Sunteți pe pagina 1din 21

DEMONSTRATIV;

LECXIE

INTRODUCERE

Xinerea evidenYei contabile a unei întreprinderi/rme constituie o problem< destul de complicat<. În trecut, înregistr<rile contabile erau destul de simple, îns<, pe m<sur< ce tranzacYiile economice s-au diversicat, s-a simYit necesitatea introducerii unor forme de înregistrare mai complexe, care s< r<spund< cât mai bine noilor realit<Yi economice. Sarcina realiz<rii acestor înregistr<ri a revenit unor persoane cu o vast< experienY< în domeniu.

Scopul cursului de Contabilitate primar< propus de Eurocor este de a v< familiariza cu elementele fundamentale ale contabilit<Yii, astfel încât la sfâr3itul cursului s< puteYi realiza cu maxim< ecienY< sarcinile ce revin unui contabil.

Am încercat, atât în partea de teorie, cât 3i în temele practice s< v< propunem exemple reale din activitatea de zi cu zi a unei întreprinderi/rme. Cu ajutorul cursului de Contabilitate primar< veYi dobândi cuno3tinYele necesare pentru a Yine contabilitatea unei rme, veYi 3ti s< întocmiYi documentele contabile 3i s< interpretaYi bilanYul contabil 3i contul de rezultate al rmei dumneavoastr<.

contabile 3 i s < interpreta Y i bilan Y ul contabil 3 i contul de

2

lecYie demonstrativ<

curs de contabilitate primar<

Cursul EUROCOR de Contabilitate primar< este structurat în 32 de lecYii, grupate în 16 caiete, patru dintre aceste caiete constituind un material foarte util de aprofundare a cuno3tinYelor prin numeroase exemple 3i aplicaYii. Materialul cursului a fost astfel conceput încât s< permit< însu3irea optim< a informaYiilor prezentate. Accesibilitatea materialului este asigurat< printr-o structurare clar< a conYinutului 3i prin explicarea detaliat< a noYiunilor noi. Fiecare caiet de curs debuteaz< cu o introducere, în care sunt prezentate succint informaYiile ce vor expuse în cadrul acestuia. Pentru înYelegerea tuturor tipurilor de documente contabile, a conturilor sau a altor aspecte pe care le implic< activitatea de contabil, dar 3i pentru aplicarea lor cu succes în practic<, v< sunt de ajutor numeroasele exemple 3i exerciYii. Iar graca atractiv< a cursului v< poate face înv<Yarea mai u3oar<, prin numeroase semne grace, prin marcarea deniYiilor 3i informaYiilor importante 3i prin numeroase ilustraYii amuzante. La sfâr3itul caietelor de curs veYi g<si o recapitulare, în care sunt sistematizate cuno3tinYele prezentate, 3i o tem< pentru acas<, pe care, dup< rezolvare, o puteYi trimite spre corectare profesorului personal, pe adresa Institutului EUROCOR. InformaYii utile privind temele, care se trimit pe un formular special, veYi g<si în îndrumarul de rezolvare a temei, care se g<se3te la sfâr3itul caietelor de curs. Iar dac< doriYi s< vericaYi cât de corect aYi rezolvat exerciYiile din cadrul lecYiilor, aveYi la dispoziYie secYiunea de r<spunsuri la exerciYii.

Pentru ca studiul dumneavoastr< s< e cât mai u3or 3i ecient, pe marginea lecYiilor au fost introduse diferite simboluri:

i
i

– desemneaz< noYiunile, deniYiile 3i informaYiile importante

e
e

– semnaleaz< exerciYiile pe care vi le propunem spre rezolvare

3 (21)

– subiectul din paragraful respectiv a mai fost abordat 3i în cadrul lecYiei 3, pagina 21.

InformaYiile deosebit de importante sunt tip<rite în chenar.

LecYia de faY< constituie o lecYie demonstrativ<, care dore3te s< v< familiarizeze cu materialele de studiu EUROCOR. Pentru a v< forma o imagine cât mai clar< asupra structurii cursului, am selectat pentru dumneavoastr< câteva fragmente din lecYiile acestui curs, conYinând secYiuni teoretice, exemple 3i exerciYii, un model de recapitulare 3i de tem< pentru acas<. Din punctul de vedere al num<rului de pagini, ea reprezint< mai puYin de jum<tate din conYinutul unui caiet de studiu.

