Sunteți pe pagina 1din 7

VARIANTA 2

1. Obtinerea unui avantaj economic, obtinerea


unei proprietati in urma recunoasterii?
2. Bilantul introductive prezinta bilantul
companiei la data de trecere, datele initiale
trebuie accumulate de catre companie in asa
mod ca si cum evidenta conform SIRF sa tinut
permanent, adica in bilantul introductive
compania trbeuie sa reflecte acele active si
datorii , recunoasterea carora este ceruta de
SIRF; sa excluda elementele recunoscute drept
active si datorii, daca SIRF nu permite asa
recunoastere ; sa faca reclasificarea articolelor
recunoscute conform standardelor nationale,
dar care nu corespund cerintelor de
recunoastere a SIRF, sa evalueze toate
articolele in conformitate cu SIRF.
3. Abordarea retrospectiva a modificarilor in
politica de evidenta consta in aplicarea politicii
noi de evidenta cu privire la afaceri si alte
evenimente si circumstant ein asa mod de

parca politica noua a fost utilizata permanent.


De aceea asa politica de evidenta se aplica la
eveniomentele si tranzactii, din momentul
aparitiei articolelor respective. Ca rezultat,
soldul profitului nerepartizat la inceputul
perioadei va fi reexaminat , precum si datele
comparatative pentru perioada precedenta.
Abordarea retrospectiva conform SIC 8 se
foloseste in cazul modificarilor de buna voie a
politicii de evidenta si in cazul modificarilor
fortate legate de utilizarea noului standard la
care exista 2 variant posibile ca standardul
contine reguli speciale de trecere care
determina ordinea actiunilor d emai departe si
ca in standard lipsesc reguli speciale de trecere.
4. Conform IAS 1 interprinderea trebuie sa arate
in raport sau in anexe cheltuielile activitatii
operationale grupate pep e elemente ( material,
schimbarea stocurilro de material, marfuri,
schimbarea stocurilor de marfuri, salariu,
amortizare, servicii primate, alte cheltuili) si
gruparea pe functii ( costul vinzarilor,
cheltuielile comerciale, cheltuielile generale si
administrative, alte cheltuieli operationale)

5. Datoria contingent reprezinta o informatie ce


se dezvaluie in nota explicative, pentru c ain
bilant
datoriile
contingente
nu
sunt
recunoscute, intrucit ele sunt legate de
evenimentele viitoare, iar evenimentele
viitoare nu pot fi appreciate adecvat.
6. 1. La inceputul proiectului Directia formeaza
Comitetul de pregatire sau un grup consultative
care prezinta recomandari pentru un anumit
proiect cu participarea sepcialistilor din cel
putin 3 tari si expertilor in sfera respective de
studii. 2. In cadrul proiectelor principale
Directia elaboreaza si prezinta la exmaianrea
cercurilor largi proectul principiilor de baza
sau alt document cu continut similar, comitetul
de pregatire intocmeste planul de lucru asupra
proiectului, studiaza practica evidentei di
politica de evidenta referitoare la tematica data
la nivel regional si national, inclusive sistemele
de evidenta in diferite conditii economice si
prezinta proiectul Consiliului pentru aprobare
de catre directive. 3. Dupa cercetarea

comentariilor primate Directia pregateste si


prezinta la exmainarea cercurilor largi,
Varianta prelaabila a standardului. 4.
Aprobarea de catre consiliul pentru SIRF a
tezelor standardului. 5. Dupa primirea si luarea
in considerare a comentariilor, Directia emite
varianata finala a standardului car enu este
publicata dar poate fi pusa la discutia opiniei
publice. 6. Specialistii si expertii estimeaza
toate observatiile si propunerile si transmit
proietcul la exmaniarea Consiliuliu.
7.
Elemente
ale
capitalului
propriu
Capital
actionar

Sold
la2013

Cresteri Reduceri
(+)

1
ianuarie
500000

5000
(100*50

(-)

Sold la
31
decembrie

Capital
suplimentar
Capital
retras
Capital de
rezerve
Rezerve
statutare

110000

20*100

Soldul final al capitalurilor proprii este calculat cu


relatia:

(70000

34000

Sf = Si + Cresteri - Reduceri,

Profit net 115000


curent

2. Modficarea capitalurile proprii este egala cu


diferenta:

25000

112000

- Profit (105000)
nerepartizat

Total

2000

85000

= Sf - Si = 640141085 - 425835305 = +
214305780 mii l
8. Ddupa functii.
Costul vinzarilor - fabricarea produselor

85000

Chletuili comerciale ambalarea marfurilor


70000

Cheltuili generale si administrative Alte cheltuili operationale -

VARIANTA 3
1. B C
2. Conceptia financiara nominala de mentinere
a capitalului , profitul se considera cistigat
daca valorea baneasca a activelor nete la
sfirsitu perioadei depaseste valoarea
baneasca a activelor nete la inceputul
perioadie minus toate platile catre
proprietary si dpeunerile facute de ei in
aceasta perioada
Mentinerea nivelului capitalului real presupune
ca profitul este cistigat
, daca valoarea
activelor nete la sfirsitul perioadei este mai
mare decit valoarea acestora la inceputul
perioadei recalculate in aceleasi unitati ale
capacitatii de cumparare minus toate platile
catre prorpietari si depunerile facute de ei in
aceasta perioada. De regula se utilizeaza
unitatile capacitatii de cumparare la sfirsitul
perioadei si in ele se recalculeaza valoarea
activelor la inceputul perioadei.
3. Armonizarea contabilitatii pe plan
international insemana necesitatea de
principia si cerinte international unice fata

