Sunteți pe pagina 1din 8
LEGEA PRIVIND EGALITATEA ÎNTRE SEXE în Uniunea Europeană 5 0 D E A N I A
LEGEA PRIVIND EGALITATEA
ÎNTRE SEXE
în Uniunea Europeană
5 0
D E
A N I
A
L E G I I
P R I V I N D
EGALITATEA
ÎNTRE
SEXE
ÎN
EUROPA
LEGEA PRIVIND EGALITATEA ÎNTRE SEXE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ
De o jumătate de veac, Uniunea Europeană a urmărit să rea-
lizeze obiectivul unui tratament egal între femei și bărbaţi.
Tratatul CE, semnat de șase ţări fondatoare ale Comunită-
ţii Economice Europene (CEE) la Roma în 1957, a consi nţit
dreptul la egalitatea remuneraţiei pentru bărbaţi și femei. De
atunci, CEE a devenit o Uniune Europeană alcătuită din 27 de
ţări. De asemenea, au evoluat și drepturile bărbaţilor și feme-
ilor la egalitate de tratament și la nediscriminare.
1
În prezent, legea egalităţii între sexe în CE constituie stâlpul
central al politicii egalităţii de șanse în Europa. Treispre-
zece directive europene au fost adoptate în domeniul ega-
lităţii de tratament între femei și bărbaţi. Aceste directive
sunt obligatorii din punct de vedere juridic pentru statele
membre UE, care trebuie să includă aceste legi comunitare
în legislaţia lor naţională.
Legislaţia acoperă o gamă extinsă de probleme, care variază
de la accesul la încadrarea în muncă, la condiţiile de muncă
și la remuneraţie, până la programe de securitate socială,
activităţi independente și protecţia femeilor însărcinate și a
lăuzelor.
Considerate împreună, aceste acte oferă o bază solidă și
cuprinzătoare, pentru a asigura respectarea principiului
nediscriminării. Acestea îndreptăţesc cetăţenii care consi-
deră că le-a fost încălcat acest drept de a-și prezenta cazul în
faţa instanţelor naţionale.
În vederea îmbunătăţirii transparenţei, clarităţii și coerenţei
legii, în anul 2006 a fost adoptată o directivă care înglobează
într-un singur text dispoziţiile existente privind egalitatea de
remuneraţie, regimuri profesionale și „sarcina probatorie”.
am712048RO_Int_E2.indd
am712048RO_Int_E2.indd
Sec1:1
Sec1:1
19/03/08
19/03/08
10:15:20
10:15:20
D I R E C T I V E L E E U R O P
D I R E C T I V E L E
E U R O P E N E
PRIVIND
EGALITATEA
ÎNTRE
SEXE
De la semnarea Tratatului CE la Roma în 1957, Uniunea Euro-
peană a adoptat 13 directive în domeniul egalităţii între sexe.
Acestea acoperă dreptul la egalitate de tratament între băr-
baţi și femei în domeniul muncii, al remuneraţiei și securităţii
sociale și privind accesul la bunuri și servicii. Aceste directive
asigură o protecţie specială femeilor însărcinate și lăuzelor,
și încearcă să stabilească standarde comune pentru femeile
care exercită o activitate independentă și își ajută soţii în acti-
vitatea acestora.
Egalitatea de tratament la locul de muncă
Bărbaţii și femeile trebuie să primească remuneraţie egală
pentru aceeași muncă prestată sau pentru o muncă de ace-
2
eași valoare. Prezentul principiu a fost stipulat în articolul 141
din Tratatul CE din 1957 și a fost pus în aplicare mai târziu,
prin Directiva 75/117/CEE.
Noţiunea de „egalitate de remuneraţie” include benei cii de
securitate socială asociate regimurilor profesionale. Dreptul la
acces egal și plata egală a acestor benei cii a fost abordat în
Directiva 86/378/CE – modii cată prin Directiva 96/97/CE.
