Sunteți pe pagina 1din 21

E IV

XI T
C RA
LE NST
O

EM
D

INTRODUCERE
Xinerea evidenYei contabile a unei ntreprinderi/rme constituie o problem< destul de
complicat<. n trecut, nregistr<rile contabile erau destul de simple, ns<, pe m<sur<
ce tranzacYiile economice s-au diversicat, s-a simYit necesitatea introducerii unor
forme de nregistrare mai complexe, care s< r<spund< ct mai bine noilor realit<Yi
economice. Sarcina realiz<rii acestor nregistr<ri a revenit unor persoane cu o vast<
experienY< n domeniu.
Scopul cursului de Contabilitate primar< propus de Eurocor este de a v< familiariza
cu elementele fundamentale ale contabilit<Yii, astfel nct la sfr3itul cursului s< puteYi
realiza cu maxim< ecienY< sarcinile ce revin unui contabil.
Am ncercat, att n partea de teorie, ct 3i n temele practice s< v< propunem exemple
reale din activitatea de zi cu zi a unei ntreprinderi/rme. Cu ajutorul cursului de
Contabilitate primar< veYi dobndi cuno3tinYele necesare pentru a Yine contabilitatea
unei rme, veYi 3ti s< ntocmiYi documentele contabile 3i s< interpretaYi bilanYul contabil
3i contul de rezultate al rmei dumneavoastr<.

lecYie demonstrativ<

curs de contabilitate primar<

Cursul EUROCOR de Contabilitate primar< este structurat n 32 de lecYii, grupate n


16 caiete, patru dintre aceste caiete constituind un material foarte util de aprofundare a
cuno3tinYelor prin numeroase exemple 3i aplicaYii. Materialul cursului a fost astfel conceput
nct s< permit< nsu3irea optim< a informaYiilor prezentate. Accesibilitatea materialului
este asigurat< printr-o structurare clar< a conYinutului 3i prin explicarea detaliat< a
noYiunilor noi. Fiecare caiet de curs debuteaz< cu o introducere, n care sunt prezentate
succint informaYiile ce vor expuse n cadrul acestuia. Pentru nYelegerea tuturor tipurilor
de documente contabile, a conturilor sau a altor aspecte pe care le implic< activitatea de
contabil, dar 3i pentru aplicarea lor cu succes n practic<, v< sunt de ajutor numeroasele
exemple 3i exerciYii. Iar graca atractiv< a cursului v< poate face nv<Yarea mai u3oar<,
prin numeroase semne grace, prin marcarea deniYiilor 3i informaYiilor importante 3i
prin numeroase ilustraYii amuzante. La sfr3itul caietelor de curs veYi g<si o recapitulare,
n care sunt sistematizate cuno3tinYele prezentate, 3i o tem< pentru acas<, pe care, dup<
rezolvare, o puteYi trimite spre corectare profesorului personal, pe adresa Institutului
EUROCOR. InformaYii utile privind temele, care se trimit pe un formular special, veYi
g<si n ndrumarul de rezolvare a temei, care se g<se3te la sfr3itul caietelor de curs.
Iar dac< doriYi s< vericaYi ct de corect aYi rezolvat exerciYiile din cadrul lecYiilor, aveYi
la dispoziYie secYiunea de r<spunsuri la exerciYii.
Pentru ca studiul dumneavoastr< s< e ct mai u3or 3i ecient, pe marginea
lecYiilor au fost introduse diferite simboluri:

i
e
3 (21)

desemneaz< noYiunile, deniYiile 3i informaYiile importante

semnaleaz< exerciYiile pe care vi le propunem spre rezolvare

subiectul din paragraful respectiv a mai fost abordat 3i n cadrul lecYiei 3, pagina 21.

InformaYiile deosebit de importante sunt tip<rite n chenar.

