Sunteți pe pagina 1din 4

FIA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1 Instituia de nvmnt superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studiu / Calificarea

Universitatea Babes-Bolyai
Biologie si Geologie
Biologie molecular i Biotehnologii
Biologie (Biochimie)
3 ani
La zi - biochimist

2. Date despre disciplin


2.1 Denumirea disciplinei Biochimia semnalizrii celulare
2.2 Titularul activitilor de curs
Corina Roioru
2.3 Titularul activitilor de seminar
Corina Roioru
2.4 Anul de studiu 3 2.5 Semestrul 6 2.6. Tipul de evaluare C

2.7 Regimul disciplinei S

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)


3.1 Numr de ore pe sptmn
2
Din care: 3.2 curs 2
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de nvmnt 48 Din care: 3.5 curs 24
3.6 seminar/laborator
Distribuia fondului de timp:
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren
Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri
Tutoriat
Examinri
Alte activiti: ..................
3.7 Total ore studiu individual
66
3.8 Total ore pe semestru
114
3.9 Numrul de credite
3

2
24
ore
32
10
14
10
4

4. Precondiii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum
Biochimie, Biologie celular i molecular.
4.2 de competene
Capacitatea de a ntocmi un referat bibliografice, pe baza informaiei
tiinifice selectate i prelucrate
Design experimental
5. Condiii (acolo unde este cazul)
5.1 De desfurare a
cursului
5.2 De desfurare a
seminarului/laboratorului

Suport logistic video

Participarea la minim 80% din seminarii, susinerea i predarea


referatului sunt condiii pentru participarea la colocviul teoretic final.

Competene
transversale

Competene profesionale

6. Competenele specifice acumulate

Cunoaterea rolului semnalizrii biochimice n reglarea funciilor organismului

ntelegerea universalitii, specificitii i complexitii proceselor de semnalizare celular

Capacitatea de a ntocmi un design experimental, pe baza cunoaterii metodelor de investigare din


domeniul semnalizrii celulare

Dezvoltarea capacitii de a utiliza noiunile privind cile de semnalizare studiate n


nelegerea diferenierii celulare, dezvoltrii i coordonrii organismului

Utilizarea noiunilor deja cunoscute n contexte noi

Utilizarea noiunilor teoretice n rezolvarea problemelor practice

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor acumulate)


7.1 Obiectivul general al
disciplinei
7.2 Obiectivele specifice

Cunoaterea principiilor semnalizrii intra- i intercelulare, precum i a


specificitii celulare/tisulare a acestor mecanisme
cunoaterea mecanismelor de comunicare intra- i intercelulare i integrarea
cunotinelor dobndite n concepte de baz;
nelegerea modalitilor de reglare i coordonare a funciilor celulare, precum i
a particularitilor funcionale ale diferitelor tipuri celulare;
realizarea transferului de informaie, prelund i utiliznd cunotine din
domenii conexe: biologie celular i molecular, biochimie general, fiziologie
etc.
n cadrul orelor de seminar, dezvoltarea deprinderilor de a cuta i selecta
informaia tiinific, de a redacta un referat pe o tem dat, de a-l susine n faa
unei asistene, de a purta discuii pe o tem tiinific
dezvoltarea capacitii de gndire critic, de analiz i sintez.

8. Coninuturi
8.1 Curs
1. Semnalizarea celular introducere. Modalitile de
comunicare inter- i intracelular. [1: 13.-16, 24-26; 2: 121; 3: F1].

Metode de predare
prelegere frontal, combinat cu
utilizarea problematizrii, nvrii
prin descoperire, conversaiei
euristice, gndirii critice

2. Conceptul de semnalizare celular. Mesageri primari, prelegere frontal, combinat cu


receptori, mesageri secundari. [1: 28-32, 49-55; 2: 61-65, 83-90; utilizarea problematizrii,
3: F2].
conversaiei euristice, gndirii critice
3. Receptorii 7-TM. Proteine G. Enzime care leag proteine prelegere frontal, combinat cu
G: adenilat ciclaza i fosfolipazele. Desensibilizarea utilizarea problematizrii,
receptorilor.
Internalizarea
receptorilor
membranari. conversaiei euristice, gndirii critice
Ubiquitinarea i degradarea proteinelor n proteazomi. [1: 60-65;
2: 127-142, 77-80; 3: F3].
4. Receptori 7-TM care au ca mesager secundar inozitol-1,4,5 prelegere frontal, problematizare,

Observaii

trisfosfat. Fosfolipazele i semnalizarea celular. Fosfolipaza conversaie euristic, gndire critic


