Sunteți pe pagina 1din 6

Prezentarea generală a sistemului administraţiei publice din România

___________________________________________________________________
Clarificări terminologice Administraţia publică de stat

Conform Constituţiei 1 , România este un stat naţional, suveran şi independent, Guvernul prin natura activităţii pe care o desfăşoară este parte a sistemului
unitar şi indivizibil ce se organizează potrivit principiului separaţiei şi autorităţilor administraţiei publice, exercitând conducerea generală a
echilibrului celor trei puteri: legislativă, executivă şi judecătorească. Dacă administraţiei publice. Sarcina sa este de a duce la îndeplinire programul de
funcţia legislativă în stat este asigurată de Parlament, iar cea judecătorească de guvernare aprobat de Parlament şi de a asigura realizarea politicii interne şi
instanţele judecătoreşti, autoritatea executivă este reprezentată de preşedintele externe a ţării.
ţării, care are atribuţia de a veghea la respectarea Constituţiei şi la buna Atribuţiile Guvernului pot fi împărţite în mai multe categorii: 6
funcţionare a autorităţilor publice, precum şi de Guvern, care are rolul de a 1. atribuţii generale:
asigura politica internă şi externă a ţării şi de a exercita conducerea generală a ƒ exercită conducerea generală a administraţiei publice;
administraţiei publice. ƒ asigură executarea de către administraţia publică a legilor şi a celorlalte
Activitatea executivă are aşadar două componente de bază, respectiv : dispoziţii normative date în aplicarea acestora;
guvernarea - trasarea deciziilor esenţiale pentru prezentul şi viitorul unei ţări, ƒ conduce şi controlează activitatea ministerelor şi a celorlalte organe
inclusiv din perspectiva relaţiilor cu alte state sau cu organizaţii internaţionale şi centrale precum şi a autorităţilor locale ale administraţiei publice;
administrarea - rezolvarea nevoilor curente, cotidiene, ale statului respectiv. ƒ asigură administrarea proprietăţii publice şi private a statului.
Administraţia publică, în mod tradiţional, presupune două elemente de bază: 2. atribuţii în domeniul normativ:
ƒ Executarea legii – cuvântul “lege” fiind înţeles în accepţiunea “lato sensu”, ƒ elaborează proiecte de legi şi le supune spre aprobare Parlamentului şi
de act normativ cu forţa obligatorie şi nu în accepţiunea “stricto sensu”, de de asemenea dezbate propunerile legislative care privesc activitatea
act juridic al Parlamentului. executivă primite din partea Parlamentului;
ƒ Prestarea de servicii publice în limitele legii 2 . Prin serviciul public se ƒ emite hotărâri pentru organizarea executării legilor, ordonanţe în temeiul
înţelege activitatea organizată sau desfăşurată de o autoritate a unei legi speciale de abilitare şi ordonanţe de urgentă potrivit
administraţiei publice pentru a satisface nevoi sociale în interes public. Constituţiei;
ƒ elaborează proiectul legii bugetului de stat şi a bugetului asigurărilor
Autorităţile administraţiei publice sociale de stat şi le supune spre adoptare Parlamentului.
3. atribuţii în domeniul economic :
Autorităţile publice care pun în practică deciziile luate în cadrul activităţii ƒ aprobă strategiile şi programele de dezvoltare economică a ţării, pe
executive sunt identificate sub numele de „autorităţi ale administraţiei publice”. ramuri şi domenii de activitate şi le supune spre adoptare Parlamentului;
Acestea sunt împărţite în autorităţi publice de stat (centrale) şi autorităţi ale ƒ aprobă balanţa comercială şi de plaţi externe, precum şi planurile de
administraţiei publice locale. Pentru realizarea sarcinilor ce le revin acestea au încasări şi plăţi în numerar;
posibilitatea de a folosi forţa publică a statului cu care sunt înzestrate. ƒ aprobă programele pentru modernizarea capacităţilor de producţie ce se
Autorităţile administraţiei publice de stat sunt: 3 realizează prin subvenţii de stat;
ƒ Guvernul; ƒ stabileşte măsuri pentru introducerea şi dezvoltarea mecanismelor
ƒ Administraţia de specialitate: ministerele, autorităţile administrative economiei de piaţă;
autonome, serviciile publice deconcentrate; ƒ asigură reorganizarea activităţii economice, potrivit cerinţelor economiei
ƒ Prefectul. de piaţă, precum şi adoptarea măsurilor de privatizare a unor activităţi;
Autorităţile administraţiei publice locale sunt: 4 ƒ aprobă regimul preţurilor şi tarifelor la produsele, lucrările şi serviciile
ƒ Consiliul judeţean; pentru care preţul şi tariful se stabileşte de către Guvern;
ƒ Consiliul local; ƒ aprobă amplasarea obiectivelor de investiţii şi scoaterea terenurilor din
ƒ Primarul; producţia agricolă ori din fondul forestier, precum şi defrişarea unor
ƒ Serviciile publice locale. suprafeţe împădurite, în vederea realizării de obiective de investiţii.
Sistemul administraţiei publice româneşti se guvernează după anumite principii 4. atribuţii în domeniul social:
generale care se împart în două categorii: 5 ƒ asigură realizarea politicii în domeniul social potrivit Programului de
1. Principii care se aplică în procedura necontencioasă : guvernare.
ƒ Legalităţii, oportunităţii şi eficienţei; 5. atribuţii în domeniul legalităţii şi apărării ţării:
ƒ Exercitării obligatorii şi cu bună credinţă a competenţelor legale; ƒ asigură apărarea ordinii de drept şi liniştii publice, a drepturilor şi
ƒ Egalităţii în faţa administraţiei publice; libertăţilor cetăţeneşti;
ƒ Motivării acţiunii administrative şi a măsurilor dispuse; ƒ aduce la îndeplinire măsurile adoptate, pentru apărarea ţării, scop în care
ƒ Exercitării ierarhice a recursului; organizează şi înzestrează forţele armate;
ƒ Transparenţei în activitatea administraţiei publice şi accesul liber la ƒ stabileşte măsurile de aplicare a reglementărilor legale privind apărarea
informaţiile de interes public; secretului de stat;
ƒ Folosirii limbii române în scris şi vorbit, iar după caz, în condiţiile legii, şi ƒ organizează desfăşurarea, în bune condiţii, a alegerilor pentru
a limbii minorităţilor naţionale; Preşedintele României, Parlament şi autorităţile locale.