Dac< sunteYi interesat de obYinerea unui certicat cu recunoa3tere ocial< (având regimul actelor de studii) pentru ocupaYia Contabil, Eurocor a devenit Centru autorizat pentru evaluarea 3i certicarea competenYelor profesionale pentru aceast< ocupaYie. PuteYi aa mai multe informaYii în acest sens contactându-ne la adresa de mail: certic<ri@eurocor.ro.

curs de contabilitate primar<

lecYie demonstrativ<

3

Programa cursului CONTABILITATE PRIMAR;

LecYia 1

EvidenYa documentelor 3i contabilitatea primar< Introducere Documente 3i termeni de specialitate

LecYia 2

Jurnalele Tipuri de jurnale Exemple

LecYia 3

BilanYul 3i întocmirea inventarului Inventarul 3i bilanYul Modic<ri ale poziYiilor din bilanY

LecYia 4

Registrul „Cartea Mare” Sistematizarea datelor în registrul „Cartea Mare” Înregistr<rile în „Cartea Mare”

LecYia 5

Registrul Cartea Mare” (continuare) Principiile de înregistrare în conturile analitice Exemple

LecYia 6

BalanYa de vericare ConYinutul balanYei de vericare Determinarea rezultatului exerciYiului nanciar

LecYia 7

Analiza contabil< a operaYiilor economice 3i nanciare Formula 3i articolul contabil Modelul sistemului nanciar

LecYia 8

Planul de conturi Prezentare general< EvidenYierea în contabilitate a protului din vânzarea m<rfurilor

LecYia 9

Organizarea sistemului de contabilitate nanciar< Contabilitatea nanciar< în întreprinderile mici Contabilitatea nanciar< în întreprinderile mari

LecYia 10

Compartimentele specializate AtribuYiile compartimentelor specializate Înregistrarea prin metoda poziYiilor centralizate

LecYia 11

Conturi intermediare. Impozite 3i taxe Conturi intermediare Impozite 3i taxe

LecYia 12

Tipuri de conturi. Modalit<Yi de plat< Conturi de venituri 3i cheltuieli, conturi privind patrimoniul rmei, conturi intermediare TranzacYii speciale – operaYii de încas<ri sau pl<Yi f<r< numerar

4

lecYie demonstrativ<

curs de contabilitate primar<

LecYia 13

Amortizarea activelor Metode de amortizare Deprecierea activelor

LecYia 14

Recapitulare Sistemul dublei înregistr<ri Planul de conturi

LecYia 15

Computere I Câteva elemente de baz< despre computere Alegerea componentelor unui calculator

LecYia 16

Computere II Contabilitatea nanciar< asistat< de calculator ObYinerea rezultatelor

LecYia 17

Cheltuieli 3i venituri Cheltuieli Venituri

LecYia 18

Planicarea economic< Costurile Managementul costurilor

LecYia 19

Închiderea anului nanciar Lucr<ri de închidere a exerciYiului Lucr<ri de închidere a exerciYiului (continuare)

LecYia 20

Interpretarea bilanYului contabil Indicatori 3i rate nanciare Exemple

LecYia 21

Forme de societ<Yi comerciale; contabilitatea nanciar< Forme de societ<Yi comerciale Particularit<Yi ale contabilit<Yii nanciare pentru diferite tipuri de societ<Yi comerciale

LecYia 22

Tipuri de nanYare Atragerea de fonduri Împrumuturi

LecYia 23

Sistemul contabilit<Yii nanciare Contabilitatea, sistemul contabilit<Yii nanciare, funcYii 3i principii contabile Privire retrospectiv< asupra planului de conturi

LecYia 24

AplicaYii

LecYiile 25-26 Modul de aprofundare 1

LecYiile 27-28 Modul de aprofundare 2

LecYiile 29-30 Modul de aprofundare 3

LecYiile 31-32 Modul de aprofundare 4

curs de contabilitate primar<

lecYie demonstrativ<

5

Introducerea lecYiei are rolul de a v< familiariza cu informaYiile care vor fi prezentate pe
Introducerea lecYiei are rolul de a v< familiariza cu informaYiile
care vor fi prezentate pe larg ulterior. Am selectat din lecYia 1
un fragment, în care veYi vedea cum se pot administra eficient
datele în activitatea dumneavoastr<.