LecYia de faY< constituie o lecYie demonstrativ<, care dore3te s< v< familiarizeze cu
materialele de studiu EUROCOR. Pentru a v< forma o imagine ct mai clar< asupra
structurii cursului, am selectat pentru dumneavoastr< cteva fragmente din lecYiile
acestui curs, conYinnd secYiuni teoretice, exemple 3i exerciYii, un model de recapitulare
3i de tem< pentru acas<. Din punctul de vedere al num<rului de pagini, ea reprezint<
mai puYin de jum<tate din conYinutul unui caiet de studiu.

Dac< sunteYi interesat de obYinerea unui certicat cu recunoa3tere ocial<


(avnd regimul actelor de studii) pentru ocupaYia Contabil, Eurocor a
devenit Centru autorizat pentru evaluarea 3i certicarea competenYelor
profesionale pentru aceast< ocupaYie. PuteYi aa mai multe informaYii n
acest sens contactndu-ne la adresa de mail: certic<ri@eurocor.ro.

curs de contabilitate primar<

lecYie demonstrativ<

Programa cursului
CONTABILITATE PRIMAR;
LecYia 1

EvidenYa documentelor 3i contabilitatea primar<


Introducere
Documente 3i termeni de specialitate

LecYia 2

Jurnalele
Tipuri de jurnale
Exemple

LecYia 3

BilanYul 3i ntocmirea inventarului


Inventarul 3i bilanYul
Modic<ri ale poziYiilor din bilanY

LecYia 4

Registrul Cartea Mare


Sistematizarea datelor n registrul Cartea Mare
nregistr<rile n Cartea Mare

LecYia 5

Registrul Cartea Mare (continuare)


Principiile de nregistrare n conturile analitice
Exemple

LecYia 6

BalanYa de vericare
ConYinutul balanYei de vericare
Determinarea rezultatului exerciYiului nanciar

LecYia 7

Analiza contabil< a operaYiilor economice 3i nanciare


Formula 3i articolul contabil
Modelul sistemului nanciar

LecYia 8

Planul de conturi
Prezentare general<
EvidenYierea n contabilitate a protului din vnzarea m<rfurilor

LecYia 9

Organizarea sistemului de contabilitate nanciar<


Contabilitatea nanciar< n ntreprinderile mici
Contabilitatea nanciar< n ntreprinderile mari

LecYia 10

Compartimentele specializate
AtribuYiile compartimentelor specializate
nregistrarea prin metoda poziYiilor centralizate

LecYia 11

Conturi intermediare. Impozite 3i taxe


Conturi intermediare
Impozite 3i taxe

LecYia 12

Tipuri de conturi. Modalit<Yi de plat<


Conturi de venituri 3i cheltuieli, conturi privind patrimoniul rmei,
conturi intermediare
TranzacYii speciale operaYii de ncas<ri sau pl<Yi f<r< numerar

lecYie demonstrativ<

curs de contabilitate primar<

LecYia 13

Amortizarea activelor
Metode de amortizare
Deprecierea activelor

LecYia 14

Recapitulare
Sistemul dublei nregistr<ri
Planul de conturi

LecYia 15

Computere I
Cteva elemente de baz< despre computere
Alegerea componentelor unui calculator

LecYia 16

Computere II
Contabilitatea nanciar< asistat< de calculator
ObYinerea rezultatelor

LecYia 17

Cheltuieli 3i venituri
Cheltuieli
Venituri

LecYia 18

Planicarea economic<
Costurile
Managementul costurilor

LecYia 19

nchiderea anului nanciar


Lucr<ri de nchidere a exerciYiului
Lucr<ri de nchidere a exerciYiului (continuare)

LecYia 20

Interpretarea bilanYului contabil


Indicatori 3i rate nanciare
Exemple

LecYia 21

Forme de societ<Yi comerciale; contabilitatea nanciar<


Forme de societ<Yi comerciale
Particularit<Yi ale contabilit<Yii nanciare pentru diferite tipuri de
societ<Yi comerciale

LecYia 22

Tipuri de nanYare
Atragerea de fonduri
mprumuturi

LecYia 23

Sistemul contabilit<Yii nanciare


Contabilitatea, sistemul contabilit<Yii nanciare, funcYii 3i principii
contabile
Privire retrospectiv< asupra planului de conturi

LecYia 24

AplicaYii

LecYiile 25-26 Modul de aprofundare 1


LecYiile 27-28 Modul de aprofundare 2
LecYiile 29-30 Modul de aprofundare 3
LecYiile 31-32 Modul de aprofundare 4

curs de contabilitate primar<

lecYie demonstrativ<

Introducerea lecYiei are rolul de a v< familiariza cu informaYiile


care vor prezentate pe larg ulterior. Am selectat din lecYia 1
un fragment, n care veYi vedea cum se pot administra ecient
datele n activitatea dumneavoastr<.

