Sunteți pe pagina 1din 17

Olga Greceanu

Sd ne rug6.m",.
Litur.ehia -

ir

altarul unui suflet luminat

L$i;r tsil:',Ea

Si ne rugXm...
de Olga Greceanu

Poate cd fiecare om se roagd zilnic la e1


acasd. Dar, intre rugdciunea de acasd 9i
rugdciunea de 1a bisericd, sau, mai bine
zis, intre rugdciunea de acasd 9i slujba
de la bisericd, este o mare deosebire, o
deosebire pe care nici eu n-am invdfat-o
demult. De cAncl am invdfat-o, insd, imi
pare rdu de toate duminicile pe care 1eim ldsat sd treacd fdrd sd rnd fi dus la bisericd.
Dacd ag avea vreo Putere, aq intoarce
toate duminicile inapoi, m-aq v6ri de fiecare dati intr-o stran;9i ag privi, a5 urmdri, aq lua parte din tot sufletul, la toatd
slujba.

Cati cunosc inlelesul formelor religioase? CAli cunosc chiar

intelesul obiecte-

ill:t

Sd ne rugfun...

Greceanu

lor de care se srvesc preolii in biserici?


.{ni de zile le.am privit fdrd sd le infeleg.
Este o gregeala- Sa nu primeqti niciodatd
nimic in riali, fard sa intelegi...
.-.Intru in Bisericd. Este duminicd.
9ujba n-a irrceput. Se fac doar pregdtiri
9i rrra uit la fiecare gest, 1a fiecare miqcare
a slujitorilor, la fiecare obiect in parte cu
mulfurnirea de c gfl.
ll picioare, cu coatele sus pe marginiIe stranei, rrri uit cum, din mijlocul bollii
zugrivite de doui secole, atArnd un policandru cu t[8 de lurndndri. Am vdzut,
in alte biserici, policandre mai mici; ag
fi putut crede cd aveau 4,6 sau 8 brale.
Acum, insd, gtiu cd niciun policandru din
bisericd nu ar trebui sd aibd mai pufin de
72 brnfe, penbu cA un policandru simbolizeazd lumila care vine de sus, de la Cel
Atotfitor, datd intAi celor 12 Apostoii, ca
si rultd tntunericul din nftetLtl onnenilor.
Sunt luminile Evangheliei rdspAndite
prin cei 12 Apostoli. De 1a fiecare Apostol, alfi oameni au mai primit lumind, de

aceea bralele policandrului se


la24,la 48 9i chiar la 96..

multiplicd

Dascdlul aprinde sfegnicele. Aprinde,


de o parte qi de alta a ugilor altarului, cdte
un sieqnic lnalt, care nu poate primi decAt o singurd lumAnare - simbolul Sfintei
Tleimi; aprinde sfeqnicele cu trei lumAnari din fata icoatrelor imp5rhtegti - simbolul celor trei ipostasuri ale Dumnezeirii; aprincle qi stiSlucitoarele sfegnice de
bronz cu 7 iumin6ri - cele gapte daruri
a1e Duhului SfAnt; qi, in fine, sfeqnicul cu
12 lumini - luminile celor 12 Apostoli'
Deasupra uqilor impdrdteqti a .fost
mai dinainte aprinsd candela cu doud
brate: simbolul celor doud naturi aie lui
Hri'stos: umand qi divind'
inceoe lumea sd vinh. Fiecare om,
chiar 9i cel mai prdpddit' vine in mijlocu1 biiericii cu o lumAndricd in mAnd' O
aprinde lAngh celelalte, in fala jcoanelor

;5 ;;h;.;t?

lor

de

'''-irnbrxcamintea
lumdnare aprinsd, luargint. Cu fiecare
*it u t" mdreqte tot mai mult, strdbate

incdperea, pdtrunde pretutindeni, in toa-

Sd ne

OI,;n Grecetnr,t

te colturile, shAbate noaptea din suflete,

simbolizand insugi cugetul lui Dumnezeu, simbolizAnd adevdrul, dreptatea,


inlelepciunea, spiritul de jertfd, credinfa care lumineazi calea vietii, nddejdea
care inal6 cugetul, iubirea de care suntem cuprin5i unul pentru aitu1...
\la uit dm strana gi la lumAnarea mea
cum arde. Pierduta printre ce1e1a1te, aq
rrea" din tot ceea ce ar putea simboliza,
sa simtnlizeze cu deosebire credinta gi
sa fiu wednici de ea.
in ;urut t,rrninarilor, d easupra icoanelor. ard 9i candeiele ca nigte stelute tremuratoare. lv{ai toate vor fi fost ddruite
de oameni necajifi. in ele se toarnd zilnic
ultdelemn de mSsline ca sd aminteasca de fruchrl pomului sub care Iisus, pe
Muntele Mdslinilor, a pidns, a ingenuncheaf 9a rugat.
...Ugile impdrdtegti se deschid. Preotul

este imbrdcat in veqminte albastre,


simbolul impdritiei Cerurilor. CAnd imbracd veqmAnt rogu inchis, este in amin-

ntgiut...

