Sunteți pe pagina 1din 56

O r,,colnl

INGERILOR
I-

CCNTACTAREA

ixcnRrLCR, PENTRTI
ixnnuMARE, INSPTRATTE
SI II]BTNE
+

AMBIKA VAI]TERS

TruJ.r""r" : TAI.IANA CRETIJ

CUPRINS
INrnooucenE

pRoNrA TNTERNATIoNAL s.R.L

@s
BUCURESTI, Str. Elev Stefinescu $tefan nr. 13, bI.,15 1 sc. t, ap.
sector 2, cod 02t69+

Capitolul ililn INCERII - TRECuT sr eREZENT 10


18

Capitolul

Telefon/Fax, 03 1 1 034217

E mail : pron

Copyrlght O 2008

ja.

international(r!gmail.com

PRONIA INTERNATIONAL S.R L.

/oi CnnToNASELE cu INGERI 15


Crnul FoRMAToR 17
Arbangbelii zo

Inguii Pazilori

ISBN 978,973_O_056t2 g

so

intdietorii ts
Toarc dr(prurile Jquprr prczenrci editii in lirnba ronrana apartrn
(Ds
PRoNtA |NTTRNA |ONAL S R L
taducere, Thtiana Cretu
Tehnoredactare sr coperti, S C TFCHNO MEDIA S.R L. Sibiu
Corecturi, Dana Meculescu

Cnnul

Stdphnirile ao

C)riginally pubhshed as The Angel Oracle by

Ambika \il/auters

Crnul

A CONNECTIONS EDITION

www connections_publishing.corn

Virtutile

ao

Domniile

zz

PARADTSULUT 78
SeraJimii sz

This edition published in Creat Britain in 2005 bv


Connections Book publishing Limited
St Chad's House
148 King's Cross Road

London wclx 9dh

cREATTET 56

Heruuimii
'honurile

ss
sq

Capitolul trei Cuxt sE FoLosESC cARToNASELE


CU INGERI

Text copyright O Ambika Vauters 1995


Card illustrations copyright O Varren Madclill/ nreikleiohn 1995
fhis cdition t opyright O Eddis,,n Sadd Eclirion, ,ZOor

The right of Ambika \il/auters to be identified as the Author of this


work l.ras been asserted by her in accordance with the Copyright,
Design and Patents Act l9gg.

Cuv sr PREGATESC

1OO

cARToNASELE 100

sr puN INTREBART oRACoLULUT 101


AlncrnrR uNEr ETALART DE cARToNASE 101
CuH,t

INrEnpnrrnREA cARToNASELoR 102

CoNcr-uzrr 1to
Brelrocnlpm 111

Mulruvrnt ll2

INTRODI]CERE
Binecuuintat fie copilul Luminii
Care se strdduieste sd t'ie aldtwi de Tatdlui sdu Ceresc
Citci el L)d ,:lr)e(l uiatd eternd
Cd cme oiziteazd louinta secretd
A celui Prea inalt,
S e r,,t
de protect ia Atotputernicuhr i.
^buutrd
In4uii Sdi uor ueghn asupra lui
Si-l uor hsoti pe toale drumurile.
B ine

uu dnt a

st

e colt ilul Lumini i

Care cautd sd-l gdseascd pr

Tdtil

Ceresc

PenLru a aues uiatd uesnici.


AstJel oa sdldslui

Din irtaltul
Va

in tdiuicul loc
cerului,

trdifu Umbra Atotputernicului

Iar El ua trimite ocrotirea lugerilor asupra lui,


S d-i

cAlduzeasci calea,

EVANC,HELlA ESENIT\NA

f ngerii sunt lcgatura noastri cu Divinitatea izvorul fundarlental al


linlregii Crcatii din momentrrl in care arr-r inceput si cercetirr
misterele vietii si natura existentei noastre. Ei sr-rnt si un aspect a1
relaliei noastre cu Dumnezeirea care inseamni bunitate, puritate si
lumirr;r.

()nacoL-ttr- iNc;eRtLctn a luat nastere din dorinpa dc a afla r-nai nrulte


desprc ei, precunr si clintr-un sentiment de recunciastere a miracolelor
si a bucr-rriilor pe care ei ni le dezvdluie , pentru a nc conrpleta cxistenta.
Ingcrii fac parte din rrniversrrl meu inci din copilSrie si t-rclat.l cLr
redesteptarea ,,constiintei" me le angelice, ceva ?nliuntrul nreu s-a trezit
si rni-a confirnrat cd sunt prezer.rti ?n viata mea.

Am fost profund miscati si inspiratd de mr,rltituclinea de lLrcriri


desprc ingeri. Cea care a avut cea mai mare inf'luent5 asLrpra nrea si pc
care o prezint in CapitolLrl Unu, este Didlog cuin4erti cle Citta Mallasz.
DLrpi ce am citit-o, nt-am cctnvins ci ingerii sunt reali si nr-r srrnt cloar

INTIiODIICERE
concepte New Age . CertitLrdinea ci ingerii ii cilSuzesc si ii protejeaza
pe tincrii desprc care se vorbeste in aceastd carte, m-a lSsat firi grai.
Drlpi ce ar-n citit citeva cirfi avind acest subiect, am inceput si tin
un jurnal unde notam felul in care ?ngerii actionau in viafa mea. Arn fost

surprinsi, apoi uluiti de-a dreptr-rl, de revirsarea de inspirafie si de


ghidare pe carc o simfeam ori de cAte ori aveat.n nevoie. Am invifat si
fac diferenla intre Ingerul meu Pizitor si acei ?ngeri care m-au indrumat
si scriu On,tcot.ut- iNc,entL-on.
Pe misurd ce congtientizam tot mai r-nult existenla 1or, ar-rl inceput si
ii observ peste tot. Erau scLrlptati pe clidiri seculare dar si in vechile
biserici. I-am observat gi pe casele de marcat dintr-un magazin care
comercializa nrAncare sinitoasi si chiar pe coperta unei reviste. Mi-am
transformat dormitorul in ceea ce ant nurnit apoi ,,Altarul Ingerilor" iar
pe pereti arr pLrs imagir-ri frutmoase cu ingeri. Preocuparea nlea de a
constientiza exlstenfa ingerilor a devenit un nlod de a trii, Chiar anr
incepr-rt s.1 pictez si si sculptez ingeri, dar de data aceasta cu o profundi
plicere. Arr-r intilnit oameni minunafi care si ei au avut cxperienfe
sin.rilare. Multi dintre ei sunt oameni cLt adevirat iubitori ;i buni care
nti-au infrumusetat si irnbogifit viafa.
Foloscsc cartonasele cu ingeri pentru a obline ajutor in diferite
situatii. CAnd vreari si inleleg in esenti o proble mi pe care nr-r gtiu cum
si o rezolv sau cAnd vreau si iau o decizie. Atunci, folosind pachettrl de
cartonase, le cer ingcrilor s5-;i reverse dragostea si inspirafia asupra
mea. Ei mi^ajutb in muncd, in relatiile cr-r ceilalti si chiar in problemele
financiarc. Ingeri imi reamintesc ci, atunci cAnd sunt deprirnat.l, ei imi
oferi sprijin si mi ajuti si-rni depisesc ternerile si incertitudinile. Anr
invilat si fir-r ir.rcrezitoare in faptul ci ingerii stir-L mai multe decAt poate
?nfelege mintea mea. Prin intermediul cartonaselor, ei imi dezvdh-rie
dircclii si solutii care invariabil sc desf5goari asa cum ei previd
Constientizim tot mai mult existenpa irrgerilor, cu cit st-tntern mai
deschisi si avem incredcre c.1 ei au pttterea de a ne face viepilc mai
fericitc si nrai pline cle blrcurie. ingerii au fost cci care rr.r-au f5cr-rt s5-mi
dau seama cAnd e timpul si mi relaxez ;i si nr-r nri rnai chinui rnuncind
Atunci cAnd rri simfearn vinovati de faptul ci nu munceanr suficient,
dcscoperear.n dintr-o dati ci pot si-mi organtzez timpul mult mai
sir.nph-r astfel incAt si pot scrie, si str-rdiez, si mi intilnesc cr-r clicntii si
si am posibilitatea de a rnd relaxa ingerii m-au ?nvipat permanent si mi
iubesc pe mine insinri, neconditiorrat, asa curn s.i ei rli iubesc. Aceasta

IN'IROI)LI(-URE

]NC]]J'RILO]i
iubire depiseste orice putere de intelegere pe care as pLrtea si o am
despre valoarea mea. cu blandete si cu umor, ingerii m-au invitat si mi
ir-rbesc si

si mi pretuiesc

asa cLnr sunt.

Ingerii pot face parte si din existenta voastri. Daci avefi o inirni
deschise si nu.ludecali pe nimeni, graf ia lor vi va urnple viata. pe nrdsura
ce vi f'amiliarizati cu diferitele moduri de ghidare oferite de oR,qr.ol,

veti simti bunivointa si generozitatea ingerilor. Ei strnt aici pentru a vi


oferi modalititi de a vd gisi fericirea si lini;tea in viati. vi adr-rc sprrjir.r
si incredere cand sr-rnteti in nevoi sau singr-rri. Sunt un umdr simbolic pe
care si vi plecati caplrl cand sunteti demoralizati sair treceti prin

perioade dificile. Mai mult decat atat, ei vi diruiesc iubirea


necondipionati a Creatorultri si lurnina Lui.
speranta si intentia mca este ci, prin familiarizarea voastri cu ?ngerii
din acest Oucctt., veti re gisi aceste calitdti ?n voi ingivi, iar ingerii vor
deveni proiectia DivinulLri in voi. Pe scurt, vi veti descoperi propriile
caliteti angelice. Sper de asemenea ci vi veti obisnui cu ajr-rtorr-rl Divin
care va veni cu solr-rfii si risptrnsuri la ceea ce cereti de la viati.
sr,Lnt de pirere ci in viata de zi cu zi, majoritatea oamenilor nu au
triit experiente directe legate de ingeri Aceasta nu inseamnd ci ei nu
existi. Din contrS, ei actioneazi permanent si asteapti transformarea
constiintei noastre, care s.1 ne pern.riti si le pe rcepem irnpdratia.
Depinde de noi si ne deschidem si si l.lsirn iubirea lor si nc pitrundi
vietile. Putem si ne rugdm ingerilor pentrLr ajlrtor si ghidare, dar si si le
multurnim pentrLr tot ceea ce ne ofcri bun ?n viati. De aserlenea, ii
putem rirga si ne ajrrte si gisinr solr-rtii si risp.rnsuri la problemele care
ne frinrAnti.
Nr-r cunosc pe nir.neni care sd nLr aibi nevoie de pr,rtin ajutor in lr-unea
aceasta atAt de nesigr-rri. Relatiile cu ceilalti ne sunt afectate de vreme
cc ne ?ndepirtir-n tot mai mult de sinrplitate si suntenr intr,o vesnicd
goani dr-rpi bani, dupi succes si dlrpi plicerile ilLrzorii ale vielii. Multi
dintrg noi am pierdut contactul cu ingerii nostri cilir-rzitori si pdzitori.
Pr,rtem restabili aceasta legdturi sinrplr-r si firesc, atunci cinc.l suntern de
acord si ne deschidem citre lumina cildrrzitoare care ne este oferiti
neconditionat. Ceea ce ni se cere, este sd renuntdm la vechile noastre
pre.ludeciti despre cun'r trebuie si ne fie viala si cunr trebuie si o triirn.
Cand renr-rntim la une le dintre ideilc noastre preconcepute, avem toate
sansele sd pregitim calea ca ingerii si ne intre in viati si si ne deschicli
ininrile. Cr-r totii avem un inger pizitor care vegheazi asupra noastri si

si spunem ,,bund ziua" si ,,mul1umesc" de


mai rrrulte ori decAt ne ddm seama. Acesti ingeri sr-rnt intotdeauna acolo
pentru noi. Ati avut vreodatd sentimentul ci ceva s-a in'rpotrivit ca voui
ne protejcazi. Avem ocazia

se petreaci ceva riu? V-a1i surprins f;cAnd lucrul potrivit la


nromentul potrivit sau spunAnd unui prieten aflat in suferinti cele mai
inspirate si mai potrivite cuvinte? Toate acestea au venit cr,L ajtrtorul

si vi

ingerilor.

Aveli incredere ci Sinele vostru Suprem vi va pune in legiturd cu ei.


Puteli folosi cartonagcle cu ingeri pentru a gisi rispunsr-rri la intrebiri
legate de viafa voastri. Pot li piatrd de temelie pentrLl mai buna voastri
farniliarizare cu ingerii. Ei doresc ca voi si ajungefi sd ii cunoastefi ;i sa
avefi incredere in ei. FaptLrl ci sunteti dcschisi citre ei inseamni ci
sunteti deschigi c.ltre br,rnitatea si fericirea supremi. Ei asteapti si ii
cunoa;tefi. Pot dirui fiecirr-ra dintre noi cel mai br-rn ajutor, cele rnai
br-rne sfaturi, preclrm si proteclia si ghidarea de care avenr nevoie ?n
via1d. Cu cAt r-re asuminr mai mr-rlt responsabilitatca de a participa la
crearea universului, cr,L atAt ingerii ne ajuti nrai mult si atingem starea
de beatittrdine. Ei existi ca si ne ajute si ne gdsinr fericirea in trtLpurile
noastre, aici si acum, pe planetd, oriunde am fi.
Ar.n.conceput acest On,qc;c-ll de-a lungul a cAtiva ani, inspirati fiind
de ir-rgerii care m-aLr ajutat sd il creez pentru propria mea ghidare si

propriul meu sprijin. imi face plicere si vi-l diruiesc si am toati


ci o si vi invefe modalitSli benefice si inspirate de a

convingerea

realiza adeviml, de a intAlni iubirea si de a vd netezi drumul in viatd.

sVz

-Y
iNc'trlRtr TliECtrT SI l,ItEZEN-f
Capitolul unu

o sirbitoare sfAnti care marcheazi inaugurarea celestd a unui cod sacru


si etic al tutLrror celor care rtrmeazi credinla Islanrului
Tiei dintre cele mai importante religii ale civilizaliei moderne au acceptat existenta ingerilor. Ti"ebuie doar si citin'r vechile scrieri, care stau la

INGERII
TRECT]T SI
PREZENT
Ln cel mai iudh niuel al sdu, stdletul
dor in4erul

este

este perceprr- cd

o rnaniJestdre mai altropiatd a

uit

ttrc\n4(r

al lui

Lui

baza acestor religii, pentru a infelege in ce m.lsuri, ?n trecut, ingerii erau


ntesageri ai lui Dr1mnezeu. Modul in care aceste invipituri, cu multele 1or

Jiind L)umnezu,

Acedsta

esle

indertil,

l)untrrczeu.
NlFISTER EC-KHAI{T, PREI)I(,I

lngerii s.nt tot atat de aproape de Divinitate cllm si noi p.rtenr

laj.rge. Cunostintele noastre despre ei provin din cele scrise despre


experientele lunrinoase si mistice ale oamenilor. ingerii au aphrtrt de,a
h-rngul timpurilor, marcand evenimente in care au avut loc formidabile
transformiri in constiinta umani. De exemplr-r, afl;m cum ?ngerii s-ar,r
aritat birbatilor si femeilor a ciror menire era aceea cle a,i ghida pe
ceilalti citre o mai mare constientizare si resporrsabilitate n.rorali.
Avem o vasti literaturi despre ajr-rtci^rl si sprijirrul oferit de ingerr
evreilcir din Vechiul Testarnent, ?n lupta lor pentrlr libertate. Literatura
ir-rdaici oferi o intelegere clari as'pra naturii ir-rbirii si gratiei pe care
ingerii o oferi umanititii ingerii se nlrmesc Malach irr lirnba ebrarca.
Povestirile despre ingerul care il viziteazd pe Abraham ca si intervind in
folos.l lui Isaac sau cele despre ingerii care il ajuti pe Daniel si il apdri
pe Shadrach, Meshach si pe Abednego in cuptorul aprins, sunt povestiri biblice cLrnoscute
cartea Revelatiei si Scrierile Ap'crife c{escriu ir-rgerii ca fiind mesageri ai Donrnr-rlui care transmit umanititii iubirca Lui. Sf'antul Luca
vorbeste despre momentul in care ingerul Cabriel a dat de veste Mariei
ci ?1 va naste pe Hristos. cuvAntul inger provine din 6;reces cttl dngelos
(p1. dn4eloi') care insemni de fapt mesager, sol. ingerii sunt prezenti in
intreg Coranul si au un loc aparte in textele sacrc islamice. Corarrr_rl
povesteste cum, intr-o noapte instelati, Cabriel I,a ridicat la cen-rri pe
Mohamecl si i-a dictat intreaga Carte. Acest eveniment este celebrat ca

miracole, sur-rt inlelese de noi, reprezinti o limit; pentrll experienfa


noastri cLr aceste minr-rnate creaturi ale luminii. Sperim ca diferitele opinii
religioase si nu vi impieclice si fili deschi;i si pitrundeli esenla si si
cunoagtefi iubirea si timiduirea pc care ei o oferi fiecirrria dintre noi.
De fapt, ingerii aparlin intregii omeniri si nu unei religii aparte. Ne
ajr-rti, fiind rr-rijlocitori ai progresului personal si ai evoluliei spiritr-rale.
Tot ceea ce aveffl de ficr,rt, este si lc gisim loc in viala noastri pe ntru a
crea contcxtul spiritual in care si ni se poatd dezvolta capacitatea de a

iubi si de a fi iubit.
ingerii au un rol activ in viefile noastre pentrlt ci ne este necesar
ajr,rtorul lor in relalia pe care o avem cu Creatclrul. De asemenea, ei nc
oferi protectie gi ghidare gi ne pot ajuta si ne desivArsir.n rapid si usor
potenfialul creativ. Ei ajrrti inliturind obstacolele din calea bunistirii si
fericirii.noastre. in timpr-rrile moclerne, cloi mari gAnditori, Emanuel
Swedenborg si Rudolf Steiner, au contribr-rit la transformarea rnodulli
de percepfic a ingerilor de la un punct de veclere religios la unul
umanist. Ernanuel Swedenborg, filosof suedez, care a trdit in secolul al
XVIII-lea, a avut cxperiente mistice profunde ?n tirnpul cdrora, afirnli
el, a fost dus in ceruri ur.rde a asistat ca martor la orgar-rizarea ierarhrcd
a cerurilor. El descric in operele sale iubirea si armonia dcsivAr;iti care
existi in impiritia ir.rgerilor. Spunea desprc ingeri c.l avearr locuintc si
ci triiau intr-o perfecti pace si arnronie, avAnd o viapd beatifici Dupi
spr-rsele lui Swedenborg, ei se cis.ltoreau ;i convicfr'riatt impreuni, iar
viefile nu le erau deosebite de ale noastre, cu exceptia faptului ci trdiar-r
in pace sj niciodati nu sc rizboiau pentru ceva. Aceasta e ste, dlrpi toate
credintele, o viziune minunatd a cerurilor si ceva la care noi putem
aspira pe ntrr-r existenla noastri pimAnteani.
Swe denborg descrie actele de ir,rbirc si compasiune pe care ingerii le
sdvAr;eau. Sput]ea ci niciodatd nu erau rlai fericifi ca atunci cAnd ii
?r-rvitar-r pe altii sar-r cAnd putealt si ajute sau si inclrume' ,,Sunt
ntanifestarea Dclmnului, astfel ci isi iubesc aproapele nrai rnult decAt pe
ei insisi si de aceea raittl este rai".

OR ACO L I] T- i

NtI

PRTZFN'I

E R I I-O ]I

La incepr-rtul secolLrlui, Rudolf steiner, om de stiir-rtd si filosof german,


a studiat toate tipurile de stiinfe ezoterice.

avr,rt

o profundd dragoste

si

intelegere fati de ingeri. steiner a ir-rteles scopul ingerilor ca fiincl acela


de ghizi spirituali care ajuti omenirea sd atingi cel nrai inalt nivel cle
spiritualitate si dezvoltare interioari. El a spr,rs ci evolrrAncl tclt mai mult
ca fiinpe spirituale, intrim in contact cu t.lrArnr-rrile angelice. De exemplu,
el a fost de pirere ci arhanghelul Mihail este ingerurl ciliuzitor al noilor

timpr-rri si ci ar scoate onrenirea din starea de demoralizare si de haos in


care se scufr-rndi, condr,rcind-o citre o epoci de mare lumin.l si citre
constiinta universali.
c) parte importanti a scrierilor h,ri Steiner este cea care clescric nrodul
in care ingerii comur.ric.l cu noi. El spune cE aceasta se realizeazd prin
imagini vizuale. Potrivit lLri Steiner trebuie si nc dezvoltirn irnaginatia si
intuitia pentru a putea decodifica mesajelc pe care ingerii doresc si ni le

transn.riti. De fapt, ceea ce putem noi si facem, e si ne eliberim de tot


ce este rdu si si ne transcendern obisr.ruintele merrtale cu privire la
realitatea h-Lmii fizice . Aceasta ne ajuti si ne dezvoltim gandirea intLritivi
eliberim cle gandurile ncgre
flind astfel pregititi s.1 primirr mesalele cerurilor.
Aceste imagi.i sunt transnrise prin ernisfera dreapti a creierului, care
are funcfia sinterici de a fixa informatirle, ceea cc inseanrni ci le adtrni
si capacitatea creativa. Medltand la ingeri ne

laolalti generAnd

ir-nagini ale lor. Este totodatd acea parte a creierului care


sr-rb forma muzicii, culorii si atingerii. Functioneazd pe

reccpteazi stinruli

baza imaginilor

si a simbolurilor primite, astfel incat rnai

clegrab.1

deducpiilc decat reztrltatele capiti o valoare metafbrici. Este rnai degraba


vorba de discerninrant decat de logic.1, in timp ce emisfcra stinga divide
inforrrratia prin procese analitice, cea dreapti o proceseazd intr,un nrod
unitar si sintctic.
Avenr acces la inraginile angelice pe care le prinrinr, prin internredir-rl

emisferei drepte a creierului. De aceea, estc irrportant si ne oferinr


pldcere si irrcAntare prin arti, rnuzici, dans clar si prin atingere. Astfel ne

citre aspecte din noi care ne apropie de sursa ultirni, prin


experienti directi. De fapt, ccea ce noi ciutim, este echilibrurl dintre cele
dotri emisfere cerebrale, pentrLr a ne putea folosi creierr-rl la capacitate
deschidenr

rnaximS.

Steirrer este de pirere cd liecare imagine care ne parvinc este parte

viziuni codificate a fericirii noastre ultinre. pe r-n.isr-rri cc ne


dezvoltim tot mai rnult intr,ritia, vorll pr-rtea si e xtrapoldrn aceste
r-rnei

t2

informafii gi si faccrl alegcrile corccte, astfel incAt sd triinr nlereu


sinitos gi in arrronie pentrLt binele nostru suprem, ajutAnd la evoltrtia
umanitdfii. Steiner a fost de pirere ci scopul invititurilor arrgelice este
intreit si ci fiecare persoand va gdsi modr-rl in care si intre in legituri cu
divinitatea, cd fiecarc va trdi liber, cinstindu-l pe Dumnezeu prin el
insusi gi prin cei din jurul siu.
in cartea sa Dialog cu inqerii, pe care am mentionat-o in introducere,
Gitta Mallasz ne prezintd un extraordinar pllnct de vcdcre despre modul
in care ingerii ar-r schir-nbat vietile a patru tincri, inclusiv pe a sa, singura
supravictuitoare, care s-au ascllns intr-un situc dir-r Ungaria in timpul
celui de,al doilea rizboi mondial. Remarcabila calitate a cirtii este aceea
ci descrie viapa cle calvar pe care acesti oameni atr triit-o, prccum si pacea
l5untrici si lini;tea dobAnditi datoriti contactului lor permanent cu
ingerii. Acest contact s-a real:izat, prin unul din cei patru, siptimAr-ral, timp
de r-Ln an si jr-unitate. Gitta Mallasz, acum in vArsti, locr-tie;te in Franla si,
ocazional, apare in ernisiuni radio care abordeazi ca sr-rbiect ingerii.
Scriitoarea americani Terry Lynn Taylor scrie despre ingeri intr-o
manieri care nu estc nuantat religioasi, prezentAnd in schimb iubirea si
lumina pe care ei vor si ne-o impirtigeasci. Prin cirpile sale, Thylor
dorcste.si ne arate rnotivul pentru care ciutim ghidare si protecfie dc
la ingeri. Ea afirnti, pur gi simplu, ci ingerii existd pentru a ne aduce
bucr-rrie. Gustav Davidson, un alt scriitor modern, a fost foarte interesat
de ingeri. A scris un Drclronar al Ingerilor care ne oferd o mulpime de
cunottinfe si infcirrnatii despre aceste fiinpe ceregti. Ciutdrile sale s-an
extins pe parcursul mai multor ani. Ii sunten-r profund recunoscitori
pentru prestigioasele cercetiri asupra acestui subiect care i-a adus mare
bucurie. De asemenea, el a ajutat la elinlinarea referinpelor strict religioase cu privire la ingeri s,i i-a prezentat intr-o nlanieri n"rr-rlt mai abordabila. Speri ci oricine dores,te sd cunoasci mai multe despre ingeri va
gisi in cartea sa un ghid practic s.i util.
ingerii ne oferi prilejul si ne iubim pc noi ingine. Ne conduc citre
esenta vielii noastre, ?nv51Andu-ne ci atunci cAr-rd ne iubim pe noi,
urrnim de fapt calea adcvirului suprem. Ne ajuti si devenim oameni
maturi, responsabili si iubitori care triiesc in liniste si pace. Ingerii ne
indrumi si aflim cine suntem noi de fapt in adAncul fiinfei noastre, dar
si sd fim creativi si compleli. Aproape intreaga literaturi modernd care
vorbegte despre ingeri strsf ine aceasti perspectivi, eviderr;iind esenta a
ceea ce ei ne impdrtdsesc ?n viafa de zi cu zi.

OITAC

L) I-

IIL i Xt-I I] R I L O R

Dr. H. C. Moolenburgh din Olanda, a scris cloui cirti

ingerilor si bunitatea acestor fiinte

pr-rre.

