Sunteți pe pagina 1din 10

Anexa nr.

22

MINISTERUL EDUCAłIEI, CERCETĂRII ŞI INOVARII


UNIVERSITATEA DE ARTĂ ŞI DESIGN DIN CLUJ NAPOCA
Compartimentul de Audit Public Intern

Se aprobă rector,
prof.univ.dr. Radu Solovastru

RAPORT DE AUDIT INTERN

Structura auditată:
SISTEMUL FINANCIAR CONTABIL

Misiunea de audit:

CERTIFICAREA SITUATIILOR FINANCIARE DE LA 31.12.2008

CLUJ-NAPOCA
2009

1
Anexa nr. 22

I. INTRODUCERE

Echipa de auditare a fost constituită din:


- Biriş Marta, auditor intern;
Misiunea s-a efectuat în baza Ordinului de serviciu nr. 2921/15.07.2009
Cadrul legal al acŃiunii de auditare l-a reprezentat:
- Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern;
- OMFP nr. 38/15.01.2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale de
aplicare a Legii nr. 672/2002.
-OMEC 5281/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice specifice .
Durata misiunii de audit: 10.08.2009- 31.08.2009;
Perioada auditată: 01.01.2008-31.12.2008
Scopul acŃiunii de auditare constă în:
Efectuarea auditului asupra SituaŃiilor finsanciare la 31.12.2008 în vederea obŃinerii unei
asigurări rezonabile conform căreia situaŃiile financiare nu contin denaturări semnificative si
asigurarea aplicării corecte a normelor metodologice privind Elaborarea situatiilor financiare
la 31.12.2008.
Obiectivele acŃiunii de auditare au urmărit:
Aprecierea controlului intern;
Analiza conturilor;
Evaluarea situaŃiilor financiare;
Tipul de auditare - A fost efectuat un audit de regularitate privind respectarea de către
Directia economica, a prevederilor legislaŃiei, în ce priveste intocmirea situatiilor financiare.
Directia economica răspunde pentru întocmirea şi prezentarea fidelă a acestor situatii
financiare cit si a notelor explicative, în conformitate cu Ordinul Ministrului FinanŃelor Publice
nr. 1752/2005 cu modificările ulterioare şi cu politicile contabile descrise în notele la situaŃiile
financiare.
Tehnicile de audit intern utilizate:
Verificarea s-a realizat în vederea asigurării validităŃii, realităŃii şi acurateŃei
documentelor şi a concordanŃei cu legile şi regulamentele în vigoare, precum şi a
eficacităŃii controlului intern prin următoarele tehnici de verificare:
- comparaŃia: pentru confirmarea identităŃii unor informaŃii, după obŃinerea
lor din două sau mai multe surse diferite;
- examinarea: pentru detectarea erorilor şi/sau iregularităŃilor;
- confirmarea: pentru solicitarea informaŃiilor din mai multe surse
independente cu scopul validării acestora;
- garantarea: pentru verificarea realităŃii tranzacŃiilor înregistrate pornind de
la examinarea înregistrărilor spre documentele justificative;
Alte tehnici de audit:
• observarea fizică: în vederea formării unei păreri proprii privind modul de întocmire
şi emitere a documentelor;
• interviul, note de relaŃii: se realizează de către auditorii interni prin intervievarea
persoanelor auditate, implicate şi interesate şi informaŃiile primite, care trebuie să fie
susŃinute de documente. Pentru eventualele explicaŃii suplimentare se solicită note de
relaŃii scrise.
• analiza: constă în descompunerea unei entităŃi în elemente, care pot fi izolate,
identificate, cuantificate şi măsurate distinct.
Instrumentele de audit intern care s-au utilizat:
• Chestionarul de luare la cunoştinŃă - CLC: pentru obŃinerea unor informaŃii
referitoare la contextul socio-economic, organizare internă, funcŃionarea
entităŃii/structurii auditate;

