Sunteți pe pagina 1din 13

Cuprins:

Cap. 1. Aspecte generale privind contractul de achiziii publice...2


Cap. 2. Etapa 1: ntocmirea programului anual al achiziiilor publice4
Cap. 3. Etapa 2: Elaborarea documentaiei de atribuire / de selectare6
Cap. 4. Etapa 3: Chemare la competiie.......................6
Cap. 5. Etapa 4: Derularea procedurii de atribuire7
Cap. 6. Etapa 5: Atribuirea contractului de achiziie public sau ncheierea unui acord
cadru........8
Cap. 7. Etapa 6: Incheierea dosarului de achiziie public......9
Cap. 8. Etapa 7: Derularea contractului / acordului cadru.10
Cap. 9. Etapa 8: Finalizare contract.......................11
Cap. 10. Etapa 9: Analiza procesului......................12
Concluzii........................13
Bibliografie14

Cap. 1. Aspecte generale privind contractul de achizitii publice

Contractul de achizitii publice reprezinta un act juridic cu titlu oneros,


incheiat in forma scrisa, in cel putin doua exemplare in urma unei proceduri de
atribuire sau in baza unui acord-cadru, intre autoritatea contractanta si contractant.

Contractul de achizitie publica reprezinta instrumentul juridic prin care organismele


publice intra in relatii comerciale cu operatorii economici pentru a-si satisface necesitatile
de produse, servicii sau lucrari.
Contractul de achizitie publica inceteaza de drept la expirarea perioadei pentru care
a fost incheiat, iar prelungirea duratei contractului de achizitie publica este posibila numai
in conditiile ordonantei si fara a fi modificate conditiile stabilite initial.
Inainte de stabilirea clauzelor contractuale trebuie sa se stabileasca tipul
contractului. Calificarea naturii juridice a contractului de achizitie publica este data de
obiectul preponderent ca valoare, respectiv contractele de achizitie publica pot fi:
Contracte de Furnizare, al carui obiect este dobandirea definitiva sau temporara a
unuia sau mai multor produse, pe baza: cumpararii, cumpararii in rate, inchirierii,
leasing-ului, cu sau fara optiune de cumparare.1
Contracte de Servicii, al carui obiect este prestarea uneia sau mai multor activitati,
al caror rezultat este nematerial, inclusiv cele de: intretinere, reparatie, instalare,
proiectare.2
Contracte de Lucrari, al carui obiect este: executia, proiectarea cat si executia
uneia sau mai multor lucrari de constructii.3

Contractul de achititii publice contine:


Preambulul reprezinta partea introductiva a contractului si contine informatii
despre: temeiul legal in baza caruia se semneaza contractul de achizitie publica;
denumirea partilor contractante; definitii aplicabile; intrepretare.
Clauzele contractuale obligatorii sunt acele prevederi contractuale pe care orice
contract de achizitie publica trebuie sa le contina referitor la: obiectul principal al

Conform art.3 (d), Ordonanta de Urgenta nr. 60 din 25 aprilie 2001 privind achizitiile publice
Conform art.3 (e), Ordonanta de Urgenta nr. 60 din 25 aprilie 2001 privind achizitiile publice
3
Conform art.3 (f), Ordonanta de Urgenta nr. 60 din 25 aprilie 2001 privind achizitiile publice
2

contractului; pretul contractului; durata contractului; sanctiuni ale neexecutarii


culpabile a obligatiilor; documentele contractului; obligatiile principale ale partilor.
Clauze contractuale specifice sunt acele prevederi contractuale specifice fiecarui
contract de achizitie publica care se stabilesc, de regula, prin acordul partilor in
functie de necesitatile obiective ale autoritatii contractante si de continutul ofertei
declarata castigatoare.

In cadrul sistemului de achizitie publica autoritatea de reglementare este


reprezentata de Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor
Publice, denumita in continuare ANRMAP.
Cei ce supravegheaza modul de functionare a sistemului achizitiilor publice sunt:
Ministerul Finantelor Publice, Curtea de Conturi, ANRMAP, Consiliul National de
Solutionare a Contestatiilor 4.
Procesul de achizitie publica reprezinta o succesiune de etape, dupa parcurgerea
carora se obtine produsul sau dreptul de utilizare al acestuia, serviciul sau lucrarea, ca
urmare a atribuirii unui contract de achizitie publica.
Aceste etape sunt:
Intocmirea programului anual al achizitiilor publice
Elaborarea documentatiei de atribuire / de selectare
Chemare la competitie
Derulare procedura de atribuire
Atribuire contract de achizitie publica sau incheiere acord cadru
Incheiere dosar de achizitie publica
Derulare contract / acord cadru
Finalizare contract
Analiza procesului

