Sunteți pe pagina 1din 4

FIA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1 Instituia de nvmnt
superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul

UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI
FACULTATEA DE EDUCAIE FIZIC I SPORT
DEPARTAMENTUL DE DISCIPLINE TEORETICE I
KINETOTERAPIE
EDUCAIE FIZIC I SPORT
LICEN
KINETOTERAPIE I MOTRICITATE SPECIAL
Kinetoterapeut

1.4 Domeniul de studii


1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studiu /
Calificarea

2. Date despre disciplin


2.1 Denumirea disciplinei KINESIOLOGIE
2.2 Titularul activitilor de curs
Prof.univ.dr. SANDOR IOSIF
2.3 Titularul activitilor de seminar / LP Prof.univ.dr. SANDOR IOSIF
2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul II 2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei DF
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)
3.1 Numr de ore pe sptmn
3 Din care: 3.2 curs
2 3.3 seminar
3.4 Total ore din planul de nvmnt 42 Din care: 3.5 curs
28 3.6 seminar
Distribuia fondului de timp:
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren
Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri
Tutoriat
Examinri
Alte activiti:
3.7 Total ore studiu individual
83
3.8 Total ore pe semestru

42

3.9 Numrul de credite

4. Precondiii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum
Nu este cazul
4.2 de competene
Nu este cazul
5. Condiii (acolo unde este cazul)
5.1 De desfurare a
cursului
5.2 De desfurare a
seminarului

Sal de curs dotat cu aparatur de videoproiecie

Sal de seminar dotat cu aparatur de videoproiecie

1
14
ore
45
14
12
8
2
2

Competene
Competene profesionale
transversale

6. Competenele specifice acumulate


C1 Proiectarea modular (Kinetoterapie i motricitate special, Sport i performan motric,
Educaie fizic i sportiv) i planificarea coninuturilor de baz ale domeniului cu orientare
interdisciplinar.
C2 Organizarea curriculumului integrat i a mediului de instruire i nvare, cu accent
interdisciplinar (Kinetoterapie i motricitate special, Sport i performan motric, Educaie
fizic i sportiv).
C3 Utilizarea elementelor de management i marketing specifice domeniului.

CT1 Autoevaluarea obiectiv a nevoii de formare profesional n scopul inseriei i adaptabilitii


la cerinele pieei muncii, potrivit propriului proiect de dezvoltare personal.

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor acumulate)


7.1 Obiectivul general al
disciplinei
7.2 Obiectivele specifice

Orientarea i pregtirea studenii n vederea studierii aprofundate a


domeniilor lor de interes legate de activitatea motric.
Abilitarea studenilor cu sistemul de cunotine aparinnd mai multor
domenii integrate ntr-un corp unitar de cunotine.
Cunoaterea i aplicarea mijloacelor specifice care s ofere studenilor
perspective de ocupare de locuri de munc disponibile n domeniile
de studiu din timpul studiilor i din practica lor profesional.
narmarea studenilor cu o larg palet de cunoatere i nelegere a
experienelor de activitate motric din domenii aparinnd diferitelor
ramuri de sport, din practicarea exerciiilor fizice, din activitatea
desurat la diferite locuri de munc, din domeniul de
reabilitare/refacere, precum i din cele ntlnite n viaa de zi cu zi.
Familiarizarea studenilor cu subdisciplinele academice ale
kinesiologiei ce cuprind filosofia, istoria, sociologia activitilor
fizice, precum i n ceea ce privete comportamentul motor, sportul,
psihologia exerciiului fizic i al sportului, biomecanica si fiziologia
activitii fizice.
Descrierea de locuri de munc pentru fiecare domeniu al kinesiologiei
n vederea educrii studenilor pentru alegerea unei cariere academice
n concordan cu posibilitile i aspiraiile fiecruia.
Definirea responsabilitilor i cerinelor profesionale n sntate,
fitness, exerciii terapeutice, n cadrul procesului instructiv-educativ
de predare, n coaching, management i sport.

8. Coninuturi
8.1 Curs

Metode de predare

Observaii

1. Introducere n kinesiologie i activitatea motric

Curs interactiv

2 ore

2.nv area motric

Curs interactiv

2 ore

3. Aspecte ale istoriei, sociologiei i filosofiei


activitilor motrice
4. Comportamentul motor

Curs interactiv

2 ore

Curs interactiv

2 ore

5. Aspecte ale domeniului educa ional, competi ional


i al timpului liber ca parte a experien ei activit ilor
motrice
6. Aspecte ale domeniului expresiei i comunicrii
prin micare i a independenei func ionalee ca parte
a experienei activit ilor motrice
7. Aspecte ale domeniului snt ii i al celui
profesional ca parte a experien ei activit ilor
motrice
8. Aspecte ale biomecanicii activit ilor motrice

