Sunteți pe pagina 1din 69
oy Constantin Popescu coordonator Magdalena Platis Monica Dudian Marius Profiroiu Alina Profiroiu Nicolae Moroianu Marilena Papuc Mirela lonela Aceleanu Daniela Virjan Cristina Raluca Popescu Simona Busoi Capitolul 1 SECTORUL PUBLIC §N ECONOMIA SOCIETATI OMENESTI ‘Mondializarea este terenul pe care se joaci unele din marile noasire conflicte societale ~ printre care si cele care vizeazit valori fundamentale. Printre cele mai importante sunt cele care privesc rolul siatului si al piefelor. (..) Fara reglementéri si intervengii adecvate ale statului, piefele nu conduc la eficacitatea economicd. (..) Nu exists 0 singuré forma de capitalism, 0 singurd manierd ,,buna” de a gestiona economia. Exist si alte forme de economie de piafa (precum cea suedezi, unde cresterea ‘a rimas viguroasd) care au creat societafi absolut diferte, cu sisieme mai bune de séndtate si educatie si mai pusind inegalitate. Joseph E. Stiglitz Cea mai nobila preocupare a omului ¢ omul!” (G. E. LESSING) Sectorul public reprezinti 0 parte integranti a viefii economice, in care omul se regiseste mai mult sau mai putin, direct sau indirect, intre factorii care influenteazi si orienteaza activitatea agentilor economici Sectorul public este legat, in general, de interventia statului in economic si de activitatea guvernului, existand mai multe aspecte ale vietii economice care sunt corelate cu sectorul public, respectiv: invatimantul public, intreprinderile publice, bunurile publice, cheltuielile publice, finanfele publice, alegerile publice, opiniile publice, relatiile publice, interesele publice, servicii publice, parteneriatele publice etc. Dar toate aceste activitii economice reflect& intrepatrunderil public sicel privat, realizate, de cele mai multe-ori, sub forma tipul public-privat. af — = rte © Awd OP ap 1.1 Existenfa sectorului public in lume Pentru inceput, considerim ca este extrem de important si definim sectoral public, aga cum apare acesta fn cadrul diferitelor luerari de specialitate, urmand a caracteriza formele_jn care acesta se manifesta fn lume gi totodata a face 0 delimitare intre sectorul public si sectorul privat. in aceste economii mixte, unde Economia sectorului public coexist sectorul privat si sectorul public, autoritafile publice indeplinese un rol deosebit de important in ceea ce priveste stabilirea cadrului legal de desfasurare a activitaqii economice private, precum si in ceea ce priveste organizarea si functionarea sectorului public. Sectorul public reprezinta acea parte a economiei in care se manifesta proprictatea publica si care a cunoscut, de-a lungul timpului, diverse aeceptiuni in opinia specialistitor: Y Sectorul public poate fi definit, intr-o prima etapa, in functie de forma de proprietate. Asifel, din aceasta perspectiva, sectorul public se caracterizeaza prin doua elemente: dimensiune si intensitate. a) Dimensiunea sectorului public variazi de la tara la tara, in functie de ideologia politict a guvermului aflat la conducere gi exprima omeniile fn care se manifesta interventia statului Intensitatea sectorului public diferd nu numai de la o economic la alta, dar si de Ia un domeniu de interventie la altul si exprima amploarea actiunilor statului in domeniu. Sectorul public, intr-o alt aecepjiune, este privit ca fiind acel sector care inglobeazi un anumit numir de sarcini de structuri ierarhice sensibile fafi de politicieni, respectiv cei care au in vedere latura normativa a mecanismelor pietei' (Musgrave, 1984). Prin sector public se infelege acea parte a economici nationale care se afla in responsabilitatea guvemnelor, incluzind administratiile centrale si locale, intreprinderile de stat $i alte activitati publice. fn alte lucrari de specialitate, sectorul public este definit ca un ansamblu de firme de industrie sau comert definute sau controlate de stat, sau servicii publice ca transport, telefonie cfind sunt conduse de stat sau operate de companii nationale” R.A. Musgrave, P. B. Musgrave, (1984), Public Finance in Theory and Practice, Fourth dn, MeGraw Hill, p. 98 2 John Kenneth Galbraith (1997), Societatea perfectd, Editura Eurosong & Book, Bucuresti, .26. Sectorul public cletsfil omenesti Y Termenul de sector public se refers