EVIDENXA DOCUMENTELOR {I CONTABILITATEA PRIMAR;

PARTEA ÎNTÂI – Introducere

Not<m pentru a nu uita lucrurile importante. Când mergem la cump<r<turi, facem o list< a lucrurilor de cump<rat. O persoan< care particip< la multe întâlniri 3i conferinYe trebuie s<-3i noteze data 3i ora acestora, cel puYin pentru a nu programa dou< evenimente în acela3i timp. Doctorii p<streaz< datele pacienYilor în registre speciale, iar 3colile pe cele ale cursanYilor.

Dac< datele (sau notele) sunt înregistrate în mod sistematic, cu scopul de a obYine anumite informaYii, atunci vorbim de administrarea acestora. Administrarea poate simpl< (de exemplu agenda de lucru, administrarea corespondenYei primite 3i expediate) sau complex< (de exemplu administrarea membrilor unei societ<Yi, administrarea 3elor pacienYilor unui doctor, administrarea 3elor elevilor într-o 3coal<).

Agenda de lucru:

sistem:

bazat pe un calendar zilnic sau s<pt<mânal.

date:

data 3i ora întâlnirilor este înregistrat< pe pagina potrivit< a calendarului. Pot notate aici 3i alte lucruri importante.

informaYii:

dac< agenda de lucru este corect întocmit<, veYi putea verica oricând ce mai aveYi de f<cut 3i dac< exist< posibilitatea s< efectuaYi 3i alte activit<Yi într-o anumit< zi.

AUGUST

17 J

 

IUNIE

VI

29 L

 

18 V

 

30 M

 

19 S

 

1 M

IULIE

20 D

 

2 J

 

21 L

 

3 V

 

22 M

 

4 S

 

23 M

 

5 D

 

AUGUST

(31)

IULIE

(31)

6

lecYie demonstrativ<

curs de contabilitate primar<

Forma agendei de lucru depinde de scopul s<u:

Este recomandabil s< se utilizeze un calendar detaliat pe zile, eventual pe ore (vezi gura 1) pentru persoanele care au întâlniri numeroase.

Figura 1
Figura 1

Dac< doriYi s< notaYi numai evenimentele deosebite, este potrivit< o form< mai puYin detaliat<, de exemplu un calendar pe s<pt<mâni (vezi gura 2).

o form < mai pu Y in detaliat < , de exemplu un calendar pe s

Figura 2

curs de contabilitate primar<

lecYie demonstrativ<

7

Administrarea corespondenYei primite 3i expediate:

sistem: bazat pe dou< registre: unul pentru corespondenYa de expediat 3i unul pentru cea primit < . În ecare registru exist < rubrici care vor completate cu informaYii referitoare la documente: data, numele 3i alte informaYii despre expeditor sau destinatar, o scurt< descriere a scrisorii.

date: se face o copie a ec<rei scrisori de expediat. Copiile sunt p<strate în dosarul pentru corespondenY< de expediat. În acela3i timp, pe prima pagin< a registrului se noteaz< data expedierii, destinatarul 3i un rezumat al scrisorii. Scrisorile primite se p<streaz< în dosarul pentru corespondenY< primit<. Datele acestora sunt înregistrate, de asemenea, pe prima pagin< a registrului.

informaYii:

în acest mod, se poate aa cu u3urinY<:

– ce scrisori au fost expediate sau primite într-o anumit< zi;

– dac< domnul X a primit sau a transmis o anumit< informaYie;

– unde este p<strat< scrisoarea respectiv<.

Sisteme complexe de evidenY<:

– evidenYa membrilor unei asociaYii;

– evidenYa pacienYilor unui doctor;

– evidenYa elevilor unei 3coli.

Administrarea 3elor pacienYilor unui doctor

sistem:

3a pacientului;

date:

– datele vizitelor;

– ce simptome acuz< pacientul;

– diagnostic;

– mod de tratament;

– medicamente prescrise.

informaYii :

– ce îl deranjeaz< pe pacient cel mai des;

– ce boli recidiveaz< cel mai des (epidemii?) 3i dac< apar într-o anumit< regiune mai des decât în altele;

– ce medicamente sunt cel mai frecvent prescrise de c<tre medic.