Conform Ghidului pentru atribuirea contractelor de achizitii publice

Cap. 2. Intocmirea programului anual al achizitiilor publice

Programul anual al achizitiilor publice este documentul care contine: contractele de


achizitie publica si acordurile cadru ce se intentioneaza a fi atribuite sau incheiate pe
parcursul unui an bugetar, precum si, daca este cazul, lansarea unui sistem dinamic de
achizitie.
Programul anual al achizitiilor publice se intocmeste in fiecare an si se elaboreaza
intr-o prima forma in decursul ultimului trimestru al anului precedent.
Responsabil pentru identificarea necesitatilor este compartimentul intern de
achizitii publice. Identificarea necesitatilor obiective se realizeaza prin cumularea
referatelor de necesitate transmise de fiecare compartiment al autoritatii contractante.
Contractele de achizitie publica se atribuie de regula prin aplicarea procedurilor de
licitatie deschisa sau restransa.5 Este interzisa divizarea unui contract in mai multe de
valoare mica in scopul evitarii aplicarii anumitor proceduri de achizitie publica.
Ca regula generala, orice furnizor, executant sau prestator are dreptul de a participa
la o procedura pentru atribuirea unui contract de achizitii publice6. Numarul potentialilor
furnizori, executanti sau prestatori care au dreptul sa se inscrie la o procedura de atribuire a
unui contract este nelimitat. 7
Procedurile de atribuire sunt:
Licitatia deschisa
Licitatia restransa
Negocierea
Cererea de oferte
Concursul de solutii
Programul anual al achizitiilor publice se definitiveaza: dupa aprobarea bugetului
propriu in functie de fondurile aprobate, cu luarea in considerare a posibilitatilor de
atragere a altor fonduri.

Conform art.10, Ordonanta de Urgenta nr. 60 din 25 aprilie 2001 privind achizitiile publice
Conform art.25, Ordonanta de Urgenta nr. 60 din 25 aprilie 2001 privind achizitiile publice
7
Conform art.26-29, Ordonanta de Urgenta nr. 60 din 25 aprilie 2001 privind achizitiile publice
6

Cap. 3. Elaborarea documentatiei de atribuire / de selectare

Documentatia de atribuire reprezinta acele documente care contin cerintele formale,


tehnice si financiare, care permit descrierea obiectiva a obiectului contractului de achizitie
publica si pe baza caruia operatorul economic isi va elabora oferta.
Documentatia de atribuire trebuie sa cuprinda: 8
Caietul de sarcini sau, dupa caz, documentatia descriptiva
Clauzele contractuale obligatorii
Fisa de date a achizitiei
Formulare si modele
Alte informatii cu privire la impozitare, protectia mediului, protectia muncii
Caietul de sarcini reprezinta descrierea obiectiva a produselor, serviciilor sau
lucrarilor necesare autoritatii contractante, si contine in mod obligatoriu specificatii
tehnice.9 Documentatia descriptiva tine loc de caiet de sarcini in cazul aplicarii
procedurilor de negociere si dialog competitiv.
In cadrul acestei etape, se stabilesc in mod obligatoriu anumite cerinte minime,
deoarece documentatia de atribuire trebuie sa contina aceleasi cerinte minime ca in anuntul
de participare, iar in cazul in care cerintele din anuntul de participare nu se regasesc in
documentatia de atribuire se aplica cele din anunt.
De altfel exista si cerinte care il privesc direct pe operatorul economic, cerinte ce
privesc situatia personala, capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, situatia
economica si financiara, capacitatea tehnica si / sau profesionala.
Criteriul de atribuire a contractului de achizitie publica se precizeaza in mod
obligatoriu in anuntul de participare si in cadrul documentatiei de atribuire iar odata stabilit
nu poate fi schimbat pe toata durata de aplicare a procedurii de atribuire. Criteriul de
atribuire a contractului de achizitie publica, poate fi: oferta cea mai avantajoasa din punct
de vedere economic sau in mod exclusiv, pretul cel mai scazut.

