30
ani;
c)ntoatecazuriledoarpeoperioadde10ani.

81.Dacnusaprevzutduratauzufructului:
a)seprezumcesteconstituitpeoperioadde10ani;
b)seprezumcpentrupersoanelefiziceesteconstituitpeo
perioadde30ani;
c)seprezumcpentrupersoanelejuridiceesteconstituitpeo
perioadde30ani.

82.ncazuluzufructului,fructelecivile:
a)secuvinnuduluiproprietar;
b)secuvinuzufructuaruluiproporionalcuduratauzufructului;
c)secuvinncoteegaleuzufructuaruluiinuduluiproprietar.

Dreptcivil.Teoriadrepturilorreale

67

83.ncazulcvasiuzufructului:
a) uzufructuarul nu are dreptul s dispun de bunurile con
sumptibiledatenuzufruct;
b) nudul proprietar nu are dreptul s dea n uzufruct bunuri
consumptibile;
c)uzufructuarularedreptulsdispundebunurileconsumpti
bile date n uzufruct, cu obligaia de a restitui bunuri de aceeai
calitate,cantitateivaloare.

84. Dac uzufructul poart asupra unor bunuri neconsumpti


bilecareseuzeazcaurmareautilizriilor:
a)suntemnprezenaunuicvasiuzufruct;
b) uzufructuarul va fi obligat s restituie bunurile n starea n
caresevoraflaladatastingeriiuzufructului;
c)uzufructuarularedreptulsdispundebunuri,cuobligaia
dearestituibunurideaceeaicalitate,cantitateivaloare.

85.nceeacepriveteuzufructul:
a)uzufructuarulpoatecedadreptulsuuneialtepersoanefr
acordulnuduluiproprietar;
b) uzufructuarul nu are dreptul de a nchiria bunul primit n
uzufruct;
c)uzufructuarulnuaredreptulscedezedreptulsuuneialte
persoanenniciuncaz.

86.Locaiuniledeimobilencheiatedeuzufructuar,nscrisen
carteafunciar:
a)suntopozabiledoarproprietarului;
b) sunt opozabile proprietarului i motenitorilor acestuia, n
condiiileipentrutermenulprevzutedelege;
c)nusuntopozabileindiferentdemprejurare.

87.Reprezintundreptaluzufructuarului:
a)dreptuldeafolosibunulideaiculegefructele;
b)dreptuldeanstrinanudaproprietate;
c)dreptuldeagrevanudaproprietatecusarcinireale.

68

Testegrilpentrupregtireaexamenuluidelicen

88.Nudulproprietarareurmtoareleobligaii:
a)obligaiadeaseabinedelaoriceactsaufaptcarearmpie
dicasautulburaexerciiulnormalaluzufructului;
b) obligaia de a nstrina nuda proprietate la ncetarea uzu
fructului;
c) obligaia de a suporta toate cheltuielile ce apar ca sarcini
anualealebunului.
89.Uzufructulsepoateconstitui:
a)nfavoareauneipersoaneviitoare;
b)prinuzucapiune;
c)numaiprinactejuridicemortiscausa.
90.Uzufructulasuprauneicreane:
a)nupoateficonstituit;
b) este opozabil terilor n aceleai condiii ca i cesiunea de
crean;
c)poateficonstituit,darnuesteopozabilterilor.
91.Dreptuldeuz:
a)seconfundcudreptuldeuzufruct;
b)estedreptuldealocuinlocuinanuduluiproprietar;
c) este dreptul unei persoane de a folosi lucrul altuia i de ai
culegefructelenaturaleiindustriale,numaipentrunevoileproprii
ialefamilieisale.
92.Dreptuldeuz:
a)esteundreptrealprincipal;
b)esteundreptdecrean;
c)esteundreptrealaccesoriu.
93.Dreptuldeuz:
a)poateficedat;
b)poatefiarendat;
c)nupoatefinchiriat.
94.Dreptuldeabitaie:
a)esteundreptdecrean;
b)esteundreptrealaccesoriu;
c)esteundreptrealprincipal.

Dreptcivil.Teoriadrepturilorreale

69

95.Dreptuldeabitaie:
a)poatefinchiriat;
b)poateficedat;
c)nupoatefiarendat.
96.Dreptuldeabitaiesecaracterizeazprinurmtoarele:
a)esteundreptsesizabil;
b)esteundreptalienabil;
c)arecaractertemporar.
97.Uzuliabitaia:
a)seconstituieprinsimpladetenieprecar;
b)seconstituieprinactjuridic;
c)seconstituiedoarprinactjuridicmortiscausa.
98.Servitutea:
a)presupuneexistenaadoufondurinvecinatecareaupro
prietaridiferii;
b)esteundreptrealmobiliar;
c)esteundrepttemporar,deoarecesemeninepeoperioad
demaximum5ani.
99.Dreptuldeservitutesepoateconstituicuprivirelaurm
toarelecategoriidebunuri:
a)bunurimobilecorporale;
b)numaiasuprabunurilorimobileprinnaturalorcuconstrucii;
c) numai asupra bunurilor imobile prin natura lor cu sau fr
construcii.
100.Servituteaareurmtoarelecaracterejuridice:
a)seinstituienfavoareaunuifondi,caurmare,aparecaun
accesoriualacestuia;
b)nprivinafonduluidominantaparecaoobligaie;
c)nprivinafonduluiaservitaparecaundrept.
101.Servituteasepoateconstitui:
a)numaintemeiulunuiactjuridic;
b)ntemeiulunuifaptjuridic;
c)ntemeiulunuiactjuridicsauprinuzucapiune.

70

Testegrilpentrupregtireaexamenuluidelicen

102.Servituilepozitive:
a)potficonstituiteprinuzucapiuneextratabular;
b)nupotficonstituiteprinuzucapiune;
c)potficonstituitenumaiprinuzucapiunetabular.
103.Servituilepotfi:
a)pozitiveineutre;
b)continueiuniforme;
c)aparenteineaparente.
104.ncazulservituilorpozitive:
a) proprietarul fondului aservit exercit o parte din prerogati
veledreptuluideproprietateasuprafonduluidominant;
b)proprietarulfonduluidominantexercitopartedinpreroga
tiveledreptuluideproprietateasuprafonduluiaservit;
c) proprietarul fondului aservit nu trebuie s se abin de la
exercitareaunorprerogativealedreptuluisudeproprietate.
105.Servituileaparente:
a) sunt acele servitui a cror existen este atestat de un
semnvizibildeservitute;
b) sunt acele servitui a cror existen este atestat exclusiv
deunactautentic;
c) sunt acele servitui pentru a cror existen este necesar
faptulactualalomului.
106.Proprietarulfonduluidominant:
a)poatecauzaprejudiciiprinexercitareaservituii,neexistnd
niciunimpedimentnacestsens;
b)poatemodificaservitutea,agravndsituaiafonduluiaservit;
c)pierdedreptuldeservituteprinneuztimpde10ani.
107.Servituteasevastingeprinneuzdac:
a)deladataultimuluiactdeexerciiualservituilornecontinue
orideladataprimuluiactcontrarservituilorcontinueatrecutun
termenmaimarede10ani;

Dreptcivil.Teoriadrepturilorreale

71

b)deladataultimuluiactdeexerciiualservituilornecontinue
ori de la data primul act contrar servituilor continue a trecut un
termenmaimarede3ani;
c)servituilenusestingprinneuz.
108.ncazulaccesiuniiimobiliareartificiale:
a) construciile autonome efectuate asupra unui imobil revin
proprietaruluiaceluiimobil;
b) construciile autonome efectuate asupra unui imobil cu
materialelealtuia,revinproprietaruluimaterialelor;
c)construciileautonomeefectuateasupraunuiimobilcuma
terialele altuia, oblig pe proprietarul imobilului la desfiinarea
construciei.
109. n cazul realizrii unor construcii sau plantaii cu ma
terialelealtuia:
a)lucrrileastfelefectuatesecuvinproprietaruluimaterialelor;
b)proprietarulterenuluicareafcutconstruciisauplantaiiva
puteafiobligatsrepareiprejudiciilecauzatepersoaneialecrei
materialeaufostfolosite;
c) proprietarul terenului care a fcut construcii sau plantaii
este obligat s plteasc n toate cazurile numai contravaloarea
materialelor.
110.Realizareauneiconstruciisauplantaii,cubuncredin
,asupraterenuluialtuia:
a) autorul lucrrii are dreptul s cear instanei nscrierea n
carteafunciarcaproprietar;
b)proprietarulterenuluiaredreptulscearinstaneinscrie
reancarteafunciarcaproprietar;
c) proprietarul terenului l oblig pe autorul lucrrii la desfiin
areaacesteia.
111.Momentulncareproprietarulterenuluidevineproprie
taraluneiconstruciiedificatedeoaltpersoanpeterenulsu,
esteacelaal:
a)invocriiaccesiunii;
b)ncorporriiconstrucieinteren;
c)admiteriiaciuniideconstatareaaccesiunii.

72

Testegrilpentrupregtireaexamenuluidelicen

112.Uzucapiunea:
a)reprezintunmoddedobndireadreptuluideproprietate,
prinposesianentreruptntimpulicondiiilestabilitedelege;
b)posesianentrerupt,timpulicondiiilestabilitedelegese
constatpecaleamiabildectrepri,fralteformaliti;
c) reprezint un mod de dobndire a dreptului de proprietate
sau a altor drepturi reale prin posesia nentrerupt n timpul i
condiiilestabilitedelege.

113.PotrivitCoduluicivilnvigoare,uzucapiunea:
a)estetabularidelungdurat;
b) va putea fi invocat numai n ceea ce privete posesiile n
ceputesubimperiulCoduluicivildin1864;
c)extratabularpresupuneoposesiepeoperioadde10ani.

114.Uzucapiuneatabularpresupune:
a)oposesiede5ani;
b)oposesiede10ani;
c)oposesiede10pnla20deani.

115.Dreptuldeproprietateasupraunuiimobilidezmembr
mintele sale pot fi nscrise n cartea funciar n temeiul uzuca
piuniinfolosulceluicarelaposedattimpde10anincazul:
a)uzucapiuniitabulare;
b)uzucapiuniide30deani;
c)uzucapiuniiextratabulare.
116.nmateriauzucapiuniitabulare:
a)nuestenecesarbunacredin;
b)bunacredintrebuiesexisteattnmomentulnregistrrii
cererii,ctinmomentulintrriinposesiabunului;
c)bunacredintrebuiesexistedoarnmomentulintrriin
posesie.

117.nmateriajonciuniiposesiilor,poatefiautor:
a)oricedetentorprecaranterior;
b)numailocatarul;
c)posesorulanteriorcareatransmisposesiaposesoruluiactual.

Dreptcivil.Teoriadrepturilorreale

73

118.Aciuneanprestaietabular:
a)nuestesupusprescripieiextinctive;
b)estesupusprescripieiextinctivencondiiilelegii;
c)numaiestereglementatdeCodulcivilnvigoare.

119.Aciuneanrectificaretabular:
a)esteimprescriptibilextinctivntoatecazurile;
b)esteprescriptibilextinctivntoatecazurile;
c) n condiiile legii, poate fi imprescriptibil sau prescriptibil
extinctiv.

2.Rspunsuricorecte
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

c)
a)
c)
c)
c)
b)
a)
b)
c)
c)
b)
b)
a)
c)
c)
c)
b)
a)
b)
b)
c)
c)
a)
b)
b)
a)

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

c)
b)
b)
a)
c)
c)
b)
b)
b)
b)
c)
a)
a)
a)
b)
a)
c)
a)
b)
a)
b)
a)
b)
a)
c)
c)

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

c)
c)
c)
a)
b)
a)
a)
b)
a)
a)
c)
c)
b)
b)
a)
c)
b)
c)
c)
a)
b)
b)
a)
a)
a)
c)

79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104

c)
b)
c)
b)
c)
b)
a)
b)
a)
a)
b)
b)
c)
a)
c)
c)
c)
c)
b)
a)
c)
a)
c)
a)
c)
b)

74

Testegrilpentrupregtireaexamenuluidelicen

105
106
107
108

a)
a)
a)
a)

109
110
111
112

b)
b)
b)
c)

113
114
115
116

c)
a)
c)
b)

117
118
119

c)
b)
c)

3.Bibliografieselectiv
Codul civil, Ed. Monitorul Oficial, Bucureti, 2011, Cartea
aIIIaDesprebunuri,TitlurileIVIII;
Brsan, C., Drept civil. Drepturile reale principale n regle
mentareanouluiCodcivil,Ed.Hamangiu,Bucureti,2013;
Boroi,G.,Anghelescu,C.A.,Nazat,B.,Cursdedreptcivil.Drep
turilerealeprincipale,Ed.Hamangiu,Bucureti,2013;
Urs, I.R., Ispas, P.E., Drept civil. Drepturi Reale, Ed. Universit
iiTituMaiorescu,Bucureti,2012.

2.DREPTCIVIL.TEORIAGENERAL
AOBLIGAIILOR
1.Testegril
1.Subiectulactivncadrulraportuluijuridicdeobligaiicivile
senumete:
a)debitor;
b)creditor;
c)locator.

2.Obligaiiledeaface:
a)suntntotdeaunaobligaiiderezultat;
b)potfiobligaiiderezultatsau,dupcaz,demijloace;
c)suntntotdeaunaobligaiidemijloace.

3.Obligaiiledemijloace:
a)maisuntnumiteiobligaiidediligen;
b) presupun garantarea creditorului c rezultatul urmrit va fi
atins;
c)sesubclasificnobligaiiderezultat,perfecteiimperfecte.

4.Potfaceobiectuluneiipoteci:
a)universalitiledebunuri;
b)bunurileinalienabile;
c)doarbunurileimobile.

5. Reprezint mijloc juridic ofensiv de asigurare a realizrii


dreptuluidecrean:
a)aciuneanexecutaresilit;
b)excepia,invocatdecreditornfaainstaneidejudecat;
c)excepia,invocatdedebitornfaainstaneidejudecat.

6.Contractulreprezint:
a)acorduldintredousaumaimultepersoanecuinteniadea
constituiunraportjuridic;

76

Testegrilpentrupregtireaexamenuluidelicen

b)acorduldevoinnumaidintredoupersoanecuinteniade
aconstitui,amodificaiastingeunraportjuridic;
c) acordul de voin dintre dou sau mai multe persoane cu
inteniadeaconstitui,amodificasauastingeunraportjuridic.

7.Dupconinut,contracteleseclasificn:
a)contractecutitluonerosicontractecutitlugratuit;
b)contracteconsensuale,contractesolemneicontractereale;
c)contractesinalagmaticeicontracteunilaterale.

8.nfunciedescopulurmritdepri,contracteleseclasific
n:
a)contracteconsensuale,solemneireale;
b)contractecutitluonerosicutitlugratuit;
c)contractesinalagmaticeiunilaterale.

9.Dupmoduldeformare,distingemntre:
a)contracteconsensuale,solemneireale;
b)contractesinalagmaticeiunilaterale;
c)contracteconsensualeisinalagmatice.

10. Reprezint condiie de fond esenial pentru validitatea


contractului:
a)capacitateadeacontracta;
b)obiectuldeterminabiliilicit;
c)cauzadeterminatimoral.

11.Caregul,contractelesencheienmodvalabil:
a)nformautentic;
b) prin simplul acord de voin al prilor, exprimat n form
autentic;
c)prinsimplulacorddevoinalprilor,conformprincipiului
consensualismului.

12.Opropunereconstituieofertdeacontracta:
a)dacesteexprimatnscris;
b)dacareelementesuficientepentruformareacontractului;

Dreptcivil.Teoriageneralaobligaiilor

77

c) dac are toate elementele, principale i secundare, pentru


formareacontractului.

13.Revocareaoferteideacontracta:
a)trebuiesintervinobligatoriunaintecaofertasajungla
destinatar;
b) poate interveni i nainte de expirarea duratei prevzute
pentruacceptare;
c) nu poate interveni n niciun caz, ofertantul fiind inut de
ofertasa.

14. Solicitarea de a formula oferte de contractare, adresat


uneiasaumaimultorpersoanedeterminate:
a)constituie,prineansi,ofertdeacontracta;
b)nuconstituie,prineansi,ofertdeacontracta;
c)nuestereglementatdeCodulcivilnvigoare.

15.Acceptareaoferteideacontractareprezint:
a) orice act ori fapt al destinatarului, dac indic acordul cu
privirelaofert;
b) orice act ori fapt al destinatarului, dac indic acordul cu
privirelaofert,darcumodificrioricompletri;
c)numaiunnscrisconstatatoralofertei.

16.Acceptareaoferteideacontractatrebuiesndeplineasc
urmtoarelecondiii:
a) s fie n concordan cu oferta de a contracta, destinatarul
trebuindsaccepteintegralintocmaioferta;
b)poatefiexprimatidupexpirareatermenuluiprevzutn
ofertadeacontracta;
c)poatefiexprimatntermenulprevzutnofertadeacon
tracta,cumodificriicompletri.

17.npractic,dacofertantuliacceptantuloferteideacon
tractanuseaflnacelailoc,contractulseconsiderncheiat:
a) n momentul n care ofertantul a luat cunotin de accep
tarenoricemod;

78

Testegrilpentrupregtireaexamenuluidelicen

b) n momentul n care destinatarul i manifest acordul de


voincuprivirelaofert,chiardacnuaexpediatacceptarea;
c) n momentul n care acceptarea ajunge la ofertant, chiar
dacacestanualuatcunotindeconinutulei,dinmotiveneim
putabile.

18.Reprezintlocalncheieriicontractului:
a)loculncareacceptareaajungelaofertant;
b)domiciliuldestinataruluiacceptrii;
c)domiciliuldestinataruluiofertei.

19.Principiulpactasuntservandapresupunec:
a) un contract produce efecte numai fa de prile contrac
tante;
b)uncontractproduceefecteifadeterepersoane;
c)uncontractareputeredelegentreprilecontractante.

20.Ofertadevinecaduc:
a)dacacceptareanuajungelaofertantntermenulstabilit;
b)dacofertanuajungelaacceptantntermenulstabilit;
c)dacacceptantulmodificsaucompleteazconinutulofertei.

21.nvirtuteaprincipiuluirelativitiiefectelorcontractului:
a)contractulproduceefectentrepri,avnzicauziteri;
b)contractulproduceefecteifadeteri;
c) contractul produce efecte numai ntre pri, dac prin lege
nuseprevedealtfel.

22.Avnziicauz:
a)reprezintpersoanestrinedecontract,fadeacetiacon
tractulneproducndefecte;
b) reprezint persoane care au participat direct la ncheierea
contractului;
c)reprezintpersoanecarenuauparticipatlancheiereacon
tractului,darefectelecontractuluiseproducifadeele.

Dreptcivil.Teoriageneralaobligaiilor

79

23.Categoriaavnzilorcauzcuprinde:
a)doarsuccesoriiuniversaliicutitluuniversal;
b)isuccesoriicutitluparticular;
c)terii.

24.Succesoriicutitluparticular,ncalitatedeavnzicauz:
a)dobndescundreptsubiectivprivitnmodindividual;
b)dobndescunntregpatrimoniu;
c)dobndescofraciunedintrunpatrimoniu.

25.Promisiuneafapteialtuia:
a) reprezint o excepie real de la principiul relativitii efec
telorcontractului;
b) reprezint o excepie aparent de la principiul pacta sunt
servanda;
c) reprezint o excepie aparent de la principiul relativitii
efectelorcontractului.

26. Stipulaia pentru altul trebuie s ndeplineasc urmtoa


relecondiii:
a) beneficiarul stipulaiei trebuie s fie n mod obligatoriu
determinatabinitio;
b)sexisteinteniadeacontractaninterespropriu;
c)voinadeastipulanfolosuluneiterepersoanesfienen
doielnic.

27.Simulaiareprezint:
a) operaiunea juridic ce const n ncheierea ntre aceleai
pri a dou contracte, contractul secret corespunznd voinei
realeaprilor;
b) operaiunea juridic ce const n ncheierea unui contract
secret prin care prile extind efectele contractului i asupra ter
ilor;
c) operaiunea juridic ce const n ncheierea ntre aceleai
pri a dou contracte, contractul public corespunznd voinei
realeaprilor.

80

Testegrilpentrupregtireaexamenuluidelicen

28.Pentruafinprezenasimulaiei,trebuiendeplinituna
dintreurmtoarelecondiii:
a)actulpublicscorespundvoineirealeaprilor;
b)actulsecretsfiencheiatconcomitentsauanteriorncheie
riiactuluipublic;
c)actulsecretsfiencheiatconcomitentsauulteriorncheierii
contractuluipublic.

29.ncazulsimulaiei,actulsecret:
a) poate fi invocat mpotriva terilor de buncredin care au
dobnditdrepturidelaachizitorulaparent;
b) nu produce efecte nici fa de pri dac nu ndeplinete
condiiiledefondcerutedelegepentruncheiereasavalabil;
c)nuproduceefectenniciuncazasupraavnzilorcauz.

30.Reprezintefectspecificalcontractuluisinalagmatic:
a)simulaia;
b)stipulaiapentrualtul;
c)excepiadeneexecutareacontractului.

31.Reprezintocondiienecesarpentruinvocareaexcepiei
deneexecutareacontractului:
a)obligaiileprilorsizvorascdinacelaicontract;
b)obligaiileprilorpotizvordincontractediferite;
c)neexecutareassedatorezefapteiceluicareinvocexcepia.

32.Rezoluiuneacontractelorpresupune:
a)desfiinareacontractuluipentruviitor;
b)desfiinareacontractuluiattpentruviitor,ctipentrutrecut;
c)desfiinareacontractuluinumaipentrutrecut.

33. Rezoluiunea contractului va fi dispus de ctre instana


dejudecat:
a) chiar dac debitorul obligaiei neexecutate nu a fost pus n
ntrziere;
b)numaidacneexecutareaestetotal;
c) numai dac debitorul obligaiei neexecutate a fost pus n
ntrziere.

Dreptcivil.Teoriageneralaobligaiilor

81

34.ncazulncaresedispunerezoluiuneacontractului:
a)seconsidercacelcontractnuafostniciodatncheiat;
b)fructeleculesededobnditorserestituientoatecazurile;
c)prilenuvorfipusensituaiaanterioarncheieriicontrac
tului,rezoluiuneaopernddoarpentruviitor.

35.Reziliereacontractelor:
a)opereaznumaipentruviitor;
b)arecaefectrestituireaprestaiilorexecutatedeprilecon
tractuluicuexecutaredintrodat;
c)nuseapliccontractelorcuexecutaresuccesiv.

36.Reprezintfaptjuridiclicit:
a)gestiuneadeafaceri;
b)stipulaiapentrualtul;
c)simulaia.

37.ncazulgestiuniideafaceri:
a)gerantulnutrebuiesaibcapacitatedeexerciiu;
b)interveniagerantuluinutrebuiesfieutilgeratului;
c)geratultrebuiesfiecompletstrindeoperaiuneapecare
gerantulosvreteninteresulsu.

38. Gestiunea de afaceri d natere urmtoarelor obligaii n


sarcinagerantului:
a) obligaia de a continua gestiunea nceput pn ce geratul
saumotenitoriiacestuiaovorprelua;
b)obligaiaslindemnizezepegeratpentrucheltuielilenece
sareefectuate;
c)niciunadintrevarianteledemaisus.

39.nceeacepriveteplatalucruluinedatorat:
a)datoriapentrucaresafcutplatatrebuiesexiste;
b)platasfifostfcutdineroare;
c)datoriapentrucaresafcutplatatrebuiesexisteisfie
scadent.

82

Testegrilpentrupregtireaexamenuluidelicen

40.Dacplatanedatorataconstatntrosumdebanisauo
cantitatedebunuridegen:
a)accipiensulvarestituintoatecazurileosumdebani;
b)accipiensulvatrebuisrestituieaceeaisumsaubunuride
aceeaicalitateicantitate;
c)ntoatecazurileplatanedatorattrebuiesconsteanada
unbunindividualdeterminat.

41.Caefectalpliinedatorate:
a)accipiensuldereacredinvarestituidoarlucrulprimit,nui
fructeleacestuia;
b) accipiensul de buncredin va restitui inclusiv fructele
bunuluiprimit;
c)dacanstrinatlucrul,accipiensuldebuncredinvaresti
tuinumaipreulprimit.

42.Aciuneanrestituireapliinedatorate:
a)larecatitularpeaccipiensuldebuncredin;
b)estesupusntoatecazuriletermenuluigeneraldeprescrip
ieextinctiv;
c) poate fi exercitat i de creditorii chirografari ai lui solvens
pecaleaaciuniioblice.

43.mbogireafrjustcauz:
a) presupune mrirea patrimoniului unei persoane pe seama
patrimoniuluialteipersoane,fraexistauntemeijuridicpentru
aceasta;
b)nuestereglementatdeCodulcivilcaizvordeobligaii;
c)presupuneexistenauneicauzelegitimepentrumrireaunui
patrimoniundetrimentulaltuipatrimoniu.

44.Aciuneanrestituirentemeiatpembogireafrjust
cauz:
a) va fi admis chiar dac titularul putea intenta aciune n
revendicare;
b)estesupustermenuluigeneraldeprescripiede10ani;
c)nuvafiadmisdaccelprejudiciataredreptullaoaltac
iunepentruaobineceeaceiestedatorat.

Dreptcivil.Teoriageneralaobligaiilor

83

45.nvirtuteaobligaieiderestituire,ncazulmbogiriifr
justcauz:
a) cel care ia micorat patrimoniul poate solicita mai mult
dectvaloareacucaresamicoratpatrimoniulsu;
b)celcareiamritpatrimoniulnupoatefiobligatsrestituie
dectnmsuracreteriipatrimoniuluisu;
c)celcareiamritpatrimoniulvaputeafiobligatsrestituie
dublulmbogiriisale.

46.Reprezintoformarspunderiiciviledelictuale:
a)gestiuneadeafaceri;
b)rspundereapentrufaptaaltuia;
c)platalucruluinedatorat.

47.Condiiilerspunderiiciviledelictualepentrufaptaproprie
sunt:
a)faptailicitivinovia;
b)faptailicit,prejudiciul,raportuldecauzalitateivinovia;
c) fapta ilicit, prejudiciul, raportul de cauzalitate i vinovia
subformainteniei.

48.nmateriarspunderiiciviledelictuale:
a)prejudiciulpoatefimaterialsaumoral;
b)prejudiciulpoatefidoarmaterial;
c) prejudiciul material cuprinde un singur element, i anume
pierdereasuferit.

49.nmateriarspunderiiciviledelictuale:
a)prejudiciulmoralnuserepar;
b)prejudiciultrebuiesfiecert;
c)prejudiciultrebuiesfifostreparat.

50.Pentruaputeafireparat,prejudiciultrebuie:
a)sfieurmareanclcriiunuidreptsubiectivsauaunuiinte
reslegitim;
b)sfieeventual;
c)sfifostreparatdeoaltpersoan.

84

Testegrilpentrupregtireaexamenuluidelicen

51.Reprezintprincipiualreparriiprejudiciului:
a)principiulreparriiprinechivalentaprejudiciului;
b)principiulreparriiparialeaprejudiciului;
c)principiulreparriinnaturaprejudiciului.

52.Reprezintcauzcarenlturcaracterulilicitalfaptei:
a)legitimaaprare;
b)foramajor;
c)cazulfortuit.

53.Nureprezintcauzcarenlturcaracterulilicitalfaptei:
a)foramajor;
b)stareadenecesitate;
c)ndeplinireauneiactivitiimpusedelege.

54.Consimmntulvictimeiexonereazderspunderecivil
dac:
a)estedatulteriorsvririifaptei;
b)estedatpentruproducereaprejudiciului;
c)estedatpentrusvrireauneifapteprejudiciabile.

55. Reprezint cauz care nltur raportul de cauzalitate


dintrefaptailicitiprejudiciu:
a)legitimaaprare;
b)exercitareanormalaunuidreptsubiectiv;
c)foramajor.

