Sunteți pe pagina 1din 75

MEMORIU JUSTIFICATIV

Modernizare ferma de legume in


camp prin achizitionarea de
utilaje si echipamente specifice
PROIECT MODEL
Atentie! Informatiile solicitate in cadrul documentatiei care sunt completate in cadrul Memoriului
Justificativ intre paranteze patrate si utilizand culoarea rosie se vor inlocui cu informatiile specifice
solicitantului/proiectului care se va realiza.
Solicitarile/indicatiile de completare din cadrul formatului de Memoriu Justificativ de pe site-ul
www.apdrp.ro se regasesc la inceputul fiecarui punct din cadrul documentului, scrise cu culoarea
albastra.

Solicitant:

[Denumire solicitant]
Adresa:
Reprezentant:
Tel./Fax:

[.................]
[.................]
[.................]

Memoriu justificativ

Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

Foaie de capat
Memoriul Justificativ a fost elaborat de: [denumire solicitant]

Echipa de proiect

Nume

Sef de proiect

[nume complet]

[Pozitie in cadrul echipei de


elaborare a documentatiei]

[nume complet]

[Pozitie in cadrul echipei de


elaborare a documentatiei]

[nume complet]

Pagina 2/75

Semnatura

Memoriu justificativ

Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

Continutul cadru al memoriului justificativ pentru beneficiari privati


- pentru proiecte fara lucrari de constructii montaj1. Date generale................................................................................................................................. 4
1.1 Denumirea solicitantului si date de identificare ale acestuia......................................................................4
1.2 Scurt istoric al solicitantului....................................................................................................................... 4
1.3 Obiecte de activitate ale solicitantului........................................................................................................ 4
1.4 Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului.......................................................................4

2. Descrierea proiectului..................................................................................................................... 6
2.1 Denumirea investitiei................................................................................................................................. 6
2.2 Elaborator.................................................................................................................................................. 6
2.3 Amplasamentul proiectului......................................................................................................................... 6
2.4 Tema, cu descrierea obiectivelor propuse, fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei................6
2.5 Descrierea investitiilor ce urmeaza a fi executate in vederea adaptarii unitatii la standardele de mediu,
sanitar-veterinare, sanitare, fitosanitare ale Uniunii Europene, cu precizarea standardului / standardelor la
care se adapteaza......................................................................................................................................... 12
2.6 In cazul in care beneficiarul este o forma asociativa, se va descrie modul in care investitia deserveste
majoritatea membrilor acesteia (conform prevederilor fiselor masurilor).......................................................15
2.7 Piata de aprovizionare/desfacere, concurenta si strategia de piata ce va fi aplicata pentru valorificarea
produselor/serviciilor obtinute prin implementarea proiectului.......................................................................15
2.8 Descrierea indeplinirii conditiilor minime de eligibilitate si a criteriilor de selectie urmarite in
implementarea proiectului............................................................................................................................. 19

3. Date privind forta de munca si managementul proiectului.............................................................22


3.1 Total personal existent............................................................................................................................. 22
3.2 Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei :........................................................22
3.3 Responsabil legal.................................................................................................................................... 22

4. Descrierea achizitiilor realizate prin proiect...................................................................................23


5. Durata de realizare (luni) si etape principale.................................................................................53
6. Devizele investitiei, cu detalierea pe structura devizului general, insotit de devizele pe obiecte...56
7. Finantarea investitiei..................................................................................................................... 62
8. Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei......................................................................63
8.1 Valoarea totala (euro), Valoare eligibila (euro)......................................................................................... 63
8.2 Durata de realizare (luni) insotita de graficul de esalonare a investitiei exprimat valoric pe luni si activitati
...................................................................................................................................................................... 63
8.3 Capacitati de productie rezultate ca urmare a investitie (in unitati fizice)................................................65

9. Proiectii financiare si indicatori financiari......................................................................................66


9.1 Prognoza incasarilor si platilor pentru anii 1, 2 si 3 de implementare......................................................67
9.2 Prognoza incasarilor si platilor anii 1-5 de previziune..............................................................................71
9.3 Indicatori financiari.................................................................................................................................. 72

Pagina 3/75

Memoriu justificativ

Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

1. Date generale
1.1 Denumirea solicitantului si date de identificare ale acestuia
Denumire solicitant:
Sediul social:
Cod unic de inregistrare:

[denumire solicitant]
[sediu social solicitant]
[cod unic de inregistrare solicitant]

Numarul de inregistrare in Registrul Comertului: [F__/____/_____]

1.2 Scurt istoric al solicitantului


[Se va completa cu o scurta descriere a istoricului solicitantului, cu punctarea cel putin a urmatoarelor
aspecte:

Data infiintarii solicitantului si forma de organizare juridica;


Descrierea succinta a activitatilor derulate de la infiintarea solicitantului pana in prezent;

Alte informatii relevante.]

1.3 Obiecte de activitate ale solicitantului


(pentru care solicitantul are certificate constatatoare de la Oficiul Registrului Comertului in sensul ca desfasoara
respectivele activitati)

[Se vor preciza obiectul principale de activitate al solicitantului si obiectele de activitate secundare relevante
pentru proiectul propus spre realizare]
Solicitantul are ca obiect principal de activitate conform actului constitutiv cod CAEN 0113 Cultivarea
legumelor si a pepenilor, a radacinoaselor si tuberculilor, iar domeniul de interes pentru propunerea de
finantare este cultivarea legumelor in camp.

1.4 Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului


resurse funciare (cu precizarea regimului proprietatii), constructii, utilaje si echipamente, animale, etc.

[Se vor completa tabelele de mai jos prin inscrierea principalelor mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului
cu toate detaliile solicitate: data achizitiei, valoarea neta la data ultimului bilant si numarul de bucati.
Pentru terenuri se va completa tabelul aferent.]

Denumire mijloc fix

Data achizitiei

1.CLADIRI TOTAL
1.1 detaliati
1.n detaliati
2.UTILAJE TOTAL
2.1 detaliati
2.n detaliati
3.ANIMALE
3.1 detaliati
3.n detaliati
4.ALTELE - detaliati
TOTAL

Valoare neta la data intocmirii


ultimului bilant
-RONNu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

Pagina 4/75

Bucati

Memoriu justificativ

Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice


TERENURI

Nr.
Crt.

Amplasare
Judet/Localitate

Suprafata totala (mp) /


Categoria de folosinta

[Se va completa
judetul
si
localitatea terenului
detinut de catre
solicitant]

[Se va completa suprafata


terenului si categoria de
folosinta a acestuia]
50.000 mp / arabil

Valoarea
contabila
- RON-

Regim juridic

[Se va
completa
valoarea
inscrisa in
contabilitatea
solicitantului]

[Se va completa regimul juridic al


terenului cu indicarea documentului
care atesta regimul juridic indicat]

Pagina 5/75

Memoriu justificativ

Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

2. Descrierea proiectului
2.1 Denumirea investitiei
[Se va completa titlul proiectului]
Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

2.2 Elaborator
(coordonate de identificare, cod CAEN, etc.)

[Se vor completa datele societatii de consultanta cu care a fost incheiat contractul de consultanta pentru
elaborarea Memoriului Justificativ (daca este cazul) si/sau coordonatele solicitantului. Se vor specifica cel
putin urmatoarele informatii pentru societatea de consultanta si sau solicitant: denumire, cod CAEN al
activitatii principale, respectiv al activitatii secundare relevante pentru proiect.
Se vor specifica de asemenea data intocmirii Memoriului Justificativ si cursul de schimb valutar utilizat in
cadrul proiectului.
Se va mentiona in mod clar faptul ca pentru realizarea proiectului a fost utilizat un proiect model, cu
specificarea adresei de internet de la care acesta a fost descarcat, data descarcarii si titlul proiectului model.]
Consultant: ___________
Obiect principal de activitate: _______
Obiect secundar de activitate: _______ (daca este cazul)
Solicitant: ____________
Obiect principal de activitate: _______
Obiect secundar de activitate: _______ (daca este cazul)
Coordonate memoriu justificativ:
Data intocmirii Memoriului Justificativ:
Curs de schimb valutar:

06.05.2014
1 Euro = 4,4420 Lei (curs BCE din data de 06.05.2014)

Pentru elaborarea prezentului proiect a fost utilizat proiectul model Modernizare ferma de legume in
camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice, descarcat de la adresa de internet:
www.__________________, la data de _____________________.

2.3 Amplasamentul proiectului


(regiunea, judetul, localitatea)

[Se va specifica Regiunea de dezvoltare, judetul si localitatea in care se va implementa proiectul propus]
Regiunea de Dezvoltare _________, judetul _______, comuna ______.

2.4 Tema, cu descrierea obiectivelor propuse, fundamentarea necesitatii si


oportunitatii investitiei
Tema proiectului
Scopul proiectului este dotarea cu utilaje agricole necesare unei ferme de legume in camp ce produce:
tomate, castraveti, varza, ardei, vinete, ceapa si morcovi.
Prin proiectul de investitii s-a prevazut achizitionarea urmatoarelor utilaje agricole:

Tractor
Masina de plantat rasaduri
Plug standard cu 3 trupite
Pagina 6/75

Memoriu justificativ

Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

Minifreza
Cultivator
Semanatoare
Instalatie de picurat prin irigare

Masina de erbicidat.

Solicitantul isi desfasoara activitatea in sectorul horticol, sector ce face obiectul masurii 121 Modernizarea
exploatatiilor agricole care promoveaza si sprijina investitiile in exploatatiile agricole.

Obiectivele proiectului
Obiectivul general, precum si obiectivele specifice urmarite prin realizarea investitiei propuse sunt in
concordanta cu obiectivele Masurii 121, investitiile propuse spre realizare in cadrul prezentului proiect fiind
tipul de investitii pentru care programul de finantare a fost conceput.
Printr-un grad de eficienta crescut in ceea ce privesc resursele, indiferent de natura lor: resurse umane si
resurse materiale, reprezentate de factorii de productie, coroborat cu indeplinirea standardelor interne locale,
dar si la nivel national ne putem orienta spre cresterea competitivitatii intreprinderii individuale. Crestere ce
reprezinta, in fond, obiectivul general al proiectului.
Pentru a putea creste competitivitatea intreprinderii individuale, ferma de legume in camp va fi modernizata
prin dotarea cu utilaje si echipamente necesare realizarii in bune conditii a tehnologiei de cultivare a
legumelor. Aceasta crestere va conduce la atingerea unei performante generale reflectata prin urmatorii
factori:
o

Cresterea cantitatii de legume obtinute: tomate 40.000 kg /ha, castraveti 30.000 kg/ha, morcovi
30.000 kg/ha, varza alba 45.000 kg/ha, ceapa 25.000 kg/ha, vinete 25.000 kg/ha, ardei 25.000
kg/ha (productivitatea/ha variaza in functie de soiul de legume cultivat);

Prin utilizarea echipamentelor performante achizitionate cat si prin existenta unui sistem de irigatii prin
picurare se obtin produse de o calitate superioara cu o valoare adaugata sporita, dar si un randament
sporit de productie.

Legumele produse corespund standardelor nationale si comunitare. Prin acest lucru intelagandu-se
atingerea unui nivel ridicat din punct de vedere agronomic, comercial, organoleptic, nutritional si
sanitar.

Standardele de calitate a legumelor proaspete, sunt determinate de aspectul comercial al acestora ce


inglobeaza caracteristici vizuale: prospetimea si forma acestora; si de conditionare: ambalare si
etichetare.

Rezultatul implementarii standardelor de comercializare se transpune in asigurarea clasificarii in mod


uniform a legumelor, indiferent de tehnoligia de cultura folosita in oricare zona de productie, dar
pastrandu-se criteriul caracteristicii comerciale ale acestora.

De asemenea, proiectul propus de Intreprindere Individuala va conduce la indeplinirea


specifice ale Masurii 121, dupa cum urmeaza:

obiectivelor

Introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee noi, diversificarea productiei, ajustarea


profilului, nivelului si calitatii productiei la cerintele pietei, inclusiv a celei ecologice.
o

Prin utilizarea echipamentelor previzionate se va atinge un nivel optim al procesului tehnologic,


obtinandu-se produse de calitate datorita tehnologiilor performate folosite de catre Intreprinderea
Individuala. In acelasi timp, randamentul va fi unul ridicat data fiind productivitatea muncii crescute, dar
si a conditiilor de munca foarte bune.

O data realizat proiectul, se va avea certitudinea utilizarii terenului agricol la potentialul optim. Altfel
spus, investitia realizata in vederea obtinerii unei productii sporite la o calitate ridicata, intr-o zona cu
un potential agricol inalt dar si cu o traditie bine inradacinata in ceea ce priveste cultura legumelor este
pe deplin justificata.

Pagina 7/75

Memoriu justificativ

Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

Adaptarea exploatatiilor la standardele comunitare


Referitor la indeplinirea obiectului propus, aceasta va fi posibila prin achizitionarea de utilaje si echipamente si
folosirea optima a acestora, astfel incat sa se realizeze respectarea fluxului tehnologic propus. Flux tehnologic
ce respecta legislatia sanitar-veterinara, sanitara dar si de mediu, aflata in vigoare. Ca urmare, in etapa de
cultivare a legumelor se vor respecta toate fluxului tehnologic, acestea fiind:

Realizarea lucrarilor campului, aceasta fiind facuta in perioadele mentionate in tehnologie, duce la
prevenirea degradarii solului si implicit la o fertilitate metinuta a acestuia.

Alegerea substantelor de tratament in functie de elementele nutritive din sol, asigurandu-se


complementaritatea acestora. In vederea realizarii acestui proces trebuie avuta in vedere optimizarea
gamei de erbicide, pesticide, ingrasaminte.

Prin punerea in functiune a utilajelor si echipamentelor agricole prevazute a fi achizitionate, impactul


societatii prin activitatea curenta, asupra mediului va fi unul redus. Acest lucru fiind datorat pierderilor
de combustibil si eliberarea de substante nocive in cantitati extrem de mici.

Cresterea veniturilor exploatatiei agricole

In conditiile in care s-a identificat pe piata pentru legume de origine autohtona o crestere a cererii, iar
produsele oferite de societate corespund acesteia, putem afirma ca implementarea proiectului va
insemna pentru intreprinderea individuala obtinerea unor venituri de aproximativ 305.000 lei/an.

Si la capitolul profit se vor observa modificarii in sensul cresterii acestuia. Aceasta cresterea fiind
reflectata prin reducerea costurilor si totodata cresterea productivitatii.

Dupa realizarea investitiei, intreprinderea individuala isi va imbunatati performantele prin indeplinirea
urmatoarelor obiective operationale:
Obiective de ordin tehnic

Prin utilizarea echipamentelor de ultima generatie prevazute in fluxul tehnologic se urmareste crearea
unor conditii bune pentru desfasurarea muncii de catre personalul firmei. O data utilizate aceste
echipamente se obtine o cantitate de legume la un randament sporit, de o calitatea ridicata, date fiind
eficienta si productivitatea muncii crescute.

Obiective de ordin economico-financiar

In ceea ce priveste costul de productie al exploatatiei, acesta va cunoaste o scadere. Aceasta


scadere fiind realizata in mod direct prin reducerea costurilor reprezentate de serviciile tertilor.
Profitabilitatea fiind evidenta in momentul in care solicitantul va putea sa-si diminueze costurile, avand
propriul parc de utilaje.

In vederea demonstrarii cresterii viabilitatii economice s-a intocmit prognoza incasarilor si platilor pe o
perioada de 12 luni dupa realizarea investitiei.

In cadrul anexei C la cererea de finantare sunt prezentati indicatorii economico-financiari obtinuti in


urma realizarii prognozelor, acestia respectand limitele impuse de programul de finantare.

Obiective de mediu

Asigurarea sigurantei alimentare a consumatorilor si a respectarii normelor de mediu prin respectarea


normelor date de cerintele fitosanitare. Aceasta actiune este realizata prin practicarea unor metode de
cultivare sanatoase, in scopul de a proteja apa si solul, concomitent cu tinerea evidentei tratamentelor
fitosanitare si a produselor chimice angrenate in procesul de productie.

Lipsa impactului negativ asupra mediului a noii investitii, explicata prin achizitionarea unor
echipamente si utilaje ce corespund normelor de mediu.

Solicitantul respecta conditiile prevazute in Ghidul Solicitantului aferent Masurii 121 Modernizarea
exploatatiilor agricole Ferma de Familie, dimensiunea exploatatiei propusa prin proiectul de investitii este
de 19,07 UDE fiind cuprinsa intre 2 si 50 UDE asa cum este prevazut in ghid..
Pagina 8/75

Memoriu justificativ

Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice


Culturi vegetale

UDE/ha

Tomate
Castraveti
Morcov
Varza alba
Ceapa
Vinete
Ardei
Total

3,940
3,940
3,940
3,940
3,940
3,940
3,940
-

Capacitate Dimensiune ferma


ferma
(UDE)
1,00
3,94
0,50
1,97
0,50
1,97
0,5
1,97
1,00
3,94
0,50
1,97
1,00
3,94
5
19,7

Proiectul este in acord cu potentialul agricol al zonei in care va fi implementat. Conform Studiului pentru
determinarea zonelor cu potential, a zonelor geografice si marjelor brute standard unitare pentru proiectele
din cadrul Masurii 3.1 Investitii in exploatatii agricole din Programul SAPARD, elaborat de ASAS-ICPA si
ICDEA, 2004, comuna ____ din judetul ______ are potential mediu pentru cultivarea legumelor termofile
si criofile, productia obtinuta in zona de campie cu potential mediu pentru legumele ce fac obiectul proiectului
de investitie fiind:
Nr.
crt
1
2
3
4
5
6
7

Legume
Tomate
Castraveti
Morcov
Varza alba
Ceapa
Vinete
Ardei

Potential agricol
(kg/ha)
40.000
30.000
30.000
45.000
25.000
25.000
25.000

Justificarea achizitiilor propuse prin proiect


Principalul utilaj si anume tractorul va fi folosit alaturi de echipamente specifice, pentru pregatirea terenului
cum ar fi: arat, afanat si aerisit, maruntirea pamantului. Acesta este dotat cu o gama variata de accesorii,
gama cu ajutorul careia se asigura acoperirea a 75% din lucrarile ce sunt mentionate in tehnologiile de
cultivare a legumelor prevazute in proiectul de investitii.
In vederea pregatirii lucrarilor de primavara, se va folosi plugul reversibil pentru lucrarile de arat.
Pentru lucrarile de afanare si aerisire a solului, de incorporare a ingrasamintelor in sol va fi utilizata minifreza.
Aceasta va fi folosita si pentru combaterea buruienilor, dar si in pregatirea patului germinativ prin maruntirea
solului in repetate treceri.
Tinand cont ca trebuie realizat un proces de usurare a rasaririi plantelor sau de pregatire a insamantarii, va fi
obligatoriu prezenta unui cultivator. Echipament ce va fi responsabil cu spargerea crustei si la maruntirea
superficiala a solului.
Plantarea rasadurilor cu radacina goala sau cu bulgari de turba de forma conica, piramidala sau cubica se
realizeaza cu masina de plantat rasaduri.
Masina de erbicidat este utilizata in efectuarea tratamentului culturilor in camp.
Semanatul in randuri a semintelor plantelor de cultura (de ex. morcovi) se realizeaza cu ajutorul semanatorii.
Avand in vedere schimbarile climatice tot mai dese si neprevazute, este absolut necesara o instalatie de
irigat prin picatura. Avantajele aceaste instalatii sunt:
o

Pierderile sunt eliminate, dat fiind faptul ca aceasta dozeaza cantitatea de apa necesara in functie de
nivelul de dezvoltare in care se regaseste cultura intr-un anumit moment.

Se poate realiza distribuirea fiecarei plante in parte, in functie de necesarul acesteia.

Datorita uniformitatii si randamentului ridicat, aproximativ 95%, dar si a reducerii pierderilor prin
evaporatie, consumul de apa este mai redus cu 20-40%,
Pagina 9/75

Memoriu justificativ

Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

Concluzionam prin a spune ca pentru realizarea si asigurarea unor lucrari dar si a unei productivitati cat mai
sporite ale culturilor de legume mentionate este absolut necesara achizitonarea de utilaje de ultima generatie.
O data achizitionate, acestea isi vor aduce aportul in mod direct la reducerea emisiilor de substante volatile
nocive in ceea ce reprezinta mediul inconjurator. Altfel spus implementarea prezentului proiect va facilita un
control al poluarii rezultat din desfasurarea activitatii firmei.

