Sunteți pe pagina 1din 7

Ill" 1-2

1."'.';";11 (' praclic;l

F.\R.\1AC'I.\ CLI.'\IC.\

Farlllllcia
Carma euti
utilizarii

eSle

~i biomedi

medi
Cs

clini

clinicii

ale ale farma

'pccialilUle

110dcrna

specialit~llea

~I

in scopul

amen clor de catre pacient

C 0

ian.

~liin!a

in special

a de. tu~ur[jrii

Factorii

patologiei

se daloreaza

lega e de complianta

medi

aL prescrierea
2. ne\oia

erona

de

3. ne\oia
prescrisa.

aceslei

iatrogene

prolcsiei

deficitara

securitil\ii,

prccilici

ce se desfd~oara

in domeniul

prod usa de medicament):

de llledicamel1tele

la lralament.

a a Iratal11cl1lului

de

re~tere a cOl11plian~ei
a l11edicului

nevoie justificata

de nUl11arul

de imbalranire

optimal

cuno~{IIl~ck
~I

ecolloll1ici

de

atre farma istul

arlllacoterapiei

a mcdicului

specializari:

produse

'rescula

de rrocesul

de farlllucisl,

eu 1'01 de consiliere

(palOlogie

unoI' patologii

erori

cficacilil(ii.

utilizcazil

ie de spiral. dar ~i in cea comullilara.

care au illlpus aparitia

I. crqterea
spitalizari

'in farllla

allleliorilrii

care

~i socic ale.

blC 0 acti\ itate orien ala catre pacicnt.

~i pacientului.

I'arllla'cutica

administratc.

au ol11edicatia

din numarul

Illajoritatea

pacienlului

in orec

de

1013.

da orandu-se

unoI'

a de personalul

consilia

alre medic CIC.

pa ien~ilor la tratamentul
de inforl11are

administra

cu privire

ce a dus

la dublarea

la problel11alica

tot mai mare de l11edicamente

a populariei

5-10%

furnizate

sau chiar

legata

de farmaco

erapia

de industria

farl11aceutica

cat ~i

triplarea

numarului

de pres riprii

medica!e .

.t. In .Inek
polill1edica.ia

dOll1enii

are

interacliunilor

trebui

sell1nlfic3li\

Principiul
paeient

convenabil

al al

farl11aeiei

(oncologia.
3\

eu pot~nrial

recut

aparitiei

ll1ultidisciplinare

~i la Imbunatatircu

medicamen.

risclil

intensiva.

geriatrie.

efectelor

psihiatri)

advers

~i

periculos.

eehipelor

clinice

terapia

medicala

cOnlribuie

calitiHii 'vie\ii paciuiltului.

este indi\'id

adl11inistra

de ingrijire

uallizarea

in eel

mal

mcdiciltici:
optim

sa se asigure

pelllru un

al zilei.

u cel ll1ai

momcnt

cost ~i eu eele mai l11ici riscuri.


care

intensiva,

medicatia

bolr

'in cadrul

erapiei

cel mai ade \at

Paeienrii
terapie

clinician

farmaeo

fundamen

medicaJc

acestor

nefa\ orabile

farl11acistului

la optill1izarea

asiSlen\ei

adll1inistrata

medicamentoase

Paniciparea

anuml

ale

sutera

de boli

neoplazi

e. de

conslituie

pacien~ii

\inta

ai acestei

clinician

l1l1 'incalca

IDA.

boli psihice,

specializari

varstnicii,

darorita

bolan\

ll1ultiplelor

ii

din seqiilc

problel11e

de

legale de

acestora.
Farl11acistul

tratamentuL

dar prin cllno~tintele

teritoriul

sale contribuie

de activitate
la ortimizarea

al l11ediclllui.
actului

nu stabile~te

farl11aceulic

diagnosticul

~i la pre\enirea

ialrogene.
Alribu
I.