S4

Capitolul doi

despre

experientele pe care oamenii le-au avut cu ingerii. Existi si alte relatiri


in care oamenii povestesc intalnirile lor cu ir-rgerii si curr ar-r fost ajutati
de ei. unele sunt miraclrloase si nemaipomenite iar altele sirnple, toatc
dezvih-rind ?nsi cat de usor pot intra ingerii in viata noastri cind
suntem deschi;i spre a le primi iubirea, intelepciunea si ghidarea.
credinta in ingeri este o optiune personali. Ei triiesc in tiramul
subtil invizibil. Faptele lor sr-rnt resimtite ca o fornri de energie ce se
manifesti fizic 7r se exprimi ca realitate triiti. De unde stim ci ceva
este real? Pur si simplu constatim consecinpele. cand o masini evit5 in
rultimul moment si loveascd un copil sau cand ajutorul apare din senir.r,
sunt siguri ci avem de-a face cu ingerii. Inspiratia vine de undeva mai
presLrs de gandirea noastri rationalS. Ne putem folosi emisfera stangi a
creierului, cea analiticS, ca si apreciem valoarea triirilor, dar cand ne
deschidern cdtre o alti modalitate, si anume aceea a realitdtii care este
amplificati de iubirea si de ghidarea angelici, putem gisi alinare cand
suntem abituti dar si rispunsuri la probleme care par de nerezolvat. in
astfel de momente, incepem si lisim splendoarea ingeriror sa ne
pitrundi in inimi.
cunostintele despre ingeri pot fi
dar nu neapdrat necesare
'tile
pentru a intra in contact cu ei. Cu cat esti
rnai deschis spre a-i cLrnoaste,
cu atat ?ti devin mai fanriliari. Literatr-rra ne poate ajuta sd aflin-r
experientele altora, dar nu ne poate inlocui propria experienti. ingerii
ne cer si ne dezvoltim calititile intuitive astfel incat sd putem intelege
lnai bine ceea ce speri ei sd ne poati invila. Cand incepi si ai incredere
in tine si iti respecti sentimentele ca fiind expresii legitirne ale propriei
tale fiinte, ingerii pot ajunge mai repede la mintea si la inirna ta. Asta
inseamnd cd ai incredere ?n tine si, in primr-rl rand, iti respecti triirile.
Adesea, oamenii sinrpli cu vief i putin complicate, sunt cei carc intalnesc
ingerii nrult n-rai .,ro.. in....uli sa vi indepirtati de nrodalitatea pdrlii
stangi a creierului, cea rationali, de a privi aceastd lun.re si fiti pregitlti
ca simturile si intuifia voastri si aibi acces la un alt mod prin care si
puteti percepe nrinunitiile constiintei universale. vi asteapti iubirea

CARTONASELE
CU INGERI
ii consider ca t'iind
dl
acelor principii
si
al
uietii,
al
luminii
al
miscdrii,
ddeudratul temei

inguii

reflectd modul de organizare a lumii pizibile.

peutru judecatd
ftmdamentale ab uniuersului Jizic, care in nunit'estared lor
noastrd, se concrelizeazd in notiunile de cauzd si eJect, precum si in legile naturii
C]ARDINAI-L]L NE\(/MAN

ceastd prezentare a cartonaselor cu ingeri include o descriere a lor

si a rolurile lor

angelice si pimAntene. Cartonasele au fost


corespundi celor trei icrarhii ceresti' Cerul
incAt
si
concepute astfel
Formator, care se raporteazi la viafa noastri rnateriald, cea de zi cuzi,
Cerul Crealiei, care vegheazi asupra relaliilor dintre oameni gi a prohlemelc lr,r. pr..urn si ntodtrl in care oamcnii sc comport6 ctr apropiatii
lor si Cerul Paradisului, carc ne arati cum putem participa si noi, cu
ajutorul 1ui Dun'rnezeu, la evolupia spirituall a universului. Cartonagele
corespunzitoare celor trei ierarhii pot fi recunoscute dupi chenarele
lor decorative diferite. Ca si le cunoasteti, v-as sugera si le sortafi dupi
cele trei ierarhii in ordinea din acest capitol ;i si incepeti s5 vi
familiarizali cu ele. Primele impresii sr,rnt importante. Cititi mesajul de
pe fiecare cartonas care de fapt reprezinti esenfa si sensul angelic - si
intuilia voastri si apoi citifi
studiali imaginea. Aveli ?ncredere
^in
In
mod, impresiile vd vor fi
?ngerilor.
acest
semnificatia
descrierea 9i
clare si semnificative, iar cartonasele vor deveni un instrument
divinatoriu excelent pentru voi.
Fiecare nivel al cerurilor are trei tipuri de ?ngeri. Cerul Formator
manifesti ir-rbirea si proteclia Arhanghelilor. Tot pe acest tirAm silisluiesc gi Ingerii nostri Pizitori si IntAietorii care domnesc asupra anumitor zone geografice. Cerul Crealiei manifesti bldndetea gi compasiunea Domniilor, Vrtufilor ;i StdpAnirilor. Acestia sunt ingerii care
influenteazd in mod direct natura spirituali a relaliilor umane. Ei sunt
dititori de pace, liniste si armonie. Ne ajuti si fim inlelegdtori 9i plini

o ll,\('fi

l_

tr t_

i N (t E ltt LO

de con.rpasiune si si avem puterea de a gisi iertarea in ininrile noastre.

cerul

Paradisulr-ri rrranifesti

gloria si energiile pline de forli ale


Serafimilor, Heruvimilor si Tionurilor. Acestia su't ingeri ai iLrbirri, ai

intclepcitrnii si ai glorici

Ierarhia cereasci este definiti de grad'l de iubire si constientizare


din cadrul fiecirui cer. Asa cunr noi evoluim spirituar, tot aFa si ingcrii
evolueazi de la un nivel la altul, amplificAndu-si iubirea cunoasterea.
;i
Ajung mai aproape de Creat.r prin dragostea si compasiunea lor. Ca
mesageri ai lui Dumnezeu, aduc lumina universali a iubirii in constiinta
tuturor oamenilor. il ,lu1.r. pe Dumnezeu ajut6ndu-ne si devenim

infelepli, si devenirn fiinpe de lumini sj iubire.


cind folosim cartonasele ca oracol, invocim inspirafia tuturor
cerurilor. cerem ?ntregilor ierarhii ceresti si ne sprijine pentru a gasi
solutii la ceea ce ne frd'anti si si ne dea putere de intelegere in
procesul err-rofional si spiritual prin care trecem. ingerii existd pentru
a
ne ajuta si ne reconectim cu Sursa ultimi. Ei sunt la dispozitia noastri
si pot fi invocali oricAnd.
oR,ccoltil- iNcrnron nu pretinde ci are rezolviri pentru toate
problernele voastre, dar poate fl un instrument cu ajutorr-rl ctruia si
fiti
ghidali Fi iubiti de prietenii nostri divini. pe rrisr_rri ce str,rcliati cartonasele ;i vi familiarizati cu ele, o si fiti surprinsi cle iubirea nenrisurati
pe care ingerii ne-o aduc. Fiecare treaptd a cerului isi are rolul
specific.
In fr,rnctie de nevoia specifici de ajutor ghidare, ciutati si vedeti care
9i
dintre ingeri poate fi in rezonanti cu problerna voastri particulari.
odata cu trecerea tin-rpuh,ri puteti apela la ajutorul altor entititi
angelice care si vi ajr-rte si si vi indrume. Daci sunteti frimantati de
probleme cotidiene, cum ar fi gisirea drr-rmuh-ri in viala sau cum si
vi
ca;tigafi existenta f;cand ceva ce vi place, p*tefi apela la aj*torul unuia
dintre Arhangheli sau la ingerul vostru pd,zitor. pe de alti parte, daci
problemele voastre sr-rnt legate de relatiile interumane si presupr-rn
legituri cu diverse persoane sau cll una in mod particular, veli alege un
cartonas dintre cele ale Cerrrlui Creatiei.
Ierarhia cereasci vd pune la ?ndern6ni instrunrentul cu ajutorul ciruia
st vi evaluati propriul nivel de constiinfd si capacitatea spirituali. Avepi
?ncredere ci daci vd amplificati credinta in ingeri, ei vi vor ajuta

atingefi culni noi de iubire si bucr_rrie.

si

('

li I I I-

egnul

Ir O

li

\'1

'\'l' f)

li

F-ottr'1,\TcR

Cerrrl Formator este prima dintre cele trei ierarhii angelice, iar ingerii
acestui tirim, Arhanghelii, ingerii Pizitori si intiietorii sunt cei mai
apropiati dc neamul omenesc. Ei sr-rnt prima noastri lcgittrri cu tirAmr,rrile angelice, iar pentru a ducc o viat.l armonioasd si a fi fericili, ei ne
oferi atAt ajr-Ltor pcrsonal cAt ;i transpersonal.
Scopul lor estc acela ca noi s.1 intelegenl ci Dunlnczcu este in oricine si in orice din jLrrul nostrLr. Sunt clititori de iulrire si protectie,
elemente escntiale pcntrlt a nc hrdni sirfletele pe acest pinlAnt. Fira r-Ln
context spiritual de carc si ne legim experientelc lrrmesti, am fi sdraci.
incr-rrajind iubirea sd ne pitrr-rnde vietile, ne indreptin.r tot n-rai mr-rlt

\l)re i|np;rratia ccrcascA.

Arbangbelii
Arhanghelii sunt rresageri trimisi dc Dunrnezcu omenirii. Ei ofcrd
sprijin sprritual si it-rspiratie. Ne ddruiesc revelatii si tot ccea ce ne este
necesar pentnt a evolua spiritual. Ne oferi alutor si iLrbire dc cea nlai
br,rnd calitate pentru viala de zi cuzi. Printirl din lr-rmina si clin puterea

lor, ca prrin propriile noastre forte si participin-r impreund

urriversal al r-rr.nanititii.
Prin puterea lor cle pitrr-rndere a sr-rbstanfci materiale, arhanghelii
transforrn5 encrgia pimAntului si ne reamintesc cAt de limitatd poate fi
ntintea noastrS. Ei ne aratd infinita realitate Divini. Atr-rrrci cAnd le

accept:m prezenfa, nu facem altccva decit sd invit5rn rniracolele si

pitrrrndi in victile noastre. De-a

timpului, oamenii si-art


indreptat atentia spre Arhangheli pentru a pnmi ajutor. O veche
rugdciune iudaici le invoci sprijinul,
h-rngr-rl

D wnnezeule AtotPuternic,
;,.t

Itnfiral,,tl Israelrtlu i,
Fie ca Mibail sd stea de-a dretptrr

med,

Gabriel de-a stinda,


in,!inl(a,t,ca Ralael,

in

spatelt

nttu Llriel,

Iar dedsupra-mi Prtzenla l)ioina d lui

I6

cu

f)urrnezeu la crearea universului. ln consecinti, arhanghelii sunt pro'


tectori ai omenirii si au rohLri specifice pcntrr-r a ajuta spiritul colectiv si

L7

Dumnezen

O II]\C Lf I- II

I" i N C E ]t I L O R

L'HRlll- FORr\4Allr)R

Inguii pdzitori
in timp ce Arhanghelii

au

Du-md in impdrdtia ingerilor,

in griji intreaga omenire, ingerii pizitori sunt

rispunzitori de cate un om. Ei sunt aceia care vegheazi asupra evoh_rfiei


fiecirui individ, ii apdri si ii protejeazi sufletul Fiecare
inger poate fi alituri de un anumit suflet pe durata mai multor vieti,
ajutand persoana respectivi si coreleze tot ceea ce a invitat ?n fiecare
via1a, pAni cAnd, in cele din urmi, va constientiza c; este una cu

n, *r r, u!, ) [,f ';,;:, #' ;!, i'^i|J r,,,,,,,,

spiritr-rale a

Dumnezeu. Aceasta se numestc ilurninare.


ingerr-rl nostru Pizitor binecuvante azd tot ceea ce facem pent.r
iluminarea spirituali. o practici religioasi severi ar putea si ne adrrc.l
liniste si pace, dar tot asa si nrersul la plaji sau joaca. Jocurile copiliresti
pot fi utile pentru suflet Ia fel ca si orele de rreditatie.

ln onacolur- iNcEnron, ingerii pizitori reprezirrra diferitele stadii


de evol.tie prin care trecen in decursul vietii Ei riman simboluri ale
trecerii noastre pe ciririle acestei vieti pe misuri ce ne maturizim si
evoluirr-r. Ne putem indrcpta spre acestia cand avenr r.revoie de
indrtrmare si ajutor sau oricand suferim sau ne simtim blocati. Ei ne
i'besc gi au griji de noi in mod neconditionat. sunt gata s; ne ajute ori
de cate ori ne deschidenr citre ei si le acceptim prezenta divine.
in secolul trecut, Alexander carmicl-rel a gisit in insulele o'ter din
Scopia o frumoasi rugiciune adresati ingerului pd,zjtor:

ingerul Pdzitor
Tu inger

al Donutului

care

tni ai iu grijd

De la iubittrl pdrinte al indurdrii,


Si pAuA la Pdstorul turmei de st'inti

i r.-

Ce md pdzeste

hdcpdrtuzd

in uoaptea dudsta,

la mtne toatd ispita si primejdiu,


Scalda-ma ht oceanul dreptdtii,

iutAietorii
intAietorii sunt protectorii si ciliuzitorii nearnurilor, ai tdrilor si ai
oraselor. In lliblle se spune despre ei ci au o influenti puternici asupra
destinelor maselor nrari de oameni. Ei reprezinti constiinta colectivi a
diferitelor grupuri de oameni, iar prezcnta lor laolalti formeazi
egregorul spiritual al locului. Un minunat citat care descrie intiietorii,
este versul din poemul lui \X/allace Steven An1els surromded hy Paysan,

I)e

Sunt totusi cel mai de trebuiutii fuger din lune,


prin ochii mei, puteti uedn din uou pdmilutul

ureme ce,

intAietorii binecuvAnteazi si ghideazi popoarele spre bunistare. Aceste


omenirea si,si rezolve problemele care
ir-rfluenteazd soarta maselor nrari de oameni. intAietorii se striduiesc sd
coreleze deciziile pe care le iau conducitorii oamenilor cr,L conceptele
universale despre adevir si dreptate.
IntAietorii din (lR,ccoLUL INCERTLoR. vor fi r,rtilizati pentru a indica
cele patru puncte cardinale, precLux si cele patru elemente ale naturii si
cele patru funclii psihologice ale mintii constiente: gAndirea, emotiile,
perceptiile si intuitia. In acest fel, lntAietorii stabilesc un raport direct
cu liccare dintre noi. Ei se concentrcaza asLrpra aspectelor psihologice
ale universului tridimensional si ne ajuti si intelegem esenta trdirilor

entititi existi pentru a ajuta

noastre.

de

lar ld slrawtoare

,<i rreuoi,

_=\@

P dzeste-mi luntred, pdzeste-o mereu.


Fii

flacdrd oie inainted

mca,

Fii stea cdlduzitoare deasupra-mi,


Fii cdrare lind sub tdlpile mele

t'ii bun pdstor inapoia mea,


Aslizi, la noaplr si in octi.
Sunt obosit si nestiutor,

Si

t8

I9

CE

Ii tr

l-

Ir r)

ItI,l A'l'O

AII]TANC]HEI.II

TAttA,l'lut. ANC'ELIC Arhanghel al Cenrlui Formator

Arhangfie(u[

METATRON
s@_

FuNt.rt,t ANC-,El-lcA Conse

mne

azi in Lnrlea

yie

lii toate

fapte le noastre

Mtstt-tttpl rUt pr PAH,IANT Ne ajuta si avcm mdsura corecti in tot ceea ce


facem, fiind martorul acliur-rilor noastre. Nc ajut.l si ne constientizem
potenlialr-r1 dc fiinte ir'rbitoare si me ritrtoasc

=\u_
N Zl .tut.on este singur'l inger al sferelor ceregti care a cunoscllt
lVl.unditia umattd. Cr-Lnoscut sub nrrrnele de Enoch, a fost al
put.lr.h dr-rpi Adam Povestirile ni-l redar-r ca ,,plimbAndu-se cu
Dumnezeu", dupi rnoartea sa fiind primit in Cer ca arharrghel. Scrierile
iudaicc presupun cd el ar fi fost Schechina, ingerr,rl care salveazd copiii
riticiti prin sdlbiticie si ci tot el ar fi fost si cel care l-a oprit pe
Abralram din sivirsirea jertfei, atunci cAnd Dumnezeu i-a cerut si i-L
ofere pe fiul seu, lsaac. Este cunoscut ca prin'rul si r-rltirnLrl dintre
Arhangheli, dar si ca Arhivar al Cerurilor, Inger al Figaduin;ei si Rege
al ingerilor. Funclia sa arrgelici este de a supraveghea inregistrarea
tuturor faptelor noastre in Cartea Vietii.
El sustine viafa oamenilor, fiind lcgitura intre Divinitate si omenire
Puten-r s5-i cercrn sfatr-rl, cerAndu-i si ne ajr-rte si aflirn care este misttra
corecti pentru fiecare actiune pe care o realizir-1. Vonl prrtea astfel
obline r-rn echilibrLr intre cele la care renuntim si cele pe care vrenl sa
|c pistrim. Rezultatul va fi o claritate in acpiunilc noastre, iar aceasti
irltelepciune ne va oferi o mare siguran!5, atAt de necesard atunci cAnd
vrem si ne angrenim cu succes in orice activitate.
Metatron ne ajr,rti s5 gisirl mSsura corecti in iubire, in munci si irr
relaxare astfel incAt si ducem o viati sinitoasi, echilibrati si arrnonioasi.

saptelea

El este martorul faptelor noastrc bune si poate al acelor acte de iubire si


de bgnitate pe care al1ii nr-r ni le recunosc. De asenrenea, ne poate ajuta
atunci cAnd sllntem nevoiti si depunern efort si ne trudim prea mult si

Arhdnghelul Metatron

este

considerat ca Jiind cel mai

pdmhntean dintre arbangbeli, deodrece el a Jost maiinthi un 0m


iutelept si oirtuos pe care apoi, Dumnezeu l-a luat in Cer.

Poartd uesminte bogate, iar in mdnd tine o pand cu ajutorul


cdreia inre7istrenzd

in Cartea Vietii

toate Japtele noastre bune.

Ne ajutd sd descoperin adeodrata mdsurd a lucrurilor.

2o

facem ceva, orice ar ?nsemna asta: fie

ci incercim si

facenr o relalie

sd

rneargd, fie cd vrem si slibirn sau si renunlinr la un obicei nesinitgs san


chiar si rre inrplicim total intr-o cauzi care prcsltpune efort de grup
il ,ro- ruga pe arhanghelirl Metatror.r si 'e cili'zeasc[ gi si ne sustini in orice montent al vielii, pentru a avea intotdeauna m.lsura corecti
a faptelor ;i a sentimentelor noastre. Tot astfel, il putenr rgga, in tinlpgl
meditaliilor, si ne arate cAnd,,destll e destul", dar si cAnd trcbuie si
mai facem ceva pentru noi in;ine sau pentru cei din jur".

21

CEIiI]I,, i]ORI,{ATOR

ARIIANTIITE]-II
TAnArvul- ANCELIC Arhanghel al Cerului Formator

Arhangfte[u(

FttNc-rtn ANCET-l(lA Conducitorr-rl O;tilor Ceresti

MIHAIL

MtStUNf,r t-Ut pE PA,VIANT Ne alutd si fim puternici in lupta cu fortele riului,


sb inliturin-r acele aspecte si tendinte negative care inch mai existd in fiirrta
noastri si ne sustine atunci cAnd suntem sillguri'

_N4

SVz
urnele arhanghelului Mlhail inseamni in limba ebraici ,,Cel care
este asemenea lui DunrnezeLr". El este cel pe care il invocinl
pentru a ne susfinc in lgpta noastri cu fortele riului. Este cel care ne
ajuti si descoperim lurnina din interiorul nostrir. Din prrnct de vedere
istoric, este cons.iderat ca fiind protector al Israelulrri gi al Bisericii
Catolice. Este sfAntul patron al polili;tilor gi soldapilor, dar si al copiilor
mici si se spune ci ii vegheazi pe pelerini gi pe striirri. Este r-rn luptitor
de terlr-rt, Prinl al O;til9r Cerestl, care lupti pentru dreptate si ii ajuta
pe cei care sc corrfrunti cu situafii dificile. Mihail este totodat[ cel care
dArrticste rrb.lare si tericire.
Lui ii este asociat elementul subtil Foc, care simbolizeazi arderea a tot
ceca ce este trccitor astfel incAt doar lurrina puri si absoluti si rimAnd ;i
si strdlueeasci. Maj este numit sj Binevoitorul lnger al Mortii deoarece ne
condnce spre mAntuire si nemr-rrire, tii6d totodati cel care ,,cAntireste"
sr,rfletele, punind in balanpi faptele lor b1rne si rele, la Judecata de Apoi'
Ti"adllia iudaicd, crestini ;i islarnic.l il consicleri la unison pe Mil-rail ca
fijnd cel ntai mare printre ingeri. Este crrnoscut sub diferite nume, precurl
Pr-rrtitorul Chejlor Raiuh,ri, Conclucitorr-rl Arhangheliloq PrinpLrl Prezenlei

Divine, inge.,rl Pociintci, Milei ;i Stinleniei, Printul lsraeh-riui, Cardianr,rl


lui Iacob, ir.,ger.,l tufisului ?n flicari. El este un neobosit luptitor al bineh-ri
si intotdear-rna ii sprijini pe cei care sunt urlili Mihall ii inspiri pe cei care
trudesc in singr-rritate si intotdeauna este gata si intindi o mAni de ajutor

in necaz

luminii, care
triunrJd asupra obscuritdtii t'orlelor rdului El ;ine iu mdnd o
balantii cu ajutorul cdreia cAutiireste t'aptele oamenilor ht ziud
Judeciitii de Apoi, precum si o spddd cu djutorul cdreia il supune pe
Satan si puterile inlunericului. Este deseori reprezentat inoingilnd
un balaur. Leguda SJdntului Gheorqbe deriud din a sa.

sau scrferinfi.
pe
il pcrtem rrrlJa Arhanghel'l Mihail si ne ajr-rte si ne controlin sj si
ne depisim tendinlelc negative care r.nai eristi in fiinla noastri. De cAte
ori ne simtim clepisiti de evenimente sau cAnd sitr-ratiile viefii par sa se
derLrleze implacabil, el ne poate ajuta si avem o viziune mai elevati, spirituali, inleleapti, asupra vietii noastre. Misitrnea Lri este si ne ghideze ;i sd
ne protejeze impotriva nedreptifii si si ne aiute si ne deschidem fiintele
citre ceea ce este etern si nepieritor. Il plrtem ruga si ne ajute in orice
sitr,ratie in care ne simtim coplesili sau singuri si avem nevoie dc alirtor.

22

23

cch,Li aflat

Arbanqhelul

Mibail

este

piin

excelerftd luptdtorul

CERtrL IroitNIA'lott

AIiTJANCIIIEI-II
T,tnAir,tur ANCELIc Arhanghel al (lerr-rlui Formator

Arhanghefuf

Ft-tNc-rtl ANCELICA Apir.ltor 9i nresager divin al CrrvAntulur lui Dumnezeu

GABRIEL

Mlstuup,q rul pn PA,vANr Ne ajutd si spunern adevirul deschis


si sincer, .si ne respectim pe noi insine si sd ne lisim condusi de intuifie
si de vocea noastri intcrioara.

s%_
abriel este mesagerul CuvAntului lui Durnnezelr. Nun.rele lui inL.r..r'.rrna ,,Drrnrnezeu este puterea mea". El adr-rce la cunogtinfi
misterul reincarnirii sufletelor care urmeazi si se nasci 9i ne instruieste pe
tofi, inainte de na;tere, cu privire la ?nzestririle si menirea noastri
spiritLrals in aceasti lume. Este protectorul copiilor gi are griji de copilul
din sufletul fiecdruiia, oricAnd cresterea sa este impiedicati sau este rdnit gi
are nevoie de iubire. Ne arati cum si trezim acest copil interior cr-r
ajutorul cuvintelor pline de iubire ;i tandrefe. MAna lui protectoare este
mereu prezentS pentru a ocroti ceea ce este natural si purin noi.
Toate religiile il slivesc pe Cabriel si il consideri ca cel mai important
mesager divin. El transmite Cr-rvAntirl h-ri Dumnezeu celor care il asculti

si isi respecti esenfa divin;. Mai este cunoscut ca

Arbanghelul Gabriel este reprezentat linhnd iu mdni un crin,


sinbol al pwritdtii si al adeodrului. [-lneori este reprezentat
liuhnd in mdnd o cdlimard si o pand, simboluri ale rolului sdu
de mesager

diuin. Alteori

reprezuiat tinind o cupd aurie


cdre ne aminteste de SJiutul Gradl.
esle

sr-rprem5.

24

An.rbasadorlrl

Urnanitifii, lngerul Revelaliilor, Cel ce adr-rce vestile bune, judecata si


conrpasiunea divind, Ingerul Bucuriei si Spirit al Adevirului.
Gabriel ne ajuti si descoperinr ?ntelepciunea din corpurile noastre
fizice ;i si ne cunoa;ter-n propriile valori. El respecti individtralitatea
fiecirei fiinpe 9i ne ajuti si ne respectin"r principiile, onorAndu ne talentele
si harurile. Ne inspiri si avem curajul si triirn bazAndu-ne pe adevirata
cunoastere din noi ?nsine, care respecti calitepile noastre divine. El ne
ajuti de asemenea si ne descoperim propriile talente si si le manifestdm.
Darul cel mai irnportant pe care ni-1 oferi Cabriel este acela de a ne
a.prta si devenim mai puternici si de a ne face congtienfi de faptul ca
fiecare dintre noi avem propria noastri contribr-rtie la evolulia spiritualS
a urlanititii, prin sir-nplul fapt de a ne manifesta asa cum suntem cLr
adevdrat. El ne ajuti si discernen-r adevirul in sitr-rafiile in care existi o
contradictie intre ceea ce stim noi ci este corect 9i ceea ce este reprezentat ca fiind adev.lrat. El ne ajr-rti si descoperim ceea ce este real pentru noi atunci cAnd e necesar si apelSm la intuitie. Cabriel lumineazi
calea spre adevdrul din inimile noastre si ne ajuti s5 descoperim care
este drr-rmul pe care trebuie si mergenr pentru a gisi binele 9i fericirea

25

CEITI] I- FC]RNTATOR

,\ItHANCllE],II
TAttrtuLtr ANCELIcI Arhanghel al Ceruh-ri Fornrator

Arhanghe(u(

FLtNcrt,q AN(;ELI(tA Arhanghel al vinclecirii prin bucrrrie

RAFAEL

Mtstt-tNe,r t.ut pE PA,l,t,rNr Ne ajr-rti si obtinem darul vindecirii, ne arati


care sunt ciile de a ne vindeca si ne aiut.1 sd ne vindec.lm ctr ajutorttl naturii

'i rl cncrgiei ttnivcr''alc.

