Sunteți pe pagina 1din 29

Academia de Studii Economice

Bucuresti 2011

Disciplina: Audit si Control Financiar

Audit financiar contabil


privind imobilizarile
corporale

Student:

Facultatea de Contabilitate si Informatica de


Gestiune

Anul III, Seria C, Grupa 651

CUPRINS

1.
2.
3.
4.
5.

Prezentarea cadrului legislativ-normativ privind auditarea imobilizrilor corporale.


Prezentarea obiectivelor auditului financiar contabil privind imobilizrile corporale.
Sistemul de documente primare i fluxul lor informaional.
Prezentarea monografiei contabile privind imobilizrile corporale.
Aplicarea procedeelor i tehnicilor de audit financiar contabil.
P1 Studiul general prealabil-scrisoarea de angajament.
P2 Controlul documentar contabil
P3Controlul total respectiv controlul prin sondaj
P4Controlul faptic
P5Confirmarile externe:valoarea soldului final de la fz sa coincida cu val soldului

creantei partenerului meu


6. Prezentarea riscului general de audit.
7. Prezentarea probelor de audit financiar contabil.
8. Importana relativ a riscului de erori i pragul de semnificaie.
9. Exprimarea unei opinii de audit.
10. Prezentarea raportului de audit financiar contabil.

AUDITUL FINANCIAR PRIVIND IMOBILIZRILE


CORPORALE

Etapa 1. Prezentarea cadrului legislativ-normativ privindmisiunea de audit a


imobilizrilor corporale.
Reglementarile contabile si fiscale:

IAS16 Imobilizri corporale


IAS36Deprecierea activelor.
OMFP 3055/2009
Legea nr. 82 din 24.12.1991, Legea contabilitatii, republicata in Monitorul Oficial nr. 48
din 14.01.2005
Codul Fiscal 2008
Codul de procedura fiscala
Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si
necorporale, republicata, cu modificarile ci completarile ulterioare.
Legea 571/2003, ce priveste Codul Fiscal, alaturi de Procedura Fiscala si normele de
aplicare a Codului Fiscal;
Legea 31/1990 si Ordonanta de Urgenta nr. 82/2007 din 28/06/2007 publicata in
Monitorul Oficial, Partea I, nr. 446 din 29/06/2007 pentru modificarea si completarea
Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale si a altor acte normative incidente.

Reglementarile cu privire la auditul situatiilor financiare in vigoare sunt:

Ghidul privind auditul calitatii;


Standardele Internationale de Audit;
OUG nr. 90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor
financiare anuale consolidate;
Legea nr. 278/2008 pentru aprobarea OUG nr. 90/2008 privind auditul statutar al
situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate;
Legea nr. 26/2010 pentru modificarea si completarea OUG nr. 75/1999 privind activitatea
de audit financiar;
OUG nr. nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicata.

Etapa 2. Prezentarea obiectivelor privind auditul financiar- contabil al


imobilizrilor corporale.
Obiectivele controlului financiar in cazul imobilizarilor vizeaza verificarea:
1)Verificarea modului de evaluare a imobilizarilor corporale provenind din :
Achizitii(cost de achizitie).
Productie proprie(cost productie-cheltuieli directe+cheltuieli variabile)
Valoarea justa pentru intrari de imobilizari corporale cu titlu gratuit.
2)Verificarea tranzactiilor privind amortizarea imobilizarilor corporale.

a)Din punct de vedere a legislatiei fiscale;-Lineara.


-Degresiva.
-Accelerata.
b)Din punct de vedere al IAS16:-metoda Softy(metoda progresiva si regresiva)
-metoda procentajului de utilizare.
3)Verificarea modului de reevaluare a imobilizarilor corporale.
Ias16 prezinta 2procedee:
P1:prin care se reevalueaza atat valoarea de intrare cat si valoarea amortizata.
P2:prin care valoarea amortizata este anulata ,reevaluarea vizand valoarea neta contabila.
4)Verificarea tranzactiilor privind intrarea in patrimoniu de imobilizari prin intermediul
subventiilor pentru investitii.
IAS20 prezinta 2procedee privind subventiile pentru investitii astfel:
-p1 prin care se contabilizeaza separat atat valoarea subventiilor cat si valoarea de intrare a
imobilizarilor .
-p2 prin care valoarea subventiilor este dedusa din valoarea de intrare a imobilizarilor.
5)Verificarea tranzactiilor privind imobilizarile din punct de vedere al raportului dintre reparatii
si modernizari.
6) Verificarea tranzactiilor privind vanzarea de imobilizari din punct de vedere al pretului de
vanzare si al valorii ramase de amortizat:
-situatia in care diferenta dintre cele 2 valori este deductibila.
-situatia in care diferenta dintre cele 2 valori este nedeductibila.
7)Verificarea tranzactiilor privind casarile de imobilizari din punct de vedere al:
-casarea la expirarea DNF-ului.
-casarea inainte de expirarea DNF-ului.
8)Verificarea inventarierii fizice a gestiunii de imobilizari din punct de vedere al:
Plusurilor
Minusurilor-imputabile.
-neimputabile.
9)Verificarea inventarierii valorice a gestiunii de imobilizari din punct de vedere al compararii
VNC cu valoarea justa,diferenta dintre aceste 2valori contabilizandu-se astfel:
-daca VNC>VJdepreciere(contabilizare prin intermediul provizioanelor,ajustarilor).

-daca VNC<VJapreciere, nu se contabilizeaza.


10)Verificarea tranzactiilor privind calamitatile naturale din punct de vedere al:
-valorii ramase neamortizate ca diferenta deductibila(daca exista asigurare).
-valorii ramase neamortizate ca diferenta nedeductibila.

Etapa 3.Sistemul de documente primare si fluxul lor informational


OMFP 3512/2008

Sistemul de documente primare ce trebuie verificate si circuitul lor informational este


urmatorul:
1. Factura Fiscal de Vnzare- Jurnal de Vnzri
2. Factura Fiscal de Cumprare- Jurnal de Cumprare
3. Deconturi de TVA
4. Not de Intrare i Recepie(NIR-uri).
5. Nota de receptie si constatare diferente
6. Proces verbal de inventarierea a imobilizarilor
7. Aviz de expediie
8. Proces verbal de punere n funciune
9. Proces verbal de scoatere din functiune
10. Fia mijlocului fix
11. Foaie de calcul a amortizrii
12. Proces verbal de casare
13. Balan de verificare
14. Bilan contabil
15. Contractul de donatie
16. Bonul de consum

Fluxul informaional

Factura vanzare ------Proces Verbal de scoatere din functiune


------Jurnalul de vanzari-------------------------------------------------------
DECONT DE TVA