iilc Carmacistuilli

analiza

$i validarea

clini
strategici

Ian:
lcrapeutice

medicamentoase

rccornandate

de medicul

curant:

au

patologiei

vcritican.:a

c\'(;ntu~llel')r

':Olltralildi

atii ale mc i"atici

ill rUllctic dc tcrcllul

fil.iopatui'lglc

al paclcntului.
on rolul riscuiui

de apdri

ic

Ullnr Illll.:raclluni

I11cdieam

llt()a~e

sau a unDr illC(llllpa ibilita i lill::':o- hll11lCe illlrc mcdicamcn


verificarca

alegerli

adl'cvale

substantelor

Illedicamentoasc.

identificarea

unor eventuale

recoillandarea

argulllcnta

aceasta

op(iune

farllla

istul

sanatate

~i istoricui

funqiile

hepatica

anterior

spitalizarii

medicamentos
compJian(a

precau(ii

con raindica(ii
sa solicire

pacientului:

varsta,

de adl11ilmliar

' a

medicalllcnlelor.
In situa(ii

inforl11atiile

stare de nutritie,
medicaillentos

alimental'.

al pacientului
la traramentele

medicului

istoricul

(regimul

ziki

cliniee

care Ill1pUn

temporare).

trebuie

~i renala,

o[1lim In eadrul

terapeutice

peri\..ulo

cle rm.:scri.e.

legate de administrarea

a a unei alternative

(alergii,

clinician

a eiiii ~I lllol1lelltulul

u poten.ial

(tipul

aleoolism,

anterior,

la s area de

de hidratare,

al pacientulLii.
tabagism.

de medicaillente

adlllinstratc

starea

eLi prlvlre

date privind

regimul

de via(a

sedentarism).

utilizate.

dLirata

is oricul

tralamentulu:.

autollledica(ia)

>

opril1lizarea

acrului

paral1letrii

clini

l11onitorizare

terapeutic

i. biologici.

a concenrra~iei

J.

pre\ enirea ~i cOl1lbaterea

..).

onsJl ierea ~i ed uca(ia


l11edlC3lllenteJor.
evaluarea

prin Illollitorizarea

plasl11iatice
patologici

terapclItica

a erorJlor

protocolului

depistarea

farmaeoterapiei

reactiilor

adverse)

a medieamentului

pe critcriul
sall

re

linic (evaluarea

unor

farmacoeine

i' de

criteriul

adl1li .is rat

iatrogcne
a rae ien,i lor Tn \'ederea

de utilizarc

a aeestora

ales din plinctul

redllceri ired lIceri i cfecte lor ad\ crs~ ala

~i rentrll Ill1buna atire:l cCl1lpJianei

de \'cdere

al ra~ortului

cost-beneficill.

13. tra ament.


datori.a

costunlor

foarre mari din dOl11cniulmcdieal.


6. asigurarea

stocurilor

de l1ledic3JllCnte

ll"cesare

scctiei

respccri\,c.

,\1[DIC\lr\

PHESCRfPTIA
Ret 'ld (orcJollall\a
adpllnl'itratc

mc jicaUi) c~le reLomallcJarca

ill ra alllelliu!

Re ela
resposabilitat

a a medi

mcdical

liar. in a elali limp. csle Ull docuJIlcnt

uiui (1' .eta aI" valoare

(s upefianle

~i medicamentc

eu potential

SIC ne 'C ar ca re~ela sa in deplinedsca

,.. Re.eta

se scrie cu cerneaJa

,..

Retetele

illdescifrabile

nu sunt executalc.

elC .. farmaci

lui fiind obligat

serie de conditii:
tip. prevazure

u trebuie

sa existc

pcnlru ca nu este permi

farlllacisruiui

asupra

sa presupuna

sa refuze

astfel de retete (ele ar putea fi falsuri comi

Pentru

retetei

redactarea

in modul de rcdactare

In partea

idenlitica.rii
sau sa deduca.

de mod ificari de doze,

mai mari de Illedicamente

se folose~le

lill1ba narionala

~i

e de aile persoane

serie de pres urta.ri provenite

a unei retele trebuie


scri-a

tinUI cant ~i de cerinre

rara ezilare.

erierea

reelelor

Pentru

a putea

poarte

data.

fi exeeulata

selllnatura

de farmacist.

medicului.

uniUirii unde i~i desfa~oara

dat fiind earacterul

parafa

cu nume

de ordin psihologic.

