Sunteți pe pagina 1din 54

TULBURARI DE RITM SI DE CONDUCERE

© Toate drepturile rezervate dr. Antoniu Petris

CONDUCERE © Toate drepturile rezervate dr. Antoniu Petris Antoniu Antoniu Petris Petris MD, MD, PhD, PhD,

Antoniu Antoniu Petris Petris MD, MD, PhD, PhD, FESC FESC

UMFUMF UMF Gr.Gr. “Gr. T.T. T. PopaPopaPopa” Iasi,Iasi, Iasi, RomaRomaniania Romania

St.St. “St. SpiridonSpiridonSpiridon” HospiHospitaltal Hospital Iasi,Iasi, Iasi, RomaniaRomania Romania

© Toate drepturile rezervate dr. Antoniu Petris
© Toate drepturile rezervate dr. Antoniu Petris

DIAGNOSTICULDIAGNOSTICUL CLINICCLINIC ALAL ARITMIILORARITMIILOR

Simptome clinice -- dispneedispnee dede efortefort;; -- palpitatiipalpitatii;; -- tahicardietahicardie;; -- astenieastenie;; -- vertijvertij;;

-- sincopasincopa

Manevre de efectuat

1.1. RelatiaRelatia aritmiearitmie--efforteffort

2.2. MasajulMasajul sinusuluisinusului carotidiancarotidian ((manevramanevra CzermackCzermack))

--

monitorizaremonitorizare ECGECG (eventual(eventual TA);TA);

--

duratadurata masajuluimasajului 2020 secsec maximum;maximum;

--

unilateral.unilateral.

Prezinta interes -- pulsulpulsul (rapid/lent,(rapid/lent, regulat/neregulatregulat/neregulat)) -- ascultatiaascultatia corduluicordului -- TASTAS << 100100 mmHgmmHg ((urgentaurgenta hemodinamicahemodinamica))

-- intensitateaintensitatea zgomotelorzgomotelor

© Toate drepturile rezervate dr. Antoniu Petris

corpcorp):):

ECGECG

3.3. ProbaProba cucu atropinaatropina (0,04mg/kg(0,04mg/kg

1010 minuteminute -- supravegheresupraveghere

4.4.

DublaDubla blocadablocada autonomaautonoma

--

atropinaatropina i.v.0,04mg/kgcorpi.v.0,04mg/kgcorp sisi

-- propranololpropranolol i.v.i.v. 0,2mg/k0,2mg/kggccoorprp

© Toate drepturile rezervate dr. Antoniu Petris

MasajulMasajul sinusuluisinusului carotidiancarotidian
MasajulMasajul
sinusuluisinusului
carotidiancarotidian

Manevrele vagale excesive vor determina bradicardii extreme declansând aparitia fibrilatiei ventriculare in context de ischemie miocardica acuta sau de intoxicatie digitalica.

© Toate drepturile rezervate dr. Antoniu Petris

RaspundRaspund 25%25% dindin TPSVTPSV

ManevraManevra ValsalvaValsalva

Manevra Valsalva (expir fortat cu glota inchisa, rom. "scremut") in clinostatism.

Se recomanda sa i se solicite pacientului sa sufle intr-o seringa de 20 ml pina ii va deplasa pistonul (pacientul nu va reusi deplasarea pistonului dar va efectua o manevra Valsalva adecvata).

© Toate drepturile rezervate dr. Antoniu Petris

deplasarea pistonului dar va efectua o manevra Valsalva adecvata). © Toate drepturile rezervate dr. Antoniu Petris

DIAGNOSTICULDIAGNOSTICUL PARACLINICPARACLINIC ALAL ARITMIILORARITMIILOR

Teste electrofiziologice

Electrocardiografia

-- electrocardiografiaelectrocardiografia standard;standard;

-- derivatiilederivatiile endocavitareendocavitare AD;AD;

-- electrogramaelectrograma fascicolululuifascicolulului His;His;

-- electrocardiogramaelectrocardiograma transtrans-- esofagianaesofagiana;;

-- monitorizaremonitorizare ECGECG HolterHolter;;

