Sunteți pe pagina 1din 1

1. În luna ian.2010 SC X SRL constată că a omis să înregistreze în contab.

anului 2009 venituri facturate, rezultate dintr-un contract


de prestări servicii în sumă de 4000 lei. Să se corecteze eroarea constatată.
În 2009 factura ar fi trebuit înreg. în contab. astfel:
4111 = % 4760
704 4000
4427 760
În anul 2010 se corectează eroarea, astfel:
4111 = % 4760
1174 4000
4427 760
2. La sfârşitul anului 2010 SC X SRL înreg. un rezultat fiscal în sumă de 2.000.000 lei. Profitul contabil aferent anului 2010 este în
sumă de 1.800.000 lei. Soc. achiziţionează la data de 10.03.2010 un echipament tehnologic în sumă de 300.000 lei. Să se det.
impozitul pe profit aferent anului 2010.
Impozit 2010 = 16%*Rez. fiscal
= 16%*2.000.000 = 320.000 lei
Având în vedere faptul că profitul contabil al firmei (1.800.000 lei) acoperă în întregime val. investiţiei (300.000 lei),
impozitul pe profit scutit este 16%*300.000 = 48.000 lei (Art. 19 cod fiscal)
Impozit final datorat buget 2010 = 320.000-48.000 = 272.000 lei
3. Dacă gradul de îndatorare al capitalului cf. art. 23 din codul fiscal este mai mare decât 3, chelt. cu dobânzile şi cu pierderea netă din
diferenţe de curs valutar sunt: a) deductibile; b) nedeductibile; c) cu deductibilitate limitată; d) parţial deductibile.
4. În rândul 29 din declaraţia 101 privind impozitul pe profit se înscrie: a) suma reprezentând amortizarea fiscală det. conform
prevederilor codului fiscal; b) val.chelt.deductibile; c) val. chelt. nedeductibile; d) val.chelt.cu amortizarea înreg. în contab.
5. Evenimentele care au loc după data bilanţului, dar înainte de data la care situaţiile financiare sunt autorizate pt. emitere, pot
conduce: a) fie la ajustarea situaţiilor financiare, fie la prezentarea lor în notele explicative ; b) la ajustarea tabloului fluxurilor de
trezorerie; c) la ajustarea situaţiei modificării capitalurilor proprii; d) nici un răspuns nu este corect.
6. Rezervele din reevaluare figurează în planul de conturi general prin intermediul contului: a) 106; b) 117; c) 121; d) nici un răspuns
nu este corect.
7. Amortizarea fiscală se stabileşte prin aplicarea: a) cotelor de amortizare asupra valorii de intrare a mijloacelor fixe
amortizabile; b) cotei de 50% aplicate asupra valorii de intrare a mijloacelor fixe amortizabile; c) cotei de 20% aplicate asupra valorii
de intrare a mijloacelor fixe amortizabile.
8. Raportarea pe segmente face obiectul normei contabile internaţionale: a) IAS 2; b) IAS 16 ; c) IAS 14; d) IAS 1.
9. Constituirea unei ajustări pt.deprecierea creanţelor se realizează prin următorul articol contabil: a) 6814 = 491; b) 491 = 6814; c)
6814 = 4111; d) 4111 = 6814.
10. Durata de viaţă economico-utilă se stabileşte în conformitate cu IAS 16: a) pe bază de catalog; b) prin estimare de către experţii
întreprinderii; c) de către managementul întreprinderii; d) de către contabilul firmei.
La SEMINAR nu am primit intrebarile cu raspunsuri, dar ne-a zis despre ce o sa ne dea. Întrebarile vor fi tot sub forma de
grilă, cu un raspuns corect.(Nu primim probleme)
1. Nivelul decizional poate fi : - strategic; - tactic; - operaţional.
2. Avantajele managementului prin obiective: sistem de management mai bun, dezvoltă un control eficient, etc.
3. Teoriile moderne ale riscului :
- succesul unei decizii manageriale este indispensabil legat de asumarea unor riscuri
- factorii de risc reprezintă pt. manageri elemente obligatorii de luat în considerare, asumarea acestora ţinând mai
mult de natura profesională decât de înclinaţia personală a individului spre acest capitol
- asumarea factorilor de risc de către manageri implică un conţinut emoţional deosebit datorită anxietăţii, fricii,
excitării şi bucuriei, dar şi a pericolului pe care îl resimte persoana decidentă.
4. Avantajele introducerii sistemelor informatice de management în asistarea deciziilor:
- constă în culegerea şi prelucrarea rapidă a unui volum mare de date
- utilizarea metodelor şi modelelor economico-matematice riguroase în analiza şi interpretarea informaţiilor
- realizarea unor corelaţii multiple între elementele şi fenomenele caracteristice situaţiilor decizionale analizate,
corelaţii care oferă posibilitatea unor analize şi interpretări complex fundamentate şi de regulă prezentate într-o manieră
deosebit de sugestivă pt. decident.