Sunteți pe pagina 1din 32
j : * INSTRUCTIA PENTRU LUCRARILE BE REFACTIE A LINIEI | DE CALE FERATA, » DEFINITIL, CONDITIE TEMNICE, LUCRARI PRELIMINARE i, Pein seta nic: for leeds care eapringe: 2) Inloculrea Inregulul materia} make de_ cle’ (sine materi runt de cae) ce material nw semibun (secu pefaty-de'preloriajarecoudionat, de acelagt sau dea fp mai mare by Inlocivenuiutor traverslorexlstente fn cale eu tra verse in fem sau cu traverse din belon‘c-aigurares pore) {taverseior ovespanzatoare traseulu.(stinlament sa cua), ‘alieull si desUeaiet ne ‘i sot), Sam dept spark ee cab eae ima dia patra sparte si grosimes siatule oe pinta sparta Etratésub lipe trtverseh Gnform STAS. 4) Tnlocugen apatttetor de. cae din ini arent si dn Line ieee in sa, cate se nine pe Tria ce st Flac” Yones2a, cu aparate de cale not sau sembune de acl tp {sind inlocutrea la vind'a traverselor spetiale cu ea 6} Adres tai) in profilin tong 9 fn plan orizontal prin imétode exact, atel cast nu Te sped resale caractrs: tea anima a stellen de romoreare respective, lr. farm fafer af apo In mdse In care opt ersame 6 Injelege:ansamblul de 3 1 te cadrul tuerarlor de eeaeie lini se mai execu: 2 Mbunatatres electroizolant la traverse" de belon, cotton elenentilon ‘oe cnt tmantareareperelor de aliniamente setae se faa ihe tn, cal cri rmanale pie spate din eal, previnute la Capitola Tl pa Dy art Bide ta litera ping Ta tera = Incusi. 1) “imia’ Se “redesehde "eu resirucia' de vileth de 0 km pe: portanea. de Tnie cuprinsa de 1a. poriunen de line pvcire Sa execalat ciorue. pe spared cae ies IS portines‘pescave son execoet burl | iain ‘3 Bupa redeschidees lini se exect8 urmetoarele ope ral 2) Hiparea Saget» lini ca in cane ciruir manuale «pata spare dit cole, ca ta Capitoul ly arts By ) aruncarea, tn cale a pitti sparte curate deportate pe bandit rena fa de ata deca ) aplanarea baeheteor,coraGrea santero stingsren prinderor ea carul clare manuake spiel apart din fae, ca fa Cepltolu MH, pet Dy ach dela Mera dt Ite “hesal Operators at condor de exeeare 9 yr tl 36 faa ihc can tec manual url Plt! parte di cae, ca ie Captoi i, de in pot Dy art 4 Bina BD es " 1 Rreaa Ih eile dat grticul de desfigirae a Wcriior ie Stren ca cra scams busca in TEMNOLOGIA LUCRARILOR DE REFACTIE A LINIEL IN. EXECUTIA MANUALA 1, Poin excl mani» te fy: so pea a mae tc pa ea a ma ‘cheta lintel; iy a Sane ata re ae a rea lecril cu traverse din-beton, = < ceca ine teal Seg ee dt Me Bll Ce apr nba gad 2. Lucraslepregiitoare se executd insite de inchideres line constant 2), Dltare rl vel 3 de cub fet x refacl fn executin moeamial 3) Desearcarea mateialelor, care se f4Se dupa cum sila se descate8 pe banchelalne care urmeszs i tie rfachonatis flosnd it atest seop Macarale Sau disprt the" specse pentru descrcin Je ine, lat In lipse actors f‘ajora plant cling ete ileriad desedreareasinelor a "raversele i materalete mérunie de cale se descarcs in alpontey in staf ann linia cuenta, asfel ca distant { felmport pia ta loc de aero s8 Te lt mal rede romstta sperta se descar Ia fel In cazul relator eine in exeoutie mecanzais rr condfile de depoatare sat aceleagl ca gl In bazele iro siopares penourior, in cazul