56.nmateriarspunderiiciviledelictuale:
a)minoriicareaumplinitvrstade14anisuntprezumaicau
discernmnt;
b) minorul n vrst de 12 va rspunde pentru fapta ilicit s
vritntoatecazurile;
c)vorrspundepentrufaptapropriedoarmajorii.

57.ncazulrspunderiiciviledelictualeapersoaneijuridice:
a)victimapoatepretindedespgubiridelapersoanajuridicn
temeiulrspunderiipentrufaptaalteipersoane;

Dreptcivil.Teoriageneralaobligaiilor

85

b) victima nu poate s se ndrepte mpotriva persoanei fizice


dinorganuldeconducerealpersoaneijuridice;
c)victimapoatepretindedespgubiridelapersoanajuridicn
solidar cu persoana fizic din organul de conducere al persoanei
juridice.

58. Rspunderea pentru fapta minorului sau a celui pus sub


interdicie:
a)seangajeazdacsuntndeplinitedoarcondiiaprejudiciului
iafapteiilicite;
b) nu se va angaja dac fptuitorul nu rspunde pentru fapta
proprie;
c)seangajeazdacsuntndeplinitecondiiilerspunderiicivi
ledelictualepentrufaptaproprie.

59.ncazulrspunderiipentrufaptaminoruluisauaceluipus
subinterdicie:
a) victima nu poate pretinde despgubiri dect de la autorul
fapteiilicite;
b)victimapoatepretindedespgubiridoardelapriniifptui
torului;
c) victima poate pretinde despgubiri de la persoana respon
sabil de supravegherea minorului sau a celui pus sub interdicie
dinmomentulsvririifapteiilicite.

60. Reprezint o condiie special a rspunderii comitentului


pentrufaptaprepusuluisu:
a)existenaprejudiciului;
b) fapta ilicit s fie svrit de prepus n legtur cu scopul
funciilorncredinate;
c)sexisteofaptilicitsvritdeprepus,chiarcndacesta
seaflanconcediu.

61.Comitentulrspundepentruprejudiciulcauzatdeprepus
prindepireafuncieincredinatedac:
a) ntre exerciiul funciei i fapta ilicit exist o legtur de
cauzalitate,iarfaptaafostsvritninteresulcomitentului;

86

Testegrilpentrupregtireaexamenuluidelicen

b)victimaacunoscutcprepusulasvritfaptacudepirea
limitelorfuncieincredinate;
c) ntre exerciiul funciei i fapta ilicit exist o legtur de
cauzalitate,iarfaptaafostsvritninteresulprepusului.

62.ncazulrspunderiicomitentuluipentrufaptaprepusului,
victimaareurmtoareaposibilitatesirecuperezeprejudiciul:
a)numaidelaprepus;
b)numaidelacomitent;
c)idelaprepus.

63. n ipoteza n care prepuii aceluiai comitent au cauzat


prejudiciiunuiter:
a)rspundereaprepuilorestesolidar;
b) comitentul nu va putea fi obligat s plteasc despgubiri
victimei;
c)dupplatadespgubirilor,comitentulnusepoatesubrogan
drepturilevictimei.

64.Platareprezint:
a)unmijlocjuridicdestingereaobligaiilorcivile;
b)omodalitatedeexecutaresilitaobligaiilorcivile;
c)unmijlocdemodificareaobligaiilorcivile.

65.Platapoatefifcut:
a)numaidectredebitorpersonal;
b)idereprezentantuldebitorului;
c)numaideunter.

66.Poateaveacalitateadeaccipiens:
a)persoanaindicatdecreditorsprimeascplata;
b)debitorul;
c)numaicreditorulpersonal.

67.Plataeste:
a)omodalitatedeexecutaresilitaobligaiilorcivile;
b)cuuneleexcepii,indivizibil;
c)ntoatecazurileindivizibil.

Dreptcivil.Teoriageneralaobligaiilor

87

68.Estelocalplii:
a)domiciliulcreditoruluintoatecazurile;
b)loculstabilitdeprincontract;
c)domiciliuldebitoruluintoatecazurile.

69.ncazulimputaieilegaleaplii,seaplicurmtoarelere
guli:
a)nprimulrndsestingdatoriilenegarantate;
b)nprimulrndsestingdatoriilecelemaioneroase;
c)nprimulrndsestingdatoriileajunselascaden.

70.Platasevaputeafaceanticipatdac:
a)plataanticipatesteinterzis;
b)nuestecontrarnaturiicontractului;
c)platasefacentoatecazuriledoarlascaden.

71.Reprezintuncaracterjuridicalamenzilorcominatorii:
a)mijlocdeconstrngereadebitoruluilaexecutareaobligaiilor;
b)caracterulreparatoralprejudiciuluisuferitdecreditor;
c)caracterullimitatntimp.

72. Dauneleinterese se acord dac este ndeplinit i una


dintreurmtoarelecondiii:
a)obligaiasfifostexecutatintegral;
b)existenaunuiprejudiciu;
c)debitorulsnuaibnicioculpnneexecutareaobligaiei.

73.Dauneleinteresepotfievaluate:
a)doarpecaleconvenionalipecalejudectoreasc;
b)doarpecalelegalipecaleconvenional;
c)ipecaleconvenional.

74.Dauneleinteresemoratorii:
a) sunt datorate, n principiu, din ziua scadenei obligaiei de
plat;
b)sepotacordanumaidupcecreditorulfacedovadaexisten
eiprejudiciului;

88

Testegrilpentrupregtireaexamenuluidelicen

c)sepotacordadoardupcecreditorulfacedovadaexistenei
intinderiiprejudiciului.

75.Clauzapenal:
a)reprezintevaluareadaunelorinteresepecalejudectoreasc;
b) stipulaie convenional prin care debitorul se oblig la o
anumitprestaiencazulneexecutriiobligaieiprincipale;
c)reprezintevaluareadaunelorinteresepecalelegal.

76.Nuvorfisupusecesiuniidecrean:
a)creaneletransmisibile;
b)creaneledeclarateinalienabiledectrepri,dacexistun
intereslegitimnacestsens;
c)creanelecareaucaobiectosumdebani.

77.Cesiuneadecrean:
a) se realizeaz n mod valabil doar cu acordul debitorului
cedat;
b)cutitluonerossencheienformautentic;
c)poateficutitluonerossaucutitlugratuit.

78.Cesiuneadecrean:
a) este un contract i se ncheie cu ndeplinirea condiiilor de
validitate;
b)esteunactjuridicunilateral;
c)poatefidoarcutitluoneros.

79.Subrogaiandrepturilecreditoruluiprinplatacreanei:
a)esteunmijlocdetransformareaobligaiilorcivile;
b)nuestereglementatdeCodulcivil;
c)poatefilegalsauconvenional.

80. Reprezint caz de subrogaie legal n drepturile credito


rului:
a)subrogaiaconsimitdedebitor;
b)cazulmotenitoruluicarepltetedinbunurilesaledatoriile
motenirii;
c)cazulceluicaresembogetefrjusttemei.

Dreptcivil.Teoriageneralaobligaiilor

89

81.Subrogaiaconsimitdecreditor:
a)iareizvorulnacorduldintrecreditoridebitor;
b)serealizeazicuacorduldebitorului;
c)serealizeazlamomentulpliiprimitedelater.
82.ncazulsubrogaieiconsimitededebitor:
a)mprumutuliplatadatorieitrebuiesmbraceformanscri
suluiautentic;
b)mprumutuliplatadatorieitrebuiesmbraceformanscri
suluisubsemnturprivatfrdatcert;
c)nchitanaliberatorietrebuiesfieprevzutcplataafost
fcutcubaniimprumutaidelanoulcreditor.
83.Pentruafinprezenanovaiei,trebuiendeplinitiuna
dinurmtoarelecondiii:
a)sexisteoobligaievechenulsauanulabil;
b)nouaobligaiesfievalabil;
c)nouaobligaiesaibnmodobligatoriuaceleaipricai
vecheaobligaie.
84.nmaterianovaiei:
a) ipotecile care garantau creana iniial nsoesc n toate
cazurilenouacrean;
b)nouldebitorvaputeaopunecreditoruluitoatemijloacelede
aprarepecareleavealandemndebitoruliniial;
c) novaia ntre creditor i un debitor solidar i libereaz pe
ceilalicodebitoricuprivirelacreditor.
85.Compensaia:
a)arecaobiectnumaiosumdebani;
b)arecaobiectosumdebanisaubunurifungibiledeaceeai
natur;
c)arecaobiectbunuriinsesizabile.
86.Compensaialegalopereazdacestendeplinitiuna
dintreurmtoarelecondiii:
a)dacodatorieestescadentiunaestenescadent;
b)icndcreaneleaucaobiectbunurifungibile;
c)numaicndcreaneleaucaobiectosumdebani.

90

Testegrilpentrupregtireaexamenuluidelicen

87.Remitereadedatorie:
a) const n operaiunea prin care creditorul l libereaz pe
debitordeexecutareaobligaieisale;
b)poatefifcutnumaiprinactentrevii;
c)poatefifcutnumaiprinnscrisautentic.

88.ncazulremiteriidedatorie:
a)sestingedoarobligaiaprincipal;
b)fadeunfideiusor,eanullibereazpedebitorulprincipal;
c)seaplicntotdeaunaformanscrisuluiautentic.

89.Pentruexercitareaaciuniioblicetrebuiendeplinit,prin
trealtele,iurmtoareacondiie:
a)creditorultrebuiesaibtitluexecutoriu;
b)debitorultrebuiesintroducaciuneannumepropriu;
c)debitorulrefuzsintroducaciunea.

90.nmateriaaciuniioblice:
a)prtulnuipoateopunecreditoruluiaprrilepecarelear
fipututopunedebitorului;
b)dreptulreadusnpatrimoniuldebitoruluivaservidoarcredi
toruluireclamant;
c) hotrrea judectoreasc va fi opozabil debitorului doar
dacacestaafostintrodusnproces.

91.Prinaciuneapaulianpoatefirevocat:
a)oriceactcareprivetedrepturipersonalenepatrimoniale;
b)actulprincaredebitorulrefuzssembogeasc;
c)actulderenunarelasuccesiunefcutnfraudacreditorului.

92.Reprezintocondiiedeadmisibilitateaaciuniipauliene:
a)existenaunuititluexecutoriu;
b)creditorulsaibocreancertladataintroduceriiaciunii;
c)bunacredinadebitorului.

93.Dacaciuneapaulianesteadmis:
a)actulatacatvafideclaratinopozabilfadereclamantifa
decreditoriicareauintervenitncauz;

Dreptcivil.Teoriageneralaobligaiilor

91

b)bunulurmritnupoatefipstratnniciuncazdeteruldo
bnditor;
c) prin hotrrea judectoreasc bunul urmrit este pus n
toate cazurile la dispoziia creditorilor pentru repararea prejudi
ciuluisuferit.

94.Fideiusiuneaesteuncontract:
a)principal;
b)sinalagmaticiunilateral;
c)solemn.

95.nmateriafideiusiunii:
a) creditorul l poate urmri direct pe fideiusor dac debitorul
nuiexecutobligaialascaden;
b)beneficiuldediviziunevaputeafiinvocatdedebitor;
c)beneficiuldediscuiunesevaputeafacepentruprimaoar
nciledeatac.

96.Ipotecasecaracterizeazprinaceeac:
a)estedivizibil;
b)esteundreptrealprincipal;
c)esteundreptreal.

97.Ipotecasepoatestrmuta:
a)dacbunulgrevatapierit;
b)nniciuncaz;
c)doarncazulbunurilorimobile.

98.Beneficiazdeipoteclegal:
a)antreprenorulasupralucrriiefectuate,peoperioadde10
ani;
b)vnztorul,asuprabunuluiimobilvndut,pentrupreulda
torat;
c)minoriiiinterziiijudectoreti.

92

Testegrilpentrupregtireaexamenuluidelicen

2.Rspunsuricorecte
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

b)
b)
a)
a)
a)
c)
c)
b)
a)
a)
c)
b)
b)
b)
a)
a)
c)
a)
c)
a)
c)
c)
b)
a)
c)

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

c)
a)
b)
b)
c)
a)
b)
c)
a)
a)
a)
c)
a)
b)
b)
c)
c)
a)
c)
b)
b)
b)
a)
b)
a)

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

c)
a)
a)
c)
c)
a)
c)
c)
c)
b)
a)
c)
a)
a)
b)
a)
b)
b)
c)
b)
a)
b)
c)
a)
b)

76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

b)
c)
a)
c)
b)
c)
c)
b)
c)
b)
b)
a)
b)
c)
c)
c)
b)
a)
c)
a)
c)
a)
b)

3.Bibliografieselectiv
Codul civil, Ed. Monitorul Oficial, Bucureti, 2011, Cartea
aIIIaDesprebunuri,TitlurileIVIII;
Boroi, G., Ilie, Al., Comentariile Codului civil. Garaniile perso
nale.Privilegiileigaraniilereale,Ed.Hamangiu,Bucureti,2012;
Pop,L.,Popa,I.F.,Vidu,S.I.,Tratatelementardedreptcivil.
Obligaiile,Ed.UniversulJuridic,Bucureti,2012;
Turcu,I.,NoulCodCivil.Comentariiiexplicaii,CarteaV.Des
preobligaii,art.11641649,Ed.C.H.Beck,Bucureti,2011;
Urs,I.R.,Ispas,P.E.,Dreptcivil.Teoriageneralaobligaiilor,
Ed.UniversitiiTituMaiorescu,Bucureti,2012.

Seciuneaa3a.
CONTRACTESPECIALE.SUCCESIUNI
AnulIIIdestudiu
1.DREPTCIVIL.CONTRACTESPECIALE
1.Testegril
1.Donaiasubformadaruluimanualsencheie:
a)prinnscrisautentic,subsanciuneanulitiiabsolute;
b)prinacorduldevoinealprilor,nsoitdetradiiuneabunu
lui;
c)prinnscrisautentic,nsoitderemitereabunului.

2.Promisiuneadedonaie:
a)trebuiesmbraceformaautenticsubsanciuneanulitii;
b)poatembrcaiformanscrisuluisubsemnturprivat;
c)nuestereglementatdeCodulcivil.

3.Donaiasencheienmodvalabil:
a)prinacorduldevoinalprilor;
b)prinacceptareadonaieidectredonator;
c)prinnscrisautentic,subsanciuneanulitiiabsolute.

4.Potformaobiectuldaruluimanual:
a)bunurileimobile;
b)bunurileviitoare;
c)bunurilemobilecorporale.

5. Nerespectarea formei autentice a contractului de donaie


estesancionatcu:
a)rezilierea;
b)nulitatearelativ;
c)nulitateaabsolut.

94

Testegrilpentrupregtireaexamenuluidelicen

6.Darulmanual:
a)nupresupunetradiiuneabunului;
b)esteuncontractreal;
c)esteuncontractsolemn.
7. Dac se doneaz bunul altuia, contractul de donaie este
supus:
a)nulitiiabsolute;
b)nulitiirelative;
c)contractulestevalabilcundeplinireaformalitilorlegale.
8.Cnddonaiasencheientreabseni,prinofertiaccep
tareseparate:
a)numaiofertatrebuiesmbraceformaautentic;
b)numaiacceptareatrebuiesmbraceformaautentic;
c)attoferta,ctiacceptareatrebuiesmbraceformaauten
tic;
9.Donatorulrspundepentrueviciune:
a)ntoatecazurile;
b)ncazulncareapromisexpresaceastgaranie;
c)numaincazuldaruluimanualialdonaieicusarcin.
10.nceeaceprivetegaraniacontraviciilorascunsealebu
nuluidonat,estefalsurmtoareaafirmaie:
a) donatorul nu rspunde pentru viciile ascunse ale bunului
donat;
b) n cazul donaiei cu sarcini, n limita valorii acestora, dona
torulrspundepentruviciileascunsecaivnztorul;
c) dac donatorul a cunoscut viciile ascunse i nu lea adus la
cunotina donatarului la ncheierea contractului, va fi inut s
repareprejudiciulcauzatdonataruluiprinvicii.
11.Reprezintcauzderevocarepentruneexecutareadona
iei:
a)dacdonatorulnuiexecutsarcinalacaresaobligat;
b) dac donatarul se face vinovat de fapte penale fa de
donator;
c)dacdonatarulnundeplinetesarcinalacaresaobligat.

Dreptcivil.Contractespeciale

95

12. n materia contractului de donaie, nu reprezint caz de


ingratitudine:
a) cazul n care donatarul nu i execut sarcina la care sa
obligatprincontractuldedonaie;
b)cazulncaredonatarulaatentatlaviaadonatorului;
c)cazulncaredonatarulsefacevinovatdefaptepenalefa
dedonator.

13.Dreptullaaciuneaprincaresesolicitrevocareapentru
ingratitudineadonaieiseprescrientermende:
a) trei ani din ziua n care donatorul a tiut c donatarul a
svritfaptadeingratitudine;
b) un an din ziua n care donatorul a tiut c donatarul a
svritfaptadeingratitudine;
c) cinci ani din ziua n care donatorul a tiut c donatarul a
svritfaptadeingratitudine.

14.Cerereaderevocarepentruingratitudine:
a)seprescrientermendetreiani;
b)poatefiexercitatnumaimpotrivadonatarului;
c) n caz de deces al donatarului, nu va putea fi continuat
mpotrivamotenitoriloracestuia.

15. n caz de neexecutare a sarcinii la care donatarul sa


obligat:
a)dreptullaaciuneaprincaresesolicitexecutareasarciniise
prescrie n termen de un an de la data la care sarcina trebuia
executat;
b)donatorulvaputeasolicitanumairevocareadonaiei;
c) succesorii n drepturi aidonatorului vor putea solicita revo
careadonaiei.

16.Contractuldelocaiuneesteuncontract:
a)translativdeproprietate;
b)aleatoriu;
c)cutitluoneros.

96

Testegrilpentrupregtireaexamenuluidelicen

17.Contractuldelocaiunepoateaveacaobiect:
a)numaiunbunimobil;
b)bunuriimobileimobile;
c)numaioconstruciecudestinaiadelocuin.

18.Preullocaiuniipoartdenumireade:
a)rent;
b)sult;
c)chirie.

19.Obligaiadebitorului(ntreintorului)esteoobligaie:
a)deada,personal;
b)deaface,strictpersonal;
c) de a face, dar nu strict personal, fiind transmisibil la
decesmotenitorilorsi.

20.Dacprilenuauprevzutncontractduratalocaiuniice
are ca obiect o locuin nemobilat, contractul se consider n
cheiatpeoperioadde:
a)unan;
b)3ani;
c)49deani.

21.Reprezintoobligaieprincipalalocatorului:
a)predareabunuluimpreuncuaccesoriilesale;
b) s foloseasc bunul cu prudena i diligena unui bun pro
prietar;
c)sexecutereparaiilelocativerezultatedinfolosinalucrului.

22. Dac locatarul modific bunul ori i schimb destinaia,


locatorulvaaveaposibilitateassolicite:
a)dauneintereseidupcaz,rezoluiuneacontractului;
b)dauneinteresei,dupcaz,reziliereacontractului;
c)amenzicivile.

Dreptcivil.Contractespeciale

97

23.nceeacepriveterspundereapentruviciialocatorului:
a)rspundedoarpentruviciileaparente;
b) rspunde pentru viciile care mpiedic sau micoreaz folo
sireabunului;
c) rspunde numai pentru viciile care au survenit n cursul
locaiunii.

24. Locatorul este inut s l garanteze pe locatar mpotriva


tulburrilor:
a)defaptcauzatedeuntercarenupretindeundreptasupra
bunului;
b)dedreptcauzatedeunternumaidacexistiotulburare
defapt;
c)dedreptcauzatedeunterchiarinlipsauneitulburride
fapt.

25.Daclocatorulrefuznejustificatpredareabunuluidatn
locaiune,locatarulvaaveaposibilitateassolicite:
a)anulareacontractului;
b)predareasilitabunului;
c)rezoluiuneacontractului,cudauneinterese.

26.Locatarulpoatesubcontractasaucedacontractuldeloca
iune:
a)numaicuacordullocatorului,necesarntoatecazurile;
b)numainceeaceprivetelocaiunileceaucaobiectbunuri
imobile;
c) numai cu acordul scris al locatorului cnd locaiunea are ca
obiectbunurimobile.

27. n cazul unei cesiuni a contractului de locaiune de ctre


locatar:
a)locatorulnutrebuiesfienotificat;
b)seschimbpersoanalocatarului;
c)seschimbpersoanalocatorului.

98

Testegrilpentrupregtireaexamenuluidelicen

28.Contractuldelocaiunenceteazprin:
a)expirareatermenului;
b)decesullocatorului;
c)decesullocatarului.

29. Dac bunul dat n locaiune este nstrinat, dreptul loca


taruluiesteopozabil:
a) n cazul imobilelor, fr ndeplinirea vreunei condiii supli
mentare;
b)ncazulimobilelornscrisencarteafunciar,daclocaiunea
afostnotatncarteafunciar;
c)numainceeaceprivetelocaiunilencheiatepeuntermen
maimarede10ani.

30.Contractuldemandat:
a)poatefinumaicutitlugratuit;
b)dintredoupersoanefiziceseprezumaficutitlugratuit;
c)sepoatencheianumaintrepersoanefizice.

31.Mandatulpoatefi:
a)cusaufrreprezentare;
b)numaicutitluoneros;
c)uncontractaleatoriu.

32.Mandatulcureprezentare:
a)poatefincheiatnumainformscris;
b)datpentruncheiereaunuicontractdevnzarecumprarea
unui teren trebuie s mbrace forma nscrisului sub semntur
privat;
c)poatefincheiat,ncondiiilelegii,informanscrisuluisub
semnturprivat.

33. Dac prile nu au prevzut un termen, contractul de


mandatnceteaz:
a)ntermende3anideladatancheieriilui;
b)ntermende5anideladatancheieriilui;
c)ntermendeunandeladatancheieriilui.

Dreptcivil.Contractespeciale

99

34.Mandatulgenerallautorizeazpemandatarsefectueze:
a)numaiactedeadministrare;
b)iactededispoziie;
c)numaiactedeconservareiactedeadministrare.

35.Mandatarul:
a)poateaveacapacitatedeexerciiurestrns;
b) poate solicita plata cheltuielilor fcute cu mandatul numai
dacsencheieactuljuridicpentrucaremandatulafostacordat;
c) datoreaz dobnzi dac a ntrebuinat n interesul su su
meledebanicuvenitemandantului,dinziuantrebuinrii.

36.Mandatarulivaputeasubstituiunterpentrundeplini
reamandatului:
a)dacapariiaunorcauzeneprevzutelmpiedicsaducla
ndepliniremandatul;
b)substituireaesteinterzisdeCodulcivil;
c)substituireasepoatefaceoricndprinvoinamandatarului.

37. Mandantul este obligat s repare prejudiciul suferit de


mandatarnexecutareamandatuluidac:
a)prejudiciulprovinedinculpamandatarului;
b)prejudiciulareovaloarensemnat;
c)prejudiciulnuprovinedinculpamandatarului.

38.Mandantulesteobligatsplteascmandataruluioremu
neraie:
a)numaidacmandatulafostexecutat;
b) chiar i n cazul n care, fr culpa mandatarului, mandatul
nuapututfiexecutat;
c)chiarincazulmandatuluicutitlugratuit.

39.Mandatulnceteaziprinunuldinurmtoarelemoduri:
a)numailamoarteamandantului;
b)incazulrevocriisaledectremandant;
c)incazulrevocriisaledectremandatar.

100

Testegrilpentrupregtireaexamenuluidelicen

40.Revocareamandatuluidectremandant:
a)poatefinumaiexpres;
b)poateinterveninumaidacmandatulnuafostdeclaratire
vocabil;
c)intervineatuncicndunnoumandatarprimetemputerni
cirepentruaceeaiafacere.

41.Renunarealamandatdectremandatar:
a)poateintervenioricnd;
b)nupoateoperancazulmandatuluicutitluoneros;
c)poateoperanumaincazulmandatuluicutitluoneros.

42.Contractuldedepozit:
a)trebuiencheiatnformscrispentruaputeafidovedit;
b) trebuie ncheiat n form scris pentru a se nate n mod
valabil;
c) n lips de stipulaie contrar, se prezum c este cu titlu
oneros.

43.nceeacepriveterestituireabunuluidatndepozit:
a)bunulserestituienstareancareseaflladatarestituirii;
b)ntoatecazurileserestituiecontravaloareabunului;
c) restituirea nu se va putea face ctre motenitorii deponen
tului.

44.Depozitulnecesar:
a)sencheienformscrispentrudovedireasa;
b) poate fi dovedit prin orice mijloc de prob, indiferent de
valoareasa;
c)poatefidoveditdoarprinprobacunscrisuridacareova
loaremaimarede25.000lei.

45.ncazulcontractuluidedepozit:
a)depozitarulesteobligatsrestituiefructelebunului,dacle
aperceput;
b) depozitarul va restitui fructele doar dac a fost de rea
credin;
c)depozitarulnuvarestituifructelebunuluinniciosituaie.

Dreptcivil.Contractespeciale

101

46.Contractulderentviager:
a)arecapridebitorulicreditorul;
b)poateficonstituitattcutitluoneros,cticutitlugratuit;
c)areoduratlimitatdedispoziiilelegalelamaximum49de
ani.

47.Cndrentaestestipulatnfavoareaunuiter:
a)trebuiesmbraceformaautentic;
b) contractul nu este supus formei prevzute pentru donaie,
chiardacteruloprimetecutitlugratuit;
c)contractulsepoatencheianmodvalabiliverbal.

48.Rentaviager:
a)poateficonstituitnfavoareamaimultorpersoane;
b)poateficonstituitvalabilpeduratavieiiunuiter,decedat
ladatancheieriicontractului;
c) poate fi constituit valabil pe durata vieii unei persoane
afectatedeoboalletaldacaceastadecedeazncelmult30de
ziledeladatancheieriicontractului.

49.Contractuldentreinere:
a)sencheienmodvalabilsubformanscrisuluisubsemntur
privat;
b)subsanciuneanulitiiabsolute,sencheienformauten
tic;
c)permitecesiuneadrepturilorcreditoruluintreinerii.

50.Contractuldentreinere:
a) nceteaz, n toate cazurile, la data decesului creditorului
ntreinerii;
b) se ncheie n mod valabil prin simplul acord de voin al
prilor;
c)trebuiesfiencheiatnformautentic,frexcepie.

51.Obiectalcontractuluidevnzarecumprarepoatefi:
a)undreptpersonalnepatrimonial;
b)undezmembrmntaldreptuluideproprietate;
c)undreptlapensie.

102

Testegrilpentrupregtireaexamenuluidelicen

52.Vnzareacumprareaestentotdeaunauncontract:
a)sinalagmatic,comutativ;
b)consensualideclarativdeproprietate;
c)cutitlugratuit.
53.ncazulcontractuluidevnzarecumprareopereazregula:
a)resperitdomino;
b)resperitcreditori;
c) riscul pieirii fortuite a bunului se mparte n mod egal ntre
vnztoricumprtor.
54.Dreptuldepreempiune:
a)poatefistabilitnumaiprinlege;
b)poatefiiconvenional;
c)presupuneachiziionareabunuluilaunpremaimic.
55.Atuncicndmaimulititulariaidreptuluidepreempiune
iauexercitatpreempiuneaasupraaceluiaibun,contractulde
vnzareseconsiderncheiat:
a) cu titularul dreptului convenional de preempiune ales de
vnztor, atunci cnd se afl n concurs cu ali titulari ai unor
drepturilegaledepreempiune;
b) cu titularul dreptului legal de preempiune, atunci cnd se
afl n concurs cu titularii unor drepturi convenionale de pre
empiune;
c) cu titularul dreptului de preempiune ales de vnztor n
oricesituaie.
56.Contractuldevnzarecumprarencheiatdeminorulcare
arecapacitatedeexerciiurestrns:
a)estelovitdenulitateabsolut;
b)poatefincuviinatoricnddeprinisaututore;
c)esteanulabil.
57. Vnzarea unui bun individual determinat care aparine
altuia:
a)esteinterzisdelege;
b) contractul este valabil cu obligaia vnztorului s asigure
transmitereadreptuluideproprietatectrecumprtor;

Dreptcivil.Contractespeciale

103

c) contractul este valabil numai cu obligaia vnztorului de a


dobndiproprietateaasuprabunului.