la guverncle nationale, guverne regionale (de exemplu: stat, provincie, teritoriu), guverne locale (de exemplu: orase) si entitti guvernamentale asociate (de exemplu: agentii, comisii si intreprinderi). ¥ in modelul marxist, sectorul public face parte din suprastructura, fiind pus in intregime in slujba clasei dominante si reprezinta un sector neproductiv, parazitar. Aceast& conceptie, in fapt, respinge structura gi procesele democratice de tip pluralist. in cadrul modelului iberal, sectorul public este pus in relatie de competitie cu sectorul privat. Potrivit acestui model, frontierele dintre. cele dowd sectoare, desi nu sunt bine delimitate, se afla in continu&. migcare, variatia acestora find decisa de societatea insasi, ca ummare a victoriei in alegeri a diferitelor curente politic. subiec{i_proprii_si_un object clar Totodati, sect delimitat: = ul public _prezinta 8) Subiectii sectorului public sunt toate agentiile si departamentele guvemamentale, precum si toate societitile publice care produc sau distribuie bunuri publice, private sau mixte. b) Obicctul sectorului public cuprinde nu numai bunurile publice, ci si unele bunuri private si mixte, adic& cele care isi pierd din trisiturile bunurilor publice in anumite conditii de pia. 7 Asemenea Economic, se ublic, ca parte integrantt a stiinfet { economice, fsi pune problema gisirii unor rispunsuri pertinente Ta inirebarie: »CE si produc”, ,CAT s& produe’?”, ,CUM si produca?” si ,PENTRU CINE si produca?”. in acest caz ins’, termenul de productie utilizat in acest context trebuie {nfeles in sens larg, adic& din perspectiva intregii activitati economice. Consideritn imperios necesar s& realizam o clara delimitare a unor notiuni economice fundamentale, asa cum reiese din tabelul 1.1 xlecesit intr-o economie de piat’, mecanismele de piat’ nu pot asigura 0 alocare optima si echitabiki a resursclor si, tocmai organizarea si functionarea unui sector public care si stimuleze concurenta, si jin acest motiv, este necesari > Paul Krugman (2010), Constiinfa unui liberal, Editura Publica, Bucuresti, p. 38. 4 ee Economia sectorului public asigure bunuri care nu pot fi furnizate in mod adecvat de sectorul privat, s4 rezolve efectele generate de extemalitifi, si impuni prin reglementiri respectarea obligatiilor contractuale aflate in sarcina participantilor de pe piatd, s& redistribuie veniturile si bogitia si s& promoveze obiectivele macroeconomice. in acest context, se impun masuri guvernamentale, cum ar fi taxele, impozitele, subventiile si reglementérile legale, pentru stimularea concurentei si pentru prevenirea unor abuzuri din partea monopolurilor. Definifii ale unor notiuni cconomice fundamentale* Tabelul 1.1 se referd la totalitatea fenomenelor gi proceselor economice care caracterizeazi activitatea sectorului public ca agent i economic si are in vedere calitatea acestuia de producator de Microcconomia sectorului public /— bunuri publice, cea ce implica studierea extemalitatilor, poluatii, informatiei, a preturilor administrate etc se referi Ia totalitatea fenomenelor si proceselor economice care caracterizeazi activitatea sectorului public ca reglator al viefii economice, fiind incluse aici intervengile statului menite si reglementeze piafa, respectiv toate _politicile macroeconomice si misurile adoptate pentru atenuarea efectelor negative ale dezechilibrelor, actiuni legate de | fiscalitate, datorie publica, distribu} | Macrocconomia sectorului public veniturilor ete. se referd la acea parte a economiei care studiaza fenomenele si procesele economice in mod descriptiv, aga cum se manifest {in economia realé Economia pozitivi a sectorului pul se referd la acea parte a economiei care studiaza fenomenele si procesele economice asa cum ar trebui s& se manifeste fn viata economici potrivit piefei, concurentei si economici perfecte din punct de vedere economic. * Magdalena Platis, Cristina Reluca Popescu (2010), Micro yi Macroeconomie. Aplicapi $i teme de reflectie, Edivara Universitiii din Bucurest ‘Sectorul public in economia societafii omenesti 15 Implicarea autorititilor publice in satisfacerea nevoilor colective ale societitii prin organizarea de servicii publice este determinata de imposibilitatea realizarii acestui