ƒ Obligativităţii aducerii la cunoştinţă a actelor adoptate/emise şi a măsurilor 6. atribuţii în domeniul relaţiilor externe:
dispuse; ƒ adoptă măsuri cu privire la negocierea de tratate, acorduri şi convenţii
ƒ Exercitării controlului asupra activităţii executive; internaţionale, care angajează statul român şi le înaintează Preşedintelui
ƒ Celerităţii rezolvării problemelor cetăţenilor; României;
ƒ Subsidiarităţii; ƒ aprobă acordurile interguvernamentale, care se vor putea semna numai
ƒ Colaborării şi cooperării; din împuternicirea primului-ministru.
ƒ Responsabilităţii şi răspunderii. 7. alte atribuţii:
2. Principii care se aplică în procedura contencioasă: ƒ îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege.
ƒ Contradictorialităţii;
ƒ Independenţei în activitatea administrativ-jurisdicţională; Ministerele sunt organe de specialitate ale administraţiei publice centrale care
ƒ Garantării dreptului la apărare, reprezentare, precum şi la exercitarea căilor realizează politica guvernamentală în domeniile de activitate ale acestora.
de atac în faţa jurisdicţiilor administrative şi a instanţelor judecătoreşti; Acestea se organizează şi funcţionează numai în subordinea Guvernului.
ƒ Stabilităţii şi motivării actului administrativ-jurisdicţional. Miniştrii reprezintă ministerele în raporturile cu celelalte autorităţi publice şi
răspund de întreaga activitate a ministerului.
Miniştrii au următoarele atribuţii: 7
1
Constituţia României din 31 octombrie 2003, www.constitutia.ro ƒ organizează, coordonează şi controlează aplicarea legilor, ordonanţelor
2
Adina Berciu- Drăghicescu- Oana Iucu, Manual de secretariat şi asistenţă şi hotărârilor Guvernului, a ordinelor şi instrucţiunilor emise potrivit
managerială, www.unibuc.ro/eBooks/stiinteADM
3
Ioan Alexandru, Mihaela Cărăuşan, Sorin Bucur, Drept administrativ, Editura
6
Lumina Lex, Bucureşti, 2005, pag. 180. Idem, pag. 196-198.
4 7
Ibidem. Conform art. 53 alin. 1 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi
5
Ioan Alexandru, Mihaela Cărăuşan, Sorin Bucur, op. cit., pag. 101-111. funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor.

1
Prezentarea generală a sistemului administraţiei publice din România
___________________________________________________________________
legii, cu respectarea limitelor de autoritate şi a principiului autonomiei ƒ inspectoratele judeţene de protecţie civilă;
locale a instituţiilor publice şi a agenţilor economici; ƒ inspectoratele şcolare judeţene;
ƒ iniţiază şi avizează proiecte de lege, ordonanţe, hotărâri ale Guvernului, în ƒ direcţiile generale de finanţe publice;
condiţiile stabilite prin metodologia aprobată de Guvern; ƒ direcţiile sanitar-veterinare;
ƒ acţionează pentru aplicarea strategiei proprii a ministerului, integrată celei ƒ direcţiile judeţene de statistică;
de dezvoltare economico-socială a Guvernului; ƒ direcţiile judeţene pentru sport;
ƒ fundamentează şi elaborează propuneri pentru bugetul anual, pe care le ƒ direcţiile pentru dialog, familie şi solidaritate socială;
înaintează Guvernului; ƒ comisariatele judeţene ale Gărzii de mediu;
ƒ urmăresc proiectarea şi realizarea investiţiilor din sistemul ministerului, în ƒ agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă
baza bugetului aprobat; ƒ casele judeţene de pensii;
ƒ reprezintă interesele statului în diferite organe şi organisme internaţionale, ƒ oficiile judeţene pentru protecţia consumatorului;
în conformitate cu acordurile şi convenţiile la care România este parte şi cu ƒ oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară.
alte înţelegeri stabilite în acest scop, şi dezvoltă relaţii de colaborare cu
organe şi organizaţii similare din alte state şi cu organizaţii internaţionale Prefectul este un reprezentant al statului, mai exact al executivului central,
ce interesează domeniul lor de activitate; care are rolul de a veghea asupra aplicării legii de către autorităţile
ƒ iniţiază şi negociază, din împuternicirea Preşedintelui României sau a administraţiei publice locale.
Guvernului, în condiţiile legii, încheierea de convenţii, acorduri şi alte Începând cu 1 ianuarie 2006 prefectul face parte din categoria înalţilor
înţelegeri internaţionale sau propun întocmirea formelor de aderare la cele funcţionari publici, aşa cum este precizat în Legea nr. 340/2004 privind
existente; instituţia prefectului, art. 9 alin. 1.
