Sunteți pe pagina 1din 21
Universtteo Tohnicd dir Cy: Nopoca Facutate de Construct PROIECT DE DIPLOMA: es GHID privind ELABORAREA PROIECTULUI SI DESFASURAREA EXAMENULUI DE DIPLOMA Proiectul de fnalizarea studiilor are ea obiectiv asigurarca unei leydturi intre diferitele materi sub forma unui proiect de sinteza. si permite studentlor de a pune in aplicare cunostinjele dobindite. Proiectul de diploma urmareste testarea capacitijii absolventului de a rezolva probleme legate de proiectarea la nivel PT si DE a unui obiectiv de constructi, in conformitate cu competentele de specialitate ale inginerului licentiat — Inginetie civila sau Inginerie economica, cursuri de zi, 4 ani, 240 ceredite Proiectul se depune in original si in format electronic needitabil (pdf) la seeretarl comisict de diploma conform catendarului de finalizare a studilor. Comisia va verifica si existe perfecta concordanya fntre cele dou’ variante ale proiectului de diploma. Dupa sustinere se va inapoia absolventului, sub semniturd, original luctrii iar lucrarea in format electronic va fi avhivata la departamentul din care face Parte sceretarul comisici de diplom in conformitate cu leyslatia in vigoate si regulamentele UTCN. Absolventul va depune odaté cu proiectul de diplomt o declaratie pe proprie raspundere de non plagiat CONT! ‘+ Calendarul elaborarii proiectului © Desfiisurarea examenului de diploma ‘+ Tema proiectului de diploma + Referatul conduciitorului proiectului de diploma * Continutul minimal al proiectului de diploma + Foaia de capit si borderoul proiectului de diploma Universitatea Tobie din Cl. Napoca Facutatea de Constr PROIECT DE DIPLOMA, LL DESFASURAREA EXAMENULUI DE DIPLOMA. Examenului de finalizare a studiilor de licen cuprinde doua probe. Proba 1: Test griki de verificare a cunostinfelor fundamentale si de specialitate in Bibliografia si exemple de intrebati / probleme vor fi afigate pe site-ul facultijii pentru fiecare specializare cu 3 luni inaintea desfSgurari probei Testul este seis si va confine 20 de intrebari de tipul celor publicate pe site. Modul de desfasurare este in cconformitate cu metodologia ce va fi publicatd pe site cu 3 luni inaintea desfsuririi probe Punctajul objinut de candidat este transformat in nota pe baza grilei de conversie stabil de catre comisia de organizare, coordonare si control a examenelor de finalizare a studilor. Rezultatele testului_nu pot fi contestate ulterior semnarii de cétre candidat a procesului verbal de ‘corectur’. Candidatié absengi Ta corectura pierd automat dreptul la contestagie Proba 2 : Sustinerea proiectului de diploma Fiecare membru al comisiei va acorda nota tindnd cont de urmatoarele et = Cunostinte tehnice ~ Continutul proiectului Stapanirea limbajului de specialitate - Corectitudinea dimensionacilor si verificdrilor efectuate - Modul de intoemire a parti serise si a parti desenate = Modul de prezemtare a parti scrise sia parti desenate ~ Actualitatea metodelor de dimensionare si a materialelor folosite - Bibliogratia consultata - Respectarea legislatiei in vigoare - Gradul de dificultate al temei si tratarea problemei speciale (acolo unde este cazul) Unverstaoa Teac din hy Napoca Faculatco de Constr PROIECT DE DIPLOMA. Nota probei este media aritmeticd @ notelor acordate de membrii comisieicaleulatd eu dou zecimale, Ria rotunjir Nota minima de promovare a fiecarei probe este 5.00. © Media examenului