Contabilitatea nanciar< poate oferi informaYii pentru proprietari, creditori, investitori 3i autorit<Yile publice, care urm<resc realizarea unor venituri din derularea tranzacYiilor 3i, deci, au nevoie s< cunoasc< poziYia nanciar< a întreprinderii 3i rezultatele obYinute de aceasta.

8

lecYie demonstrativ<

curs de contabilitate primar<

Prezentarea tuturor documentelor care stau la baza înregistr<rilor în contabilitatea financiar< este
Prezentarea tuturor documentelor care stau la baza înregistr<rilor în
contabilitatea financiar< este însoYit< 3i de imagini, ajutându-v<
astfel s< v< familiarizaYi îndeaproape cu acestea.
V< oferim asemenea exemple din lecYia 1.

PARTEA A DOUA – Documente 3i termeni de specialitate

Primul sistem nanciar a ap<rut în secolul al XIV-lea, în Italia. Negustorii italieni î3i desf<3urau activitatea în întreaga Yar< 3i chiar dincolo de graniYele ei. Modul de administrare utilizat de unul dintre ace3tia, Francesco di Prato, ne ofer< informaYii referitoare la modul de calcul al protului 3i cum se împ<rYea acesta între parteneri. El folosea o metod< sistematic< de înregistrare a stocurilor 3i a mijloacelor xe cu care î3i desf<3ura negoYul.

Metoda de contabilitate nanciar< utilizat< în acele vremuri este comparabil<, în linii generale, cu cea de ast<zi. Sunt utilizaYi în mod curent termeni (italieni) ap<ruYi atunci, ca de exemplu: debit, credit, dobând<, emisiune, inventar, balanY<, jurnal.

Documente 3i termeni

În contabilitatea nanciar<, în locul expresiei „eveniment nanciar” se utilizeaz< termenul de „tranzacYie nanciar<”, iar în loc de „a nota” se utilizeaz< termenul „a înregistra” tranzacYii nanciare.

Fiecare tranzacYie nanciar< este consemnat< prin documente care stau la baza înregistr<rilor în contabilitatea nanciar<. Sistemul nanciar începe s< funcYioneze într-o rm< în momentul intr<rii primelor documente nanciare referitoare la constituirea rmei. Multe alte documente sunt întocmite chiar în cadrul rmei.

Datoriile pe care rma le are faY< de alte rme sau pe care alte rme le au faY< de aceasta pot achitate în mai multe moduri:

în numerar, caz în care vorbim de pl<Yi/încas<ri în numerar;

prin instrumente de plat< f<r< numerar (cec, ordin de plat< bancar, cambie, bilet la ordin etc). Banca – la care rma are deschis un cont – este obligat< s< efectueze plata/încasarea în numele acesteia, caz în care vorbim de pl<Yi/încas<ri prin virament.

Documentele cele mai des întrebuinYate într-o întreprindere sunt:

Documente de încas<ri 3i pl<Yi în numerar

Fiecare încasare sau plat< în numerar trebuie conrmat< prin documente cum sunt: chitanYa, bonul de cas<, dispoziYiile de încasare sau plat<, borderoul de vânz<ri, statul de plat<.

DispoziYia de încasare sau plat< este întocmit< de cel abilitat s< dispun< casierei încasarea sau plata în numerar a unor sume (gura 1).

curs de contabilitate primar<

lecYie demonstrativ<

9

ChitanYa este documentul emis de c<tre furnizor (cel care încaseaz< numerarul) ca dovad< a efectu<rii pl<Yii de c<tre debitor. Primul exemplar r<mâne la debitor, iar copia la furnizor (gura 2).

Borderoul de vânz<ri este utilizat pentru înregistrarea tuturor sumelor încasate din vânzarea m<rfurilor într-o zi, în comerYul cu am<nuntul. Pe baza acestuia, la sfâr3itul zilei sau la o anumit< perioad< de timp, se întocme3te o chitanY< pentru bunurile vândute (în care se evidenYiaz< valoarea bunurilor 3i taxa pe valoarea ad<ugat< aferent<), document care va servi la înregistrarea în contabilitatea nanciar< (gura 4).

Documente bancare

Titularul unui cont prime3te regulat din partea b<ncii extrasul bancar care prezint< situaYia pl<Yilor 3i a încas<rilor efectuate prin cont într-o anumit< perioad<. Extrasul bancar poate servi pentru solicitarea 3i conrmarea de la debitor a sumelor neachitate.