constiluie

sa. care nu pot fi de legate persona! u lu i med ical ajurator.

din limba

apanajul

Reteta se s ne

medicului.

de act medico-legal.

citet ~i eu unul din titlul

drep ul ~i

rereta trebllie sa
acestuia

~i ~tampila

a tivitatea.

nu Tncape pe prima

pagini

~rersatu rio

(e:\. s upefiante).

dcloria

Daca prescriptia

corecturL

altele facultalive.

in pr;:zen~a bolnavului.

primei

nlCI 0 Indoiala

odata. redaclala.

unor cantitati

josul

'>peciale).

pe reteta.

Tn scopul obtinerii

la lila. unele obligarorii.

,..

upuse unoI' reglementuri

eu regilll spccial

din re\ela.

,.. Nu este perm isa e fecluarea

,..

a unor Illedicamenle

sall pasta de pix: ~J c5 Illai cilel. pe forlllulare

sau a canlita\ilor.

parti1e neln\elese

,..

'are implic,i

Cll anlel liparil.

mcdicamenrelor

,..

JIlcdico-legal'

in juslitie).

~i con abiliLare

toxic

De aceea.

superioara

de pro

Ea cons i uie olodatc1 ~i aClul legal de jusliticare


de elibcrare

care lrchllic

holn<l\ Ullli

OilS ituJe un act


'ajuri

,>en:>,"la IllCdlcului -:uprilllCillLi l1lecJicamcnlc

cuvantul

fara a harriei,

latin "verte"

ea se va conlinua

(lntoarce)

penlru

pc verso,

a at rage atenria

mentionandu-se

ca prescriplia

Tn

nll s-a

term inat.
,..

Cand aceluia~i
numere

de ardine,

care e comuna
y

In cazuri
farma
romana

bolnav

bine

i sc prescriu

fiecare

pentru

constiluind

rereta separata,

ele pot fi trecute

cu toate panile

pe acela~i formular.

eu

ei, in afara de superscriprie,

toate.

justificate,

istului obligatia
"urgent",

mai mulle medicamente.

pe

retela

de a prepara

pot

figura

~i elibera

sau Tn latina ., ito"

~I

anumite

indica\ii

rapid medicamentele

repede,

"citissimo"

de

urgenta.

prescrise.

foarte

repede,

care

illlpun

e poate scrie in limba


sau chiar "statisimo"

pe loc.

In anumite
"non

situatii,

repetatur";

reglementarilor

retela
cand

mai cuprinde

in reteta

~i indicatia

nu exista

a astfel

"repetatur"
de indicatie,

daca

indicaria

farll1acistul

trebuie

repetatii sau

va proceda

conform

in vigoarc.
3

Componcntcle

prcscriplici

REG;.

Illcdicalc:

CSAT

SPECAL

r-..

Numt1;

./

:'J '.':.
-

CJ

..,)

Spl~G
Pr-l'lIl~"';-1

":.:,'e
~t

...- -

':;',C\._

1,) ::

I:'~..It:, sc
...

".if;.

r .

;;-: ,jlt.:.: -:
t""i~":'':1::

,r.;!
, .I....

:.

C _

:J('

)'.,':'

~')f:-t,

:::1

P,:'s:"'; cr,;;:!ac.J?'
(3'1 = .,fl;';';,l" ::-:F

.~r ~;:.~

:..Jt.!P -..: ~.'\;.j:


l~'(~
:::;.-=-';":'"
._.-r --":

r;.

----------r-----: !

;:

;;:.~
!.

Coe boa

~erilJr'" 'e c.:.:;:"wn3

:1t~)r!'3(ion JI:3,ucnUr.1:rc

comerciaij'

FFe

c.r.::Cj)irC:: tte

c.':~'.:'--"-'---'-'-"
_.:'"r:,.::::

.-.

os

----.--,

Cant, iate

-------.,l'

, "0:' lt~

..--

....-- ..------_--------------

.-

Canlltate
ellberata

~re;C:rr.fj,~
I
. ...J

Pre I
~anli!nuntlUT

'I'

....-----

Pret
t.refertn,~UT

~~

--- _-r-----__-
Valoar.
i'tm(jllunl

Valonre
compensar& I

<:

'.