N4_

sVz
rhanghclul R.rtael c\te re\ponsalrrl de vindccarea PaminttrlLri si a
l-\.locrritorilor sai. Se spune c.l el este cel care I a vindecat pe
Abraham dupi circurr.rcizie s.i ci i-a dat h-ri Moise o carte care dcscria
toate ierburile cr,r puteri vinclec.ltoare care cresc pe pimAnt. in Cartea

Iui Tobias din Vechiul Testament, se spune ca Rafael l-a vinde cat pe tatil
acestr-ria, care era orb, Folosind o Lltrsoare ficLrti din mdruntaiele untLi
peste . Rafael este cllnosctrt avAnd multe nume care ?i reflecti atribr-rtele
StipAnul vAr.rtr-rrilor cle seard, Cardianul copacului vielii d!n C'ridina
:

Edcnuh-ri, Irrgerul Pociintei, Ingertrl Rr-Lgiciunii, Itrbirii, Bucuriei si


Lr-Lminii. Este ingerul Vindec.lrii, Stiintei si Cunoasterii. Mai este nLrrnit
si ingen-rl Proviclenfei, care veghcazi asupra umanitifii.
Nur-nele s.1u inseanrr.ri ,lirrdecitor Divin" sau ,,Duntnezeu vindeci".
Rafael este sursa spirituali af'latd in spatele oricirrri tratament sau leac, iar
ca mesager al Providenlei Divine el aduce vindecare tutltror ciutitorilor
spirituali. El reprezinti reintoarcerea la Sursa viefti, care este vindecarea

reprezutat aodnd wt toiag h jonnd de


cdduceu, pe care este incoldcit un sarpe, simbolizilnd pindecared
El duce in m|nd o ploscd cu apd, iar in t'ata lui este o apd din care
sar( Lnt peste. Deseori apare reprezentat cu degetul ardtdtor indreptat
Arbaugbelul RaJael

itt

sus, indichud

este

cerul'intr-un

gest de

incurajare si sperttnti,

reamintindu-ne de tmde ne oine adeudrata oiudecare

26

definitivS, esential.l, a tlttLrror bolilor 9i sr-rferinlelor. Rafael ne asisti in


efortul nostru de a ne vindeca atAt corptrl, cAt;i mintea;i inirna. El nc
a1r-Lti si atingerl starea cle sinitate si irnplinire. Oferi ajutor tutttror celor
care sufcri si, attrnci cAnd ii este permis, le alini durerile. CArrd ne
deschidem ir.rinrile fati de vindecarea spiritrrali, Rafael cste cel care ne
ghlcleazd citre terapeuti, vir-rclecitori sau pcrsoane care ne pot indrunra si
ajr-rta. Pe m.lsuri ce devenirn mai rcsponsabili de propriavindecare, el ne
ajriti si intrim in contact ctL vindccitorul din noi, care ltie tainic ce
anLrme este cel rnai bine pentru sinitatea si vitalitatea noastri.
Rafael ne ajuti si intelegem lecliile pc care le avcnr de invatat din
fiecare boali de care suferitrt, si ne auto-cunoastem ;i sd ?nv51im din
suferintele cu care nc confruntinr. Atut-tci cAnd optim pentru r,tn rnod
s.ln5tos de viafi, acest inger estc alittrri de noi. Ti'ansformindu-ne
minlile si inimile rinite, ne apropiern de arhanghelrrl Rafael si putern
prin'ri darurile sale spirituale. El este intotdear-rna gata sd ne cilir,rzcasci
citre implinire si armonie, dar noi trebr-rie si ne clorim aceasta.

27

CERLIL 1.-OJtNIAl'OR

I\JiFI ANI] IIEI-II


TinAir'tt-tl ANttELtc Arhanghel al Cerului Forntator

Arfianghefu(

I]RIEL
_N4_

FttNr;rtn AN(,FLlcA Si ne

aclLrcd

lumina cunoasterii ltti Dunrnezeu

Mtstr:Nrl, rut pn PAl,t,\NT Ne ajuti si descoperirl lrrmina din intcriorr-rl


fieciruia dintre noi, si dobindinr cunoatterea care ajr-rt.1 si virrcleci, si
inte rpre tim si si descifrirl me sajele vocii noastrc intcr-ioare
.

.\,,t2

>)F/z-

riel, al cirr,ri nume insemni ,,Lurrina h-ri Dumnezeu", este ingerirl


care aduce omenirii cunoasterea si intelegerea divinului. Este cel
mai lunrinos dintre ingeri si este infitisat coborAnd din ceruri intr-un
car de foc tras de cai albi.
Este cunoscut ca avAnd mai rrulte nume: Flacera lui Dumnezeu,
ingerul Prczenlei Divine sa,-, ingerr-rl MAntLririi. Mai este ntrmit Prinpul
Luminii sar{ interpret al prclfeliilor. Uriel a fost cel pe care Dumnezeu
1-a trinris la Noe si-l prevind de apropierea potopului. Biblia poveste;tc
curn Uriel a coborAt pe o razi de soare in Cridina Edcnulr-ri si a stat la

nrAni pentrll a-i pizi intrarea. Ca Inger al


Pociirr!ei ne ajr,rtd s.1 inpeleger-n legile kannei, carc, pe scurt, inseamni
ci intotdeauna cr-rlegem ceea ce am semdnat. De ascmenea, Urjcl ne
ajuti si intelegern ce inseantnd compasiunea divini si sd realizam ci
suntem clt totii iubili cle Dumnezeu.
Se presupunc cd este cel nrai inpelept dintre ingeri. Adesea este
intitisat purtArrd flacira cunoasterii in palma deschisS, oamcnii pr-rtAnd
avea acces Ia ea pentru a dobAndi sinitate si bunistare. Dacd aceasti
cunoagtere nu este folosit.l in scopuri nobile, atr,rnci Uriel ne aduce
,,rdsplata divini". Ne ajuti si avenr incredere in planul divin astfel incAt,
atunci cAnd lucrurile nu par si meargi bine, si stim cd totul ne este dat
pcntr(r binele si fericirca sttprcrna.
Uriel ne a;r-rti si nc interpretir.n nresajele vocii interioare;i visele.
Ne invati cum sd ne inpelegem propria natr-rri si cum si ne asumim mai
multe responsabilititi in viati. Cratie ghiddrii pe care ne-o oferi, avem
posibilitatea si ne desivArsim potenfialul ca spirite creatoarc. Uriel ne
ajutd si ne descoperirr.r lumina interioari, iar atunci cAnd manifestirr
ir-rbirea si frumlrsetea dir-r propriile suflete, si firr strih,rcitori ca soarele.
poarta ci

L[riel este Regent al Soarelui si cel mai lumiuos dintre


Arhangbeli. Este reprezentat purtilnd o
Jlacdrd in palna
deschisa. uneori apare cu o carte la picioare, simbolrizAnd-o
pe cea care coulinea descrierea tuturor plantelor
medicinale si
pe care i-a dat-o lui Adam.

28

cr-r

o sabie de foc

ir-r

-+29

ll tt t-r L

F ,-r ti Nt A't' O Ii

P ZITI]IiI
TAnAl.tur ANC[Ltc

lngerul Pdzitor af

COPIILOR
N4_

ing..

ul Certrlui Formator

FuNcrt,q ANa;Et-t(tA Vegheazi si ocroteste toti copiii


MtstuNEr\

lr:t

pE

PIvANt' Nc ajuti si ocrotinr copilul din noi


cle

si se ingrijeste

orice nou inceput in viati.

f nger pAzitor, carc vegheazi asupra sufletelor ce se incarneazd, ajuti la


I nasterc mamelc si nou-niscutii De asemenea, ii ciliuzeste si ii protejeazA pe toti aceia care ii ajuti pe copii si vind pe lume. Fiecare
nou-niscut si fiinli tAnird sr-rnt binecuvAntapi si ocrotifi de ingerul lor
Pizitor.
Acest inger sLrs,tine gi ocroteFte toate noile inceputuri, noile planuri
sau relatii. Apiri tot ceea ce este nou si fragil, pentru a putea creste
puternic si rezistent. Tot ceea ce este nou in viata noastri va fi binccuvintat ;i ocrotit cu griji de citre ingcrul Pizitor al Copiilor.
RugAndu-ne acestui inger putem mullrrmi si ne plrtem bucrrra de
rniracolul unei noi vieti. Pr-rtem s5-i cerem indrumare si ajutor pentru
tot ceea ce este original gi pur in noi. li putem cere sd ne binecuvAnteze
familia, prietenii, colegii cle servicir-r sau pe tofi cei cu care venim in
contact in fiecare zi. Tot ce este original ;i pur in noi, vulnerabil sau
trebuie ocrotit, meriti o bir"recuvAntare din partea acestui inger pizitor.
EI ne ajuti de ase me nea, si ne pbstrinr puritatea si inocenfa. Copilul din
noi, care aspiri si fie acceptat si iubit, va fi recunoscut de citre acest
inger pizitor.
Ingerul Pizitor al Copiilor ne permite sd recunoastem acel copil din
noi care se simte singur sau neiubit. Ne putem ruga acestui inger si ne

Acest miuunat inger pdzeste

si ocroteste tot ceea ce este t6rdr


si nou in uiald, in special pe nou-ndscuti. El uegbeazd aswpra
n tol ce'incepe sd credscd si are neuoie de mai muhd ingrijire,
cdldurd si ocrotire.

vindece rdnile profunde determinate de lipsa de afectiune sau chiar de


.
t.
abuzuri. [i putcm ccre sd ne elibereze dc amintirile dureroase ale trecutului ca si ne regisim pacea s,i linigtea sufleteasci. Ne oferi siguranta
necesari oriciror noi ?r-rceputuri, pentru a creste ;i a ne dezvolta armonios. E1 ne oferi suslinerea care ne trebuie pentru a deveni r.nai
puternici si a nc regdsi echilibrul necesar in noile situatii ce pot apdrea
?n existenta noastri. Ingerul Pdzitor al Copiilor face ca plipAnda floare
a tuturor incepr-rturilor sd prindi ridicini in pdmAnt bun si si creasc5.

-+30

3l

IT

ixc;npr t)rzITOrir

CERI]]- FT]IiN,IATOR

TAnAiraul ANL,ELIC. Inger al Cerului Formator

ingeru( ?dzitor a(

TINTRILOR
S\%

FrrNt:rtl
MtstttNp,q
r.re

ANCEI-lC-A Protejeazd

s,i

ocroteste tot ccea ce este

tinir in noi

rltt pl P,tvtANr Ne ajuti si

intiregte

ne bucurdm de spiritul nostru tineresc,


protejeazi
hrinegte ccea ce este tin.1r in noi.
ne
vitalitatea,
9i

cest inger ocrotegte nr,r doar tinerii, ci tot ceea ce estc plLr si
tineresc in sufletele noastre. Se presupr-rne ci in tinerete, atAt
oamenii cit si proiectele lor sunt mai supuse gregelilor. Aceste gregeli
sr,rnt permise daci sunt ficute din dorinla de a experimenta ceva nou
sau din pura curiozitate de a afla ceva. Sunt necesare momente in vielile
noastre in care nu facem intotdeauna ceea ce se presupune a fi corect.

Acest inger ne oferd ocazra de a ne sirnfi in siguranfi atr,rnci cAnd


gresirr. El indrumi oamenii si descopere calea cea dreapti, urmirind
?ndeaproape acest proce s gi protejAndu-le vitalitatea spiritului si
entuziasrnul.

irgrril

pdzitor al tinerilor, al cdrui Arc cu sdgeti si prastie


indicd o atitudine dinamicd, esle plin de elanul si de
entuziasmul tineretii. Euergia tineretii este una pozitiud si
plind de oeselie, iar acest inger se inqrijesle ca aceste calttdti
sd existe din belsug tn tnreretea uoastrd.

i2

Ingerul Pdzitor al Tinerilor permite ca spiritul nostru si fie crrrios ;i


plin de veselie, si exploreze noi cii de dezvoltare si de exprimare. El
incurajeazi creativitatea si ablhtitlle de lider si entuziasmul tirrerelii.
Aceasta este energia care mai tArziu ne va implini viata.
El este sensibil la delicatelea tinerilor gi ne ajuti si trecem cu ingdduinti peste anumite gre;eli ii peste consecintele lor. El ne ingrije;te
sufletele si le binecuvAnteazi cu voiosia spiritului.
Il putem ruga pe lngenrl Pdzitor al Tinerilor si ne binecuvAnteze si
si ne ajute si devenim congtienfi de tinerefea gi br-rcr-rria sufletelor
noastre. Il putem ruga si renasci in noi energia bucuriilor sincere si
entuziasmul de care avem nevoie pentru inceperea de noi proiecte. 11
rr-rgdm s[ ne diruiascd capacitate de adaptare astfel incit sa ne simtim
mereu tineri, iar bucuria si renascd ?n vietile noastre cu usurinfi. El ne
oferi posibilitatea de a ne increde in bundtatea vielii. Inocenfa tinerelii
ne aluti si credem in bine 9i in ceea ce noi considerirn cd este drept.
?,
lngerul are in grijd acest entuziasm tineresc si ne ajutd sd fim rnereu
veseli si fericiti.

-+-

33

[- E It I]

Ij t)

ii

N,I

,\'l'O

IN(.]E]iII

PAZTTOIII

TAnAltrr AN(,El-tC Inge r a1 Ccrlrlr-ri Fornrator

ingeruf gdzitor af

FLtNt:tt,r ANCET-ICA

PRIMEI II]BIRI
s4_

ii ocroteste pc toli cei care sc indrigostesc

MtstttNr.q rut pr PIrr.tANr Ne ajuti sd ne pretuim sexualitatea si si cr


respecl.ln'r, sa ltin iubitori si s.1 avent ininrile ntereu cleschise, si ne iubint
si si ne lcspectim sentimentele frunroase
.

Vz_
ccsta este lrrgerul Pizitor care vegheazi asr-rpra prir.rrei ir-rbiri si ii
si dragilasenie. De asemenea, el e ste cel care ne
ajuti si avcrl incredere intr-o relatic si sh ne putcm exprirna deschis
gAnclurile si sentimentele. El ne incurajeazi si ne prefuim la adevirata
noastrd valoare si si ne indreptim spre fiir-rtele care lle apreciazi cu
aclevirat si care pot vedea linrina si fruntusetea din noi.
Rr-rgirn acest inger si ne binecr-rvinteze si si ne fereasci de cei care
nc pot face riu sau care nu pot fi ei insisi deschisi si onesti. ii putent
cere si ne ajute cAnd ne simtim vuh-rerabili sau nesiguri sj si ne sustini
atr-rnci cAnd intAlnirn pc cineva cLl carc ant dori si avern o relatie de

conferi frurmusete

Acest inger tine

in m|nd o perecbe

EI ocroleste prima
astJel inc|t sd ne putem

de turtwrele.

iubire, ne binecuoilnteazd candoarea

exprima iubirea diu inimi. Ne incurajeazd

sd

Jim plini de respect

Jald de trupurile noastre si sd aoem qrijd de sentimentele pe care le


nutrim, penlru ca prima noastrd experientd de iubire sd t'ie una

iubire. Dac.l persoana de care vrcm si ne legdm destinul este una


emotivi, atunci accst inger ne poate ajuta si stint cr-rnr si cl abordern.
Acest inger ciliuze stc oanrcr.rii spr-c pt.rtentialii parteneri, ajutAndu,i
totodatd sd se sin.rti atrasi dc cei care le rcspecti personalitatea si le
pcrrnit si,si exprinte in mod deschis sentinrentele. Acesta este ir-rgerul
care ne c<tnduce spre o rclatie sinitoasi care ne va aduce o bucurie
profundi si dlrrabili.
Ne pr-rtenr r.,-rga inge.,rlui Pizrtor al Prirnei Iubiri attrnci cAnd ne
angreninr intr-o relatie si avent nevoie de ajr-rtor si incredere pentru ca
totul si fie cel mai bine. il pLrtent invoca ori cle cAte ori relatia actuali a
devenit anosti sau stagneazi s.i are nevoie cle un irnpuls pentrlr a reinvia.
Acesta e stc ?ngerr-rl carc binecr-rvAnteazd si reinnoie ste spiritul dragostei
gi al sexualititii din noi ii ....n.r s.l ne ocroteascd cele mai ir.rtime relatii
gi si nc fereasci iubirea de ceea ce ar pLrtea duce la despirtiri salr ne-ar
pr-rne piedici in calea celor mai pretuite rclatii de prietenie.

-+-

deosebit de Jrumoasd.

3,4

r5

CE

RI: l_ Frr

R N,l

.\T(.]

IN(IFTIII

TAnAHrur ANc,FLtct Inger al Cerului Formator

ingeruf Pdzitor a(

TINERILOR ADI]LTI
N4

PAZITT]IiI

FttNc-t'l,q ANCELIcA

Ajuti tinerii si aleagi binele

MtstLrNt,t rul pr PAH,tAN-t' Ne ajuti si deveniln responsabili si si ne urmint


vocea inimii, si luin-r decizii 'intelepte si ir-rteligente pcntrtl binele nostrr-r.

=va

I cest ingcr- Paritor vegheazi asLtpra tuturor acelora care i;i cautd
lLd.u,rlul in viata. Este acea perioadi in care educatia benefici
primiti in copilirie incepe sd-si arate roadele. De asemenea, este
perioada cAnd suntenr ferm convin;i

ci

facem doar alegeri bune. Acest

inger ne ajuti si lu[m decizii chibzirite si corecte pentru progresLrl

gi

El. rre poate indruma spre alegerea unei slujbe care ni


se potriveste, r,rnde talentele si ne fie apreciate, dar gi spre partenerii
care si ne ofere dragostea si incurajarea de care avem nevoie pentrtl a
ne atinge potentialul ntaxim.
Acesta este ?ngerul care ne ajr,rti si r-re pistrim simlul umclrului

evolutia noastr5.

atunci cind lucrurile par sd meargd prost sau cAnd credem cd am


pierdut cl ;ans5. El ne asiguri ci suntem permanent pe calea cea buni
pentru a dnce la br-rn sfArgit ceea ce ne-am proplts. Este esenfial si
recunoastem ci oricAte piedici am avea in cale, ?n cele din rrrmi vom fi
condugi pe acel drum care ne pern-rite si ne exprimim plenar.
Ne pr,rtem ruga Ingerului Pizitor al Tinerilor Adulpi si ne arate calea
cea buni pentru a ne in'rplir-ri scopurile. ii pr,rtem cere alinare cAnd pierdem pe cineva drag ori ne despSrlir-n de el sau atunci cAnd rre sinrfin't
rinif i si coplesili de problemele cotidiene, iar credinta ne e ste
zdruncinatS.

Acest inger ne binecuvAnteazi gi ne

apiri ori de cAte ori

avem

nevoie de rnai mr-rlti incredere si ne alini cAnd sLlntem singuri si nesiguri


pe ceva. CLr ajutorul acestui inger suntem increzitori ci tot ceea ce ni
se petrece este spre binele si fericirea noastri.
Acest inger are cbeia cdre'ne permite sd deueuim adulti

Jericiti si
Etabili, capabili sd gdsim un ecbilibru intre et'ort si recreere si sd
cunoastem dit'erenta dintre ceea ce este bine si cKA ce nu ne
Joloseste. Ne binecuudnteazd pe mdsurd ce ne asumdm
responsabilitdti

36

-+-

in oiatd.

37

C I: R tr

FLr

RM,\'t't)

INCEllII

It

t-,\ZI1-OliI

Ti\nA,rtLtt- AN(;ELI(t Ingcr al Ccruh-ri Fornrator

ingeruf pdzitor a(

FLtNc:rt,q AN(-,ELl(,A Vegheazi asupra evolulie

MATI]RTTATII
s4_

MIstuNr,q rttt pp Prr,rtANr Ne ajuti si intele gem procesul matrrrizdrii,


si realizin ceea ce ne-anr proplrs, sd facem fat.1 re sponsabilititilor
care nc rcvin ca aclulti.

s4
[ ..r, inscr rte ajtrti sa luarrr dccizii
l-\.hin.l. no\tru cat si sprc al cel,,r

Acest htger ne ajutd sd ne maturizdm si sd deoenim adwlti intelepti,


capabili sd-si asunte responsabilitdli si sd
alegeri potriorte

Jacii

pentru propria Jericire si buudstare. El ne iuuatd cunt sd hnbdtrhnim


Jrunos. Poartd in milini lanpa htelepciuuii si o trompetd,

simbolizind dralostea pentru muzicd, uua din


bucurii ale uietii.

cele

intclepte si prr"rdente, atAt spre


pe care ii avenr in griji, fie ci

pirirrti
ingerul Pizitor al Maturitilii ne arati cum sd devenim pe deplin
responsabili de ceea ce sLrntem cu adevirat si de cr-u-t-t vrenr s.1 ne triim
rriata. El ne sprilini atr-rnci cAnd deciziile pc care le avem de lr-rat apasi
prea greu umerii nostri si ne alr,rti si gisim rispunsuri la problemele
diflcile cu care ne cor.rfruntim in viata profesional.l sau personali.
il putem ruga pe acest inger si ne binecuvAnteze si si rre indrurne,
iar atunci cind cr-rrsul vietii noastre cste prea zbucir-rmat, si ne dea
intelcpciunea si luciditatea cle a depa;i cu bine situafia. il p.,t.- rLrga si
ne indrepte pasii spre fericire si iubire. I1 putem ruga si ne ajute ca toate
hotarArile pc care le lr,rim, si vini din adAncr-rl inimii si nu din dorinfa de
pLrtere. Il putem ruga si ne ajute in 1r-Larea deciziilor atur-rci cAnd avem
in grrli copii sau tineri care nu-si pot asLura singuri diferitc responsabllititi. Acest inger ne ajuti si gdsim pacea si infelepcir-rnea carc apar
o dati cu ?naintarca in virsti. Pr-Ltem avea nevoie dc indrumare ca sa
facem diferenla intre ceea ce ne di doar satisfacfie gi ceea ce cste cu
adevirat blrn si r-rtil pentru noi. Putem si-i cercr.n cr,rraj pentru a ne
crrltiva intelepciunea, precLrm si discernirnAr-rt in a lolosi pr-rterea de
care dispr-rnem astfelincAt sd nu abuzim de ea. ii plrtem cere ca cei care
surrt in grija noastri si se simtd in siguranti lAngi noi. Acest iuger ne
binecirvAnteazd cu respect de sine ;i tirie de caracter astfel incAt
incerc.lrile vietii sI nu devind o povari prea mare pcntrtr unrerii nostri
ci si ne puni in valoare calititile pentru a plrtea deveni fiinle spirituale
sLrntem educatori, tLrtori sau

38

i noastre interioarc

si luminoase.

-+-

mai mari

lg

CE]tIiL FORMATOIi

ixcEnrr PAZ|r'oRl
TAnA,ttut- ANCELIC Inger al Cerului Formator

ingeruf gazitor al

FttNclt,t ,cNc;prtc:A Are gnld de sdnitatea noastri

SANATATII

MtstuNr,q L-ut pr PA,vIANT Ne poate ajuta sh ne gdsim energia neccsari


pentrur a ne irnplini proiectele, ne invafi cum si avern mat mr-rlti griji cle
sinitatea noastri, cum si ne canalizirr energia astfel incit si nu ne epuizinr

N4_

sau

si

ne imbolnivim.

-=\@-

I cest inger are in grija starea noastri de bine. Cu ajutorul siu vom
l-\.pu,., lua celc rrrai bune decizii relcritoare la rnodul in care sa nc
ducem viata.

il

putem

rr"rga

si ne arate calea spre o viafi sinitoasi ;i

echilibrati, ca si fim fericifi si si ne amplificim starea de bine. Ii putem


cere vitalitate sd facerl ceea ce dorim, dar si putere ca si indeplinim cu
succes tot ceea ce ne-am propus. Acest inger nu doar ci ne sprijini
sinitatea fizici, ci se ingrijeste si de cea er-nolionali si spirituald. Adevirata sinitate se dobAndeste din echilibrul dintre minte, trup si spirit,
acest inger putAndu-r-re ajuta si atingem aceastd armonie. El ne
vegheazi si ne protejeazl de ceea ce ne poate influenla negativ.
Dacd dorim si fim mai sinitosi ficAnd exercitii, mAncAnd natural sau
luAndu-ne vacante relaxante, acest inger rre incurajeazi si ne sintfim
bine. Sunter.r.r indrtrmati spre un stil de viald regenerant care si ne
confere un sentiment de bunistare si destindere, plicere si bucurie.
Acesta este ingerul care are griji de noi cAnd suntem bolnavi si care
binecuvAnteazi leacurile gi remediile pe care le folosim, ajlrtAndu-ne
astfel si ne recdp.ltim puterile. El se ingrije;te ca noi si nu ne irnbolnivim din cauza suprasolicitirilor.
Ne putem ruga lngerului Pizitor al Sanit5lii si ne diruiasci sdndtate
si si ne vindece de orice boali suferim, indiferent ci este de naturi
fizicS, emotionali sau spiritualS. il rugim si ne dea putere si starea de
bine de care avem nevoie pentru a putea duce la bun sfArgit tot ce
Acest inger care line in mhnd uil cos pliu cu
Jructe, simbol al
sdudtdtii, ue binecutthnteazd cu o ,iafd sdndtoasd. El oegheazd

asupra stdrii noastre de sdndtale si ue ajutd, dupd o boald, sd


putem redobindi uitalitatea si optimismul.

40

ne-am propus.

-+-

ue

41

(- E li tr

I-

l:ORN1 iVl'OR

iNtt
T,qrunl.tt-tt-

ingeru( Pdzitor af

CREMIVITATII
su_

tl

f, i\ z Tl'r-) It

ANCELIc lnger al Cerului Formator

FttNc:rt,q ,cN(;prtcA Ne ghideaza creativitatea pcntru a se nranifesta prlenar


MtstLtNr.c t.Ltt pp PA,t,tANr Ne quti si firn creativr in intreaga via1i, si ne
rnanifestirr-r ine dit in tot ceea ce intreprindcm, ne transllritc putcrca
creatoare care vine de la l)umrrezer.r.

-=\4

ccst Inger Pizitor vegheazi asupra talentelor noastre creative si ne


ajuti si r.re dezvoltim exprimarca de sine. El ne oferi permanent

oportunitifi care ne pen-nit si ne l.lrginr orizontul, incurajAndu-ne s.i


faccm din lrrnrea aceasta un loc mai frurnos si mai fascinant. Acest
mesager divin ne a.1uti sd aducem ffrererr culoare, ritm ;i originalitatc in
viata noastri.
Creativitatea poate lua nenumirate forme iar acest inger ne inspiri
si ne exprimim bucuria de a trii in aceasti lur.ne iubitoare si sensibilS.
Devenim creativi in ficcare din.rensiune a viefii noastre, de la nrodul in
care ne imbricirn, gdtirn, ne aranjim locuinfa sau gridina, pin.1 Ia
rafinatele si elevatele nranifestdri artistice, precum pictura, nruzica,
dansul, litcratura. Cu ajutoml acestui inger vom putea fi creativi tot

tir"npul.

El ne oferi inspiratia de care avenl nevoie pentru a

ne

transforma in adAncurile fiintei noastre astfel incAt si ne exprimim cAt


mai bine talentele gi imaginafia. El binecrrvAnteazi toate modr-rrile
noastre cle r.nanifestare a personalit;tii si doreste ca noi si ne extcriorizdm sentimcntele in orice nrod care ne face fericiti.

ingerului Pizitor al Creativititii si ne cilir-rzeascd si


gisim si si exprimim frumusetea, originalitatca si adevirul dirr noi
insine. il putem rr-rga si ne acorde grafia de a ne manifesta individualitatea firi efort, iar cAncl facem acest iucru si Finr siguri ci este spre
Ne pLrtem

rurga

binele nostru si al celor clin

inler tine in mind o tamburind si este inuesmkutdt


intr-o robd superbd. El ne ajutd sd ne orientdm Jortele oitale
cdtre acliutti creatoare care aduc armonia muzicii, a
Jormelor si culorilor in oiata noastrd. Ei ne binecuudnteazd
Acest

spre a

t'i deborddnt

de creatioi

in

jr,rrr-rl

nostru.