Fundamentarea necesitatii investitiei


Solicitantul nu detine in prezent utilajele si echipamente agricole necesare intretinerii unei exploatatii
legumicole de 5 ha.
In Romania, productia agricola se bazeaza, in special, pe fermele de mici dimensiuni, ferme de semi
subzistenta, cu mai putin de 1 UDE. Pana acum, masurile sociale din agricultura au facut ca acest sector
important al economiei nationale sa nu fie competitiv.
Conform situatiei proiectelor din cadrul PNDR, pana la data de 11 aprilie 2013, pentru masura 141 Sprijinirea
fermelor de semisubzistenta au fost depuse in total 88.846 cereri de finantare, valoarea acestora fiind de
666,3 milioane euro (140% raportat la alocarea initiala); din cele 48.512 proiecte selectate, sau incheiat
contracte de finantare pentru 46.853 proiecte, in valoare de 147,7 milioane euro (31% grad de executie
financiara). Sprijinul acordat acestui segment de fermieri, a caror exploatatii au o dimensiune economica intre
28 UDE, are scopul de a asigura veniturile necesare in perioada de restructurare si transformare a fermelor
de semisubzistenta in exploatatii orientate catre piata, prin utilizarea durabila a factorilor de productie,
imbunatatirea managementului, diversificarea productiei agricole, precum si introducerea de tehnologii
performante, adaptate conditiilor locale.
Performanta agriculturii in Romania este afectata grav de fragmentarea excesiva a proprietatii (3.859
mii ferme, in 2010, fata de 3.931 mii ferme, in 2007 cu nici 2% mai putin), in conditiile in care un procent de
93% din numarul total de ferme romanesti aveau, in 2010, o suprafata mai mica de 5 hectare si
detineau 29,6% din totalul suprafetei agricole utilizate (prin comparatie, ponderea fermelor sub 5 hectare,
la nivelul UE27, este de 69%, iar suprafata utilizata de 6%). In consecinta, marimea actuala a exploatatiilor
agricole nu favorizeaza punerea in valoare cu eficienta a resurselor disponibile in agricultura, ceea ce
are efecte negative asupra economiei rurale si asupra veniturilor agricultorilor. De aceea diminuarea
numarului de ferme care practica o agricultura de subzistenta ar trebui sa constituie unul dintre obiectivele
principale ale politicii de dezvoltare rurala, daca se urmareste ca agricultura romaneasca sa existe si sa
influenteze piata comunitara1.
Pe de alta parte, un numar de 13.740 ferme mari din Romania (0,4% din total) exploatau, in 2010, o suprafata
de 6,5 milioane hectare (48,9% din SAU totala), marimea medie a unei ferme fiind de 474 ha (fata de 265
hectare media europeana). Ponderea exploatatiilor peste 100 hectare se situeaza la 2,7% la nivelul UE27,
18,3% in Franta, 11,2% in Germania si 21% in Marea Britanie.
Romania are asadar o structura bipolara a fermelor agricole: fermele mari, competitive, coexista cu
fermele mici, aflate la limita subzistentei. O parte dintre aceste ferme mici trebuie eficientizate si orientate,
in perioada urmatoare, spre piata. Crearea mediului institutional si a infrastructurii pentru valorificarea
produselor obtinute va constitui elementul major pentru imbunatatirea performantelor economice a
exploatatiilor agricole. Un alt factor important este calitatea pregatirii profesionale si diversificarea
ocupationala. Pregatirea capitalului uman pentru cresterea performantelor fermelor are o importanta
particulara in Romania, unde nivelul de formare si educatie al femierilor mici este foarte scazut.

Conform unor rezultate a analizei documentare au fost identificate mai multe nevoi pentru sustinerea
exploatatiilor agricole, cum ar fi:
o

Nevoia de a realiza investitii tehnice in exploatatiile agricole care produc pentru piata (realizarea de
capacitati noi si/sau modernizarea activelor existente, achizitionarea de animale, investitii in plantatii,
dotarea cu masini si utilaje agricole performante s.a.);

Dr. ing. Daniel Botanoiu, Sectorul agricol romanesc si sustinerea acestuia dupa 2013.

Pagina 10/75

Memoriu justificativ
o

Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

Nevoia de a moderniza si restructura exploatatiile de dimensiuni mici, reducerea dezavantajelor


structurale si concurentiale cu care acestea se confrunta pe piata;

Oportunitatea investitiei
Din punct de vedere al oportunitatii investitiei se disting urmatoarele aspecte relevante ce privesc nivelul
sectorial, de piata, al fortei de munca, al conditiilor pedo-climatice precum si al economiei locale.
La nivel sectorial

Cresterea consumului de produse naturale ce se inregistreaza, are ca fundament campaniile din


media cu privire la constientizarea necesarului consumului zilnic de fructe si legume;

Cresterea consumului de legume romanesti in defavoarea celor provenite din import.

La nivelul pietei de desfacere

Rezultatele prognozei realizate la nivelul tarii, in care este specificata existenta unei cresteri a
consumului de legume pana la nivelul celei din uniunea europeana. Lucru sustinut si de cresterea
vizibila din ultimii ani la nivel national, pentru produse legumicole.

La nivelul fortei de munca

Forta de munca disponibila in zona este intr-un grad destul de mare specializata in domeniul
legumicol.

La nivelul conditiilor de sol si clima

Zona vizata vis-a-vis de realizarea investitiei este una cu potential mediu pentru activitatea
legumicola.

Favorizarea activitatilor de exploatatie legumicola de catre conditiile pedo-climaterice din


agricola.

zona

Acestea fiind mentionate, se poate afirma ca realizarea acestui proiect va insemna pentru Ferma de familie
fructificarea unor avantaje economice dar si sociale, efectele fiind favorabile in ceea ce priveste dezvoltarea
economiei la nivel local. Dezvoltarea este pusa pe seama stimularii anumitor agenti economici zonali,
precum si pe cresterea veniturilor la bugetul local.
Implementarea proiectului in conditiile cofinantarii prin Programul National pentru Dezvoltare Rurala - Masura
121 va avea ca rezultat o rentabilitate a capitalului propriu investit mai mare si o durata de recuperare mai
scurta decat in cazul in care proiectul de investitii ar fi realizat din surse proprii ale solicitantului.

Pagina 11/75

Memoriu justificativ

Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

2.5 Descrierea investitiilor ce urmeaza a fi executate in vederea adaptarii unitatii la


standardele de mediu, sanitar-veterinare, sanitare, fitosanitare ale Uniunii
Europene, cu precizarea standardului / standardelor la care se adapteaza
(pentru proiectele care vizeaza adaptarea unitatii la standardele specifice)

Prin proiect s-a propus achizitionarea de utilaje noi si performante in vederea respectarii conditiilor de mediu.
Achizitiile care urmeaza a fi efectuate prin intermediul proiectului sunt necesare pentru asigurarea reducerii
poluarii. Achizitiile propuse sunt nesemnificativ poluante si nu produc emisii sau scurgeri poluante care ar
putea afecta aerul, solul sau apa, fiind asigurata in acest fel protejarea mediului inconjurator prin prevenirea si
controlul integrat al poluarii, respectiv reducerea emisiilor in aer, apa si sol.
In ceea ce priveste indeplinirea standardelor nationale si comunitare, exploatatia agricola vegetala a
solicitantului trebuie sa respecte standardele de mediu Bunele Conditii Agricole si de Mediu (GAEC) pe toata
suprafata fermei. Conditiile apicabile in cazul solicitantului prevad urmatoarele:
I.

Standarde pentru evitarea eroziunii solului


GAEC 1. Pe timpul iernii, terenul arabil trebuie sa fie acoperit cu culturi de toamna si/sau sa
ramana nelucrat dupa recoltare pe cel putin 20% din suprafata arabila totala a fermei.
GAEC 2. Lucrarile solului pe terenul arabil cu panta mai mare de 12%, cultivat cu plante
prasitoare, inclusiv semanatul, se efectueaza de-a lungul curbelor de nivel.

II.

Standarde pentru mentinerea continutului optim de materie organica in sol


GAEC 5. Nu este permisa arderea miristilor si a resturilor vegetale pe terenul arabil.

III.

Standarde pentru mentinerea structurii solului


GAEC 6. Nu este permisa efectuarea lucrarii de arat in conditii de umiditate excesiva a solului.

IV.

Standarde pentru mentinerea unui nivel minim de intretinere a terenurilor agricole


GAEC 10. Evitarea instalarii vegetatiei nedorite pe terenurile agricole, inclusiv pe terenurile care
nu sunt folosite in scopul productiei.

V.

Standarde pentru protejarea si gestionarea apelor


GAEC 11: Se respecta normele legale privind utilizarea apei pentru irigatii in agricultura.
GAEC 13. Este interzisa poluarea apelor subterane prin deversarea directa sau prin descarcarea
pe teren si infiltrarea prin sol a produselor ce contin substante periculoase utilizate in agricultura,
cu exceptia cazului in care o astfel de deversare/descarcare este reglementata prin autorizatia de
gospodarire a apelor detinuta de agricultor2.

Protectia impotriva eroziunii solului se poate realiza prin infiintarea culturilor agricole care ofera o anumita
protectie a solului, dar si prin utilizarea tehnologiilor agricole specifice.
Pentru ameliorarea calitatii solului si refacerea stratului de humus, se va aduce un aport de ingrasaminte
organice, resturi vegetale, ingrasaminte verzi.
Riscul erozional poate fi semnificativ redus printr-un management agricol cat mai bun. Evitarea lucrarilor sau
reducerea numarului lor, lucrarea solului sau intrarea pe soluri umede sunt de o mare importanta. Pe solurile
susceptibile la eroziune, compactarea de suprafata reduce abilitatea, capacitatea solului de a absorbi apa,
aceasta determinand aparitia baltirii si intensificarea eroziunii. Aceste procese negative trebuiesc corectate
inainte de a semana cultura urmatoare.
Impotriva eroziunii solului se mai pot lua urmatoarele masuri:
2

Substantele periculoase utilizate in agricultura se regasesc in continutul urmatoarelor produse/grupe de produse: biocide si produse de
protectia plantelor (erbicide, fungicide, insecticide, acaricide, nematocide, regulatori de crestere), produse de uz veterinar (medicamente,
substante antiparazitare), produse petroliere (combustibili, lubrifianti, produse derivate), azotatii si fosfatii din ingrasaminte si alte produse
utilizate pentru dezinfectie, dezinsectie, deratizare si decontaminare in ferma, in conformitate cu Lista de substante prioritare si poluanti
specifici prevazuta in anexa nr. 1 la Programul de masuri impotriva poluarii cu substante chimice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr.
351/2005, cu modificarile si completarile ulterioare

Pagina 12/75

Memoriu justificativ

Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

Acoperirea solului la suprafata cu vegetatie;


Evitarea pregatirii unu pat germinativ fin care determina aparitia proceselor de degradare fizica la
suprafata: colmatarea spatiului poros si crustificarea;
Deschiderea spatiilor destinate trecerii masinilor agricole pentru efectuarea tratamentelor chimice,
chiar si in cazul culturilor neprasitoare, vor fi deschise numai dupa rasarirea plantelor. Daca acest
lucru nu este posbil, se va incerca realizarea unui sistem de afanare superficiala, care sa contribuie la
reducerea compactarii zonei;
Folosirea culturilor cerealiere de toamna, precum: graul, secara, orzul, sau dintre plantele tehnice
mustarul ca plante protectoare in special pentru perioada de iarna
Aplicarea mulciului vegetal, la suprafata patului germinativ imediat dupa semanat

Mentinerea continutului de materie organica in sol se va putea realiza prin intermediul planului de fertilizare.
Solul este principala sursa de nutrienti minerali si de aps pentru plante. Capacitatea acestuia de a asigura
nutrientii necesari plantelor variaza in functie de nivelul lui de fertilitate. Atat din ratiuni economice, cat si din
exigente de protecsie a mediului, se impune o corecta gestionare si folosire a ingrasamintelor (fertilizantilor) la
nivelul fiecarei exploatatii agricole.
Folosirea ingrasamintelor pentru realizarea unor productii profitabile trebuie facuta pe baza unor previziuni
realiste, care sa tina cont de conditiile pedoclimatice locale, de potentialul productiv al culturilor si nivelul
tehnologic al unitatii agricole.
Respectarea bunelor conditii agricole si de mediu si a planului de fertilizare, conduce la indeplinirea
standardelor privind protectia mediului si contribuie la desfasurarea activitatii solicitantului in bune conditii,
reducand semnificativ riscul poluarii accidentale a solului sau surselor de apa.
Pentru proiectele care prevad modernizari/ extinderi, in cadrul unitatilor care sunt in functiune se va prezenta
sub forma tabelara:
Investitia/utilajele care
se realizeaza pentru
adaptarea la standarde

Standardul la care
se face adaptarea

Valoarea Lei

Termenul de
gratie al
standardului

Termenul de
realizare a
investitiei*

Nu este cazul

Bugetul indicativ
Denumirea capitolelor de cheltuieli
1
Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului - total, din
care:
1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului
1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului
1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea
initiala
Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - total, din
care:
3.1 Studii de teren
3.2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
3.3 Proiectare si inginerie
3.4 Organizarea procedurilor de achizitie
3.5 Consultanta
3.6 Asistenta tehnica
Verificare incadrare cheltuieli cap 3
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza - total, din care:
Pagina 13/75

Cheltuieli
eligibile
EUR
2

Cheltuieli
neeligibile
EUR
3

0
0

0
0

806

806

0
0
0

Total
EUR
4

0
0
0
0
0
0
0
0
806
0
806
0
0
0
Cheltuieli capitol 3 se incadreaza in limita de
1%
80,624
0
80,624

Memoriu justificativ

Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice


Denumirea capitolelor de cheltuieli

1
A - Constructii si lucrari de interventii - total, din care:
4.1 Constructii si instalatii
4.2 Montaj utilaj tehnologic
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare)
4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii
specifice
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
B - Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii:
Subcapital 1 - Lucrari de pregatire a terenului
Subcapital 2 - Infiintarea plantatiei
Subcapital 3 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 1
Subcapital 4 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 2
Subcapital 5 - Instalat sistem sustinere si imprejmuire
Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care:
5.1 Organizare de santier
5.1.1 lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier
5.1.2 cheltuieli conexe organizarii santierului
5.2 Comisioane, taxe
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute
Procent cheltuieli diverse si neprevazute
Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare - total, din care:
6.1 Pregatirea personalului de exploatare
6.2 Probe tehnologice si teste
TOTAL GENERAL
Verificare actualizare
ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max. 5%)
TOTAL GENERAL CU ACTUALIZARE
Valoare TVA
Total general inclusiv TVA

VALOAREA PROIECTULUI

VALOARE TOTALA
VALOARE ELIGIBILA
VALOARE NEELIGIBILA
Plan financiar
Ajutor public nerambursabil (contributie UE si cofinantare nationala)
Cofinantare privata, din care:
- autofinantare
- imprumuturi
TOTAL PROIECT
Procent contributie publica
Avans solicitat
Procent avans solicitat ca procent din ajutorul public nerambursabil

Pagina 14/75

Cheltuieli
eligibile
EUR
2
80,624
0
0
0

Cheltuieli
neeligibile
EUR
3
0
0
0
0

EUR
4
80,624
0
0
0

80,624

80,624

0
0
0
0
0

Total

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,137
3,137
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,422
3,422
0
0
0
0.00%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
81,430
3,422
84,852
Actualizare mai mica de 5% din valoarea
eligibila
0
0
81.430
3.422
84.852
19.543
19.543
104,395
Data intocmirii Studiului de
Fezabilitate/Memoriului
5/6/2014
Justificativ
Curs EUR
4.4420
LEI
EUR
463.722
104.395
361.712
81.430
102.010
22.965
Cheltuieli
Cheltuieli
Total
eligibile
neeligibile
32.572
32.572
48.858
22.965
71.823
22.965
22.965
48.858
48.858
81.430
22.965
104.395
40%
16,286
Suma avans mai mica de 50%
50%
din ajutorul public

Memoriu justificativ

Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

2.6 In cazul in care beneficiarul este o forma asociativa, se va descrie modul in care
investitia deserveste majoritatea membrilor acesteia (conform prevederilor
fiselor masurilor)
Nu este cazul.

2.7 Piata de aprovizionare/desfacere, concurenta si strategia de piata ce va fi aplicata


pentru valorificarea produselor/serviciilor obtinute prin implementarea
proiectului.
Caracteristici generale ale pietei produselor
In ceea ce priveste productia de legume per total, in perioada 2006-2012, a suferit o scadere a valorii absolute
inregistrate, desi nu s-a constatat o constanta vis-a-vis de trendul general, existant unii ani mai productivi
decat altii. In anii in care piata legumelor a cunoscut o crestere, un aport important l-au avut importurile,
productia locala sustinand foarte putin aceasta crestere.
Raportandu-ne la principalele culturi, valoarea productiei acestora inregistrata in anul 2012 a fost cu 15% mai
mica decat cea din anul 2006. In valoare absoluta acest procent reprezentant 545.1 milioane tone. Principala
cauza a acestui fapt este dependenta intr-un grad foarte mare a agricultorilor de conditiile meteorologice.
Cultura de tomate
Conform datelor statistice obtinute, cele mai slabe productii de tomate au fost inregistrare in anii: 2012 (654
mii tone, cu 28% mai putin decat in anul 2011) si 2007 (640.8 mii tone, cu 23% mai putin decat in anul 2006).
Tinand cont ca anii 2007 si 2012 au fost catalogati, la nivel meteorologic, ca fiind ani secetosi putem concluzia
ca cele afirmate mai sus referitor la relatia
clima-productie sunt argumentate.
Cea mai importanta crestere a fost de 27%,
dar nu a fost si cea mai mare productie
inregistrata, a avut loc in anul 2008. Acest
procent fiind pus pe seama faptului ca baza
de raportare a fost anul 2007, un an foarte
putin productiv. Productia maxima obtinuta,
pe perioada de analiza, a avut loc in anul
2011. In acest an, s-au obtinut 911 mii tone
de tomate, cu 18% mai mult decat in anul
2010. An 2010, care nu a fost un an deloc
nefast pentru productia de tomate,
obtinandu-se 768.5 mii tone, practic unul
dintre cei mai productivi anii din ultima
perioada de timp.

Sursa: www.insse.ro

Productia de legume, in Romania, a suferit si sufera in continuare foarte multe fluctuatii de la an la an. Acest
lucru fiind cauzat de lipsa unei strategii de dezvoltare a sectorului.
Cultura de ceapa
La fel ca in cazul tomatelor si-n cazul
productiei de ceapa la nivel national s-a
resimtit o scadere a valorii inregistrate in
anul 2012 fata de anul 2006. Astfel in anul
de la finele perioadei de analiza s-a obtinut
o productie de 337 mii tone, fata de 390.7
mii tone in 2006. In valoarea relativa,
scaderea a fost de 13%.
Cei mai neproductivi ani au fost anii: 2007,
Pagina 15/75

Sursa: www.insse.ro

Memoriu justificativ

Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

respectiv 2012; ani in care s-au inregistat valori sub 340 de mii tone. La polul opus regasim anii 2008 si 2011,
cand productia a de 394.3 mii tone in 2011 si 395.6 in 2008. Raportul intre productia 2008 si productia de
ceapa din 2007, ne ilustreaza cea mai mare crestere, aceasta fiind de aproximativ 22%.
Cultura de castraveti
Conform datelor statistice, cele mai slabe
productii de castraveti au fost inregistrare
in anii: 2007 (132 mii tone, cu 15% mai
putin decat in anul 2006) si 2012 (146 mii
tone, cu aproximativ 25% mai putin decat
in anul 2011).
Desi anul 2010 a fost unul productiv,
obtinandu-se 172 mii tone, tot a avut loc o
scadere, cu 2% fata de anul 2009, in care
s-au produs 176 mii tone. Anul 2009 a
fost un an bun pentru culturile de
castraveti, fiind inregistrata a doua
productie ca valoare in perioada 20062012, dupa anul 2011.

Sursa: www.insse.ro
La fel ca in cazul mai multor culturi, anul
2011 a fost unul roditor. Factorul determinant, clima, a dus la o productie de 196 mii tone castraveti.
Cultura de vinete
Daca in cazul altor culturi, anul 2006 a
fost un an normal din punct de vedere al
productiei, nu se poate spune acelasi
lucru si in cazul culturii de vinete. In acest
an s-a inregistrat o valoare de 101,1 mii
tone, practic o valoare mai mica s-a
inregistrat doar in anul secetos 2007 cand
productia a fost de numai 63,7 mii tone.
Urmarind graficul, putem vedea ca dupa
anul nefast 2007, productia de vinete s-a
regasit pe un trend crescator pana in anul
2011, cu o mica fluctuatie in 2010 cand
productia a fost cu 6% mai mica decat in
Sursa: www.insse.ro
anul 2009. In valoare absoluta acest
procent se traduce printr-o diferenta de 10 mii tone, de la 154 mii tone in 2009, la 144 mii tone in 2010.
Cultura de morcov
Productia de morcov a cunoscut 3 faze
importante de-a lungul perioadei de
analiza. Prima faza o reprezinta anul
2007, an in care s-au obtinut 209 mii tone;
mai putine tone obtinandu-se doar in anul
2012, 200 mii tone. Anul 2008 a adus o
crestere a productiei de 12%, adica cu 24
mii tone.
A doua faza este perioada 2009-2011,
cand productia urmeaza un trend
ascendent, culminand cu anul 2011 cand
s-au obtinut 246 mii tone.

Sursa: www.insse.ro

Cea de-a treia faza o reprezinta declinul


Pagina 16/75

Memoriu justificativ

Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

productiei din anul 2012. Productivitatea medie la hectar a suferit o scadere de 1.970 kg/ hectar. Astfel,
productia de morcovi a scazut cu 18 procente fata de anul 2011.
Cultura de ardei
Conform datelor statistice obtinute, cele
mai slabe productii de ardei au fost
inregistrare in anii: 2007 (184,9 mii tone,
cu 21% mai putin decat in anul 2006) si
2012 (203 mii tone, cu 19% mai putin
decat in anul 2011). Altfel spus nu exista
nici o noutate in ceea ce priveste anii 2007
si 2012.
In perioada 2007-2011, productia a evoluat
de la minimul din 2007 de 184.9 mii tone
pana la maximul de 253,5 mii tone in anul
2011.
Sursa: www.insse.ro
La fel ca si in cazurile multor culturi, seceta
din anul 2012 si-a spus cuvantul. Astfel, productivitatea medie la hectar a fost a doua cea mai slaba
productivitate inregistrata, dupa cea din anul 2007.
Cultura varza alba
In ceea ce priveste cultura de varza alba,
aceasta a cunoscut valori scazute in mai
multi ani. Pe langa anii nefasti 2007 si
2012 cand s-au produs 893,2 mii tone,
respectiv 975 mii tone, s-au inregistrat
valori joase si in anii 2008 (964,6 mii tone)
si 2010 (981,2 mii tone).
Practic, doar trei ani pot fi considerati
productivi: anul 2006 cand s-au obtinut
1.106 mii tone, anul 2009 cu 1.001,9 mii
tone si anul 2011 cu 1.025,3 mii tone.
Astfel diferenta dintre anul 2012 si anul
2006 este de 11% in scadere sau 131 mii
tone.

