Sunteți pe pagina 1din 1

tttt';t lttt

-uno'dlrcct obscrv;tbtle I lc 'ttttl trt lrttttl'


Ac!rtrnrlc cvtrlctltc sunt
astf'cl dc miPciri l ' I i r I t I ' I
rrrirsttritbilc situ rczultatc ut"
'
sunt doar citcva. cxcnrplc dc rr(!rtnrr
rrir,,*,tr.,f, *".,i.ulatul 9i cxpresiile
ac{iuni evidents pot fi paginilc
cvitlcrrtc. Ilczultatele ,uu p.oau..ia acestor
ta sau corpul pc
*rlf ,'tot-un"it i" *i" n"tonute din camera
f
""'.^t"
:;r; iil ";" ,n.n1inut in lormi prin exercitii regulate' pe care
Rela{iile soci"lt 'uni--"o-pottutJnt"t"
I lPt:T'-::
oameni' Facem prezumlll asupra
alli
cu
noastre
-uitinteracliunilor
definirea
out"ni' incerc6m sE le schimbim
cauzelor comportamentelo'
dlm intdlniri' ne
contactul
l,ti"it"il", li''"."r"" '*u iniii"t
::^ majoritatea dintre
"1'care
ptot""t" mentale' pe
clsdtorim, avem copll
"u "''
p""t,u atelierul psihologiei' includ
noi le considertm materialul iii".lp"l
'froc"s"
mult mui complexe ale
uAndurile si ideile' ptttu'I"'ii
fapt sentimente
ii,t.*r".",ilt''"t^". netp""tuiile emolionale sunt de
r

rI I :r

:t

furia, regtetul. btrcuria' depresia


nrLcum
u'""""'*lrliui."'

ptii"i"gltt' se afla intr-o legatura

f()arte strdnsi cu

gft L"fta o tt"Etere a riimului cardiac atunci cAnd


rispunsurile emo,tionale'
utunci cintl lumina stimuleazi ochiul
suntem excitali, schimb?rrr ototf i-i""
stresali Toate acestea fac obiecnrl
si tensiune ridicata atunci "aJ-'un'"t
muncii oamenilor de $tiinte. psihologi
Trei principii ale efortului gtiin!ific
de obiectivitate' acuratete 9i de un
Ca $tiin1ii, psihologia este legatd
qi al
t"'pi-veqte. studiul comportamentului
scepticism sdndtos in
ca
de baza sunt miezul psihologiei
proceselor mentale. n.t"" o"i p'in'ipii
un
fie
sf,
ajuta pe oricine
stiinti. De asemenea' u...." t,"i pnncipii pot
uaniitor critic in viala de zi cu zi'
psihologi' a fi obiectiv inseamnr evaluarea
aduce cat
9i incercarea de a
ccrcctirilor 9i a teoriilor
ccrcetare'
obicctivitate gtiinlificd acestei arii de
t"ri
sd adune.date din laborator et din
Acuratetea.
exemplu, a trage concluzia, din
lumca realil intr-un mod r"""""'pr*r--oe
clc
intreaga-comunitate a fost rlpitir
nrtrrturitlc rtrrui numirr n,,i"
gtiirilifrca' oare nu existl o
extratolcftri cstc total
mdrturii uimitor de asenrilrtillttrtrc
explicalrc plauzrbrlil " toptutui cd existi
Oarc cct ';ttc
c.rc lcvit'luza sprc laboratoare spatiale?
l
tuferl de acelea$i tulburnl t prrltrr c
povestcsc tlcsprc astlcl tf- '"t'tf"ti" ""
gi pe impresii, psihologii i1t lrrtr.ttzi't
l)ccat si sc bazczc p" a,,""ri'li.itute
t"";pletc' oarc sl lic c0l tt' prrrtlc tlc
nrlionanrcnrclc pc studii A"t"fi^t"-ii

"*"

-"'"'.tr"n;;i;i",i".-p**
ftr;;;;;;;;;epure
-"fti

l;';;;;'.';",t'
plce isc.

P'ih"l;;i";;;;;
d;;;;;;ttd
lipti;il;;;;;;p

llti