Tratatul CE a asigurat de asemenea baza pentru legislaţia
privind egalitatea de tratament între bărbaţi și femei în înca-
drarea în muncă și în profesie. Aceasta a fost asumată prin
Directiva 76/207/CEE (modii cată în 2002), care a pus în apli-
care principiul egalităţii de tratament privind condiţiile de
muncă și accesul la încadrarea în muncă, statutul de lucrător
independent și pregătirea profesională.
O nouă directivă a fost adoptată în 2006 în scopul consoli-
dării și simplii cării tuturor acestor directive. Această nouă
directivă va intra în vigoare în data de 15 august 2009. Înce-
pând cu acea dată, vor i abrogate Directivele 75/117/CEE,
76/207/CEE, 86/378/CEE și 97/80/CE.
LEGEA PRIVIND EGALITATEA ÎNTRE SEXE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ
am712048RO_Int_E2.indd
am712048RO_Int_E2.indd
Sec1:2
Sec1:2
19/03/08
19/03/08
10:15:21
10:15:21
CUM DEFINEȘTE DREPTUL COMUNITAR DISCRIMINAREA ȘI HĂRŢUIREA? Legea CE privind egalitatea între sexe face distincţie între
CUM DEFINEȘTE DREPTUL COMUNITAR
DISCRIMINAREA ȘI HĂRŢUIREA?
Legea CE privind egalitatea între sexe face distincţie între
discriminarea directă și cea indirectă, hărţuire și hărţuire
sexuală.
Discriminare directă
În cazul în care, pe criterii de sex, o persoană este tratată mai
puţin favorabil decât este, a fost sau ar i tratată o altă per-
soană al ată într-o situaţie similară.
Dacă unei femei i se refuză încadrarea în muncă datorită fap-
tului că este însărcinată, acesta este un caz de discriminare
directă.
LEGEA PRIVIND EGALITATEA ÎNTRE SEXE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ
Discriminare indirectă
Atunci când o măsură, criteriu sau activitate aparent neutră
ar dezavantaja într-un anumit fel persoane de un sex faţă
de persoanele de celălalt sex, cu excepţia cazului în care
acea măsură, criteriu sau activitate este justii cată obiectiv
printrun scop legitim, iar mijloacele de a atinge acel scop
3
sunt corespunzătoare și necesare.
De exemplu, o recrutare pentru un post care presupune
o înălţime minimă de 170 cm a candidaţilor ar i considerată
drept discriminare indirectă, deoarece mai multe femei decât
bărbaţi ar i afectate în mod negativ de această regulă.
Hărţuire
În cazul în care apare un comportament nedorit asociat sexu-
lui unei persoane, cu scopul sau efectul de a încălca demni-
tatea unei persoane și de a crea un mediu intimidant, ostil,
degradant, umilitor sau ofensator. De exemplu, observaţii
repetate de natură depreciativă sau dispreţuitoare privitoare
la sexul unei persoane.
Hărţuire sexuală
În cazul în care apare orice formă de comportament inopor-
tun de natură sexuală, i zic, verbal sau non-verbal, cu scopul
sau efectul de a încălca demnitatea unei persoane, în special
atunci când creează un mediu intimidant, ostil, degradant,
umilitor sau ofensator. De exemplu, sugestii sau cereri ino-
portune de natură sexuală din partea superiorilor sau a cole-
gilor.
am712048RO_Int_E2.indd
am712048RO_Int_E2.indd
Sec1:3
Sec1:3
19/03/08
19/03/08
10:15:21
10:15:21
C r o n o l o g i e : D i r e c
C r o n o l o g i e :
D i r e c t i v e l e
p r i v i n d
e g a l i t a t e a
î n t r e
sexe
Directiva 75/177/CEE
4
Tratatul CE expune
dreptul la remuneraţie
egală pentru bărbaţi
și femei și permite
legislaţiei să interzică
discriminarea la locul de
muncă sau la încadrarea
în muncă, sau în accesul
la bunuri și servicii.
privind aplicarea
principiului egalităţii
de remuneraţie pentru
bărbaţi și femei.
Directiva 76/207/CEE
privind aplicarea
principiului egalităţii de
tratament între bărbaţi și
femei în ceea ce privește
accesul la încadrarea în
muncă, la formarea și la
promovarea profesională,
precum și la condiţiile de
muncă (modii cată
în 2002).