ExprimAr-rdu-ne individualitatea, cr,r sigr-rranfi


si devini mai frumoasi si mai br,rni.

aceasta

-+-

lot ceea ce facem.

43

vom face ca lumea

l: ItLl

I- Ijtr

N,l

ATt)

lNcEnrr P'\ZI'l',tnI

ti

TAnnltLIL ANCEt.t(t Inger al Cerului Fornrator

ingeruf Pdzitor af

FuNc--l

I S PIRITI]ALE
'_Nu

t,q,rNc,Et-tcA Ne protejeazi evolufia spirituali

MtstuNu t.ut pr

EVO LT]TIE

ir-rvatd

PAMANT Ne ajr-rti si ne orientim citre spiritualitate, ne


si recttnoastem ci Dumneze u este slrrsa viefii si si pr-rtem vedea
sc6r-rteia divirri care e xisti in fie care dintre semenii nostri.
+_I-4
-N//-

-Jr.lul cel mai important al vietii noastre pe PimAnt este evolufia


I spiritual;. ingerul cvolutiei spiritualc ne vegheaza cresterea spiriint..uga viafd si ?ntotdear-rna ne protejeazi sufletele. Acest inger
binecr,rvAnteazi toate activititile care ne determini s5 cre;tenr spiritual,
care ne conduc la o veritabil5 implinire ;i armonie interioard. El ne ajuti
si descoperin'r si si recunoastem faptul ci suntem iubiti si apreciafi.
CAnd avem nevoie de buni dispozitie, el ne ajuti si gisim, spre exemplu, un prieten bun si si petrecem impreund clipe plicute.
Acest inger ne indrurni spre plicerile m.lrunte care ne ajuti si finl
n.rai atenfi la nevoile noastre 9i si ne apreciem pe noi in;ine. El ne
incurajeazi si cdutinr acele modalitif i de transformare spirituali care se
potrivesc cel mai bine fiinlei noastre. Indrumarea 1or poate consta
uneori in simph-rl fapt de a reduce un ritm de acpir-rne prea alert
inspirAndu-ne si ne plimbim, de pildd, intr-o dupi-amiazi insoriti ori
si facem o baie parfumati cu uleiuri aromate, la lurrina unei lrrn'rAniri.
Spiritualitatea noastrd ?nfloreste atr,rnci cAnd ne ocupim de noi. Acest
inger are grijd ca noi si ne orientim spre acele activitifi ;i spre
compania acelor fiinle care ne stimuleazd in cresterea spirituali. El ne
binecr-rvAr-rteazA cu iubire, astfel incAt si ne ptttem sirnli proftrnzirrrile
sufletului s.i sd lisSrn^soarele si striluceasci in inima noastri.
ll putem ruga pe Ingerul Pdzitor al Evolupiei noastre Spirituale si ne
scoati in cale acele fiinte gi acele cirfi care ne sunt folositoare in dezvoltarea spirituale. il putem rr-rga si fim simultan conitienli de noi insine si
in armonie cu sentimentele noastre. Ne rugim pentru a gisi ghizi spirit,1"14

Acest inger ne biuecuuinteazd sd trdinr

in lumitra propriei

in mana ridicatd tine o lumhnare a cdrei


simbolizeazd
iluminarea spirituald, iar cu cealaltd n6ud
flacdrd
ne indicd lectiile uietii noastre. Dacd le cunoastem, attmci puten
noastre naturi dioine.

spune cd ue iuscriem pe calea mimii permitilnd artJel spiritelor


noastre sd Jie t'ericite si libere.

sd aibd inima deschisi si sd ne ajute de cAte ori le cerem ajutonrl.


rLrgim pe acest inger si ?i binecuvAnteze pe cei care cauti adevirul si
pe ghizli spirituali, pentru a realiza ci sr,rntem cu tolii LIna clt Dumnezeu.
Acest inger ne invafi cAt de importanti este credinpa, atr-rnci cAnd ne
confrunt.lm cu dificultiti, redAndu-ne increderea in inpelepciunea viefii.
El ne inspiri cAnd suntem in ciutare de idei si ne conduce mereu spre
intelegerea faptLrh-ri ci suntem aspecte ale iubirii Divine.

tuali care

il

45

CERITL FORNl,\'l't)It

P,\ZI'I'OIII
T.rR"q,\tl-tt- ANCEt"lc.

ingeruf Iti,zitor af

lngcr al Cerultri Formator

FuNc:rt,q ,qNc,rrtc--A Ne invata cum s.i ne dirr-rim ajutorr-rl clin

DARI]IRII

toati

inir.na

MtstuNr,q t.Ltt pp PATTIANT Ne ajuti si intelegeln se nrnificatia actr-rlui de a


dirui, si devenirn si noi dedicati acestui act, sd putem aprecia care este
insemnitatea spirituald a ddruirii.

NU

[ ..rt

-Vz

inger Pazitor oferi protecfie tuturor celor care fac bine, ii


-fl.bin..uuantcazn pc tuti cci carc au rnnna.lerchisi 'i clre sunt
oricAnd pregetili si faci tot ce le sti in putinfi pentrLr ca viata pe
aceasti planeti sa fie plini de bunistare, rodnici ;i fericiti. Tuturor
celor care crecl cu toati fiinta lor ci este foarte irr.rportant si-i ajLrti pc
altii, acest inger le oferd energie si inspirafie, le faciliteazi accesul la
resurse infir.rite, astfel ?ncAt ceea ce au in plan si poati fi realizat cAt se
poate de bine.

Actul diruirii se poate manilesta foarte clar in tnunca celor implicali


viala politici ;i sociald sau ?n a celora care ajutb dczinteresat, clrm ar
fi voh-rntarii, vindecitorii ori teraper,rtii. Acest act al diruirii poate
consta in favoruri simple si personale din par-tea unor oanreni care vor

?n

sd

ajutc..De fapt, oricine oferi sprijin intr-un fel sau altr-rl, se spune

c.1

dirr-rieste.

Acesti oameni sunt binecuvAntafi de aprccierea si recunoasterea


faptLrlui ci ajr-rtorr-rl lor e pus in slujba altora. Lumea nu ar fi atAt de
minunatd f.re ajutorul celor care au diruit din energia si resr-Lrsele lor
pentrlr a transforma viala celorlal1i.

Il

pr,rtem ruga pe Ingerul Pizitor al Dirr-ririi sf, nc ajutc si gisirn


resursele interioare si exterioare care sd ne perrniti si ne indeplinir.n cAt
lnai bine rnisiunea, si-i ajlrtim pe tineri si pe bitrAni, si slujinr biscricilor si templelor si si sprijinim politicile sociale pentrLr bunistarea si
Acest inger este reprezentat

tinilnd in m6nd un porumbel, simbol al


dorintei permaneute de a ajuta. ii binecuuhnteazd pe toti
cei care isi
orienteazd eJorturile spre a
t'ace diu aceastd lume

un

loc nrai Jericit.

Aduce lumina Grarieilui Dumnezeu tutttror celor care si-au pus


uiala in slujba semenilor lor.

16

arrnonia intregii umanitif i.


Diruirea este o cale prin care putem participa la viapa comr,Lnitifii in

care trdinr si ne putem aduce o contribulie durabllS la bunistarea


gcncrala. Cercm ingerului sA ri hinecrrvinteze pe toti cei crrc, prin
ajutorul pe care il dar-r, fac din lurnea aceasta r,rn loc mai bun.

-+-

47

E R l.r

lr

rt Il Nl i\l't)

lN'f,\lE-ftrltl

TAnl,vur AN(,ELI( Ingcr al Clcrului Fornrator

intdietoruf

ST]DI]LUI
_s4

Ft-tNc:rt,q AN(,ELtctA Clhicleazi gi protejeaza

oalncnii clc pe tirAnrLrl pe care il

are ir.r griji

Mtstr-tNrl rr:t pn PAl,tANt Ne ajuti s.1 ne sirntin binc in corpul nostru, si ne


lrezirl perccptiile, sb clinanrizir-r-r in noi energiile p,lrlAntr-rlr-ri astfel incAt si ne
puterr nranifesta talcntcle si concretiza ideile si aspiratiilc.

_VZ
ccst ingcr ne calar,rzeste in lumca realitalii ntateriale, palpabile. Ne
srr ptttctn Lrai la ntaxirtt
cxperientele corpr-rlui nostru lizic. Folosim elenrentul pirlAnt pcntru a
nc Fixa spiritualitatea in lurnea fornrelor, iar aceasta ne pernrite s.1 nc
implinim speranlele Si visclc si ni se transforme ?n realitate. Ti'ccerca de
la gAndirea creative la rr-ranifestarca rlateriali r-re soliciti folosirea
perceptiilor la capacitate maximi. Energia enranati de tirAnrr-r1 pe care
locirinr ne ofer.1 cl bazi, stabilitate si sigurant.l, astfcl incit si ne inte'
legem natura creatoare.
Ne pr-Ltem ruga IntAie torului Sr-rdrrlui si ne binecuvAnte zc pcrccpf iile
si si ne ajr,rte visele si devin.l realitate. De asemenea, el ne binecr-rvAnteaz.l trr-rpul ca, eliberati fiind de tensiur.rc si incordare, si c'levenin'r plirri
de viati. CAncl ne siinfirr-r bine in corpul nostru, emaninr energie
pozitiv.l, vindccitoare pentrrr noi si pentlLr cei din lur. In feltrl acesta
facenr ca planeta si devir-ri un loc mai bLrn, noi fiind fcriciti.
intiietorLLl Sudului nc indeamni si fim atenti la ncvoilc trtrpuiui
nostrLr si sd il tratim cu respect. Asta irrseamni ci trebr,rie si il hrinint,
si il ingrijinr, si il lisirr si se odihneasci atunci cAnd are nevoie, cu alte
cuvrnte, sd il nrentinenr sdnitos dind dovacli de atentie si dc o rnatllre
chibzuintd. Sub indnrn'rarea acestui inger deveninr pizitori ai acestur
templr-r care gdzduie;tc sufletul. IntAietorul Sudulirj ne poatc ajuta si
renuntinr la obiceiLrrile nesdnitoase care ne slibesc corpul. Perceptiilc

.l\.l',in..r',r irrtcrza pcrtcpriilc astiel incat

Acest inqer guoerueazd elemenrul pdmilnt si


Junctia psiboloqicd a
perceptiilor. El tine in mdud uu snop de gr6u care eoidentiazd

subtila legdturd ce existd intre el si roadele pdmilntului. Ne inspird


sd Jin preudzdtori si constienti, at6l
t'ard de necesitdtile trwpului
nostru, c|t si Jatd de planeta pe care trdim.

ascr-rtite cind ne hrdnirr sinitos, cincl purtitl


in-rbricirlinte din fibre natr.rrale, cAnd ne odihnirl sLrficient sau facenr
nriscare. Daci ne sl.lvinr propriile trurpr-rri il slivim de fapt si pe acest
inger care in schirlb ne trimite binecr-rvAntarea sa. El ne incurajcazi si
ne sprilini in efortLrrile noastrc de a fi ancorali in planLrl fizic, precunr sr
in cele de a ne manifesta si de a fi fcriciti.

ne sunt nrai

-+4B

1L)

cLRUr_

rjoRMAToR

lntd[etorul

NORDI-TLLTI

S4

iN.rAIEToRrr
Tiru,rttrtt ANCELIC Inger al Cerului Forrrator
FLtNcrt,q ANCIELI(.A Sprryrni nrasele nrari de oanreni si ajut.1 conducitorii

lunrii si gindeasci intelept


MtslttNp,l rut pp PAvANT Ne ajuti si avenr doar 96ncluri pozitive sr
valoroase, si avern o gindire clari si limpede, si ne fblosim milttea pentrLr
avca parte clc binele si fericirca suprenta.

-x\/2,

--'+-2
andirea pozitivd si capacitatea de ir-rtelegerc ne perrr-rit

f
\fprirnarn

si ne ex-

libertatea si individualitatea. Acest inger ne alr_rti si


irrpirtisirl celorlalti icleile noastre ;i r-re sprijini sd ne ordoninr viata
arrnonios. Prirr aceasti claritate supcrioari a gindirii, pr,rtem si nc
folosirr-r in nrod inteligent energia de care displrnem si si actionirn cu
intelepciune in tot ceea cc facerrr.
Ne putenr ruga int6ietorLrlui Nordului si ne binecuvAnteze si avenr
discernir.nAnt si sd ne ajute si gAndim corect. De asemcnea, ii prrtent
cere si ne ajute in exprimarea gAncl,rrilor, astfcl incAt ideile noastrc sa
fie clare si pe ?ntelesr-rl tr-rturor. El nc poate sprijini ?n efortul nostru de
a intelegc notir-rnile mai dilicile. Acestea pot fi concepte rroi, grcu de
asimilat sau notiuni striine sisternelor noastre cle credinte. Acest ?nger
ne a1irti si avem ntintea deschisd si si ne lSrgrm vizitlnea despre viali si
univers Ne poate ajuta s.1 invitinr orice este mai clificil de inteles.
Cerern intAietorr-rlui Nordului si nc dirr-riascd prrterea de a ne trans,

Acert inger luuenteazd elementul aer si


t'uuctia psibologicd a

qandirii. El tine in milnd soarele constiintei. sr.tsrine et'orrurile


uoastre de a dohdndi o minte clard si limpede si ne incurajeazd
sd gdsin echilibrul intre aceastd
Juuctie suprasolicitatd si
celelalte trei.

50

forma gindirea negativi intr-una pozitiv.l si sirritoasi carc si reflccte o


buni pirere despre sine si respcct personal. ii ."..- o gAnclire pozitivi
si limpede ca sd vedem ceea ce este dincolo de intuneric si anume un
viitor lunrinos, plin de h-rcruri bune pentrrr r-roi si pe r.rtrLr cei dragi nor-ri.
lngcrlrl Nordului ne poate ajuta si ne inrbunititinr capacitatea dc a
gandi li'rpede. il putem ruga si ne deschidi chakra frontali (al treilea
ochi din centrr-rl fruntii) ca si ne dinamizeze gAndirea ralionali si dis,
ccrnimantr-rl. Acest inger ne inspiri si ne lirgim orizontul intelectual,
ghid.ndr,r,ne si urnrim cele mai adecvate programe educationale si de
instrurire. Cirpile care ne inalt.l sr-rfleteste contribr,rie la dezvoltarea gandirii noastre, iar acest inger ne ajuti ca mintca noastri si functioneze la
parametri marirni. intaietorul Nordului r.re ajr,rti in prclcesul nostrll
continuu de evolutie si dezvoltare a tutulor capacititilor mentale. El ne
poate arita cum si fim receptivi la nou si in acelasi timp si luim decizii
inielepte cu privire la viata noastrS.

5t

CE

ii II l- l: O Ii

Nl

rVl'tr li
N'l-\lETtrtill
TrtnAvut AN(lELl(- inge. ul Cerului Formator

'intdietoru(
FuNcrn

ESTI]LUI

s4

AN(;LLIc.A Aluta fllntele umane sd se descl-ridi afectiv si s5-si

cxprime emotiile

de

MtstttNpl rut pr PAivt,qNr Ne quti s.1 ne acccptim sentimentele, sd nc


schiclcm ininrile, s.1 ne sirrrtinr in sigr-rrant.1 e xprinrindu-ne propriile triiri

sLL_
umane ar-r o forti foarte mare ;i de aceca ele pot ttneori

Acest hr4er guoerneazd elementul apd si Juuctia psihologica a

El tine in m1nii un plttr cu apa uietii si pluteste


deasupra miirii care aici sinrbolizedzd emotict nediJerentiald.
emotiilor.

Acest inger ne ajutd sd ne exprinrdm seutimeutele si sd ne

controlim emotiile.

52

entimentele
si se rnanifeste foarte puternic. Daci nu sLtnt exteriorizatc, scntimentelc se acumuleaz.l, generAnd o mare energie care in cele din urrri
trebr-rie sd se manifeste. Atunci cind sunten-r deschisi insi, ernoliile se
rnanifcstd liber. Ceea ce ciutim noi, este acea stare de echilibru in carc
sLlntem constienfi de aceste triiri si ni le pr-rtern manifesta. Este important si acceptim adevirul, si ne recunoagtem si si ne constientizim
stirile si si nu le negim MAnia reprimati, tristelea sar-r nelinigtea vor
duce inevitabil spre situalii care pot actiona asemetri rtntti nragnet
aducAndu-ne emotiile la suprafali. Dacd nu ne ddm seama, proiectiilc
noastre crnolionale ne pot face si ne simfim nrai degrabi victinte alc
ur-rei sitr,rafii, dec6t si recunoastem in rnocl deschis ci aceasta s-a petrecut de fapt datoriti emo!iilor noastre refr-rlate.
intAietorLrl Estului ne ajuti gi ne ghideazd sd ne triim bogitia cle
sentimente si si gisim pentrLr ele o modalitate creativi de manifcstare.
El ne binecuvinteazi cind ne recunoaFtem sentirnentele si ne ajuti ca
pe cele negative si le transformim in manifestiri creatoare. Ne arati
cunr si ne exprimim cnrofiile prin picturS, nruzici, dans, ca si rru rinrAnd
in srrbcongtient si si ne genereze stLferinpi. Putcm invoca acest inger sd
ne ajutc sd ne acceptim chiar si enropiile negative gi si nu ne judecim
prea aspru pentru ele. Atunci cind suntem constienfi de triirile noastre,
sLrntem de fapt conectali in profunzime cr-r sr-rfletul nostrlt.
intAietorul Estuh-ri ne oferd tot sprijinul de care avcrl nevoie pentru
a ne manifesta si exprirna sentimentele, iar cind facent aceasta sLtntem
mai plini de via15. CAnd lSsim ca sentimentele si se exprime liber, nc
acordir.n sansa de a ne manifesta asa cLrm suntem cu adevirat. Cu fiecare depl9ire a problemelor pe care reusim si le inpelegem si si le constientiz.lm, noi crestem gi ne n.raturizdrn. Adevirata plttere interioari se
poate exprima . doar c6nd permitem sentimentelor noastre si se
manifeste. Ele sr-mt, pAni la urmi, parte a fiinlei noastre, iar acest inger
doreste si ne simtim in sigtrranti cu triirile noastrc.

iNTAIETOIT]I

[.ERTIL
TAnAlrul

intdietoruf

VESTLTLUI
N@_

Ft-tNcrt,q ANCELICA

ANC,ELILI Ir.rger al

Oferi

Certrltri Fornrator

ocazia oamenilor de a avea acces la impdritiile

cerurilor
Mtslt-tNEl lut pp PAH'{.,rNr Ne ajuti si lnfelegcrr adevirata naturi a
oamenilor si a situapiilor, si ne dezvoltdm intuifia si si avem incredere in ceea
ce simtinr, si experimentdm viata si din prisnra altor dill-rensiuni

ntuitiu cste capacitatca noastri de a ne cunoaste direct propriile


perc.prii inr.criorrc. Functia ei nu este rationala. cAci intlitia vine clin
profr-firzirnile liinlei noastre, liind probabil prir.nr-rl nivel de intelegere. Ea
este precursorr,rl gAndirii rafionale si este asociati de cele mai multe ori cu
ceea ce simfim. Intr-ritia este abilitatea noastri de a ;ti ci ceva este adevirat,

f
I

din adAncul fiintei noastre. Este modalitatea cea mai reali si, poate, cea rnai
rapida de a ne percepe propria realitate dar si pe a celorlalli.
intAietorul Vestr-rlui ne ajutd si acumuli1n inforrnatii intgitive pe care
apoi pr-rtem le folosim in mod bcnefic pentru a evolua spiritual si a ne
dezvolta. ln majoritatea cazurilor ne folosim intuitia inconstient pentru
a ;ti daci cineva sau ceva este potrivit pentrlt noi sau daci sr-rntem in
sigr-rranf5. Ne pr-rtem amplifica acest simf al intuiliei devenind rnai
congtienfi gi finAnd cont de vocea noastri interioara
ingerii se manifestd adesea prin interrnediul imaginilor, pe care apoi
noi le interpretim cu mintea noastrd rationali. Dar, pentr1r a fi capabili
si percepern mesajele pe care le primim din ?mpirilia cerurilor, ne este

necesari

Acest inger luoerneazd elemeutul Joc si


Junctia psibologica a
inluitiei. Torta pe cdre 0 dre in nAnd este simbolul ilumnrdrii

inluitioe. Focul intuitiei poate deschide poarta diutre lunea udzutd


si cea neudzuld. EI ne permite accesul la proJunzimea cunoasterii,
ascunsd

in

memona celulard.

o intuitie ferm focalizati. Tiebuie si fim capabili si

citim

semnele, filtrAndu-le cu ajutortrl rafir-rnii si decodAndu-le.


il invocim pe acest inger al Vestr-rlui si trezeasci in noi capacitatea
de a fi int{.ritivi si si ne ajute si folosim acest dar. Aceasta inseamni ci
trebrrie si vrem si recunoastem proiecfiile propriilor noastre ernotii ?n
oamenii de lAngi noi si in ceea ce ne inconjoari. Adesea, astfel de proiecf ii ne pot ?mpiedica si vedem o situalie cu claritate. ll putem rllga pe
acest inger si ne ajute si ne deta;drr-r de proiectiile noastre mentale,
astfel ?ncAt percepfia interioard sd ne fie clari si limpede.
Perceplia clari ;i intuitia sr-Lnt inzestriri ale misticilor ;i inleleptilor
si pot fi trezite de cdtre oricine se raporteazi la acest mod de cunoastere, desi ele nu au fost apreciate la adcvirata lor valoare in occident
pini de cr-rrAnd. Acest inger ne poate oferi desivArgirea r-rneia dintre
inzestririle noastre inniscute, pur si simplu daci noi ne dorim asta.

---=r
t)RAC!) Lll I. I Ntl ERI I_r)

CEnut

f'E Il tr L t'R

Ii

Foarte nrulti oarneni considcri relatiile interunrane ca obositoarc sr


stresante. Irrgerii Cerurlui Creatiei ne ajuti si le facem rnai accesibrle
astfel incat si capete sens si si legxrn prietenii stranse. Ei ne ajuti si
invitdm crLnr si ne pretuirn unii pe altii si si ne ir,rbinr. in fiecare dintre
rroi se af15 inima unui inger si, doar daci lisim si se vadi asta, vorr trii
cr-r adevdrat fericiti. ingerii Cerr-rlui Creatiei ne oferi instrumentcle
nccesare pcntnr ca relatiile noastre sd fie armonioase. Ei ne ir.rspiri
intotdeauna cu privire la calea cea br-rni si dumnczeiasci pe care trebuic

si o urntim pentrLl a evolua ca fiinte libere si creatoare.


Prinsi fiind in diverse relatii interumane, avcm prilejul si ne cunoas,
tem pe noi ?nsine. ingerii ne ajut.1 si ne acceptinr Iinritele, si ne ldrgirn
orizonturile si si ne intirim srrfletele. Ei sunt oglincla sufletulr_ri nostru.
Ne ajrrti si ne descoperirn propria valoare, capacitatea de iubirc si
bucr,u-ie si simtul urnorului. Nc invati ce inseamni si fii cclrect si s.1 nu
laci rau alIora.
Relatiile cu semenii nostri ne pun la incercare loialitatea, increderea
si onestitatea. ingerii ne ajr,rti si ne rafininr nevoile si aspiratiile gi si ne
orient.il.lr atentia asupra lor. Ei ne reveleazi profunzimea sentimentelor
pe care lc triim. Prin aceste relatii interumane, ingerii ne ?nvati ce este
iubirea si intelepciunea. Atr,rnci cand viala ne este umbriti de nefericire,

ei ne oferr cheia cdtre libertate si incredere. Aceste fiinte angelicc


existi pent*r a ne ajuta ca relatiile noastre si ne ofere bucurie si
tu m i re.

lngerii vor ca noi si fim fericiti, veseli si plini de viafi. Dori'fa lor
este si ne vadi mr-rlturriti in orice clip:. El nc oferi sprijinul si toati
iubirea lor ca si gisim bucuria. Ne ?ngrijesc ;i ne protejeazi sufletele ca

si triirr pani la sfarsitr-rl vietii in libertate si si ne putem exprima

intreaga creativitate. ingerii ne imbogatesc vietile f;cand ca evolutia


noastrd spirituald si ne ajute sd cunoastem nenrarginita putere a lui
Dumnezeu. Ei ne reamintesc ci avem libertatca de a ne face vietile cat
de plicute si fericite dorim. Depirrde doar de noi

56

;\'l'l

si ne exprimim nrultumirea pentrlr tot

cREATTET

cerul creatiei este cel de-al doilea .ivel al tira,''.'r-rrilor divine Ne


putem conecta la energia sa atat de puri pentrlr a aduce lumini ?n
relaliile noastre personale. ingerii care domnesc in acest tirim sr,rnt
recunoscuti dr-rpi numele lor specifice: Domnii, virtuti si StipAniri. Cr_r
totii ne ajr-rti sd ne iubim si si ne respectim rcciproc.

rtr rrl

si ni le desivarsim

si

ceea ce ni s-a oferit, deoarece


nu existi vindecare si realizare firi recunostintS. Cu cAt ne deschiclem
mai mult inimile citre pace, libertate si impicare, cu atAt vom fi rnai
plini de viafi si rnai fericili.

Stdpanirile

;,
Ittlcr dc pace, credincios iudrwndtor si proteclor al suletelor
si al trupurilor nottstre, de la Domnul sd cerem.
I-I.ILIRC,HI;\ BISF.RICII URI UDOXE R,\S;\I(I fENE

; ..
lngerii pizitori

si ciliLrzitori cr-Lnoscufi ca StipAniri, sr-rnt acei ingeri


care ne aduc pace, armonie ;i linigtc sufleteascd. Funcfia lor cereasci
este aceea de a ne proteja suf'letele care se irnbogitesc spiritual intr-o
stare de liniste si pace. ingerii ne ajLrti si ne transformim viafa agitati
intr-una plin; dc pace, daci si noi urmirim ace st lucru. Ei ;tiu ci suntem
mai fericifi sr n'rai sinitogi atunci cind cir,rtim pacea in noi insine si in
jurul nostrtr. Avem astfel prilejr-rl si ne imbogitirr.r enrotional si si devenim fiinle creative. Ei stiu cu sigr.rranti ci aceasta depinde doar de noi
si, de aceea, nu ne impun nimic, perrnilincl liberr-rlui nostru arbitru si se

manifeste plenar pe nrisr-rri ce evoh-rirn si devenim fiinte umane


con'rplete si in armonie cu Voinfa Divin5.
CAnd alegem pacea, StipAnirile ne ajuti sd ne eliberim de greutitile
si apisirile vietii. Acesti ingeri ne ajuti si gisim calea lini si lrgoari
pentru multiurirea sufletelor noastre, ca p6ni la r-rrmi sa fim fericiti. O
rugiciune din Evanghelia Ese niani spune:
Tatd Ceresct

Adtt Htcu pe pdmintul tdut


Apoi, rc uom amiuti cuointele sale
Pe care. le-a propoodtluit Copiilor

Luminii,

Ddu Intpului tiu


Pdcect

Mamei tale Pdmdntesti

Idr xrfletului tdu,


Pacea Tatiilui Cerasc
Ffu ca pacea arnbilor

Sd domueascd p,:st Jiii oameuilor!


