Sunteți pe pagina 1din 5

ROMNIA

Puterea Judectoreasc
Tribunalul Vrancea

ANEXA
REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A
COLEGIULUI DE CONDUCERE AL TRIBUNALULUI VRANCEA

CAPITOLUL I
Dispozitii generale
ART. 1
1) Colegiul de conducere este organizat si functioneaza in baza art. 52 din Legea
nr. 304/2004 privind organizarea judiciara si a prevederilor din Regulamentul
de ordine interioara a instantelor, aprobat prin Hotararea C.S.M nr. 387/2005.
ART. 2
1) Colegiul de conducere al instantei, ca organ colegial, isi exercita atributiile
prevazute de lege, regulamente si hotarari ale Consiliului Superior al
Magistraturii in plenul sau.
2) La sedinte participa toti membrii colegiului, in afara de situatiile in care sunt
impiedicati in mod justificat.
ART. 3
1) Secretariatul colegiului este asigurat de prim-grefierul tribunalului sau de un
alt grefier, desemnat de presedinte.
ART. 4
1) Daca o vacanta se produce inainte de data expirarii mandatului, se procedeaza,
in termen de 30 de zile, la declansarea procedurii pentru alegerea unui nou
membru, potrivit dispozitiilor legale.
CAPITOLUL II
Convocarea colegiului si ordinea de zi a sedintelor.
ART. 5
1) Colegiul de conducere se intruneste lunar, la sediul instantei, in fiecare
miercuri a primei saptamani a lunii sau ori de cate ori este necesar.
ART 6
1) Colegiul de conducere este convocat de presedintele instantei sau de cel putin
3 membrii.
2) Convocarea colegiului de conducere se face in scris, telefonic, prin intranet
sau prin orice alt mijloc, in timp util, cu cel putin 3 zile inainte de data
sedintei.
Str. Cuza Voda nr. 8, Focsani, jud. Vrancea, tel 0237-614000, fax.0237-612665 , email
tribunalul-vrancea@just.ro

ROMNIA

Puterea Judectoreasc

Tribunalul Vrancea

3) Comunicarea proiectului ordinii de zi se face in scris, in termen util, cu cel


putin 2 zile inainte de data sedintei.
4) In cazuri urgente convocarea sedintei si comunicarea proiectului ordinii de zi
se pot face si intr-un termnen mai scurt decat cele aratate la alin 2 si 3, insa cu
cel putin o zi inainte de data sedintei.
ART. 7
1) Convocatorul cu propunerea de ordine de zi primeste numar de inregistrare din
Registrul de intrare-iesire al corespondentei administrative, prin grija
secretariatului colegiului.
ART. 8
1) Membrii colegiului de conducere pot face propuneri pentru modificarea ori
completarea ordinii de zi, in scris, pe care le vor depune la secretarul
colegiului, cel mai tarziu cu o zi inaintea sedintei.
2) Materialele care se supun dezbaterii Colegiului se transmit secretariatului
pentru a se intocmi proiectul ordinii de zi si a putea fi consultate.
CAPITOLUL III
Atributiile colegiului de conducere
ART 9
1) Colegiul de conducere indeplineste urmatoarele atributii:
a) dezbate problemele generale de conducere a instantei;
b) adopta hotarari menite sa asigure buna organizare si functionare a
instantei;
c) propune sectiei pentru judecatori a Consiliului Superior al
Magistraturii, in raport cu natura si numarul cauzelor, infiintarea
sectiilor si completelor specializate ale instantei;
d) stabileste componenta sectiilor si completelor specializate, in functie
de volumul de activitate, tinand seama de specializarea judecatorilor;
e) stabileste compunerea completelor de judecata la inceputul anului,
urmarind asigurarea continuitatii acestora;
f) aproba, in mod exceptional, schimbarea membrilor completelor de
judecata, in cazurile in care, din motive obiective, se impune aceasta;
g) convoaca adunarea generala a judecatorilor, potrivit legii;
h) promoveaza in functii de conducere informaticienii-sefi, primiigrefieri, grefierii sefi de sectii si grefierii arhivari sefi.
i) solutioneaza contestatiile impotriva modului de rezolvare de catre
presedintele instantei a cererilor si reclamatiilor individuale ale
personalului;
2) Colegiul de conducere aproba deciziile presedintelui instantei, la cererea
acestuia, luate in exercitarea atributiilor prevazute de art 12 alin 1 lit d), e), f)
si j), art. 87 alin 5, art. 95 alin 4, art 98 alin 5 din Regulamentul de ordine
interioara al instantelor judecatoresti.