Sursa: www.insse.ro

Politica si piata de aprovizionare. Furnizori potentiali de materii prime


Pentru desfasurarea activitatii agricole, Intreprinderea Individuala necesita urmatoarele materii prime:

Seminte
Fertilizanti cu macro-elemente si micro-elemente
Dezinfectanti sol
Tratamente pentru combaterea daunatorilor

Ambalaje (ladite, saci)

Achizitia semintelor se va realiza de la producatori sau comercianti autorizati. In alegerea furnizorilor se va


tine cont de urmatoarele caracteristici ale semintelor: calitatea; soiuri performante; rezistenta la conditii de
mediu, boli si daunatori; adaptabilitatea la tipurile de sol; rezistenta la frangere si cadere; productivitate
ridicata.
In plus, este foarte importanta si relatia cu furnizorul, astfel incat vor fi luati in considerare si urmatorii factori:
pret; termen de livrare; termene si modalitati de plata.

Pagina 17/75

Memoriu justificativ

Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice


POTENTIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI

Denumire furnizor de materii


prime / materiale auxiliare /
produse / servicii

Produs furnizat si
cantitate
aproximativa

Adresa

Ingrasaminte organice si
chimice, fertilizanti, erbicid,
insecticid, fungicid 42 t,
80 l
Motorina pentru lucrari
mecanizate 3.500 l

Valoare
aproximativa
-RON-

% din total
achizitii

31.115

44,6%

21.000

30,1%

[Furnizor 1]

[adresa furnizorului]

[Furnizor 2]

[adresa furnizorului]

[Furnizor 3]

[adresa furnizorului]

Seminte - 20 kg

3.150

4,5%

[Furnizor 4]

[adresa furnizorului]

Ladite plastic - 500 buc.,


saci rafie 2.000 buc

14.457

20,8%

69.722

100%

Total

Politica si piata de desfacere


Produsele obtinute de solicitant vor fi destinate comertului cu ridicata, deci principalii clientii vor fi societatile
comerciale sau persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale.
Legumele propuse in proiect, pot fi cumparate de diversi clienti, precum:

Fabrica de conserve

Agenti comerciali, lanturi de magazine si hypermarket-uri

Producatori de muraturi

Rezulta asadar, ca legumele de camp propuse spre cultivare de catre solicitant au gama larga de utilizare,
putand fi valorificate cu usurinta. Faptul ca pentru o cultura exista mai multi potentiali clienti, este un avantaj
real deoarece se reduce dependenta fata de un singur cumparator si astfel certitudinea veniturilor este mai
mare.
Potentiali clienti:
POTENTIALII CLIENTI AI SOLICITANTULUI
Nr.crt
1
2
3
4

Client (Denumire si adresa)


[denumire client si adresa]
[denumire client si adresa]
[denumire client si adresa]
[denumire client si adresa]
Total vanzari

Valoare - RON 105.512,75


60.293,00
45.219,75
90.439,50

% din vanzari
35%
20%
15%
30%

301.465

100%

Analiza concurentei
Concurenta pe termen scurt se preconizeaza a fi mai redusa, in conditiile in care intreprinderea vizeaza piata
locala. Micii producatori locali fiind principalii agenti ce constituie aceasta piata.
Privind in perspectiva, intreprinderea va viza si piete din alte zone geografice, pe masura ce isi va putea
extinde activitatea.
Astfel concurenta va deveni mai acerba, iar pentru a putea rezista competitiei solicitantul isi va asigura o
anumita baza de clienti, punand accent pe calitatea legumelor produse. Clinetii atrasi si fidelizati vor
recomanda legumele cunostintelor, rudelor, prietenilor si astfel va crester numarul de potentiali cumparatori.
Chiar si in conditiile cresterii concurentei, seriozitatea producatorului si calitatea ofertei sale de produse il vor
ajuta sa ramana pe piata.

Pagina 18/75

Memoriu justificativ

Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

Strategia de piata
Strategia de piata a solicitantului cuprinde totalitatea actiunilor sale ce au ca scop principal satisfacerea unei
nevoi identificate in piata. In paralele, activitatea sa trebuie sa fie profitabila pentru a permite dezvoltarea
fermei si extinderea activitatii.
Politica de produs
Utilizand seminte de calitate si soiuri bune, solicitantul isi asigura primele conditii pentru a obtine o recolta de
calitate. Apoi, respectand toate cerintele in ceea ce priveste tehnologia de infiintare si intretinere a culturilor
(tratamente fitosanitare, cantitati optime de ingrasamant, perioadele in care se efectueaza lucrari, etc.), se
asigura si o productie ridicata la hectar, care poate fi valorificata pe piata.
In plus, solicitantul isi propune si incheierea de contracte cu clienti inainte de infiintarea culturilor, astfel incat
sa isi asigure comercializarea unei parti din productie.
Politica de pret
Avand posibilitatea de a-si comercializa productia mai multor categorii de clienti, solicitantul poate practica o
plaja mai larga de preturi, asigurandu-si astfel o baza sigura de venituri. In cazul in care se pierde unul din
clienti, veniturile sale sunt asigurate de ceilalti clienti, din domenii de activitate independente.
Politica de pret prevede si acordarea de facilitati pentru clientii fideli. De exemplu, reduceri de pret pentru
cresterea cantitatii achizitionate, pentru cei care incheie un contract, stabilesc cantitatea dorita si achita un
avans inainte de infiintarea culturii, pentru cei care platesc produsele intr-un timp foarte scurt (1-3 zile),
termene de plata, etc.
Acordarea reducerilor de pret si facilitatilor in mod ocazional este o strategie menita sa fidelizeze clientii si sa
creeze relatii stabile, pe termen lung. Desi in procesul de vanzare conteaza mai multe aspecte (calitatea
produselor, timpul de livrare al comenzilor, seriozitatea, etc.) pretul joaca un rol important in decizia de achitia
a clientilor.
Politica de distributie
In vederea plasarii produselor pe piata, solicitantul va apela la furnizori de servicii de transport specializat
pentru produsele sale. Termenele de livrare se vor stabili prin contract, iar respectarea acestora va fi
esentiala, seriozitatea fiind foarte importanta in orice domeniu de afacere.
Politica de promovare
Desi calitatea produselor, seriozitatea furnizorului, stabilitatea preturilor recomanda un producator pe piata,
este absolut necesar sa se realizeze si investitii in activitatea de publicitate.
Publicitatea se poate realiza prin metode ieftine, dar variate si care sa ajunga direct la clientii vizati:

Participare la targuri de profil organizate in zona si in regiune;


Elaborarea unor materiale tiparite precum brosuri, cataloage, pliante informative, carti de vizita, etc.
Anunturi pe site-uri de specialitate;
Spoturi publicitare pentru radio si televiziune cu acoperire cel putin locala.

2.8 Descrierea indeplinirii conditiilor minime de eligibilitate si a criteriilor de selectie


urmarite in implementarea proiectului.
Se va descrie modul de realizare a acestora si se vor preciza documentele justificative aferente.
Explicitarea obiectivului general si a cel putin unul din obiectivele specifice se va prezenta sub forma tabelara:

Obiectivele generale si
obiectivele specifice
EG1 Proiectul respecta:
conformitatea cu obiectivul

Obiectivele
urmarite prin
proiect

Descrierea modului in care se urmareste atingerea


obiectivelor
Acest obiectiv va fi atins prin modernizarea fermei de legume
in camp deschis pe o suprafata de 5 ha prin dotarea cu utilaje
si echipamentele necesare realizarii in bune conditii a

Pagina 19/75

Memoriu justificativ
Obiectivele generale si
obiectivele specifice

Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice


Obiectivele
urmarite prin
proiect

Descrierea modului in care se urmareste atingerea


obiectivelor

general al masurii:
cresterea
competitivitatii
sectorului agricol printr-o
utilizare
mai
buna
a
resurselor umane si a
factorilor de productie si
indeplinirea
standardelor
nationale si a standardelor
comunitare si cu cel putin
unul din obiectivele specifice:

tehnologiei de cultivare legume, care va conduce in mod direct


la cresterea competitivitatii intreprinderii individuale ca urmare
a atingerii unei performante generale reflectata prin obtinerea
unor randamente sporite de productie, reducerea costurilor cu
lucrarile efectuate de catre terti.

a)
Introducerea
si
dezvoltarea de tehnologii si
procedee noi, diversificarea
productiei,
ajustarea
profilului, nivelului si calitatii
productiei la cerintele pietei
inclusiv a celei ecologice,
precum si producerea si
utilizarea de energie din
surse regenerabile;
b)
Adaptarea
exploatatiilor la standardele
comunitare;

Utilajele propuse a fi achizitionate sunt noi si inglobeaza o


tehnologie performanta. Cu ajutorul lor costurile de functionare
si intretinere vor fi mai mici, contribuind la ajustarea
solicitantului la cerintele pietei, in principal din perspectiva
preturilor mai avantajoase de vanzare ca urmare a scaderii
costurilor de productie.

Nu este cazul.

c)
Cresterea veniturilor
exploatatiilor
agricole
sprijinite;
d)
Sprijinirea
membrilor grupurilor de
producatori sau ai altor
forme asociative in vederea
incurajarii fenomenului de
asociere.

Realizarea investitiei propuse prin proiect va conduce la


dotarea intreprinderii individuale cu utilajele agricole necesare
intretinerii exploatatiei de legume. In acest context, solicitantul
previzioneaza obtinerea unor venituri anuale din
comercializarea productiei de aproximativ 305.000 lei.

Nu este cazul.

Pentru explicitarea indeplinirii criteriului de eligibilitate EG2 privind imbunatatirea performantei generale generala
se va prezenta sub forma tabelara:
Obiectivele
Obiectivele generale si
Descrierea modului in care se urmareste atingerea
urmarite prin
obiectivele specifice
obiectivelor*
proiect
EG2 - Proiectul sa fie in acord cu:
a) potentialul agricol al zonei
Proiectul propus spre finantare este in acord cu
potentialul agricol al zonei, implementarea realizandu-se
intr-o zona de campie cu potential mediu la productia de
legume.
b) sa demonstreze imbunatatirea
Prin dotarea exploatatie cu utilajele agricole necesare,
performantei
generale
a
solicitantul va putea sa isi reduca costurile cu tertii si sa
exploatatiei agricole la data darii
devina astfel mai competitiv pe piata.
in exploatare a investitiei:
Obtinerea unor venituri anuale mai mari sunt datorate in
cea
mai mare masura existentei echipamentelor
tehnologice necesare exploatarii terenului agricol.
Obiective tehnice:
Prin proiect se vor achizitiona utilaje agricole noi si care
- achizitia de tractoare, combine,
inglobeaza tehnologii performante conducand la
masini, utilaje, echipamente etc,
obtinerea unor randamente sporite, in conditii de eficienta
care
determina
cresterea
si productivitate a muncii crescute. In acelasi timp, prin
productivitatii
muncii,
utilizarea tehnologiilor de ultima generatie, se urmareste

Pagina 20/75

Memoriu justificativ

Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

Obiectivele generale si
obiectivele specifice
imbunatatirea calitatii produselor
agricole,
introducerea
de
tehnologii
performante,
imbunatatirea conditiilor de lucru;
- construirea si/sau modernizarea
cladirilor operationale care conduc
la asigurarea conformitatii cu
standardele comunitare;
- diversificarea productiei in
functie de cerintele pietei,
realizarea de noi produse si
introducerea de noi tehnologii .
Obiective economicofinanciare:
- reducerea costurilor de
productie si cresterea rentabilitatii
economice a exploatatiei agricole;

Obiectivele
urmarite prin
proiect

realizarea unor conditii bune de munca pentru angajati.

Nu este cazul.

Nu este cazul.
Achizitia utilajelor agricole si utilizarea acestora in cadrul
fermei va permite minimizarea costurilor si obtinerea unei
rentabilitati economice crescute, in primul rand prin
reducerea la minimum a cheltuielilor cu tertii si prin
asigurarea lucrarilor tehnologice la timp, ceea ce va
genera productivitati ridicate.
Previziunile privind activitatii exploatatiei in urma
implementarii proiectului, conduc la cresterea valorii
adaugate brute, argumentul fiind valoarea indicatorilor
de performanta rezultati.

- cresterea valorii adaugate brute


(VAB ) a exploatatiei agricole.

Pentru a demonstra viabilitatea economica s-a intocmit


prognoza veniturilor si a cheltuielilor pe o perioada de 1
an dupa implementarea investitiei, in baza careia s-a
elaborat proiectia contului de profit si pierderi, a fluxului
de numerar si a bilantului contabil.
Elaborarea fluxului de numerar pentru activitatea de
exploatare demonstreaza ca nu se vor inregistra sincope
in procesal de operare, respectiv Intreprinderea
individuala isi va putea sustine fara probleme activitatea
de exploatare, demonstrand disponibil de numerar pozitiv
la sfarsitul perioadei pentru fiecare din cei 5 ani de
analiza.
Indicatorii economico-financiari obtinuti in urma realizati
prognozelor sunt prezentati in Anexa C la cererea de
finantare.

- cresterea viabilitatii economice.

Obiective de mediu
- reducerea emisiilor daunatoare
cu efect de sera si o mai buna
gestionare a deseurilor rezultate
din activitatea de productie;
- reducerea emisiilor de
amoniac (si a altor gaze), in
special in exploatatiile de crestere
a animalelor prin respectarea
standardelor sanitar-veterinare, de
igiena si de bunastare a
animalelor;
- asigurarea respectarii
cerintelor fitosanitare, ecologice
etc.;
cresterea gradului de
utilizare a surselor de energie
regenerabila si imbunatatirea
eficacitatii folosirii acestora.

Descrierea modului in care se urmareste atingerea


obiectivelor*

Nu este cazul.

Nu este cazul.

Nu este cazul.

Nu este cazul.

Pagina 21/75

Memoriu justificativ

Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

3. Date privind forta de munca si managementul proiectului


3.1 Total personal existent
Total personal existent: 0 angajati
din care personal de executie :0 angajati

3.2 Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei :


Locuri de munca nou-create: 1 persoana, avand functia de muncitor in ferma
Pentru activitatile care necesita forta de munca suplimentara, cum sunt activitatile de recoltare, se vor va angaja
zilieri.

3.3 Responsabil legal


(nume, prenume, functie in cadrul organizatiei, studii si experienta profesionala) - relevante pentru proiect

Nume si prenume: _____________


Functia in cadrul organizatiei: ____________
Educatie si formare
Perioada
Numele institutiei de invatamant
Domeniul studiat
Diploma obtinuta
Experienta profesionala
Perioada
1.
Nume angajator
Functia ocupata

Pagina 22/75

Memoriu justificativ

Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

4. Descrierea achizitiilor realizate prin proiect


respectiv denumirea, numarul, valoarea si caracteristicile tehnice si functionale ale utilajelor/echipamentelor
tehnologice/echipamentelor de transport / dotarilor ce urmeaza a fi achizitionate prin proiect si, daca e cazul, prezentarea
tehnica a constructiilor in care urmeaza a fi amplasate utilajele/dotarile (inclusiv utilitati). Achizitiile trebuie sa fie
fundamentate in functie de capacitatea de productie existenta si / sau prognozata.

Utilaje/echipamente tehnologice/echipamente de transport/dotari achizitionate prin proiect


Valoare
Valoare
TVA
(fara TVA)
(cu TVA)
Euro
Euro
Euro
Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice
Tractor
1
1
30,120
7,229
37,349
Masina de erbicidat
2
1
819
197
1,016
Nr.
crt

Denumire

Cantitate

Masina de plantat
rasaduri
Plug
Minifreza
Cultivator
Semanatoare
Istalatie de irigat

3
4
5
6
7
8

Valoare
(fara TVA)
Lei

Lei

Valoare
(cu TVA)
Lei

133,793
3,638

32,110
873

165,903
4,511

TVA

4,277

1,027

5,304

19,000

4,560

23,560

1
1
1
1
1

1,330
1,339
2,949
7,789
32,000
80,624

319
321
708
1,869
7,680
19,350

1,649
1,660
3,657
9,659
39,680
99,973

5,908
5,948
13,100
34,600
142,144
358,131

1,418
1,427
3,144
8,304
34,115
85,951

7,326
7,375
16,244
42,904
176,259
444,082

TOTAL utilaje/echipamente/dotari

Descrierea echipamentelor si utilajelor care vor fi achizitionate este prezentata in cele ce urmeaza :
Tractor: 1 buc caracteristici tehnice:
o Motor: 65 75CP;
Masina de plantat rasaduri: 1 buc caracteristici tehnice:
o Distanta dintre plante: min 31 99 cm.
Masina de erbicidat: 1 buc caracteristici tehnice:
o

Capacitate tanc: 400 Lt;

Brat de pulverizare: 12m.

Plug:1 buc caracteristici tehnice:


o

Prezinta 3 trupite;

Putere necesara: 45 65 CP

Minifreza: 1 buc caracteristici tehnice:


o

Latimile de lucru: 1400 1600 mm;

Adancime de lucru: 15 -30 mm.

Cultivator: 1 buc caracteristici tehnice:


o

Latime de lucru: 2800 mm;

Semanatoare: 1 buc caracteristici tehnice:


o

Latime de lucru: 32 mm

Poate fi folosita pentru orice tip de legume.

Instalatie de irigat: 1 buc caracteristici tehnice:


o

Pompa pentru alimentarea sistemului de irigat;


Pagina 23/75

Memoriu justificativ

Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

Reductor presiune pentru mentinerea unei presiuni constante in microstropire si picurare;

Filtru.

Pagina 24/75

Memoriu justificativ

Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

Se va descrie fluxul tehnologic, activitatea si tehnologia aplicata in cadrul proiectului (plan de cultura pe perioada de cinci
ani, plan de productie pe perioada de cinci ani pentru ferma zootehnica si altele).

Plan de productie
Prin proiect se propune modernizarea unei ferme de legume cultivate in camp pe o suprafata de 5 ha.
In vederea asigurarii unei productivitati ridicate la hectar, solicitantul va realiza rotatia culturilor, in functie de
compatibilitate si tinand cont de plantele premergatoare foarte bune si bune pentru fiecare cultura in parte.
Plante premargatoare:

Tomate
o
o

Foarte bune: culturile de lucerna, mazare, fasole, castraveti, morcovi.


Bune: culturile de cereal.

Contraindicate: monocultura.

Castraveti
o

Bune: leguminoase anuale si perene, cartofii, tomatele, ardeii, varza, ceapa.

Contraindicate: legume bostanoase, castraveti, dovelcei.

Morcovi
o

Bune: leguminoase, cereale, castraveti, fasole.

Contraindicate: ceapa, varza.

Ardei
o
o

Foarte bune: leguminoasele, lucerna, trifoiul.


Bune: bostanoase, radacinoase.

Contraindicate: solano-fructoase, cartofi.

Vinete
o

Bune: curcubitaceele, radacinoasele, castraveti, mazare, fasole.

Contraindicate: monoculture, tomate, cartofi, floarea-soarelui.

Ceapa
o
o

Foarte bune: cereal, mazare, fasole.


Bune: tomate, ardei, vinete.

Contraindicate: usturoi, praz.

Varza
o
o

Foarte bune: cereal, leguminoase


Bune: curcubitaceele

Contraindicate: conopida, gulia, broccoli.

Planul de cultura propus pentru perioada de implementare a proiectului este prezentat in tabelul urmator:
Plan de rotatie a culturilor
Nr
1
2
3
4
5
6
7

Denumire cultura
Tomate
Castraveti
Morcovi
Varza alba
Ceapa
Vinete
Ardei
TOTAL

Pagina 25/75

An 1
implementare
1,00
0,50
0,50
0,50
1,00
0,50
1,00
5,00

Memoriu justificativ

Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

Planul de cultura propus pentru cei 5 ani de operare este urmatorul:

Plan de rotatie a culturilor


Nr
1
2
3
4
5
6
7

Denumire cultura
Tomate
Castraveti
Morcovi
Varza alba
Ceapa
Vinete
Ardei
TOTAL

Ha
An 1
operational
1,00
0,50
0,50
0,50
1,00
0,50
1,00
5,00

An 2
operational
1,00
0,50
0,50
0,50
1,00
0,50
1,00
5,00

An 3
operational
1,00
0,50
0,50
0,50
1,00
0,50
1,00
5,00

An 4
operational
1,00
0,50
0,50
0,50
1,00
0,50
1,00
5,00

An 5
operational
1,00
0,50
0,50
0,50
1,00
0,50
1,00
5,00

Estimarea capacitatilor s-a realizat in baza fiselor tehnologice al culturilor prezentate in paginile urmatoare
impreuna cu fluxurile tehnologice ale culturilor.

Descrierea fluxului tehnologic


In cadrul exploatatiei vegetale se cultiva urmatoarele tipuri de legume: tomate, castraveti, morcovi, ardei,
ceapa, vinete si varza alba.