Pl<Yile prin contul de la banc< se efectueaz< pe baza ordinului de plat< (gura 3), document care este întocmit de rma pl<titoare în trei exemplare:

cel de culoare verde (exemplarul 3) este p<strat în contabilitatea rmei, împreun< cu extrasul bancar care conrm< efectuarea pl<Yii respective, cel ro3u (exemplarul 2) va expediat beneciarului, iar cel negru (originalul) r<mâne la banc<.

Facturi 3i copii ale facturilor

Facturile sunt documentele trimise de furnizori clienYilor lor pentru bunurile livrate, lucr<rile executate sau serviciile prestate (gurile 5a 3i 5b). Când facturile sunt achitate imediat în numerar, vânz<torul elibereaz< o chitanY<.

Când apare un decalaj între momentul livr<rii bunurilor, prest<rii serviciilor sau execut<rii lucr<rilor 3i achitarea facturilor („cump<r<ri pe credit comercial”), furnizorul are o creanY< (drepturi) asupra clientului, devenind CREDITOR, iar clientul are faY< de furnizor o datorie, devenind DEBITOR. Nu orice parte contractant< poate numit< creditor sau debitor. De exemplu, nu este debitor un prieten c<ruia i-am împrumutat o sum< de bani.

Factura se întocme3te în trei exemplare. Originalul are culoarea albastr< 3i este expediat de c<tre furnizor clientului. Celelalte dou< exemplare (de culoare verde 3i ro3ie) sunt cópii 3i r<mân în evidenYa contabil< 3i nanciar< a furnizorului.

OperaYiuni diverse

TranzacYiile nanciare necesit< 3i alte documente (referate, rapoarte cu caracter nanciar), ca în urm<toarele situaYii:

Într-un depozit se constat< lipsa unor articole. Contabilitatea nanciar< trebuie s< înregistreze acest fapt.

10

lecYie demonstrativ<

curs de contabilitate primar<

– Un client reclam< lipsa a dou< articole dintr-o livrare de 100 de articole. Furnizorul trebuie s< expedieze cele dou< articole care lipsesc 3i s< înregistreze aceasta prin documente adecvate.

– Suntem informaYi c< unul din debitorii no3tri a dat faliment. Datoria acestuia c<tre noi va înregistrat< ca pierdere, în momentul declar<rii falimentului de c<tre o instanY< judec<toreasc<, în cazul în care, în urma lichid<rii patrimoniului rmei falimentate, nu s-a putut recupera debitul (integral sau parYial).

– Înregistrarea amortiz<rii mijloacelor xe, a unor venituri excepYionale etc.

1)

3)

sau par Y ial). – Înregistrarea amortiz < rii mijloacelor fi xe, a unor venituri excep

2)

sau par Y ial). – Înregistrarea amortiz < rii mijloacelor fi xe, a unor venituri excep
sau par Y ial). – Înregistrarea amortiz < rii mijloacelor fi xe, a unor venituri excep

curs de contabilitate primar<

lecYie demonstrativ<

11

4)

curs de contabilitate primar < lec Y ie demonstrativ < 11 4) 5a)

5a)

curs de contabilitate primar < lec Y ie demonstrativ < 11 4) 5a)

12

lecYie demonstrativ<

curs de contabilitate primar<

5b)

1 2 lec Y ie demonstrativ < curs de contabilitate primar < 5b)

curs de contabilitate primar<

lecYie demonstrativ<

13

NoYiunile teoretice sunt însoYite de numeroase exemple, care v< permit s< asimilaYi eficient informaYiile.
NoYiunile teoretice sunt însoYite de numeroase exemple,
care v< permit s< asimilaYi eficient informaYiile.
Iat< asemenea exemple din lecYia 11, în care v< sunt
prezentate conturile intermediare.

Etape în realizarea tranzacYiilor cu bunuri

„Furnizori -

În exemplele prezentate pân< acum, facturile erau primite odat< cu bunurile cump<rate.

facturi nesosite”

În acest caz, înregistrarea contabil< este urm<toarea:

Conturi de stocuri

=

“Furnizori”

Exist< posibilitatea ca factura pentru bunurile achiziYionate s< soseasc< dup< recepYionarea bunurilor sau s< se întocmeasc< o singur< factur< pentru mai multe recepYii (de obicei, dup< ultima recepYie).