obiectiv de ctre sectorul privat, din urmitoarele motive: ‘+ inexistenta condiilor tehnico-materiale in vederea desfigurarii unor activitati de interes public; ‘© imposibilitatea delimitirii beneficiarilor finali in scopul incasétii contravalorii prestatiilor, ‘+ existenta unor costuri ridicate, greu de suportat pentru realizarea unor bunuri si servicii, care conduce la neasumarea de sarcini in acest sens, de catre unitate din sectorul privat ‘Totodats, sectorul public se confrunta cu urmatoarele aspecte: a) concurenta imperfect: este cauzatd de existenta unor restrictii privind intrarea liber pe piaté, precum si de lipsa unor informati legate de preturile practicate si de posibilitatile de maximizare a profitului de catre producdtor si consumator. b) necesitatea furnizirii de bunuri si servieii publice: aceasta activitate nu poate fi substituita in mod corespunziitor de citre sectorul privat’. ©) rezolvarea problemelor externalititilor: este necesari interventia sectorului public, datorita faptului c& deciziile la nivelul sectorului privat vizeazé numai costurile si benefice private legate de productie si consum, fir a se lua in considerare costurile sociale pe care le suport ceilalti membri ai societatii sau generatiile vitoare. 4) asigurarea functionalititii mecanismului piefei: necesiti impunerea unor obligatii contractuale prin forta legii de cétre sectorul public si vizeaz’ stabilirea unor raporturi contractuale intre vanzitori si cumparatori ©) redistribuirea venitulni si a bogitiel si promovarea obiectivelor macroeconomice: urmareste maximizarea bunist&rii sociale®, 1) aplicarea unor politici menite si limiteze sau si duci la eradicarea somajului,inflatiei, deficitului balantei de plati ete. De aceea, producerea bunurilor $i serviciilor publice este atribuiti de cate autoritatile publice sectorului public care isi acoperd costurile din resursele financiare publice si nu de la fiecare beneficiar fn parte. Bunurile si serviciile publice furnizate de sectorul public influenteaza mérimea si structura acumularii de capital, consumul total, privat si public, individual si social 5 Paul Krugman (2010), Constiinga unui liberal, Editura Publica, Bucuresti, p. 67. Al Gore (2007), Un adevir incomod, Bditura RAO, Bucuresti, p. 70. srorului public i Sectorul public, respectiv acea parte a economiei in care se regaseste proprietatea publica, cuprinde societati publice sub forma regiilor autonome gi patrimoniul administratiei publice centrale, locale si de securitaté social, precum sio parte considerabila a fondului funciar (tabelul 1.2). ‘Flementele | ‘componente ale sectorului Elementele componente ale sectorului public Definitie Tabelul 1.2 Caracteristici de baz | Regiile autonome | reprezined unitagi economice aflate in | proprictate public, | constituite in domeniile ramurilor economice | de interes strategic national (industria de ‘armament, industria energeticé, exploatarea ‘minelor si gazelor naturale, posta si transporturi feroviare, precum yi in unele domenii apartindnd altor ramuristabilte de guvern), se infiinfeazd prin hotérdre a guvernulul acd sunt inteprinderi de interes national sau prin hotirdrea organelor judefene si municipale ale administratiei de stat, daca sunt ntreprinder de interes local; regiile autonome sunt constitute | ca persoane jurdice cu gestiune economicd si autonomic financiars; regiile autonome trebuie si isi acopere din venituri toate cheltielile i datoriile acumulate; veniturile egiei autonome sunt destinate in primul rind acoperiit cheltuelilor, urmind ca restul s& fie repartizat pentru constituirea fondului de rezervi gi de dezvoltare a sosietatii, procum si penta tunele activitatisocial-culturale, sportve, de perfeotionare si revalificare a salaratlor, de cointeresare a acestora gi alte destinatii stabilite de conducerea {ntreprinderis profitul net al regi’ autonome este alocat fondului de participare a salriailor la profituri (5%) si bugetului de stat central sau local {n care regia autonom inregis- treazi pierderi, se pot contracta credite sau primi subvenfi de la bugetul de stat; conducerea regiei autonome este asigurati de Consiliul de Administratie compus din 7-15 persoane si in mod curent de citre un director sau