CI

;"',C:

'J;:!~e: :;:;~3"

I.

cs c alltctul

wpc/"I"criptia:

til 5rit. situat

Cll1lt\:llta. iOCJilta ca. ipul rqctci


1

(gralui;;-l. c01l11 elha ace

illscrifJ{ia (-'-IIl<"CrJere)' e<"'e partel! pinclrala

a,

e.
3

datc dc'pre

ulli ate a s~nitar8

).

a rete ei CUIrinz[lI1CJ"

fi~ei de observatie

diagnos

icul cat mai complet

latinesc "recipe"=
4, prcscrip{ia:

retetei

industria/e.

officinale

,.

preparatele

comerciala,

forma farillaceutica,
officinale

preparatelc

signetur=da

~i sell1neaza)
0

se

scne

denumirea

concentratia

se trece

recomandarile

data.

cOllluna

fonnei

care

internationala

farmaceutice,

oficinala

denumirea

medicului

care se adreseaza
intenalul

sel11nalura

pot fi preparate

sau

denumirea

cant ita ea,

~i cantitatea,

substan[elor

dintre

catre

fannacist.

farmacistului.
administrarile

~i parafa medicului.

ue

cUlllpielalii

data eliberarii

,.

~tampila

farmaciei

,.

llum3rul

de lnregistrare

,.

pre[ul

;... Illodificari

ale dozei

exceprie

medicul

se considera

farmacopee.
decizie

de medic.

active

din preparat

~i can ita[ile

lncepe

cu forll1ularea

D,s, (detur

urll1eaza

calea de adll1inistrare.

consecutive,

modul

data ~i ~tal1lpila uniratij

ell1itente.

call itatea

de adillinistrare,

durata

i.

6, sllbscrip{ia:
alil/v/la(ia:

prescrJse

contine

luata

mcdicamcnrele

se trece denurnirea

ll1agistrale

illstrcllqia:

tratall1entulu

care contine

industriale

orespunzaroare,

ce rebuie

in abrc\ lerea I{pl de la clI\antuJ

sau Illagistrale:

? pentru preparatele
pentru

atrc farl11a ist cOllsUind

primqre.

partea

pcntru

al bolna\ ului

Inedicului

adrcsarea

rei rezinta

illl'OCfI(ia:

>

COlltillc

date <.Jcspre pa iellt

b, num3rulu

7.

III parten surerJoara.

consri

~i con~jne:

a rqetei

de substan!a

uie acele

activa

situatii,

intreptatit

tn cazul tn care sunt depa~ite

de ex. in cazul

sa prescrie

In acest caz, pentru a semnala

a sa,

incrilllinata

i'arJllaci:,l

Illotivara

cuvintele

clinic,

care

instalarii

doza mai mare

farlllacistului

trebuie

respectata,

unai
decat

OM/] sau DM/24 ore. 0


stari

de toleran a, in care

cea maxima

admisa

ca nu este vorba de 0 greseala,


medicul

va mentiona

de

ci este 0

langa

doza

latine "sic volo" = asa doresc.

Analiza ~tiiI1!ifieii a pre criptiei medicale

Reprezinta
" consilierea

etapa de baza in activitatea

pa ientului:

stiintifica,

rationala

de asistenta
si sigura.

farlllaceutica.
Se face inainte

Are ca scop final avizul farmaceutic


de elibcrarea

ll1edicamentelor

~i are

Jrept obie rive

controlul

,.

unor posibilc

~r()ri de pres 'riptic

<:rori pri\ind

cuercnla

')

e\idenllerca

rc pcclarii

relevarea

prccaullilor

e\elllualclor

obiecli"area

modului

previLibile

de raporlat

/::,tape cc rrcbuiesc
I. analiza

Ira am 11luiUI '>1 posologia


SI contraindlcaliilor

interaclluni

mcdical11cn

de adl11inis rare a medicaliei

oase pe ac -iasl relc a sau pc pre criplII, paralclc

- coree.

adee\a.

sigur. prccul11 si a rea tiilor mi\'cr c

imedia

urmate

in analiza

prealabila

prcseripliel

medicalc:

- idcn i area pres riplorului.

a paci~ntului.

data. respeetarea

legislatiei

pentru

toxice si stupefiante
") ci irea prescriptiei
3. contextul

inainle

preseriptiei

sex, sarcina,

de eolectarca

.- farl11acislUI

regil11ul dietetic).

medical11ente.

patologie

farmacoterapia

in curs

corespunzatoare,

trebuie

ontextul

asociata

sa cunoasca
patologic

- coronariana.

si automedicatia.

observatii

Erori In pre criptia

medicamentelor

pri\ ins biodisp

contextul

(antecedente

renala.

recunoasterea
si bioechi\alenta.

(varsta,

APP a AHC,

hepatica)
DCI

fiziologic

contextul

si a grupelor

compararea

greutate,

sensibilizare

la

farmacoterapeuticfarmacodinamice

cos urilor.

medicamentelor

Cauze:

r nivel insufi ient de cOl11petenta si c:\perienta


,.

diagnostic

imcol11plet

,.

prescriptii

p.:uak k -

j.>

nr mare de lllediclllllente

,.

prescriptii

a medicului

pres riptor

i Isau incorect
SCi

in urgenta.

ise de
pe

inciusiv

0 SCI it:

de:

IIIC:U

ic i

prescripric
perfuzii.

inainte de stabilirea

diagnosriclI!lIi

Erori de prescriptie
li7.ibilitatea
via a pacientului.

- reteta sccri a necitet

Pot apare cunfuzii

1':eclaritati
incomple

in denumirea

in exprimare

sau grell descifrabil

poate rune

in pericol

sanatatea

si

medicamentului.

- pot aparc .erori datorira

exprimarii

neclar~

sau a inforl1latiilor

e
Abrevieri

- pot duce la erori de citire - unitati de masura

erori stiintificc
erori tehnice

- de prescriptie,
- de executie

l11g sau Ilg.

de catre medic

practica

a prescriptiei

Exemple:

- eroare de diagnostic.
e cale de administrare

erori de posologie.

si de forma

de neadaptare

posologiea

(insuficienta

eaii de epurare),

erori

farmaceutica.

- asocieri

de medieamente

periculoase,

- asocieri

de medicamente

eu interactiuni

pana la asoeieri

contraindicate

Scricrea
. t:

l'l;:IJ

pcntru

1J"l'hu'c luata
tldn'l,a

cat

mal

ll1lllpleu

.I

e\ itar,,:! croriior

uaw. Intcnalul

pc zi. aUlata

ae prc::;clipuc.
Jintre

otala a tratamen

admni,'lrarilc

mcdicClmcntelor

:!tism 30 min dupa Cldmini<;lrnrea


mcdicamenlele

masa si men inerea


irilatie gasrriea

irilanlc

pozitiei

neabsorbabili

1:1 ~11CCId 111"lrllC J~l


consecutive.

c~ e
(lakd

modu!

'onoitie

llc

'sentiala

,ll!minislrare.

de admil1lstrarc.

ce tlebuic

can itatca C<.1rl:

C,lIllllalea

maximCl

an ih'peltcnsi\'

- sa sc mcntioncze

ncccsi atca r:lmancrii

prime; doze pcntru c\ itarca hiporcnsiunii


e - sa se mcn ionei'c adminic;trarea

cel pulin 30 min dupa administrare

or

tatiee mareate

13 eel pulin '0 min Jura

pentru

e\llarea

eleele/or

de

sau esofagiana

"pe slomaeul

medicamentelor

care

au abs diminuata

In p,ezenta

alimentelor

<;a se

gal"

la pres rierea
mentioneze

gaslri

\erlieale

la preserierea
mentioneze

Il1cdi 'al

ului).

In prcscrierea
in clinG

a I re"criptiei

C l/T"la

pe aeeiasi

"sa se administreze
- ex. fluoroehinolone

retela a eel putin doua medieamente

la inten.al

de cel putin 0 ola" - pentru

~ un antiacid

care pot intelaetiona


a evita

formarea

comple

- sa se
silor

eu Ca sau \tlg