Exemplu

La data de 20 februarie, la un magazin sunt recepYionate, pe baza „Avizului de însoYire a m<ri” nr. 3435, m<rfuri în valoare de 850 u.m. (avizul se întocme3te pentru valoarea m<ri f<r< TVA). Trimis< prin po3t< de c<tre furnizor factura – care include 3i 19% TVA –ajunge la magazin pe data de 22 februarie.

RecepYia m<rfurilor se înregistreaz< astfel:

%

Conturi de stocuri (cu valoarea din “Avizul de însoYire a m<ri”)

4428 “TVA neexigibil<” (aferent< valorii de mai sus)

=

408 “Furnizori - facturi nesosite”

Primirea facturii se consemneaz< în contabilitate astfel:

408 “Furnizori - facturi nesosite”

=

401 “Furnizori”

Concomitent:

 

4426

“TVA deductibil<

=

4428 “TVA neexigibil<

Pentru întreprinderea studiat<, înregistr<rile vor :

20.02

%

850

371 “M<rfuri”

=

408 “Furnizori - facturi nesosite”

1.011,50

161,50

4428 “TVA

neexigibil<

14

lecYie demonstrativ<

curs de contabilitate primar<

22.02

1.011,50

408 “Furnizori - facturi nesosite”

= 401 “Furnizori”

1.011,50

22.02

161,50

4426 “TVA

= 4428 “TVA

161,50

deductibil<

neexigibil<

ObservaYie:

În momentul primirii tuturor facturilor pentru bunurile achiziYionate, soldul contului „Furnizori-facturi nesosite” trebuie s< e nul.

„ClienYi - facturi de întocmit”

De asemenea, din perspectiva vânz<torului, factura pentru bunurile vândute se poate întocmi, din diverse cauze, cu întârziere faY< de expedierea bunurilor c<tre client.

În aceast< situaYie se utilizeaz< contul „ClienYi – facturi de întocmit”, cu ajutorul c<ruia se evidenYiaz< livr<rile de bunuri, prest<rile de servicii sau execut<rile de lucr<ri, inclusiv taxa pe valoarea ad<ugat<, pentru care nu s-au întocmit facturi.

În momentul livr<rii bunurilor, prest<rii serviciilor sau execut<rii lucr<rilor, se efectueaz< înregistrarea:

%

418

“ClienYi – facturi de

=

707 “Venituri din vânzarea

întocmit”

m<rfurilor”

 

4428 “TVA neexigibil<

Desc<rcarea gestiunii la livrare:

 
 

%

607

“Cheltuieli privind

=

371 “M<rfuri”

m<rfurile”

378

“DiferenYe de preY la m<rfuri”

La întocmirea facturilor:

 

411

“ClienYi”

=

418 “ClienYi – facturi de întocmit”

Concomitent:

 

4428 “TVA neexigibil<

=

4427 “TVA colectat<

curs de contabilitate primar<

lecYie demonstrativ<

15

Exemplu

La data de 20.03 un magazin de papet<rie livreaz< unui client m<rfuri în valoare de 200 u.m. (TVA colectat< = 19%). Pe data de 22.03 se întocme3te factura corespunz<toare acestei tranzacYii (preYul de achiziYie al m<rfurilor a fost 160 u.m.).

Înregistr<rile în contabilitate se efectueaz< astfel:

20.03

 

238

418 “ClienYi - fac- turi de întocmit”

 

%

 

160

607 “Cheltuieli privind m<rfurile”

40

378 “DiferenYe de preY la m<rfuri”

22.03

 

238

411 “ClienYi”

22.03

 

38

4428 “TVA

 

neexigibil<

%

707 “Venituri

200

din vânzarea

m<rfurilor”

4428 “T.V.A.

38

neexigibil<

371 “M<rfuri”

200

418 “ClienYi - fac- turi de întocmit”

238

4427 “TVA

38

colectat<

< rfuri” 200 418 “Clien Y i - fac- turi de întocmit” 238 4427 “TVA 38

16

lecYie demonstrativ<

curs de contabilitate primar<

e
e
ExerciYiile sunt un instrument util de verificare a cuno3tinYelor teoretice dobândite în cadrul unei lecYii.
ExerciYiile sunt un instrument util de verificare
a cuno3tinYelor teoretice dobândite în cadrul unei lecYii. PuteYi g<si
soluYiile acestora în secYiunea de r<spunsuri la exerciYii.
V< oferim asemenea exemple din lecYia 6.