ƒ urmăresc şi controlează aplicarea convenţiilor şi acordurilor internaţionale Conform Legii nr. 340/2004, prefectul îndeplineşte următoarele atribuţii
la care România este parte şi iau măsuri pentru realizarea condiţiilor în principale:
vederea integrării în structurile europene sau în alte organisme ƒ asigură, la nivelul judeţului sau, după caz, al municipiului Bucureşti,
internaţionale; realizarea intereselor naţionale, aplicarea şi respectarea Constituţiei, a
ƒ coordonează şi urmăresc elaborarea şi implementarea de politici şi strategii legilor, a ordonanţelor şi hotărârilor Guvernului, a celorlalte acte
în domeniile de activitate ale ministerului, potrivit strategiei generale a normative, precum şi a ordinii publice;
Guvernului; ƒ acţionează pentru realizarea în judeţ, respectiv în municipiul Bucureşti, a
ƒ avizează, în condiţiile legii, înfiinţarea organismelor neguvernamentale şi obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare, şi dispune măsurile
cooperează cu acestea în realizarea scopului pentru care au fost create; necesare pentru îndeplinirea lor, în conformitate cu competenţele şi
ƒ colaborează cu instituţiile de specialitate pentru formarea şi perfecţionarea atribuţiile ce îi revin, potrivit legii;
pregătirii profesionale a personalului din sistemul lor; ƒ conduce, prin compartimentele proprii de specialitate, activitatea
ƒ aprobă, după caz, editarea publicaţiilor de specialitate şi informare. serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe
ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale;
Autorităţile administrative autonome 8 se înfiinţează numai prin lege organic㠃 acţionează pentru asigurarea climatului de pace socială, menţinerea unui
şi sunt independente faţă de Guvern, aflându-se în afara sistemului administraţiei contact continuu cu toate nivelurile instituţionale şi sociale, acordând o
guvernamentale. atenţie constantă prevenirii tensiunilor sociale;
În România funcţionează următoarele autorităţi administrative autonome, ƒ stabileşte, împreună cu autorităţile administraţiei publice locale şi
înfiinţate conform prevederilor constituţionale: judeţene, priorităţile de dezvoltare teritorială;
ƒ Avocatul Poporului; ƒ verifică legalitatea actelor administrative adoptate sau emise de
ƒ Consiliul Legislativ; autorităţile administraţiei publice locale şi judeţene, cu excepţia actelor
ƒ Consiliul Suprem de Apărare a Ţării; de gestiune;
ƒ Consiliul Superior al Magistraturii; ƒ asigură, împreună cu autorităţile şi organele abilitate, pregătirea şi
ƒ Curtea de Conturi; aducerea la îndeplinire, în condiţiile stabilite prin lege, a măsurilor de
ƒ Serviciul Român de Informaţii. apărare care nu au caracter militar, precum şi a celor de protecţie civilă;
De asemenea au mai fost înfiinţate prin legi organice următoarele autorităţi ƒ dispune, în calitate de preşedinte al Comitetului judeţean pentru situaţii
administrative autonome: de urgentă, măsurile care se impun pentru prevenirea şi gestionarea
ƒ Agenţia Româna de Presa ROMPRES; acestora şi foloseşte, în acest sens, sumele special prevăzute în bugetul
ƒ Autoritatea Electorală Permanentă; propriu cu această destinaţie;
ƒ Banca Naţională a României; ƒ utilizează, în calitate de şef al protecţiei civile, fondurile special alocate
ƒ Comisia de supraveghere a Asigurărilor; de la bugetul de stat şi baza logistică de intervenţie în situaţii de criză, în
ƒ Comisia Naţională a Valorilor Imobiliare; scopul desfăşurării în bune condiţii a acestei activităţi;
ƒ Consiliul Concurenţei; ƒ dispune măsurile corespunzătoare pentru prevenirea infracţiunilor şi
ƒ Consiliul Economic Social; apărarea drepturilor şi a siguranţei cetăţenilor, prin organele legal
ƒ Consiliul Naţional al Audiovizualului; abilitate;
ƒ Consiliul Naţional de Evaluare Academică; ƒ asigură realizarea planului de măsuri pentru integrare europeană şi
ƒ Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor; intensificarea relaţiilor externe;
ƒ Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii. ƒ dispune măsuri de aplicare a politicilor naţionale hotărâte de Guvern şi a
Aceste autorităţi administrative autonome exercită o activitate executivă ce are politicilor de integrare europeană;
ca obiect organizarea executării şi executarea în concret a legii, asigurarea ƒ hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu instituţii
funcţionării unor servicii publice şi exercitarea unor competenţe administrativ- similare din ţară şi străinătate, în vederea promovării intereselor comune.
jurisdicţionale, încadrându-se în categoria organelor executive ale statului.
Tot prefectul conduce serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale
Serviciile publice deconcentrate 9 sunt structurile teritoriale prin care celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-
ministerele şi celelalte organe centrale îşi realizează competenţa la nivel naţional, teritoriale şi, în calitatea sa de ordonator de credite propune bugetele acestora.
pe întreg teritoriul ţării şi îşi îndeplinesc în mod concret atribuţiile conferite de Prefectului îi revine dreptul de a propune numirea şi eliberarea din funcţie a
lege. Atribuţiile şi structura organizatorică a acestora se aprobă prin ordin al conducătorilor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale
ministrului sau al conducătorului organului de specialitate în subordinea căruia celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-
îşi desfăşoară activitatea, după caz. teritoriale.
Ministerele pot avea servicii publice deconcentrate la nivelul judeţelor, oraşelor În exercitarea atribuţiei cu privire la verificarea legalităţii actelor
şi respectiv, sectoarelor, şi chiar al comunelor. Exemple: administrative ale autorităţilor administraţiei publice locale ori judeţene,
ƒ inspectoratele judeţene de poliţie; prefectul poate ataca, în faţa instanţei de contencios administrativ, aceste acte,
dacă le consideră nelegale, cu excepţia actelor de gestiune. Actul atacat este
suspendat de drept.
8
Ioan Alexandru, Mihaela Cărăuşan, Sorin Bucur, op. cit., pag. 216-220
9
Idem, pag. 221, 222.