-- electrocardiogramaelectrocardiograma dede efortefort;;

-- TRNSTRNS ((timpultimpul dede recuperarerecuperare aa noduluinodului sinusalsinusal);); -- TRNSCTRNSC ((timpultimpul dede recuperarerecuperare aa noduluinodului sinusalsinusal corectatcorectat);); --TCSATCSA ((timpultimpul dede conducereaconducerea sinoatrialsinoatrial);); -- TCSACTCSAC ((timpultimpul dede conducereconducere sinoatrialsinoatrial corectatcorectat);); -- ProvocareProvocareaa uneiunei tulburaritulburari dede ritmritm;;

-- OprireaOprirea uneiunei tulburaritulburari dede ritmritm prinprin

© Toate drepturile rezervate dr. Antoniu Petris

overdriveoverdrive supressionsupression;; -- StStimulareimulare programataprogramata ::

cadentacadenta impusaimpusa crescânda/fixacrescânda/fixa;; -- ExtrastimuliExtrastimuli cuplaticuplati cucu ritmulritmul normal;normal; -- MappingMapping endocavitarendocavitar ((atrialatrial sausau ventricular).ventricular).

-- electrocardiogramaelectrocardiograma dede îînaltanalta

rezolutierezolutie sisi îînregistrareanregistrarea dede

postpotentialepostpotentiale;;

-- tilttilttesttest (ECG,(ECG, TA).TA).

cucu

ELECTROCARDIOGRAFIAELECTROCARDIOGRAFIA

Prima ECG monoderivatie Augustus Waller – mai 1887

Prima ECG monoderivatie Augustus Waller – mai 1887 “Pionierul” electrocardiografiei clinice – Willem

“Pionierul” electrocardiografiei clinice – Willem Einthoven -1901

Derivatii speciale:

-derivatii posterioare (V 7 ,V 8 ,V 9 ) -derivatii drepte (V3r,V4r,V5r,V6r) -derivatii Mason-Likar; -derivatii esofagiene;

© Toate drepturile rezervate dr. Antoniu Petris

-electrozi epicardici.

Echipamentele ECG :

-tehnologie digitala -masuratori automate.

© Toate drepturile rezervate dr. Antoniu Petris

© Toate drepturile rezervate dr. Antoniu Petris

TheThe MasonMason--LikarLikar sysystemstem ppllacesaces limblimb electrodeselectrodes onon thethe torsotorso

© Toate drepturile rezervate dr. Antoniu Petris http:// http:// ww ww w.cardio w.cardio comman comman

© Toate drepturile rezervate dr. Antoniu Petris

http://http://wwwww.cardiow.cardiocommancommand.com/tapd.com/taptechnologytechnology

methods.htmlmethods.html

© Toate drepturile rezervate dr. Antoniu Petris
© Toate drepturile rezervate dr. Antoniu Petris

Sos HF et al. Surgery ablation of atrial fibrillation with epicardial and endocardial biauricular radiofrequency: initial experience Rev Esp Cardiol 2002;55:235-44.

EXPLORAREXPLORAREE ELECTROFIZIOLOGICELECTROFIZIOLOGICAA ENDOCAVITARENDOCAVITARAA

© Toate drepturile rezervate dr. Antoniu Petris

EXPLORAREA ELECTROFIZIOLOGICA A ATRIULUI

Înregistrare pasiva Pacing atrial cu frecventa crescânda (stepwise or ramp)

Pacing atrial cu frecventa crescânda (stepwise or ramp) © Toate drepturile rezervate dr. Antoniu Petris TRNS

© Toate drepturile rezervate dr. Antoniu Petris

TRNSTRNS ((timpultimpul dede recuperarerecuperare aa noduluinodului sinusalsinusal)) --TRNSCTRNSC ((timpultimpul dede recuperarerecuperare aa noduluinodului sinusalsinusal corectatcorectat)) --TCSATCSA ((timpultimpul dede conducereconducere sinoatrialsinoatrial)) --TCSACTCSAC ((timpultimpul dede conducereconducere sinoatrialsinoatrial corectatcorectat)) --determinareadeterminarea frfrecventeiecventei cardiacecardiace intrinseciintrinseci (FCI)(FCI)

