Sunteți pe pagina 1din 15
PAmAntuL StRAMOSESC ORGAN AL LEGIUNI ,ARHANGHELUL MIHAIL™ PENTRU APARAREA PAMANTULUI STRAMOSESC bin wi dean i sett, »Spre inimile cele Co msorte tot suntem deter, f necurate care vin In- Tot ua fae wait TD, tru preacurata cash a Fle wt me igre, Aer wt tot oe ear hi cae ‘lay * Deceba ete Poper, | Anul 1. Apare la 1 si 15 ale tonel = Legiunea ,Arhanghetul Mihait* este o organizafle nafionald voluntara independenta tinereasca. = Tinerefea sufletului, adica cu- ratenta in via{a, avdntul si desintere- sarea in luptd, este elementul ei de baza. =Deviza Legiunii, din care se poate deduce si scopul ei, este: Fata la dugman! = Legiunea, cu fafa ta dasman, se mised inspre dénsul in cadral urmdto- relor principii: credinta, munca, ordine, erarhie, disciplina! ¥ Dusmanul este ,unul*, nu »@o%*; dar indreptindu-se spre dan- _ sul, Legiunea infelege sd stimuleze toatd _energia $i toata forta morala a neamu- lui, fara de care nu poate exista nici odata biruinfa. = Deci, va incuraja Binele si Dreptatea; va tovi in hof, in con- rupator, tn tradator, in intrigant si tn las, ori unde i! va tntdini, = Astfel ,Legiunea este $coala a Dreptatii si in acelas timp a Bner- giet care s'o introneze. IASI, 15 August_ 1922. No. 2. tramosese ABONAMENTE: {an 140 Let — 6 luni 70 Let, 3 Tuo 40 Lel, — 1 sume 6 Ler Legiunea ,,Arhanghelul Mihail" = Ideea ei de baza este: fapta, nu vorba, Sa faci, nu sd spui, (cact stim cut tofii ce tfebue). = Ea tinde sd grapeze si sd men- fie strans si frafesc unite, forfele vit ale linerimii roméne si dupa terminarea studiilor, astfel inedt sa ucidd, prin lipsa de alimentatie, sistemut invechit al po- liticianismatui. = La capatul acestei scoale, std 0 Romanie noua, pe care tot Roma- nul 0 asteapta. Despre mijloace: In cadrul Moralei, al Dreptulut si al Legii, prin toate mijloacele pe care ni fe va pune ta dispozifie Mintea. Cele 4 secfil ale Legiunii: Seotia Ia tinerimti: Va intra orce tanar Romdn, intelectual, ran, muncitor, care va admite prin- ciple Legiui i se va pune lor. Sub-Sectit: ,Frajille de Cruce*, organizafil de educatie a tine rilor sub 19 ani. Pag. 6. gerati. Aprindeti din now in suflete f8- | lia credinfei, c& biruinfa si izbanda va 9 fi a noastra. Caci daca n’om avea des- tule brafe si daci dusmanul va fi mereu mai numeros ca noi, Ceahlaul si Nego- iul, Rasiul si Parangul, isi vor scutura fruntea ca odinioar’ Parnasul, si vor in- gropa sub dirmituri de stinci, negura de rai si de vanduti... Aprindefi tofi cu inimi faclia credin- fei, cici D-zeu va sti si facd s& triumfe ) Adevarul ! Cornelia Georgesca. — lecfie de unire, bung pentru multi. In urma certurilor si sfslerilor din Lig’, care ne-au adus atdta durere tn suflele, tine rimea se Imp&rfise si ea In tabere, gata de up! unele contra altora. Asa s‘au prezental 4—5 tabere la Con- agresul de la Neamf. Au fost discufii lungi de Bteva zile si nopfi. S'au adus acuzafii grave, au fost chiar loviri, — dar, ca inte fr Tafi pe-o clip’, cari nu se lovesc cf gAnd r&u. Cu jumatate de orf Inainte de inchiderea congresului, situafia Inc& nu era Lmurit Dar pe semne Duhul Iui Stefan cel Mare care de alates ori 2 plecat cu oastea din M3- ‘nstirea Neamjului, pentru ca s& apere Mol- dova, s'a coboral peste noi si mu ne-a lsat ca si plecim desunifi in contra dusmanului Moldovit si a tntregei f&ri. © scAniee divin& s'a l&sat peste suflete. O fi aprins in ele iubirea de far’, nu stim ce-0 fi aprins, tata stim, c& la_un moment dat ne-am imbrafisat cu fofil, si de unde am ve- nit 4 tabere, acum ne desp&rfim tntr'un entue ziasm delirant, nu singur& tab&r§, ci un suflet Am infrat apoi in M&ndstire si ne-am in- hinat la Icoana, la care acum 400 de ania Inghenunchiat