Sunteți pe pagina 1din 76

STUDIU DE FEZABILITATE

Infiintare ferma pentru cresterea


pasarilor - gaini ouatoare
PROIECT MODEL
Atentie! Informatiile solicitate in cadrul documentatiei care sunt completate in cadrul Studiului de
Fezabilitate intre paranteze patrate si utilizand culoarea rosie se vor inlocui cu informatiile specifice
solicitantului/proiectului care se va realiza.
Solicitarile/indicatiile de completare din cadrul formatului de Studiu de Fezabilitate de pe site-ul
www.apdrp.ro se regasesc la inceputul fiecarui punct din cadrul documentului, scrise cu culoarea
albastra.
Este necesar sa completati studiul de fezabilitate in integralitatea sa, in caz contrar, proiectul
poate fi declarat neconform. In cazul in care exista capitole care nu sunt specifice
implementarii proiectului dumneavoastra se va preciza aceasta in cadrul capitolului in cauza.

Solicitant:

[Denumire solicitant]
Adresa:
Reprezentant:
Tel./Fax:

[.................]
[.................]
[.................]

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma pentru cresterea pasarilor - gaini ouatoare

Foaie de capat
Studiu de Fezabilitate a fost elaborat de: [denumire solicitant / consultant / proiectant]

Echipa de proiect

Nume

Sef de proiect

[nume complet]

[Pozitie in cadrul echipei de


elaborare a documentatiei]

[nume complet]

[Pozitie in cadrul echipei de


elaborare a documentatiei]

[nume complet]

Proiectat

[nume complet]

Desenat

[nume complet]

Verificat

[nume complet]

Pagina 2/76

Semnatura

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma pentru cresterea pasarilor - gaini ouatoare

Continutul cadru al Studiului de Fezabilitate pentru beneficiarii privati


-pentru proiecte care prevad lucrari de constructii si/sau montajI. Partile scrise.................................................................................................................................... 5
1. Date generale................................................................................................................................. 5
1.1 Denumirea/Numele solicitantului si date de identificare ale acestuia........................................................5
1.2 Scurt istoric al solicitantului....................................................................................................................... 5
1.3 Obiecte de activitate ale solicitantului........................................................................................................ 5
1.4 Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului.......................................................................5

2. Descrierea proiectului..................................................................................................................... 7
2.1 Denumirea investitiei................................................................................................................................. 7
2.2 Elaborator.................................................................................................................................................. 7
Obiectivele investitiei/prioritati......................................................................................................................... 7
2.3 Descrierea investitiilor ce urmeaza a fi executate in vederea adaptarii unitatii la standardele de mediu,
sanitar-veterinare, sanitare, fitosanitare ale Uniunii Europene, cu precizarea standardului la care se
adapteaza (pentru proiectele care vizeaza adaptarea unitatii la standardele pentru laptele crud)................11
2.4 Fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei...............................................................................14
2.5 In cazul in care beneficiarul este o forma asociativa, se va descrie modul in care investitia deserveste
majoritatea membrilor acesteia (jumatate plus unul din membri), conform prevederilor fiselor masurilor.....16
2.6 Piata de aprovizionare/desfacere, concurenta si strategia de piata ce va fi aplicata pentru valorificarea
produselor/serviciilor obtinute prin implementarea proiectului.......................................................................17
2.7 Descrierea indeplinirii conditiilor minime de eligibilitate si a criteriilor de selectie urmarite in
implementarea proiectului............................................................................................................................. 20

3. Date tehnice ale investitiei............................................................................................................ 22


3.1 Date generale.......................................................................................................................................... 22
3.1.1 Zona si amplasamentul (regiunea, judetul, localitatea) investitiei, suprafata si situatia juridica ale
terenului care urmeaza sa fie ocupat (definitive si/sau temporar) de lucrare.............................................22
3.1.2 Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament (studiu geotehnic, studii topografice, nivelul
maxim al apelor freatice, date climatice) daca investitia o impune.........................................................23
3.2 Caracteristicile principale ale constructiilor.............................................................................................. 23
3.2.1 Pentru cladiri: deschideri, travei, aria construita, aria desfasurata, numarul de niveluri si inaltimea
acestora, volumul construit........................................................................................................................ 23
3.2.2 Pentru retele: lungimi, latimi, diametre, materiale, conditii de pozare etc........................................23
3.3 Structura constructiva.............................................................................................................................. 25
3.4 Principalele utilaje de dotare ale constructiilor......................................................................................... 27
3.5 Instalatii aferente constructiilor................................................................................................................ 29
3.6 Situatia existenta a utilitatilor si analiza acestora....................................................................................33
3.7 Avize si acorduri...................................................................................................................................... 33
3.8 Caracteristici tehnice si functionale ale utilajelor/echipamentelor tehnologice/echipamentelor de
transport/ dotarilor ce urmeaza a fi achizitionate prin proiect si prezentarea tehnica a constructiilor in care
urmeaza a fi amplasate utilajele/dotarile (inclusiv utilitati).............................................................................34

4. Durata de realizare (luni) si etape principale.................................................................................42


5. Costul estimativ al investitiei......................................................................................................... 49
6. Finantarea investitiei..................................................................................................................... 58
7. Date privind forta de munca.......................................................................................................... 59
7.1 Total personal existent............................................................................................................................. 59
Pagina 3/76

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma pentru cresterea pasarilor - gaini ouatoare

7.2 Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei..........................................................59


7.3 Responsabil legal.................................................................................................................................... 59

II. Partile desenate............................................................................................................................ 60


III. Proiectii financiare si indicatori financiari.....................................................................................69
9.1 Prognoza incasarilor si platilor pentru anii 1, 2 si 3 de implementare......................................................70
9.2 Prognoza incasarilor si platilor anii 1-5 de previziune..............................................................................73
9.3 Indicatori financiari.................................................................................................................................. 76

Pagina 4/76

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma pentru cresterea pasarilor - gaini ouatoare

I. Partile scrise
1. Date generale
1.1 Denumirea/Numele solicitantului si date de identificare ale acestuia
Denumire solicitant:
Sediul social:
Cod unic de inregistrare:

[denumire solicitant]
[sediu social solicitant]
[cod unic de inregistrare solicitant]

Numarul de inregistrare in Registrul Comertului: [F__/____/_____]

1.2 Scurt istoric al solicitantului


[Se va completa cu o scurta descriere a istoricului solicitantului, cu punctarea cel putin a urmatoarelor
aspecte:

Data infiintarii solicitantului si forma de organizare juridica;


Descrierea succinta a activitatilor derulate de la infiintarea solicitantului pana in prezent;

Alte informatii relevante.]

1.3 Obiecte de activitate ale solicitantului


(pentru care solicitantul are certificate constatatoare de la Oficiul Registrului Comertului in sensul ca desfasoara
respectivele activitati)

[Se vor preciza obiectul principale de activitate al solicitantului si obiectele de activitate secundare relevante
pentru proiectul propus spre realizare]
Solicitantul are ca obiect principal de activitate conform actului constitutiv cod CAEN 0147 Cresterea
pasarilor, iar domeniul de interes pentru propunerea de finantare este Cresterea pasarilor domestice gaini
ouatoare.

1.4 Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului


resurse funciare (cu precizarea regimului proprietatii), constructii, utilaje si echipamente, animale, etc.

[Se vor completa tabelele de mai jos prin inscrierea principalelor mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului
cu toate detaliile solicitate: data achizitiei, valoarea neta la data ultimului bilant si numarul de bucati.
Pentru terenuri se va completa tabelul aferent.]

Denumire mijloc fix

Data achizitiei

1.CLADIRI TOTAL
1.1 detaliati
1.n detaliati
2.UTILAJE TOTAL
2.1 detaliati
2.n detaliati
3.ANIMALE
3.1 detaliati
3.n detaliati
4.ALTELE - detaliati

Valoare neta la data intocmirii


ultimului bilant
-RONNu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul
Pagina 5/76

Bucati

Studiu de fezabilitate
Denumire mijloc fix

Infiintare ferma pentru cresterea pasarilor - gaini ouatoare


Valoare neta la data intocmirii
ultimului bilant
-RON-

Data achizitiei

Bucati

TOTAL
TERENURI
Nr.
Crt.

Amplasare
Judet/Localitate

Suprafata totala (mp) /


Categoria de folosinta

[Se va completa
judetul
si
localitatea terenului
detinut de catre
solicitant]

[Se va completa suprafata


terenului si categoria de
folosinta a acestuia]
2.000 mp /
curti constructii

Valoarea
contabila
- RON-

Regim juridic

[Se va
completa
valoarea
inscrisa in
contabilitatea
solicitantului]

[Se va completa regimul juridic al


terenului cu indicarea documentului
care atesta regimul juridic indicat]

Pagina 6/76

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma pentru cresterea pasarilor - gaini ouatoare

2. Descrierea proiectului
2.1 Denumirea investitiei
[Se va completa titlul proiectului]
Infiintare ferma pentru cresterea pasarilor gaini ouatoare

2.2 Elaborator
(coordonate de identificare, cod CAEN, etc.)

[Se vor completa datele societatii de consultanta cu care a fost incheiat contractul de consultanta pentru
elaborarea Studiului de Fezabilitate (daca este cazul) si/sau coordonatele solicitantului. Se vor specifica cel
putin urmatoarele informatii pentru societatea de consultanta si sau solicitant: denumire, cod CAEN al
activitatii principale, respectiv al activitatii secundare relevante pentru proiect.
Se vor specifica de asemenea data intocmirii Studiului de Fezabilitate si cursul de schimb valutar utilizat in
cadrul proiectului.
Se va mentiona in mod clar faptul ca pentru realizarea proiectului a fost utilizat un proiect model, cu
specificarea adresei de internet de la care acesta a fost descarcat, data descarcarii si titlul proiectului model.]
Consultant: ___________
Obiect principal de activitate: _______
Obiect secundar de activitate: _______ (daca este cazul)
Solicitant: ____________
Obiect principal de activitate: _______
Obiect secundar de activitate: _______ (daca este cazul)
Coordonate Studiu de Fezabilitate:
Data intocmirii Studiului de Fezabilitate: 06.05.2014
Curs de schimb valutar:
1 Euro = 4,4420 Lei (curs BCE din data de 06.05.2014)
Pentru elaborarea prezentului proiect a fost utilizat proiectul model Infiintare ferma pentru cresterea
pasarilor gaini ouatoare, descarcat de la adresa de internet: www.__________________, la data de
_____________________.

Obiectivele investitiei/prioritati
(Se va descrie ce se doreste sa se realizeze prin proiect, respectiv, crearea de noi capacitati de productie eficiente si
competitive, produse cu valoare adaugata cat mai mare, utilizarea optima a resurselor existente, productivitate sporita a
muncii, implementarea standardelor comunitare etc . Se va descrie conformitatea obiectivelor investitiei urmarite prin
proiect cu obiectivele masurii si se va preciza capacitatea existenta si capacitatea propusa a se realiza la finalizarea
investitiei.Pentru cladirile care se modernizeaza se va prezenta ca parte componenta din studiul de fezabilitate expertiza
tehnica de specialitate asupra constructiei existente, intocmita, datata, semnata si stampilata de un expert tehnic atestat
pentru proiectele care prevad modernizarea/consolidarea/ extinderea/ desfiintarea partiala/ lucrari de reparatii, precum si
finalizarea constructiilor a caror executie a fost intrerupta inainte de finalizarea completa a acestora; si Raportul privind
stadiul fizic al lucrarilor. Pentru proiectele aferente Masurii 121, se va descrie modul in care investitiile propuse prin proiect
sunt in acord cu potentialul agricol al zonei.)

Proiectul de investitii are ca scop infiintarea unei ferme pentru cresterea gainilor ouatoare, cu o capacitate de
5.000 de capete.
Prin prezentul proiect se prevad urmatoarele investitii:

Construirea unei hale pentru cresterea gainilor ouatoare in sistem de crestere la sol, pe asternut
permanent. Ferma va include spatiu distinct pentru depozitarea furajelor (siloz), spatiu controlat
pentru pastrarea pasarilor moarte, spatiu pentru depozitare materiale;

Asigurarea utilitatilor necesare functionarii fermei: constructie put forat si gospodaria de ape, fosa
septica, racord la reteaua de energie electrica, filtru auto;

Construirea unei platforme pentru depozitarea dejectiilor uscate;

Pagina 7/76

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma pentru cresterea pasarilor - gaini ouatoare

Achizitionarea de echipamente tehnologice pentru cresterea gainilor ouatoare: echipamente pentru


furajarea si adaparea pasarilor, echipamente pentru asigurarea conditiilor de microclimat, instalatie de
iluminare.

Achizitionarea de echipamente pentru sortarea, marcarea, ambalarea si depozitarea oualor.

Solicitantul isi desfasoara activitatea in sectorul de cresterea a animalelor, respectiv cresterea gainilor
ouatoare, sector ce face obiectul masurii 121 Modernizarea exploatatiilor agricole care promoveaza si
sprijina investitiile in exploatatiile agricole.

Obiectivele proiectului
Obiectivul general, precum si obiectivele specifice urmarite prin realizarea investitiei propuse sunt in
concordanta cu obiectivele Masurii 121, investitiile propuse spre realizare in cadrul prezentului proiect fiind
tipul de investitii pentru care programul de finantare a fost conceput.
Obiectivul general:
Cresterea competitivitatii sectorului agricol printr-o utilizare mai buna a resurselor umane si a
factorilor de productie si indeplinirea standardelor nationale si standardelor comunitare.
Acest obiectiv va fi atins prin infiintarea fermei pentru cresterea gainilor ouatoare, in cadrul careia se va
adopta un sistem modern, de tip intensiv de exploatare a gainilor ouatoare, caracterizat de aplicarea unor
metode eficiente de crestere care necesita un consum minim de resurse umane si costuri.
Ferma zootehnica va functiona la un nivel ridicat de competitivitate in raport cu exploatatii similare din alte tari
ale Uniunii Europene, datorita caracteristicilor constructive ale fermei si utilizarea unor tehnologii performante
de crestere a pasarilor, cu monitorizarea permanenta a calitatii produselor obtinute si a starii de sanatate si
bunastare a pasarilor.
In fermele mici si mijlocii, cu sisteme gospodaresti-intensive de crestere a animalelor, exista o evidenta
permanenta, pe care fermierul si-o conduce singur, privind urmarirea rezultatelor tehnice, precum si a celor
economico-financiare, cu calcularea costurilor de productie, a incasarilor efectuate, precum si a ratei profitului
realizat.
In vederea rspectarii cerintelor nationale si europene privind protectia mediului inconjurator, se va construi o
platforma acoperita pentru depozitarea dejectiilor provenite de la pasari si fosa septica pentru colectarea
apelor uzate provenite de la spalarea halei de productie.
In ceea ce priveste normele comunitare in domeniul sanitar si sanitar veterinar, ferma de familie va respecta
standardele pentru protectia animalelor din crescatorii.
Proiectul propus de ferma de familie va conduce la indeplinirea obiectivelor specifice ale Masurii 121, dupa
cum urmeaza:
Introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee noi, diversificarea productiei, ajustarea
profilului, nivelului si calitatii productiei la cerintele pietei.
Avand in vedere faptul ca in prezent cererea de oua de pe piata din Romania nu este satisfacuta integral de
producatorii autohtoni si este necesar sa se importe oua din alte tari europene, investitia propusa de
beneficiar va contribui la cresterea cantitatii de oua de calitate, oferite pe piata la preturi competitive.
Asigurarea de catre ferma de familie a unor produse de calitate va fi garantata de conditiile de crestere si
salubritate a pasarilor si de calitatea furajelor utilizate conform planului de nutritie.
In cadrul noii ferme se va utiliza un sistem modern, de tip intensiv de crestere a gainilor ouatoare, caracterizat
de aplicarea celor mai eficiente metode de alimentare, ingrijire, selectie a pasarilor care necesita un consum
minim de munca si costuri reduse de exploatare.
Adaptarea exploatatiilor la standarde comunitare.
Investitia va respecta legislatia romaneasca armonizata cu normele europene, respectiv:
o

Legislatia referitoare la conditiile de crestere a pasarilor (Norma Sanitara Veterinara din 16 iunie 2006
privind standardele minime pentru protectia gainilor ouatoare);
Pagina 8/76

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma pentru cresterea pasarilor - gaini ouatoare

Legislatia privind conditiile de mediu (Cod de bune practici in ferma din 14 noiembrie 2006 (la data 10ian-2007 actul a fost aprobat de Ordinul 1234/2006 );

Legislatia privind protectia pasarilor in ferma si in timpul transportului (Norma sanitara veterinara din
10 octombrie 2012 care stabileste standardele minime privind protectia pasarilor in ferma si in timpul
transportului);

Legislatia privind conditiile sanitare (Norma din 4 februarie 2014 de igiena si sanatate publica privind
mediul de viata al populatiei);

Legislatia privind conditiile de igiena (Ordinul nr. 57 / 412 din 6 iulie 1972 privind imbunatatirea
conditiilor de igiena si salubritate in fermele zootehnice de stat si cooperatiste, unitatile de
industrializare, depozitare si desfacere a produselor alimentare de origine animala).

Legislatia privind comercializarea oualor (NORME METODOLOGICE din 28 iunie 2004 de aplicare a
Hotararii Guvernului nr. 415/2004 privind regimul de comercializare a oualor)

Achizitiile propuse au parametrii de functionare performanti, sunt nesemnificativ poluante, nu produc emisii
sau scurgeri poluante care ar putea afecta aerul, solul sau apa, fiind asigurata in acest fel protejarea mediului
inconjurator prin prevenirea si controlul integrat al poluarii, respectiv reducerea emisiilor in aer, apa si sol.
Cresterea veniturilor exploatatiilor agricole.
Realizata cu respectarea stricta a tuturor normelor si tehnicilor de exploatare, microferma de crestere a
gainilor ouatoare in ferma familiala poate aduce importante venituri membrilor acesteia.
Prin implementarea investitiei va fi creata o ferma competitiva, ce va desfasura o activitate eficienta asa cum
rezulta si din previziunea incasarilor, pentru cei 5 ani prognozati dupa implementarea proiectului:
Categorie

UM

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Total venituri

lei

585,144

618,264

618,264

618,264

618,264

Dupa realizarea investitiei, ferma de familie isi va imbunatati performantele prin indeplinirea urmatoarelor
obiective operationale:
Obiective de ordin tehnic
Instalatiile si echipamentele utilizate in cadrul fluxului tehnologic permit desfasurarea procesului de crestere a
pasarilor. Tehnologiile performante folosite conduc la obtinerea unor produse de calitate, la randamente
sporite, in conditii de eficienta si productivitate a muncii crescute. In acelasi timp, prin utilizarea tehnologiilor
de ultima generatie se urmareste realizarea unor conditii bune de munca pentru membrii familiei care lucreaza
in ferma.
Solutia constructiva aleasa permite asigurarea cerintelor fiziologice ale gainilor ouatoare si eficienta
exploatarii. Constructia si dotarea fermei respecta indeplinirea standardelor comunitare referitoare la cresterea
gainilor ouatoare in sistem intensiv. Astfel:
o

Hala va fi executata pe structura metalica, cu invelitori din panouri de tabla cu spuma poliuretanica
(sandwich);

Peretii, acoperisul si pardoselile sunt realizate din materiale de constructie care asigura o buna izolare
termica;

Hala va fi prevazuta cu instalatii eficiente de climatizare si ventilatie pentru asigurarea unei temperaturi
tehnologice normale care sa ofere un microclimat optim (oxigen si aer proaspat) pe tot parcursul
anului. Instalatiile asigura de asemenea eliminarea prafului, amoniacului si dioxidului de carbon, iar
vaporii de apa sunt indepartati din aer si reziduuri;

Echipamentele care asigura frontul de alimentatie si adapare respecta normele tehnologice si


biologice;

Dejectiile rezultate de la pasari sunt colectate si stocate pe platforma betonata acoperita, special
amenajata;
Pagina 9/76

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma pentru cresterea pasarilor - gaini ouatoare

Colectarea apelor provenite din spalarea halei se va face intr-o fosa septica;

Accesul in incinta fermei se va face printr-un filtru pentru dezinfectia autovehiculelor.

Obiective de ordin economico-financiar


Principalii factori care permit minimizarea costurilor de productie si obtinerea unei rentabilitati economice
ridicate sunt:
o

Sistemul automatizat de hranire si adapare va permite utilizarea eficienta a consumului de hrana,


evitandu-se risipa de furaje;

Optimizarea consumului de utilitati necesar pentru asigurarea unor conditii specifice de microclimat
prin monitorizarea permanenta a factorilor de mediu (temperatura, umiditate, lumina etc);

Controlul riguros al bolilor ca urmare a lipsei de contaminare a furajului si a apei de la o pasare la alta
reduce costurile cu medicamentatia si permite obtinerea unei productii constante si de calitate;

Productivitate ridicata a muncii datorita mecanizarii si automatizarii operatiunilor de hranire si adapare


a pasarilor.

Obiective de mediu
o

Datorita tehnologiei moderne care va fi adoptata, activitatea fermei va avea un impact minim asupra
factorilor de mediu. Cresterea pasarilor va fi complet monitorizata prin sistemele automate de urmarire
a proceselor tehnologice, care au si rolul de a reduce semnificativ emisiile poluante;

Ventilatia automatizata asigura un microclimat foarte bun, improspatand aerul din hala si astfel
reducand semnificativ umiditatea, mirosul si emisiile de NH3.

Capacitatea propusa a se realiza la finalizarea investitiei:


Capacitatea halei de productie prevazuta prin proiect este de 5.000 gaini ouatoare. Ferma de pasari va fi
populata la capacitatea de productie astfel:
o 5.000 pasari pe ciclu complet de productie, a carui durata este de 65 saptamani;
o

Procentul de mortalitate luat in considerare este de 4% din totalul puicutelor achizitionate pentru
popularea halelor.

Sintetizand datele prezentate anterior, rezulta o capacitate fizica efectiva a fermei de 4.800 gaini
ouatoare/ciclu de productie, cu o productie medie unitara anuala de 280 oua/pasare/an. Cantitatea anuala de
oua valorificata va fi de 1.344.000 oua, vandute in principal in cofraje de 30 de oua, sau caserole de diverse
marimi in functie de cererea de pe piata, astfel:
Categorie
Caserole 6 oua
Caserole de 10 oua
Caserole de 15 oua
Cofraje de 30 de oua

UM
buc
buc
buc
buc

Anul 1
22,288
60,178
8,915
15,602

Anul 2
22,288
60,178
8,915
15,602

Anul 3
22,288
60,178
8,915
15,602

Anul 4
22,288
60,178
8,915
15,602

Anul 5
22,288
60,178
8,915
15,602

Solicitantul respecta conditiile prevazute in Ghidul Solicitantului aferent Masurii 121 Modernizarea
exploatatiilor agricole Ferma de Familie cu privire la dimensiunea exploatatiei propuse prin proiectul de
investitii. Dupa implementarea proiectului, capacitatea fermei va fi de 17,6 UDE, fiind cuprinsa intre 2 si 50
UDE, asa cum este prevazut in ghid.
Animale
ferma

UDE/cap

Capacitate
ferma

Dimensiune ferma
(UDE)

Gaini ouatoare - 100 capete

0,352

5.000

17,6

***
Proiectul este in acord cu potentialul agricol al zonei in care va fi implementat. Conform Studiului pentru
determinarea zonelor cu potential, a zonelor geografice si marjelor brute standard unitare pentru proiectele
Pagina 10/76

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma pentru cresterea pasarilor - gaini ouatoare

din cadrul Masurii 3.1 Investitii in exploatatii agricole din Programul SAPARD, elaborat de ASAS-ICPA si
ICDEA, 2004, comuna ______ din judetul ______ are potential ridicat pentru cresterea gainilor ouatoare.
Mai mult, avand in vedere sistemul intensiv de crestere utilizat in cadrul fermei si echipamentele ce vor fi
achizitionate pentru dotarea halelor, care permit un control foarte riguros al conditiilor de crestere a gainilor
ouatoare, se estimeaza ca productiile obtinute vor fi superioare celor inregistrate la nivel regional.