2
Anexa nr. 22

• Chestionarul de control intern - CCI: orientează auditorii interni în activitatea de


identificare obiectivă a disfuncŃiunilor şi cauzelor reale ale acestora;
• Listă de verificare - LV: utilizată pentru stabilirea condiŃiilor de regularitate pe care
trebuie să le îndeplinească fiecare domeniu auditabil. Cuprinde un set de operaŃii ce
trebuie parcurse de auditor pentru a analiza activităŃile de control intern încorporate în
proceduri, existenŃa responsabilităŃilor pentru efectuarea acestora şi permite stabilirea
testelor de conformitate atunci când sunt semnalate diferite disfuncŃionalităŃi.
Documentele examinate în cadrul Elaborarea situatiilor financiare la 31.12.2008 au vizat
documentaŃia
- documentele justificative care stau la baza înregistrărilor operaŃiilor în contabilitate;
- balanŃele de verificare întocmite periodic;
- situaŃiile financiare anuale;
- note contabile;
Documentele elaborate pe timpul auditării activităŃii privind Elaborarea situatiilor
financiare la 31.12.2008 , în principal sunt:
- analiza riscurilor;
- tabelele punctelor tari şi slabe;
- tematica în detaliu a misiunii de audit;
- programul de audit intern;
- programul intervenŃiei la faŃa locului;
- liste de verificare structurate pe obiective;
- foi de lucru pentru stabilirea eşantioanelor;
- chestionare de control intern;
- teste;
- liste de control;
- fişe de identificare şi analiză a principalelor probleme constatate - FIAP-uri;
- raportul preliminar de audit intern;
- minutele şedinŃelor de deschidere, de închidere şi de conciliere;
- raportul final de audit intern;
- planul de acŃiune şi calendarul de implementare a recomandărilor;
- fişa de urmărire a implementărilor recomandărilor.
DirecŃia economică a funcŃionat în perioada supusă auditării cu un număr de 8 salariaŃi,
din care 2 au reprezentat posturi de conducere in conformitate cu atribuŃiile de serviciu
organigrama şi Regulamentului de organizare şi funcŃionare.
Pentru toŃi salariaŃii există fişe ale posturilor prin care s-au stabilit atribuŃiile de serviciu,
relaŃiile ierarhice de subordonare şi relaŃiile de colaborare dintre diferitele
persoane/compartimente.

II. CONSTATĂRI ŞI RECOMANDĂRI

În acest capitol, prezentam principalele constatări ale auditorului intern, cauzele,


consecinŃele şi recomandările formulate, obŃinute în urma testărilor efectuate şi concretizate în
FIAP-urile întocmite în Etapa IntervenŃiei la faŃa locului, în vederea corectării
disfuncŃionalităŃilor semnalate sau ale celor care pot să apară în perioada imediat următoare,
urmare a acestor constatări. De asemenea, vom prezenta şi comenta posibila evoluŃie a riscurilor
existente şi a necesităŃilor de dezvoltare a sistemelor de management şi control intern al
activităŃilor auditate, cu scopul facilitării atingerii obiectivelor prestabilite de managementul
general.
3
Anexa nr. 22

SituaŃiile financiare anuale întocmite de instituŃiile bugetare au rolul de instrumente de


informare a unităŃilor ierarhic superioare cu privire la rezultatul execuŃiei bugetare şi reprezintă ,
în acelaşi timp , un mijloc de analiză a modului cum instituŃiile folosesc resursele bugetare în
îndeplinirea sarcinilor ce le revin .

1. APRECIEREA CONTROLULUI INTERN;

Controlul intern reprezinta ansamblul politicilor si procedurilor concepute si


implementate de catre managementul si personalul entitatii publice, in vederea furnizarii unei
asigurari rezonabile pentru: atingerea obiectivelor entitatii publice intr-un mod economic,
eficient si eficace; respectarea regulilor externe si a politicilor si regulilor managementului;
protejarea bunurilor si a informatiilor; prevenirea si depistarea fraudelor si greselilor; calitatea
documentelor de contabilitate si producerea in timp util de informatii de incredere, referitoare la
segmentul financiar si de management.
Conducerea institutiei are ca responsabilitate:
- proiectarea, implementarea şi menŃinerea unui control intern relevant pentru întocmirea
şi prezentarea fidelă a situaŃiilor financiare care să nu conŃină denaturări semnificative,
datorate fraudei sau erorii;
- selectarea şi aplicarea politicilor contabile adecvate;
- elaborarea unor estimări contabile rezonabile în circumstanŃele date.