EXPLORAREAEXPLORAREA ELECTROFIZIOLOGICAELECTROFIZIOLOGICA AA ATRIULUIATRIULUI

TESTETESTE PRINPRIN EXTRASTIMULEXTRASTIMUL

-- ProvocareaProvocarea uneiunei tulburaritulburari dede ritmritm;; -- OprireaOprirea uneiunei tulburaritulburari dede ritmritm prinprinoverdriveoverdrive supressionsupression;; -- StimulareStimulare programataprogramata :: cucu cadentacadenta impusaimpusa // crescâcrescânnddaa// fixafixa;; --extrastimuliextrastimuli cuplatcuplatii cucu ritmulritmul normal.normal.

© Toate drepturile rezervate dr. Antoniu Petris

DublaDubla blocadablocada autonomaautonoma (Jose)(Jose) --atropinaatropina i.v.0,04mg/kgcorpi.v.0,04mg/kgcorp sisi --propranololpropranolol i.v.i.v. 0,2mg/kgcorp0,2mg/kgcorp --ambeleambele injectateinjectate îînn 1515--2020 minuteminute --supravegheresupraveghere ECGECG sisi TATA --îînn specialspecial îînn timpultimpul testelortestelor electrofiziologiceelectrofiziologice (FCI).(FCI).

ELECTROGRAMAELECTROGRAMA FASCICULULUIFASCICULULUI HISHIS

© Toate drepturile rezervate dr. Antoniu Petris

ELECTROCARDIOGRAFIAELECTROCARDIOGRAFIA HOLTERHOLTER

ELECTROCARDIOGRAFIA ELECTROCARDIOGRAFIA HOLTER HOLTER © Toate drepturile rezervate dr. Antoniu Petris

© Toate drepturile rezervate dr. Antoniu Petris

© Toate drepturile rezervate dr. Antoniu Petris

© Toate drepturile rezervate dr. Antoniu Petris
© Toate drepturile rezervate dr. Antoniu Petris

TestTest ECGECG dede efortefort pozitivpozitiv

© Toate drepturile rezervate dr. Antoniu Petris
© Toate drepturile rezervate dr. Antoniu Petris

• Repaus

• Efort

Subdenivelare ST orizontala (aici) sau descendenta, minimum 1 mm fata de situatia de repaus

ELECTROCARDIOGRAMA DE INALTA REZOLUTIE SI INREGISTRAREA POTENTIALELOR VENTRICULARE TARDIVE

3. RMS (root mean squares) radical din

media voltajului ultimelor 40 ms ale QRS medianizat (n >20 µV).

2. HFLA (high frequency, low amplitude) durata partii terminale a QRS cu

© Toate drepturile rezervate dr. Antoniu Petris

amplitudine sub 40 µV (n < 38 ms).

rezervate dr. Antoniu Petris amplitudine sub 40 µV (n < 38 ms). 1. Durata QRS medianizata
rezervate dr. Antoniu Petris amplitudine sub 40 µV (n < 38 ms). 1. Durata QRS medianizata

1. Durata QRS medianizata (n < 114 ms)

MAPPINGMAPPING ALAL SEMNALULUISEMNALULUI AMPLIFICATAMPLIFICAT ALAL UNDEIUNDEI PP

TraseeTrasee reprezentativereprezentative sisi hartiharti lala pacientipacienti cucu fibrilatiefibrilatie atrialaatriala sisi lotlot dede control.control.

AdAd minmin -- duratadurata minima;minima;

AdAd maxmax -- duratadurata maxima;maxima;

AdAd -- sustractiasustractia luluii AdAd minmin dindin AdAd maxmax

© Toate drepturile rezervate dr. Antoniu Petris

LiniaLinia punctatapunctata reprezintareprezinta aparitiaaparitia sisi îîncetareancetarea semnaluluisemnalului amplificatamplificat alal undeiundei P.P.