Vettili l,r mitrc

Toti cei obositi si-mpoudratit

57

_T
O It AL' ar L ti

l-

Pacea nea cca

IN

(l h ltl

L Lr

CIJRTJL CRE,\fIEI

pliua de bucurie

Vii ua odihni pt

Domniile

ttoit

ingerii aduc cilfidri de ldudi lui Dunmezeu si cer iertdre

Cdci pacea mea dtbordeazd de bucurie.

peutru cei de pe pdmhut


( ( )l<At\ XLll

Virtutile
Virtutile ne invati ce este iubirea de Iibertate si sfir-rtenia credintei.
Functia lor cereasci este aceea de a ne materializa gAndurile, ideile.
Virtr-rtile sunt principala verigi a procesului manifestdrii. Aceasta
inseamni ci ceea ce dorim poate fi n-raterializat prin intentia noastri
ferm5. Pentru ca in existenta noastrd dorintele si se poati manifesta,
avenr nevoie de credinla ci putem obtine ceea ce ne dorim. Atunci
cAncl acceptim ci ceva anume poate deveni realitate si credem aceasta
din tot sufletul, acel ceva se va petrece daci este pentru binele si
fericirea noastri srLpremi. Virtutile ajr-rti procesul de ntanifestare,
transformAndu-ne visele in realitate. Virtutile ne invafi cd suntem liberi
si dorim orice credem noi ci ne poate adtrce fericire si multumire astfel
incAt viata noastri si decrrrgi asa cLrm dorim. Ne reamintesc c6t de
important este si avem incredere in ceea ce este cu adevirat valoros si
si avem o gAndire creativ.l.
Virtuplle ne aduc lectii de libertate, incredere si credinti. Ghidarea
lor este cea care ne sustine in vremuri tr-rlburi ;i dificile. Virtutile ne
ajuti si iubim si si apreciem aceste calit51i, intrucAt stiu ci in termenii
manifestdrii reale si durabile, nimic nu este posibil firi ele.
Noi sr-rntem libertatea insisi si totusi atat de multe dintre relatiile
noastre sunt mai degrabi expresii ale convenienlelor gi chiar a co,
dependcntei, decAt expresii ale spiritului nostru liber si evoluat. Pe
misuri ce ne dezvoltirr-r ca oameni, trebuie si avem incredere in viati
ca si stirn ci ne indreptinr spre Lumini si spre propria noastri
individr-ralitate. Credinta este calitatea esentiali pe care trebuie si o
avem pentru a ;ti ci orice este posibil si ci suntem protejafi si ghidati.

Domniile oferi umanit;tii calitatea numiti compasiune. Ele ne ajr,rti


impicim cu trecLrtul nostru 9i sd gisim iertare in inimile noastre.
De asemenea, ne oferi darul ?npelepciunii ca si triim in armonie. Cu
a.lutorul Domniilor triim mai mult in prezent, debarasAndu-ne dc
energia irnpoviritoare a invinuirilor trecutului, care ne apasi sufletele si
nc blocheazi forfa creatoare.
Dornniile sunt ingeri ai luminii gi ai sensibilitafii. Ei ;tiu ci deseori,
pentru rnulti dintre noi, iertarea este unul din cele mai grele lucruri care
ni se pot cere. Unde a existat multd suferinfd, uneori generafii la rAnd,
vrajba si durerca au l[sat urme aclAnci. Aceste fiinte divine reusesc prin
vorbe bune si ne convir-rgi, iar si iaq sE ne eliberdrl de robia rcsentimentelor. Cu dragoste, ei ne usureazi povara sr-rferintei si fac in asa fel
incAt si plrtem lisa trecutul in urrnd ;i si triirn mai mult in prezent.

si

ne

T- E R I.I

I. [. IiL I\ I-I E I
TAnAvltr ANc,ELtc ingc, al Cerului Creatiei
Ft-tNc:ttq AN(,EI-tcA Ne c.llitrzesc sr-rf'lctcle

Staydnirife: ingeruf

cilre

pacea inte rioar.l

PACIT

MtstuNr,q lttt t,e PA,r,tANr Ne ajuti si relaxdnr tensiurrilc care apar in vrafa
noastrS, s5 gdsirl intotdeauna solutii potrivitc confljctelor si cor-rtradictiilor
cu carc ne confrLrntinr, si triinr impacati cu ttoi it.tsitrc.

N@_

sv4
f

ngcrul Pacii orientcazi energia necesari pentru rezolvarea conflictelor


Lclirr viata noastra. El ne ajuta si ducem o viati potriviti cu neccsit.lfile
si clorinfele noastre si ne oferi posibilitatea dc a trii in arntonie si pace.
Acest inger netezeFte calea spre pacea interioari ca si gisim iubirea si si
ne acceptim pe r.roi insine. Pacea sufleteasci oleri posibilitatea de a
duce o viati care s.1 fie in acord cu ritr.r.rurile si cu ciclurile noastre
intcrioare si care si ne puni in valoare talentele si deprinderile.
Odati cc ne-am eliberat de temerilc noastre profunde interioare, incepcm si invilirr si avem incredere in viafi. MLrlli dintre noi atingem ace st
rrivel doar la maturitate, clLrpi ce anr trecut prin momente de crizi,
sr-rferinte saLr pierdcri. Abia atr,rnci realizin.r ca dc fapt slrntem br,Lni si
perfecti in esenta noastri. in ccntrul nostru cel mai profund, suntem plini
de pace, iar aceasta nu poate fi distrr,rsi satr redus.l dc circumstante
extcnoare. Clinci ne deschiderr-r inir.nilc citre Ingerr-Ll Picii rre iderntificanr
cll acest ccntru din noi insine. Odati cc ne-am rezolvat conflictele
interioare, viata noastri incepe si capete r-rn prolirnd sens al picii si
arnroniei Divine, care ne pernritc sd ne prrtenr rranifesta ca fiirrtc unice si
creatoarc. Doar cAnd suntelr imp.lcati liur.rtric prrtem fi pe c'leplin creatori.
Altlel, vonr fi condarnnali si retriinr sr-rferinpclc si durerile.
il pLrtenr rlrga pc inge.ul Pdcii si adr-rci pacc pc pirn6nt, in familiile
noastre si ale cclor dragi noui, dar nrai preslls dc toate, si ne aduci pace
in inrrr-ri si in r.nrnte pcntru a ne rezolva dilemele si paradoxurile cu care ne
confruntdm. Vom dobindi in acest fel certitr-rdinea ci suntcnr o seurnificativi parte a Clreatiei si c.1 rolul pe care il aver-n cle indeplinit cste o
Acest inger simbolizeazd
t'ericirea pe care poate sd o aducd pacea.
poartd
El
o mautie care il inodluie in pacea cereascii. porumbeii iu

zbor semnit'ici atht eliberdrea nodstrd de temeri, c6t si bureJiciile


stdrii de pace interioard, calmul si muhumired de sinel.

adevirati misiunc spirituali care ne va accelera cvolupia.


il rnvocin-r pe accst inger si ne aduci pacea in nrintc, in inimi si in
daci slrntem calnri si detasati, conf'lictcle cxterioare nu ne
mai pot atinge . El ne ghidcazi citre eveninrente gi oamcni cchilibrali care
ne perrnit si trlirn ir.r pace. Aceasti pace cstc trainici si ne sustine la
sr,rf'let pentruL ca

nevoie. lngerr-rl Pacii ne oferi dartrrile sale

cind sllntem stresaf i

tensionati, ir-rviluindu-ne cu iubire ca si firn irrpicati cu noi insine.

61

60

si

CERL]L C-'REAI-IEI

J'I'AP]\N]ItILE
TAnAiraul ANGELI(. ingcr al Cerului Creatici

Staydnirift: ingeruf

SENII{ATATII
NU_

FttNc-Tt,q ANC,ELICA Aduce senindtate

Mtstt-tNt,q

lut

conflicte]or

in sufletele noastre

Ne ajuti si ducenr o viafi scrrrni, si gisim solutii


confruntdm, si g.isirtl fericirea trltinri in noi in;ine.

pp PAtr.l,tNT
cLr care ne

s%ngerLrl Scrrinatatii ttc lnsoteste cand ne conlruntant cu tensittnilc si ctt


lconflictele cotidicne. Acesr irrgcr doreste ca noi sa trarrrt in pact'si

adesea ne aratd it-t vis cum ne-a1 putea fi viapa doar daci am indrizni si
trdinr a;a cum simfim. El ne va incr-Lraja permanent sd renun!5m la h-rpte
si confljctc. Asta o putem face rnodificAndrr-ne atitudinea fati de o

fati de o persclani.
il primim atiit-tci cAnd renr-rntinl la conflicte 9i la
atitudinea noastri negativi. Este un dar carc din cAnd in cind mai trebuie activat, dar odati ce l-am triit il vom clori in permanenti. Difcrite
practici de naturi spiritr-ral.l ne pot ajuta si atingem aceasti stare de
situafie ap.lruti

sar-r

DarLrl scnindtitii

seninitate. De fapt, atAt seninitatea cAt si pacea ir-rterioari, exist.l ir-r noi
dar nu 1e pr-rtem descopen dcc6t atunci cAnd ne facem timp si ne analizim sentin.rentele gi cind ne armonizdnt cu r,rnicitatea h,ri Dumnezetr.
Putenr invoca acest inger ca si ne ajute s.1 triim seninitatea, si tle
plltem rnodifica atitudinea pentrll a fi ir-npicati cu noi insine.
Seninitatea implici renunlarea la lupte si rcnuntarea la ego per-rtru a
trdi in armot.tie cu Sinele Suprer-t-t. Nc putelt.t rttga si atirrgen'r acea stare
spirituali care inseamni recunoasterea acestei lr-rnri, cdreia ii apartinem,
ca fiind frumoasi si sigurS. Atunci cincl suntcrr in arntonie cu r-tnicitatea
lui Dirmnezeu putem depisi cr,r seninitate crizcle, problcmele si pierderile pe care le suferim. Accasti calitate aduce cu sine o atittrdine spiritualS prin care recunoastem, ci ?n aceasti lurne, totr-rl este acolo r-rnde
trebrrie de fapt

lngerul senindtdtii are in m6nd un porumbel care simbolizeazd


senindtatea oietii. Atitudiuea sa calmd eoocd linistea si pacea pe
care el ni le oJerd. Senindtdtea este binecuuilntarea care ne dd o
sldre de biue si de sigurantd. Aoilnd dcest dar al sminiitdtii puten

fi exceptionali in oiatd.

si fie, iar noi

suntem in locul potrivit s.i facern ceea ce

trebr-rie si facem. Asta inseantnd sd renunt.lm la atitudini care statl in calea


fericirii noastre si sd ne eliberim de dLrerile emofiorrale care ne-ar putea

si credern ci viata trebuie si fie chinuitoare sau plina de grctlteli.


Scninitilii, facem ca iubirea lui Dumnezeu si
ne pitrundi vietile. Acest inger ne ajuti si triim centrati in pace si
detasati de situapiile cliflcile. Il pLrtem invoca si indepirteze din calea
noastri tot ceea ce poate impiedica senindtatea si ne umplc vietile. il
rug.1m sf, ne ajute si sin'rfirr ci nreritim si triim ir-r seninitate astfel incAt
si r-re irnplinim rnenirea us.or ;i plini dc grafie.
f'ace

Rug6ndr-r-ne ingerLrliri

CERtTL L'R11,\l'tIl

Stdydnirife: Ingeruf

ARMONIEI
NU_

S'I',\P,\NIRILE
TAnA,ttttt- ANcELrc Inger al Cerului Creatici
FuNc.rt,q ANCELICA Ne aduce armonie irr sr-rflet
MtstuNe,q t"ltl pt PA,rtANr Ne ajuti si clucenr o viafi armonioasi, s.1 ciutim
oameni si locuri armonioase, si ne exprinrim ?rrtr-un mod cAt rnai arnronios

=\z

f ngcrul Armorriei isi rcvarsa hinecrrvintarile asupra noastra arrrnci


I cand t-rptam pentru o viafd armonioasi. A trii ?n annonie presupune
mai multe h-rcruri. La nivel fizic, armonia se referi Ia mediLrl si anrbianpa
?n care alegem se triim. Ca stare emotionali, ea se referd la misura in
care suntem descl-risi sufleteste, one;ti gi integri. Tiiim in arntonie,
micar partial, daci invil5m si ne acceptim legitura cu p.lmAntul care
ne sustine si ne hrineste. Suntem in armonie cu sentimentele noastre
atunci cAnd le acordinr libertatea de a se manifesta plenar.
A tr;i in armonie cu noi insine, inseamni si ne punem in valoare
calitdtile speciale. Atrinci cAnd suntem in arlnonie cu adevirul universal,
cilrtim si exprir.nint tot ce este mai bun in noi, dar si si primim cu inima
deschisa ceea ce ni se oferi. A fi in arrnonie este o atitudine interioari din
carc ne putem trei existenfa ca fiind integrati in fluxul vietii trniversale.
Aceasta inseamni si ne dorim hrani sinitoasi si buni pentrll trupr,rrile
noastre si si evitdrn abuzurile de orice fel ar fi ele Tiebuie si avenr un
ritm de viapi echilibrat intre munca pline de roade si rnorlentele de

Ingerul Armoniei

hrconjnrdt de cele mai Jrumoase pdsdri


ale certilui care se cribdresc hr sa,crunrul spiritului sdu cel
este

sJhnt. Simboluri ale bunei intelegeri, pdsdrile chntdtoare ne


dezudluie armonia pe care ue-o pot aduce relatiile bune.

odihna si de relaxare. Buna dispozitic. odihrra, prierenii si aspiratia spirituald sunt componentele esentiale ale unei viefi cu adevirat armonioase.
A trdi in arnronie cu natura noastri interioari inseamni a fi in acord cu
adevirurile universale. Aceste adeviruri existi in toate religiile lumii sj ar,r
fost acceptate in cr-rlturile popoarelor, depisind granitele tin-rpului. Ele
star-r la baza unui cod etic care respecti demnitatea individului.
Ti-dir"n armonios attrnci cind rre eliberirn de trecut si ne transfornrirn
atitudinca negativi. Altfel, atasAndu-ne de energia negativd ne vom
nrentine in dizarnronie care ne va conduce in final la boal5. Pini la urrn5,
von-r gisi multumire in inimile noastre pentrLr tot ceea ce ni s-a oferit.
Aceasti stare de recunostintd ne va da sentimentul ci triim in armonie.
;,
ll putcm invoca pe Ingerul Armoniei, rugandrr-l sa nc ajrrte sa gasim
calea spre armonie. ii plrtem cere ajutor pentrlr tot ce ne e necesar ca si
avenr un mod de viafi plicr-rt si creator. Armonia este echilibrul Divin
intre planurile spiritual, emotional si frzrc.

6,+

65

il

Cr:RllL CRI:A'llEI

VIR'l'tl1'lLE
T,ln,rvut. AN(,Ei-t(.

\irtutih: inge:ut

Inge

r al Cerului Creatiei

Ft-tNc1t,l ,tNr-e ltcA inclcpirtcazi obstacolele din calea

libertitii

pp Pn,vtlNr Ne ajuti si ne g.lsim libertatea, si ii acorc-ldrl


importanta cr-rveniti, si o apreciem la aclevirata ei valoare in diferitele
noastre rclatii cu ceilalti.

LIBERTATII

MtstusEl Lut

su

s%,
ngerrrl Libertafii nc binecuvAnteazi gi ne alLrti si ne dinr seama de
lllbertatca spiritrrlui divin din noi. El ne oferi daruri nenrisurate cAnd
-ll-ebirie
permitem libertitii si faci parte din fiinta noastrd.
doar si
dorim si o experimentirl, iar acest inger ne va ajuti si o cunoa;tem. El

ne va arita cd libertatea este de fapt ceea ce suntem noi insine.


Sur-rt mr-rlte aspecte ale libertitii, iar acest inger ne va arata nunreroasele modalititi ?n care putem beneficia de ea. Poate insemna ljbertate fati
de constringerile existenfci noastre lurr-resti. Mai poate fi si o bun.1 cunoagtere a esenlei noastre, fiind mai dcgrabi o atitudine decAt ceva ce noi
facer-n.

Ne pr-rtern .,,ga ingerultri Libertipii si ne dcschidi inimile si minlile


citrc ccca ce inseamni libertatea. Este posibil s.1 constatim cd, pcntrrr
aceasta, in anurnite sitr-ratii, trebr-rie si ne spuner.n rispicat punctul de
vedere.

Llneori primim acest dar inainte de a fi pregitili constient cle toate


aspectele pe care acesta le implici. Poate dura ceva pentrrr a ne asirnila
experientele si pentrn a ne elibera de unelc idci preconcepute referitoare
trditi viata. Sr-rntenr intotdeairna liberi sd alegen.r
vreur
si
triim'
legati
de vechile obiceiuri sau deschisi citre nenr-uldclur
ratele oportr-rnitSti de exprimare. Cu cAt ne vom acorda mai rrulti libertate de exprimare, cu atAt n-rar plir.re de bucurie si nelimitatc vor fi
orizonturile noastre. Ne rug.lrn ingerului Libcrtitii si inliture obstacolele
care ne limiteazd libera exprimare, sinitatea si bucuria. Ii cercm si avem
plrterca de a ne afirnra libertatea si nicidecr-rm s.1 ahuzim de ea intr-un
rnod auto-distructiv Il rr-rgim si li se permiti tuturor oanrenilor si aleagi
dartrl
'piritrral al lihcrtatii.
Acest inger acfioneazi din planurile subtile pentru a ne ?ncuraja. Ne
trirrrite Lumina si cura;r,r1 necesar pentrur a ne satisfacc dorinfa arzitoare
de libertate. El este in perrlanenti lAngi noi pe calea cresterii si progresului nostru si ne aluti si congtientizim in adAncirl sufletelor noastre ci
suntem spirite libere, nrerituoase si cu posibilitate de cxprimare de sine.
la nrodLrl in care ar trcbui

irgurl Libutdlii

este

reprezentat purtilnd

t'rumoasd esarJd care

fluturd in bdtaia oilntului, simbol al curgeriilibere a enerliei oietii


Acest irger protejeazd dreptul Jundamental al Jiintelor de a-si
exprima indepmdenta si creatioitatea. El oegheazd asupra lumii,
pr otej 6n du-n e libertal ea.

r'ERUT_ Ctiri,\l'rEi

TAnA,r,tttr AN(,ELI(i Inge r al Cerului Creatiei

\irtutile: ingeru(
FuN

INCREDERII

c I t't

^''-i

::

1,.

);::,:'i:::::i'J';,

sd

,.^=*=

-r\/z-

ngerul lncretlerii conlucreazi

cr-r

simbolizeazd t'aptul cd, desi doem ocbii legati, in sensul cd rut


percem ceed ce ni se petrece, trebuie sd ne iucredem in Dumnezeu si
in noi insine, sliind cd swrtem apdrati de acest iuger pdzitor c6re ne
scoate din

agitatia oiefii pentru a ue oJeri bundtate.

6B

o''""

re incredem in ceilalti.

Ialuta

reprezentat purtilud pe brale o esarJd. Aceasta

"'

Sinele nostrLl Suprenr pentrlr a ne


sa manilcstAnr si sd dczvoltAnr o atitr-rdine incrczitoarc in viati.
Aceasti incredere se poate manifesta atunci cAnd suntem pusi si alegcm intre o situatie distrr-rctivi si ceea cc estc cu adevirat benefic.
Acest inger ne ofer.1 iubirea spirituali de care avem nevoie ca sb fim
increzitori si si ne afirmim pe cleplin in viati. increderea poate lace
diferenta calitativi a experienfelor viepii noastre. A fi capabili de increclere este r,rn ingredient esential al fericirii si al^calmului, pentn-r a nr-r lasa
sr-rspiciunea, indoiala si teama si ne nracine. Increderea ne di curaj si
mergem mai departe sau si ne asuminr riscuri pe care cu siguran!i nu
ni le-arn asLrma daci an-r fi lipsiti de aceasti componenti vitali pentrLr
crestere si pentru spiritualitate.
Ingerul Increderii ne ajuti pe fiecare dintre noi si ne prefuim triirile
si si avenr incredere in perceptiile noastre. Doar ascr-rltAr"rdu-ne intelepciunea ir-rtcrioari ne vom putea dezvolta aceasti calitate atAt de necesari pentru evol-rtie. CAnd vonr invita si avem incredere in bunitatea
viefii, vom fi mai buclrrosi si vom avea relatii n'rai profunde cu ceilalti.
OricAt dc ciudat ar pirea, incredcrca sc rcflcct.l in toate optiunilc
noastre, de la relatiile pe care le stabilir-n cu ceilalti si pAni la sh-rjbele pe
carc ni lc alcgem sau chiar tipul dc haine pe carc lc purtim. CAnd
sLlntem lipsiti de incredere, vonl avea mereu la noi o umbreli si vom
alege cel r.r.rai simph-r si r.r.ni pr.rtin provocator mod de a face ceva din
tearna de a nu fi rinili sar-r de a nr,r gresi. Doar cAncl inclrizninr si ne
asumim riscuri si ne asurnAm cuea ce simrim si avem incredere in vocea
inimii, vorn dobAndi o cunoastere desavAr;iti a viefii.
Ne putenr rurga acestui inger si ne ajute s.1 avem incredere ir.r puterea
noastri interioar.l de intelegere. ii plrtem cere si avem incredere r-rnii in
altii ca sd nc cxprinrim libcr iubirca si grija fatd dc ccilalti. Accst inger
doreste ca experienlele noastre de viat.l si fie arnronioase s.i plenare,
pentru c.1 nimic nrr ne sldbeste mai mr-rlt decAt viclenia sau tridarea.

este

""

MtstLtNp,r t.Ltt pr PA,r,tiNr Ne ajutd si invitinr si ne increcler.n


in noi insinc, si nc incrcclcnr in via!5 si irr tot ccca cc nc ofcri ca,

s4_

Ingerul Increderii

::1,',"

69

\/tR-l't]1'II-ll

(-EIiL]L (-R]]A1'IEI

TAnA,llur AN(;ELIC i,.,ge.

\irtutife: ingeru(

CRTDINTEI
N4_

a1

Cerului Creatie

FUNt.ttrr ANt,EL-l(.A Ajtrti urnanitatca sd dcscopere credin;a

in l)umtrezeu si in ingerii Sii


Mtstr-tNe,q

lr:l

pe

P,r,vANr Ne ajtrti si avern crcdintd cAnd intArrpirrdrrr

in bun.ltatea victii
lr-rntini cdliuzitoare in viata

greutifi, si ne nranifestinr

crcclir.rfa

gi

si o lisdnr si nc

fie

\V.

And greutitile viefii apas.1 prea greLt pe ttmerii nostri, trebr-rie si


avem credinla c.1 totr-rl va reveni la normal. Aceasti crcdintd este
cea care ne sustine in vremuri grele. Uneori ne inrpiedicim sau riticinr
pe cale, dar credinla ci in cele din r-rrmi totrrl va li bine ne ajuti si
dep.1;im indoiala si disperarea. Credinla este acea convingere ci orice
ii ceri liri Dumnezeu este dela in dnLnr cdtre tine. Credinta inseanlni ci
in ciucla tuturor incertitudinilor n.ranifestim convingcrea fernli ce toate
vor reu;i intr-un final.
in aceste vremut-i care ne clferi doar satisfactii de mcinrent, ne lipsesc
ocaziile c1e a ne exprima credjnta, cu cxceptia sitgatiilor cAnd trecem prin
molrente c1e crizi. Credinta este ceva ce trebuie dobArrdit de ncli insinc,
nitneni nlt ne,o poate da sau rnicar si nc invete cr-Lm trebujc si o cultivim.
Oagenii pot dclar si r-re spuni despre ea cild igi povestesc expericntele
personale, clar ir-r esenti ea vine din interiorul nostrr-1.

Mata chiar poate fi usoari cAncl

aver-n

credinti. Ne putem urma initlla

si ducem o viafd plini de sens, avAnd convingerea ci implinim un plan


Nc riclicim deasupra ego-urilor noastre limitatc avAt]d credinfa ci r-1.risi

versul este plin de dragoste gi ci noi suntem o parte a catalizatorului care


transfonrri luntea aceasta intr-un loc rnai bun.
Credinta ne ajuti s.l agteptim cr-r ribclare lun.rina attrnci cAnd aparent
sLrntem cuprinsi de intur-reric. Este o componenti esentiali a vietji si,
oricarc ar fi destinrrl nostru, el este cel bun pcntrLl noi. Crcdinla cste cea

Ingerul Credirrtei are o atitudine senind, conoins


Jiind de
credin;a care sdldsluieste pretutindnri. El tine pe brate esarJa

iuttdluie in credintd proJuudd si care


sinbolizeazd protectia Jata de oitregiile uietii. lle reami,teste
sJAntA care

ce se doreste de

la uoi atunci cLnd ne pdstrdm credinta.

mai profundi recunoastere a faptr-rlui cd suntenr ghidati, irrbiti si protejati


in pcrmane npi. Ti"ebuie doar s.1 ldsim iubirea si ne implineasci existen!a.
Ne plrterr ruga ingeruh-Li Credintci si ne reinvie credinla ?n viati Ne
va ajuta si acceptim acelc h-rcruri pe care nu le putem ntodifica, precum si
pe acelea care ni s-au petrecLtt deja ;i ne-au pr-rrificat viafa. ln cele din
urmd, ne va scoate din impreiuririle dificile in care ne af'l5m si va reinvia in
noi iubirea de Sinc si de urnanitate. Ingerul Credintei creeazl o pulte de
trecere intre viala aceasta materiali si cea spiritr'rali.

70

71

T-ERT]

I- CR]]AI'II:I

DOtr,{NIIt.
T,qRA,\tLtt- ANc,El

Domniift: ingeru[

I]

Ic- Inger al Cerului Crcatiei

FttNc:rt,q ANc,ELt(-A Ne impacd cu Lun'rina Drvini

IMPACARIT

lut pE PArnANr Ne ajuti si ne eliber.lrn de trar-rntcle dureroase


care ne-au denatlrrat viziunea asupra viefii, sd nc ancorinr in rnonrcntul
preze nt al vietji, si ave r-n inirnilc cleschise citre lrine.

