Sunteți pe pagina 1din 1

F

Tom: DGE ITPV

To; OLT

04/11/2lD14

1l:05

#451

-Oltl /OOt

h.{I}.'IISTERUL
:t

DIRECTIA GENERAIi EDUCATIE SI 1NVATARE PE TOT PARCURSUL VIETII


]TNRAIIJI

!',;

oNAL 9ITEHNIC

i EDUCATI El
l\iATIOI\ALE

S'NI.AR

t{ll

*a*r"
TNSPECTORATUL $COLAR JUDETEAN/AL

in atenfia doamneildomnului inspector gcolar general


Ref: Preciziri referitoare la continuarea studiilor in anul gcolar 2014-2015
AvAnd ?n vedere intrebirile frecvente cu privire Ia posibilitatea de continuare a studiilor de

c6tre absotven{iidin seriile anterioare sau din seria curenti, facem urm6toarele precizdri:

1.

Absolvenfii ciclului inferior al liceului din seriile anterioare sau din seria curentd pot
s6-ql continue studiile in ciclul superior al liceutui, la stagiile de pregitire practici sau, la cerere, in
clasa a X-a ihvi{dm6nt profesional cu duratade2 ani, organizat in baza O.M.E.N. nr.3168 din 3
februarie 2012.

Absolventii TnvSfimAntulul profesional cu durata de 2 ani, organizat in baza


O.M.E,N. nr. 3168 din 3 februarie 2012, din seriile anterioare sau din seria curentd pot si-gi

Z.

continue studiile ?n ciclul superior al liceului.

Absolvenlii anutui de completare gi absolvenlii qcolilor profesionale din seriile


anlerioare pot sd-qi continue studiile Tn ciclul superior al liceului, dupi susfinerea 9i promovarea

3.

examenelor de diferen{e.

4.

Candidalii din seriile anterioare care nu au fina[izat qcoala profesionali dar au


promovat doi ani de $coa.li profesionali, precum gi absolven[ii gcolilor.de artg gi meserii/qcolilor
de ucenici/gcolilor complementare, din seriile anterioare, cu $au firi certificate de calificare
profesionali, pot sd-gi continue studiile, in clasa a X-a de liceu sau in cJasa a X-a inv5!5mdnt
profesional oiganizai in baza O.M.E.N. nr. 3168 din 3 februarie 2012, dupi sus[inerea qi
promovarea examenelor de diferenfe.
Candidafii din seriile anterioare care au promovat un an de gcoali profesionald, un
an de qcoald de arte qi meserii sau de Qcoatd de ucenici/gcoald complementari, vor parcurge
urmitoarele etape pentru contin uarea studiilor:
sus{inerea examenelor de diferen{5 rezultate din compararea curriculumului parcurs
la gcoala profesional5, Ecoala de arte gi meserii sau gcoala de ucenici/qcoala complementari 9i a
curriculumuluiin vigoare la clasa a lX-a ?nvi[5m6nt liceal;
inscrierea Tn clasa a X-a de liceu, sau clasa a X-a invd[5mint profesional organizat
in baza O.M.E.N. nr. 3168 din 3 februarie 2012, in situalia promovdrii examenelor.

5.

a)

b)

DIRECTOR GENERAL,

vinaerfrffiia

ADJUNCT,

DIRECTOR G

Pop

PT
Ciobanu

Str. Gcneral. Beithelot nr.28-30, Sectnr 1,01015[], Bucurtsti


Tr:l: *40 (0)21 405 62 2L

Fax:

++() (0)21 31355 +7

w.rvw.edu.Lt>