director general, numit de Consiliul de ‘Administratie, cu avizul ministerului de ‘cate apartine sau al administratici locale. Sectorul public in economia societiii omenesti Elementele componente ale sectorului pales reprezinté totalitates autoritatilor care produc servicii pentra colectivitii si redistribuie veniturile prin diverse modalitati, | adica indeplinese sarcini administrative. | Administragia publica include, pe de o parte, _| suprafetele pe care se afld instituiile alate in proprictate publics, fie Fondul funciar | TBH autonome, fie ir, pe de alté parte, terenurile cultivate sau necultivate aflate in __| proprietatea publica, administrati publice, | y sau locald, astfel: 4) Administratia public central ccuprinde ansamblul institutilor care realizeszi in principal actvitatea executivd a guvernului si ministerelor. Jin acest caz, autoritijile sunt reprezentate prin: Parlament; Presedintie; Guvern; Ministre; Institui juridice; Institut si serviciipublice central. ) Administratia publicd local vizeaza tolalitatea institutlor care au sarcini administrative si funcjioneaza la nivel focal: comund, ora/municipiu, jude, in acest caz, autoritiile sunt reprezentate prin © Consilile comunale, orisenest i judetene; © Primaciile; © Autoritigile din subdiviziunile rmunicipilor; © Prefectura; ‘©. Serviciile publce ae institilor centrale din untatile administrative tertoriale; Servicii publice locale. oo00000 unele regii autonome pot functiona pe teritoriu privat, iar unele administati publice pot fi organizate in imobile private si/sau pe proprietati private; totodata, in cazul acesta, este prezent o lturd a intrepitrunderii sectorului public cu cel privat, pe langé aspectele complexe ale bunurilor economice mixte. Economia sectorului public Dimen: narea sectorului public reprezint& una din preocupitile actuale din cadrul domeniul sectorului public. in cadral epocii contemporane, sectorul public cunoaste o dimensiune mai restrans& fat de sectorul privat, dar, chiar si in aceste conditii, prezenta sa in viata economics este imperios necesara Dintre elementele care au condus la diminuarea sectorului public in anumite {ari putem mentiona urmatoarele aspecte definitorii: a) privatizarea intreprinderilor de stat; b) reconstituirea dreptului de proprictate privat asupra piméntului; retrocedarea imobilelor nationalizate; ©) vanzare de teremuri aflate in proprietate publica, in anumite privinfe fins’, putem remarca o extindere de forme prin reglementarile care vizeaza piata in general, agenfii economici si bunurile private, in special. in zilele noastre au caracter publ nu numai intreprinderile constituite ca regii autonome, ci si cheltuielile, finanfele, bunurile, alegerile indivizilor, emisiunea, utilitatile, reglementarile, interesul, opinia, relafiile, datoria, bugetul ete, ‘Asa cum reiese din cadrul lucrarilor de specialitate, pe langa toate aceste aspecte ale viefii economice care au caracter public si se aflf thir Tegitura directa sau indirecté cu sectorul public, exist’ numeroase alte elemente, cum ar fi etica, extemnalitatile, fiscalitatea, bugetul, impozitul, trezoreria etc., care se afla intr-o anumit& relatie cu acest domeniu. Dimensiunea si structura sectorului public diferd de la o {ari la alta si | de Ia o perioada Ia alta, un aspect clar fiind acela ca in unele fai sectoral public | detine ponderi mai mari in cadrul economi | este mai mica timp ce fn alte tari aceasté pondere Din punet de vedere statistic, determinarea dimensiunii sectorului public se efectueazi pe baza a d6iifdicatori care exprimi ponderea cheltuielilor publice, precum si a veniturilor publice eurente (impozite directe sf indirecte si contributitle pentru asigurdrile sociale), im totalul produsului intern brut. in cele ce urmeaza, vom prezenta cateva situatii economice relevante si totodata evolutia unor indicator reprezentativi pentru mai multe tri, urménd ca dupa examinarea acestor date 8 formulim unele conclu sectorului public. Consider’m relevant s& prezentim evolutia cheltuielilor si a veniturilor publice curente calculate ca procent din PIB, pomind de la o serie de date statistice relevante (anexa 1, anexa 2, anexa 3). in cadrul tabelului de mai jos (tabelul 1.3) privind dimensiunea