Str. Cuza Voda nr. 8, Focsani, jud. Vrancea, tel 0237-614000, fax.0237-612665 , email
tribunalul-vrancea@just.ro

ROMNIA

Puterea Judectoreasc

Tribunalul Vrancea

3) Colegiul de conducere este consultat de presedintele instantei in exercitarea


atributiei prevazute de art 12 alin 1 lit g) din Regulamentul de ordine interioara
al instantelor judecatoresti.
4) Colegiul indeplineste orice alte atributii prevazute de lege, de regulamente ori
hotarari ale Consiliului Superior al Magistraturii.
CAPITOLUL IV
Functionarea colegiului
ART. 10
1) Colegiul de conducere functioneaza legal in prezenta a cel putin 4 membrii.
2) La stabilirea majoritatii prevazute la alin (1) intra in calcul si presedintele
instantei.
3) In cazul in care cvorumul legal nu este intrunit, presedintele colegiului
suspenda sedinta si anunta ziua si ora de reluare a lucrarilor.
ART 11
1) Prezenta membrilor la sedintele Colegiului este obligatorie.
2) Membrul colegiului care nu poate lua parte la sedinta din motive independente
de vointa sa va anunta secretariatul, mentionand cauzele care il impiedica sa
participe.
3) Sedintele colegiului se vor desfasura in asa fel incat sa nu se ingreuneze
activitatea de judecata, ori pregatirea sedintelor de judecata.
ART 12
1) La sedintele colegiului de conducere pot participa si presedintii de sectii sau
alti judecatori care nu sunt membri ai acestuia, fara drept de vot.
2) Hotararea privind participarea persoanelor aratate la alineatul precedent se ia
de colegiu, la solicitarea persoanelor interesate, a presedintelui instantei, sau a
oricarui membru al colegiului de conducere.
3) Cand colegiul de conducere dezbate probleme financiare sau economicoadministrative, la sedintele acestuia participa si managerul economic al
instantei, cu vot consultativ. Prevederile art. 2 se aplica si managerului
economic al instantei.
4) In functie de problemele supuse dezbaterii, la sedintele colegiului de
conducere pot fi invitati in conditiile alin. 2 si judecatori de la alte instante,
care nu au drept de vot.
5) Colegiul de conducere poate hotari participarea permanenta, fara drept de vot,
a reprezentantilor organizatiilor profesionale a judecatorilor.
ART 13
1) Sedintele colegiului de conducere nu sunt publice.
2) Membrii Colegiului, ceilalti judecatori, persoanele invitate, precum si
personalul care participa la activitatea colegiului sunt obligati sa pastreze
secretul deliberarii si confidentialitatea lucrarilor.

Str. Cuza Voda nr. 8, Focsani, jud. Vrancea, tel 0237-614000, fax.0237-612665 , email
tribunalul-vrancea@just.ro