EVIDENXA DOCUMENTELOR {I
CONTABILITATEA PRIMAR;
PARTEA NTI Introducere
Not<m pentru a nu uita lucrurile importante. Cnd mergem la cump<r<turi, facem
o list< a lucrurilor de cump<rat. O persoan< care particip< la multe ntlniri 3i
conferinYe trebuie s<-3i noteze data 3i ora acestora, cel puYin pentru a nu programa
dou< evenimente n acela3i timp. Doctorii p<streaz< datele pacienYilor n registre
speciale, iar 3colile pe cele ale cursanYilor.
Dac< datele (sau notele) sunt nregistrate n mod sistematic, cu scopul de a obYine anumite
informaYii, atunci vorbim de administrarea acestora. Administrarea poate simpl< (de
exemplu agenda de lucru, administrarea corespondenYei primite 3i expediate) sau complex<
(de exemplu administrarea membrilor unei societ<Yi, administrarea 3elor pacienYilor unui
doctor, administrarea 3elor elevilor ntr-o 3coal<).

Agenda de lucru:
sistem:

bazat pe un calendar zilnic sau s<pt<mnal.

date:

data 3i ora ntlnirilor este nregistrat< pe pagina potrivit< a calendarului.


Pot notate aici 3i alte lucruri importante.

informaYii:

dac< agenda de lucru este corect ntocmit<, veYi putea verica oricnd
ce mai aveYi de f<cut 3i dac< exist< posibilitatea s< efectuaYi 3i alte
activit<Yi ntr-o anumit< zi.
AUGUST

17

IUNIE

18

19

20

21

22

23

AUGUST

(31)

29

30

IULIE

VI

IULIE

(31)

lecYie demonstrativ<

curs de contabilitate primar<

Forma agendei de lucru depinde de scopul s<u:

Este recomandabil s< se utilizeze un calendar detaliat pe zile, eventual pe ore


(vezi gura 1) pentru persoanele care au ntlniri numeroase.

Figura 1

Dac< doriYi s< notaYi numai evenimentele deosebite, este potrivit< o form< mai
puYin detaliat<, de exemplu un calendar pe s<pt<mni (vezi gura 2).

Figura 2

curs de contabilitate primar<

lecYie demonstrativ<

Administrarea corespondenYei primite 3i expediate:


sistem:

bazat pe dou< registre: unul pentru corespondenYa de expediat 3i


unul pentru cea primit<. n ecare registru exist< rubrici care vor
completate cu informaYii referitoare la documente: data, numele 3i
alte informaYii despre expeditor sau destinatar, o scurt< descriere a
scrisorii.

date:

se face o copie a ec<rei scrisori de expediat. Copiile sunt p<strate n


dosarul pentru corespondenY< de expediat. n acela3i timp, pe prima
pagin< a registrului se noteaz< data expedierii, destinatarul 3i un
rezumat al scrisorii. Scrisorile primite se p<streaz< n dosarul pentru
corespondenY< primit<. Datele acestora sunt nregistrate, de asemenea,
pe prima pagin< a registrului.

informaYii:

n acest mod, se poate aa cu u3urinY<:


ce scrisori au fost expediate sau primite ntr-o anumit< zi;
dac< domnul X a primit sau a transmis o anumit< informaYie;
unde este p<strat< scrisoarea respectiv<.

Sisteme complexe de evidenY<:

evidenYa membrilor unei asociaYii;

evidenYa pacienYilor unui doctor;

evidenYa elevilor unei 3coli.

