Sunteți pe pagina 1din 2

".

.'"

Fi'Ai7G~EUNTftIArnNA:f.iTmrOiiiiN~'A:i"CAffiDEffC~AiffDj]A~STTiI'lWlu
l?,"PUBLlCITATE
IMOBILIARA

'ANCPI.
.'\GF.NTI'\

INTRARE

Nr. ".1.3.@.o.""""."."""""

N ..
TIO:'IOAI .\

D~ c.\n.'\TIlI'
~I
'1'll.U:1TIlTI
1\101111 UI"

Zi~~li.~"Luna

"Q.~"""...Anul..@!.~.I

Direelia Cadaslru ~i Geodezie


Diree\ia de Publieilale Imobiliara

NrJI51VII/18.09.2012
Nr.M:NIII/18.09.2012

AVIZAT,
Marcel GRIGORE
Director Genera dfunct

DECIZIE
Privind scoaterea din circuitul agricol a terenurilor

Avand in vedere necesilalea aplicarii, in mod unilar a art. 19, alin. (1), lilera b) din
Legea nr. 7/1996, republicala, cu modificarile :;oicomplelarile ullerioare :;oia art. 23, alin.
(3), din Legea nr. 50/1991, republicala, cu modificarile :;oicomplelarile ullerioare, de caIre
oficiile de cadaslru :;oipublicilale imobiliara
Tnlemeiul:
art. 4, lit. a) din Legea cadaslrului :;oia publicilalii imobiliare nr. 7/1996, republicala, cu
modificarile :;oicomplelarile ullerioare;
art. 29, alin. (2) :;oiart. 30, lit. a) din Regulamenlul de organizare :;oifunclionare al Agenliei
Nalionale de Cadaslru :;oiPublicilale Imobiliara, aprobal prin Ordinul direclorului general al
Agenliei Nalionale de Cadaslru:;oi Publicilale Imobiliara nr. 174/2010;

Directorul Directiei Cadastru :;;iGeodezie :;;i Directorul Directiei de Publicitate


Imobiliara emit prezenta

ANCPI/Str. Splaiullndependenlei nr. 202A. ataj 1, sector 6, Cod po~tal 060022, BUC\lre~ti.ROMANIA
Telefon: (+4021) 317 73 39; Fax: (+4021) 316 52 24; a-mail: office@ancpi.ro;www.ancpi.ro

..,-

",
'ANCPI
AGENTI.\

NATIOSAI

..

Pf
r:"U.\'TItV"
'liBlICITA1r.IM"''',I"I.I.

DECIZIE
Art. 1. (1) Scoaterea definitiva din circuitul agricol a imobilelor situate Tnintravilan. aprobat
potrivit legii, se face prin autoriza\ia de construire.
(2) Con\inutul documentaliilor pentru imobilele prevazute la alin. (1) se stabile~te prin
regulament aprobat prin ordin al directorului general al Agen\iei Na\ionale de Cadastru ~i
Publicitate Imobiliarii.
(3) Imobilele din intravilanullocalita\ilor, aprobat potrivit legii, prin PUG ~ilsau PUZ, pentru
care s-au emis autoriza\ii de construire se considera scoase din circuitul agricol Tn
Tntregime, daca proprietarul nu solicita men\inerea categoriei de folosi\ii agricola pentru 0
parte din imobil.
(4) in cazul imobilelor previizute la alin. (1), daca proprietarul solicita scoaterea din
circuitul agricol numai pentru 0 parte din suprafa\a imobilului, restul pastrandu-~i categoria
de folosin\a agricola, Tn documenta\ia cadastrala de prima Tnregistrare/actualizare se vor
eviden\ia parcelele, pe categorii de folosin\a.
(5) Scoaterea temporara din circuitul agricol a imobilelor situate Tn intravilan se face Tn
baza unei documentalii Tntocmita conform prevederilor Regulamentului privind con\inutul
documenta\iilor referitoare la scoaterea terenurilor din circuitul agricol, aprobat prin Ordinul
comun MAPDR/MAI nr. 897/798/2005, pana la apari\ia unui Ordin comun MADR/ANCPI.
Art. 2. Scoaterea definitivaltemporara din circuitul agricol a terenurilor situate Tnextravilan
se face Tn baza unei documenta\ii Tntocmita conform prevederilor regulamentului
men\ionat la art.1 alin. (5).
Art. 3. (1) Oficiile teritoriale sunt responsabile, prin registratorul-~ef/registratorul
coordonator, de comunicarea catre Direc\ia pentru Agricultura ~i Dezvoltare Rurala
jude\ean!! a tuturor Tncheierilor cu privire la Tnscrierea Tn eviden\ele de cadastru ~i carte
funciara a imobilelor scoase din circuitul agricol sau a schimbarii categoriei de folosin\!! a
terenurilor din "agricol" Tn"curti construc\ii".
(2) incheierea de carte funciara se va comunica Tnso\ita de extrasul de carte funciara
pentru informare.
(3) Oficiile teritoriale au obliga\ia sa tina eviden\a terenurilor scoase din circuitul agricol,
printr-o persoana desemnata prin decizia directorului, dupa cum urmeaza: terenuri scoase
definitiv din circuitul agricol situate Tnintravilan, terenuri scoase definitiv din circuitul agricol
situate Tnextravilan ~i terenuri scoase temporar din circuitul agricol situate atat Tnintravilan
cat ~i Tnextravilan.
(4) Inginerul-~ef ~i registratorul-~ef au obliga\ia de a verifica cel pu\in 0 data pe lun!! modul
Tncare este \inuta evidenla prevazuta la alin. (3), precum ~i modul Tn care se realizeaza
comunicarea Tntreasistentul-registrator ~i persoana desemnata.
(5) Nerespectarea obligaliilor prevazute la alin. (1), alin. (2) ~i alin. (3) constituie abatere
disciplinara.
Art. 4 (1) Pentru aducerea la Tndeplinire a dispozi\ii1or prezentei decizii sunt responsabili
directorul oficiului teritorial, registratorul-~ef ~i inginerul-~ef.
(2) Prezenta decizie se va comunica tuturor oficiilor teritoriale prin grija Direcliei de
Cadastru ~i Geodezie.
Nicolae IANCU

Marius Lucian MANI~OR


Director Directia Cadastru ~iGeodezie

Director Directia Publicit~

l/

Decizia nr. /~012

Decizia nr.

1-

/19.09.2012

ANCPI/Str. Splaiullndependentei nr. 202A, ataj 1. sector 6, Cod po~tal 060022. Bucure~ti. ROMANIA
Telefan: (+4021) 317 73 39; Fax: (+4021) 316 52 24; a.mail: offlce@ancpi.ro:www.ancpi.ro

lObiliara

S-ar putea să vă placă și