Sunteți pe pagina 1din 1

Riscul financiar

Aplicatia 1 - Pragulde rcntabilitate al aclionarilo


Refedtor la o firmi, se cunosc urmitoarele date: cifra de afaceri = 40.000 u.m.,
'Gxploatare. *
cheltuielile fixe de exploatare = 10.0ff) u.m., rta cheltuielilor variabile de
rata costului
10.000
u.m.,
40%, capitalul propriu ='50.000 u.m., datorii linanciare =
calculeze:
capitalului propriu = 1596, rata dobtnzii = 10o/o. Sd se
a) reaultatul exploaterii
b) valoarea adiugat! economici
cj pragul de rentibilitate al exploatldiEi indicatorii de pozitie prin care se apreciazi
risculde exPloatare
d) pragul Ce rintatrititate al $editorilor gi indicatorii de poz$e prin care se apreciazi
risculfinanciar
e) pragul de rentabilitate al aclionarilor gi indicetoriide pozilie prin care se apreciazl
riscul financiar.

'

*4o s,n
v*n - 1B'l
Qft

b3^ = lo

sp

V"x= lo w

*tl.n ?, = fo Er@

ry- /on,1
E^f" = ts'l

Rg

"frAi^$

{RA.:-94.

ffixu;t

*p. (*o/;n^

ffi,S

1osxt-lo

luw:t{o

w46w
=66

- /4 cw