2.3 Descrierea investitiilor ce urmeaza a fi executate in vederea adaptarii unitatii la


standardele de mediu, sanitar-veterinare, sanitare, fitosanitare ale Uniunii
Europene, cu precizarea standardului la care se adapteaza (pentru proiectele
care vizeaza adaptarea unitatii la standardele pentru laptele crud)
Pentru proiectele care prevad modernizari/extinderi, in cadrul unitatilor care sunt in functiune se va prezenta
sub forma tabelara:
Investitia/utilajele care
se realizeaza pentru
adaptarea la standarde

Valoarea Lei

Standardul la care
se face adaptarea

Termenul de
gratie al
standardului

Termenul de
realizare a
investitiei*

Nu este cazul.
Hala de crestere gaini ouatoare propusa prin proiectul de investitii a fost proiectata astfel incat sa se asigure
indeplinirea legislatiei nationale armonizata cu normele europene, respectiv:
o

Respectarea in proiectarea si constructia spatiilor de productie si a spatiilor conexe a standardelor de


calitate pentru asigurarea cerintelor optime functionarii activitatii de crestere a gainilor ouatoare,
inclusiv a conditiilor de siguranta si bunastare a animalelor;

Utilizarea/respectarea in cadrul fluxului de productie a unei tehnologii performante de crestere


intensiva a gainilor ouatoare, prin procedeul de crestere pe asternut permanent;

Respectarea Normelor sanitar-veterinare in ceea ce priveste densitatea maxima de populare in


cadrul fermei (9 gaini ouatoare/m2 de zona utilizabila), propunandu-se astfel o densitate de 7
pasari/m2;

Amplasarea investitiei respecta distanta minima fata de asezarile umane si alte investitii de interes
public: Ferma proiectata va fi situata in afara localitatii, accesul in ferma fiind situat la o distanta de
aprox. 1.100 m de cea mai apropiata casa de locuit (constructii existente). Zona murdara a fermei
(platforma de gunoi) este situata la o distanta de 1.300 m fata de cea mai apropiata locuinta;

Pentru dotarea halei vor fi achizitionate echipamente de ultima generatie pentru cresterea pasarilor,
care vor asigura conditii optime de microclimat, avand in acelasi timp consumuri energetice scazute;

Drumurile de incinta vor fi sistematizate in asa fel incat drumul pasarilor, drumul furajelor si drumul
dejectiilor sa nu se intersecteze;

In cadrul fermei vor fi amenajate: filtru sanitar, spatiu special pentru cadavrele pasarilor, dezinfector
rutier (filtru auto);

Apele uzate din cadrul fermei vor fi colectate intr-o fosa septica, special amenajata in acest scop;

Pentru gestionarea gunoiului scos din hala va fi construita o platforma special amenajata, amplasata
in zona murdara a fermei.

Pe langa prevederile legislatiei comunitare relevante, se respecta urmatoarele cerinte 1:

Pentru adaparea pasarilor la cupe, va exista cel putin o cupa pentru fiecare grup de 10 gaini;

Hranitorile lineare vor asigura un front de furajare de cel putin 10 cm/pasare;

Norm Sanitar Veterinar din 16 iunie 2006 privind standardele minime pentru protecia ginilor outoare

Pagina 11/76

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma pentru cresterea pasarilor - gaini ouatoare

Pardoselile pentru instalatii vor fi construite in asa fel incat sa suporte adecvat ghearele din fata ale
fiecarui picior.

Stinghiile utilizate nu vor avea margini ascutite si vor asigura cel putin 15 cm/pasare;

Nivelul zgomotelor va fi redus la minim. Ventilatoarele, dispozitivele de distribuire a hranei sau orice
alte echipamente vor fi construite, amplasate, manipulate si intretinute astfel incat sa genereze cat
mai putin zgomot posibil.

Adaposturile vor avea lumina suficienta pentru a permite tuturor pasarilor sa se vada una pe alta si
pentru a fi observate clar, pentru a investiga vizual imprejurimile lor si pentru a prezenta niveluri
normale de activitate.

Gainile vor fi inspectate de proprietar sau de persoana responsabila cel putin o data pe zi. Toate
pasarile vor fi atent supravegheate de catre fermier, in mod constant, pentru a se asigura un nivel
optim al sanatatii si bunastarii animalelor si pentru a se acorda tratament pasarilor care necesita
astfel de masuri;

Acele parti ale cladirilor, echipamentelor sau ustensilelor care sunt in contact cu gainile trebuie sa fie
curatate si dezinfectate riguros si regulat si in orice caz cand se realizeaza depopularea, precum si
inainte ca un lot de gaini sa fie introdus in aceste spatii.
Se va acorda o atentie deosebita activitatii de decontaminare si dezinfectare atat a spatiilor
productive, cat si a echipamentelor care intra in contact direct cu pasarile.

In faza de functionare vor fi luate o serie de masuri pentru minimizarea impactului asupra mediului:
Masuri pentru prevenirea poluarii solului:
o

Respectarea planificarilor privind aprovizionarea cu materii prime, materiale auxiliare, combustibili;


respectarea stricta a programului de revizii si intretinere a instalatiilor, retelelor de apa si canalizare;

Respectarea stricta a instructiunilor de lucru la locul de munca, gestionarea corecta a deseurilor;

Efectuarea in siguranta a transportului de deseuri gunoi de hala din platforma de stocare si deseuri
de origine animala cu respectarea urmatoarelor reguli:
-

Pentru reducerea emisiilor in aer si diminuarea mirosurilor vor fi aplicate urmatoarele masuri de
diminuare a impactului2:
-

activitatile specifice din cadrul fermei de pasari vor fi planificate si desfasurate astfel incat
impactul mirosurilor sa fie redus,
hrana echilibrata ce permite rata de conversie optima;
intretinerea corespunzatoare a sistemelor de climatizare a halelor.

In vederea reducerii cantitatii de deseuri generate, valorificarii sau eliminarii deseurilor in conditii de
siguranta pentru protectia mediului, solicitantul are in vedere urmatoarele masuri:
-

respectarea traseului stabilit, de la ferma la locul de depozitare,


interzicerea descarcarii deseurilor in alte locuri,
asigurarea capacitatii de stocare temporara a dejectiilor;
asigurarea contractelor de preluare gunoi de hala fermentat, in vederea valorificarii ca
fertilizant pentru terenuri agricole,
asigurarea in permanenta a contractelor de preluare, transport si neutralizare a deseurilor
de origine animala.

aprovizionarea cu materii prime si materiale se va face cu respectarea programelor


stabilite, astfel incat sa nu se creeze stocuri, care prin depreciere sa duca la generarea de
deseuri;
livrarea produselor finite oua se va face in conditii optime;

Codului Bunelor Practici agricole pentru operatiunile de manipulare si imprastiere a dejectiilor pe terenuri agricole.

Pagina 12/76

Studiu de fezabilitate
-

Infiintare ferma pentru cresterea pasarilor - gaini ouatoare

Toate deseurile vor fi manipulate si stocate astfel incat sa se previna orice contaminare a
solului sau a apelor si sa se reduca posibilele degajari de emisii fugitive in aer;
Nu se va depasi capacitatea de depozitate a magaziilor, spatiilor special amenajate,
platformei de dejectii;
Transportul dejectiilor in zonele de administrare pe terenurile agricole se va face cu
mijloace de transport dotate corespunzator, pe rute bine stabilite, in conditii care sa
asigure prevenirea poluarii solului, impact redus al mirosului asupra zonelor locuite.

In cadrul fermei vor fi respectate cu strictete toate regulile de curatenie si igiena, de asigurare a unor conditii
cat mai bune de stabulatie, igiena si sanatate a animalelor.

Bugetul indicativ
Bugetul indicativ al proiectului (Valori fara TVA)
Denumirea capitolelor de cheltuieli

Cheltuieli
eligibile
EUR
2

Cheltuieli
neeligibile
EUR
3

Total

EUR
1
4
Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului - total, din
0
1.126
1.126
care:
1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului
0
0
1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului
0
0
0
1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala
0
1.126
1.126
Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
0
5.628
5.628
Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - total, din
0
6.228
6.228
care:
3.1 Studii de teren
0
225
225
3.2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
0
1.003
1.003
3.3 Proiectare si inginerie
0
2.500
2.500
3.4 Organizarea procedurilor de achizitie
0
0
3.5 Consultanta
0
2.500
2.500
3.6 Asistenta tehnica
0
0
0
Verificare incadrare cheltuieli cap 3
Cheltuieli capitol 3 se incadreaza in limita de 6%
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza - total, din care:
124.707
0
124.707
A - Constructii si lucrari de interventii - total, din care:
124.707
0
124.707
4.1 Constructii si instalatii
91.374
0
91.374
4.2 Montaj utilaj tehnologic
1.801
0
1.801
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare)
31.532
0
31.532
4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii
0
0
0
specifice
4.5 Dotari
0
0
0
4.6 Active necorporale
0
0
0
B - Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii:
0
0
0
Subcapital 1 - Lucrari de pregatire a terenului
0
0
0
Subcapital 2 - Infiintarea plantatiei
0
0
0
Subcapital 3 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 1
0
0
Subcapital 4 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 2
0
0
Subcapital 5 - Instalat sistem sustinere si imprejmuire
0
0
0
Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care:
0
12.097
12.097
5.1 Organizare de santier
0
338
338
5.1.1 lucrari de constructii i instalaii aferente organizrii de antier
0
338
338
5.1.2 cheltuieli conexe organizarii santierului
0
0
0
5.2 Comisioane, taxe
0
11.759
11.759
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute
0
0
0
Procent cheltuieli diverse si neprevazute
0,00%
Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare - total, din care:
0
0
0

Pagina 13/76

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma pentru cresterea pasarilor - gaini ouatoare

Bugetul indicativ al proiectului (Valori fara TVA)


Denumirea capitolelor de cheltuieli
1
6.1 Pregatirea personalului de exploatare
6.2 Probe tehnologice si teste
TOTAL GENERAL
Verificare actualizare
ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max. 5%)
TOTAL GENERAL CU ACTUALIZARE
Valoare TVA
Total general inclusiv TVA

VALOAREA PROIECTULUI

VALOARE TOTALA
VALOARE ELIGIBILA
VALOARE NEELIGIBILA
Plan financiar
Ajutor public nerambursabil (contributie UE si cofinantare nationala)
Cofinantare privata, din care:
- autofinantare
- imprumuturi
TOTAL PROIECT
Procent contributie publica
Avans solicitat
Procent avans solicitat ca procent din ajutorul public nerambursabil

Cheltuieli
Cheltuieli
Total
eligibile
neeligibile
EUR
EUR
EUR
2
3
4
0
0
0
0
0
0
124.707
25.079
149.786
Actualizare mai mica de 5% din valoarea eligibila
0
0
124.707
25.079
149.786
32.891
32.891
182.677
Data intocmirii Studiului de
Fezabilitate/Memoriului
06.05.2014
Justificativ
Curs EUR
4,4420
LEI
EUR
811.451
182.677
553.948
124.707
257.503
57.970
Cheltuieli
Cheltuieli
Total
eligibile
neeligibile
49.883
49.883
74.824
57.970
132.794
57.970
57.970
74.824
74.824
124.707
57.970
182.677
40%
24.941
Suma avans mai mica de 50% din
50%
ajutorul public

2.4 Fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei


Fundamentarea necesitatii investitiei
Romania isi propune sa adopte pe termen lung o pozitie favorabila fermelor mijlocii (20-100 de hectare),
fermelor familiale comerciale. Functionarea optima a acestor tipuri de ferme va conduce la o ameliorare a
productivitatii agricole si la o sustinere a dezvoltarii durabile a satului romanesc, pentru a nu mai exista golul
dintre exploatatiile de subzistenta si cele de dimensiuni foarte mari.
In lipsa unei politici de sprijinire a micilor exploatatii de familie si a fermelor mici in general din anii precedenti,
disproportia dintre fermele de dimensiuni mici si marile exploatatii din Romania este semnificativa. In
Romania, aproximativ 1% dintre cei un milion de fermieri care primesc subventii pe suprafata beneficiaza de
jumatate din cuantumul total al subventiei pe care Uniunea Europeana o acorda fermierilor din tara noastra.
Cu alte cuvinte, jumatate din sprijinul de 1,4 miliarde de euro a revenit marilor exploatatii. 3
In prezent Romania are nu mai putin de 850.000 de mici ferme cu suprafete cuprinse intre 1 si 5 hectare. La
nivel mondial, in prezent exista peste 500 de milioane de ferme de familie, acestea fiind modelul predominant
in agricultura si cel mai important furnizor de hrana atat in tarile dezvoltate, cat si in cele in curs de dezvoltare.
Fermele de familie pot creste disponibilitatea alimentelor in tarile sarace si in curs de dezvoltare, pot conserva
produsele traditionale, pot asigura tranzitia catre o alimentatie mult mai sanatoasa si cel mai important,
contribuie la securitatea alimentara pe termen mediu si lung.
3

Sursa: www.lumeasatului.ro

Pagina 14/76

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma pentru cresterea pasarilor - gaini ouatoare

In ceea ce priveste cresterea pasarilor, aceasta activitate a reprezentat si reprezinta si in tara noastra o sursa
importanta de acoperire a cerintelor omului in materie de proteine alimentare cu o inalta valoare biologica.
Romania este una dintre tarile care au acumulat de-a lungul timpului o bogata experienta in domeniul cresterii
pasarilor. Cu 20 de ani in urma tara noastra se putea lauda cu cel mai performant sector avicol din Europa.
Dupa un declin financiar ce a dus la falimentarea unor unitati agricole altadata performante din punct de
vedere tehnic si tehnologic, conform specialistilor in domeniu, avicultura romaneasca este pe cale sa reintre in
normalitate.
Investitiile masive facute in ultimii ani, in acest sector de activitate au contribuit la imbunatatirea
performantelor unor ferme si complexuri pana la nivelul celor mai bune unitati avicole din lume.
In prezent, avicultura se afla printre putinele sectoare agricole care au sansa reala de a se alinia la
standardele mondiale de productivitate si calitate din Uniunea Europeana.
Potrivit prognozelor realizate de MADR, in urmatorii ani consumul de oua de pasare va creste semnificativ,
ajungand la un nivel apropiat de cel inregistrat in statele din Uniunea Europeana. In ceea ce priveste sectorul
avicol, MADR si-a stabilit ca obiective de reabilitare si redresare pe termen mediu si lung:
o
o
o

Mentinerea ritmului de dezvoltare a sectorului avicol;


Asigurarea populatiei cu cantitati suficiente de oua de calitate si la un pret accesibil;
Sustinerea financiara a productiei de oua in conditii de eficienta economica.

Sustinerea financiara are in vedere crearea unui sector competitiv in conditiile alinierii la standardele Uniunii
Europene.
La nivelul anului 2012 in Romania exista un numar de aproximativ 200 de producatori de oua de pasare,
dintre care 35 de producatori de mari dimensiuni, care realizau 85% din totalul productiei anuale 4.
Situatia comparativa a productiei, exportului, importului si consumului de oua in perioada 2004 2011 este
prezentata in tabelul urmator:

An

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Prod. interna
de oua fara
autoconsum

Import
(inclusiv
ouale de
incubatie)

Din care pe tari de provenienta


Export

mil. buc.

mil. buc

mil. buc

2185
2250
2232
2306
2353
2471
2418
2446

91,67
79,5
106,6
139
276
260
255
289

21,77
1,3
0
30
43
55
103
59,5

Turcia

Moldova

Ungaria

Siria

Alte

mil. buc.
11
3,8
0
0
0
0

40
50,4
90,32
0
0

0,9
4,5
2,20
11,4
18,3

0
0
0
0
0

39,77
20,8
14,08
127,6
257,7

44,6

244,4

COTA DE
Consumul PIATA - de
anual fara
import in
autoconsum consum mil. buc
2255
2328
1338,6
2415
2586
2676
2570
2675,5

%
4,0
3,4
7,96
5,75
10,0
9,7
9,9
2,2

Sursa: Uniunea Crescatorilor de Pasari din Romania UCPR

Analizand cotele de piata ale importurilor in valoarea consumurilor totale anuale, se poate observa o tendinta
descrescatoare in perioada 2008-2011, ceea ce semnifica faptul ca Romania si-a crescut capacitatea de
productie astfel incat sa poata satisface mai bine cererea de oua pe piata autohtona.
In acest context, realizarea investitiei propuse prin prezentul proiect este in mod corect justificata, in ideea in
care productia realizata de fermele romanesti sa poata contribui pozitiv la suplimentarea ofertei disponibile pe
piata locala si astfel sa fie redusa valoarea importului de oua de pasare din alte tari.

Oportunitatea investitiei
Oportunitatea realizarii proiectului propus este data de o serie de aspecte importante, si anume:

Sursa: Uniunea Crescatorilor de Pasari din Romania UCPR

Pagina 15/76

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma pentru cresterea pasarilor - gaini ouatoare

aplicand sistemul intensiv de crestere, in locul celui extensiv gospodaresc, ferma va produce oua in
conditiile economice ale actualelor ferme industriale, pe toata perioada anului;

o microferma de gaini ouatoare are avantajul de a folosi forta de munca a familiei, putand, deci,
produce mai economic chiar dect fermele avicole industriale de mari dimensiuni;

indreptarea preferintelor consumatorilor catre produse de pe piata autohtona, in detrimentul


produselor provenite din import;

nevoia de crestere a ofertei de oua romanesti pe piata locala, pentru a reduce la minim necesitatea
importului din tari terte;

perspectivele de crestere a cererii de oua de pasare in Romania in perioada urmatoare;

amplasarea fermei in apropierea zonelor cu potential cerealier ridicat, prin care se asigura necesarul
de materii prime furajere;

forta de munca disponibila in zona are un grad bun de specializare in domeniul zootehnic;

sprijinirea infiintarii de exploataii agricole (avicole) de catre stat.

Privind toate acestea se poate concluziona ca realizarea proiectului va insemna pentru ferma de familie
valorificarea unui intreg sir de oportunitati de ordin economic si social, cu efecte favorabile in dezvoltarea
economiei locale (vor fi stimulati furnizorii locali de input-uri, servicii, etc.), precum si in cresterea veniturilor la
bugetul local.
Functionarea obiectivului analizat, la intreaga capacitate, are un impact deosebit de favorabil din punct de
vedere socioeconomic, permitand continua dezvoltare a agriculturii in aceasta zona, asigurand mijloace de
trai populatiei din zona, scaderea somajului si creand premise unei dezvoltari / cresteri a nivelui de trai.
Implementarea proiectului in conditiile cofinantarii prin Programul National pentru Dezvoltare Rurala Masura
121 va avea ca rezultat o rentabilitate a capitalului investit mai mare si o durata de recuperare mai scurta
decat in cazul in care proiectul de investitii ar fi realizat din surse proprii ale solicitantului.

2.5 In cazul in care beneficiarul este o forma asociativa, se va descrie modul in care
investitia deserveste majoritatea membrilor acesteia (jumatate plus unul din
membri), conform prevederilor fiselor masurilor
Nu este cazul.

Pagina 16/76

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma pentru cresterea pasarilor - gaini ouatoare

2.6 Piata de aprovizionare/desfacere, concurenta si strategia de piata ce va fi


aplicata pentru valorificarea produselor/serviciilor obtinute prin implementarea
proiectului.
Politica si piata de aprovizionare. Furnizori potentiali de materii prime
Principalele materii prime utilizate in procesul de crestere a gainilor ouatoare sunt reprezentate de puicutele
de 18 saptamani pentru popularea halelor, furajele combinate, medicamentele si produsele veterinare, alte
materiale consumabile (ex. materiale pentru dezinfectia halelor).
Puicutele de 18 saptamani de o zi se achizitioneaza de la societati specializate in reproductie si incubatie,
care sunt producatori de material biologic. Plata pentru puicute se efectueaza de regula partial in avans.
Nutreturile combinate au in compozitie: porumb, grau, orz, faina de soia, srot, faina de peste, zoofort, carbonat
de calciu alimentar, distribuit animalelor conform retetelor, alte microelemente.
In general furajele se achizitioneaza cu plata la termen de 60-90 de zile. Pretul furajului combinat este
puternic influentat de pretul cerealelor, porumbul fiind ingredientul de baza alaturi de grau si orz. Procurarea
furajului se face pe baza de comanda, livrarea este in general asigurata de furnizor, iar stocarea se face in
siloz metalic, componenta a echipamentelor de crestere. Stocarea furajului pe o perioada mai lunga nu este
indicata, maximum fiind 2 saptamani.
Pentru livrarea unor produse sigure pentru consumatori pe toata perioada de crestere a gainilor ouatoare se
va administra medicatia corespunzatoare:
vaccinarile - in urma vaccinarilor efectuate in perioada de crestere, puicuele trebuie sa fie practic
imune la cele mai intlnite boli. Cu toate acestea, unele vaccinari pot fi totusi administrate (impotriva
sindromului caderii ouatului, Pasteurella si alte vaccinuri inactivate),
antibiotice se administreaza doar la indicatiile medicului, in caz de necesitate.
Procurarea medicamentelor se face periodic, iar stocarea se face sub anumite conditii de temperatura intr-un
spatiu special amenajat.
Materiale consumabile utilizate: detergenti si dezinfectanti pentru spalarea/igienizarea halelor, piese de
schimb, alte consumabile pentru activitatea administrativa.
POTENTIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI
Denumire furnizor de materii prime /
materiale auxiliare / produse /
servicii
Ferma de reproductie si incubatie
Furnizor furaje combinate
Furnizor material santar-veterinar
Furnizor alte materiale

Produs furnizat si
cantitate
aproximativa

Valoare
aproximativa
-RON-

% din
total
achizitii

puicute 18 sapt. 5.000


furaje combinate 192 to/an
vaccinuri 1 doza/pasare
alte materiale

90.000
269.808
1.920
51.421,76

21,78%
65,31%
0,46%
12,45%

413.149,76

100%

Adresa
[...........]
[...........]
[...........]
[...........]
Total

Materiile prime vor fi atent selectionate in momentul achizitionarii, calitatea acestora fiind foarte importanta
pentru obtinerea unor produse finite de calitate superioara.
Pentru inlaturarea riscului referitor la calitatea materiei prime se va face o selectie riguroasa a furnizorilor de
materii prime. Ca principiu de baza in aprovizionarea cu materii prime se va urmari stabilirea de relatii
contractuale cu producatorii medii si mari, deoarece pentru acestia va fi mai usor sa se adapteze la
standardele comunitare de calitate.
Conducerea firmei nu va face rabat la calitate, avand in vedere colaborari cu mai multi furnizori, tocmai in
vederea acoperirii riscurilor legate de aprovizionarea cu materii prime.