tirea sAngelui care a curs din rhuile MAn-

tuitorului.
Preotul are stihar care inseamnd narlnolldlia sluiitoruhLi; are mAnecute caLe
strAng haina la incheietura m6inii gi care
au un indoit inleles: pe de o parle, puterea lui Dunntezeu, pe de aitd parte, Iegftturile pe cnre le-n suferit Donnul penhu

lunii.
Are epitrahil aurit care simbolizeazd

mfuftuirea

hnntl Sfkntuhti Duh; arebtdu care inseamnA puturefi lui DunftLeze datd preotului ca
slujitor qi propovdduitor a1 invdldturilor
Domnului; are mantie peste toate celela1te vegminte, ca sd ne aminteascd haina imbrdcatd de Iisus in curtea lui Pilat,
dup5 ce a fost batiocorit 9i biciuit.
Incepe slujba.
In intregul cuprins al bisericii, r;isuna
cuvintele:
Bincuufrntatd este hilpdtdlia Tatdltti 6i a
Fitrlui gi n Sfattlttlui Dult. nrunt 5i l,trtrurett
qi

it

aecii ztecilor!

Odatd cu cuvintele: Binecuttffnlald este


inrpirilin Tatdlui qi n Fiului..., vdd cum

Olga Greccanu
-i
preotul apuca cu amandoud mdinile
Sfanta Evanghelie gi face cu ea sernnul
crucii deasupra mesei din altar. Amintegte, prin largul semn al crucii, de fertfa
Fiului Omului care S-a rdstignit pe Cru-

ce,

Altarul inseamnd Golgota.


lv{asa si,rrrbolizeazA mormantul Domnului; este pAhata pentru cd Iisus S-a
jerffit pentm tofi oamenii din cele patru
par,ti ale lumii 9i masa, deci, trebuie sd
aibi patru colpri,
Preotu-l sptsne: Binennfrntntd este. lmpardlia Tntdlui... Sunt cele dintAi cuvinte
spuse in Bisericd, cele dintdi cuvinte a1e
slujbei prin care se vestegte impdrdfia intemeiati de Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Eiul TntdhLi.
impArA;ia Tatblui, adicd o viald noui
inlru Hristos, cu care s-a pus sfArqii vietii
pdgdniior ce se inchinau zei1or...

intiiul

creqtindtdtii.
Ne socotim Ia inceputul i ietii creqtinegtj. Auzim de o biner ttttinlnln lmpirdtie
Incepe

veac

a1

Si xe rugdxt...

Tatiihti, auzim cd MAntuitorul a vemt sd


zicleasci, sd ridice o noua lmPAratie
CAnd corui rAsPunde Anin, adicd aga
este, nimeni din cAli sunt in bisericd nu
mai trebuie sA pAstreze vreo indoialS.
Uqile impdrdteqti se inchid.
De dincolo, din altarul ce inchipuiegte
Golgota - locul Jertfei -, pentru ajutorul
si nJvoile noastre, ale celor ce sunt'em in
iisericA, incepe rugdciunea cu vorbele:
Cu pncc, Domrutlur sa nc rugfim, adicd
sd ne rugdm cu suJletul imPacat, cu senindtate, cu credinfd.
Cu pace, Pentru cd Iisus Hristos
MAntuilorul a venit Pe PAmant ca sd aduca pace lntre oameni, adicd intelegere,
bunavoinur, blirndete, iubire de oameni,
iubire penlru aproapele, iubire chiar fa!5
de vrdjmaqi.
Cuvdnlul pnce, cuvdntul mild gi cuuAntul iertare, au fost cuvinte noi tn anul 30,
iar noi, acum, la lnceputul slujbei biser!
ceqti, suntem ln anul 30.
Cu acest cuvant nou, Pnce, incePe
slujba Bisericii, pentru cd aga a incePut

a'ti,-

c Crcccot.ttt

Sd ne

r i.ue

viata pe pan-6nt, o noud erh, o


n.:.-:i religre.
Cu r',rid Domnului sd ne rugAm; pen,ru t'.?.4.; ,,r :t{\. sA ne l.ugam; pcntru rn
ri ii i,- iir,tiri iii,leir, Domnului sd ne rugdm;
pen:.u i l'rlintri p|tt1i&. sh ne rugdm, dar
si pentru pacea c'lin sufleiul nostru sd ne
rugam.
\,ca este inceputul slujbei noastre ortodoxe: un serrrn al crr-rcii fdcut cu Evangheiia. riclicatd sus, deasupra capetelor
tutixor, 9i cu imbolciul pentru pace.
noastre,

pentru buna stare a Bisericilor, pentru


unirea fufuror, pentru oamenii cu credinta, penlru cei cu evlavie, pentru cei
cu frica in Dumnezeu; rugdciuni pentru
patriarh, penfru preoti, pentru cler gi popor. penlru conducAtorii tarii, pentru osta9i, pentru biruintd asupra clugmanului,
pentru tard, pentru orag, pentru buna
intocmrre a vizcluhuiui, pentru roadele
pamAntului, pentru tei ce calatorp5c pe
uscat, pe ape qi in vhzc'iul-r, pentru bol-

