Sunteți pe pagina 1din 6

Prepararea mixturilor asfaltice

A. SCOP
Stabilirea etapelor si a modului de preparare a mixturilor asfaltice precum si a
responsabilitatilor care revin pentru efectuarea acestui proces in vederea satisfacerii cerintelor
de calitate, mediu si SSM mentionate in documentatiile tehnice de executie si standardele specifice
in vigoare.
B. DOMENIU
Se aplica la prepararea mixturilor asfaltice folosite pentru imbracaminti bituminoase
cilindrate executate la cald, mixturi asfaltice folosite la stratul de baza sau mixturi asfaltice pentru
calea pe pod. Procedura nu se aplica la prepararea mixturilor asfaltice realizate cu nisipuri
bituminoase sau din mixturi asfaltice recuperate.
C. TERMINOLOGIE
- Agregate naturale: materiale granulare naturale de origine minerala provenind din
sfarimarea naturala sau artificiala a rocilor;
- Bitum: amestec complex de hidrocarburi cu masa moleculara mare si derivati ai
acestora cu oxigenul, azotul si sulful; se gaseste in stare nativa sau se obtine prin prelucrarea
produselor petroliere grele;
- Mixtura asfaltica: amestec de agregate naturale si filer in anumite proportii,
aglomerate cu un liant bituminos printr-o tehnologie adecvata.
D. DOCUMENTE DE REFERINTA
- SR 174 1 : 2002 Lucrari de drumuri. Imbracaminti bituminoase cilindrate
executate la cald. Conditii tehnice de calitate.
- SR 174 2 : 1997 Lucrari de drumuri. Imbracaminti bituminoase cilindrate
executate la cald. Conditii tehnice pentru prepararea si punerea in opera a mixturilor asfaltice si
receptia imbracamintilor executate.
- Caiet de sarcini.
E. RESPONSABILITATI
Director zonal:
- desemneaza, prin decizie scrisa, responsabilul de proces de preparare a
mixturilor asfaltice;
- asigura documentatia tehnica, instalatiile si utilajele, materialele si personalul necesare
executarii procedurii;
- asigura infrastructura
necesara
obtinerii
acordurilor
si avizelor
Sef de laborator:
- intocmeste retetele de preparare si asigura efectuarea incercarilor asupra tuturor
produselor componente ale mixturilor si asupra produsului final;

pentru functi

instiinteaza in timp util responsabilul de proces si conducerea despre eventualele


neconformitati sesizate la produsele componente sau la produsul final;
- participa efectiv la punerea retetelor pe statie;
- intocmeste si pastreaza inregistrarile referitoare la incercarile efectuate.
Responsabil de proces :
- instruieste personalul din punct de vedere tehnic si al SSM si admite la lucru numai
persoane odihnite, apte de a executa procedura;
- instruieste personalul din punct de vedere al protectiei mediului si asigura
realizarea performantelor de mediu stabilite;
- organizeaza punctul de lucru si raspunde de aplicarea corecta a acestei proceduri;
- raspunde de calitatea produselor fabricate si de efectuarea inregistrarilor stabilite prin
planul de control calitate si verificari;
- verifica consumurile specifice de produse si coreleaza necesarul de produse cu procesul
de aprovizionare;
- asigura functionarea corecta si la parametri normali a tuturor instalatiilor,
utilajelor si aparaturii aferente statiei de preparare;
- participa efectiv la obtinerea acordurilor si avizelor pentru functionarea statiei;
- implementeaza actiunile corective si preventive dispuse, la termenele stabilite.
Operator statie preparare mixturi asfaltice :
- participa efectiv la punerea retetelor pe statie;
- raspunde de cantitatea de mixtura preparata si calitatea ei, in ceea ce priveste dozajele,
timpul de malaxare si regimul temperaturilor;
- instiinteaza responsabilul de proces de orice defectiune sau susceptibilitate in modul
de functionare a instalatiilor si aparaturii aferente statiei.
Responsabil metrologic :
- asigura efectuarea verificarii metrologice si etalonarii periodice a dispozitivelor de
masurare si monitorizare din cadrul statiei de preparare a mixturilor asfaltice si
laboratorului precum si in cazul defectarii sau la aparitia susceptibilitatilor in
functionarea lor.
Personal CTC :
- efectueaza controalele specificate in PCCV uri, intocmeste, atunci cind este cazul,
rapoarte de neconformitate si urmareste modul si termenul de implementare a
actiunilor corective si preventive stabilite.
F. PROCEDURA
Fluxul tehnologic corespunzator procesului de preparare a mixturilor asfaltice este
alcatuit din etape distincte care impun conditii si procese specifice, astfel:

I. Conditii de mediu si tehnice


Mixturile asfaltice se fabrica doar in anotimpurile calduroase, la temperaturi de peste 10
C, in perioada martie-noiembrie. De asemeni, fabricatia se intrerupe pe timp de ploaie.
Fabricarea mixturilor asfaltice se realizeaza in statii de preparare dotate cu
urmatoarele instalatii si dispozitive:
- pupitru de comanda;
- predozator agregate;
- uscator agregate;
- dispozitiv de resortare a agregatelor;
- dispozitiv de dozare gravimetrica a agregatelor;
- dispozitiv de dozare gravimetrica a filerului;
- dispozitiv de dozare volumetrica a bitumului;
- malaxor;
- dispozitiv de filtrare ecologic;
- dispozitiv de transport al sarjelor de mixtura proaspata catre buncarul de stocare
(cupa schip);
- dispozitive de monitorizare si masurare a temperaturilor;
- buncar de stocare;
- tancuri de bitum dotate cu instalatie de incalzire si recirculare;
- pompa de bitum;
- siloz pentru depozitarea filerului;
- compresor de aer;
- gospodarie de carburanti pentru incalzirea bitumului si uscarea agregatelor (pentru
instalatiile care nu utilizeaza gaze naturale).
De asemeni, statia de preparare este dotata cu un incarcator frontal pentru profilarea
agregatelor si alimentarea buncarelor predozatorului, autotransportoare de filer si de bitum.
Pentru a se putea executa procesul tehnologic de preparare a mixturilor asfaltice este
necesara buna functionare a tuturor instalatiilor, subansamblelor, dispozitivelor si utilajelor care
intra in componenta sau deservesc statia. Asigurarea unei bune functionari se realizeaza prin
verificarea zilnica, inainte de inceperea activitatii, a:
- predozatorului: acesta se regleaza prin incercari astfel incit sorturile predozate sa
asigure obtinerea curbei granulometrice a amestecului de agregate solicitate de
laborator, in limitele de toleranta prezentate in tabelul nr.1;
Tabel nr. 1
Fractiunea, mm

Abateri admise fata de dozaj, %

25 31,5

+5

16 25

+5

8 16

+5

3,15 8

+5

0,63 3,15

+4

0,2 0,63

+3

0,09 0,2

+2

0 0,09

+ 1,5

uscatorului: acesta se regleaza prin incercari astfel incit temperatura amestecului de


agregate la iesirea din toba sa fie in concordanta cu valorile din coloana 1 a tabelului nr.
2;
Tabel nr. 2
Mixtura asfaltica la
iesirea din malaxor
Tipul bitumului
Agregate naturale
Bitum
0