Pagina 17/76

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma pentru cresterea pasarilor - gaini ouatoare

Piata de desfacere
Produsele obtinute in cadrul fermei de gaini ouatoare sunt:
o
o
o

oua de gaina;
gaini reforma;
gunoi de grajd.
POTENTIALII CLIENTI AI SOLICITANTULUI

Nr.crt
1
2
3
4
5

Client (Denumire si adresa)


Magazin alimentar (1)
Magazin alimentar (2)
Supermarket
Abator
Ferma vegetala
Total vanzari

Valoare - RON 185.479,2


123.652,8
92.739,6
123.652,8
92.739,6

% din vanzari
30%
20%
15%
20%
15%

618.264

100%

Produsele principale obtinute in ferma (ouale) se adreseaza pietei interne, fiind vandute direct magazinelor
alimentare si supermarket-urilor. Ouale de gaina reprezinta un produs de baza in alimentatie, deci
consumatorul final al produselor avicole este populatia. Produsele avicole sunt bunuri de larg consum, cu
caracter alimentar supuse unei frecvente mari privind cumpararea.
In prezent consumatorii finali ai oualor de gaina sunt impartiti in doua principale categorii:
populatia de la sate care consuma preponderent oua din productie proprie;
populatia urbana care se aprovizioneaza in principal cu produse din comert, in ultimul timp
constatandu-se o crestere semnificativa a ponderii cumpararilor prin supermarketuri si hipermarketuri.
Gainile reforma si gunoiul de grajd reprezinta productia secundara a fermei.
Un aspect important in politica de desfacere este faptul ca vanzarea oualor, a carnii de reforma si a gunoiului
de grajd se va face direct de la ferma de pasari. Vanzarile de oua se fac la termene stabilite in baza
contractelor, decontarea realizandu-se intr-o singura transa. Termenul mediu de recuperare a datoriei este
estimat la 20-30 de zile de la momentul livrarii.
Datorita aparitiei unui numar din ce in ce mai mare de achizitori, atat de talie nationala cat si regionala,
puterea de negociere a crescatorilor de pasari a crescut, prin prisma unei cereri mari pentru ouale de gaina. In
aceste conditii se poate afirma ca nu exista riscuri majore in procesul de desfacere, acesta desfasurandu-se
de o maniera continua.
Trebuie amintit in acest caz ca un rol important in negocierea contractelor il are insasi calitatea produsului,
fapt care poate asigura un pret ridicat.
Analiza pietei tinta releva faptul ca nu vor exista riscuri si dificultati in ceea ce priveste desfacerea produselor,
cererea existand practic in abundenta pe piata.

Analiza concurentei
Privit la o scala extinsa, sectorul cresterii si comercializarii oualor de gaina a inregistrat in ultimii ani o evolutie
pozitiva, in ciuda faptului ca doar 20% din numarul unitatilor avicole au beneficiat de investitii pentru
retehnologizare, iar un numar si mai redus de unitatii au fost infiintate in ultimii ani.
Estimari privind dezvoltarea sectorului cresterii gainilor ouatoare in Romania sunt optimiste si se Incadreaza in
trendul la nivel european de extindere, infiintare si modernizare a fermelor de pasari in conditiile unei cresterii
constante a cererii.
Acest fapt are o influenta pozitiva in privinta proiectului initiat de ferma de familie si a reprezentat unul dintre
motivele esentiale ale deciziei de investire.
Comparativ cu restul fermierilor din judet, ferma de familie va dispune de o serie de avantaje intre care
amintim:

Pagina 18/76

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma pentru cresterea pasarilor - gaini ouatoare

obtinerea unor cantitati mari de produse la intervale de timp regulate;


costuri reduse de exploatare (costuri cu utilitatile, cu forta de munca etc), ca urmare a automatizarii
fluxurilor de productie;
randament ridicat de conversie a materiilor prime (furaje) in produse finite (oua).
Principalele avantaje in fata concurentilor locali rezida asadar din capacitatea mare de productie a fermei, si
tehnologia avansata pe care o foloseste pentru exploatarea in sistem intensiv a pasarilor. Acestea ii permit
obtinerea unor costuri competitive, si implicit negocierea unor contracte avantajoase cu unitatile care vand
oua din regiune.
In ceea ce priveste strategia de piata pe care o va adopta dupa implementarea prezentului proiectul, ferma
avicola isi va comercializa produsele marilor magazine si supermarket-uri din regiune, in baza unor contracte
ferme, incheiate pe perioade lungi de timp.
Cei mai importanti jucatori locali de pe piata oualor din Romania sunt Agrimon, Agrisol, Agronutrisco, Ave
Impex si Avi Top.

Strategia de piata
Concurenta puternica care exista pe piata oualor limiteaza trendul de crestere a preturilor care poate fi usor
sesizat in cazul altor produse alimentare. In cazul unitatilor avicole, tendinta este de crestere lenta si in unele
perioade chiar de scadere a preturilor, in detrimentul marjei de profit. Acest aspect se repercuteaza asupra
intregului ansamblu de concurenti ce actioneaza pe piata, si care se afla in situatia de a intra in faliment in
situatia in care economic nu-si pot permite sa ofere produsele la pretul stabilit de ceilalti actori ai pietei.
Ouale de gaina pot fi considerate in anumite limite de calitate o marfa nediferentiabila. Ca atare, pretul acestui
produs este elementul principal care face diferenta intre ofertanti. Ca regula, pretul variaza relativ putin,
inregistrandu-se in functie de aspect, marime si zona geografica, diferente de maximum 25%. In aceste
conditii, profitabilitatea societatiilor din industria producerii de oua este determinata in mod esential de nivelul
costului de productie.
La randul lui, acesta este influentat tot mai mult de performanta echipamentelor tehnologice utilizate in
procesul productiv, de aprovizionarea complexului avicol cu materii prime si distributia produselor pe canale
proprii de marketing, situate in amontele si in avalul unitatii principale de productie, ceea ce conduce la
reducerea si eliminarea cheltuielilor cu partenerii economici intermediari, dar si la un control mai riguros al
calitatii produselor.
Pentru a mentine un nivel cat mai scazut al preturilor, Ferma de Familie va incerca sa-si reduca permanent
costurile unitare, atat prin utilizarea unei tehnologii competitive, cat si prin cresterea productivitatii muncii.
In stabilirea si modificarea nivelului preturilor, societatea va lua in calcul o serie de factori, dintre care cei mai
importanti sunt:
costul de productie si de comercializare;
clasa de greutate in care se incadreaza;
preturile practicate pe piata la produsele similare;
starea concurentei;
conjunctura economica existenta la momentul respectiv;
legislatia in vigoare; etc
Preturile la care vor fi oferite produsele vor fi similare cu cele inregistrate pe piata la produse similare.

Pagina 19/76

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma pentru cresterea pasarilor - gaini ouatoare

2.7 Descrierea indeplinirii conditiilor minime de eligibilitate si a criteriilor de selectie


urmarite in implementarea proiectului
Se va descrie modul de realizare a acestora si se vor preciza documentele justificative aferente.
Explicitarea obiectivului general si a cel putin unul din obiectivele specifice se va prezenta sub forma tabelara:
Obiectivele generale si
obiectivele specifice

Obiectivele
urmarite prin
proiect

EG1 Proiectul respecta:

Descrierea modului in care se urmareste atingerea


obiectivelor
In cadrul noii ferme pentru cresterea gainilor ouatoare, se va
adopta un sistem modern, de tip intensiv de exploatare a
gainilor ouatoare, caracterizat de aplicarea unor metode
eficiente de crestere, care necesita un consum minim de
resurse umane si factori de productie.

conformitatea cu obiectivul
general al masurii:
cresterea
competitivitatii
sectorului agricol printr-o
utilizare
mai
buna
a
resurselor umane si a
factorilor de productie si
indeplinirea
standardelor
nationale si a standardelor
comunitare si cu cel putin
unul din obiectivele specifice:

Utilizarea unor tehnologii performante de crestere a pasarilor,


cu monitorizarea permanenta a calitatii produselor obtinute si a
starii de sanatate si bunastare a pasarilor asigura atingerea
unui nivel ridicat de competitivitate pentru noua ferma in raport
cu exploatatii similare din Romania si din alte tari ale Uniunii
Europene.

a)
Introducerea
si
dezvoltarea de tehnologii si
procedee noi, diversificarea
productiei,
ajustarea
profilului, nivelului si calitatii
productiei la cerintele pietei
inclusiv a celei ecologice,
precum si producerea si
utilizarea de energie din
surse regenerabile;

Investitia propusa de beneficiar va utiliza un sistem modern,


de tip intensiv de crestere a gainilor ouatoare, caracterizat de
aplicarea celor mai eficiente metode de alimentare, ingrijire si
selectie a pasarilor.
Datorita utilizarii unei tehnologii moderne de crestere a gainilor
ouatoare, care respecta conditiile de crestere si salubritate a
pasarilor, ferma va contribui la cresterea cantitatii de oua de
calitate, oferite la preturi competitive pe piata.

b)
Adaptarea
exploatatiilor la standardele
comunitare;

Investitia va respecta legislatia romaneasca armonizata cu


normele europene, iar achizitiile propuse au parametri de
functionare performanti, sunt nesemnificativ poluante, nu
produc emisii sau scurgeri poluante care ar putea afecta aerul,
solul sau apa, fiind asigurata in acest fel protejarea mediului
inconjurator prin prevenirea si controlul integrat al poluarii,
respectiv reducerea emisiilor in aer, apa si sol.

c)
Cresterea veniturilor
exploatatiilor agricole
sprijinite;

Prin implementarea investitiei va fi creata o ferma competitiva,


care va aduce importante venituri membrilor fermei familiale,
estimate la valoarea de 618.264 lei pe an.

d)
Sprijinirea
membrilor grupurilor de
producatori sau ai altor
forme asociative in vederea
incurajarii fenomenului de
asociere.

Nu este cazul.

Pentru explicitarea indeplinirii criteriului de eligibilitate EG2 privind imbunatatirea performantei generale
generala se va prezenta sub forma tabelara:
Obiectivele generale si
obiectivele specifice
EG2 - Proiectul sa fie in acord cu:
a) potentialul agricol al zonei si

Obiectivele
urmarite prin
proiect

Descrierea modului in care se urmareste atingerea


obiectivelor*
Proiectul este in acord cu potentialul agricol al zonei in

Pagina 20/76

Studiu de fezabilitate
Obiectivele generale si
obiectivele specifice

Infiintare ferma pentru cresterea pasarilor - gaini ouatoare


Obiectivele
urmarite prin
proiect

Descrierea modului in care se urmareste atingerea


obiectivelor*
care va fi implementat. Conform Studiului pentru
determinarea zonelor cu potential, a zonelor geografice si
marjelor brute standard unitare pentru proiectele din
cadrul Masurii 3.1 Investitii in exploatatii agricole din
Programul SAPARD, elaborat de ASAS-ICPA si ICDEA,
2004, comuna ____ din judetul ______ are potential
ridicat pentru cresterea gainilor ouatoare.

b) sa demonstreze imbunatatirea
performantei generale a
exploatatiei agricole la data darii
in exploatare a investitiei:

Prin dotarea fermei cu sisteme de crestere moderne si


eficiente, solicitantul va putea sa obtina o productie
calitativa avand costuri reduse de exploatare si devenind
astfel mai competitiv pe piata.
Obtinerea unor venituri anuale de 618.264 lei sunt
datorate in cea mai mare masura utilizarii tehnologiei
moderne de crestere a gainilor ouatoare.

Obiective tehnice:
- achizitia de tractoare, combine,
masini, utilaje, echipamente etc,
care determina cresterea
productivitatii muncii,
imbunatatirea calitatii produselor
agricole, introducerea de
tehnologii performante,
imbunatatirea conditiilor de lucru;

Instalatiile si echipamentele prevazute in fluxul tehnologic


permit desfasurarea procesului de crestere a pasarilor.
Tehnologiile performante folosite conduc la obtinerea
unor produse de calitate, la randamente sporite, in
conditii de eficienta si productivitate a muncii crescute.
In acelasi timp, prin utilizarea tehnologiilor de ultima
generatie se urmareste realizarea unor conditii bune de
munca pentru membrii familiei care lucreaza in ferma.

- construirea si/sau modernizarea


cladirilor operationale care conduc
la asigurarea conformitatii cu
standardele comunitare;

Solutia constructiva aleasa permite asigurarea cerintelor


fiziologice ale gainilor ouatoare si eficienta exploatarii.
Constructia si dotarea fermei respecta indeplinirea
standardelor comunitare referitoare la cresterea gainilor
ouatoare in sistem intensiv.

- diversificarea productiei in
functie de cerintele pietei,
realizarea de noi produse si
introducerea de noi tehnologii .

Nu este cazul.

Obiective economicofinanciare:
- reducerea costurilor de productie
si cresterea rentabilitatii
economice a exploatatiei agricole;

Principalii factori care permit minimizarea costurilor de


productie si obtinerea unei rentabilitati economice ridicate
se refera la sistemele automatizate de hranire si adapare,
sistemul de asigurare a conditiilor de mciroclimat cu un
consum redus al utilitatilor, controlul riguros al bolilor ca
urmare a lipsei de contaminare a furajului si a apei.

- cresterea valorii adaugate brute


(VAB ) a exploatatiei agricole.

Previziunile privind activitatea fermei in urma


implementarii proiectului, conduc la cresterea valorii
adaugate brute (VAB), argumentul fiind valoarea
indicatorilor de performanta rezultati.

- cresterea viabilitatii economice.

Pentru a demonstra viabilitatea economica s-a intocmit


prognoza veniturilor si a cheltuielilor pe o perioada de 5
ani dupa implementarea investitiei.
Elaborarea fluxului de numerar pentru activitatea de
exploatare demonstreaza ca nu se vor inregistra sincope
in procesul de operare, respectiv ferma de pasari isi va
putea sustine fara probleme activitatea productiva,
demonstrand disponibil de numerar pozitiv la sfarsitul
perioadei pentru fiecare din cei 5 ani de analiza.
Indicatorii economico-financiari obtinuti in urma realizatii
prognozelor sunt prezentati in Anexa C la cererea de

Pagina 21/76

Studiu de fezabilitate
Obiectivele generale si
obiectivele specifice

Infiintare ferma pentru cresterea pasarilor - gaini ouatoare


Obiectivele
urmarite prin
proiect

Descrierea modului in care se urmareste atingerea


obiectivelor*
finantare.

Obiective de mediu
- reducerea emisiilor daunatoare
cu efect de sera si o mai buna
gestionare a deseurilor rezultate
din activitatea de productie;
- reducerea emisiilor de amoniac
(si a altor gaze), in special in
exploatatiile de crestere a
animalelor prin respectarea
standardelor sanitar-veterinare, de
igiena si de bunastare a
animalelor;
- asigurarea respectarii cerintelor
fitosanitare, ecologice etc.;
- cresterea gradului de utilizare a
surselor de energie regenerabila
si imbunatatirea eficacitatii folosirii
acestora.

Gestionarea corecta a deseurilor provenite din ferma de


pasari va permite minimizarea impactului activitatii
zootehnice asupra factorilor de mediu. In acest scop,
proiectul prevede utilizarea unei platforme betonate
pentru depozitarea dejectiilor si a unei fose septice pentru
colectarea apelor uzate.

Cresterea pasarilor va fi complet monitorizata prin


sistemele automate de urmarire a proceselor tehnologice,
care au si rolul de a reduce semnificativ emisiile poluante.

Nu este cazul.

Nu este cazul.

3. Date tehnice ale investitiei


3.1 Date generale
3.1.1 Zona si amplasamentul (regiunea, judetul, localitatea) investitiei, suprafata si situatia
juridica ale terenului care urmeaza sa fie ocupat (definitive si/sau temporar) de lucrare
[Se va specifica Regiunea de dezvoltare, judetul si localitatea in care se va implementa proiectul propus.
De asemenea, se va descrie situatia juridica a terenului pe care vor fi amplasate constructiile propuse spre
realizare in cadrul proiectului.]
Regiunea de Dezvoltare _________, judetul _______, comuna ______.
Suprafata terenului pe care urmeaza sa fie amplasata investitia este de 2.000 mp.
Terenul este in proprietatea solicitantului in baza ____________________.
Constructia se va amplasa pe un teren fara declivitati majore, avand o suprafata de aproximativ 2.000 mp.
Amplasarea obiectelor pe planul general va respecta in principiu amplasarea propusa in plansa A1. Plan
general (pozitionare constructii, distante minime intre constructii, distanta fata de limitele terenului etc.).
Terenul propus prin prezentul proiect este un suport model ce poate suferi modificari in functie de situatia
concreta de pe sit.
Amplasarea fermei va respecta prevederile Ordinului 119/04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si
sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, emis de Ministerul Sanatatii si publicat in Monitorul
Oficial nr.127/ 21.02 2014.
Ferma avand o capacitate de 5.000 de pasari va fi amplasata la o distanta minima de 500 m fata de teritoriile
protejate sau asezari umane.

3.1.2 Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament (studiu geotehnic, studii
topografice, nivelul maxim al apelor freatice, date climatice) daca investitia o impune
[Se va completa cu principalele caracteristici geofizice ale terenului, asa cum rezulta ele din studiile de teren
Pagina 22/76

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma pentru cresterea pasarilor - gaini ouatoare

efectuate (studiu geotehnic, studii topografice, etc).]


Investitia propusa prin proiect se recomanda a fi amplasta pe un teren fara declivitati majore cu deschidere
catre cel putin o cale de acces. Amplasarea obiectelor ce intra in componenta fermei se poate adapta
amplasamentului dupa caz.

3.2 Caracteristicile principale ale constructiilor


3.2.1 Pentru cladiri: deschideri, travei, aria construita, aria desfasurata, numarul de niveluri si
inaltimea acestora, volumul construit
Investitia ce urmeaza a se realiza prin programul FEADR cuprinde urmatoarele obiective constructive:

OBIECTUL 1 - Hala productie

OBIECTUL 2 - Platforma dejectii

OBIECTUL 3 - Platforme auto pietris

OBIECTUL 4 - Retele exterioare

OBIECTUL 1 Hala productie


o Constructia este dimensionata pentru 5.000 de pasari/ ciclu (7 pasari/mp)
o Deschideri: 2 deschideri cu dimensiunile: 6,50 m
o Travei: 11 travei, cu dimensiunea de 5.00 m si 1 travee cu deschiderea 4,50 m
o Suprafata construita la sol: 836,80 mp
o Suprafata construita desfasurata (supraterana) : 836,80 mp
o Suprafata utila totala interioara supraterana: 802,80 mp, din care:
o Suprafata utila int. Parter: 802,80 mp;
o Regim de inaltime: Parter
o Inaltimea max. la coama: +3.72 m fata de terenul amenajat (+/-0.00m);
o Inaltimea min. la cornisa: +3.00 m fata de terenul amenajat (+/-0.00m);
o Inaltime utila Parter : minim 2.50 m maxim 3.30 m
o Volum construit : 2.760,00 mc

3.2.2 Pentru retele: lungimi, latimi, diametre, materiale, conditii de pozare etc.
Alimentare cu apa:
Alimentarea cu apa rece se face de la forajul de put realizat la adancimea de minim 30 m, conform normelor
in vigoare, apa trebuie sa indeplineasca conditiile de potabilitate. Grupul de pompare va fi alimentat dintr-un
vas tampon de 2.000 L. Pentru asigurarea parametrilor tehnici ai apei menajere si anume debitul si presiunea
necesara unei bune functionari a instalatiei s-a prevazut o pompa submersibila: debit maxim 2.9 mc/h,
presiune maxima 45 mCA, puterea maxima 0.75 kW, amplasata la put special destinat echipamentelor de
instalatii.
Executarea sapaturii va incepe numai dupa completa organizare a lucrarilor si aprovizionarea cu materiale
(conducte, piese speciale, materiale pentru sprijiniri) si a utilajelor de executie (pentru sapat, transport,
compactari, refacerea izolatiilor, proba de presiune) impuse de furnizorul de materiale, pentru ca transeele sa
stea deschise o perioada cat mai scurta de timp.

Pagina 23/76

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma pentru cresterea pasarilor - gaini ouatoare

Sapatura va fi executata, de regula, manual (cca, 60%), in special ultimii 20-30 cm, pentru executarea patului
transeii si a zonelor din dreptul imbinarilor care se vor executa conform datelor prezentate in proiect.
Tuburile de polietilena sunt rigide, relativ usor de manevrat. De asemenea, sunt robuste, rezistente la socuri si
nu se sparg. Este insa absolut obligatoriu ca transportul tuburilor din polietilena sa se faca cu atentie, pentru a
fi ferite de lovituri si zgirieturi.
Canalizare exterioara - Ape meteorice:
Sapatura pentru canalizare 110..125 mm se va executa pe o latime a transeii de pana la 1.00 m si malurile vor
fi sprijinite cu dulapi metalici de inventar asezati orizontal.
Sapatura pentru caminele de vizitare de pe canalizarea proiectata va avea dimensiunile de 1.30x1.30 m;
pentru guri de scurgere sapatura va avea dimensiunile 1.2x1.2x2 m, iar pentru ramificatii si racordul gurii de
scurgere latimea transeii este de 0.8 m. Sapaturile se vor executa mecanizat pe 1,0 m adancime de la nivelul
terenului (80%) cu corectarea manuala a malurilor (20%) pentru montarea sprijinirilor necesare, iar restul
manual pana la cota finala a sapaturii. Canalizarea proiectata se va executa cu tuburi prefabricate din PVC KG cu mufa si garnitura.
Pozarea tuburilor si montarea caminelor nu se face decat dupa evacuarea apelor provenite accidental din ploi
sau infiltratii.
Reteaua de energie electrica:
La pozarea cablurilor se recomanda sa se prevada o rezerva cu lungimea de circa 1,5 m la capete, necesara
pentru a se permite introducerea sau inlocuirea cutiilor terminale si a mansoanelor. Pe trasee lungi, rezerva se
obtine prin montarea ondulata a cablurilor in plan orizontal.
Razele de curbura ale cablurilor, realizate in timpul manevrarilor precum si la fixare, vor avea urmatoarele
valuri minime, exprimate prin multiplul diametrului exterior al cablului:
-

cabluri cu conductoare multifilare cu izolatie de hartie impregnata cu manta de plumb;


cabluri cu conductoare multifilare cu izolatie de hartie impregnata cu manta de aluminiu;
cabluri cu izolatie si manta de PVC;
cabluri cu izolatie si manta de PVC cu conductoare multifilare in constructie sector.

Desfasurarea cablului de pe tambur si pozarea sa se vor face numai in conditiile in care temperatura mediului
ambiant si a cablurilor nu a coborat in perioada de timp friguros, in decurs de 24 ore inaintea desfasurarii si
pozarii , in nici un monent, sub urmatoarele valori:
- 0 C pentru cablul cu izolatie de fartie;
- +4 C pentru cabluri cu izolatie si manta de PVC.
In cazuri deosebite se admit desfasurarea si pozarea cablului si la tempereturi mai scazute, dupa incalzirea
prealabila a tamburului cu cablu intr-o incapere inchisa.
La intrarea in cladiri, la pozarea sub drumuri, cablurile trebuie sa fie protejate in tuburi metalice sau din alt
material rezistent mecanic. Tevile trebuie sa aiba un diametru interior de cel putin 1,5 ori diametrul exterior al
cablului si sa nu aiba mai mult de doua curbe, realizate cu curbura corespunzatoare tipului de cablu. Capetele
de tevi trebuie sa fie bercluite.
Adancimea de pozare a cablurilor in pamant, masurata de la suprafata solului este de minimu 700 mm.
Cablurile asezate in pamant se instaleaza in sant pe un strat de nisip de 10 cm si se acopera cu un alt strat de
nisip, peste care se aseaza un strat de caramizi. La intrarea in cladiri se poate reduce adancimea de pozare,
pe portiuni scurte, sub 5 m.