eseeiel mcanizae 4 Aleror’ de relacie intel, wemnateraile de cae, in afar8 de intra spar, depos: tate factime erent; tebuie fie pat, in spect nos Transport 3 repariaares matvallut entra efor 1 care se Ine ase om fensportara traverselor recuperate inva saterioars care ae pot reoion farsa. fy remprepnate, pe orien de Afhe cove relations to see urttoare si rpariares I Aransportul materitelor din gepout (raverse noi $30 seman, material ant deel) st fepartoaren ‘shropisrea sineor | iglatea fo de pe foul unde au fost deativente, cave consis In adoceres tar pe bance eaten lor eap tn cap. ‘Feansporltl mtehaelor sev face eu dresinamotor ca remoteh, Yegonete ct motor saul monetary transportal cu ‘nur a tendo pe Sta cave deepest hn ‘dy Drogties trverseor care const Is 2 eceres hen react nde ete nee: — Tora, traverseor’ pra baterge ceporior, Tegarea capelior Gu Herbal sav Cu" yurob in lem, ungerca pt fig Saotate ee o ~ giwires raverselor cu folsirea sablonulul de gsr ta aml caete onde snk neenare Supralgte ain hg epee eb ctr, este posit sceaatt operatic (lip 48 tip #8 le). ) Tnseipavea posal teaverslor pe iima ginelor 1) Decapareaparfaa a balastultl dn cate cascldca ta, elects becanbat eu chraten:manists (Capuok i palDrart 1 fy fe) Scoatrea dispritveor contra fugit inlr. 5) Pregatiteo cupoanelorsudate de tranzie 4) Scosterea parislt» prinderlor soe de traverse, ast fejonine Sapo 2 na ut, us ne fect, scoatees Dbtoanlr verlicae ain dou In doud averse ‘Be portianes de ine pe care se decapeazs pari bas tut guy 2 Uese pode, secu cn sete de esd 30 kn 3. In inchiderea de line se execute lucrrlie de-baxal ups cam somes 1a) scoateres rest de Bulosne $f peinder! 1 depnitarea lor pe benches 1) indepartarea in clea snelor 9a traverseoe st depo~ stare lor po banebel eae " ),decaparea rest de balst pind ta cola corespunsd- toare tutu de nivel st aplanarespatlal in spire de tmagartse"exeeta in Tek. cu tz eeacia,mecantzala (Capital Tibet Dy ar 2-0 sh pet. Dy arte): 2} arancre pete apart neal pet formar tre Tilse'ctecus infec in vefacta mecanzata(Capeatul fet Bare 2 Merete fg 91: fe) asezarea tavetaelor pe patal de pistes sports, pe ett post 12 Gatun corespanteMosre pose avercor, 1) ageearea_plicior pe traverse, respect pe rest tra verssorheplocale, 2 plielor intermediate i apo\ a snelt, aeiacces eee a rostirr dali de on ‘aglementare, 2 2 fines he a a timers i enc te i) tape ite al es 3) Mines i ie, ioe cela trans Same S : oF SSUMIWTE SUL Suhre roan sPecnatoe “ Ugerel see a pe _) tetera abet aga ed secre dea ty ale St ea os ,e PARTICULARITATILE EXECUTARII LUCRARILOR DI NREFACTIE A LINIEL CU TRAVERSE DIN BETON 1. La prolectaren_ si construtia, baz penira monlares Ce Se ee dation fon ee ea ene re ale acral decks ver ‘& ag EO Be montae. ty back pet, demote, Bisa in emt’ Sea derets sare tr on, ag laa {area lor mantials, tm caré caz st foloseste un nunrér suficient SE CRASS, vneer an tn ore baza pentru montare, placate traverselor se eeu wi veance ele aa ee ee Salt ra lar de tence prouestoar, «traverse Seppe ane om anc ance ty ais St fons va and gid de a nu se dbteuge able dn len oe sae gt nnn nn teamed - eile ST nin id fn wre dr ns a tl ita Ea ame