58.Potformaobiectalcontractuluidevnzarecumprare:
a)bunurileaflatenproprietateapublicastatului;
b) att bunurile aflate n circuitul civil, ct i cele scoase din
circuitulcivil;
c) bunurile aflate n circuitul civil, inclusiv cele aflate n pro
prietateaprivatastatului.

59.Dreptuldeproprietatepublicaparinndstatului:
a) poate fi nstrinat prin vnzarecumprare, dar numai cu
respectarea formei ad validitatem i a formalitilor de carte
funciar;
b)nupoatefinstrinatprinvnzarecumprare;
c) poate fi nstrinat prin contract de vnzarecumprare, dar
numaicupactderscumprare.

60.Inalienabilitateaconvenional:
a)esteinterzisdelege;
b)estepermisnumaidacsejustificprintruninteresserios
i legitim, indiferent de perioada de timp pentru care este insti
tuit;
c)estepermisnumaidacsejustificprintruninteresserios
ilegitiminumaidacarecaractertemporar.

61. n cazul contractului de vnzarecumprare avnd ca


obiectbunurideterminate,regulageneralestec:
a)efectultranslativdeproprietateseproducesoloconsensu;
b)proprietateasestrmutcumprtoruluinumaidacbunul
afostpredat;
c) proprietatea se strmut cumprtorului numai dup plata
integralapreului.

62.Contractuldevnzarecumprare:
a)esteuncontractaleatoriu;
b)esteuncontractcomutativ;

104

Testegrilpentrupregtireaexamenuluidelicen

c) este un contract aleatoriu atunci cnd prile au stabilit ca


preulsfiedesemnatdectreunter.

63. Aciunea n anularea contractului de vnzarecumprare


pentruleziunepoatefiadmis:
a) numai dac partea lezat este minorul cu capacitate de
exerciiurestrns;
b) atunci cnd sunt ndeplinite condiiile leziunii, indiferent
dac persoana lezat este un minor cu capacitate de exerciiu
restrnssauopersoancucapacitatedeexerciiudeplin;
c)dacpartealezatesteunminorlipsitdecapacitatesaucu
capacitatedeexerciiurestrns.

64.Promisiuneabilateraldevnzarecumprare:
a)esteunantecontractncareambelepriseobligsncheie
nviitor,peunprestabilit,contractuldevnzarecumprare;
b) este un antecontract n care numai cumprtorul se oblig
scumperenviitorunbundelavnztor;
c)devineuncontractdevnzarecumprarevalabildacprile
i execut obligaiile asumate, fr a mai fi necesar ncheierea
unuialtact.

65.Potformaobiectulcontractuluidevnzarecumprare:
a) numai bunurile care exist la momentul ncheierii contrac
tului;
b)attbunurilecareexistlamomentulncheieriicontractului,
ctibunurileviitoare,frexcepie;
c)ibunurileviitoare,darnumaicucondiiacabunulviitors
fieposibil,conformprincipiuluiadimpossibilumnullaobligatio.

66. n cazul n care vnztorul nu este proprietarul lucrului


vndutlamomentulncheieriicontractului:
a) contractul de vnzare astfel ncheiat este lovit de nulitate
absolut;
b)contractuldevnzareestevalabil,cumprtorulputndcere
executarealuidectreterulproprietaralbunului;

Dreptcivil.Contractespeciale

105

c) este valabil dar numai dac este ratificat de ctre terul


proprietaralbunuluisaudacvnztoruldobndeteproprietatea
asuprabunuluivndut.

67.ncazulcontractuluidevnzarecumprare:
a)preulpoatefistabilitnumainbani;
b)preulpoatefiunbunalcumprtoruluipecareseobligs
ltransmitvnztorului;
c)preulpoatefi:osumdebani;unbunalcumprtorului;o
altprestaie.

68. n cazul n care un contract de vnzarecumprare este


lovitdenulitateabsolut:
a) contractul lovit de nulitate este considerat a nu fi fost
niciodatncheiat;
b)prilepotacoperinulitateaprinconfirmare;
c)prestaiileexecutatedectreprinuserestituie.

69.Drepturilerealeimobiliare:
a)sedobndescprincontractuldevnzarecumprarefrafi
necesaroaltformalitate;
b) se dobndesc numai dup nscrierea lor n cartea funciar,
pebazacontractuluidevnzarecumprare;
c) se dobndesc la momentul ncheierii contractului de vn
zarecumprare,darnumaidacacestaestencheiatnformaad
validitatemcerutdelege.

70.ncontractuldevnzarecumprareclauzelendoielnicese
interpreteaz:
a)nfavoareavnztorului;
b)nfavoareacumprtorului;
c)nfavoareadebitoruluiobligaieidepredare.

71. Obligaiavnztoruluide a transmite dreptul deproprie


tateasuprabunuluivnduteste:
a)oobligaiedeada;
b)oobligaiedeaface;
c)oobligaiedemijloace.

106

Testegrilpentrupregtireaexamenuluidelicen

72. Obligaia vnztorului de garanie contra eviciunii n


seamn:
a)garantareacumprtoruluimpotrivaunorpreteniialeunui
ter care l mpiedic total sau parial n stpnirea netulburat a
bunului;
b)garantareacumprtoruluidepierdereatotalsaupariala
bunului pentru o anumit perioad de timp numit perioad de
garanie;
c) garantarea cumprtorului de existena unor vicii ascunse
alebunului.

73.Garaniacontraeviciunii:
a)estedatoratdectrevnztoratuncicndrezultdinpre
teniileunuiter,numaidacacesteasuntntemeiatepeundrept
nscutanteriorvnzrii;
b) este datorat de ctre vnztor atunci cnd rezult din
preteniile unui ter, numai dac acestea sunt ntemeiate pe un
dreptnscutulteriorvnzrii;
c)estedatoratnumaidacprovinedinfapteimputabilevn
ztorului.

74.Garaniacontraviciilorbunuluivndut:
a) este datorat de ctre vnztor atunci cnd rezult din
preteniile unui ter, numai dac acestea sunt ntemeiate pe un
dreptnscutulteriorvnzrii;
b)constituiegaraniavnztoruluifadetulburareacumpr
toruluinexercitareadreptuluisudeproprietate;
c) constituie garania vnztorului contra oricror vicii ascunse
carefacbunulvndutimpropriuntrebuinriicreiaieradestinat.

75.Viciileascunse:
a) sunt viciile care la data predrii nu puteau fi descoperite,
fr asisten de specialitate, de ctre un cumprtor prudent i
diligent;
b) sunt viciile care apar pe parcursul ntrebuinrii bunului,
chiardacapardupmomentulpredriiacestuia;
c)suntviciilecunoscutedectrevnztoriascunsecuintenie
deacestafadecumprtor.

Dreptcivil.Contractespeciale

107

76.ncazulgaranieipentruviciilebunuluivndut:
a)nuestenecesarcaviciulsexisteladatapredrii,putnds
apariulterior;
b)vnztoruldatoreazgaranieipentruviciilecunoscutede
cumprtor;
c) vnztorul nu datoreaz garanie pentru viciile pe care
cumprtorullecunotealancheiereacontractului.

77.Loculpliinmateriacontractuluidevnzarecumprare,
nlipsdestipulaiecontrar,este:
a)loculundeseaflabunulnmomentulncheieriicontractului;
b)domiciliulsausediulcumprtorului,debitoralobligaieide
platapreului;
c) domiciliul sau sediul vnztorului, creditor al obligaiei de
platapreului.

78. Cheltuielile vnzrii, n lips de stipulaie contrar, sunt


suportatedectre:
a)vnztor;
b)nmodegaldevnztoricumprtor;
c)cumprtor.

79.ncazulncareunadintreprilecontractuluidevnzare
cumprarenuiexecutobligaiileasumate:
a) creditorul are doar dreptul de a cere executarea silit a
obligaiilorcontractuale;
b) creditorul are doar dreptul de a cere rezoluiunea contrac
tului;
c)creditorularedreptuldeacerefieexecutareasilitaobliga
iilorcontractuale,fierezoluiuneacontractuluiidauneinterese,
dacisecuvin.

80.ncazdeneexecutareculpabilaobligaiilorcontractuale
nmateriavnzriicumprriiopereaz:
a)rezoluiuneacontractuluidevnzarecumprare;
b)reziliereacontractuluidevnzarecumprare;
c)denunareaunilateralacontractuluidevnzarecumprare.

108

Testegrilpentrupregtireaexamenuluidelicen

81.Vnzareacuopiunederscumprare:
a)estevnzareaprincarecumprtorulirezervdreptuldea
solicita restituirea preului i returnarea bunului dac acesta nu
estecorespunztor;
b)estevnzareacareaavutcaobiectbunuluneialtepersoane,
adevratulproprietarputndsrscumperedelacumprtorulde
buncredin;
c)esteovnzareafectatdecondiiarezolutorieprincarevnz
torulirezervdreptuldearscumprabunulsaudreptultransmis
cumprtorului.

82.Opiuneaderscumprarepoatefiexercitatntrunter
menmaximde:
a)3ani;
b)nuexistuntermenlimit,acestafiindstabilitdectrepri;
c)5ani.

83. n situaia contractului de vnzarecumprare cu opiune


de rscumprare, diferena dintre preul rscumprrii i preul
pltitpentruvnzare:
a)nutrebuiesdepeascnivelulmaximstabilitdelegepen
trudobnzi;
b)poatefistabilitdectreprifrniciorestricie;
c)trebuiesaibovaloaresuficientdemare,avndnvedere
caracteruldesanciunepentruvnztorulcareidoreterscum
prareabunului.

84. Contractul de rent viager este contractul prin care o


persoan:
a) se oblig s efectueze n folosul unei anumite persoane
prestaiiperiodiceconstndnsumedebanisaualtebunurifungi
bile;
b) se oblig s efectueze n folosul unei persoane prestaii
periodiceconstndnsumedebanisaualtebunurinefungibile;
c) se oblig s efectueze n folosul altei persoane prestaiile
necesarentreineriiingrijiriipentruoanumitperioad.

Dreptcivil.Contractespeciale

109

85.Rentaviagerseconstituie:
a) pe durata vieii credirentierului sau dac prile stabilesc
astfelpeduratavieiidebirentieruluisauaunuiterdeterminat;
b)peoperioaddemaxim10ani;
c)numaipeduratavieiidebirentierului.

86.Rentaviagersedeosebetenprincipaldecontractulde
ntreinereprin:
a)faptulcrentaviageresteuncontractcomutativ,iarcelde
ntreinereunulaleatoriu;
b)naturaobligaieidebitorului;
c) caracterul netransmisibil al rentei din contractul de renta
viager, spre deosebire de caracterul transmisibil al obligaiei de
ntreinere.

87.Contractulderentviagerpoateficonstituit:
a)numaicutitluoneros;
b)numaicutitlugratuit;
c)attcutitlugratuit,cticutitluoneros.

88.Contractulderentviageresteuncontract:
a)consensual,sinalagmatic,aleatoriu;
b)real,sinalagmatic,comutativ;
c)consensual,unilateral,aleatoriu.

89.Contractuldentreinereesteuncontract:
a)solemn,translativdeproprietate,cuexecutaresuccesiv;
b) consensual, constitutiv de proprietate, cu executare succe
siv;
c)consensual,translativdeproprietate,cuexecutaresuccesiv.

90.Contractuldentreinereesteuncontract:
a)aleatoriu,darnumaiatuncicndestecutitluoneros;
b)comutativatuncicndestecutitluoneros;
c)aleatoriu,indiferentdacestecutitluonerossaugratuit.

110

Testegrilpentrupregtireaexamenuluidelicen

91.ncazulcontractuluidentreinere:
a) creana de ntreinere fiind un drept strict personal, este
netransmisibilprinactejuridiceintervivossauprinsuccesiune;
b)creanadentreinereesteundreptnetransmisibilprinacte
juridiceintervivos,dartransmisibilprinsuccesiune;
c) creana de ntreinere nu este un drept strict personal, pu
tnd fi stipulat n folosul unei tere persoane sau nstrinat prin
actejuridicedectrebeneficiarulsu.

92.Debitorulobligaieidentreinereestedator:
a)nspecialsasigurecreditoruluihran,mbrcminte,ncl
minte,menajifolosinauneilocuinecorespunztoare;
b)splteascperiodiccutitludentreineresumedebani;
c)sasigureprestareaunorserviciidentreinereconcomitent
cuplataunorsumedebani,cucondiiacasumeledebanilacare
seobligsdepeasccavaloareserviciiledentreinere.

2.Rspunsuricorecte
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

b)
a)
c)
c)
c)
b)
a)
c)
b)
a)
c)
a)
b)
b)
c)
c)
b)
c)
c)
a)

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

a)
b)
b)
c)
b)
c)
b)
a)
b)
b)
a)
c)
a)
c)
c)
a)
c)
b)
b)
c)

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

a)
a)
a)
b)
a)
b)
b)
a)
b)
c)
b)
a)
a)
b)
b)
c)
c)
c)
b)
c)

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

a)
b)
b)
a)
c)
c)
a)
a)
b)
b)
a)
a)
a)
c)
a)
c)
c)
c)
c)
a)

Dreptcivil.Contractespeciale

81 c)
82 c)
83 a)

84
85
86

a)
a)
b)

111

87
88
89

c)
a)
a)

90
91
92

c)
a)
a)

3.Bibliografieselectiv
Codulcivil,Ed.MonitorulOficial,Bucureti,2011,CarteaaVa,
TitlulIX;
Florescu, D.C., Contracte civile n noul cod civil, Ed. Universul
Juridic,Bucureti,2012;
Stnciulescu, L., Curs de drept civil. Contracte, Ed. Hamangiu,
Bucureti,2012;
U, L., Contracte speciale n noul Cod civil, Ed. Hamangiu,
Bucureti,2012.

2.DREPTCIVIL.SUCCESIUNI
1.Testegril
1.Motenireauneipersoanesedeschide:
a)ladatadecesuluiacesteia;
b)ladatantocmiriitestamentului;
c)ladataacceptriimoteniriidectremotenitori.

2.Aucapacitatedeamoteni:
a)codecedaii;
b)predecedaii;
c)persoanelefizicedisprute.

3.Nuaucapacitatesuccesoral:
a)persoaneleconcepute,darnenscuteladatadeschideriisuc
cesiunii;
b)persoaneledisprute;
c)comorienii.

4.Vocaiasuccesoralconcret:
a)nupresupuneexistenavocaieisuccesoralegenerale;
b)presupuneexistenacapacitiisuccesorale;
c) presupune c persoana n cauz poate fi nlturat de la
moteniredeunaltsuccesibil.

5.Legeaconfervocaielamotenire:
a)numairudelordegradulIiII;
b)souluisupravieuitor;
c)concubinului.

6.Vocaialegalgenerallamotenire:
a)esteaplicabilnumaimoteniriitestamentare;
b)vizeazstatulipersoanelejuridice;
c)guverneazmotenirealegalntrepersoanelefizice.

Dreptcivil.Succesiuni

113

7.SuntrudedegradulIInliniedreapt:
a)buniciidefunctului;
b)priniidefunctului;
c)copiiidefunctului.

8.Potrivitdispoziiilorlegale,rudelenliniedreaptauvoca
iesuccesoralgeneral:
a)limitatlagradulalIIlea;
b)reciproc;
c)limitatlagradulalIIIlea.

9.Nedemnitateasuccesoral:
a) privete numai legatele cu care nedemnul a fost gratificat
printestament;
b)opereazdedreptsaupoatefijudiciar;
c)nuesteosanciunecivil.

10.Estededreptnedemndeamoteni:
a) persoana condamnat penal pentru svrirea unei infrac
iunicuinteniadealucidepecelcarelasmotenirea;
b) persoana condamnat penal pentru svrirea, cu intenie,
mpotrivaceluicarelasmotenireaaunorfaptegravedeviolen
fizicsaumoral;
c)persoanacare,cureacredin,aascunstestamentuldefunc
tului.

11.Nedemnitateajudiciarpoatefisolicitatntermende:
a)unandelancetareafaptelorceatragnedemnitatea;
b)unandeladatadeschideriimotenirii;
c)treianideladatadeschideriimotenirii.

12. Reprezint un caz de nedemnitate succesoral judiciar


cazulpersoaneicare:
a) prin dol sau violen la mpiedicat pe cel care las mote
nireasntocmeascuntestament;
b) a fost condamnat penal pentru svrirea unei infraciuni
cuinteniadealucidepecelcarelasmotenirea;

114

Testegrilpentrupregtireaexamenuluidelicen

c) a fost condamnat penal pentru svrirea, nainte de des


chidereamotenirii,uneiinfraciunicuinteniadealucidepeun
altsuccesibilpentrualndeprtadelamotenire.

13.Principalulefectalnedemnitiisuccesoraleesteacelac:
a) titlul de motenitor al nedemnului se desfiineaz pentru
viitor;
b)nedemnulvaaveadreptulnumailajumtatedincotaceiar
firevenitnmodnormal;
c)titluldemotenitoralnedemnuluiestedesfiinatretroactiv.

14. Efectele nedemnitii pot fi nlturate de ctre cel care


lasmotenirea:
a)printrodeclaraieverbaldatnfatuturorrudelor;
b)printrunactnotarial;
c)nniciosituaie.

15.Nedemnitateasuccesoral:
a)nupoateoperadedrept;
b)seaplicnumaincazulmoteniriitestamentare;
c)esteaplicabilnumaincazulsvririiunorfapteprevzute
expresdelege.

16.Nedemnitateasuccesoral:
a)poatefidedreptsaujudiciar;
b)nuesteosanciunededreptcivil;
c)poatefiinvocatntermende5anideladeschidereamo
tenirii.

17. Dac nedemnul a intrat n posesia bunurilor motenirii


naintedeconstatareanedemnitii,atunci:
a)vapstrabunurile;
b)varestituibunurilepersoanelorndreptite;
c)bunurilevorfiremisestatului.

18.Posesiaexercitatdenedemnasuprabunurilormotenirii:
a) este o posesie de reacredin, dar nedemnul poate pstra
fructeleprodusedeacestebunuri;

Dreptcivil.Succesiuni

115

b)esteoposesiedebuncredininedemnulvapstrafruc
teleprodusedebunuri;
c)esteoposesiedereacredin.

19.Descendeniinedemnului:
a)potvenilamoteniredoarnnumepropriu;
b)potvenilamotenireiprinreprezentareanedemnului;
c)potvenilamoteniredoarprinreprezentareanedemnului.

20.Nedemnitateasuccesoralpoatefiinvocat:
a)numaidecomotenitoriilegali;
b)idemotenitoriilegalisubsecveni;
c)ntermende3anideladeschidereasuccesiunii.

21. Rudele defunctului chemate la motenire n temeiul legii


potfi:
a)numaidincstorie;
b)dincstorieidinafaracstoriei;
c)dinadopientoatecazurile.

22.Descendeniiiascendeniiauvocaielamotenire:
a)indiferentdegradulderudeniecudefunctul;
b)numaipnlagradulalIVleainclusiv;
c)numaipnlagradulalIIIleainclusiv.

23.FacpartedinclasaIdemotenitori:
a)strnepoiidefunctului;
b)priniidefunctului;
c)buniciidefunctului.

24.NufacparteadinclasaaIIIademotenitori:
a)buniciidefunctului;
b)strbuniciidefunctului;
c)unchiiimtuiledefunctului.

25. Este o excepie de la principiul proximitii gradului de


rudenie:
a)reprezentareasuccesoral;

116

Testegrilpentrupregtireaexamenuluidelicen

b)nedemnitateasuccesoral;
c) situaia soului supravieuitor care nltur de la motenire
oriceclascucarearveninconcurs.

26.Esteocondiieareprezentriisuccesorale:
a)reprezentatulsnufienedemnsaudecedatladatadeschi
deriisuccesiunii;
b)reprezentantulsndeplineasccondiiilegeneralepentrua
moteni;
c) reprezentatul s ndeplineasc condiiile generale pentru a
moteni.

27.ncazulncareopereazreprezentareasuccesoral:
a)regulilereprezentriivorputeafimodificateprinvoinade
functului,exprimatprinactautentic;
b)aceastaopereazdedrept;
c)beneficiariisuntnumaidescendeniidegradulalIIleapentru
aireprezentapedescendeniidegradulI.

28.Reprezentareasuccesoral:
a)nuopereazdedrept;
b)produceefectegeneraleiparticulare;
c) presupune n mod obligatoriu ca cel reprezentat s fie n
via.

29. Dac defunctul a avut doi copii predecedai, dintre care


unulalsatuncopiliarcelalaltdoicopii,nepoiidefunctuluivor
moteni:
a)npriegale;
b)primulvalua1/3,iarceilali2/3;
c)primulvalua1/2,iarceilalidoicte1/4fiecare.

30. n cazul n care la motenire vin descendenii i soul su


pravieuitor:
a)descendeniivorculege3/4dinmotenire,iarsoulsupravie
uitorrestulde1/4;
b)motenireasevamprinmodegal;
c)motenireasevamprinfunciedenumruldescendenilor.

Dreptcivil.Succesiuni

117

31. Drepturile succesorale ale descendenilor prezint unul


dinurmtoarelecaracterejuridice:
a)descendeniipotvenilasuccesiunenumainnumepropriu;
b)descendeniinusuntmotenitorisezinari;
c)descendeniisuntmotenitorirezervatari.

32.DinclasaaIIademotenitorilegalifacparte:
a)ascendeniiprivilegiaiicolateraliiordinariaidefunctului;
b)soulsupravieuitoricolateraliiprivilegiai;
c)ascendeniiprivilegiaiicolateraliiprivilegiai.

33.Esteuncaracterjuridicaldreptuluilamotenirealascen
denilorprivilegiai:
a)acetiapotvenilasuccesiuneattnnumepropriuctiprin
reprezentare;
b)ascendeniiprivilegiaisuntmotenitorisezinari;
c)ascendeniiprivilegiainusuntmotenitorirezervatari.

34.Dacascendeniiprivilegiaivinlamotenirenconcurscu
colateralii privilegiai, ntinderea drepturilor ascendenilor se va
stabiliastfel:
a)cndexistunsingurprinte,elvaprimi1/2dinmotenire;
b)cndtriescambiiprini,acetiavorculege1/2dinmote
nire;
c)cndlamotenirevinpriniifiretialturideadoptator,vor
primimpreun1/3dinmotenire.

35.nceeaceprivetecolateraliiprivilegiai:
a)acetiasuntnlturaidelasuccesiunecndvinnconcurscu
soulsupravieuitor;
b)dacvinnconcurscu2ascendeniprivilegiai,vorculege
dinmotenire;
c) dac vin n concurs cu un singur printe vor culege din
motenire.

36.mprealapeliniiintervineatuncicnd:
a)colateraliiprivilegiaisuntrudecudefunctulpeaceeailinie;
b)suntemnprezenaclaseiascendenilorprivilegiai;

118

Testegrilpentrupregtireaexamenuluidelicen

c)motenireasempartenmodegalntreliniamaternilinia
patern.

37.Fraiiconsangvinisunt:
a)fraiiprimari;
b)fraiinumaiduptat;
c)fraiiuterini.

38. Dreptul la motenire al colateralilor privilegiai prezint


urmtorulcaracterjuridic:
a)nusuntmotenitorirezervatari;
b)suntmotenitorisezinari;
c)suntobligailaraportuldonaiilor.

39.Ascendeniiordinari:
a)nusuntmotenitorisezinari;
b)potvenilamotenirenumainnumepropriu;
c)suntmotenitorirezervatari.

40.Colateraliiordinari:
a) sunt nlturai de la motenire dac vin n concurs cu soul
supravieuitor;
b)nusuntobligailaraportuldonaiilor;
c)suntmotenitorirezervatari.

41.Pentruavenilasuccesiune,soulsupravieuitortrebuie:
a)snuvinnconcurscudescendeniidefunctului;
b)sfifostcstoritcudefunctuloperioaddeminim2ani;
c)saibcalitateadesoladatadeschideriisuccesiunii.

42.Soulsupravieuitor:
a)dacvinenconcurscudescendeniidefunctuluiculege1/2
dinmotenire;
b)facepartedinclasaaIIademotenitorilegali;
c) dac vine n concurs cu ascendenii ordinari culege 1/2 din
motenire.

Dreptcivil.Succesiuni

119

43.Soulsupravieuitor:
a)poatevenilamotenireprinreprezentare;
b)estemotenitorrezervatar;
c)estemotenitorsezinar.

44.Soulsupravieuitoraredreptdeabitaiedac:
a)arealtlocuinproprie;
b) casa nu face parte din masa succesoral, fiind locuina sa
proprie;
c)locuialadatadeschideriisuccesiuniincasarespectiv.

45.Dreptuldeabitaiealsouluisupravieuitor:
a)esteundreptpersonal;
b)nuarecaractertemporar;
c)esteundreptdecrean.

46.Pentruadispunededreptulspecialasupramobilieruluii
obiectelordeuzcasnic,soulsupravieuitor:
a)trebuiesvinnconcurscudescendeniidefunctului;
b)trebuiecadefunctulsnufidispusdeparteasadinaceste
bunuriprinliberalitintreviisaumortiscausa;
c)vaaveaacestdreptspecialindiferentdeclasademotenitori
cucarevinenconcurs.

47.Testamentulesteunact:
a)unilateral;
b)bilateralsaumultilateral,dupcaz;
c)irevocabil.

48.Reprezintuncaracterjuridicaltestamentului:
a)faptjuridic;
b)faptjuridicirevocabil;
c)actjuridicsolemn.

49.Nulitateauneidispoziiitestamentare:
a)nuatragenulitateantreguluitestament;
b)atragenulitateantreguluitestament;
c)poatefiacoperitprinconfirmare.

120

Testegrilpentrupregtireaexamenuluidelicen

50.Nureprezintocondiiedefondatestamentului:
a)solemnitatea;
b)cauzavalabil;
c)voinaliberineviciatatestatorului.

51.Minoriicarenuaumplinitvrstade14ani:
a)potdispuneprintestamentfrniciorestricie;
b)potdispuneprintestamentdejumtatedinaverealor;
c)nupotdispuneprintestament.

52. Dac minorul care nu a mplinit vrsta de 14 ani ntoc


meteuntestament,testamentuleste:
a)nulrelativ;
b)nulabsolut;
c)nulrelativ,dartestamentulpoateficonfirmatdeocrotitorul
legal.

53.Esterelativincapabildeaprimiprinlegat:
a)notarulpubliccareaautentificattestamentul;
b) medicul care la tratat pe testator pentru boala care a fost
cauzadecesului;
c) preotul care ia acordat asisten religioas defunctului n
timpulboliicareafostcauzadecesului.

54.ncazultestamentului,cauzaestevalabildac:
a) are la baz intenia de a da, cu scopul de a primi ceva n
schimb;
b)nuexist;
c)arelabazintenialiberaldeada,fraurmrisprimeasc
cevanschimb.

55.Testamentulprivilegiatdevinecaducntermende:
a)15ziledeladatacnddispuntorulputeatestanvreunadin
formeleordinare;
b)6lunideladatacnddispuntorulputeatestanvreunadin
formeleordinare;
c)6lunideladatadeschideriisuccesiunii.

Dreptcivil.Succesiuni

121

56.Facepartedincategoriatestamentelorordinare:
a)testamentulolograf;
b)testamentulmilitarilor;
c)testamentulmaritimifluvial.

57.Testamentulolograf:
a)poatefitehnoredactat,dacpoartsemnturatestatorului;
b)trebuieautentificat;
c)estevalabildacpoartioscrierestrincarenuarenicio
legturcudispoziiiledeultimvoinaletestatorului.