Lungimi retele:
Denumire

Pagina 24/76

Cantitate

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma pentru cresterea pasarilor - gaini ouatoare


Alimentare cu apa
Tub din PVC-KG, D=110 mm
Canalizare
Teava PEHD Dn=40 mm
Camin canalizare menajera
Alimentare cu energie electrica
Cablu CYYF 5x35 mmp
Electrozi l=1.5 m
Platbanda OL-ZN 40X4
Platbanda OL-ZN 30X4
Tija metalica L = 1.5 m paratrasnet

30 ml
8 ml
2 buc
30 ml
6 buc
95 ml
40 ml
1 buc

3.3 Structura constructiva


Pentru cladiri si retele se va face o descriere a solutiilor tehnice avute in vedere, cu recomandari privind
tehnologia de realizare si conditiile de exploatare ale fiecarui obiect.
OBIECTUL 1 - Hala
Regimul de inaltime al cladirii este Parter.
Inaltimea maxima la coama este de +3.72 m fata de cota terenului amenajat.
Cladirea are urmatoarea structura: fundatii de beton armat si placa beton armat cota 0,00 iar structura
supraterana va fi realizata din stalpi si grinzi profil HEA din metal.
Peretii interiori vor fi realizati din gips-carton, grosime 10 cm cu izolatie vata minerala bazaltica.
Inchiderile exterioare propuse vor fi realizate din panouri termoizolante grosime 6 cm cu izolatie spuma
poliuretanica (clasa combustibilitate C0). Sarpanta va avea o structura metalica iar ca sistem de acoperire se
va realiza o invelitoare din panouri termoizolante grosime 6 cm cu izolatie spuma poliuretanica (clasa
combustibilitate C0).
Finisajele interioare propuse: finisajele pentru pereti vor fi vopsitorii lavabile rezistente la spalaturi multiple,
culoare alb, tapet PVC h=2,10 m (mai putin spatiul de productie: crestere gaini ouatoare, unde se vor lasa
panourile termoizolante aparente).
Finisajele la pardoseli vor fi realizate din beton sclivisit pentru zona de productie (cu rigole pentru colectarea
dejectiilor lichide de la bateriiile de crestere gaini) si spatiile tehnice si covor PVC pentru restul spatiilor. Pentru
spatiile in care va exista plafon suspendat, acesta va fi realizat din gipscarton si va fi finisat cu vopsitorii
lavabile culoare alb.
Finisajele exterioare propuse: panouri termoizolante grosime 6 cm, izolatie spuma poliuretanica (clasa
combustibilitate C0), culoare gri. Tamplaria va fi din PVC cu rupere a puntii termice cu geam termopan cu
sticla clara.
Cladirea este organizata in 2 zone: zona industriala (cu spatiu productie: gaini ouatoare, sortare si
depozitare oua, camera materiale sanitar veterinare si camera cadavre) si zona pentru personal (hol acces,
vestiar tip filtru, grup sanitar, spatiu tehnic si mic birou personal).
Imobilul gazduieste functiunea de ferma pentru crestera pasarilor gaini ouatoare.
Structura functionala:
Inaltime
utila(m)

Suprafata
utila(mp)

Finisaj
pardoseala

Finisaj pereti

Hol acces

2.50

5.70

Covor PVC

Vopsea lavabila

Spatiu tehnic

2.50

4.75

Beton sclivisit

Vopsea lavabila

Birou personal

2.50

2.55

Covor PVC

Vopsea lavabila

Functiune

Finisaj tavan

PARTER

Pagina 25/76

Vopsea lavabila pe
gips-carton
Vopsea lavabila pe
gips-carton
Vopsea lavabila pe

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma pentru cresterea pasarilor - gaini ouatoare


Inaltime
utila(m)

Functiune

Suprafata
utila(mp)

Finisaj
pardoseala

Finisaj pereti

Finisaj tavan

Vestiar haine murdare+ dus

2.50

6.20

Covor PVC

Tapet PVC h=2.10m

Vestiar haine curate+ grup


sanitar

2.50

6.70

Covor PVC

Tapet PVC h=2.10m

Sortare si depozitare oua

2.50

12.30

Covor PVC

Tapet PVC h=2.10m

Camera materiale sanitarveterinare

2.50

9.70

Covor PVC

Tapet PVC h=2.10m

Camera cadavre

2.50

8.35

Covor PVC

Tapet PVC h=2.10m

Min.2.50
Max.3.30

746.55

Beton sclivisit

Panouri
termoizolante

gips-carton
Vopsea lavabila pe
gips-carton
Vopsea lavabila pe
gips-carton
Vopsea lavabila pe
gips-carton
Vopsea lavabila pe
gips-carton
Vopsea lavabila pe
gips-carton
Panouri
termoizolante

802.80

Spatiu productie: gaini ouatoare


TOTAL SUPRAFATA UTILA PARTER
FOLOSINTA
REGIM INALTIME
SISTEM CONSTRUCTIV
FUNDATII

FERMA PENTRU CRESTEREA PASARILOR GAINI OUATOARE


parter
stalpi si grinzi de metal, placa cota 0,00 B.A.
beton armat
inchidere/ compartimentari:
panouri termoizolante, izolatie spuma poliuretanica / sistem pereti gips-carton
panouri termoizolante, izolatie spuma poliuretanica
tamplarie pvc + geam termoizolant

PERETI
SIST. ACOPERIRE
TAMPLARII
FINISAJE
EXTERIOARE
FINISAJE
INTERIOARE
Conformare
generala

SOCLU
PERETI
INVELITOARE
PARDOSELI
PERETI

panouri termoizolante grosime 6 cm


panouri termoizolante grosime 6 cm
panouri termoizolante grosime 6 cm
beton sclivisit/ covor pvc
zugraveli: vopsitorie lavabila / tapet pvc

Constructia proiectata se aseaza pe un teren fara declivitati majore


Infrastructura
Fundatiile sunt de tipul talpi continue armate, asezate pe doua directii ortogonale, formate
din grinzi din beton armat C16/20 si beton de egalizare la partea inferioara C16/20.

Infrastructura

Suprastructura

Stalpii suprastructurii metalice pornesc din fundatiile de beton armat. Partea inferioara a
fundatiilor se gaseste la -1.60m fata de cota parterului / subsolului. Sapatura se va realiza
manual sau mecanizat in functie de disponibilitati, iar ultimii 20 cm de sapatura se vor
efectua manual inaintea turnarii betonului de egalizare.
Suprastructura constructiei este realizata din metal cu stalpi si grinzi metalice profil HEA,
dispusi dupa 2 directii principale ortogonale. Dimensiunile si modul de realizare au rezultat
in urma dimensionarii structurii in conformitate cu normele, standardele si normativele in
vigoare. Sistemul spatial a fost calculat, dimensionat si conceput astfel incat sa poata
prelua eforturile care apar in structura in timpul exploatarii normale sau pe durata actiunii
unor incarcari exceptionale (in Romania cea mai uzuala este seismul) cu un anumit grad
de siguranta.
Conform STAS 10101/2A1 incarcarea utila in camere este de 200 daN/mp.
Pentru calculul de rezistenta, s-au respectat prevederile din urmatoarele acte normative:
- Normativ N112-04 pentru calculul si alcatuirea fundatiilor;
- Normativul P100-96 pentru seism.
- NP005-96-Cod pentru calculul si alcatuirea elementelor de constructie din metal.
Materialele prevazute:
- betonul armat de clasa C16/20 pt. blocul de fundatie, C20/25 pentru grinzi de fundatie si

Pagina 26/76

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma pentru cresterea pasarilor - gaini ouatoare

suprastructura respectand urmatoarea reteta :


o ciment tip SR IIR-32.5
o

raportul apa-ciment a/c=0.65 maxim

dozaj minim ciment c=350 kg

agregate cu maxim=16 mm

lucrabilitatea- consistenta T3/T4 cu tasarea t=10020 mm

- betonul din placa parterului 0,00 va fi C20/25 si va avea grosimea de 15 cm ;


- armaturi din otel beton PC52 si OB37.
- peretii de inchidere sunt de tip panouri termoizolante cu izolatie spuma poliuretanica
(clasa combustibilitate C0).
- invelitoare panouri termoizolante cu izolatie spuma poliuretanica (clasa combustibilitate
C0).
Grosimea stratului de acoperire a armaturilor va fi de de 5cm la grinzile de fundatii.
Executarea lucrarilor de beton armat se va face respectand prevederile NE 012-99 Cod
de practica privind executarea lucrarilor de beton si beton armat.
Verificarea calitatii lucrarilor se va efectua conform Normativului C56-85 si va avea in
vedere toate categoriile de lucrari (de la sapatura pana la acoperis).
Pe toata durata executiei se vor respecta:
- Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii Buletinul constructiilor nr.
5-8/1993;
- Normele generale de protectia muncii B.C. nr. 1/1996;
- Legea protectiei muncii nr. 90/1996.
OBIECTUL 4 - Retele exterioare

Alimentare cu energie electrica: alimentarea generala se realizeaza de la punctul de alimentare


catre tabloul electric T.E.G.
Prezentul studiu de fezabilitate nu face referire la infiintarea unui post de transformare pentru
alimentarea obiectivelor, necesitatea acestuia va fi evaluata ulterior de catre beneficiari dupa caz.
Alimentare cu apa: se propune infiintarea unui put forat de adancime (30 m) pentru asigurarea apei.
Energie termica: se va prevedea o instalatie de incalzire cu convectoare termoelectrice pentru
asigurarea temperaturilor interioare conform SR 1907/2-97.
Instalatia de incalzire in cladire este compusa din convectoare termoelectrice. Acestea vor fi
alimentate de la prize electrice 220 V.
Evacuare ape uzate: se propune infiintarea unei fose septice ecologice cu o capacitate de 750 l.
Aceasta se afla la o distanta minima de 10 m fata de toate obiectivele protejate in conformitate cu
ordinul MS nr. 536/997. Apa rezultata din consumul menajer se va canaliza spre fosa septica
ecologica. Un sistem de jgheaburi, burlane, garguie si rigole va evacua apele de la invelitoare. Se
propune de asemenea amplasarea unui filtru auto cu separator de hidrocarburi.

3.4 Principalele utilaje de dotare ale constructiilor


(centrale termice, hidrofoare, ascensoare etc.)
Echipamente Obiect 1 - HALA:
Echipamente electrice
o Tablou Electric 24 circuite: intrerupator general 80A/30mA (10A iluminat 5 circuite; 16 A prize 13
circuite; 16 A rezerva 1 circuit; 4 circuite alimentare 380 V; ) cutie cofret aparent
o Proiectoare - 350W cu halogen (6 buc.)

Pagina 27/76

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma pentru cresterea pasarilor - gaini ouatoare

Echipamente sanitare
o Boiler Electric 30 l cu urmatoarele caracteristici tehnice:
- Putere electrica boiler : 1.5 [kW]
- Presiune maxima de lucru: 0.6 [Mpa]
- Plaja de temperatura: 10-65 [C]
- Consum mediu pentru a mentine temperatura de 65C: 0.56 [kWh/24h]
- Putere consumata pentru a produce apa la 65 C: 1.9 [ kWh]
- Timp de incalzire pana la 40C (dt=25C): 0.6 [h]
- Timp de incalzire pana la 65C: 1.3 [h]
- Inaltime boiler electric : 610 [mm]
- Diametru boiler electric : 365 [mm]
- Distanta intre racorduri R: 100 [mm]
- Greutate boiler electric : 19 [kg]
Echipamente termice
o Convector electric 500 W cu urmatoarele caracteristici tehnice:
- Putere convector electric: 500 W
- Tensiune nominala: 230 Vac 50Hz
- Dimensiuni convector electric ( LxWxH): 430x105x400 mm
- Greutate : 3.4 kg
- Termostat reglabil
- Element de incalzire tip X din aluminiu
- Intrerupator
o Convector electric 1500 W cu urmatoarele caracteristici tehnice:
- Putere convector electric: 1500 W
- Tensiune nominala: 230 Vac 50 Hz
- Dimensiuni convector electric ( LxWxH): 620x105x400 mm
- Greutate : 4.4 kg
- Termostat reglabil
- Element de incalzire tip X din aluminiu
- Intrerupator.
Echipamente Obiect 4 - Retele exterioare:
Alimentare cu apa
o Hidrofor 24 l cu urmatoarele caracteristici tehnice:
- Debit (mc/h): 2.90
- Capacitate rezervor (l): 24
- Greutate (kg): 20.90
- Presiune maxima de lucru (bar): 6
- Temperatura maxima de lucru (C): 40
- Tip motor : electric
- Adancimea maxima de aspiratie (m): 25
- Garantie (luni): 24
- Inaltime de pompare (m): 45
- Putere motor (kw): 0.75
- Tensiune alimentare (V): 230
o Pompa Submersibila 950 W cu urmatoarele caracteristici tehnice:
- Debit (mc/h): 2.40
- Greutate (kg): 13.10
- Lungime cablu de alimentare (m): 15
- Putere motor (kw): 0.50
- Tensiune alimentare (V): 230
- Inaltime de pompare (m): 40
- Putere electrica consumata (W): 950
- Temperatura maxima de lucru (C): 40

Pagina 28/76

Studiu de fezabilitate
o

Infiintare ferma pentru cresterea pasarilor - gaini ouatoare

- Tip motor : electric


Vas Tampon 1.500 litri (1 buc.) cu urmatoarele caracteristici tehnice:
- volum apa: 1.500 litri
- stuturi racord pentru apa rece: Dn 40
- mufa racord suplimentara: Dn 40
- mufa racord pentru golire: Dn 32
- mufa racord pentru teava protectie: Dn 40
- inaltime: 1450 mm
- lungime: 1700 mm
- diametru cu izolare termica: 1305 mm
- masa (acumulator gol): 60 kg
- masa (acumulator plin): 2060 kg

Canalizare
o Fosa Septica Ecologica 3-4 persoane cu urmatoarele caracteristici tehnice:
- Greutate volumetrica [kg]: 128
- Greutate reala [kg]: 30
- Volum total [l]: 750
- Inaltime [mm]: 1200
- Diametru [mm]: 800
- Diametru teava intrare/iesire [mm]: 110
o Filtru auto (cu separator hidrocarburi) cu urmatoarele caracteristici tehnice:
- Latime de lucru: 3-4m,
- Lungime de lucru: 5-6m,
- Inaltime de lucru: 4-5m,
- Presiune pompa: 40bar.

3.5 Instalatii aferente constructiilor


Se vor descrie solutiile adoptate pentru instalatiile de iluminat, forta, curenti slabi, apa, canalizare etc.

Instalatii sanitare
Alimentarea cu apa rece se face de la forajul de put realizat la adancimea de 25-30 m, conform normelor in
vigoare, apa trebuie sa indeplineasca conditiile de potabilitate. Grupul de pompare va fi alimentat dintr-un vas
tampon de 1.500L. Pentru asigurarea parametrilor tehnici ai apei menajere si anume debitul si presiunea
necesara unei bune functionari a instalatiei s-a prevazut o statie de pompare: debit maxim 2.9 mc/h, presiune
maxima 45 mCA, puterea maxima 0.75 kW, amplasata la put special destinat echipamentelor de instalatii.
Conducta de alimentare cu apa rece este amplasata subteran pe spatiul verde, sub adincimea de inghet si
este realizata dintr-o conducta de polietilena inalta densitate (PEHD) cu diametrul nominal de 40 mm pozata
pe pat de nisip.
Apa calda pentru consum menajer va fi preparata prioritar de la boilerul electric propriu pozitionat P02 Grup
Sanitar. Parametri tehnici boiler electric 30 litri, putere electrica boiler 1,50 kW, presiune maxima de lucru 0,6
Mpa, plaja de temperatura 10-65 grC, consum mediu pentru a mentine temperatura de 65 grC: 0.56 kWh/24h,
putere consumata pentru a produce apa la 65 grC 1.9 kW/h, timp incalzire pana la 65 grC 1.3 h, inaltime boiler
electric 610 mm, diametru 365 mm, distanta intre racorduri R: 100 mm, Masa boiler electri 19 kg. Coloanele
de apa rece, apa calda si de canalizare vor fi montate in nisa comuna cu posibilitate de acces la robineti de
inchidere.
Apele menajere uzate vor fi preluate de la obiectele sanitare prin sifoane de pardoseala si tevi din
polipropilena montate in sapa. Canalizarea se va realiza prin coloana separata pentru grupul sanitar. Apele
pluviale vor fi preluate prin coloane cu diametru de 110 mm care vor avea deversare libera.
Coloanele si conductele colectoare se vor executa din tuburi de polipropilena imbinate cu mufe si etansate cu
garnituri de cauciuc.

Pagina 29/76

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma pentru cresterea pasarilor - gaini ouatoare

Colectarea apelor menajere se face prin intermediul unui camin de canalizare catre fosa septica ecologica de
canalizare menajera.
Pentru asigurarea legaturii cu atmosfera coloanele principale de canalizare Dn 50 vor fi prevazute cu caciula
de ventilatie din polipropilena. Sustinerea tevilor de canalizare se face cu coliere de otel si mansoane de
cauciuc. Pentru o eventuala interventie s-a prevazut cate o piesa de curatire cu capac de vizitare in ghenele
de instalatii de la Anexa.
In ghena de instalatii corespunzatoare baii se monteaza robinete sferice de separatie 20.
S-au prevazut instalatii sanitare in grupul sanitar.
Instalatiile se vor executa din:
o tevi din polipropilena reticulata pentru conductele de apa rece si calda;
o tevi si piese de legatura din polipropilena de canalizare;
o baterii amestecatoare cu monocomanda stative pentru lavoare;
o robinete de trecere cu filet interior si obturator sferic ;
o robinete de reglaj de colt, cu ventil ;
o robinete de retinere cu ventil si mufe.
Conductele se vor sustine de elementele de rezistenta cu suporti si bride tip MUPRO, HILTI sau similar.
Lucrari de izolatii termice, hidrofuge, vopsitorii
Conductele instalatiei de apa potabila rece si apa calda de consum, montate ingropat in sapa si mascat in
nise se vor izola termic cu mansoane de cauciuc expandat tip I.T. Flex sau similar, cu s= 9 mm .
Dispozitive pentru preluarea dilatarilor si eforturilor in conducte
Compensarea dilatarilor
In cazul tuburilor din PP imbinate cu piese de legatura cu garnituri de cauciuc, compensarea se va realiza cu
compensatoare de dilatare montate conform NP003-96.
Sustinerea conductelor
Conductele din polipropilena (PP):
Conductele orizontale de canalizare (colectoarele) din PP, se vor sustine de elementele de rezistenta cu
coliere si bratari amplasate la o distanta de 10 D. Punctele fixe se vor amplasa la fiecare tub, dupa mufa
acestuia.
Coloanele se vor sustine astfel: coloanele care sunt la nivelul planseului, se vor monta prinse cu cate doua
bratari de ghidaj la distanta de 1-2 m;
Legaturile la obiectele sanitare se fac cu tubulaturi PPR Dn 20 pina la
rezervoare WC.

robinetele coltar de la lavoare,

Instructiuni de montaj
Lucrarile de instalatii sanitare se vor executa conf. Normativului I9-94 si a Normativului pentru proiectarea,
executarea si exploatarea instalatiilor tehnico- sanitare din polipropilena NP 003-96.
Cu acordul proiectantului, se pot utiliza si alte materiale, cu calitati cel putin egale sau superioare celor
indicate in proiect ( tevi , fitinguri , etc) .
Materialele si echipamentele utilizate la executia instalatiilor vor avea Agrement tehnic eliberat de Comisia
de Agrement Tehnic in Constructii MLPAT(conform HGR 739-97, Anexa 5). La livrare, acestea vor fi insotite
de Certificat de calitate eliberat de producator. Toate materialele vor indeplini conditii de calitate conform ISO
9000.
Probe si verificari

Pagina 30/76

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma pentru cresterea pasarilor - gaini ouatoare

Dupa executie instalatiile de apa potabila rece si calda de consum menajer vor fi supuse la incercari si
verificate conform art. 13.1-13.7 din I9-94 iar instalatiile de canalizare menajera, conform art.13.9-13.19 din I994.

Instalatii termice
o

Se va prevedea o instalatie de incalzire cu convectoare termoelectrice pentru asigurarea


temperaturilor interioare conform SR 1907/2-97.

Instalatia de incalzire in cladire este compusa din convectoare termoelectrice. Acestea vor fi
alimentate de la prize electrice 220V.

Aceste radiatoare electrice - convectoare contin un panou de control: Switch ON / OFF si termostat
reglabil care asigura utilizarea convenabila a acestor convectoare electrice si creeaza confort
acceptabil.

Toate modelele de radiatoare electrice - convectoare sunt montate pe perete. Aceste radiatoare
electrice - convectoare sunt extrem de subtiri si permit economie de spatiu. Ele sunt estetice si au o
functie speciala pentru curatire usoara.

Instalatii electrice
Instalatii de iluminat artificial
o

In cadrul acestei lucrari vor fi prevazute instalatii de iluminat cu corpuri de iluminat noi care sa asigure
o vizibilitate adecvata tipului de activitati specifice.

In general se va asigura un iluminat artificial la nivelul pardoselii de 300 lx, 500 lx, cu un minim de 150
lx, factorul de uniformitate fiind de 1 / 40.

Indicele de redare a culorilor (Ra) va fi mai mare de 65 si asigurat de lampile cu temperatura de


culoare intre 4.500 6.500 K.

La grupul sanitar, spatiu tehnic, hol acces vestiar haine de lucru + dus, vestiar haine strada, sortare si
depozitare oua, camera materiale sanitar veterinare si camera cadavre se vor monta, corpuri de
iluminat fluorescente tip aplica tavan avand grad de protectie minim IP 20, iar in spatiu flux tehnologic
se vor monta corpuri de iluminat FIPAD 2x56 W, reglabile 0-100% cu protectie IP 65. Comanda
iluminatului se va face prin intermediul intrerupatoarelor, comutatoarelor si convertizoarelor montate
ingropat in pereti, la intrarile in incaperi.

Instalatiile noi de iluminat vor urmari, in principiu, traseele cele mai scurte, cu modificarile de rigoare in
locurile unde incaperile nu permit acest lucru.

Instalatiile electrice de iluminat se vor executa cu conductoare din cupru izolat in PVC de tip CYYF 1,5
mmp trase in tuburi rigide din PVC cu Dn = 16 mm ingropate in ziduri sau in planseu, in cazul
corpurilor de iluminat si al trecerilor, conform detaliilor din planse.

Tuburile orizontale aferente instalatiilor de iluminat se vor poza ingropat la circa 20 cm sub nivelul
planseului. Dispozitivele pentru prinderea sau suspendarea corpurilor de iluminat trebuie sa suporte,
fara a suferi deformari, o greutate egala cu de cinci ori greutatea corpului de iluminat ce urmeaza a fi
suspendat, dar cel putin 10 kg.

Aparatele de comutatie pentru instalatiile de iluminat vor fi de buna calitate, si se vor fixa in doze noi
cu holtzsuruburi prinse in rama metalica a aparatelor si acoperite de masca din material plastic
izolant.

Instalatii de prize
o

Protectia circuitelor de prize se va realiza cu disjunctoare cu protectie de 16A, iar toate prizele vor
avea obligatoriu contact de impamantare. Vor fi prevazute prize normale care se vor monta conform
cerintelor specifice.

Pagina 31/76

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma pentru cresterea pasarilor - gaini ouatoare

Obligatoriu, toate prizele monofazate vor fi de tip schuko, cu asigurarea contactului de impamantare.

Toate circuitele de prize monofazate se vor executa cu cate 3 conductoare din cupru izolat cu PVC de
tip CYYF 2,5 mmp trase in tuburi rigide din PVC de tip IPEY Dn 20 mm ingropate in ziduri (preferabil
la h = 2,00 m deasupra pardoselii finite) sau sub pardoseala si vor fi acoperite cu minim 2 cm de
tencuiala. Toate circuitele de prize trifazate se vor executa cu cate 5 conductoare din cupru izolat cu
PVC de tip CYYF 4 mmp trase in tuburi rigide din PVC de tip IPEY Dn 32 mm. La executie se va avea
in vedere asigurarea continuitatii conductorului de impamantare (care va avea obligatoriu izolatia de
culoare galben-verde), iar dintre celelalte doua, cel mai inchis la culoare va fi legat la nul, cel de
culoare mai deschisa fiind conectat la faza. Legarea conductoarelor la aparate se va face cu faza in
dreapta si nulul in stanga prizei gata montata. Prizele din interior vor fi de tip Schuko (cu contact de
protectie) si se vor monta ingropat in ziduri, preferabil la inaltimea de minim 0,30 m deasupra
pardoselii finite.

