Sunteți pe pagina 1din 1

CATRE

S.C. ADEVARUL HOLDING S.R.L.


ZIARUL ADEVARUL
-PERSONAL DIRECTORILOR, EDITORULUI $I REDACTORILOR $EFI CARE AU
AV IZ AT PUBLICAREA ARTIC OLELORSubsemnatulCABA FLORIAN, domiciliat in Zaldu,str. Moigradului nr. 28, jud.
general
de brigadd (in retragere),te1.0721320124;
Sdlaj,
Deoarecein ultimii ani qi mai ales la sfdrqitulanului 2014 am fbcut obiectul unei
intensegi virulente campanii de defbimareprin publicarede cdtre ziareleAdevdrul, Adevdrul
de Cluj, Adevdrul.roqi alte publicalii aparlindndholdingului,a articolelor:
nu a fdcut dreptate:cdpitanulclujeancarea ordonat,,Foc" la
1. ,,Justiliaomeneascd
Revoluliea fost avansatin grad.Are pe congtiinfd12morli qi26 de rdni!i." Autor Remus
Florescu.
2.,,FOTO filmul Revoluliei de la Cluj. Ce s-aintdmplatcu cei responsabilide moartea
oamenilornevinova{i" Autor RemusFlorescu.
3. ,,VIDEO Dezvdluire qocantddesprefotografiile apdrutein ,,ParisMatch" cu
Revolufiadin Cluj. Imaginile publicatein 1990i-au scdpatpe securiqtide la moarte"Autor
RemusFlorescu.
Toateacestearticoleau fost postatepe Yahoo! News Romdnia$i pe relelelede
socializare.
Raportatla campaniade presdcaremd are ca subiect,in temeiul:
a) ConstitufieiRomdniei,art.30,alin.8; art.3l, alin. ; art.23, alin.I 1;
b) Rezolufia1.003/01iulie 1993,a Consiliului Europei,publicatdin Monitorul Oficial
al RomAnieiw.265I 1994,art.2l, 22, 26;
c) Rezolulianr.(74)26 adoptatdde ComitetulMiniqtrilor la 02 iulie 1974privind
dreptul la replic[;
d) Codul Deontologic alZiaristului adoptatde Clubul Romdnde Pres6,art.5li 10;
e) Codul Civil, art.72qi 73;
Solicit acordarea dreptului la replicn pi publicareaarticolului anexat,,rGeneralul
Caba Florian contraatacd", in termende 5 ztle de laprimire, a$acum prevdddispoziliile
art.lOdin Codul Deontologic al Ziaristului. Publicareasd fie efectuatdin aceleagicondilii
tipografice (de postare)precum a articolelor denigratoare,cu respectareacaracteristicilor
materialuluidestinatreplicii. Lungimile de semnese vor calcularaportatla celetrei articole.
Articolul careface obiectuldreptuluila replicdsd fie postatpe Yahoo! News RomAnia
$i pe toaterelelelede socializare,similar cu articolelemenlionatela pct. 1-3 gi sd fie menjinut
un timp egal cu totalul timpului de menlinerea celor trei articole denigratoare,pentru a se
asigurao reparafieechilibratd gi din acestpunct de vedere.
Rog sd mi se comunice datala care se va publica articolul
it

02.012015

,*h*tloRrAN
i ,

S-ar putea să vă placă și