2
Prezentarea generală a sistemului administraţiei publice din România
___________________________________________________________________
Administraţia publica local㠃 hotărăşte cu privire la asigurarea ordinii publice; analizează activitatea
gardienilor publici, poliţiei, jandarmeriei, pompierilor şi a formaţiunilor
Consiliul local de protecţie civilă, în condiţiile legii, şi propune măsuri de îmbunătăţire
Consiliile locale sunt compuse din consilieri aleşi prin vot universal, egal, direct, a activităţii acestora;
secret şi liber exprimat, în condiţiile stabilite de Legea privind alegerile locale. ƒ acţionează pentru protecţia şi refacerea mediului înconjurător, în scopul
Consiliul local se alege pentru un mandat de 4 ani, care poate fi prelungit, prin creşterii calităţii vietii; contribuie la protecţia, conservarea, restaurarea şi
lege organică, în caz de război sau de catastrofă. punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor
Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în toate problemele de interes local, cu şi rezervaţiilor naturale, în condiţiile legii;
excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi publice, ƒ contribuie la realizarea măsurilor de protectie şi asistenţă socială; asigură
locale sau centrale. protecţia drepturilor copilului, potrivit legislaţiei în vigoare; aprobă
Conform Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, consiliul local criteriile pentru repartizarea locuinţelor sociale; înfiinţează şi asigură
are următoarele atribuţii: funcţionarea unor instituţii de binefacere de interes local;
ƒ alege din rândul consilierilor viceprimarul, respectiv viceprimarii, dup㠃 înfiinţează şi organizează târguri, pieţe, oboare, locuri şi parcuri de
caz; stabileşte, în limitele normelor legale, numărul de personal din distracţie, baze sportive şi asigură buna funcţionare a acestora;
aparatul propriu; ƒ atribuie sau schimbă, în condiţiile legii, denumiri de străzi, de piete şi de
ƒ aprobă statutul comunei sau al orasului, precum şi regulamentul de obiective de interes public local;
organizare şi funcţionare a consiliului; ƒ conferă persoanelor fizice române sau străine, cu merite deosebite, titlul
ƒ avizează sau aprobă, după caz, studii, prognoze şi programe de dezvoltare de cetăţean de onoare al comunei sau al oraşului;
economico-socială, de organizare şi amenajare a teritoriului, documentaţii ƒ hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane
de amenajare a teritoriului şi urbanism, inclusiv participarea la programe de juridice române sau străine, cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi
dezvoltare judeţeană, regională, zonală şi de cooperare transfrontalieră, în parteneri sociali, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor
condiţiile legii; actiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local; hotărăşte
ƒ aprobă bugetul local, împrumuturile, virările de credite şi modul de înfrăţirea comunei sau oraşului cu unităţi administrativ-teritoriale
utilizare a rezervei bugetare; aprobă contul de încheiere a exerciţiului similare din alte ţări;
bugetar; stabileşte impozite şi taxe locale, precum şi taxe speciale, în ƒ hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte autorităţi
condiţiile legii; ale administraţiei publice locale din ţară sau din străinătate, precum şi
ƒ aprobă, la propunerea primarului, în condiţiile legii, organigrama, statul de aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor
funcţii, numărul de personal şi regulamentul de organizare şi funcţionare a administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese
aparatului propriu de specialitate, ale instituţiilor şi serviciilor publice, comune;
precum şi ale regiilor autonome de interes local; ƒ sprijină, în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase;
ƒ administrează domeniul public şi domeniul privat al comunei sau oraşului; ƒ asigură libertatea comerţului şi încurajează libera initiativă, în condiţiile
ƒ hotărăşte darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor legii.
proprietate publică a comunei sau oraşului, după caz, precum şi a
serviciilor publice de interes local, în condiţiile legii; Consiliul judeţean este autoritatea administraţiei publice locale, constituită la
ƒ hotărăşte vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate nivel judeţean, pentru coordonarea activităţilor consiliilor comunale şi
privată a comunei sau orasului, după caz, în condiţiile legii; orăşeneşti, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean. Acesta
ƒ înfiinţează instituţii publice, societăţi comerciale şi servicii publice de este compus din consilieri aleşi prin vot universal, egal, direct, secret şi liber
interes local; urmăreşte, controlează şi analizează activitatea acestora; exprimat, în condiţiile stabilite de Legea privind alegerile locale. Consiliul
instituie, cu respectarea criteriilor generale stabilite prin lege, norme de judeţean se alege pentru un mandat de 4 ani, care poate fi prelungit, prin lege
organizare şi funcţionare pentru instituţiile şi serviciile publice de interes organică, în caz de război sau de catastrofă.
local; numeşte şi eliberează din funcţie, în condiţiile legii, conducătorii Potrivit Legii nr. 215/2001, consiliul judeţean, ca autoritate deliberativă a
serviciilor publice de interes local, precum şi pe cei ai instituţiilor publice administraţiei publice locale constituită la nivel judeţean, îndeplineşte
din subordinea sa; aplică sancţiuni disciplinare, în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale:
persoanelor pe care le-a numit; ƒ alege din rândul consilierilor un preşedinte şi 2 vicepreşedinţi;
ƒ hotărăşte asupra înfiinţării şi reorganizării regiilor autonome de interes ƒ aprobă, la propunerea preşedintelui, regulamentul de organizare şi
local; exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile funcţionare a consiliului judeţean, numărul de personal în limitele
acţionarului la societăţile comerciale pe care le-a înfiinţat; hotărăşte asupra normelor legale, organigrama, statul de funcţii, regulamentul de
privatizării acestor societăţi comerciale; numeşte şi eliberează din funcţie, organizare şi funcţionare a aparatului propriu de specialitate, a
în condiţiile legii, membrii consiliilor de administraţie ale regiilor instituţiilor şi serviciilor publice, precum şi a regiilor autonome de
autonome de sub autoritatea sa; interes judeţean;
ƒ analizează şi aprobă, în condiţiile legii, documentaţiile de amenajare a ƒ adoptă strategii, prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială
teritoriului şi urbanism ale localităţilor, stabilind mijloacele materiale şi a judeţului sau a unor zone din cuprinsul acestuia pe baza propunerilor
financiare necesare în vederea realizării acestora; aprobă alocarea de primite de la consiliile locale, dispune, aprobă şi urmăreşte, în cooperare
fonduri din bugetul local pentru acţiuni de apărare împotriva inundaţiilor, cu autorităţile administraţiei publice locale comunale şi orăseneşti
incendiilor, dezastrelor şi fenomenelor meteorologice periculoase; interesate, măsurile necesare, inclusiv cele de ordin financiar, pentru
ƒ stabileşte măsurile necesare pentru construirea, întreţinerea şi modernizarea realizarea acestora;
drumurilor, podurilor, precum şi a întregii infrastructuri apartinând căilor ƒ coordonează activitatea consiliilor locale ale comunelor şi oraşelor în