Cap. 4. Chemare la competitie

8
9

Conform Ghidului pentru atribuirea contractelor de achizitii publice


Conform art.36, Ordonanta de Urgenta nr. 60 din 25 aprilie 2001 privind achizitiile publice

In vederea asigurarii transparentei atribuirii contractelor de achizitie publica,


autoritatea contractanta, ori de cate ori doreste sa atribuie un contract de achizitie publica
sau sa incheie un acord-cadru are obligatia de a publica un anunt de participare.
Anuntul de participare se publica in:
SEAP10
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, Achizitii publice11
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, daca este cazul. 12
Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita si de a obtine atat
documentatia de atribuire / selectare / preselectare cat si clarificari privind aceasta.
Operatorul economic nu poate depune in cadrul aceleiasi proceduri decat o singura
oferta. In cazul licitatiei restranse acestia nu se pot asocia nici ca subcontractanti.
Raspunsurile - insotite de intrebarile aferente se transmit catre toti operatorii
economici care au obtinut documentatia de atribuire. Raspunsul la clarificari se transmite
cu cel putin 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
In functie de etapa la care participa in cadrul procedurilor de atribuire operatorii
economici pot avea calitatea de:
ofertant, daca depune oferta;
candidat, daca depune candidatura in cazul unei proceduri de licitatie restransa,
negociere sau dialog competitiv;
concurent, daca prezinta un proiect in cadrul unui concurs de solutii.

Cap. 5. Derularea procedurii de atribuire

Candidaturile se depun numai in cazul aplicarii procedurilor de licitatie restransa


sau negociere.
Pentru depunerea candidaturilor se acorda o perioada de cel putin 37 de zile de la
data transmiterii spre publicare a anuntului de participare.

10

Obligatia publicarii in SEAP apare incepand cu 1 ianuarie 2007


Se face in cel mult o zi de la publicarea in SEAP
12
Obligativitatea publicarii in JOUE apare incepand cu 1 ianuarie 2007, in toate situatiile in care: valoarea
estimata a contractului de furnizare sau servicii este mai mare decat echivalentul in RON a 125.000 euro
pentru sistemul clasic; valoarea estimata a contractului de furnizare sau servicii este mai mare decat
echivalentul in RON a 420.000 euro pentru sistemul de utilitati; valoarea estimata a contractului de lucrari
este mai mare decat echivalentul in RON a 5.000.000 euro)
11

Ofertele se deschid la data si local indicate in anuntul de participare si in


documentatia de atribuire.

Orice ofertant are dreptul de a fi prezent la sedinta de

deschidere a ofertelor.
Orice decizie cu privire la calificarea ofertantilor, respectiv candidatilor sau, dupa
caz, cu privire la evaluarea ofertelor, va fi luata de catre comisia de evaluare in cadrul unor
sedinte ulterioare sedintei de deschidere a ofertelor.
Comisia de evaluare are dreptul sa respinga o oferta in oricare dintre urmatoarele
cazuri: 13
oferta de baza nu respecta cerintele prevazute in documentatia pentru elaborarea si
prezentarea ofertei, caz in care nu se iau in considerare nici eventualele oferte
alternative;
oferta contine propuneri referitoare la clauzele contractuale, propuneri care sunt in
mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractanta;
explicatiile solicitate conform art. 56 nu sunt concludente sau credibile.
Comisia de evaluare are obligatia de a stabili oferta castigatoare, dintre ofertele
admisibile, pe baza aplicarii criteriului pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
Decizia de anulare se ia, de regula, inainte de data transmiterii comunicarii privind
rezultatul aplicarii procedurii de atribuire si, oricum, inainte de data incheierii contractului.
Ultima operatiune din cadrul acestei etape o reprezinta elaborarea raportului privind
procedura de atribuire, ce trebuie sa cuprinda denumirea si sediul autoritatii contractante,
obiectul contractului de achizitie publica, deenumirea/numele ofertantilor participanti la
procedura, denumirea/numele ofertantilor respinsi si motivele care au stat la baza acestei
decizii, etc.

Cap. 6. Atribuirea contractului de achizitie publica sau incheierea unui acord cadru

Ofertantul / ofertantii castigator / castigatori se informeaza cu privire la acceptarea


ofertei / ofertelor prezentate, iar cei care au fost respinsi sau a caror oferta nu a fost
declarata castigatoare se informeaza asupra motivelor care au stat la baza deciziei
respective.