de intocmirea si prezentarea informatiei


financiare tuturor utilizatorilor din motivul
ca fiecare tara are sistemul prorpiu de
contabilitate cu particularitatile proprii,
conditionate de lesgilatia nationala si alti
factori , in legatura cu aceasta infomatie
acumulata fiind reprezentata in mod doferit
utilizatorilor nationali si celor straini.
4. Corectarea erorilor
prin tratamentu
alternative consta prin recalcularea
informatiei comparabile pentru perioada
precedent in care a fost depistata eroarea .
prin tratament de baza consta prin
corectarea soldului intial al profitului
nerepartizat pe perioada , daca eroarea se
raporteaza la perioadele care precede prima
perioada din cele prezentate.
5. Criteriile de recunoastere a unui active - 1
probabilitatea ca viitorul avantaj economic
legat de un element concret al darilor de
seama va fi obtinut sau pierdut. 2.
Posibilitatea de a face masurari exacte sau a

evalua in expresie vlaorica elementele


raportarii financiare.
6. Principiul contab de angajamente 60002540+5000+1457 ???
7.
Articolul rpaortului
2012
Venituri din vinzari
157000
Costul vinzarilor
120000
Profit
din
active
ordinara
Impoztul pe profit
Profitul net
VARIANTA 4
1. C
2. IAS au fost emise intre 1973 si 2001, de
catre IASC. In aprilie 2001 IASC a adoptta
toate standardele IAS, ulterior continuind
dezvoltarea lor, noile standard poarta
dneumirea de SIRF. Sirf sunt reguli
ptinciapel care stabilesc cerinte de
recunoastere, evaluare si dezvaluirea
operatiunilor financiare pentru intocmirea

rapoartelor financiar eidn toata lumea. Ea


asigura comparabilitatea darilor de seama
financiare ale companiilor la nivel
international .
3. Companiile trebuie sa prezinte date
referitoare la circulatia mijloacelor banesti
pe eprioada in corescpundere cu IAS7, care
cotine urmatoarele capitol: fluxum
mijloacelor banesti din activitatea
operationala, din activitatea investationala,
financiara, schimbarea neta a mijloacelor
banesti si echivalentele lor. Sunt doua
metode de a intocmi raportul de cash flow:
metoda indirecta si metoda directa. Metoda
directa companai dezvalui informatia cu
rpivire la tipurile principale de incasari
globale si plati, efectuind corectarea sumelor
de vinzare, a costurilor vinzarilor si altor
articole ale raportului cu privire la
rezultatele financiare cu sumele articolelor
nebanesti ale schimbarii activelor circulante
si altor articole referitoare la activitatea

investitionala si financiara. Metod aindirecta


consta in corecatrea profitului net cu
rezultatul operatiilor de character nemonetar,
oricaror incasari in bani aminate sau
calculate, trecute sau viitoare sau platilor din
activitatea de baza si a articolelor de
venituri si de cheltuili legate de incasarea si
iesrea mijlaocleor banesti din activitatea
investitionala si financiara.
4. Capitalul prorpiu partea activelo
interprinderii care ramine dupa deducerea
tuturor datoriilor ei. Capital propriu = capital
+ prime de capital + rezerve de reevaluare +
rezerve + sau - rezultatul reportat + sau rezultatul exerciiului - repartizarea
profitului
5. 1politica 2 ? 3 estimare 4 politica contab
5 estimare contabila
6. Armonizarea contabilitatii pe plan
international insemana necesitatea de
principia si cerinte international unice fata
de intocmirea si prezentarea informatiei

financiare tuturor utilizatorilor din motivul


ca fiecare tara are sistemul prorpiu de
contabilitate cu particularitatile proprii,
conditionate de lesgilatia nationala si alti
factori , in legatura cu aceasta infomatie
acumulata fiind reprezentata in mod doferit
utilizatorilor nationali si celor straini.
7. Dupa elemente : material schimbarea
stcurilor de material marfuri schimbarea
stocurilor de marfuri salariu amortizare
servicii primate alte cheltuili
8. Activitatea operationala a situatiei privind
fluxul d e mijloace fixe
9. Fluxul trezorerie , activitate operational
1 Incasari in bani din vinzarea marfurilor si
prestarea serviciilor 5 , 13 2 Incasari in bani
din oferirea drepturilor de utilizare a licentelor,
onorarilor, comisionelor I altor beneficii - 3
Plati in bani furnizorilor de marfuri si servicii
2 , 4 Plati in bani lucratorilor - 7 , 125 Plati in
bani si incasari legate de impozite pe venit,
daca obtinerea lui nu poate fi nemijlocit

raportata la activitatea financiara sau de


investitii - 6 Incasari in bani si plati legate de
contractile privind operatiile de dealing si
comerciale. - 10
(operational - incasari din realizari ; incasari
din asigurare; plati furnizorului ; iesire privind
plati fiscal plati privind cheltuieliel curente .
Investitional primirea dividendelor, primirea
procentelor, incasarea idn realizarea mijlocului
fix, , iesire in urma cumpararii societatii pe
actiuni, iesire in urma achizionarii mij fix.
Financiara incasari din rezultat al emsiiunii

de actiuni, incasari ca rezultat al imprumutului


pe termen lung, iesire ca rezultat al platii
dividendelor)

VARIANTA 1
1. B
2. Metodele de evalaure principale :
3. Situatiile privind pozitia financiara este formata
conform cerintelor