58.Datatestamentuluiolograf:
a)trebuiesfientoatecazurilecomplet;
b)poatefiiimplicit,denaturaseputeaidentificamomen
tulscrieriitestamentului;
c)trebuiesaparlanceputultestamentului.

59.Testamentulautentic:
a)trebuiescrisnntregimedemnatestatorului;
b)sepoatencheiadoarlasediulnotaruluipublic;
c)estevalabilchiardacestentocmitntrunaltlocdectse
diulnotaruluipublic.

60.Testamentulautentic:
a)trebuientocmitdectrenotarulpublic;
b) poate fi redactat i de o alt persoan i apoi prezentat
notaruluipublic;
c)trebuiescrisnntregimedemnatestatorului.

61. Dac n cazul testamentului autentic testatorul nu poate


semnadincauzauneiboli:
a)notarulnuvaputeaautentificatestamentul;
b)testamentulvaputeafiautentificatdoardactestatoruleste
asistatdesoulsusaudeundescendent;
c) testamentul va putea fi autentificat dac notarul face men
iunedespreimposibilitateatestatoruluideasemnanncheierea
ntocmit,aceastmeniuneinndlocdesemntur.

122

Testegrilpentrupregtireaexamenuluidelicen

62.Legatarulcutitluparticular:
a)nurspundedepasivulmotenirii;
b)rspundenumaidepasivulmotenirii;
c)rspundeattdeactivulctidepasivulmotenirii.

63.Legatulpoatefi:
a)numaipurisimplu;
b)icutermen;
c)numaicusarcin.

64.nfunciedeobiectullor,legatelepotfi:
a)pureisimple;
b)universale,cutitluuniversaliafectatedesarcin;
c)universale,cutitluuniversalsaucutitluparticular.

65.Legatulcutitluparticulararecaobiect:
a)unulsaumaimultebunuriindividualdeterminate;
b)ntreagamassuccesoral;
c)ntreagamassuccesoralsauofraciunedinaceasta.

66.Legatulestecaduc:
a)numaidaclegatarulestenedemn;
b)daclegatarulnumaiestenvialadatadeschideriimote
nirii;
c)doardacbunulpierenntregime.

67.Legatulbunuluialtuia:
a)nupoatefivalabilnniciosituaie;
b) este anulabil dac testatorul nu a tiut c bunul nu este al
su;
c)estenulabsolutdactestatorulalsatbunulaltuiatiindc
nuestealsu.

68.Legatele:
a)suntirevocabile;
b)potfirevocatedoarnmodvoluntar;
c)potfirevocateipecalejudectoreasc.

Dreptcivil.Succesiuni

123

69.Revocareavoluntaralegatelor:
a)poatefidoarexpres;
b)trebuiesmbraceformaautentic;
c)sepoatefaceprinntocmireaunuitestamentulterior.

70.Legatulvafirevocatdectreinstanadejudecat:
a)ntoatecazurile;
b)ncazdeingratitudinealegatarului;
c)ncazdenendeplinirejustificatasarcinilordectrelegatar.

71. Actul juridic de opiune succesoral prezint urmtorul


caracterjuridic:
a)esteunactjuridicafectatdemodaliti;
b)esteunactjuridic,nprincipiu,irevocabil;
c)esteunactjuridicbilateral.

72. Nu reprezint o condiie de validitate a actului juridic de


opiunesuccesoral:
a)formaautenticntoatecazurile;
b)capacitatea;
c)consimmntul.

73.Dreptuldeopiunesuccesoralseexercitntermende:
a)6lunideladatadeschideriisuccesiunii;
b)1andeladatadeschideriisuccesiunii;
c)3anideladatadeschideriisuccesiunii.

74.Dacsuccesibilulacerutntocmireainventaruluianterior
exercitriidreptuluideopiunesuccesoral,termenuldeopiune
nusevamplinimaidevremede:
a)unandeladeschidereasuccesiunii;
b) 6 luni de la data la care i se comunic procesulverbal de
inventariere;
c) 2 luni de la data la care i se comunic procesulverbal de
inventariere.

124

Testegrilpentrupregtireaexamenuluidelicen

75. Termenul de prescripie al dreptului de opiune succeso


ralncepescurg:
a)deladatadeschideriimoteniriifrnicioexcepie;
b) de la data deschiderii motenirii dac cel chemat la mote
niresanscutdupdatadeschideriisuccesiunii;
c)deladatalacarelegatarulacunoscutlegatulsu,dactesta
mentulafostdescoperitdupdeschidereamotenirii.

76.Reprezintunactjuridiccuvaloaredeacceptaretacita
motenirii:
a)cesiuneadrepturilorsuccesoralectreunter;
b)cerereaderennoireauneiipotecinscrise;
c)ocupareatemporaracaseiprinteti.

77.Renunarealamotenire:
a)aparinenumaidescendenilorisouluisupravieuitor;
b)esteunactsolemn;
c)poatefifcutiverbal.

78.Dreptuldeopiunesuccesoral:
a)esteimprescriptibilextinctiv;
b)seexercitntermendeunandeladatadeschideriimote
nirii;
c)seexercitntermenulgeneraldeprescripie,calculatdela
datadeschideriimotenirii.

79.Revocarearenunriilamotenire:
a) poate interveni dac nu a expirat termenul de opiune
succesoralde6luni;
b)poateoperanumaincazulminorilorcucapacitaterestrns
deexerciiu;
c)poateintervenidacnuaexpirattermenuldeopiunesucce
soraldeunan.

80. Transmisiunea universal a activului motenirii are ca


obiect:
a)dreptulasupraunuibuncareaaparinutdefunctului;

Dreptcivil.Succesiuni

125

b)totalitateadrepturilori obligaiilorcareformeazpatrimo
niuldefunctului;
c) totalitatea drepturilor care formeaz patrimoniul defunctu
lui.

2.Rspunsuricorecte
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

a)
c)
c)
b)
b)
c)
a)
b)
b)
a)
b)
a)
c)
b)
c)
a)
b)
c)
b)
b)

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

b)
a)
a)
c)
a)
b)
b)
b)
c)
a)
c)
c)
b)
b)
c)
c)
b)
a)
b)
b)

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

c)
a)
b)
c)
a)
b)
a)
c)
a)
a)
c)
b)
a)
c)
a)
a)
c)
b)
c)
b)

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

c)
a)
b)
c)
a)
b)
b)
c)
c)
b)
b)
a)
b)
c)
c)
a)
b)
b)
c)
c)

3.Bibliografieselectiv
Codulcivil,Ed.MonitorulOficial,Bucureti,2011,CarteaaIVa,
TitlurileIIV;
Boroi,G.,Stnciulescu,L.,Instituiidedreptcivilnreglemen
tareanouluiCodcivil,Ed.Hamangiu,Bucureti,2012;
Florescu, D.C., Drept succesoral, Ed. Universul Juridic, Bucu
reti,2012;
Stnciulescu,L.,Cursdedreptcivil.Succesiuni.ConformNoului
Codcivil,Ed.Hamangiu,Bucureti,2012.

CapitolulII
TESTEGRILDEDREPTPENAL

Seciunea1.
DREPTPENAL.PARTEAGENERAL
AnulIIdestudiu
1.Testegril
1. Aplicarea legii penale fa de infraciunile svrite pe te
ritoriulriinoastreeste:
a)obligatorienumaipentruceteniiromni;
b) obligatorie numai pentru infraciunile pedepsite cu nchi
soare;
c)exclusivinecondiionat.
2.Teritoriulcuprinde:
a) suprafaa terestr, apele cuprinse ntre frontiere, marea
teritorial;
b)suprafaaterestr,zonaeconomicexclusiv,naveleiaero
navelecareletraverseaz;
c)oricearaUniuniiEuropene.
3.ncazulncarelaborduluneinaveromneafostsvrit
oinfraciunedeomor:
a)nuseapliclegeapenalromn;
b)seaplicntoatesituaiilelegeapenalromn;
c)sepoateaplicalegeapenalromn.
4. n cazuri expres prevzute, legea penal romn se poate
aplica:
a)infraciunilorsvritepenavelemilitare;
b)navelorcomerciale;
c)persoanelorcuimunitatedejurisdicie.
5.Dacunceteanromnefectueazunnumrdesustrageri
repetate,nbazaaceleiairezoluiiinfracionale,aleunorbunuri
dinUniuneaEuropean,sevaaplicalegeapenalromnpentru
ntreagaunitatelegalinfracional:
a)numaidacprimulactdeexecutareainfraciuniicontinuate
afostsvritnar;

130

Testegrilpentrupregtireaexamenuluidelicen

b) chiar dac numai un singur act de executare a infraciunii


continuateafostsvritnRomnia;
c)numaidacinfractorulesteprinspeteritoriulriinoastre.

6.Legeapenalromnesteaplicabilntemeiulprincipiului
personalitii:
a) dac infractorul are cetenie strin la data sesizrii orga
nelor judiciare, dei la data svririi infraciunii era numai cet
eanromn;
b)dacestendeplinitcondiiadubleiincriminri;
c)dacinfraciuneanuafostsvritpeteritoriulRomniei.

7. Dac o infraciune de omor a fost svrit pe teritoriul


UngarieidectreunapatridcudomiciliulnRomnia,mpotriva
unuiceteanromn,legeapenalromn:
a)nuseaplic,fiindincidentnumailegeamaghiar;
b)seaplicntemeiulprincipiuluipersonalitii;
c)seaplicnbazaprincipiuluirealitii.

8.Aplicarealegiipenaleromnenbazaprincipiuluirealitii:
a)estedeterminatdecalitateasubiectuluipasiv;
b)presupunendeplinireacondiieidubleiincriminri;
c)esteposibilincazulinfraciunilordinculp.

9.Principiulrealitiilegiipenaleromnenupoatefiaplicat:
a)dacacteledetinuireaufostcomisenRomnia,iarinfrac
iuneaestenntregulsusvritnstrintate;
b)dacinfractorulesteceteanstrin;
c)cndsubiectulpasivesteosocietatecomercial.

10.Principiuluniversalitiilegiipenaleromneesteaplicabil:
a) dac un act de executare a fost comis pe teritoriul Uniunii
Europene;
b)numaincazulncareestendeplinitcondiiadubleiincrimi
nri;
c) dac infractorul se afl pe o nav romn ancorat ntrun
portromnesc.

Dreptpenal.Parteageneral

131

11.Principiuluniversalitiipoatefiaplicat:
a)dacsasvritoinfraciunedetlhriecareaavutcaur
maremoarteavictimei;
b) dac infractorul apatrid care nu domiciliaz n Romnia se
afltemporarnar;
c)cndpentruaceeaiinfraciuneafostaplicatopedeapsn
strintate,careafostexecutat.
12. Cnd prin legea nou este incriminat o fapt care ante
rioreraprevzutdreptcontravenie,legeanou:
a)esteultraactiv;
b)seaplicnumaipentruviitornbazaprincipiuluiactivitii;
c)esteretroactiv.
13.Ofaptestedezincriminat:
a)dacnormaincriminatoareaczutndesuetudine;
b)cndesteprevzutideolegecontravenionalulterioar
legiipenale;
c)cndsaufcutmodificrisuccesivenormeideincriminare.
14.Incriminareaaceleiaifaptentrolegecucaractergeneral
inaltacucaracterspecial:
a)nuechivaleazcudezincriminareafapteiprevzutedelegea
penal,determinaplicarealegiispeciale;
b) conduce la reinerea unui concurs ideal de infraciuni, prin
reinereaambelorincriminri;
c)ducelaabrogareanormeigenerale.
15.Dacnuexistolegepenalmaifavorabil,vafiaplicat
totdeaunalegeapenalnvigoarelamomentul:
a) svririi activitii infracionale, n cazul infraciunilor de
rezultat;
b) producerii rezultatului mai grav, n cazul infraciunilor pro
gresive;
c)consumriiinfraciuniicontinuate.

132

Testegrilpentrupregtireaexamenuluidelicen

16.Momentulnfunciedecaresestabiletelegeapenal:
a)momentulcomiteriifapteidectreautor;
b)momentulsvririifapteidefiecareparticipant;
c)momentulcomiteriiactelordeinstigare.

17.Principiulretroactivitiilegiipenalemaifavorabile:
a)nupoatefiaplicatduprmnereadefinitivahotrrii;
b)poatefiaplicatnumainfaainstanelordefond;
c)poateatrageosoluiedencetareaprocesuluipenaldispus
deinstanadefond.

18. Instana trebuie s aplice legea n vigoare la momentul


svririiactivitiiinfracionale:
a) n toate cazurile n care se constat svrirea unei infrac
iuniprogresive;
b)ntoatecazurilencaresacomisinfraciuniprinomisiune;
c)numaincazulinfraciuniloromisiveproprii.

19.Normelecadru:
a)nupotfiabrogateodatcunormacompletatoare;
b)suntabrogateprinabrogareanormeicompletatoare;
c)rmnnvigoareidupabrogareanormeicompletatoare.

20.Seaplicretroactivlegeanou,ncauzelecarenuaufost
definitivjudecate,cnd:
a)introducenoimsuridesiguraninoimsurieducative;
b)prevedecondiiinoipentrudispunereasuspendriicondiio
nate;
c)introducenoipedepseaccesorii.

21.Esteretroactivlegeaprincare:
a)estestabilitunnouregimdeexecutareapedepselor;
b)suntstabilitenoipedepseaccesorii;
c)suntamnistiate,respectivgraiateanumiteinfraciuni.

Dreptpenal.Parteageneral

133

22.Legeatemporar:
a)seaplicnmodobligatoriuinfraciunilorsvritecttimp
eranvigoare;
b)seaplicultraactivchiardacfaptaafostdezincriminat;
c)nusepoateaplicadupieireaeidinvigoare.

23.Seapliclegeapenalveche,maifavorabil,cnd:
a)infraciuneacontinuesteconsumatsubputerealegiivechi
iseepuizeazdupintrareanvigoarealegiinoi;
b) infraciunea progresiv a fost svrit sub puterea legii
vechi,iarrezultatulmaigravseproducedupintrareanvigoarea
legiinoi;
c)legeanouconinevarianteagravatealeinfraciunii.

24.Esteconsideratmaifavorabillegeanoucare:
a)micoreazmaximulspecial;
b)limiteazsferasubiecilorpasivi;
c) prevede numai pedepse cu nchisoarea n locul pedepselor
alternative,nchisoaresauamend.

25. n cazul succesiunii de legi n timp, stabilirea legii penale


maifavorabileserealizeazprinanaliza:
a)condiiilordetragerelarspunderepenal;
b)aminimuluispecialalpedepselorprevzutenlegilesuccesive;
c) a maximului special al pedepselor prevzute n legile succe
sive.

26. Dac imediat dup rmnerea definitiv a unei hotrri


judectoretiprincareinfractorulafostcondamnatlapedeapsa
nchisorii de 7 ani pentru svrirea infraciunii de viol, intr n
vigoare noul Cod penal care prevede pentru aceast infraciune
pedeapsanchisoriidela1la5ani,instana:
a)poateaplicaopedeapsntrelimitelespecialealelegiinoi;
b)reducepedeapsala5aninchisoare;
c)poateaplicaopedeapsntre5i7ani.

134

Testegrilpentrupregtireaexamenuluidelicen

27. n cazul infraciunilor pentru care a intervenit ocondam


naredefinitivntemeiullegiivechi,aplicareaobligatoriealegii
penalenoi,maifavorabile,potrivitart.14C.pen.:
a) este aplicabil numai dac sa dispus executarea pedepsei
nchisorii;
b)nuseaplicdacsadispussuspendareacondiionataexe
cutriipedepsei;
c)opereazintermenuldencercarealiberriicondiionate.

28.Legeapenalesteultraactiv:
a)numaincazullegiipenaletemporare;
b)ncazullegiipenalemaifavorabileiallegiipenaletempo
rare;
c)ncazulmsurilordesiguranialmsuriloreducative.

29. Dac dup compararea tuturor legilor succesive nu se


poateidentificaunadinelecafiindmaifavorabilinculpatuluila
cazuldat,sevaaplicanumailegeanvigoarelamomentul:
a)svririiinfraciunii;
b)puneriinmicareaaciuniipenale;
c)judecii.

30. n cazul rmnerii definitive a unei hotrri de condam


nare la pedeapsa deteniunii pe via i pn la executarea ei a
intervenitolegecareprevedepentruaceeaifaptpedeapsan
chisoriialternativcuceaadeteniuniipevia:
a) pedeapsa deteniunii pe via se va nlocui cu maximul
nchisoriiprevzutdelegeanoupentruaceainfraciune;
b)pedeapsadeteniuniipeviasepoatenlocuicupedeapsa
nchisoriiprevzutdelegepentruaceainfraciune;
c)nusepoatenlocuipedeapsadeteniuniipeviacupedeap
sanchisorii,indiferentdecuantumulacesteia.

31. Dac a intervenit o condamnare definitiv la pedeapsa


nchisoriintemeiullegiivechi,aplicareafacultativalegiimaifa
vorabilemainoi,potrivitart.15C.pen.,esteposibil:
a)dacpedeapsastabilitestemaimaredectmaximulspecial
alpedepseiprevzutdelegeanou;

Dreptpenal.Parteageneral

135

b)dacpedeapsastabilitestemaimicdectmaximulspecial
alpedepseiprevzutdelegeanou;
c) dac pedeapsa stabilit este egal cu maximul special pre
vzutdelegeanou.

32. n vederea aplicrii facultative a unei legi penale mai fa


vorabileduprmnereadefinitivahotrriintemeiulart.15
C.pen.:
a)pedeapsastabilitntemeiullegiivechinupoatefideteniu
neapevia;
b)pedeapsaprevzutdelegeanoupoatefiamenda;
c)pedeapsastabilitntemeiullegiivechipoatefiamenda.

33. Dac dup rmnerea definitiv a hotrrii i executarea


completapedepseiaintervenitopedeapsmaiuoar,iarpe
deapsa stabilit este egal cu maximul special al pedepsei n
chisoriiprevzutdelegeanou,pedeapsastabilitiexecutat:
a)nupoatefiredus;
b)trebuiesfieredus;
c)poatefiredus.

34.Nuexistinfraciunifr:
a)obiectjuridic;
b)obiectmaterial;
c)prejudicii.

35.Obiectul:
a)juridicdeterminvalorileirelaiilesocialeocrotiteprinnor
maincriminatoare;
b)materialnupoatedeterminaexistenauneiinfraciuni;
c) juridic secundar coincide cu obiectul material secundar n
cazulinfraciunilorformale.

36.Obiectuljuridicsecundaraluneiinfraciunicomplexe:
a)poateconstanvalorijuridicedeaceeainaturcucelecare
cele care constituie obiectul juridic principal n cadrul infraciunii
complexe;

136

Testegrilpentrupregtireaexamenuluidelicen

b) const ntotdeauna n valori juridice de aceeai natur cu


cele care constituie obiectul juridic principal n cadrul infraciunii
complexe;
c)constnvalorijuridicedenaturdiferitdecelecareconsti
tuie obiectul juridic principal, aprut prin incriminarea aciunii
secundarencadrulinfraciuniicomplexe.

37.Esteinfraciunecuconinutunic:
a)omorul;
b)antajul;
c)distrugerea.

38.Obiectulmaterialalinfraciunii:
a)estentotdeaunaacelaicuobiectuljuridicalinfraciunii;
b) trebuie s aparin ntotdeauna titularului valorii juridice
protejate;
c)nutrebuiesexistencazuloricreiinfraciuni.

39.Suntinfraciunicuobiectmaterial:
a)ameninarea;
b)tinuirea;
c)evadarea.

40. Persoana juridic nu poate svri n calitate de autor


infraciuneade:
a)lovirisauvtmricauzatoaredemoarte;
b)daredemit;
c)traficdeinfluen.

41.Esteinfraciunecusubieciactiviplurali:
a)lipsireadelibertate;
b)incestul;
c)abuzulnserviciu.

42.Opersoanjuridicpoaterspundepenalpentru:
a)complicitatelaevaziunefiscal;
b)instigarelaomisiuneasesizriiorganelorjudiciare;
c)autoratlaarestarenelegalicercetareabuziv.

Dreptpenal.Parteageneral

137

43.Persoanajuridicpoaterspundepenalpentru:
a) aceeai form de vinovie cu persoana fizic care a comis
infraciunea;
b) pentru intenie, chiar n condiiile n care persoana fizic a
comisactivitateainfracionaldinculp;
c)nupoaterspundepentruculpdacpersoanafizicacomis
infraciuneacuintenie.

44. n vederea determinrii vinoviei persoanei juridice se


arenvedere:
a)numaiatitudineasubiectivaorganelordeconducere;
b) numai atitudinea subiectiv a organelor de conducere de
fapt;
c) atitudinea subiectiv a mputerniciilor persoanei juridice
careaucomisactivitateainfracional.

45.Persoanajuridicpoateficondamnat:
a)pentruoinfraciunecomisnstarederecidiv;
b)numaidacpersoaneledinconducereaufostachitate;
c)numaidacpersoaneledinconducereaufostcondamnate.

46.Subiectulpasivalinfraciunii:
a)estentotdeaunapersoanaprejudiciatprininfraciune;
b)poatelipsilauneleinfraciuniformale;
c)estentotdeaunatitularulvaloriijuridiceprotejate.

47.Infraciuniledepericol:
a)nuaunniciuncazobiectmaterial;
b)nupotfisvriteprinomisiune;
c)potfisvritencoautorat.

48. n cazul inteniei directe, producerea rezultatului urmrit


defptuitor:
a)estentotdeaunaprevizibil;
b)poateficert;
c) nu poate constitui un mijloc pentru realizarea altui scop
infracional.

138

Testegrilpentrupregtireaexamenuluidelicen

49.ncazulintenieiindirectefptuitorulprevede:
a)numaiourmare;
b)celpuindouurmri;
c)celmultdouurmri.

50. La intenia indirect urmarea prevzut de legea penal,


pecarefptuitorulnuodorete,daroaccept,poatefi:
a)exclus;
b)prezintungradridicatdeprobabilitate;
c)inevitabil.

51.Faptacomisdinculpconstituieinfraciune:
a)doardaclegeaprevede;
b)dacelementulmaterialconstntroaciune;
c)dacelementulmaterialconstntroinaciune.

52.Praeterinteniacuprinde:
a)formadevinovieaintenieidirectepestecaresesuprapu
neculpacuprevedere;
b)formadevinovieaintenieiindirectepestecaresesupra
puneculpacuprevedere;
c) forma de vinovie a inteniei directe peste care se supra
puneculpafrprevedere.

53.Praeterintenia:
a)poateconstituilaturasubiectivauneiinfraciunideobicei;
b)ontlnimdoarlainfraciunileomisive;
c)cuprindeoprimconsecinintenionat.

54.Praeterintenia:
a)poatefiformaexclusivcucaresecomiteoinfraciune;
b) poate fi singura form de vinovie cu care se comite o in
fraciuneprogresiv;
c)nusereinencazulinfraciunilorcomplexe.

Dreptpenal.Parteageneral

139

55.Scopulinfraciunii:
a)estetotdeaunaunelementcircumstanialagravant;
b)nuesteobligatoriusfiendeplinitpentrucainfraciuneas
fieconsumat;
c)poatefintlnitnumaincazulinfraciunilorcomisecuinten
iedirect.

56.Mobilulinfraciunii
a) nu este prevzut de lege n cazul formelor tipice ale infrac
iunilor;
b)esteocondiienecesaraoricreiinfraciuni;
c)esteprevzutdelegencazulinfraciunilorcuintenie.

57.Vinovia:
a)esteotrsturesenialainfraciunii;
b)esteunelementsubiectiv;
c)esteattotrsturesenialainfraciunii,ctiunelement
subiectiv.

58.Inteniapremeditat:
a) n mod obligatoriu implic existena unui scop al activitii
infracionale;
b)nuestelegatdeexistenaunuimobilalinfraciunii;
c)esteointeniecalificatntoatecazurile.

59.Inteniasupravenit:
a)existatuncicndprevederearezultatuluiintervine ulterior
uneihotrriiniialeideterminhotrreaulterioardealpro
duce;
b)nuesteposibillainfraciunileformale;
c)nupoatefireinutncazulunuiconcursidealdeinfraciuni.

60.Actelepreparatorii:
a)nusuntposibilelainfraciuniledepericol;
b)nupotconstituiactedecomplicitatelasvrireainfraciunii;
c)nupotexistalainfraciunilesvritedinculp.

140

Testegrilpentrupregtireaexamenuluidelicen

61.Actelepreparatorii:
a)nutrebuiesfacpartedinactivitileceintrnelementul
materialalinfraciunii;
b)nsoesctoateinfraciunilecomisecupremeditare;
c)nusuntposibilelainfraciunileformale.

62.Tentativa:
a)esteposibilnumailainfraciunilecomisecuinteniedirect;
b)esteposibililainfraciunilecuintenieindirect;
c)esteposibilnumaidacactuldeexecutareesteaptspro
ducrezultatulurmrit.

63.Tentativanuesteposibil:
a)lainfraciunilecomplexe;
b)lainfraciunileomisive;
c)lainfraciuniledeobicei.

64.Tentativanuesteposibil:
a)lainfraciunileomisiveproprii;
b)lainfraciunilecomisiveprinomisiune;
c)lainfraciunilecusubiectactivspecial.

65.Tentativaesteposibil:
a)lainfraciunilecuconsumareanticipat;
b)lainfraciuniledepericol;
c)lainfraciunilecuexecuieprevzut.

66.Tentativaimpropriepoatefi:
a)exclusivtentativperfect;
b)exclusivtentativimperfect;
c)fietentativperfect,fieimperfect.

67. Tentativa la complicitate anterioar la infraciunea de


favorizareainfractorului:
a)nuesteprevzutdelegeapenal;
b)poateatrageaplicareauneipedepsecususpendare;
c)poateatrageaplicareauneiamenziadministrative.

Dreptpenal.Parteageneral

141

68.Tentativaabsolutimproprie:
a)nuprezintpericolsocial;
b)nuconstituieocauzspecialdenepedepsire;
c)esteocauzcarenlturrspundereapenal.

69. Pedeapsa pentru svrirea de ctre o persoan fizic a


unei tentative la o infraciune pentru care legea prevede numai
deteniuneapeviaestenchisoareadela:
a)10la20ani;
b)10la25ani;
c)15la25ani.

70.Pentrusancionareatentativei,legeaaprevzutreducerea
limitelorla:
a)pedeapsanchisorii;
b)msurileeducative;
c)pedepselecomplementare.

71.Desistareanuesteposibilncazultentativei:
a)proprii;
b)relativimproprii;
c)perfecte.

72. n cazul n care intervine desistarea numai a unuia din


coautoriicareparticiplaoinfraciunedepericol,cauzadenepe
depsirevaprofita:
a)tuturorcoautorilor;
b) numai coautorului care sa desistat, cu excepia situaiei n
careafostinstigatlasvrireainfraciunii;
c)coautoruluicaresadesistat,nuiinstigatoruluiacestuia.

73.mpiedicareaproduceriirezultatuluiconstituie:
a)ocauzdenepedepsire;
b)ocauzcarenlturrspundereapenal;
c)ocauzcarenlturexecutareapedepsei.

142

Testegrilpentrupregtireaexamenuluidelicen

74.Pluralitateanaturaldeinfractorieste:
a)oformapluralitiideinfractoricarenupoatefisvrit
dectprincontribuiaadousaumaimultepersoane;
b)oriceformapluralitiideinfraciuni;
c)oformapluralitiiocazionale.

75.ncazulpluralitiinaturale:
a)uniiparticipanipotficomplici;
b)uniiparticipanipotfiinstigatori;
c)toiparticipaniiaucalitateadeautor.

76.Lapluralitateaconstituit:
a)uniiparticipanipotficomplici;
b)uniiparticipanipotfiinstigatori;
c)toiparticipaniiaucalitateadeautor.