de diploma se calculeaza ca medie aritmetica a notelor celor dou probe, eu doui zecimale, fri rotunjiri. Media minima de promovare a examenului de diploma ste 6.00. in cazul nepromovarii examenului de diploma, acesta poate fi relual, integral si in regim cu taxa, inte-0 sesiune ulterioara Rezultatele comunicate de comisie nu pot fi contestate, conform regulamentelor UTCN. iil. TEMA PROTECTULUI DE DIPLOMA 1. Alegerea temei lueririi de diploma Proiectul de diploma este indrumat de un cadru didactic sef de luerari, conferenfiar sau profesor. © lucrare poate avea dubla indrumare (2 coordonatori)atunci edd unul dintre indrumatori este asistent sau in alte situatii, numai cu acordul seris al directorulul de departament ‘Aceeasi tema, cu particularitati dferite poate fi tratata de 2 + 3 studenti Temele vor fi afigate la avizierele deparamentelor si pe site-ul Lor in urmatorul format Problema specials) dru didactie Tema de proieetate | - ‘de proiect | student | (daca este carul) Profane 1, Complex holier 35 76E Funda pe Iesulaseu 1GREC Bloc de locuinte 38-P 10F general z Bate ‘Temele pot fi propuse de citre studenti urmand a fi avizate de eatre cadrul didactic indrumator. Referatul conducdtorului, prin care activitatea studentului pe parcursul elaborarii proicctului de diploma este evaluatd obiectiv gi se propune o nots pentru proiect, va fi predat secretarului comisiei de finalizare a studiilor in plic inchis odata cu proiectul de diploma, conform calendarului afisat la avizierul facultiii si pe site-ul facultafi. O lucrare de diploma neinsofité de acest referat nu poate fi susfinutd in faja com Universitatea Tbaicd din Cl. Napoca Focutatea de Construct PROIECT DE DIPLOMA, 2. Structura proiectelor de diploma Proiectul de diploma este disciplina in cadrul planului de invakimant, avand 10 credite si o repartizare a orelor dupa cum urmeaza : 9 ore /sdptimidna proiect, in semestrul Il, ecea ce revine la un total de 260 ore , din care 126 de aplicatii si 134 de studiu individual Proiectul de diploma este proiect de specialitate si va fi conceput a se incadra in specializarea turmati de absolvent. Universtten Toho din Oy Napoca Facutotea de Construct PROIECT DE DIPLOMA: ————— TEMA PROIECTULUI DE DIPLOMA - PECIALIZAREA CCIA, IE, ACH FACULTATEA DE CONSTRUCTIL SPECIALIZAREA DEPARTAMENTUL ‘ABSOLVENT DIRECTOR DE DEPARTAMENT: TEMATICA PROIECTULUIL DE DIPLOMA ‘TEMA SI PROFILUL, a. TEMA: b. PROPILUL; ‘Siguranja, funciionatitatea obiectivului proiectat precum si tchnologia, organizarea si economia obiectivulul ‘or fi justificate prin prezentarea pieselor serie gi desenate enumerate mai jos: PLESE SCRE Memoriu tehnic in care va fi prezentat amplasamentului ales, solujia functionala, solutile ‘constructive alese si rezolvarea lor din punet de vedere tchnoligic. Note de ealeul tefertoare la Anatiza statiea $i dinamicd a steucturi |G _Utiizarea unui program de analiza structurala, Programe de ealeul folosite G_ Proiectarea fundaiilr, In variant _Dimensionarea urmatoarelor elemente sau struct de revisteny D_Solutite atese si calculul higratermic pe baza soluilor de inchi mograin de calcul (programul de caleul ) pentru armatoarele par din structurs Universeatea Tehnied dn Cl Napoea Facute de Construct PROIECT DE DIPLOMA: utlizaté ta studi: Plan nivel curent Seajiune transversala si longitudinal Plan invelitoare etal de aleatuire si armare la fundayilecaleulate o o 1D