13

Conform art.57, Ordonanta de Urgenta nr. 60 din 25 aprilie 2001 privind achizitiile publice

Contractul de achizitie publica se semneaza dupa o perioada de asteptare. Perioada


de asteptare poate fi utilizata de persoanele care se simt lezate de un act al autoritatii
contractante in legatura cu procedura de achizitie publica, pentru a-l contesta.
Forma de atac pe cale administrativa a actelor si deciziilor nelegale este
contestatia.14
Contestatia poate fi depusa in toate fazele procedurii de atribuire si impotriva
oricarui act al autoritatii contractante in termenul de depunere prevazut de ordonanta.
Termenul de solutionare a contestatiei este de 10 zile lucratoare de la data primirii
dosarului achizitiei publice de la autoritatea contractanta. Aceasta poate fi prelungit cu inca
20 zile, in cazuri temeinic justificate.
Contractul incheiat in perioada de suspendare a procedurii de atribuire este lovit de
nulitate absoluta.
Procedura de atribuire a contractului se finalizeaza prin semnarea contractului de
achizitie publica sau inchierea acordului-cadru.
Anuntul de atribuire se publica dupa ce:
s-a finalizat procedura de licitatie deschisa, licitatie restransa, sau negociere prin
atribuirea contractului de achizitie publica sau incheierea acordului-cadru;
s-a finalizat un concurs de solutii prin stabilirea concurentului castigator;
s-a atribuit un contract de achizitie publica printr-un sistem dinamic de achizitii.

Cap. 7. Incheierea dosarului de achizitie publica

Dosarul de achizitie publica se intocmeste si se pastreaza de catre autoritatea


contractanta prin compartimentul intern specializat de achizitii publice si se intocmeste
pentru fiecare:
contract de achizitie publica atribuit,
acord-cadru incheiat,
contract de concesiune atribuit,
lansare a unui sistem de achizitie dinamic.

14

Conform art.89 (1), Ordonanta de Urgenta nr. 60 din 25 aprilie 2001 privind achizitiile publice

Acesta se pastraza atat timp cat contractul de achizitie publica acordul cadru
produce efecte juridice, cel putin 5 ani de la data finalizarii acestuia;
Daca este solicitat poate fi pus la dispozitia:
oricarei autoritati publice interesate spre consultare, cu conditia ca nici o informatie
sa nu fie dezvaluita daca dezvaluirea ei ar fi contrara legii, ar impiedica aplicarea
legii, ar afecta interesul public, ar prejudicia interesul comercial legitim al partilor
sau ar afecta libera concurenta ;
organelor abilitate de a ridica documente care pot servi la dovedirea fraudelor,
contraventiilor sau infractiunilor

Dosarul de achizitie publica are caracter de document public, si se pune la


dispozitia celor interesati pe baza de proces-verbal de predare primire, care trebuie sa
contina lista documentelor continute, precum si numarul de file al fiecarui document.

Cap. 8. Derularea contractului / acordului cadru

Garantia de buna executie a contractului asigura autoritatea contractanta de


indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului.
Garantia de buna executie se contituiei prin una din urmatoarele forme:
prin scrisoare de garantie bancara, aceasta constituindu-se in anexa la contract.
depunere la caserie a unei sume de bani pentru garantiile de executie reduse ca
valoare
prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale (doar cu acordul
partilor).
Pentru acordul cadru garantia de buna executie se constituie pentru fiecare contract
subsecvent, in perioada premergatoare semnarii contractului sau ulterior semnarii acestuia,
intr-un termen limita convenit de catre parti si inscris in contract.
Contractul intra in efectivitate:
fie dupa constituirea garantiei de buna executie, daca a fost solicitata;
fie la termenul convenit de parti.
Daca pe parcursul indeplinirii contractului se constata faptul ca anumite elemente
ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de
sarcini si se solicita rezilierea contractului si angajarea raspunderii contractuale.
10

Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a inlocui


subcontractantii nominalizati in oferta fara acceptul autoritatii contractante. Eventuala
inlocuire a acestora nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau financiare
initiale.
In baza acordului cadru se pot incheia contracte subsecvente cu operatorul / opratorii
economici semnatari ai respectivului acord - cadru numai pe baza regulilor si conditiilor
prevazute in acord.
Partile trebuie sa-si indeplineasca, cu buna credinta, obligatiile asumate atat din
punct de vedere cantitativ, cat si calitativ, la termenul stabilit in contract.