77.Pentruexistenapluralitiiconstituiteestenecesar:
a)ogruparedecelpuincincipersoane;
b)ostructurierarhic;
c)acelaimoddeoperarepentrutoiparticipanii.

78.Participaiaproprie:
a)participaniiacioneazcuaceeaiformdevinovie;
b)participaniiacioneazcuformedevinoviediferite;
c)participaniiacioneazfrvinovie.

79.Participaiaimproprie:
a)uniidintrefptuitoriacioneazcuintenie,aliidinculp;
b)toiparticipaniiacioneazcuintenie;
c)toiparticipaniiacioneazdinculp.

80.Participaiaimproprieesteposibil:
a)ncazulcomplicitiiialinstigrii;
b)nipotezacoautoratuluiiacomplicitii;
c)nsituaiacoautoratuluiiainstigrii.

Dreptpenal.Parteageneral

143

81.Instigarea:
a)estetotdeaunaanterioarsvririifaptei;
b)nudeterminsvrireafaptei;
c)nuntreterezoluiainfracional.

82.Pentruexistenaparticipaieipenalesubformainstigrii:
a)estelipsitderelevanformadevinoviecucaresareali
zatinstigarea;
b)estenecesarcapersoanainstigatsfitrecutlaexecutare;
c)trebuiecaautorulsfifostcondamnat.

83.Instigareaneurmatdeexecutare:
a)esteoformainstigriiefectuatedinculp;
b)reprezintuneecnaciuneadeadetermina;
c)poatefireinutincazdecoinstigare.

84.Instigareaneurmatdeexecutare:
a)esteoformaparticipaieipenale;
b)poatefisvritdinculp;
c)poatefireinutincazulinfraciunilorformale.

85.Complicitateaserealizeazcu:
a)intenie;
b)inteniedirectipraeterintenie;
c)intenieipraeterintenie.

86.Complicitatealaoinfraciunepoatefireinutnconcurs
idealcu:
a)tinuirea;
b)favorizarea;
c) complicitatea la o alt infraciune care se afl n raport de
conexitatecuprima.

87.Complicele:
a)poatefipedepsitnumaidacautorulinfraciuniiestepedepsit;
b)poateficondamnatlaopedeapscunchisoareantimpce
instigatoruluiiseaplicomsureducativ;
c)vafiachitatncazulachitriiautorului.

144

Testegrilpentrupregtireaexamenuluidelicen

88.Complicitatea:
a)implicobligatoriuajutormaterial;
b)poateconstaininformaiioferiteautoruluiinfraciunii;
c)poateconstanajutormoraldupsvrireainfraciunii.

89.ncazulcoautoratului:
a)aciuneatrebuiesfieconcomitent;
b)actelefiecruiautortrebuiesfieaptesproducrezultatul
tipicalinfraciunii;
c)activitateacoautorilorpoatefisuccesiv.

90.Coautoratulpoatefireinut:
a)daccoautoriiacioneazcuaceeaiformdevinovie;
b)dactoicoautoriisuntprezenilaloculsvririifaptei;
c) dac toi participanii nemijlocii comit fapta n baza unei
legturisubiectiveconcomitentecuactivitateainfracional.

91.Coautoratul:
a)esteposibillainfraciuniomisive;
b)poatefireinutncazulpluralitiinaturale;
c)esteposibillainfraciunilecomisiveprinomisiune.

92. Instigatorul nu va fi tras la rspundere penal ca partici


pantdacautorul:
a)nusvreteotentativpedepsit;
b)svreteoinfraciunefrvinovie;
c)svreteoinfraciunedinculp.

93.Complicitateaanterioarneurmatdeexecutare:
a)nusepedepsete;
b)sepedepsetelafelcainstigareaneurmatdeexecutare;
c) se sancioneaz cu o pedeaps cuprins ntre minimul
generaliminimulspecialprevzutdelege.

94.Instigareaneurmatdeexecutaresepedepsete:
a)ncazulncarelegeaprevedepentruinfraciunealacaresa
instigatopedeapscunchisoare;

Dreptpenal.Parteageneral

145

b)ncazulncarelegeaprevedepentruinfraciunealacaresa
instigatpedeapsanchisoriimaimarede2ani;
c)ncazulncarelegeaprevedepentruinfraciunealacaresa
instigatpedeapsanchisoriialternativcuamenda.

95.Suntformealeunitiinaturaledeinfraciune:
a)infraciunilecontinue;
b)infraciunilecontinuate;
c)infraciuniledeobicei.

96. Legea penal reglementeaz un regim special de pedep


sirepentruinfraciunea:
a)progresiv;
b)continu;
c)continuat.

97.Infraciuneatipic:
a)arentotdeaunaobiectmaterial;
b)elementulmaterialareunconinutdebaz,fragravante;
c)nupoatefisvritdinculp.

98.Unitateanaturalcolectiv:
a)presupuneproducereaamaimultorrezultate;
b)presupuneproducereaunuisingurrezultat;
c)poatefirealizatlaintervalescurtedetimp.

99.Esteinfraciunecontinusuccesiv:
a)hruireasexual;
b)lipsireadelibertatenmodnelegal;
c)portulnelegaldedecoraii.

100.Infraciuneacontinu:
a)poateficomisprinomisiune;
b)esteoinfraciuneformalntotdeauna;
c)nupresupuneorezoluieinfracionalunic.

146

Testegrilpentrupregtireaexamenuluidelicen

101.Nupotfisvritenformcontinuat:
a)infraciunilecontinuepermanente;
b)infraciuniledepericol;
c)infraciunilepraeterintenionate.

102.Rezoluiainfracionalunic:
a)trebuiesexistenaintedesvrireaprimeiactivitiinfrac
ionale;
b)poatefinedeterminatntimp;
c)sepoateconstituidupsvrireaprimeloraciuni.

103.Infraciuneacontinuatpresupune:
a)unitateaderezoluie;
b)unitateadeconinutalinfraciunii;
c)unitateadeobiectmaterial.

104.Esteoinfraciunecomplex:
a)lovirileivtmrilecauzatoaredemoarte(art.183C.pen.);
b)tlhria[art.211alin.(1)C.pen.];
c)vtmareacorporaldinculp.

105.Intrnconinutulinfraciuniicomplexe:
a)obligatoriumaimulteaciuniomogene;
b)poateintraoaltinfraciunecomplex;
c) dac este comis din culp, nu poate absorbi o infraciune
intenionat.

106.Oinfraciunecomplexpoateficomis:
a)printrosinguraciune;
b)princelpuindouaciuni;
c)printroaciuneioinaciune.

107.ncazulinfraciuniicomplexevaexista:
a)ounitatedesubiectpasiv;
b)acelaiobiectjuridic;
c)ounitatelegaldeinfraciune.

Dreptpenal.Parteageneral

147

108.Uneiinfraciuniprogresiveiseapliclegeanvigoare:
a)lamomentulcomiteriiactivitiiinfracionale;
b)lamomentulproduceriirezultatuluimaigrav;
c) ntre momentul comiterii activitii infracionale i cel al
produceriirezultatului.

109.Infraciuneadeobicei:
a)poateficomisdeopersoanjuridic;
b)poateficomisprinomisiune;
c)implicexistenauneirezoluiiinfracionaleunice.

110.Infraciuneacomplex:
a)nusepoateconsumafrconsumareainfraciuniiabsorbite;
b)presupunecafaptabsorbitsaibogravitateechivalent
cuceaainfraciuniiabsorbante;
c) ambele infraciuni s fie sancionate cu acelai tip de pe
deaps.

111. Recidiva postcondamnatorie se difereniaz de plurali


tateaintermediarprin:
a)tipulinfraciunii;
b)formadevinovie;
c)naturaicuantumulpedepselor.

112.Sereineconcursdeinfraciuni:
a)ncazulsvririiadousaumaimulteinfraciuni;
b)ncazulsvririiadouinfraciunicuaceeaiformdevino
vie;
c)ncazulsvririiadousaumaimulteinfraciuninainteca
infractorulsfifostdefinitivcondamnatpentruvreunadinele.

113.ncazulconcursuluideinfraciuni:
a)nuintereseaznaturasaugravitateainfraciunii;
b) nu intereseaz perioada de timp care a trecut ntre infrac
iunilesvrite;
c)infractorultrebuiesfiemajor.

148

Testegrilpentrupregtireaexamenuluidelicen

114.nstructurapluralitiiintermediarepotintra:
a) att infraciuni intenionate, ct i infraciuni svrite din
culp;
b)numaiinfraciuniintenionate;
c)numaiinfraciunisvritedinculp.

115.Concursulrealomogenpresupune:
a) infraciunile concurente s fie comise cu aceeai form de
vinovie;
b)infraciunilesfiendreptateasupraaceluiaiobiectjuridic;
c)infraciunilesfiesvritenformtipic.

116.Laconcursulcuconexitateconsecvenional:
a) att infraciunea mijloc, ct i infraciunea scop trebuie s
vritecuinteniedirect,indirectsaucupraeterintenie;
b)uneleinfraciunipotficomisecuintenie,alteledinculp;
c)ambeleinfraciunipotfisvritedinculp.

117.ncazulconcursuluicuconexitateconsecvenional:
a)primainfraciunetrebuiesvritcuintenie;
b)primainfraciunepoatefisvritdinculp;
c)adouafapttrebuiesvritcuinteniedirect.

118.Laconcursulideal:
a)uneleinfraciunipotfisvritecuinteniedirect,altelecu
inteniiindirectsaudinculp;
b)ambeleinfraciunitrebuiesvritecuinteniedirect;
c)nusepoatecatoateinfraciunilesfiesvritedinculp.

119.Lainfraciuneaprogresiv:
a) exist mai multe aciuni i mai multe urmri prevzute de
aceeainormdeincriminare;
b) exist mai multe aciuni i mai multe urmri prevzute de
normedefinite;
c)ncadrareajuridicsestabiletenraportcuurmareaceamai
grav.

Dreptpenal.Parteageneral

149

120. Pedeapsa prevzut de lege se va aplica ntro singur


etapncazul:
a)infraciuniicontinuateialrecidiveipostcondamnatorii;
b)infraciuniicomplexeialrecidiveipostexecutorii;
c)infraciuniicontinueialconcursuluiidealomogen.

121.Recidivamaresedeosebetederecidivamic:
a)nfunciedeformadevinoviecucaresuntcomiseinfrac
iunilececonstituietermeniirecidivei;
b)nfunciedecuantumulpedepseipentrualdoileatermen;
c)nfunciedecuantumulpedepseipentruprimultermen.

122. Cel deal doilea termen al recidivei mari postcondam


natoriipoateconstantroinfraciune:
a) praterintenionat, pentru care legea prevede pedeapsa
nchisoriidepeste2ani;
b)intenionat,pentrucarelegeaprevedepedeapsanchisorii
depesteunan;
c) intenionat, pentru care legea prevede pedeapsa nchisorii
dela3lunila2anisauamend.

123. Pedeapsa aplicat pentru al doilea termen al recidivei


maripostcondamnatorii:
a)poatefiamenda;
b)estentotdeaunapedeapsanchisoriimaimaredeunan;
c)poatefipedeapsanchisoriimaimicdeunan.

124. Primul termen al recidivei mari postexecutorii poate


constantrohotrrejudectoreascdefinitivdecondamnare:
a)chiardacprinaceastanuafostmenionatlaturacivilcu
privirelacaresadisjuns;
b) pronunat de o instan strin, chiar dac fapta nu este
prevzutdelegeapenalromn;
c)numaidachotrreaafostpronunatdecurteadeapel.

150

Testegrilpentrupregtireaexamenuluidelicen

125. Al doilea termen al recidivei mari postexecutorii n tim


pulminoritii:
a)poateconstantroinfraciunesvritcupraeterintenie;
b)trebuiesndeplineascaceleaicondiiicaaldoileatermen
alrecidiveimicipostexecutorii;
c)trebuiesndeplineascaceleaicondiiicaaldoileatermen
alpluralitiiintermediare.

126. Legitima aprare nu poate fi invocat de autorul unei


infraciuni:
a)intenionate;
b)praeterintenionate;
c)evaziunefiscal.

127.ncazullegitimeiaprri,ataculpoatefindreptat:
a)mpotrivaunuianimal;
b)mpotrivaunuibundindomeniulpublicalstatului;
c) numai mpotriva unei persoane fizice sau a unui interes
obtesc.

128.ncazullegitimeiaprriatacul:
a)constnumaintrofaptcomisiv;
b)nupoateconstantrofaptomisivproprie;
c)poateconstantrofaptomisivimproprie.

129.Legitimaapraresepoatereine:
a) ori de cte ori exist o ncercare de ptrundere ntrun loc
mprejmuitntimpulnopii;
b)oriatuncicndataculnuesteimediat;
c) dac o persoan aflat ntro locuin svrete o fapt
prevzut de legea penal pentru a mpiedica ptrunderea fr
dreptauneipersoanestrinenacestspaiu.

130.Excesuljustificatconstituie:
a)ocauzcenlturrspundereapenal;
b)ocauzcenlturcaracterulpenalalfaptei;
c)ocircumstanatenuantlegal.

Dreptpenal.Parteageneral

151

131.Pericoluldinstructurastriidenecesitatepoate:
a)srezultedintroaciuneuman;
b)sfiegeneratdeunanimal;
c)sfienecesar.

132.Pericoluldinstructurastriidenecesitatetrebuie:
a)sfieactualiiminent;
b)actualsauiminent;
c)viitor.

133.nipotezaconstrngeriimorale,rulcucareseamenin
trebuie:
a)sfieiminentsaueventual;
b)snupriveascdoarpersoanafptuitorului;
c)sfieinevitabil.

134.Sepoatereineexistenacazuluifortuit:
a)ntimpuluneiinundaiiopersoanvatmpealtapentrua
sescpapesinedelanec;
b) n timpul unei avalane se produce o vtmare corporal a
unuischior;
c) o persoan rnete pe alta din cauza unui defect de fa
bricaiealinstrumentuluicucarelucra.

135.Cazulfortuit:
a)produceefecteinrem;
b)produceefecteinpersonam;
c)nlturntoatecazurilerspundereacivil.

136.Iresponsabilitateaproduceefecte:
a)inrem;
b)inpersonam;
c)nunlturtotdeaunaimputabilitateafaptei.

137.Eroareadefaptnlturcaracterulpenalalfaptei:
a)inaberratioictus;
b)ncazdeerrorinpersonam;

152

Testegrilpentrupregtireaexamenuluidelicen

c)nsituaiasvririiuneiinfraciuniprogresive,daceroarea
aexistatlamomentulsvririiactuluiinfracional.

138.ncazdeaberratioictus,eroareaintervinenmomentul:
a)luriidecizieiinfracionale;
b)efecturiiactelordepregtire;
c)realizriiaciuniiinfracionale.

139.Poatenlturacaracterulpenalalfapteieroarea:
a)defaptasupranaturiivaloriicarefaceobiectulinfraciunii;
b)defaptasupraobiectuluimaterialalinfraciunii;
c)dedreptextrapenal.

140.Amnistiapoatefidispus:
a)dePreedinteleRomniei,dacarecaracterindividual;
b)deParlament,prinlegeordinar;
c)numaideParlament,prinlegeorganic.

141.Potfiamnistiateinfraciunilesvrite:
a)naintedeintrareanvigoarealegiideamnistie;
b)nziuaintrriinvigoarealegiideamnistie;
c)dupintrareanvigoarealegiideamnistie.

142.Amnistiaantecondamnatorie:
a)produceefecteinrem;
b)nltureventualedecderiprevzutedelege;
c)produceefecteinpersonam.

143.Amnistiapostcondamnatorienuproduceefecteasupra:
a)pedepselorcomplementare;
b)msuriledesiguran;
c)obligaiilorcivilestabiliteprinhotrrejudectoreasc.

144. Prescripia nu nltur rspunderea penal n cazul in


fraciuniide:
a)vtmarecorporalgrav;
b)ucideredinculp;
c)lovirisauvtmricauzatoaredemoarte.

Dreptpenal.Parteageneral

153

145.Prescripiarspunderiipenale:
a)produceefectecaigraierea;
b)produceefectecaiamnistia;
c)nunlturpedepseleaccesorii.
146.ntrerupereacursuluiprescripieirspunderiipenale:
a) opereaz cu privire la toi participanii la svrirea infrac
iunii, chiar dac ntreruperea i privete numai pe unii dintre
acetia;
b)opereaznumailaceicuprivirelacaresaefectuatntreru
perea;
c)nuseproduceprinsimplaaducerelacunotinaunuiactce
trebuiecomunicatnvinuituluisauinculpatului.
147.Suspendareacursuluiprescripieirspunderiipenale:
a) nu intervine n cazul infraciunilor urmrite la plngerea
prealabil;
b)produceefecteinrem;
c) face ca perioada de timp ct a operat s nu se ia n calcul
pentrustabilireatermenuluiprescripieispeciale.
148.Termenuldeprescripiearspunderiipenale:
a) nu poate fi suspendat n cazul infraciunilor comise de
persoanejuridice;
b)poatefisuspendatincazulpersoanelorjuridice;
c)nucurgepeperioadactjudecatacauzeiafostsuspendat
pentrusoluionareaexcepieideneconstituionalitate.
149.Peduratatermenuluideprescripieaexecutriipedepsei
nchisorii:
a)nusepotexecutapedepseleaccesorii;
b)nuseexecutniciopedeapscomplementar;
c)poateinterveniamnistia.
150.ntrerupereacursuluiprescripieiexecutriipedepseiin
tervinencazul:
a)svririidinnouauneiinfraciuni;
b)comunicriimandatuluideexecutare;
c)amnareaexecutriipedepsei.

154

Testegrilpentrupregtireaexamenuluidelicen

151. Prescripia nltur rspunderea penal dac termenul


de prescripie prevzut de lege este depit, oricte ntreruperi
arinterveni,astfel:
a)ncodat;
b)cuojumtate;
c)cudoutreimi.

152. n cazul infraciunilor la plngere prealabil, plngerea


poatefiintrodus:
a)desopentrusoie;
bdepersoanajuridicpentruangajatulsu;
c)detutorepentrucelaflatsubtutel.

153.mpcareaprilor:
a)poateinterveninumaipentruinfraciunilepentrucareaciu
neasepunenmicarelaplngereaprealabil;
b)nupoateinterveninniciuncazdacaciuneaafostpusn
micaredinoficiu;
c)poateavealocprinnscrisautentic.

154.Dacopersoanjuridicacomisoinfraciunedeabuzde
ncredere,mpcareaacesteiacuparteavtmat:
a)nunlturrspundereapenal;
b)nlturrspundereapenalchiardacmpcareaareloccu
persoanadesemnatsreprezintepersoanajuridic;
c)poateproduceefectenumaidacesteconfirmatdeaduna
reageneral.

155.Graierea:
a)individualpoatefidispuscuprivirelapersoanelejuridice;
b)colectivnupoatefidispusdePreedinteleRomniei;
c)areefecteiasuprapedepselorcomplementare.

156.Graiereaindividual:
a)estenecondiionat;
b)areefecteasupramsurilordesiguran;
c)areefecteasupramsuriloreducative.

Dreptpenal.Parteageneral

155

157.Graiereindividual:
a)estepostcondamnatorie;
b)poatefiantecondamnatorie;
c)areefecteasupralaturiicivileaprocesuluipenal.

158.Dacoinfraciuneintenionatestesvritattnter
menuldegraiere,ctincelalsuspendriicondiionateaexe
cutriipedepsei:
a)serevocmaintisuspendareacondiionat,apoigraierea;
b) se revoc mai nti graierea i apoi suspendarea condiio
nat;
c)attsuspendareactigraiereaserevocnacelaitimp.

159.Reabilitarea:
a) nu produce efecte retroactive cu privire la condamnrile
pronunatenstrintate;
b)produceefecteretroactiv;
c)sepoateconstatacuprivirelatoatecondamnrilepecarele
asuferitopersoan.

160.Peduratatermenuluidereabilitare:
a)nusepotexecutapedepseaccesorii;
b)poatefipusnexecutarepedeapsacomplementarainter
ziceriiunordrepturi;
c) poate interveni graierea postcondamnatorie cu privire la
pedeapsaaplicat.

161.Reabilitareadedrept:
a)opereazncazulpersoanelorjuridice;
b) intervine n cazul condamnrii unei persoane fizice la pe
deapsanchisoriide2ani;
c)intervinentermende3anidelagraiereapedepseiamenzii.

162.Reabilitareajudectoreasc:
a)nuopereazncazulcndpersoanaafostcondamnatlape
deapsadeteniuniipevia;
b) nu se poate dispune cnd condamnatului i sa aplicat pe
deapsacuexecutarealaloculdemunc;

156

Testegrilpentrupregtireaexamenuluidelicen

c) nu poate fi dispus n cazul pedepselor a cror executare a


fostsuspendat.

163.Pedeapsadeteniuniipevia:
a)esteprevzutobligatoriualternativcupedeapsanchisorii;
b)poatefiprevzutalternativcupedeapsaamenzii;
c)nupoatefiaplicatinculpatuluicuvrstade60deani.

164. n cazul condamnrii unei persoane la pedeapsa deten


iuniipevia:
a) nu se poate aplica pedeapsa complementar a interzicerii
unordrepturi;
b)nusepotaplicapedepseaccesorii;
c)sepoatedispuneliberareacondiionat.

165.Pedurataliberriicondiionate,condamnatul:
a)nuareobligaiadearespectapedepseleaccesorii;
b)trebuiesrespecteobligaiilecivileimpuseprinhotrreade
condamnare;
c)trebuiesrespectemsuradesiguranainterziceriidease
aflananumitelocaliti.

166. n cazul n care se dispune revocarea liberrii condiio


nate,pedeapsapentrunouainfraciune:
a)sevastabilidupregulileconcursuluideinfraciuni;
b)sevastabilidupregulilerecidiveipostcondamnatorie;
c)nupoatefisuspendatcondiionat.

167.Pedeapsacomplementarainterziceriiunordrepturi:
a) se aplic obligatoriu cnd pedeapsa stabilit este mai mare
de2ani;
b)poatefiaplicatinculpatuluimajorpentruofaptdintimpul
minoritii;
c)poatefiaplicatunorinculpaicetenistrini.

168.Degradareamilitar:
a) se aplic obligatoriu cnd pedeapsa principal stabilit este
nchisoareade10ani;

Dreptpenal.Parteageneral

157

b) poate fi aplicat direct pe lng pedeapsa rezultant de 20


aninchisoare;
c) opereaz imediat dup rmnerea definitiv a hotrrii de
condamnare.

169. Dac o persoan juridic nu execut cu reacredin


pedeapsacomplementaraafiriihotrriidecondamnare:
a)sepoatedispunesuspendareaactivitii;
b)esteobligatoriedispunereasuspendriiactivitii;
c)nupoatefidispusdizolvarea.

170.Persoaneijuridice:
a)nuisepotaplicapedepseaccesorii;
b)nuisepotaplicamsuridesiguran;
c) i se poate aplica pedeapsa interzicerii de a participa la pro
ceduriledeachiziiipublice.

171.Pedeapsaaccesorie:
a)poateaveaoduratmaimaredectpedeapsaprincipal;
b)nupoateaveaoduratmaimaredectpedeapsaprincipal;
c) are ntotdeauna aceeai durat ca i pedeapsa nchisorii pe
lngcareseaplic.

172.Criteriiledeindividualizarejudiciarapedepselorcepot
fiaplicatepersoaneijuridice:
a) sunt aceleai cu cele prevzute de lege pentru persoana
fizic;
b) spre deosebire de cele prevzute de lege pentru persoana
fizic,nucuprindpersoanainfractorului;
c) spre deosebire de cele prevzute de lege pentru persoana
fizic,nucuprindgraduldepericolsocialalfaptei.

173.Constituiecircumstanatenuantpersonal:
a)excesulscuzabil;
b)excesuljustificat;
c)beiavoluntarcomplet.

158

Testegrilpentrupregtireaexamenuluidelicen

174.Depirealimitelorstriidenecesitateconstituiecircum
stanatenuantdac:
a)fptuitorulaacionatcuinteniesaudinculpcuprevedere,
dnduiseamacpricinuietevditmaigrave;
b)dacaacionatdinculp,frprevedere;
c)dacaacionatcupraeterintenie.

175. Pentru a se reine circumstanele atenuante ale provo


crii,estenecesarcaactuldeprovocare:
a)sfiendreptatmpotrivafptuitorului;
b)snufieimputabilfptuitorului;
c)sfieiminent.

176.Provocarea:
a)nupoatefireinutcacircumstanatenuantncazulfap
telorcomisedeopersoanjuridic;
b) poate atenua rspunderea persoanelor fizice i a celor juri
dice;
c) produce efecte atenuante mai mari dect circumstanele
atenuantejuridice.

177. Pentru a se reine circumstana atenuant a provocrii,


ripostalaactuldeprovocare:
a)trebuiesvritnumaicuintenie;
b)poatefisvritdinculp;
c)poatefiulterioarprovocrii.

178.Provocarea:
a)poatefireinutalturideexcesulscuzabil;
b)poatefireinutalturideexcesuljustificat;
c)nunlturrspundereacivil.

179. Circumstana agravant a svririi faptei de ctre trei


saumaimultepersoanepoatefireinutncazul:
a) svrirea unei infraciuni din culp de ctre trei subieci
activi;
b)infraciuniidefurtcalificat;

Dreptpenal.Parteageneral

159

c) n care un major svrete infraciunea de distrugere su


premcudoiminoride12ani.

180. Circumstan agravant a svririi faptei de ctre trei


saumaimultepersoane:
a)nupoatefireinutncazulpluralitiinaturale;
b) poate fi reinut att n cazul persoanelor fizice, ct i al
celorjuridice;
c) este o circumstan care se rsfrnge i asupra celorlalte
participani dac au tiut c particip la o fapt svrit de trei
saumaimultepersoane,chiardacnuaufostlaloculfaptei.

181.Circumstaneleagravantenuauefectasupra:
a)pedepselorcomplementare;
b)pedepseloraccesorii;
c)msurilordesiguran.

182.Sepoatedispunesuspendareacondiionataexecutrii
pedepsei:
a)amenzii,indiferentdecuantum,aplicatpersoaneifizice;
b)amenzii,indiferentdecuantum,aplicatpersoaneijuridice;
c)internriintruncentrudereeducare.

183. Suspendarea condiionat a executrii pedepsei princi


paleatragetotodatisuspendarea:
a)dedreptamsurilordesiguran;
b)executriipedepseloraccesorii;
c)pedepseiaccesoriiainterziceriidreptuluideaalege.

184. Pe parcursul termenului de ncercare a suspendrii sub


supraveghere,instanadejudecatpoatedispunerespectareade
ctrecondamnatauneiadintreurmtoareleobligaii:
a)surmezeuncursdecalificare;
b) s comunice informaii de natur a putea fi controlate
mijloacelesaledeexisten;
c)sseprezintelaserviciuldeprobaiune.

160

Testegrilpentrupregtireaexamenuluidelicen

185.Dacinstanadispuneanulareasuspendriisubsuprave
ghereaexecutrii,pedeapsarezultant:
a)seexecutntotdeaunanregimdedetenie;
b)poatefiexecutatlaloculdemunc;
c)poatefisuspendatcondiionatsausubsupraveghere.

186. Pentru a se dispune executarea pedepsei la locul de


munc,estenecesar:
a) acordul scris i prealabil al unitii n care urmeaz a se
executapedeapsa;
b)pedeapsaaplicatsnufiemaimarede6ani;
c)inculpatulsnufierecidivist.

187.ncazulsvririidectreunminoratreiinfraciunicon
curente,sepoatedispune:
a)aplicareauneisinguremsurieducative;
b)stabilireaatreimsurieducative;
c)luareauneimsuridesiguran.

188.Infractoruluiminor(15ani)nuipoatefiaplicat:
a)omsurdesiguran;
b)opedeapscunchisoarea;
c)opedeapscomplementar.