Administrarea 3elor pacienYilor unui doctor


sistem:

3a pacientului;

date:

datele vizitelor;
ce simptome acuz< pacientul;
diagnostic;
mod de tratament;
medicamente prescrise.

informaYii :

ce l deranjeaz< pe pacient cel mai des;


ce boli recidiveaz< cel mai des (epidemii?) 3i dac< apar ntr-o
anumit< regiune mai des dect n altele;
ce medicamente sunt cel mai frecvent prescrise de c<tre medic.

Contabilitatea nanciar< poate oferi informaYii pentru proprietari,


creditori, investitori 3i autorit<Yile publice, care urm<resc realizarea
unor venituri din derularea tranzacYiilor 3i, deci, au nevoie s<
cunoasc< poziYia nanciar< a ntreprinderii 3i rezultatele obYinute
de aceasta.

lecYie demonstrativ<

curs de contabilitate primar<

Prezentarea tuturor documentelor care stau la baza nregistr<rilor n


contabilitatea nanciar< este nsoYit< 3i de imagini, ajutndu-v<
astfel s< v< familiarizaYi ndeaproape cu acestea.
V< oferim asemenea exemple din lecYia 1.

PARTEA A DOUA Documente 3i termeni de specialitate


Primul sistem nanciar a ap<rut n secolul al XIV-lea, n Italia. Negustorii italieni
3i desf<3urau activitatea n ntreaga Yar< 3i chiar dincolo de graniYele ei. Modul de
administrare utilizat de unul dintre ace3tia, Francesco di Prato, ne ofer< informaYii
referitoare la modul de calcul al protului 3i cum se mp<rYea acesta ntre parteneri.
El folosea o metod< sistematic< de nregistrare a stocurilor 3i a mijloacelor xe cu
care 3i desf<3ura negoYul.
Metoda de contabilitate nanciar< utilizat< n acele vremuri este comparabil<, n linii
generale, cu cea de ast<zi. Sunt utilizaYi n mod curent termeni (italieni) ap<ruYi atunci,
ca de exemplu: debit, credit, dobnd<, emisiune, inventar, balanY<, jurnal.

Documente 3i termeni
n contabilitatea nanciar<, n locul expresiei eveniment nanciar se utilizeaz<
termenul de tranzacYie nanciar<, iar n loc de a nota se utilizeaz< termenul
a nregistra tranzacYii nanciare.
Fiecare tranzacYie nanciar< este consemnat< prin documente care stau la baza
nregistr<rilor n contabilitatea nanciar<. Sistemul nanciar ncepe s< funcYioneze
ntr-o rm< n momentul intr<rii primelor documente nanciare referitoare la
constituirea rmei. Multe alte documente sunt ntocmite chiar n cadrul rmei.
Datoriile pe care rma le are faY< de alte rme sau pe care alte rme le au faY< de
aceasta pot achitate n mai multe moduri:

n numerar, caz n care vorbim de pl<Yi/ncas<ri n numerar;

prin instrumente de plat< f<r< numerar (cec, ordin de plat< bancar, cambie, bilet la
ordin etc). Banca la care rma are deschis un cont este obligat< s< efectueze
plata/ncasarea n numele acesteia, caz n care vorbim de pl<Yi/ncas<ri prin
virament.

Documentele cele mai des ntrebuinYate ntr-o ntreprindere sunt:


Documente de ncas<ri 3i pl<Yi n numerar
Fiecare ncasare sau plat< n numerar trebuie conrmat< prin documente cum
sunt: chitanYa, bonul de cas<, dispoziYiile de ncasare sau plat<, borderoul de
vnz<ri, statul de plat<.
DispoziYia de ncasare sau plat< este ntocmit< de cel abilitat s< dispun< casierei
ncasarea sau plata n numerar a unor sume (gura 1).