de comunicaţii de interes local; vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean;
ƒ aprobă, în limitele competenţelor sale, documentaţiile tehnico-economice ƒ aprobă bugetul propriu al judeţului, împrumuturile, virările de credite şi
pentru lucrările de investiţii de interes local şi asigură condiţiile necesare în modul de utilizare a rezervei bugetare; aprobă contul de încheiere a
vederea realizării acestora; exerciţiului bugetar; stabileşte impozite şi taxe, precum şi taxe speciale,
ƒ asigură, potrivit competenţelor sale, conditiile materiale şi financiare în condiţiile legii; hotărăşte repartizarea pe comune, oraşe şi municipii a
necesare pentru buna funcţionare a instituţiilor şi serviciilor publice de cotei din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat sau din
educaţie, sănătate, cultură, tineret şi sport, apărarea ordinii publice, alte surse, în condiţiile legii;
apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă, de sub autoritatea sa; ƒ administrează domeniul public şi domeniul privat al judeţului;
urmăreşte şi controlează activitatea acestora; ƒ hotărăşte darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor
ƒ hotărăşte, în localităţile cu medici sau cu personal sanitar în număr proprietate publică a judeţului sau, după caz, a serviciilor publice de
insuficient, acordarea de stimulente în natură şi în bani, precum şi de alte interes judeţean, în condiţiile legii; hotărăşte cu privire la vânzarea,
facilităţi, potrivit legii, în scopul asigurării serviciilor medicale pentru concesionarea şi închirierea bunurilor proprietate privată a judeţului, în
populaţie; asemenea facilităţi pot fi acordate şi personalului didactic; conditiile legii;
ƒ contribuie la organizarea de activităti ştiinţifice, culturale, artistice, sportive ƒ hotărăşte înfiinţarea de instituţii publice şi de servicii publice de interes
şi de agrement; judeţean, în condiţiile legii; numeşte şi eliberează din funcţie, în
condiţiile legii, conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice pe care le-

3
Prezentarea generală a sistemului administraţiei publice din România
___________________________________________________________________
a înfiinţat şi le aplică, dacă este cazul, sancţiuni disciplinare, în condiţiile consiliului local ia măsuri pentru organizarea acestei consultări, în
legii; condiţiile legii;
ƒ hotărăşte asupra reorganizării regiilor autonome de interes judeţean; ƒ prezintă consiliului local, anual sau ori de câte ori este necesar,
exercită în numele unităţii administrativ-teritoriale toate drepturile informări, privind starea economică şi socială a comunei sau a oraşului,
acţionarului la societăţile comerciale pe care le-a înfiinţat; hotărăşte asupra în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice
privatizării acestor societăţi comerciale; locale, precum şi informări asupra modului de aducere la îndeplinire a
ƒ stabileşte, pe baza consultării autorităţilor administraţiei publice locale hotărârilor consiliului local;
comunale şi orăseneşti, proiectele de organizare şi amenajare a teritoriului ƒ întocmeşte proiectul bugetului local şi contul de încheiere a exerciţiului
judeţului, precum şi de dezvoltare urbanistică generală a judeţului şi a bugetar şi le supune spre aprobare consiliului local;
unităţilor administrativ-teritoriale componente; urmăreşte modul de ƒ exercită funcţia de ordonator principal de credite;
realizare a acestora în cooperare cu autorităţile administraţiei publice locale ƒ verifică, din oficiu sau la cerere, încasarea şi cheltuirea sumelor din
comunale şi orăşeneşti implicate; bugetul local şi comunică de îndată consiliului local cele constatate;
ƒ aprobă construirea, întreţinerea şi modernizarea drumurilor, podurilor, ƒ ia măsuri pentru prevenirea şi limitarea urmărilor calamităţilor,
precum şi a întregii infrastructuri apartinând căilor de comunicaţii de catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor, împreună cu
interes judetean; acordă sprijin şi asistenţă tehnică de specialitate organele specializate ale statului. În acest scop poate mobiliza populaţia,
autorităţilor administraţiei publice locale comunale şi orăşeneşti pentru agenţii economici şi instituţiile publice din comună sau din oraş, acestea
construirea, întreţinerea şi modernizarea drumurilor comunale şi orăşeneşti; fiind obligate să execute măsurile stabilite în planurile de protecţie şi
în acest sens consiliul judeţean poate înfiinţa servicii publice specializate; intervenţie elaborate pe tipuri de dezastre;
ƒ aprobă documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de ƒ asigură ordinea publică şi liniştea locuitorilor, prin intermediul poliţiei,
interes judeţean, în limitele şi în condiţiile legii; jandarmeriei, gardienilor publici, pompierilor şi unităţilor de protecţie
ƒ asigură, potrivit competenţelor sale, condiţiile materiale şi financiare civilă, care au obligaţia să răspundă solicitărilor sale, în condiţiile legii;
necesare în vederea bunei funcţionări a instituţiilor de cultură, a instituţiilor ƒ îndrumă şi supraveghează activitatea gardienilor publici, conform
şi serviciilor publice de educaţie, ocrotire socială şi asistenţă socială, a angajamentelor contractuale;
serviciilor publice de transport de sub autoritatea sa, precum şi a altor ƒ ia măsurile prevăzute de lege cu privire la desfăşurarea adunărilor
activităţi, în condiţiile legii; publice;
ƒ asigură sprijin financiar pentru actiuni culturale sau desfăşurate de cultele ƒ ia măsuri de interzicere sau de suspendare a spectacolelor,
religioase, precum şi pentru activităţi educativ-ştiinţifice şi sportive; reprezentaţiilor sau a altor manifestări publice care contravin ordinii de
ƒ înfiinţează instituţii sociale şi culturale, precum şi pentru protecţia drept ori atentează la bunele moravuri, la ordinea şi liniştea publică;
drepturilor copilului şi asigură buna lor funcţionare, prin alocarea ƒ controlează igiena şi salubritatea localurilor publice şi produselor
fondurilor necesare; alimentare puse în vânzare pentru populaţie, cu sprijinul serviciilor de
ƒ analizează propunerile făcute de autorităţile administraţiei publice locale specialitate;
comunale şi orăşeneşti, în vederea elaborării de prognoze şi programe de ƒ ia măsuri pentru prevenirea şi combaterea pericolelor provocate de
dezvoltare economico-socială sau pentru refacerea şi protecţia mediului animale, în condiţiile legii;
înconjurător; ƒ ia măsuri pentru elaborarea planului urbanistic general al localitătii şi îl
ƒ atribuie, în condiţiile legii, denumiri de obiective de interes judeţean; supune spre aprobare consiliului local; asigură respectarea prevederilor
ƒ hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte autorităţi ale planului urbanistic general, precum şi ale planurilor urbanistice zonale şi
administraţiei publice locale din ţară sau din străinătate, precum şi aderarea de detaliu;
la asociaţii naţionale şi internaţionale a autorităţilor administraţiei publice ƒ asigură repartizarea locuinţelor sociale pe baza hotărârii consiliului
locale, în vederea promovării unor interese comune; local;
ƒ hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice ƒ asigură întreţinerea şi reabilitarea drumurilor publice, proprietate a
române sau străine, cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi parteneri comunei sau a oraşului, instalarea semnelor de circulaţie, desfăşurarea