Cap. 9. Finalizarea contractului

Executantul garanteaza ca la data receptiei lucrarea executata:


va avea calitatile declarate de catre acesta in contract,
va corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si
nu va fi afectata de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare,
conform conditiilor normale de folosire sau celor specificate in contract.
Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin
corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementarile in vigoare.
Eliberarea garantiei de buna buna executie se efectueaza potrivit clauzelor
contractuale si daca nu s-au ridicat pretentii asupra ei.
In cazul contractului de furnizare - in cel mult 14 zile de la data intocmirii
procesului-verbal de receptie a produselor care fac obiectul contractului si/sau de la
plata facturii finale.
In cazul contractului de furnizare pe baza de leasing in cel mult 14 zile de la data
intocmirii procesului-verbal de receptie a produselor care fac obiectul contractului
si/sau de la plata facturii finale.
In cazul contractului de servicii in cel mult 14 zile de la data indeplinirii de catre
contractant a obligatiilor asumate prin contract.
In cazul contractelor de servicii de proiectare - valoarea garantiei de buna executie
aferenta studiilor de prefezebilitate si/sau fezabilitate, in termen de 14 zile de la
data predarii si aprobarii documentatiei respective ; valoarea garantiei de buna
executie aferenta proiectului tehnic si/sau detaliilor de executie, in termen de 14
11

zile de la data incheierii procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor


executate in baza proiectului respectiv.
In cazul contractelor de lucrari - 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile
de la data incheierii procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, iar riscul
pentru vicii ascunse este minim; restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea
perioadei de garantie a lucrarilor executate, pe baza procesului-verbal de receptie
finala.

Cap. 10. Analiza procesului

Persoana responsabila pentru realizarea unei achizitii publice analizeaza modul in


care a fost indeplinit contractul respectiv, masura in care au fost satisfacute nevoile
autoritatii contractante, punctele tari si punctele slabe ale procedurii de atribuire a
contractului de achizitie publica si propune masuri de imbunatatire a procesului de
achizitie publica pentru viitor.

12

Concluzii:

Procedura incheierii unui contract de achizitii publice este o procedura organizata si


reglementata foarte bine de catre normele juridice. In ultima vreme s-a constatat o
imbunatatire a legislatiei cu privire la domeniul achizitiilor publice.
Prin introducerea unui ghid de achizitii publice, s-a facilitat in prezent o mai buna
aplicare a legislatiei in raport cu bunele practici europene. Astfel, imbunatatirile prezentei
legislatii se reflecta in societate printr-o asigurare mai buna a transparentei si integritatii
procesului de achizitii publice facand ca fondurile publice sa fie utilizate cat mai eficient in
aplicarea procedurilor de atribuire.
Analizand intreaga procedura ne putem da seama de faptul ca atunci cand etapele si
activitatile din cadrul unui proces sunt mai bine identificate si planificate, cu atat eficienta
si eficacitatea procesului, cat si maniera de desfasurare si monitorizare a acestuia sunt
semnificativ imbunatatite.
Evidentiind acest fapt, calendarul intregului proces (etapele precum si activitatile
din cadrul acestora) trebuie stabilit in avans. Daca activitatile nu sunt definite in mod clar
in faza incipienta acest lucru se va reflecta in timpi aditionali pentru definitivarea acestora.
Multitudinea de reguli, cerinte si criterii fac ca aceasta procedura sa elimine
subiectivismul cat mai mult posibil deoarece ceea ce se realizeaza se realizeaza pentru
interesaul general, iar la baza acestor realizari se afla banii publici, curpinzand foarte multe
aspecte cu privire la fenemone sociale, etice si de protectie a mediului.
Respectarea principiilor fac ca procedura sa asigure conditiile de manifestare a
concurentei libere in domeniul achizitiilor iar aplicarea in aceeasi masura a cerintelor si
criteriilor identice pentru toti cei care doresc sa participe la procesul de achizitii sa
beneficieze de sanse egale sa devina contractanti.
De altfel, procedura acestui contrac administrativ permite aplicarea procedurilor de
atribuire competitionale si utilizarea de criterii care sa reflecte avantajele de natura
economica ale ofertelor in vederea obtinerii raportului optim intre calitate si pret.

13

Bibliografie:

Achizitii Publice. Licitatii Volumul I, Editia V, Editura Lumina Lex, 2006;


Ghid pentru atribuirea contractelor de achizitie publica, emis de catre
Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achzitiilor
Publice, publicat in Monitorul Oficial nr. 894 / 2 noiembrie 2006;
O.U.G. nr. 60 / 25 aprilie 2001 privind achizitiile publice;
O.U.G. 40 / 12 mai 2005 pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 60/2001
privind achizitiile publice;
O.U.G. nr. 34 / 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achizitie
publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de
concesiune de servicii;
http://www.anrmap.ro/

14

S-ar putea să vă placă și