1.1. Existenta proceduri scrise şi formalizate si activitatilor de control curente


Auditorul intern a analizat proceduri scrise şi formalizate si activitatilor de control curente din
care a rezultat că este functional. Totuşi, auditorul intern a constatat unele disfuncŃionalităŃi
privind modul implementare a controlului intern, prezentate în continuare.
CONSTATARE: Nu au fost inventariate activita,Ńile care trebuie procedurate. Nu au fost
elaborate proceduri scrise şi formalizate pentru toata activitatea specifică. Nu au fost cuprinse în
fişele posului activităŃile de control.
CAUZE: Sistemul de control intern a fost implementat conform OMFP 946/2005 pentru
aprobarea Codului Controlului Intern, cuprinzând standardele de management/control intern la
entităŃile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial.
„Pentru realizarea obiectivelor trebuie sa se asigure un echilibru între sarcini, competenta
(autoritate decizionala conferita prin delegare) şi responsabilităŃi (obligaŃia de a realiza
obiectivele) şi sa se definească proceduri. Procedurile reprezintă pasii ce trebuie urmati
(algoritmul) în realizarea sarcinilor, exercitarea competentelor şi angajarea
responsabilităŃilor.”
“metodelor de lucru şi a procedurilor scrise, formalizate - care constituie obiectul acestui
standard - specifice pentru fiecare entitate publica, referitoare la activităŃile acesteia. Aceste
proceduri trebuie sa fie:
● scrise, respectiv formalizate. CunoştinŃele individuale şi colective trebuie stocate şi puse în
ordinea care corespunde scopurilor entitatii publice;
● simple şi specifice. Procedurile scrise se constituie în instrument de lucru, pentru ca
executantii sa cunoască normele legale ce trebuie respectate, pentru fiecare domeniu al
entitatii publice;
● actualizate în mod permanent, în funcŃie de evoluŃia reglementărilor în materie;
● aduse la cunostinta executantilor.”
„Controlul este prezent pe toate palierele entitatii publice si se manifesta sub forma
autocontrolului, controlului in lant (pe faze ale procesului) si a controlufui ierarhic. Din
punct de vedere al momentului in care se exercita, controlul este concomitent (operativ), ex-
ante (feed-forward) si ex-post (feed-back).
Printre activitatile de control curente se regasesc: observarea, compararea, aprobarea,
raportarea, coordonarea, verificarea, analiza, autorizarea, supervizarea, examinarea,

4
Anexa nr. 22

separarea functiunilor si monitorizarea. In afara activitatilor de control integrate in linia de


management, pot fi organizate controale specializate, efectuate de componente structurate
anume constituite (comisii, compartimente de control etc), a caror activitate se desfasoara in
baza unui plan conceput prin luarea in considerare a riscurilor”.
Neaprofundarea legislaŃiei în vigoare cu privire la organizarea controlului intern.
CONSECINłE: Neorganizarea controlului intern pot afecta eficienŃa şi eficacitatea
operaŃiunilor, respectarea regulilor şi regulamentelor, protejarea bunurilor,prevenirea şi
descoperirea fraudelor.
RECOMANDĂRI: Inventarierea activităŃilor care trebuie procedurate;
- Elaborarea procedurilor scrise şi formalizate;
-Stabilirea de atribuŃii şi responsabilităŃi, prin fişele posturilor privind controlul intern;

2. ANALIZA CONTURILOR;

2.1. Imprumuturi si datorii asimilate;


Auditorul intern a analizat conturile de împrumuturi si datorii asimilate şi apreciază ca
funcŃional sistemul de control al contabilităŃii împrumuturilor si datoriilor asimilate există
personal responsabil desemnat pentru această activitate. În acelaşi timp s-a constatat că nu există
proceduri scrise şi formalizate pentru activitatea auditată.

2.2. Imobilizari;
Auditorul intern a analizat conturile de imobilizari din care a rezultat că monografia privind
evidenŃa imobilizărilor şi investiŃiilor este cunoscută de personalul de execuŃie desemnat pentru
această activitate. În acelaşi timp s-a constatat că:
CONSTATARE: Au fost inregistrate eronat in contabilitate unele bunuri. Nu au fost evidentiate
distinct in contabilitate bunurile apartinind domeniului public al statului sau al unitatilor
administrativ teritoriale.
CAUZE: Au fost incalcate Legea contabilitatii nr. 82/1991;
art. 12
(1) Contabilitatea imobilizărilor se Ńine pe categorii şi pe fiecare obiect de evidenŃă.
(2) Contabilitatea stocurilor se Ńine cantitativ şi valoric sau numai valoric, în condiŃiile
stabilite de reglementările legale.
CONSECINłE:Necunoasterea cu exactitate a situatiei patrimoniului si denaturarea posturilor
din bilantul contabil incheiat la 31.12.2008 si a contului de executie;
RECOMANDĂRI:Evidentierea distincta in contabilitate a bunurilor apartinind domeniului
public al statului sau al unitatilor administrativ teritoriale.