Directiva 79/7/CEE
privind aplicarea treptată
a principiului egalităţii de
tratament între bărbaţi
și femei în domeniul
securităţii sociale.
LEGEA PRIVIND EGALITATEA ÎNTRE SEXE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ
am712048RO_Int_E2.indd
am712048RO_Int_E2.indd
Sec1:4
Sec1:4
19/03/08
19/03/08
10:15:21
10:15:21
Directiva 86/378/CEE Directiva 92/85/CEE Directiva 2004/113/CE LEGEA PRIVIND EGALITATEA ÎNTRE SEXE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ privind aplicarea
Directiva 86/378/CEE
Directiva 92/85/CEE
Directiva 2004/113/CE
LEGEA PRIVIND EGALITATEA ÎNTRE SEXE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ
privind aplicarea
principiului egalităţii
de tratament între
bărbaţi și femei în
regimurile profesionale
de securitate socială
(modii cată în 1996).
privind aplicarea
de măsuri pentru
îmbunătăţirea securităţii
și sănătăţii lucrătoarelor
gravide, lăuze sau care
alăptează la locul de
muncă.
de aplicare a principiului
egalităţii de tratament
între femei și bărbaţi
privind accesul la bunuri
și servicii și furnizarea de
bunuri și servicii.
5
Directiva 2006/54 CE
i
Directiva 86/613/CEE
Directiva 96/34/CE
ă,
privind aplicarea
principiului egalităţii de
tratament între bărbaţi
și femei care exercită o
activitate independentă,
precum și protecţia
mamelor care exercită o
activitate independentă.
privind acordul-cadru
referitor la concediul
pentru creșterea
copilului.
privind aplicarea
principiului egalităţii de
șanse și de tratament
în materie de încadrare
în muncă și profesie
(varianta consolidată).
Directiva 97/80/CE
privind sarcina probei în
cazurile de discriminare
pe motive de sex.
ă
e
am712048RO_Int_E2.indd
am712048RO_Int_E2.indd
Sec1:5
Sec1:5
19/03/08
19/03/08
10:15:22
10:15:22
Din
L U C R Ă T O A R E Î N S Ă R C
L U C R Ă T O A R E
Î N S Ă R C I N A T E
Ș I
C O N C E D I U L
P E N T R U
COPILULUI
Î N G R I J I R E A
Lucrătoarele însărcinate, lăuze sau care alăptează, primesc
protecţie specială în conformitate cu Directiva 92/85/CEE,
care abordează de asemenea concediul pentru îngrijirea
copilului și discriminarea la locul de muncă. Prin legislaţia
privind egalitatea de tratament în materie de încadrare în
muncă și profesie, se oferă protecţie suplimentară împotriva
discriminării femeilor pe motive de sarcină.
Directiva 96/34/CE a extins drepturile părinţilor prin stabili-
rea unor condiţii minime privind concediul pentru îngrijirea
copilului a lucrătorilor bărbaţi și femei, precum și în protecţia
la încadrarea în muncă asociată acestora. Directiva urmărește
6
susţinerea părinţilor care lucrează, să împace viaţa profesio-
nală cu viaţa familială, precum și promovarea egalităţii de
șanse și de tratament între bărbaţi și femei.
T R A T A M E N T U L
SOCIALĂ
E G A L
Î N
S E C U R I T A T E A
PREVĂZUTĂ
DE
LEGE
Directiva 79/7/CEE a solicitat statelor membre UE să interzică
discriminarea directă și indirectă pe criterii de sex în progra-
mele de securitate socială prevăzute de lege. Aceasta este
aplicabilă programelor pentru populaţia lucrătoare, precum
și pensiilor de stat pentru bătrâni și asigurărilor de boală pen-
tru lucrători.