7l

navi, pentru cei ce patrmesc, pentru cei


din temnilh, pentru imblAnzirea mAniei
din noi, pentru inlAturarea primejcliilor...
Este o oarecare duiogie in felul h care
stAm noi laolalti adunali sA ascujtam
cum, de dincolo de aliar, un preot, in fiecare zi de sdrbdtoare gi in fiecare zi cle
1ucru, se roaga cu voce tare pentru noi,
pentru fiecare dintre noi in parte, pentru
fiecar e din cei ce suntem in Casa Domnului sau oriunde am {i, pentru ultimul
om al acestui pdm6nt, chiar pentru munca lui qi pelrtru in-rbldnzirea mdniei din

Si apoi urmeaza celelalte rugdciuni:

pentru m;nfuirea sufletelor

tugittr.

el!.-.

in timp

ce nc'ri mulrcim, ne odihnim,

cdldtorir-n, pdtimim cu vreo suferinfd


morald sau trupeascd, in altar, un preot
se roagd per-rtru noi, cere indurarea lui
Dumlezeu asupra noastrd, Ei nu nurnai
intr-o biseric5, ci dintr-o dat5, in toate
miile cle biserici din lara noastrA.
. . .Imi apare cleodatd in minte cetifeanu1 cu toiag qi cu t'egistrul verde in m6nh
ce-mi tine de atAtea ori calea ca si-mi

12

Sd

Olga Crt'cennu

cear; obolul pentru ridicarea unei sfinte


bisericil Obolul pe care i-l pun atunci in
palma se va intoarce insutit la mine sub
forma unei rugaciuni rostite tare sub bo1ta pentru care poate nici n-am clat mai
mult decAt un leu. ..
...Fiecarui rinci de rugdciune, corul ii
rispunde D ott n t rc, tnth Lte6tel
Dil irou, rugiciunea preotului: iardqi
>e rodga penLru pdce si iaragi penlru noi;
iaragi o sldr-e9te pe N4aica Domnului, Fecioara care L-a dai lumii pe Dumnezeu
gi iardgi II slhvegte pe Fiul lui Dumnezeu,
Cel ce este .fnrd de monrte.

Corul, raspunzAnd qi pomenind de


vremea cAnd Iisus vine la Iordan sd fie
botezat de Ioan Botezdtorul, ne pregdtegte gi pe noi sa train viitoalea clipb a
botezului.
Cum?
Uqile impdrdteqti se deschid. Preotul
ia Evanghelia de pe SfAnta Masd, o inaltd
cu amandouX mdinile pAnd la in5llirnea
ochilor gi ocolegte lVlasa. UEa micd din
stanga se deschide gi se aratd in plagul

llt l'L!ga1

1i

ei paracliserul care |ine in nrAnh o ficlie


aprinsS, urmat de preotul care poarth
Evanghelia.
Altddatd nu vedeam in acest ritual decAt un paracliser 9i un preot. Azi gtiu ci
este irnaginea SfAntului loan Botezdtorul
urmat de Iisus Hristos'

Ioan Botezdtorul inainteazd in mijlocul bi:ericii cu lumanarea aprin:;i in


mAnd, adic6 iumitra care, de azi inainte,
va strdbate intunelicul: luminarea prin
Rotez.
SfAntul loan Botezdtorul vine cel dintAi, pentru cd el i-a pregdtit mai int6i pe
oameni pentru venitea MAntuitorului
I se qi spune: Ioary Inaintemergdto-

rul. .
Preotr:l il simbolizeazd pe Iisus I'Iristos, pe insuqi Fiul 1ui Dumnezeu Care
vine printre oaneni, printre noi. Tine
Evanghelia sus ca sd arate cA faptele, cuvintele, gAndurile, minunile qi Pdtimirile
lui lisus au rdmas scrise pentru totdeauna in Evanghelie.
.

14

()Igt

Crecearut

ln pas rar, amandoi vin spre mijlo-

cul bisericii. Lumea cade in genunchi gi


se inchin5, cdci MAntuitorul insuqi este
printre noi.
Iar cAnd preotul, din mif locu.l bisericii,
cu I'ata la rdsdrit si cu voced ridicatd 9i
puternica, spune: lnlelepriutre, dreyti ...
cu intelesul sa stam drepfi qi sd ascultdm
invildturile infelepte aie 1ui Hristos, fiecare igi poate inchipui in acea clipd cd Ii
sus este cu noi, cd noi suntem oamenii
din Calileea, pescarii veniti pe marginea
lacului ca sa-L ascultam.
Corul cfLntS:
Venili sd ne inchindm. .
Preolul se indreaptd spre altar. De
acolo va repeta ruglciunea:
...Domnului sd ne rugdm, 9i apoi, cu
glas din ce in ce mai puternic, chemarea

oli, pentru

Tleime.

i
i

i
;
.

i
l
i
9

de S.ffrnt.