Curs interactiv

4 ore

Curs interactiv

2 ore

Curs interactiv

2 ore

Curs interactiv

2 ore

9. Aspecte ale Fiziologia activitilor motrice

Curs interactiv

2 ore

10. Cariere profesionale n sntate i fitness

Curs interactiv

2 ore

11. Cariere profesionale n predarea educaiei fizice

Curs interactiv

2 ore

12. Cariere profesionale n coaching i instructaj


sportiv
13. Cariere profesionale n management sportiv

Curs interactiv

2 ore

Curs interactiv

2 ore
Total 28 ore

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Bibliografie
1. Bota Aura 2007, Kinesiologie, Bucureti, Editura Didactic i Pedagogic, R.A.
2. Crstea Gheorghe 2000 Teoria i metodica educaiei fizice i sportului, Bucureti, Ed. AN-DA,
3 Dragnea Adrian & colab 2006, Educaie Fizic i Sport teorie i didactic, Bucureti, FEST.
4. Dragnea Adrian, Bota Aura 1999, Teoria Activitilor Motrice, Bucureti, Ed Didactic i
Pedagogic, R.A.
5. Hoffman Shirl (editor) 2009, Introduction to Kinesiology, Third Edition: Studying Physical Activity,
Champaign, Il, Human Kinetics.
6.Sandor Iosif 2008, Bazele generale ale Teoriei Educaiei Fizice i Sportului, Cluj-Napoca, Curs, Uz
intern.
7. Sandor Iosif 2014, Kinesiologie, Cluj-Napoca, Curs, Uz intern.
8.2 Seminar / LP
Metode de predare
Observaii
Acivitatea motric, nvarea motric
Prezentare de referate,
2 ore
discuii tematice
Activitatea motric i sferele sale de exprimare Prezentare de referate,
2 ore
discuii tematice
Rolul ereditii i mediului n desfurarea
Prezentare de referate
2 ore
activitilor motrice
discuii tematice
Valori promovate de activitile motrice prin
Prezentare de referate,
2 ore
sport i competiie
discuii tematice
Kinesiologia i metodele de cercetare
Prezentare de referate,
2 ore
specifice
discuii tematice
Etnicitate, rasism, fair-play, toleran i
Prezentare de referate,
2 ore
activitile motrice.
discuii tematice
Cariere profesionale n domeniul activitilor motrice Prezentare de referate,
2 ore
discuii tematice
Bibliografie

PROQUEST 5000 : http://proquest.umi.com/login


EBSCO :http://search.ebscohost.com
MLA International Bibliography (colecie abonata cu sprijinul Ageniei Naionale de Cercetare
tiinifica) Mod de acces : http://collections.chadwyck.co.uk/marketing/home_mla.jsp
Periodicals Archive Online ( colecie abonata cu sprijinul Ageniei Naionale de Cercetare tiinifica)
Mod de acces: http://pao.chadwyck.co.uk

CARI ELECTRONICE:
SpringerLink. Books. Science & Law - 2008 http://springerlink.comNew!
SpringerLink. Books. Earth and Environmental Science - 2008 http://springerlink.com New!
SpringerLink. Books. Mathematics & Statistics - 2008 http://springerlink.com New!
Science Direct. Books. Physics & Astronomy - 1995-2006 http://www.sciencedirect.com
New!
SAGE. Enciclopedia of Anthropology http://www.sage-ereference.com New!
SAGE. Enciclopedia of Terrorism http://www.sage-ereference.com New!
SAGE.21 St. Century Sociology http://www.sage-ereference.comNew!
SAGE. Social Science Research Methods http://www.sage-ereference.com New!
Cambridge Companion Online http://cco.cambridge.org New
Baza de date JSTOR. Sect. Arts & Science Collections I - acces numai n biblioteca
Mod de acces: http://www.jstor.org

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice,


asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Coninutul disciplinei este coroborat ateptrile reprezentanilor comunitii, a asociaiilor profesionale
i angajatorilor respectnd cerinele legilor n vigoare.
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 metode de evaluare

10.3 Pondere din


nota final
60%

nsuirea,
cunoaterea,
Evaluare scris
prezentarea i explicarea
10.4 Curs
corect a conceptelor i
noiunilor
specifice
domeniului de activitate.
10.5 Seminar
Prezentarea
(susinerea
Notare curent
20%
public)
unui
referat
tematic
Activitatea
n
cadrul
Notare curent
20%
seminariilor
10.6 Standard minim de performan
Cunoaterea i aplicarea procedeelor metodice, a mijloacelor de rezolvare a obiectivelor instructiveducative specifice domeniului de activitate.

Data completrii
25.09.2014

Data avizrii n departament


27.09.2014

Semntura titularului de curs

Semntura titularului de seminar

Prof.univ.dr. SANDOR IOSIF

Prof.univ.dr. SANDOR IOSIF

Semntura directorului de departament


Prof.univ.dr. RARES POP CIOCOI

S-ar putea să vă placă și