ExerciYiul 1

Presupunem c< 3ele de cont Cartea Mare dintr-o unitate patrimonial< sunt urm<toarele:

Contul „Mijloace xe”

Data

Document

ExplicaYii

Debit

Credit

01.01

 

sold iniYial

10.000

 
 

Contul „M<rfuri”

 

Data

Document

ExplicaYii

Debit

Credit

01.01

 

sold iniYial

5.000

 

04.01

factura

cump<r<ri m<rfuri

500

 

23.01

chitanYa

vânz<ri

 

1.500

scal<

 

Contul „Debitori”

 

Data

Document

ExplicaYii

Debit

Credit

01.01

 

sold iniYial

3.000

 

19.01

extras bancar

S.C. “Green”

 

1.000

 

Contul „Banca”

 

Data

Document

ExplicaYii

Debit

Credit

01.01

 

sold iniYial

5.000

 

10.01

extras bancar

S.C. “Simplex”

 

1.700

19.01

e.b.

S.C. “Green”

1.000

 

20.01

e.b.

transfer din casierie

1.000

 

30.01

e.b.

plat< chirie

 

300

 

Contul „Casa”

 

Data

Document

ExplicaYii

Debit

Credit

01.01

 

sold iniYial

2.000

 

20.01

foaie de

transfer în cont

 

1.000

v<rs<mânt

30.01

chitanYa

vânz<ri

2.000

 

scal<

30.01

factura

ap<, gaze, energie electric<

 

300

curs de contabilitate primar<

lecYie demonstrativ<

17

Contul „Capital propriu”

Data

Document

ExplicaYii

Debit

Credit

01.01

 

sold iniYial

 

15.000

 

Contul „Furnizori”

 

Data

Document

ExplicaYii

Debit

Credit

01.01

 

sold iniYial

 

10.000

04.01

factura

S.C. “Generalcom”

 

500

10.01

factura

S.C. “Simplex”

1.700

 
 

Contul „Cheltuieli cu chiriile”

 

Data

Document

ExplicaYii

Debit

Credit

30.01

factura

chiria

300

 
 

Contul „Cheltuieli cu energia 3i apa”

 

Data

Document

ExplicaYii

Debit

Credit

30.01

factura

ap<, energie electric<, gaze

300

 
 

Contul „Cheltuieli cu m<rfurile”

 

Data

Document

ExplicaYii

Debit

Credit

09.01

chitanYa

vânz<ri m<rfuri

1.500

 
 

Contul „Venituri din vânz<ri”

 

Data

Document

ExplicaYii

Debit

Credit

12.01

chitanYa

vânz<ri

 

2.000

scal<

închideYi 3ele de cont Cartea Mare;

întocmiYi balanYa de vericare;

corectaYi toate erorile descoperite.

SoluYia exerciYiului se a< la sfâr3itul lecYiei.

18

lecYie demonstrativ<

curs de contabilitate primar<

Pentru o bun< sistematizare a cuno3tinYelor, veYi g<si la finalul lecYiilor o recapitulare. Iat< un
Pentru o bun< sistematizare a cuno3tinYelor, veYi g<si la finalul
lecYiilor o recapitulare. Iat< un astfel de model din lecYia 17.

RECAPITULAREA LECXIEI 17

17.1 Caracteristicile esenYiale ale desf<3ur<rii activit<Yii rmei:

– obYinerea unui prot cât mai mare;

– asumarea unui risc economic relativ la condiYiile externe.

17.2 Fondurile existente în cadrul întreprinderii pot avea 3 destinaYii:

– costuri;

– investiYii;

– alte cheltuieli.

17.3 Elementele costurilor sunt:

– cheltuielile materiale;

– cheltuielile cu salariile;

– cheltuielile generale.

17.4 Cheltuielile 3i veniturile întreprinderii se grupeaz< în trei categorii:

– cheltuieli 3i venituri din activitatea de exploatare;

– cheltuieli 3i venituri din activitatea nanciar<;

– cheltuieli 3i venituri excepYionale.

17.5 Totalitatea veniturilor obYinute din vânz<ri constituie cifra de afaceri, un indicator esenYial al ecienYei activit<Yii rmei.