Mai intdi, preotul spt:ne: Sfknt

egti
se ctmtd S.fin-

Dumnezeul nostnt, iar apoi


te Dumnezeule , Sfinte tare, Sfinte Jdri de
nnnrte. Fiecare Sfint este repetat de trei

Sd ne

rugdttr...

15

cA se ?ndreaptd cdtre SfAnta

Dar numai o singura datd se sPune Pufurnic! pentru cA numai ulul este

Dumnezeu qi numai E1 este puternic'


Preotul fdmdiazl, acum biserica: inchipuie pogordrea darurilor SfAntului Duh,
in timp ce un cantAret citeqte, ln mijlocul
bisericii, din scrierile unuia dintre Apostoli.
Apoi, din pragul altarului, pleotul,_cu
vocea ridicatd, rdspicat, citegte Evanghe1ia, dupd ce a mai rePetat o datd' Cu infedrepli...
lepciune,
'Asculldm
Evanghelia in genunchi,
adicd insdqi predica MAntuitorului, aqa
cum o ascultau altddatd discipolii Lui
din Cana Galileii, din Betania, din Capernaum...
Dupb citirea Evangheliei, preotul intra in altar. Ugile impdrdtegti se inchid.
Pe lisus nu-L mai vedem.
Auzim doar vocea din altar care se
roagd dtn tot sufbtul qi din tot oqelul pen-

tru pafriar[ conducdtorii tdrii, ostaqi,

()lgt

Crt:ccontr

pentru stipAnirea, biruinla, pacea, sAnStatea. mantuirea gi iertarea p;catelor lor.


Se roagd pentru preoti, ieromonahi,
diaconi, cdlugdri, pentr:u ctitorii bisericii, pentru cei mai tlinainte adormili care
sunt ingropatr acolo, in tinda bisericii,
sau oriunde ar fi ingropati; pentru tnila,
viata, pacea, sindtatea, rnAntuirea, cercetarea Si iertarea pdcatelor robilor lui
Dumnezeu, epitropi, enoriagi qi binefdcdtori bisericii, pentru cei ce se ostenesc
qi cAnti qi pentru tot poporul ce std inainte si d$Leapta cle la Duut.rezeu tntu'ctt 5i
bogata tnili.
O astfel de rugdciule mereu repetatd,
cu sdrguinfd, se face acum, indaid dupd
Evanghelie, pentru cd Iisus pe Care nu-L
mai vedem, este, totuqi, lncd aproape
de noi, ne aude qi poate incd sd reverse
binefacerile Lui asupra noastr6, cum le
revdrsa qi atunci cAnci predica cu blAndele pe malurile mdrii Calileii gi cAnd se
ar.lunau in jurul Iui: gchiopi, orbi, ologi,
posedali, leI)ro5i, adi(;i toti cei eare erau
nemAngAiafi gi purtau vreo suferin'5.

17

lvlereu se va rula preotul ciincolo cle


ugile impdrdtegti lnrrigl qr inrr"4l... pentru
a inlelege gi noi cb o rugdciune spusi
numai o Llata nu esle de ajuns. ( e ar em
de cerut, sd cerem mereu, i.nrir6i qi itrdgi,
pentru a alAta cA, ln adevdr, ceea ce este
clurerea sufletului nostru ne stdPaneqte
cu adevhrat gi ne opregte sd ne mai gAndim la altceva; ne intoarcem rriereu la ce
ne doare; pe toate celelalte le lisdm deoparte. Atunci se face cu ader'6lat o legdturd plind cle cildurd intre tine, cel ce ndddjduiegti, Ei E1, NlAntuitoru\. sub n Cirui
sldpinire vtntct tt pd:ifi.
Este nevoie pentru rugdciunile noastre sA avem cugetul curat, sd avem pace
in suflet, voie bund it-r inimh. De aceea,
preotul va reveni intre noi cidind, adicd
umplAnd incdperea Domnului cu Duhul
Sfdnt gi alungAncl din noi tot ce este rdu
gi necurat.
Ne cere sd fim cu mintea gi cr-rgetul
proaspit aqa cum sunt copiii, pentru cd
numai astfel vom fi pregdtifi sd inleiegem clipa ce urmeazd gi care este, pen-