1. Tomate - principalele etape ale fluxului tehnologic aferent acestei culturi este prezentat in continuare si
apoi in forma sintetica in cadrul fisei tehnologice a culturii.
Etapa 1 Pregatirea terenului
Suprafata de teren cultivata cu tomate 1 ha
Lucrarile de toamna incep in luna octombrie si constau in desfiintarea culturii anterioare, nivelarea solului,
fertilizat cu ingrasaminte chimice si organice si o aratura. Aratura va fi adanca, la 25 30 cm, specifica
cultivarii legumelor in camp;
Pregatirea terenului pentru plantarea rasadurilor incepe in luna martie printr-o grapare dupa care se aplica
fertilizanti si erbicide si se modeleaza terenul in rigole pentru semanat;
Fertilizarea culturii se realizeaza cu atat gunoi de grajd semidescompus, in doze moderate (20-30 t/ ha),
dar mai frecvent se aplica composturi organo-nimerale sau gunoi de pasari (8-12 t/ ha). Dozele de
ingrasaminte chimice trebuoe dozate foarte bine deoarece depasirea concentratie optime conduce la
scaderea productiei;
Utilaje si echipamente proprii folosite (dupa implementare proiect):
a.
b.
c.
d.

Tractor
Plug purtat
Minifreza
Cultivator

e. Masina de erbicidat
Utilaje si echipamente inchiriate de la terti:
o
o
o
o
o

Tractor incarcator hidraulic


Remorca
Masina de amendat si fertilizat
Grapa cu colti reglabili
Masina de ridicat rigole

Remorca cisterna

Etapa 2 Asigurarea materialului biologic si semanat

Pagina 26/75

Memoriu justificativ

Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

Producerea rasadului se realizeaza la sfarsitul lunii februarie, inceputul lunii martie, folosind samanta de
cea mai buna calitate;
Aceasta lucrare conduce la costuri ridicate cu forta de munca, dar astfel se asigura obtinarea unor rasaduri
de cea mai buna calitate;
Plantarea rasadurilor se realizeaza in luna mai;
Utilaje si echipamente proprii folosite (dupa implementare proiect):
a. Tractor
b. Semanatoare
c. Masina de plantat rasaduri
d. Instalatie de irigat
Utilaje si echipamente inchiriate de la terti:
o

Remorca

Etapa 3 Lucrarile de intretinere


Completarea golurilor cu rasaduri retinute, in cel mult 2-3 zile dupa constatarea lor;
Prasitul culturii de 3-4 ori mecanic si 2-4 ori manual pe rand;
Copilitul si carnitul plantelor se face numai la soiurile cu crestere nedeterminata, lasandu-se unul sau cel
mult doi lastari, de la primul si al doilea etaj de fructificare. Carnitul se executa la culturile de toamna cu 4550 zile inainte de incheierea culturii (primele brume de toamna) si consta in inlaturarea varfului tulpinilor.
Fertilizarea suplimentara se executa de obicei in doua etape, la inceperea fructificarii in prima
inflorescenta: cu cca. 150 kg azotat de amoniu/ha si la fructificarea inflorescentei a treia cand se aplica
cca. 150 kg azotat de amoniu si 100 kg sulfat de potasiu;
Pentru irigarea culturilor se aplica o norma de 350 m3 apa /ha;
Combaterea bolilor si daunatorilor: se refera in principal la prevenirea atacului de mana, Septoria si
combaterea gandacului de Colorado. Se va aplica tratamente foliare solutie de 1 l/ha, cca. 4 doze/ ciclu de
productie;
Utilaje si echipamente proprii folosite (dupa implementare proiect):
a. Tractor
b. Cultivator
c. Masina de erbicidat
d. Instalatie de irigat
Utilaje si echipamente inchiriate de la terti:
o
o

Remorca
Remorca cisterna

Masina de stropit si prafuit

Etapa 4 Recoltarea
Pentru consumul in stare proaspata legumele se recolteaza manual, la maturitatea de consum, se
sorteaza, se ambaleaza in ladite de capacitate 20 kg si se valorifica in cel mai scurt timp.
Productia este de 40 t/ha.
Pentru recoltarea manuala intreprinderea individuala va apela la serviciile tertilor (zilieri).
Utilaje si echipamente proprii folosite (dupa implementare proiect):
a. Tractor

Pagina 27/75

Memoriu justificativ

Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

Utilaje si echipamente inchiriate de la terti:


o

Remorca

Pagina 28/75

Memoriu justificativ

Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

Fisa tehnologica a culturii Tomate


Situatia 1. Inainte de implementarea proiectului
FISA TEHNOLOGICA CULTURA (la hectar)

Tomate
Productivitate medie (kg/ha)
1. Lucrari mecanice
2. Lucrari manuale
1.1 Cheltuieli combustibil
2.2 Cheltuieli terti
Echipament
Cost
Cantitate
Tarif
Cost unitar
Cost unitar
utilizat/
Descriere
unitar
(zile
zilnic
(lei/ha)
(lei/ha)
capacitate
(lei/ha)
lucrate/ha)
(lei/zi)
Tractor, grapa cu
discuri, grapa colti
reglabili, tractor
incarcator hidraulic,
324,00
0,11
144,6
15,91
remorca, masina de
amendat si fertilizat,
plug purtat, grapa
stelata

Denumirea lucrarii
agricole

Luna
in care se
executa
lucrarea

Desfiintat cultura
anterioara, nivelare de
intretinere, fertilizat cu
ingrasaminte organice
si chimice, arat

octombrie

Producere rasaduri
(semanat, plivit, udat,
fertilizat, aplicare
tratamente fitosanitare)

februarie

Tractor, semanatoare

81,00

14,84

144,6

martie

Tractor, combinator,
tractor incarcator
hidraulic, remorca,
masina de amendat si
fertilizat, masina de
ridicat rigole, remorca
cisterna, masina de
erbicidat

91,80

0,27

mai

Tractor, remorca

78,30

iunie

Tractor, cultivator,
masina de amendat si
fertilizat

Nr. crt.

4
5

Grapat ogoare, fertilizat


cu ingrasaminte
chimice, erbicidat,
modelare rigole
Plantat rasaduri, irigat,
completat goluri
Prasit mecanic,
fertilizat, refacut rigole,
prasit manual de
corectie
Prasit mecanic, aplicat
tratament fitosanitar,
irigat, prasit manual de
corectie, erbicidare
Recoltat, sortat tomate,
incarcat lazi, transport
productie
Cost unitar total

40,000.00
3. Materii prime si materiale
Denumire
material
utilizat

UM

Cantitate
(UM/ha)

Pret
unitar
(lei/UM)

Cost unitar
(lei/ha)

Gunoi de grajd,
ingrasaminte
chimice

3210

3.210,00

2.145,86

Samanta,
tratamente
fitosanitare

930

930,00

144,6

39,04

Ingrasaminte
chimice, solutie
erbicidat

743

743,00

13,47

144,6

1.947,76

216,00

3,43

144,6

495,98

Ingrasaminte
chimice

272

272,00

iulie

Tractor, remorca,
cultivator, remorca
cisterna, masina de
stropit, masina de
erbicidat

415,80

4,05

144,6

585,63

Tratamente
fitosanitare

3314

3.314,00

august

Tractor, remorca

86,40

42,55

144,6

6.152,73

Alte cheltuieli

150

150,00

1.293,30

11.382,91

0,00

Pagina 29/75

0,00

8.619,00

Memoriu justificativ

Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

Situatia 2. Dupa de implementarea proiectului


FISA TEHNOLOGICA CULTURA (la hectar)

Nr. crt.

Denumirea lucrarii
agricole
Desfiintat cultura
anterioara, nivelare de
intretinere, fertilizat cu
ingrasaminte organice
si chimice, arat
Producere rasaduri
(semanat, plivit, udat,
fertilizat, aplicare
tratamente fitosanitare)

Grapat ogoare, fertilizat


cu ingrasaminte
chimice, erbicidat,
modelare rigole

Plantat rasaduri,
completat goluri

Prasit mecanic,
fertilizat, refacut rigole,
prasit manual de
corectie
Prasit mecanic, aplicat
tratament fitosanitar,
irigat, prasit manual de
corectie, erbicidare
Recoltare, sortare
tomate, incarcat lazi,
transport productie
Cost unitar total

Tomate

Productivitate medie (kg/ha)

Luna
in care se
executa
lucrarea

1. Lucrari mecanice
1.1 Cheltuieli combustibil
2.2 Cheltuieli terti
Echipament
Cost
Cost
utilizat /
unitar
Descriere
unitar
capacitate
(lei/ha)
(lei/ha)

octombrie

Tractor, plug
purtat, minifreza

60,00

februarie

Tractor,
semanatoare

60,00

Tractor incarcator
hidraulic, remorca,
masina de amendat si
fertilizat

40.000,00

2. Lucrari manuale
Cantitate
(zile
lucrate/ha)

Tarif
zilnic
(lei/zi)

Cost
unitar
(lei/ha)

0,11

144,6

15,91

14,84

144,6

2.145,86

180,00

3. Materii prime si materiale


Cantitate
(UM/ha)

Pret
unitar
(lei/UM)

Cost
unitar
(lei/ha)

TOTAL

UM

3210

3.210,00

3.465,91

Samanta,
tratamente
fitosanitare

930

930,00

3.135,86

743

743,00

850,04

Denumire
material
utilizat
Motorina,
gunoi de
grajd,
ingrasaminte
chimice

martie

Tractor, cultivator,
masina de
erbicidat

17,00

Grapa cu colti
reglabili, tractor
incarcator hidraulic,
remorca, masina de
amendat si fertilizat,
masina de ridicat
rigole, remorca
cisterna

mai

Tractor, masina
de plantat
rasaduri, instalatie
de irigat

142,50

Remorca

47,50

12,43

144,6

1.797,38

Motorina

18,00

2.005,38

iunie

Tractor, cultivator

120,00

Masina de amendat si
fertilizat

40,00

3,43

144,6

495,98

Motorina,
ingrasaminte
chimice

342

342,00

997,98

iulie

Tractor, cultivator,
masina de
erbicidat,
instalatie de irigat

231,00

Remorca, remorca
cisterna, masina de
stropit si prafuit

77,00

4,05

144,6

585,63

Motorina,
tratamente
fitosanitare

3314

3.314,00

4.207,63

august

Tractor

48,00

Remorca

16,00

42,55

144,6

6.152,73

Motorina, alte
materiale

186

186,00

6.402,73

678,50

411,50

11.232,53

8.743,00

21.065,53

51,00

0,27

144,6

39,04

Motorina,
ingrasaminte
chimice,
solutie
erbicidat

Pagina 30/75

Memoriu justificativ

Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

2. Castraveti - principalele etape ale fluxului tehnologic aferent acestei culturi este prezentat in continuare si
apoi in forma sintetica in cadrul fisei tehnologice a culturii.
Etapa 1 Pregatirea terenului
Suprafata de teren cultivata cu castraveti 0,5 ha
Lucrarile de toamna incep in luna octombrie si constau in desfiintarea culturii anterioare, nivelarea solului,
fertilizat cu ingrasaminte chimice si organice si o aratura. Aratura va fi adanca, la 25 30 cm, specifica
cultivarii legumelor in camp;
Pregatirea patului germinativ incepe in luna martie printr-o grapare dupa care se aplica fertilizanti si
erbicide si se modeleaza terenul in rigole pentru semanat;
Fertilizarea culturii se realizeaza atat gunoi de grajd (30-40 t/ ha), cat si ingrasaminte chimice incorporate
in sol la 28-30 cm;
Erbicidarea se va realiza prin aplicarea de solutii de erbicid specifice culturii de castraveti;
Utilaje si echipamente proprii folosite (dupa implementare proiect):
a. Tractor
b. Plug purtat
c. Minifreza
d. Masina de erbicidat
Utilaje si echipamente inchiriate de la terti:
o
o
o
o
o

Nivelator
Tractor incarcator hidraulic
Remorca
Masina de amendat si fertilizat
Masina de ridicat rigole

Remorca cisterna

Etapa 2 Asigurarea materialului biologic si semanat

Cultura de vara-toamna se infiinteaza prin semanat direct la locul de cultura, la sfarsitul lunii aprilie,
inceputul lunii mai, cand in sol se realizeaza 10-12C si incepand din luna iunie pana in ultima decada a
lunii iulie pentru cultura de toamna;

Semanatul se executa cu semanatori de precizie, iar imediat dupa se efectueaza o irigare a culturii pentru
asigurarea rasaririi plantelor;
Utilaje si echipamente proprii folosite (dupa implementare proiect):
a. Tractor
b. Semanatoare
c. Instalatie de irigat
Utilaje si echipamente inchiriate de la terti:
o

Nu este cazul

Etapa 3 Lucrarile de intretinere


Completarea golurilor in cel mult 2-3 zile dupa constatarea se face cu samanta preincoltitalor.
Prasitul culturii de 3-4 ori manual si manual de corectie;
Fertilizarile faziale se efectueaza in perioada de fructificare; se aplica 2 sau 3 fertilizari cu cate 120-150kg/
ha azotat de potasiu;

Pagina 31/75

Memoriu justificativ

Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

Irigarea culturii se face mai sustinut. In cursul perioadei de vegetatie se aplica 5-10 udari cu norme de 350400 m3 de apa la ha, cu preponderenta in perioada cresterii fructelor;
Combaterea bolilor si daunatorilor. In acest scop se aplica tratamente repetate (la acoperire), pe masura
ce plantele se dezvolta. In cazul in care nu se folosesc produse sistemice, tratamentele se repeta dupa
fiecare udare sau dupa caderea precipitatiilor;
Deoarece in majoritatea zonelor tarii culturile de castraveti sunt afectate si distruse de atacul unor forme
foarte agresive de mana la sfarsitul lunii iunie si inceputul lunii iulie, se vor efectua culturi cat mai timpurii si
se vor aplica riguros tratamentele preventive. Se evita stropirea cu substante cuprice pe timp de arsita;
Utilaje si echipamente proprii folosite (dupa implementare proiect):
a. Tractor
b. Cultivator
c. Instalatie de irigat
d. Masina de erbicidat
Utilaje si echipamente inchiriate de la terti:
o

Remorca cisterna

Masina de stropit

Etapa 4 Recoltarea
Recoltarea se face dimineata cand temperatura este mai scazuta, dar dupa ce s-a ridicat roua.
Productia este de cca. 30 t/ha.
Pentru recoltarea manuala intreprinderea individuala va apela la serviciile tertilor (zilieri).
Utilaje si echipamente proprii folosite (dupa implementare proiect):
a. Tractor
Utilaje si echipamente inchiriate de la terti:
o

Remorca

Pagina 32/75

Memoriu justificativ

Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

Fisa tehnologica a culturii - Castraveti


Situatia 1. Inainte de implementarea proiectului
FISA TEHNOLOGICA CULTURA (la hectar)

Nr. crt.

Denumirea lucrarii
agricole

Discuit, grapat, nivelat


de intretinere, fertilizat,
arat

Grapat, erbicidat,
modelare teren

Semanat, completat
goluri, irigat
Prasit mecanic,
fertilizat, prasit manual
de corectie, irigat,
erbicidat, aplicat
tratamente fitosanitare
Recoltat, sortat
castraveti, transport
productie
Cost unitar total

Luna
in care se
executa
lucrarea

octombrie

martie

aprilie

iunie

Castraveti
Productivitate medie (kg/ha)
1. Lucrari mecanice
2. Lucrari manuale
1.1 Cheltuieli
2.2 Cheltuieli terti
combustibil
Echipament
Cost
Cost
Cantitate
Tarif
Cost
utilizat /
unitar
Descriere
unitar
(zile
zilnic
unitar
capacitate
(lei/ha)
(lei/ha) lucrate/ha) (lei/zi) (lei/ha)
Tractor, grapa cu
disc, nivelator,
772,80
0,11
144,6
15,91
remorca,masina
de fertilizat, plug
Tractor, grapa cu
colti reglabili,
masina de
amendat si
fertilizat, masina
128,40
0,11
144,6
15,91
de ridicat rigole,
masina de
erbicidat, remorca
cisterna
Tractor,
104,80
7,75
144,6 1.120,65
semanatoare
Tractor, cultivator,
remorca cisterna,
masina de
317,60
4,98
144,6
720,11
erbicidat, masina
de stropit

iulie
-

0,00

Tractor, remorca

86,40

54,77

1.410,00

Pagina 33/75

144,6

30.000,00
3. Materii prime si materiale
Denumire
material
utilizat

TOTAL

UM

Cantitate
(UM/ha)

Pret
unitar
(lei/UM)

Cost
unitar
(lei/ha)

Ingrasaminte

752

752,00

1.540,71

Erbicid

88

88,00

232,31

Samanta,
apa

1642

1.642,00

2.867,45

Ingrasaminte
chimice,
tratamente
fitosanitare

936

936,00

1.973,71

7.919,74

Alte
cheltuieli

292

292,00

8.298,14

9.792,31

3.710,00

14.912,31

Memoriu justificativ

Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

Situatia 2. Dupa de implementarea proiectului


FISA TEHNOLOGICA CULTURA (la
hectar)

Nr. crt.

Denumirea
lucrarii agricole

Discuit, grapat,
nivelat de
intretinere,
fertilizat, arat

Grapat, fertilizat,
erbicidat,
modelare teren

Semanat,
completat goluri,
irigat

Prasit mecanic,
fertilizat, prasit
manual de
corectie, irigat,
erbicidat, aplicat
tratamente
fitosanitare
Recoltat, sortat
castraveti,
transport
productie
Cost unitar total

Castraveti

Productivitate medie (kg/ha)

Luna
in care se
executa
lucrarea

1. Lucrari mecanice
1.1 Cheltuieli
2.2 Cheltuieli terti
combustibil
Echipament
Cost
Cost
utilizat /
unitar
Descriere
unitar
capacitate
(lei/ha)
(lei/ha)

octombrie

Tractor, freza,
plug

30.000,00

2. Lucrari manuale
Cantitate
(zile
lucrate/ha)

Tarif
zilnic
(lei/zi)

Cost
unitar
(lei/ha)

3. Materii prime si materiale


Denumire
material
utilizat
Motorina,
ingrasaminte
chimice,
tratamente
fitosanitare

TOTAL

UM

Cantitate
(UM/ha)

Pret
unitar
(lei/UM)

Cost
unitar
(lei/ha)

1134

1.134,00

1.437,91

216,00

Nivelator,
remorca,masina
de fertilizat

72,00

0,11

144,6

15,91

martie

Tractor, freza,
masina de
erbicidat

48,00

Masina de
amendat si
fertilizat, masina
de ridicat rigole,
remorca cisterna

16,00

0,11

144,6

15,91

Motorina,
erbicid

130

130,00

209,91

aprilie

Tractor,
semanatoare,
instalatie de
irigat

48,00

7,75

144,6

1.120,65

Motorina,
samanta, apa

1680

1.680,00

2.848,65

iunie

Tractor,
cultivator,
masina de
erbicidat

1016

1.016,00

1.912,11

iulie

292

292,00

8.291,74

4.252,00

14.700,31

132,00

Remorca
cisterna, masina
de stropit

44,00

4,98

144,6

720,11

Motorina,
ingrasaminte
chimice,
tratamente
fitosanitare

Tractor

64,00

Remorca

16,00

54,77

144,6

7.919,74

Alte cheltuieli

508,00

148,00

9.792,31

Pagina 34/75

Memoriu justificativ

Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

3. Morcovi - principalele etape ale fluxului tehnologic aferent acestei culturi este prezentat in continuare si
apoi in forma sintetica in cadrul fisei tehnologice a culturii.
Etapa 1 Pregatirea terenului
Suprafata de teren cultivata cu morcovi 0,5 ha
Terenul se pregateste din toamna, prin nivelare si aratura adanca, la 28-30 cm. Se recomanda scarificari
sau desfundare la 50- 60 cm, deoarece solul trebuie sa fie bine afanat in adancime, lipsit de hardpan si de
buruieni perene;
Pregatirea patului germinativ incepe in luna martie printr-o grapare dupa care se aplica fertilizanti si
erbicide si se modeleaza terenul in rigole pentru semanat;
Fertilizarea culturii se realizeaza cu ingrasaminte minerale, aplicat fractionat pentru a evita o concentratie
prea mare de saruri in stratul superficial al solului, fata de care plantele tinere sunt sensibile;
Erbicidarea se va realiza prin aplicarea de solutii de erbicid specifice culturii de morcovi;
Utilaje si echipamente proprii folosite (dupa implementare proiect):
a. Tractor
b. Plug purtat
c. Minifreza
d. Masina de erbicidat
Utilaje si echipamente inchiriate de la terti:
o
o
o
o
o

Nivelator
Tractor incarcator hidraulic
Remorca
Masina de amendat si fertilizat
Masina de ridicat rigole

Remorca cisterna

Etapa 2 Asigurarea materialului biologic si semanat


Materialul biologic este reprezentat de seminte, care va fi achizitionat de la diversi furnizori autorizati
pentru producerea si comercializarea semintelor;
Samanta trebuie sa fie depozitata, sa aiba o germinatie si puritate buna si sa fie dezinfectata. Deoarece
germinatia se pierde usor (3-4 ani), samanta veche trebuie controlata;
Norma de samanta 3,5-4 kg/ha in teren bine pregatit;
Semanatul se executa cu semanatoarea;
Utilaje si echipamente proprii folosite (dupa implementare proiect):
a. Tractor
b. Semanatoare
c. Instalatie de irigat
Utilaje si echipamente inchiriate de la terti:
o

Masina de modelat straturi

Etapa 3 Lucrarile de intretinere


Rasarirea uniforma se asigura prin prevenirea si combaterea crustei, cu grape usoare sau prasila oarba
si o buna aprovizionare cu apa;
Fertilizarea suplimentara: superfosfat 400 kg/ha si sare potasica 100 kg/ha;

Pagina 35/75

Memoriu justificativ

Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

Pentru irigarea culturilor se aplica o norma de 600 m 3 apa/ha;


Buruienile se combat prin masuri combinate, de erbicidare si mecanic, prin prasit si plivit. Se executa 3-4
prasile mecanice, prima la 4-8 cm adancime si 1-2 prasile manuale pe rand;
Erbicidarea culturii se poate face cu diferite substante. Se recomanda combinarea erbicidelor pentru a
realiza un spectru mai larg de combatere;
Utilaje si echipamente proprii folosite (dupa implementare proiect):
a. Tractor
b. Cultivator
c. Masina de erbicidat
Utilaje si echipamente inchiriate de la terti:
o

Remorca cisterna

Masina de stropit

Etapa 4 Recoltarea
Recoltarea se realizeaza cu dislocatorul de legume radacinoase, iar pe suprafete mici cu furca sau cu
casmaua.
Productia este de cca. 30 t/ha.
Pentru lucrarile manuale (sortat, ambalat) intreprinderea individuala va apela la serviciile tertilor (zilieri).
Utilaje si echipamente proprii folosite (dupa implementare proiect):
a. Tractor
Utilaje si echipamente inchiriate de la terti:
o
o

Dislocatorul de legume radacinoase


Remorca

Pagina 36/75

Memoriu justificativ

Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

Fisa tehnologica a culturii - Morcovi


Situatia 1. Inainte de implementarea proiectului
FISA TEHNOLOGICA CULTURA (la
hectar)
Denumirea
lucrarii agricole

Luna
in care se
executa
lucrarea

Mobilizat si nivelat
teren, fertilizat cu
ingrasaminte
chimice, arat

septembrie

Maruntit teren,
fertilizat cu
ingrasaminte
chimice, erbicidat,
modelat teren

martie

Nr. crt.