Aparatele de conectare trebuie sa fie astfel montate incat sa intrerupa simultan toate fazele si nulul
circuitului pe care il deservesc. Nu se admite intreruperea conductorului de protectie. Conductorul de
nul poate fi intrerupt numai in instalatiile in care acesta nu este folosit si pentru protectie.

Distributia electrica
o

In interiorul cladirii distributia energiei electrice se va face de la un singur tablou T.E.G.:


o

putere electrica instalata:

Pi = 60,50 KW;

putere electrica absorbita:

Pa = 48,40 KW

curentul cerut Ic = 77,44 A - se alege intrerupator automat tripolar cu protectie

diferentiala de 80A/30mA.

Plecarile de la T.E.G. la consumatori se vor face cu circuite executate ingropat, cu conductoare trase
in tuburi de protectie. Tabloul electric va fi de tip modular, semiingropat, cu usa semitransparenta si va
cuprinde protectiile tuturor circuitelor interioare.

Alimentarea generala se realizeaza de la punctul de alimentare catre tabloul electric T.E.G.

Elementele componente ale tabloului electric sunt microintrerupatoarele automate (disjunctoare) - la


prize si consumatorii individuali care asigura protectia circuitelor prin deschiderea contactelor. Acestea
vor fi alese conform specificatiilor de aparataj care vor insoti plansa cu schema monofilara. Montajul
acestora in tabloul electric se va face pe sina 35 mm, cu elemente opritoare in capetele randurilor.
Conexiunile intre acestea (straparea) se va face cu bara capsulata trifazata cu nul sau cu bara
capsulata faza-nul in cazul consumatorilor monofazati. Tabloul va fi prevazut cu cleme de sir pentru
realizarea conexiunilor cu circuitele, iar pentru impamantare se va utiliza o bareta de impamantare
sau cleme PE.

Dozele de distributie vor fi de tip ingropat cu capac de protectie fixat in holtsuruburi, si vor fi montate
ingropat in pereti cu centrul dozei la nivelul aparatelor de comutatie sau prizelor, la circa 20 cm sub
planseul finit pentru iluminat si imediat sub prize pentru circuitele acestora. In masura in care este
posibil, se va evita amplasarea acestora in incaperi, preferand sa fie executate in afara acestora, pe
holuri si cai de acces.

Legaturile in doze se vor face prin dezizolare si introducere in piesele de capat sau prin matisare,
cositorire si acoperire cu banda izolatoare.

Instalatii de protectie
o

Instalatiile electrice de protectie ale acestui obiectiv vor fi de doua tipuri: instalatii electrice interioare
de protectie si priza de pamant.

Pagina 32/76

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma pentru cresterea pasarilor - gaini ouatoare

Instalatiile de protectie interioare sunt constituite din conductorul de impamantare ( al treilea


conductor al instalatiilor de prize sau al cincilea conductor al coloanelor trifazate) de culoare galbenverde si al carui circuit va avea asigurata continuitate permanent. Acestea se vor conecta la bareta de
impamantare din tabloul electric, care va fi in legatura cu priza de pamant prin doua cai: direct, prin
conductorul de cupru FY 10 mmp care se leaga prin eclisa (element de separatie vizibila) si platbanda
OlZn 30 x 4 mm, si indirect, prin al cincilea conductor al coloanei electrice de la B.M.P.T.

Priza de pamant se va executa din 6 electrozi din teava galvanizata OlZn 2,5 de 2.0 metri
lungime, ingropati in pamant la mimim 5 metri distanta si adancimea maxima de 0,8 m de la nivelul
superior al electrozilor la nivelul solului. Acestia se vor lega intre ei prin platbanda zincata OlZn 40 x 4
mm ingropata la adancimea de 0,9 m sub nivelul solului si sudata de electrozi sau fixata cu surub,
saiba si piulita (ambele tipuri de prindere necesita protectie anticoroziva: primul prin curatare de zgura
si acoperire cu spray de zinc sau vopsea se mai admite si acoperirea cu strat de smoala iar al
doilea tip prin acoperire cu vaselina anticoroziva).

Daca din masuratori vor reiesi valori mai mari de 1 ohm, priza se va completa cu electrozi in aceleasi
conditii pana la obtinerea valorilor indicate.

Centura interioara de protectie se constituie din platbanda OLZn 30x4mm

In ansamblu, instalatiile de protectie prevazute, cumulat cu o protectie adecvata a circuitelor si


echipamentelor electrice tind sa elimine complet riscurile produse de curentul electric in conditiile
unei executii corespunzatoare si mentenantei adecvate.

3.6 Situatia existenta a utilitatilor si analiza acestora


Se vor descrie modul de asigurare a acestora si solutiile tehnice adoptate.
Obiectivul care face obiectul prezentului studiu de fezabilitate este considerat a fi amplasat pe un teren
neracordat la utilitati.

3.7 Avize si acorduri


Avizele si acordurile emise de organele in drept, potrivit legislatiei in vigoare, privind:
- certificatul de urbanism, cu incadrarea amplasamentului in planul urbanistic, avizat si aprobat potrivit legii;
- alte avize de specialitate, stabilite potrivit dispozitiilor legale..
La Cererea de finantare va fi anexat Certificatul de Urbanism, cu incadrarea amplasamentului in planul
urbanistic emis de Primaria Comunei ________, judetul _________ pentru proiectul Infiintare ferma pentru
cresterea pasarilor gaini ouatoare apartinand solicitantului.
Alte avize de specialitate sunt:
Decizia etapei de evaluare initiala emisa de Agentia pentru Protectia Mediului ___________ care
atesta ca solicitantul a initiat procedura pentru obtinerea acordului de mediu;
Notificarea emisa de Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor ____________ care
atesta conformitatea proiectului cu legislatia in vigoare pentru domeniul sanitar veterinar si siguranta
alimentelor si ca prin realizarea investitiei in conformitate cu proiectul ferma va fi in concordanta cu
legislatia in vigoare pentru domeniul sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor;
Notificarea emisa de Directia de Sanatate Publica __________________ privind conformitatea
proiectului cu conditiile de igiena si sanatate publica

Pagina 33/76

Studiu de fezabilitate

3.8

Infiintare ferma pentru cresterea pasarilor - gaini ouatoare

Caracteristici
tehnice
si
functionale
ale
utilajelor/echipamentelor
tehnologice/echipamentelor de transport/ dotarilor ce urmeaza a fi achizitionate
prin proiect si prezentarea tehnica a constructiilor in care urmeaza a fi
amplasate utilajele/dotarile (inclusiv utilitati)

Se vor preciza de asemenea denumirea, numarul si valoarea utilajelor/ echipamentelor


tehnologice/echipamentelor de transport/ dotarilor care vor fi achizitionate, cu fundamentarea necesitatii
acestora (utilizati formatul tabelar prezentat mai jos).

Utilaje/echipamente tehnologice/echipamente de transport/dotari achizitionate prin proiect


Valoare
TVA
Cantitate (fara TVA)
Euro
Euro
1. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare)
1 Cuibare manuale
1
5.000
1.200
2 Siloz furaje
1
2.200
528
3 Transportor furaje
1
1.000
240
4 Sistem furajare
1
2.000
480
5 Sistem de adapare
1
2.000
480
6 Sistem de ventilatie
1
2.000
480
7 Sistem de admisie aer
1
2.500
600
8 Ferestre frontale admisie
1
600
144
9 Sistem de climatizare
1
1.800
432
10 Sistem de iluminat
1
1.300
312
11 Vitrina frigorifica
2
700
168
Echipament sortare, marcare,
12
1
5.000
1.200
ambalare oua
13 Boiler 30L
1
72
17
14 Convector electric 500 W
5
197
47
15 Convector electric 1500 W
2
99
24
16 Tablou Electric 24 circuite
1
545
131
17 Proiector cu halogen exterior
6
54
13
18 Hidrofor 24L
1
128
31
19 Pompa submersibila
1
146
35
20 Vas tampon 1500L
1
409
98
21 Fosa septica ecologica 2000L
1
405
97
22 Filtru auto
1
3.377
810
Total 1
31.532
7.568
Nr. crt

Denumire

Valoare
(cu TVA)
Euro

Valoare
(fara TVA)
Lei

Lei

Valoare
(cu TVA)
Lei

6.200
2.728
1.240
2.480
2.480
2.480
3.100
744
2.232
1.612
868

22.210
9.772
4.442
8.884
8.884
8.884
11.105
2.665
7.996
5.775
3.109

5.330
2.345
1.066
2.132
2.132
2.132
2.665
640
1.919
1.386
746

27.540
12.118
5.508
11.016
11.016
11.016
13.770
3.305
9.915
7.161
3.856

6.200

22.210

5.330

27.540

89
244
123
676
67
159
181
507
502
4.187
39.100

320
875
440
2.421
240
570
650
1.815
1.800
15.000
140.067

77
210
106
581
58
137
156
436
432
3.600
33.616

397
1.085
545
3.002
297
707
806
2.251
2.232
18.600
173.683

TVA

Descrierea echipamentelor si utilajelor care vor fi achizitionate este prezentata in cele ce urmeaza:
Cuibare manuale 1 buc

Caracteristici tehnice:
o

2 randuri de cuibare manuale cu 25 cuibare in total


Gratar de material plastic lateral de cuibare
Siloz pentru furaje 1 buc

Silozul impreuna cu liniile de hranire vor asigura un sistem integrat de furajare ce va permite un control strict
al alimentatiei in conditii de eficienta sporita cu un grad redus de interventie a personalului implicat.
Silozul va avea o capacitate de depozitare de aproximativ 11 - 12 m , respectiv 7 - 8 to de furaje, fiind din
acest punct de vedere considerate silozuri de capacitate medie.
Silozul va respecta conditiile de igiena prin protejarea hranei de contaminarea efectuata de pasari, umezeala,
insecte precum si prin protejarea fata de soare.

Pagina 34/76

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma pentru cresterea pasarilor - gaini ouatoare

Materialul de constructie va asigura utilizarea in bune conditii pentru o perioada de minim 10 ani, fiind
construit din tabla cutata galvanizata, material usor de utilizat in procesul de construire si a carui Intretinere nu
presupune costuri Insemnate.
Solutia constructiva va tine cont de gradul de accesibilitate la masa de furaj, asigurarea activitatilor curente de
curatenie, siguranta in utilizare. Asamblarea etansa a silozului mentine furajul uscat.
Transportor furaje 1 buc

Transportorul de furaje va furniza hrana de sub siloz pana in hala de crestere a pasarilor. Hrana va ajunge prin
cadere, in punctul de cadere care poate fi de tip deschis sau inchis, in sistemul de furajare. Un intrerupator va
porni transportorul in mod automat in momentul in care palniile interioare sunt goale. Sistemul este de
asemenea dotat cu un intrerupator de siguranta plasat in partea superioara a unitate de antrenare.
Caracteristici tehnice:
o
o

Lungimea orizontala a spiralei: 12 15 m


Numarul de puncte de cadere: 2 4 bucati
Sistem de furajare 1 buc

Sistemul de furajare este solid si trainic datorita folosirii materialelor de calitate si plastic pur. Nivelul de furaj
din fiecare hranitoare poate fi ajustat cu usurinta, ceea ce duce la o conversie mai buna a hranei.
Pentru prevenirea loviturilor la piept hranitoarele pot fi montate oscilant pe tub. Sistemul este durabil, usor de
intretinut si curatat. Pentru a garanta o durata de viata indelungata toate partile sunt confectionate din otel
inoxidabil, cu exceptia spiralei si a tubului.
Caracteristici tehnice:
o
o

Numar de linii de Furajare: 2 4


Numar de sectiuni/linie: 20 - 25
Sistem de adapare 1 buc

Sistemul de adapare cu niplu picurator si cupa combina furnizarea unui debit marit de apa cu un mediu
ambiant mai uscat in hala.
Niplurile sunt de calitate superioara cu ac gros din otel inoxidabil, fara garnitura, fara arc. Cupa este unica
proiectata pentru autocuratare de catre pasari. Acest sistem este special dezvoltat pentru sistemul de adapare
la sol.
Sistemul consta per linie din:

Set de pornire cu regulator de presiune pentru ajustarea fina a presiunii pe linie de adapare,
inclusiv aerisitor de capat .
Tuburi de adapare cu sectiune dreptunghiulara. Complet cu nipluri, cupe, conectori, Aluminiu de
stabilizare, suspendare si componente de conectare.
Sistem manual cu troliu plasat la peretele halei, complete cu scripeti etc.

Sursa de apa: Alimentarea cu apa se va face din putul forat situat in incinta fermei.
Caracteristici tehnice:
o
o

Numar de linii de adapare/hala: 2 4


Numar de sectiuni/linie: 20 - 25
Sistem de ventilatie 1 buc

Sistem de ventilatie va oferi pasarilor oxigen si aer proaspat. Praful, amoniacul si dioxidul de carbon sunt
eliminate, iar vaporii de apa sunt indepartati din aer si reziduuri. Caldura trebuie conservata in sezonul rece,
iar in cel cald, trebuie asigurata racirea.

Pagina 35/76

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma pentru cresterea pasarilor - gaini ouatoare

Cu ajutorul unei ventilatii bine dimensionate, se poate mari capacitatea de stocare a halei. De asemenea, va
rezulta o uniformizare a cresterii pasarilor, scaderea imbolnavirilor si mortalitatii prin eliminarea zonelor umede
unde se pot dezvolta bacteriile.
Caracteristici tehnice:
o Numar ventilatoare: 2 4
o Capacitate 1 ventilator: 40.000 45.000 mc la 0 Pa
Sistem de admisie aer 1 buc

Admisia de aer se face prin lateral prin intermediul unor supape de admisie speciale. Acestea sunt comandate
de catre un troliu central printr-un cablu de otel.
Sistemul de admisie include:
o kit de conectare
o motor pentru inchidere /deschidere clapeti.
Caracteristici tehnice:
o capacitate necesara: 80.000 90.000 mc la 20 Pa
Ferestre frontale admisie

Caracteristici tehnice:
o numar de ferestre frontale admisie: 2 4 buc.
o capacitate: 20.000 30.000 mc/h la fiecare
Sistem de climatizare

Calculatoarele de climatizare pot controla toate combinatiile posibile de ventilatie si temperatura pentru hala
de crestere a pasarilor. Acestea pot comanda sisteme de ventilatie de toate tipurile: naturala, mecanica, de
acoperis, transversala si longitudinala.
Calculatoarele inregistreaza, in functie de preferinte, temperatura si umiditatea din hala, temperatura
exterioara, continutul de dioxid de carbon, viteza aerului din hala si a celui exterior. Cu aceste setari, pasarile
se vor bucura intotdeauna de climatul perfect.
Caracteristici tehnice:
o Senzor de temperatura interior: 2 4 bucati
o Senzor de temperatura interior: 1 2 bucati.
Sistem de iluminat

Sistemul de iluminat foloseste lampi compacte fluorescente, care consuma de 7 ori mai putin decat cele
clasice incandescente. Durata de serviciu a lampilor PL este influentata de numarul comutatoarelor
(pornit/oprit) si de fluctuatiile de temperatura.
Caracteristici tehnice:
o Numar linii: 2 4
o Becuri albe: 60 80
Vitrine frigorifice 2 buc

Vitrinele frigorifice sunt utilizate pentru depozitarea oualor, pana in momentul vanzarii.
Caracteristici tehnice:
o capacitate: 600 700 l
o temperatura: 0/ +8C
Echipament sortare, marcare, ambalare oua 1 buc

Utilizarea echipamentului de sortare, marcare si ambalare oua urmatoarele avantaje tehnico-economice:


-

asigura o productivitate foarte buna, fiind deservita de o singura persoana;


reduce pierderile de oua prin fisurare sau spargere in comparatie cu situatia actuala;
Pagina 36/76

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma pentru cresterea pasarilor - gaini ouatoare

permite controlul automat prin calculator;


permite prelucrarea automata si la standard corespunzator normelor europene a intregii productii de
oua.
Caracteristici tehnice:
o capacitate: 2.000 2.500 oua/h
-

imprimanta pentru inscriptionare oua

Nota: Echipamentele de la punctele 13 22 din tabelul de mai sus fac parte din categoria echipamentelor
aferente lucrarile de constructie si au fost prezentate la cap.3.4 Principalele utilaje de dotare ale
constructiilor.
Toate dotarile tehnologice vor respecta toate standardele Uniunii Europene pentru cresterea animalelor,
siguranta alimentara si protectia mediului.
Se va descrie fluxul tehnologic, activitatea si tehnologia aplicata in cadrul proiectului (plan de cultura pe
perioada de cinci ani, plan de productie pe perioada de cinci ani pentru ferma zootehnica si altele)

Plan de productie
Ferma de gaini ouatoare va fi populata la capacitatea de productie: 5.000 pui/ciclu la fiecare 65 saptamani,
cat dureaza un ciclu complet de productie. Ciclul de productie se imparte in 3 etape, dupa cum urmeaza:
Indicator
Durata ciclu (saptamani), din care:
Durata de acomodare
Durata ciclu de productie
Perioada dezinfectie hala

Valoare
65
2
59
4

UM
saptamani
saptamani
saptamani
saptamani

Procentul de mortalitate luat in calcul este de 4% din total puicute achizitionate pentru popularea halei,
aceasta insemnand un numar de 200 puicute per ciclu de productie.
Planul de productie aferent anilor de prognoza financiara este urmatorul:
Indicator
Capacitate efectiva ferma
Pierderi tehnologice datorate manipularii oualor
Productie medie unitara anuala
Productie totala anuala maxima
Productie totala anuala efectiva
Subventie
Total gaini de reforma/ ciclu
Greutate medie / pasare
Cantitate carne de reforma
Cantitate unitara gunoi de graid
Gunoi de grajd /an

Valoare
4.800
0,50%
280
1.344.000
1.337.280
0
4.800
2,3
11.040
50
240

UM
pasari
/an
oua/pasare/an
oua
oua
lei/pasare/an
pasari/ciclu
kg
kg
kg/pasare/an
tone/ an

Descrierea fluxului tehnologic


Proiectul prezent urmareste infiintarea unei ferme de crestere gaini ouatoare moderna, dotata cu echipamente
corespunzatoare care sa asigure realizarea unor performante de productie competitive si eficiente, care se
aliniaza la normele si cerintele Uniunii Europene. Prin realizarea acestui obiectiv, ferma de familie va putea
concura, in conditii de egalitate, cu ferme similare din Europa.
Capacitatea halei de crestere a gainilor ouatoare va fi de 5.000 pasari/ciclu de productie. Cantitatea de oua
produsa anual va fi de 1.347.280 oua.
La proiectarea fermei de gaini ouatoare au stat la baza urmatorii parametri tehnologici:
Pagina 37/76

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma pentru cresterea pasarilor - gaini ouatoare

Principiul de functionare al halei de productie va fi: Totul plin Totul gol;

Psrile vor fi aduse de la unitati de cretere specializate la 16-18 sptmni i rmn n adpost
pn la finele perioadei profitabile a capacitii de ouat. Pentru popularea halei vor fi achizitionati
hibrizi potriviti pentru cresterea pe asternut permanent;

Ciclul productiv are o durata de aprox. 64 de saptamani (15 luni), din care:

perioada de acomodare a pasarilor: aproximativ 2 saptamani;

perioada productiva: 59 saptamani;

perioada pentru curatenie, dezinfectie, repaus sanitar: 4 saptamani.

Productia medie provenita de la o gaina este de 280 oua/pasare/an, iar greutatea medie a oului este
62 g.

Ferma de familie va utiliza ca sistem de crestere a pasarilor tehnologia de crestere la sol, folosind sistemul
intensiv. Ginile vor fi crescute ntr-un adpost fara acces n aer liber, pardoseala va fi acoperit cu aternut
permanent. Acest sistem de crestere impune urmatoarele conditii privind sistemul constructiv al halei:
o

In hala se va mentine un microclimat propice asigurat cu ajutorul unor sisteme controlate de ventilaie
i nclzire.Valorile tinta/recomandate ale parametrilor de microclimat:
-

temperatura = 18 220 C;

umiditatea relativa a aerului nivel optim = 60%;

umiditatea relativa a aerului nivel minim = 40%;

umiditatea relativa a aerului nivel maxim = 70%;

schimbul de aer (in functie de temperatura exterioara) = 0,5 6,0 m3/h/kg

viteza fluxului de aer = circa 0,3 m/s (iarna) si 1,0 m/s (vara)

concentratia de gaze toxice admisa: NH3 < 20 ppm; CO2 < 5 ppm; H2S<0,0005%.