1
Temperatura

o
in C

D 60/80

170 190

165 175

160 180

D 80/100

165 180

160 170

155 170

dispozitivului de resortare: se regleaza astfel incit viteza de lucru sa fie in


concordanta cu timpul necesar unei ciuruiri complete;
- dispozitivelor de dozare a agregatelor, filerului si liantului;
- dispozitivului de transport cupa schip;
- modului de functionare a dispozitivelor de masurare si monitorizare a
temperaturilor;
- modului de functionare a comenzilor pneumatice si electrice;
- modului de functionare a instalatiei de incalzire si recirculare a bitumului precum
si a pompei de bitum, astfel incit dozarea liantului sa se faca cu o abatere cuprinsa
in intervalul 00,3%.
In afara acestor verificari obligatorii zilnice, se face o supraveghere permanenta a modului
de functionare a instalatiilor, dispozitivelor si echipamentelor mentionate precum si o curatare
temeinica, la incheierea programului de lucru, a tuturor pieselor si subansamblelor care, pe
parcursul fluxului tehnologic, au intrat in contact cu liantul sau mixtura preparata. De asemeni,
periodic, se efectueaza revizia statiei care cuprinde inspectarea atenta a tuturor
subansamblelor, instalatiilor si dispozitivelor, in vederea depistarii si inlaturarii posibilelor cauze
care favorizeaza aparitia defectiunilor sau disfunctionalitatilor.
Periodic, dispozitivele de dozare gravimetrica sau volumetrica precum si dispozitivele de
masurare a temperaturilor sunt verificate, din punct de vedere metrologic, de organizatii autorizate in
acest sens.
Produsele necesare pentru prepararea mixturilor asfaltice sunt:
- agregate naturale de balstiera, sort 0-3, 0-7, 3-7, 7-15, 15-31 mm care sa
satisfaca cerintele de calitate specificate in caietul de sarcini si SR 662 : 2002;
- agregate naturale de cariera, sort 0-4, 4-8, 8-16, 16-25 mm care sa satisfaca
cerintele de calitate specificate in caietul de sarcini si SR 667 : 2000;
- filer de calcar care sa satisfaca cerintele de calitate specificate in caietul de sarcini
si STAS 539 79;
- bitum pentru drumuri, tip D 60/80, 80/100, care sa satisfaca cerintele de calitate
specificate in caietul de sarcini si SR 754 : 1999.
Produsele consumabile pe durata efectuarii procedurii sunt carburantii, lubrifiantii si piesele
de schimb.
II. Procese premergatoare
- dupa incheierea contractului de executie in care se prevede prepararea mixturilor
asfaltice si dupa stabilirea furnizorilor de produse agreati, conducerea dispune sefului
de laborator prelevarea de probe din produsele ce vor fi utilizate la prepararea

mixturilor si analizarea lor, in vederea elaborarii retetei / retetelor de fabricatie;


- agregatele naturale se depoziteaza pe sorturi, pe platforme amenajate (betonate),
pentru evitarea amestecarii sau impurificarii lor si avind asigurata scurgerea apelor
pluviale;
- filerul se depoziteza in silozuri cu incarcare pneumatica, eliminindu-se astfel
posibilitatea aglomerarii acestuia sub efectul umiditatii atmosferice;
- bitumul se depoziteaza in tancuri termoizolate, special amenajate, in care exista
posibilitatea aducerii acestuia la temperatura optima de utilizare si mentinerea
acesteia pina la epuizarea incarcaturii respective, precum si recircularea lui.
III. Procese curente
- dupa insusirea de catre client a retetei / retetelor de preparare a mixturilor se trece la
procesul propriuzis de fabricatie;
- dupa verificarea modului de functionare a instalatiilor si dispozitivelor specifice
statiei, se trece la incarcarea cu agregate a buncarelor predozatorului;
- alimentarea buncarelor predozatorului se face cu incarcatorul frontal, pe la partea
superioara a lor;
- se verifica temperatura bitumului si traseul acestuia, se porneste pompa de bitum
si se face o recirculare in tanc de circa 2-3 minute;
- se pornesc benzile transportoare, cupele reci, cupele calde, ciurul rotativ, filtrul de
praf, malaxorul si snecurile;
- se porneste uscatorul;
- se aprinde focul la arzatorul uscatorului cu 2-3 minute inainte de a introduce
agregatele;
- se pornesc variatoarele buncarelor predozatorului;