189. Dac minorul (16 ani) comite cu intenie o infraciune


dup ce a executat integral o pedeaps cu nchisoarea stabilit
pentruoaltinfraciunecomisanterior,nuisepoateaplica:
a)omsureducativ;
b)suspendareacondiionataexecutriipedepsei;
c)omsurdesiguran.

190. Libertatea supravegheat nu poate fi aplicat infracto


ruluiminor:
a)cuvrstacuprinsntre14i16ani;
b)careamplinitvrstade17ani;
c)sub16ani.

Dreptpenal.Parteageneral

161

191.Internareantruncentrudereeducare:
a)nusepoatedispunedacminorulamplinitvrstade17ani;
b)nupoatefirevocatnaintedemplinireavrsteide18ani;
c) nu se poate dispune alturi de sanciunea amenziiadminis
trative.

192. n ipoteza svririi de ctre un minor (16 ani) a patru


infraciuniconcurente,instana:
a) trebuie s stabileasc fie numai pedepse, fie numai msuri
educative;
b)poatesstabileascattpedepse,ctimsurieducative;
c)poateaplicaopedeapsmaimarede20ani.

193. Dac se dispune liberarea condiionat a minorului din


executareapedepseinchisorii,instana:
a) trebuie s impun minorului s nu frecventeze anumite lo
curistabilite;
b)poateimpuneminoruluisurmezeuncursdenvmnt;
c) poate impune minorului s nu intre n legtur cu anumite
persoane.

194.ncazulncarefadeuninfractorafostluatmsurade
siguranaobligriilatratamentmedical,instana:
a) nu poate dispune revocarea mai devreme de un an de la
datapuneriinexecutare;
b)poatenlocuimsuracuinternareamedicalnchiarprimul
andelaluareaacesteia;
c)trebuiesstabileascduratadeterminataacesteimsuri.

195.Internareamedical:
a)sedispunenumaipeduratdeterminat;
b)nupoatefidispusdacfaptanuesteinfraciune;
c)nupoatefiaplicatalturideobligarealatratamentmedical.

196.Msuradesiguranainterziceriiuneifunciisauprofesii
nupoatefidispus:
a)alturidepedeapsacomplementarainterziceriideaocupa
ofunciesaudeaexercitaoprofesie;

162

Testegrilpentrupregtireaexamenuluidelicen

b)peoperioadmaimaredeunan;
c)dacfaptanuesteinfraciune.

197.Msuradesiguranaexpulzrii:
a)arecaracterpersonal;
b)poatefidispusdacfaptanuesteinfraciune;
c)nupoatefirevocat.

198.Pentruasedispunemsuraconfiscriispeciale:
a)bunultrebuiesfienposesiainfractorului;
b)faptatrebuiesfieinfraciune;
c)trebuieavutnvederesituaiafinanciarainfractorului.

199. n situaia n care bunul produs prin infraciune este


nstrinat,sevadispuneconfiscareacnd:
a)dobnditorulestedereacredin;
b)dobnditorulestedebuncredin,darafost neroarecu
privirelasituaiabunului;
c)dobnditorulestedebuncredin,daradobnditbunulcu
titluoneros.

200.ncazulncareinfractorulanstrinatbunurileproduse
nscopulsvririiuneiinfraciuni:
a)sevadispuneconfiscarealornnatur;
b)poatefidispusconfiscareaprinechivalent;
c) nu se poate dispune confiscarea lor de la terul dobnditor
debuncredin.

201.Msuradesiguranainterziceriideaseaflanlocuina
familiei:
a)sepoatedispunealturideosanciuneadministrativ;
b) opereaz din momentul n care se dispune liberarea condi
ionat;
c)poatefidispuspeoduratadecelpuin2ani.

Dreptpenal.Parteageneral

163

202.Confiscareaextinssepoatedispune:
a)numaicndfaptacomisesteinfraciune;
b) chiar dac inculpatul este iresponsabil la momentul pro
nunriihotrrii;
c)ncazulncareaintervenitprescripiarspunderiipenale.

203.ncazulconfiscriiextinse:
a)nusepoatedispuneconfiscareaprinechivalent;
b)potficonfiscateibunurileobinutedinfolosireabunurilor
supuseconfiscrii;
c) valoarea bunurilor confiscate poate depi valoarea bunu
rilorcareaufostdobnditeilicitdepersoanacondamnat.

2.Rspunsuricorecte
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

c)
a)
c)
b)
b)
c)
b)
a)
c)
b)
b)
b)
b)
a)
a)
a)
c)
a)
c)
a)

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

c)
a)
c)
a)
a)
b)
b)
b)
c)
a)
b)
a)
b)
a)
a)
c)
a)
c)
b)
a)

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

b)
a)
b)
b)
a)
c)
c)
a)
b)
a)
a)
c)
c)
a)
b)
c)
a)
a)
a)
c)

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

a)
b)
c)
a)
b)
c)
a)
a)
b)
a)
c)
c)
a)
a)
c)
c)
b)
a)
a)
c)

164

81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

Testegrilpentrupregtireaexamenuluidelicen

a)
b)
c)
c)
c)
c)
b)
b)
c)
a)
c)
a)
a)
b)
a)
c)
b)
b)
c)
a)
c)
a)
a)
b)
b)
a)
c)
a)
c)
a)
c)

112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142

c)
c)
a)
b)
a)
c)
a)
c)
b)
c)
b)
b)
a)
b)
c)
c)
c)
c)
b)
b)
b)
c)
c)
a)
b)
c)
c)
c)
c)
a)
a)

143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173

c)
c)
b)
a)
c)
a)
c)
a)
b)
c)
c)
b)
b)
a)
a)
b)
c)
a)
b)
c)
c)
c)
c)
c)
c)
c)
b)
a)
a)
b)
a)

174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203

a)
b)
a)
c)
c)
c)
c)
a)
a)
c)
a)
c)
a)
a)
c)
b)
b)
c)
b)
c)
b)
c)
b)
a)
b)
a)
b)
b)
a)
b)

Dreptpenal.Parteageneral

165

3.Bibliografieselectiv
Bulai,B.,Bulai,B.N.,Manualdedreptpenal,parteageneral,
Ed.UniversulJuridic,Bucureti,2007;
Ciobanu, M., Teste gril pentru admitere n magistratur,
Ed.UniversulJuridic,Bucureti,2012;
Mitrache,C.,Mitrache,C.,Dreptpenalromn,parteageneral,
Ed.UniversulJuridic,Bucureti,2007;
Rducan,G.,Voineag,M.,Ni,C.M.,Mihai,A.M.,Testegril
pentruconcursuriiexamene,Ed.Hamangiu,Bucureti,2012;
Streteanu,Fl.,Tratatdedreptpenal,parteageneral,Ed.C.H.
Beck,Bucureti,2008;
Udroiu, M., Drept penal i procedur penal, teste gril,
Ed.UniversulJuridic,Bucureti,2012.

Seciuneaa2a.
DREPTPENAL.PARTEASPECIAL
AnulIIIdestudiu
1.Testegril
1.Infraciuneadeactsexualcuunminor(art.198C.pen.):
a)arevariantamaigravdacminorularevrstantre15i18
ani i fptuitorul a folosit calitatea sa pentru al determina pe
minorsparticipelaunactsexualcuel;
b) cunoate o variant asimilat dac minorul are vrsta ntre
15i18aniifptuitorulafolositcalitateasapentrualdetermina
peminorsparticipelaunactsexualcuel;
c)nuestesusceptibildeactepreparatorii.

2.Omorulsvritcupremeditare[art.175lit.a)C.pen.]:
a)implicosimplchibzuireanterioarasuprafaptei;
b) implic exteriorizarea rezoluiei infracionale prin acte de
pregtireainfraciunii;
c)implicexistenaunuiintervaldetimpntreluareahotrrii
deacomiteinfraciuneaisvrireaacesteia,chiardacfptuito
rulnuachibzuitasuprafapteiinuapregtito.

3.Omorulsvritdininteresmaterial[art.175lit.b)C.pen.]:
a)nusepoatereinedincauzaeroriiasupraidentitiipersoa
nei(errorinpersonam);
b)sepoatereineincazuldevieriiaciunii(aberratioictus);
c)nusepoatereinecndfptuitorulurmreteobinereaunei
sumedebani.

Dreptpenal.Parteaspecial

167

4.Prindeciziapronunatnrecursninteresullegiicuprivire
la problema dac sunt aplicabile dispoziiile de agravare ale
art.75alin.(1)lit.b)tezaaIIaC.pen.,referitoarelasvrirea
infraciunii prin violene asupra membrilor familiei, n cazul
infraciuniideomorcalificatprevzutedeart.175alin.(1)lit.c)
C.pen.(omorulsvritasuprasouluisauuneirudeapropiate),
naltaCurtedeCasaieiJustiieastabilitc:
a)nusuntaplicabiledispoziiileart.75alin.(1)lit.b)C.pen.;
b) sunt aplicabile dispoziiile art. 75 alin. (1) lit. b) C. pen. n
toatecazurile;
c) pot fi aplicabile dispoziiile art. 75 alin. (1) lit. b) C. pen., n
funciedeapreciereainstaneidejudecat.

5.Sepoatereineinfraciuneadeviolarededomiciliu(art.192
C.pen.):
a) atunci cnd proprietarul imobilului a ptruns n locuina
chiriauluisu,fracordulacestuia;
b) atunci cnd fptuitorul a ptruns n holul scrii blocului n
care locuia i partea vtmat, chiar dac acesta reprezenta un
spaiucomunalimobilului;
c)atuncicndtutoreleptrundencasaundelocuiescminorul
imamasa.

6. Subiectul activ al infraciunii de act sexual cu un minor


(art.198C.pen.):
a)nuestecalificat,lavariantatip;
b)poatefinumaiunbrbat;
c)nupoatefiuntutoresauuncuratoralminorului.

7.Lovirearepetatavictimeicupumniiipicioarelenzonele
vitale, cu intensitate deosebit, producndui leziuni grave care
iaucauzatmoartea,caracterizeaz:
a) intenia de a ucide, specific infraciunii de omor (art. 174
C.pen.);
b) praeterintenia, specific infraciunii de loviri sau vtmri
cauzatoaredemoarte(art.183C.pen.);
c) culpa, specific infraciunii de vtmare corporal din culp
(art.184C.pen.).

168

Testegrilpentrupregtireaexamenuluidelicen

8.Infraciuneadedistrugere(art.217C.pen.):
a)nvariantatip,poatefisvritdeoricepersoan,inclusiv
proprietarulbunuluidistrus;
b) are ca obiect material numai un bun mobil care face parte
dinpatrimoniulprivatsaupublic;
c)poateaveacaobiectmaterialunbunabandonat.

9.Lainfraciuneadelovirisauvtmricauzatoaredemoarte
(art.183C.pen.):
a)nuexistobiectmaterial;
b)subiectulactivnuestecalificat;
c)elementulmaterialserealizeaznumaiprinaciune.

10.Ucidereafrateluimameireprezintinfraciuneade:
a)omor;
b)omorcalificat;
c)omordeosebitdegrav.

11.Obiectulmaterialalinfraciuniideuzdefalspoatefi:
a)doarunnscrisoficial;
b)doarunnscrissubsemnturprivat;
c)unnscrisoficialsauunnscrissubsemnturprivat.

12.Carevafincadrareajuridic,ncazulncarefptuitorula
ncuiat i abandonat victima ntro camer frigorific, cu scopul
deaompiedicasparticipelaontlnire,iarvictimaadecedat?
a)lipsiredelibertateurmatdemoarteavictimei;
b)ucideredinculp;
c)omornconcursculipsiredelibertate.

13.Conformlegislaieiromne,suprimareavieiiunuibolnav
aflatnfazterminal,larugminteaacestuia(eutanasia):
a)nureprezintinfraciune;
b)reprezintinfraciuneadeomor;
c)nureprezintinfraciune,dacafostnprealabilaprobatde
organeleabilitate.

Dreptpenal.Parteaspecial

169

14. Omorul svrit asupra soului sau unei rude apropiate


[art.175lit.c)C.pen.]nusepoatereineatuncicnd:
a)victimaestefiulfrateluitatluifptuitorului;
b)victimaestesoiafrateluitatluifptuitorului;
c) fptuitorul era desprit n fapt de soia sa (victima) care
locuianaltlocalitate.

15.Omorul(art.174C.pen.)reprezintucidereauneipersoa
nesvritcu:
a)oriceformdevinovie;
b)inteniedirectsauindirect;
c)inteniesaupraeterintentie.

16.Omorulcomispentrusvrireauneitlhriireprezint:
a)omorcalificat;
b)omordeosebitdegrav;
c)concursdeinfraciunintreomorcalificatitlhrie.

17.Omorulcupremeditare[art.175lit.a)C.pen.]:
a)sersfrngeasupratuturorparticipanilor,fiindunelement
circumstanialreal;
b)impliccurgereauneiperioadedetimpdelaluareahotrrii
infracionaleipnlacomitereaomorului,chiardacfptuitorul
nuachibzuitasuprafaptei;
c)presupuneluareahotrriiinfracionaleiexteriorizareaaces
teiafieinumaintrunsinguractdepregtirematerialsaumoral.

18.Lainfraciuneadeviolarededomiciliu(art.192C.pen.):
a)actelepregtitoarenusuntincriminate;
b)tentativaesteincriminat;
c)nuareobiectmaterial.

19.Relativlainfraciuneadeomor(art.174C.pen.):
a)eroareaasuprapersoaneivictimeinlturrspundereapenal;
b) mobilul constituie o cerin pentru existena laturii subiec
tiveainfraciunii;
c)actelepreparatoriisesancioneaz.

170

Testegrilpentrupregtireaexamenuluidelicen

20. Raportul sexual cu o persoan de sex diferit, care este


frate, prin constrngerea acestuia sau profitnd de imposibilita
tealuideaseapra,constituie:
a)infraciuneadeviol(art.197C.pen.);
b)infraciuneadeincest(art.203C.pen.);
c) concurs ideal ntre infraciunea de viol i infraciunea de
incest.

21.Omorulsvritprincruzimireprezint:
a) omor calificat (art. 175 C. pen.) cu reinerea circumstanei
agravanteprevzutedeart.75lit.b)C.pen.(svrireainfraciunii
prinactedecruzime);
b)omordeosebitdegrav(art.176C.pen.);
c)omor(art.174C.pen.),cureinereacircumstaneiagravante
prevzutedeart.75lit.b)C.pen.(svrireainfraciuniiprinacte
decruzime).

22.Infraciuneadeabandondefamilie,nvariantaprevzut
laart.305alin.(1)lit.c)C.pen.(neplatacureacredin,timpde
2luni,apensieidentreinerestabilitpecalejudectoreasc):
a)esteoinfraciunecomisiv;
b)seepuizeazfienmomentulncaresefaceplatavoluntar
a pensiei, fie n momentul pronunrii unei hotrri de condam
nareainculpatului;
c) se epuizeaz la momentul expirrii termenului pentru plata
pensieincondiiilencareobligaianuafostndeplinit.

23.Expresiantimpulnopiicareseregsetenconinutul
legalalinfraciuniidefurtcalificat[art.209alin.(1)lit.g)C.pen.]
reprezint:
a)momentulcndsoareleapune;
b) intervalul de timp de cnd ntunericul sa substituit luminii
pncndluminavalualoculntunericului;
c)circumstanpersonal.

24.Ameninareaexecutoruluijudectoresccuprilejulpuneriin
executareauneihotrrijudectoreticonstituieinfraciuneade:
a)ultraj(art.239C.pen.);

Dreptpenal.Parteaspecial

171

b) ameninare n concurs cu infraciunea de ultraj (art. 193 i


art.239C.pen.);
c)nerespectareahotrrilorjudectoreti(art.271C.pen.).

25.Infraciuneaderepresiunenedreapt(art.268C.pen.):
a)sepoatesvrinumaiprindispunereaarestriisaucondam
nareauneipersoanetiutcafiindnevinovat;
b)poateaveacasubiectactivnumaiunmagistrat;
c)areunsubiectpasivadiacentcircumstaniat.

26. Fapta de distrugere, degradare sau aducere n stare de


nentrebuinare a unui bun aparinnd fptuitorului prin incen
diere,explozieoriprinalteasemeneamijloace,rezultndpericol
public:
a) reprezint o variant atenuat a infraciunii de distrugere
(art.217C.pen.);
b) reprezint o variant agravat a infraciunii de distrugere
(art.217C.pen.);
c)constituieinfraciuneadedistrugerecalificat(art.218C.pen.).

27.Infraciuneadefavorizareainfractorului:
a)sepoatesvridoarprinaciune;
b) nu se reine dac cel favorizat beneficiaz de o cauz de
nepedepsire;
c)poatefireinutnconcursrealcuinfraciuneademrturie
mincinoascomisnlegturcuaceeaiinfraciuneprincipal.

28. Un funcionar care a contribuit prin acte nemijlocite la


nsuireaunorbunurialeuneiunitiprivate,frafinsrcinat
cu administrarea acestora, alturi de un funcionar care are o
asemeneansrcinare:
a)estecoautorlainfraciuneadedelapidare(art.2151C.pen.);
b)estecomplicelainfraciuneadedelapidare(art.2151C.pen.);
c) nu se pedepsete dac ajut la prinderea autorului infrac
iuniidedelapidare(art.2151C.pen.).

172

Testegrilpentrupregtireaexamenuluidelicen

29. Infraciunea de falsificare de monede sau alte valori


(art.282C.pen.)sepoaterealiza:
a)doarprincontrafacere(confecionareaprinimitareademo
nedesauvalori);
b)doarprinalterare(modificareaconinutuluisauformeiunor
monedesauvaloriadevrate);
c)fieprincontrafacere,fieprinalterare.

30.Infraciuneadeabuzdencredere(art.213C.pen.):
a)nuareobiectmaterial;
b)nuestesusceptibildeafisvritnformatentativei;
c) este o infraciune intenionat i susceptibil de repetabili
tate.

31.Infraciuneadegestiunefrauduloas(art.214C.pen.):
a) prezint o variant agravat n ipoteza n care fapta a fost
svritnscopuldeadobndiunfolosmaterial;
b)poatefisvritnumaiprininaciune;
c)estentotdeaunaoinfraciunecontinuat.

32. Situaia premis n cazul infraciunii de evadare (art. 269


C.pen.)constn:
a)existenauneihotrrijudectoretidecondamnare;
b)existenastriilegaledereineresaudeinere;
c)existenaunuimandatdeexecutareapedepsei.

33. Fapta de distrugere, degradare sau aducere n stare de


nentrebuinare a unui bun aparinnd fptuitorului prin incen
diere,explozieoriprinalteasemeneamijloace,avndconsecine
deosebitdegrave:
a) reprezint infraciunea de distrugere calificat (art. 218
C.pen.);
b) reprezint o variant agravat a infraciunii de distrugere
(art.217C.pen.);
c)reprezintvariantaceamaigravainfraciuniidedistrugere
calificat(art.218C.pen.).

Dreptpenal.Parteaspecial

173

34.Nusepoatereinecoautoratulncazulsvririiinfraciunii:
a) de violare de domiciliu n forma de baz [art. 192 alin. (1)
C.pen.];
b)defalsmaterialnnscrisurioficiale,comisprincontrafacere;
c)defurtcalificat(art.209C.pen).

35.nlesnireavalorificriiunuibundectreso,cunoscndc
bunul provine din svrirea unei fapte prevzute de legea
penal, n baza unei nelegeri ulterioare svririi faptei, dac
prinaceastasaurmritobinereapentrusinesaupentrualtula
unuifolosmaterial:
a) constituie infraciunea de tinuire (art. 221 C. pen.) i se
pedepsetecupedeapsaprevzutdelegepentruinfraciuneadin
careprovinebunul;
b)constituieinfraciuneadenelciune(art.215C.pen.);
c)nusepedepsete.

36. Infraciunea de nerespectare a hotrrilor judectoreti


(art.271C.pen.)presupune:
a)sustragereadelaexecutareauneipedepse;
b)sustragereadelaexecutareauneimsuridesiguran;
c)sustragereadelaexecutareauneimsurieducative.

37.Faptauneipersoanecarecontrafaceuncec,lprezintlao
abanciobineosumdebanireprezint:
a) infraciunea de nelciune prin emitere de cecuri fr aco
perire;
b) infraciunea de falsificare de moned (art. 282 C. pen.) n
concurscuinfraciuneadenelciune;
c) infraciunea de fals material n nscrisuri oficiale (art. 288
C.pen.)nconcurscuinfraciuneadenelciuneprinfolosireade
mijloacefrauduloase[art.215alin.(2)C.pen.].

38.ncazulinfraciuniideameninare:
a) pluralitatea de subieci pasivi nu atrage reinerea unei plu
ralitideinfraciuni;

174

Testegrilpentrupregtireaexamenuluidelicen

b) nu prezint importan pentru existena infraciunii dac


fptuitorul a luat sau nu hotrrea de a svri infraciunea sau
faptacucareseamenin;
c)tentativanuestenniciuncazposibil.
39.Sevareinesvrireainfraciuniideviolarededomiciliu:
a) numai dac locuina n care se ptrunde fr drept este
ocupatefectivdepersoanavtmat;
b)numaidaccerereadeprsirealocuineiesteformulatde
proprietarullocuinei;
c)chiardacptrundereafrdreptntrolocuinestecomis
cuintenieindirect.
40.Elementulmaterialalinfraciuniidefalsmaterialnnscri
surioficialeeste(art.288C.pen.):
a)falsificareaunuinscrisoficial,cuprilejulntocmiriiacestuia,
princonsemnareaunorfaptesaumprejurrineadevrateorine
consemnareaunordatesaumprejurri;
b)falsificareaunuinscrisoficialprincontrafacereascrieriisaua
subscrieriioriprinalterarealuinoricemod;
c) folosirea unui nscris oficial n vederea producerii de conse
cinejuridice.
41.Comitereafapteidectreopersoancareseaflnstare
deebrietateesteoformagravatexpresprevzutdelege:
a)ncazulinfraciuniideomorcalificat;
b)ncazulinfraciuniidevtmarecorporaldinculp;
c)ncazulinfraciuniidevtmarecorporalgrav.
42. Potrivit deciziei pronunate n recurs n interesul legii, cu
privire la aplicarea dispoziiilor art. 176 alin. (1) lit. b) C. pen.
(omorulsvritasupraa dousaumaimultepersoane),actele
deviolencuinteniadeaucide,svritenaceeaimprejura
reasupraadoupersoane,dintrecareunaadecedat,constituie:
a)attinfraciuneadeomorsimplu,calificatsaudeosebitde
grav comis asupra unei singure persoane, cat i tentativa de
omor, dup caz, simplu, calificat sau deosebit de grav, aflate n

Dreptpenal.Parteaspecial

175

concurs, fr aplicarea agravantei prevzute n art. 176 alin. (1)


lit.b)C.pen.;
b)osingurinfraciunedeomordeosebitdegrav,prevzutn
art.176alin.(1)lit.b)C.pen.;
c)osingurinfraciunedeomorcalificat,prevzutnart.175
alin. (1) lit. e) C. pen. (omorul svrit prin mijloace care pun n
pericolviaamaimultorpersoane).
43.ncazulsvririiinfraciuniideluaredemit:
a)subiectulactivnemijlocitestenecalificat;
b)sevaconfiscadelafiecareparticipant,prinechivalent,valoa
reabunurilordecareaprofitatefectivprinsvrireainfraciunii;
c) bunurile care fac obiectul unei promisiuni acceptate vor fi
ntotdeaunaconfiscate.
44.Infraciuneadepruncucidere:
a)aresubiectactivunic;
b)sepoatesvrisubformatentativeipedepsibilentemeiul
art.177C.pen.;
c)sepoatesvrintimpulsauimediatdupnatere.
45. n cazul infraciunilor contra persoanei, pluralitatea su
biecilorpasivideterminpluralitateadeinfraciuni,cuexcepia:
a) omorului deosebit de grav svrit asupra a dou sau mai
multepersoane[art.176alin.(1)lit.b)C.pen.];
b)vtmriicorporalegrave(art.182C.pen.);
c)infraciuniideomor(art.174C.pen.).
46. n cazul n care fptuitorul, n aceeai mprejurare, ucide
maimultepersoane,exist:
a)atteainfraciunictevictimesunt;
b)osingurinfraciune;
c)oinfraciunecontinuat.
47.Ucidereadinculp(art.178C.pen.)esteoinfraciune:
a)omisiv;
b)comisiv,caresepoatesvridoarprinaciune;
c)comisiv,caresepoatesvriprinaciune,ctiprininac
iune.

176

Testegrilpentrupregtireaexamenuluidelicen

48. Sa reinut c inculpatul a urcat victima pe fereastra


apartamentului su, situat la etajul al noulea al unui imobil,
obligndo s sar de acolo, spunndui c n caz contrar o va
aruncael.Subimperiulconstrngerii,victimaasrit,decedndla
impactulcusolul.Faptainculpatuluiconstituie:
a)infraciunedeomor;
b)infraciuneadedeterminareasaunlesnireasinuciderii;
c)infraciuneadelovirisauvtmricauzatoaredemoarte.

49.ncazulncarevictimainfraciuniideomoresteofemeie
gravid,iarfptuitorulnucunoteastareadegraviditateaaces
teia,sevareine:
a)infraciuneadeomorsimplu;
b) infraciune de omor simplu, calificat sau deosebit de grav,
dupcaz,cuexcepiacircumstaneiprevzutenart.176alin.(1)
lit.e)C.pen.(omorulsvritasuprauneifemeigravide);
c) infraciune de omor deosebit de grav, svrit asupra unei
femeigravide,deoarecenecunoatereacircumstaneinuarerele
van.

50.Determinareasaunlesnireasinuciderii:
a)sepoatecomiteprinactedelipsiredelibertatenmodilegal;
b)sepoatecomiteprinndemnuriipersuasiune;
c)nuareobiectmaterial.

51.Infraciuneadeomor:
a)esteoinfraciunederezultat;
b)sepoatesvridoarprinaciune;
c)nupoateaveatentativperfect.

52. n cazul infraciunii de pruncucidere, starea de tulburare


pricinuitdectrenatere:
a)esteocircumstanpersonal;
b)esteocircumstanreal;
c)poatefiprobatprinoricemijlocdeprob.

Dreptpenal.Parteaspecial

177

53.Infraciuneadeloviresaualteviolene(art.180C.pen.):
a)sepedepsetenformatentativei;
b)estesusceptibildeafirealizatnformacontinuat;
c)seconsumnmomentulncaresecreeazostaredepericol
pentrusntateasauintegritateafizicapersoanei.

54.Infraciuneadeomor(art.174C.pen.):
a)poatembrcaformacontinuat;
b)prezintcomplexitatenatural;
c)poateaveaurmripraeterintenionate.

55. Sa reinut c inculpatul a lovit victima aflat n spatele


su cu cotul, din ntoarcere, fiind strigat de un prieten al su.
Victimasadezechilibratiaczut,lovindusecucapuldeasfalt.
Fiindtransportatlaspital,cutoateeforturilemedicale,adece
datduptreizilecaurmareatraumatismuluisuferit.nspesa
comisinfraciuneade:
a)lovirisauvtmricauzatoaredemoarte(art.183C.pen.);
b)omorcuintenieindirect(art.175C.pen);
c)ucideredinculp(art.178C.pen).

56. Infraciunea de tortur, art. 267 C. pen., poate intra n


concursidealcuinfraciuneade:
a)loviresaualteviolene;
b)lipsiredelibertatenmodilegal;
c)lovirisauvtmricauzatoaredemoarte.

57.Mrturiamincinoas(art.260C.pen.)arecaurmare:
a)creareauneistridepericolpentrunfptuireajustiiei;
b)soluionareainjustauneicauze;
c)condamnareapenedreptauneipersoane.

58.Infraciuneadenumitlovirilesauvtmrilecauzatoare
demoarte(art.183C.pen.):
a)poatefioinfraciuneprogresiv;
b)esteoinfraciuneintenionat;
c)nuareobiectmaterial.