si s'a tnchinat Stefan cel Mare .PAmantul Sir¥mosesc* Domnul Moldovei, Ne 2 Astiel am mulfuml! lui Dumnezeu c& ne-a ajutat s8 tasSmniim tn lungul sir al uptelor ined o biruinf§: Biruinfa ,unirii dela Mands- tirea-Neamt Spectator. Sperante... In fafa falimentului organizatiei pro- dus al efprtului migcarilor noastre, in- tore privirea Inapoi. Si 'n mintea mea se rascolesc anii vijeliosi pe cari, ca student, i-am trait in lasul pastrator al tezauruiui ideilor frumoase. Ca eri un grup foarte mic, dar patruns te spiritul sacrificiului, de convingerea hotarata, c& trebue s& biruiasca, au pornit la lupta. Desigur, era o indrizneali si creada cineva, c& grupul putea esi invingator. De-oparte cafiva tineri entuziasti, gata de ori-ce, purtatori ai durerilor unui neam ce-si macina viafa in mizerie, de alta vremelnicii pastratori ai puterii, pusi in slujba intereselor de gasc& si a argin- tilor furnizori ai poftelor idioate. Era un vadit desechilibru in aceasta lupta. Dar ori cata putere avea minciuna, adevarul trebuia sa biruiasca. Si cate amintiri frumoase nu-mi vin in minte din luptele in care nu ne-au fost dat s4 cunoastem o singura_ clipa din durerea fnvinsilor. Viafa noastra sbu- ciumaté n’a cunoscut ingradirea stramta a legiuirilor Universitare. Scoborafi in} strada, condusi de instinctul conservarii neamului, am sdrobit, si ne putem man- dri cu ea, migcarea bolsevica. lagul a cu- noscut in deajuns acea miscare si ,Ceafa bine organizata*, cum ne spunea presa jid&neasc’, a pus capat desmafului de- ‘magogiei internationale, reprezentata prin unii Prof. Univ., unii Studenti si lucri- tori. Am scormonit problema jidaneascay Punfnd-o la ordinea zile PAmAntul Strdn $i ani s’au scurs. Cu ei, randurile noastre se mariau, Constiinji amortite de ideile lancede a nei democratii dinesti, s’au desteptat. Si oare cate nar putea fura, un destoinic al conde- iului, din sbuciumul acestei tinerimi, che~ mate de constiinji la o viafa noua! Cate nu ascund anii premergitori mis- clrii generale studentesti ! Dar, furtuna mai curand de cat s'astepta, — a inceput, Miscarea studenfeasci se intindea dela un capit la altul al farii, in ciuda tuturor piedecilor puse de guvernanti, streini de durerile si aspiratiile neamului. Sacrificii imense, dar fri murmur. Aveam viziunea clara, ca dreptatea era cu noi si nu puteam ceda. ‘Asa era eri, ca $i azi. Dar intre eri si azi,o noapte neagra. Un accident in calea noastri. Constiinfi care pareau des- teptate 1 nostru, s’au grupat. S'a crezut in pute- rea lor. Dar iluziile repede s’au spulbe- rat. Din vechiu, nus’a putut inca cons- trui ceva nou, si aceasta era situafia or- genizajiei, azi, durere, in descompunere. E penibil si facem procesul vino- vafilor, cici unii din ei, sunt dintre cei pe cari i-am iubit mai mult. Dar nu despre aceasta este vorba acum. Ci vorba este, c& plecim la lupta yeu fafa la dusman*. Aceasta am dori s’o infaleaga tot Roménul azi si sa-i riman& din tot ce va gsi scris in foaia noastra. Tar eu, purtat pe valul amintirilor mele de soldat, in ajun de a porni din nou la asalt, simt, ci un sentiment de adanca frafie si de iubire, ma atrage mai mult ca nici odata, alaturi de camarazii mei de lupta. JOAN BLANARU {fost Presedinte al Aso. Stud, Crestnt lap simful realitafii de strigatul | Dusmanul atacé — deci: »Fata la dusman!“ Destriimarea Ligit, 1a care au luat parte in chip dureros fofi luptatorli, a incepul s&-si arate rezultatele, Tatd-le: 1, Se observ din primiivara aceasta, 0 invazie (nBvBlire) si mai stiruitoare, a fida- nilor din Potonia, Rusia, Ungaria, Ceho-Slo- vacia, la noi in Romania, 2. lidanii din Maramures au tnceput s8 coboare cu. mille, s& roiasc& inspre sudul Ar- dealului. 