Factura de cumparare -----NIR-------------Proces Verbal de punere in functiune


-----Jurnalul de cumparari----------------------------------------------

Factur
vanzri

Jurnal
vnzri

Decont de
TVA

Factur
cumparari

Jurnal
cumprri

NIR

PV de
punere in
funciune

Registru
jurnal

Balan
de
verificar

FCA

Etapa 4. Monografie contabil privind imobilizrile corporale


Aplicatia 1

Se achizitioneaza un utilaj la un cost de achizitie de 500.000lei,tva 24%..Durata normala de


functionare este de 5ani iar metoda de amortizare este cea liniara.La sfarsitul anului 2 utilajul
este vandut la un pret de vanzare de 450.000lei,tva 24%.
Fluxul informational contabil este urmatorul:
a) Achizitie utilaj
%
2131Echipamente tehnologice
4426TVA deductibila

= 404Furnizori de imobilizari 620.000lei


500.000lei
120.000lei

4426tva deductibila=24%*500.000=120.000lei
b) Calculul si inregistrarea amortizarii anuale.
6811Ch. de exploatare pv amz. Imob.=2813Amz echip./100.000*2=200.000lei
Aa=500.000lei/5ani=100.000lei
VNC = Valoare de intrare Amortizare cumulata = 500.000-200.000=300.000lei
c) Contabilizarea vanzarii utilajului.
461Debitori diversi =
%

558.000lei

7583Venituri din vz.activelor 450.000lei


4427TVA colectata

108.000lei

d)Contabilizarea descarcarii din gestiune a utilajului vandut.


%
6583Ch.pv.activele cedate si alte operatii de capital
2813Amortizarea echip.

= 2131Echip.tehnologic 500.000 lei


300.000lei
200.000lei

Aplicatia 2
Societatea obtine din productie proprie un echipament tehnologic.Cheltuielile efectuate au fost:
-costul productiei neterminate la inceputul perioadei de gestiune:20.000.000lei
-cheltuieli directe 70.000.000lei
-cheltuieli indirecte 40.000.000lei,din care ch variabile 30.000.000lei si ch fixe 10.000.000lei.
-cheltuieli administrative 20.000.000lei
-gradul de utilizare al capacitatii de productie este de 80%

Fluxul informational contabil este urmatorul:


Costul de productie=200.000.000+70.000.000+30.000.000+10.000.000*80%=308.000.000lei
2131 Echipamente tehnologice=722Venituri din productia de imob corp 308.000.000lei
Aplicatia3
Se achizitioneaza un utilaj la o valoare de intrare de 500.000,DNF=5ani,iar amortizarea se
prezinta astfel:
I) Metoda liniara
Cota de amortizare liniara=100/DNF=100/5=20%
Aa =500.000*20%=100.000lei (500.000/5ani)
6811=2813 100.000lei asa in fiecare an
II)Metoda degresiva (cu cota fixa si baza de amortizare variabila.)
K
1.5(2-5ani)
2(6-10ani)
2.5(>10ani)
Procentul de amortizare degresiva = Procent amz liniarax Indice degresie(K)
= 20 % x 1,5 = 30 %
AL

ANUL AD

VALOAREA
RAMASA DE AMZ
350.000

30% x 500.000=150000

20%x500.000=100.000

30% x 350.000=105.000

350.000/4=87.500

245.000

30% x 245.000=73.500

245.000/3=81.667

163.333

4
5
Inregistrarea amortizarii:
Anul 1:
Anul 2:
Anul 3:
Anul 4:
Anul 5:

6811 = 2813
6811 = 2813
6811 = 2813
6811 = 2813
6811 = 2813

Aa1=500.000*30%=150.000lei
Aa2= 350.000*30%=105.000lei
350.000/4=87.500lei
Aa3= 245.000*30%=73.500lei

150.000lei
105.000 lei
81.667lei
81.667lei
81.666lei

81.667
81.666

81.666
0

245.000/3=81.667lei
Aa3,4,5=81.667lei
III)
Metoda gradului de utilizare
Aa1=10%
Aa2=25%
Aa3=20%
Aa4=15%
Aa4=30%
IV) Metoda Accelerata
Aa1=500.000*50%=250.000lei
Aa2,3,4,5=250.000/4=62.500lei
Inregistrarea amortizarii:
Anul 1: 6811 = 2813 250.000 lei
Anul 2: 6811 = 2813 62.500 lei
Anul 3: 6811 = 2813 62.500 lei
Anul 4: 6811 = 2813 62.500 lei
Anul 5: 6811 = 2813 62.500 lei
V)Metoda degresiva cu cota variabila si baza fixa de amortizare ~Metoda Softy:
utilajul se amortizeaza progresiv si regresiv dupa metoda SOFTY, aloandu-se cifre de la 1 la 5:
Alocarea cifrelor aferente fiecarui an:
An1
1

An2

An3

An4

An5

Suma cifrelor=1+2+3+4+5=15
Metoda progresiva
Aa1=500.000*1/15=33333,(3)lei
Aa2=500.000*2/15=66666.6667lei
Aa3=500.000*3/15=100.000lei
Aa4=500.000*4/15=13333.3333lei
Aa5=500.000*5/15=166666.6667lei
Inregistrarea amortizarii:
Anul 1: 6811 = 2813 33333,(3) lei

Metoda regresiva
Aa1=500.000*5/15=166666.6667lei
Aa2=500.000*4/15=13333.3333lei
Aa3=500.000*3/15=100.000lei
Aa4=500.000*2/15=66666.6667lei
Aa5=500.000*1/15=33333,(3)lei

idem

Anul 2: 6811 = 2813


Anul 3: 6811 = 2813
Anul 4: 6811 = 2813
Anul 5: 6811 = 2813

66666.6667 lei
100.000 lei
13333.3333 lei
166666.6667lei

VI)Utilajul se amortizeaza in functie de numarul de produse obtinute stiind ca va fi


vandut dupa ce se produc 91.000 bucati, iar productia efectiva a fost:
Productie Totala = 91.000
Productia efectiva anuala:
An1
An2
An3
An4
An5
10 000
20 000
25 000
22 000
14 000
Calculul amortizarii:
Valoarea amortizarii anul 1 = 500.000lei x 10.000/91.000 = 5.495 lei
Valoarea amortizarii anul 2 = 500.000lei x 20000/91.000 = 10.989 lei
Valoarea amortizarii anul 3 = 500.000 lei x 25000/ 91.000 = 137.363 lei
Valoarea amortizarii anul 4 = 500.000 lei x 22000/91.000 =120.879lei
Valoarea amortizarii anul 5 = 500.000 lei x 14000/91.000 = 76.923 lei
Aplicatia 4
Se achizitioneaza un utilaj la valoarea de intrare 500.000lei,DNF=5ani.Metoda de
amortizare este liniara.La sfarsitul exercitiului 2 mijlocul fix se reevalueaza ,noua valoare
reevaluata fiind de 450.000lei. Sa se aplice cele 2 procedee de reevaluare prevazute in IAS 16.
Fluxul informational contabil este urmatorul:
P1:prin care se reevalueaza atat valoarea de intrare cat si valoarea amortizata.
a)Achizitie utilaj
%
2131Echipamente tehnologice
4426TVA deductibila
b)

= 404Furnizori de imobilizari 620.000lei


500.000lei
120.000lei

Calculul si inregistrarea amortizarii anuale.