Plan fundagi o o G_Detaii de aleatuire sau imbinare a urmatoarelor elemente de re _*in conforma a soninutal nial peso pi sare spexiaiare G_Detalit de aledtuire la elementele anvelopeielidirit(acoperis cu sarpanta, acoperis terasa, pereti exterior, plangee, ete), precum si la elemente de constructic itericare dupa cum urmetz D Memoriu tehnico-economic 1D Documentatia economici: antemisuritoaren si devizul oferta al investtiel 1 Documentatia tehnologica: 1D Lista Muxurlor tehnologice sau a articolelor de antemisuritoare eu previzarea tmijloacelor tehnive necesare (uilaje, vehicule, echipamente tehnologice) 1 Alegerea macaralei pentru actvitati de manta si manipalare; 1 Scheme tehnologice yisau detalii tchnolouice, stabilite de cadrul didactic indrumator: _Documentatia pentru programarea lueririlor: Lista activitatilor ce urmeaza a fi programate, cu durate si personal necesar: O Programarea prin urafic GANT, ciclograma sau Graf rea, stabilité de cadrul didactic indrumator si esalonarea ludrilor. _Planul de organizare loco-obiect al investitici Tema specials pentru specializarea IE, DATA FLIBERARH TEME! 6. RTAPIZARE 7. TERMENUL DE PREDARE A PROM 8. Conducator de proiect: se vor marca cu MI sau cu ) ELeMENTELE PRE ZENTATE SE VOR TAIA CELE CARE NU SUNT NECESARE SAU LIPSESC iverstatee ebwice de Cy Nopoco Feculatea de Constr PROIECT DE DIPLOMA: SPECIALIZAREA CFDP, IUDR UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA DECAN, DEPARTAMENT INFRASTRUCTUR! SPECIALIZARE, ABSOLVENT ou DIRECTOR DEPARTAMENT, Conf. Dr. Ing. Stefan |. GUTIU TEMA PROIECTULUI DE DIPLOMA L Tema proiectului... 2 Profilul temei Plorum Prosct PiPodrutier Pasarela cr Prune! 3. CONTINUTUL PROIECTULUI A STRUCTURA DE REZISTENTA SAU OBIECTUL PROIECTAT Piese scrise: Eimemoriu tehnic Pisibliografie Plcaractersticle geometrice si de calcu ale elementului proiectat Note de calcul referitoare la: Profil poduri: Bonjeroni Plantreteaze Mgrinai pe. Plconteavantuiri Dlelemente de suspendare Mlaparate dereazem fundatit Plculei pile Plzone de racordare niserstotee Tetnicd dn Gy Nopoca Focolaro de Construct PROIECT DE DIPLOMA, eee Biaite elemente.... Profil drumuri: Qeimensionare structura rutiera in 2 variante (suplasirigida) lranforsare structura rutiera in 2 variante (supla si rigid) Eleimensionare zid desprijin idimensionare, calcul hidraulie padet problema speciala Biatte elemente, Profil CF: Ccalcul suprastructuri cai (sina, traversa, prisma) _Plelemente geometrice curbe Dlcaracteristici cinematice ale miscarii Blvolume comparative lucrari pentru trasee diferite calcul elemente stati: Platte element... Profil TUNELUI Qsectiune cireulara —_—_lbolta pleostita Paid rept Pacier Blelemente statie tunel Bletemente tunel CF cale dubla Dialte elemente. ‘Tema special Blerograme utlizate pentru proiectare si calcul computerizat.. Piese desenate: Diptan de situatie Asispozitie general Detal Je executie referitoare la: Profil drumuri: Unersvatea ohne dn Cy: Npeca culate de Construct PROIECT DE DIPLOMA: eee Elprofiliongitudinal _lprofiletransversale profile transversale tip Plcerati Blate elemente.. Profil poduri: Bllonjeroni Plantretoaze lgrinaipr. lcontravantuiri Qelemente de suspendare Ulaparate de rearem Pltundatii levied pile zone de racordare Platte elemente, Profil CF: EXprofiltongitudinal ‘profile transversale profile transversale tip Blelemente geometrice curbe alte elemente, Profil TUNELURI: profit longitudinal rofle transversale — Qiprofile transversale tip Pkietalii armare detalii cale tune! Eldetatit izotatii Platte elemente, ‘Tema speci NOTA: se vor marca cu BZ] sau cu DX] evemenrEve pRezenrare ‘SE VOR TAIA CELE CARE NU SUNT NECESARE SAU LIPSESC PARTEA DE TEHNOLOGIE - ORGANIZARE Fig twhnologicd pentru structura de rezistent& / Intrastructurd cu urmatorul continut minimal Usta de activitayh Universtateo Tonic di Ql Nopoca Pacatoteo de Constr PROIECT DE DIPLOMA: ——— ee ...._ 6 z a Proiectarea procedeclor tehnologice pentru punerea in operd si pregatirea oco-obiect (in memoriul tehnic) Sectorizarea obiectului de constructi Calculul duratelor, fortelor de munca si mijloacelor de mune’ pentry punerea in opera Calculul forte! de munca si mijloacelor de muncd pentru pregitiea (pe activity si articole de devia} construct proiectate sta echipamentelor tehnologice Scheme tehnotogice b. Planificarea executérii luerarlor ce au consttuit obiectul fisei tehnolagice {flux continu sau ‘drum critic) © Planul general de organizare la obiect pentru lucririle de execuyie al obiectivulul proiectat ‘complet cotat 4. Documentatia de deviz pentru elementele structurale proiectate fe. Analiza tehnicoteconomica a indicatorilor specifici obiectivulu proiectat DATA ELIBERARI TEMEI: Coordonator disciplinele tehnologie si organizare ETAPIZAREA ELABORARII PROIECTULU! Conducittor proiect hiverstten etic din Oe Nopoco Facultote de Constrti PROIECT DE DIPLOMA: IV. REFERATUL CONDUCATORULUI PROIECTULUI DE DIPLOMA Subsemnatul, (grad didacti, ttlu stintfi tema, num, prenuime), conducator al proiectului de diploma cu Plaborat de absolventul (nume. prenume) specializarea.. Analizénd activitatea depust de student pe parcursul elaboriri lueisii de diploma, apreciez urmatoarete: Planscle sunt corect intocmite si in conformitatea cu legislatia in vigoare. Apreciez ca prezentul project de diploma poate fi sustinut in fata comisiei exemnului de diploma si propun nota Data Condueator proieet de diploma Universtteo Tehoicd dr Cy-Nopoco Fecutotea de Construct PROIECT DE DIPLOMA, Y.CONTINUTUL MINIMAL AL PROIECTELOR DE DIPLOMA in cadrul pieselor scrise ale proiectelor de diploma, absolventi, in functie de tipul constructiei din tema de proiectare, vor surprinde modul in care aceasta réspunce exigentelor impuse de standardele gi normativele in vigoare, Astfel, in funeie de specificul constructiei in memoriul tehnic vor fi Ricute referiti ew privire la aspectele enumerate in cele ce urmeaza: A. MEMORIU TEHNIC 1. PREVEDERI GENERALE DE AMPLASARE $I ALCATUIRE A CONSTRUCTHLOR, LL. Aledtuires de ansamblu a construefiilor ¢ Simplitatea structural © Redundanga structural ‘+ Rigiditatea gi rezistenja la torsiune ‘© Actiunea de diatragma a plangeelor + Infrastructuri adeevate © Conditii pentru evaluarea regularitajii structurale © Conditii pentru aleatuirea plangeelor ‘© Clase de importanta yi de expunere la cutremur si fuctori de importanys © Siguranta la foe 12, Caleulul structurilor la actiunea seismic © Modelarea comportari structurale # Efecte de torsiune generala © Metoda fortelor seismice echivalente © Metoda de calcul eu specire de rispuns © Combinarea efectelor actiunii seismice Universttea Toho kin Oy: Napoco Pacutote de Construct mM. PROIECT DE DIPLOMA: PREVEDERI SPECIFICE CONSTRUCTHLOR DIN BETON ‘© principii de proiectare © capacitatea de disipare de energie, ‘© factori de