sociali, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, normală a traficului rutier şi pietonal, în condiţiile legii;
servicii sau proiecte de interes public judeţean; ƒ exercită controlul asupra activităţilor din târguri, piete, oboare, locuri şi
ƒ hotărăşte, în condiţiile legii, asocierea cu consiliile locale, pentru realizarea parcuri de distracţii şi ia măsuri pentru buna funcţionare a acestora;
unor obiective de interes comun, scop în care poate înfiinţa împreună cu ƒ conduce serviciile publice locale; asigură funcţionarea serviciilor de
acestea instituţii publice, societăţi comerciale şi servicii publice; stare civilă şi de autoritate tutelară; supraveghează realizarea măsurilor
ƒ coordonează activităţile Corpului gardienilor publici, în condiţiile legii. de asistentă şi ajutor social;
ƒ îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă;
Primarul îndeplineşte o funcţie de autoritate publică. El este şeful administraţiei ƒ emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege;
publice locale şi al aparatului propriu de specialitate al autorităţilor administraţiei ƒ propune consiliului local spre aprobare, în condiţiile legii, organigrama,
publice locale, pe care îl conduce şi îl controlează. El răspunde de buna statul de funcţii, numărul de personal şi regulamentul de organizare şi
funcţionare a administraţiei publice locale, reprezintă comuna sau oraşul în funcţionare a aparatului propriu de specialitate;
relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice romane sau ƒ numeşte şi eliberează din funcţie, în condiţiile legii, personalul din
străine, precum şi în justiţie. aparatul propriu de specialitate al autorităţilor administraţiei publice
Primarul este ales prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, în locale, cu excepţia secretarului; propune consiliului local numirea şi
condiţiile stabilite de Legea privind alegerile locale. Mandatul primarului este de eliberarea din funcţie, în condiţiile legii, a conducătorilor regiilor
4 ani şi poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de război sau de catastrofă. autonome, ai instituţiilor şi serviciilor publice de interes local;
Primarul îndeplineşte următoarele atribuţii principale: 10 ƒ răspunde de inventarierea şi administrarea bunurilor care aparţin
ƒ asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a domeniului public şi domeniului privat al comunei sau al oraşului;
prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a ƒ organizează evidenţa lucrărilor de construcţii din localitate şi pune la
decretelor Preşedintelui României, a hotărârilor şi ordonanţelor dispoziţie autorităţilor administraţiei publice centrale rezultatele acestor
Guvernului; dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru aplicarea evidente;
ordinelor şi instructiunilor cu caracter normativ ale miniştrilor şi ale ƒ ia măsuri pentru controlul depozitării deseurilor menajere, industriale
celorlalţi conducători ai autorităţilor administraţiei publice centrale, precum sau de orice fel, pentru asigurarea igienizării malurilor cursurilor de apă
şi a hotărârilor consiliului judeţean; din raza comunei sau a oraşului, precum şi pentru decolmatarea văilor
ƒ asigură aducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului local. În situaţia în locale şi a podeţelor pentru asigurarea scurgerii apelor mari.
care apreciază că o hotărâre este ilegală, în termen de 3 zile de la adoptare
îl sesizează pe prefect; Serviciile publice locale
ƒ poate propune consiliului local consultarea populaţiei prin referendum, cu Serviciile publice ale comunei sau oraşului se înfiinţează şi se organizează de
privire la problemele locale de interes deosebit. Pe baza hotărârii consiliul local în principalele domenii de activitate, potrivit specificului şi
nevoilor locale, cu respectare prevederilor legale şi în limita mijloacelor
financiare de care dispune. Exemple:
10
Conform art. 68 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia public㠃 Serviciul de pază asigurat de corpul gardienilor publici;
locală.

4
Prezentarea generală a sistemului administraţiei publice din România
___________________________________________________________________
ƒ Serviciul public de protecţie civilă; ƒ director general adjunct, director şi director adjunct din aparatul
ƒ Serviciul de autorizare a construcţiilor; ministerelor şi al celorlalte organe de specialitate ale administraţiei
ƒ Serviciul public de stare civilă; publice centrale;
ƒ Serviciile publice de gaz şi electricitate; ƒ director executiv şi director executiv adjunct ai serviciilor publice
ƒ Serviciul public de distribuţie a energiei termice; descentralizate ale ministerelor şi ale altor organe de specialitate ale
ƒ Serviciul public de alimentare cu apă şi canalizare; administraţiei publice centrale, precum şi în cadrul aparatului propriu al
ƒ Serviciul public de transport călători; autorităţilor administraţiei publice locale;
ƒ Serviciul public de întreţinere a spaţiilor verzi; ƒ şef serviciu;
ƒ Serviciul public de salubritate. ƒ şef birou.
Funcţionarii publici de conducere au fost stabiliţi ca fiind cei care
Funcţionarul public organizează, coordonează, îndrumă şi controlează activităţile care implică
exercitarea prerogativelor de putere publică, sub autoritatea unui funcţionar
Definiţii public ierarhic superior sau a unui demnitar.
Funcţia publică este definită de Legea 188/1999, ca fiind „ansamblul atribuţiilor Categoria funcţionarilor publici de execuţie cuprinde:
şi responsabilităţilor, stabilite în temeiul legii, în scopul realizării prerogativelor ƒ funcţionari publici de execuţie din clasa I - persoanele numite în
de putere publică de către administraţia publică centrală şi locală”. următoarele funcţii publice: expert, consilier, inspector, consilier juridic,
Funcţiile publice se stabilesc pentru fiecare autoritate şi instituţie publică în auditor.
parte. ƒ funcţionari publici de execuţie din clasa a II-a - persoanele numite în
Funcţionarul public este persoana numită, într-o funcţie publică şi învestită în funcţia publică de referent de specialitate.
mod legal cu atribuţiile acesteia, persoana titulară de drepturi şi obligaţii chemat㠃 funcţionari publici de execuţie din clasa a III-a - persoanele numite în
să le exercite în scopul realizării competenţei autorităţii publice sau instituţiei funcţia publică de referent.
publice din care face parte funcţia publică. De asemenea, funcţiile publice de execuţie sunt structurate pe grade
În Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, art. 2 alin 2, profesionale, după cum urmează:
funcţionarul public este definit ca fiind „persoana numită, în condiţiile prezentei ƒ superior, ca nivel maxim;
legi, într-o funcţie publică”. ƒ principal;
Conform Statutului, totalitatea funcţionarilor publici din autorităţile şi instituţiile ƒ asistent;
publice din administraţia publică centrală şi locală constituie Corpul ƒ debutant.
funcţionarilor publici; persoana căreia i-a încetat raportul de serviciu din motive 3. Funcţionarii publici sunt debutanţi sau definitivi.
neimputabile ei îşi păstreaza calitatea de funcţionar public, continuând să facă a.) pot fi numiţi funcţionari publici debutanţi persoanele care au promovat
parte din corpul de rezervă al funcţionarilor publici. concursul pentru ocuparea unei funcţii publice şi nu îndeplinesc condiţiile
prevăzute de lege pentru ocuparea unei funcţii publice definitive.