2.3.Stocuri si productie în curs de executie;


Pe baza analizei efectuate, dar şi din Nota de relaŃii a rezultat că evidenŃa analitică şi
sistematică a bunurilor de natura stocurilor este condusă în conformitate cu reglementările
cadrului normativ în vigoare.
De asemenea, auditorul intern din evaluarea indirectă a modului de achiziŃionare a
furniturilor de birou, materialelor de curăŃenie, carburanŃi şi lubrefianŃi, piese de schimb, alte
materiale consumabile, materiale tehnice, alimente, furaje, materiale de laborator, animale,
deşeuri, produse finite, materii prime, inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar, cărŃi şi
publicatii la nivelul entităŃii, nu am constatat disfuncŃionalităŃi în privinŃa modului de conducere
a evidenŃei stocurilor, a plăŃilor şi cheltuielilor efectuate.

2.4.Conturile de terti;
Auditorul intern a analizat conturile de terti şi apreciază ca funcŃional sistemul de control al
contabilităŃii terŃilor şi există personal responsabil desemnat pentru această activitate. În acelaşi
timp s-a constatat că nu există proceduri scrise şi formalizate pentru activitatea auditată.

5
Anexa nr. 22

2.5.Conturi de regularizare si asimilate;


Auditorul intern a analizat conturile de regularizare si asimilate şi apreciază ca funcŃional
sistemul de control, a rezultat de asemenea că există personal responsabil desemnat pentru
această activitate. În acelaşi timp s-a constatat că nu există proceduri scrise şi formalizate pentru
activitatea auditată.

2.6.Conturi de trezorerie;
Din evaluările indirecte realizate de echipa de auditorul intern s-a constatat că sistemul de
control al activităŃii de trezorerie este funcŃional.

2.7.ConcordanŃa dintre contabilitatea sintetică şi cea analitică;


Auditorul intern, pe baza testărilor efectuate a constatat existenŃa unui sistem informatic integrat,
la nivelul entităŃii, pentru evidenta sintetica si analitica. Acest sistem realizează prelucrarea
automată a datele preluate din documentele justificative şi generează situaŃii finale, în
conformitate cu prevederile, atât ale OMFP nr. 1850/2004 privind registrele şi formularele
financiar-contabile, OMFP nr.3512/2008 privind documentele financiar-contabile, OMFP nr.
1917/2005 pentru organizarea şi conducerea contabilităŃii instituŃiilor publice, cât şi ale
Planului de conturi pentru instituŃiile publice şi instrucŃiunile de aplicare a acestuia.

2.8. Contul de execuŃie bugetara.


Analiza contului de execuŃie a bugetului instituŃiilor publice constă în analiza
dinamică dintre creditele bugetare aprobate iniŃial , cele definitive , plăŃile nete şi
cheltuielile efective , precum şi ponderea plăŃilor nete şi, respectiv, a cheltuielilor efective
în creditele definitive atât la nivel global , cât şi detaliat , pe feluri de cheltuieli .
În timp ce unele plăŃi ale instituŃiilor publice constituie în acelaşi timp şi cheltuieli
efective , alte plăŃi nu dau naştere la cheltuieli în momentul când au fost efectuate . Între
plăŃi şi cheltuieli pot să apară deci neconcordanŃe din punct de vedere al efectuării lor în
timp . Delimitarea precisă a plăŃilor şi cheltuielilor prezintă importanŃa pentru analiza
execuŃiei bugetului instituŃiei , analiză în care trebuie să se folosească ambii indicatori .
Indicatorul plăŃi nete arată ce volum de mijloace băneşti a fost folosit din buget,
în ce măsură s-a respectat destinaŃia stabilită prin buget în folosirea mijloacelor băneşti ,
de aceea trebuie utilizat ca un indicator al execuŃiei bugetare . Indicatorul .cheltuieli
efective. indică volumul de mijloace economice consumate în activitatea instituŃiilor

3. EVALUAREA SITUAłIILOR FINANCIARE.

3.1. Preluarea corectă în balanta de verificare a datelor din conturile sintetice;


Auditorul intern, pe baza testărilor efectuate a constatat existenŃa unui sistem informatic
integrat, la nivelul entităŃii, pentru elaborarea balanŃei de verificare. Acest sistem realizează
prelucrarea automată a datele preluate din documentele justificative şi generează situaŃii finale,
în conformitate cu prevederile: OMFP nr. 1850/2004 privind registrele şi formularele financiar-
contabile, OMFP nr.3512/2008 privind documentele financiar-contabile OMFP nr. 1917/2005
pentru organizarea şi conducerea contabilităŃii instituŃiilor publice, cât şi ale Planului de
conturi pentru instituŃiile publice şi instrucŃiunile de aplicare a acestuia.