Deschis rigole de
udare, udat sol in
brazde, semanat,
irigat
Prasit mecanic,
prasit manual,
aplicat tratamente
fitosanitare,
erbicidare
Recoltat, sortat
morcovi, transport
productie,
desfiintat cultura
Cost unitar total

Morcovi

Productivitate medie (kg/ha)

1. Lucrari mecanice
1.1 Cheltuieli combustibil
2.2 Cheltuieli terti
Echipament
Cost
Cost
utilizat /
unitar
Descriere
unitar
capacitate
(lei/ha)
(lei/ha)
Tractor, grapa cu disc,
nivelator, tractor
incarcator hidraulic,
remorca, masina de
218,70
administrat
ingrasaminte chimice ,
plug
Tractor, grapa cu disc,
tractor incarcator
hidraulic, remorca,
remorca cisterna,
103,95
masina de administrat
ingrasaminte chimice,
masina de erbicidat,
masina de ridicat rigole

30.000,00

2. Lucrari manuale

3. Materii prime si materiale

Cantitate
(zile
lucrate/ha)

Tarif
zilnic
(lei/zi)

Cost
unitar
(lei/ha)

Denumire
material
utilizat

Cantitate
(UM/ha)

Pret
unitar
(lei/UM)

Cost
unitar
(lei/ha)

TOTAL

UM

0,11

144,6

15,91

Ingrasaminte
chimice

kg

125

3,5

437,50

672,11

0,2

144,6

28,92

Ingrasaminte
chimice,
erbicid

617,5

617,50

750,37

aprilie

Tractor, masina
modelat straturi,
semanatoare

72,90

7,5

144,6

1.084,50

Samanta,
apa

14500

14.500,00

15.657,40

mai

Tractor, cultivator,
remorca cisterna,
masina de stropit,
masina de erbicidat

87,75

4,3

144,6

621,78

Tratamente
fitosanitare

1,5

200

300,00

1.009,53

114,75

144,6

867,60

Alte
cheltuieli

600

600,00

1.582,35

598,05

2.618,71

16.455,00

19.671,76

iunie
-

0,00

Tractor, dislocator
legume radacinoase,
remorca, grapa cu
discuri
-

Pagina 37/75

Memoriu justificativ

Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

Situatia 2. Dupa de implementarea proiectului


FISA TEHNOLOGICA CULTURA (la
hectar)

Nr. crt.

Denumirea
lucrarii agricole

Mobilizat si nivelat
teren, fertilizat cu
ingrasaminte
chimice, arat

Maruntit teren,
fertilizat cu
ingrasaminte
chimice, erbicidat,
modelat teren

Deschis rigole de
udare, udat sol in
brazde, semanat,
irigat
Prasit mecanic,
prasit manual,
aplicat tratamente
fitosanitare,
erbicidat
Recoltat, sortat
morcovi, transport
productie,
desfiintat cultura
Cost unitar total

Luna
in care se
executa
lucrarea

Morcovi

Productivitate medie (kg/ha)

1. Lucrari mecanice
1.1 Cheltuieli
2.2 Cheltuieli terti
combustibil
Echipament
utilizat /
capacitate

Cost
unitar
(lei/ha)

Descriere
Nivelator, tractor
incarcator hidraulic,
remorca, masina
de fertilizat
Tractor incarcator
hidraulic, remorca,
masina de fertilizat,
remorca cisterna,
masina de ridicat
rigole

30.000,00

2. Lucrari manuale

3. Materii prime si materiale


TOTAL

UM

Cantitate
(UM/ha)

Pret
unitar
(lei/UM
)

Cost
unitar
(lei/ha)

Ingrasaminte
chimice

kg

125

3,5

437,50

615,41

28,92

Ingrasaminte
chimice,
erbicid

617,5

617,50

723,42

Cost
unitar
(lei/ha)

Cantitate
(zile
lucrate/ha)

Tarif
zilnic
(lei/zi)

Cost
unitar
(lei/ha)

Denumire
material
utilizat

40,50

0,11

144,6

15,91

19,25

0,2

144,6

septembrie

Tractor, freza,
plug

121,50

martie

Tractor, freza,
masina de
erbicidat

57,75

aprilie

Tractor,
semanatoare,
instalatie de
irigat

40,50

Masina modelat
straturi

13,50

7,5

144,6

1.084,50

Samanta,
apa

14500

14.500,00

15.638,50

mai

Tractor,
cultivator,
masina de
erbicidat

48,75

Remorca cisterna,
masina de stropit

16,25

4,3

144,6

621,78

Tratamente
fitosanitare

1,5

200

300,00

986,78

iunie

Tractor, freza

63,75

Dislocator legume
radacinoase,
remorca

21,25

144,6

867,60

Alte
cheltuieli

600

600,00

1.552,60

332,25

110,75

2.618,71

16.455,00

19.516,71

Pagina 38/75

Memoriu justificativ

Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

4. Varza alba - principalele etape ale fluxului tehnologic aferent acestei culturi este prezentat in continuare si
apoi in forma sintetica in cadrul fisei tehnologice a culturii.
Etapa 1 Pregatirea terenului
Suprafata de teren cultivata cu varza 0,5 ha
Pregatirea terenului incepe din toamna cand se fertilizeaza cu 20-30 t/ha gunoi de grajd, bine descompus si
ingrasaminte chimice care se incorporeaza in sol, cu aratura adanca, la 28-30 cm;
Primavara, aratura se grapeaza, se administreaza 40-60 kg/ha N sau ingrasaminte complexe, daca nu s-a
fertilizat toamna;
Terenul se modeleaza in straturi, in special atunci cand urmeaza sa se ude pe rigole;
Utilaje si echipamente proprii folosite (dupa implementare proiect):
a.
b.
c.
d.

Tractor
Plug purtat
Minifreza
Cultivator

e. Masina de erbicidat
Utilaje si echipamente inchiriate de la terti:
o
o
o
o
o

Tractor incarcator hidraulic


Remorca
Masina de amendat si fertilizat
Grapa cu disc
Masina de ridicat rigole

Remorca cisterna

Etapa 2 Asigurarea materialului biologic si semanat


Producerea rasadului se realizeaza la sfarsitul lunii ianuarie, inceputul lunii februarie, folosind samanta de
cea mai buna calitate;
Aceasta lucrare conduce la costuri ridicate cu forta de munca, dar astfel se asigura obtinarea unor rasaduri
de cea mai buna calitate;
Plantarea rasadurilor se realizeaza in luna iunie;
Utilaje si echipamente proprii folosite (dupa implementare proiect):
a. Tractor
b. Semanatoare
Utilaje si echipamente inchiriate de la terti:
o

Remorca

Etapa 3 Lucrarile de intretinere


Lucrarile de intretinere constau in completarea golurilor, dupa 3-4 zile de la plantare, doua prasile
mecanice si 1-2 prasile manuale pe rand;
La 3-4 saptamani de la plantare se administreaza ingrasaminte chimice;
In perioadele secetoase se fac 3-4 udari cu cate 300-400 m3 apa la ha;
Combaterea bolilor si daunatorilor se are in vedere tot timpul perioadei de vegetatie. La aplicarea
tratamentelor se adauga Aracet 0,15% pentru a asigura aderarea solutiei pe frunze.

Pagina 39/75

Memoriu justificativ

Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

Etapa 4 Recoltarea
Recoltarea se face in luna octombrie-noiembrie, dupa primele brume care grabesc maturarea capatanilor,
prin taierea capatanilor la o singura trecere si adunarea in gramezi sau direct in mijloacele de transport.
Productia este de cca. 45 t/ha.
Pentru recoltarea manuala intreprinderea individuala va apela la serviciile tertilor (zilieri).
Utilaje si echipamente proprii folosite (dupa implementare proiect):
a. Tractor
Utilaje si echipamente inchiriate de la terti:
o

Remorca

Pagina 40/75

Memoriu justificativ

Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

Fisa tehnologica a culturii Varza alba


Situatia 1. Inainte de implementarea proiectului
FISA TEHNOLOGICA CULTURA (la hectar)
Nr.
crt
.

Denumirea lucrarii
agricole

Nivelat, fertilizat cu
ingrasaminte organice si
chimice, arat

Producere rasaduri
(semanat, plivit, udat,
fertilizat)

Luna
in care se
executa
lucrarea

Varza alba
1. Lucrari mecanice
1.1 Cheltuieli
2.2 Cheltuieli terti
combustibil

2. Lucrari manuale

3. Materii prime si materiale

UM

Pret
unitar
(lei/UM
)

Cost
unitar
(lei/ha)

Ingrasaminte
organice si
chimice

1621

1.621,00

2.212,91

347,04

Samanta,
ingrasaminte
chimice

255

255,00

659,64

144,6

39,04

Ingrasaminte
chimice,
solutie
erbicidat

1431

1.431,00

1.740,84

8,74

144,6

1.263,80

Apa,
rasaduri

926

926,00

2.678,00

198,00

5,54

144,6

801,08

Apa,
ingrasaminte
chimice

680

680,00

1.679,08

45,60

3,6

144,6

520,56

Apa,
tratamente
fitosanitare

1428

1.428,00

1.994,16

Tractor, remorca

616,80

55,87

144,6

8.078,80

Alte
materiale

3500

3.500,00

12.195,60

2.253,00

11.066,24

9.841,00

23.160,24

Descriere

Tarif
zilnic
(lei/zi)

Cost
unitar
(lei/ha)

Denumire
material
utilizat

noiembrie

Tractor, nivelator,
plug, grapa cu disc,
masina de amendat
si fertilizat

576,00

0,11

144,6

15,91

mai

Tractor,
semanatoare

57,60

2,4

144,6

Modelare teren,
fertilizat, erbicidat

iunie

Tractor, combinator,
tractor incarcator
hidraulic, remorca,
masina de amendat
si fertilizat, masina
de ridicat rigole,
remorca cisterna,
masina de erbicidat

270,80

0,27

Plantat rasaduri,
completat goluri, irigat

iunie

Tractor, remorca

488,20

Prasit mencanic,
fertilizat, prasit manual
de corectie, irigat

iulie

Irigat, aplicat tratamente


fitosanitare

august

Tractor, cultivator,
masina de amendat
si fertilizat, remorca,
remorca cisterna
Tractor, remorca
cisterna, masina de
stropit

octombrie
-

0,00

TOTAL

Cantitate
(UM/ha)

Cantitate
(zile
lucrate/ha)

Cost
unitar
(lei/ha)

45.000,00

Cost
unitar
(lei/ha)

Recoltat, sortat varza,


transport productie,
transport resturi
vegetale si vreji
Cost unitar total

Echipament
utilizat/
capacitate

Productivitate medie (kg/ha)

Pagina 41/75

Memoriu justificativ

Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

Situatia 2. Dupa de implementarea proiectului


FISA TEHNOLOGICA CULTURA (la hectar)

Nr. crt.

Denumirea lucrarii
agricole

Nivelat, fertilizat cu
ingrasaminte
organice si chimice,
arat
Producere rasaduri
(semanat, plivit,
udat, fertilizat)

Modelare teren,
fertilizat, erbicidat

Plantat rasaduri,
completat goluri,
irigat
Prasit mencanic,
fertilizat, prasit
manual de corectie,
irigat
Irigat, aplicat
tratamente
fitosanitare
Recoltat, sortat
varza, transport
productie, transport
resturi vegetale si
vreji
Cost unitar total

Luna
in care se
executa
lucrarea

Varza alba
1. Lucrari mecanice
1.1 Cheltuieli
2.2 Cheltuieli terti
combustibil
Echipament
utilizat /
capacitate

Cost
unitar
(lei/ha)

Descriere
Nivelator, grapa cu
disc, masina de
amendat si fertilizat

noiembrie

Tractor, plug

78,75

mai

Tractor,
semanatoare

48,00

iunie

Tractor,
cultivator,
minifreza,
masina de
erbicidat

iunie

Tractor

iulie

august

octombrie

Productivitate medie (kg/ha)

45.000,00

2. Lucrari manuale

Cost
unitar
(lei/ha)
26,25

Cantitate
(zile
lucrate/ha)

Tarif
zilnic
(lei/zi)

Cost
unitar
(lei/ha)

0,11

144,6

15,91

2,4

144,6

347,04

3. Materii prime si materiale


Denumire
material
utilizat
Motorina,
ingrasaminte
organice si
chimice
Samanta,
ingrasaminte
chimice

14,75

Tractor incarcator
hidraulic, remorca,
masina de amendat
si fertilizat, masina
de ridicat rigole,
remorca cisterna

44,25

0,27

144,6

39,04

223,88

Remorca

74,63

8,74

144,6

1.263,80

48,75

Masina de amendat
si fertilizat, remorca,
remorca cisterna

16,25

5,54

144,6

801,08

28,50

Remorca cisterna,
masina de stropit

9,50

3,6

144,6

520,56

Tractor

385,50

Remorca

128,50

55,87

144,6

8.078,80

Alte
materiale

828,13

299,38

11.066,24

Tractor,
cultivator,
instalatie de
irigat
Tractor,
instalatie de
irigat

Pagina 42/75

Motorina,
ingrasaminte
chimice,
solutie
erbicidat
Motorina,
apa,
rasaduri
Motorina,
apa,
ingrasaminte
chimice
Apa,
tratamente
fitosanitare

TOTAL

UM

Cantitate
(UM/ha)

Pret
unitar
(lei/UM
)

Cost
unitar
(lei/ha)

2071

2.071,00

2.191,91

255

255,00

650,04

1631

1.631,00

1.729,04

1056

1.056,00

2.618,30

800

800,00

1.666,08

1428

1.428,00

1.986,56

3500

3.500,00

12.092,80

10.741,00

22.934,74

Memoriu justificativ

Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

5. Ceapa - principalele etape ale fluxului tehnologic aferent acestei culturi este prezentat in continuare si apoi
in forma sintetica in cadrul fisei tehnologice a culturii.
Etapa 1 Pregatirea terenului
Suprafata de teren cultivata cu ceapa 1 ha
Toamna, dupa desfiintarea culturii precedente se administreaza ingrasaminte chimice si se face aratura la
28-30 cm;
Primavara dupa graparea araturii se aplica 40-50 kg azot la ha si se modeleaza terenul in rigole;
Utilaje si echipamente proprii folosite (dupa implementare proiect):
a. Tractor
b. Plug purtat
c. CUltivator
d. Masina de erbicidat
Utilaje si echipamente inchiriate de la terti:
o
o
o
o

Grapa cu disc
Grapa cu colti reglabili
Remorca
Masina de amendat si fertilizat

Masina de ridicat rigole

Etapa 2 Asigurarea materialului biologic si semanat


Materialul biologic este reprezentat de seminte, care vor fi achizitionat de la diversi furnizori autorizati pen
tru producerea si comercializarea semintelor;
Semanatul are loc primavara devreme, in martie pana cel mai tarziu in prima decada a lunii aprilie).
Distantele de semanat se stabilesc in functie de suprafata si modul de intretinere a culturii:
o

suprafete mari, intretinere mecanizata: 66+20+44+20 cm

Adancimea de semanat este de 2-3 cm. Se utilizeaza o norma de 4-5 kg ha pentru a obtine bulbi de
marime mijlocie spre mare si pentru a nu fi necesara lucrarea de rarit;
Semanatul se va face cu semanatoarea de precizie. Dupa semanat se tavalugeste cu tavalugul neted;
Utilaje si echipamente proprii folosite (dupa implementare proiect):
a. Tractor
b. Semanatoare
c. Masina de erbicidat
Utilaje si echipamente inchiriate de la terti:
o

Tavalug

Remorca cisterna

Etapa 3 Lucrarile de intretinere


Dupa plantare se realizeaza o erbicidare, tinand cont ca nu s-a realizat la pregatirea patului germinativ;
In cazul in care dupa semanat se formeaza crusta, se iau masuri de distrugere a acesteia;
Cand desimea plantelor pe rand este prea mare, se efectueaza raritul la 3-4 cm. Lucrarea se executa cand
plantele de ceapa au format 3-4 frunze;
Se fac doua fertilizari faziale. Prima, cand plantele au 3-4 frunze si a doua dupa 3-4 saptamani;
Pagina 43/75

Memoriu justificativ

Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

Datorita perioadei de vegetatie mai mare, sunt necesare 5-8 udari cu norme de 300-400 m 3 apa/ha;
Utilaje si echipamente proprii folosite (dupa implementare proiect):
a. Tractor
b. Cultivator
Utilaje si echipamente inchiriate de la terti:
o
o

Remorca cisterna
Masina de amendat si fertilizat

Masina de stropit

Etapa 4 Recoltarea
Recoltarea cepei se face incepand cu luna iunie;
Dupa recoltarea bulbii se lasa pe sol 4-5 zile, pentru uscare.

Productia este de cca. 25 t/ha.

Pentru recoltarea manuala intreprinderea individuala va apela la serviciile tertilor (zilieri).


Utilaje si echipamente proprii folosite (dupa implementare proiect):
a. Tractor
Utilaje si echipamente inchiriate de la terti:
o

Remorca

Pagina 44/75

Memoriu justificativ

Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

Fisa tehnologica a culturii Ceapa


Situatia 1. Inainte de implementarea proiectului
FISA TEHNOLOGICA CULTURA (la
hectar)

Ceapa

Productivitate medie (kg/ha)

25.000,00

1. Lucrari mecanice
Nr. crt.

Denumirea
lucrarii agricole

Arat, discuit,
fertilizat cu
ingrasaminte
organice si chimice

Pregatit pat
germinativ, fertilizat
cu ingrasamante
chimice

Semanat, tavalugit,
erbicidat

Completat goluri,
irigat, aplicat
tratamente
fitosanitare
Prasit mecanic,
irigat, fertilizat,
prasit manual
Recoltat, sortat
bulbi ceapa,
incarcat saci,
transport productie
Cost unitar total

Luna
in care se
executa
lucrarea

1.1 Cheltuieli
combustibil
Echipament
utilizat /
capacitate

2. Lucrari manuale

2.2 Cheltuieli terti

UM

Pret
unitar
(lei/UM
)

Cost
unitar
(lei/ha)

Ingrasaminte
chimice si
organice

1101

1.101,00

1.766,11

36,15

Ingrasaminte
chimice

393

393,00

552,75

15,91

Samanta,
erbicide

1120

1.120,00

1.229,51

1550

1.550,00

2.583,52

2780

2.780,00

5.010,21

3000

3.000,00

9.090,12

9.944,00

20.232,21

Descriere

Cantitate
(zile
lucrate/ha)

Tarif
zilnic
(lei/zi)

Cost
unitar
(lei/ha)

Denumire
material
utilizat

octombrie

Tractor, plug, grapa cu


disc, remorca, masina
de amendat si fertilizat

649,20

0,11

144,6

15,91

martie

Tractor, combinator,
grapa cu colti reglabili,
plug, remorca, masina
de ridicat rigole,
masina de amendat si
fertilizat

123,60

0,25

144,6

martie

Tractor, semanatoare,
tavalug, remorca
cisterna, masina de
erbicidat

93,60

0,11

144,6

aprilie

Tractor, remorca
cisterna, masina de
stropit

841,20

1,33

144,6

192,32

mai

Tractor, cultivator,
remorca, masina de
amendat si fertilizat

463,20

12,22

144,6

1.767,01

iunie

Tractor, remorca

103,68

41,4

144,6

5.986,44

Alte
materiale

2.274,48

8.013,73

0,00

Pagina 45/75

TOTAL

Cantitate
(UM/ha)

Cost
unitar
(lei/ha)

Cost
unitar
(lei/ha)

3. Materii prime si materiale

Apa,
seminte,
tratamente
fitosanitare
Ingrasaminte
chimice si
foliare

Memoriu justificativ

Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

Situatia 2. Dupa de implementarea proiectului

FISA TEHNOLOGICA CULTURA (la


hectar)

Nr. crt.