Sd e ru|tu

Olga Greceonu

lru mine, cea mai mi$cdtoare parte din


intreaga slujbd bisericeascd: iegirea cu
Cinstitele Daruri-. in timpul tdmdierii, corul incepe cAntarea heruvimicd prin care ni se cere sd
fim curati la suflet ca ingerii. SX nu ne
gAndim la nimic decdt la ceea ce se pregAtegte acum.
Tofi ochii sunt 1a uqa dinspre miaz6noapte.
CAnd aceasta se deschide, apare preotul cu Cinstitele Daruri: disn , in rn|na
stdng6, qi poti.rul, in mdna dreaptS.
Este inkarea triumfalS a lui Iisus in
Ierusalim. Corul cAntd: Ca pre imltiratul
htturor sd-L pimint! cAntec de laudd, de
slavd, pe care iI carta din tot pieptul, cu
foc, aprins, ca sd deosebeascd strigdtele
biruintei de cdntecele triste ce vor urtna.
Ca altAdatd, poporul cade ln genunchi
$i s5rutd mantia lui Iisus ultirna oard,
cici este ultima parte de via!5 pdmAnteascd a lui lisus, ultima oard c6ld mai

::: :::::::::l ltlll Yl:u

Jluil

...

sfArgesc qi El o gtie, o spune poporului gi


poporul se inchind in genunchi.
Drumul pe care preotul il face cle la
uqa dinspre miazdnoapte pAnd in mijlocul bisericii infdfigeazd tLl timn zi. Cdnd se
opregte in mijlocul bisericii, arata cd a so-

sit,clipa Rdstignirii.
In fala noastrd este Iisus pe Cruce.
Poporul este in genunchi.
Discul cu stelufa simbolizeazd ieslea
qi steaua vdzutd de magi gi pdstori.
Mdiasea brodatd ce-l acoperd inchipuie scuteceie in care Pruncul Iisus a fost
infdgat.
Potirul este o simbolizare a rugdciun!!
1ui Iisus de pe Muntele Ir{gi!ljL"/.46a
anfirdciurilor. ..
Broderia ce-l invelegte reprezintd cerzll
ce-i sta deasupra in grddina Ghetsimani.
Preotul cu Cinstitele Daruri ln mAnd,
oprit in miilocul nostru, i1 inchipuie pe
Iisus pe cruce; iar noi, pe oamenii de pe
ncest pahar nl

"::*l:::1::::::::::

2A

Ol&a Grcce nfiLt

5i |c

Pe cruce fiind lisus, tAlharul rdstignit


alhturi de El gi-a intors ochii spre MAntuitorul, spunAnd: Ponteneqtr:-nfi Dt)atwre,
itr lrnpdrtilin Tt.

Iisus

ii rdspunde: Atnitt

zic
t liur n-i
Rai.
in amlniirea acestor cuvinte de creclintd Pornetrcpte-rn ri, Doantrc, iegite din gura
ur-rui tAlhar in clipa agoniei lui, preoiul,
intruchipandu-L acum pe lisus pe cruce,
lace rugdciunea de pomenrre.
Pomenegte pe patriarh, pe conducAtorii tdrii, pe preoti, pe ieromor-rahi, pe diaconi, pe monahi, pe cierul bisericesc, pe
mai marii ogtilor, pe mai marii oragelor,
pe mai marii satelor, pe ctiiorii bisericii,
pe miluitorii si pe fhcdtorii de bine, pe
ostagii romani cizuti pc cAmpul de lupta
gi pe noi toti.
pei ft cu ntine

ir

Dupd pomenirea impundtoare ce

se

face in nrljlocul bisericii, cu voce tare, pornenire pentru cei vii gi pentru cei aLiormiti, preotul intri in altar..

Upile impirdteq;ti se inchicl cdci jmpdratul Cerurilor a trecut de la viata

11.!gi1

..

27

omeneascd, 1a viafa divinh. Noi, cei ce


stdm laolaltd in biselicd, suntem lumea
pdmAnteascA; altarul este 1ocul Jertfei,
esie Golgota, este ImpArdlia Tatdlui; Cinstitele Daruri sunt puse pe Masa din a1tar qi acoperite. Din clipa aceasta, discul
nu mai simboli zeazA ieslea, ci mAinile 1ur
Iosif din Arinateea Ei ale 1ui Nicodirn
care au coborat trupul MAntuitorului cle
pe Cruce; stofa brodatd de deasupra nu
mai simbolizeazi scutecele, ci marama
ce I s-a pus pe fald. Potirul nu mai inchipuie Crrpa mtrirdciunilor din rugdciunea
agoniei, ci paharul in care a curs sAngele
dir-r coasta, din mAinile gi din picioarele
1ui Iisus; stofa de pe potir este giulgiui
in care trupul sfAnt a fost infdgurat. Peste
am6ldoud Cinstiiele Daruri, peste disc
sj pesle polir. se pune dcum un singur
acoperdmAnt de mdtase brodatd care
simbolizeazd piatra prdvSlitd la intrar ea

mormAntului.
in fala lor, preotul se roagX acurn Pentlu Cinstitele Daruri, pentru bisericd qi

22

olga Greceanu

Sd

pentru cei a.L credintii, ctr cphntie Ei ctt frici


de Dutntp:eu inlro ittlr-insn.
$i, pentru cd omul este slab qi mereu
greqegte,, preotul, tot in fata Cinstitelor
Daruri, se mai loagb Domnului sd trimi-

td asupra noastrd inger tndreptitor, pdzi-

tor

suJletelor Ei nl

trupuilor

nonstre.