T.T. YamadaYamada etet al.al. 19199999,, EurEur HeartHeart JJ 211211--20.20.

TILTTILT TESTTEST

© Toate drepturil
© Toate drepturil
TILTTILT TESTTEST © Toate drepturil e rezervate dr. Antoniu Petris

e rezervate dr. Antoniu Petris

© Toate drepturile rezervate dr. Antoniu Petris Identificarea Identificarea adecvata adecvata impune impune documentar ea

© Toate drepturile rezervate dr. Antoniu Petris

Identificarea Identificarea adecvata adecvata impune impune documentarea documentarea tulburarii tulburarii de de ritm ritm cu cu ajutorul ajutorul

derivatii derivatii inainte, inainte, in in cursul cursul si si dupa dupa interventia interventia

12 12

electrocardiagramei electrocardiagramei

terapeutica terapeutica ! !

RitmulRitmul sinusalsinusal caracteristicicaracteristici

undaunda PP dede origineorigine sinusalasinusala -- axaaxa inin limitelimite normale:normale:

undaunda PP pozitivapozitiva inin DIIDII sisi aVFaVF sisi negativanegativa inin aVR.aVR. configuratieconfiguratie constantaconstanta aa undeiundei PP inin fiecarefiecare derivatderivatiiee (se(se eliminaelimina variatiilevariatiile respiratoriirespiratorii solicitândsolicitând pacientuluipacientului mentinereamentinerea apneeiapneei postpost--expiratoriiexpiratorii inin timpultimpul inregistrariiinregistrarii traseuluitraseului ECG).ECG). intervalinterval PRPR constantconstant sisi normalnormal (0.12(0.12--0.200.20 s).s). frecventafrecventa cardiacacardiaca esteeste cuprinsacuprinsa intreintre 6060 sisi 100100 bpmbpm cicluricicluri PPPP sisi RRRR constanteconstante (variatiile(variatiile subsub 0.160.16 ss suntsunt considerateconsiderate aa fifi normale,normale, variatiilevariatiile pestepeste 0.160.16 ss survinsurvin inin aritmiaaritmia sinusala).sinusala).

© Toate drepturile rezervate dr. Antoniu Petris

© Toate drepturile rezervate dr. Antoniu Petris

Tahicardie atriala haotica

TahicardiaTahicardia paroxisticaparoxistica supraventricularasupraventriculara (TPSV)(TPSV)

TahicardieTahicardie cucu ritmritm extremextrem dede regulat,regulat, cucu frecventafrecventa ventricularaventriculara 160160--220/min220/min (o(o serieserie dede pestepeste treitrei extrasistoleextrasistole supraventricularesupraventriculare consecutive)consecutive) cucu punctpunct dede plecareplecare atrialatrial sausau jonctional:jonctional:

celecele

atrialeatriale

cucu

undaunda

PP

anterogradaanterograda

legatalegata

dede

complexulcomplexul QRS;QRS; celecele jonctionalejonctionale cucu undaunda PP retrogradaretrograda precedând,precedând, suprapunândusuprapunându--sese sausau urmândurmând complexuluicomplexului QRS).QRS).

© Toate drepturile rezervate dr. Antoniu Petris

TPSVTPSV prinprin mecanismmecanism dede reintrarereintrare constituieconstituie 7070--90%90% dindin toatetoate TPSVTPSV (TAVNR),(TAVNR), 2/32/3 fiindfiind cucu reintrareareintrarea inin jonctiunejonctiune sisi doardoar 1/31/3 cucu reintareareintarea prinprin fasciculfascicul accesor.accesor.

© Toate drepturile rezervate dr. Antoniu Petris ▼ ▼ b b enigna enigna ▼ ▼

© Toate drepturile rezervate dr. Antoniu Petris

bbenignaenigna senzatiesenzatie dede panicapanica!!