en Pitan fo Geer aunts Pema fol al eins Sac FTP ae ce he po ane ipabeae OAS Nea ght in-baza de montare se construisle un panou etalon se tine fete rs cea ae rs ccear ee sus ate sn a ea ae, oe Seals Sn ia ae SEE oy se cert Pa SE i a ae 95 ceaprrouut § ORGANIZAREA LUCRARILOR 1, Loerstlle de refactic a limi se executs_ pin wit specie ‘Siguiente’ demanite sect de reparal fini (eet PRT aA pe santlere Inger! coordonaor, gett salen, TR: Mteaaick, "magazines! ee, -confor “normativlat proba de conducerea ministerulul ee anor porn acure, Luca de refacte nis 4 deTrclacl de apatite de cale pot il exeeuale de ectle ‘ho Inucinere a ci cu aprabarea Givze de tint istalai Then fede reluchl oe ln (rebue ase organize 8 tucrdfit ae backs se execute dupe denghetulprinoe de ESSER Salpe traverses gt pind la 90 nombre cel mate 4. Luce de refactie a ni se executa in tncidee de li antral gine enarle i programal de cea [isin crearea ce feresie grafic de crculale Fir ctsinvralufs secesar pentru executares erie se duteming i Tone de wml’ e tue ie, de tl Be Sere eae deta santeral gf de conde de Wer spe Sa Ear i reap ete 9 Se stablesle de ceglanala dec Kern ye tiara de ce Diet ever it fe 4 pe'portiaite de lnk’ tn lueru se ciealt cu rstile seo Tem tear: ie Her ker pe pried’ finke pe cae oe ereutd lucie peaaloae oe ses nore Habe Sia UAH fees pide. spina a portionen de Tne Met's Giecutat Baral I perea, Techs "4 1) ‘ce 70"um pe pottiies pe care sa ed6utat, burda gi sipten'T ot pnd porlunen pe cre 8 execute Burau Hrimmates FL Bact? cu conde co prinha de ball 6k te lat ga par sel ie pe eee tetetal Ieelesuperaie traverse (aural pls see rata ET ASPIR spr oe pate soe one Panel ATH jn aie setae 8 regime umplte co pili spars 6 ) upd excelates bua I i pti ts realgarea punta a sot in conde 1a pupetat by Fstricia de uemt gcg al ae circle cu vite Sabi ay ig canoe eind oath co refrac Ul! se exeatt rail) TE SEINE Sst de platrh sparta, restiile de SSR eB kmh respectv 0 kan .‘Lcrarle ver fale oraz ca, rae eee, te i err eea porganilar Je line pe care se ciculd Se saree tee Stee de ested de wted anne Ske see respecte See Fost in permanent imbunatairesprocesla tet role uattes qunberelor ex ublaje, organizazea Iuearlr. notoge, dekee Siege durata inchitesior de ine, i durata asl Shor de yitezh ce revi pene km de Ierare reterirs ecare sane se faioemeste un plan de Ores ions eeae dstaqurare a Iver, care teebue 58 cup re 9 de eres a. seurt gamer 9 caractenstior tein: DeStants pe care se execu Tuerarea, plana andr, tei ca stants pea pl de snd Tunes no sila ea iraverceot alain 3. curblyfaclushy al aed alte caracensil ale sant Sy planal base entre montares parourlor sl planul an tL gacin pentru demontarea panourior, ays cm Se a arr sce “SBianul amanunti a grupuror soci 5) Uitee ere te gta aes ops te te gree pena irae de ale Fel grele ery Iologi at iverdrilor pelru t km medi penta Werdeie a sich 1g eu volum meat pe era ove gl in tle eure if Ba nea psoare pene ae tor enter te efaente pe faze. oe Tverd: in base Meafetn vas, de demonage facraen ne emt monte: tfeareincrarl de baza cu tnendere de lin, ARSE a efoohe 9, ar cosares wera ae epee, pentru inizeeren, gt repararea, ule Fug, Suet