Clasificare b.) pot fi numiţi funcţionari publici definitivi:
Funcţiile publice se clasifică în funcţii publice generale şi funcţii publice ƒ funcţionarii publici debutanţi, care au efectuat perioada de stagiu
specifice (vezi lista de la sfârşitul lucrării). prevăzută de lege şi au obţinut rezultat corespunzător la evaluare;
Funcţiile publice generale reprezintă ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor ƒ persoanele care intră în corpul funcţionarilor publici prin concurs şi care
cu caracter general şi comun tuturor autorităţilor şi instituţiilor publice, în au vechimea în specialitatea corespunzătoare funcţiei publice, de
vederea realizării competenţelor lor generale. minimum 12 luni, 8 luni şi, respectiv, 6 luni, în funcţie de nivelul
Funcţiile publice specifice reprezintă ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor studiilor absolvite;
cu caracter specific unor autorităţi şi instituţii publice, în vederea realizării ƒ persoanele care au promovat programe de formare şi perfecţionare în
competenţelor lor specifice. administraţia publică.
1. Funcţionarii publici se pot clasifica după nivelul studiilor absolvite astfel:
ƒ funcţionari publici din clasa I pentru funcţiile a căror ocupare necesită Accesul la funcţia publică
studii superioare de lunga durată, absolvită cu diplomă de licenţă sau Ocuparea funcţiilor publice vacante se face prin promovare, transfer,
echivalentă; redistribuire şi concurs.
ƒ funcţionari publici din clasa a II-a pentru funcţiile a căror ocupare se cer Poate fi funcţionar public persoana care conform art. 50 din Statutul
studii de scurtă durată, absolvite cu diplomă; funcţionarilor publici îndeplineşte următoarele condiţii:
ƒ funcţionarii publici din clasa a III-a pentru funcţiile a căror ocupare se cer ƒ are cetăţenia română şi domiciliul în România;
studii liceale, absolvite cu diplomă. ƒ cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
2. O altă clasificare a funcţionarilor publici este după nivelul atribuţiilor ƒ are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
titularului funcţiei publice, astfel: ƒ are capacitate deplină de exerciţiu;
ƒ categoria înalţilor funcţionari publici; ƒ are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care
ƒ categoria funcţionarilor publici de conducere; candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
ƒ categoria funcţionarilor publici de execuţie. ƒ îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
Funcţionarii publici numiţi în funcţiile publice din clasele a II-a şi a III-a pot ƒ îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
ocupa numai funcţii publice de execuţie, cu excepţiile prevăzute de legile ƒ nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra
speciale. umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în
Categoria înalţilor funcţionari publici cuprinde conform art. 11 din Statut, legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a
persoanele numite în următoarele funcţii: unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar
ƒ secretar general al Guvernului şi secretar general adjunct al Guvernului; face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei
ƒ consilier de stat; în care a intervenit reabilitarea;
ƒ secretar general şi secretar general adjunct din ministere şi alte organe de ƒ nu a fost destituită dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
specialitate ale administraţiei publice centrale; ƒ nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin
ƒ prefect; lege.
ƒ subprefect; Pentru categoria înalţilor funcţionari publici, în art. 15, au fost stabilite drept
ƒ secretar general al prefecturii, secretar general al judeţului şi al condiţii alături de condiţiile generale de acces la o funcţie publică menţionate
municipiului Bucureşti; mai sus, următoarele:
ƒ director general din cadrul ministerelor şi al celorlalte organe de ƒ are studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau
specialitate ale administraţiei publice centrale. echivalentă;
Categoria funcţionarilor publici de conducere, cuprinde persoanele numite în ƒ a absolvit programe de formare specializată şi perfecţionare în
una din următoarele funcţii: administraţia publică sau în alte domenii specifice de activitate,
ƒ secretar al municipiului, al sectorului municipiului Bucureşti, al oraşului şi organizate, după caz, de Institutul Naţional de Administraţie sau de alte
comunei; instituţii specializate, organizate în ţară sau în străinătate, ori a dobândit
titlul ştiinţific de doctor în specialitatea funcţiei publice respective;

5
Prezentarea generală a sistemului administraţiei publice din România
___________________________________________________________________
ƒ are cel puţin 7 ani vechime în specialitatea funcţiei publice respective; d) elaborează reglementari comune, aplicabile tuturor autorităţilor şi
ƒ a promovat concursul organizat pentru ocuparea unei funcţii publice. instituţiilor publice, privind funcţiile publice, precum şi instrucţiuni privind
aplicarea unitară a legislaţiei în domeniul funcţiei publice şi al funcţionarilor
Personal contractual publici;
Personalul din aparatul de lucru al autorităţilor şi instituţiilor publice, care e) elaborează proiectul legii privind stabilirea sistemului unitar de salarizare
efectuează activităţi de secretariat, administrative, protocol, gospodărire, pentru funcţionarii publici;
întreţinere-reparaţii şi de deservire, este angajat cu contract individual de muncă. f) stabileşte criteriile pentru evaluarea activităţii funcţionarilor publici;
Persoanele care ocupă aceste funcţii nu au calitatea de funcţionar public şi li se g) centralizează propunerile de instruire a funcţionarilor publici, stabilite ca
aplica legislaţia muncii. urmare a evaluării performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor
Aşa după cum se precizează în chiar cuprinsul său, prevederile Statutului publici;
funcţionarilor publici nu se aplică: h) colaborează cu Institutul Naţional de Administraţie la stabilirea tematicii
ƒ personalului salariat din aparatul propriu al autorităţilor şi instituţiilor specifice programelor de formare specializată în administraţia publică şi de
publice, care desfăşoară activităţi de secretariat, administrative, protocol, perfecţionare a funcţionarilor publici;