Cere mild gi iertare pdcatelor de care


avem atata nevoie; cere cele bune gi de
folos sufletelor noastre; cere pacea lumii,
cere ca qi cealnl td ttreme n aietii tnastre sd,
o trecem in pace gi in cdinld gi mai cere
sfdrgit creEhnesc, -fdrd durere pentru fiecare
din noi, cAnd ne vom despdrti de viata in
care ne-am trudit atat.
Din clipa aceasta, preotul i1 infa;iqeazd pe M6ntuitorul, pe muntele Golgota,
unde a mers de bundvoie sd Se jertfeascd.
Se cade in aceastd clipd sd ne gdnclim 1a
El, la durerea Lui, sd nu-L pdrdsim cum
L-au pdrdsit Apostolii, sA stdm ldngd E1,
imphcafi in suflet unul cu altul, aga cum
auzim cuvintele venind din altar:

re

rugittt...

23

Pnce tuttu"or! qi apoi indemnrl: sd ne


iubiru unii pe nlfii cn fntr-un g1nd si mdr-

tuisim.
Stdm cu tolii, cu acelagi gAnd de inchindciune pentru Iisus, cu aceeagi mare
unire in credinfd. De aceea, in mUlocul
bisericii, ca o expresie a unui popor intreg, a unei lumi intregi care a crezmt in
minunile lui Iisus gi in Jertfa Lui, se va
recita Crezul:
Cred tntr-unul Dumne zeu Tntdl. . .
. ..Dupd ultimele cuvinte ale Crezului:
...aQtept inaierea morfilor... se pregdtegte in slujba ortodoxh cea mai frumoasd,
mai misticd gi mai puternic5 Parte a ei:
I er tfa cea mare

Cuvintele rAsunAtoare a1e preotului:

Si stdrn bine, sd stdm. cu fricd., stl lu.im antinte, Sffuta lertfd in p{tce s-o adu.cem ne pregatesc penku ceva n.eobiqnuit.
Corul rdspunde in locul nostru: Milt
picii, jertfn laudai - adicd noi, in schimbul
Jertfei Dumnezeie$ti, ce Putem face? Nu
suntem ln stare decAt sd rdsPundem cu

24

Sd ne

OIgn Creceanu

pace in suflet, in cuget, cu lauc15, cu m5-

rire.
Ne spune preotul: Sus so ot,em initttile,
adicd sd nu ne gandim decdt la Crucea
pe care Iisus a fost rdstignit, gi pe care
a murit ca un Dumnezeu, lnconjurat de
ingerii care cAntd:
Sfint, Sfknt, SfAfi este Domm Snoaot,
adicd Domnui ceteior ingeregti.
lisus este pe cruce.
Corul cAntd: Plin esta cenll si pdnfintul
de slaon Tn. Osnnn intnt cel din indltime.
Bhrc este cuttrtnfu! Cel ct zrine in.tnt numele
Dornnului. Osana celui dintru indlthne.

Dupd ce suntem pitrunqi de

almosfera ce nu rnai are rrimic omenesc,


de ceva ce nu s-a intArnplat decAt o datd
de cdnd existd lumea., intelegem qi cuvintele ce vin din altar:
Luati, mdncafi. Acesta este Tn.ryul Mett,
carele se .fl6nge pentru. noi, pentru iertareo
pdcntel.or. Beli dirttnt ncesta toli. Acesta este
Singele Meu, al legii celei noi, cnrele pentru
rtoi Qt pefi.tru tnulli se uarsi, spre i.ertnren pd-

lil'll

ru|au

25

Acum, ca gi cum ar fi Joia Mare, noi ii


inlocuim pe cei 12 Apostoli, care au luat
parte la Clna cea cle Taina, in lerusalim.
CAnd preotul, ln altar, binecuvAnteazd
pdinea qi vinul pe care le are i:r fald, nu
iace altceva decAt sd repete gestul MAnruitorului care a binecuvAntat p6inea 9i
vinul impdrfit aPoi APostolilor' ,
Corul cAntd: Pre tine te lfutddm'.'
Poporul din bisericd ingenuncheazd.
Ugile tmpdrdteqti se inchid' Perdeaua
este 1dsai6. Nimer-ri nu mai sufld' Iisus
este printre noi qi ruPe Painea.
Pentru noi, PAinea este TruPul Lui'
Trupul Lui se rupe, se frAnge pentru
noi, aqa cum a fost sfAqiat pe Cruce, cu
piroane in mAini gi in Picioare'
Vinul este sangele 1ui Hristos, care
pentru noi a curs.
Dar acum, cAnd se imPlineqte cel mai
dramatic moment din Pdtimirile 1ui Iisus, se cade sd ne gdndim ia fiinla Care a
suferit cel mai mult pe muntele Golgota'
la Fecioara Maria, 1a Mama Celui rdstignit, care nici nu mai Putea sd plAngd, dar