178

Testegrilpentrupregtireaexamenuluidelicen

59.InculpataS.C.afostajutatdeI.S.,brbatulcucareaveao
relaie extraconjugal, la uciderea copilului su nounscut din
cstorie, svrit imediat dup natere. Sa reinut c mama
copiluluiseaflanmomentulsvririiinfraciuniintrostarede
tulburarepricinuitdenatere.nsarcinabrbatului:
a) se poate reine circumstana svririi faptei asupra unei
rudeapropiate;
b)sevareinecomplicitatelasvrireainfraciuniidepruncuci
dere;
c)sevareinecomplicitatelaomorcalificat.

60.InculpatulG.F.alovitopenumitaD.S.,vizibilnsrcinat,
pefonduluneialtercaiispontaneizbucnitntrunclubdenoap
te.Caurmarealovituriisaprodusavortul.Pentruvindecareau
fostnecesare60deziledengrijirimedicale.nspesevareine:
a)vtmarecorporal(art.181C.pen.);
b)vtmarecorporalgrav(art.182C.pen.);
c)vtmarecorporalgravnconcurscuprovocareailegala
avortului.

61.Nuexistinfraciuneadeviolarededomiciliudac:
a) proprietarul imobilului a ptruns n locuina chiriaului fr
acordulacestuia;
b)fptuitorulaptrunsdoarncurteaimobilului;
c)chiriaulacontinuatslocuiascnimobilulnchiriatidup
pronunareauneihotrridefinitivedeevacuare.

62. Violarea de domiciliu (art. 192 C. pen.) va fi reinut n


variantaagravatatuncicndestesvrit:
a)ntimpuluneicalamiti;
b)prinfolosiredecalitimincinoase;
c)deopersoanmascat,deghizatsautravestit.

63.Lainfraciuneadeantaj(art.194C.pen.):
a)tentativaesteposibiliserealizeazatuncicndsubiectul
pasivnuacedatconstrngeriiinusalsatantajat;
b)tentativanuesteposibil;
c)tentativasepedepsete.

Dreptpenal.Parteaspecial

179

64.Faptadelovireavictimei:
a)esteincriminatatuncicndsesvretedinculp,norice
condiiiprivindgravitatearezultatului;
b) este incriminat atunci cnd se svrete din culp, dac
numrul zilelor de ngrijiri medicale necesare pentru vindecare
estedezecezilesaumaimare;
c) este incriminat atunci cnd se svrete din culp, dac
numrul zilelor de ngrijiri medicale necesare pentru vindecare
estemaimaredezecezile.

65.Ucidereadinculpnmprejurridiferiteadoupersoane
constituie:
a)douinfraciunideucideredinculpnconcurs;
b) o singur infraciune de ucidere din culp, n variant
agravat;
c)osingurinfraciunedeucideredinculp,nvariantsimpl
sau agravat, n funcie de circumstanele concrete ale svririi
faptei.

66.Determinareasaunlesnireasinuciderii(art.179C.pen.):
a)sepoatecomitenumaiprinactedeviolen;
b)nusepoatecomiteprinactedeviolen,deoarecefaptaar
constituiomor;
c) nu este o form a participaiei penale la infraciunea de
omor.

67.Infraciuneadetraficdeinfluen(art.257C.pen.):
a)areunsubiectactivcircumstaniat;
b) se poate comite i printro inaciune, respectiv prin neres
pectareauneipromisiuni;
c) are ca urmare imediat o stare de pericol pentru normala
evoluiearelaiilordeserviciu.

68. Tentativa la primirea de foloase necuvenite (art. 256


C.pen.):
a)sepedepsete;
b)nuesteincriminat;
c)nuesteposibil.

180

Testegrilpentrupregtireaexamenuluidelicen

69. ntreinerea de acte sexuale de ctre o persoan de sex


masculin cu un minor de acelai sex n vrst de 15 ani, cu
acordulacestuia,contrauneisumedebani:
a)nusepedepsete;
b)reprezintinfraciuneadeactsexualcuunminor;
c)reprezintinfraciuneadecorupiesexual.

70. Actul sexual cu un minor n vrst de 5 ani atunci cnd


acestanuseopunereprezintinfraciuneade:
a)actsexualcuunminor;
b)perversiunesexual;
c)viol.

71. Atunci cnd fptuitorul amenin victima c va da


publicitii unele fotografii ale concubinei sale dac nu i d o
sumdebani,poateexistainfraciuneade:
a)ameninare;
b)antaj;
c)nuexistinfraciune.

72.Prinactsexualdeoricenatur,susceptibilafincadratn
infraciunea de viol prevzut de art. 197 C. pen., se nelege,
potrivitdecizieipronunatenrecursninteresullegii:
a) orice modalitate de obinere a unei satisfacii sexuale, prin
folosirea sexului sau acionnd asupra sexului, ntre persoane de
sex diferit sau de acelai sex, prin constrngere sau profitnd de
imposibilitateapersoaneideaseapraorideaiexprimavoina;
b)oriceraportsexualconsimit;
c)oricemodalitatedeobinereauneisatisfaciisexuale,ntre
persoane de sex diferit sau de acelai sex, prin constrngere sau
profitnd de imposibilitatea persoanei de a se apra ori de ai
exprimavoina.

73.Prinactedeperversiunesexual,naccepiuneaprevede
rilor art. 201 C. pen., se nelege, potrivit deciziei pronunate n
recursninteresullegii:
a) orice modalitate de obinere a unei satisfacii sexuale care
nuconstituieactsexual;

Dreptpenal.Parteaspecial

181

b)actesexualenefireti;
c)actesexualepracticatenpublic.

74. Dac fptuitorul ptrunde ntro locuin n care locuiau


dou persoane i sustrage bunuri aparinnd amndurora,
ncadrareajuridicvareine:
a)douinfraciunidefurt;
b)infraciunedefurt;
c)infraciunedefurtnformcontinuat.

75. Raportul sexual cu o persoan de sex diferit, care este


rud n linie direct sau frate ori sor, prin constrngerea aces
teiasauprofitnddeimposibilitateaeideaseapraorideai
exprima voina, constituie, potrivit deciziei pronunate n recurs
ninteresullegii:
a)attinfraciuneadeviolprevzutdeart.197alin.(1)C.pen.
ialin.(2)lit.b1)dinacelaiarticol(dacvictimalocuieteigospo
drete mpreun cu fptuitorul), ct i infraciunea de incest
prevzutdeart.203C.pen.,nconcursideal;
b) numai infraciunea complex de viol, n care se absoarbe
infraciuneadeincest;
c)numaiinfraciuneadeincest,avndcaracterspecialnraport
cuinfraciuneadeviol.

76.Infraciuneadeviolarededomiciliu(art.192C.pen.):
a) prezint ca variant agravat ipoteza n care fapta este
svritdeopersoannarmat;
b)prezintcavariantceamaigravsituaiancarefaptaeste
svritdedousaumaimultepersoanempreun;
c)aciuneapenalsepunenmicarelaplngereaprealabila
persoaneivtmate.

77.Elementulmaterialalinfraciuniidelovirisaualteviolene
(art.180C.pen.)poateconsta:
a)doarntroaciune;
b)doarntroinaciune;
c)nexercitareadeviolenemorale.

182

Testegrilpentrupregtireaexamenuluidelicen

78.Lainfraciuneadeviol(art.197C.pen.):
a)participaiapenalsubformainstigriiiacomplicitiieste
posibilntotdeauna;
b)coautoratulnuesteposibil;
c)subiectulpasivestecircumstaniat.

79. Coautoratul i complicitatea concomitent nu pot fi rei


nutelainfraciuneade:
a)furtsimplu(art.208C.pen.);
b)furtcalificat(art.209C.pen.);
c)tlhriecarearecaurmaremoarteavictimei.

80.Nureprezintagravantainfraciuniidetlhrie:
a)svrireafapteidectreopersoanmascat,deghizatsau
travestit;
b)svrireafapteiasupraunuimagistrat,poliist,jandarmsau
militar;
c)svrireafapteintimpuluneicalamiti.

81. Dac fptuitorul solicit victimei si predea haina, ame


ninndocuuncuitivictimaseconformeaz,ncadrareajuri
dicvafi:
a)antaj(art.194C.pen.);
b)ameninare(art.193C.pen.);
c)tlhrie(art.211C.pen.).

82.Infraciuneadeviol(art.197C.pen.):
a) prezint ca variant agravat situaia n care victima nu a
mplinit15ani;
b) prezint ca variant atenuat situaia cnd victima este
membrudefamilie;
c)poateaveaformainfraciuniicontinue.

83.Faptaprincaresaprodus,cuintenieindirect,ncetarea
funcionriiunuisimsauorganconstituie:
a)vtmarecorporal(art.181C.pen.);
b)vtmarecorporalgrav(art.182C.pen.);
c)vtmarecorporaldinculp(art.184C.pen.).

Dreptpenal.Parteaspecial

183

84.Nuconstituieinfraciuneadedaredemit:
a)dacmituitorul,nmomentulsvririifaptei,seaflanstare
debeieaccidentalcomplet;
b) cnd mituitorul a denunat autoritii fapta mai nainte ca
organeledeurmrirepenalsfifostsesizatepentruaceainfrac
iune;
c)doarcndmituitorulafostconstrnsprinoricemijloacede
ctrecelcarealuatmita.

85. Subiectul activ al infraciunii de luare de mit n form


calificatpoatefi:
a)unfuncionarcuatribuiiceimplicexercitareaautoritiide
stat;
b)unfuncionarcuatribuiidecontrol;
c)unfuncionarcuatribuiideconducere.

86.Subiectulactivalinfraciuniidetraficdeinfluenpoatefi:
a)numaiunfuncionarceareinfluenasupraaltuia;
b)oricepersoancarelasssecreadcareinfluenasupra
unuifuncionar;
c)numaiunfuncionarcuatribuiidecontrol.

87.Denunareacalomnioassepoaterealizaprin:
a)nvinuiremincinoasprindenunsauplngere;
b)ticluireadeprobemincinoasenvedereaaprrii;
c)propunereadeprobenacuzare.

88. Declararea de ctre denuntorul calomnios, mai nainte


de punerea n micare a aciunii penale, c denunul, plngerea
sauprobelesuntfalsereprezint:
a)cauzdeimpunitate;
b)cauzdenlturarearspunderiipenale;
c) cauz de aplicare legal obligatorie a circumstanelor ate
nuante.

184

Testegrilpentrupregtireaexamenuluidelicen

89.Pentruabeneficiadecircumstaneatenuantelegaleobli
gatorii,celcareafcutundenunmincinostrebuiesdeclarec
acestaestemincinos:
a)mainaintedepunereanmicareaaciuniipenale;
b)mainaintedetrimitereanjudecat;
c)mainaintedepronunareahotrriinpriminstan.

90.ncazulinfraciuniidencercaredeadeterminamrturia
mincinoas,prevzutlaart.260C.pen.:
a)faptaserealizeazprinconstrngere;
b)nuestesusceptibildeafisvritnformcontinuat;
c)sareuitdeterminareadeamrturisifals.

91. Supunerea unei persoane la executarea unei msuri de


siguran sau educative, n alt mod dect cel prevzut prin dis
poziiilelegale,constituie:
a)supunerealareletratamente;
b)represiunenedreapt;
c)arestarenelegalicercetareabuziv.

92. n cazul denunrii calomnioase (art. 259 C. pen.), nvi


nuireamincinoas:
a) se poate referi la o fapt care ar expune persoana la o
sanciunedisciplinar;
b)sepoatereferilasvrireauneicontravenii;
c)sepoatereferidoarlasvrireauneiinfraciuni.

93. Primirea de ctre un funcionar de bani ori alte foloase,


dupceandeplinitunactnvirtuteafuncieisaleilacareera
obligatntemeiulacesteia,constituie:
a)luaredemit;
b)traficdeinfluen;
c)primireadefoloasenecuvenite.

94.InculpatulS.T.,maistruntrosocietatecomercial,acerut
iaprimitlunar,pebazauneinelegeri,diferitesumedebanide
la muncitorii din subordine. Aceste sume reprezentau 10% din
veniturilerealizatedemuncitoriiaufostfolositepentruprocu

Dreptpenal.Parteaspecial

185

rarea unor cadouri oferite persoanelor din afara instituiei n


scopulaprovizionriicumateriiprimeimaterialeindispensabile
desfurrii normale a activitii n cooperativ. Fapta comis
constituie:
a)luaredemit;
b) abuz n serviciu contra intereselor persoanelor (art. 246
C.pen.).
c)primiredefoloasenecuvenite.

95. Primarul unei comune a pretins de la un localnic o sum


debaninscopulefecturiiunormeniuninfavoareaacestuian
registrulagricol.Faptaconstituie:
a)luaredemit(art.254C.pen.);
b)nelciune[art.215alin.(1)C.pen.],ntruct,ncalitatede
primar, inculpatul nu avea ca atribuie de serviciu efectuarea de
meniuninregistrulagricol;
c) abuz n serviciu contra intereselor persoanelor (art. 246
C.pen.).

96.Infraciuneademrturiemincinoas:
a)areobiectmaterial;
b) poate fi svrit ntro cauz penal n care se ascult
martori;
c)sepoatesvridoarcuinteniedirect.

97. Martorul ce a declarat mincinos n cauzele penale nu se


maipedepsetecndiretragemrturia:
a)mainaintedeaseproducearestareainculpatului;
b)mainaintedepunereanmicareaaciuniipenale;
c)mainaintedeasefipronunatohotrresaudeasefidat
oaltsoluiecaurmareamrturieimincinoase.

98. Ajutorul dat unui infractor fr o nelegere stabilit


naintesauntimpulsvririiinfraciuniipentruaasigurainfrac
toruluifolosulsauprodusulinfraciuniiconstituie:
a)tinuire;
b)complicitatelainfraciune;
c)favorizareainfractorului.

186

Testegrilpentrupregtireaexamenuluidelicen

99. ntrebuinarea de promisiuni, ameninri sau violene


mpotriva unei persoane aflate n curs de judecat pentru obi
nereadedeclaraiiconstituie:
a)purtareabuziv;
b)arestarenelegalicercetareabuziv;
c)supunerelareletratamente.

100.Banii,valorilesauoricealtebunuriserestituietotdeauna
persoaneicareleadatdreptmitncazulcnd:
a)aufostdaipentrucaunfuncionarsndeplineascunact
privitorlandatoririlesaledeserviciu;
b)mituitorulnuafostconstrnsprinoricemijloacedectrecel
carealuatmita;
c) mituitorul a denunat fapta mai nainte ca organul de ur
mrirepenalsfifostsesizatpentruaceainfraciune.

101.Infraciuneadedaredemitsepoaterealizaprin:
a)promisiuneadebanisaualtefoloasenscopuldeandeplini,
a nu ndeplini sau a ntrzia ndeplinirea unui act privitor la
ndatoririlesaledeserviciusaunscopuldeafaceunactcontrar
acestorndatoriri;
b) doar prin oferirea de bani sau alte foloase n scopul de a
ndeplini,anundeplinisauantrziandeplinireaunuiactprivitor
landatoririlesaledeserviciusaunscopuldeafaceunactcontrar
acestorndatoriri;
c) doar prin darea de bani sau alte foloase n scopul de a
ndeplini,anundeplinisauantrziandeplinireaunuiactprivitor
landatoririlesaledeserviciusaunscopuldeafaceunactcontrar
acestorndatoriri.

102. Latura obiectiv a infraciunii de trafic de influen


includescopuldeadeterminafuncionarul:
a)snufacunactcenuintrnatribuiilesaledeserviciu;
b)snufacunactceintrnatribuiilesaledeserviciu;
c)sfacunactcenuintrnatribuiilesaledeserviciu.

Dreptpenal.Parteaspecial

187

103.Determinareauneipersoaneprinconstrngereoricoru
peresdeadeclaraii mincinoasentrocauzncareseascult
martoriconstituie:
a)ncercareadeadeterminamrturiamincinoas;
b)mrturiemincinoas;
c)instigarelamrturiemincinoas.

104. Retragerea mrturiei mincinoase n toate cauzele, in


clusivpenale,dupcesapronunatohotrresausadatoalt
soluiecaurmareamrturieimincinoase,constituie:
a)cauzdenepedepsire;
b)cauzdeaplicareobligatorieacircumstaneloratenuante;
c)cauzdenerspunderepenal.

105.Pedeapsaaplicatfavorizatoruluinupoatefimaimare:
a)dectpedeapsaaplicatautorului;
b) dect pedeapsa aplicat autorului, n urma reducerii, ca
efectalcircumstaneloratenuante;
c)dectpedeapsaprevzutdelegepentruautor.

106. Fapta de a condamna o persoan, tiind c este nevi


novat,constituie:
a)represiunenedreapt;
b)arestarenelegalicercetareabuziv;
c)supunerelareletratamente.

107. Infraciunea de abuz n serviciu prin ngrdirea unor


drepturi:
a)poatefisvritcuintenieindirect;
b)poatefisvritnformcontinuat;
c)poatefisvritdeopersoanjuridic.

188

Testegrilpentrupregtireaexamenuluidelicen

108. Prietenul inculpatului solicit la arhiva instanei dosarul


ncareacestafusesetrimisnjudecatpentrusvrireauneiin
fraciuni de antaj. Profitnd de neatenia funcionarilor instan
ei, prietenul sustrage procesulverbal de prezentare a materia
luluideurmrirepenalpentruaseputeainvocaulteriornulita
teaurmririipenale.Prietenulinculpatuluiasvrit:
a) infraciunea de favorizare a infractorului, prevzut de
art.264alin.(1)C.pen.,nconcurscuinfraciuneadesustragere
saudistrugeredenscrisuri,prevzutdeart.242alin.(1)C.pen.;
b) infraciunea de reinere sau distrugere de nscrisuri,
prevzutdeart.272C.pen.;
c) infraciunea de favorizare a infractorului, prevzut de
art.264alin.(1)C.pen.,nconcurscuinfraciuneadereineresau
distrugeredenscrisuri,prevzutdeart.272C.pen.

109.Infraciuneadepurtareabuziv:
a)poatefireinutnconcursidealcuinfraciuneadeultraj;
b)nupoatefisvritncoautorat;
c)nupoatefisvritcuintenieindirect.

110. Inculpatul, ofier de poliie judiciar, a primit suma de


1.000eurodelaadministratoruluneisocieticomerciale,pentru
apropuneosoluiedenencepereaurmririipenalentrocauz
n care fusese delegat s efectueze acte de cercetare penal.
Ulterior, acelai administrator ia oferit inculpatului suma de
10.000euro,nscopuldeapropuneosoluiedenencepereaur
mririipenalentrunaltdosarncarefusesedelegatsefectue
ze acte de cercetare penal, iar inculpatul a acceptat. n sarcina
inculpatuluisevareine:
a) infraciune de luare de mit, prevzut de art. 254 alin. (1)
C.pen.,cuaplicareaart.41alin.(2)C.pen.;
b) dou infraciuni de luare de mit, prevzute de art. 254
alin.(1)C.pen.,cuaplicareaart.33lit.a)C.pen.;
c) dou infraciuni de luare de mit, prevzute de art. 254
alin.(1)C.pen.,cureferirelaart.7alin.(1)dinLegeanr.78/2000,
cuaplicareaart.33lit.a)C.pen.

Dreptpenal.Parteaspecial

189

111.Infraciuneadenelciune(art.215C.pen.):
a)nupoateaveaobiectmaterial;
b)poateaveacaobiectmaterialdoarbunurimobile;
c) poate avea ca obiect material att bunuri mobile, ct i
imobile.
112. n perioada iunie 2009 octombrie 2010, activitatea ca
sierieiSCXSRLafostrealizatdeinculpat,casier,careaefectuat
depunerinnumerarlabanclaintervalemaridetimp,depuneri
nesemnificative comparativ cu ncasrile i soldul zilnic de cas.
ControlulefectuatdeMinisterulFinanelorPubliceaatestatfaptul
c inculpata a emis chitane fr a respecta criteriul cronologic,
existchitanenecompletateineanulate,ncasndusesumefr
aseeliberachitane,precumifaptulcinculpataaefectuatmo
dificriilegalendocumenteledecas,pentrucasumeledepuses
coincidcuceledinevidenelecontabile,prejudiciultotalfiindde
1.229.892lei.ncadrareajuridicafapteieste:
a) delapidare n form continuat, prevzut de art. 2151
alin.(2)C.pen.,cuaplicareaart.41alin.(2)C.pen.;
b)neglijennserviciu,prevzutdeart.249alin.(1)C.pen.,
cuaplicareaart.41alin.(2)C.pen.;
c) neglijen n serviciu n form continuat, prevzut de
art.249alin.(2)C.pen.,cuaplicareaart.41alin.(2)C.pen.
113. Inculpatul B a fost trimis n judecat pentru svrirea
infraciuniiprevzutedeart.208alin.(1)C.pen.,declaraiamin
cinoas dat de martorul A n favoarea sa nefiind luat n con
siderarelaadoptareasoluiei.nfaainstaneiderecursnvestite
cu soluionarea recursului declarat de inculpatul B, martorul A
iaretrasdeclaraiamincinoasfcutnfazadeurmrirepena
l.MartorulmincinosAafostinculpatitrimisnjudecatpentru
svrirea infraciunii prevzute de art. 260 alin. (1) C. pen., in
stana de fond dispunnd condamnarea acestuia la o pedeaps
de1annchisoare.Soluiainstaneieste:
a)legal,fiindntruniteelementeleconstitutivealeinfraciunii;
b)nelegal,ntructtrebuiaaplicatcauzadenepedepsire;
c) nelegal, ntruct trebuia aplicat cauza de reducere a pe
depsei.

190

Testegrilpentrupregtireaexamenuluidelicen

114.ncazulinfraciuniideloviresaualteviolene,svrit
asupraunuimembrualfamiliei:
a) aciunea penal se pune n micare numai la plngerea
prealabilapersoaneivtmate;
b)aciuneapenalsepunenmicareidinoficiu;
c)mpcareaprilornuesteposibil.

115.Celcarerstoarnscaunulpecareseurcasesinucigaul,
dupcenprealabillajutasesiaezefrnghianjurulgtului,
rspunzndprinacesteaciunicereriisinucigaului:
a)varspundepentruinfraciuneadedeterminaresaunlesni
reasinuciderii;
b)varspundepentruinfraciuneadeomor;
c)nucomiteniciofaptprevzutdelegeapenal.

116. Infraciunea de abuz n serviciu contra intereselor per


soanelornformasimpl:
a) nu are caracter subsidiar fr de infraciunea de arestare
nelegalicercetareabuziv;
b)sepoatecomitecuoriceformdeparticipaie;
c)pentruepuizarenecesitproducereaunuiprejudiciumaterial
persoaneivtmate.

117.InculpatulAsahotrtsevadezedinPenitenciarulXn
care se afla n executarea unei pedepse cu nchisoarea. Pentru
realizareaplanuluisulaatrasipeinculpatulB,deinutnacelai
penitenciar, cruia ia explicat ce urmeaz s fac i care avea
acceslabloculalimentardeundeputeasprocureuninstrument
susceptibildeafiadaptatpentruaasiguraforareaunuisistemde
nchidere.Ladatade06.06.2010,ntimpceseaflancurteapeni
tenciarului,profitnddeneateniapaznicilor,inculpatulAaforat
sistemul de nchidere al unei ui folosinduse de instrumentul
procuratdeinculpatulB,aescaladatungardiaprsitloculde
deinere.FaptelesvritedeinculpaiiAiBconstituie:
a)infraciuneadeevadareprevzutdeart.269alin.(1)i(2)
C. pen. pentru inculpatul A i complicitate la infraciunea de eva
dareprevzutdeart.26raportatlaart.269alin.(1)i(2)C.pen.
pentruinculpatulB;

Dreptpenal.Parteaspecial

191

b)infraciuneadeevadareprevzutdeart.269alin.(1)i(2)
C. pen. pentru inculpatul A i infraciunea de nlesnire a evadrii
prevzutdeart.270alin.(1)C.pen.pentruinculpatulB;
c)infraciuneadeevadareprevzutdeart.269alin.(1)C.pen.
pentruinculpatulAiinfraciuneadenlesnireaevadriiprevzut
deart.270alin.(1)C.pen.pentruinculpatulB.
118. Exist infraciunea de tulburare de posesie n varianta
agravantatuncicnd:
a)imobilulaparinedomeniuluipublicalstatului;
b) fapta a fost svrit de dou sau mai multe persoane m
preun;
c)faptaafostsvritntimpulnopii.
119.ncazulinfraciuniideabuznserviciucontraintereselor
publice, consecina cauzrii unei tulburri nsemnate a bunului
mersaluneiunitidinceleprevzutelaart.145C.pen.:
a)serealizeazdoaratuncicndseproduceunprejudiciuma
terialdeonsemntatedeosebit;
b) se realizeaz atunci cnd exist eventualitatea producerii
unuipericol;
c) poate exista indiferent dac se reine producerea unei pa
gubenpatrimoniulunitii.
120.Faptaunuifuncionardeapretindeosumdebanidela
o persoan, pentru ndeplinirea unui act privitor la ndatoririle
saledeserviciu,urmatdepierdereacalitiidefuncionar,mai
nainte de ndeplinirea actului pentru care sa pretins suma res
pectiv,constituieinfraciuneade:
a)tentativlainfraciuneadeprimiredefoloasenecuvenite;
b)luaredemit;
c)traficdeinfluen.
121.Infraciuneadepurtareabuziv:
a) nu absoarbe fapta funcionarului care, n exerciiul atribu
iilordeserviciu,idopalmuneipersoane;
b)sereinentotdeaunanconcurscuinfraciuneadevtmare
corporal grav, cnd un funcionar, n exerciiul atribuiilor de
serviciu,producesluireauneipersoane;

192

Testegrilpentrupregtireaexamenuluidelicen

c) presupune comiterea attor infraciuni ci subieci pasivi


sunt, n cazul folosirii unei singure expresii jignitoare fa de toi,
dectreunfuncionaraflatnexerciiulatribuiilordeserviciu.
122. Fapta persoanei care sesizeaz organele de urmrire
penalafirmndcesteautoruluneianumiteinfraciunipecare
nu o comisese, pentru a evita tragerea la rspundere penal a
prietenului su, adevratul vinovat de svrirea infraciunii,
constituie:
a)infraciuneadedenunarecalomnioas;
b)infraciuneademrturiemincinoas;
c)infraciuneadefavorizareainfractorului.

123. Dac infraciunea prevzut de art. 272 C. pen. este


svritnmodalitateaalternativareineriiunuinscris,atunci
aceastaarecaracter:
a)instantaneu;
b)continuat;
c)continuu.

124.Subiectactivalinfraciuniidedeineredeinstrumenten
vedereafalsificriidevaloriprevzutdeart.285C.pen.poate
fi:
a)numaiopersoanfizic;
b)oricepersoan;
c)numaiopersoanjuridic.

125. Cablurile, liniile, echipamentele i instalaiile de teleco


municaii,radiocomunicaii,precumicomponenteledecomuni
caii constituie obiectul material al infraciunii prevzute de
art.209alin.(3)lit.h)C.pen.:
a) chiar dac nu sunt efectiv integrate ntro reea sau ntrun
sistemdecomunicaii;
b) numai dac n momentul sustragerii erau efectiv integrate
ntroreeasauntrunsistemdecomunicaii,aflatsaununfunc
iune;

Dreptpenal.Parteaspecial

193

c) numai dac n momentul sustragerii erau efectiv integrate


ntroreeasauntrunsistemdecomunicaiiiacesteaseaflaun
funciune.

126.Infraciuneadepurtareabuziv:
a)estentotdeaunalipsitdeobiectmaterial,deoareceobiec
tulsujuridiclconstituierelaiilesocialereferitoarelabunades
furareaactivitiideserviciu;
b) are ntotdeauna obiect material, deoarece se comite mpo
trivauneipersoane;
c)nuarentotdeaunaobiectmaterial.