curs de contabilitate primar<

lecYie demonstrativ<

ChitanYa este documentul emis de c<tre furnizor (cel care ncaseaz< numerarul)
ca dovad< a efectu<rii pl<Yii de c<tre debitor. Primul exemplar r<mne la debitor,
iar copia la furnizor (gura 2).
Borderoul de vnz<ri este utilizat pentru nregistrarea tuturor sumelor ncasate
din vnzarea m<rfurilor ntr-o zi, n comerYul cu am<nuntul. Pe baza acestuia, la
sfr3itul zilei sau la o anumit< perioad< de timp, se ntocme3te o chitanY< pentru
bunurile vndute (n care se evidenYiaz< valoarea bunurilor 3i taxa pe valoarea
ad<ugat< aferent<), document care va servi la nregistrarea n contabilitatea
nanciar< (gura 4).

Documente bancare
Titularul unui cont prime3te regulat din partea b<ncii extrasul bancar care
prezint< situaYia pl<Yilor 3i a ncas<rilor efectuate prin cont ntr-o anumit<
perioad<. Extrasul bancar poate servi pentru solicitarea 3i conrmarea de la
debitor a sumelor neachitate.
Pl<Yile prin contul de la banc< se efectueaz< pe baza ordinului de plat<
(gura 3), document care este ntocmit de rma pl<titoare n trei exemplare:
cel de culoare verde (exemplarul 3) este p<strat n contabilitatea rmei,
mpreun< cu extrasul bancar care conrm< efectuarea pl<Yii respective, cel
ro3u (exemplarul 2) va expediat beneciarului, iar cel negru (originalul)
r<mne la banc<.

Facturi 3i copii ale facturilor


Facturile sunt documentele trimise de furnizori clienYilor lor pentru bunurile
livrate, lucr<rile executate sau serviciile prestate (gurile 5a 3i 5b).
Cnd facturile sunt achitate imediat n numerar, vnz<torul elibereaz< o
chitanY<.
Cnd apare un decalaj ntre momentul livr<rii bunurilor, prest<rii serviciilor sau
execut<rii lucr<rilor 3i achitarea facturilor (cump<r<ri pe credit comercial),
furnizorul are o creanY< (drepturi) asupra clientului, devenind CREDITOR,
iar clientul are faY< de furnizor o datorie, devenind DEBITOR. Nu orice parte
contractant< poate numit< creditor sau debitor. De exemplu, nu este debitor
un prieten c<ruia i-am mprumutat o sum< de bani.
Factura se ntocme3te n trei exemplare. Originalul are culoarea albastr< 3i este
expediat de c<tre furnizor clientului. Celelalte dou< exemplare (de culoare verde
3i ro3ie) sunt cpii 3i r<mn n evidenYa contabil< 3i nanciar< a furnizorului.

OperaYiuni diverse
TranzacYiile nanciare necesit< 3i alte documente (referate, rapoarte cu caracter
nanciar), ca n urm<toarele situaYii:
ntr-un depozit se constat< lipsa unor articole. Contabilitatea nanciar<
trebuie s< nregistreze acest fapt.

lecYie demonstrativ<

10

curs de contabilitate primar<

Un client reclam< lipsa a dou< articole dintr-o livrare de 100 de articole.


Furnizorul trebuie s< expedieze cele dou< articole care lipsesc 3i s<
nregistreze aceasta prin documente adecvate.
Suntem informaYi c< unul din debitorii no3tri a dat faliment. Datoria
acestuia c<tre noi va nregistrat< ca pierdere, n momentul declar<rii
falimentului de c<tre o instanY< judec<toreasc<, n cazul n care, n urma
lichid<rii patrimoniului rmei falimentate, nu s-a putut recupera debitul
(integral sau parYial).
nregistrarea amortiz<rii mijloacelor xe, a unor venituri excepYionale etc.

1)

2)

3)

curs de contabilitate primar<

4)

5a)

lecYie demonstrativ<

11

lecYie demonstrativ<

12

5b)

curs de contabilitate primar<

curs de contabilitate primar<

lecYie demonstrativ<

13

NoYiunile teoretice sunt nsoYite de numeroase exemple,


care v< permit s< asimilaYi ecient informaYiile.
Iat< asemenea exemple din lecYia 11, n care v< sunt
prezentate conturile intermediare.