ordinea de descarcare a sorturilor din buncare este sort mare urmat de sorturi fine, in
vederea prevenirii contactului direct cu banda transportoare a granulelor fine si
lipirea acestora de covorul de cauciuc care sa le antreneze in afara spatiului tehnologic;
dupa uscarea agregatelor si incalzirea lor la temperatura prescrisa, prin reglarea
debitului de ardere, acestea, prin intermediul cupelor calde, sunt transportate catre
dispozitivul de resortare, rezultind in urma ciuruirii trei sorturi;
temperatura maxima de incalzire a agregatelor sau bitumului este de 190 C, in vederea
eliminarii posibilitatii de aparitie a fenomenului de ardere a bitumului;
respectind cantitatile stabilite prin reteta, operatorul cintareste sorturile si le
introduce in cutia de amestec in ordinea: sort I, sort II si sort III;
se introduce in cutia de amestec, dupa cintarire, filerul;
analog se procedeaza cu liantul;
in cazul dozarii volumetrice a bitumului se tine seama de faptul ca densitatea acestuia
la temperaturi de 160 180 C este de 900-917 kg/mc, ceea ce corespunde la
1,09 1,11 l pentru 1 kg de bitum;
introducerea bitumului in cutia de amestec determina inceputul timpului de
malaxare a amestecului;
timpul de malaxare este cuprins intre 30 50 secunde, in functie de granulometria
stabilita prin reteta;
regimul termic este urmarit in mai multe puncte: la iesirea din uscator si in
buncarul de depozitare a sorturilor pentru agregate, in tanc pentru bitum si in malaxor
pentru mixtura proaspata;
mixtura rezultata este transportata cu ajutorul cupei schip in buncarul de stocare;
seful de laborator transmite zilnic reteta / retetele de preparare operatorului, acesta
preluind datele in cadrul jurnalului de fabricatie mixturi;

in cazul schimbarii retetei de preparare, buncarele predozatorului care contin sorturi


neutilizabile, sunt golite si alimentate cu sorturile corespunzatoare noii retete;
la punerea retetei pe statie se calibreaza variatoarele buncarelor predozatorului si se
analizeaza, din punct de vedere granulometric, amestecul mineral obtinut;
calibrarea se rectifica pina la obtinerea curbei granulometrice ceruta prin reteta de
preparare;
verificarea dozajelor de liant se face pe probe de mixtura proaspata, la inceputul zilei
de lucru si la fiecare 200 400 t fabricate;
seful de laborator completeaza zilnic, in jurnalul de laborator, evidenta incercarilor
efectuate pentru controlul calitatii mixturii preparate si a produselor componente;
eliberarea certificatului de calitate se face pentru toata cantitatea produsa pentru un
client in ziua respectiva si este semnat de responsabilul de proces si seful de laborator.

G. ACTIUNI DE PROTECTIE A MEDIULUI


1. Sol
- depozitarea in spatii amenajate, valorificarea, utilizarea (atunci cind este posibil) sau
transportul in locatii aprobate a deseurilor rezultate din activitatile de productie sau administrative
efectuate;
- depozitarea carburantilor si lubrifiantilor si efectuarea intretinerii utilajelor,
echipamentelor si mijloacelor de transport auto pe platforme amenajate;
- colectarea, depozitarea si predarea uleiurilor uzate;
- curatarea periodica a filtrelor pentru praf si inlocuirea acestora periodic.
2. Aer
- curatarea periodica a filtrelor pentru praf si inlocuirea acestora periodic;
- aducerea motoarelor termice la parametrii normali de functionare.
3. Apa
- colectarea apelor uzate in bazine etanse vidanjabile sau deversarea lor la
canalizarea publica.
H. INREGISTRARI
- jurnal de activitate;
- registru de laborator;
- declaratie de conformitate;
- bon de transport