6811Ch. de exploatare pv amz. Imob.=2813Amz echip./100.000*2=200.000lei

Aa=500.000lei/5ani=100.000lei
c) Calculul si inregistrarea diferentei din reevaluare aferenta VI
*Determinarea VNC la sfarsitul anului 2.
VNC=500.000-200.000=300.000lei

*Calculul coeficientului de reevaluare.


K=Valoarea reevaluata/VNC=450.000lei/300.000lei=1,5
Vi reevaluata=500.000*1,5=750.000lei
Inregistrarea valorii de intrare reevaluata
2131=105 Rezerve din reevaluare 250.000lei
d) Calculul si inregistrarea reevaluarii am.calculate.
Am.reev.calc=200.000*1.5=300.000
105=281Amortizari pv imob.corp 100.000lei
e)Determinarea valorii nete a diferentei din reevaluare.
Dif=250.000-100.000=150.000lei
P2;prin care valoarea amortizata este anulata ,reevaluarea vizand valoarea neta contabila.
a)Achizitie utilaj
%
= 404Furnizori de imobilizari 620.000lei
2131Echipamente tehnologice
500.000lei
4426TVA deductibila
120.000lei
b) Calculul si inregistrarea amortizarii anuale.
6811Ch. de exploatare pv amz. Imob.=2813Amz echip./100.000*2=200.000lei
Aa=500.000lei/5ani=100.000lei
c) Contabilizarea anularii amortizarii.
281Amo.pv imob.corporale=2131Echipamentul tehnologic 200.000lei
Diferenta neta din reevaluare = Valoare reevaluata Valoare neta contabila
d) Determinarea valorii nete reevaluate=450.000- 300.000(VNC)=150.000lei
e) Contabilizarea diferentei din reevaluare nete.
213=105 150.000lei
Aplicatia 5
Se achizitioneaza un mijloc fix la o valoare de 500.000lei,tva24%.Mijlocul fix este subventionat
in proportie de 40%, DNF=5ani,metoda de amortizare este liniara.
Fluxul informational contabil aferent lui P1 este urmatorul :
-prin care se contabilizeaza separat atat valoarea subventiilor cat si valoarea de intrare a
imobilizarilor
a)Achizitie utilaj

%
= 404Furnizori de imobilizari 620.000lei
2131Echipamente tehnologice
500.000lei
4426TVA deductibila 120.000lei
b)Calculul si inregistrarea subventiilor pentru investitiile primite.
5121=475Subventii pentru investitii 200.000lei
c)Calculul si inregistrarea amortizarii anuale.
6811=281 100.000lei
d)Reluarea cotei parti de subventie pt investitii la venituri.
475=7584Venituri din subventii pentru investitii 40.000lei
P2-prin care valoarea subventiilor este dedusa din valoarea de intrare a imobilizarilor.
a)Achizitie utilaj
%
= 404Furnizori de imobilizari 620.000lei
2131Echipamente tehnologice
500.000lei
4426TVA deductibila 120.000lei
b)Determinarea valorii subventiilor primite ,deducerea acesteia din valoarea de intrare.
5121 conturi curente la banci in lei=2131 echipamente tehnologice
200.000lei
c)Calculul si inregistrarea amortizarii anuale.
6811=281
60.000
Aplicatia 6
Se efectueaza reparatia capitala a unui echipament tehnologic al intreprinderii.Costul
reparatiei este de 700.000lei. si este format din:cheltuieli cu consumurile
materiale:200.000lei,cheltuieli cu salariile 300.000lei; cheltuieli cu amortizarea 150.000 lei
;cheltuieli cu serviciile prestate de terti 50.000 lei.Expertiza tehnica atesta o crestere a duratei
de utilitate a echipamentului cu 3 ani.
a)Inregistrarea ch materiale

602=302

b)Inregistrarea ch de personal

641=421

c)Inregistrarea ch cu amortizarea

6811=2813 150.000lei

d) Inregistrarea cheltuielilor cu serviciile prestate de terti: 628=401


e)Includerea costului reparatiei in valoarea activului:
2131=722 700.000lei
Sau
2131=

%
302

700.000lei
200.000lei

200.000lei
300.000lei

50.000lei

421

300.000lei

2813

150.000lei

401

50.000lei

Aplicatia7
Societatea detine in patrimoniu un mijloc fix la o VI de 400.000lei,amortizare calculata fiind de
200.000lei.In cursul exercitiului financiar societatea vinde mijlocul fix la un pret de vanzare de
250.000lei.
Diferenta negative dintre pretul de vanzare si valoarea ramasa poate fi interpretata dpdv fiscal
astfel:
a) Deductibila,daca se demonstreaza de intreprindere ca pretul de vanzare este reprezentat
de valoare justa.
b) Nedeductibil daca pretul de vanzare nu este valoare justa.
Fluxul informational contabil:
a) 461Debitori diversi=
%
310.000lei
7583Venituri din vz.activelor si alte op.de capital250.000lei
4427Tva colectata
200.000lei
b)

%
=213
6583Cheltuieli privind activele
cedate si alte op de capital
281

500.000lei
300.000lei
200.000lei

Inregistrare Ajustare TVA (Daca valoarea negativaeste nedeductibila va trebui sa fie ajustata in
perioada respectiva si tva-ul)
635Cheltuieli cu alte impozite,taxe=4427Tva colectata 50.000*24%=12.000lei
si varsaminte assimilate
Aplicatia 8
- La inventariere se constat o lips de instalaii de lucru la valoarea de intrare de 1900 lei i
amortizare calculat de 1000 lei,care se imput gestionarului la valoarea de 1200 lei.
%
= 2131
1900
2813
1000
6588
900
4282

%
1428
7588
1200
4427
228
-societatea comerciala inregistreaza, dupa efectuarea inventarierii, o lipsa a unui echipament
tehnologic, din motive neimputabile, stiind ca valoarea de intrare este de 4200 lei si amortizarea
cumulata este de 3400 lei.