Denumirea lucrarii
agricole

Luna
in care se
executa
lucrarea

Ceapa

Productivitate medie (kg/ha)

1. Lucrari mecanice
1.1 Cheltuieli combustibil
2.2 Cheltuieli terti
Echipament
utilizat /
capacitate

Cost
unitar
(lei/ha)

Cost
unitar
(lei/ha)

Descriere
Grapa cu disc,
remorca, masina
de amendat si
fertilizat
Grapa cu colti
reglabili, remorca,
masina de ridicat
rigole, masina de
amendat si
fertilizat

25.000,00

2. Lucrari manuale
Cantitate
(zile
lucrate/ha)

Tarif
zilnic
(lei/zi)

3. Materii prime si materiale

Cost
unitar
(lei/ha)

Denumire
material
utilizat

1581

1.581,00

1.737,91

35,25

0,11

144,6

15,91

77,25

0,25

144,6

36,15

Motorina,
ingrasaminte
chimice

393

393,00

532,15

19,50

0,11

144,6

15,91

Samanta,
erbicide

1120

1.120,00

1.213,91

1550

1.550,00

2.443,32

2780

2.780,00

4.933,01

3000

3.000,00

9.072,84

10.424,00

19.933,13

octombrie

Tractor, plug

105,75

Pregatit pat germinativ,


fertilizat cu ingrasamante
chimice

martie

Tractor,
cultivator, plug

25,75

Semanat, tavalugit,
erbicidat

martie

Tractor,
semanatoare,
masina de
erbicidat

58,50

Tavalug, remorca
cisterna

Completat goluri, irigat,


aplicat tratamente
fitosanitare

aprilie

Tractor

525,75

Remorca
cisterna, masina
de stropit

175,25

1,33

144,6

192,32

Prasit mecanic, irigat,


fertilizat, prasit manual

mai

Tractor,
cultivator

289,50

Masina de
amendat si
fertilizat

96,50

12,22

144,6

1.767,01

iunie

Tractor

64,80

Remorca

21,60

41,4

144,6

5.986,44

Alte
materiale

1.070,05

425,35

8.013,73

Recoltat, sortat bulbi


ceapa, incarcat saci,
transport productie
Cost unitar total

Cost
unitar
(lei/ha)

Motorina,
ingrasaminte
chimice si
organice

Arat, discuit, fertilizat cu


ingrasaminte organice si
chimice

Pret
unitar
(lei/UM
)

TOTAL

UM

Cantitate
(UM/ha)

Pagina 46/75

Apa,
seminte,
tratamente
fitosanitare
Ingrasaminte
chimice si
foliare

Memoriu justificativ

Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

6. Vinete - principalele etape ale fluxului tehnologic aferent acestei culturi este prezentat in continuare si apoi
in forma sintetica in cadrul fisei tehnologice a culturii.
Etapa 1 Pregatirea terenului
Suprafata de teren cultivata cu vinete 0,5 ha
Lucrarile de toamna incep in luna septembrie si constau in desfiintarea culturii anterioare, nivelarea solului,
fertilizat cu ingrasaminte chimice si organice si o aratura. Aratura va fi adanca, la 25 30 cm, specifica
cultivarii legumelor in camp;
Pregatirea terenului pentru plantarea rasadurilor incepe in luna aprilie printr-o grapare dupa care se aplica
fertilizanti si erbicide si se modeleaza terenul in rigole;
Fertilizarea de baza se face toamna, cu 30-40 t de gunoi de grajd la ha la care se adauga ingrasaminte
chimice;
Erbicidarea culturii de vinete se face cu substante aplicate preemergent. In cursul vegetatiei, daca este
necesar un erbicid antigramineic, aplicat dupa ce buruienile au format 3-4 frunze;
Utilaje si echipamente proprii folosite (dupa implementare proiect):
a.
b.
c.
d.

Tractor
Plug purtat
Minifreza
Cultivator

e. Masina de erbicidat
Utilaje si echipamente inchiriate de la terti:
o
o
o
o
o
o

Tractor incarcator hidraulic


Remorca
Masina de amendat si fertilizat
Grapa cu disc
Grapa cu colti reglabili
Masina de ridicat rigole

Remorca cisterna

Etapa 2 Asigurarea materialului biologic (rasad)


Producerea rasadului se realizeaza incepand cu prima jumatate a lunii martie si dureaza 50-60 de zile,
folosind samanta de cea mai buna calitate;
Aceasta lucrare conduce la costuri ridicate cu forta de munca, dar astfel se asigura obtinarea unor rasaduri
de cea mai buna calitate;
Plantarea rasadurilor se realizeaza in luna mai;
Utilaje si echipamente proprii folosite (dupa implementare proiect):
a. Tractor
b. Semanatoare
c. Masina de plantat rasaduri
d. Instalatie de irigat
Utilaje si echipamente inchiriate de la terti:
o

Remorca

Etapa 3 Lucrarile de intretinere


Completarea golurilor cu rasaduri retinute, in cel mult 2-3 zile dupa constatarea lor;

Pagina 47/75

Memoriu justificativ

Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

Prasitul culturii de 3-4 ori mecanic si 2-4 ori manual pe rand;


Fertilizarea suplimentara se executa de obicei in doua etape, la inceperea fructificarii in prima
inflorescenta: cu cca. 150 kg azotat de amoniu/ha si la fructificarea inflorescentei a treia cand se aplica
cca. 150 kg azotat de amoniu si 100 kg sulfat de potasiu;
Irigarea se face sustinut cu norme de udare moderate, evitand apa rece si excesul de umiditate, care pot
favoriza atacul bolilor de sol (Verticillium, Fusarium, Rhizocthonia). Prima udare se face imediat dupa
plantare, cu 200-300 m3/ha, urmeaza o perioada de 3-4 saptamani de udari, pentru a favoriza o
inradacinare mai profunda, apoi udarile se executa la intervate scurte de 7-10 zile, cu norme de 400-600
m3/ha;
Fertilizarile suplimentare, cu ingrasaminte complexe, se repeta de 2-3 ori, la cafe se adauga 2-3 fertilizari
foliare, ce pot fi realizate odata cu tratamentele fitosanitare;
Combaterea bolilor si daunatorilor se refera, in principal, la prevenirea atacului patogenilor din sol, a
gandacului din Colorado, afidelor si paianjenului rosu;
In camp nu se executa taieri pentru echilibrarea cresterii si fructificarii plantelor.
Utilaje si echipamente proprii folosite (dupa implementare proiect):
a. Tractor
b. Cultivator
c. Instalatie de irigat
Utilaje si echipamente inchiriate de la terti:
o
o
o

Remorca
Remorca cisterna
Masina de stropit si prafuit

Masina de amendat si fertilizat

Etapa 4 Recoltarea
Recoltarea incepe caand primele fructe ajung la maturitate, de obicei in prima decada a lunii iulie si se
continua pana la caderea primelor brume;
La recoltare, fructele se desprind cu grija, prin taiere, pentru a nu rupe lastarii, se sorteaza si se ambaleaza
in ladite sau cutii de carton.
Productia este de cca. 25 t/ha.
Pentru recoltarea manuala intreprinderea individuala va apela la serviciile tertilor (zilieri).
Utilaje si echipamente proprii folosite (dupa implementare proiect):
a. Tractor
Utilaje si echipamente inchiriate de la terti:
o

Remorca

Pagina 48/75

Memoriu justificativ

Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

Fisa tehnologica a culturii - Vinete


Situatia 1. Inainte de implementarea proiectului
FISA TEHNOLOGICA CULTURA (la hectar)

Vinete
Productivitate medie (kg/ha)
1. Lucrari mecanice
2. Lucrari manuale
1.1 Cheltuieli combustibil
2.2 Cheltuieli terti
Echipament
Cost
Cost
Cantitate
Tarif
Cost
utilizat/
unitar
Descriere
unitar
(zile
zilnic
unitar
capacitate
(lei/ha)
(lei/ha)
lucrate/ha)
(lei/zi)
(lei/ha)
Tractor, grapa cu discuri,
grapa colti reglabili, tractor
incarcator hidraulic,
469,20
0,67
144,6
96,88
remorca, masina de
amendat si fertilizat, plug
purtat, grapa stelata

Nr.
crt.

Denumirea lucrarii
agricole

Luna
in care se
executa
lucrarea

Desfiintat cultura anterioara,


nivelare de intretinere,
fertilizat cu ingrasaminte
organice si chimice, arat

septembrie

Producere rasaduri
(semanat, plivit, udat,
fertilizat, aplicare tratamente
fitosanitare)

martie

Tractor, semanatoare

81,00

28,75

144,6

aprilie

Tractor, combinator, tractor


incarcator hidraulic,
remorca, masina de
amendat si fertilizat,
masina de ridicat rigole,
remorca cisterna, masina
de erbicidat

221,80

0,39

mai

Tractor, remorca

23,40

iunie

Tractor, cultivator, masina


de amendat si fertilizat,
masina de stropit,
remorca, remorca cisterna

iulie

4
5

Grapat ogoare, fertilizat cu


ingrasaminte chimice,
erbicidat, modelare rigole
Plantat rasaduri, irigat prin
brazde, completat goluri
Prasit mecanic, fertilizat,
refacut rigole, prasit manual
de corectie, aplicat
tratament fitosanitar
Recoltare, sortare vinete,
incarcat lazi, transport
productie
Cost unitar total

0,00

25.000,00
3. Materii prime si materiale
Denumire
material
utilizat

Cantitate
(UM/ha)

Pret
unitar
(lei/UM)

Cost
unitar
(lei/ha)

TOTAL

UM

Gunor de
grajd,
ingrasaminte
chimice

2988

2.988,00

3.554,08

4.157,25

Samanata,
tratamente
fitosanitare

3140

3.140,00

7.378,25

144,6

56,39

Erbicid,
ingrasaminte
chimice

595

595,00

873,19

15,5

144,6

2.241,30

0,00

2.264,70

589,00

7,27

144,6

1.051,24

Ingrasaminte,
tratament
fitosanitar

512

512,00

2.152,24

Tractor, remorca

86,40

21,19

144,6

3.064,07

Alte cheltuieli

118

118,00

3.268,47

1.470,80

10.667,14

7.353,00

19.490,94

Pagina 49/75

Memoriu justificativ

Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

Situatia 2. Dupa de implementarea proiectului


FISA TEHNOLOGICA CULTURA (la hectar)

Nr. crt.

Denumirea lucrarii
agricole

Luna
in care se
executa
lucrarea

Vinete
1. Lucrari mecanice
1.1 Cheltuieli
combustibil
Echipament
utilizat /
capacitate

Cost
unitar
(lei/ha)

Descriere
Grapa cu discuri,
grapa colti reglabili,
tractor incarcator
hidraulic, remorca,
masina de amendat si
fertilizat, grapa stelata

septembrie

Tractor, plug,
minifreza

48,00

Producere rasaduri
(semanat, plivit, udat,
fertilizat, aplicare
tratamente fitosanitare)

martie

Tractor,
semanatoare

60,00

Plantat rasaduri, irigat


prin brazde, completat
goluri

5
6

Prasit mecanic, fertilizat,


refacut rigole, prasit
manual de corectie,
aplicat tratament
fitosanitar
Recoltare, sortare vinete,
incarcat lazi, transport

25.000,00

2. Lucrari manuale

2.2 Cheltuieli terti

Desfiintat cultura
anterioara, nivelare de
intretinere, fertilizat cu
ingrasaminte organice si
chimice, arat

Grapat ogoare, fertilizat


cu ingrasaminte chimice,
erbicidat, modelare
rigole

Productivitate medie (kg/ha)

Cost
unitar
(lei/ha)

144,00

Cantitate
(zile
lucrate/ha)

Tarif
zilnic
(lei/zi)

3. Materii prime si materiale

Cost
unitar
(lei/ha)

Denumire
material
utilizat

TOTAL

UM

Cantitate
(UM/ha)

Pret
unitar
(lei/UM
)

Cost
unitar
(lei/ha)

3198

3.198,00

3.486,88

0,67

144,6

96,88

Gunor de
grajd,
ingrasaminte
chimice,
motorina

28,75

144,6

4.157,25

Samanata,
tratamente
fitosanitare

3140

3.140,00

7.357,25

725

725,00

849,39

aprilie

Tractor,
cultivator,
masina de
erbicidat

17,00

Grapa cu colti
reglabili, tractor
incarcator hidraulic,
remorca, masina de
amendat si fertilizat,
masina de ridicat
rigole, remorca
cisterna

mai

Tractor, masina
de plantat
rasaduri,
instalatie de
irigat

3,00

Remorca

1,00

15,5

144,6

2.241,30

Motorina

18

18,00

2.263,30

iunie

Tractor,
cultivator

255,00

Masina de amendat si
fertilizat, masina de
stropit, remorca,
remorca cisterna

85,00

7,27

144,6

1.051,24

Motorina

107

642,00

2.033,24

iulie

Tractor

48,00

Remorca

16,00

21,19

144,6

3.064,07

Motorina,
alte

154

154,00

3.282,07

51,00

0,39

144,6

56,39

Motorina,
erbicid,
ingrasaminte
chimice

Pagina 50/75

Memoriu justificativ

Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

productie
Cost unitar total

cheltuieli
-

431,00

297,00

Pagina 51/75

10.667,14

7.877,00

19.272,14

Memoriu justificativ

Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

7. Ardei - principalele etape ale fluxului tehnologic aferent acestei culturi este prezentat in continuare si apoi
in forma sintetica in cadrul fisei tehnologice a culturii.
Etapa 1 Pregatirea terenului
Suprafata de teren cultivata cu ardei 1 ha
Lucrarile de toamna incep in luna octombrie si constau in desfiintarea culturii anterioare, nivelarea solului,
fertilizat cu ingrasaminte chimice si organice si o aratura. Aratura va fi adanca, la 25 30 cm, specifica
cultivarii legumelor in camp;
Pregatirea terenului pentru plantarea rasadurilor incepe in luna aprilie printr-o grapare dupa care se aplica
fertilizanti si erbicide si se modeleaza terenul in rigole pentru semanat;
Fertilizarea de baza se face cu 20-40 t gunoi de grajd sau alte ingrasaminte organice;
Utilaje si echipamente proprii folosite (dupa implementare proiect):
a.
b.
c.
d.

Tractor
Plug purtat
Minifreza
Cultivator

e. Masina de erbicidat
Utilaje si echipamente inchiriate de la terti:
o
o
o
o
o
o
o

Tractor incarcator hidraulic


Remorca
Nivelator
Masina de amendat si fertilizat
Masina de modelat sol
Grapa cu colti reglabili
Masina de ridicat rigole

Remorca cisterna

Etapa 2 Asigurarea materialului biologic (rasad)


Producerea rasadului se realizeaza in prima decada a lunii martie in zonele mai calde si in a doua decada
in celelate;
Aceasta lucrare conduce la costuri ridicate cu forta de munca, dar astfel se asigura obtinarea unor rasaduri
de cea mai buna calitate;
Plantarea rasadurilor se face numai dupa ce temperatura solului atinge 14- 15C, ceea ce la noi coincide
cu prima decada a lunii mai, in zonele mai calde si a doua sau chiar a treia decada in cele mai reci;
Utilaje si echipamente proprii folosite (dupa implementare proiect):
a. Tractor
b. Semanatoare
c. Masina de plantat rasaduri
Utilaje si echipamente inchiriate de la terti:
o

Remorca

Etapa 3 Lucrarile de intretinere

Lucrarile de intretinere incep cu irigarea, imediat dupa plantare, pentru prinderea rasadurilor (200 m 3 /ha)
urmata la cateva zile de completarea golurilor. Este recomandat ca 3-4 saptamani dupa plantare sa nu
se ude, pentru a permite o inradacinare mai profunda apoi udarile se executa regulat, la interval de 1015 zile, in functie de precipitatii, cu cate 300-400 m 3/ha. Norma de irigare poate ajunge la 4.200 m3 in
zonele mai secetoase si la 2100-2400 m 3 in cele mai umede;
Pagina 52/75

Memoriu justificativ

Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

Pentru combaterea buruienilor si afanarea solului se praseste de 3-4 ori, la mica adancime, pentru a
proteja radacinile plantelor;

Erbicidarea se face prin aplicare inainte de plantarea rasadurilor sau preemergent; pe vegetatie se
poate aplica, la nevoie, un erbicid antigramineic. Dozele mai mari se aplica in cazul prezentei buruienilor
monocotiledonate perene;

Fertilizarea faziala, in conditiile noastre, se executa in 2-3 reprize, cu ingrasaminte complexe aplicate
radicular sau foliar la start si in cursul fructificarii;

Combaterea bolilor si daunatorilor pune probleme mai putine decat la tomate; uneori apare ofilirea
plantelor cauzata de diferiti patogeni sau putrezirea tulpinii, atacul de paduchii frunzelor si paianjenul
rosu;

Utilaje si echipamente proprii folosite (dupa implementare proiect):


a. Tractor
b. Cultivator
c. Masina de erbicidat
d. Instalatie de irigat

Utilaje si echipamente inchiriate de la terti:


o
o
o

Tractor incarcator frontal


Remorca
Remorca cisterna

Masina de stropit si prafuit

Etapa 4 Recoltarea
Recoltarea ardeilor in camp incepe in ultima decada a lunii iunie la culturile timpurii si in zonele favorabile,
inceputul lunii iulie la ardeiul gras si lung, recoltarea continuand pana la aparitia brumelor.
Productia este de cca. 25 t/ha;
Pentru recoltarea manuala intreprinderea individuala va apela la serviciile tertilor (zilieri).
Utilaje si echipamente proprii folosite (dupa implementare proiect):
a. Tractor
Utilaje si echipamente inchiriate de la terti:
o

Remorca

Pagina 53/75

Memoriu justificativ

Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

Fisa tehnologica a culturii - Ardei


Situatia 1. Inainte de implementarea proiectului
FISA TEHNOLOGICA CULTURA (la hectar)
Nr. crt.

Denumirea
lucrarii agricole
Discuit, grapat,
nivelat teren,
fertilizat cu
ingrasaminte
chimice si
organice, arat
Producere rasaduri
(semanat, plivit,
udat, fertilizat,
aplicare tratamente
fitosanitare)
Grapat, fertilizat,
erbicidat
Deschis rigole,
modelat sol,
plantat rasaduri
Irigat prin brazde,
completat goluri,
prasit mecanic,
fertilizat, prasit
manual de corectie
Irigat prin brazde,
erbicidat, aplicat
tratamente
fitosanitare
Recoltare, sortare
ardei, incarcat lazi,
transport productie
Cost unitar total

Luna
in care se
executa
lucrarea

noiembrie

Ardei
Productivitate medie (kg/ha)
1. Lucrari mecanice
2. Lucrari manuale
1.1 Cheltuieli combustibil
2.2 Cheltuieli terti
Echipament
Cost
Cost
Cantitate
Tarif
Cost
utilizat /
unitar
Descriere
unitar
(zile
zilnic
unitar
capacitate
(lei/ha)
(lei/ha)
lucrate/ha)
(lei/zi)
(lei/ha)
Tractor, grapa cu disc,
grapa cu colti reglabili,
nivelator, tractor incarcator
946,08
0,11
144,6
15,91
hidraulic, remorca, masine
de fertilizat, plug, grapa
stelata

martie

Tractor, semanatoare
Tractor, grapa cu colti
reglabili, tractor incarcator
hidraulic, remorca, masine
de fertilizat, combinator,
remorca cisterna,
echipament de erbicidat
Tractor, masina de deschis
rigole, masina de modelat
straturi, remorca

aprilie

mai

25.000,00
3. Materii prime si materiale
Denumire
material
utilizat

Cantitate
(UM/ha)

Pret
unitar
(lei/UM)

Cost
unitar
(lei/ha)

TOTAL

UM

Gunoi de
grajd,
ingrasaminte
chimice

274

274,00

1.235,99

74,25

12,5

150

1.875,00

Samanta,
tratamente
fitosanitare

650

650,00

2.599,25

80,16

0,05

144,6

7,23

Ingrasaminte
chimice,
erbicide

530,9

530,90

618,29

149,64

6,61

144,6

955,81

Rasaduri

mii fire

100

221,8

22.180,00

23.285,45

mai

Tractor, remorca, tractor


incarcator frontal,
cultivator

104,04

1,97

146

287,62

Apa, rasaduri,
ingrasaminte
chimice

2387,8

2.387,80

2.779,46

iunie

Tractor, remorca cisterna,


masina de erbicidat,
masina de stropit

273,96

1,8

146

262,80

Apa, erbicide,
tratatemente
fitosanitare

952,4

952,40

1.489,16

iulie

Tractor, remorca

249,00

8,8

146

1.284,80

0,00

1.533,80

1.877,13

26.975,10

33.541,39

0,00

Pagina 54/75

4.689,16

Memoriu justificativ

Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

Situatia 2. Dupa de implementarea proiectului


FISA TEHNOLOGICA CULTURA (la hectar)

Nr. crt.