3.2. CorelaŃiile dintre formularele de situaŃii financiare;


Din evaluarea testărilor efectuate, auditorul intern a constatat că sistemul de control privind
corelaŃiile dintre formularele de situaŃii financiare funcŃionează prin respectarea OMFF nr.
3.769 din 23 decembrie 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si
depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2008.

6
Anexa nr. 22

3.3. Analiza raportului explicativ din punct de vedere structural;


Din evaluarea testărilor efectuate, echipa de auditori interni a constatat că sistemul de control
privind elaborarea bilanŃului contabil funcŃionează prin respectarea Normelor metodologice de
închidere a bilanŃului contabil, elaborate de MFP.

3.4. Inventarierea patrimoniului; Valorificare a rezultatelor inventarierii;Cuprinderea


rezultatului inventarierii în bilanŃul anual;
Auditorul intern a analizat Inventarierea patrimoniului; Valorificare a rezultatelor
inventarierii;Cuprinderea rezultatului inventarierii în bilanŃul anual
CONSTATARE: A fost efectuata inventarierea urmatoarelor elemente patrimoniale:
InvestiŃiile puse în funcŃiune total sau parŃial; Stocurile; DisponibilităŃile băneşti în casierie;
DisponibilităŃile aflate în conturi la bănci sau la unităŃile Trezoreriei Statului.
Nu a fost efectuata inventarierea urmatoarelor elemente patrimoniale: active fixe
necorporale, active fixe corporale in curs de executie; amortizarile; materiale date spre
prelucrare; produsele ; bunurile in custodie; furnizori debitori; clienti din vanzari; drepturi de
personal neridicate; retineri din salarii; amenzi penalitati; alte datorii si creante cu bugetul;
debitori; creditori; cheltuieli inregistrate in avans;Decontari din operatiuni in curs de lamurire
Registrul inventar , nu a fost condus, completat si utilizat in concordanta cu destinatia
stabilita, asfel incat sa permita, in orice moment, identificarea si controlul operatiunilor
efectuate.
CAUZE: Au fost incalcate Legea contabilitatii nr. 82/1991; Ordinul MFP nr.1753/2004:
13. Inventarierea terenurilor se efectuează pe baza documentelor care atestă proprietatea
acestora şi a schiŃelor de amplasare.
Clădirile se inventariază prin identificarea lor pe baza titlurilor de proprietate şi a dosarului
tehnic al acestora.
ConstrucŃiile şi echipamentele speciale cum sunt: reŃelele de energie electrică, termică,
gaze, apă, canal, telecomunicaŃii, căile ferate şi altele similare se inventariază potrivit
regulilor stabilite de deŃinătorii acestora.
14.In listele de inventariere a imobilizărilor necorporale şi corporale aflate în curs de execuŃie
se menŃionează pentru fiecare obiect în parte, pe baza constatării la faŃa locului: denumirea
obiectului, descrierea amănunŃită a stadiului în care se află acesta, pe baza valorii din
documentaŃia existentă (devize), precum şi în funcŃie de volumul lucrărilor realizate la data
inventarierii. Materialele şi utilajele primite de la beneficiari pentru montaj şi neîncorporate
în lucrări se inventariază separat.
29. CreanŃele şi obligaŃiile faŃă de terŃi sunt supuse verificării şi confirmării pe baza
extraselor soldurilor debitoare şi creditoare ale conturilor de creanŃe şi datorii care deŃin
ponderea valorică în totalul soldurilor acestor conturi, potrivit "Extrasului de cont" (cod 14-
6-3), prezentat ca model în anexa la prezentele norme, sau punctajelor reciproce, în funcŃie de
necesităŃi. Nerespectarea acestei proceduri, precum şi refuzul de confirmare constituie abateri
de la prezentele norme.
În situaŃia unităŃilor care efectuează decontarea creanŃelor şi obligaŃiilor pe bază de conturi
sau deconturi externe periodice confirmate de către partenerii externi, aceste documente Ńin
locul extraselor de cont confirmate.
34. Pentru inventarierea elementelor de activ şi de pasiv ce nu reprezintă bunuri este
suficientă prezentarea lor în situaŃii analitice distincte care să fie totalizate şi să justifice
soldul conturilor sintetice respective în care acestea sunt cuprinse şi care se preiau în
Registrul-inventar (cod 14-1-2).
35. Registrul-inventar (cod 14-1-2) este un document contabil obligatoriu în care se înscriu
rezultatele inventarierii elementelor de activ şi de pasiv, grupate după natura lor, conform
posturilor din bilanŃ.