1. Inregistrarea lipsei la inventar a echipamentului tehnologic:


% = 2131 4200 lei
2813
3400 lei
6588
800 lei
2. Inregistrarea TVA aferenta valorii ramase de amortizat, care se include in cheltuielile
nedeductibile fiscal:
TVA aferenta valorii neamortizate = (4200 lei 3400 lei) x 24% = 192 lei
635 = 4427
192 lei
-La inventariere se constat plus de instalaii de lucru n valoare de 1800 lei.
Echipamente tehnologice

2131

134

Plusuri de inventar de
natura imobilizrilor

1800

Aplicatia9
La data de 10.02.N a fost achizitionat un echipament tehnologic la costul de achizitie de
60.000.000lei .Durata de viata utila este de 5 ani.La 31.12.N ,valoarea de piata a activului este de
45.000.000lei.
a) contabilizarea initiala a activului la costul de achizitie(neglijez impactul tva )
2131=404 600.000.000lei
b) Contabilizarea amortizarii aferente ex N
Amortizarea=600.000.000*10luni/12luni*1/5ani=10.000.000lei
6811=2813 10.000.000lei
c) Contabilizarea pierderii din depreciere:
Pierderea din depreciere=Valoarea contabila neta a activului-Valoarea de piata
=(600.000.000-10.000.000)-45.000.000)=5.000.000lei
6813Ch de expl pv provizioanele=2913Provizioane

5.000.000lei

pentru deprecierea inst.


pt deprecierea imobilizarilor
Aplicatia 10
In cadrul societatii au loc urmatoarele operatiuni:
a)Conform procesului verbal de scoatere din functiune se caseaza un utilaj,complet
amortizat,costul de achizitie de 3500lei.
2813Amortizarea instalaiilor,
Echipamente 3500lei
mijloacelor de transport,
= 2131
tehnologice
animalelor i plantaiilor
b)Se primeste cu titlu gratuit un mijloc de transport evaluat la 45000 lei;

2133 = 133 45000 lei


c)Se scoate din funciune amenjrile de teren n valoare de 60000 lei cu 3 luni nainte de
termen.
%
= 2112
Furnizori de imobilizri
60000
Terenuri
2812
57000
Cheltuieli nregistrate n avans
471
3000
d)Iesirea unei centrale din cauza unor calamitati naturale,valoare intrare 40.000 lei,amortizare 60
%.
%
2813
671

213

40.000
24.000
16.000

e)Se vinde un autoturism incomplet amortizat la pretul de 7000lei. Costul de achizitie este de
9000lei,iar amortizarea inregistrata pana la momentul vanzarii este de 4000 lei.
*vanzarea propriu zisa: 461Debitori diversi=7583Venituri din vanzarea activelor 7000lei
*descarcarea din gestiune
%
=2133 Mijloace de transport
281Amortizari pv imob corporale
6583Ch pv activele cedate

9000lei
4000lei
5000lei

f)Soc detine un teren achizitionat in anul 1 la costul de 50.000.000lei,La sfarsitul anului 5


valoarea justa a terenului este de 70.000.000lei.Terenul este vandut in exercitiul 7 la pretul de
vanzare de 60.000.000.
an1:achizitia: 2111=404 50.000.000lei
an5:reevaluarea:VJ=70.000.000lei
(-)Costul de achizitie=50.000.000lei
(=)Rezerva din reevaluare=20.000.000lei
2111=105
20.000.000lei
An7 cedarea terenului 461=7583 60.000.000
6583=2111 70.000.000
g)Firma a cumparat o cladire in valoare de 50.000 lei precum si terenul aferent in valoare de
100.000 lei.
211Terenuri si amenajari de terenuri = 404Furnizori de imobilizari 150.000lei

Etapa 5. Aplicarea tehnicilor i procedeelor de audit financiar


contabil
P1. Studiu general prealabil/Scrisoarea de angajament
Acest procedeu prevede efectuarea unui studiu general asupra situatiei economice
aferente firmei ce urmeaza a fi auditata. Auditorul trebuie sa aiba in vedere in aceasta analiza in
special acele elemente (tranzactii, evenimente, actiuni, etc.) ce pot avea un impact semnificativ
asupra indicatorilor firmei.
In cadrul acestui procedeu, auditorul informeaza auditatul (firma auditata) asupra
obiectivelor particulare ale misiunii de audit, utilizand scrisoarea de angajament, dupa modelul
urmator:

Ctre Consiliul de Administraie sau reprezentanilor adecvai ai conducerii la vrf:


Dumneavoastr ai cerut ca noi s efectum auditul financiar contabil privind imobilizarile
corporale ale societii ROMAERO SRL la data de 31 decembrie 2011, pentru exerciiul
financiar care se ncheie la aceast dat. Suntem ncntai s v confirmm acceptarea acestui
angajament prin coninutul acestei scrisori. Auditul pe care l vom efectua va avea ca obiectiv
exprimarea unei opinii din partea noastr asupra modului de inregistrare, de calcul n
conformitate cu prevederile Standardului Internaional IAS16.
Noi ne vom desfura activitatea de audit n conformitate cu Standardele Internaionale de Audit
(sau cu referire la practici sau standarde naionale relevante). Acele standarde cer ca noi s
planificm i s efectum auditul, cu scopul de a obine un grad satisfctor de certificare c
situaiile financiare nu conin denaturri semnificative. Un audit include examinarea, pe baz de
teste, a dovezilor privind valorile i prezentrile de informaii din situaiile financiare. De
asemenea, un audit include evaluarea principiilor contabile folosite i a estimrilor semnificative
efectuate de ctre conducere, precum i evaluarea prezentrii generale a situaiilor financiare.
Datorit caracteristicii de test i a altor limitri inerente ale oricrui sistem contabil i de control
intern, exist un risc inevitabil ca unele denaturri semnificative s rmn nedescoperite.
Pe lng raportul nostru asupra situaiilor financiare, estimm c v putem oferi o scrisoare
separat privind orice caren semnificativ a sistemului contabil i de control intern care ne
atrage atenia.
V reamintim c responsabilitatea pentru ntocmirea situaiilor financiare, incluznd prezentarea
adecvat a acestora, este a conducerii societii. Aceasta include meninerea nregistrrilor
contabile adecvate i controlul intern, selectarea i aplicarea politicilor contabile i
supravegherea siguranei activelor societii. Ca parte a procesului de audit vom cere din partea
conducerii confirmarea scris privind declaraiile fcute nou n legtur cu auditul.
Ateptm cu nerbdare o colaborare deplin cu echipa dumneavoastr i credem c aceasta ne va
pune la dispoziie orice nregistrri, documentaii i alte informaii care ne vor fi necesare n

efectuarea auditului. Onorariul nostru, care va fi pltit pe msur ce ne desfurm activitatea, se


calculeaz pe baza timpului cerut de personalul stabilit la angajament, plus cheltuieli ce vor fi
decontate pe msur ce vor fi efectuate. Ratele orare cerute de personal variaz n funcie de
gradul de responsabilitate implicat i de experiena i aptitudinile necesare.
Aceast scrisoare va rmne valabil pentru anii urmtori, cu excepia cazurilor cnd va fi
ncheiat, schimbat sau nlocuit.
V rugm s semnai i s returnai exemplarul ataat acestei scrisori pentru a ne arta c
scrisoarea este conform cu nelegerea dumneavoastr privind acordurile pentru angajarea
noastr n auditul situaiilor financiare.
SC Consult Audit SA

S-a luat la cunotin n


numele societii SC ROMAERO Srl
de ctre
(semntura). . . . . . . . . . . . . .