FibrilatiaFibrilatia atrialaatriala

absentaabsenta undelorundelor PP carecare suntsunt inlocuiteinlocuite dede undeunde dede fibrilatiefibrilatie ffmici,mici, neregulate,neregulate, dede amplitudineamplitudine variabilavariabila (mare(mare inin valvulopatiilevalvulopatiile mitrale,mitrale, micamica inin cardiopatiacardiopatia ischemica)ischemica) cucu frecventafrecventa variabilavariabila 400400--600/min600/min carecare sese observaobserva celcel maimai binebine inin DD IIII ,, VV 11

© Toate drepturile rezervate dr. Antoniu Petris

intervaleleintervalele dintredintre complexelecomplexele QRSQRS suntsunt inegale.inegale.

© Toate drepturile rezervate dr. Antoniu Petris

FlutterFlutter atrialatrial

undeleundele PP suntsunt inlocuiteinlocuite cucu undeunde FF cucu frecventafrecventa dede 250250-- 350/min,350/min, morfologiemorfologie identicaidentica sisi ritmritm regulatregulat,, cucu pantapanta ascendentaascendenta rapidarapida,, vârfvârf ascutitascutit sisi pantapanta descendentadescendenta maimai lentalenta,, succedândusuccedându--sese farafara intrerupereintrerupere,, ««sudatesudate»» uneleunele dede altelealtele,, farafara fragmentefragmente dede linielinie izoelectriceizoelectrice intercalateintercalate intreintre eleele ((««dintidinti dede ferastrauferastrau»»)) maimai binebine evidentiateevidentiate inin DD IIII ,, DD IIIIII ,, aVFaVF,, VV 11 ,, VV 22

© Toate drepturile rezervate dr. Antoniu Petris

complexecomplexe QRSQRS ritmiceritmice suntsunt precedateprecedate dede douadoua sausau treitrei undeunde FF ((raspunsraspuns ventricularventricular 1/1,1/1, 2/1,2/1, 3/1,3/1, 4/14/1 etcetc)) sausau aritmicearitmice (in(in flutterulflutterul cucu raspunsraspuns ventricularventricular nesistematizatnesistematizat).).

© Toate drepturile rezervate dr. Antoniu Petris
© Toate drepturile rezervate dr. Antoniu Petris

© Toate drepturile rezervate dr. Antoniu Petris

© Toate drepturile rezervate dr. Antoniu Petris

DEDE

DE DE © Toate drepturile rezervate dr. Antoniu Petris

© Toate drepturile rezervate dr. Antoniu Petris

DE DE © Toate drepturile rezervate dr. Antoniu Petris
DE DE © Toate drepturile rezervate dr. Antoniu Petris

DEDE

DE DE © Toate drepturile rezervate dr. Antoniu Petris

© Toate drepturile rezervate dr. Antoniu Petris

BoalaBoala noduluinodului sinusalsinusal ((sicksick sinussinus syndromesyndrome -- IrenIrenéé M.M. Ferrer,Ferrer, 1968)1968)

bradiaritmiabradiaritmia sinusalasinusala rezistentarezistenta lala droguridroguri (atropina,(atropina, izopropilnoradrenalina).izopropilnoradrenalina).

bloculblocul sinosino--atrial.atrial.

oprireaoprirea sinusalasinusala (spre(spre deosebiredeosebire dede bloculblocul sinosino--atrial,atrial, pauzelepauzele sinusalesinusale nunu prezintaprezinta nicinici oo relatierelatie aritmeticaaritmetica cucu ciclulciclul sinusal).sinusal).

sindromulsindromul bradicardiebradicardie--tahicardietahicardie (perioade(perioade dede bradicardiebradicardie alternândalternând cucu oo tahiaritmietahiaritmie supraventricularasupraventriculara -- flutterflutter atrial,atrial, fibrilatiefibrilatie atriala,atriala, tahicardietahicardie supraventricularasupraventriculara).).

© Toate drepturile rezervate dr. Antoniu Petris

fibrilatiafibrilatia atrialaatriala cucu frecventafrecventa ventricularaventriculara joasa,joasa, precedataprecedata sausau urmataurmata dede brbradicardieadicardie sinusala,sinusala, farafara raspunsraspuns lala cardioversiacardioversia electrica).electrica).