3. lidanii atac& pe crestini ziua In amiaza mare, (8% frie’, si ucld (fSranul Malaiu lupe fator L.A. N. Ca fost ucis ta 12 Iulie 1927 de c&tre Jidanit la Cattirasi—Basarabia), Este contra-alacul firese al dusmanulai in clipa in care ne-a vazut dezbinaf, rupfi in dont. Acum tn urm& au afacat si lovit pe un student roman (Bugheariu) si pe un fruntas al i Bucovinei (Sofron Robot). Tat scrisoarea adresat& dlui Robot si tele- grama c&tre dl Ministru de Interne: Domnului Sofron Robotd, presed. Li Draga domnule Robotd, In sfarsit a trebuit s& aud si acest din urm& curaj al dusmanului, al Jidanilor; s& se tepead’ i s& loveascl peste fafa. crestind si bland’ a unui fruntay al f&rdnimit celei mai mandre, a muntenilor din Bucovina ‘Acum o lun au ucis pe {Sranul M&lai in Basarabia, azi Implant purmnalul tn inima neamului ‘Ascult Robot’ si tu Romane, dela munte si de ori-unde: S& nu uifi ziua aceastal... SX To wifi nici odai8. Si de nu vel face, sA te duci in casa fa, s8i pui fafa in a- mandoud palmele 51 s& plangi, ou pentru cl al fost lovil, dar pentru ceeace’tt asteapt pe SBract copii {4i, atunci cAnd tu vei pleca $f el vor rmanea singuri in lume, lin Dorna. 01 De vel vita aceast8 zi, copilul 18u, | acela care tn Slecare dimineaf® te cuprinde | SrBgHlas $1 duios cu amandou’ manile de dupa | Grumaz sii spune tal" (ca si cum ar vol SE fi advcd mereu amine, c& pentru grumazul Tui fraged, dusmanul nemilos, pregateste un | jug), acest copil va fi lovit eu biciul peste o- | Draft pe cari Fal sBrutat, de cBire st8panul | de mane, fiara 188 Dumnezeu si {4r8 sulle: | Hidanul. va bate, | S& nu m& chemi la munte! C&ci de ma | vei chema acum, cAnd clocoteste sAngele in mine, ¢ ru Legiunea Arhanghelul Mihail, prin mine fe salut’. Comelia Z, Codreanu. Domnutui Ministru de Interne, Bucuregti. Rog luafi m&suri urgente tn cazul dela Dorma, unde au fost lovifi un faran gi un stu- | dent roman. | All frBngefiin noi or-ce nBdejde de | replat, In fara tn care vegnic sulletul nostra cesle expus 1a jigniti 51 la umilinge, pe care nu le mai pulem suport fn numele Legiunil Arhanghelul Mihail; Cornelia Z. Codreanu. S._Avertisment. Trimitem un avertisment ziarelor jidovesti »Adevirul" $i ,Dimineata” cati au publicat Mminciunt struntate cu privire 1a intdmpliile | dela Doma. Asifel au alirmal, c& un grup de studenfi au maltratat pe jidant In tren. Aceasta ‘Ins8 dupa atacul jidovesc contra dlut Sofron Robo!8. Apoi, cum c& dl Nic. Totu ar fi fost {in frunfee grupulul, DI Nic. Totu a fost fot tim- pul la lasi, 51 regrelt pe deoparie c& n’a fost Ja fafa locului, iar pe de alta c’a fost acuzat de 2 fi voit 38 .rada* un Jidan, cand toale Gandurlle noasire sunt de a-i grade" pe fof DIN BASARABIA (ismail). Din lui lnginer Ghec re- seditsle E°ASN. Cy ae print 0 eons’ de reclamatie ficuta dui al instructiunii contra dlui Neculai Stinescs, inspector yco- sPAmAntul SirBmogesct Zs rim ci in scurt timp 0 va face 0 ripe ‘si puie lucrurile la punct. Si « inal malt, eu bia, unde ar trebul ai Tncetere ‘mal re- istewul nenoroct al pol Din sulifele dusmanului. »Cuvantul* vorbesie despre ,calul alb* al sfantului Arhanghel Mihail. Dovedeste astfel nu numai ignoranja o- randuirilor dumnezeesti (dac’ mai era nevoe de o alf& dovad’) — deoarece niciodatd in- VingBiorul Tui Lucifer, si ocrotiforul actual al nafiunilor, n’a fost infafigat, in icoan’ ome- neasc&, inc&lecat pe cal, ci purtat de aripi!, — dar prin insinuarea, c& dl C. 2. Codreanu tsi Inchipue c& e Iniruchipare de athanghel, do- vedeste necunoasterea sufletului tinerimii ulti- ilor ani, care era si este caracterizat, Inainte de toate, de cunoasterea propriei valori, ct si a propriel nimicnicli, $i doritor de un singur lu- cru: prin jerifa