Etape n realizarea tranzacYiilor cu bunuri


n exemplele prezentate pn< acum, facturile erau primite odat< cu bunurile cump<rate.
Furnizori facturi nesosite n acest caz, nregistrarea contabil< este urm<toarea:
Conturi de stocuri

Furnizori

Exist< posibilitatea ca factura pentru bunurile achiziYionate s< soseasc< dup<


recepYionarea bunurilor sau s< se ntocmeasc< o singur< factur< pentru mai multe
recepYii (de obicei, dup< ultima recepYie).
Exemplu
La data de 20 februarie, la un magazin sunt recepYionate, pe baza Avizului de nsoYire
a m<ri nr. 3435, m<rfuri n valoare de 850 u.m. (avizul se ntocme3te pentru valoarea
m<ri f<r< TVA). Trimis< prin po3t< de c<tre furnizor factura care include 3i 19%
TVA ajunge la magazin pe data de 22 februarie.
RecepYia m<rfurilor se nregistreaz< astfel:
%
Conturi de stocuri
(cu valoarea din Avizul de
nsoYire a m<ri)

408 Furnizori - facturi nesosite

4428 TVA neexigibil< (aferent< valorii de mai sus)


Primirea facturii se consemneaz< n contabilitate astfel:
408 Furnizori - facturi
nesosite

401 Furnizori

4428 TVA neexigibil<

Concomitent:
4426 TVA deductibil<

Pentru ntreprinderea studiat<, nregistr<rile vor :


20.02

%
850
161,50

371 M<rfuri
4428 TVA
neexigibil<

408 Furnizori facturi nesosite

1.011,50

lecYie demonstrativ<

14

curs de contabilitate primar<

22.02

1.011,50

408 Furnizori facturi nesosite

401 Furnizori

4426 TVA
deductibil<

4428 TVA
neexigibil<

1.011,50

22.02

161,50

161,50

ObservaYie:
n momentul primirii tuturor facturilor pentru bunurile achiziYionate, soldul contului
Furnizori-facturi nesosite trebuie s< e nul.

ClienYi - facturi De asemenea, din perspectiva vnz<torului, factura pentru bunurile vndute se poate
ntocmi, din diverse cauze, cu ntrziere faY< de expedierea bunurilor c<tre client.
de ntocmit
n aceast< situaYie se utilizeaz< contul ClienYi facturi de ntocmit, cu ajutorul c<ruia
se evidenYiaz< livr<rile de bunuri, prest<rile de servicii sau execut<rile de lucr<ri,
inclusiv taxa pe valoarea ad<ugat<, pentru care nu s-au ntocmit facturi.
n momentul livr<rii bunurilor, prest<rii serviciilor sau execut<rii lucr<rilor, se
efectueaz< nregistrarea:
418 ClienYi facturi de
ntocmit

%
707 Venituri din vnzarea
m<rfurilor
4428 TVA neexigibil<

Desc<rcarea gestiunii la livrare:


%
607 Cheltuieli privind
m<rfurile

371 M<rfuri

418 ClienYi facturi de ntocmit

4427 TVA colectat<

378 DiferenYe de preY la m<rfuri


La ntocmirea facturilor:
411 ClienYi
Concomitent:
4428 TVA neexigibil<

curs de contabilitate primar<

lecYie demonstrativ<

15

Exemplu
La data de 20.03 un magazin de papet<rie livreaz< unui client m<rfuri n valoare de 200
u.m. (TVA colectat< = 19%). Pe data de 22.03 se ntocme3te factura corespunz<toare
acestei tranzacYii (preYul de achiziYie al m<rfurilor a fost 160 u.m.).
nregistr<rile n contabilitate se efectueaz< astfel:
20.03

%
418 ClienYi - facturi de ntocmit

707 Venituri
din vnzarea
m<rfurilor

200

4428 T.V.A.
neexigibil<

38

160

607 Cheltuieli
privind m<rfurile

371 M<rfuri

200

40

378 DiferenYe de
preY la m<rfuri

238

411 ClienYi

418 ClienYi - facturi de ntocmit

38

4428 TVA
neexigibil<

4427 TVA
colectat<

238

22.03

238

22.03

38

lecYie demonstrativ<

16

curs de contabilitate primar<

ExerciYiile sunt un instrument util de vericare


a cuno3tinYelor teoretice dobndite n cadrul unei lecYii. PuteYi g<si
soluYiile acestora n secYiunea de r<spunsuri la exerciYii.
V< oferim asemenea exemple din lecYia 6.

