Sunteți pe pagina 1din 2

]VIINIS-TRUL

EDUCAIILI
NATIO\AI.,E

INSPECTORATUL
$COLARJUDsTEAN
B]HOR

N(. lfhao

2al 4
Da'nC+.41.

CAfe,
decomunicare
Centrel
ln atenlia
de invSFmantde statsaupanicularcu activitatela nivelpreEcolar
Unitd-tilor
li primar
Profesionalia stabilitsirategia
ConsiliulDirecioral CentruiuiStepby Steppenfu Educalieqi Dezvoltare
qi
in confonnitate
de extindere
a alternativei
educalionale
Siepby Steppennxaml Ecolar2014-2015 in continuare,
a
Uniti$lor
Nationalenr.l/201I 9i cu Regulamentul
de Organizare
cu LegeaEducatiei
$colaredin
SiFunc,tionare
invdEmanrulPrivat si Altemativ.
pentruanulScolar2014-2015
standardelor
Stepby StepSi
vizeaztr
rcspectarea
in acestcontext,exiinderea
-

altemativei
Formarea
continuaa cadrelordidaciicein vedereaaplic&ii Metodologiei
9i perfeclionarea
pentru
primar
invaFmantul
8
4 rnodule,
educationale
stepby slep(pentruinvaFmantulpregcolarde varA.
module).Sesiunea
de formarepentruinvafimantprimarSlepby Stepareloc in vacanta
Dotareagrupelorpreicolare,
claselorpregdtitoare
$i claselorprimarecu mobiljermodularSimaterial
didacticevariatecaresAsus.1IlA
explorara
ti lnvllareacopiilor,oferindun nediu sigurEiairactivde
invaFre.
primar.
pentruinva,tarnantul
folosindcaietele
de evaluare
Aplicarcasistemuluispecificde evaluare
Stepby Step
ISSApenlruprogramuleducalional
Respeclarea
slandardlor
Stepby Step
Respectarea
standrdelor
ISSApentrucadrledidacticedin aliemativeedLrcationala
Utilizarea Instrumentuluide deaoltarc prcfesionalApentru inbundfilirca c.tlitaltiipraciicilar
educationalein grupe Si cldsede copii.

Unitnll d invnFment solicitantetrebuiesi indeplinasciurmntoarelecondilii:


I. PentrulnvntnmantpreQcolar:
al gradinilei,in caresdsespecifice:
1. AcordulConsiliuluide Administratie
-Numeleii acordulscrisal cadrclordidaciice.
de preferattitulare,carcdorescsaaplicla grupa
metodologia
specificialtemativei
educationale
Stpby Step
-Existenta
activiialii:sili degrupdin grldinilecu programnormal,
spaliuluifizic necesar
desfd$urarii
(in cazulgrAdinilelor
cu progranprelungil),
prelungitsausdptdmanal,
cu maximumdublafunclionalitate
grupa.
pentrua puteaasiguraorganizarea
tuiu.orcentrelorde activitatein saldde
-Asigurarea
cu un ajutorde educatoaro
tunclionariigrupei
Stpby Step,in ndsuraposibilitatilor,
2. AcordulInspectoratului
Judelean
Scolar
Stepby stepprivinddotareacu mobiliersi materialdidactice.
3. Acordulprivindrespectarca
standardelor

II.
Pentru invaFmantul prinar - clasapregntitoarAiclasaI:
1. AcordulConsiliuluide Administratie
al unitafi qcolar,lncaresdsespecifice:
- Numele$i acordulscis al celordouAcadredidactice,
de preferattitulare,cardorescsalucrezein
educalionala
Stepby Step.Programul
de desftlurarea activitalilofdidacticeestede 8 ore
altemativa

(8.00-16.00),urmand
ca ir intervalul10.0014.00celedouacadredidacricesr lucrezeimpreunl_
FiecareclasaStepby Siepestenormatacu douAposlui de invalarorjconformO.M. nr. 3618din
2',7.04.1998
- Exislentaspatiuluifizic o salide clasdnetransmisibilA,
de celputin42 meh.ipifati, mocltata,care
si permitadesftqurarea
procesului
instrucriveducative
in cenrrede activititi specificemetodologiei
altemativei
Stpby Step.
2. AcordullnspectoratuluigcolarJudelean
3. Respeciarea
siandardelor
Stepby Step privinddorarea
cu mobilierqj materiale
didactjce.

'

' Cererilepentrugrupelepre$colare,
clasaprcgdtitoare
CEDP,insosrte
de
9i clasaI. a.lresare
documentele
solicitate,vor fi analizate
de ConsiliulDireclor,urmanda sselectaunilatilecaroralj se
aprobeextinderea.
in urmaaprobirii,ca&eledidacticenominatizate
de u.ii6lile pregcotare/$colare
$i avizarede
gcolareJudelene
Inspectoratele
vor parricipala cursurilede pregdtireorganizaro
in Centrelede formare
Stepby Step.Calendarul
cursurilorsi toaredetaliileorganizatorice
legatede acesrea
vor fi comunicate
la timp.
Costurileacestorformaricuprind:conribuliapentrucxrs,chettujelile
de cazare$i masa.
Transportulesteasiguratde lnspecrorafulgcolar Judetqanconformprotacalutui de colaboturen.
365/80din 26.U.2A12 incheiat inke CEDPStepby stepsi Ministerut Educatjei, Cercetafii, Tineretutui
Solicitirilevor fi transmise
la sediulAsociarieiCen[ui Stepby SreppentruEducarie9i Dzvoltare
Profesionala
BucurettjStr.ch.DemTeodorescu,
m.l6 bis,sector3. Bucuresti,
cod030916,O.p.4,fax
02131667 74.
Dat! liniti pntru trimitereacererilorde extindere,prin fax sau postaste21 februari
2014.
Inspector
Prof

Inspector
ducalionale,
Scolarpentrualternative
Proi M-Ad inaLUPAU

Prol VoichitaVANCU

M'M
Inspector
scolarpentruinvaFmanrprimar,
Prof.FeliciaIANTA

u/tr-