Mtstt-tNetr

N4_

SVzl

f
f

ngerul irnpacirii ofcrd prilejul de a ne elibera de rrcfolositorul bagaj al


tlectrttrlr-ri. Ne impic.lm astfel cu tre cutul, ne clebaras.lnr de

amiriciune, de durerile si cle resentimentele care ne irrlribi si ne


paralizeaz1 energia. Pentru a trii ntomentul prezent avem nevoie de
intreaga noastrd vitalitate nicidecum sd ne aftrnddm in vechilc suferinle
lngerul Impicirii ne ?nvati cum si ne integriln trecutul ?n realitatea
nromentului prezent. Ne ajuti si intelegem adev.lrurile spirituale si sA
invdtini din trecut. in lelul acesta, orice este dureros ?n viata noastri, pAni
si cele rlai brlrtale expcriente, poate fi inpeles altfel, ca ceva bun, pozitiv,
care si ne continue evoh-rtia.
.

Acest inger ne faciliteazi trecerea de la trecut la prezent, ajutAndrr-r-re


aga clrm sunt. Daci am fhcLrt ceva altora sar,r daci r-ri
s-a petrecut noud ceva, acest ingcr ne va ajr-rta si ne intpicim cr,r trecutul
nostrLr. Procesrll de abandonare a trecutului ne ajuti si ne regenerdnt
sufletul si elibereazi encrgra pe carc anr investit-o demult, cAnd ne,arn
implicat emotional in situatii sau in relatii cu oamenii. CAnd suntem tristi
din cauza nedreptitilor ori a pierderilor grele, nu facem altceva decit sa
ne distrugen'r vitalitatea;i br-rcr-rria prezentului. Ti'ecr-rtul este o pur.rte de
legituri citre ?ntelepciune, claci noi alegen.r si intelegem asta.
Putem invoca inger.,l impicirii si ne ajr-rte si acceptim trecutul si si
ne elibereze de gAndurile negative. il invocim ca invitamintclc pe cale lealr tras si ne ajute si devenim adulti cu minti sinitoase, care pot mergc

si acceptinr lucrr-rrile

Acest inger tine

in mdnd un crin care aici este un simbol al


impdcdrii si care ot'erd sperautd si alinare ulor ce au rt(t,oie. irgrrul
ne ddruieste calmul si intelepciunea
Jdrd de care nw ar Ji posiiila
impdcarea. Ne Jace sd Jim constienli arunci c6nd o ludm de la
capdt
si sd trdim in mod magic h clipa prezentd.

72

mai departe, triind bucuria rlclmentului prezent. Asta ne va dirr-ri atAt


rnullumire sufleteasci cAt si ?ntclepciLrne.
Cerenr^acestui inger si ne arate cum si integrim trecutul in viala
prezenti. Ii cerem indrumare in eliberarea noastri de cele trecute si in
asumarea^rispunderii ci intotdear-rna vom putea avea parte de Lrn nolr
inceput. Impicarea nu inser-nni si modificinr ceva ce nu mai poate fi
schirnbat. Este rlai degrabi o transfornrare a pr-rnctr-rlui nostru de vedere
despre modr-rl in care priviln trecutul ajungAnd astfel s.l luim decizii
corecte pentru bunistarea noastri.

73

Dt-rN1NIILE
TAniivtur ANc;ELIcl Inger al Ccrului Creatici

Domniift: ingeru(

Ft-tNCftn i\N(l[Ll(]A Aduce irr vietile r-roastre compasiltnea saLr Cratia

COMPASII]NII

I)ivini

MtsttlNr,o, t-ut pr P,r,r,tANt Ne ajut.1 si intele gem ir-rbirea lui Dunrnezeu


pentrut umanitate, si constientizdm cd suntem protejati si ghrdati, si
ntultuntrnt cu reclrnostjnti pcntru toate binecttvintirilc din viellle noastrc.

su_

-\/.2-

-++1

,.

fnger.,l Cgmpasiunii ne diruie;te iubirea

|,Li Dr-'-nr1czeu ca

fiind reali-

l,*.. prezenta. Cand nc confruntd;l cu o problerni dificilS care pare


firi sol-L1ie ;i deodati simfirn r,rn surplus cle energic sau o rdsturnare de
sitr-rafie, cu sigtrranfi sLrntem binecuvintali de Dr-Lmnezeu prin lngertrl
Corrrpasitrrrii. Cratie Compasitrnii Divinc \ttntLIn alut.ati pcrrnatrcnt si tre
transformim atitudinea saLr gAndgrile. Sc poate prodr,rce intr-un trod
subtil, aproape fdra si ne ddnt searra. Poatc fi un apel telefonic de la un
prieten atunci cind sLtntem disperali sau, pur si simplu, devenim brusc
foarte sigr,rri pc noi in situapii in care irraintc eranr nesiguri. Ni se poate
asupra cirora nlL avct.t.t t.tici r.tt.t cotrtrol,
acestea nedepinzAncl dc noi, sair cAnd sLlntem afectati de judccata noastri.
De exen-rplu, cAnd intilnint o persoani care ne transformi viata sau cind
suntem acceptafi ori respinsi la o sluybi sau la rtn cr,rrs. Reflectind la cele
petrecute, observ.lm consecinf ele uimitoare avute de acel pr-rnct de
revela

in atat de rnr-rlte situalii

cotitr,Lr.l dirr viapa noastrd. In hlmea ra1ional5, aceasta ar putea fi nur-nit.l prrr

si simplU, coincidenl5. Eu prefer si o consider ca fiind darr-rl IngerultLi


Conrpasiunii care actioneazi ca vielilc noastre sa fie implinite'

Acest inger poartd un uesmhnt bogat care ne htodlwie cu

biuecuodnlarea compasiunii atwrci c\nd aoem neuoie de ea. Aduce


sperantd si sprijin acelor care se luptd cu greutiitile oietii si

ht compasiunea nemdr!initd a lui


Dumnezeu. Crinul este un simbol unioersal al puritdtii si dl
retinnoieste increderea

ddeudrului.

74.

Dacd noi corrstier.rtizim faptul ci sgntem ghidati si alutafi, nr-r trebuie


si nc incrAncenirn ori si ne pedepsit'n pentru ci h,rcrurile nu merg ala cum
v.em. increderea in Corripasiunea Divini este un dar de la ingeri care ne
permite sd participin-r pe cleplin la cvolupia viefii noastre.
Putem si ne rugirn ingerului Cornpasir-rnii si fie activ in viepile noastrc.
Firi sa ciutdrl si inflLrentir]t intr-un fel sau altul diferitele circunlstanfe,
putem accepta compasiunea lgi Dumnezeu care ni se oleri il.r rnod
constant;i si ne ldsirr in voia Lr-ri. Putem accepta darul compasiunii fiirrd

buni si blAnzi cu noi insine ;i cu ceilalpi. CAnd uitim de conrpasirLne ne


comportim donrinatori, ii jignim pe cei din.1r-rr, triinl la nivclul e5;or-LlLri si
ne deschidetr din ce in ce ntai r'l]r-rlt citre stiri de minie. Acceptind compasiunea ca pe Lrn dar de iLrbire necondipionati, ea nc ghideazi dincolo de

viata aparent dificild citre noi r.rivele tot mal profunde cle constientizare,
unde si triim rnai mr-rlt in lumina iubirii si infele pcir-rnii Divine

75

[.EItIII,

CREAl.IEI
TAtr,\ttLtt, ANCELI(. Inger al Cerului Creaf iei

Domnlift: ingeruf

TTRTARII

se

FuNC.t t,q AN(;ELlcA

Nc

ajLrta

si iertin'r si si ne eliberinr de trccut

MtstuNpl t-ut pn PA,ttANl Ne ajuti si ne ?nnobilinr fiinta si si deveninr lnai


puternici iertir.rc'lr,r i pe ceilalti, ne invati si trdim in prezent eliberAnclLr-ne de
cele trecute, sd avem intelepciLrnea necesar.l dc a evoh-ra spiritual cind ii

iertinr pe ceilalti.
/\

-r\/.2,
.---+-4

ngerul Iertdrii ne indeanrni si privim durerile ;i resentirnentele tre'


lcLrtulLri djntr-o alta perspectivi CAstigdm rcspect de sine si intelepcir,rne atunci cAnd putem uita trecutul si ii iertim pe cei care ne-au rinit.
Altfel, arr-r rdrrAne clL ideea ci suntem victime si cd nu avem nici o
posibilitate de a ne transforma viata.
A ierta nu inseamni si trecent cu vederea proastele obiceiuri si nici
sd ne placi neapirat de cei care ne-ar-r ficut riu, ci si ne eliber5m de
nt.inie gi resentimentc, iertindr-r-i pe ceilalti. Atr,Lnci cAnd iertin.r, sufletr,rl ni se usureaz.l si ne sinttim bine. Daci nu am face asta, nu am avea
nici o posibilitate de implinire. Am continr,ra si crede m ci ceilalli ne-au
gresit si am pistra resentimente. Ele ne vor nricina pe diniuntrlr, fiind
cauza niultor boli. AvAnd permanent sentinrente urAte, nu facem altceva
decdt si perpetuim abuzr-rl si nedreptatea asupra noastra.
lcrtarea ne elibereazd si ne ajuti si relationim mai bine cu cei din jlLr.
Plrtem avea nevoie de a.lutor ca si iertirn si ingerul lertirii ne oferi
grafia de a gisi bunitate in inir-nile noastre si cr,rrajr-rl de a cere ajutor

cAnd iertarea ni se pare prea grelr de realizat.

Crinul pe care acest i,ler il tine in mand este simbolul puritdtti,


iar cu ajutorul lui ii binecuuhnteazd pe aceia care cer iertare.
Fraternitatea

este o cousecirttd uaturald c6nd ii iertdm pe ceilalti


ierta insednmd a ,e elibera de lacrimile durerilor tr'cute si, in
primul rind, de minia resentimentelor pentrn d rrdiin iub,irea

inqerilor, aici si acum.

76

lertAnd, devenim receptivi la vindecare si iubire. CAnd iertdm ne


crestem niveh-Ll stimei de sine deoarece, de fapt, adevirata putere
rezidi in noi. Spunern astfel ci nu mai vrem si fim victirne ale abuzului
si ale tridirii sau ale oricirei forme de negativitate carc si stea in calea
fericirii noastre. Iertarea ca si inlelegerea ne ajuti sd devenim fiinpe
umane fericite ;i sdnitoase
Putem cere IngerulLri lertdrii si ne arate calea citre eliberarea de
durere si invinovipire. Doar de noi depinde si ne elibcrirr-r de povara
resentimentelor care ne rinesc si si incepem procesul vindecirii.
Aceasti eliberare ne oferi prilelr-rl de a ne curdla alte aspecte ale vielii
noastre unde r-nai sunt ascunse resentinrente si dureri care stau in calea

fericirii noastre. CerAnd ingeruh-ri lertirii si ne alute sa nc clibcram de


resentimente, permitem si inceapi procesul vindecArii.
77

O RAT]O

I,I] L

CEnlt

ir,V

(I I] R I LO

Ii

Ell tr l- P;\ltA

pAnADrsrrLrrT

Am aluns la acea treapti a cerr-rrui care este cea mai apropiati de


Prczen;a Divini. Aici cste loc.l in care ne repidirn de egc,-ur nostru
si
ne lisim in v'ia iubirii necondilior-rate a lr-Li Dunrnezetr si a ingcrilor
Sii.
Aici strfletele noastre sunt una cr-r intelepciunea si iubirea Divi'i.
Acesta cste tirarrrul in care triim din realitatca ro'rtr.to. no*rr
una"
nLl este nici o diferenti intre vointa noastri gi vointa lui Dr-rmnezeu.
La
acest nivel, suntem dincolo de conflicte, de despirfiri si de indoicli.
Paradisul este tiramul beatitudinii si al fericirii pure. Estc l'cr,rl
i'

care creatia se mar.rifesti liber, iar experientele noastre omenesti


sunt
arnronioase si plenare. Aici nLr existi grija sa'nevoia de supravietuirc
pentru cd spiritr_rl a transcens zbuciurrul pitnAntean.
In cerul Fornrator, ingerii ne-au oferit ajr-rtortrl de care aveam nevoie
pentrlr a ne randui viafa in plan fizic. pe aceasti primi treapti
anr evitat
dezastre, arn biruit pericclle si anr renrrntat la negativitate. Arhanghclii

ne-au aritat calea spre vindecare si spre implinire. ingerii pizitori


ne-a' ghidat prin etapele noastre de maturizare si evoh-rtie spirituali.
Ne-arn indreptat apoi energia cdtre relafiile cu cei clin jur, lasind
ca

spiritLrl nostrlr si se ?ntireasci prir.r purificarea gandr-rrilor si a atitudinii


noastre interioare si prin renuntarea la prejr,rdecifile noastre. Ajr,rngcnr
acum in acel loc din sf'erele ceresti in care clomnesc iirbirea
si intelep-

in care sunt..m indrr-r'ati cu bunitate citre comuniunea cLr


care existi in noi. Apropiindu-ne tot mai mrLlt de Ea. ne
dim seama ci nu suntem separafi de fapt, suntem una cu Ea.
Tiiim totala unitate cu Dumnezeu in tot ceea ce fhcem. Nu suntem
doar martori la creatie, ci mai degrabi parte intrirrseci a glorici care
ciunea si
Sr-rrsa

ultr'5

exprinri aceasti Llnitate si ldentitate.


In acest cer, visele noastre devin realitate pentru ci este tdrAr'r-rl
miracolelor. creativitatea isi
aici puterea si gloria perpetui a
DivinltSlii. ingerii acestui Cer'ranifesti
ne oferi cele nrai mari dartrri al iubirii si
intelepciunii divine. cand ne deschiderr inimile, suntenr coplcsifi de
bucuria iubirii lui Dumnezeu pentrlr noi si ne deprindeni si deveninr
co-creatori, i.pretini cu El. La acest nivel acfiondm impreuni cu

ingerii.

DIS

trLi-r

SeraJimii
inqeri Crutori sr StdPilnitori,
lndrepl,ilori sl L)t roliloi i,

Pdzitori si Pdslrcitori ai bogatului Pitmdnl


Si ai iutregii Crealii a Tatitlui Ceresc.
Chemdn pe htmii, pe puternicii si hineJdcdtorii

ingui aiTatalui

Ceresc si

ai Mawei Pdmintestit

aiLmtiuiit
di Ceruluit
Pe cei ai Apei

Pe cei

Pe

cei

Pe cer ai Plantelort
Pc

St'intei si Vgyicei Crutiit


Nc iiichin,lrri ltt4erilot
prituii ce au dnzit curtintul si inrtdtdlura

Pe cd

Carc an

Din

Jost

care

,ci ai ('oliilor Lunittiit

ai

TiloluiCeretc,

Ingerii au creat sdmir$a neamurilor.


EVAN(,tJILlA L)uPA ESENIENt

Serafimii sunt asociati cu adevirata csen15 a creafiei. Ei sunt creatorii


r-niracolclor. Ei transnrit energia ltri Drtr.nnezeLt pentrlt crearca substanlei fundamentalc din care es^te fdcuti viafa gi care este peste tclt in
ur.rivcrs. Sunt cunosclrti ca fiind lngeri ai Miracolului lubirii care vesnic
oferi iubire neconditionati fieciruia dintrc noi. Ei nc incLrrajeazi si ne
sprijini evolutia spirituali spre cele mai inalte culmi, pAr-rd deveninr una
cu spiritul creator al lui Dr,rn'rnezeu.
ir-r Onncolur- iNcrntlctn ei sunt numifi ingcr.,l Miracolului ILrbirii,
inge..,l intele pciunii lubirii si ingerul Irrbirii Eterne. Clr totii reprezintd
spiritul rniretiei, pe care o cllnoastem ca fiind iubire necondilionati,
absoluti si eternS, iubire ai cdrei martori suntern in fiecare mon.rent al
treat.ici. Atcasta itrbrrc intrnda universul cu tllarca sJ putele, iar prin
Serafirrri venim in contact cu ea si ?i recr,rnoas.ter.n splendoarea.

Fieciruia dintre noi, cei care ciutim aceasti slSviti unitate cu

cele trei tipuri de ingeri ai cerr-rlui paradisurui s.nt Serafimii,


Heruvimii si Scarrnele, acestia din urmi fii'cl cunoscuf i mai degrabi
sub
denumirea de Tionuri deoarece stau mai aproape de Ti-onr-rl Divin.

Dumnezeu, Serafimii ne arati cum si atingem ccle mai ?naltc culmi de


constientizare . De exemplu, ne pot aduce miracolul invilitorilor unici
sau a maegtrilor, care pot fi atAt fiinpe subtile, c6t gi fiinpe incarrrate.
Acesti invititori sunt ei insisi fiinle care au intrat in contact cu Lumina

7B

7()

tr R,\t-

Lr L t-r t_

ix c t- tt I Ltr

Il

si, prin diferite n.retode de purificare, au renuntat


la
triiesc in unitate cu Duntnezeu.

CE RII

trt

ce e negativ

si

Serafirrii ne rearnintesc in pernranenti de


ir-rbirii si de
'iracorr-rr
nrodul irr care sLrntem reniscuti si creati in ?ntreEJime
cri' aceasti
energie nemaipor.neniti. Ei ne altrti s.1 ne vincrecinr
,r.l du...", separirii
si a pierderii, ca si intelegern ci irrbirea este vesnicd
si absolut inclivi_
zibili.

Heruoimii
Herr-rvimii pizesc poarta paradisLrrr-ri si sunt pr-rrtitorii
?r-rtelepci'nii
ultir.ne din.nivers. Ei ajuti pe toti cei intelepfi
si dau puter".ll.,...
asc.lti cuvantrrl Domnr-rlr,ri. Ei rrrnplu univers.l cu inlelepciunea

lui

Dumnezeu. Atunci cand re simtinr i'birea, avem partc


de cunoasterea

noastri proftrndi, reflecpie clari si directi a interepciu'ii


pe care o trinrit spre noi in speranta ci il vom cLrnoaste pe Du'nezeu

si ci nc vor'
da seama cle inre nsa clragoste necondirior.ra,i .ur"
rrr,J"lii..r"
Heruvirrrii lre orcra cunsticntizarca ror prrra si rinrpccrc
""'
as'pra

intregii creatii. in Oracol sunt clrnosculi .u ing"r..,l

I- P,\RA I)I SI-IL I] I

Acesti ingeri existi in fiecare moment si, pe misuri ce ne depasim


superficialitatea - de a crede ci suntem cine suntem - si inccpem si
triim ca si co-creatori irr-rpreuni cu Sursa, descoperim ci existdr.n r.nai
deplin ?n prezent. in felul acesta suntem atrasi pe tirAmul creativitetii,
al irrbirii si al intelepciunii, tdrAm atAt de profr-rnd ?ncit nu putem face o

descriere aclevirati a triirilor noastre. Acesta este Cerul Paradisuh,Li


despre care au vorbit de,a lr,rngul timpului poelii si misticii.'Iot ce se
vrea de la noi, este si renun!5m la ego-urile noastre si si triint clipa

prezenti deschisi si increzitori, eliberati de iluziile care ne slibesc


spiritele si 1e impiedici evolutia. Cu ajutorul ingerilor putem trdi asa
cunr a fost scris, in br-rcurie, extaz si constienti ci suntem cu adevdrat
ir-rbiti gi apreciaf i.
TirAmr-Ll Ti'onurilor este cea mai ?naltd treaptd la care pot ajr,rnge
ingerii. Ei inchini vesnic rugdcir-rni de multuntire si slavi lui Dumnezcu,

;tiind ci iubirea si br-rnitatea Lui vor diinr-ri in eternitate.

unrtatii

i;;1.il

;; i;; j

rul Discerninr6rt'lui si cel a] Cunoasterii SLrnt soli


ai Ir_ri D.rmnezer_r,
care drruiesc din prea-printrr de i.bire si crnoastere.
Ne oferi posibilitatea sa aflim nristerele vietii, transfornrind aceasti
cunoastere ?n
intelepciune. Nr'r sunt nicidecum acei copirasi bucirati
ain op"...t. a.
arti, ci acea puritate a spiritului intruchipati in copii
care stiu cr sunt
protejati si iLrbiti pe deplin.

'honurile
Ti"onurilc s.nt entititilc angerice cele nrai aproape
de Divinitate . sunt
lipsite de forrrri si totusi fLlnctia Ior angelici este
aceea de a transforma
gandurile in realitate Ele existl ra niverur gindirri
pure si orienteazi
iubirea lui Dumnezeu citre forma ntateriali.

Actior.rcazi ca

ochi ai _lui Dr-unnezeu si iar-r forma invorburateror


colorati in oracol sunt cunoscup, .. i"*".rr ett"r.,,
Ingerul Puterii si cel al croriei. Ei transmit puterea
si gloria Divinrtilii
prin r'rnivers, oferindrr-ne permanent o razi clc
I'mini ca si ]e reflectdn.r
iubirea in vietile noastre. cand ne deschidem rnintire
si tr;im momentul prezent, triinr gkrria si splendoarea creatiei asa cum a fbst
ea
inter-rfionati. Atunci, Tionurile ne inalti pe tirarr-rurile
beatit'dinii
paraie

r1_e

h-rnrini

BO

B]

('

liUL

t)A

ti,\D

IS

IrLII

TAn,qltul AN(;ELIct Ingcr al Cerr-rlui Paradisului


FuNc:rtn ,qNc;pt-tc:A Acluce miracole in viata noastri

MIRACOLLTLUI IUBIRII
_NU_

Mtstt-tNE,t rut pp PArvtANt Ne ajuti s.1 ne deschidenr irrir-nile pentru a primi


iubirca pe care o dorim, si aprecicm ir-rbirea de care avem partc in viati, si

fim constier-rti cle nriracoh-rl iLrbirii oferite de Dumnezeu.

sV/=:

f ngerrLl Miracolului lubirii oferi fieciruia dintrc noi posibilitatea de a


I ctrnoactc iubire;r ltri Dtrrnne zcrL inr.r-un mod prottrrrcl plin dc scmnificatii. Poate fi iubirea pirinteasci, fraternitatea care existi intr-o
comunitate spirituali sau poate fi resintiti in relaliile de cuplu
arrnonioase. Fieciruia dintre noi ii este dinrit acest miracol potenlial al
ir-rbirii si, deoarece fiecare om este unic in felul siu, fiecirLria ii este oferiti
iubirea lui Dumnezeu intr-un nrod unic, ccl r.r.rai potrivit pentru ficcare.
Ti'ebuie si ne cleschiderr inimile ca si priminr aceasti iubire. CAnd
dorinr si avcm parte de ea, ?ngerii ne intbrltiseaz.l si ne ullrplu inimile

Acest Inger este reprezentat

aldturi

de o pereche de porrmbei, simbol

al miracolului iubirii. Rotile inaripate de Joc sunt reprezentatiue


pentru Serat'imi, iar ochiul de deasupra esle uu simbol al Cerului
Paradisului. Inima diu partea de jos si brdtele descbise ale ingerului
simbolizeazd ndzuinta luturor oamenilor spre drdqostea adeodrald.

cu grafia iLrbirii Divine. Ace st miracol al ir-Lbirii se manifcsti in special in


relatiile interumane, deoarece iubirea, care este sfAnti, se oglirrcleste cel
mai frunros in modul in care relationim unii cu altii.
il pLrtern invoca pe ingertrl Miracolului Iubirij sd ne bineclrvintczc
viepile cu acest pretios dar. Putenr fi receptivi si eliberati dc negati
vitate, astiel incAt si ne amplificim constient capacitatea dc a pretr-Li pi
pAstra aceasti iLrbire. Iubirea este atit de pretioasi, cste cea mai mare
comoari a noastri. Ti'eblrie sd o apreciem sub orice fornri vine ca, s.1 ii
recunoastem valoarea si si nu o tratirn in n.rocl gresit Cu cit suntem
mai curati in sr-rflet, cu at6t nu vom intina acest dar minunat si nr,L il vom
cxpune relelor. Iubirea este o experienli atAt de speciali, incAt puten.r
doar si-i mullun-rinr lrri Dumnezeu pentru faptul ci o tr.Iir.r.r. Atunci cAnd
ne pistrim puritatea, asumAndr-r,ne responsabilitatea pentrLl faptelc
noastre si ne pistrint o atitr-rdine pozitivS, devenim din ce in ce mai
capabili de a prirri iubirea lui Dumnczer:.
Mintrnile vin de la Duhr"rl Sfint si oricine poate avea parte de ele. Tot
ce ni se cere, este sE firn pregititi si le priminr, s.1 ne purificim inimile si
si ne deschidem sufletul pentnr a pLrtea primi dartrl nriracoh-rlui iubirii.
Ne pr-rtem r.,gu i,.'g...,lui Miracolului Iubirii si ne ghidezc si
constientizinr ci dupi asta tAnjint. CrrnoscAnd iutrirca din noi, o vol'n
regisi sr in jurr-rl nostru. Iubirea lui Dumnezcu nu cunoaste limite. Ea

pitruncle toati substanta vie si poate fi


82

triiti

in tot ceea ce facem.

CE

IiIII, PARAD ISL]LlJI


TAnA,r,tur ANcELlc Inger al Cer"ului Paradisr-rlui

Serafimii: ingeruf

INTE LE PCIT]NII IT]BIRII


'

_N4

FuNr:rt,q ANctEt.tcA Protejeazi intele pciunea iubirii


MrsruNe,q

ntt pr PA,vANr Ne ajuti

nostru suntem iubire, si

sd ne

dirn

seama c.1 in aclincLrl suflctului

triim expenenta iubirii in orice facetr sisio

iurpirt.lsir-r-r cu

ce

ilalti.

\V-

/\
f ngcrtrl lntelepcirrnii lrrbirii ne ajuta sa indepanam toate nrastile iluziei
lsi sa intclcgem ca iubirca c\re csenra inrregii vieti. Acest inqer nc
ajuti si iesim din acel cocon prea strArlt al ego-ulrri nostrLl si si

Ocbiul, simbol al Cerului Paradiswlui, rdspilndeste raze


strdlucitoare in uuiuers. Leul simbolizeazd
flacdra si pnsiunea pe
care iubirea le poate trezi in uoi. Aceastd pasiune se regdseste in
intreaga creatie, care aici este reprezentatd de lund si stele. Rotile de

-+-

t'oc, inaripate, sunt simbolul SeraJimilor

B4

ne

rlanifestim ca ceea ce suntem, fiinte minurrate ale lurtrinii. CArrd am


dcp5git iluziile personalitilii si natura distructivi a negativitipii, realizin-r ci suntem, in ininra noastrS, un izvor de iubire.
Aceasti iubire se regdse;te in fiecare celuld a trupului nostru ;i in tot
ceca ce este viu. Constiinta din care suntem crcati este si in celelalte
fiinte. Esenta noastri este una si aceeasi cu esenta iubirii irniversale care
ne uneste si ne leagi de Dumnczeu.
Ne putem ruga Ingerului Intelepcir-rnii Ir-rbirii si ne ajute si recunoastenl aceasti intelepcir-Lne din inirnile noastrc. Atunci cind alegern
si ne identificim cu ea, ne apropiem de Sinele nostrr-r Suprern, care este
un aspect al Divinr,rlui si nu de personalitatea falsi a egoului limitat. ii
invocim ajutorul pentru a ne detasa de ilLrziile fiinlei noastre si a
descoperi realitatea nemuritoare care este aceca cd suntctn Llna cu
Dumnezeu si cr-r viafa. Ne ruginr si r.lmAnem in aceastd Lrnitate si si ne
arrrintim de natura ete rni si neconditionati a iL.rbirii.
Pe nrisurd ce ne deschrdem inimile spre dragoste, descoperim ci
escnta iubirii este piatra de ternelie a viefii, f;re de care nirnic nu ar
creste si ar inflori, iar viafa ar inceta si nrai cxiste. ingerul inlelepciLrnii
lubirii pizeste aceaste calitate din fiecare din noi. CArrd triim dir-r
aceasti perspectivS, prirnirl corlori nepretr-rite sub forrna triirilor
minunate care ne confirrni ci noi sr,rntem, de fapt, iubirc.