comportare pentru acjiuni seismice *conditi de rezistenta locala condi de ductlitate globala + condi de ducttitate locala + condi ¢redundanga © siguranta la foc ‘© reguli de proiectare si prevederi constructive pentru aledtuirea elementelor structurale (grinzi, stalpi, plangee, noduri de cadru, diafragme, plangee, fundali, ete.) PREVEDERI SPECIFICE CONSTRUCTHLOR DIN OTEL, © principii de proiectare ‘© capacitatea de disipare de energie, clase de duetilitae * factori de comportare pentru acliuni seismive © conditii de rezistents local © conditii de ductiitate globala © conditii de ductiitate local © conditii de redundanya © siguranga la fe © reguli de proiectare si prevederi constructive pentru alc&tuirea elementelor structurale si imbinari (grinzi principale, grinzi secundare, stalpi, noduri de cadru, fundatii PREVEDERI SPECIFICE CONSTRUCTHLOR DIN ZIDARIE © Elemente pentru zidarie si caracteri ‘mortare) re ale acestora (blecuri de vida © Tiputi de zidavie si conditi de utilizare ‘© Factori de comportare Universitatea Thai din hy: Nopoco acuta de Construct PROLECT DE DIPLOMA: eS © Caleulul al constructiilor cu pereti structurali din zidarie + Principii si reguli de aleatuire specifice # Corina de rezistenta + Corina de rigiditate # Corina de stabiitate * Cerinja de ductititate * Caleulul rezistentei de proiectare pentru perefi structurali din zidirie + Calculul deformatiior si deplasarior laterale + siguranga la foe * Corinje de calitate PREVEDERI SPECIFICE CONSTRUCTHLOR DIN LEMN ‘+ Principii generale de alestuire * Materiale, caracteristici yeometrice si mecanice # Principii generate de proiectare + Conditii privind comportarea structurala disipativa + Tipuri de structur factori de comportare + calculul elementelor structurale din lemn + calculul gi executia imbindritor elementelor structurale din lemn # sigurang la foc © verificdri de sigurama B.CALCULUL ROTERMIC Calculcle se vor efectua pe baza standardelor C 107-2005 si €107- 2010 in vederea objinerii 1. Caleulul coetie atului global de izolare termi’ .G" 2. Caleulul necesarului anual de cildura pentru inetizine Q” In cadrul pieselor serise se vor introduce calculele efectuate pentru stabilitea valorilor celor 2 termeni nivestateo Tench din Ci Napoca Pacaltotea de Construct PROLECT DE DIPLOMA: . C.EVALUAREA INCARCARILOR Inctrcarile vor fi evaluate respectand stasurile si normativele specitice. Acestea vor fi dispuse in ipoteze de incdreare pentru struetura de rezistenf a construcfic. Ipotezele de inedreare for fi grupate in combinatii de incaredri conform CR O surprinse tate situaiile posibile de incareare. 2005, astlel inedt SA fie D. CALCULUL STATIC $I SEISMIC Calculul static 3 seismie va Fi efectuat cu ajutorul unui program de caleul de structuri (SAP 2000, ROBOT, PROCON, AXIS etc) In cadrul pieselor serise se vor introduce paginile de listing care cuprind eforturile corespunzaitoare elementelor structurale pentru care se efectueaza si caleulul de rezistenti, E. BREVIAR DE CALCUL Vor fi prezentate notele de calcul de rezistenja pentru elementele structurale alese de atte cadrul didactic indrumator dar, in funetie de specializare nu mai putin dec CIA IE ACH Calcul de rezistenti = ‘Caleul de rezistenga : Calcul de rezistenta : ~ © grinds: ind: : + unstalp: + unstalp un stp: fundata aferent stlpului ; | fundatiaaferentastalpuluis | - _fundatia aferenta stalpului = unplangeu = un plangeu 