Intensitatea luminii controlata 5-30 lx.

o Iluminatul va permite psrilor identificarea hranei i a apei. Instalatia de iluminat permite reglarea
intensitatii in functie de necesitati.
o Sistemul de construire al halei va asigura o foarte bun biosecuritate, datorit limitrii contaminrii
psrilor cu germeni patogeni, n comparaie cu creterea n aer liber;
o Sistemul de hrnire este prevzut cu hrnitoare n care furajele sunt distribuite printr-un sistem
(transportor furaje spiralat) care extrage furajele combinate dintr-un siloz exterior, i le transport
mecanic n hrnitoarele accesibile psrilor. Hranitoarele pot fi ajustate cu usurinta ceea ce conduce
la o conversie mai buna a hranei si elimin risipa;
o Sistemul de adpare este compus dintr-o surs proprie, din conducta de alimentare a halei, un sistem
de reglare a presiunii, i din conducte interioare pe care sunt fixate adptorile automate de tip
picurtor;
o Instalatiiile pentru hranire si alimentare cu apa si cuibarele sunt asezate pe platforma pentru a pastra
uscata zona culcusurilor;
o Sistemul de iluminat este reprezentat dintr-o reea electric interioar, pe care sunt dispuse, sub
tavan, lmpi electrice, preferabil fluorescente, pentru economisirea curentului electric;
o Sistemul de ventilatie va oferi pasarilor oxigen si aer proaspat, praful, amoniacul si dioxidul de carbon
vor fi eliminate, iar vaporii de apa indepartati din aer si reziduuri;
o Caldura va fi bine conservata in sezonul rece, iar in cel cald se va asigura racirea corespunzatoare. O
buna ventilare a halei va asigura o uniformizare a cresterii pasarilor, scaderea imbolnavirilor si a
mortalitatii prin eliminarea zonelor umede unde se pot dezvolta bacterii;
Pagina 38/76

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma pentru cresterea pasarilor - gaini ouatoare

o Pardoseala adpostului este constituit n proporie relativ egal din paturi de dormit i aternut
permanent. De-a lungul halei, longitudinal, sunt amplasate cuibarele de ouat;
o Pardoseala va fi acoperita cu un strat asternut (paie maruntite sau rumegus, folosite ca material
pentru culcusuri) si groapa de resturi (gainat), cca. doua treimi. Groapa de resturi este acoperita cu o
platforma cu zabrele din plastic, fiind usor de ridicat;
o Gunoiul este colectat intr-o groapa sub platforma in timpul unui ciclu de ouat (13 15 luni). Groapa se
formeaza prin ridicarea platformei.
o La finalul ciclului de productie, dejectiile sunt evacuate din hala si depozitate temporar pe o platforma
betonata acoperita, pana la predarea acestora pe baza de contract catre producatori agricoli din zona
pentru utilizare ca ingrasamant natural.
Din momentul mutarii in noua hala, puicutele traverseaza o perioada de acomodare de 1-2 saptamani. In
aceasta perioada se va asigura cresterea treptata a perioadei de lumina care stimuleaza ouatul, hranirea
echilibrata proteino-vitamino-minerala corespunzatoare perioadei de acomodare la noile conditii de crestere.
Inceperea ouatului este un moment fiziologic care poate fi reglat, tinand seama de varsta si de greutatea
corporala a pasarilor, atat prin influenta furajului, cat si a programului de lumina.
Dupa cele 2 sapatamani necesare pentru acomodare, gainile ouatoare vor deveni productive. Ciclul de ouat al
gainilor este de 57-61 saptamani incepand din saptamana a 18-20-a de viata.
Procentul de mortalitate naturala in cazul gainilor ouatoare este cuprins intre 4-6% din populatia initiala.
Principalele etape ale fluxului tehnologic sunt:
Hranirea pasarilor
o Hranirea gainilor ouatoare se va face cu furaje combinate achizitionate de la societati specializate in
producerea de nutreturi combinate;
o

Aprovizionarea cu nutreturi se va face periodic astfel incat stocarea furajelor sa nu depaseasca 5


zile.

o Depozitarea furajelor se va face intr-un siloz exterior, amplasat langa hala de productie si racordat la
echipamente prin snecuri de transport;
o Consumul mediu zilnic de furaje/pasare va fi de 110 g. Necesarul maxim pentru intreaga capacitate
previzionata in proiect (5.000 capete) va fi de 192 tone furaj;
o Capacitatea silozului exterior necesara pentru hranirea efectivului de pasari este de 7 - 8 to furaj.
Aceasta capacitate va permite asigurarea unui stoc de furaje pentru aproximativ 2 saptamani.
Adaparea pasarilor
o Adaparea pasarilor se va realiza printr-un sistem special echipat cu niplu picurator si cupa care
asigura debitul de apa necesar si va pastra si un mediu ambiant mai uscat in hala. Acest sistem este
special pentru adaparea pasarilor la sol si ofera necesarul mediu de apa de 0,24 l/cap/zi. In timpul
verii, consumul poate sa creasca pana 0,375 l/cap/zi.
o Pasarile au acces oricand la cantitatea dorita de apa fara restrictie, picurii risipiti accidental fiind
preluati in cupe montate sub picuratori pentru a nu crea un mediu umed in hala.
o In activitatile de furajare/adapare nu este nevoie de interventie umana, procesele fiind complet
automatizate.
o Pe tot parcursul fluxului tehnologic este necesar ca toate echipamentele precum i psrile s fie
inspectate cel puin o dat pe zi de ctre personalul calificat si medicul veterinar. Psrile bolnave sau
rnite se izoleaz i orice defeciune n funcionarea instalaiilor se remediaz imediat.
o Instalatia de adapare este dotata cu un dozator de medicamente prin care se face do
zarea automata a vitaminelor si a medicatiei in apa de baut. Vaccinarile administrate sunt vacinarea

Pagina 39/76

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma pentru cresterea pasarilor - gaini ouatoare

impotriva sindromului caderii ouatului, impotriva Pasteurella, vaccinuri ce se administreaza in apa de


baut sau injectabil.
o Suplimentar se administreza vitamine pentru o dezvoltare buna si accidifiant pentru imbunatatirea
digestiei si igienizarea apei de baut. Antibiotice se administreaza doar la indicatiile medicului, in caz
de necesitate.
Productia si procesarea primara a oualor de consum
Ouale depuse de gaini sunt colectate manual din cuibare. Pierderile tehnologice pe parcursul fluxului de
productie si procesare oua sunt considerate 0,5 - 1% din productia totala de oua.
In hala de productie, intre depozitul de materiale si vestiare a fost prevazut un spatiu de procesare a oualor
rezultate in urma procesului tehnologic. Spatiul are o suprafata de 12,30 mp si permite sortare, ambalarea,
depozitare si livrarea oualor de consum. Conform legislatiei in vigoare ouale se sorteaza pe clase de greutate
astfel:
o Clasa S (oua mici, cu greutatea sub 53 g)
o Clasa M (oua medii, cu greutatea intre 53 si 62,9 g)
o Clasa L (oua mari, cu greutatea intre 63 si 73,9 g)
o Clasa XL (oua foarte mari, cu greutate peste 74 g)
Marcarea oualor se va face respectand conditiile de inscriptionare a oualor in vederea comercializarii,
prevazute in normele europene, devenite obligatorii si pe teritoriul Romaniei incepand cu 1 ianuarie 2007. Pe
oua se vor aplica o serie de marcaje distinctive:
o data ambalarii sau, in cazul oualor neambalate, data clasificarii,
o categoria de calitate,
o categoria de greutate,
o un cod care sa identifice unitatea producatoare.
Pentru ambalarea oualor se vor folosi in special cofraje de 30 de oua si caserole mai mici de 6, 10, 15 oua in
functie de cererea de pe piata.
In cazul ambalajelor, pe suprafata exterioara vor fi indicate, cu caractere vizibile si lizibile: numele si adresa
producatorului, categoriile de calitate si greutate.
Depozitarea temporara a oualor se va face in cele 2 vitrine frigorifice, care asigura o temperatura de
refrigerare constanta.
Livrarea oualor se face direct catre beneficiari - magazine alimentare sau unitati de alimentatie publica - si
doar in cazuri de supraproductie catre distribuitori en-gros.
Depopularea halei la sfarsitului ciclului de productie
La incheierea ciclului de ouat, gainile sunt livrate la un abator specializat pentru sacrificare.
Datorita procentului de mortalitate, numarul estimativ de pasari la sfarsitul ciclului de productie este cu pana la
4% mai mic decat efectivul cu care a fost populata hala.
Pregatirea halelor pentru un nou ciclu de productie
Urmeaza o perioada de 3-4 saptamani destinata decontaminarii spatiului de productie in scopul pregatirii
adapostului pentru o noua populare. Hala si echipamentele sunt curatate si dezinfectate prin procedee
mecanice, spalare cu jet de apa sub presiune si prin utilizare de produse chimice.
In toata perioada cand se efectueaza decontaminarea usile adapostului vor fi perfect inchise, iar gurile de
admisie si evacuare a aerului vor fi blocate.
La intrarea in adapost va exista o tavita cu rumegus impregnat cu solutie de var si soda caustica.

Pagina 40/76

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma pentru cresterea pasarilor - gaini ouatoare

Fluxul personalului si materialelor in incinta


Personalul care deservete ferma de gaini ouatoare intr n ferm printr-un vestiar filtru, unde i las hainele
de acas n dulapuri metalice, dup aceea se spal, face du, mbrac hainele de lucru i merge la punctele
de lucru.
Masinile de transport materii prime sau produse finite trec prin filtrul auto prevazut prin proiect, aceast
operaie se efectueaz o data sau de doua ori pe zi.
Pentru medicul veterinar care supervizeaza administrarea medicamentelor a fost prevazut un birou special in
suprafata de 2,55 mp.
Pentru animalele moarte a fost prevazuta o camera pentru cadavre cu acces controlat.

Pagina 41/76

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma pentru cresterea pasarilor - gaini ouatoare

4. Durata de realizare (luni) si etape principale


Grafic de esalonare a investitiei exprimat valoric pe luni si activitati.
In procesul de estimare a duratei de executie a obiectivelor de constructii si a planificarii activitatilor, incepand cu data
semnarii contractului de finantare cu Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, proiectantul va lua in calcul si
perioadele de timp nefavorabil realizarii investitiilor.
Se vor evidentia investitiile referitoare la adaptarea la standardele comunitare care trebuie sa se incadreze in perioada de
gratie.

Durata de implementare a proiectului de investitii este de 2 ani (24 luni calendaristice).


Beneficiarul solicita primirea ajutorului FEADR in trei transe de plata, esalonate pe durata de executie a
proiectului proportional cu nivelul cheltuielilor eligibile efectuate.
Se estimeaza ca ajutorul FEADR va fi primit in termen de 90 de zile de la depunerea Cererilor de plata.

Pagina 42/76

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma pentru cresterea pasarilor gaini ouatoare

Grafic fizic de implementare a investitiei Anul 1


Denumirea capitolelor de cheltuieli
Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului - total, din care:
1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului
1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului
1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala
Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - total, din care:
3.1 Studii de teren
3.2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
3.3 Proiectare si inginerie
3.4 Organizarea procedurilor de achizitie
3.5 Consultanta
3.6 Asistenta tehnica
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza - total, din care:
A - Constructii si lucrari de interventii - total, din care:
4.1 Constructii si instalatii
4.2 Montaj utilaj tehnologic
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare)
4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
B - Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii
Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care:
5.1 Organizare de santier
5.2 Comisioane, taxe
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute
Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare - total, din care:
6.1 Pregatirea personalului de exploatare
6.2 Probe tehnologice si teste

L1

L2

L3

L4
x

ANUL 1 AL IMPLEMENTARII
L5
L6
L7
L8

L9

L10

L11

L12

x
x
x

x
x
x

x
x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x

SOLICITARE AVANS
CERERI DE PLATA

Pagina 43/76

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma pentru cresterea pasarilor gaini ouatoare

Grafic fizic de implementare a investitiei Anul 2


Denumirea capitolelor de cheltuieli
Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului - total, din care:
1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului
1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului
1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala
Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - total, din care:
3.1 Studii de teren
3.2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
3.3 Proiectare si inginerie
3.4 Organizarea procedurilor de achizitie
3.5 Consultanta
3.6 Asistenta tehnica
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza - total, din care:
A - Constructii si lucrari de interventii - total, din care:
4.1 Constructii si instalatii
4.2 Montaj utilaj tehnologic
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare)
4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
B - Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii
Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care:
5.1 Organizare de santier
5.2 Comisioane, taxe
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute
Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare - total, din care:
6.1 Pregatirea personalului de exploatare
6.2 Probe tehnologice si teste

L1

L2

L3

L4

ANUL 2 AL IMPLEMENTARII
L5
L6
L7
L8

x
x

L10

L11

L12

x
x

L9

x
x

x
x
x
x

x
x
x

x
x
x
x
x

SOLICITARE AVANS
CERERI DE PLATA

Pagina 44/76

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma pentru cresterea pasarilor gaini ouatoare

Grafic financiar de implementare a investitiei Anul 1


Denumirea capitolelor de cheltuieli

ANUL 1 AL IMPLEMENTARII
Luna 6
Luna 7
Luna 8

Luna 1

Luna 2

Luna 3

Luna 4

Luna 5

0
0

0
0

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si


functionale cu montaj (procurare)

4.4 Utilaje si echipamente fara montaj,


mijloace de transport, alte achizitii specifice

Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si


amenajarea terenului
Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea
utilitatilor necesare obiectivului
Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si
asistenta tehnica
Capitolul 4. Cheltuieli pentru investitia de
baza - total, din care:
A - Constructii si lucrari de interventii - total,
din care:
4.1 Constructii si instalatii
4.2 Montaj utilaj tehnologic

4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
B - Cheltuieli pentru investitii in
culturi/plantatii
Capitolul 5. Alte cheltuieli - total, din care:
5.1 Organizare de santier
5.2 Comisioane, taxe
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute
Capitolul 6. Cheltuieli pentru darea in
exploatare
TOTAL cheltuieli eligibile
Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si
amenajarea terenului
Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea
utilitatilor necesare obiectivului
Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si
asistenta tehnica
Capitolul 4. Cheltuieli pentru investitia de
baza - total, din care:
A - Constructii si lucrari de interventii - total,

TOTAL AN 1

Luna 9

Luna 10

Luna 11

Luna 12

40.589

40.589

42.589

63.934

63.934

65.934

42.589

360.157

40.589

40.589

42.589

63.934

63.934

65.934

42.589

360.157

0
0

0
0

0
0

40.589
0

40.589
0

40.589
2.000

40.589
0

40.589
0

40.589
2.000

40.589
2.000

284.123
6.000

23.345

23.345

23.345

70.034

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

40.589

40.589

42.589

63.934

63.934

65.934

42.589

360.157

6.200

6.200

7.750

7.750

15.500

6.885

3.443

5.694

3.443

19.464

9.741

9.741

10.221

15.344

15.344

15.824

10.221

86.438

9.741

9.741

10.221

15.344

15.344

15.824

10.221

86.438

Pagina 45/76

Studiu de fezabilitate
din care:
4.1 Constructii si instalatii
4.2 Montaj utilaj tehnologic

Infiintare ferma pentru cresterea pasarilor gaini ouatoare


0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

9.741
0

9.741
0

9.741
480

9.741
0

9.741
0

9.741
480

9.741
480

68.190
1.440

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si


functionale cu montaj (procurare)

5.603

5.603

5.603

16.808

4.4 Utilaje si echipamente fara montaj,


mijloace de transport, alte achizitii specifice

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

3.563
0
3.563
0

2.116
0
2.116
0

2.116
0
2.116
0

3.976
1.860
2.116
0

2.116
0
2.116
0

2.116
0
2.116
0

2.116
0
2.116
0

2.116
0
2.116
0

2.116
0
2.116
0

2.116
0
2.116
0

2.116
0
2.116
0

2.116
0
2.116
0

28.700
1.860
26.840
0

TOTAL cheltuieli neeligibile

10.448

2.116

5.559

15.870

2.116

11.857

19.607

12.337

20.903

17.460

17.940

20.087

156.302

TOTAL

10.448

2.116

5.559

15.870

2.116

52.446

60.196

54.926

84.836

81.394

83.874

62.676

516.459

0
10.448
0

0
0
0

0
3.443
0

0
5.694
8.060

0
0
0

0
0
50.330

0
0
58.080

0
0
52.810

28.947
3.443
50.330

28.947
0
50.330

28.947
0
52.810

0
0
60.560

86.842
23.028
383.313

2.116

2.116

2.116

2.116

2.116

2.116

2.116

2.116

2.116

2.116

2.116

23.277

1.333

666

1.800

9.741

11.241

10.221

16.010

15.344

15.824

11.721

93.903

Luna 1
0

Luna 2
0

Luna 3
0

257.503
332.369
0

0
0
0

0
0
0

Luna 4
0
0
0
0
1.999

Luna 5
0
0
0
0
0

ANUL 1 AL IMPLEMENTARII
Luna 6
Luna 7
Luna 8
0
81.178
0
110.790
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.541
0

Luna 9
0
0
0
0
0

Luna 10
170.456
32.471
0
0
37.473

Luna 11
0
0
0
0
0

Luna 12
0
0
0
0
0

4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
B - Cheltuieli pentru investitii in
culturi/plantatii
Capitolul 5. Alte cheltuieli - total, din care:
5.1 Organizare de santier
5.2 Comisioane, taxe
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute
Capitolul 6. Cheltuieli pentru darea in
exploatare

- achizitii de active fixe corporale


- achizitii de active fixe necorporale
- cresterea investitiilor in curs
- dobanzi si comisioane aferente
creditelor bancare aferente proiectului
TVA
Surse de finantare
Valoarea Cererii de Plata
Incasare ajutor financiar nerambursabil
Aport propriu
Credit bancar
Incasari de TVA

Grafic financiar de implementare a investitiei Anul 2

Pagina 46/76

TOTAL AN 1
251.634
143.260
257.503
332.369
51.013

Studiu de fezabilitate
Denumirea capitolelor de cheltuieli

Infiintare ferma pentru cresterea pasarilor gaini ouatoare


ANUL 2 AL IMPLEMENTARII
Luna 6
Luna 7
Luna 8

Luna 1

Luna 2

Luna 3

Luna 4

Luna 5

0
0

0
0

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si


functionale cu montaj (procurare)

4.4 Utilaje si echipamente fara montaj,


mijloace de transport, alte achizitii specifice

Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si


amenajarea terenului
Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea
utilitatilor necesare obiectivului
Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare
si asistenta tehnica
Capitolul 4. Cheltuieli pentru investitia de
baza - total, din care:
A - Constructii si lucrari de interventii - total,
din care:
4.1 Constructii si instalatii
4.2 Montaj utilaj tehnologic

4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
B - Cheltuieli pentru investitii in
culturi/plantatii
Capitolul 5. Alte cheltuieli - total, din
care:
5.1 Organizare de santier
5.2 Comisioane, taxe
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute
Capitolul 6. Cheltuieli pentru darea in
exploatare
TOTAL cheltuieli eligibile
Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si
amenajarea terenului
Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea
utilitatilor necesare obiectivului
Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare
si asistenta tehnica
Capitolul 4. Cheltuieli pentru investitia de
baza - total, din care:
A - Constructii si lucrari de interventii - total,
din care:
4.1 Constructii si instalatii

TOTAL AN 2

Luna 9

Luna 10

Luna 11

Luna 12

63.934

65.934

63.934

193.801

63.934

65.934

63.934

193.801

0
0

0
0

0
0

0
0

40.589
0

40.589
2.000

40.589
0

0
0

0
0

0
0

121.767
2.000

23.345

23.345

23.345

70.034

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

63.934

65.934

63.934

193.801

7.750

7.750

15.500

3.443

3.443

3.443

3.443

13.771

15.344

15.824

15.344

46.512

15.344

15.824

15.344

46.512

9.741

9.741

9.741

29.224

Pagina 47/76

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma pentru cresterea pasarilor gaini ouatoare

4.2 Montaj utilaj tehnologic

480

480

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si


functionale cu montaj (procurare)

5.603

5.603

5.603

16.808

4.4 Utilaje si echipamente fara montaj,


mijloace de transport, alte achizitii specifice

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2.116

2.116

2.116

2.116

2.116

2.116

2.116

2.116

2.116

2.116

2.116

2.116

25.393

0
2.116
0

0
2.116
0

0
2.116
0

0
2.116
0

0
2.116
0

0
2.116
0

0
2.116
0

0
2.116
0

0
2.116
0

0
2.116
0

0
2.116
0

0
2.116
0

0
25.393
0

TOTAL cheltuieli neeligibile

5.559

2.116

5.559

2.116

2.116

9.866

20.903

25.690

20.903

2.116

2.116

2.116

101.176

TOTAL

5.559

2.116

5.559

2.116

2.116

9.866

84.836

91.624

84.836

2.116

2.116

2.116

294.976

- achizitii de active fixe corporale


- achizitii de active fixe necorporale
- cresterea investitiilor in curs

0
3.443
0

0
0
0

0
3.443
0

0
0
0

0
0
0

0
0
7.750

28.947
3.443
50.330

28.947
0
60.560

28.947
3.443
50.330

0
0
0

0
0
0

0
0
0

86.842
13.771
168.971

- dobanzi si comisioane aferente


creditelor bancare aferente proiectului

2.116

2.116

2.116

2.116

2.116

2.116

2.116

2.116

2.116

2.116

2.116

2.116

25.393

666

666

1.500

16.010

17.324

16.010

52.177

Luna 1
0
68.181
0
0
42.889

Luna 2
0
0
0
0
0

Luna 3
0
0
0
0
0

Luna 4
0
0
0
0
1.333

Luna 5
0
0
0
0
0

ANUL 2 AL IMPLEMENTARII
Luna 6
Luna 7
Luna 8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.500
0

Luna 9
302.323
0
0
0
0

Luna 10
0
0
0
0
49.345

Luna 11
0
0
0
0
0

Luna 12
0
10.138
0
0
0

4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
B - Cheltuieli pentru investitii in
culturi/plantatii
Capitolul 5. Alte cheltuieli - total, din
care:
5.1 Organizare de santier
5.2 Comisioane, taxe
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute
Capitolul 6. Cheltuieli pentru darea in
exploatare

TVA
Surse de finantare
Valoarea Cererii de Plata
Incasare ajutor financiar nerambursabil
Aport propriu
Credit bancar
Incasari de TVA

Pagina 48/76

TOTAL AN 2
302.323
78.319
0
0
95.067

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma pentru cresterea pasarilor gaini ouatoare

5. Costul estimativ al investitiei


Valoarea totala a investitiei cu detalierea pe structura devizului general, insotit de devizele pe obiecte, conform legislatiei
in vigoare (HG 28/09.01.2008). In cazul in care apar cheltuieli eligibile si neeligibile, se vor prezenta devize pe obiect
separate, (pe categorii de cheltuieli eligibile si neeligibile).

DEVIZ GENERAL Cheltuieli eligibile


In mii lei / mii euro la cursul BCE 4,4420
lei/euro
Nr.crt

1.1
1.2
1.3

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

5.1
5.2
5.3

6.1
6.2

Valoare
(fara TVA)

Specificatie

din data de

06.05.2014

TVA

Valoare
(inclusiv TVA)

Mii lei
Mii Euro
Mii lei
Mii lei
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obinerea si amenajarea terenului
Obinerea terenului
0,000
0,000
0,000
0,000
Amenajarea terenului
0,000
0,000
0,000
0,000
Amenajari pentru protecia mediului si aducerea la starea
0,000
0,000
0,000
0,000
initiala
TOTAL CAPITOL 1
0,000
0,000
0,000
0,000
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2
0,000
0,000
0,000
0,000
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistena tehnica
Studii de teren
0,000
0,000
0,000
0,000
Taxe pentru obinerea de avize, acorduri si autorizaii
0,000
0,000
0,000
0,000
Proiectare si engineering
0,000
0,000
0,000
0,000
Organizarea procedurilor de achiziie
0,000
0,000
0,000
0,000
Consultanta
0,000
0,000
0,000
0,000
Asistena tehnica
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 3
0,000
0,000
0,000
0,000
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiia de baza
Construcii si instalaii
405,890
91,374
97,414
503,304
Montaj utilaj tehnologic
8,000
1,801
1,920
9,920
Utilaje, echipamente tehnologice si funcionale cu montaj
140,067
31,532
33,616
173,683
Utilaje fara montaj si echipamente de transport
0,000
0,000
0,000
0,000
Dotari
0,000
0,000
0,000
0,000
Active necorporale
0,000
0,000
0,000
0,000
Cheltuieli pentru investiti in culturi/plantatii
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 4
553,957
124,707
132,950
686,907
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli
Organizare de santier
0,000
0,000
0,000
0,000
5.1.1. Lucrari de construcii
0,000
0,000
0,000
0,000
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului
0,000
0,000
0,000
0,000
Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanare
0,000
0,000
0,000
0,000
Cheltuieli diverse si neprevazute
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 5
0,000
0,000
0,000
0,000
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar
Pregatirea personalului de exploatare
0,000
0,000
0,000
0,000
Probe tehnologice
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 6
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL GENERAL
553,957
124,707
132,950
686,907
Din care C+M
413,890
93,175
99,334
513,224

Intocmit: [Numele reprezentantului solicitantului/consultantului/proiectantului]


Data: 06.05.2014

Pagina 49/76

Mii Euro
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
113,308
2,233
39,100
0,000
0,000
0,000
0,000
154,641
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
154,641
115,541

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma pentru cresterea pasarilor gaini ouatoare


DEVIZ GENERAL Cheltuieli neeligibile
In mii lei / mii euro la cursul BCE 4,4420
lei/euro

Nr.crt

1.1
1.2
1.3

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

5.1
5.2
5.3

6.1
6.2

Valoare
(fara TVA)

Specificatie

din data de

06.05.2014

TVA

Valoare
(inclusiv TVA)