Numele i funcia: Cevei Daniela, director economic


Data 15.01.2012

P2.Controlul documentar contabil:


Acest tip de control cuprinde:
Controlul cronologic, ce consta in verificarea facturilor de cumprare, facturile de vnzare,
extrasele de cont din perioada 01.01.2010 31.12.2011 n ordinea calendaristica a emiterii lor.
Controlul invers cronologic, urmarind verificarea facturilor de cumprare, facturile de vnzare,
extrasele de cont i registrele de cas din perioada 01.01.2010 31.12.2011 n ordine invers
cronologic,in ordinea inversa a emiterii lor.
Controlul sistematic, prin intermediul caruia este verificata corespondenta dintre informatiile
aferente Registrului Jurnal si cele aparute in fisele sintetice ale conturilor; verificarea
corespondenei imobilizrilor corporale din Balana de Verificare cu suma nregistrat n Registru
jurnal.
Controlul reciproc,se verific informaiile din jurnalul de cumprare cu informaiile din
extrasele de cont sau verificarea informatiilor inscrise pe o factura de intrare cu NIR-ul aferent
acesteia.
Controlul incrucisat- reprezinta verificarea documentelor si operatiunilor contribuabilului in
corelatie cu cele ale altui contribuabil, cu care se presupune ca a fost in relatii comerciale.
Controlul incrucisat poate fi inopinat, caz in care nu se va face notificarea prealabila a

contribuabilului. De exemplu controlul se va incheia cu un proces-verbal.care presupune


confruntarea exemplarului 1 al facturii aflat la client cu exemplarul 2 aflat la furnizor si
verificarea acestora
Controlul matematic, ce are in vedere verificarea corectitudinii elementelor valorice care apar
in documentele financiar-contabile; : se verific urmtoarea relaie:
Valoare imputat*24%=TVA colectat aferent imputrii.
Analiza contabila, referindu-se la verificarea respectarii corespondentei conturilor utilizate in
cadrul inregistrarilor contabile,verificarea folosirii conturilor corespunzatoare pentru
nregistrarea achiziiilor, vnzrilor i obinerii cu fore proprii.
P3.Controlul total i controlul prin sondaj:
Tinand seama de numarul de operatiuni efectuate de intreprindere, auditorul nu poate
verifica integral rulajele sau soldurile unui cont. El cauta elemente probante pe unesantion
adecvat, utilizand tehnica sondajului. Sondajul este definit ca o tehnica ce consta in selectionarea
unui anumit numar sau a unor parti dintr-o multime, aplicarea la acestea a tehnicilor de obtinere a
elementelor probante si extrapolarea rezultatelor obtinute asupra esantionului la intreaga masa
sau multime.
Intreprinderea auditata in cazul de fata inregistreaza, in medie, un volum de 12000 facturi
in decursul unui exercitiu financiar. Aceasta inseamna inregistrarea, in medie, a unui numar de
1000 de facturi lunar. Fiind un volum mare de facturi, verificarea se va face prin aplicarea
controlului prin sondaj.
1.Controlul total: verificarea tuturor facturilor n perioada 01.01.2010- 31.12.2011.
2.Controlul prin sondaj: verificarea facturilor.
Tehnica aplicarii controlului prin sondaj presupune urmatoarele etape:
a)Determinarea populaiei statistice
Se determina volumul de facturi care fac obiectul misiunii de audit.
In cazul de fata, numarul de facturi este de 1000, determinat anterior (12000 facturi / 12
luni = 1000 facturi/luna).
facturi vnzri=1000
b)Ordonarea facturilor n mod descresctor: dup dat/valoare.
c) Determinarea eantionului statistic:Se determina marimea esantionului statistic utilizand un
procent semnificativ.
In cazul de fata, se alege aplicarea unui procent de 20%.
Esantionul statistic va avea valoarea de 1000 x 20% = 200
d)Determinarea topului eantionului statistic:
Pe baza esantionului statistic, se determina topul acestuia prin aplicarea procentului
de 80% din valoarea esantionului.
In cazul de fata, topul esantionului statistic inregistreaza valoarea de 80% x 200 =
160facturi.
e)Determinarea segmentului aleator aferent populaiei statistice:

Selectarea facturilor aleatoare alese din randul celor ce nu au fost luate in considerare in
topul esantionului se va face dupa voia auditorului.
In cazul de fata se va alege aleator dintr-un numar de 200 160 = 40 de facturi,
exeptand cele 160 de facturi apartinand topului esantionului.Se vor selecta 40 de facturi din cele
1000-160=840 facturi ramase.

P4.Controlul faptic:
1

Inventarierea: verificarea situaiei scriptice cu cea faptica.


Inventarierea
fizica-compararea situatiei scriptice cu situatia faptica,determinarea plusurilor
si minusurilor de inventar
valorica-compararea VJ cu val.ctb si contabilizarea eventualelor deprecieri
Observarea direct: verificarea la faa locului a imobilizrilor corporale,
presupune urmarirea unui proces sau a unei proceduri efectuata de altcineva (de
exemplu, urmarirea inventarierii stocurilor realizata de catre personalul
intreprinderii auditate);
Analiza de laborator, ce apare in cazul necesitatii apelarii la specialisti pentru
efectuarea analizei.Aditorul apeleaza la anumiti experti straini.

P5.Confirmarea extern
Verificarea valorii totale ncasate din extrasele de cont finale cu valorile totale din
extrasele de cont ale clienilor.Acestea constau in confirmarea soldurilor finale ale conturilor de
furnizori si cele de clienti, respectiv conturile de datorii si cele de creante.

S.C. ROMAERO SRL


Sediul Social BUCURESTI
CUI 65465451; NORC 4354415145
Telefon 072316546
Nr. 19
CATRE SC ANES SRL
Cod de identificare fiscala WETF354651
Nr. de inmatriculare la Oficiul Registrului Comertului 5314541
Sediul (localitatea, strada, numar) Afumati.Oituz,nr 19
Fax 3123135123
Cont BTRLVXDS14654035513
Banca Transilvania
EXTRAS DE CONT
In conformitate cu art. 8 din Legea Contabilitatii nr. 82/1991 privind inventarierea generala a
patrimoniului, va facemcunoscut ca la data de 31/12/2011 figurati in evidentele noastre
contabile cu un sold debitor de 100.000 lei.
Documentul
Explicatii
Suma ron
,Felul,Nr.,Data
Factura de vanzare
100.000lei

nr1123 , 27.10.211

Va rugam sa analizati soldul cu inregistrarile pe care le detineti si sa completati formularul


de mai jos, iar in cazul constatarii de diferente sa anexati nota explicativa cuprinzand
obiectiile dvs.
Prezentul extras de cont tine loc de conciliere conform procedurii arbitrale.
Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
Unitatea debitoare

Nr. de inregistrare454646

Catre SC ROMAERO SRL


Confirmam prezentul extras de cont pentru suma de 100.0000lei,
pentru achitarea careia (se va completa dupa caz):
a) am depus la banca ordinul de plata nr 1313 din 15.11.2011
b) am depus la Oficiul Postal nr. ... mandatul postal nr ........... din .........
c) urmeaza sa efectuam plata intr-un termen de ...................................
Obiectiile noastre privind sumele din prezentul extras de cont sunt cuprinse in
nota explicativa anexata.
Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,

Soldul final al clienilor=100.000 lei.