5 = un plangeu + casa seari casa set Universitatea Teac din Oy Nopoce PROJECT DE DIPLOMA: E.SECTIUNEA TEHNICO - ECONOMICA, Partea tehnico - economica va fi dezvoltata corespunzator temei alese gi va avea urmatorul continu: Focultatea de Construct CCA IE ACH T, Mera Tchnico-cconnai 2 Dueumenmtatia economics ‘nener compartments scope 4 devia ofa al ons. 3 Documenta ehnoloies: “+ Liste nano teins awa anicollar de antes ct Resiuea miles ence nesesre Auto vehicula, ecirame tehnoleace) cat de arin “+ Alegeres maar pentru att de mot man plc “Scheme nologies del setmolgae subi de ie adel Aids nd 4 Docementatia pentru programaren acrdtrs + Lista ttt ce urea a rogram, dras prs + Progaiarea prin gatie GANT cclprama su Gra een abe de ‘lr cal dlactc adem elenarea enter 5. Plana de organize loco oct a esti T Memoria teeo-ronomie 2 Docamentatn economics + snemisurtoare pentru suet ince, commpartinem seen + devil nent al mses 3 Documentatatehaologe + Lista Maxi tehologioe saa srtcollor de unterdsuraour ca [ecarea miloacelr tehmcenecore Cosa vebcuecetupamente feinologie) cal dear + Alegre macarale’ penta att de ‘noma mania 1 Schene ehnolouie gua deta teinologice sabe de re eel iden neuron 4.Documentatia pentru propeamaren Incr “+ Lisinacnsilor ce usr af ‘rogram cudurte person 1 Prograrce prin grae GANT. ‘cogtuna sa Gra eeastahie de ‘resid didactic tortor alors ersoe Plano de organizare loco ~ abit ‘6.Tema speila stubs de cand den Undramatoe nsnmensie: Nanopore, Feanome, evar tehnolopes Martin Cals contri Teata special se a ef separa 2 susin in Power Pot su 0 va peas poser 2. Documentata economic + Antu pen rmcialle eriiale ives prota © Devil ofera para resus investi. 3. Documenta fehwoligis: 7 tists Aurioeehovngie sale artclelar de measure eu previa rocedeelorehnolozce fobstesa Imjlouehr tebe tai. veil, Chipsets tehanosis . Schemes tli tenologce sabi d adel sac rumor programarea wert: . sa etl ce ums a Programs cudurstle 3 persons 7 Programa sci pon grafic GANT si jahmaea haere, 5. Plana de organiza sanierulul vest NOTA: + Student ebuie sa opteze pentru un cadru didactic ndrumdtor in funeti de disponibilizatea acestuta + Sectiunca tehnice vconomica trebuie verifcata si vizard de cadrul didactic inurumiitor, Universitatea eb dn Clu: Nopaca Feculatea de Constructs PROIECT DE DIPLOMA: eee © Pentru sectiuneu care cuprinde tema speciald, cadrul didactic indrumitor va intocms wn referat de apreciere © Predarea sectiuniitehnico-economice pentru verificare la eadrul didactic indrumetor se-va face conform calendarului si progamaril acute de acesta, G. PIESE DESENATE 1. Plange de arhitectura Plangele de arhitecturd nu trebuie s8 fie concepute de citre absolvent. Acestea vor fi puse la studentului fie de edtre cadrul didactic indrumator fie dintr-o altd sursd agreata de eatre acesta dispozit 2. Plange de rezistema Vor fi executate planye de rezistengi la nivel DE, pentru minimum dou elemente structurale alese de catre cadrul didactic indrumater. 