ExerciYiul 1
Presupunem c< 3ele de cont Cartea Mare dintr-o unitate patrimonial< sunt urm<toarele:

Contul Mijloace xe
Data

Document

01.01

ExplicaYii

Debit

sold iniYial

Credit
10.000

Contul M<rfuri
Data
01.01

Document

ExplicaYii
sold iniYial

04.01

factura

cump<r<ri m<rfuri

23.01

chitanYa
scal<

vnz<ri

Debit

Credit
5.000
500
1.500

Contul Debitori
Data

Document

01.01
19.01

ExplicaYii

Debit

sold iniYial

Credit
3.000

extras bancar S.C. Green

1.000

Contul Banca
Data

Document

01.01
10.01

ExplicaYii

Debit

sold iniYial

Credit
5.000

extras bancar S.C. Simplex

1.700

19.01

e.b.

S.C. Green

1.000

20.01

e.b.

transfer din casierie

1.000

30.01

e.b.

plat< chirie

300

Contul Casa
Data

Document

01.01
20.01
30.01
30.01

ExplicaYii
sold iniYial

foaie de
v<rs<mnt
chitanYa
scal<
factura

Debit

Credit
2.000

transfer n cont
vnz<ri
ap<, gaze, energie electric<

1.000
2.000
300

curs de contabilitate primar<

lecYie demonstrativ<

17

Contul Capital propriu


Data

Document

01.01

ExplicaYii

Debit

Credit

sold iniYial

15.000

Contul Furnizori
Data

Document

01.01

ExplicaYii

Debit

Credit

sold iniYial

04.01

factura

S.C. Generalcom

10.01

factura

S.C. Simplex

10.000
500
1.700

Contul Cheltuieli cu chiriile


Data

Document

30.01

factura

ExplicaYii

Debit

chiria

Credit
300

Contul Cheltuieli cu energia 3i apa


Data

Document

30.01

factura

ExplicaYii

Debit

Credit

ap<, energie electric<,


gaze

300

Contul Cheltuieli cu m<rfurile


Data

Document

09.01

chitanYa

ExplicaYii

Debit

vnz<ri m<rfuri

Credit

1.500

Contul Venituri din vnz<ri


Data

Document

12.01

chitanYa
scal<

ExplicaYii
vnz<ri

nchideYi 3ele de cont Cartea Mare;

ntocmiYi balanYa de vericare;

corectaYi toate erorile descoperite.

SoluYia exerciYiului se a< la sfr3itul lecYiei.

Debit

Credit
2.000

lecYie demonstrativ<

18

curs de contabilitate primar<

Pentru o bun< sistematizare a cuno3tinYelor, veYi g<si la nalul


lecYiilor o recapitulare. Iat< un astfel de model din lecYia 17.

RECAPITULAREA LECXIEI 17
17.1

Caracteristicile esenYiale ale desf<3ur<rii activit<Yii rmei:


obYinerea unui prot ct mai mare;
asumarea unui risc economic relativ la condiYiile externe.

17.2

Fondurile existente n cadrul ntreprinderii pot avea 3 destinaYii:


costuri;
investiYii;
alte cheltuieli.

17.3

Elementele costurilor sunt:


cheltuielile materiale;
cheltuielile cu salariile;
cheltuielile generale.

17.4

Cheltuielile 3i veniturile ntreprinderii se grupeaz< n trei categorii:


cheltuieli 3i venituri din activitatea de exploatare;
cheltuieli 3i venituri din activitatea nanciar<;
cheltuieli 3i venituri excepYionale.