persnsior produc de deserve, 2 enter feos, mumarul peso de produelie_ (recat ublai, perso 1a neuer "comely, muneton cali pening a etal den bask ql a grupull socal, conducator de formati ic), personal de deservire de rege (pax, canting tren) al re detuca pert hm ‘xprimat 12) Gratcul de dexlagurare a lurdrlor Ineo #4 de Tuer, cou afltoren migesel Tormnafiior pentru ritmul lie sede 1) Gralicu de destsurare 2 Iuceéilor In iia cuenta pe un gantier, ein Iverane pregatoare st pind ta terminares {tturor opéatilor din poset tehnologie lem pentru baze 1), Grafeal de intrare pe gantier s trnurlor cu boghiar pectic pint Seaport” plnoutioe facies 3 cleat ote {pentru panoutl ese vor scoate din cale), a magi Sere olga calee se tremula) cu puted tpartay atl sludlat fal mogiile ete We cal s8 posts fuera eet elt mal ult {lop din dura ineider de le Panu de ongaizare ree at cond ta fotos et svat afonal Telarc lr Se Specials ulaelorgrele (rasina de cru. maging. Ge iat ESinind score de caracteriticile Gees fly 1 de norma mmobieatoare de produce pe ora elective de Iver Panul de orgenizare se clabores#d de calte seca de reparaf lini in coleborate cu petsonalut edi eu Ir [SEi'SU calficaredeosebie,dimtre aecla care vor luca pe santa expect ‘Plana de organizare so inswyeste do geful servicull de eparall captte ae lint gi se aprobh Ge cate yell alvake ‘i insta Geshe de Is pancee gg se alent tn iu santievlui's invzala fn care sete Gcoala personafull es Woeraie de reacts de Vink cb circle de cae, Fini eletiene, cu Instalaieare se aga, e:lini ca de roiplasulostop tes seve organize dementarea ogatuelor SEEM nampa xe we opt ie Scott Tenologie pentru prevent deleriorarea lors remon {tea ‘lor imecit "upd, secures. operaliior especie, feele erat se execute care forall un Ge Daz de spciattate Bi Acivitatea una) santier de refactil ew un’ volum de Iuena anal mani, sta pria normative su eu vlum ‘ial "tares va coordonath ge cltre un inginer principal 8 (inginer caordonator) care are sarcinilestablte prin ordi 3 P sPeetdonares tuturorloemfilr ce actives in ie Se nd aca Stiptared profi in tang cind aceasta tate necesar; ielearea Purbelor prin mode exact, grace, meee: nice Sa ana plantar de tril eax 288 ve alinamenteorfoloind aparate opie < ikirlatea st indsumaren aetittal cate format lablres programalel nie de tes: — ite’ aren eaprinse to prevent instruc ‘a lipas nginerufu coordgmator saree aoestula vor tt imparite ae cite gefal secede reparal lint ire pero fall oe in seis on we oe ee pene te eta set Felines inter cotdonator Sse 0 sale activi ui ale reapeeie gt staesteprogramnl de Tuer, pentru {W, MGinbtgre ca personal inten, dupa az, pink In ot veieral de formafie nels, rogramel va ‘eupinde ivcrlle care, trebule eaectate, volo ede ocr, conduestori de Tormalil (sau plcheral), PURE su ell de exsion care coordoneazd formalia rs tiv, sfectsal formate ec a! Avinduse tn vedere cote rope stabil tn proial In lung. proeetat, ae. va\ analiza, modfcarea nivelutul niet pe See pode ec sor lab asi care Uebe Hecate asigursren realign protiata tn ng” proiectt ea etree pode oe teren. se. va ae. leo combic compist in delegatul sive de Kl install Si srl pects ul cel e.g 9