Sunteți pe pagina 1din 5

UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI

FACULTATEA DE ENERGETICA

Proiect de mediu Parc Eolian

PATRU AMALIA
IONELA
MS8

UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI


2014

In 2009 a fost demarat proiectul Infiintare parc eolian din comuna Pufesti,
judetul Vrancea, in scopul stabilirii conditiilor si a masurilor pentru protectia
mediului care trebuie respectate pentru ca totul sa decurga normal si rational.
Proiectul consta in amplasarea a 11 turbine eoliene in extravilanul comunei
Pufesti, satele Domnesti, Pufesti si Ciorani toate avand o suprafata totala a terenului
de 17.278,56 mp.
Terenul pe care se vor amplasa turbineleeste situate in extravilanul comunei
Pufesti si este un teren arabil si pasune.In cadrul acestei investitii nu este necesara
scoaterea unor terenuri din fondul forestier.
Campul eolian prevazut a fi constituit din 11 turbine eoliene, cu un potential
de 3000 de kW fiecare, cu rotor de 90 m diametru si echipamentul de conversie
montate intr-o nacela plasata pe un stalp de sustinere la inaltimea de 105 m fata de
sol si instalatiile auxiliare aferente.Puterea totala instalata va fi de 33 MW.
Turbinele eoliene pentru producerea energiei electrice se vor monta pe
fundatii troconice din beton armat monolit, cu dimensiuni in plan de 16.800 x
16.800 mm subteran (talpa fundatiei( si 4.150 x 4.150 la nivelul terenului.Fundatiile
sunt prevazute cu elemente de prindere si de sustinere a greutatii constructiei
supraterane.
O turbina eoliana este formata din : palate rotor, nacela care contine
generatorul electric si redactor, turn si fundatie.
Turbine eoliene cu ax orizontal cu rotor de 90 m diametru, iar echipamentul
de conversie ( linia de masini ) se afla montat intr-o nacela plasata pe un stalp de
sustinere la inaltimea de 100 m fata de sol.Pentru echipamentul utilizat, rotorul cu
cele 3 pale are 41 tone, nacela 70 tone iar stalpul 235 tone, ceea ce inseamna un
total de circa 350 tone fara greutatea fundatiei care se ridica la circa 500 tone.
Turbinele eoliene sunt prevazute cu sistem de protective si de control si sunt
echipate cu 2 sisteme de franare.Realizarea investitiei nu presupune activitati de
dezafectare.Terenul este liber de constructii si are folosinta acutala agricol.La
terminarea lucrarilor amplasamentelor vor fi degajate de material si deseuri si se
vor executa lucrari specific de redare a suprafetelor utilizate temporar la calitatea si
categoria de folosinta avuta initial.
De asemenea, statia electrica de conexiune/transformare ce va deserve
parcul parcul eolian va avea : zona de protective delimitate de imprejmuirea
instalatiilor, echipamentelor si anexelor tehnologice si zona de siguranta ( statie de
110 kw ) este zona extinsa in spatiu delimitate la distanta de 20m de imprejmuirea
statiei, pe fiecare latura a acesteia.

Energia electrica produsa va fi furnizata sistemului energetic national, printrun record ce nu face obiectul certificatului de urbanism nr 12/14.02.2009 emis de CJ
Vrancea si nici a prezentului accord de mediu.
Masuri pentru prevenirea. Reducerea si, unde este
compensarea efectelor negative semnificative asupra mediului

posibil,

Factorul de mediu apa :


-

Se vor lua masuri organizatorice pentru protectia apelor impotriva poluarilor


potentiale cu produse petroliere sau cu materii in suspensie provocate de
pierderi accidentale pe durata executiei lucrarilor.
Alimentarea utilajelor de transport se va face numai la statiile de produse
petroliere, manipularea materialelor, a pamantului si a materialelor folosite
se va face astfel incat sa se evite dislocarea si antrenarea lor de catre apele
de precipitatii.
Eliminarea deseurilor se va face pe masura producerii acestora
Investitia propusa nu necesita in perioada de functionare sursa de alimentare
cu apa
Nu rezulta ape uzate.
Nu exista impact asupra apelor de suprafata si subterane si nu sunt afectate
ecosistemele acvatice si nici folosinta apelor

Factorul de mediu aer :


-

Se vor folosi utilaje si mijloace de transport corespunzatoare din punct de


vedere tehnic, conform conditiilor prevazute la inspectiile tehnice periodice,
privind nivelul de monoxide de carbon si concentratiile de emisii in gazele de
esapament.
Lucrarile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vant puternic.
Drumurile de santier vor fi permanent intretinute prin nivelare si stropire cu
apa pentru a se reduce praful.
Transportarea pamantului excavat si a materialelor care ar putea fi antrenate
de vant trebuie efectuata in mijloace de transport acoperite de prelate.