gospodărire, întreţinere-reparaţii şi de deservire, precum şi altor categorii i) întocmeşte şi administrează baza de date cuprinzând evidenţa funcţiilor
de personal care nu exercită prerogative de putere publică; publice şi a funcţionarilor publici;
ƒ personalului salariat încadrat, pe baza încrederii personale, la cabinetul j) aprobă condiţiile de participare şi procedura de organizare a selecţiei şi
demnitarului; recrutării pentru funcţiile publice generale, avizează şi monitorizează
ƒ corpului magistraţilor; recrutarea pentru funcţiile publice specifice;
ƒ cadrelor didactice; k) realizează redistribuirea funcţionarilor publici cărora le-au încetat
ƒ persoanelor numite sau alese în funcţii de demnitate publică. raporturile de serviciu din motive neimputabile lor;
l) acordă asistenţă de specialitate şi coordonează metodologic
Lista cuprinzând funcţiile publice aşa cum este ea prezentată în Anexa I din compartimentele de resurse umane din cadrul autorităţilor şi instituţiilor
Legea nr. 188-1999 privind Statutul funcţionarilor publici: administraţiei publice centrale şi locale;
m) participă la negocierile dintre organizaţiile sindicale reprezentative ale
I. Funcţii publice generale: funcţionarilor publici şi Ministerul Administraţiei şi Internelor;
1. secretar general al Guvernului şi secretar general adjunct al Guvernului; n) colaborează cu organisme şi cu organizaţii internaţionale din domeniul
2. consilier de stat; său de activitate;
3. secretar general şi secretar general adjunct din ministere şi alte organe de o) elaborează anual, cu consultarea autorităţilor şi instituţiilor publice,
specialitate ale administraţiei publice centrale; Planul de ocupare a funcţiilor publice, pe care îl supune spre aprobare
4. prefect; Guvernului;
5. subprefect; p) întocmeşte raportul anual cu privire la managementul funcţiilor publice şi
6. secretar general al prefecturii, secretar general al judeţului şi al municipiului al funcţionarilor publici, pe care îl prezintă Guvernului.
Bucureşti;
7. director general din cadrul ministerelor şi al celorlalte organe de specialitate Institutul Naţional de Administraţie 12 este o instituţie publică cu
ale administraţiei publice centrale; personalitate juridică aflată în subordinea Ministerului Administraţiei şi
8. director general adjunct, director şi director adjunct din aparatul ministerelor şi Internelor care asigură gestionarea formării şi perfecţionării pregătirii
al celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale; profesionale a funcţionarilor publici din România.
9. secretar al municipiului, al sectorului municipiului Bucureşti, al oraşului şi INA elaborează strategia şi asigură formarea şi perfecţionarea pregătirii
comunei; profesionale specializate în administraţie, pentru funcţionarii publici si
10. director executiv şi director executiv adjunct ai serviciilor publice personalul angajat cu contract individual de munca în cadrul autorităţilor şi
descentralizate ale ministerelor şi ale altor organe de specialitate ale instituţiilor publice, pentru persoanele numite sau alese în funcţii de demnitate
administraţiei publice centrale, precum şi în cadrul aparatului propriu al publica sau asimilate acestora, din administraţia publica centrală şi locală,
autorităţilor administraţiei publice locale; precum şi pentru alte persoane interesate.
11. şef serviciu; De asemenea, Institutul Naţional de Administraţie realizează studii, proiecte
12. şef birou; şi publicaţii în domeniul administraţiei publice, dezvoltă relaţii de colaborare
13. expert, consilier, inspector, consilier juridic, auditor; cu alte instituţii din domeniul administraţiei, din ţară sau din străinătate.
14. referent de specialitate; Institutul Naţional de Administraţie este abilitat să certifice si să acorde
15. referent. atestate de conformitate cu standardele internaţionale de calitate din domeniu,
II. Funcţii publice specifice: pentru administraţiile publice locale.
1. arhitect-şef;
2. inspector de concurenţă; Bibliografie:
3. inspector vamal; ƒ Constituţia României din 31/10/2003, www.constitutia.ro
4. inspector de muncă; ƒ Legea nr. 188 din decembrie 1999 privind Statutul funcţionarilor publici,
5. controlor delegat; publicată în Monitorul Oficial nr. 251 din 22 martie 2004;
6. comisar. ƒ Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală,
publicată în Monitorul Oficial nr. 204 din 23 aprilie 2001;
Autorităţi responsabile cu gestionarea corpului funcţioanrilor publici ƒ Ioan Alexandru, Mihaela Cărăuşan, Sorin Bucur, Drept administrativ,
Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2005;
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, organ de specialitate al ƒ Legea nr. 90 din 26 martie 2001 privind organizarea şi funcţionarea
administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, funcţionând în Guvernului României şi a ministerelor, publicată în Monitorul Oficial nr.
subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor, este instituţia responsabilă 164 din 2 aprilie 2001;
cu gestionarea corpului funcţionarilor publici. . ƒ Legea nr. 340/2004 privind instituţia prefectului, publicată în Monitorul
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici are următoarele atribuţii 11 : Oficial nr. 658 din 21 iulie 2004;
a) elaborează politicile şi strategiile privind managementul funcţiei publice si ƒ Ordonanţa nr.81 din 30 august 2001 privind înfiinţarea şi organizarea
al funcţionarilor publici; Institutului Naţional de Administraţie;
b) elaborează şi avizează proiecte de acte normative privind funcţia publica şi ƒ Ion Plumb, Armenia Androniceanu, Oana Abăluţă, Managementul
funcţionarii publici; serviciilor publice, Bucureşti, ASE, 2000.
c) monitorizează şi controlează modul de aplicare a legislaţiei privind funcţia ƒ Adina Berciu- Drăghicescu- Oana Iucu, Manual de secretariat şi
publică şi funcţionarii publici în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice; asistenţă managerială, www.unibuc.ro/eBooks/stiinteADM.

12
11
Conform art. 20 din Legea nr. 188 din decembrie 1999 privind Statutul Ordonanţa nr.81 din 30 august 2001 privind înfiinţarea şi organizarea
funcţionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial nr. 251 din 22 martie 2004. Institutului Naţional de Administraţie

S-ar putea să vă placă și