Mii lei
Mii Euro
Mii lei
Mii lei
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obinerea si amenajarea terenului
Obinerea terenului
0,000
0,000
0,000
0,000
Amenajarea terenului
0,000
0,000
0,000
0,000
Amenajari pentru protecia mediului si aducerea la starea
5,000
1,126
1,200
6,200
initiala
TOTAL CAPITOL 1
5,000
1,126
1,200
6,200
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2
25,000
5,628
6,000
31,000
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistena tehnica
Studii de teren
1,000
0,225
0,240
1,240
Taxe pentru obinerea de avize, acorduri si autorizaii
4,454
1,003
0,000
4,454
Proiectare si engineering
11,105
2,500
2,665
13,770
Organizarea procedurilor de achiziie
0,000
0,000
0,000
0,000
Consultanta
11,105
2,500
2,666
13,771
Asistena tehnica
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 3
27,664
6,228
5,571
33,235
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiia de baza
Construcii si instalaii
0,000
0,000
0,000
0,000
Montaj utilaj tehnologic
0,000
0,000
0,000
0,000
Utilaje, echipamente tehnologice si funcionale cu montaj
0,000
0,000
0,000
0,000
Utilaje fara montaj si echipamente de transport
0,000
0,000
0,000
0,000
Dotari
0,000
0,000
0,000
0,000
Active necorporale
0,000
0,000
0,000
0,000
Cheltuieli pentru investiti in culturi/plantatii
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 4
0,000
0,000
0,000
0,000
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli
Organizare de santier
1,500
0,338
0,360
1,860
5.1.1. Lucrari de construcii
1,500
0,338
0,360
1,860
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului
0,000
0,000
0,000
0,000
Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanare
52,233
11,759
0,000
52,233
Cheltuieli diverse si neprevazute
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 5
53,733
12,097
0,360
54,093
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar
Pregatirea personalului de exploatare
0,000
0,000
0,000
0,000
Probe tehnologice
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 6
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL GENERAL
111,397
25,079
13,131
124,528
Din care C+M
31,500
7,092
7,560
39,060

Intocmit: [Numele reprezentantului solicitantului/consultantului/proiectantului]


Data: 06.05.2014

Pagina 50/76

Mii Euro
0,000
0,000
1,396
1,396
6,980
0,279
1,003
3,100
0,000
3,100
0,000
7,482
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,419
0,419
0,000
11,759
0,000
12,178
0,000
0,000
0,000
28,036
8,795

Studiu de fezabilitate

Nr.crt

Infiintare ferma pentru cresterea pasarilor gaini ouatoare


DEVIZ GENERAL
Cheltuieli totale (eligibile+neeligibile)
In mii lei / mii euro la cursul BCE
4,4420
lei/euro
Valoare
(fara TVA)
Specificatie
Mii lei
Mii Euro

din data de
TVA
Mii lei

CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului


Obtinerea terenului
0,000
0,000
0,000
Amenajarea terenului
0,000
0,000
0,000
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la
1.3
5,000
1,126
1,200
starea initiala
TOTAL CAPITOL 1
5,000
1,126
1,200
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor
necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2
25,000
5,628
6,000
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta
tehnica
3.1
Studii de teren
1,000
0,225
0,240
3.2
Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
4,454
1,003
0,000
3.3
Proiectare si engineering
11,105
2,500
2,665
3.4
Organizarea procedurilor de achizitie
0,000
0,000
0,000
3.5
Consultanta
11,105
2,500
2,666
3.6
Asistenta tehnica
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 3
27,664
6,228
5,571
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1
Constructii si instalatii
405,890
91,374
97,414
4.2
Montaj utilaj tehnologic
8,000
1,801
1,920
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu
4.3
140,067
31,532
33,616
montaj
4.4
Utilaje fara montaj si echipamente de transport
0,000
0,000
0,000
4.5
Dotari
0,000
0,000
0,000
4.6
Active necorporale
0,000
0,000
0,000
4.7
Cheltuieli pentru investiti in culturi/plantatii
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 4
553,957 124,707
132,950
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli
Organizare de santier
1,500
0,338
0,360
5.1
5.1.1. Lucrari de constructii
1,500
0,338
0,360
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului
0,000
0,000
0,000
5.2
Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare
52,233
11,759
0,000
5.3
Cheltuieli diverse si neprevazute
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 5
53,733
12,097
0,360
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
si predarea la beneficiar
6.1
Pregatirea personalului de exploatare
0,000
0,000
0,000
6.2
Probe tehnologice
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 6
0,000
0,000
0,000
TOTAL GENERAL
665,354 149,786
146,081
Din care C+M
445,390 100,267
106,894
1.1
1.2

Intocmit: [Numele reprezentantului solicitantului/consultantului/proiectantului]


Data: 06.05.2014

Pagina 51/76

06.05.2014
Valoare
(inclusiv TVA)
Mii
Mii lei
Euro
0,000
0,000

0,000
0,000

6,200

1,396

6,200

1,396

31,000

6,980

1,240
4,454
13,770
0,000
13,771
0,000
33,235

0,279
1,003
3,100
0,000
3,100
0,000
7,482

503,304
9,920

113,308
2,233

173,683

39,100

0,000
0,000
0,000
0,000
686,907

0,000
0,000
0,000
0,000
154,641

1,860
1,860
0,000
52,233
0,000
54,093

0,419
0,419
0,000
11,759
0,000
12,178

0,000
0,000
0,000
811,435
552,284

0,000
0,000
0,000
182,677
124,336

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma pentru cresterea pasarilor gaini ouatoare

Detalierea gevizului general:


Cheltuieli neeligibile:
Deviz detaliere Cap. 1 - Obtinerea si amenajarea terenului
In mii lei / mii euro la cursul BCE
Nr.crt
1.1
1.2
1.3

Specificatie
Obtinerea terenului
Amenajarea terenului
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea
initiala
TOTAL

4,4420

lei/euro

din data
de

06.05.2014

Valoare
(fara TVA)
Mii lei
Mii Euro
0,000
0,000

Mii lei
0,000
0,000

Valoare
(inclusiv TVA)
Mii lei
Mii Euro
0,000
0,000
0,000
0,000

5,000

1,126

1,200

6,200

1,396

5,000

1,126

1,200

6,200

1,396

TVA

Intocmit: [Numele reprezentantului solicitantului/consultantului/proiectantului]


Data: 06.05.2014
Cheltuieli neeligibile:
Deviz detaliere Cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
din data
In mii lei / mii euro la cursul BCE
4,4420
lei/euro
06.05.2014
de
Valoare
Valoare
TVA
(fara
TVA)
(inclusiv
TVA)
Nr.crt
Specificatie
Mii lei
Mii Euro
Mii lei
Mii lei
Mii Euro
2.1
Alimentare cu apa
10,000
2,251
2,400
12,400
2,792
2.2
Canalizare
10,000
2,251
2,400
12,400
2,792
2.3
Alimentare cu gaze naturale
0,000
0,000
0,000
0,000
2.4
Alimentare cu agent termic
0,000
0,000
0,000
0,000
2.5
Alimentare cu energie electrica
5,000
1,126
1,200
6,200
1,396
2.6
Telecomunicatii (telefonie, radio-tv,etc)
0,000
0,000
0,000
0,000
2.7
Alte tipuri de retele exterioare
0,000
0,000
0,000
0,000
2.8
Drumuri de acces
0,000
0,000
0,000
0,000
2.9
Cai ferate industriale
0,000
0,000
0,000
0,000
2.10 Cheltuieli aferente racordarii la retele de utilitati
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL
25,000
5,628
6,000
31,000
6,980
Intocmit: [Numele reprezentantului solicitantului/consultantului/proiectantului]
Data: 06.05.2014
Cheltuieli neeligibile:

Nr.crt
3.1.

3.2.

Deviz detaliere Cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica


In mii lei / mii euro la cursul BCE
4,4420
lei/euro din data
Valoare
TVA
(fara TVA)
Specificatie
Mii lei
Mii Euro
Mii lei
Cheltuieli pentru studii de teren (geotehnice, geologice,
hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice si
1,000
0,225
0,240
de stabilitate a terenului pe care se amplaseaza obiectivul
de investitie)
Cheltuieli pentru obtinere de avize, acorduri si autorizatii
- total, din care:
1. obtinerea/prelungirea valabilitatii ceritificatului de
urbanism
2. obtinerea/prelungirea valabilitatii autorizatiei de
construire/desfiintare, obtinere autorizatii de scoatere din
circuitul agricol

Pagina 52/76

4,454

4,454

06.05.2014
Valoare
(inclusiv TVA)
Mii lei
Mii Euro
1,240

0,279

1,003

0,000

4,454

1,003

0,000

0,000

0,000

0,000

1,003

0,000

4,454

1,003

Studiu de fezabilitate

Nr.crt

3.3.

3.4.
3.5.

3.6.

Infiintare ferma pentru cresterea pasarilor gaini ouatoare

Deviz detaliere Cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica


In mii lei / mii euro la cursul BCE
4,4420
lei/euro din data
Valoare
TVA
(fara TVA)
Specificatie
Mii lei
Mii Euro
Mii lei
3. obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si
bransamente la retelele publice de apa, canalizare, gaze,
0,000
0,000
termoficare, energie electrica, telefonie, etc.
4. obtinere aviz sanitar, sanitar-veterinar si fitosanitar
0,000
0,000
5. obtinerea certificatului de nomenclatura stradala si adresa
0,000
0,000
6. intocmirea documentatiei, obtinerea numarului Cadastral
0,000
0,000
provizoriu si inregistrarea terenului in Cartea Funciara
7. obtinerea avizului PSI
0,000
0,000
8. obtinerea acordului de mediu
0,000
0,000
10. alte avize, acorduri si autorizatii solicitate prin lege
0,000
0,000
Proiectare si inginerie - total, din care:
11,105
2,500
2,665
1. Cheltuieli pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare 11,105
2,500
2,665
total, din care:
a. studiu de prefezabilitate
0,000
0,000
b. studiu de fezabilitate
4,442
1,000
1,066
c. proiect tehnic
4,442
1,000
1,066
d. detalii de executie
0,888
0,200
0,213
e. verificarea tehnica a proiectarii
1,333
0,300
0,320
f. elaborarea certificatului de performanta energetica a
0,000
0,000
cladirii
2. Documentatii necesare pentru obtinerea acordurilor,
0,000
0,000
avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitii
3. Cheltuielile pentru expertiza tehnica efectuata pentru
constructii incepute si neterminate sau care urmeaza a fi
0,000
0,000
modificate prin proiect (modernizari, consolidari, etc.)
4. Cheltuielile pentru efectuarea expertizei, cercetarii si
0,000
0,000
auditului energetic
Organizarea procedurilor de achizitie
0,000
0,000
Cheltuieli pentru consultanta - total, din care:
11,105
2,500
2,666
1. plata serviciilor de consultanta la elaborarea memoriului
justificativ, studiilor de piata, de evaluare, la intocmirea
5,553
1,250
1,333
cererii de finantare
2. plata serviciilor de consultanta in domeniul
managementului investitiei sau administrarea contractului de
5,553
1,250
1,333
executie
Cheltuieli pentru asistenta tehnica - total, din care:
0,000
0,000
0,000
1. asistenta tehnica din partea proiectantului in cazul cand
0,000
0,000
aceasta nu intra in tarifarea proiectarii
2. plata dirigintilor de santier desemnati de autoritatea
contractanta, autorizati conform prevederilor legale pentru
0,000
0,000
verificarea executiei lucrarilor de constructii si instalatii
TOTAL
27,664
6,228
5,571

Intocmit: [Numele reprezentantului solicitantului/consultantului/proiectantului]


Data: 06.05.2014

Cheltuieli eligibile
Pagina 53/76

06.05.2014
Valoare
(inclusiv TVA)
Mii lei
Mii Euro
0,000

0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
13,770

0,000
0,000
0,000
3,100

13,770

3,100

0,000
5,508
5,508
1,101
1,653

0,000
1,240
1,240
0,248
0,372

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
13,771

0,000
3,100

6,886

1,550

6,886

1,550

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

33,235

7,482

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma pentru cresterea pasarilor gaini ouatoare


Deviz obiect 1
In mii lei / mii euro la cursul BCE

Hala productie
din data de

4,4420
lei/euro
Valoare
TVA
(fara TVA)
Nr.crt
Specificatie
Mii lei
Mii Euro
Mii lei
PARTEA I - LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII
1 Terasamente
10,000
2,251
2,400
Construcii: rezistena (fundaii, structura de rezistena)
2 si arhitectura (inchideri exterioare, compartimentari,
333,940
75,178
80,146
finisaje)
3 Izolaii
12,000
2,701
2,880
4 Instalaii electrice
10,000
2,251
2,400
5 Instalaii sanitare
10,000
2,251
2,400
Instalaii de incalzire, ventilare, climatizare. PSI, radio6
0,000
0,000
tv, intranet
7 Instalaii de alimentare cu gaze naturale
0,000
0,000
8 Instalaii de telecomunicaii
0,000
0,000
TOTAL I
375,940
84,632
90,226
PARTEA II - MONTAJ
1 Montaj utilaje si echipamente tehnologice
6,000
1,351
1,440
TOTAL II
6,000
1,351
1,440
PARTEA III - PROCURARE
1 Utilaje si echipamente tehnologice
120,232
27,067
28,856
2 Utilaje si echipamente de transport
0,000
0,000
3 Dotari
0,000
0,000
TOTAL III
120,232
27,067
28,856
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)
502,172
113,050
120,522

06.05.2014
Valoare
(inclusiv TVA)
Mii lei
Mii Euro
12,400

2,792

414,086

93,221

14,880
12,400
12,400

3,350
2,792
2,792

0,000

0,000

0,000
0,000
466,166

0,000
0,000
104,947

7,440
7,440

1,675
1,675

149,088
0,000
0,000
149,088
622,694

33,563
0,000
0,000
33,563
140,185

Intocmit: [Numele reprezentantului solicitantului/consultantului/proiectantului]


Data: 06.05.2014
Cheltuieli eligibile
Deviz obiect 2
In mii lei / mii euro la cursul BCE

Platforma dejectii
4,4420
lei/euro
din data de
Valoare
TVA
(fara TVA)
Nr.crt
Specificatie
Mii lei
Mii Euro
Mii lei
PARTEA I - LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII
1
Terasamente
0,000
0,000
Construcii: rezistena (fundaii, structura de
2
rezistena) si arhitectura (inchideri exterioare,
19,950
4,491
4,788
compartimentari, finisaje)
3
Izolaii
0,000
0,000
4
Instalaii electrice
0,000
0,000
5
Instalaii sanitare
0,000
0,000
Instalaii de incalzire, ventilare, climatizare. PSI, radio6
0,000
0,000
tv, intranet
7
Instalaii de alimentare cu gaze naturale
0,000
0,000
8
Instalaii de telecomunicaii
0,000
0,000
TOTAL I
19,950
4,491
4,788
PARTEA II - MONTAJ
1
Montaj utilaje si echipamente tehnologice
0,000
0,000
TOTAL II
0,000
0,000
0,000
PARTEA III - PROCURARE
1
Utilaje si echipamente tehnologice
0,000
0,000
Pagina 54/76

06.05.2014
Valoare
(inclusiv TVA)
Mii lei
Mii Euro
0,000

0,000

24,738

5,569

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
24,738

0,000
0,000
5,569

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma pentru cresterea pasarilor gaini ouatoare


Deviz obiect 2
In mii lei / mii euro la cursul BCE

Nr.crt
2
3

Specificatie
Utilaje si echipamente de transport
Dotari
TOTAL III
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

Platforma dejectii
4,4420
lei/euro
din data de
Valoare
TVA
(fara TVA)
Mii lei
Mii Euro
Mii lei
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
19,950
4,491
4,788

06.05.2014
Valoare
(inclusiv TVA)
Mii lei
Mii Euro
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
24,738
5,569

Intocmit: [Numele reprezentantului solicitantului/consultantului/proiectantului]


Data: 06.05.2014
Cheltuieli eligibile
Deviz obiect 3
In mii lei / mii euro la cursul BCE

Nr.crt

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3

Platforma auto pietris


4,4420
lei/euro
din data de
06.05.2014
Valoare
Valoare
TVA
(fara TVA)
(inclusiv TVA)
Specificatie
Mii lei
Mii Euro
Mii lei
Mii lei
Mii Euro
PARTEA I - LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII
Terasamente
0,000
0,000
0,000
0,000
Constructii: rezistenta (fundatii, structura de
rezistenta) si arhitectura (inchideri exterioare,
10,000
2,251
2,400
12,400
2,792
compartimentari, finisaje)
Izolatii
0,000
0,000
0,000
0,000
Instalatii electrice
0,000
0,000
0,000
0,000
Instalatii sanitare
0,000
0,000
0,000
0,000
Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare. PSI,
0,000
0,000
0,000
0,000
radio-tv, intranet
Instalatii de alimentare cu gaze naturale
0,000
0,000
0,000
0,000
Instalatii de telecomunicatii
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL I
10,000
2,251
2,400
12,400
2,792
PARTEA II - MONTAJ
Montaj utilaje si echipamente tehnologice
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL II
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
PARTEA III - PROCURARE
Utilaje si echipamente tehnologice
0,000
0,000
0,000
0,000
Utilaje si echipamente de transport
0,000
0,000
0,000
0,000
Dotari
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL III
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)
10,000
2,251
2,400
12,400
2,792

Intocmit: [Numele reprezentantului solicitantului/consultantului/proiectantului]


Data: 06.05.2014

Pagina 55/76

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma pentru cresterea pasarilor gaini ouatoare

Cheltuieli eligibile
Deviz obiect 4
In mii lei / mii euro la cursul BCE

Echipamente retele exterioare


4,4420
lei/euro
din data
06.05.2014
Valoare
Valoare
TVA
(fara TVA)
(inclusiv TVA)
Nr.crt
Specificatie
Mii lei
Mii Euro
Mii lei
Mii lei
Mii Euro
PARTEA I - LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII
1 Terasamente
0,000
0,000
0,000
0,000
Construcii: rezistena (fundaii, structura de rezistena) si
2
0,000
0,000
0,000
0,000
arhitectura (inchideri exterioare, compartimentari, finisaje)
3 Izolaii
0,000
0,000
0,000
0,000
4 Instalaii electrice
0,000
0,000
0,000
0,000
5 Instalaii sanitare
0,000
0,000
0,000
0,000
Instalaii de incalzire, ventilare, climatizare. PSI, radio-tv,
6
0,000
0,000
0,000
0,000
intranet
7 Instalaii de alimentare cu gaze naturale
0,000
0,000
0,000
0,000
8 Instalaii de telecomunicaii
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL I
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
PARTEA II - MONTAJ
1 Montaj utilaje si echipamente tehnologice
2,000
0,450
0,480
2,480
0,558
TOTAL II
2,000
0,450
0,480
2,480
0,558
PARTEA III - PROCURARE
1 Utilaje si echipamente tehnologice
19,835
4,465
4,760
24,595
5,537
2 Utilaje si echipamente de transport
0,000
0,000
0,000
0,000
3 Dotari
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL III
19,835
4,465
4,760
24,595
5,537
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)
21,835
4,915
5,240
27,075
6,095
Intocmit: [Numele reprezentantului solicitantului/consultantului/proiectantului]
Data: 06.05.2014
Cheltuieli neeligibile:

Nr.crt
5.1
5.1.1
5.1.2
5.2

5.3

Deviz detaliere Cap. 5 - Alte cheltuieli


In mii lei / mii euro la cursul BCE
4,4420
lei/euro
Valoare
(fara TVA)
Specificatie
Mii lei
Mii Euro
Organizare de santier
1,500
0,338
lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de
1,500
0,338
santier
cheltuieli conexe organizarii de santier
0,000
Comisioane, taxe
52,233
11,759
comisionul bancii finantatoare
48,670
10,957
cota aferenta Inspectoratului de Stat in Constructii pentru
3,118
0,702
controlul calitatii lucrarilor de constructii
cota pentru controlul statului in amenajarea teritoriului,
0,445
0,100
urbanism, si pentru autorizarea lucrarilor de constructii
prime de asigurare din sarcina autoritatii contractante
0,000
alte cheltuieli de aceeasi natura, stabilite in conditiile legii
0,000
cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor
0,000
Cheltuieli diverse si neprevazute
0,000
TOTAL
53,733
12,097

Intocmit: [Numele reprezentantului solicitantului/consultantului/proiectantului]


Data: 06.05.2014

Fundamentarea bugetului indicativ


Pagina 56/76

din data

Mii lei
0,360

06.05.2014
Valoare
(inclusiv TVA)
Mii lei
Mii Euro
1,860
0,419

0,360

1,860

0,419

0,000
0,000
0,000

0,000
52,233
48,670

0,000
11,759
10,957

0,000

3,118

0,702

0,000

0,445

0,100

0,000
0,000
0,000
0,000
0,360

0,000
0,000
0,000
0,000
54,093

0,000
0,000
0,000
0,000
12,178

TVA

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma pentru cresterea pasarilor gaini ouatoare

[Se va completa de catre solicitant cu sursele de informatii utilizate pentru fundamentarea bugetului:
- pentru lucrarile de constructii se pot utiliza estimari ale proiectantului pe baza unor antemasuratori, oferte de
pret solicitate pe baza listelor de cantitati;
- pentru serviciile de consultanta/proiectare, precum si pentru achizitiile de bunuri se vor utiliza oferte de pret
estimative obtinute de la potentiali furnizori de servicii/produse]
Valorile estimate pentru lucrarile de constructie
Preturile estimative pentru lucrarile de constructii au fost realizate in baza estimarilor proiectantului.
Valorile estimate pentru achizitia de servicii/bunuri
Fundamentarea valorilor care compun bugetului indicativ a tinut cont de asemenea de oferte estimative de
pret (__ oferte) primite de la diversi furnizori, oferte care sunt atasate la Studiul de Fezabilitate.
Ofertele care au stat la baza fundamentarii bugetului indicativ sunt atasate la sfarsitul Studiului de
Fezabilitate, dupa Anexele C.

Pagina 57/76

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma pentru cresterea pasarilor gaini ouatoare

6. Finantarea investitiei
Din valoarea totala a investitiei de 182.677 EURO, ajutorul public nerambursabil este de 49.883 EURO.
Pentru a se verifica incadrarea cheltuielilor eligibile din buget in limitele prevazute in fisa tehnica a masurii se va utiliza
cursul de schimb Euro/RON publicat pe pagina web a Bancii Central Europene www.ecb.int/index.html de la data
intocmirii studiului de fezabilitate.

Curs de schimb valutar Euro / Leu: 4,4420 din data de 06.05.2014


Plan financiar
Ajutor public nerambursabil (contributie UE si cofinantare nationala)
Cofinantare privata, din care:
- autofinantare
- imprumuturi
TOTAL PROIECT

Pagina 58/76

Cheltuieli
eligibile
49,883
74,824
74,824
124,707

Cheltuieli
neeligibile
57,970
57,970
57,970

Total
49,883
132,794
57,970
74,824
182,677

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma pentru cresterea pasarilor gaini ouatoare

7. Date privind forta de munca


7.1 Total personal existent
Personal existent - 0 angajati
din care personal de executie 0 angajati.

7.2 Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei


Locuri de munca nou-create: 1 angajat specializat in sectorul zootehnic.

7.3 Responsabil legal


(nume, prenume, functie in cadrul organizatiei, studii si experienta profesionala) - relevante pentru proiect

Nume si prenume: _____________


Functia in cadrul organizatiei: ____________
Educatie si formare
Perioada
Numele institutiei de invatamant
Domeniul studiat
Diploma obtinuta
Experienta profesionala
Perioada
1.
Nume angajator
Functia ocupata

Pagina 59/76

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma pentru cresterea pasarilor gaini ouatoare

II. Partile desenate


A0. Plan de incadrare in zona (1:25.000-1:5.000)
A1. Plan general (scara 1:500)
A2. Plan de situatie cu amplasarea retelelor de utilitati, surse de apa si receptori ape uzate (scara 1:500)
A3. Plan de arhitectura: Plan parter hala
A4. Plan de arhitectura: Plan invelitoare hala
A5. Plan de arhitectura: Sectiune A-A, Sectiune B-B - Hala
A6. Plan de arhitectura: Fatada 1, Fatada 2 Hala
A7. Plan de arhitectura: Fatada 3, Fatada 4 Hala
A8. Plan de arhitectura: Plan cu amplasarea utilajelor pe fluxul tehnologic

Pagina 60/76

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma pentru cresterea pasarilor gaini ouatoare

A1. Plan general (scara 1:500)

A2. Plan de situatie cu amplasarea retelelor de utilitati, surse de apa si receptori ape uzate (scara 1:500)
Pagina 61/76

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma pentru cresterea pasarilor gaini ouatoare

Pagina 62/76

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma pentru cresterea pasarilor gaini ouatoare

A3. Plan de arhitectura: Plan parter hala

Pagina 63/76

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma pentru cresterea pasarilor gaini ouatoare

A4. Plan de arhitectura: Plan invelitoare hala

Pagina 64/76

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma pentru cresterea pasarilor gaini ouatoare

A5. Plan de arhitectura: Sectiune A-A, Sectiune B-B Hala

A6. Plan de arhitectura: Fatada 1, Fatada 2 Hala

Pagina 65/76

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma pentru cresterea pasarilor gaini ouatoare

Pagina 66/76

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma pentru cresterea pasarilor gaini ouatoare

A7. Plan de arhitectura: Fatada 3, Fatada 4 Hala

Pagina 67/76

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma pentru cresterea pasarilor gaini ouatoare

A8. Plan de arhitectura: Plan cu amplasarea utilajelor pe fluxul tehnologic

Pagina 68/76

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma pentru cresterea pasarilor gaini ouatoare

III. Proiectii financiare si indicatori financiari


(Anexele B pentru persoanele juridice si Anexele C pentru persoanele fizice autorizate si asociatiile familiale) pentru
indeplinirea obiectivului de crestere a viabilitatii economice.