Denumirea lucrarii agricole

Luna
in care se
executa
lucrarea

Discuit, grapat, nivelat teren,


fertilizat cu ingrasaminte
chimice si organice, arat

noiembrie

Producere rasaduri
(semanat, plivit, udat,
fertilizat, aplicare tratamente
fitosanitare)

martie

Grapat, fertilizat, erbicidat

Deschis rigole, modelat sol,


plantat rasaduri

Irigat prin brazde, completat


goluri, prasit mecanic,
fertilizat, prasit manual de
corectie
Irigat prin brazde, erbicidat,
aplicat tratamente
fitosanitare
Recoltare, sortare ardei,
incarcat lazi, transport
productie
Cost unitar total

Ardei
Productivitate medie (kg/ha)
1. Lucrari mecanice
2. Lucrari manuale
1.1 Cheltuieli combustibil
2.2 Cheltuieli terti
Echipament
Cost
Cost Cantitate
Tarif
Cost
utilizat /
unitar
Descriere
unitar
(zile
zilnic
unitar
capacitate
(lei/ha)
(lei/ha) lucrate/ha) (lei/zi) (lei/ha)
Grapa cu colti
reglabili, nivelator,
Tractor, plug,
591,30
tractor incarcator
197,10
0,11
144,6
15,91
minifreza
hidraulic, remorca,
masina de fertilizat
Tractor,
semanatoare

3. Materii prime si materiale


Denumire
material
utilizat

UM

Cantitate
(UM/ha)

Pret
unitar
(lei/UM)

Cost
unitar
(lei/ha)

Gunoi de
grajd,
ingrasaminte
chimice

274

274,00

12,5

150

1.875,00

Samanta,
tratamente
fitosanitare

650

650,00

16,70

0,05

144,6

7,23

Ingrasaminte
chimice,
erbicide

530,9

530,90

93,53

6,61

144,6

955,81

Rasaduri

mii
fire

100

221,8

22.180,00

55,00
Tractor incarcator
hidraulic, remorca,
masine de fertilizat,
grapa cu colti
reglabili, remorca
cisterna
Masina de deschis
rigole, masina de
modelat straturi,
remorca

25.000,00

aprilie

Tractor, minifreza,
cultivator, masina
de erbicidat

50,10

mai

Tractor, masina de
plantat rasaduri

31,18

mai

Tractor, cultivator,
instalatie de irigat

65,03

Remorca, tractor
incarcator frontal

21,68

1,97

146

287,62

Apa, rasaduri,
ingrasaminte
chimice

2387,8

2.387,80

iunie

Tractor, masina de
erbicidat, instalatie
de irigat

171,23

Remorca cisterna,
masina de stropit

57,08

1,8

146

262,80

Apa, erbicide,
tratatemente
fitosanitare

952,4

952,40

iulie

Tractor

155,63

Remorca

51,88

8,8

146

1.284,80

1.119,45

437,95

Pagina 55/75

4.689,16

0,00
-

26.975,10

Memoriu justificativ

Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

5. Durata de realizare (luni) si etape principale


Grafic de esalonare a investitiei exprimat valoric pe luni si activitati.
Se vor evidentia investitiile referitoare la adaptarea la standardele comunitare care trebuie sa se incadreze in perioada de
gratie.

Durata de implementare a proiectului de investitii este de 1 an (12 luni calendaristice).


Beneficiarul solicita primirea ajutorului FEADR in 2 transe de plata, esalonate pe durata de executie a
proiectului proportional cu nivelul cheltuielilor eligibile efectuate.
Se estimeaza ca ajutorul FEADR va fi primit in termen de 90 de zile de la depunerea Cererilor de plata.

Pagina 56/75

Memoriu justificativ

Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

Grafic de implementare Anul 1

Cheltuieli NEELIGIBILE

Cheltuieli ELIGIBILE

Denumirea capitolelor de cheltuieli


Capitolul 1. Cheltuieli pentru
obtinerea si amenajarea terenului
Capitolul 2. Cheltuieli pentru
asigurarea utilitatilor necesare
obiectivului
Capitolul 3. Cheltuieli pentru
proiectare si asistenta tehnica
Capitolul 4. Cheltuieli pentru investitia
de baza - total, din care:
A - Constructii si lucrari de interventii total, din care:
4.1 Constructii si instalatii
4.2 Montaj utilaj tehnologic
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si
functionale cu montaj (procurare)
4.4 Utilaje si echipamente fara montaj,
mijloace de transport, alte achizitii
specifice
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
B - Cheltuieli pentru investitii in
culturi/plantatii
Capitolul 5. Alte cheltuieli - total, din
care:
5.1 Organizare de santier
5.2 Comisioane, taxe
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute
Capitolul 6. Cheltuieli pentru darea in
exploatare
TOTAL cheltuieli eligibile
Capitolul 1. Cheltuieli pentru
obtinerea si amenajarea terenului
Capitolul 2. Cheltuieli pentru
asigurarea utilitatilor necesare
obiectivului
Capitolul 3. Cheltuieli pentru
proiectare si asistenta tehnica
Capitolul 4. Cheltuieli pentru investitia
de baza - total, din care:

ANUL 1 AL IMPLEMENTARII
Luna 6
Luna 7
Luna 8

Luna 1

Luna 2

Luna 3

Luna 4

Luna 5

1.791

119.377

0
0

0
0

TOTAL AN 1

Luna 9

Luna 10

Luna 11

Luna 12

1.791

3.581

119.377

119.377

358.131

119.377

119.377

119.377

358.131

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

119.377

119.377

119.377

358.131

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

121.168

119.377

1.791

119.377

361.712

430

430

860

28.650

28.650

28.650

85.951

Pagina 57/75

Memoriu justificativ
Denumirea capitolelor de cheltuieli
A - Constructii si lucrari de interventii total, din care:
4.1 Constructii si instalatii
4.2 Montaj utilaj tehnologic
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si
functionale cu montaj (procurare)
4.4 Utilaje si echipamente fara montaj,
mijloace de transport, alte achizitii
specifice
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
B - Cheltuieli pentru investitii in
culturi/plantatii
Capitolul 5. Alte cheltuieli - total, din
care:
5.1 Organizare de santier
5.2 Comisioane, taxe
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute
Capitolul 6. Cheltuieli pentru darea in
exploatare
TOTAL cheltuieli neeligibile
TOTAL
- achizitii de active fixe corporale
- achizitii de active fixe necorporale
- cresterea investitiilor in curs
- dobanzi si comisioane aferente
creditelor bancare aferente proiectului
TVA
Surse de finantare
Valoarea Cererii de Plata
Incasare ajutor financiar
nerambursabil
Aport propriu
Credit bancar
Incasari de TVA

Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice


ANUL 1 AL IMPLEMENTARII
Luna 6
Luna 7
Luna 8

Luna 1

Luna 2

Luna 3

Luna 4

Luna 5

28.650

28.650

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

28.650

0
0

0
0

0
0

TOTAL AN 1

Luna 9

Luna 10

Luna 11

Luna 12

28.650

85.951

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

28.650

28.650

85.951

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1.382

1.382

1.382

1.382

1.382

1.382

1.382

1.382

1.382

1.382

1.382

15.199

0
0
0

0
1.382
0

0
1.382
0

0
1.382
0

0
1.382
0

0
1.382
0

0
1.382
0

0
1.382
0

0
1.382
0

0
1.382
0

0
1.382
0

0
1.382
0

0
15.199
0

0
0
0
0
0

1.382
1.382
0
0
0

1.382
1.382
0
0
0

30.462
151.630
148.027
2.221
0

1.382
1.382
0
0
0

30.032
149.409
148.027
0
0

1.812
3.602
0
2.221
0

30.032
149.409
148.027
0
0

1.382
1.382
0
0
0

1.382
1.382
0
0
0

1.382
1.382
0
0
0

1.382
1.382
0
0
0

102.010
463.722
444.082
4.441
0

1.382

1.382

1.382

1.382

1.382

1.382

1.382

1.382

1.382

1.382

1.382

15.199

29.080

28.650

430

28.650

86.811

Luna 1
0

Luna 2
0

Luna 3
0

Luna 4
0

Luna 5
121.168

Luna 9
240.545

Luna 10
0

Luna 11
0

Luna 12
0

TOTAL
AN 1
361.712

72.342

48.467

23.875

144.685

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
57.731

0
0
0

0
0
0

0
0
29.080

0
0
0

0
0
0

102.011
217.027
86.811

102.011
217.027
0

0
0
0

0
0
0

ANUL 1 AL IMPLEMENTARII
Luna 6
Luna 7
Luna 8
0
0
0

Pagina 58/75

Memoriu justificativ

Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

6. Devizele investitiei, cu detalierea pe structura devizului general,


insotit de devizele pe obiecte
Conform legislatiei in vigoare (HG 28/09.01.2008). Detaliati cheltuielile eligibile si neeligibile pe elemente.
In estimarea costurilor investiei prin intocmirea bugetului estimativ se va verifica in Baza de date de preturi pe de site-ul
APDRP si se vor printa si atasa la cererea de finantare paginile referitoare la bunurile si serviciile incluse in proiect,
identificate in baza.

Nr.crt

1.1
1.2
1.3

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

5.1
5.2
5.3

6.1
6.2

Cheltuieli ELIGIBILE
DEVIZ GENERAL
In mii lei / mii euro la cursul BCE
4,4420
lei/euro
din data
06.05.2014
Valoare
Valoare
TVA
(fara TVA)
(inclusiv TVA)
Specificatie
Mii lei
Mii Euro
Mii lei
Mii lei
Mii Euro
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
Obtinerea terenului
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Amenajarea terenului
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
starea initiala
TOTAL CAPITOL 1
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
Studii de teren
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Proiectare si engineering
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Organizarea procedurilor de achizitie
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Consultanta
3,581
0,806
0,860
4,441
1,000
Asistenta tehnica
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 3
3,581
0,806
0,860
4,441
1,000
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
Constructii si instalatii
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Montaj utilaj tehnologic
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
montaj
Utilaje fara montaj si echipamente de transport
358,131
80,624
85,951
444,082
99,973
Dotari
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Active necorporale
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Cheltuieli pentru investiti in culturi/plantatii
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 4
358,131
80,624
85,951
444,082
99,973
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli
Organizare de santier
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5.1.1. Lucrari de constructii
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Cheltuieli diverse si neprevazute
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 5
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar
Pregatirea personalului de exploatare
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Probe tehnologice
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 6
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL GENERAL
361,712
81,430
86,811
448,523 100,973
Din care C+M
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Intocmit: [Numele reprezentantului consultantului/solicitantului]


Data: 06.05.2014
Cheltuieli NEELIGIBILE
Pagina 59/75

Memoriu justificativ

Nr.crt

1.1
1.2
1.3

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

5.1
5.2
5.3

6.1
6.2

Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

DEVIZ GENERAL
In mii lei / mii euro la cursul BCE
4,4420
lei/euro
din data
06.05.2014
Valoare
Valoare
TVA
(fara TVA)
(inclusiv TVA)
Specificatie
Mii lei
Mii Euro
Mii lei
Mii lei
Mii Euro
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
Obtinerea terenului
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Amenajarea terenului
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
starea initiala
TOTAL CAPITOL 1
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
Studii de teren
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Proiectare si engineering
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Organizarea procedurilor de achizitie
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Consultanta
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Asistenta tehnica
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 3
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
Constructii si instalatii
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Montaj utilaj tehnologic
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
montaj
Utilaje fara montaj si echipamente de transport
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Dotari
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Active necorporale
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Cheltuieli pentru investiti in culturi/plantatii
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 4
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli
Organizare de santier
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5.1.1. Lucrari de constructii
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare
15,199
3,422
0,000
15,199
3,422
Cheltuieli diverse si neprevazute
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 5
15,199
3,422
0,000
15,199
3,422
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar
Pregatirea personalului de exploatare
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Probe tehnologice
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 6
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL GENERAL
15,199
3,422
0,000
15,199
3,422
Din care C+M
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Intocmit: [Numele reprezentantului consultantului/solicitantului]


Data: 06.05.2014

Pagina 60/75

Memoriu justificativ

Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice


Cheltuieli TOTALE

Nr.crt

1.1
1.2
1.3

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

5.1
5.2
5.3

6.1
6.2

DEVIZ GENERAL
In mii lei / mii euro la cursul BCE
4,4420
lei/euro
din data
06.05.2014
Valoare
Valoare
TVA
(fara TVA)
(inclusiv TVA)
Specificatie
Mii lei
Mii Euro
Mii lei
Mii lei
Mii Euro
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
Obtinerea terenului
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Amenajarea terenului
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
starea initiala
TOTAL CAPITOL 1
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
Studii de teren
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Proiectare si engineering
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Organizarea procedurilor de achizitie
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Consultanta
3,581
0,806
0,860
4,441
1,000
Asistenta tehnica
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 3
3,581
0,806
0,860
4,441
1,000
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
Constructii si instalatii
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Montaj utilaj tehnologic
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
montaj
Utilaje fara montaj si echipamente de transport
358,131
80,624
85,951
444,082
99,973
Dotari
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Active necorporale
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Cheltuieli pentru investiti in culturi/plantatii
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 4
358,131
80,624
85,951
444,082
99,973
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli
Organizare de santier
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5.1.1. Lucrari de constructii
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare
15,199
3,422
0,000
15,199
3,422
Cheltuieli diverse si neprevazute
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 5
15,199
3,422
0,000
15,199
3,422
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar
Pregatirea personalului de exploatare
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Probe tehnologice
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 6
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL GENERAL
376,911
84,852
86,811
463,722 104,395
Din care C+M
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Intocmit: [Numele reprezentantului consultantului/solicitantului]


Data: 06.05.2014

Pagina 61/75

Memoriu justificativ

Nr.crt
3.1.
3.2.

3.3.

3.4.
3.5.

3.6.

Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

CHELTUIELI ELIGIBILE
Deviz detaliere Cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
In mii lei / mii euro la cursul BCE 4,4420
lei/euro
din data
06.05.2014
Valoare
Valoare
TVA
(fara TVA)
(inclusiv TVA)
Specificatie
Mii lei Mii Euro
Mii lei
Mii lei
Mii Euro
Cheltuieli pentru studii de teren (geotehnice, geologice, hidrologice,
hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice si de stabilitate a
0,000
0,000
0,000
0,000
terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investitie)
Cheltuieli pentru obtinere de avize, acorduri si autorizatii - total, din
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
care:
1. obtinerea/prelungirea valabilitatii ceritificatului de urbanism
0,000
0,000
0,000
0,000
2. obtinerea/prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare,
0,000
0,000
0,000
0,000
obtinere autorizatii de scoatere din circuitul agricol
3. obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si bransamente la
retelele publice de apa, canalizare, gaze, termoficare, energie electrica,
0,000
0,000
0,000
0,000
telefonie, etc.
4. obtinere aviz sanitar, sanitar-veterinar si fitosanitar
0,000
0,000
0,000
0,000
5. obtinerea certificatului de nomenclatura stradala si adresa
0,000
0,000
0,000
0,000
6. intocmirea documentatiei, obtinerea numarului Cadastral provizoriu si
0,000
0,000
0,000
0,000
inregistrarea terenului in Cartea Funciara
7. obtinerea avizului PSI
0,000
0,000
0,000
0,000
8. obtinerea acordului de mediu
0,000
0,000
0,000
0,000
10. alte avize, acorduri si autorizatii solicitate prin lege
0,000
0,000
0,000
0,000
Proiectare si inginerie - total, din care:
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1. Cheltuieli pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare - total, din
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
care:
a. studiu de prefezabilitate
0,000
0,000
0,000
0,000
b. studiu de fezabilitate
0,000
0,000
0,000
0,000
c. proiect tehnic
0,000
0,000
0,000
0,000
d. detalii de executie
0,000
0,000
0,000
0,000
e. verificarea tehnica a proiectarii
0,000
0,000
0,000
0,000
f. elaborarea certificatului de performanta energetica a cladirii
0,000
0,000
0,000
0,000
2. Documentatii necesare pentru obtinerea acordurilor, avizelor si
0,000
0,000
0,000
0,000
autorizatiilor aferente obiectivului de investitii
3. Cheltuielile pentru expertiza tehnica efectuata pentru constructii
incepute si neterminate sau care urmeaza a fi modificate prin proiect
0,000
0,000
0,000
0,000
(modernizari, consolidari, etc.)
4. Cheltuielile pentru efectuarea expertizei, cercetarii si auditului
0,000
0,000
0,000
0,000
energetic
Organizarea procedurilor de achizitie
0,000
0,000
0,000
0,000
Cheltuieli pentru consultanta - total, din care:
3,581
0,806
0,860
4,441
1,000
1. plata serviciilor de consultanta la elaborarea memoriului justificativ,
2,686
0,605
0,645
3,331
0,750
studiilor de piata, de evaluare, la intocmirea cererii de finantare
2. plata serviciilor de consultanta in domeniul managementului investitiei
0,895
0,201
0,215
1,110
0,250
sau administrarea contractului de executie
Cheltuieli pentru asistenta tehnica - total, din care:
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1. asistenta tehnica din partea proiectantului in cazul cand aceasta nu
0,000
0,000
0,000
0,000
intra in tarifarea proiectarii
2. plata dirigintilor de santier desemnati de autoritatea contractanta,
autorizati conform prevederilor legale pentru verificarea executiei
0,000
0,000
0,000
0,000
lucrarilor de constructii si instalatii
TOTAL
3,581
0,806
0,860
4,441
1,000

Intocmit: [Numele reprezentantului consultantului/solicitantului]


Data: 06.05.2014
CHELTUIELI NEELIGIBILE
Pagina 62/75

Memoriu justificativ

Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice


Deviz detaliere Cap. 5 - Alte cheltuieli
In mii lei / mii euro la cursul BCE

Nr.crt

Specificatie

5.1
5.1.1
5.1.2
5.2

Organizare de santier
lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier
cheltuieli conexe organizarii de santier
Comisioane, taxe
comisionul bancii finantatoare
cota aferenta Inspectoratului de Stat in Constructii pentru
controlul calitatii lucrarilor de constructii
cota pentru controlul statului in amenajarea teritoriului,
urbanism, si pentru autorizarea lucrarilor de constructii
prime de asigurare din sarcina autoritatii contractante
alte cheltuieli de aceeasi natura, stabilite in conditiile legii
cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor
Cheltuieli diverse si neprevazute
TOTAL

5.3

4,4420

lei/euro

Valoare
(fara TVA)
Mii lei
Mii Euro
0.000
0.000
0.000
0.000
15,199
3,422
15,199
3,422

15,199

din data
de

06.05.2014

Mii lei
0.000
0.000
0.000
0,000
0,000

Valoare
(inclusiv TVA)
Mii lei
Mii Euro
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
15,199
3,422
15,199
3,422

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
3,422

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
15,199

0,000
0,000
0,000
0,000
3,422

TVA

Intocmit: [Numele reprezentantului consultantului/solicitantului]


Data: 06.05.2014
Cheltuieli ELIGIBILE
Achizitii utilaje si echipamente
4,4420
lei/euro
din data de
06.05.2014
Valoare
Valoare
TVA
(fara TVA)
(inclusiv TVA)
Specificatie
Mii lei
Mii Euro
Mii lei
Mii lei
Mii Euro
PARTEA I - LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII
Terasamente
0,000
0,000
0,000
0,000
Constructii: rezistenta (fundatii, structura de
rezistenta) si arhitectura (inchideri exterioare,
0,000
0,000
0,000
0,000
compartimentari, finisaje)
Izolatii
0,000
0,000
0,000
0,000
Instalatii electrice
0,000
0,000
0,000
0,000
Instalatii sanitare
0,000
0,000
0,000
0,000
Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare. PSI, radio0,000
0,000
0,000
0,000
tv, intranet
Instalatii de alimentare cu gaze naturale
0,000
0,000
0,000
0,000
Instalatii de telecomunicatii
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL I
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
PARTEA II - MONTAJ
Montaj utilaje si echipamente tehnologice
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL II
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
PARTEA III - PROCURARE
Utilaje si echipamente tehnologice
0,000
0,000
0,000
0,000
Utilaje si echipamente de transport
358,131
80,624
85,951
444,082
99,973
Dotari
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL III
358,131
80,624
85,951
444,082
99,973
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)
358,131
80,624
85,951
444,082
99,973
Deviz obiect 1
In mii lei / mii euro la cursul BCE

Nr.crt

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3

Intocmit: [Numele reprezentantului consultantului/solicitantului]


Data: 06.05.2014

Fundamentarea bugetului indicativ:


[Se va completa cu numarul de oferte estimative de pret obtinute pentru compunerea bugetului indicativ]
Pagina 63/75

Memoriu justificativ

Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

Fundamentarea valorilor care compun bugetului indicativ a tinut cont de asemenea de oferte estimative de
pret (__ oferte) primite de la diversi furnizori, oferte care sunt atasate la Memoriul Justificativ.
Ofertele care au stat la baza fundamentarii bugetului indicativ sunt atasate la sfarsitul Memoriului
justificativ, dupa Anexele C.

Pagina 64/75

Memoriu justificativ

Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

7. Finantarea investitiei
Din valoarea totala a investitiei de 104.395 EURO, ajutorul public nerambursabil este de 32.572 EURO.
Pentru a se verifica incadrarea cheltuielilor eligibile din buget in limitele prevazute in fisa tehnica a masurii se va utiliza
cursul de schimb Euro/RON publicat pe pagina web a Bancii Central Europene www.ecb.int/index.html de la data
intocmirii studiului de fezabilitate.

Curs de schimb valutar Euro / Leu: 4,4420 din data de 06.05.2014


Cheltuieli eligibile
Plan financiar
Euro
Ajutor public nerambursabil
32.572
Sursele de finantare pentru completarea
48.858
necesarului de finantare din care:
- autofinantare
- imprumuturi
48.858
TOTAL PROIECT
81.430

Pagina 65/75

Cheltuieli neeligibile
Euro

Total
Euro
32.572

22.965

71.823

22.965

22.965
48.858
104.395

22.965

Memoriu justificativ

Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

8. Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei


8.1 Valoarea totala (euro), Valoare eligibila (euro)
Valoarea totala (Euro): 104.395
Valoarea eligibila (Euro): 81.430
Valoarea neeligibila (Euro): 22.965 Euro, include:
comisioane bancare si costul creditului: 3.422 Euro
valoarea TVA: 19.543 Euro

8.2 Durata de realizare (luni) insotita de graficul de esalonare a investitiei exprimat


valoric pe luni si activitati
Investitia propusa pentru finantare prin Programul FEADR Masura 121 Modernizarea exploatatiilor
agricole, se va realiza in 12 luni, respectiv perioada octombrie 2014 septembrie 2015.
In prognoza economica, prima luna in varianta cu proiect este luna octombrie 2014, iar primul an de
prognoza este octombrie 2014 septembrie 2015.