Soldul final al furnizorilor=600.000 lei

Etapa 6. Riscurile de audit fiscal privind


imobilizrile corporale
Riscul de audit reprezinta posibilitatea ca erori semnificative sa fie prezente in situatiile
financiare si ca aceste erori sa nu fie detectate de sistemul de control intern al clientului si de
procedurile de audit. De aceea, relatia dintre componente este clara: RA=RI*RC*RN
Riscul de audit este un termen tehnic legat de procesul de auditare.Nu se refera la riscul
afacerii auditorului precum pierderile din litigii,publicitate negativa sau alte evenimente ce
apar in legatura cu auditul situatiilor financiare.

RA risc de audit;
RI risc inerent;
RC risc de control;
RN risc de nedetectare

Pentru a putea utiliza aceasta relatie in combinarea surselor probelor de audit, este necesar a
se stabili un nivel general acceptabil al riscului de audit. Aceasta abordare este bazata pe
politica care prevede ca increderea in audit sa depaseasca intodeauna 95%. De aceea
pentru toate opiniile exprimate este necesar ca riscul de audit sa fie intodeauna mai mic
sau egal cu 5%.

Aceasta situatie duce la urmatoarea ecuatie: RA <= 5%


Ra=max5% Cu cat riscul este mai mare ,cu atat auditorul trebuie sa verifice un esantion mai
mare.
In cazul soc ROMAERO srl, avand in vedere ca s-a efectuat auditarea utilizand controlul
prin sondaj prin intermediul unui procent de 20% din volumul documentelor, nivelul riscului va
fi mai ridicat decat in cazul efectuarii auditarii utilizand controlul total sau a auditarii folosind un
procent mai mare in stabilirea esantionului statistic.
Riscul de denaturare semnificativa se gaseste la 2 niveluri:
-cel al situatiilor financiare in general
-nivelul de afirmatii al claselor de tranzactii ,soldurile de conturi sau prezentarilor.
Riscul de denaturare semnificativa la nivelul afirmatiilor este evaluat pentru a determina
natura,momentul si intinderea unor proceduri de audit suplimentare si este format din 2
componente:
1)Riscul inerentExista intotdeauna si este independent de auditul situatiilor financiare.In
cazul de fata, riscul inerent in evaluarea intreprinderii inregistreaza o valoare de 8%.
2)Riscul de controlEste o functie a eficacitatii proiectarii,implementarii si mentinerii
controlului intern care are si el limitele sale.
Intreprinderea auditata in cazul de fata prezinta un risc de control de 9%.
3)Riscul de nedetectarereprezinta riscul ca auditorul sa nu detecteze o denaturare
existenta intr-o asertiune si care poate fi semnificativa, fie in cazul in care este izolata, fie
cumulata cu alte denaturari. Riscul de nedetectare este strans legat de natura, momentul si
intinderea procedurilor pe care auditorul le stabileste pentru a reduce riscul de audit la un nivel
scazut, acceptabil, reprezentand, deci, o functie a eficacitatii unei proceduri de audit si a aplicarii
de catre auditor a respectivei proceduri.
In ceea ce priveste intreprinderea auditata in cazul de fata, riscul de nedetectare
inregistreaza o valoare de 7%.
In urma evaluarii celor 3 tipuri de risc se va efectua calculul unui risc total de audit,
astfel:
Risc de audit = Risc inerent x Risc de control x Risc de nedetectare.
S-au stabilit urmtoarele niveluri ale riscurilor, n urma procedurilor de audit:
Risc inerent 8%
Risc de control 9%
Risc de nedetectare 7%
Astfel, riscul total in cazul intreprinderii auditate inregistreaza valoarea de
Risc audit general = 5%*8%*6% = 5.04%

Etapa 7. Prezentarea probelor de audit financiar contabil

Probele de audit sunt necesare pentru a sustine opinia auditorului si raportul.Suficienta si


adecvarea probelor de audit sunt interdependente.Suficienta reprezinta masura cantitatii de probe
de audit ,iar adecvarea este masura calitatii probelor de audit. De cantitatea si calitatea probelor
de audit depinde reducerea riscului de audit la nivel acceptabil.
Proba 1Un utilaj pus in functiune, inregistrata la un cost de achizitie de 500.000 lei si avand o
valoare reziduala de 200.000 lei se amortizeaza liniar, durata de utilitate fiind estimata la 5ani.
Inregistrarea amortizarii instalatiei aferenta anului 1 si 2 ar fi trebuit prezentata astfel:
6811

2813

60.000 lei*2

Insa, societatea a inregistrat eronat urmatoarea formula contabila:


6811

2813

100.000 lei*2

Eroarea consta in suma de 200.000lei, fiind o proba cuantificabila.Soc. nu a scazut VR


din costul de achizitie ,abia dupa se realiza inregistrarea amortizarii.
Proba2Se vinde un autoturism incomplet amortizat la pretul de 7000lei. Costul de achizitie este
de 9000lei,iar amortizarea inregistrata pana la momentul vanzarii este de 4000 lei.
Inregistrarea contabila ar fi trebuit prezentata astfel:
*vanzarea propriu zisa: 461Debitori diversi=7583Venituri din vanzarea activelor 7000lei
*descarcarea din gestiune
%
=2133 Mijloace de transport
281Amortizari pv imob corporale
6583Ch pv activele cedate

9000lei
4000lei
5000lei

Insa, societatea a prezentat eronat scoaterea din gestiune inregistrand:


6583

2133

9000 lei

Eroarea consta in valoarea de 4000 lei, fiind o proba cuantificabila.


Proba3
Verificarea unei vnzri de imobilizare.
Se achizitioneaza un utilaj la un cost de achizitie de 500.000lei,tva 24%..Durata normala de
functionare este de 5ani iar metoda de amortizare este cea liniara.La sfarsitul anului 2 utilajul
este vandut la un pret de vanzare de 450.000lei,tva 24%.