26

OIga Greceanlt

Si

care din toatA inima a strigat: Numai eu


una atlt lliscut fird dureri, dor chinul '["du,
aaun Fiule, eu rru-l mni pot rdbda.
De aceea. au mare inteles cuvintele
preotuJui: Mni nles (o pomenim) fe Prmslnntft, pren arroln, pren hittcctrpnntotn, sla.
uita Stdpina noastrd, de D ulnnezeu NdscdIoare 5i prtntren f et iotrn Maria.
$i corul: Vrednic este cu ndafirnt sd
te fericim, Ndscdtonre de Durnnezeu, cta
pururen .fericiti gi prea nettinooatd pi Maicn
Dumnezeu.lui nostru. Ceen ce eqti mai cinstitd decfrt HenLuimii qi nai mtu'itd fdrd de
nseminnre deckt Serofimii, carea .fird stticdnune pe Dumnezeu Cuztfinh ai n.iscut, pe
tine, cra cu fldendrat Ndscitoare de L)umnezetL, te nfirim !
$i, ln atmosfera aceasta de laudd amestecatd cu clipa de Jertfd, in atmosfera in
care cea mai cumplitd durere se amestec5" totugi, cu fericirea unei nagteri suprafiregti, preotul iar cere pomenirea patriarhului, a tuturor sfinfilor, cere ca noi sd
fim izbdviti de necaz, mAnie, primejdie

1':::::: :T::: : :: ::::: :::":'::

27

desfuirqitd, s.fintd, cu pnce qi.fird pdcnt sd o

plinim.
$i corul spune: Dd, DottnLne.
$i noi trebuie sA ne rugdm: Di, DonnLne, cdci avem nevoie sd ne rugAm sA ne
trimitd qi noud un inger impdciuitor, credincios, indreptdtor, pdzilor sufletului qi
trupului nostru, sd ne dea gi noud mild Si
iertare de pdcate, sfargit cregtinesc vietii
noastre qi putinta de a da rdspuns bun la
infricogata judecatd a lui Hristos.
Dar ca noi sd fim pomenifi acolo sus
in Ceruri, trebuie gi noi sd facem o jertfd; sd cerem meleu, fdrd sd ddm nimic in
schimb? Nddijduim la o pace vegnicd in
lmpirdlia farl de sfirEit? Putem s-o nddijduim atata timp cAt suntem lngreunati de g6nduri rele gi de pdcate? De ce
sd cerem un loc la cate ar avea dreptul
altu.l decat noi, unul care nu pacatuiegte,
care nu face nimdnui niciun rdu, care are
cugetul curat, inima deschisd, care este
milos, br.rn, drept, umil. Suntem noi ca
e1?

^',::::

ne n.tgfuu...

28

OLgu

5i

Grccewu

$i ne inrn'ednit:eQte pre noi, Stipftnc, cu


itrdrdznire, fira de osirtdd, sd ctrtrzdm a Te
cllenro pe Tine, DumnezetLl ce.l ceresc: Tntd!

Ne este noud, oameni nevrednici,


ingdduit sd-I spunem Tafd, Atotputelnicului Dumnezeu? Tatd? Aga cum Ii spunea chiar MAntuitorui? Sd ne socotim copii ai Lui? Cu dreptul chiar sd-I cerem a
ne aiuta gi apdra?
Ascultim rugdcrunea Tntil nostru, slngura rugdciune pe care ne-a dat-o cuvAnt
cu cuvAnt chiar MAntuitorul qi care este,
totodatd, aga de simpld gi aqa de com- .t
'l
p1et5. Nimic nu lipsegte din ce ne apasd :l
pe noi, creqtinii; nu este rdnd care sd nu
cuprindd mdcar una din dorintele noas- it
tre. $i, deqi este o rugdciune datd de Iisus
F{ristos, niciun cuv6nt nu este pentru E1,
Mieluqelul lui Dunrnezeu, Marele Jertfit,
ci toate pentru TatAl Ceresc. Tatdl Lui gi
al nostru, care ne dd pAine gi ne iartd greSe1ile noastre, aga cum noi nu gtim incd
sd iertdm.. .
. . . Dupd rugdciunea Tntdl nostru, preotul cere pace, cere sd plecdm capetele, sd

ne

nrgau...

29

ne pregdtim pentru impdrtdgirea cu Trupul gi SAngele Domnului.


O clipd de mare liniqte in bisericd. Nici
vocea preotului nu se aude, nici a cdntdretului, nici a corului. Fiecare se roagd in

gand.