B5

(. E

IiI] L

PA

III\

I) ] S Li L

L]

TAruq,r.tr:I ANCEI-tct i,.rge. ol

Cemlui Paradisului

Serafimi| 'lnaerul
U

FuNcrt,q ANC;ELI(tA Tiansnrite ir,rbirea eterni ;i neconditionati a lui Dumnezerr

IT]BIRII ETERNE

MtstuNrn rLtt pp PA,r.tANr Ne ajuti si ne reamintinr ci iubirea cstc eterni, si


ne eliberim de tcama ci dragostea ar fi limitati, si ne deschidem sufletul

se

cdtre sursa divini a acestei iLrbiri fire sfarsit.

S4
f

rrgcrrrl lrrbirii Etcrnc cste o \ursa dc alirrarc si rrrangirere pcntru cei cc


lpLing dupi o iubire pierdr,rte. in realitate, irrbirea nu poate fi pierdr-rti.
Ea devine ir-r n-rod inefabil, pentru eternitate, parte din noi insine.

intr-un mod tainic, iubirea se ir-rtipireste in sufletele noastre si, ct-t


fiecare noui exper.ier-rti de dragoste, sufletr-rl nostru cregte si se lrmple
de rrrai mLrlti irrbire. El ne imbog5leste pirerea pe care o avem despre
noi, ne ajuti sd inlelegem ci Universul este un loc sigur gi pldcut, care
trebuie si fie pentru noi o sursi de fericire si bucr-rrie.
Toate iubirile pot fi retr.irte prin intermedir-rl meditapiei sau al diferitelor
tehnici de vindecare. Iubirea nu moare odati cr,r corpLrl fizic, cici t:a este
eternd. Poate fi cvocati oricAnd avem nevoic de ea.
Atr-rnci cind iubim, inge..,l lLrbirii Eterne ne diruie;te fiecirLria clintre

ci sLrf'letul nostru va pistra vesnic aceastd ir-rbire.


pierdut
Aturrci cAnd arn
o fiinta apropiati, iubirea crr care arn ?nconjLrrat-o
nu moare, ci se pistreazi pentru eternitate ir-r sufletul nostru, incr,rra;Annoi, fericirea de a sti

du-ne evolutia spiritr-Lali. Acest inger ne ajLrti


acestea si si

ochiul atoateodzdtor

ne conJi,nd

cd

un inger al Cerului
simbolul bucuriei si al constiiutei iubirii
eterne, asemeui ,alurilor de sub el. Rotile de
Joc sunt snnbolul
specf,ic SeraJnnilor. Sarpele care isi muscd propria coadd
este
L[roborus, simbolul iutregului si dl eternildtii.

Paradisului DelJinwl

este

86

acesta

este

pistrirr in inima

si con;tientizirn

toate

noastre iubirea mereu vie. La rrn moment clat,

vom avea nevoie de ajutoml lui atunci cAnd, intr-r-rn fel sau altul, pierdem
pe cineva drag. Acest inger ne oferi certitr-rdinea ci iubirea nLI moare
niciodati. Dragostea ii r-rneste pe unii o viafd intreagd si poate readuce
irrpreuni oameni care s-aLr iubit ?n trecut clr scopul de a-gi irrplirri iubirea.
Unele iubiri pot astepta secole . Dacd acesti oanreni sirnt strflete-pereche,
ei se regisesc mereu, fie in planr,rl fizic, fie in alt plan, rrai sr-rbtil.
Ne pr,rten-r rr-rga Irrgerului Iubirii Eterne si ?ndepirteze de pe constiinfa
noastri vilul care sti intre noi ;i itrbirca eterni. Atunci cAnd suntenr
singuri sau cAnd am pierdut pe cineva, ne ntgim acestlti inger si gisim
alinare in amintirea unei iubiri care odati a insemnat ceva pentru noi.
Pnte rn alege si ne amintim de iubirea prietenilor nostri, a f'an-riliei, a profesorilor, a oncui cu care am impirtdsit o ir,rbire. Arnintirea acestei irrbiri
rirrAne in srrfletul nostrLr pentru totdeauna fiind parte din noi, fiind etem5.

-vL-'E R tr

PA

ADI

-s

tiL []

TT

]: II I]

\'I

TAnA,tlur ANCELIc inge.

"l

N'I

Cerului Paradisuh-ri

FtrNcll,l nNcrrtci Aduce intele pciunea in viala noastri

INTELEPCII]NII

tutrtror

MtsttlNE,t t-ttt pE PAtvt,qNT Ne ajuti si devenirn receptivi fata de


inlelepciunea clivini, sA de scoperim intelepciunea in propria noastre viafi,

cdutirn intele pciune a in toate experienf ele

vie

ii

r-roastre

s.1

svz
cest inger este pLrrtetorul inlelepcir-rnii lui Duntttezeu, rdsp.lnditi
in univers, tutlrror celor care doresc si cunoasci CuvAntul Domnului. Acest inger ne ajuti si ne descoperim inpelepciunea, deschizAndu-ne fati de profunzimile propriilor noastre experienle de viatd ;i
recunoscAnd ceea'ce este bun pentru noi.
CAnd reflectim asupra experienlelor noastre, cAnd le sintetizim si
extragem din ele esenliah-rl, vom descoperi inpelepciunea. Odati ce o
avem, putem merge n.rai departe imbogilindLt-ne cunoasterea si apro-

fundAndu-ne propria spiritr-ralitate.


Abia acum inceper-r-r si inlelegem inlelepcir-rnea vechilor invitituri si
sb o aplicirn sindtdfii si stilului nostrLl de viafd. lnlelepciunea este o
congtientizare interioari, proiectati asLtpra h-rntii inconjitritoare, pentrLt
a

Cu ochiul sdu care rdspAudeste raze de lumind atotcunoscdtoare,


acest tuler pdzeste porlile Paradisului. El nu ii lasd sd intre pe cei
care nu-2i cunosc uatura diuind. Lumilnarea simbolizeazd

flacdra

lntelepciunii, t'ara de care nu putem trdi bucuriile paradi'siace.

trdi

?n pace si armonie.

ingerul inlelepciLrnii ne oferi darul inlelepciunii despre care se


spune in Iliblle ci este mai prefios decAt aunrl. Cu sigurantd avem
nevoie de inlelepciune pentru a evolua spiritual, cici firi ea sr-Lntem la
bunul plac al efectelor prodr-rse de ignoranli ;i de h-rn'rea materiali,
riscind si ne pierdem integritatea si identitatea personald.
inlelepcir-rnea a fost venerati si recunoscutd de toate culturile lumii.
Civilizatiile antice i-au respectat si slivit pe cei care prin experienpa lor
au ajuns sd inteleagi sensul vietii 9i ce reprezinti pierderea, durerea si
desp.irfirea. Aceasti calitate a infelepciunii incepem si o reevaluim in
ziua de azi 9i sperim si fie ;i respectati. Putem cere Ingerului lnpelepciunii si ne ajute si gisim inpelepciunea din noi ca sd ludm decizii pline
de bun simf si inteligenld pentru binele si fericirea noastri.
Putern invoca acest inger si ne arate cum si ne ?ntelegem experienfele vielii ;i cum si ne intelegem pe noi insine. Putem cere
intelepciune pentru propria noastri vindecare dar ;i pentru vindecarea
planetei noastre. Darul inpelepciunii ne va ajuta si r-re gisir-t-r fericirea, iar
ingerul inlclepciunii este aici pentru a ne ajuta pe toti sd gisim calea
spre vindccarc si intelepciune.

8.3

B9

I]

RI L

PA It AD I Si]

I-III

IIERL]\IINII
TAnAuur AN(,ELIC Irrger al Ceruh-ri Paradisului

}{enwimii: ingeru(

Ft-tNcltn ANCELIC;\

DISCERNAMAI{TI]LUI

Ofcri ptrtere de discerndrnAr.rt celor

ce mcrg pe calea

Lumirrii
MtstttNpa rut t,r P,tvANr Ne ajuti si afldm care e ste calea cea clreapt.1, si
alegerrr ce este cu adevdrat bun pentru noi, si stim ceea ce este necesar
pentnr bincle si fericirea noastrd suprerni.

se

SVz
ngertrl L)iscclnamanttrlLri ne invata sa ne rprecient vocea inte rioara si
sa ne ascultam rnimile. Daci vom fi pusi in situaf ia de a face o alegere
dlficil: care ne -ar pirtea afecta evolutia spirituali, acest inger ne va ajuta
si gisinr calea corectS. El ne indrumi intotdearrna citre dezvoltarea

f
I

Ingerul Discerndmintului

se

ridicd deasupra norilor iqnorantei si

tine in mAnd un lumindtor, expresie a unei inteutii clare. Darul


ingerului peutru noi este lumina discerndmdntului, iar c6ud ne

Jocalizdm asupra acestei hmini oom putea oedea ceea ce esle cu


adeodrdt bine pentnt noi. Ocbiul este simbol al Cerului
Paradisului
q0

talentelor si fortelor proprii DiscernimAntul elimini ceea cc este


negativ, inutil si are potenfial distructiv asupra noastrd. Dezvoltarea
discernimAntului, inseamni rafinarea simlurilor si a talentelor noastre
pentru a afla care este calea divin integratd gi plini de armonie.
DiscerninrAntul este capacitatea de a;ti ce este mai bine pentru noi.
Nu este neapdrat cea mai u;oari sau cunoscLrti cale, dar poate este
totugi cea rnai potriviti. Puter"n afla ce este mai bine pentrr-r noi
ascultAndu-ne inimile si reflectAnd asLtpra alegerilor ficrLte. lngcrul
Discernimintului ne ghideazd ca si facem cele mai intclepte alegeri.
DiscernimAntul este abilitatea de a sti, in rninte gi in inimi, cd ceva
sau cjneva fi se potriveste Mulli incearci si indrepte situafii sarr chiar
pcrq()ine, tara sa rc intrche daca intr-adevir acea situatic satt persoan;t
le sunt necesare. CAnd discernem, ne evaluim de fapt pe noi insine si
facenr alegeri care reflecti acel grad de autoevaluare. Ingerul Discernir-r-rAntrrlui ne ajuti si vedem lucrurrile limpede si si ne extindem vizitrnea djncolo de temeri si indoieli cu privire la noi insine. Ne ajuti si ne
constientizim limitirile ;i si avem posibilitatea si facem doar alegcri
inteligente si din inimi.
Puten.r invoca Ingerul DiscerninrAntului si ne ajute si ne dezvoltin-r
capacitatea de a ne asculta vocea interioari. Vonr putea astfel atrzi ;oaptele ingerilor si vorn ;ti s.l facem alegerile bune. Odatd ce am invilat
discernimintul, ingerii ne vor ajuta sd ne desclridenr complet citre
comonle cunoasterii interioare. Ei niciodati nLI vor risca si reveleze
aceasti cunoaltere celor care ar putea si o respingS. DiscernirnAntul ni:
confirmi cele r.nai profr-rnde percepfii interioare. Ingerii doresc ca noi si
IrrAnr cele m.ri bunc dccizii.

91

T-

RT]L

PA

It,\ DIS

III]RtI\1IN{II

IIT, I]T

T,rnA,r,,lul ANuELlc. lnger al Cerr-rlui Paradisului

]{eruvimii: ingerul

FLtNclla ANCEI lc.A Oferi umanititii cea mai profundd cunoastere

CI]NOASTERII

Mtstr:se,q Lut pe P.q,\tANIr Ne ajgti sd ne cunoastelr adevdrr-rl interiol si ne


ancor.lm congtiinta in cea mai profundi cunoastere, ne reaminte 9te cd
intotdeauna stim ce e ste bine pentr-u noi

s4-

s4
ajuti pe fiecare si gisim;i si ascultim acea
Lparte din noi insine care,,;tie" intotdeauna. Este acel loc in care ne
sirntim sigr-rri pe noi gi compleli. Nu rafiunea limitati ne conduce acolo,
ci mai degrabi ceva din congtiinfa noastri profundi care se arrnonizeazd cu vibratiile universulr-ri si e congtienti de tot 9i de toate- CAnd
pitrundenr protunda cunoastere despre clrm ar trebr-ri si fie realitatea,

ngcrLrl Cunoasterii ne

depigim barierele mentaluh,ri, ne scurtcircuitim emopiile gi renuntinr

1a

atitudinile gresite. Aceasti cunoastere profr'rndi provine din


certitudinea absoh-rti a cine suntem noi de fapt si se exprimi prit.t voci
interioare, prin irnagini, putand chiar si treaci dincolo de acestea si si
ofere experimentarea directi a Sinelui. Cunoas.terea nu depinde de
condilii exterioare sau de imaginalie. Este cel rnai puternic mcsaj
posibil, care izvoriste direct din Sufletul nostrll.
SimtLrl cunoasterii noastre ne poate permite sa ne indeplinim misiunea
de a exista pe pirnAnt in aceste vrenruri conflictuale si pline de incercAri.
Aceasti cunoattere ne ajuti si acceptim ccea ce trebr-rie si facem ca si
ne descitggim potenfiahrl creativ si si luirn deciziile ?r-rfclepte pentrtl
viata noastri, avAnd convingerea ferrni ci universul este armonios 9i ne

sprijini

1a

maxim. Aceasti cunoastere profundi este legitura noastri cu

Sursa Ultimi. Putem invoca lngerul Cunoa;terii si ne ghideze 9i si ne


ajute pentru a ne antplifica capacitatea de a ne ascultavocea inimii. El ne

recunoastenr triirile 9i sentimentele, ne incurajeazi si


renunldur la vechile tipare si si g[sim altele mai bune si pline de bucurie.
Acest inger rdspAnde;te lumina cea mai puri a cunoasterii. Primim
acest dar atunci cAnd renuntint la atitirdinile dezarmonioase pe care le
avem fali de noi ?nsine gi fati de cei din jur. O pirticici din aceasti
cLmoattere este aceea ci noi suntern iubirea ins59i
Rugicir_rnile inchinate acestui inger ne pot alina ternerile si ne ajr,rtd
si ne descl-ridem sufletele care sr-rnt iubire si LuminS Cu ajutorul
cunoasterii, dobAndim certitudinea de a sti ci in ochii lui Dr-rnlnezeu
suntem desivArsiti.

ajuti si ne
inJdtisat cu simbolurile constiintei si Jericirii. praJul
din ceruri care este imprdstiat pe pd,nint ,r,ti rrrrqio iubirii,

Acert inger

de

stele

este

este

sursa noastrd de inspiratie cdnd urem ca cererile si dorintele

irgerul fiue in m6nd inelul


simbol al constiintei noastre.

noastre sd deuind realitate.

cuuoas;terii,

g3

CE ]I

LiL PARA I)IS

I-I]

TltL)Nl.l'lilLE

TAnAvut- AN(,ELlc inger al Cerului Paradisului

fronurift: ingeru(

FIINTEI

FuNCtt..\ ANGELICA Sd se rr-ranifeste ca ochii lui Dumnczeu

MtstuNr,q

fiintei,

pE PAMANT Ne ajuti sd ne atingenr profunzinrile


fim co-creatori ai univcrsrtlur, si ne amplificim

lut
sd

sirntul personal al brrnistirii

siz_
f ng.r.,l Fiintei ne bjnecuvinteazi si fim oglinzi ale iubirii ltri Durr'
ln.t.u. El ne quta si ne transform;m realitatea intr-o viziune in care
ne simf ir-n igbiii si sprijiniti. Ne ilr-rmineazi constiinla ca si inpelegenl
\untem parte csentiala a creatici.

ci

Deoarece existim ca parte a creafiei si nu separali de ea, sLtntem


indreptSfili la ir-rbire, respect s,i prosperitate. Acest Inger al Fiintei ne
incurajeazi si ne cunoa;tem si si in;elegerTr ci in profunzirrea fiintei
noastre suntem aspecte ale |-ri Dumnezeu. El ne ajgti si ne creitn un mod
de via15 simplu si armonios. CAnd alegem fericirea, iubirea si sinitatea,

universr,rlui. lngerul Fiintei ne susf ine si ne


binecuv6nteazi, ajutAndu,ne, ca prin aptitudinile de care dispurrem, si ne
construim o astfel de viati in care sd atragem fericirea si binele'

devenim co-creatori

ai

ne percepetr-r viafa ca fiind creatoare si totusi, Ceea Ce


pozitiv
sar-r negativ, atrage experienfele pe care le triim'
gindim, fie
ingerul Fiinlei lucreazi permanent cu subconstientul nostru pentru a ne
ajuta si facem ca realitatea si serveasci binelui 9i fericirii noastre
Poate .nu

supreme.

Ingerul Fiiutei

reprezentat ca o mandala, simbolul uuioersal


al Sinelui. Cele doud potire contin energia spintuald si
este

pdmhuteand a umanitdlii. Bdrbatwl si


Jemeia, reprezentati
dedesubt, reprezintd iutregul si

indiuidualul. Ochiul diu partea


de sus este simbol al Cerului Paradisului

ingerul Fiinte i ne invald despre auto acceptare si iubire de sine Ne


ajut5 si ne descoperinr propria bundtate si candoarea naturii noastre
interioare. Aceasta inseamni sd ne deschiderr inimile spre viziunea a
ceea ce ne dorim cu adevirat si fim si anume, un inger cu chip de onl.
il p,,t.n., invoca p. ing..,,1 Fiinlei si ne ajute si ne bucurinl de ceea
ce suntem. ii ..... si ne puten-r exprima mirelia fiinlei detagapi de
sr,rperficialit5file lumii materiale. Trebuie si stim ci nu suntenr masina
pe care o conducem, nici casa in care locuim, nici hainele pe care le
purtim sau partenerul lAngi care dorntim. Valoarea noastri nu depinde
cie nimic dintre acestea. Suntem valoro;i pentru ci existirn p'r si simplu. Suntem expresii unice ale Fiintei care se afli dincolo de identi ficarea egoticd cu banii, slujba, sexul, rasa sau vArsta. Adevirata Fiinli
este Llnitatea crr spiritul iubitor si creator din noi. Fie .u ing".,-,l Fiinpei
sd ne ajute si ne unim cu adeviratul nostru Sinel

C ER

IIL P,\RAD] SII I- I] I

TITONIIIiILE
TAntvt-tt- ANCEI-I(l Inger al Cerului Paradisului

fronurift: ingeruf

PI]TERII

FuNc.rln lNcel-lcA llansformi iubirea lui Dumnezeu in formi materiale

nlt pr PAvANT N..e ajuti sd recunoagtern puterea lui Dumnezeu, si


ne acceptim propria putere de transfornlare, si recunoastem ci umanitatea

MtstuNea

ale capacitate de transformare.

_NU_

-=\4

ngerul Puterii ne aduce rnal aproape de inlelegerea ci puterea lui


L Dun.,n.r.u este in fiecare dintre noi. Tiebuie si intelegem acest

adevir in noi ingine si s5-i recunoagtem valoareu. inger,-,l Puterii este cel
care ne ajuti si facem aceasta;i ne apropie de unirea cu Dumnezeu.
Puterea iubirii lui Dumnezeu poate fi inleleasi ca un concept spiritual
sau ca realitate trditi. Cu cAt o facem si fie realitate triiti, cu at6t creim
o punte de leg5turi intre noi gi sentenii nostri. Fiecirui om i-a fost r.nenit
si cunoasci puterea din el gi si se increadi in ea, iar ingertrl Puterii nc
oferi ajutorul nece^sar pentru a face acest lucru posibil.
Putem invoca Ingerul Puterii sX ne curefe mintile de negativitatea
care ne blocheazi si descoperim cd Dumnezeu este in noi ;i nu este o
pro^iectie exterioari separatd de noi.

Ingerul Puterii

este

reprezentat ca un odrtej de euergie aflat intre

Pegas, calul nitologic, si o balend uriasd.

Primul sinbolizeazd
lrdnsformarea materiei pdmhntesti in spirit, iar cealaltd, imeusitatea
creatiei. Ghinda aratd cd pilnd si cel mai mic grdwie are putere sit
creascii si sd se inmuheascii.

96

lngerul Pr-rterii ne aratt n-rai multe cii prin care sd descoperim


puterea din noi mai complet. Pentru unii, o cale ar fi cea a meditatiei,
pentru al1ii ar putea fi o practicd spirituald, un anumit tip de mr-rnci iar
pentru unii ar putea veni sub forma unei prietenii sau parteneriat. CAnd
facem ceea ce ne atrage gi ne place, avem parte de minuni si inlelegem
in rnod superior cum trebuie si fie viata.
Putem inchina rugiciuni de mullurnire pentru ci avem aceasti
putere si vom avea parte de bunitatea si frumuselea crealiei, gtiind ci
suntem una cu aceasti putere si nu separali de ea. Puterea fiinlei
noastre creste de fiecare dati cAnd ne iubim pe noi in;ine, cAnd ne preluim pentru ceea ce suntem gi respectf,rn Sr-rrsa Viepii din noi ingine. Ori
de cAte ori ne respectim frumusetea, bunitatea si capacitatea de
tandrefe ne punem pe noi in lLrmini. CAnd ne deschidem citre ceea ce
simlim si recunoagtem fali de noi ?nsine cun.r ne este viala la un moment dat, puterea ne sporegte iar fiinpa ni se inalli. lngerul Puterii ne
provoaci la fiecare pas si ne manifestim puterea si si trf,im adevirul

r-rltir.n.

97

CEITT]L PARAD]St]LLJ

fronurih: ingeru(

GLORIEI
s4_

'l-lit-rN lrliILE
TAnAvut.. ANCELTC Inger al Cerului Paradisului

FuNcrt,q,qNc;rLtcA Si celebreze Gloria Divini


MtstuNt,q r-ut pl PAvnNr Ne ajr-rti si celebrim cele nrai sinrplc brrctrlii irlt.
vietii, si reclrnoastem bundtatea din jurul nostru, si nrultuntir-n pcntt.u t()t
ceea ce suntenr

\Vz
f ngerul Cloriei ne ajuti sd celebrim nesfarsitele oport'nititi cle lrrrrr
Itate si armonie care existi in vietile noastrc. Ne invati ctrrr s;i lirrr
rccunoscatori pentrtr trumusetea ,i .i*pl,tut.*
U. ion,, u.-,,;,,,,,

Acest inger este reprezeutat ca o aparitie mdreald

a luminii
dioine. Are aldturi simboluri simple ale uielii care ar trebui
celebrate' rdsdritul soarelui, curcubeul, dnnsul copiilor. Aceslea
sunt cele mai elementare bucurii ale uietii, cdre ne reamintesc de
gloria crealiei.

"t.,,' intclcginrl cir tlt.


si indepdrtim incordarea ;i lupta din vietile noastre,
sirnple pot fi lucrurile. Acest inger ne spune ci viata poatc li o lrrn1l;r
sirbitoare daci ne dorirl asta. Aduce cantece de lar-rcli glorici nrrrrrr
natei creatii a lui Dumnezeu. Putem si ne alitr-rrim acestei glolilichri,r
frumusetii si a bucuriei, ori de cate ori dorim si ne deschiclcnr irrirrrilt.
Splendorile viefii ni se dezviluie pur si sirrplu. Viata devinc o,glirrtl.r
care reflecti ir,rbirc atunci cAnd o privinr cu recunostinti. Dc asrnrcn(,r,
triim plenar realitatea momentului prezent a vietii insisi.
Pulenr invoca ingerul Gloriei sd adauge mr-rlttrnririlc n()rst r.(.
cintirilor sale de laudi si bucurie, Creatorului vietii pe pirrrint. Avilrr.l
inimile deschise slrntem binecuvantati. Pldcerea pe carc , sirrrrirrr,
atunci cAnd mulpuminr pentru viata pe care am prirrrit o, ('sl(.
mirturisirea de bazi a viefii insisi. Br-rcuria multr,rmirii nc l'rriint,srt.
sufletele si ne oferi cel mai profund sentiment de gratie. Clrr rlrrlti ;rrri
in urnri un ?nlelept m,a invitat si spun, ,,iti m,,ltu,nesc pc.tr-r t()ilt(.
Irrcrurile bune care se petrec ?n viata meal" Cu cAt spuncartr nr:ri rlt,s
ace.ste cuvinte, cu atat nti se petreceau mai multe lucruri brrnc.
Ingerul Cloriei ne ajuti si ne ?niltim deasupra lun.rescrrlrri, p,in,r
ajungem si preaslivin-r mdrefia lui Dumnezeu si miracolul creatici. Iirlt,r
si capacitatea noastri de intelegere trebuie si fie aliniati acestci rrrirlt,tii,
si fie parte integranti din ea, Fiecare dintre noi suntem rrn aspt,t.t;rl
principiului divin al creatiei. Ne preaslSvim propria rniretie atrrnc i r intl
ne deschidem inimile ?n fafa ?ngerilor. Ne atingen-r propria glor-rc tirrtl
ne deschidern inimile c.ltre ?ngeri. Atingem gloria Sirreltri si .rrr;rirrr
Divinitatea, atunci cAnd ne iubim pe noi insine.

-+9B

99

CLrN1

Ct

Capitolul trei

CARTONASELE
CU INGERI
in

rteci

tuturor inqerilor
TOBII 1 1:15

iNcrntlon este conceput si lie usor si sin'rplu de folosit.