Contabilizarea vanzarii utilajului.corecta:


461Debitori diversi=
7583Venituri din vz.activelor 450.000lei
n urma verificrii nregistrrii se constat nregistrarea greit a vnzrii de imobilizare
deoarece nu s-a nregistrat la preul de vnzare de 450.000 lei, ci la costul de achiziie de
500.000lei.
Eroarea consta in valoarea de 50.000lei, fiind o proba cuantificabila.
Proba4
Verificarea plii facturilor la termen aferent imobilizrilor achiziionate.
In urma verificrilor efectuate asupra facturilor, s-a constatat efectuarea plilor acestora
la termenul stabilit.=> proba necuantificabila
Proba5
Obiectiv:Exhaustivitatea informaiei privind imobilizrile.
Verificarea documentelor legate de mijloacele fixe:
- Factura fiscal
- Fia mijlocului fix
- Registrul numrului de inventar
- Nota de recepie i constatare de diferene
- Procesul verbal de recepie
In urma verificrilor efectuate,ne-am asigurat c informaiile legate de imobilizri sunt
corecte.
Se genereaza o proba necuantificabila.
Proba6
Verificarea nregistrrii corecte i exhaustive n contabilitate
Inspecia i verificarea documentelor legate de descarcarea din gestiune a imobilizrilor
corporale
S-a folosit un alt cont pentru nregistrarea ,mijloace de transport atunci cnd se descarca din
gestiune un autoturism, i anume contul 2134 n loc de 2133 cu valoarea de 9000 lei.
Se propune urmtoarea nregistrare:
descarcarea din gestiune
281Amortizari pv imob corporale=2133 Mijloace de transport

9000lei

Proba7
Societatea detine o cladire achizitionata in anul2 cu 750.000 lei, amortizata pentru
valoarea de 300.000 lei pe care o da spre vanzare in anul 3 la un pret de 250.000 lei, TVA 24%.
Inregistrarile contabile aferente corecte ar fi urmatoarele:
1. Vanzarea pe baza facturii:

461

%
7583
4427

310.000 lei
250.000 lei
60.000 lei

2. Descarcarea din gestiune:


%
2812
6583

212

750.000 lei
300.000 lei
450.000 lei

Se constata faptul ca societatea a inregistrat vanzarea insa nu a contabilizat scoaterea


cladirii din gestiune.
Acest fapt genereaza o eroare de 750.000 lei, fiind o proba cunatificabila.
Proba8
S-a achizitionat un autoturism caruia, insa, nu i s-au estimat durata de utilitate si valoarea
reziduala si nu s-a inregistrat amortizarea acestuia.
Aceasta reprezinta o proba de audit necuantificabila.
Proba9
Soc a achizitionat un mijloc fix la un pret de cumparare negociat de
5.000.000lei.Cheltuielile cu transportul sunt facturate de acelasi furnizor si au o valoare de
500.000lei .Se mai cunosc ch cu punerea in functiune a mijlocului fix de 700.000lei
Contabilizarea corecta a acestei operatiuni ar fi:
%

404

7688000 lei

212

6.200.000lei

4426

1.488.000 lei

Insa, societatea nu a inclus cheltuielile cu transportul si ch cu punerea in functiune in


valoarea activului, ci au fost considerate cheltuieli ale perioadei.
Eroarea consta in valoarea de 1.200.000lei, fiind o proba cuantificabila.
Proba10

Soc detine un teren achizitionat in anul 1 la costul de 500.000lei,La sfarsitul anului 5 valoarea
justa a terenului este de 800.000lei.Terenul este vandut in exercitiul 7 la pretul de vanzare de
600.000.

Contabilizarea corecta a acestei operatiuni ar fi:


an1:achizitia: 2111=404 500.000lei
an5:reevaluarea:VJ=800.000lei
(-)Costul de achizitie=500.000lei
(=)Rezerva din reevaluare=300.000lei
2111=105300.000.000lei
An7 cedarea terenului 461=7583 600.000
6583=2111 800.000
Insa, societateanu a inregistrat rezerva din reevaluare.
2111=105

300.000lei

Eroarea consta in valoarea de300.000lei, fiind o proba cuantificabila.

ETAPA8. Importanta relativa a pragului de semnificatie si a


riscului de erori
Indicatorii de calitate ai situtiei financiare :CA;TotalActive; Rezultat
1. Prezentarea indicatorilor de performan:
Societatea auditata a inregistrat urmatoarele valori ale indicatorilor calitativi:
- Cifra de afaceri: 1.000.000 lei
- Totalul activelor: 600.000 lei
- Rezultatul exercitiului: 10.000 lei
2.ncadrarea probelor de audit n categoria probelor de audit semnificative/ nesemnificative.

Proba 1: Eroarea consta in valoarea de 20000 lei, ponderea in valoarea cifra de afaceri
fiind de 20000/1000000 lei = 2%. Aceasta valoare este inferioara pragului de 5%, reprezentand,
deci, o proba nesemnificativa.

Proba2: Eroarea este de 4000 lei, ponderea in cifra de afaceri fiind de 4000/1000000 lei
= 0,4%. Valoarea este inferioara pragului de 5%, reprezentand, deci, o proba nesemnificativa.

Proba 3:

Eroarea de 50.000 lei genereaza o pondere in valoarea cifrei de afacei de


50.0000/1000000 = 5%. Fiind o valoare egalacu 5 %, consider ca proba este semnificativa.

Proba 4: Prob de audit nesemnificativ deoarece avem numai informaii despre nite
lucruri corecte pe care le-am gsit la firm i nu pot fi cuantificabile. Aceasta proba de audit este

necuantificabila. In acest caz, auditorul va folosi rationamentul profesional in aprecierea acesteia.


In urma acestei erori, nu s-a cauzat nicio alterare in prezentarea situatiilor financiare ale firmei,
prin urmare auditorul considerand proba nesemnificativa.

Proba5: Prob de audit nesemnificativ deoarece avem numai informaii despre nite
lucruri corecte pe care le-am gsit la firm i nu pot fi cuantificabile. Fiind o proba
necuantificabila, este necesara aplicarea rationamentului profesional. Aceasta proba nu a afectat
valorile prezentate in situatiile financiare si nu a generat probleme majore in evidenta, este deci
considerata o proba nesemnificativa.

Proba6:

Eroarea inregistreaza o valoare de 9000 lei, ponderea in cifra de afaceri fiind


de 9000/1.000.000 lei = 0,9%. Valoarea este inferioara pragului de 5%, reprezentand, deci, o
proba nesemnificativa.

Proba7:Eroarea are valoarea de 750.000 lei, detinand o pondere de 750000/1000.000=


75 % din cifra de afaceri. Aceata valoare depaseste pragul de 5%, apreciindu-se, deci, ca fiind o
proba semnificativa.
Proba 8: Proba este necuantificabila, deci se va aplica rationamentul profesional in
evaluarea sa. Auditorul a considerat ca aceasta proba afecteaza imaginea fidela prezentata de
situatiile financiare. Prin urmare, proba este considerata semnificativa.
Proba9: Eroarea este de 120.000 lei, generand o pondere de 120.000lei /1000.000= 12%
din cifra de afaceri. Fiind peste nivelul de 5 % este clasificata drept proba semnificativa.
Proba10: Eroarea inregistreaza o valoare de 300.000 lei, ponderea in cifra de afaceri fiind
de30.000/1000.000 lei = 3%. Valoarea este inferioara pragului de 5%, reprezentand, deci, o
proba nesemnificativa.
Probe de audit semnificative

Probe de audit nesemnificative

P3, P7,P8,P9

P1, P2, P4, P5, P6, P10

Etapa 9. Opinia auditorului


ISA700 prezinta urmatoarele categorii de opinii:
a)opinia fara rezerve
b)opinia cu rezerve
c)opinia defavorabila
d)imposibilitatea exprimarii unei opinii.