127.Falsificareaunoractecontabilealeuneisocieticomer
cialeprivate,prinmodificri,tersturioriadugiriifolosirealor
nntocmireaevidenelorcontabile,constituie:
a)infraciuneadefalsintelectualiuzdefals,nconcursrealde
infraciuni;
b)infraciuneadefalsnnscrisurisubsemnturprivat;
c)infraciuneadefalsintelectual.

128.Distinciadintreinfraciuneadetraficdepersoaneicea
deproxenetismestedat:
a)numaidevaloareasocialdiferitprotejatdelegiuitorprin
texteleincriminatorii;
b)numaideobiectuljuridicgenericdiferitalcelordouincrimi
nri;
c) att de valoarea social diferit protejat de legiuitor prin
textele incriminatorii, ct i de obiectul juridic generic diferit al
celordouincriminri.

129. Aderarea la o asociere constituit n vederea svririi


uneiasaumaimultorinfraciuni(art.323C.pen.)este:
a)doarexpres;
b)doartacit;
c)expressautacit.

194

Testegrilpentrupregtireaexamenuluidelicen

130. Fapta persoanei care, n calitate de agent de poliie, n


exercitareaatribuiilordeserviciu,pretindeiprimeteosumde
bani,nscopuldeanusancionacuamendcontravenionalper
soanaceasvritcontraveniilaregimulcirculaieipedrumurile
publice,ntruneteelementeleconstitutivealeinfraciunii:
a)luaredemit,prevzutdeart.254alin.(1)C.pen.;
b) luare de mit n form calificat, prevzut de art. 254
alin.(2)C.pen.;
c)luaredemit,prevzutdeart.254alin.(2)C.pen.,raportat
laart.7alin.(1)dinLegeanr.78/2000.

131.ncazulinfraciuniidetraficdeinfluen:
a) este suficient s fie precizat funcia pe care o are funcio
narulpelngcareurmeazsseintervin;
b) este necesar ca funcionarul pe lng care urmeaz s se
intervinsfieindividualizatprinindicareanumelui;
c)nuesteposibilcoautoratulcaformdeparticipaie.

132. Infraciunea de abuz n serviciu, prin ngrdirea unor


drepturi:
a)poateficomisdectreunfuncionarpublicsaualtfuncio
nar;
b)poateficomisdoarprintroaciune;
c)poateficomisdoarprintroinaciune.

133.Infraciuneadenlesnireaevadrii:
a)constituieomodalitatedeinstigarelaevadaredinstareade
deineresaureinere;
b)sepoatecomitenaintesauntimpulevadriipersoaneidin
stareadedeineresaureinere;
c)sepoatecomitenainte,ntimpulsaudupevadareapersoa
neidinstareadedeineresaureinere.

134. La infraciunea de abandon de familie (art. 305 C. pen.)


subiectulactiveste:
a) doar persoana care are obligaia legal de ntreinere, fa
decelndreptitlantreinere;

Dreptpenal.Parteaspecial

195

b) doar persoana care are de pltit o pensie de ntreinere


stabilitpecalejudectoreasc;
c)oricepersoan.

135.Subiectulactivalinfraciuniidereletratamenteaplicate
minorului(art.306C.pen.)poatefi:
a)oricepersoan;
b)doarprinteleminorului;
c)printeleminoruluisauoricepersoancruiaminoruliafost
ncredinat.

136.Aplicareadelovituriminoruluidectreunuldinprini,
faptceaavutcaefectpierdereaunuiorgan,poateconstitui:
a)infraciuneadereletratamenteaplicateminoruluinconcurs
cuceadevtmarecorporalgrav;
b)doarinfraciuneadereletratamenteaplicateminorului;
c)doarinfraciuneadevtmarecorporalgrav.

137. Infraciunea de ,,rele tratamente aplicate minorului


(art.306C.pen.):
a)nupoateaveaformcontinuat;
b) se consum n momentul crerii strii de pericol pentru
dezvoltareafizic,intelectualsaumoralaminorului;
c)seconsumdoarnmomentulproduceriiuneivtmrifizice
saupsihiceminorului.

138.Infraciuneadeprimiredefoloase necuvenitesedeose
betedeinfraciuneadeluaredemitnsituaiancarebunurile,
baniisauoricealtefoloaseseprimesc,dupndeplinireaactului,
prin:
a)faptulcactulpoatefindepliniticunclcareaatribuiilor
deserviciu;
b)faptulcactulndeplinitarentotdeaunacaracterlicit;
c)formeledeparticipaiencarepoateficomis.

139.ncazulinfraciuniidemrturiemincinoasprevzutde
art.260C.pen.,participaiapenalnuesteposibilnforma:
a)coautoratului;

196

Testegrilpentrupregtireaexamenuluidelicen

b)instigriineurmatedeexecutare;
c)complicitii.

140. Infraciunea de dare de mit, prevzut de art. 255


C.pen.,sesvrete:
a)chiardacpromisiuneasauofertafcutnuesteurmatde
executare;
b) numai dac promisiunea sau oferta este urmat de execu
tare;
c)numaidacpromisiuneasauofertaesteacceptatdemituit.

141.Infraciuneadedeturnaredefonduri,conform prevede
rilorart.3021C.pen.:
a)poateficomisdeoricepersoancarendeplinetecondiiile
rspunderiipenale;
b)poateficomisdinculp;
c) const n schimbarea destinaiei unor fonduri din bugetul
unei societi comerciale private, fr respectarea dispoziiilor
legale.

142.Infraciuneadeantajsecomiteatuncicnd:
a)persoanavtmatnmneazfptuitorului,lacerereanso
itdeameninriaacestuia,portofelulpecarelareasuprasa;
b)fptuitorulsolicituneirudeapersoaneivtmatesiadu
c o sum de bani pentru ai permite acesteia din urm s pr
seasclocuinancareoobligasesstea;
c) fptuitorul, n vederea obinerii unei sume importante de
bani, amenin repetat persoana vtmat c va aduce la cu
notinasouluiacesteiamprejurareacafostcondamnatante
rior pentru infraciunea de viol, dar aceasta anun organele de
poliienaintedeaidaunban.

143.Subiectulactivalinfraciuniidefalsndeclaraiieste:
a)martorul,expertulsauinterpretul;
b)persoanacarefacenpublicdeclaraiicalomnioase;
c) orice persoan capabil s fac declaraii productoare de
consecinejuridice.

Dreptpenal.Parteaspecial

197

144.Infraciuneadeluaredemitseconsumlamomentulla
careunfuncionar:
a)primetesumadebanipecareapretinsoanterior;
b) accept ca suma promis s i fie nmnat dup ce va
ndepliniactulsolicitat;
c)primeteunfolosmaterial,deiandeplinitnecorespunztor
unactceintranatribuiilesaledeserviciu.

145.Lainfraciuneadedelapidare[art.215(1)C.pen.]:
a)subiectactivpoatefioricepersoancarencaseazsumede
bani;
b) coautoratul cu o persoan care nuare calitateade funcio
narpublic,gestionarsauadministratornuesteposibil;
c)compliceletrebuiesaibiel,nmodobligatoriu,atribuii
degestionarsauadministrator.

146.Lainfraciuneadegestiunefrauduloas:
a)tentativaesteposibilisepedepsete;
b)tentativa,deiposibil,nuesteincriminat;
c) tentativa nu este posibil, fiind o infraciune cu consumare
instantanee.

147.Falsificareaunoractecontabilealeuneisocieticomer
cialeprivateprinmodificri,tersturiiadugiriifolosirealor
lantocmireaevidenelorcontabileconstituie:
a) infraciunea de fals n nscrisuri sub semntur privat
(art.290C.pen.);
b)falsmaterialnnscrisurioficiale(art.288C.pen.)nconcurs
cuinfraciuneadeuzdefals(art.291C.pen.);
c)uzdefals(art.291C.pen.)nconcurscuinfraciuneadefals
intelectual(art.289C.pen.).

148.Infraciuneademrturiemincinoas,svritcuocazia
audieriintrocauzpenal,nusepedepsetedac:
a) retragerea mrturiei a intervenit nainte de a se produce
arestareainculpatului;

198

Testegrilpentrupregtireaexamenuluidelicen

b)retragereamrturieiaintervenitdupcesaprodusaresta
rea inculpatului, dar nainte de a se pronuna o soluie asupra
fonduluicauzei;
c)afostsvritdeunsosauorudapropiat.

149. Fapta unei persoane de a falsifica un nscris sub sem


ntur privat, urmat de utilizarea acestuia pentru a produce
consecinejuridiceconstituie:
a) infraciunea de fals n nscrisuri sub semntur privat
(art.290C.pen.);
b) infraciunea de fals material n nscrisuri oficiale n concurs
cuinfraciuneadeuzdefals(art.291C.pen.);
c)infraciuneadeuzdefals(art.291C.pen.).

150. Persoana care falsific amprenta tampilei deja aplicat


peunnscrisoficialvarspundepentruinfraciuneade:
a)falsificareainstrumenteloroficiale(art.286C.pen.);
b)falsmaterialnnscrisurioficiale[art.288alin.(1)C.pen.];
c)falsintelectual(art.289C.pen.).

151.Faptafuncionaruluiaflatnexerciiulatribuiilorsalede
serviciucareafalsificatifolositdouchitanevamalepentrua
facilitanscriereancirculaieadouautoturismeadusedinstri
ntateconstituie(R.I.L.nr.XIX/2006):
a) infraciunea de fals material n nscrisuri oficiale [art. 288
alin. (2) C. pen.] i infraciunea de uz de fals (art. 291 C. pen.),
aflatenconcursreal;
b)infraciuneadefalsintelectual(art.289C.pen.);
c)infraciuneadefalsintelectual(art.289C.pen.)iinfraciu
neadeuzdefals(art.291C.pen.),aflatenconcursreal.

152.Tinuireasvritdesosaudeorudapropiat:
a)sepedepsetenaceleaicondiiicaoricetinuire;
b)sepedepsetecuopedeapsredus;
c)nusepedepsete.

Dreptpenal.Parteaspecial

199

153.Falsificareadetimbre,mrci,biletedetransport:
a)nupoateficomisdeopersoanjuridic;
b)poateatragedizolvareauneipersoanejuridice;
c)nuareobiectmaterial.

154.Infraciuneadefolosiredeinstrumenteoficialefalse:
a) are o variant mai grav atunci cnd este comis prin folo
sireafrdreptaunuisigiliurealcustemarii;
b)esteabsorbitninfraciuneadefalsificaredeinstrumenteofi
ciale(art.286C.pen.)cndinstrumentulfalsificatnuesteoficial;
c) poate fi comis prin folosirea unei tampile ce aparine n
modrealunuiunitilacaresereferart.145C.pen.

155.Omorulcalificat,dininteresmaterial,sereine:
a)atuncicndautorulucidevictimanscopulnsuiriiunuibun
mobilcareseaflaasupraacesteianmomentuluciderii;
b)atuncicnducidereavictimeiarecascopnsuireaunuibun
mobilcarenuseaflaasupraacesteianmomentuluciderii;
c)atuncicnducidereavictimeiarecamobilmotenireaei,chiar
dac,potrivitlegiicivile,autoruldevinenedemnpentruaceasta.

156. Infraciunea de falsificare de monede sau alte valori


(art.282C.pen.)sepoaterealiza:
a)doarprincontrafacere,imitareatrebuindsfieperfect;
b)doarprinalterare;
c)asupraunormonedesautitluricaresegsescncirculaien
momentulfalsificrii.

157. Alterarea unor bilete, tichete sau orice alte imprimate


productoaredeconsecinejuridicereprezintinfraciuneade:
a)falsificaredemonedesaualtevalori(art.282C.pen.);
b) falsificare de timbre, mrci sau de bilete de transport
(art.283C.pen.);
c)falsmaterialnnscrisurioficiale(art.288C.pen.).

158.Deinereadeinstrumentenvedereafalsificriidevalori
(art.285C.pen.):
a)nuareobiectmaterial;

200

Testegrilpentrupregtireaexamenuluidelicen

b)poatefisvritdeoricepersoan;
c)mobilulconstituieocerinesenialalaturiiobiective.
159. La infraciunea de sustragere sau distrugere de nscri
suri(art.242C.pen.),vinoviapoateexista:
a)doarsubformainteniei;
b)doarsubformaculpei;
c)attsubformainteniei,ctiaculpei.
160.Pentruexistenainfraciuniidefalsmaterialnnscrisuri
oficiale(art.288C.pen.),esteobligatoriuca:
a)subiectulactivnemijlocitsfieunfuncionarpublic;
b)nscrisulfalsificatsfiprodusnconcretconsecinejuridice;
c)formadevinoviesfieintenia.
161. Sunt considerate nscrisuri oficiale, n sensul art. 288
C.pen.:
a) copiile legalizate sau certificate pentru conformitate cu
nscrisurileoficiale;
b)mrcile,plicurilesaucrilepotale;
c)titluriledecreditpublic.
162.Lainfraciuneadefalsintelectual(art.289C.pen.):
a)nueposibilcoautoratul;
b)elementulmaterialnusepoaterealizaprinomisiune;
c)tentativasepedepsete.
163.Infraciuneadefalsmaterialnnscrisurioficiale:
a)nusepoatecomiteprinplsmuireanntregimeaunuinscris
oficial;
b)nupoatefiniciodatcomisdectreunfuncionar,deoare
cenacestcazsetransformnfalsintelectual;
c)poateconstanfalsificareaunuibilet.
164. Infraciunea de fals n nscrisuri sub semntur privat
(art.290C.pen.):
a) poate fi comis n toate modurile n care se comite infrac
iunea de fals intelectual, prevzut de art. 289 C. pen., la care
art.290C.pen.facetrimitere;

Dreptpenal.Parteaspecial

201

b)constnfalsificareaunuinscriscareemandelaounitate
lacaresereferart.145C.pen.;
c) exist numai dac nscrisul falsificat i folosit are aparena
unuiactveritabil.

165.Infraciuneadefalsintelectual:
a)poateficomisnmodalitatefapticomisiv;
b)cunoateovariantagravatncaresubiectulactivesteun
funcionarpublic;
c)absoarbeinfraciuneadeuzdefalsatuncicndestecomis
chiardectrecelcareafalsificatnscrisul.

166.Infraciuneadeincest:
a)incrimineazactulsexualdeoricenaturcomisntreruden
liniedirectsauntrefraiisurori;
b)excludeoriceformdeparticipaie;
c) nu se absoarbe n infraciunea de viol n form agravat,
constndncomitereafapteiasupraunuimembrualfamiliei.

167.Infraciuneadefalsndeclaraii(art.292C.pen.):
a) se comite prin declararea neadevrat n legtur cu anu
mitemprejurriesenialentroprocedurnotarial;
b) exist chiar dac declaraia fals nu a produs consecinele
juridiceurmrite,dareraaptsleproduc;
c) se poate comite prin furnizarea de date neconforme cu
realitatea referitoare la dobndirea personalitii juridice a unei
organizaiisindicale.

168.Infraciuneadefalsprivindidentitatea(art.293C.pen.):
a)existchiardacprezentareasuboidentitatefalssafcut
dectreunceteanromnnfaaunuiofierdepoliiestrinn
strintate;
b)nuexistnmodalitateadescrislapct.a)alntrebrii;
c)arevariantmaigravcomisprinncredinareaunuinscris
care servete pentru dovedirea strii civile spre a fi folosit fr
drept.

202

Testegrilpentrupregtireaexamenuluidelicen

169.Faptapersoaneicare,aflnddelavecinulsucacestaa
svritunfurt,ascundetemporarbunurilesustraselaeanpiv
ni,frapretindesauprimicevanschimbulacestuiserviciu,
constituie:
a)tinuire;
b)favorizareainfractorului;
c)tinuirenconcurscufavorizareainfractorului.
170.Purtareaabuziv(art.250C.pen.):
a)nupoateaveacasubiectpasivunfuncionar;
b)poateaveacaelementmaterialivtmareacorporalgrav
auneipersoane;
c)esteoinfraciunecontranfptuiriijustiiei.
171. Fapta a doi turiti care sau cazat pentru o noapte n
aceeaicamerdehotelicare,laplecare,sustragmpreundin
camermaimultebunuriaparinndhotelului:
a)constituiefurtsimplu;
b) se urmrete la plngerea prealabil, fiind comis de cel
gzduitnprejudiciulpersoaneivtmate;
c)constituiefurtcalificat.
172. n cazul infraciunii de abuz de ncredere, fptuitorul
poatedeinebunulnbaza:
a)unuicontractdemunc;
b)unuiactaluneiautoriti;
c)nbazaunuicontractdemprumutdeconsumaie(mutuum).
173. Subiectul activ la infraciunea de abuz de ncredere tre
buiesfie:
a)deintorulprecaralbunului;
b)proprietarulbunului;
c)posesorulbunului.
174. Sustragerea de ctre tutore a unei pri din pensia de
urma i dinalocaia de stat cuvenitminorilor aflai subtutela
saconstituieinfraciunede:
a)furt;
b)gestiunefrauduloas;
c)abuzdencredere.

Dreptpenal.Parteaspecial

203

175.Elementulmaterialalinfraciuniidedelapidareconstn:
a)nsuirea,traficarea,folosireabunurilorgestionatesauadmi
nistrate;
b) nsuirea, distrugerea, folosirea bunurilor gestionate sau
administrate;
c)primirea,traficarea,folosireabunurilorgestionatesauadmi
nistrate.

176.Tentativasepedepsetelainfraciuneade:
a)abuzdencredere(art.213C.pen.);
b)gestiunefrauduloas(art.214C.pen.);
c)delapidare(art.2151C.pen.).

177.Faptapazniculuiuneiunitideaajutadoupersoanes
sustragpiesedincadrulunitiireprezintinfraciuneade:
a)delapidare;
b)gestiunefrauduloas;
c)complicitatelafurt.

178. Elementul material la infraciunea de tulburare de po


sesieconstin:
a) refuzul de a elibera imobilul aflat n posesia altuia, ocupat
frdreptnntregimesaunparte;
b)unimobilcuconstrucianeterminat;
c)dreptuldeposesienetulburatasupraunuiterenagricol.

179.Infraciuneadetulburaredeposesie:
a)esteoinfraciunecuconsumareinstantanee;
b)esteoinfraciunecontinu;
c)esteoinfraciunedeobicei.

180.Tulburareadeposesieesteoinfraciune:
a)simpl,caretrebuiesintreobligatoriunconcurscualtein
fraciuni(lovireasaualteviolente,ameninare);
b)complex,nvarianteleagravante;
c)deobicei.

204

Testegrilpentrupregtireaexamenuluidelicen

181.Ultrajulnuincludenconinutulsuobiectiv:
a)ameninarea;
b)lovireasaualteactedeviolene;
c)insulta.

182. Fapta subiectului activ de a lovi un poliist pentru ai


asigurascpareadupceasustrasunbunreprezint:
a)ultraj;
b)ultrajnconcurscuinfraciuneadetlhrie;
c)ultrajnconcurscuinfraciuneadefurt.

183.Lipsireadelibertatenmodilegal(art.189C.pen.)este
maigravncazulncarefaptaestesvrit:
a)prinsimularedecalitioficiale;
b)ntimpulnopii;
c)dectreopersoanmascat,deghizatsautravestit.

184.Abuzulnserviciuprinngrdireaunordrepturi(art.247
C.pen.):
a)poateaveacasubiectactiviunfuncionar;
b)nusepoatereferilaodiscriminarepetemeideavere;
c)esteoinfraciunecontraautoritii.

185.Tentativalainfraciuneadeabuznserviciucontrainte
reselorpublice(art.248C.pen.):
a)nuesteposibil,fiindoinfraciunedepericol(cuconsumare
instantanee);
b)esteposibil,darnuincriminat;
c)esteposibiliesteincriminat.

186.Subiectactivlainfraciuneadeneglijennserviciu
poatefi:
a)numaiunfuncionarpublic;
b)oricefuncionar;
c)oricesalariatcareexercitonsrcinarenserviciulunei
persoanefizicesaujuridice.

Dreptpenal.Parteaspecial

205

187.Neglijenanserviciu(art.249C.pen.):
a)esteoinfraciunedepericol;
b)sepoaterealizanformcontinuat;
c)nusepoaterealizanformcontinuat.

188.Subiectulactivalinfraciuniideneglijennserviciueste:
a)doarfuncionarulpublic;
b)funcionarulpublicsauoricefuncionar;
c)oricepersoan.

189.Infraciuneadeluaredemit(art.254C.pen.)secon
sum:
a) n momentul realizrii oricreia dintre modalitile elemen
tuluimaterial;
b)doarnmomentulcndfptuitorulintrnposesiafolosului
necuvenit;
c)nmomentulproduceriipagubei.

190.Laluareademitpotficonfiscatedelasubiectulactiv:
a)doarbunurilecareaufostprimitesauechivalentullornbani;
b)bunurilecareaufostpromise;
c)echivalentulbunurilorpecareleapretinscelmituit.

191.Infraciuneadeproxenetism:
a)secomitenumaicuinteniedirect;
b)sepoatereineiatuncicndactivitateainfracionalconst
ntrunsinguractdenlesnireaprostituiei;
c)poatefisvritnumaicuintenieindirect.

192.Subiectulactivalinfraciuniidedaredemiteste:
a)oricepersoan,fiindnecircumstaniat;
b)oricefuncionar;
c)numaiunfuncionarpublic.

193.Luareademitesteoinfraciune:
a)derezultat;
b)depericol;
c)deobicei.

206

Testegrilpentrupregtireaexamenuluidelicen

194.ncazulinfraciuniidedaredemit:
a)bunurilenupotficonfiscatedelamituitor;
b) bunurile pot fi confiscate de la autor doar dac oferta de
mituireafostacceptatdefuncionar;
c) bunurile pot fi confiscate de la autor chiar dac oferta de
mituirenuafosturmatdeacceptare.

195. Infraciunea de favorizarea infractorului (art. 264


C.pen.):
a)intrntotdeaunanconcurscuinfraciuneadetinuire;
b)sepoatesvriprintroaciunesauprintroinaciune;
c)poatefisvritidesosauorudapropiatinfractorului,
nacestcazpedeapsafiindreduslajumtate.

196. Infraciunea de arestare nelegal i cercetare abuziv


(art.266C.pen.):
a)sesvretenumaicuintenie;
b)esteincriminatinformatentativei;
c)poatembrcaformacontinu,darnuipeceacontinuat.

197.ncazulinfraciuniideevadare(art.269C.pen.):
a) pedeapsa aplicat pentru aceast infraciune se adaug la
pedeapsaceseexecut;
b) pedeapsa aplicat pentru infraciunea de evadare se con
topetecupedeapsaceseexecut;
c) poate avea calitatea de subiect activ i persoana care avea
ndatorireadealpzipecelcareaevadat.

198.Lainfraciuneadefalsnnscrisurisubsemnturprivat
(art.290C.pen.):
a)tentativaesteposibilisepedepsete;
b)tentativaesteposibildarnusepedepsete;
c)tentativnuesteposibil.

Dreptpenal.Parteaspecial

207

199. Infraciunea de supunere la rele tratamente (art. 267


C.pen.):
a)esteoinfraciunedepericol;
b) are ca subiect pasiv nemijlocit un minor aflat n creterea,
educareasaungrijireafptuitorului;
c)sesvretenumaiprintroinaciune.

200.Omisiuneasesizriiorganelorjudiciareesteoinfraciune:
a)deserviciusaunlegturcuserviciul;
b)carempiedicnfptuireajustiiei;
c)decorupie.

2.Rspunsuricorecte
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

b)
b)
b)
a)
a)
a)
a)
b)
b)
b)
c)
c)
b)
b)
b)
b)
c)
a)
b)
c)
b)
b)
b)
c)
b)

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

b)
c)
b)
c)
c)
a)
b)
b)
a)
c)
b)
b)
b)
c)
b)
b)
a)
b)
a)
a)
b)
c)
a)
b)
b)

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

a)
a)
b)
b)
c)
b)
a)
a)
c)
b)
c)
b)
a)
c)
a)
c)
c)
b)
b)
c)
b)
a)
a)
b)
a)

76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

a)
c)
a)
a)
b)
c)
a)
b)
a)
b)
b)
a),c)
c)
a)
a)
c)
c)
c)
b)
a)
b)
c)
c)
b)
c)

208

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125

Testegrilpentrupregtireaexamenuluidelicen

a)
b)
c)
b)
c)
a)
b)
b)
a)
c)
c)
a)
b)
b)
b)
b)
c)
b)
c)
b)
c)
c)
c)
b)
b)

126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

c)
b)
c)
c)
c)
a)
a)
b)
a)
c)
a)
b)
b)
a)
a)
a)
c)
c)
b)
b)
b)
a)
a)
a)
b)

151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175

c)
c)
b)
c)
c)
c)
c)
b)
c)
c)
a)
c)
c)
c)
a)
c)
b)
a)
b)
b)
c)
b)
a)
b)
a)

176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

c)
c)
a)
b)
b)
c)
b)
a)
a)
b)
b)
b)
b)
a)
a)
b)
a)
b)
c)
b)
a)
a)
a)
a)
b)

3.Bibliografieselectiv
CodulpenalalRomniei(cumodificrileicompletrilelazi);
Boroi, Al., Drept penal. Partea special, Ed. C.H. Beck, Bucu
reti,2008;
Boroi,Al.,Dreptpenaliprocesualpenal,Curspentruexamenul
delicen,ed.a2a,Ed.C.H.Beck,Bucureti,2009;
Toader, T., Drept penal. Partea special, Ed. Hamangiu, Bucu
reti,2007.

Cuprins
Tematicaexamenuluidelicen__________________________ 1
I.Instituiidedreptcivil___________________________ 1
II.Instituiidedreptpenal_________________________ 3

CAPITOLULI.TESTEGRILDEDREPTCIVIL__________________ 7
Seciunea1.Teoriageneral.Persoanele_________________ 9
AnulIdestudiu____________________________________ 9
1.Dreptcivil.Teoriageneral________________________ 9
1.Testegril____________________________________ 9
2.Rspunsuricorecte ___________________________ 40
3.Bibliografieselectiv__________________________ 40
2.Dreptcivil.Persoanele __________________________ 42
1.Testegril___________________________________ 42
2.Rspunsuricorecte ___________________________ 52
3.Bibliografieselectiv__________________________ 52
Seciuneaa2a.Teoriadrepturilorreale.Teoriageneral
aobligaiilor_______________________________________ 53
AnulIIdestudiu___________________________________ 53
1.Dreptcivil.Teoriadrepturilorreale ________________ 53
1.Testegril___________________________________ 53
2.Rspunsuricorecte ___________________________ 73
3.Bibliografieselectiv__________________________ 74
2.Dreptcivil.Teoriageneralaobligaiilor____________ 75
1.Testegril___________________________________ 75
2.Rspunsuricorecte ___________________________ 92
3.Bibliografieselectiv__________________________ 92
Seciuneaa3a.Contractespeciale.Succesiuni___________ 93
AnulIIIdestudiu__________________________________ 93
1.Dreptcivil.Contractespeciale ____________________ 93
1.Testegril___________________________________ 93
2.Rspunsuricorecte __________________________ 110
3.Bibliografieselectiv_________________________ 111

210

Testegrilpentrupregtireaexamenuluidelicen

2.Dreptcivil.Succesiuni__________________________ 112
1.Testegril__________________________________ 112
2.Rspunsuricorecte __________________________ 125
3.Bibliografieselectiv_________________________ 125

CAPITOLULII.TESTEGRILDEDREPTPENAL______________ 127
Seciunea1.Dreptpenal.Parteageneral______________ 129
AnulIIdestudiu ___________________________________ 129
1.Testegril__________________________________ 129
2.Rspunsuricorecte __________________________ 163
3.Bibliografieselectiv_________________________ 165
Seciuneaa2a.Dreptpenal.Parteaspecial ___________ 166
AnulIIIdestudiu___________________________________ 166
1.Testegril__________________________________ 166
2.Rspunsuricorecte __________________________ 207
3.Bibliografieselectiv_________________________ 208

S-ar putea să vă placă și