7
Anexa nr. 22

Elementele de activ şi de pasiv înscrise în registrul-inventar au la bază listele de


inventariere, procesele-verbale de inventariere şi situaŃiile analitice, după caz, care justifică
conŃinutul fiecărui post din bilanŃ.
36. Rezultatele inventarierii se stabilesc prin compararea datelor constatate faptic şi înscrise în
listele de inventariere cu cele din evidenŃa tehnico-operativă (fişele de magazie) şi din
contabilitate.
Înainte de stabilirea rezultatelor inventarierii se procedează la o analiză a tuturor stocurilor
înscrise în fişele de magazie şi a soldurilor din contabilitate pentru bunurile inventariate.
Erorile descoperite cu această ocazie trebuie corectate operativ, după care se procedează la
stabilirea rezultatelor inventarierii, prin confruntarea cantităŃilor consemnate în listele de
inventariere, cu evidenŃa tehnico-operativă pentru fiecare poziŃie în parte.
47. Rezultatele inventarierii se înscriu de către comisia de inventariere într-un proces-verbal.
Procesul-verbal privind rezultatele inventarierii trebuie să conŃină, în principal,
următoarele elemente: data întocmirii; numele şi prenumele membrilor comisiei de
inventariere; numărul şi data deciziei de numire a comisiei de inventariere; gestiunea
inventariată; data începerii şi terminării operaŃiunii de inventariere; rezultatele inventarierii;
concluziile şi propunerile comisiei cu privire la cauzele plusurilor şi ale lipsurilor constatate şi
la persoanele vinovate, precum şi propuneri de măsuri în legătură cu acestea; volumul
stocurilor depreciate, fără mişcare, cu mişcare lentă, greu vandabile, fără desfacere asigurată
şi propuneri de măsuri în vederea reintegrării lor în circuitul economic; propuneri de scoatere
din uz a obiectelor de inventar şi declasare sau casare a unor stocuri; constatări privind
păstrarea, depozitarea, conservarea, asigurarea integrităŃii bunurilor din gestiune, precum şi
alte aspecte legate de activitatea gestiunii inventariate.
CONSECINłE: Neefectuarea inventarierii generale a tuturor elementelor de de activ si pasiv
duce la necorelarea datelor din bilantul contabil cu datele inregistrate in contabilitate, puse de
acord cu situatia reala a patrimoniului, stabilita pe baza inventarierii;
RECOMANDĂRI:Efectuarea inventarierii generale a patrimoniului, inregistrarea in
contabilitate a diferentelor rezultate si completarea Registrului-inventar cu rezultatele
inventarierii ;
- Elaborarea procedurilor scrise şi formalizate;

3.6. BilanŃul;
Din evaluarea testărilor efectuate, echipa de auditorul intern a constatat că sistemul de
control privind elaborarea bilanŃului contabil funcŃionează prin respectarea OMFF nr. 3.769 din
23 decembrie 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea
situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2008, OMFP nr. 1917/2005 pentru
organizarea şi conducerea contabilităŃii instituŃiilor publice, cât şi ale Planului de conturi
pentru instituŃiile publice şi instrucŃiunile de aplicare a acestuia.