S-a emis opinia de audit cu rezerve, argumentat prin faptul c:


La proba 3 in urma verificrii nregistrrii se constat nregistrarea greit a vnzrii de
imobilizare deoarece nu s-a nregistrat la preul de vnzare de 450.000 lei, ci la costul de
achiziie de 500.000lei, generand astfel prezentarea gresita a rezultatului financiar cu un plus de
50.000 lei.
La proba 7 se constata faptul ca societatea a inregistrat vanzarea insa nu a contabilizat
scoaterea cladirii din gestiune.Proba a condus la prezentarea eronata a situatiei pozitiei financiare
a intreprinderii prin majorarea activului total cu suma de 750.000 lei.
Proba 8 a cauzat erori considerate semnificative in determinarea rezultatului financiar.
La proba 9 societatea nu a inclus cheltuielile cu transportul si ch cu punerea in functiune
in valoarea activului, ci au fost considerate cheltuieli ale perioadei,generand astfel prezentarea
gresita a rezultatului financiar cu un minus de 1.200.000 lei.
Prin urmare, se va acorda opinia cu rezerve, aceasta fiind sustinuta de probele
semnificative.

Etapa10. Raportul de audit


RAPORT

de audit financiar i certificare a contabilizrii


imobilizrilor corporale pe anul 2011,
n executarea misiunii ncredinate, v prezentm Raportul de de audit financiar i certificare a
contabilizrii imobilizrilor corporale al S.C. RomaeroS.R.L Bucuresti str. Bucegi, nr. 6,
privind exerciiul ncheiat la data de 31 decembrie 2011.
Am procedat la auditarea conform normelor legale a bilanului S.C. RomaeroS.R.L Bucureti
ncheiat la data de 31 decembrie 2011, a contului de profit i pierdere i a anexelor pentru
exerciiul ncheiat la aceast dat, aa cum sunt prezentate n anexele la prezentul raport.
De asemenea au fost auditate documentele care reflect achiziia i vnzarea imobilizrilor
corporale i modaliatatea de completare a tabloului fiei mijlocului fix. Aceste conturi anuale au
fost stabilite sub responsabilitatea conducerii unittii.
Auditul a fost desfasurat in conformitate cu Standardele de Audit emise de CAFR, care sunt
bazate pe Standardele Internationale de Audit.Aceste standarde cer ca auditul sa fie planificat si
efectuat astfel incat sa obtinem o asigurare rezonabila ca situatiile financiare nu contin erori
semnificative. Auditul include examinarea, pe baza de teste, atat a sumelor cat si a celorlalte
informatii cuprinse in situatiile financiare. Un audit cuprinde, de asemenea, aprecierea
principiilor contabile folosite si a estimarilor semnificative facute de conducerea societatii,

precum si evaluarea prezentarii in ansamblu a siuatiilor financiare. Estimez ca auditul efectuat


ofera o baza rezonabila pentru exprimarea opiniei.
Conducerea este responsabila pentru intocmirea si prezentarea fidela a acestor situatii
financiare in conformitate cu Reglementarile contabile aplicabile. Aceasta responsabilitate
include: proiectarea, implementarea si mentinerea unui sistem de control intern adecvat pentru
intocmirea si prezentarea fidela a unor situatii financiare care sa nu contina anomalii
semnificative, datorate erorilor sau fraudei; selectarea si aplicarea de politici contabile adecvate;
si realizarea de estimari contabile rezonabile pentru circumstantele existente.
Responsabilitatea noastra este de a exprima o opinie cu privire la aceste situatii
financiare in baza auditului efectuat. Am efectuat auditul in conformitate cu Standardele
Internationale de Audit. Aceste standarde cer ca noi sa ne conformam cerintelor etice, sa
planificam si sa realizam auditul in vederea obtinerii unei asigurari rezonabile ca situatiile
financiare nu cuprind denaturari semnificative.
Aceste situatii financiare au fost intocmite de o maniera adecvata, in toate aspectele
semnificative.Responsabilitatea auditorului este de a exprima o opinie asupra acestor situatii
financiare pe baza auditului efectuat.
Considerm ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a
forma o baza pentru opinia noastra de audit.
In opinia noastra situatiile financiare nu prezinta o imagine fidela, sub toate aspectele
semnificative, a pozitiei financiare a societatii la 31 decembrie 2011 si a rezultatelor din
exploatare, pentru anul incheiat, in conformitate cu Standardele Internationale de
Contabilitate si normele nationale. Opinia acordata este una cu rezerve, deoarece societatea a
inregistrat eronat vnzarea de imobilizare deoarece nu s-a nregistrat la preul de vnzare de
450.000 lei, ci la costul de achiziie de 500.000lei, fapt ce a generat proba de audit 3,
societatea a omis descarcarea din gestiune a unei cladiri, fapt ce a generat proba de audit7.
Deasemenea nu a inregistrat amortizarea unui autoturism, lucru ce a condus la obtinerea
probei de audit 8.Aceste probe de audit au fost considerate semnificative, fapt pentru care
consideram ca situatiile financiare ale societatii cuprind denaturari ale imaginii fidele in
prezentarea informatiilor din situatiile financiar-contabile.
Dup prerea noastr, contabilizarea imobilizrilor corporale de ctre S.C. RomaeroS.R.L n
decursul anului 2011 a fost realizat n mod eronat iar valoarea acesteia declarat la finalul
exerciiului financiar nu corespunde realitii.
Data raportului:
31.12.2011Auditor, SC Consult Audit SA

Bibliografie:

1. Acte normative :OUG 75/1999 Cafr; OUG 90/2008 Auditul


statutar al situatiilor financiar anuale si a situatiilor financiar
consolidate.
2. .ISA Manual de Standarde Internationale de audit si control de
calitate 2009 ,editura Irecson
3. Audit -o abordare integrata - Alvin Arens Ed Arc 2003
4. www.cafr.ro
5. Ministerul finanelor Reglementri contabile pentru agenii
Publice (Legea contabilitii nr. 82/1991, OMFP 3055/2009)
6. Feleag Nicolae Tratat de contabilitate financiar vol II Ionacu
Ion Editura Economic, Bucureti, 1998
7. Feleag Nicolae Politici i opiuni contabile, Malciu Liliana
EdituraEconomic, Bucureti, 2002