17.6 Calculul protului sau al pierderii presupune trecerea în revist< a tuturor veniturilor 3i cheltuielilor. Dac< diferenYa acestora este pozitiv<, am obYinut prot 3i dac< este negativ<, pierdere.

17.7 Profitul obYinut este obiectul unui impozit c<tre bugetul statului 3i sursa principal< pentru investiYii.

17.8 Activele lichide sunt disponibilit<Yile din casierie 3i conturile curente la b<nci 3i constituie sursele efectu<rii pl<Yilor curente ale întreprinderii. Întreprinderile trebuie s< deYin< un nivel sucient de lichidit<Yi deoarece lipsa lor poate avea consecinYe nefavorabile asupra activit<Yii lor.

17.9 Valoarea de piaY< a întreprinderii este deter- minat< de:

pia Y< a întreprinderii este deter- minat < de: – nivelul capitalurilor proprii; – rentabilitatea

– nivelul capitalurilor proprii;

– rentabilitatea estimat<;

– nivelul activelor lichide.

curs de contabilitate primar<

lecYie demonstrativ<

19

Temele propuse se rezolv< pe formularele de tem< ata3ate în fiecare caiet de curs 3i
Temele propuse se rezolv< pe formularele de tem< ata3ate în fiecare
caiet de curs 3i se trimit spre corectare profesorului personal. În rubrica
dedicat< observaYiilor profesorului, veYi primi din partea acestuia sugestii 3i
recomand<ri pentru a v< perfecYiona continuu. Am ales spre
exemplificare tema lecYiei 20 3i formularul acesteia.

TEMA PENTRU ACAS; 20

1. Ce document constituie baza de extragere a informaYiilor în vederea calculului indicatorilor 3i ratelor nanciare?

a. bilanYul contabil;

b. Registrul-jurnal general;

c. Raportul de gestiune.

2. De ce consideraYi c< este important< analiza indicatorilor 3i a ratelor nanciare?

3. Care consideraYi c< sunt cei mai importanYi indicatori nanciari? De ce?

4. Din situaYiile financiare întocmite la 31 decembrie 2005 ale S.C. „DONNA” S.A. s-au extras urm<toarele informaYii:

BilanY contabil la 31 decembrie 2005

– u.m. –

ACTIVE

 

PASIVE

Active xe Active circulante

56.179,00

Capital social Fonduri proprii Credite bancare pe termen lung Furnizori AlYi creditori Salarii de plat< Impozite de plat<

46.952,00

15.278,00

– Stocuri

15.921,00

– ClienYi

23.128,50

24.519,00

– Conturi curente la b<nci

14.500,00

9.767,50

– Casa

325,00

6.787,00

 

5.500,00

1.250,00

Total

110.053,50

 

110.053,50

1. Venituri totale, din care

95.619

venituri din vânz<ri

90.600

2. Cheltuieli totale, din care

60.059,50

cheltuieli directe

55.000

Valoarea amortiz<rilor aferente mijloacelor xe este de 15.000 u.m. Cota de impozit pe prot este de 16%. Adunarea General< a AcYionarilor a hot<rât distribuirea de dividende în valoare de 5.000 u.m. Politica de creditare a rmei este de 30 de zile, iar condiYiile oferite de furnizori sunt de 40 de zile. Rata de restituire a creditelor pe termen lung 3i dobânzile aferente este de 5.000 u.m. CalculaYi principalii indicatori 3i rate financiare 3i interpretaYi rezultatele obYinute.

20

lecYie demonstrativ<

curs de contabilitate primar<

Y ie demonstrativ < curs de contabilitate primar < Cu prezentarea formularului de tem< pentru acas<
Cu prezentarea formularului de tem< pentru acas< se încheie lecYia demonstrativ< a acestui curs. În
Cu prezentarea formularului de tem< pentru acas<
se încheie lecYia demonstrativ< a acestui curs.
În speranYa c< materialul prezentat
v-a convins de accesibilitatea 3i atractivitatea cursului nostru,
v< a3tept<m s< deveniYi cursant al Institutului Eurocor,
înscriindu-v< la cursul de Contabilitate primar<.
al Institutului Eurocor, înscriindu-v< la cursul de Contabilitate primar<. tel. 021/33.225.33; www.eurocor.ro

tel. 021/33.225.33; www.eurocor.ro