desinteresat’ a tinerefii sale, 88 r&scumpere in fafa Cerului, p&catele de moarte ale p&tinflor, f$cand vrednic acest eam de indurarea lui Dumnezeu care s& ne trimit& din nou un Izbavitor, 0 cereascd man’ de Arhanghel, readucdtor la viaf&. Acestul ceresc Izbavitor noi sfim bine c&, Iimpreun’ cu foate sistemele gi legiunile noastre omenesti, nu-i pulem fi deca mBrunfi slujitort venifi mai na- inte, spre ya-i pati eile". lar jocul diavolesc al unei asemenea ne- bune trufii, ca cea de care, cu alata ugurin(3, 2 fost acuzat (in ,glum&* serioas&) unul din fruntea noastrs, suintem ferlcifi 8 nu a cu- noscut nici o clip sulletul nosiru, si nu pu | fea s& se nascd deci in Inchipuirea pierdut& @ unui om, 0 repelim, ignorant al ordnduiri- lor dumnezeegti — cum singur s'a dovedit a 41, — 91 ca alare agent, poate inconstient, al lui Lucifer, — cel vegnic In conflict cu Athanghelul Mihail, M. a a Le Le ical aa ‘* vom fredona in margul nostru ina~ nt a poetului dela si prin inte, poezia lini de a in now, poet al Moldovii chi- timpul, cind va trebui si pornim vype drumuri umbroase cu chip lar noi vom implini-o! ci de ce nu am au yalbastra". siinoi de unde pu- tem gi cum putem. k Plecdm dela nimic, si vom ajunge noi si Ia cuperta ,rozd". Mai riu e si pleci dela cu- pert rozi gi s'ajungi la nimic. Un caz din cele multe. In timpal ale- gerilor pentru Camerd, Pregedintele Ligii comune Petesti, jud. Put fost arestat de citre aut. trei zile. si treaca dela Ligi, unde jurase, in partidul liberal. Ne-a mirat insi mult faptul, c& printre cei-ce aul avut un rol in aceasti chestiune, a fost si dl maior Atanasie Cristopol, pe care Jam cunoscut ca om de cuvant si de omenie, Asteptim rezultatul actiunii intentate de citre dl Ridulescu. Sane cunos stem... ti La inceputul acestui an s'au alcatuit la lagi nigte calendare ale ,Ligii Apiririi Nationale ‘Crestine". Pe ele, in partea de sus, erau fotogralile lor Cuza, Sumuleanu, Givinescu, ete. In partea de jos, mici, erau fotogralile dlor LI. Mota gi Corneliu Z. Codreanu, puse din PAmantul Strdmoges: voia celui ce a edat Celendarul ‘Aceste calendare s'au rispindit pretutin- deni, deci gi in judetul Neamt. DI Lt-Colonel Niculces, mergind prin case gi vizind mune, s'a oprit inca jendarul, a cerut hartie 2 ae Tipit cu hirtie fotografile lai Mota gi Codreanu, zicind textual urmitoarele cuvinte: wAceste canalii nu meritd sd fie aici". : Faptele au fost afirmate de citre martori ‘oculari Ia Congresul dela Manistirea-Neamt.. Dac acest domn isi va lua odata plata entra opera” sa, si nu fie cu mi ee hr ad gaia, lice eae ‘cunoaste locul pe care acest domn il are in , si puterea pe care o exercita asupra dlui presedinte Cuza, va injelege pentruce am spus ca: ,,ne-a coplesit réul si intriga” si c& na mai gisim decit 0 singura formula salvatosre: »Legianea", cu alegerea si morala ci. Atentie! — Cei ciror li- siinu voiesc si 0 mai primease serie pe ea: Retour, — la Lagi.’ Insé fardé a rupe banda pe care e scrisd adresa, cici nu mai stim apoi cine ne-a re- turnat’o. Am primit cateva reviste inay insa fara banda cu adresé, incat acum nu stim pe cine si stergem de pe lista cu adrese. trimis revista sunt rugati a nit nostri s'au_supar ul I din Revista, ales c& fott'o notita spusesem: ,Trimitem acest mit tuturor prietenilor nostri, in semn de a- tentie". __ li rugim si ne ierte si tot odati ii ru- sim frumos si ne anunte adresele exacte pe © carte pogtala, caci siau_schimbat a- dresele, mai ales raz fosti_lupti- tori in ‘miseare, Pentru cei cari Pentru cei cari ne seriu gi_dorese_raspun: ering tert primi intre 30-40 de scrisori pe zi. Fiecare agteapti un réspuns. Noi ingine ne simjim datori a le rispunde,

S-ar putea să vă placă și