Proiectii financiare persoanele fizice autorizate, intreprinderi individuale


(Anexe C)

si intreprinderi familiale

9.1 Prognoza incasarilor si platilor pentru anii 1, 2 si 3 de implementare


9.2 Prognoza incasarilor si platilor anii 1-5 de previziune
9.3 Indicatori financiari
Ipotezele de calcul care au stat la baza intocmirii Anexei C Incasari - Plati in perioada implementarii,
respectiv in perioada de prognoza sunt:
Valoarea totala a investitiei propuse este de 811.451 lei (inclusiv TVA), conform detalierii bugetului
prezentata in capitolele anterioare.
Situatia incasarilor, respectiv platilor, este realizata pentru perioada de implementare (24 luni) si se
continua cu perioada de functionare de 5 ani, dupa finalizarea investitiei.
Perioada de implementare incepe cu luna octombrie 2014 si se finalizeaza in luna septembrie 2016.
Se considera un orizont de previziune de 5 ani de la data finalizarii implementarii proiectului propus.
Previziunea veniturilor se face in preturi constante neactualizate pe intregul orizont de analiza.
Activitatea principala previzionata prin proiect este: Cresterea pasarilor (gaini ouatoare).
Capacitatea fermei de crestere gaini ouatoare va fi de 5.000 pasari.
In anii 1-5 previzionati veniturile care vor fi obtinute din vanzarea de oua, carne de reforma si gunoi de
grajd.
Au fost luate in considerate trei transe prin care se solicita rambursarea ajutorului financiar FEADR. Pentru
planificarea cererilor de plata s-a pornit de la ipoteza ca cererea de plata se face dupa receptia si punerea
in functiune a utilajelor achizitionate.
Pentru rambursarea fondurilor FEADR s-au luat in calcul 90 zile de la depunerea cererii de plata si pana la
primirea efectiva a finantarii.
Pentru demararea proiectului, solicitantul a optat pentru obtinerea avansului de 50% din valoarea ajutorului
nerambursabil. Conform prevederilor din ghidul solicitantului, avansul se va recupera la ultima cerere de
plata.
Solicitantul este platitor de TVA si plateste impozitul pe venitul net in sistem real. La calculul impozitului pe
venitul net se iau in calcul si cheltuielile cu amortizarea echipamentelor in perioada de operare a
proiectului:

Denumire echipament

Valoare de intrare
(lei fara TVA)

Valoare amortizabila
(lei fara TVA)

Durata de
amortizare
(ani)

Cuibare manuale
Siloz furaje
Transportor furaje
Sistem furajare
Sistem de adapare
Vitrina frigorifica
Echipament sortare, marcare, ambalare oua

22.210,00
9.772,40
4.442,00
8.884,00
8.884,00
3.109,40
22.210,00

13.326,00
5.863,44
2.665,20
5.330,40
5.330,40
1.865,64
13.326,00

5
5
5
5
5
5
5

Pagina 69/76

Valoare
amortizare
anuala
(lei/an)
2.665,20
1.172,69
533,04
1.066,08
1.066,08
373,13
2.665,20

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma pentru cresterea pasarilor gaini ouatoare

Denumire echipament
Filtru Auto
Constructii si instalatii
TOTAL

Valoare de intrare
(lei fara TVA)

Valoare amortizabila
(lei fara TVA)

Durata de
amortizare
(ani)

15.000,00
451.444,81
545.956,61

9.000,00
270.866,89
327.573,97

5
30
-

Valoare
amortizare
anuala
(lei/an)
1.800,00
9.028,90
20.370,31

9.1 Prognoza incasarilor si platilor pentru anii 1, 2 si 3 de implementare


INCASARI
Linia 13 Capitolul Aport propriu - Pentru finantarea cheltuielilor neeligibile din cadrul proiectului este
necesar un aport din partea solicitantului in valoare de 257.503 lei.
Linia 15 - Capitolul Alte venituri (dobanzi, etc.) - contine valorile aferente TVA-ului de recuperat cu
investitia.
Linia 17 - Capitolul Credite contractate - cuprinde valoarea creditului contractat pentru cofinantarea
proiectului, in valoare de 332.369 lei, al carui tablou de rambursare este prezentat in continuare:

Valoare credit
Dobanda anuala efectiva
Durata credit
Perioada de gratie

Anul 2 de implementare

Anul 1 de implementare

Anul

Rata rambursata
LEI

Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna

74.824
332.369
7,64
84
24

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Pagina 70/76

EUR
LEI
%
luni
luni
Dobanzi si
comisioane
LEI
0
2.116
2.116
2.116
2.116
2.116
2.116
2.116
2.116
2.116
2.116
2.116
2.116
2.116
2.116
2.116
2.116
2.116
2.116
2.116
2.116
2.116
2.116
2.116

Total plati catre Sold la sfarsitul


banca
perioadei
LEI
LEI
0
332.369
2.116
332.369
2.116
332.369
2.116
332.369
2.116
332.369
2.116
332.369
2.116
332.369
2.116
332.369
2.116
332.369
2.116
332.369
2.116
332.369
2.116
332.369
2.116
332.369
2.116
332.369
2.116
332.369
2.116
332.369
2.116
332.369
2.116
332.369
2.116
332.369
2.116
332.369
2.116
332.369
2.116
332.369
2.116
332.369
2.116
332.369

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma pentru cresterea pasarilor gaini ouatoare

Anul 5 de
prognoza

Anul 4 de prognoza

Anul 3 de prognoza

Anul 2 de prognoza

Anul 1 de prognoza

Anul

Rata rambursata
LEI

Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

5.539
5.539
5.539
5.539
5.539
5.539
5.539
5.539
5.539
5.539
5.539
5.539
5.539
5.539
5.539
5.539
5.539
5.539
5.539
5.539
5.539
5.539
5.539
5.539
5.539
5.539
5.539
5.539
5.539
5.539
5.539
5.539
5.539
5.539
5.539
5.539
5.539
5.539
5.539
5.539
5.539
5.539
5.539
5.539
5.539
5.539
5.539
5.539
5.539
5.539
5.539
5.539
5.539
Pagina 71/76

Dobanzi si
comisioane
LEI
2.116
2.081
2.046
2.010
1.975
1.940
1.904
1.869
1.834
1.799
1.763
1.728
1.693
1.658
1.622
1.587
1.552
1.517
1.481
1.446
1.411
1.375
1.340
1.305
1.270
1.234
1.199
1.164
1.129
1.093
1.058
1.023
988
952
917
882
846
811
776
741
705
670
635
600
564
529
494
458
423
388
353
317
282

Total plati catre Sold la sfarsitul


banca
perioadei
LEI
LEI
7.656
326.830
7.620
321.290
7.585
315.751
7.550
310.211
7.514
304.672
7.479
299.132
7.444
293.593
7.409
288.053
7.373
282.514
7.338
276.974
7.303
271.435
7.268
265.895
7.232
260.356
7.197
254.816
7.162
249.277
7.127
243.737
7.091
238.198
7.056
232.658
7.021
227.119
6.985
221.579
6.950
216.040
6.915
210.500
6.880
204.961
6.844
199.421
6.809
193.882
6.774
188.342
6.739
182.803
6.703
177.264
6.668
171.724
6.633
166.185
6.598
160.645
6.562
155.106
6.527
149.566
6.492
144.027
6.456
138.487
6.421
132.948
6.386
127.408
6.351
121.869
6.315
116.329
6.280
110.790
6.245
105.250
6.210
99.711
6.174
94.171
6.139
88.632
6.104
83.092
6.069
77.553
6.033
72.013
5.998
66.474
5.963
60.934
5.927
55.395
5.892
49.855
5.857
44.316
5.822
38.776

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma pentru cresterea pasarilor gaini ouatoare

Anul

Rata rambursata
LEI

Luna

Anul 6 de prognoza

Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
TOTAL

78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

5.539
5.539
5.539
5.539
5.539
5.539
5.539
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
332.369

Dobanzi si
comisioane
LEI
247
212
176
141
106
71
35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
113.210

Total plati catre Sold la sfarsitul


banca
perioadei
LEI
LEI
5.786
33.237
5.751
27.697
5.716
22.158
5.681
16.618
5.645
11.079
5.610
5.539
5.575
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
445.580
0

Linia 18 - Capitolul Ajutor nerambursabil FEADR - cuprinde valoarea ajutorului financiar nerambursabil
primit de la finantator.

PLATI
Linia 20 - Capitolul credite contractate - se refera la creditele contractare de la banci si dobanzile
aferente (rate si dobanzi), inclusiv cele aferente proiectului. Pentru creditul aferent proiectului de investitii
s-a previzionat o perioada de gratie de 24 luni la plata ratelor aferente creditului contractat, astfel in
perioada de implementare nu se platesc rate la credit, platindu-se doar dobanda aferenta acestuia,
conform tabelului de mai sus.
Linia 23 - Plati pentru materii prime si materiale - cuprinde valoarea platilor realizate pentru activitatile
din ferma. In perioada de implementare solicitantul nu desfasoara activitate si nu inregistreaza costuri cu
materii prime si materiale consumabile pentru functionare.
Linia 24 - Capitolul Alte plati - cuprinde sumele aferente personalului angajat si alte costuri. In perioada
de implementare a investitiei nivelul costurilor este 0, solicitantul nu are angajati si nu desfasoara
activitatea productiva prevazuta in proiect.
Linia 32 - Capitolul Achizitii de active fixe corporale, inclusiv TVA, linia 33 - Achizitii fixe
necorporale, inclusiv TVA si linia 34 Cresterea investitiilor in curs cuprind achizitiile realizate in
cadrul prezentului proiect, in valoare de 493.182 lei (cu exceptia cheltuielilor cu ratele si dobanzile pentru
creditul de cofinantare costul creditului).

9.2 Prognoza incasarilor si platilor anii 1-5 de previziune


INCASARI
Previziunea cantitativa si valorica a incasarilor pe perioada de operare se realizeaza pornind de la
urmatoarele ipoteze:

Pagina 72/76

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma pentru cresterea pasarilor gaini ouatoare

In perioada de finalizare a investitiei solicitantul va detine in exploatare o ferma de gaini ouatoare cu


capacitatea maxima de 5.000 pasari/ciclu;

Un ciclu complet de productie are o durata de 65 saptamani, dintre care:


o

Durata de acomodare: 2 saptamani

Durata ciclu de productie: 59 saptamani

Perioada dezinfectie hala: 4 saptamani (pentru lucrarile de depopulare-populare si


decontaminare).

Hala de crestere a gainilor ouatoare va functiona pe principiul totul plin - totul gol. Astfel, la inceputul
fiecarui ciclu de productie, solicitantul va achizitiona puicute de 18 saptamani si va popula hala la
capacitatea maxima.

Pe parcursul celor 61 de saptamani cat sunt crescute in hala, numarul de pasari descreste cu un
procent de 4% (200 de pasari/ciclu), considerat procent de mortalitate naturala.

La sfarsitul unui ciclu de productie, ferma va avea 4.800 pasari;

5.000 puicute (achizitionate pentru popularea halelor) 200 puicute (pierderi din mortalitate) = 4.800
pasari la sfarsitul ciclului de productie;

Productia medie unitara anuala este de 280 oua/pasare/an;

S-a luat in considerare un procent de 0,5%/an pierderi tehnologice cauzate de manipularea oualor;

Productia de oua anuala totala maxima este de 1.344.000 oua/an (4.800 pasari x 280 oua/pasare/an)

Productia de oua anuala totala efectiva este de 1.337.280 oua/an (1.344.000 oua 6.720 oua pierderi
tehnologice) productia comercializata;

Ouale de pasare se vor vinde in mai multe tipuri de ambalaje: caserole de 6 oua, caserole de 10 oua,
caserole de 15 oua si cofraje de 30 de oua;

Pretul mediu de comercializare a oualor este de 0,46 lei/ou;

Numarul total de gaini de reforma (la sfarsitul ciclului de productie) este de 4.800 pasari;

Gainile de reforma vor fi vandute la finalul ciclului de productie, a carui durata depaseste un an
calendaristic. Prin urmare, incasari din vanzarea gainilor de reforma sunt prognozate incepand cu anul
2 de previziune, iar in primul an incasarile provin doar din vanzarea de oua si gunoi de grajd;

Gainile de reforma se vor vinde la o greutate medie de 2,3 kg/pasare;

Cantitatea totala de carne de reforma este de 11.040 kg (4.800 pasari x 2,3 kg/pasare);

Pretul mediu de comercializare a carnii de reforma este de 3,00 lei/kg;

Cantitatea de gunoi de grajd produs si comercializat este de 240 tone pe an (50kg/ pasare x 4.800
pasari);

Pretul mediu de comercializare a gunoiului de grajd este de 70 lei/tona (inclusiv TVA).

Prezentam in tabelele de mai jos capacitatile fizice previzionate si veniturile anuale ale societatii calculate in
baza ipotezelor prezentate:

Categorie
Caserole 6 oua
Caserole de 10 oua
Caserole de 15 oua
Cofraje de 30 de oua
Gunoi de grajd

UM
buc
buc
buc
buc
tone

Anul 1
22.288
60.178
8.915
15.602
240
Pagina 73/76

Anul 2
22.288
60.178
8.915
15.602
240

Anul 3
22.288
60.178
8.915
15.602
240

Anul 4
22.288
60.178
8.915
15.602
240

UM/an
Anul 5
22.288
60.178
8.915
15.602
240

Studiu de fezabilitate
Carne reforma

Categorie
Caserole 6 oua
Caserole de 10 oua
Caserole de 15 oua
Cofraje de 30 de oua
Gunoi de grajd
Carne reforma
Subventii
Total venituri

Infiintare ferma pentru cresterea pasarilor gaini ouatoare


kg

UM
lei
lei
lei
lei
lei
lei
lei

Anul 1
89.152
300.888
53.491
124.813
16.800
0
0
585.144

11.040

Anul 2
89.152
300.888
53.491
124.813
16.800
33.120
0
618.264

11.040

Anul 3
89.152
300.888
53.491
124.813
16.800
33.120
0
618.264

11.040

11.040

Anul 4
89.152
300.888
53.491
124.813
16.800
33.120
0
618.264

lei/an
Anul 5
89.152
300.888
53.491
124.813
16.800
33.120
0
618.264

Pe baza ipotezelor prezentate mai sus sunt completate liniile 1-12 din paginile dedicate, din cadrul Anexei C.

PLATI
Linia 20 - Capitolul credite contractate - se refera la ratele si dobanzile aferente creditului contractat
pentru cofinantarea proiectului de investitii, conform centralizatorului prezentat la linia 17 pentru perioada
de implementare.
Linia 23 - Plati pentru materii prime si materiale - cuprinde valoarea platilor realizate pentru activitatile
din ferma.
Platile anuale medii pentru materiile prime si materialele necesare functionarii fermei sunt in valoare de
aprox. 413.150 lei (inclusiv TVA), reprezentand:
o Costuri cu materiile prime si materiale consumabile, care includ inlud costurile pentru a achizitiona:

- Materialul genetic. Pentru popularea celor halei de productie vor fi achizitionate puicute de 18
saptamani, la un cost de 18 lei (inclusiv TVA)/buc. Solicitantul va achizitiona 5.000 puicute de 18
saptamani/ciclu.
- Furajele combinate pentru hrana pasarilor.
Pentru hranirea gainilor ouatoare vor fi achizitionate furaje combinate de la furnizori specializati in productia
de furaje, iar consumul mediu zilnic de furaj per pasare este de cca. 110 g/pasare/zi.
Pretul de achizitie al furajelor este de 1,40 lei/kg furaj.
Prezentam in continuare cantitatea de furaj si costul cu furajarea gainilor ouatoare la nivel de ferma, pe
parcursul ciclului de productie:
Pret furaj combinat
Consum unitar furaj combinat
Consum total furaje /an
Total costuri cu furajele/ an

1.40
110
192,720
269,808

Materialele sanitar-veterinare in valoare de 1.920 lei/an, detaliate astfel:


Necesar material sanitar veterinar
Consum anual material sanitar veterinar
Pret doza
Total costuri cu materiale sanitar veterinare/ an

lei/kg
g/pasare/zi
kg/an
lei/ an

1
4,800
0.40
1,920.00

doza/pasare
doze/an
lei/doza
lei/an

Cheltuielile cu materialele consumabile sunt reprezentate de cheltuielile cu asternutul permanent,


detergenti si dezinfectanti pentru hala de crestere, piese de schimb, ambalaje etc.
Cheltuieli cu asternutul permanent (paie)
Detergenti si dezinfectanti pentru
Pagina 74/76

2,400
1,000

lei/ an
lei/ an

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma pentru cresterea pasarilor gaini ouatoare

spalarea/dezinfectarea halelor
Piese de schimb, intretinere si reparatii
Cheltuieli cu tertii (preluarea dejectiilor, zilieri
pentru depopularea fermei)
Cheltuieli cu ambalajele/ an
Total pe an

1,000

lei/ an

2,000

lei/ an

45,022
51,422

lei/ an
lei/an

Cheltuielile cu ambalajele reprezinta costurile cu diferitele tipuri de ambalaje pentru oua, dupa cum urmeaza:
Cheltuieli cu ambalajele/ an
Pret caserole de 6 oua
Pret caserole de 10 oua
Pret caserole de 15 oua
Pret cofraje de 30 de oua
Caserole 6 oua
Caserole de 10 oua
Caserole de 15 oua
Cofraje de 30 de oua

45,022
0.30
0.40
0.55
0.60
6,686
24,071
4,903
9,361

lei/ an
lei/ caserola
lei/ caserola
lei/ caserola
lei/ cofraj
lei/ an
lei/ an
lei/ an
lei/ an

Sintetizand datele prezentate anterior, costurile cu materiile prime si materiale pentru cei 5 ani de operare sunt
prezentate in tabelul urmator:
Plati pentru materii prime si materiale
Costuri puicute 18 saptamani

UM
lei
lei

Costuri furaje combinate

lei

Costuri materiale sanitar veterinare


Cheltuieli cu materiale consumabile

lei
lei

Anul 1
413,149.76
90,000.00
269,808.0
0
1,920.00
51,421.76

Anul 2
413,149.76
90,000.00
269,808.0
0
1,920.00
51,421.76

Anul 3
413,149.76
90,000.00
269,808.0
0
1,920.00
51,421.76

Anul 4
413,149.76
90,000.00
269,808.0
0
1,920.00
51,421.76

Anul 5
413,149.76
90,000.00
269,808.0
0
1,920.00
51,421.76

Linia 24 - Capitolul Alte plati - cuprinde sumele aferente cheltuielilor cu utilitatile fermei, cheltuielile cu
materiale consumabile, cheltuielile cu personalul, alte cheltuieli diverse:
Alte plati

lei

16,303.20

Cheltuieli cu personalul

lei

13,824.00

Cheltuieli cu utilitatile
Alte cheltuieli diverse

lei
lei

2,035.20
444.00

16,303.20
13,824.0
0
2,035.20
444.00

16,303.20
13,824.0
0
2,035.20
444.00

16,303.20
13,824.0
0
2,035.20
444.00

16,303.20
13,824.0
0
2,035.20
444.00

o Cheltuielile cu utilitatile includ costurile cu:

Energia electrica

2,035
2,035

Total

lei/an
lei/an

Pretul platit pentru energia electrica este de 0,53 lei/kW.


Incalzirea halelor se va realiza prin intermediul instalatiei de incalzire cu convectoare termoelectrice pentru
asigurarea temperaturilor interioare necesare.
In ceea ce priveste apa de baut pentru pasari, alimentarea cu apa se realizeaza din putul forat din cadrul
fermei, costul acesteia regasindu-se in energia electrica consumata pentru pompare.
o Cheltuielile cu personalul. Aceste cheltuieli au fost estimate in functie de salariile

medii pe diferite categorii de personal si numarul de angajati la nivelul fiecarui an:


Personal
Muncitori ferma
Total plati cu personalul

Nr. pers.
1
-

Costuri salariale lunare,


inclusiv contributii la asigurari
sociale
1.152
-

Plati totale
anuale
Lei
13.824
13.824

Gradul de dotare al fermei va permite ingrijirea si exploatarea animalelor de catre fermier impreuna cu
membrii familiei sale, si angajarea unui numar minim de angajati (prin proiectul de investitii va fi creat un loc
de munca pentru o persoana specializata in cresterea pasarilor).
Pagina 75/76

Studiu de fezabilitate

Infiintare ferma pentru cresterea pasarilor gaini ouatoare

o Alte cheltuieli diverse. In aceasta categorie au fost incluse:

Cheltuieli cu impozite si taxe, estimate la 300 lei/an.

Alte cheltuieli (diverse si neprevazute), estimate la 144 lei/an.


Cheltuieli cu impozite si taxe
Alte cheltuieli
Total

300
144
444

lei/an
lei/ an
lei

Linia 30 Alte plati include urmatoarele categorii de cheltuieli:


Platile aferente TVA de plata/de rambursat, contributiile fiscale datorate de intreprinderea individuala si
impozitul pe venit net sunt cuprinse in tabelul urmator. Valorile aferente acestor impozite, taxe si contributii
sunt determinate conform legislatiei curente in vigoare pentru anul 2014.
Denumire plata
TVA
Contributii fiscale datorate de Intreprinderea
Individuala
Impozit pe venitul net
TOTAL

An 1
operare
32.867

An 2
operare
39.278

An 3
operare
39.278

An 4
operare
39.278

An 5
operare
39.278

6.710

8.458

8.737

9.017

9.296

7.984
47.561

12.790
60.526

13.558
61.573

14.326
62.620

15.094
63.668

9.3 Indicatori financiari


In continuare sunt prezentati indicatorii obtinuti in urma completarii formularelor din Anexa C conform
ipotezelor anterioare:
Anul
Nr.crt.
1
2
3
4
5
6

Specificatie

UM

Valoare investitie(Vi)= valoarea totala a


LEI
proiectului fara TVA
Durata de recuperare a investitiei (Dr) ANI
maxim 12 ani
Rata acoperirii prin fluxul de numerar
(RAFN) - trebuie sa fie mai mare sau egal cu Numeric
1.2
Rata de actualizare
Valoare actualizata neta (VAN) - trebuie sa
LEI
fie pozitiva
Disponibil de numerar la sfarsitul
LEI
perioadei - trebuie sa fie pozitiv

Total an 1

Total an 2

Total an 3

Total an 4

Total an 5

2,54

2,73

308.256

364.175

Valoare
665.349
2,0732
1,74

2,24

2,38
8%
1.634.252

164.688

Pagina 76/76

208.512

256.368