Factorii de mediu sol-subsol :


-

Sursele de poluare a solului sunt scurgerile accidentale de carburant sau


lubrifianti in timpul lucrului utilajelor in perioada de constructive si
depozitarea deseurilor in locuri neamenajate.
Lucrarile se vor realiza in mod riguros, conform proiectului, cu respectarea
succesiunii fazelor de constructive, cotelor si tuturor elementelor prevazute
de proiect.
Se va achizitiona un absorbant de produs petrolier biodegradabil, cu eficienta
de retinere a produsului petrolier atat pe sol, cat si in apa, la inceperea
executarii lucrarilor.

Se vor preveni pierderile de carburanti la stationarea utilajelor de constructii


din rezervoare sau din conductele de legatura ale acestora.
Se vor asigura transportul si depozitarea corespunzatoare a deseurilor
rezultate din constructii, evitandu-se pierderile pe traseu.

In timpul exploatarii :
Deseurile produse in timpul functionarii obiectivului vor fi depozitate
temporar in spatii special amenajate, in vederea colectarii selective si
valorificarii/eliminarii prin operatori specializati autorizati, in conformitate cu
prevederile OUG nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, cu modificarile si
completarile ulterioare.
Beneficiarul va realiza incepand cu momentul inceperii constructiilor aferente
infiintarii parcului eolian o monitorizare stricta a impactului generat de activitatile
desfasurate asupra biodiversitatii.Monitorizarea va fi realizata de specialist in
domeniul biodiversitatii si se va desfasura pe toata durata constructiei si in primii
trei ani de functionare a parcului eolian.Un raport cuprinzand rezultatele activitatii
de monitorizare a impactului asupra biodiversitatii va fi inaintat annual catre
custode si autoritatile locale de mediu care raspund de monitorizarea siturilor
Natura 2000.
In cazul identificarii unui impas negative semnificativ asupra biodiversitatii,
beneficiarul va stopa activitatile turbine respective pana la implementarea unor
masuri de reduce a impactului.Un raport va fi inaintat catre custode.
In conformitate cu prevederile HG nr. 323/31.03.2010 privind stabilirea
sistemului de monitorizare a capturilor si uciderilor accidentale ale tuturor speciilor
de pasari, precum si ale speciilor strict protejate privind regimul ariilor naturate
protejate, conservarea habitatelor natural, a florei si faunei salbatice, beneficiarul
va complete cate un raport pentru toate exemplarele ucise accidental datorita
activitatilor desfasurate.Rapoartele vor fi transmise catre Agentia pentru Protectia
Mediului Vrancea si catre custodele ariei protejate.
Informatii cu privire la procesul de participare al publicului in procedura
derulata :
Etapa procedural

Data informarii

Modul de informare a
publicului

Solicitarea de obtinere
a acordului de mediu

31.01.2008

Publicare anunt in
ziarul Monitorul de
Vrancea

Etapa de incadrare si
definire a domeniului
evaluarii

Dezbaterea publica a
raportului la studiul de
evaluare a impactului
asupra mediului
Decizia de emitere a
acordului de mediu

26.04.2008

14.08.2008

09.08.2010

Publicare anunt in
ziarul Monitorul de
Vrancea si anunt
public si decizie de
incadrare pe pagina de
internet A.P.M.
VRANCEA
Afisare anunt public la
sediul Consiliului Local
al comunei Tulnici Titular
Anunt public pe pagina
de internet A.P.M.
Vrancea

Publicul interesat la procesul decisional privind proiectul a participat la


sedinta de dezbatere publica a raportului la studiul de evaluare a impactului asupra
mediului; in cadrul acestei sedinte nu au fost propuneri privind proiectul din partea
publicului.

La finalizarea proiectului, titularul va notifica Agentia precum si Protectia


Mediului Vrancea si
Garda Nationala de Mediu-Comisariatul judetean Vrancea, in scopul efectuarii
controlului de specialitate pentru verificarea respectarii prevederilor acordului
de mediu si intocmirii procesului verbal, care se anexeaza si face parte
integranta din procesul verbal de receptive la terminarea lucrarilor.

Acordul de mediu se revizuieste daca apar elemente noi cu impact asupra


mediului, nerecunoscute la data emiterii lui, faca prevederile unor noi
reglementari legale o impugn sau daca autoritatea competenta pentru
protectia mediului ia decizia de revizuire in urma analizarii notificarii depuse
de titular.

Punerea in functiune a obiectivului se va face dupa obtinerea autorizatiei de


mediu.