Pagina 66/75

Memoriu justificativ

Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

Grafic de implementare Anul 1


Denumirea capitolelor de cheltuieli

L1

Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului - total, din care:


1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului
1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului
1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala
Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - total, din care:
3.1 Studii de teren
3.2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
3.3 Proiectare si inginerie
3.4 Organizarea procedurilor de achizitie
3.5 Consultanta
3.6 Asistenta tehnica
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza - total, din care:
A - Constructii si lucrari de interventii - total, din care:
4.1 Constructii si instalatii
4.2 Montaj utilaj tehnologic
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare)
4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
B - Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii:
Subcapitol 1 - Lucrari de pregatire a terenului
Subcapitol 2 - Infiintarea plantatiei
Subcapitol 3 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 1
Subcapitol 4 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 2
Subcapitol 5 - Instalat sistem sustinere si imprejmuire
Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care:
5.1 Organizare de santier
5.2 Comisioane, taxe
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute
Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare - total, din care:
6.1 Pregatirea personalului de exploatare
6.2 Probe tehnologice si teste
SOLICITARE AVANS
CERERI DE PLATA

Pagina 67/75

L2

L3

L4

ANUL 1 AL IMPLEMENTARII
L5
L6
L7
L8

L9

L10

L11

L12

Memoriu justificativ

Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

8.3 Capacitati de productie rezultate ca urmare a investitie (in unitati fizice)


Solicitantul are in exploatare o suprafata de 5 hectare, cultivate cu urmatoarele culturi:

Tomate
Castraveti
Morcovi
Varza alba
Ceapa
Vinete
Ardei

Se va realiza o rotatie a culturilor pe teren tinand cont de compatibilitatea intre culturi, astfel incat sa se
obtina o productivitate maxima si sa se evite epuizarea resurselor din sol.
Capacitatile de productie rezultate ca urmare a investitiei (in unitati fizice) sunt:
ha
Nr
1
2
3
4
5
6
7

Denumire cultura
Tomate
Castraveti
Morcovi
Varza alba
Ceapa
Vinete
Ardei
TOTAL

Productivitate
(kg/ha)
40.000,00
30.000,00
30.000,00
45.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
-

An 1
operare
1,00
0,50
0,50
0,50
1,00
0,50
1,00
5,00

Pagina 68/75

An 2
operare
1,00
0,50
0,50
0,50
1,00
0,50
1,00
5,00

An 3
operare
1,00
0,50
0,50
0,50
1,00
0,50
1,00
5,00

An 4
operare
1,00
0,50
0,50
0,50
1,00
0,50
1,00
5,00

An 5
operare
1,00
0,50
0,50
0,50
1,00
0,50
1,00
5,00

Memoriu justificativ

Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

9. Proiectii financiare si indicatori financiari


(Anexele B pentru persoanele juridice si Anexele C pentru persoanele fizice autorizate si asociatiile familiale) pentru
indeplinirea obiectivului de crestere a viabilitatii economice.

Proiectii financiare persoanele fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale


(Anexe C)
9.1 Prognoza incasarilor si platilor pentru anii 1, 2 si 3 de implementare
9.2 Prognoza incasarilor si platilor anii 1-5 de previziune
9.3 Indicatori financiari
Ipotezele de calcul care au stat la baza intocmirii Anexei C Incasari - Plati in perioada implementarii,
respectiv in perioada de prognoza sunt:
Valoarea totala a investitiei propuse este de 463.722 lei (inclusiv TVA), conform detalierii bugetului
prezentata in capitolele anterioare.
Situatia incasarilor, respectiv platilor, este realizata pentru perioada de implementare (12 luni) si se
continua cu perioada de functionare de 5 ani, dupa finalizarea investitiei.
Perioada de implementare incepe cu luna octombrie 2014 si se finalizeaza in luna septembrie 2015.
Se considera un orizont de previziune de 5 ani de la data finalizarii implementarii proiectului propus.
Previziunea veniturilor se face in preturi constante neactualizate pe intregul orizont de analiza.
Activitatea principala previzionata prin proiect este: cultivarea legumelor in camp.
Capacitatea fermei vegetale va fi de 5 ha cultivate cu tomate, castraveti, morcovi, varza alba, ceapa,
vinete, ardei.
In anii 1-5 previzionati veniturile care vor fi obtinute din vanzarea urmatoarelor produse: tomate,
castraveti, morcovi, varza alba, ceapa, vinete, ardei.
Au fost luate in considerate 2 transe prin care se solicita rambursarea ajutorului financiar FEADR. Pentru
planificarea cererilor de plata s-a pornit de la ipoteza ca cererea de plata se face dupa receptia si
punerea in functiune a utilajelor achizitionate.
Pentru rambursarea fondurilor FEADR s-au luat in calcul 90 zile de la depunerea cererii de plata si pana
la primirea efectiva a finantarii.
Pentru demararea proiectului, solicitantul a optat pentru obtinerea avansului de 50% din valoarea
ajutorului nerambursabil. Conform prevederilor din ghidul solicitantului, avansul se va recupera la ultima
cerere de plata.
Solicitantul este platitor de TVA si plateste impozitul pe venitul net in sistem real. La calculul impozitului
pe venitul net se iau in calcul si cheltuielile cu amortizarea echipamentelor in perioada de operare a
proiectului:

Amortizare echipamente (se ia in considerare doar la calculul impozitului pe venitul net)


Nr
1
2
3
4
5

Denumire echipament
Tractor
Masina de erbicidat
Masina de plantat rasaduri
Plug
Minifreza

Valoare de
intrare
(lei fara TVA)

Valoare
amortizabila
(lei fara TVA)

Durata de
amortizare
(ani)

133,793.04
3,638.00
18,999.99
5,907.86
5,947.84

80.275,82
2.182,80
11.399,99
3.544,72
3.568,70

8
8
8
4
4

Pagina 69/75

Valoare
amortizare
anuala
(lei/an)
10.034,48
272,85
1.425,00
886,18
892,18

Memoriu justificativ

Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

Amortizare echipamente (se ia in considerare doar la calculul impozitului pe venitul net)


Nr
6
7
8

Denumire echipament
Cultivator
Semanatoare
Istalatie de irigat

TOTAL

Valoare de
intrare
(lei fara TVA)

Valoare
amortizabila
(lei fara TVA)

Durata de
amortizare
(ani)

13,099.99
34,599.98
142,144.00
358.130,70

7.859,99
20.759,99
85.286,40
214.878,42

4
4
8
-

Valoare
amortizare
anuala
(lei/an)
1.965,00
5.190,00
10.660,80
31.326,48

Se considera ca in anul anterior implementarii proiectului, solicitantul a avut un disponibil de numerar in


valoare de 5.000 lei, aferent activitatii agricole desfasurate
Pretul de vanzare al productiei a fost stabilit ca media perioadei 2009-2013 astfel:
Lei/ kg
Cultura
Tomate
Castraveti
Morcovi
Varza alba
Ceapa
Vinete
Ardei

Anul
Anul
Anul
Anul
Anul
2009
2010
2011
2012
2013
1,11
1,4
1,01
1,39
1
2,14
3,4
2,16
3,09
2,39
1,79
2,14
1,82
2,24
2,17
2,26
2,25
2,32
2,39
2,3
1,74
2,06
2,19
2
2,05
2,07
2,64
2,12
2,39
2,41
2,18
2,13
2,04
2,15
2,11
Sursa: prelucrare statistici Institutul National de Statistica

Pret
mediu
1,18
2,64
2,03
2,30
2,01
2,33
2,12

Subventia pentru anul 2013 a fost stabilita la valoarea de 160,17 euro/ ha (139,17 euro in cadrul schemei
de plata unica pe suprafata si 21 euro ca plata nationala directa complementara), echivalent in lei la curs
Euro/Leu 4,4420 din data de 06.05.2014 (sursa: http://www.madr.ro/ro/comunicare/689-comunicat-depresa.html). Se considera ca in anul 2014 solicitantul va primi subventia aferenta anului 2013

9.1 Prognoza incasarilor si platilor pentru anii 1, 2 si 3 de implementare


INCASARI
Previziunea cantitativa si valorica a incasarilor din activitatea agricola pe perioada de implementare se
realizeaza pornind de la urmatorul plan de cultura:

Plan de rotatie a culturilor


Nr
1
2
3
4
5
6
7

Denumire cultura
Tomate
Castraveti
Morcovi
Varza alba
Ceapa
Vinete
Ardei
TOTAL

An 1
implementare
1,00
0,50
0,50
0,50
1,00
0,50
1,00
5,00

Pagina 70/75

Luna valorificare
cultura
august
iulie
iunie
octombrie
iunie
iulie
iulie

Memoriu justificativ

Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

Ipotezele utilizate pentru determinarea veniturilor lunare la nivelul celor 3 ani de implementare sunt
sintetizate in tabelul urmator:

Ipoteze incasari implementare


Nr
1
2
3
4
5
6
7

Productivitate
(kg/ha)
40.000,00
30.000,00
30.000,00
45.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00

Denumire cultura
Tomate
Castraveti
Morcovi
Varza alba
Ceapa
Vinete
Ardei

Pret vanzare
(lei/kg)
1,18
2,64
2,03
2,30
2,01
2,33
2,12

UM

Subventie

Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg

711,47
711,47
711,47
711,47
711,47
711,47
711,47

Luna primire
subventie
septembrie
septembrie
septembrie
septembrie
septembrie
septembrie
septembrie

Pe baza ipotezelor prezentate mai sus sunt completate liniile 1-12, precum si Linia 14 Capitolul
Subventii, din paginile dedicate din cadrul Anexei C.
Valorile aferente subventiilor utilizate in calculele efectuate au fost preluate din comunicatul de presa al
Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, din data de 9 octombrie 2013.
Linia 13 Capitolul Aport propriu - Pentru finantarea cheltuielilor neeligibile din cadrul proiectului
este necesar un aport din partea solicitantului in valoare de 102.011 lei.
Linia 15 - Capitolul Alte venituri (dobanzi, etc.) - contine valorile aferente TVA-ului de recuperat cu
investitia.
Linia 17 - Capitolul Credite contractate - cuprinde valoarea creditului contractat pentru cofinantarea
proiectului, in valoare de 217.027 lei, al carui tablou de rambursare este prezentat in continuare:
Valoare credit
Dobanda anuala efectiva
Durata credit
Perioada de gratie

Anul 1 de prognoza

Anul 1 de implementare

Anul

Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

48.858
217.027
7,64
72
12
Rata
rambursata
LEI
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.617
3.617
3.617
3.617
3.617
3.617
3.617
3.617
3.617
3.617
3.617

Pagina 71/75

EUR
LEI
%
luni
luni
Dobanzi si
comisioane
LEI
0
1.382
1.382
1.382
1.382
1.382
1.382
1.382
1.382
1.382
1.382
1.382
1.382
1.359
1.336
1.313
1.290
1.267
1.244
1.221
1.198
1.174
1.151

Total plati
catre banca
LEI
0
1.382
1.382
1.382
1.382
1.382
1.382
1.382
1.382
1.382
1.382
1.382
4.999
4.976
4.953
4.930
4.907
4.884
4.861
4.838
4.815
4.792
4.769

Sold la sfarsitul
perioadei
LEI
217.027
217.027
217.027
217.027
217.027
217.027
217.027
217.027
217.027
217.027
217.027
217.027
213.410
209.793
206.176
202.559
198.942
195.325
191.707
188.090
184.473
180.856
177.239

Memoriu justificativ

Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

Anul

Luna

Anul 5 de prognoza

Anul 4 de prognoza

Anul 3 de prognoza

Anul 2 de prognoza

Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
TOTAL

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

Rata
rambursata
LEI
3.617
3.617
3.617
3.617
3.617
3.617
3.617
3.617
3.617
3.617
3.617
3.617
3.617
3.617
3.617
3.617
3.617
3.617
3.617
3.617
3.617
3.617
3.617
3.617
3.617
3.617
3.617
3.617
3.617
3.617
3.617
3.617
3.617
3.617
3.617
3.617
3.617
3.617
3.617
3.617
3.617
3.617
3.617
3.617
3.617
3.617
3.617
3.617
3.617
217.027

Dobanzi si
comisioane
LEI
1.128
1.105
1.082
1.059
1.036
1.013
990
967
944
921
898
875
852
829
806
783
760
737
714
691
668
645
622
599
576
553
530
507
484
461
438
415
391
368
345
322
299
276
253
230
207
184
161
138
115
92
69
46
23
57.342

Total plati
catre banca
LEI
4.746
4.723
4.699
4.676
4.653
4.630
4.607
4.584
4.561
4.538
4.515
4.492
4.469
4.446
4.423
4.400
4.377
4.354
4.331
4.308
4.285
4.262
4.239
4.216
4.193
4.170
4.147
4.124
4.101
4.078
4.055
4.032
4.009
3.986
3.963
3.940
3.916
3.893
3.870
3.847
3.824
3.801
3.778
3.755
3.732
3.709
3.686
3.663
3.640
274.369

Sold la sfarsitul
perioadei
LEI
173.622
170.005
166.388
162.770
159.153
155.536
151.919
148.302
144.685
141.068
137.451
133.833
130.216
126.599
122.982
119.365
115.748
112.131
108.514
104.896
101.279
97.662
94.045
90.428
86.811
83.194
79.577
75.960
72.342
68.725
65.108
61.491
57.874
54.257
50.640
47.023
43.405
39.788
36.171
32.554
28.937
25.320
21.703
18.086
14.468
10.851
7.234
3.617
0
0

Linia 18 - Capitolul Ajutor nerambursabil FEADR - cuprinde valoarea ajutorului financiar


nerambursabil primit de la finantator.

PLATI

Pagina 72/75

Memoriu justificativ

Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

Linia 20 - Capitolul credite contractate - se refera la creditele contractare de la banci si dobanzile


aferente (rate si dobanzi), inclusiv cele aferente proiectului. Pentru creditul aferent proiectului de investitii
s-a previzionat o perioada de gratie de 12 luni la plata ratelor aferente creditului contractat, astfel in
perioada de implementare nu se platesc rate la credit, platindu-se doar dobanda aferenta acestuia,
conform tabelului de mai sus.
Linia 27 - Plati pentru materii prime si materiale - cuprinde valoarea platilor realizate pentru activitatile
din ferma.
Platile anuale medii pentru materiile prime si materialele necesare functionarii fermei sunt in valoare de
aprox. 64.218 lei, reprezentand:
o costuri cu materii prime: 34.265 lei
o costuri cu combustibilul necesar pentru operatiunile mecanizate
conform fiselor tehnologice de culturi (prezentate in cadrul cap. 4 din prezentul Memoriu Justificativ)
Linia 28 - Capitolul Alte plati - cuprinde sumele aferente:
o Costurile cu tertii si cele cu zilierii utilizati pentru realizarea lucrarilor, conform fiselor tehnologice de
culturi (prezentate in cadrul cap. 4 din prezentul Memoriu Justificativ).
o Costurile cu personalul angajat:

Plati aferente salariilor


Nr

Functie

Muncitor
TOTAL

ha

Nr. persoane

Salariu brut
(lei/luna)

Contributii asigurari
sociale si de sanatate
(lei/luna)

1
1

1.500,00
1.500,00

420,00
420,00

Total plati
aferente
salariilor
(lei/luna)
1.920,00
1.920,00

Linia 30 Alte plati include urmatoarele categorii de cheltuieli: impozite si taxe, centralizate in tabelul
urmator:

Alte plati
Nr

Denumire plata

1
2

Cheltuieli administrative
Impozite si taxe
TOTAL

Valoare
(lei)
400,00
180,00
580,00

lei
Luna efectuare
plata
PLATA LUNARA
mai
-

De asemenea, pe aceasta linie sunt cuprinse si platile aferente TVA de plata/de rambursat, contributiile
fiscale datorate de intreprinderea individuala si impozitul pe venit net. Valorile aferente acestor impozite,
taxe si contributii sunt determinate conform legislatiei curente in vigoare pentru anul 2014.

Contributii fiscale, TVA si impozit pe venitul net


Nr
1
2
3

Denumire plata
TVA
Contributii fiscale datorate de Intreprinderea Individuala
Impozit pe venitul net
TOTAL

An 1
implementare
17.140
5.268
4.020
26.428

Linia 32 - Capitolul Achizitii de active fixe corporale, inclusiv TVA, linia 33 - Achizitii fixe
necorporale, inclusiv TVA si linia 34 Cresterea investitiilor in curs cuprind achizitiile realizate in
cadrul prezentului proiect, in valoare de 448.523 lei (cu exceptia cheltuielilor cu ratele si dobanzile pentru
creditul de cofinantare costul creditului).

Pagina 73/75

Memoriu justificativ

Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

9.2 Prognoza incasarilor si platilor anii 1-5 de previziune


INCASARI
Previziunea cantitativa si valorica a incasarilor din activitatea agricola pe perioada de operare se realizeaza
pornind de la urmatorul plan de cultura:

Plan de rotatie a culturilor


Nr

Denumire cultura

1
2
3
4
5
6
7

Tomate
Castraveti
Morcovi
Varza alba
Ceapa
Vinete
Ardei
TOTAL

ha
An 1
operare
1,00
0,50
0,50
0,50
1,00
0,50
1,00
5,00

An 2
operare
1,00
0,50
0,50
0,50
1,00
0,50
1,00
5,00

An 3
operare
1,00
0,50
0,50
0,50
1,00
0,50
1,00
5,00

An 4
operare
1,00
0,50
0,50
0,50
1,00
0,50
1,00
5,00

An 5
operare
1,00
0,50
0,50
0,50
1,00
0,50
1,00
5,00

Ipotezele utilizate pentru determinarea veniturilor lunare la nivelul celor 5 ani de operare sunt sintetizate in
tabelul urmator:

Ipoteze incasari operare


Nr
1
2
3
4
5
6
7

Denumire cultura
Tomate
Castraveti
Morcovi
Varza alba
Ceapa
Vinete
Ardei

Productivitate
(kg/ha)
40.000,00
30.000,00
30.000,00
45.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00

Pret vanzare
(lei/ha)
1,18
2,64
2,03
2,30
2,01
2,33
2,12

UM

Subventie

Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg

711,47
711,47
711,47
711,47
711,47
711,47
711,47

Pe baza ipotezelor prezentate mai sus sunt completate liniile 1-12, precum si Linia 14 Capitolul
Subventii, din paginile dedicate din cadrul Anexei C.

PLATI
Linia 20 - Capitolul credite contractate - se refera la ratele si dobanzile aferente creditului contractat
pentru cofinantarea proiectului de investitii, conform centralizatorului prezentat la linia 17 pentru perioada
de implementare.
Linia 27 - Plati pentru materii prime si materiale - cuprinde valoarea platilor realizate pentru activitatile
din ferma.
Platile anuale medii pentru materiile prime si materialele necesare functionarii fermei sunt in valoare de
aprox. 69.722 lei, reprezentand:
o costuri cu materii prime: 34.163
o costuri cu combustibilul necesar pentru operatiunile mecanizate
conform fiselor tehnologice de culturi (prezentate in cadrul cap. 4 din prezentul Memoriu Justificativ)
Linia 28 - Capitolul Alte plati - cuprinde sumele aferente:
o Costurile cu tertii si cele cu zilierii utilizati pentru realizarea lucrarilor, conform fiselor tehnologice de
culturi (prezentate in cadrul cap. 4 din prezentul Memoriu Justificativ).
o Costurile cu personalul angajat:

Pagina 74/75

Memoriu justificativ

Modernizare ferma de legume in camp prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

Plati aferente salariilor


Nr

Functie

Muncitor
TOTAL

ha

Nr. persoane

Salariu brut
(lei/luna)

Contributii asigurari
sociale si de sanatate
(lei/luna)

1
1

1.500,00
1.500,00

420,00
420,00

Total plati
aferente
salariilor
(lei/luna)
1.920,00
1.920,00

Platile aferente TVA de plata/de rambursat, contributiile fiscale datorate de intreprinderea individuala si
impozitul pe venit net sunt cuprinse in tabelul urmator. Valorile aferente acestor impozite, taxe si
contributii sunt determinate conform legislatiei curente in vigoare pentru anul 2014.
lei/an

Contributii fiscale, TVA si impozit pe venitul net


Nr

Denumire plata

1
2
3

TVA
Contributii fiscale datorate de Intreprinderea Individuala
Impozit pe venitul net
TOTAL

An 1
operare
21.527
4.989
3.252
29.768

An 2
operare
26.197
6.236
6.681
39.114

An 3
operare
16.589
4.205
1.155
21.949

An 4
operare
22.185
5.696
5.198
33.079

An 5
operare
26.197
6.783
8.185
41.165

Linia 30 Alte plati include urmatoarele categorii de cheltuieli: impozite si taxe, centralizate in tabelul
urmator:

Alte plati
Nr

Denumire plata

1
2

Cheltuieli administrative
Impozite si taxe
TOTAL

Valoare
(lei)
400.00
180.00
580,00

lei
Luna efectuare
plata
PLATA LUNARA
mai
-

9.3 Indicatori financiari


In continuare sunt prezentati indicatorii obtinuti in urma completarii formularelor din Anexa C conform
ipotezelor anterioare:
Anul
Nr.crt.
1
2
3
4
5
6

Specificatie
Valoare investitie(Vi)= valoarea
totala a proiectului fara TVA
Durata
de
recuperare
a
investitiei (Dr) - maxim 12 ani
Rata acoperirii prin fluxul de
numerar (RAFN) - trebuie sa fie
mai mare sau egal cu 1.2
Rata de actualizare
Valoare actualizata neta (VAN) trebuie sa fie pozitiva
Disponibil de numerar la
sfarsitul perioadei - trebuie sa fie
pozitiv

Total an 1

Total an 2

UM

Total an 3

Total an 5

3,49

3,75

377.169

431.573

Valoare

LEI

376.913

ANI

0,9703

Numeric

Total an 4

2,90

3,07

3,27
8%

LEI
LEI

2.431.155
229.753

Pagina 75/75

276.260

325.398