17.5

Totalitatea veniturilor obYinute din vnz<ri constituie cifra de afaceri, un


indicator esenYial al ecienYei activit<Yii rmei.

17.6

Calculul protului sau al pierderii presupune trecerea n revist< a tuturor


veniturilor 3i cheltuielilor. Dac< diferenYa acestora este pozitiv<, am obYinut
prot 3i dac< este negativ<, pierdere.

17.7

Profitul obYinut este obiectul unui impozit


c<tre bugetul statului 3i sursa principal< pentru
investiYii.

17.8

Activele lichide sunt disponibilit<Yile din


casierie 3i conturile curente la b<nci 3i
constituie sursele efectu<rii pl<Yilor curente ale
ntreprinderii. ntreprinderile trebuie s< deYin<
un nivel sucient de lichidit<Yi deoarece lipsa
lor poate avea consecinYe nefavorabile asupra
activit<Yii lor.

17.9

Valoarea de piaY< a ntreprinderii este determinat< de:


nivelul capitalurilor proprii;
rentabilitatea estimat<;
nivelul activelor lichide.

curs de contabilitate primar<

lecYie demonstrativ<

19

Temele propuse se rezolv< pe formularele de tem< ata3ate n ecare


caiet de curs 3i se trimit spre corectare profesorului personal. n rubrica
dedicat< observaYiilor profesorului, veYi primi din partea acestuia sugestii 3i
recomand<ri pentru a v< perfecYiona continuu. Am ales spre
exemplicare tema lecYiei 20 3i formularul acesteia.

TEMA PENTRU ACAS; 20


1.

Ce document constituie baza de extragere a informaYiilor n vederea


calculului indicatorilor 3i ratelor nanciare?
a. bilanYul contabil;
b. Registrul-jurnal general;
c. Raportul de gestiune.

2.

De ce consideraYi c< este important< analiza indicatorilor 3i a ratelor


nanciare?

3.

Care consideraYi c< sunt cei mai importanYi indicatori nanciari? De ce?

4.

Din situaYiile financiare ntocmite la 31 decembrie 2005 ale S.C.


DONNA S.A. s-au extras urm<toarele informaYii:
BilanY contabil
la 31 decembrie 2005
u.m.

ACTIVE
Active xe
Active circulante
Stocuri
ClienYi
Conturi curente la b<nci
Casa

Total

1.
2.

PASIVE
56.179,00
15.921,00
23.128,50
14.500,00
325,00

Capital social
Fonduri proprii
Credite bancare pe termen
lung
Furnizori
AlYi creditori
Salarii de plat<
Impozite de plat<

110.053,50

Venituri totale, din care


venituri din vnz<ri
Cheltuieli totale, din care
cheltuieli directe

46.952,00
15.278,00
24.519,00
9.767,50
6.787,00
5.500,00
1.250,00
110.053,50

95.619
90.600
60.059,50
55.000

Valoarea amortiz<rilor aferente mijloacelor xe este de 15.000 u.m.


Cota de impozit pe prot este de 16%.
Adunarea General< a AcYionarilor a hot<rt distribuirea de dividende n valoare
de 5.000 u.m.
Politica de creditare a rmei este de 30 de zile, iar condiYiile oferite de furnizori
sunt de 40 de zile.
Rata de restituire a creditelor pe termen lung 3i dobnzile aferente este de 5.000 u.m.
CalculaYi principalii indicatori 3i rate financiare 3i interpretaYi rezultatele
obYinute.

20

lecYie demonstrativ<

curs de contabilitate primar<

Cu prezentarea formularului de tem< pentru acas<


se ncheie lecYia demonstrativ< a acestui curs.

n speranYa c< materialul prezentat


v-a convins de accesibilitatea 3i atractivitatea cursului nostru,

v< a3tept<m s< deveniYi cursant al Institutului Eurocor,


nscriindu-v< la cursul de Contabilitate primar<.

tel. 021/33.225.33; www.eurocor.ro