ROMNIA

Puterea Judectoreasc

Tribunalul Vrancea

3) Dezbaterile, punctele de vedere exprimate si voturile acordate de membrii


colegiului nu pot fi facute publice decat in urma aprobarii prin vot a
colegiului.
ART 14
1) Proiectul ordinii de zi se aproba la inceputul sedintei cu votul majoritatii
membrilor prezenti.
2) Propunerile de modificare ori completare a ordinii de zi se supun aprobarii
colegiului.
ART 15
1) Propunerile se supun dezbaterii colegiului de conducere in ordinea in care
acestea au fost inscrise pe ordinea de zi.
2) Schimbarea ordinii de dezbatere a problemelor inscrise pe ordinea de zi se
poate face numai cu aprobarea colegiului, la propunerea presedintelui, sau a
unuia dintre membri.
ART 16
1) Sedintele colegiului sunt conduse de presedinte.
2) In lipsa presedintelui colegiului, atributiile acestuia sunt indeplinite de
vicepresedintele instantei, iar in lipsa si a acestuia de un alt membru al
colegiului, desemnat prin vot.
ART 17
1) Colegiul de conducere adopta hotarari cu votul majoritatii membrilor sai.
2) Votul este personal si direct si poate fi deschis ori secret.
3) Votul deschis se exprima public prin ridicarea mainii ori apel nominal.
4) Votul secret se realizeaza prin buletine de vot, astfel incat sa se asigure
confidentialitatea votarii. De regula, votul asupra persoanelor este secret.
5) In cazul in care prin lege ori regulament nu se stabileste o anumita procedura
de vot obligatorie, aceasta se va hotari de Colegiu, la propunerea presedintelui
sau a oricaruia din membrii.
ART 18
1) Lucrarile colegiului de conducere se consemneaza in toate cazurile intr-un
proces-verbal, incheiat de secretariatul colegiului, in care se vor consemna
prezenta membrilor si a altor persoane la sedinta, continutul dezbaterilor,
voturile exprimate si hotararile sau alte acte adoptate.
2) Procesul-verbal se semneaza de membrii consiliului si se contrasemneaza de
secretarul colegiului.
3) Lipsa semnaturilor unor membri nu are nici o influenta asupra valabilitatii
hotararii, daca aceasta a fost adoptata in conditiile art 17.
ART. 19
1) Procesele-verbale incheiate potrivit art. 18 se pastreaza intr-o mapa speciala de
catre grefierul desemnat de presedinte, impreuna cu actele supuse dezbaterii.
2) Este interzisa scoaterea mapei din arhiva colegiului.
Str. Cuza Voda nr. 8, Focsani, jud. Vrancea, tel 0237-614000, fax.0237-612665 , email
tribunalul-vrancea@just.ro

ROMNIA

Puterea Judectoreasc

Tribunalul Vrancea

3) Procesele-verbale pot fi consultate in locul in care se gasesc de catre


personalul instantei, pe baza de semnatura.
CAPITOLUL V
Hotararile colegiului de conducere
ART 20
1) In exercitarea atributiilor sale, colegiul de conducere emite hotarari, avize,
precum si orice acte prevazute de legi, regulamente ori hotarari ale CSM.
ART 21
1) Hotararile, avizele si celelate acte emise de colegiu se redacteaza in termen de
maximum 5 zile de la data adoptarii lor, de catre secretarul colegiului sau de
catre un membru al colegiului de conducere.
2) Actele emise se redacteaza in numarul de exemplare necesar, pentru a se
asigura pastrarea la dosar, la mapele speciale, precum si comunicarea lor
persoanelor interesate si se semneaza de presedintele de sedinta al colegiului.
3) Hotararile si celelalte acte adoptate se comunica, pe baza de semnatura, prin
grija secretariatului sau a persoanei desemnate potrivit alin (1), persoanelor
interesate precum si autoritatilor indreptatite din sistemul judiciar.
4) Hotararile, avizele si celelalte acte adoptate primesc numar de ordine crescator
si se arhiveaza in mape distincte, in pastrarea secretariatului. Este interzisa
scoaterea mapei din arhiva secretariatului.
5) Hotararile, avizele si celelalte acte adoptate pot fi consultate in locul in care se
gasesc de catre personalul instantei, pe baza de semnatura.
ART 22
1) Legaturile colegiului cu presa se vor tine prin intermediul Biroului de relatii si
informare publica si a purtatorului de cuvant al instantei, sub indrumarea
presedintelui instantei.
2) Hotararile, avizele si celelalte acte adoptate de colegiu care au caracter public
vor contine chiar in continutul lor aceasta mentiune, ele fiind supuse accesului
liber al reprezentantilor presei.
3) Celelalte acte emise de colegiu sunt supuse regimului Legii nr. 544/2001 cu
privire la accesul liber la informatii de interes public, precum si Legii nr.
677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Str. Cuza Voda nr. 8, Focsani, jud. Vrancea, tel 0237-614000, fax.0237-612665 , email
tribunalul-vrancea@just.ro