Este un model de iubire si de perfecgiune a TirAmurilor Angelice
si vd oferi o relafie speciald cu aspecte din voi, despre care nu v-ati dat
scama pAni acum. Vi pot aduce mai aproape de ingerii care vi ghideazi
si vi proteleazi pe ciririle acestei viefi.
RACIOLLIL

Cu,v sT PREGATESC
Existi niste aspecte care trebuie

CARToNASELE

h-rate

in

considerare inainte de

incepe. Acegti pagi simpli investesc cartonasele si emane iubire si devotament, pistrAnd energia din lurul lor curatd si puri.
Aceste cartonase trebuie pistrate in casa voastri intr-un loc special,
unde energia este armonioasi. Vi putefi dt-rri si le invelili in mitase sau
si le gisipi o clrtie speciali. Le putefi aseza lAngi locul vostru de
nreditapie sau in apropierea patului Inainte de a le folosi, aprindeti o
lumAnare ;i ardeli nigte tir-nAie ca si purificafi spapiul din 1ur. ingerii se

manifesti ?ntr-o atr-r-rosferi senini si ir.rtri in legituri cu voi rnult mai


ugor daci suntefi linistili, iar spafiul din 1ur este purificat.
Pr-rtef i si meditati in ticere, linand cartonasele in mAni sau se intrafi
in contact cr-r ingerii in orice alt mod care vi este mai la indemAni. Cu
siguranti vefi avea un ritual propriu atunci cand le folosili.
ingerii va vor indemna sa faceti ccca cc crcdctr ca este m.ri bine
pentru voi. Poate vrefi flori in preajrni sau si ascultafi rnuzici llni;titoare in timp ce intindeli cartona;ele pe o bucati de pinzi. Marcia
Hamm a compus o muzici plini de ir-rspiratie, pe care eu o ascult adesea

atunci cAnd lucrez cu On,qcctrul iNcEntL.on. Sunt rnelodii lente


inspirate care vi pot ajuta sd vi deschidefi sufletul inaintea ?ngerilor.

tv

sE PUN INTREBARI oRACoLULUI

Puteti pune ingerilor orice ?ntrebare care e importanti pentru voi, degi
nu ar trebui formulati ?n asa fel ?ncAt sd primili un rispuns simph-r prin
,,da" sau ,,nu". Exemplele de etaliri de mai jos vi vor arita cum sl
formulali o intrebare. Ingerii vi vor ajuta si fili concisi si sd inlelegeti,
dar gi si vi dezvoltali abilitepile intuitive.
DacS considerati ci nr-r ati primit rAspLrnsttrile dorite, iar informapiile

CI]M SE FOLOSESC
Slaud

iNc;Enr

SE tjcrL!rSESC CAItTtlNASELE

sunt neclare, lisati cartonagele deoparte o vreme si reflectafi asupra


rispunsului primit. E nevoie de o stare de calm pentru a inlelege pe
deplin natura revelatorie a informatiilor transmise de aceste cartonase
sau de oricare alte instrumente divinatorii. Fiti calmi;i linistili 9i lSsati
informatiile si vi se dezviluie. ingerii nu pot fi fortapi si nici nu vor
tolera pretentiile. Daci intr-adevir nu inlelegeli rispunsurile care vi
parvin, rr-rgati ingerii sdvi le clarifice astfel incAt sa le inlelegepi mesajul.
Oferiti-vi timp ca si putef i reflecta asupra informaliilor primite. Uneori
lucrurile devin clare dupi o noapte de somn sau chiar in vis.
Pr-rtefi si notati interpretdrile intr-o agendd 9i si recitili informaliile
care v-au fost dezviluite. Cu tin-rpul veli infelege cum vi s-au revelat.
Vi vor ajuta si credefi in puterea iLrbirii care vi este trar.rsrrrisi prin
intermediul cartonaselor.

AI-rcEnrR uNEt

ETALART DE cARToNASE

Priviti atent diferitele etaldri de cartonase precum si variantele care pot


fi consultate pentru a folosi On,a,cclLttL- iNc;Entt-on (vezi paginile
102-109). Selectati-o pe cea care corespunde cel mai bine nevoilor
voastre. intrebarea pe care o punefi poate fi una simpli, necomplicati,
caz in care veli avea nevoie cle Ltna din etal[rile simple (vezi de
exemplu, etalarea Cartonagului Unic si cea Ti-ecut, Prezent si Mitor)
Dacd doriti un rispuns mai amph-r, putefi alege o etalare r.nai cornplexi

din selectia dati (vezi de exemplrt

Crr-rcea

Sacri).

C)R.tclor-utiNcentr-cttt este in asa fel conceput incAt si acopere un spectru cAt rnai
larg de posibilitdli si si vi ofere o interpretare cAt mai detaliati.

ingerii vi aduc doar energie benefici in viafi. Aceste cartonase vi


oferi posibilitatea sd privifi o sitr-ratie sar-r o problemi personali,
dintr-o perspectiv.l clari si pozitivi. lncredeli-vi ?n voi s.i vefi avea
acces la lmpiritia Ingerilor irr cel adevirat mod cu putinfS.

gi

10r

Lf R

Arto l.trL iNrt EIitLoR

NrunpnEr,rREA cARToNASE Lo

L.UN'l SE F(]I-OStJSC C,\IiTONASLLE

Putefi interpreta cartonasele la orice nivel dorili. Le puteti aborda


intr-o manieri glunreati sau una serioast, dupi cum dorili, dar in
ambele cazuri aceste cartonase sunt o cheie simbolici pentrur cele mai
profunde procese emotionale si spirituale.
Daci asteptaf i o evaluare complexi din partea Onncorur_
iNc,eRtLon, acordapi importanfi ?ntrebdrilor pe care 1e pr-rneti ingerilor.

cerefi o varianti pentru binele si fericirea voastri supremi. Meditati


cateva clipe linAnd cartonasele in mani si ganditi-vi la intrebarea pe
care vreti si o prrneti, invocand sprijinul er-rtitdtilor angelice, amestecati
cartonasele ;i tiiafi-le. veti primi cea mai buni varianti posibild daci

Etalarea Ying lYang (doud c art on ase)


De cAte ori vd confrtrntafi cu o situafie duali sau cLt un paradox
puternic, aceasti etalare vd va fi de folos. Este meniti si vi determine
si vedefi dincolo de polaritatea si natura duali a dilemei voastre sau a
problemei emofionale. Uneori vrefi si cunoastefi cele doui laturi ale
situafiei in care vi aflali, iar aceasti etalare vi ajuti si vedefi negativr-rl
si pozitivul, birbatul si ferneia, ?ntunericul si lurnina din viata voastri.
Amestecafi cartonasele ;i tiiati-le de trei ori cu rnAna dreapt.i,
concentrAndu-vi asupra ?ntrebirii si invocAnd ajutorul ingerilor. Apoi
cereti un cartonas Yn care reprezinti polul feminin/receptiv sar,r
negativ al situaliei voastre. Puneli acest cartonas in partea stAngi.

ll

acordali atenf ie deosebiti intrebirii. Pentru a ajunge la cele mai


proftrnde interpretiri ale OnacoLULLll iNCERILOR, concentrati,vi
asupra cartonasului si intrebati-vi ce simbolizeazi acesta pentrr-r voi in
momentul de fapi. Situapiile se modifici asa cum si noi ne transformim
si cu cit pernritem ingerilor si-si ofere i'birea, ghidarea si vindecarea
cu atAt mai usor si mai rapid vom primi intuitiile.
Etalarea Cartouasului Unic
Aceasta este o etalare rapidi atunci cAnd doriti un rispuns urgent si
elocvent pentru o situatie anume sar-r o problemi emotionali Amestecafi cartonasele, invocAncl entitifile angelice, si tiiati-le de trei ori cu
mAna dreaptd, concentrAndu,vi asupra ?ntrebirii. Extrageti un cartonas
de oriunde dir-r pachet sau pe cel de deasupra.
lncredeti-vi in voi ci veti alege cartonasul care vi se potrivestc si
care va reprezenta rispr-rnsul ingerului Ia intrebarea voastri. Reflectati
cAteva momente asupra modului in care acest inger vd poate ajr-rta.
Lisati ene rgia si vi pitrundi cor.rstiinta si veti ?ntelege ccea ce vi spun
ir-rgerii.
EXEN,IPl-LI DE IN-fERPRETAIiE Sr-rsie a ales varianta cartonasului r-Lnic
pentrlr a gti ce decizie si ia in cazul schimbirii locirintei. A intrebat
Oracolrrl daci este bine pentru ea sd se mute intr,o casi noui. Ea a
extras ingerul Ser-rinititii, al Stipanlrilor clin cerr-rl crealiei A inteles
ci este o decizie buni si se mLrte si ci viata ei in noua locuintd va fi lrna

plini de senindtate.

102

CLI iXt-II.RI

"^

Etatrrca

Yin'Y;rng [

-,,]

Cereli apoi un cartonas care sf, reprezinte opusul, adici Yang/masculinLrl sau polul pozitiv al situaliei. Acest cartona; trebuie plasat in
dreapta.

Dacd aveti nevoie de inci un punct de vedere, extrageli incd un


cartonai, care va reprezenta aspectr-rl neutrtt gi va imbina cei doi poli ai
situafiei voastre.

Etalared'hecut, Prezent si Viitor (trei carlonase)


Arlrestecapi cartonasele si tiiafi-le cu mAna stAngi concentrAndu-vi
asupra intrebirii si cerAnd ajutor er-rtititilor angelice. Extrage!i un
cartonaF care va reprezenta trecutul. Puneli-l ?n partea stAngS. Extrageti

al doilea cartonas care va fi prezentul si plasafi-l in rnijloc, intre trecut


si viitor. Extragefi al treilea cartonas pentru viitor si punefi-l in partea
dreaptd
Aceasta ar trebui

si

vi

arate continuitatea, transforntarea si rezolvarea situaliei voastre oricare ar fi ea. CAnd lucrali cu tir-npul viitor,
amintiti-vi si aveti incredere ci ingerii vi vor aduce ceea ce este
necesar binclrri si f ericirii voa\tre \upreme.

I03

OR;\COLITL INL]ERILOR

al

Etalarea

Tiecut,
Prezent,

Vitor

EXEMPLLI DE INTERPREIARE Jason a cerut ORACOLLIT_LII iNc,enLoR


si-i dezviluie infornrafii despre viitorul siu la locr-rl de rnunci actr-ral. A
efectuat etalarea Ti-ecut, Prezent si Viitor, iar pentru trecut a extras
inger.-rl increderii din vrtutile cerului creatiei. Pentru prezent a extras
pe Arhanghelul Rafael si pentru viitor pe ingerul Pdzitor al Maturitdlii,
ambii din Cerul Formator. A interpretat toate acestea ca insemnAnd ci
inger,rl increderii a reprezentat toate aspiratiile sale despre slulbi. La
inceput, cAnd s-a angajat, era foarte fericit si multur-nit ci a fost ales
dintre atAlia candidati. L-a irrteles apoi pe Arhanghelul Rafael, care
reprezir.rti tirnicluirea, ca fiind vindecarea care a avut loc atunci cAnd
si-a asumat responsabilitatea noii sale slqbe. A plecat de acasi, si-a
gisit o locuinli, a reusit si munceasci cinci ani si s-a vindecat de lipsa
de incredere in el si in reusita lui in viafi. Pe ingerul Pdzitor al Maturititii l-a vizut ca insemnand continuarea evoluf iei sale in actuala slujbi.
Aceastd etalare I,a qutat peJason si fie increzitor ci este pe drumr-rl
cel bun si ci face ceea ce este bine pentru el. I,a redesteptat incredcrea
?n slujba lui si 1-a stin.rr-rlat si fie creativ Ia locul de mr-rnci.

Etalarea celor patru Junctii psihologice (patru cartlndse)


Aceasti etalare reprezinti cele patru funclii psihologice pe carc le posedim, gAndirea, sentimentele, intuifia si perceptiile. Cartonasele aces,
tei etal[ri pot insentna si cele patru aspecte ale unei situafii oarecare si
vi oferd un sens rnai cornplex, din rnai rrulte pr-rncte de vedere, al

l-"^.'"-',.1
Etalarea celor patru funclii

psihologice

Dupi ce ati etalat toate cartonagele, uitali-vi cr"r atenfie la ele gi vedeti
ce informalii primiti de la ingeri in legitrrri clr aceste frrncfii. Existi
ceva in voi care si aibi nevoie de mai multi atenfie si cireia vrefi si-i
acordati mai multi iubire ;i griji: Lisati ingerii si vi spuni cum pot sd

vi

ajute.

Etalarea Pomul Vietii (cmci cartonase)


Aceasta este o varianti care are in vedere necesititile Sineh-ri vostru
Suprern, prccum si influentele care actioneazi in subconFtient. Etalarea
cuprinde variantele trccLrt, prczent si viitor dar si lrna in plus, care vi
ajuti si intelegeti fortele mai profunde care acf ioneazi.
Amestecafi cartonascle si tiiafi-le de trei ori cu mAna stAngi.
CAndili-v: la intrebare evocAnd ajutorul errtititilor angelice. Extrageti
cartonasele si asezafi-1e in ordinea din diagrami StAnga-sus reprezinti
trecutul; centru-sLrs este situatia prezenti; dreapta-sus este viitorurl.
Cartonasul de sub cel din centnr este Sinele vostru Suprem si este acel
aspect al psihicirlui vostrlr care vi creeazi realitatea exterioari generAnd
sitr,rafii ce vi permit si cre;tefi si si vE dezvoltali ca fiinpe spirituale.

problemei cu care vi confruntati.


Amestecati cartonasele gi tiiapi-le de trei ori cu mAna stAngd tinAnd
minte intrebarea si invocAnd inspiratia ?ngerilor. Extrageti cartonasele
pe rAnd si asezati-le in ordinea din diagrami. Cel din stAnga reprezirrtd
gAndirea; cel din dreapta sentimentele; cel de sus intuitia, iar cel din
partea de jos, percepliile.

Cartonasrrl de la bazi reprezinti acele influentc care sunt active ?n viafa


voastri actual5 si care actioneaz.l in situatia despre care afi intrebat.

t04

105

ORACOLU]- iNGERILOR

CT]I'I SE FOLOSESC CAITTONASELE CU iNGERI


supremi - cum este cel mai potrivit sd aclionim. Al cincilea cartonas se
a;eazi imediat deasupra celuilalt ;i reprezintd provocarea cu care vi
confruntafi. Ingerii vi vor arita ce avefi de intAmpinat pe misuri ce
evolua1i. Ultimul cartonag se a;eazd imediat deasupra precedentului ;i
reprezintd rezolvarea, rezultatul cel mai bun al situatiei voastre.

Etalarea Crucea Sfintd

'[-]

[9

,[ ---.l
[-*"^j

Etalarea Pomul Metii

Etalarea Crucea Sacrd (sase cartonase)

este

-[

vi

acorde o viziune clard asupra oricirei


problemi
situalii. Vi ajuti sX vedeli o
din mai multe puncte de vedere.
Vi poate acorda o perspectivi nemaipomeniti asupra oricirei situafii
despre care doriti sd aflati toate provocirile, precum si cele mai bune
rezultate cu putin!5.
Amestecafi cartonasele gi tdiafi-le de trei ori cu mAna stAngi. Puneti
intrebarea ?n gAnd, invocAnd inspiralia angelici. Extragefi pe rAnd sase
cartonase urmirind diagrama. Primul, ce1 care va forma partea dreapti a
crucii, reprezinti trecutul; al doilea, care formeazi partea stAngi a crucii
Aceast5 etalare este menitd si

viitorul. Al treilea cartonas, cel de la baza crucii, reprezintA piatra de

temelie a situatiei despre care cereti ldmurire - prezentul situafiei.


Urmdtorul cartonas ce reprezintd Sinele vostru, se ageazi deasupra

precedentului. Este cel care reprezinti binele


106

si fericirea voastri

_,_]
""-*
[

_]

'[]
PIATRA

DE

r.)

TEMELTE

107

OR,\C

L-)

L L]

I, INGER] LOR

EXEMPLU DE INTEI{PRETARE Emrr.ra avea

probleme in relatia

sa

amoroas:.

s;-i perrniti o mai bund cunoastere a vietii sale si


care si-i arate totodati daci relafia sa va fi una de durati.
A ales etalarea Crucea Sacri ;i iati ce a rezultat, a extras pe
Arhanghelul Metatron si reprezinte trecutul si pe intAietorul Nordulrri
pentru viitor, ambii din Cerul Formator. Al treilea cartonas pe care l-a
extras pentru piatra de temelie a fost ingerul Credinpei, al Vrtutilor din
ales varianta care

Cerul Creatiei.
Cartonasr,rl pe care 1-a tras pentru locul Sinelui a fost ingerul Picii, al
StipAnirilor din Cerul Creatiei. A1 cincilea cartonas care reprezenta
incercarea cu care se confrunta a fost Ingerul lubirii Eterne un Serafim
din Cerr-rl Paradisului. Ultimr-rl cartonas extras si care reprezenta cel mai

bun rezultat a fost un alt inger al StipAnirilor si anume ingerul Armoniei.

Interpretarea pe care

a dat-o

cartonaselor

l,

l,- t--r

a fost ci

R'IC]NASI]LE

s E -q c

L-\

ci s-a sinlfit
si ci i-a
interpretirii
la
sfArgitul
linigtiti
si
calrri
de
extraordinar
i-a aritat in ce direclie si se indrepte in evolutia sa. Spunea

dispirurt nelinistea legati de relalia

Etalar ea Zo

sa.

ac (tr eisprez ece c a rt on a s e)

di

Aceasti etalare foloseste cele douisprezece semne ale Zodiacr-rlui 9i vi


oferi posibilitatea de a sti unde vi situafi in ternleni de dezvoltare
holistici. Se referi la tot, incepind de la bani si relatii, pAni la evollltie
spirituali.
inainte de a arnesteca cartonagele puteti medita intr-o pozitie confortabili, cu ochii inchisi gi reflectind asupra viefii voastre. Amestecati
cartonasele apoi tiiali-le de trei ori cu rnAna stingS. GArrdili-vi la
?ntrebare, extrageti un cartonas si cereti ingerilor cea mai buni varianti

Metatron

exprima nevoia ei de a fi apreciati, ceea ce a reprezentat r-Ln element de


bazl, profund, la inceputul relaliei lor. El este Arhanghelrrl care reprezinti faptele noastre bune. Emn-ra a stiut ci a riscat mult la inceput cu
prietenul ei, in speranfa c.l acesta va vedea in ea o persoani bund. Nu
era^foarte siguri pe ea si incerca mereu si faci h-rcruri utile.
IntAietorurl Nordului plasat pe locr-rl viitorr-rlui, reprezinti functia psil-rologici a gAndirii. Ea a interpretat aceasta ca insernnAnd ci va trebui
s5-si dezvolte capacitatea de a gAndi pentru ea insisi in relafia actual5 ;i

si nu mai fie

atAt de dependenti de prietenul siu ?n h-rarea deciziilor


care o privesc cloar pe ea. A ?nteles ci trebuie si se gAndeascd ce anume
vrea de la viat5.

Cartonagul de la bazi care simbolizeazd situatia prezenti, ingerul


Credir-rtei, i-a spus ci trebr-rie si aibi credinli ce totul se petrece
conform planurilor clivine. Cartonasul reprezentAnd Sinele, ingerul
Picii, i-a transmis mesajr-rl ci ceea ce ii va face cel mai mare bine ;i ii va
aduce cea mai nrare bucurie este starea de pace interioari.
A extras ingerul lubirii Eterne al Serafimilor, ca sd reprezinte ?ncer,
carea prin care trece. Ea a inteles ci prietenr-rl sdu a avut un rol important in dezvoltarea ei si, orice s-ar petrece, iubirea lor va face intot,
deauna parte din viata ei.
A extras dintre Puteri pe ingerul Armoniei ca si reprezinte cea mai
buni rezolvare. Si-a dat astfel seama ci ei doi nr-r dr-rc o viati armonioasd
impreuni, iar ea tocmai acest lucru il astepta de la relatia lor.
A sinrtit cd interpretarea a determinat-o si se cunoasci mai bine si

Etalare a

Zocliac

r L,N,
'RrL
INVENTIILF
ll)LALlS,\1LlL

''il,\
(lR[t)INTA
NllSTEllLll

l'R:r;\\r
R:r;\\rr\1\1,1,
r\rLrlr
..\rrjr .//
rNrLllr .:\i[ll
Llil{A[il

,/

(
\

\\

\'\t
v\,/

RELISI

,,

I
\-

),

./

''

) (G)"-'$iiilh^''^l\llr
l\lll
!

,\\,,

\\r,,k,,r

l\L/
lrrr
I
l,rl

(
\

\/n,
Ii('l

lA S()(ll'\l.A

/\ 13 \

,/

..t
"t

./t',
.'t\,

9
.-t

(
(lrrl

\l\lll"
ll" "li'k
"l

'\' rk-\

\rllNr,\\l

\'|rl\'|

)'r

I
\

'r:rrr.r

r(r

,,'l.ll'1;1.;,
rri,,''rrrrr

./Il\-ll\'l-l
'r\'l\

lRlVlr{. L| \N. \\ll:l ll

(
,nrr,r,,,,.' \
{''\lr \1, kr \

t
\-'a

--1-( \
a

." a'---\

// ^ r/ l' l\
( / l' I \t"\)\
',\\',)li'"--'

-'l,i',,1[]J;l;i'^

"

[-j

'lllillF;1,.',f^\'lllu
I'ASION\LITAIEA

r
"J

,''',1)'o\
\rN \r'\rl {

rr'| r'

r'rr''nr
/' Pr'l|r

'''-r:i)\

\l{\r"\''

O It AC O

LII I- i N C'r E R I L O R

t) Ii

pentru voi in momentul de fapi. Puneti cartonasul in pozitia semnului


zodiacal pe care il reprezinti Primul cartonas va merge pe locr-rl
primului semn, al doilea pe locul celui de al doilea si asa mai departe.
Diagrama indici ce reprezinti fiecare semn. Al treisprezecelea cartonas
vi va oferi o viziune generald asupra vietii voastre actuale.

oricate cartonase folosili, unul sau o drrzini, mesajele ingerilor vin ca


sa va lunrincze si va aduca buctrrie. inccrcati sa va amintiti ca ingcrii
doresc si aveti parte doar de bucurii in viati si de pace, oferindu,vi
prilejLrl si gisifi iubirea pe care o catLtati cu cat mai putini lupti si
sr-rferintd. Ldsapi'i si vi aducd bucurie. Permiteti cartonaselor si actioneze asemenea unor instrumente vindecitoare pentru bir-rele si fericirea

Vi

oferi indrumare si vi ?mbunitipesc progresul ca fiinte spirituale ce


sr,rnteti. Lr-rcrati cu ingerii prin intermediul cartonaselor pentru a vi

dezvolta intuitia si discerr-rir-nantr,rl. Deschidepi,vi inimile spre binele


o tiniri prieteni a mea, de doisprezece ani,
Terri Logan, mi-a spus ci ea iubegte ?ngerii pentru ci acestia o
protejeaz[. Asernenea multor oameni din ziua de astizi, e ste o fire
foarte sensibilS si constientizeazd prezentta ingerilor ca fiind
emotionanti si spirituald.
Faceti ca prin intermediul ORACOLLILUI, drumr-rl vostru ?n lumea
ingerilor sd fie un'l usor de parcurs. Aveti incredere ci propria naturi
interioari vi se va dezvilui pe misuri ce vi va fi mai usor si rneditapi cu
acesti ingeri. Sfaturile si ajutorul pe care o sd le primifi prin interrnediul
imaginilor simbolice din cartonase, vi vor ajuta sd transformati aspecte
acesta ce vine spre voi.

vielii care vi produc anxietate sau nefericire.


Ceutim si gisim informafii prin intermediul intuitiei, care ne permite sd luim decizii constiente si sdnitoase. ingerii vd ajuti intotdear,rna
in viati. On.qcot-Ut iNcnnlr_on este o legituri vizibili cu lumea de
iubire si inspiratie, care vd asteapti si o descoperiti.
ale

SVZ

BrsLrocnRrtt
Boros, Ladislau'

Steiner, Rudolf, The SPiritual

Men,

Angels and

Search Press, London, 1974


Burnharr-r, Sophy'

Book

oJ

Hierarchies,

Angels,

Ballantine Books, New York, 1990

Coxcr-uzrr

voastrd supremS.
On,qcOLuL iNc,tntLon este un dar unic al tirAmurilor angelice.

L I N C E lt I I,OII

AL-' O I- t.l

Connolly, David, In Surcb

s,

Synnestvedt , Sig, Tbe Essenlral


The Swedenborg

Foundation Inc., NewYork, 1970

Perigee Books, Putnam


PLrblishing, New York, 1993
Angels,

oJ

The Free Press,


Macmillan, New York, 1967

Angels,

Szekely, Edmond Bordeaux, Tbe


Gospel oJthe Essenes, C. W Daniels
Company, Saffron Valden, 1979

Tayloa Terry Lynn,

Mallasz, Gitta, Talking with Augels,


Diamon Verlag, Switzerland,
1992

Moolenburgh, H. C., AHaudbook


oJ Anotls,

Pres

Swedenborg,

oJ

Davidson, Gustav, ADictionary

Anthroposophic

New York, 1970

C WDaniels

Messmgers oJ

Light, H. J. Krarner, Inc., Tiburon,

California, 1990
Taylor, Terry Lynn, Guardians oJ
Hope, H. J. Kramer, lnc., Tibr-rrorr,

California, 1992
Taylo1 Terry Lynn' Creatinq uritb
tbe Augels, H. J. Kramer, Inc.,

Company, Saffron Walden, 1988


Moolenbr-rrgh, H. C.' Meetings
utith Angels, C. V Daniels

Tiburon, California,

Company, Saffion Valden, 1992

sva

1993

OR;\COLUI, iNGERII-OR

Mulruvrnr
Aduc cele mai profunde nrultumiri ingerilor care au vegheat asupra
si concep Oracolul. Scriind aceasti carte au
avut loc eveninrente si imprejuriri in care m-am convins de iubirea lor
nemlsurati si de sprijinul pe care mi l-au oferit.
Mullr"rmesc agenttrlui meu, Susan Mears, pentru ideile sale in crearea
mea si care m-au indrumat

Oracolului. intreaga echip; de la Eddison Sadd Limited a fost


inlelegitoare si a respectat acest proiect, iar pentru mine a fost o reali
plScere si lucrez cu ei. Ti'ansmit multumirile mele lui Ian Jackson pentru sfaturile sale si lui Nick Eddison pentru priceperea de care a dat

dovadi in realizarea proiectul.i. Ag dori si multurnesc 1ui Elisabeth


Ingles pentru editarea textului si lui Warren Maddill pentru frumoasa
parte gralica a lucrarii.
Tiansmit dragostea si multun-ririle mele lui Charlie Moritz pentru ci
a citit manuscrisul si mi-a oferit ajutor si sustinere. Mullumesc tatilui
siu, Ernest, care a gisit nrulte dintre frumoasele rugdciuni iudaice pe

care le-am citat in Oracol. Dintre prietenii mei, aduc multumiri


lui Lady Mary Jardine, lui Dale Culliford si lui patrick
Cundry-\X.4rite pentru excelentele leclii de Tehnici Alexander si pentru
ci mi-au pus la dispozitie, atunci cAnd am avut nevoie, cirtile necesare
cercetirii mele asupra ?ngerilor.
Intreaga mea iubire o acord spiritului bunicii mele, care stiu ci vegheazi asupra mea, precum si mamei si surorii mele care se odihnesc alituri de ingeri. Dumnezeu si ne binecuvAnteze pe totil
deosebite

Aonnsr

DE coNTACT

Pentrtr detalii despre seminarii si ateliere de lucru, vd rog si irni scrieti

la adresa' Ambika Vauters, la The lnstitute of Life Energy Medicine,

PO Box 1169, Clinton, Wa 98236, USA, sau pe

wwwambikawauters.com

-Vz

site-ul