© Toate drepturile rezervate dr. Antoniu Petris
© Toate drepturile rezervate dr. Antoniu Petris

© Toate drepturile rezervate dr. Antoniu Petris

© Toate drepturile rezervate dr. Antoniu Petris

BloculBlocul sinosino--atrialatrial

alungireaalungirea timpuluitimpului dede conducereconducere sinosino--atrialaatriala imposibilimposibil dede diagnosticatdiagnosticat pepe ECGECG dede suprafatasuprafata ((gradgrad II),),

blocareablocarea intermitentaintermitenta aa stimulstimululuiului eliberateliberat dindin nodulnodul sinusalsinusal ((gradgrad II,II, MobitzMobitz IIII pauzelepauzele dintredintre undeleundele PP reprezintareprezinta unun multiplumultiplu alal cicluluiciclului PP--PP dede baza)baza)

© Toate drepturile rezervate dr. Antoniu Petris

absentaabsenta undeiundei PP dede origineorigine sinusalasinusala (nu(nu ee diferitadiferita dede oprireaoprirea sinusalasinusala pepe ECG)ECG) cucu evadarievadari jonctionalejonctionale sausau ventriculareventriculare ((gradgrad IIIIII).).

© Toate drepturile rezervate dr. Antoniu Petris

Oprire sinusala

Oprire sinusala http://www.cardionetics.com/cardiology/sinus-node-disease.php © Toate drepturile rezervate dr. Antoniu

http://www.cardionetics.com/cardiology/sinus-node-disease.php

© Toate drepturile rezervate dr. Antoniu Petris

© Toate drepturile rezervate dr. Antoniu Petris Lovitura de pumn – marginea inferioara stanga a
© Toate drepturile rezervate dr. Antoniu Petris Lovitura de pumn – marginea inferioara stanga a
© Toate drepturile rezervate dr. Antoniu Petris Lovitura de pumn – marginea inferioara stanga a
© Toate drepturile rezervate dr. Antoniu Petris Lovitura de pumn – marginea inferioara stanga a

© Toate drepturile rezervate dr. Antoniu Petris

Lovitura de pumn – marginea inferioara stanga a sternului - 50-70/min.

Blocuri atrio-ventriculare (BAV)

BAV grad I – ritm sinusal si alungirea intervalului PR sau PQ (peste 0.20 s la adulti si peste 0.18 s la copii).

© Toate drepturile rezervate dr. Antoniu Petris

BAV grad II – tip Mobitz I (cu perioade Luciani-Wenckebach):

ritm sinusal, alungirea progresiva a intervalului PR urmata de blocarea undei P. Ciclul se repeta periodic.

PR urmata de blocarea undei P. Ciclul se repeta periodic. BAV grad II – tip Mobitz

BAV grad II – tip Mobitz II : 2/1 – intermitent apare o unda P fara raspuns ventricular. Intervalul PR este fix pentru undele P conduse.

BAV de grad inalt – cel putin doua unde P consecutive sunt blocate, raportul de conducere atrio-ventriculara poate fi par (4/1, 6/1, 8/1 etc) sau impar (3/1, 5/1, 7/1 etc).

© Toate drepturile rezervate dr. Antoniu Petris

BAV grad II – tip Mobitz II : 2/1 – intermitent apare o unda P

BAV grad II – tip Mobitz II : 2/1 – intermitent apare o unda P fara raspuns ventricular. Intervalul PR este fix pentru undele P conduse.

© Toate drepturile rezervate dr. Antoniu Petris

BAV de grad inalt – cel putin doua unde P consecutive sunt blocate, raportul de conducere atrio-ventriculara poate fi par (4/1, 6/1, 8/1 etc) sau impar (3/1, 5/1, 7/1 etc).