3. Plange de tehnologic-organizare Acestea vor fi dezvoltate in funetie de specializare (CCTA sau IE) dar vor eongine cel putin Planul de organizare de santier. + PENTRU SPECIALIZARILE CFDP, IUD} in cadtul pieselor serise ale proiectelor de diploma, absolvenfii, in functie de tipul constructiei din tema de proicctare, vor surprinde modul in care aceasta rispunde exigentelor impuse de standardete si normativele in vigoare Astfel, in functie de speciticul lucrarii in partea serisi vor fi ficute referiri cu privire la aspectele cchumerate in cele ce urmeazt a. memoriu tehnie b evaluarea inca €. calculul staie 4. breviar de caleul «. documentajia economica £ bibliogratie Documentatia tehnico-economica va cuprinde Universtteo Tonic in Ch: Nopoca PROIECT DE DIPLOMA, Facatates de Construct CFDP TUDR T Meera ehnio-eonF= > Documentatis economies + nteriurtoarea pena categorie de ur aerete prcenu = trast a pear sa er de tram ladrun = supaststis a psa a ram + dovinl pe ator deci al ves conem 3. Documentatiatehnloges + Lista usu tevolgie stu article de amiemdsurioare ‘su presizaren mijlcstorehncenecsae (ate, vehicle chipset ehnolgie) + Coeull pecesnaa dea penta eactvtte 44 Documentatia pent peageamares Werder Lista ae ce urmeaz 2 programas, cu dara sort rece Programarea prin yafe GANT. copra sau Graf teat subi de eave cada dda nde gona srr. S. Plan de organizate x yates investi deren execu 2. Documenta conan . Aremsutoaes pete principale ura de struc au eraamente ale mest . Desir ofra pin srucuri sau investi . Lista Maur tebnaogioe sa ale anololor de anemauriare ea poviaes provedecir tetnolgice flask sa riloaccer tence ue, vehi shipmere thie (tle Yehicue, echipumentiehnolee, . Scheme det hang stole de adr dat drums 4 Documentatia pens programarea Iueriior: : sta set itior ce urmearta fi rogramate cx dwar 9 pron nee: . Programurea ativan pein safle GANT 5 clare usta 5. Plaude organizar al ater investi NOTA: = Sader ebuiv 3% ope '* Sectinmea telmic- economicd teebuie verificaté si penira un eadru didactic indrumator in furctie de disponibilitatea acest: 1 de cadrul didactic indrumitor: © Pentru sectiunea care cuprinde tema special, cad didactic inrumator va intocm wn referat de apreciere, '* Predarea sectinnit tehnico-economice peniru verificare la cadrul didactic indrumitor se va face conform calendarului si progamarii acute de aces. in functie de specificul lucrarii, partea desenata va cuprinde: 4, Plan de situajie; Plange de arhitectura ‘Acestea sunt opfionale si nu trebuie neaparat si fie concepute de eatre absolvent : pot sa fie puse la studiu documentar wovitia stuckentului de catre cadrul didactic indrumater sau pol sa lie preluate dintr-un Unverstaeo Tobie tin Ch: Napoca Facutatea de Construct PROIECT DE DIPLOMA. 5. Plange de rezistenta Vor fi realizate plange de rezistenta, cel pulin pentru suprastructura, iar la nivel DE pentru lementele structurale alese de catre eadrul didactic indrumator. 6. Plange de tehnologie-organizare Acestea vor fi dezvoltate respectind cerinjele eadrelor didactice de la disciplinele de tehnologie-organizae. Universite Tehnic dn Os Raposo Preutatea de Construct PROJECT DE DIPLOMA: VI. FOATA DE CAPAT SI BORDEROUL PROIECTULUI DE DIPLOMA PROIECT DE DIPLOMA OBIECTIV ©... ABSOLVENT : .........:020005 CONDUCATOR : «2.2... Sesiunea .. nivesitetea Toric din Cap Napoca Facultatea de Construct PROIECT DE DIPLOMA: BORDEROU A. PIESE SCRISE 1. Foaie de capat 2. Borderou 3. Tema de proiectare 4, Memoriu tehnie 5. Calculul Higrotermic Evaluarea incarcarilor na Calculul static ee Note de calcul 9. Sectiunea tehnico - economica Referatul conducatorului de proiect (in plic inchis) Declaratie de non-plagiat B. PIESE DESENATE. Al-An Planuri de arhitectura seara 1 : 50(100) RI-Rn Planuri de rezistenta seara 1 :n TO1-TOn Planuri de tehnologie-organizare seara lin