Sunteți pe pagina 1din 3
, ' OMANIA ' " " MINIST:�EDUCATIEI,- CERCETĂRII ŞI INOVĂRII Centrul Nation�I d,e Evaluare
,
'
OMANIA
'
"
"
MINIST:�EDUCATIEI,- CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
Centrul Nation�I
d,e Evaluare
şi Examinare
1'. B�cureştl. 010168
Str.
General Berthelot nr.
26. sector
Tel.:+4o-,21-3144411; 3144511 � Tellfax: +40-21-3103207
Tel.:+4o-,21-3144411; 3144511 � Tellfax: +40-21-3103207 SECRETAR Iulia Adriana I "f''''I;"

SECRETAR

Iulia Adriana

I "f''''I;"
I
"f''''I;"

PROCEDURĂ

pentru organizarea şi desfăşurarea simulării probei de

evaluare el competenţelor digitale bacalQ.1Jreat din data de 20 ianuarie 2010

2010.

Art.

1.

Prezenta

de

procedură reglementează

competenţelor

organizarea

şi desfăşurarea

simulării

parcursul studiilor liceale, Şi este întocmită în confonnitate cu Procedura numărul 3U53/29.10.2009 ş1 cu Mc::todulogia de organizare şi desÎaşurare a examenului de bacalaureat 2010, aprobată prin Ordinul M.E.C.I. nr.

5507/06.10.2009.

probei

evaluare a

digitale dobăndtte de elevi pe

probei e v al u ar e a digitale dobăndtte de elevi pe Art. ,2. Organizarea

Art. ,2. Organizarea şi desfăşurarea simulării probei de evaluare a competenţelor digitale în fiecare unitate de învăţământ nominaJizată pentru a

EI2I/1121

participa

la

această

acţiune,

ete

coordonată

de

comisia

de

evaluare

a

co mp etenţelor. 'OrganiZare şi
co mp etenţelor.
'OrganiZare
şi

care are componenţa prevazuta la Art.

desÎaşurare

a examenului

de

p r e v azu t a la Art. desÎaşurare a examenului de 12 di.u Metodologia

12

di.u Metodologia de

2010,

aprobată

prin

bacalaureat

Ordinul M.E.C.I. nr. 5507/06.10.2009.

Art.

3.

în

1 vederea

organiZării

simulă.ri:i

probei

de

evaluare

a

competenţelor digitale dobândite de eleVi prin studiile liceale. se parcurg

următoarele etape:

al

comisia

de

evaluare

a

competenţelor

digitale

colectează

datele

elevilor

înscrişi, inclusiv eventualele solicitări exprimate de aceştia privind opţiunea pentru versiunea pachetului Office (2003. 2007). În funcţie de dotarea cu calculatoare a unităţii şcolare, comisia asigură un număr suficient de

echipamente pentru a fi puse la dispoziţia elevilor. asigură şi versiunea pachetului Office 2007.

în funcţie de opţiuni,�

�,e

pachetului Office 2007. în funcţie de opţiuni,� �,e Pn!Jinn. 1 din 3 3!:)ţld d I 3
pachetului Office 2007. în funcţie de opţiuni,� �,e Pn!Jinn. 1 din 3 3!:)ţld d I 3

Pn!Jinn. 1 din 3

3!:)ţld

pachetului Office 2007. în funcţie de opţiuni,� �,e Pn!Jinn. 1 din 3 3!:)ţld d I 3

dI38N8

LI2IZ:EI2ITE

pachetului Office 2007. în funcţie de opţiuni,� �,e Pn!Jinn. 1 din 3 3!:)ţld d I 3
b } c o mis i a întocmeşte listele de repartizare alfabetică eleVilor, a colectate
b } c o mis i a întocmeşte listele de repartizare alfabetică eleVilor, a colectate

b} comisia întocmeşte

listele de

repartizare alfabetică

eleVilor,

întocmeşte listele de repartizare alfabetică eleVilor, a colectate ŞI tn funcţ1e d e c) preşedintele c

a

colectate ŞI

tn funcţ1e de

c)

preşedintele

comisiei

dotarea laboratoarelor:

desemnează doi

membri

din comisie

pe

desemnează doi m e m bri din c o mi s i e pe baza d

baza datelor

care

verifică,

in

2iua

simulării

probei,

dotarea

evaluarea

competenţelor

din

calculatoarelor.

Acestea

trebuie

programa

de

bacalaureat:

permită

dispună

de

principalele

peruertce

(monitor.

tastatură.

mouse),

fie conectate la

Internet.

aibă

un

sistem

de

operare.

un

driver

de

imprimantă

accesorille

prevăzute

prin programă şi

cu precizările

de la lit.

a);

pachetul

Office utilizat

la orele

reţ.p.::lua

instalat,

de TIC

-

d) comisia asigur�

etichetarea calculatoarelor

din toate sălile în

tiecare;

comisiei

@Jcu 24
@Jcu
24

Ularea probei cu

tiecare; c o mis i e i @Jcu 24 � Ul ar e a probei cu

numere distincte

de

ce!

mult 3

cifre

probet,

preşedintele

de ore

înaintea începerii

care

se

preia,

susţine

în

baza

unei

proceduri

separate,

pachetele

de fişiere

de

lucru

Il�l!esare

desfăşurăr11

s1mulării

probei,

puse

la dispoziţie

de

Examjnare (CNEE);

il

înamte

de

începerea

probei,

(CNEE); il înamte d e în c e p e r e a probei, comisia fun

comisia

funcţionalitatea pachetelor

de

fişiere

de h](�

Centrul

verifică

Naţional

de

echipamentele

.,
.,

Evaluare

utilizate

şi

ş

i

g}

înainte

pachetelor

de

accesul elevilor

în sălile de

de'

fişiere

pe' calculatoarele

examen,

comisia asigură

din

laborator,

în ordine,

distribuirea

astfel încât

oncare două calculatoare care

se învecinează

să aibă

pachete diferite

de fişiere.