BAVBAV gradgrad IIIIII (total)(total)

succesiunesuccesiune regulataregulata dede complexecomplexe QRSQRS (fine(fine sausau deformatedeformate)) cucu oo frecventafrecventa corespunzatoarecorespunzatoare centruluicentrului dede automatismautomatism (40(40--50/min50/min zonazona jonctionalajonctionala,, 3535--40/min40/min trunchiultrunchiul fascicululuifasciculului HisHis,, 2525--30/min30/min ramurileramurile fascicululuifasciculului HisHis sausau reteauareteaua PurkinjePurkinje 1515--20/min)20/min)

farafara relatierelatie cucu ritmulritmul supraventricularsupraventricular (care(care poatepoate fifi sinusal,sinusal, flutterflutter sausau fibrilatiefibrilatie).).

© Toate drepturile rezervate dr. Antoniu Petris

ComplexeleComplexele QRSQRS potpot prezentaprezenta oo morfologiemorfologie dede blocbloc dede ramram dreptdrept ((centrucentru dede automatismautomatism inin ventricululventriculul stângstâng)) sausau dede blocbloc dede ramram stângstâng ((centrucentru dede automatismautomatism inin ventricululventriculul dreptdrept).).

© Toate drepturile rezervate dr. Antoniu Petris
© Toate drepturile rezervate dr. Antoniu Petris

© Toate drepturile rezervate dr. Antoniu Petris

© Toate drepturile rezervate dr. Antoniu Petris

BlocuriBlocuri intraventriculareintraventriculare

BlocBloc dede ramram dreptdrept (BRD)(BRD)

ritmritm supraventricular.supraventricular. complexcomplex QRSQRS larglarg 0.120.12 s.s. parteapartea initialinitial\\aa aa complexuluicomplexului QRSQRS esteeste normala,normala, numainumai fazafaza finalafinala esteeste largitalargita -- deflexiuneadeflexiunea intrinsecoidaintrinsecoida inin VV 11 VV 22 pestepeste 0.050.05 s.s. complexecomplexe QRSQRS cucu aspectaspect dede MM((rsRrsR,, RSRRSR,, RSrRSr).). modificarimodificari dede repolarizarerepolarizare (segment(segment STST sisi undaunda TT cucu senssens inversinvers fatafata dede complexulcomplexul QRS).QRS). undaunda SS impimp\\astataastatainin DD II ,, aVL,aVL, VV 55 VV 66

© Toate drepturile rezervate dr. Antoniu Petris

© Toate drepturile rezervate dr. Antoniu Petris

© Toate drepturile rezervate dr. Antoniu Petris

BlocBloc dede ramram stângstâng (BRS)(BRS)

ritmritm supraventricular.supraventricular. complexcomplex QRSQRS larglarg 0.120.12 s.s. complexulcomplexul QRSQRS esteeste deformat,deformat, ingrosat,ingrosat, inin platouplatou inin DI,DI, aVL,aVL, VV 55 VV 66 deflexiuneadeflexiunea intrinsecoidaintrinsecoida pestepeste 0.080.08 ss inin VV 55 VV 66 modificarimodificari dede repolarizarerepolarizare (segment(segment STST sisi undaunda TT cucu senssens inversinvers fatafata dede complexulcomplexul QRS).QRS). undaunda QQ absentaabsenta inin derivatiilederivatiile precordialeprecordiale (poate(poate apareaaparea aspectulaspectul QS).QS).

© Toate drepturile rezervate dr. Antoniu Petris

© Toate drepturile rezervate dr. Antoniu Petris

CeCe esteeste unun cardiostimulator?cardiostimulator?

© Toate drepturile rezervate dr. Antoniu Petris
© Toate drepturile rezervate dr. Antoniu Petris
Lead IPG Anode Cathode
Lead
IPG
Anode
Cathode
Lead IPG Anode Cathode © Toate drepturile rezervate dr. Antoniu Petris

© Toate drepturile rezervate dr. Antoniu Petris

© Toate drepturile rezervate dr. Antoniu Petris
© Toate drepturile rezervate dr. Antoniu Petris

© Toate drepturile rezervate dr. Antoniu Petris

© Toate drepturile rezervate dr. Antoniu Petris

© Toate drepturile rezervate dr. Antoniu Petris

© Toate drepturile rezervate dr. Antoniu Petris
© Toate drepturile rezervate dr. Antoniu Petris

© Toate drepturile rezervate dr. Antoniu Petris