C. Fosfolipazele caracterizare: substrate, clasificare.
Fosfolipazele i semnalizarea celular. [1: 55-56; 2: 161-186; 3:
F4].
5. Semnalizarea prin calciu. Procese celulare n care este prelegere frontal, problematizare,
implicat calciul. Interaciunea cu alte ci de semnalizare. [1: 56- conversaie euristic, gndire critic
60; 2: 189-219; 3: F5].
6. CaMKII i implicarea calciului n procesele memoriei. prelegere frontal, problematizare,
Mecanismul potenrii sinaptice mediat prin CaMKII. Efectele conversaie euristic, gndire critic
asupra receptorilor AMPA. [2: 189-219; 3: F6].
7. Receptori care dimerizeaz. Receptorii tirozin kinazici prelegere frontal, problematizare,
(RTK). Mecanismul de semnalizare. Activitatea receptorilor n conversaie euristic, gndire critic
endozomi. [1: 67-103; 2: 107-111, 68; 3: F7].
8. Semnalizarea prin TGF. Receptorii pentru TGF. Calea de prelegere frontal, problematizare,
semnalizare. [1: 157-175; 3: F8].
conversaie euristic, gndire critic
9. Semnalizarea celular prin molecule de adeziune.
Superfamilii de molecule de adeziune. Polaritatea celulelor i
esuturilor. Deplasrile celulare. [3: F9].
10. Semnalizarea prin Wnt/Frizzled. Aspecte ale implicrii
semnalizrii prin Wnt n dezvoltare. [1: 170-187; 3: F10].

prelegere frontal, problematizare,


conversaie euristic, gndire critic
prelegere frontal, problematizare,
conversaie euristic, gndire critic

11. Semnalizarea prin MAP kinaze. Rolul MAPK n reglarea prelegere frontal, problematizare,
activitii unor factori de transcriere ce controleaz genele cu conversaie euristic, gndire critic
rspuns rapid. [1: 97; 2: 111-114; 3: F11].
12. Transducia semnalelor n moartea celular programat. prelegere frontal, problematizare,
Mecanismele moleculare ale apoptozei. Rolul mitocondriei n conversaie euristic, gndire critic
apoptoz. [1: 103-127; 2: 273-285; 3: F12].

Bibliografie
1. CRUCE, M., STNOIU, B., CRUCE, R., ARDELEAN, A., PIRICI, D., PISOSCHI, C., 2004: Ci i reele de
semnalizare, Ed. Aius, Craiova.
2. HANCOCK, J.T., 2005: Cell Signalling, 2nd ed., Oxford University Press.
3. ROIORU, C, 2010: Biochimia semnalizrii celulare, suport de curs.
1. Semnalizarea celular n patologia ficatului alcoolic

Metode de predare
Referat i discuii

2. Influena unor toxine asupra semnalizrii n esutul nervos

Referat i discuii

3. Semnalizarea celular n apoptoz

Referat i discuii

4. Semnalizarea celular prin calciu

Referat i discuii

5. Semnalizarea celular n cancer

Referat i discuii

6. Semnalizarea prin receptorii TOLL

Referat i discuii

7. Ci de semnalizare ale insulinei

Referat i discuii

8. Semnalizarea prin receptori nucleari

Referat i discuii

9. Aspecte ale semnalizrii n celulele vegetale

Referat i discuii

10. Rolul citokinelor n semnalizarea celular

Referat i discuii

11. Semnalizarea celular n infectarea cu HIV i n patologia

Referat i discuii

8.2. Seminar

Observaii

SIDA
12. NO ca molecul semnal

Referat i discuii

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice,


asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Cursul are un coninut similar cursurilor din alte universiti romneti i strine, cu informaie n
permanen actualizat si adaptat nivelurilor diferite de pregtire
Coninutul cursului vizeaz aspecte practice legate de procesele de biotransformare
Modul de structurare a disciplinei i metodele de predare solicit activitatea studenilor la curs,
ncurajeaz studiul individual, formeaz aptitudini psiho-cognitive i gndirea critic.

10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs

10.5 Seminar/laborator

10.1 Criterii de evaluare

10.2 metode de evaluare

Cunoasterea continutului
informational
Capacitatea de a utiliza
informatia intr-un context
nou
Participarea activ la
discuii pe marginea
referatului prezentat

Colocviu scris
- parial
- final

Notarea lurilor de cuvnt

ntocmirea unui referat


Prezentarea referatului
10.6 Standard minim de performan
Cunoaterea a 50% din informaia coninut n curs
Cunoaterea a 50% din informaia discutat la seminar
ntocmirea unui referat original

10.3 Pondere din


nota final
70%

10%

20%

Data completrii

Semntura titularului de curs

Semntura titularului de seminar

10.09.2012

Conf. Dr. Corina Roioru

Conf. Dr. Corina Roioru

Data avizrii n departament

Semntura directorului de departament

...........................................

ef lucr. Dr. Anca Keul