3.7. Contul de rezultat patrimonial;


Contul de rezultat patrimonial prezinta situatia veniturilor, finantarilor si cheltuielilor din
cursul exercitiului anului 2008..
Veniturile si finantarile sunt prezentate pe feluri de venituri dupa natura sau sursa lor,
indiferent daca au fost incasate sau nu.
Cheltuielile sunt prezentate pe feluri de cheltuieli, dupa natura sau destinatia lor, indiferent
daca au fost platite sau nu.
In Contul de rezultat patrimonial sunt prezentate si veniturile calculate (ex. venituri din
reluarea provizioanelor si ajustarilor de valoare) care nu implica o incasare a acestora, precum si
cheltuielile calculate (ex. cheltuieli cu amortizarile, provizioanele si ajustarile de valoare) care nu
implica o plata a acestora.
Pentru fiecare indicator din Contul de rezultat patrimonial este prezentata atat valoarea
indicatorului din anul curent cat si valoarea aferenta pentru exercitiul financiar precedent.

8
Anexa nr. 22

Rezultatul patrimonial este un rezultat economic care exprima performanta financiara a


universităŃii, respectiv excedent sau deficit patrimonial. Acest rezultat s-a determinat pe fiecare
sursa de finantare în parte: buget (de stat, local, asigurari sociale, somaj, sanatate), fonduri
externe nerambursabile, venituri proprii şi subventii.
Formularul prezinta totalitatea veniturilor realizate si a finantarilor, precum si a cheltuielilor
efectuate grupate pe activitati, astfel: operationale, financiare si extraordinare.
Datele s-au preluat din soldurile conturilor de venituri si finantari si din soldurile conturilor de
cheltuieli, cumulate de la inceputul anului inainte de inchidere.

3.8. SituaŃia fluxurilor de trezorerie;


Analiza fluxurilor de trezorerie pe toate cele trei tipuri de activităŃi este utilă pentru:
corelarea profitului (pierderii) cu numerarul; separarea activităŃilor care implică numerar de cele
care nu implică numerar; evaluarea capacităŃii universităŃii de a-şi îndeplini obligaŃiile de plăŃi
cash; evaluarea fluxurilor de numerar pentru activităŃile viitoare (cash-flow strategic). Utilitatea
analizei este dată de faptul că variaŃia globală a trezoreriei este reliefată prin soldul de trezorerie,
rezultat din gestiunea activelor reale (din activitatea de exploatare) şi prin cel rezultat din
operaŃiunile de capital care privesc investiŃiile şi finanŃările. Atunci când fluxurile reale şi cele
monetare nu coincid, cum de fapt se şi întâmplă, trezoreria se asigură prin decalaje de plăŃi
asociate acestor fluxuri .
Fiecare dintre cele trei categorii de fluxuri are impact asupra unei surse sau a unei utilizări de
lichidităŃi .

3.9. SituaŃia modificărilor in structura activelor/capitalurilor;


Auditorul intern a analizat SituaŃia modificărilor in structura activelor/capitalurilor şi
apreciază ca funcŃional sistemul de control pentru aceasta activitate

A. CONCLUZII

Echipa de auditori pe baza testărilor şi analizelor efectuate evaluează Elaborarea


situatiilor financiare la 31.12.2008 conform grilei:

APRECIERE
NR.
OBIECTIVUL DE
CRT. FUNCłIONAL CRITIC
ÎMBUNĂTĂłIT
APRECIEREA CONTROLULUI
1. INTERN; X
2. ANALIZA CONTURILOR; X
EVALUAREA SITUAłIILOR X
3.
FINANCIARE
În opinia auditorului, situatiile financiare au fost intocmite de o maniera adecvata in
aspectele semnificative, în conformitate Ordinul Ministrului FinanŃelor Publice nr. 1752/2005 si
modificarile ulterioare.
Intocmirea situatiilor financiare nu a fost precedata de inventarierea tuturor elementelor
patrimoniale, astfel incat datele din bilantul contabil anual nu au fost corelate cu datele
inregistrate in contabilitate, puse de acord cu situatia reala a patrimoniului, stabilita pe baza
inventarului.
Necunoasterea cu exactitate a situatiei patrimoniului si denaturarea posturilor din
bilantul contabil incheiat la 31.12.2008 si a contului de executie;

9
Anexa nr. 22

Precizăm, faptul că constatările prezentate au la bază probe de audit obŃinute pe baza


testelor efectuate, consemnate în documentele de lucru întocmite de către auditorul intern şi
însuşite de către factorii de management ai entităŃii.
Structura auditată are obligaŃia să respecte Programul de acŃiune şi Calendarul de
implementare a recomandărilor, cu scopul implementării recomandărilor la termenele stabilite şi
să raporteze auditorului intern, periodic, stadiul implementării acestora.

Auditor,
Ec.Marta Biriş

10