LEGEA PRIVIND EGALITATEA ÎNTRE SEXE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ
am712048RO_Int_E2.indd
am712048RO_Int_E2.indd
Sec1:6
Sec1:6
19/03/08
19/03/08
10:15:22
10:15:22
P E R S O A N E L E C A R E E X
P E R S O A N E L E
C A R E
E X E R C I T Ă
O
A C T I V I T A T E
I N D E P E N D E N T Ă
ȘI
SOŢII
SAU
SOŢIILE
ACESTORA
LEGEA PRIVIND EGALITATEA ÎNTRE SEXE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ
Directiva 86/613/CEE este aplicabilă persoanelor care exer-
cită o activitate independentă și soţilor sau soţiilor care îi
ajută în activitatea respectivă, fără a i angajaţi sau parte-
neri. Directiva acoperă o gamă extinsă de probleme în acest
domeniu, începând de la demararea unei afaceri până la par-
ticiparea soţilor sau soţiilor colaboratori/colaboratoare la un
program de securitate socială.
Prezenta directivă completează legislaţia separată privind
tratamentul egal în materie de încadrare în muncă și profe-
sie, securitate socială profesională și securitate socială pre-
văzută de lege.
7
ACCESUL
LA
BUNURI
ȘI
SERVICII
Discriminarea sau tratamentul inegal nu constituie o pro-
blemă doar în lumea muncii, ci intervine și în multe sfere ale
vieţii de zi cu zi, precum asigurarea bunurilor sau accesul la
servicii. Articolul 13 alineatul (1) din Tratatul CE permite exis-
tenţa legislaţiei UE împotriva discriminării pe criterii de sex în
afara domeniului angajării.
Aceasta a fost asumată în decembrie 2004 prin Directiva
2004/113/CE, aplicabilă accesului la bunuri și servicii disponi-
bile publicului, oferite în afara sferei vieţii private și familiale.
Aceasta se aplică serviciilor zilnice fundamentale, precum
serviciile de locuire, bancare și de asigurare. Statele membre
sunt solicitate să aplice prezenta directivă în propria legisla-
ţie până în decembrie 2007.
am712048RO_Int_E2.indd
am712048RO_Int_E2.indd
Sec1:7
Sec1:7
19/03/08
19/03/08
10:15:22
10:15:22
Ştiaţi că? Femeile din Uniune Europeană câștigă în medie cu 15 % mai puţin decât bărbaţii
Ştiaţi că?
Femeile din Uniune Europeană câștigă în medie cu 15 % mai
puţin decât bărbaţii pentru o muncă echivalentă, deși au pre-
gătire academică superioară. (Sursa: Eurostat)
În 2006, rata angajării persoanelor cu vârsta între 15 și 64 de
ani în cele 27 de state membre UE actuale a fost de 57,2 %
pentru femei și de 71,6 % pentru bărbaţi. (Sursa: Eurostat)
Un sondaj Eurobarometru publicat în 2004 a evidenţiat faptul
că, deși 75 % din bărbaţi cunoșteau dreptul lor la concediu
8
pentru îngrijirea copilului, 84 % au recunoscut că nu l-au cerut
niciodată și nici nu se gândesc să procedeze astfel în viitor.
Pentru informaţii suplimentare
O unitate a Comisiei Europene se ocupă de probleme juridice privind egalitatea între
femei și bărbaţi. Unitatea monitorizează transpunerea directivelor comunitare în dome-
niul egalităţii de șanse și al nediscriminării, în legislaţia naţională, și punerea în practică
a acestor legi. Aceasta gestionează „procedurile de încălcare” în cazul în care statele mem-
bre nu își îndeplinesc obligaţiile și, dacă este cazul, iniţiază noi propuneri legislative.
Contact
Comisia Europeană
Direcţia Generală Ocuparea Forţei de Muncă, Probleme Sociale și Șanse Egale
Unitatea G.2: Egalitate, acţiune împotriva discriminării: întrebări juridice
B-1049 Bruxelles
E-mail
empl-info@ec.europa.eu
Site internet
http://ec.europa.eu/employment_social/gender_equality/legislation/index_en.html
LEGEA PRIVIND EGALITATEA ÎNTRE SEXE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ
am712048RO_Int_E2.indd
am712048RO_Int_E2.indd
Sec1:8
Sec1:8
19/03/08
19/03/08
10:15:22
10:15:22