E0/(;0

Art.

4.

-

(1)

în

cadrul

sinlulării,

proba

de

evaluare

a

competenţelor

digitale

se desfăşoară prin

parcurgerea unnătoarelor etape:

a)

în ziua de

20 ianuarie 2010,

secretanll

asigură

multiplicarea

acestuia

într-un

comisiei preia

subiectul

la ora 110

0

ş1

număr

de

exemplare

corespunzător

numărului elevilor;

b)

la

ora

12.30,

eleVii

intră

în

săli

şi

se

aşază

la

calculatoare,

conform

repart:1zării afişate;

el

asistenţii

din

fiecare

sală

fac

un

scurt

instructaj

elevilor

cu

modalitatea

dJ fiecare elev

de desfăşurare

a

probei;

velifica existenţa

pe desktop

a directorului EXAl\1EN

privire

la

cu fişierele

de

lucru

şi

senmează

de

luare la

cunoştinţă; fiecare elev

are

dreptuli

depline

pe

de::;ktop

ţ;i

în My

DocuIncnts şi

drepturi de

citire pe

întrcgul sistem

de fişiere

şi

directoare;

e)

la ora

1300

comisia

distribuie subiectele, fiecare

elev

prîn:rlnd

subiectlll tipărit.

şi foaia tipizată

1)

în

pentru completarea

răspunsurilor;

�.cr�s1l11a reţeaua Internet este pennis numai în primele 30 de minute.
�.cr�s1l11a
reţeaua
Internet
este pennis
numai în primele 30 de minute.

care elevii

pot rezolva

subiectele care

solicită această facilitate .

după

timp

care se

trece

întreruperea switch-urtlor de reţea

la

deconectarea calculatoarelor de

la

sau prin

reţeaua Internet,

deconectarea seIVerului central;

care

se face prin

g) după rezolvarea

sarcinilor prevăzute

în

subiect,

elevii

predau asistenţilor

foaia tipizată

în care au

EXAMEN

cu directoarele

notat răspunsurile

la mtrebărt, precum

şi

fişierele prelucrate, confonn cerinţelor

şi directorul

din subiect.

Yoaia tipizata

şi

directorul EXAMEN,

r�deIluII.l.iL.

cUl1stituie dOCUluente

pentru

simularea probei;

11) la preluare,

directonl1

EXAMEN

va

fi

redenumit,

de

către

asistenţi,

astfel

încât numele lui

conţină

i)

asistenţii

din fiecare

sală

şi eticheta

colectează

staţiei

de

pe

documentele

care

a fost colectat;

menţionate

la

paragr�f1]1

alin.

g),

cel

târziu

la încheierea

timpului alocat

şi cel mai

devreme după 30

minute

de la

i.ncp.perea probei:

(1).

de

cel mai d e vr e m e după 30 minute de la i.ncp.perea p r

Pagin.a :2 din 3

cel mai d e vr e m e după 30 minute de la i.ncp.perea p r
cel mai d e vr e m e după 30 minute de la i.ncp.perea p r

39ţ1d

cel mai d e vr e m e după 30 minute de la i.ncp.perea p r

dI38N8

L0(;E01E

cel mai d e vr e m e după 30 minute de la i.ncp.perea p r
semnează dimensiunea totală a 13°0 j) elevii în fonnu1arul de predare. menţionând directorulUi EXAMEN.
semnează dimensiunea totală a 13°0 j) elevii în fonnu1arul de predare. menţionând directorulUi EXAMEN.

semnează

dimensiunea totală a

13°0
13°0

j)

elevii

în

fonnu1arul de

predare.

menţionând

directorulUi EXAMEN. redenumit:

(2) Timpul efectiv de lucru este de 90 de minute,

Timpul efectiv de lucru este de 90 de min u t e , din m o

din momentul in care toţi

elevii au priIllit subiectele.

Se recomandă respectarea cu stricteţe a orei

pentru distribuirea subiectelor, 1$30 pentru întreruperea conexi.urili Internet şi 1430 pentru încheierea probet. Da C".ă , din motive obiective, se intârzie cu mai.

mult de 30 de minute vreunul dintre termenele orare specificate,

este consemnat în raportul fmal al probe!.

acest lucru

Alt.

5.

(1)

Central.izarea

rezultatelor

corectării

tuturor

lucrărtlor

se

realizează până cel târziu 21 ianueuie 2010.

(2) Raportul final privind simularea probei de evaluare a competenţelor digitale

din data de 20 ianuarie

confonn formatului

2010.

intocmit

de

către

comisie,

solicitat. se transmite până cel târziu la data de 25 ianuarie 2010, la CNEE

(2) Certificatele SSL pentru fiecan� llnitiJte şcolară în care se desÎaşoară proba

de certificare a competenţelor digitale vor fi transmise preşedintelui/ Vicepreşedintelui comisiei de bacalaureat judeţene/ a m�ciPiului Bucureşti cu prilejul instruilii care se va desfăşura pe data de 14 ianuarie 20JO.

care se va desfăşura p e data de 14 ianuarie 20JO. E0/E0 Pagi.nct :3 din 3
care se va desfăşura p e data de 14 ianuarie 20JO. E0/E0 Pagi.nct :3 din 3

E0/E0

care se va desfăşura p e data de 14 ianuarie 20JO. E0/E0 Pagi.nct :3 din 3

Pagi.nct :3 din 3

39ţ1d

dI38N8

L0GE01E
L0GE01E