Apoi auzim: Sd lufurt aminte, Slintele


S.finlilor, Cu amAndoud mdinile, Preotul
ridicd in sus pAinea sfinlitd, simbolizAnd
chiar clipa Rdstignirii. Pe pAinea sfinfitd

sunt adancite in aluat literele I.N.R.I. qi cdnd preotul o ridic[, aga cum a fost
ridicatd Crucea Rdstignirii, sus de tot vin
chiar literele LN.R.I., aga cum au stat pe
tdblild: Iisus Nazarinennul, Regele Iu deilor '
Cuvintele Sfintele Sfnlilor inseamnd cd
impdrtdgania care urmeazd nu se poate
da decAt celor sfinti, adicd celor ce cred
cu adevdrat, care sunt curali sufletegte,
fdrd de pdcat, dar corul rdspwde: Unul
este Sfint!
Dupd impdrtdgire, preotul rostegte
predica. Apoi, ugile impdrdtegti se deschid.

Olgn

Greceanu

I :

in pragu) lo.r se arata preotul, a1a cum, I i


.
dupd Inviere, lisus s-a ardt.rt Apostoljtor.
I i
De acum va fi pururea intre noi,
ca o 1u.mind vie pentru inima gi cugetul nostrlr.
$i preotul anuntd:.Ctt .fricd de Dutnnezeu, n credinti 5i cu dragoste sdud npropi-

atil"'

j
i
i"
ii
;
{i
i
;,

I
|
!l
i!

,
.
;t

Sd rre

rugdttt...

3'l

Binecut,tjttlnren Domnultri pesle loi loli


nl
sdu har gi rtr n sa iubirr dr: onmcnt.
flL
qi, intrand in altar, inchicie uqile tmpdrdieqti; perdeaua se trage incet, incet,-pentru dramatica simbolLare: Totul s-a-sfirsir, censul cel din urmd a sunlt, qi nu nni

timp depocdintd.
. iste
;' '"'ir,, -ui este vreme sd mai intoar.cer-n
Nu mai
niciuna din gregelile noastre.
'*""
j;ffi;fi
cd am vdzut lumina cea adevdratd, cd am
cdamvazutluminaceaadevaraticaii
timp
de
:,;;it[p
este
{!ltl ; --'Dintre iociinla.
il,
primit Duhul cel

i-l
Corul cantd invierea: Dtrtnnezeu.rt il
Domnul gi S-n ttrdtat nozld. Ne aminiegte rl,

ceresc, cd
ci am aflat .."dinla cea
cea.adevdratd,
adevbratd, gi
ne
neinchinimSfininchinAm Sfin9i
tei rreinx care ne-a mentuit pe noi.

I Oirrtrb toticei
in biseric6,
bisericd,
care suntem i1
toti cei carle
:
trgeze cliar
c/riar
infaligeze
sd se infd
!l este
;l:
pregdtitsa
vreunuipregdtit
estevreunui
tl . aonn
in
fa;a infricoEatului Judeirtor?
A.,r*, ."i ce se impdrtdqes'c inainteazd il I ""CAii
.a-ar.," ut*d, nepregdtili, ca
.,
"oi
lu.ga usd, avdrrrl ,,,-ana cate o lumana- il ! f.j#;"j;'.;;";-;";;;
h [;;;;ft"r.g, s.gmn al curdlirii sufletegti, 9i vor lua il ; lemn in candela lor? CAli vom intra?...
linqurifa in iare
care este pdinegi
nAine si vin
win cu
crr I i
r-^**^^rx
din lingurila
masa credinciogilor
toata ffio-6
Compactd, +^arx
^.-,li-..i ^cil^r
ap5, adicd
apd,
adici s6nge
singe gi apA,
ap5, pentl'u
pentlu cd
ca sAnge
sirnge ; , se indr&ptd spre iconostas, pentru a priqi
si apd
aod au curs dincoasta
din coasta 1ui Iisus,
lisus. cdnd aa I i
p" frunte semnul crucii f6cut cu urrt-i
fost impuns cu sulifa.
. i i aetimn sfintit, ca o pecetluire a credinlei
Apoi, in altar, preotu.l tdmAiazd. discul i . noastre. O riHima d.ercat" a Dumnezegi potirul,. se mai ara^td o datd poporului, s ' ului puternic sd ne dea pace.
-'-_ r
-i
aga

cum llsus, Llupa Invtere, >-a mar

ara- :

tat o datd discipolilor, 9i ne binecuvAnteazd cu crucea

tilutd

su.s.

sluiba

s_a

;
.

sfdrgit.

s , Voi u.ruu, our", din duminicd in dum!


i i.",./nicd, cate un pdcat mai pufin? Voi ajunge
,t
./

:,,.

..

32

OIgt Grecaanu

vreodatd o durninicd in care ceasul din


uJmd nu mA va mai intricoqa?
Sd tiu impdcatd cu sut'Ietul qi cu cugetd? Se simt mirul, nu pe frunte, ci in
inimd qi sd-mi rdsune,, ca un cAntec, ultinele cuvinte ale preotuiui rostite hng5
iconoslas: Ajuton.Ll meu de ln Donmul, Cel
ce a ftcut cerul Ei pimfuttul.